TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Třinec IČO: 18050646

Společnost Třinecké železárny a.s. patří k průmyslovým podnikům s nejdelší tradicí hutní výroby v České republice, a která má uzavřený hutní výrobní cyklus. Od roku 1996 je majoritním vlastníkem třineckých železáren akciová společnost Moravia Steel.

Historie

Historie společnosti sahá až do roku 1939, kdy proběhl první odpich slévárenského železa a následně se začalo s budováním slévárny a smaltovny. Původním výrobním sortimentem železáren byla např. kamna, plotny, lité nádobí, sloupy, schodiště, ploty a mříže, odlitky pro strojírenství a umělecké předměty. Od počátku 20. století dochází k rozvoji, železárny byly zvětšovány a modernizovány, přičemž ve dvacátých letech 20. století patřily k nejmodernějším hutním závodům. Rozvoj a modernizace výroby pokračovalai v době socialismu. Od roku 1989 dochází k postupné privatizaci společnosti a jejich majoritním vlastníkem se stává v roce 1996 akciová společnost Moravia Steel.

Hlavní produkty

Základní údaje o TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. IČO: 18050646

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ostravě 21.3.1991
Spisová značka: B 146
IČO: 18050646
Obchodní firma: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.
Právní forma: Akciová společnost 21.3.1991
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 21.3.1991
Obchodní společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., se sídlem Průmyslová 1000, Staré Město, 739 61 Třinec, IČO 180 50 646, převzala celé jmění (včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů) zanikající obchodní společnosti Sochorová válcovna TŽ, a.s., se s ídlem Třinec - Staré Město, Průmyslová 1000, PSČ 739 70, IČO 258 72 940, která zanikla v důsledku fúze sloučením do společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., jakožto nástupnické společnosti. 30.6.2014
Počet členů statutárního orgánu: 5 23.6.2014 - 16.10.2014
Počet členů dozorčí rady: 6 23.6.2014 - 16.10.2014
Obchodní společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., se sídlem Průmyslová 1000, Staré Město, 739 61 Třinec, IČO 180 50 646, převzala část jmění (včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů) zanikající obchodní společnosti Strojírny Třinec, a.s., se sídlem Třinec - Staré Město, Průmyslová 1038, PSČ 739 65, IČO 253 63 654, která zanikla v důsledku rozdělení společnosti ve formě rozštěpení sloučením, přičemž část jmění uvedená v článku IX.1. Projektu rozdělení přešla na nástupnickou společnost TŘINECKÉ ŽELEZ ÁRNY, a.s., a druhá část jmění uvedená v článku IX.2. Projektu rozdělení na nástupnickou společnost D 5, akciová společnost, Třinec, se sídlem Třinec - Staré Město, Průmyslová 1026, PSČ 739 65, IČO 476 74 539. 31.8.2013
Mimořádná valná hromada společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. konaná dne 31. července 2013 rozhodla o přechodu akcií emitovaných společností ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře podle § 183i a násl. obchodního zákoníku, takto: 1. Mimořádná valná hromada určuje, že na základě písemného prohlášení podle § 156 odst. 7 obchodního zákoníku, vydaného bankou Česká spořitelna, a.s., IČO: 452 44 782, sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, jako osobou, která vykonává úschovu ne bo uložení akcií podle zvláštního právního předpisu, dokládajícího počet akcií emitovaných Společností ve vlastnictví společnosti MORAVIA STEEL a.s., se sídlem Třinec - Staré Město, Průmyslová 1000, PSČ 739 70, IČO: 634 74 808, zapsané v obchodním rejstří ku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1297 (dále jen „MORAVIA STEEL a.s.“), je MORAVIA STEEL a.s. hlavním akcionářem Společnosti s celkem 7 894 843 kusy akcií na majitele v listinné podobě se jmenovitou hodnotou 1 000 Kč (slovy : jeden tisíc korun českých) na akcii, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota tedy činí 97,349 % (zaokrouhleno na 3 desetinná místa) základního kapitálu Společnosti, přičemž s nimi spojený podíl na hlasovacích právech ve Společnosti činí 97,349 % (zaokrouhlen o na 3 desetinná místa). 2. Mimořádná valná hromada konstatuje a osvědčuje, že MORAVIA STEEL a.s. je ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 Obchodního zákoníku hlavním akcionářem Společnosti, kterému svědčí právo výkupu účastnických cenných papírů (akcií) Společnosti od dosavadních vlastníků ostatních účastnických cenných papírů (akcionářů) na jeho osobu podle ustanovení § 183i a násl. Obchodního zákoníku. 3. Mimořádná valná hromada dále osvědčuje, že hlavní akcionář, MORAVIA STEEL a.s., doložil potvrzením vydaným dne 29.07.2013 (slovy: dvacátého devátého července roku dva tisíce třináct) společností CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 11 1, PSČ 616 00, IČO: 277 58 419, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5249, která je obchodníkem s cennými papíry v rozsahu povolení uděleného podle příslušných právních předpisů, (dále jen „CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.“) že před konáním mimořádné valné hromady hlavní akcionář předal finanční prostředky potřebné k poskytnutí protiplnění ostatním akcionářům Společnosti, tj. částku ve výši 390 261 300 Kč (slovy: tři sta devadesát milionů dvě stě šedesát jedna tisíc tři sta korun českých) tomuto obchodníkovi s cennými papíry za účelem jejich výplaty oprávněným osobám dle ustanovení § 183m Obchodního zákoníku. 4. Mimořádná valná hromada rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů (akcií) takto: všechny ostatní kmenové akcie Společnosti na majitele v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), kter é nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře MORAVIA STEEL a.s., v celkovém počtu 215 020 ks (slovy: dvě stě patnáct tisíc dvacet kusů) přecházejí na hlavního akcionáře, MORAVIA STEEL a.s., a to za podmínek stanovených v ustanoveních § 183i a násl. Obchodní ho zákoníku. Vlastnické právo k těmto akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku v Obchodním věstníku. 5. Mimořádná valná hromada určuje, že výše protiplnění za každou jednu kmenovou akcii Společnosti na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) činí částku 1 815 Kč (slovy: jeden tisíc osm set patnáct korun českých) a že přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 239-34/2013 ze dne 14. června 2013 vypracovaným dle ustanovení § 183m odst. 1 Obchodního zákoníku znaleckým ústavem - společností NSG Morison znalecký ústav s.r.o., IČO: 246 64 6 51, se sídlem Praha 1 - Staré Město, Jakubská 647/2, PSČ 110 00, znalecký ústav pro obor ekonomika zapsaný v seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost Ministerstva spravedlnosti ČR. Konečná výše protiplnění zahrnuje nad rámec ocenění znaleckým posudkem na částku 1 733 Kč (slovy: jeden tisíc sedm set třicet tři koruny české) zvýšení o částku 82 Kč (slovy: osmdesát dvě koruny české) za jednu kmenovou akcii Společnosti na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), tj. na celkovou částku 1 815 Kč (slovy: jeden tisíc osm set patnáct korun českých). 6. Mimořádná valná hromada určuje, že protiplnění bude poskytnuto oprávněným osobám obchodníkem s cennými papíry, společností CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., bez zbytečného odkladu po splnění podmínek dle § 183m odst. 2 Obchodního zákoníku, tj. po předlož ení akcií Společnosti k rukám výše uvedeného pověřeného obchodníka s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. podle § 183l odst. 5 Obchodního zákoníku postupem podle článku 7 tohoto rozhodnutí valné hromady Společnosti. 7. V souladu s ustanovením § 183l odst. 5 Obchodního zákoníku mají oprávněné osoby povinnost předložit akcie Společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře MORAVIA STEEL a.s. Nepředloží-li oprávněné osoby tyto akcie do měsíce, případně v dodatečné lhůtě určené Společností, která nesmí být kratší než 14 dnů, postupuje Společnost podle § 214 odst. 1 až 3 Obchodního zákoníku, tj. v případě prodlení akcionáře s předložením akcií Společnosti i po provedení všech Obchodním zákoníkem stanovených kroků budou nepředložené akcie prohlášeny za neplatné. Dosavadní vlastníci akcií resp. jiné oprávněné osoby předloží akcie Společnosti v pracovních dnech připadajících na pondělí, úterý a středu v době od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin v Brně v sídle společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., obchod níka s cennými papíry pověřeného Společností k výplatě protiplnění nebo v obslužném místě v Domě kultury Trisia v Třinci - Lyžbicích, nám. Svobody č. 526, v pracovních dnech připadajících na pondělí, úterý a středu v době od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16 .00. 8. CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. vyplatí oprávněným osobám výše uvedené protiplnění v korunách českých, a to dle volby oprávněné osoby buď na náklady MORAVIA STEEL a.s. bezhotovostním převodem na bankovní účet určený oprávněnou osobou při předání akcií S polečnosti anebo na náklady dané oprávněné osoby poštovní poukázkou zaslanou na adresu jí uvedenou při předání akcií Společnosti. V případě, že protiplnění bude vyšší než 350 000,- Kč, musí být platba protiplnění v souladu se zákonem č. 254/2004 Sb. v pla tném znění provedena bezhotovostním převodem ve prospěch účtu oprávněné osoby. 9. V případě, že bude adresa či bankovní spojení pro zaslání protiplnění sdělováno jindy než při předložení akcií, musí být takové sdělení opatřeno úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby či jejího zástupce na základě plné moci, jejíž originál nebo ověře ná kopie s úředně ověřeným podpisem zmocnitele musí být rovněž doložena. 10. Při předložení akcií Společnosti jinou než oprávněnou osobou je povinna se tato osoba prokázat plnou mocí udělenou ji k takovému účelu a opatřenou úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby. 11. Jsou-li akcie Společnosti zastaveny, bude protiplnění v souladu s ustanoveními § 183l odst. 4 a 183m odst. 4 Obchodního zákoníku poskytnuto zástavnímu věřiteli. 12. Mimořádná valná hromada Společnosti pověřuje představenstvo Společnosti k provedení veškerých kroků potřebných k zápisu usnesení této mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku a k realizaci dalších kroků vyžadovaných právními předpisy v této sou vislosti. Mimořádná valná hromada společnosti dále pověřuje představenstvo Společnosti k poskytnutí potřebné součinnosti hlavnímu akcionáři v souvislosti s výplatou protiplnění oprávněným osobám. 12.8.2013 - 2.12.2013
Obchodní společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., se sídlem Třinec - Staré Město, Průmyslová 1000, PSČ 739 70, IČ 180 50 646, převzala celé jmění (včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů) zanikající obchodní společnosti FERROMORAVIA, s.r.o., se síd lem Staré Město, Tovární 1688, PSČ 686 02, IČ 634 80 085, která zanikla v důsledku fúze sloučením do společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., jakožto nástupnické společnosti. 31.8.2011
Obchodní společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., se sídlem Třinec - Staré Město, Průmyslová 1000, PSČ 739 70, IČ 18050646, převzala celé jmění ( včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů ) zanikající obchodní společnosti VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s., se s ídlem Ostrava - Vítkovice, Výstavní 1032, IČ 258 25 291, která zanikla v důsledku fúze sloučením do společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., jakožto nástupnické společnosti. 31.8.2010
Prodej části podniku: Smlouvou o prodeji části podniku ze dne 31.10.1999 byla část podniku Třinecké železárny, a.s. se sídlem v Třinci prodána nabyvateli: Třinecké gastroslužby, s.r.o. se sídlem v Třinci, areál Třineckých železáren, a.s., PSČ: 739 70. 29.11.1999
Prodej části podniku: Smlouvou o prodeji části podniku ze dne 29.3.1999 byla část podniku TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. se sídlem v Třinci, tvořená organizační složkou "Divize SD-Slévárny", prodána nabyvateli: Slévárny Třinec, a.s. se sídlem Třinec, areál Třineckých železáren, a.s. Třinec, ke dni 31.3.1999. 24.6.1999
Prodej části podniku: Smlouvou o prodeji části podniku ze dne 28.3.1997 byla část podniku TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. se sídlem v Třinci prodána nabyvateli: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY - strojírenská výroba, a.s. se sídlem v Třinci, areál Třineckých železáren, a.s., Třinec, ke dni 1.4.1997. 29.8.1997
Odštěpný závod: N á z e v : Třinecké železárny, a.s. Třinec, odštěpný závod Lom a vápenka Varín S í d l o : Varín Předmět činnosti: výkon hornické činnost, trhacích prací velkého i malého rozsahu v lomech Polom a Kosová v rozsahu povolení ze dne 2.1.1991 vydaného Obvodním baňským úřadem v Bánské Bystrici podle zák. č. 51/1988 Sb. V e d o u c í : Ing. Jozef Polko, bytem Lubĺonská 4/27, Žilina. 16.2.1993 - 7.3.1997
Vznik: Akciová společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, A.S. byla založena jednorázově Fondem národního majetku České republiky ze sídlem v Praze, Gorkého nám. 32 jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny a přijatých stanov. 3.2.1993
Způsob založení: Akciová společnost byla založena jednorázově dle ustanovení par. 25 zák. č. 104/90 Sb. 25.2.1991 a přijatých stanov. 21.3.1991 - 3.2.1993

