Hlavní navigace

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Třinec IČO: 18050646

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., která sídlí v obci Třinec a bylo jí přiděleno IČO 18050646.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY A STROJÍRNY, A. S. se sídlem v obci Třinec byla založena v roce 1991. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 5 osob. Společnost podniká v oboru Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí , Galvanizérství, smaltérství , Provádění ohňostrojných prací , Provádění trhacích prací , Vedení spisovny , Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické , Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Výkon zeměměřických činností , Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany , Ostraha majetku a osob , Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady , Slévárenství, modelářství , Zámečnictví, nástrojářství , Kovářství, podkovářství , Obráběčství , Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob , Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení , Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení , Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování , Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení , Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny .

Základní údaje o TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. IČO: 18050646

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ostravě 21. 3. 1991
Spisová značka: B 146
IČO: 18050646
Obchodní firma: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.
Právní forma: Akciová společnost 21.3.1991
Datum vzniku: 21.3.1991
Obchodní společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., se sídlem Průmyslová 1000, Staré Město, 739 61 Třinec, IČO 180 50 646, převzala celé jmění (včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů) zanikající obchodní společnosti Sochorová válcovna TŽ, a.s., se s ídlem Třinec - Staré Město, Průmyslová 1000, PSČ 739 70, IČO 258 72 940, která zanikla v důsledku fúze sloučením do společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., jakožto nástupnické společnosti. 30.6.2014
Počet členů statutárního orgánu: 5 23.6.2014 - 16.10.2014
Počet členů dozorčí rady: 6 23.6.2014 - 16.10.2014
Obchodní společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., se sídlem Průmyslová 1000, Staré Město, 739 61 Třinec, IČO 180 50 646, převzala část jmění (včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů) zanikající obchodní společnosti Strojírny Třinec, a.s., se sídlem Třinec - Staré Město, Průmyslová 1038, PSČ 739 65, IČO 253 63 654, která zanikla v důsledku rozdělení společnosti ve formě rozštěpení sloučením, přičemž část jmění uvedená v článku IX.1. Projektu rozdělení přešla na nástupnickou společnost TŘINECKÉ ŽELEZ ÁRNY, a.s., a druhá část jmění uvedená v článku IX.2. Projektu rozdělení na nástupnickou společnost D 5, akciová společnost, Třinec, se sídlem Třinec - Staré Město, Průmyslová 1026, PSČ 739 65, IČO 476 74 539. 31.8.2013
Mimořádná valná hromada společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. konaná dne 31. července 2013 rozhodla o přechodu akcií emitovaných společností ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře podle § 183i a násl. obchodního zákoníku, takto: 1. Mimořádná valná hromada určuje, že na základě písemného prohlášení podle § 156 odst. 7 obchodního zákoníku, vydaného bankou Česká spořitelna, a.s., IČO: 452 44 782, sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, jako osobou, která vykonává úschovu ne bo uložení akcií podle zvláštního právního předpisu, dokládajícího počet akcií emitovaných Společností ve vlastnictví společnosti MORAVIA STEEL a.s., se sídlem Třinec - Staré Město, Průmyslová 1000, PSČ 739 70, IČO: 634 74 808, zapsané v obchodním rejstří ku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1297 (dále jen „MORAVIA STEEL a.s.“), je MORAVIA STEEL a.s. hlavním akcionářem Společnosti s celkem 7 894 843 kusy akcií na majitele v listinné podobě se jmenovitou hodnotou 1 000 Kč (slovy : jeden tisíc korun českých) na akcii, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota tedy činí 97,349 % (zaokrouhleno na 3 desetinná místa) základního kapitálu Společnosti, přičemž s nimi spojený podíl na hlasovacích právech ve Společnosti činí 97,349 % (zaokrouhlen o na 3 desetinná místa). 2. Mimořádná valná hromada konstatuje a osvědčuje, že MORAVIA STEEL a.s. je ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 Obchodního zákoníku hlavním akcionářem Společnosti, kterému svědčí právo výkupu účastnických cenných papírů (akcií) Společnosti od dosavadních vlastníků ostatních účastnických cenných papírů (akcionářů) na jeho osobu podle ustanovení § 183i a násl. Obchodního zákoníku. 3. Mimořádná valná hromada dále osvědčuje, že hlavní akcionář, MORAVIA STEEL a.s., doložil potvrzením vydaným dne 29.07.2013 (slovy: dvacátého devátého července roku dva tisíce třináct) společností CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 11 1, PSČ 616 00, IČO: 277 58 419, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5249, která je obchodníkem s cennými papíry v rozsahu povolení uděleného podle příslušných právních předpisů, (dále jen „CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.“) že před konáním mimořádné valné hromady hlavní akcionář předal finanční prostředky potřebné k poskytnutí protiplnění ostatním akcionářům Společnosti, tj. částku ve výši 390 261 300 Kč (slovy: tři sta devadesát milionů dvě stě šedesát jedna tisíc tři sta korun českých) tomuto obchodníkovi s cennými papíry za účelem jejich výplaty oprávněným osobám dle ustanovení § 183m Obchodního zákoníku. 4. Mimořádná valná hromada rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů (akcií) takto: všechny ostatní kmenové akcie Společnosti na majitele v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), kter é nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře MORAVIA STEEL a.s., v celkovém počtu 215 020 ks (slovy: dvě stě patnáct tisíc dvacet kusů) přecházejí na hlavního akcionáře, MORAVIA STEEL a.s., a to za podmínek stanovených v ustanoveních § 183i a násl. Obchodní ho zákoníku. Vlastnické právo k těmto akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku v Obchodním věstníku. 5. Mimořádná valná hromada určuje, že výše protiplnění za každou jednu kmenovou akcii Společnosti na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) činí částku 1 815 Kč (slovy: jeden tisíc osm set patnáct korun českých) a že přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 239-34/2013 ze dne 14. června 2013 vypracovaným dle ustanovení § 183m odst. 1 Obchodního zákoníku znaleckým ústavem - společností NSG Morison znalecký ústav s.r.o., IČO: 246 64 6 51, se sídlem Praha 1 - Staré Město, Jakubská 647/2, PSČ 110 00, znalecký ústav pro obor ekonomika zapsaný v seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost Ministerstva spravedlnosti ČR. Konečná výše protiplnění zahrnuje nad rámec ocenění znaleckým posudkem na částku 1 733 Kč (slovy: jeden tisíc sedm set třicet tři koruny české) zvýšení o částku 82 Kč (slovy: osmdesát dvě koruny české) za jednu kmenovou akcii Společnosti na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), tj. na celkovou částku 1 815 Kč (slovy: jeden tisíc osm set patnáct korun českých). 