Aktuální kontaktní údaje TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 18050646
Obchodní firma: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Třinec
Vznik první živnosti: 5.3.1992
Celkový počet živností: 113
Aktivních živností: 24

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 18050646
Firma: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Frýdek-Místek
Základní územní jednotka: Třinec
Počet zaměstnanců: 5000 - 9999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 12.4.1991

Kontakty na TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. IČO: 18050646

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Průmyslová 1000 , Třinec 739 61 28.11.2012
Sídlo: Průmyslová 1000 , 739 70 Třinec-Staré Město Česká republika
26.7.2000 - 28.11.2012
Sídlo: Třinec Česká republika
21.3.1991 - 26.7.2000

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Průmyslová 1000, Třinec 739 61

Obory činností TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. IČO: 18050646

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 16.10.2014
galvanizérství, smaltérství 11.2.2011
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 21.10.2010
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 23.7.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 23.7.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 23.7.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení 23.7.2009
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 23.7.2009
kovářství, podkovářství 23.7.2009
slévárenství, modelářství 23.7.2009
zámečnictví, nástrojářství 23.7.2009
obráběčství 23.7.2009
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 23.7.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 23.7.2009
ostraha majetku a osob 23.7.2009
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků 23.7.2009
výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a slitin 23.7.2009 - 21.10.2010
výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv 23.7.2009 - 21.10.2010
výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků 23.7.2009 - 21.10.2010
výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí 23.7.2009 - 21.10.2010
výroba měřících, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístojů a zařízení 23.7.2009 - 21.10.2010
opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístojů a měřidel 23.7.2009 - 21.10.2010
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 23.7.2009 - 21.10.2010
poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály 23.7.2009 - 21.10.2010
velkoobchod a maloobchod 23.7.2009 - 21.10.2010
mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti 23.7.2009 - 21.10.2010
vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce 23.7.2009 - 21.10.2010
zasilatelství a zastupování v celním řízení 23.7.2009 - 21.10.2010
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 23.7.2009 - 21.10.2010
testování, měření, analýzy a kontroly 23.7.2009 - 21.10.2010
pronájem a půjčování věcí movitých 23.7.2009 - 21.10.2010
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 23.7.2009 - 21.10.2010
výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků 23.7.2009 - 21.10.2010
povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů 23.7.2009 - 21.10.2010
skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a techniské činnosti v dopravě 23.7.2009 - 21.10.2010
poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků 23.7.2009 - 21.10.2010
provádění trhacích a ohňostrojných prací 13.12.2007
vedení spisovny 24.10.2005
výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů 29.12.2004 - 23.7.2009
montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny 29.12.2004 - 23.7.2009
skladování zboží a manipulace s nákladem 29.12.2004 - 23.7.2009
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 9.9.2002
výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny 9.9.2002 - 29.12.2004
montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení 9.9.2002 - 23.7.2009
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod 9.9.2002 - 23.7.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení a plnění nádob plyny 9.9.2002 - 23.7.2009
zastupování v celním řízení 9.9.2002 - 23.7.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení 9.9.2002 - 23.7.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení 9.9.2002 - 23.7.2009
výroba vyhrazených zdvihacích zařízení 9.9.2002 - 23.7.2009
výroba rozvaděčů nízkého napětí 9.9.2002 - 23.7.2009
opravy silničních vozidel 9.9.2002 - 13.9.2012
provozování drážní dopravy 15.5.2002
provozování železniční dráhy - vlečky 15.5.2002
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako extremně hořlavé, vysoce hořlavé, toxické, karcinogenní, toxické pro redukci 15.5.2002 - 23.7.2009
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako zdraví škodlivé 15.5.2002 - 23.7.2009
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 15.5.2002 - 23.7.2009
výroba plynu 2.1.2001
celně-deklarační činnost 2.1.2001 - 9.9.2002
rozvod plynu 2.1.2001 - 25.8.2003
výzkumné a vývojové činnosti v oblasti hutnictví železných a neželezných kovů 2.1.2001 - 23.7.2009
testování, měření a analýzy - provozování středisek kalibrační služby 2.1.2001 - 23.7.2009
pronájem a půjčování věcí movitých-pronájem dopravních prostředků 2.1.2001 - 23.7.2009
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení 29.5.1998 - 9.9.2002
poskytování telekomunikačních služeb 29.5.1998 - 31.7.2006
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 29.5.1998 - 23.7.2009
služby v oblasti zavádění a prověřování systémů řízení podle norem řízení jakosti 29.5.1998 - 23.7.2009
vydávání a distribuce týdeníku Třinecký - Trzyniecki Hutník 29.5.1998 - 23.7.2009
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 20.10.1997
výroba dřevěných palet 20.10.1997 - 2.1.2001
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 20.10.1997 - 23.7.2009
výkon zeměměřičských činností 7.3.1997
technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 7.3.1997
poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob 7.3.1997
projektová činnost ve výstavbě 7.3.1997 - 2.1.2001
hodnocení záření z radonu a dalších přírodních radionuklidů 7.3.1997 - 2.1.2001
hostinská činnost 7.3.1997 - 2.1.2001
směnárenská činnost 7.3.1997 - 2.1.2001
služby soukromých detektivů 7.3.1997 - 2.1.2001
provozování střelnic 7.3.1997 - 2.1.2001
montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 7.3.1997 - 9.9.2002
výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových nádob, periodické zkoušky nádob na plyny 7.3.1997 - 9.9.2002
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob na plyny 7.3.1997 - 9.9.2002
výroba, montáž, GO, rekonstrukce a revize a revizní zkoušky provozní způsobilosti vyhrazených zdvihacích zařízení 7.3.1997 - 9.9.2002
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 7.3.1997 - 9.9.2002
galvanizérství 7.3.1997 - 9.9.2002
opravy motorových vozidel 7.3.1997 - 9.9.2002
zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení 7.3.1997 - 9.9.2002
poradenská činnost na úseku bezpečnosti práce 7.3.1997 - 9.9.2002
hodnocení fyzikálních a chemických faktorů pracovního prostředí 7.3.1997 - 9.9.2002
hodnocení fyzické zátěže na pracovišti 7.3.1997 - 9.9.2002
měření emisí a imisí, kromě měření emisí motorových vozidel 7.3.1997 - 25.8.2003
slévárenství 7.3.1997 - 23.7.2009
výroba cementového zboží a umělého kameniva 7.3.1997 - 23.7.2009
servis dýchací techniky 7.3.1997 - 23.7.2009
nástrojářství 7.3.1997 - 23.7.2009
kovoobráběčství 7.3.1997 - 23.7.2009
podnikání v oblasti nakládání s odpady 7.3.1997 - 23.7.2009
činnost účetních poradců 7.3.1997 - 23.7.2009
vedení účetnictví 7.3.1997 - 23.7.2009
ostatní vzdělávání dospělých a organizování školení 7.3.1997 - 23.7.2009
revizní a kontrolní činnost v oblasti požární ochrany 7.3.1997 - 23.7.2009
podniky zajišťující ostrahu majetku a osob 7.3.1997 - 23.7.2009
výroba, opravy a montáž měřidel 7.3.1997 - 23.7.2009
zprostředkování obchodu a služeb 7.3.1997 - 21.10.2010
psychologické poradenství a diagnostika 7.3.1997 - 13.9.2012
výroba, rozvod a skladování, prodej technických plynů 7.10.1994 - 7.3.1997
výroba a prodej žáruvzdorných hmot a dílů 7.10.1994 - 7.3.1997
vydávání a distribuce týdeníku Hutník 7.10.1994 - 7.3.1997
revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení 7.10.1994 - 7.3.1997
výroba a opravy ostatních motorových dopravních prostředků 7.10.1994 - 7.3.1997
montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 7.10.1994 - 7.3.1997
revize elektrických zařízení 7.10.1994 - 7.3.1997
projektová činnost v investiční výstavbě 7.10.1994 - 7.3.1997
provádění investičních staveb 7.10.1994 - 7.3.1997
provádění průmyslových staveb 7.10.1994 - 7.3.1997
provádění bytových a občanských staveb 7.10.1994 - 7.3.1997
činnost organizačních a ekonomických poradců 7.10.1994 - 7.3.1997
provádění lektorské činnosti instruktora lešenářské techniky 7.10.1994 - 7.3.1997
výroba, mont., GO, rek. a provádění rev. zkoušek vyhr. zdvih. zař. 7.10.1994 - 7.3.1997
provádění dopravních staveb 7.10.1994 - 7.3.1997
slévání železných a neželezných obecných kovů 7.10.1994 - 7.3.1997
truhlářství 7.10.1994 - 7.3.1997
tesařství 7.10.1994 - 7.3.1997
galvanizace kovů 7.10.1994 - 7.3.1997
montáž a opravy telekomunikačních zařízení 7.10.1994 - 7.3.1997
zřizování poplašných zařízení 7.10.1994 - 7.3.1997
výroba, montáž, opravy, rekonstrukce a periodické zkoušky vyhrazených tlakových zařízení 7.10.1994 - 7.3.1997
revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob 7.10.1994 - 7.3.1997
montáž, opravy a revize vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob na plyny 7.10.1994 - 7.3.1997
výroba nástrojů 7.10.1994 - 7.3.1997
broušení a leštění kovů 7.10.1994 - 7.3.1997
kovoobrábění 7.10.1994 - 7.3.1997
stavba strojů s mechanickým pohonem 7.10.1994 - 2.1.2001
mechanické, chemické zkoušení výrobků a materiálů a ověřování kvality 7.10.1994 - 23.7.2009
výroba hutních výrobků 7.10.1994 - 23.7.2009
výroba a prodej koksu a vedlejších koksochemických výrobků 7.10.1994 - 23.7.2009
pronájem nebytových prostor a veřejných prostranství 7.10.1994 - 23.7.2009
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 7.10.1994 - 23.7.2009
automatizované zpracování dat 7.10.1994 - 23.7.2009
poskytování software 7.10.1994 - 23.7.2009
kovářství 7.10.1994 - 23.7.2009
zámečnictví 7.10.1994 - 23.7.2009
ubytovací služby 7.10.1994 - 21.10.2010
projektování elektrických zařízení 7.10.1994 - 21.10.2010
1. Výzkum, vývoj a výroba zejména - hutních a slévárenských výrobků, - koksu a vedlejších koksochemických výrobků - stavebních a žáruvzdorných hmot a dílů - strojů a zařízení včetně robotů a manipulátorů - technických plynů - řetězů a - kovových konstrukcí 21.3.1991 - 7.10.1994
2. těžba a zpracování zejména vápence a štěrkopísků 21.3.1991 - 7.10.1994
3. zužitkování, zpracování a úprava odpadů 21.3.1991 - 7.10.1994
4. obchodní činnost včetně zahraniční 21.3.1991 - 7.10.1994
5. služby v oblasti hromadného zpracovávání dat 21.3.1991 - 7.10.1994
6. provádění stavebních a strojírenských oprav a rekonstrukcí 21.3.1991 - 7.10.1994
7. technickoporadenské služby a inženýrské činnost 21.3.1991 - 7.10.1994
8. ubytovací a restaurační služby ve vlastních zařízeních 21.3.1991 - 7.10.1994
9. bytové hospodářství 21.3.1991 - 7.10.1994

Předmět činnosti dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Ostatní hlasové služby 31.7.2006
Pronájem okruhů 31.7.2006
Služby přístupu k síti Internet 31.7.2006

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 14.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: Výstavní 1132/95 , Ostrava 703 00
Identifikační číslo provozovny: 1011047144
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.7.2016
Provozovna č. 2
Provozovna: Průmyslová 1000 , Třinec 739 61
Identifikační číslo provozovny: 1001071263
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.9.2016

Živnost č. 2 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 14.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: Průmyslová 1000 , Třinec 739 61
Identifikační číslo provozovny: 1001071263
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.9.2016
Provozovna č. 2
Provozovna: 703 00 Ostrava
Identifikační číslo provozovny: 1011122723
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.9.2016

Živnost č. 3 Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 14.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: Výstavní 1132/95 , Ostrava 703 00
Identifikační číslo provozovny: 1011047144
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.7.2016
Provozovna č. 2
Provozovna: 703 00 Ostrava
Identifikační číslo provozovny: 1011122723
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.9.2016
Provozovna č. 3
Provozovna: Průmyslová 1000 , Třinec 739 61
Identifikační číslo provozovny: 1001071263
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.9.2016