6. Mimořádná valná hromada určuje, že protiplnění bude poskytnuto oprávněným osobám obchodníkem s cennými papíry, společností CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., bez zbytečného odkladu po splnění podmínek dle § 183m odst. 2 Obchodního zákoníku, tj. po předlož ení akcií Společnosti k rukám výše uvedeného pověřeného obchodníka s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. podle § 183l odst. 5 Obchodního zákoníku postupem podle článku 7 tohoto rozhodnutí valné hromady Společnosti. 7. V souladu s ustanovením § 183l odst. 5 Obchodního zákoníku mají oprávněné osoby povinnost předložit akcie Společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře MORAVIA STEEL a.s. Nepředloží-li oprávněné osoby tyto akcie do měsíce, případně v dodatečné lhůtě určené Společností, která nesmí být kratší než 14 dnů, postupuje Společnost podle § 214 odst. 1 až 3 Obchodního zákoníku, tj. v případě prodlení akcionáře s předložením akcií Společnosti i po provedení všech Obchodním zákoníkem stanovených kroků budou nepředložené akcie prohlášeny za neplatné. Dosavadní vlastníci akcií resp. jiné oprávněné osoby předloží akcie Společnosti v pracovních dnech připadajících na pondělí, úterý a středu v době od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin v Brně v sídle společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., obchod níka s cennými papíry pověřeného Společností k výplatě protiplnění nebo v obslužném místě v Domě kultury Trisia v Třinci - Lyžbicích, nám. Svobody č. 526, v pracovních dnech připadajících na pondělí, úterý a středu v době od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16 .00. 8. CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. vyplatí oprávněným osobám výše uvedené protiplnění v korunách českých, a to dle volby oprávněné osoby buď na náklady MORAVIA STEEL a.s. bezhotovostním převodem na bankovní účet určený oprávněnou osobou při předání akcií S polečnosti anebo na náklady dané oprávněné osoby poštovní poukázkou zaslanou na adresu jí uvedenou při předání akcií Společnosti. V případě, že protiplnění bude vyšší než 350 000,- Kč, musí být platba protiplnění v souladu se zákonem č. 254/2004 Sb. v pla tném znění provedena bezhotovostním převodem ve prospěch účtu oprávněné osoby. 9. V případě, že bude adresa či bankovní spojení pro zaslání protiplnění sdělováno jindy než při předložení akcií, musí být takové sdělení opatřeno úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby či jejího zástupce na základě plné moci, jejíž originál nebo ověře ná kopie s úředně ověřeným podpisem zmocnitele musí být rovněž doložena. 10. Při předložení akcií Společnosti jinou než oprávněnou osobou je povinna se tato osoba prokázat plnou mocí udělenou ji k takovému účelu a opatřenou úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby. 11. Jsou-li akcie Společnosti zastaveny, bude protiplnění v souladu s ustanoveními § 183l odst. 4 a 183m odst. 4 Obchodního zákoníku poskytnuto zástavnímu věřiteli. 12. Mimořádná valná hromada Společnosti pověřuje představenstvo Společnosti k provedení veškerých kroků potřebných k zápisu usnesení této mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku a k realizaci dalších kroků vyžadovaných právními předpisy v této sou vislosti. Mimořádná valná hromada společnosti dále pověřuje představenstvo Společnosti k poskytnutí potřebné součinnosti hlavnímu akcionáři v souvislosti s výplatou protiplnění oprávněným osobám. 12.8.2013 - 2.12.2013
Obchodní společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., se sídlem Třinec - Staré Město, Průmyslová 1000, PSČ 739 70, IČ 180 50 646, převzala celé jmění (včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů) zanikající obchodní společnosti FERROMORAVIA, s.r.o., se síd lem Staré Město, Tovární 1688, PSČ 686 02, IČ 634 80 085, která zanikla v důsledku fúze sloučením do společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., jakožto nástupnické společnosti. 31.8.2011
Obchodní společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., se sídlem Třinec - Staré Město, Průmyslová 1000, PSČ 739 70, IČ 18050646, převzala celé jmění ( včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů ) zanikající obchodní společnosti VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s., se s ídlem Ostrava - Vítkovice, Výstavní 1032, IČ 258 25 291, která zanikla v důsledku fúze sloučením do společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., jakožto nástupnické společnosti. 31.8.2010
Prodej části podniku: Smlouvou o prodeji části podniku ze dne 31.10.1999 byla část podniku Třinecké železárny, a.s. se sídlem v Třinci prodána nabyvateli: Třinecké gastroslužby, s.r.o. se sídlem v Třinci, areál Třineckých železáren, a.s., PSČ: 739 70. 29.11.1999
Prodej části podniku: Smlouvou o prodeji části podniku ze dne 29.3.1999 byla část podniku TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. se sídlem v Třinci, tvořená organizační složkou "Divize SD-Slévárny", prodána nabyvateli: Slévárny Třinec, a.s. se sídlem Třinec, areál Třineckých železáren, a.s. Třinec, ke dni 31.3.1999. 24.6.1999
Prodej části podniku: Smlouvou o prodeji části podniku ze dne 28.3.1997 byla část podniku TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. se sídlem v Třinci prodána nabyvateli: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY - strojírenská výroba, a.s. se sídlem v Třinci, areál Třineckých železáren, a.s., Třinec, ke dni 1.4.1997. 29.8.1997
Odštěpný závod: N á z e v : Třinecké železárny, a.s. Třinec, odštěpný závod Lom a vápenka Varín S í d l o : Varín Předmět činnosti: výkon hornické činnost, trhacích prací velkého i malého rozsahu v lomech Polom a Kosová v rozsahu povolení ze dne 2.1.1991 vydaného Obvodním baňským úřadem v Bánské Bystrici podle zák. č. 51/1988 Sb. V e d o u c í : Ing. Jozef Polko, bytem Lubĺonská 4/27, Žilina. 16.2.1993 - 7.3.1997
Vznik: Akciová společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, A.S. byla založena jednorázově Fondem národního majetku České republiky ze sídlem v Praze, Gorkého nám. 32 jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny a přijatých stanov. 3.2.1993
Způsob založení: Akciová společnost byla založena jednorázově dle ustanovení par. 25 zák. č. 104/90 Sb. 25.2.1991 a přijatých stanov. 21.3.1991 - 3.2.1993