Živnost č. 4 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 14.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: Průmyslová 1000 , Třinec 739 61
Identifikační číslo provozovny: 1001071263
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.9.2016

Živnost č. 5 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 14.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: 735 81 Bohumín
Identifikační číslo provozovny: 1011047187
Obory činností:
 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování: 26.7.2016
Provozovna č. 2
Provozovna: Výstavní 1132/95 , Ostrava 703 00
Identifikační číslo provozovny: 1011047144
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování: 26.7.2016
Provozovna č. 3
Provozovna: Tovární 1688 , Staré Město 686 03
Identifikační číslo provozovny: 1011047152
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování: 26.7.2016
Provozovna č. 4
Provozovna: Tovární 1511 , Staré Město 686 03
Identifikační číslo provozovny: 1011047161
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování: 26.7.2016
Provozovna č. 5
Provozovna: Třinecká 733 , Buštěhrad 273 43
Identifikační číslo provozovny: 1011047179
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování: 26.7.2016
Provozovna č. 6
Provozovna: 703 00 Ostrava
Identifikační číslo provozovny: 1011122723
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování: 14.9.2016
Provozovna č. 7
Provozovna: 272 03 Kladno
Identifikační číslo provozovny: 1011122731
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování: 14.9.2016
Provozovna č. 8
Provozovna: Průmyslová 1000 , Třinec 739 61
Identifikační číslo provozovny: 1001071263
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.7.2008
Provozovna č. 9
Provozovna: Petra Rezka 1114/8 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1001071271
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování: 2.1.1995

Živnost č. 6 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 21.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: Třinecká 733 , Buštěhrad 273 43
Identifikační číslo provozovny: 1011047179
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.7.2016
Provozovna č. 2
Provozovna: 272 03 Kladno
Identifikační číslo provozovny: 1011122731
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.9.2016
Provozovna č. 3
Provozovna: Průmyslová 1000 , Třinec 739 61
Identifikační číslo provozovny: 1001071263
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.9.2016

Živnost č. 7 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 22.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: Výstavní 1132/95 , Ostrava 703 00
Identifikační číslo provozovny: 1011047144
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.7.2016
Provozovna č. 2
Provozovna: 703 00 Ostrava
Identifikační číslo provozovny: 1011122723
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.9.2016
Provozovna č. 3
Provozovna: Průmyslová 1000 , Třinec 739 61
Identifikační číslo provozovny: 1001071263
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.9.2016

Živnost č. 8 Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 23.7.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: Průmyslová 1000 , Třinec 739 61
Identifikační číslo provozovny: 1001071263
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.9.2016

Živnost č. 9 Obráběčství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 2.9.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: Výstavní 1132/95 , Ostrava 703 00
Identifikační číslo provozovny: 1011047144
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.7.2016
Provozovna č. 2
Provozovna: Třinecká 733 , Buštěhrad 273 43
Identifikační číslo provozovny: 1011047179
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.7.2016
Provozovna č. 3
Provozovna: Průmyslová 1000 , Třinec 739 61
Identifikační číslo provozovny: 1001071263
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.9.2016
Provozovna č. 4
Provozovna: 703 00 Ostrava
Identifikační číslo provozovny: 1011122723
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.9.2016

Živnost č. 10 Kovářství, podkovářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 2.9.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: Výstavní 1132/95 , Ostrava 703 00
Identifikační číslo provozovny: 1011047144
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.7.2016
Provozovna č. 2
Provozovna: Průmyslová 1000 , Třinec 739 61
Identifikační číslo provozovny: 1001071263
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.9.2016
Provozovna č. 3
Provozovna: 703 00 Ostrava
Identifikační číslo provozovny: 1011122723
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.9.2016

Živnost č. 11 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 2.9.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: Výstavní 1132/95 , Ostrava 703 00
Identifikační číslo provozovny: 1011047144
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.7.2016
Provozovna č. 2
Provozovna: Třinecká 733 , Buštěhrad 273 43
Identifikační číslo provozovny: 1011047179
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.7.2016
Provozovna č. 3
Provozovna: 703 00 Ostrava
Identifikační číslo provozovny: 1011122723
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.9.2016
Provozovna č. 4
Provozovna: 272 03 Kladno
Identifikační číslo provozovny: 1011122731
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.9.2016
Provozovna č. 5
Provozovna: Průmyslová 1000 , Třinec 739 61
Identifikační číslo provozovny: 1001071263
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.9.2016

Živnost č. 12 Slévárenství, modelářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 30.9.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: Průmyslová 1000 , Třinec 739 61
Identifikační číslo provozovny: 1001071263
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.9.2016

Živnost č. 13 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 3.7.1995
Provozovna č. 1
Provozovna: Průmyslová 1000 , Třinec 739 61
Identifikační číslo provozovny: 1001071263
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.9.2016

Živnost č. 14 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 11.12.1996
Provozovna č. 1
Provozovna: Průmyslová 1000 , Třinec 739 61
Identifikační číslo provozovny: 1001071263
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.9.2016

Živnost č. 15 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 11.12.1996
Provozovna č. 1
Provozovna: Průmyslová 1000 , Třinec 739 61
Identifikační číslo provozovny: 1001071263
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.9.2016

Živnost č. 16 Výkon zeměměřických činností

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 11.12.1996
Provozovna č. 1
Provozovna: Průmyslová 1000 , Třinec 739 61
Identifikační číslo provozovny: 1001071263
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.9.2016

Živnost č. 17 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 13.1.1997
Provozovna č. 1
Provozovna: Průmyslová 1000 , Třinec 739 61
Identifikační číslo provozovny: 1001071263
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.9.2016

Živnost č. 18 Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 22.8.2001
Provozovna č. 1
Provozovna: Průmyslová 1000 , Třinec 739 61
Identifikační číslo provozovny: 1001071263
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.9.2016

Živnost č. 19 Vedení spisovny

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 22.9.2005
Provozovna č. 1
Provozovna: 99 , Třinec 739 61
Identifikační číslo provozovny: 1001071301
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.9.2005
Provozovna č. 2
Provozovna: 739 61 Třinec
Identifikační číslo provozovny: 1001071298
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.9.2005

Živnost č. 20 Provádění trhacích prací

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 22.10.2007

Živnost č. 21 Provádění ohňostrojných prací

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 22.10.2007

Živnost č. 22 Galvanizérství, smaltérství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 15.9.2010

Živnost č. 23 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 6.10.2015
Provozovna č. 1
Provozovna: Třinecká 733 , Buštěhrad 273 43
Identifikační číslo provozovny: 1011047179
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.7.2016
Provozovna č. 2
Provozovna: 272 03 Kladno
Identifikační číslo provozovny: 1011122731
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.9.2016

Živnost č. 24 Ostraha majetku a osob

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Přerušená
Vznik oprávnění: 1.7.1996
Přerušení oprávnění: 10.10.2013
Provozovna č. 1
Provozovna: Průmyslová 1000 , Třinec 739 61
Identifikační číslo provozovny: 1001071263
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.9.2016

Živnost č. 25 silniční motorová doprava

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.3.1992
Zánik oprávnění: 19.2.1993
Konec oprávnění: 19.2.1993

Živnost č. 26 Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.4.1992
Zánik oprávnění: 11.12.1996

Živnost č. 27 Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.4.1992
Zánik oprávnění: 30.9.1996

Živnost č. 28 Směnárenská činnost

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.6.1992
Zánik oprávnění: 28.8.2000

Živnost č. 29 Silniční motorová doprava

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.9.1992
Zánik oprávnění: 7.8.1993
Konec oprávnění: 6.8.1993

Živnost č. 30 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1993
Zánik oprávnění: 18.8.2000

Živnost č. 31 Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.1.1993
Zánik oprávnění: 13.8.2004

Živnost č. 32 Výroba, montáž, generální opravy, rekonstrukce, revize a revizní zkoušky provozní způsobilosti vyhrazených zdvihacích zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.1.1993
Zánik oprávnění: 1.3.2000

Živnost č. 33 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.1.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 34 Provádění průmyslových staveb

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.1.1993
Zánik oprávnění: 9.9.1996

Živnost č. 35 Provádění inženýrských staveb (včetně technické vybavenosti sídlišťních celků)

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.1.1993
Zánik oprávnění: 9.9.1996

Živnost č. 36 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.1.1993
Zánik oprávnění: 1.7.2000

Živnost č. 37 výroba,mont.,GO,rek.a provádění rev.zkoušek vyhr. zdvih. zařízení \činnost v rozsahu oprávnění vydaného orgánem dozoru\

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.1.1993
Zánik oprávnění: 13.5.1996

Živnost č. 38 Provádění bytových a občanských staveb

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.1.1993
Zánik oprávnění: 9.9.1996

Živnost č. 39 Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.1.1993
Zánik oprávnění: 14.11.1996

Živnost č. 40 Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.1.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 41 Výroba vyhrazených zdvihacích zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.1.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 42 Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.1.1993
Zánik oprávnění: 27.11.1996

Živnost č. 43 Výroba a opravy ostatních motorových dopravních prostředků (pokud nejsou uvedeny v příloze č. 1)

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.1.1993
Zánik oprávnění: 14.1.1997

Živnost č. 44 Provádění dopravních staveb

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.1.1993
Zánik oprávnění: 9.9.1996

Živnost č. 45 Provádění lektorské činnosti instruktora lešenářské techniky

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.1.1993
Zánik oprávnění: 16.1.1997

Živnost č. 46 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.1.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 47 montáž,oprava,údržba vyhr. elektrických zař.a výroba rozvaděčů NN \činnost v rozsahu oprávnění vydaného orgánem dozoru\

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.1.1993
Zánik oprávnění: 14.11.1996

Živnost č. 48 Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.1.1993
Zánik oprávnění: 1.7.2000

Živnost č. 49 Jiné ubytovací možnosti, ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.1.1993
Zánik oprávnění: 11.4.2007

Živnost č. 50 Výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.2.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 51 Ostatní zpracovatelský průmysl výroba, rozvod, skladování a prodej technických plynů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.2.1993
Zánik oprávnění: 11.12.1996

Živnost č. 52 Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.2.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 53 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, včetně leasingu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.2.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 54 Tisk novin, vydávání a distribuce týdeníku Hutník

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.2.1993
Zánik oprávnění: 4.8.1997

Živnost č. 55 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.4.1993
Zánik oprávnění: 16.1.1997

Živnost č. 56 Pronájem nebytových prostor a veřejných prostranství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.4.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 57 Výroba a prodej koksu a vedlejších koksochemických výrobků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.4.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 58 Výroba a prodej žáruvzdorných hmot a dílů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.4.1993
Zánik oprávnění: 11.12.1996

Živnost č. 59 výroba,montáž,opravy,rek. a period. zkoušky vyhr. tlak. zařízení /činnost v rozsahu oprávnění vydaného orgánem dozoru/

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.6.1993
Zánik oprávnění: 14.11.1996

Živnost č. 60 tesařství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.6.1993
Zánik oprávnění: 14.1.1997

Živnost č. 61 revize elektrických zařízení /činnost v rozsahu oprávnění vydaného orgánem dozoru/

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.6.1993
Zánik oprávnění: 14.11.1996

Živnost č. 62 truhlářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.6.1993
Zánik oprávnění: 14.1.1997

Živnost č. 63 montáž,opr.a revize vyhr. plyn. zař., plnění tlak. nádob na plyny /činnost v rozsahu oprávnění vydaného orgánem dozoru/

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.6.1993
Zánik oprávnění: 27.11.1996

Živnost č. 64 Výroba hutních výrobků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.7.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 65 Mechanické, chemické zkoušení výrobků a materiálů a ověřování kvality

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.7.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 66 Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.7.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 67 kovoobrábění

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.9.1993
Zánik oprávnění: 14.11.1996

Živnost č. 68 Galvanizérství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.9.1993
Zánik oprávnění: 8.8.2002

Živnost č. 69 broušení a leštění kovů, mimo nožů, nůžek a jednoduchých nástrojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.9.1993
Zánik oprávnění: 14.11.1996

Živnost č. 70 Leštění kovů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.9.1993
Zánik oprávnění: 1.7.2002

Živnost č. 71 zámečnictví

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.9.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 72 Nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.9.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 73 Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.9.1993
Zánik oprávnění: 26.7.2000

Živnost č. 74 Poskytování software {prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku}

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 75 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 76 Podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.7.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 77 Podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.7.1995
Zánik oprávnění: 28.1.1997

Živnost č. 78 Výroba, opravy a montáž měřidel

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.6.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 79 Ostraha majetku a osob a služby soukromých detektivů

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.7.1996
Zánik oprávnění: 31.12.2008

Živnost č. 80 Služby soukromých detektivů

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.7.1996
Zánik oprávnění: 18.8.2000

Živnost č. 81 Provozování střelnic

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.8.1996
Zánik oprávnění: 21.8.2000

Živnost č. 82 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.10.1996
Zánik oprávnění: 21.8.2000

Živnost č. 83 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.12.1996
Zánik oprávnění: 15.8.2012

Živnost č. 84 Psychologické poradenství a diagnostika

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.12.1996
Zánik oprávnění: 15.8.2012

Živnost č. 85 Vedení účetnictví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.12.1996
Zánik oprávnění: 1.3.2000

Živnost č. 86 Revizní a kontrolní činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.12.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 87 Měření emisí a imisí, kromě měření emisí motorových vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.12.1996
Zánik oprávnění: 9.8.2003

Živnost č. 88 Ostatní vzdělávání dospělých a organizování školení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.12.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 89 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.12.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 90 Servis dýchací techniky

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.12.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 91 Výroba cementového zboží a umělého kameniva

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.12.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 92 Činnost účetních poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.12.1996
Zánik oprávnění: 1.3.2000

Živnost č. 93 Hodnocení fyzické zátěže na pracovišti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.1.1997
Zánik oprávnění: 1.7.2002

Živnost č. 94 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.1.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 95 Hodnocení záření z radonu a dalších přírodních radionuklidů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.1.1997
Zánik oprávnění: 26.7.2000

Živnost č. 96 Hodnocení fyzikálních a chemických faktorů pracovního prostředí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.1.1997
Zánik oprávnění: 1.7.2002

Živnost č. 97 Poradenská činnost na úseku bezpečnosti práce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.1.1997
Zánik oprávnění: 1.3.2000

Živnost č. 98 Výroba dřevěných palet

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.3.1997
Zánik oprávnění: 26.7.2000

Živnost č. 99 Vydávání a distribuce týdeníku Třinecký-Trzyniecki Hutník

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.8.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 100 Služby v oblasti zavádění a prověřování systémů řízení podle norem řízení jakosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.8.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 101 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.12.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 102 Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.3.1998
Zánik oprávnění: 24.10.2001

Živnost č. 103 Celně - deklarační činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.8.1999
Zánik oprávnění: 1.3.2000

Živnost č. 104 Zastupování v celním řízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.8.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 105 Výzkumné a vývojové činnosti v oblasti hutnictví železných a neželezných kovů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.8.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 106 Pronájem a půjčování movitých věcí - pronájem dopravních prostředků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.7.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 107 Testování, měření a analýzy - provozování středisek kalibrační služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.7.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 108 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.8.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 109 Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako zdraví škodlivé

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.8.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 110 Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako extremně hořlavé, vysoce hořlavé, toxické, karcinogenní, toxické pro reprodukci

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.10.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 111 Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.1.2002
Zánik oprávnění: 1.5.2006

Živnost č. 112 Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.12.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 113 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.8.2014
Zánik oprávnění: 1.10.2015
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Slévárenství
Výroba parních kotlů, kromě kotlů pro ústřední topení
Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie
Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Obrábění
Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení
Instalace průmyslových strojů a zařízení
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Výstavba bytových a nebytových budov
Demolice a příprava staveniště
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Silniční nákladní doprava
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Zeměměřické a kartografické činnosti
Ambulantní a zubní zdravotní péče
Činnosti knihoven a archivů

Vedení firmy TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. IČO: 18050646