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 18050646
Obchodní firma: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.
Právní forma: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 12. 4. 1991
Celkový počet živností: 113
Aktivních živností: 24

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 18050646
Firma: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Frýdek-Místek
Základní územní jednotka: Třinec
Počet zaměstnanců: 5000 - 9999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 12. 4. 1991

Kontakty na TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. IČO: 18050646

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Průmyslová 1000, Třinec 73961, Česká republika 28.11.2012
Sídlo: Průmyslová 1000, Třinec-Staré Město 73970, Česká republika 26.7.2000 - 28.11.2012
Sídlo: , Třinec , Česká republika 21.3.1991 - 26.7.2000

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo: Průmyslová 1000, Třinec 73961

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Průmyslová 1000, Třinec 73961

Obory činností TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. IČO: 18050646

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výkon zeměměřických činností 20.7.2021
provádění trhacích prací 20.7.2021
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 20.7.2021
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, přičemž obory této živnosti jsou: - vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce - výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv - výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků - výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin - výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků - povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů - výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení - výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí - nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) - zprostředkování obchodu a služeb - velkoobchod a maloobchod - skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě - zasilatelství a zastupování v celním řízení - ubytovací služby - poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály - nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí - pronájem a půjčování věcí movitých - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků - příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce - projektování elektrických zařízení - výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd - testování, měření, analýzy a kontroly - služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy - mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti - opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel - výroba, obchod a služby jinde nezařazené 20.7.2021
provádění ohňostrojných prací 20.7.2021
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 16.10.2014
galvanizérství, smaltérství 11.2.2011
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 21.10.2010 - 20.7.2021
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 23.7.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 23.7.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 23.7.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení 23.7.2009
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 23.7.2009
kovářství, podkovářství 23.7.2009
slévárenství, modelářství 23.7.2009
zámečnictví, nástrojářství 23.7.2009
obráběčství 23.7.2009
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 23.7.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 23.7.2009
ostraha majetku a osob 23.7.2009
výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a slitin 23.7.2009 - 21.10.2010
výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv 23.7.2009 - 21.10.2010
výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků 23.7.2009 - 21.10.2010
výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí 23.7.2009 - 21.10.2010
výroba měřících, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístojů a zařízení 23.7.2009 - 21.10.2010
opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístojů a měřidel 23.7.2009 - 21.10.2010
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 23.7.2009 - 21.10.2010
poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály 23.7.2009 - 21.10.2010
velkoobchod a maloobchod 23.7.2009 - 21.10.2010
mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti 23.7.2009 - 21.10.2010
vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce 23.7.2009 - 21.10.2010
zasilatelství a zastupování v celním řízení 23.7.2009 - 21.10.2010
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 23.7.2009 - 21.10.2010
testování, měření, analýzy a kontroly 23.7.2009 - 21.10.2010
pronájem a půjčování věcí movitých 23.7.2009 - 21.10.2010
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 23.7.2009 - 21.10.2010
výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků 23.7.2009 - 21.10.2010
povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů 23.7.2009 - 21.10.2010
skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a techniské činnosti v dopravě 23.7.2009 - 21.10.2010
poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků 23.7.2009 - 21.10.2010
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků 23.7.2009 - 20.7.2021
provádění trhacích a ohňostrojných prací 13.12.2007 - 20.7.2021
vedení spisovny 24.10.2005
výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů 29.12.2004 - 23.7.2009
montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny 29.12.2004 - 23.7.2009
skladování zboží a manipulace s nákladem 29.12.2004 - 23.7.2009
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 9.9.2002
výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny 9.9.2002 - 29.12.2004
montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení 9.9.2002 - 23.7.2009
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod 9.9.2002 - 23.7.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení a plnění nádob plyny 9.9.2002 - 23.7.2009
zastupování v celním řízení 9.9.2002 - 23.7.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení 9.9.2002 - 23.7.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení 9.9.2002 - 23.7.2009
výroba vyhrazených zdvihacích zařízení 9.9.2002 - 23.7.2009
výroba rozvaděčů nízkého napětí 9.9.2002 - 23.7.2009
opravy silničních vozidel 9.9.2002 - 13.9.2012
provozování drážní dopravy 15.5.2002
provozování železniční dráhy - vlečky 15.5.2002
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako extremně hořlavé, vysoce hořlavé, toxické, karcinogenní, toxické pro redukci 15.5.2002 - 23.7.2009