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují a za ni podepisují nejméně dva členové představenstva společně, přičemž jedním z těchto členů musí být předseda nebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vyznačené obchodní firmě společnosti př ipojí svůj podpis oprávněné osoby s uvedením údaje o své funkci nebo o svém pracovním zařazení. 8.3.2017
Společnost zastupují a za ni podepisují nejméně dva členové představenstva společně, přičemž jedním z těchto členů musí být předseda nebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vyznačené obchodní firmě společnosti př ipojí svůj podpis oprávněné osoby s uvedením údaje o své funkci nebo o svém pracovním zařazení. V souladu s ustanovením § 164 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je osobou pověřenou právním jednáním vůči zaměstnancům společnosti člen představenstva Ing. Ivo Žižka. 12.4.2016 - 8.3.2017
Společnost zastupují a za ni podepisují nejméně dva členové představenstva společně, přičemž jedním z těchto členů musí být předseda nebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vyznačené obchodní firmě společnosti př ipojí svůj podpis oprávněné osoby s uvedením údaje o své funkci nebo o svém pracovním zařazení. 16.10.2014 - 12.4.2016
Jednání: Společnost je zastupována představenstvem jako statutárním orgánem. Představenstvo zavazuje společnost tak, že jménem představenstva jednají a podepisují nejméně dva členové představenstva společně, přičemž jedním z těchto členů musí být předseda nebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis oprávněné osoby. 18.3.1996 - 16.10.2014
Jednání: Za společnost jednají buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva. 3.2.1993 - 18.3.1996
Podepisování: Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popř. v době nepřítomnosti předsedy jeho místopředseda, a vždy nejméně další jeden člen představenstva. 21.3.1991 - 3.2.1993
Jméno: Ing. Jan Czudek 2.11.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 8.10.2018
Ve funkci: od 8.10.2018
Adresa: 373, Jablunkov 739 91
Jméno: Ing. Česlav Marek 25.2.2019
Funkce: první místopředseda představenstva
Trvání členství: od 3.12.2018
Ve funkci: od 3.12.2018
Adresa: 202, Třinec 739 61
Jméno: Ing. Henryk Huczala 25.2.2019
Funkce: druhý místopředseda představenstva
Trvání členství: od 3.12.2018
Ve funkci: od 3.12.2018
Adresa: 223, Komorní Lhotka 739 53
Jméno: Ing. Ivo Žižka 25.2.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.12.2018
Adresa: 873, Třinec 739 61
Jméno: Ing. Radomíra Pekárková 2.4.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.4.2019
Adresa: Čsl. legií 182, Bohumín 735 81
Jméno: Ing. Josef Lištvan 21.3.1991 - 29.3.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: Rybářská 1135, Třinec 739 61
Jméno: Ing. Miroslav Bednarz 21.3.1991 - 29.3.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: Třinec X, čp. 10 Česká republika
Jméno: Ing. Gustav Hojdysz, Csc. 21.3.1991 - 16.9.1991
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Slezská 1400/22, Český Těšín 737 01
Jméno: Ing. Jiří Dobřanský 21.3.1991 - 16.9.1991
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: A. Zápotockého č. 739 , Třinec VI Česká republika
Jméno: RNDr. Jaroslav Raab 29.3.1991 - 16.9.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: 137, Třinec 739 61
Jméno: Ing. Jaroslav Dušek 29.3.1991 - 3.2.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Lacinova č. 229 , 272 01 Kladno 2 Česká republika
Jméno: Ing. Jiří Brabec 29.3.1991 - 3.2.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Leninova 0 , Praha 4 Česká republika
Jméno: Ing. Rudolf Vrátný 29.3.1991 - 3.2.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: 0 739 12 Čeladná Česká republika
Jméno: Ing. Jiří Dobřanský 16.9.1991 - 3.2.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: A. Zápotockého 739 , Třinec VI Česká republika
Jméno: Ing. Jaroslav Dušek 3.2.1993 - 7.10.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Lacinova 2290, Kladno 272 01
Jméno: Ing. Ivan Samek 3.2.1993 - 7.10.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Mirovická 1088/42, Praha 182 00
Jméno: Ing. Vladimír Rozbroj 21.3.1991 - 14.2.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Šeříková 377, Třinec 739 61
Jméno: Ing. Jiří Dobřanský 3.2.1993 - 14.2.1996
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Zápotockého 73 , Třinec VI Česká republika
Jméno: Ing. Ladislav Novotný 29.3.1991 - 18.3.1996
Funkce: člen představentva
Adresa: Na Dlouhých 781/82, Plzeň 312 00
Jméno: Prof.Ing. Zdeněk Böhm 29.3.1991 - 18.3.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Českobratrská 363/5, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Gustav Hojdysz, Csc. 16.9.1991 - 18.3.1996
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Slezská 1400/22, Český Těšín 737 01
Jméno: RNDr. Jaroslav Raab 16.9.1991 - 18.3.1996
Funkce: předseda představenstva
Adresa: 137, Třinec 739 61
Jméno: Ing. Otakar Jurečka 3.2.1993 - 18.3.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Komerční 597/4, Ostrava 710 00
Jméno: Ing. Jaroslav Borák 7.10.1994 - 18.3.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Chrudimská 2158/5, Praha 130 00
Jméno: Ing. Norbert Kraus 7.10.1994 - 18.3.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Pujmanové 889/11, Praha 140 00
Jméno: ing. Bronislav Cienciala 14.2.1996 - 18.3.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Svornosti 1031, Třinec 739 61
Jméno: ing. Ivo Dubš 14.2.1996 - 18.3.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Martina Kříže 898/10, Brno 628 00
Jméno: Milan Šrejber 18.3.1996 - 7.3.1997
Funkce: člen představentva
Adresa: Přetlucká 2328/27, Praha 100 00
Jméno: ing. František Kopřiva 18.3.1996 - 20.10.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Renoirova 649/10, Praha 152 00
Jméno: RNDr. Jaroslav Raab 18.3.1996 - 29.5.1998
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: 137, Třinec 739 61
Jméno: ing. Bronislav Cienciala 18.3.1996 - 29.5.1998
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Svornosti 1031, Třinec 739 61
Jméno: ing. Ivo Dubš 18.3.1996 - 29.5.1998
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Martina Kříže 898/10, Brno 628 00
Jméno: ing. Rudolf Ovčaří 18.3.1996 - 29.5.1998
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Odboje 120/7, Český Těšín 737 01
Jméno: ing. Vojtěch Trochta 18.3.1996 - 29.5.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Beskydská 794, Třinec 739 61
Jméno: ing. Miroslav Lukšík 18.3.1996 - 29.5.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Lysá 547 , Želechovice Česká republika
Jméno: ing. Tomáš Chrenek CSc. 18.3.1996 - 29.5.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: 524, Nýdek 739 95
Jméno: ing. Svatopluk Kufa CSc. 18.3.1996 - 29.5.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Hutnická 884, Třinec 739 61
Jméno: ing. Vladimír Franc 18.3.1996 - 29.5.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Teplická 271/38, Praha 190 00
Jméno: Ing. Ján Moder 7.3.1997 - 29.5.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Liščie Nivy 10 , Bratislava Slovenská republika
Jméno: Ing. Pavel Kalvoda 20.10.1997 - 29.5.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Rooseveltova 611/42, Praha 160 00
Jméno: Ing. Evžen Balko 29.5.1998 - 15.9.1999
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Hrabinská 496/19, Český Těšín 737 01
Jméno: Ing. Tadeáš Kufa CSc. 29.5.1998 - 15.9.1999
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: 393, Mosty u Jablunkova 739 98
Jméno: Ing. Jaroslava Ciahotná 29.5.1998 - 15.9.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Třinec-Oldřichovice 286 Česká republika
Jméno: Ing. Pavel Michálek 29.5.1998 - 18.1.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Radvanická 617/121, Ostrava 715 00
Jméno: Ing. Jaroslava Ciahotná 15.9.1999 - 18.10.2000
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Třinec-Oldřichovice 286 Česká republika
Jméno: Ing. Bohuslav Bernátek 18.1.2000 - 8.11.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Beskydská 731, Třinec 739 61
Jméno: Ing. Jaroslava Ciahotná 18.10.2000 - 30.4.2001
Funkce: druhý místopředseda představenstva
Adresa: 739 58 Třinec-Oldřichovice 286 Česká republika
Jméno: Ing. Evžen Balko 18.10.2000 - 30.4.2001
Funkce: první místopředseda představenstva
Ve funkci: do 27.11.2000
Adresa: Hrabinská 496/19, Český Těšín 737 01
Jméno: Ing. Bohuslav Bernátek 8.11.2000 - 30.4.2001
Funkce: člen představenstva
Adresa: 1274, Bystřice 739 95
Jméno: Ing. Jiří Cienciala CSc. 29.5.1998 - 15.5.2002
Funkce: předseda představenstva
Adresa: 902, Vendryně 739 94
Jméno: Ing. Jaroslava Ciahotná 30.4.2001 - 15.5.2002
Funkce: první místopředseda představenstva
Ve funkci: od 27.11.2000
Adresa: 739 58 Třinec-Oldřichovice 286 Česká republika
Jméno: Ing. Bohuslav Bernátek 30.4.2001 - 15.5.2002
Funkce: druhý místopředseda představenstva
Ve funkci: od 27.11.2000
Adresa: 1274, Bystřice 739 95
Jméno: Ing. Jan Czudek 18.10.2000 - 3.12.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.6.2000 do 9.9.2003
Adresa: 373, Jablunkov 739 91
Jméno: Ing. Jan Lasota 30.4.2001 - 3.12.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 9.9.2003
Ve funkci: od 27.11.2000
Adresa: Nad úvozem 264, Třinec 739 61
Jméno: Ing. Jiří Cienciala CSc. 15.5.2002 - 3.12.2003
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 9.1.1998 do 3.3.2003
Ve funkci: od 9.1.1998 do 3.3.2003
Adresa: 902, Vendryně 739 94
Jméno: Ing. Jaroslava Ciahotná 15.5.2002 - 3.12.2003
Funkce: první místopředseda představenstva
Trvání členství: od 9.1.1998 do 3.3.2003
Ve funkci: od 27.11.2000 do 3.3.2003
Adresa: 739 53 Česká republika
Komorní Lhotka č. 350, PSČ 739 53
Jméno: Ing. Bohuslav Bernátek 15.5.2002 - 3.12.2003
Funkce: druhý místopředseda představenstva
Trvání členství: od 13.12.1999 do 9.9.2003
Ve funkci: od 27.11.2000 do 9.9.2003
Adresa: 1274, Bystřice 739 95
Jméno: Ing. Jiří Cienciala CSc. 3.12.2003 - 15.12.2003
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 3.3.2003 do 9.9.2003
Ve funkci: od 3.3.2003 do 9.9.2003
Adresa: 902, Vendryně 739 94
Jméno: Ing. Jaroslava Ciahotná 3.12.2003 - 15.12.2003
Funkce: první místopředseda představenstva
Trvání členství: od 3.3.2003 do 9.9.2003
Ve funkci: od 3.3.2003 do 9.9.2003
Adresa: 350 , 739 53 Komorní Lhotka Česká republika
Jméno: Ing. Karel Klimek CSc., MBA 3.12.2003 - 5.3.2007
Funkce: druhý místopředseda představenstva
Trvání členství: od 9.9.2003 do 27.11.2006
Ve funkci: od 9.9.2003 do 27.11.2006
Adresa: 235, Milíkov 739 81
Jméno: Ing. Bohuslav Bernátek 3.12.2003 - 5.3.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.9.2003 do 27.11.2006
Adresa: 1274, Bystřice 739 95
Jméno: Ing. Jan Czudek 3.12.2003 - 5.3.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.9.2003
Adresa: 373, Jablunkov 739 91
Jméno: Ing. Jan Lasota 3.12.2003 - 1.12.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.9.2003 do 29.9.2008
Adresa: Nad úvozem 264, Třinec 739 61
Jméno: Ing. Jiří Cienciala CSc. 15.12.2003 - 1.12.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 9.9.2003 do 29.9.2008
Ve funkci: od 9.9.2003 do 29.9.2008
Adresa: 902, Vendryně 739 94
Jméno: Ing. Jaroslava Ciahotná 15.12.2003 - 1.12.2008
Funkce: první místopředseda představenstva
Trvání členství: od 9.9.2003 do 29.9.2008
Ve funkci: od 9.9.2003 do 29.9.2008
Adresa: 350 , 739 53 Komorní Lhotka Česká republika
Jméno: Ing. Jan Czudek 5.3.2007 - 1.12.2008
Funkce: druhý místopředseda představenstva
Trvání členství: od 9.9.2003 do 29.9.2008
Ve funkci: od 27.11.2006 do 29.9.2008
Adresa: 373, Jablunkov 739 91
Jméno: Ing. Jiří Cienciala CSc. 1.12.2008 - 21.1.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 29.9.2008
Ve funkci: od 29.9.2008
Adresa: 902, Vendryně 739 94
Jméno: Ing. Petr Matuszek 5.3.2007 - 23.7.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.11.2006 do 22.6.2009
Adresa: Pod Zvonek 889/44, Český Těšín 737 01
Jméno: Ing. Jaroslava Ciahotná 1.12.2008 - 23.7.2009
Funkce: první místopředseda představenstva
Trvání členství: od 29.9.2008 do 31.5.2009
Ve funkci: od 29.9.2008 do 31.5.2009
Adresa: 350 , 739 53 Komorní Lhotka Česká republika
Jméno: Ing. Jan Czudek 1.12.2008 - 23.7.2009
Funkce: druhý místopředseda představenstva
Trvání členství: od 29.9.2008
Ve funkci: od 29.9.2008 do 22.6.2009
Adresa: 373, Jablunkov 739 91
Jméno: Ing. Česlav Marek 5.3.2007 - 21.10.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.11.2006
Adresa: 202, Třinec 739 61
Jméno: Ing. Rostislav Wozniak 23.7.2009 - 21.10.2010
Funkce: druhý místopředseda představenstva
Trvání členství: od 22.6.2009 do 30.6.2010
Ve funkci: od 22.6.2009 do 30.6.2010
Adresa: Plk. Velebnovského 175, Jablunkov 739 91
Jméno: Ing. Česlav Marek 21.10.2010 - 14.2.2012
Funkce: druhý místopředseda představenstva
Trvání členství: od 27.11.2006 do 27.11.2011
Ve funkci: od 1.7.2010 do 27.11.2011
Adresa: 202, Třinec 739 61
Jméno: Ing. Jiří Cieńciała CSc. 21.1.2009 - 26.3.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 29.9.2008 do 31.12.2011
Ve funkci: od 29.9.2008 do 31.12.2011
Adresa: 902, Vendryně 739 94
Jméno: Ing. Jan Czudek 23.7.2009 - 26.3.2012
Funkce: první místopředseda představenstva
Trvání členství: od 29.9.2008
Ve funkci: od 22.6.2009 do 9.1.2012
Adresa: 373, Jablunkov 739 91
Jméno: Ing. Petr Popelář MBA 11.2.2011 - 26.3.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.12.2010
Adresa: Václava Košaře 86/21, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Česlav Marek 14.2.2012 - 26.3.2012
Funkce: druhý místopředseda představenstva
Trvání členství: od 28.11.2011
Ve funkci: od 28.11.2011 do 9.1.2012
Adresa: 202, Třinec 739 61
Jméno: Ing. Jan Lasota 1.12.2008 - 13.9.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.9.2008 do 28.5.2012
Adresa: Nad úvozem 264, Třinec 739 61
Jméno: Ing. Ivo Žižka 21.10.2010 - 13.3.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2010 do 2.12.2013
Adresa: Sosnová 363, Třinec 739 61
Jméno: Ing. Henryk Huczala 23.7.2009 - 20.10.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.6.2009 do 2.12.2013
Adresa: 223 , 739 53 Komorní Lhotka Česká republika
Jméno: Ing. Jan Czudek 26.3.2012 - 2.12.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 29.9.2008 do 7.10.2013
Ve funkci: od 10.1.2012 do 7.10.2013
Adresa: 373, Jablunkov 739 91
Jméno: Ing. Česlav Marek 26.3.2012 - 13.1.2014
Funkce: první místopředseda představenstva
Trvání členství: od 28.11.2011 do 2.12.2013
Ve funkci: od 10.1.2012 do 2.12.2013
Adresa: 202, Třinec 739 61
Jméno: Ing. Petr Popelář MBA 26.3.2012 - 13.1.2014
Funkce: druhý místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.12.2010 do 2.12.2013
Ve funkci: od 10.1.2012 do 2.12.2013
Adresa: Václava Košaře 86/21, Ostrava 700 30
Jméno: Ivo Žižka 13.3.2013 - 13.1.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2010 do 2.12.2013
Adresa: 873, Třinec 739 61
Jméno: Ing. Henryk Huczala 20.10.2013 - 13.1.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.6.2009 do 2.12.2013
Adresa: 223, Komorní Lhotka 739 53
Jméno: Henryk Huczala 13.1.2014 - 23.6.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.12.2013
Adresa: 223, Komorní Lhotka 739 53
Jméno: Petr Popelář 13.1.2014 - 23.6.2014
Funkce: druhý místopředseda představenstva
Trvání členství: od 2.12.2013 do 31.3.2014
Ve funkci: od 2.12.2013 do 31.3.2014
Adresa: Václava Košaře 86/21, Ostrava 700 30
Jméno: Jan Czudek 2.12.2013 - 16.10.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 7.10.2013
Ve funkci: od 8.10.2013
Adresa: 373, Jablunkov 739 91
Jméno: Česlav Marek 13.1.2014 - 16.10.2014
Funkce: první místopředseda představenstva
Trvání členství: od 2.12.2013
Ve funkci: od 2.12.2013
Adresa: 202, Třinec 739 61
Jméno: Ivo Žižka 13.1.2014 - 16.10.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.12.2013
Adresa: 873, Třinec 739 61
Jméno: Ing. Henryk Huczala 23.6.2014 - 16.10.2014
Funkce: 2.místopředseda představenstva
Trvání členství: od 2.12.2013
Ve funkci: od 1.4.2014
Adresa: 223, Komorní Lhotka 739 53
Jméno: Ing. Radomíra Pekárková 23.6.2014 - 22.10.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.4.2014
Adresa: Čsl. legií 182, Bohumín 735 81
Jméno: Ing. Jan Czudek 16.10.2014 - 2.11.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 7.10.2013 do 7.10.2018
Ve funkci: od 8.10.2013 do 7.10.2018
Adresa: 373, Jablunkov 739 91
Jméno: Ing. Česlav Marek 16.10.2014 - 25.2.2019
Funkce: první místopředseda představenstva
Trvání členství: od 2.12.2013 do 2.12.2018
Ve funkci: od 2.12.2013 do 2.12.2018
Adresa: 202, Třinec 739 61
Jméno: Ing. Henryk Huczala 16.10.2014 - 25.2.2019
Funkce: druhý místopředseda představenstva
Trvání členství: od 2.12.2013 do 2.12.2018
Ve funkci: od 1.4.2014 do 2.12.2018
Adresa: 223, Komorní Lhotka 739 53
Jméno: Ing. Ivo Žižka 16.10.2014 - 25.2.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.12.2013 do 2.12.2018
Adresa: 873, Třinec 739 61
Jméno: Ing. Radomíra Pekárková 22.10.2015 - 2.4.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.4.2014 do 1.4.2019
Adresa: Čsl. legií 182, Bohumín 735 81