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako zdraví škodlivé 15.5.2002 - 23.7.2009
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 15.5.2002 - 23.7.2009
výroba plynu 2.1.2001
celně-deklarační činnost 2.1.2001 - 9.9.2002
rozvod plynu 2.1.2001 - 25.8.2003
výzkumné a vývojové činnosti v oblasti hutnictví železných a neželezných kovů 2.1.2001 - 23.7.2009
testování, měření a analýzy - provozování středisek kalibrační služby 2.1.2001 - 23.7.2009
pronájem a půjčování věcí movitých-pronájem dopravních prostředků 2.1.2001 - 23.7.2009
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení 29.5.1998 - 9.9.2002
poskytování telekomunikačních služeb 29.5.1998 - 31.7.2006
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 29.5.1998 - 23.7.2009
služby v oblasti zavádění a prověřování systémů řízení podle norem řízení jakosti 29.5.1998 - 23.7.2009
vydávání a distribuce týdeníku Třinecký - Trzyniecki Hutník 29.5.1998 - 23.7.2009
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 20.10.1997
výroba dřevěných palet 20.10.1997 - 2.1.2001
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 20.10.1997 - 23.7.2009
technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 7.3.1997
poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob 7.3.1997
projektová činnost ve výstavbě 7.3.1997 - 2.1.2001
hodnocení záření z radonu a dalších přírodních radionuklidů 7.3.1997 - 2.1.2001
hostinská činnost 7.3.1997 - 2.1.2001
směnárenská činnost 7.3.1997 - 2.1.2001
služby soukromých detektivů 7.3.1997 - 2.1.2001
provozování střelnic 7.3.1997 - 2.1.2001
montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 7.3.1997 - 9.9.2002
výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových nádob, periodické zkoušky nádob na plyny 7.3.1997 - 9.9.2002
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob na plyny 7.3.1997 - 9.9.2002
výroba, montáž, GO, rekonstrukce a revize a revizní zkoušky provozní způsobilosti vyhrazených zdvihacích zařízení 7.3.1997 - 9.9.2002
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 7.3.1997 - 9.9.2002
galvanizérství 7.3.1997 - 9.9.2002
opravy motorových vozidel 7.3.1997 - 9.9.2002
zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení 7.3.1997 - 9.9.2002
poradenská činnost na úseku bezpečnosti práce 7.3.1997 - 9.9.2002
hodnocení fyzikálních a chemických faktorů pracovního prostředí 7.3.1997 - 9.9.2002
hodnocení fyzické zátěže na pracovišti 7.3.1997 - 9.9.2002
měření emisí a imisí, kromě měření emisí motorových vozidel 7.3.1997 - 25.8.2003
slévárenství 7.3.1997 - 23.7.2009
výroba cementového zboží a umělého kameniva 7.3.1997 - 23.7.2009
servis dýchací techniky 7.3.1997 - 23.7.2009
nástrojářství 7.3.1997 - 23.7.2009
kovoobráběčství 7.3.1997 - 23.7.2009
podnikání v oblasti nakládání s odpady 7.3.1997 - 23.7.2009
činnost účetních poradců 7.3.1997 - 23.7.2009
vedení účetnictví 7.3.1997 - 23.7.2009
ostatní vzdělávání dospělých a organizování školení 7.3.1997 - 23.7.2009
revizní a kontrolní činnost v oblasti požární ochrany 7.3.1997 - 23.7.2009
podniky zajišťující ostrahu majetku a osob 7.3.1997 - 23.7.2009
výroba, opravy a montáž měřidel 7.3.1997 - 23.7.2009
zprostředkování obchodu a služeb 7.3.1997 - 21.10.2010
psychologické poradenství a diagnostika 7.3.1997 - 13.9.2012
výkon zeměměřičských činností 7.3.1997 - 20.7.2021
výroba, rozvod a skladování, prodej technických plynů 7.10.1994 - 7.3.1997
výroba a prodej žáruvzdorných hmot a dílů 7.10.1994 - 7.3.1997
vydávání a distribuce týdeníku Hutník 7.10.1994 - 7.3.1997
revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení 7.10.1994 - 7.3.1997
výroba a opravy ostatních motorových dopravních prostředků 7.10.1994 - 7.3.1997
montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 7.10.1994 - 7.3.1997
revize elektrických zařízení 7.10.1994 - 7.3.1997
projektová činnost v investiční výstavbě 7.10.1994 - 7.3.1997
provádění investičních staveb 7.10.1994 - 7.3.1997
provádění průmyslových staveb 7.10.1994 - 7.3.1997
provádění bytových a občanských staveb 7.10.1994 - 7.3.1997
činnost organizačních a ekonomických poradců 7.10.1994 - 7.3.1997
provádění lektorské činnosti instruktora lešenářské techniky 7.10.1994 - 7.3.1997
výroba, mont., GO, rek. a provádění rev. zkoušek vyhr. zdvih. zař. 7.10.1994 - 7.3.1997
provádění dopravních staveb 7.10.1994 - 7.3.1997
slévání železných a neželezných obecných kovů 7.10.1994 - 7.3.1997
truhlářství 7.10.1994 - 7.3.1997
tesařství 7.10.1994 - 7.3.1997
galvanizace kovů 7.10.1994 - 7.3.1997
montáž a opravy telekomunikačních zařízení 7.10.1994 - 7.3.1997
zřizování poplašných zařízení 7.10.1994 - 7.3.1997
výroba, montáž, opravy, rekonstrukce a periodické zkoušky vyhrazených tlakových zařízení 7.10.1994 - 7.3.1997
revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob 7.10.1994 - 7.3.1997
montáž, opravy a revize vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob na plyny 7.10.1994 - 7.3.1997
výroba nástrojů 7.10.1994 - 7.3.1997
broušení a leštění kovů 7.10.1994 - 7.3.1997
kovoobrábění 7.10.1994 - 7.3.1997
stavba strojů s mechanickým pohonem 7.10.1994 - 2.1.2001
mechanické, chemické zkoušení výrobků a materiálů a ověřování kvality 7.10.1994 - 23.7.2009
výroba hutních výrobků 7.10.1994 - 23.7.2009
výroba a prodej koksu a vedlejších koksochemických výrobků 7.10.1994 - 23.7.2009
pronájem nebytových prostor a veřejných prostranství 7.10.1994 - 23.7.2009
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 7.10.1994 - 23.7.2009
automatizované zpracování dat 7.10.1994 - 23.7.2009
poskytování software 7.10.1994 - 23.7.2009
kovářství 7.10.1994 - 23.7.2009
zámečnictví 7.10.1994 - 23.7.2009
ubytovací služby 7.10.1994 - 21.10.2010
projektování elektrických zařízení 7.10.1994 - 21.10.2010
1. Výzkum, vývoj a výroba zejména - hutních a slévárenských výrobků, - koksu a vedlejších koksochemických výrobků - stavebních a žáruvzdorných hmot a dílů - strojů a zařízení včetně robotů a manipulátorů - technických plynů - řetězů a - kovových konstrukcí 21.3.1991 - 7.10.1994
2. těžba a zpracování zejména vápence a štěrkopísků 21.3.1991 - 7.10.1994
3. zužitkování, zpracování a úprava odpadů 21.3.1991 - 7.10.1994
4. obchodní činnost včetně zahraniční 21.3.1991 - 7.10.1994
5. služby v oblasti hromadného zpracovávání dat 21.3.1991 - 7.10.1994
6. provádění stavebních a strojírenských oprav a rekonstrukcí 21.3.1991 - 7.10.1994
7. technickoporadenské služby a inženýrské činnost 21.3.1991 - 7.10.1994
8. ubytovací a restaurační služby ve vlastních zařízeních 21.3.1991 - 7.10.1994
9. bytové hospodářství 21.3.1991 - 7.10.1994

Živnosti dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti živnost koncesovaná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 6. 10. 2015

Živnost č. 2 Galvanizérství, smaltérství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 15. 9. 2010

Živnost č. 3 Provádění ohňostrojných prací

Druh živnosti živnost vázaná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 22. 10. 2007

Živnost č. 4 Provádění trhacích prací

Druh živnosti živnost koncesovaná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 22. 10. 2007

Živnost č. 5 Vedení spisovny

Druh živnosti živnost koncesovaná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 22. 9. 2005

Živnost č. 6 Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti živnost vázaná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 22. 8. 2001

Živnost č. 7 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti živnost vázaná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 13. 1. 1997

Živnost č. 8 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti živnost vázaná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 11. 12. 1996

Živnost č. 9 Výkon zeměměřických činností

Druh živnosti živnost vázaná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 11. 12. 1996

Živnost č. 10 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti živnost vázaná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 11. 12. 1996

Živnost č. 11 Ostraha majetku a osob

Druh živnosti živnost koncesovaná
Stav přerušená
Vznik oprávnění 1. 7. 1996
Přerušeno od 10. 10. 2013

Živnost č. 12 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti živnost vázaná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 3. 7. 1995

Živnost č. 13 Slévárenství, modelářství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 30. 9. 1993

Živnost č. 14 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 2. 9. 1993

Živnost č. 15 Kovářství, podkovářství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 2. 9. 1993

Živnost č. 16 Obráběčství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 2. 9. 1993

Živnost č. 17 Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

Druh živnosti živnost koncesovaná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 23. 7. 1993

Živnost č. 18 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 22. 1. 1993

Živnost č. 19 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 21. 1. 1993

Živnost č. 20 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 14. 1. 1993

Živnost č. 21 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Projektování elektrických zařízení
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnosti živnost volná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 14. 1. 1993

Živnost č. 22 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti živnost vázaná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 14. 1. 1993

Živnost č. 23 Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 14. 1. 1993

Živnost č. 24 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 14. 1. 1993

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Slévárenství
Výroba parních kotlů, kromě kotlů pro ústřední topení
Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů&#59^ prášková metalurgie
Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Obrábění
Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení
Instalace průmyslových strojů a zařízení
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Výstavba bytových a nebytových budov
Demolice a příprava staveniště
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Silniční nákladní doprava
Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Zeměměřické a kartografické činnosti
Ambulantní a zubní zdravotní péče
Činnosti knihoven a archivů