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Tomáš Chrenek Ph.D. 26.5.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 11.4.2016
Ve funkci: od 11.4.2016
Adresa: Podzámecká 1, Praha 190 16
Jméno: Ing. Evžen Balko 26.5.2016
Funkce: druhý místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 11.4.2016
Ve funkci: od 11.4.2016
Adresa: Vlčkova 1018/15 , 811 06 Bratislava - Staré Mesto Slovenská republika
Jméno: Ing. Jozef Blaško PhD. 26.5.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.4.2016
Adresa: Trnavská 2057 , 4011 Košice - Západ Slovenská republika
Jméno: Ing. Ján Moder 31.5.2017
Funkce: první místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 11.4.2016
Ve funkci: od 11.4.2016
Adresa: 1241, Bystřice 739 95
Jméno: Marcel Pielesz 4.10.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.10.2018
Adresa: 19, Třinec 739 61
Jméno: JUDr. Jana Kantorová 1.1.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2019
Adresa: 752, Třinec 739 61
Jméno: Ing. Josef Lištvan 3.2.1993 - 18.3.1996
Funkce: člen
Adresa: Rybářská 1135, Třinec 739 61
Jméno: Ing. Rudolf Ovčaří 3.2.1993 - 18.3.1996
Funkce: člen
Adresa: Odboje 120/7, Český Těšín 737 01
Jméno: Ing. Vlastimil Pekař 3.2.1993 - 18.3.1996
Funkce: člen
Adresa: Bezručova 1211/5, Český Těšín 737 01
Jméno: Bohumil Blahoňovský 3.2.1993 - 18.3.1996
Funkce: člen
Adresa: Na aleji 113, Třinec 739 61
Jméno: Anna Konderlová 3.2.1993 - 18.3.1996
Funkce: člen
Adresa: 1004, Bystřice 739 95
Jméno: Prof.Ing. Milan Žídek Dr.Sc. 3.2.1993 - 18.3.1996
Funkce: člen
Adresa: Slavíkova 1393/10, Ostrava 708 00
Jméno: Karel Pientok 3.2.1993 - 7.3.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: 217, Ropice 739 61
Jméno: Pavel Slanec 18.3.1996 - 7.3.1997
Funkce: člen
Adresa: Legií 501, Roztoky 252 63
Jméno: Karel Chlebek 3.2.1993 - 29.5.1998
Funkce: člen
Adresa: Třinec II, 87 Česká republika
Jméno: ing. René Holeček 18.3.1996 - 29.5.1998
Funkce: člen
Adresa: Škarabelova 551, Frýdek-Místek 738 01
Jméno: ing. Vladimír Trochta 18.3.1996 - 29.5.1998
Funkce: člen
Adresa: Beskydská 794, Třinec 739 61
Jméno: ing. Jakub Tomšej 18.3.1996 - 29.5.1998
Funkce: člen
Adresa: Svat. Čecha 1092, Bohumín 735 81
Jméno: ing. Jan Starý 18.3.1996 - 29.5.1998
Funkce: člen
Adresa: Výstavní 1121, Třinec 739 61
Jméno: Bohumil Keller 18.3.1996 - 29.5.1998
Funkce: člen
Adresa: Jana Palacha 1215, Mladá Boleslav 293 01
Jméno: Ing. Anton Jura 7.3.1997 - 29.5.1998
Funkce: člen
Adresa: Sídlisko Kvp - Starozagorská 1392 , Košice Slovenská republika
Jméno: Ing. Rudolf Ovčaří 29.5.1998 - 18.10.2000
Funkce: předseda
Adresa: Odboje 120/7, Český Těšín 737 01
Jméno: Ing. Ivo Dubš 29.5.1998 - 18.10.2000
Funkce: místopředseda
Adresa: Martina Kříže 898/10, Brno 628 00
Jméno: Ing. Tomáš Chrenek CSc. 29.5.1998 - 18.10.2000
Funkce: člen
Adresa: Hrabinská 496/19, Český Těšín 737 01
Jméno: Jan Kotas 3.2.1993 - 15.5.2002
Funkce: člen
Adresa: Bystřice I, 1011 Česká republika
Jméno: Ing. Věslav Maroszczyk CSc. 7.3.1997 - 15.5.2002
Funkce: člen
Trvání členství: do 27.8.2001
Adresa: Kopernikova 681, Třinec 739 61
Jméno: Ing. Ján Moder 29.5.1998 - 15.5.2002
Funkce: člen
Adresa: Hrabinská 496/19, Český Těšín 737 01
Jméno: Dr. Hans Kurt Zöllner 25.4.2001 - 25.8.2003
Funkce: místopředseda
Ve funkci: od 26.6.2000
Adresa:
6314 Unterägeri, Zimmelstrasse 68, Švýcarsko
Jméno: Ing. Ivo Dubš 18.10.2000 - 3.12.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 9.1.1998 do 9.4.2003
Adresa: Martina Kříže 898/10, Brno 628 00
Jméno: Ing. Tomáš Chrenek CSc. 18.10.2000 - 3.12.2003
Funkce: předseda
Trvání členství: od 9.1.1998 do 9.4.2003
Ve funkci: od 26.6.2000 do 9.4.2003
Adresa: Hrabinská 496/19, Český Těšín 737 01
Jméno: Jan Kotas 15.5.2002 - 3.12.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 10.9.1992 do 12.9.2003
Adresa: 739 95 Bystřice I, 1011 Česká republika
Jméno: Ing. Ján Moder 15.5.2002 - 3.12.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 9.1.1998 do 9.4.2003
Adresa: 1241, Bystřice 739 95
Jméno: Dr. Hanns Kurt Zöllner 25.8.2003 - 3.12.2003
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 26.6.2000
Ve funkci: od 26.6.2000
Adresa:
6314 Unteraegeri, Zimmelstrasse 68, Švýcarsko
Jméno: Jan Stašák 3.12.2003 - 15.12.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 12.9.2003
Adresa: Kolonie 387/3, Český Těšín 737 01
Jméno: Ing. Ľubomír Blaško 25.8.2003 - 25.8.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 16.6.2003 do 12.6.2004
Adresa: 524, Nýdek 739 95
Jméno: Dr. Hanns Kurt Zöllner 3.12.2003 - 12.9.2005
Funkce: druhý místopředseda
Trvání členství: od 26.6.2000 do 27.6.2005
Ve funkci: od 9.9.2003 do 27.6.2005
Adresa:
6314 Unteraegeri, Zimmelstrasse 68, Švýcarsko
Jméno: Ing. Jozef Blaško PhD. 29.12.2004 - 12.9.2005
Funkce: člen
Trvání členství: do 27.6.2005
Adresa: Čsl. Odboja 2219 , 4011 Košice Slovenská republika
Jméno: Dr. Hanns Kurt Zöllner 12.9.2005 - 24.10.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2005
Adresa:
6314 Unteraegeri, Zimmelstrasse 68, Švýcarsko
Jméno: František Ligocki 15.5.2002 - 5.3.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 14.9.2001 do 15.11.2006
Adresa: 311, Jablunkov 739 91
Jméno: Ing. Evžen Balko 25.8.2003 - 2.8.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 16.6.2003 do 25.6.2007
Adresa: 1241, Bystřice 739 95
Jméno: Ing. Tomáš Chrenek CSc. 3.12.2003 - 2.8.2007
Funkce: předseda
Trvání členství: od 9.9.2003 do 25.6.2007
Ve funkci: od 9.9.2003 do 25.6.2007
Adresa: Hrabinská 496/19, Český Těšín 737 01
Jméno: Ing. Ján Moder 3.12.2003 - 2.8.2007
Funkce: první místopředseda
Trvání členství: od 9.9.2003 do 25.6.2007
Ve funkci: od 9.9.2003 do 25.6.2007
Adresa: 1241, Bystřice 739 95
Jméno: Ing. Ivo Dubš 3.12.2003 - 2.8.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 9.9.2003 do 11.6.2007
Adresa: Martina Kříže 898/10, Brno 628 00
Jméno: Ing. Jozef Blaško PhD. 12.9.2005 - 2.8.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2005 do 25.6.2007
Adresa: Čsl. Odboja 2219 , 4011 Košice Slovenská republika
Jméno: Dr. Hanns Kurt Zöllner 24.10.2005 - 2.8.2007
Funkce: 2.místopředseda
Trvání členství: od 27.6.2005 do 25.6.2007
Ve funkci: od 5.9.2005 do 25.6.2007
Adresa:
6314 Unteraegeri, Zimmelstrasse 68, Švýcarsko
Jméno: Ing. Oldřich Cieslar 3.12.2003 - 1.12.2008
Funkce: člen
Trvání členství: od 12.9.2003 do 14.11.2008
Adresa: Školní 97 , 735 62 Mosty u Českého Těšína Česká republika
Jméno: Jiří Stašák 15.12.2003 - 1.12.2008
Funkce: člen
Trvání členství: od 12.9.2003 do 14.11.2008
Adresa: Kolonie 387/3, Český Těšín 737 01
Jméno: Ing. Tomáš Chrenek Ph.D. 2.8.2007 - 23.8.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2007
Ve funkci: od 25.6.2007
Adresa: Ve Smečkách 1326/11, Praha 110 00
Jméno: František Ligocki 5.3.2007 - 14.2.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.11.2006 do 15.12.2011
Adresa: 311, Jablunkov 739 91
Jméno: Ing. Ján Moder 2.8.2007 - 13.9.2012
Funkce: první místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2007 do 25.6.2012
Ve funkci: od 25.6.2007 do 25.6.2012
Adresa: 1241, Bystřice 739 95
Jméno: Dr. Hanns Kurt Zöllner 2.8.2007 - 13.9.2012
Funkce: druhý místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2007 do 25.6.2012
Ve funkci: od 25.6.2007 do 25.6.2012
Adresa:
6314 Unteraegeri, Zimmelstrasse 68, Švýcarsko
Jméno: Ing. Evžen Balko 2.8.2007 - 13.9.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2007 do 25.6.2012
Adresa: 1241, Bystřice 739 95
Jméno: Ing. Jozef Blaško PhD. 2.8.2007 - 13.9.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2007 do 25.6.2012
Adresa: Čsl. Odboja 2219 , 4011 Košice Slovenská republika
Jméno: Pablo Alarcón Espinosa 2.8.2007 - 13.9.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2007 do 25.6.2012
Adresa: Serrano Galvache 42 , Madrid Španělské království
Jméno: Ing. Tomáš Chrenek Ph.D.,CSc. 23.8.2011 - 13.9.2012
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2007 do 25.6.2012
Ve funkci: od 25.6.2007 do 25.6.2012
Adresa: Podzámecká 1 , 190 16 Praha 9 Česká republika
Jméno: Ing. Roman Mitręga MBA 1.12.2008 - 13.3.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.11.2008 do 5.9.2012
Adresa: 458, Bystřice 739 95
Jméno: Vladislav Heczko 1.12.2008 - 13.1.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.11.2008 do 31.12.2013
Adresa: 316, Návsí 739 92
Jméno: František Ligocki 14.2.2012 - 13.1.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.12.2011 do 31.12.2013
Adresa: 311, Jablunkov 739 91
Jméno: Ing. Tomáš Chrenek Ph.D., CSc. 13.9.2012 - 13.1.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2012 do 31.12.2013
Ve funkci: od 25.6.2012 do 31.12.2013
Adresa: Podzámecká 1, Praha 190 16
Jméno: Ing. Ján Moder 13.9.2012 - 13.1.2014
Funkce: první místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2012 do 31.12.2013
Ve funkci: od 25.6.2012 do 31.12.2013
Adresa: 1241, Bystřice 739 95
Jméno: Dr. Hanns Kurt Zöllner 13.9.2012 - 13.1.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2012 do 31.12.2013
Adresa: Švýcarská konfederace
6314 Unterägeri, Zimmelstrasse 68
Jméno: Ing. Evžen Balko 13.9.2012 - 13.1.2014
Funkce: druhý místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2012 do 31.12.2013
Ve funkci: od 25.6.2012 do 31.12.2013
Adresa: 1241, Bystřice 739 95
Jméno: Ing. Jozef Blaško 13.9.2012 - 13.1.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2012 do 31.12.2013
Adresa: Čsl. Odboja 2219 , 4011 Košice Slovenská republika
Jméno: Pablo Alarcón Espinosa 13.9.2012 - 13.1.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2012 do 31.12.2013
Adresa: Serrano Galvache 42 , Madrid Španělské království
Jméno: Jiří Cieńciała 13.3.2013 - 13.1.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.10.2012 do 31.12.2013
Adresa: 902, Vendryně 739 94
Jméno: Tomáš Chrenek 13.1.2014 - 23.6.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2014
Adresa: Podzámecká 1, Praha 190 16
Jméno: Ján Moder 13.1.2014 - 23.6.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2014
Adresa: 1241, Bystřice 739 95
Jméno: Evžen Balko 13.1.2014 - 23.6.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2014
Adresa: 1241, Bystřice 739 95
Jméno: Ing. Tomáš Chrenek 23.6.2014 - 8.7.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2014
Ve funkci: od 31.3.2014
Adresa: Podzámecká 1, Praha 190 16
Jméno: Ing. Evžen Balko 23.6.2014 - 15.7.2014
Funkce: 2. místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2014
Ve funkci: od 31.3.2014
Adresa: 1241, Bystřice 739 95
Jméno: Jozef Blaško 13.1.2014 - 16.10.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2014
Adresa: Čsl. Odboja 2219 , 4011 Košice Slovenská republika
Jméno: Jiří Cieńciała 13.1.2014 - 16.10.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2014
Adresa: 902, Vendryně 739 94
Jméno: Ing. Ján Moder 23.6.2014 - 16.10.2014
Funkce: 1. místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2014
Ve funkci: od 31.3.2014
Adresa: 1241, Bystřice 739 95
Jméno: Ing. Evžen Balko 15.7.2014 - 16.10.2014
Funkce: 2. místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2014
Ve funkci: od 31.3.2014
Adresa: 1241, Bystřice 739 95
Jméno: Ing. Tomáš Chrenek Ph.D. 8.7.2014 - 22.7.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2014
Ve funkci: od 31.3.2014
Adresa: Podzámecká 1, Praha 190 16
Jméno: František Ligocki 13.1.2014 - 26.5.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2014 do 10.4.2016
Adresa: 311, Jablunkov 739 91
Jméno: Ing. Ján Moder 16.10.2014 - 26.5.2016
Funkce: první místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2014 do 10.4.2016
Ve funkci: od 31.3.2014 do 10.4.2016
Adresa: 1241, Bystřice 739 95
Jméno: Ing. Evžen Balko 16.10.2014 - 26.5.2016
Funkce: druhý místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2014 do 10.4.2016
Ve funkci: od 31.3.2014 do 10.4.2016
Adresa: 1241, Bystřice 739 95
Jméno: Ing. Jozef Blaško PhD. 16.10.2014 - 26.5.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2014 do 10.4.2016
Adresa: Čsl. Odboja 2219 , 4011 Košice Slovenská republika
Jméno: Doc.Ing. Jiří Cieńciała CSc. 16.10.2014 - 26.5.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2014 do 10.4.2016
Adresa: 902, Vendryně 739 94
Jméno: Ing. Tomáš Chrenek Ph.D. 22.7.2015 - 26.5.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2014 do 10.4.2016
Ve funkci: od 31.3.2014 do 10.4.2016
Adresa: Zvončeková 8007/65B , 831 06 Bratislava - Rača Slovenská republika
Jméno: Ing. Evžen Balko 26.5.2016 - 26.5.2016
Funkce: druhý místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 11.4.2016
Ve funkci: od 11.4.2016
Adresa: Vlčkova 1018 , 811 06 Bratislva - Staré Mesto Slovenská republika
Jméno: Ing. Ján Moder 26.5.2016 - 31.5.2017
Funkce: první místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 11.4.2016
Ve funkci: od 11.4.2016
Adresa: Kuzmányho 827/3 , 811 06 Bratislava - Staré Mesto Slovenská republika
Jméno: Doc. Ing. Jiří Cieńciała CSc. 26.5.2016 - 27.7.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.4.2016 do 31.3.2017
Adresa: 902, Vendryně 739 94
Jméno: Marcel Pielesz 8.12.2017 - 4.10.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.12.2017 do 30.9.2018
Adresa: 19, Třinec 739 61
Jméno: František Ligocki 26.5.2016 - 1.1.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.4.2016 do 31.12.2018
Adresa: 311, Jablunkov 739 91