Vedení firmy TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. IČO: 18050646

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Jméno Ing. Jan Czudek
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 2.11.2018
Adresa 373, 73991 Jablunkov
Jméno Ing. Česlav Marek
Funkce první místopředseda představenstva
Ve funkci od 25.2.2019
Adresa 202, 73961 Třinec
Jméno Ing. Ivo Žižka
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 25.2.2019
Adresa 873, 73961 Třinec
Jméno Ing. Henryk Huczala
Funkce druhý místopředseda představenstva
Ve funkci od 25.2.2019
Adresa 223, 73953 Komorní Lhotka
Jméno Ing. Radomíra Pekárková
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 2.4.2019
Adresa Čsl. legií 182, 73581 Bohumín
Jméno Ing. Radomíra Pekárková
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 22.10.2015 do 2.4.2019
Adresa Čsl. legií 182, 73581 Bohumín
Jméno Ing. Ivo Žižka
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 16.10.2014 do 25.2.2019
Adresa 873, 73961 Třinec
Jméno Ing. Česlav Marek
Funkce první místopředseda představenstva
Ve funkci od 16.10.2014 do 25.2.2019
Adresa 202, 73961 Třinec
Jméno Ing. Henryk Huczala
Funkce druhý místopředseda představenstva
Ve funkci od 16.10.2014 do 25.2.2019
Adresa 223, 73953 Komorní Lhotka
Jméno Ing. Jan Czudek
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 16.10.2014 do 2.11.2018
Adresa 373, 73991 Jablunkov
Jméno Ing. Jan Czudek
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 16.10.2014 do 2.11.2018
Adresa 373, 73991 Jablunkov
Jméno Ing. Radomíra Pekárková
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 23.6.2014 do 22.10.2015
Adresa Čsl. legií 182, 73581 Bohumín
Jméno Jan Czudek
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 2.12.2013 do 16.10.2014
Adresa 373, 73991 Jablunkov
Jméno Česlav Marek
Funkce první místopředseda představenstva
Ve funkci od 13.1.2014 do 16.10.2014
Adresa 202, 73961 Třinec
Jméno Ivo Žižka
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 13.1.2014 do 16.10.2014
Adresa 873, 73961 Třinec
Jméno Ing. Henryk Huczala
Funkce 2.místopředseda představenstva
Ve funkci od 23.6.2014 do 16.10.2014
Adresa 223, 73953 Komorní Lhotka
Jméno Petr Popelář
Funkce druhý místopředseda představenstva
Ve funkci od 13.1.2014 do 23.6.2014
Adresa Václava Košaře 86/21, 70030 Ostrava
Jméno Henryk Huczala
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 13.1.2014 do 23.6.2014
Adresa 223, 73953 Komorní Lhotka
Jméno Ing. Petr Popelář MBA
Funkce druhý místopředseda představenstva
Ve funkci od 26.3.2012 do 13.1.2014
Adresa Václava Košaře 86/21, 70030 Ostrava
Jméno Ing. Česlav Marek
Funkce první místopředseda představenstva
Ve funkci od 26.3.2012 do 13.1.2014
Adresa 202, 73961 Třinec
Jméno Ivo Žižka
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 13.3.2013 do 13.1.2014
Adresa 873, 73961 Třinec
Jméno Ing. Henryk Huczala
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 20.10.2013 do 13.1.2014
Adresa 223, 73953 Komorní Lhotka
Jméno Ing. Jan Czudek
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 26.3.2012 do 2.12.2013
Adresa 373, 73991 Jablunkov
Jméno Ing. Henryk Huczala
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 23.7.2009 do 20.10.2013
Adresa 223, 73953 Komorní Lhotka
Jméno Ing. Ivo Žižka
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 21.10.2010 do 13.3.2013
Adresa Sosnová 363, 73961 Třinec
Jméno Ing. Jan Lasota
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 1.12.2008 do 13.9.2012
Adresa Nad Úvozem 264, 73961 Třinec
Jméno Ing. Jiří Cieńciała CSc.
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 21.1.2009 do 26.3.2012
Adresa 902, 73994 Vendryně
Jméno Ing. Jan Czudek
Funkce první místopředseda představenstva
Ve funkci od 23.7.2009 do 26.3.2012
Adresa 373, 73991 Jablunkov
Jméno Ing. Petr Popelář MBA
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 11.2.2011 do 26.3.2012
Adresa Václava Košaře 86/21, 70030 Ostrava
Jméno Ing. Česlav Marek
Funkce druhý místopředseda představenstva
Ve funkci od 14.2.2012 do 26.3.2012
Adresa 202, 73961 Třinec
Jméno Ing. Česlav Marek
Funkce druhý místopředseda představenstva
Ve funkci od 21.10.2010 do 14.2.2012
Adresa 202, 73961 Třinec
Jméno Ing. Rostislav Wozniak
Funkce druhý místopředseda představenstva
Ve funkci od 23.7.2009 do 21.10.2010
Adresa 175, 73991 Jablunkov
Jméno Ing. Česlav Marek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 5.3.2007 do 21.10.2010
Adresa 202, 73961 Třinec
Jméno Ing. Petr Matuszek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 5.3.2007 do 23.7.2009
Adresa Pod Zvonek 889/44, 73701 Český Těšín
Jméno Ing. Jan Czudek
Funkce druhý místopředseda představenstva
Ve funkci od 1.12.2008 do 23.7.2009
Adresa 373, 73991 Jablunkov
Jméno Ing. Jaroslava Ciahotná
Funkce první místopředseda představenstva
Ve funkci od 1.12.2008 do 23.7.2009
Adresa 350, 73953 Komorní Lhotka
Jméno Ing. Jiří Cienciala CSc.
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 1.12.2008 do 21.1.2009
Adresa 902, 73994 Vendryně
Jméno Ing. Jan Lasota
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 3.12.2003 do 1.12.2008
Adresa Nad Úvozem 264, 73961 Třinec
Jméno Ing. Jiří Cienciala CSc.
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 15.12.2003 do 1.12.2008
Adresa 902, 73994 Vendryně
Jméno Ing. Jaroslava Ciahotná
Funkce první místopředseda představenstva
Ve funkci od 15.12.2003 do 1.12.2008
Adresa 350, 73953 Komorní Lhotka
Jméno Ing. Jan Czudek
Funkce druhý místopředseda představenstva
Ve funkci od 5.3.2007 do 1.12.2008
Adresa 373, 73991 Jablunkov
Jméno Ing. Karel Klimek CSc., MBA
Funkce druhý místopředseda představenstva
Ve funkci od 3.12.2003 do 5.3.2007
Adresa 235, 73981 Milíkov
Jméno Ing. Jan Czudek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 3.12.2003 do 5.3.2007
Adresa 373, 73991 Jablunkov
Jméno Ing. Bohuslav Bernátek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 3.12.2003 do 5.3.2007
Adresa 1274, 73995 Bystřice
Jméno Ing. Jiří Cienciala CSc.
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 3.12.2003 do 15.12.2003
Adresa 902, 73994 Vendryně
Jméno Ing. Jaroslava Ciahotná
Funkce první místopředseda představenstva
Ve funkci od 3.12.2003 do 15.12.2003
Adresa 350, 73953 Komorní Lhotka
Jméno Ing. Jan Czudek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 18.10.2000 do 3.12.2003
Adresa 373, 73991 Jablunkov
Jméno Ing. Jan Lasota
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 30.4.2001 do 3.12.2003
Adresa Nad Úvozem 264, Třinec-Kanada
Jméno Ing. Jaroslava Ciahotná
Funkce první místopředseda představenstva
Ve funkci od 15.5.2002 do 3.12.2003
Adresa , Komorní Lhotka č. 350, PSČ 739 53
Jméno Ing. Bohuslav Bernátek
Funkce druhý místopředseda představenstva
Ve funkci od 15.5.2002 do 3.12.2003
Adresa 1274, 73995 Bystřice
Jméno Ing. Jiří Cienciala CSc.
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 15.5.2002 do 3.12.2003
Adresa , 73994 Vendryně 902
Jméno Ing. Jiří Cienciala CSc.
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 29.5.1998 do 15.5.2002
Adresa , Vendryně 902
Jméno Ing. Bohuslav Bernátek
Funkce druhý místopředseda představenstva
Ve funkci od 30.4.2001 do 15.5.2002
Adresa 1274, 73995 Bystřice
Jméno Ing. Jaroslava Ciahotná
Funkce první místopředseda představenstva
Ve funkci od 30.4.2001 do 15.5.2002
Adresa , 73958 Třinec-Oldřichovice 286
Jméno Ing. Evžen Balko
Funkce první místopředseda představenstva
Ve funkci od 18.10.2000 do 30.4.2001
Adresa Hrabinská 496/19A, 73701 Český Těšín
Jméno Ing. Jaroslava Ciahotná
Funkce druhý místopředseda představenstva
Ve funkci od 18.10.2000 do 30.4.2001
Adresa , 73958 Třinec-Oldřichovice 286
Jméno Ing. Bohuslav Bernátek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 8.11.2000 do 30.4.2001
Adresa 1274, 73995 Bystřice
Jméno Ing. Bohuslav Bernátek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 18.1.2000 do 8.11.2000
Adresa Beskydská 731, 73961 Třinec
Jméno Ing. Jaroslava Ciahotná
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 15.9.1999 do 18.10.2000
Adresa , Třinec-Oldřichovice 286
Jméno Ing. Pavel Michálek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 29.5.1998 do 18.1.2000
Adresa Radvanická 617/121, Ostrava-Michálkovice
Jméno Ing. Evžen Balko
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 29.5.1998 do 15.9.1999
Adresa Hrabinská 19a, Český Těšín
Jméno Ing. Tadeáš Kufa CSc.
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 29.5.1998 do 15.9.1999
Adresa , Mosty u Jablunkova 393
Jméno Ing. Jaroslava Ciahotná
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 29.5.1998 do 15.9.1999
Adresa , Třinec-Oldřichovice 286
Jméno ing. Rudolf Ovčaří
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 18.3.1996 do 29.5.1998
Adresa Odboje 7, Český Těšín
Jméno ing. Vojtěch Trochta
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 18.3.1996 do 29.5.1998
Adresa Beskydská 794, Třinec
Jméno ing. Miroslav Lukšík
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 18.3.1996 do 29.5.1998
Adresa Lysá 547, Želechovice
Jméno ing. Ivo Dubš
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 18.3.1996 do 29.5.1998
Adresa M. Kříže 10, Brno
Jméno ing. Bronislav Cienciala
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 18.3.1996 do 29.5.1998
Adresa Svornosti 1031, Třinec
Jméno RNDr. Jaroslav Raab
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 18.3.1996 do 29.5.1998
Adresa Lyžbice 137 , Třinec
Jméno ing. Tomáš Chrenek CSc.
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 18.3.1996 do 29.5.1998
Adresa , Nýdek 524
Jméno ing. Svatopluk Kufa CSc.
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 18.3.1996 do 29.5.1998
Adresa Hutnická 884, Třinec
Jméno Ing. Vladimír Franc
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 18.3.1996 do 29.5.1998
Adresa Teplická 271, Praha 9
Jméno Ing. Ján Moder
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 7.3.1997 do 29.5.1998
Adresa Liščie Nivy 10, Bratislava
Jméno Ing. Pavel Kalvoda
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 20.10.1997 do 29.5.1998
Adresa Rooseveltova 42, 16000 Praha 6
Jméno ing. František Kopřiva
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 18.3.1996 do 20.10.1997
Adresa Renoirova 649, Praha 5
Jméno Milan Šrejber
Funkce člen představentva
Ve funkci od 18.3.1996 do 7.3.1997
Adresa Přetlucká 27, Praha 10
Jméno Prof.Ing. Zdeněk Böhm
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 29.3.1991 do 18.3.1996
Adresa Českobratrská č. 5 , Ostrava 1
Jméno Ing. Ladislav Novotný
Funkce člen představentva
Ve funkci od 29.3.1991 do 18.3.1996
Adresa Na dlouhých č. 82, Plzeň
Jméno Ing. Gustav Hojdysz, Csc.
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 16.9.1991 do 18.3.1996
Adresa Slezská 22, Český Těšín
Jméno RNDr. Jaroslav Raab
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 16.9.1991 do 18.3.1996
Adresa Lyžbice 137 , Třinec VI
Jméno Ing. Otakar Jurečka
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 3.2.1993 do 18.3.1996
Adresa Komerční 4 , Ostrava 2
Jméno Ing. Norbert Kraus
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 7.10.1994 do 18.3.1996
Adresa Pujmanové 889 , Praha 4-Podolí
Jméno Ing. Jaroslav Borák
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 7.10.1994 do 18.3.1996
Adresa Chrudimská 2158 , Praha 3-Vinohrady
Jméno ing. Bronislav Cienciala
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 14.2.1996 do 18.3.1996
Adresa Svornosti 1031, Třinec VI
Jméno ing. Ivo Dubš
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 14.2.1996 do 18.3.1996
Adresa M. Kříže 10, Brno
Jméno Ing. Vladimír Rozbroj
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 21.3.1991 do 14.2.1996
Adresa Šeříková 377 , Třinec VI
Jméno Ing. Jiří Dobřanský
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 3.2.1993 do 14.2.1996
Adresa Zápotockého 73 , Třinec VI
Jméno Ing. Ivan Samek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 3.2.1993 do 7.10.1994
Adresa Mirovická 1088, Praha 8
Jméno Ing. Jaroslav Dušek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 3.2.1993 do 7.10.1994
Adresa Lacinova 2290 , Kladno-Kročehlavy
Jméno Ing. Jaroslav Dušek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 29.3.1991 do 3.2.1993
Adresa Lacinova č. 229 , Kladno 2
Jméno Ing. Rudolf Vrátný
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 29.3.1991 do 3.2.1993
Adresa č. 255, Čeladná
Jméno Ing. Jiří Brabec
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 29.3.1991 do 3.2.1993
Adresa Leninova č. 1709, Praha 4
Jméno Ing. Jiří Dobřanský
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 16.9.1991 do 3.2.1993
Adresa A. Zápotockého 739 , Třinec VI
Jméno Ing. Gustav Hojdysz, Csc.
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 21.3.1991 do 16.9.1991
Adresa Slezská 22, Český Těšín
Jméno Ing. Jiří Dobřanský
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 21.3.1991 do 16.9.1991
Adresa A. Zápotockého č. 739 , Třinec VI
Jméno RNDr. Jaroslav Raab
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 29.3.1991 do 16.9.1991
Adresa Lyžbice č. 137 , Třinec VI
Jméno Ing. Josef Lištvan
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 21.3.1991 do 29.3.1991
Adresa Rybářská 1135 , Třinec VI
Jméno Ing. Miroslav Bednarz
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 21.3.1991 do 29.3.1991
Adresa , Třinec X, čp. 10