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Ivo Žižka
Člen statutárního orgánu: Ing. Radomíra Pekárková
Člen statutárního orgánu: Ing. Česlav Marek
Člen statutárního orgánu: Ing. Henryk Huczala
Člen statutárního orgánu: Ing. Jan Czudek

Vlastníci firmy TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. IČO: 18050646

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 8 109 860 000 Kč 100% 13.12.2007
zakladni 8 109 860 000 Kč - 3.2.1993 - 13.12.2007
zakladni 6 831 370 000 Kč - 29.3.1991 - 3.2.1993
zakladni 100 000 Kč - 21.3.1991 - 29.3.1991

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 8 109 863 16.10.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 8 109 863 23.6.2014 - 16.10.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 8 109 863 2.10.2013 - 23.6.2014
Akcie na majitele 1 000 Kč 8 109 863 13.12.2007 - 2.10.2013
Akcie na majitele 1 000 Kč 8 109 863 3.2.1993 - 13.12.2007
Akcie na jméno 100 000 Kč 1 29.3.1991 - 3.2.1993
Akcie na jméno 6 831 280 000 Kč 1 29.3.1991 - 3.2.1993
Akcie na jméno 100 000 Kč 1 21.3.1991 - 29.3.1991

Sbírka Listin TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. IČO: 18050646