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Jan Czudek
Člen statutárního orgánu: Ing. Česlav Marek
Člen statutárního orgánu: Ing. Henryk Huczala
Člen statutárního orgánu: Ing. Radomíra Pekárková
Člen statutárního orgánu: Ing. Ivo Žižka

Vlastníci firmy TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. IČO: 18050646

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
Základní kapitál 8 109 863 000 Kč 100% 13.12.2007
Základní kapitál 8 109 863 000 Kč - 3.2.1993 - 13.12.2007
Základní kapitál 6 831 375 000 Kč - 29.3.1991 - 3.2.1993
Základní kapitál 100 000 Kč - 21.3.1991 - 29.3.1991

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 1 000 Kč 8 109 863 24.3.2021
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 8 109 863 16.10.2014  - 24.3.2021
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 8 109 863 23.6.2014  - 16.10.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 8 109 863 2.10.2013  - 23.6.2014
Akcie na majitele 1 000 Kč 8 109 863 13.12.2007  - 2.10.2013
Akcie na majitele 1 000 Kč 8 109 863 3.2.1993  - 13.12.2007
Akcie na jméno 100 000 Kč 1 29.3.1991  - 3.2.1993
Akcie na jméno 6 831 275 000 Kč 1 29.3.1991  - 3.2.1993
Akcie na jméno 100 000 Kč 1 21.3.1991  - 29.3.1991

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.