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 146/SL 160 ostatní výpis ze zápisu představenstva Krajský soud v Ostravě 29.6.2015 27.8.2015 31.8.2015 1
B 146/SL 159 ostatní Návrh na rozdělení zisku r. 2014 Krajský soud v Ostravě 14.7.2015 23.7.2015 1
B 146/SL 157 výroční zpráva [2014] vč. účetní závěrky s příl., audit, zpráva o vztazích Krajský soud v Ostravě 14.7.2015 23.7.2015 103
B 146/SL 156 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 116/2014, N 133/2014 Krajský soud v Ostravě 27.5.2014 8.10.2014 21.10.2014 5
B 146/SL 155 notářský zápis NZ 154/2014, N 173/2014 Krajský soud v Ostravě 17.6.2014 8.10.2014 21.10.2014 27
B 146/SL 154 ostatní Výpis ze zápisu z mimoř. zas. představenstva č. 7/2014 Krajský soud v Ostravě 27.5.2014 8.10.2014 21.10.2014 1
B 146/SL 153 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 24.7.2014 24.7.2014 121
B 146/SL 152 rozhod. o statut. orgánu Výpis ze zápisu z mimoř. zas. představenstva č.04/2014 Krajský soud v Ostravě 31.3.2014 17.6.2014 24.6.2014 1
B 146/SL 151 rozhod. o statut. orgánu Výpis ze zápisu DR č.01/2014 Krajský soud v Ostravě 31.3.2014 17.6.2014 24.6.2014 2
B 146/SL 150 změna právní formy, fúze Nz 78/2014 - Projekt fúze Krajský soud v Ostravě 15.4.2014 17.4.2014 17.4.2014 9
B 146/SL 143 stanovy společnosti úplné znění k 2.10.2013 Krajský soud v Ostravě 28.11.2013 5.12.2013 22
B 146/SL 142 rozhod. o statut. orgánu Výpis ze zápisu zas. předst. Krajský soud v Ostravě 8.10.2013 28.11.2013 5.12.2013 1
B 146/SL 141 rozhod. o statut. orgánu Výpis ze zápisu DR Krajský soud v Ostravě 7.10.2013 28.11.2013 5.12.2013 1
B 146/SL 140 ostatní rozděl. zisku r. 2012 Krajský soud v Ostravě 16.7.2013 18.7.2013 1
B 146/SL 139 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora s příl. Krajský soud v Ostravě 16.7.2013 18.7.2013 107
B 146/SL 138 změna právní formy, fúze Příloha č.1 Krajský soud v Ostravě 13.5.2013 13.5.2013 22
B 146/SL 137 změna právní formy, fúze Projekt rozdělení formou odštěpení sloučením Krajský soud v Ostravě 13.5.2013 13.5.2013 24
B 146/SL 136 ostatní - oznámení o odst.z funkce Krajský soud v Ostravě 8.3.2013 21.3.2013 1
B 146/SL 135 ostatní - Zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ostravě 5.9.2012 8.3.2013 21.3.2013 2
B 146/SL 134 ostatní - protokol velební komise Krajský soud v Ostravě 8.3.2013 21.3.2013 1
B 146/SL 133 rozhod. o statut. orgánu - výpis ze zápisu č.04/2012 Krajský soud v Ostravě 14.8.2012 10.9.2012 19.9.2012 1
B 146/SL 132 rozhod. o statut. orgánu zápis č. 06/2012 z DR Krajský soud v Ostravě 25.6.2012 10.9.2012 19.9.2012 2
B 146/SL 131 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 27.7.2012 10.9.2012 19.9.2012 22
B 146/SL 130 notářský zápis NZ 121/2012 Krajský soud v Ostravě 16.7.2012 10.9.2012 19.9.2012 26
B 146/SL 129 ostatní -oznam. o odstoupení z funkce Krajský soud v Ostravě 14.5.2012 10.9.2012 19.9.2012 1
B 146/SL 128 rozhod. o statut. orgánu - Zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ostravě 5.12.2011 13.9.2012 13.9.2012 2
B 146/SL 127 rozhod. o statut. orgánu - Zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ostravě 10.10.2011 13.9.2012 13.9.2012 1
B 146/SL 126 výroční zpráva r.2011 s úč.záv.,§66a/9,aud. Krajský soud v Ostravě 12.7.2012 16.7.2012 103
B 146/SL 125 ostatní - návrh na rozděl.zisku r.2011 Krajský soud v Ostravě 12.7.2012 16.7.2012 1
B 146/SL 123 rozhod. o statut. orgánu - Zápis z předst. Krajský soud v Ostravě 9.1.2012 26.3.2012 5.4.2012 2
B 146/SL 122 rozhod. o statut. orgánu - Zápis ze zasedání předst. Krajský soud v Ostravě 14.11.2011 7.2.2012 21.2.2012 2
B 146/SL 120 ostatní - Potvrzení volební komise Krajský soud v Ostravě 7.2.2012 21.2.2012 1
B 146/SL 119 ostatní - Závěr.protokol voleb.komise Krajský soud v Ostravě 7.2.2012 21.2.2012 1
B 146/SL 118 výroční zpráva r.2010 s úč.z.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 22.8.2011 31.8.2011 102
B 146/SL 117 ostatní -návrh př.na úhr.ztráty 2010 Krajský soud v Ostravě 22.8.2011 31.8.2011 1
B 146/SL 116 změna právní formy, fúze - NZ 124/2011 Krajský soud v Ostravě 30.6.2011 27.7.2011 25.8.2011 32
B 146/SL 115 zpráva auditora vč.zahaj.rozv.k 1.1.2011,příl. Krajský soud v Ostravě 5.4.2011 6.5.2011 6.5.2011 23
B 146/SL 114 účetní závěrka r. 2010 vč. příl., zpr. audit. Krajský soud v Ostravě 10.3.2011 6.5.2011 6.5.2011 50
B 146/SL 113 změna právní formy, fúze - Návrh Projektu fúze Krajský soud v Ostravě 2.5.2011 6.5.2011 6.5.2011 7
B 146/SL 112 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ostravě 10.1.2011 10.2.2011 11.2.2011 1
B 146/SL 111 podpisové vzory - Popelář Krajský soud v Ostravě 10.2.2011 11.2.2011 2
B 146/SL 110 stanovy společnosti k 30.6.2010 Krajský soud v Ostravě 30.6.2010 5.10.2010 27.10.2010 22
B 146/SL 109 rozhod. o statut. orgánu -záp.z představ.person.zm. Krajský soud v Ostravě 30.6.2010 5.10.2010 27.10.2010 5
B 146/SL 108 ostatní -ozn.o odst. z fce Ing.Wozniak Krajský soud v Ostravě 20.6.2010 5.10.2010 27.10.2010 1
B 146/SL 107 podpisové vzory +ČP-Ing.Ivo Žižka Krajský soud v Ostravě 23.7.2010 5.10.2010 27.10.2010 2
B 146/SL 106 rozhod. o statut. orgánu -výp.z záp.DR-odst.a volba Krajský soud v Ostravě 7.7.2010 5.10.2010 27.10.2010 2
B 146/SL 105 výroční zpráva r.2009 s úč.z.nekon.,aud.,§66a Krajský soud v Ostravě 5.10.2010 27.10.2010 120
B 146/SL 104 notářský zápis NZ 150/2010 vč. zm. stanov Krajský soud v Ostravě 30.6.2010 23.7.2010 1.9.2010 25
B 146/SL 103 změna právní formy, fúze - Projekt fúze Krajský soud v Ostravě 23.7.2010 1.9.2010 94
B 146/SL 102 notářský zápis NZ 151/2010-Rozh.jed.akc.-fúze Krajský soud v Ostravě 30.6.2010 23.7.2010 1.9.2010 99
B 146/SL 101 účetní závěrka r. 2009 vč. přílohy + auditor Krajský soud v Ostravě 31.5.2010 1.6.2010 48
B 146/SL 99 změna právní formy, fúze - Návrh Projektu fúze Krajský soud v Ostravě 3.5.2010 12.5.2010 12.5.2010 6
B 146/SL 98 účetní závěrka r. 2009 vč. příl., zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 12.5.2010 12.5.2010 8
B 146/SL 100 zpráva auditora vč. zahaj. rozvahy k 1.1.2010 Krajský soud v Ostravě 15.3.2010 12.5.2010 12.5.2010 11
B 146/SL 97 stanovy společnosti - ÚZ od 22/6/09 Krajský soud v Ostravě 22.6.2009 30.9.2009 30.9.2009 22
B 146/SL 96 rozhod. o statut. orgánu -záp.č.02/09 DRvč.potvrz.volby Krajský soud v Ostravě 25.5.2009 30.9.2009 30.9.2009 4
B 146/SL 95 rozhod. o statut. orgánu -záp.č.8/09z předs.odv.a volba Krajský soud v Ostravě 22.6.2009 22.7.2009 27.7.2009 7
B 146/SL 94 rozhod. o statut. orgánu -záp.č.03/09 z DR-jm.čl.předst Krajský soud v Ostravě 22.6.2009 22.7.2009 27.7.2009 3
B 146/SL 93 rozhod. o statut. orgánu -záp.č.02/09 DR-odst.,hosp. Krajský soud v Ostravě 25.5.2009 22.7.2009 27.7.2009 3
B 146/SL 92 notářský zápis NZ 135/2009+změny Stanov Krajský soud v Ostravě 25.5.2009 22.7.2009 27.7.2009 24
B 146/SL 91 podpisové vzory Ing.Wozniak,Ing.Huczala Krajský soud v Ostravě 24.6.2009 22.7.2009 27.7.2009 4
B 146/SL 90 výroční zpráva r.2008 s úč.z.,př,aud.,§66a/9 Krajský soud v Ostravě 22.7.2009 27.7.2009 119
B 146/SL 89 podpisové vzory -Ing. Jiří Cienciala, CSc. Krajský soud v Ostravě 13.10.2008 28.11.2008 2.12.2008 2
B 146/SL 88 podpisové vzory -Ing. Jaroslava Ciahotná Krajský soud v Ostravě 13.10.2008 28.11.2008 2.12.2008 2
B 146/SL 87 podpisové vzory -Ing. Jan Czudek Krajský soud v Ostravě 13.10.2008 28.11.2008 2.12.2008 2
B 146/SL 86 podpisové vzory -Ing. Jan Lasota Krajský soud v Ostravě 13.10.2008 28.11.2008 2.12.2008 2
B 146/SL 85 podpisové vzory -Ing. Roman Mitrega, MBA Krajský soud v Ostravě 19.11.2008 28.11.2008 2.12.2008 2
B 146/SL 84 podpisové vzory -Vladislav Heczko Krajský soud v Ostravě 18.11.2008 28.11.2008 2.12.2008 2
B 146/SL 83 rozhod. o statut. orgánu -protokol voleb komise do DR Krajský soud v Ostravě 14.11.2008 28.11.2008 2.12.2008 1
B 146/SL 82 rozhod. o statut. orgánu výpis záp.č.17/08 mimoř.předst Krajský soud v Ostravě 29.9.2008 28.11.2008 2.12.2008 1
B 146/SL 81 rozhod. o statut. orgánu -zápis č. 3/2008 z DR Krajský soud v Ostravě 29.9.2008 28.11.2008 2.12.2008 4
B 146/SL 80 výroční zpráva r.2007,úč.z.,§66a/9 Krajský soud v Ostravě 30.7.2008 31.7.2008 120
B 146/SL 79 notářský zápis NZ 171/2008 RVH-hosp.r.2007 Krajský soud v Ostravě 23.6.2008 30.7.2008 31.7.2008 6
B 146/SL 78 ostatní -návr.předst.na rozd.zis.r.07 Krajský soud v Ostravě 23.6.2008 30.7.2008 31.7.2008 1
B 146/SL 77 notářský zápis Nz 361/2007 stanovy Krajský soud v Ostravě 19.11.2007 12.12.2007 19.12.2007 6
B 146/SL 76 stanovy společnosti úpl.zn. Krajský soud v Ostravě 19.11.2007 12.12.2007 19.12.2007 20
B 146/SL 75 podpisové vzory Pablo Alarcón Espinosa Krajský soud v Ostravě 3.7.2007 1.8.2007 4.9.2007 2
B 146/SL 74 podpisové vzory Dr. Hanns Kurt Zöllner Krajský soud v Ostravě 27.6.2007 1.8.2007 4.9.2007 4
B 146/SL 73 podpisové vzory Ing. Jozef Blaško, PhD. Krajský soud v Ostravě 25.6.2007 1.8.2007 4.9.2007 2
B 146/SL 72 podpisové vzory Ing. Tomáš Chrenek, PhD. CSc. Krajský soud v Ostravě 25.6.2007 1.8.2007 4.9.2007 2
B 146/SL 71 podpisové vzory Ing. Ján Moder Krajský soud v Ostravě 25.6.2007 1.8.2007 4.9.2007 2
B 146/SL 70 podpisové vzory Ing. Evžen Balko Krajský soud v Ostravě 25.6.2007 1.8.2007 4.9.2007 2
B 146/SL 69 notářský zápis NZ 215/2007 Krajský soud v Ostravě 25.6.2007 1.8.2007 4.9.2007 16
B 146/SL 68 rozhod. o statut. orgánu -zápis č. 05/07 z mimoř.zas.DR Krajský soud v Ostravě 25.6.2007 1.8.2007 4.9.2007 3
B 146/SL 67 rozhod. o statut. orgánu -zápis č. 03/07 ze zased.DR Krajský soud v Ostravě 11.6.2007 1.8.2007 4.9.2007 4
B 146/SL 66 rozhod. o statut. orgánu -odstoupení z DR Ing. Dubš Krajský soud v Ostravě 18.5.2007 1.8.2007 4.9.2007 2
B 146/SL 65 stanovy společnosti úpl.zn. Krajský soud v Ostravě 25.6.2007 20.7.2007 21.8.2007 20
B 146/SL 64 výroční zpráva r. 2006,kon.úč.z.zp.a.,§ 66a/9 Krajský soud v Ostravě 20.7.2007 21.8.2007 119
B 146/SL 63 notářský zápis Nz 215/2007 osv. VH Krajský soud v Ostravě 25.6.2007 20.7.2007 21.8.2007 16
B 146/SL 62 rozhod. o statut. orgánu výpis ze zápisu č. 14/2006 Krajský soud v Ostravě 27.11.2006 2.3.2007 8.3.2007 1
B 146/SL 61 rozhod. o statut. orgánu zápis č.4/2006 ze zas DR Krajský soud v Ostravě 6.2.2007 2.3.2007 8.3.2007 4
B 146/SL 60 rozhod. o statut. orgánu záv.protokol o výsl.voleb DR Krajský soud v Ostravě 15.11.2006 2.3.2007 8.3.2007 2
B 146/SL 59 podpisové vzory Marek,Matuszek,Ligocki Krajský soud v Ostravě 2.3.2007 8.3.2007 6
B 146/SL 58 stanovy společnosti ÚPZ Krajský soud v Ostravě 26.6.2006 17.8.2006 4.9.2006 21
B 146/SL 57 notářský zápis NZ 231/2006,hosp.r.2005 Krajský soud v Ostravě 26.6.2006 28.7.2006 14.8.2006 13
B 146/SL 56 výroční zpráva r. 2005,úč.z.,zpr.aud.,§66a/9 Krajský soud v Ostravě 7.8.2006 110
B 146/SL 55 rozhod. o statut. orgánu -zápis z DR Krajský soud v Ostravě 5.9.2005 31.10.2005 5
B 146/SL 54 podpisové vzory Dr.H.K.Zöllner,Ing.Joz.Blaško Krajský soud v Ostravě 6.10.2005 4
B 146/SL 53 notářský zápis Nz 262/2005,zm.Stan.,hosp.r04 Krajský soud v Ostravě 27.6.2005 6.10.2005 13
B 146/SL 52 rozhod. o statut. orgánu -protokol o volbě do DR Krajský soud v Ostravě 14.9.2001 6.10.2005 1
B 146/SL 51 účetní závěrka r.2004vč.ú,z,§ 66a + kons.ú.z. Krajský soud v Ostravě 25.7.2005 3.8.2005 150
B 146/SL 50 podpisové vzory Ing.Joz.Blaško Krajský soud v Ostravě 13.9.2004 6.1.2005 1
B 146/SL 49 rozhod. o statut. orgánu zápis č. 04/2004 - DR Krajský soud v Ostravě 22.9.2004 6.1.2005 5
B 146/SL 48 posudek znalce č. 90/2004 Krajský soud v Ostravě 7.12.2004 29.12.2004 3.1.2005 25
B 146/SL 47 výroční zpráva r.2003 vč.ú.z.,§66a/9,vč.kons. Krajský soud v Ostravě 21.7.2004 23.7.2004 182
B 146/SL 46 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání DR 07/2003 Krajský soud v Ostravě 9.9.2003 4.12.2003 6
B 146/SL 45 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání DR 01/2003 Krajský soud v Ostravě 3.3.2003 4.12.2003 2
B 146/SL 44 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zased. předst.12/03 Krajský soud v Ostravě 9.9.2003 4.12.2003 3
B 146/SL 43 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zased.předs. 03/2003 Krajský soud v Ostravě 3.3.2003 4.12.2003 2
B 146/SL 42 notářský zápis NZ 353/2003 zm.Stan.,volba Krajský soud v Ostravě 9.9.2003 4.12.2003 9
B 146/SL 41 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 9.9.2003 4.12.2003 19
B 146/SL 40 podpisové vzory 11x Krajský soud v Ostravě 16.10.2003 4.12.2003 17
B 146/SL 4 notářský zápis NZ 224/2003 volba,hosp.02,změn Krajský soud v Ostravě 16.6.2003 3.10.2003 8.10.2003 8
B 146/SL 12 výroční zpráva r. 2002 Krajský soud v Ostravě 23.7.2003 1.8.2003 101
B 146/SL 37 výroční zpráva r. 2002 konsolidovaná Krajský soud v Ostravě 18.7.2003 24.7.2003 141
B 146/SL 3 notářský zápis NZ 207/2002,zm.Stan.,hosp.01 Krajský soud v Ostravě 10.6.2002 13.9.2002 10
B 146/SL 39 výroční zpráva r. 2001 vč.úč.a konsol.úč.uzáv Krajský soud v Ostravě 2.9.2002 5.9.2002 183
B 146/SL 38 rozhod. o statut. orgánu zápis z dozorčí rady 05/2001 Krajský soud v Ostravě 27.8.2001 27.5.2002 3
B 146/SL 36 notářský zápis NZ 261/01-stanovy Krajský soud v Ostravě 25.6.2001 27.5.2002 30
B 146/SL 35 výroční zpráva r. 1999 Krajský soud v Ostravě 11.12.2001 20.12.2001 54
B 146/SL 34 výroční zpráva r. 1998 Krajský soud v Ostravě 11.12.2001 20.12.2001 41
B 146/SL 33 účetní závěrka r. 1998+konsolidovaná úč.uz. Krajský soud v Ostravě 11.12.2001 20.12.2001 84
B 146/SL 32 účetní závěrka r. 1999+konsolidovaná úč.uz. Krajský soud v Ostravě 11.12.2001 20.12.2001 89
B 146/SL 31 ostatní -rozh.ministra průmyslu 19/91 Krajský soud v Ostravě 27.3.1991 11.12.2001 20.12.2001 7
B 146/SL 30 stanovy společnosti I.dodatek Krajský soud v Ostravě 10.12.2001 11.12.2001 20.12.2001 2
B 146/SL 29 zakladatelské dokumenty -zakladatelský plán Krajský soud v Ostravě 25.2.1991 11.12.2001 20.12.2001 4
B 146/SL 28 stanovy společnosti rozhodnutí VH Krajský soud v Ostravě 10.12.2001 11.12.2001 20.12.2001 14
B 146/SL 27 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 8.3.1996 11.12.2001 20.12.2001 16
B 146/SL 26 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 12.12.1995 11.12.2001 20.12.2001 16
B 146/SL 25 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 26.6.2000 11.12.2001 20.12.2001 19
B 146/SL 24 notářský zápis NZ 315/96 vč.Stanov Krajský soud v Ostravě 31.10.1996 11.12.2001 20.12.2001 26
B 146/SL 23 notářský zápis NZ 214/2000-změny Krajský soud v Ostravě 26.6.2000 11.12.2001 20.12.2001 5
B 146/SL 22 notářský zápis NZ 235/99-zm.Stanov Krajský soud v Ostravě 28.6.1999 11.12.2001 20.12.2001 6
B 146/SL 21 notářský zápis NZ 456/99-vyd.dluhop. Krajský soud v Ostravě 13.12.1999 11.12.2001 20.12.2001 3
B 146/SL 20 notářský zápis NZ 131/96 vč.stanov Krajský soud v Ostravě 8.3.1996 11.12.2001 19.12.2001 32
B 146/SL 19 notářský zápis NZ 238/95 zm.Stanov Krajský soud v Ostravě 12.12.1995 11.12.2001 19.12.2001 8
B 146/SL 18 notářský zápis NZ 115/94 vč. stanov Krajský soud v Ostravě 23.6.1994 11.12.2001 19.12.2001 24
B 146/SL 17 notářský zápis NZ 228/93 Krajský soud v Ostravě 19.8.1993 11.12.2001 19.12.2001 4
B 146/SL 16 notářský zápis NZ 89/93 vč.stanov Krajský soud v Ostravě 14.4.1993 11.12.2001 19.12.2001 29
B 146/SL 15 notářský zápis NZ 1343/92 vč.stanov Krajský soud v Ostravě 10.9.1992 11.12.2001 19.12.2001 26
B 146/SL 14 notářský zápis NZ 14/98 vč. stanov Krajský soud v Ostravě 9.1.1998 11.12.2001 19.12.2001 24
B 146/SL 13 notářský zápis NZ 219/97 Krajský soud v Ostravě 28.8.1997 11.12.2001 19.12.2001 5
B 146/SL 9 výroční zpráva r. 2000 Krajský soud v Ostravě 1.8.2001 15.8.2001 74
B 146/SL 11 účetní závěrka r. 2000 Krajský soud v Ostravě 1.8.2001 15.8.2001 49
B 146/SL 10 účetní závěrka r. 2000-konsolidovaná úč.z. Krajský soud v Ostravě 1.8.2001 15.8.2001 27
B 146/SL 8 podpisové vzory 6x Krajský soud v Ostravě 2.2.2001 27.3.2001 9.5.2001 8
B 146/SL 7 rozhod. o statut. orgánu zápis č. 13/2000 Krajský soud v Ostravě 27.11.2000 27.3.2001 9.5.2001 3
B 146/SL 6 rozhod. o statut. orgánu zápis č. 07/2000 Krajský soud v Ostravě 27.11.2000 27.3.2001 9.5.2001 3
B 146/SL 5 účetní závěrka r. 1997 Krajský soud v Ostravě 17.2.1999 17.2.1999 48
B 146/SL 2 účetní závěrka r. 1996 Krajský soud v Ostravě 14.10.1997 14.10.1997 45

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.


Průměrné hodnocení: 2
Hlasováno: 2 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.