Moravské železárny, a.s. Olomouc IČO: 47674865

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Moravské železárny, a.s., která sídlí v obci Olomouc a bylo jí přiděleno IČO 47674865.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma Moravské železárny, a.s. má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem Moravské železárny, a.s. se sídlem v obci Olomouc byla založena v roce 1994. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 29 osob. Společnost podniká v oboru Zámečnictví, nástrojářství , Obráběčství , Slévárenství, modelářství a další.

Základní údaje o Moravské železárny, a.s. IČO: 47674865

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ostravě 1.1.1994
Spisová značka: B 731
IČO: 47674865
Obchodní firma: Moravské železárny, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.1.1994
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 1.1.1994
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 3.4.2015
Mimořádná valná hromada společnosti Moravské železárny, a.s. konaná dne 20. října 2006 přijala následující usnesení: 1.11.2006 - 24.1.2007
Hlavním akcionářem společnosti Moravské železárny, a.s. se sídlem Řepčínská 35/86, 779 11 Olomouc, IČ: 47674865, zapsané vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem vOstravě, oddíl B, vložka 731 (dále "Společnost"), je společnost ARCADA Capital, a.s., se sídlem Štefánikova 849/21, 602 00 Brno, IČ 26943981, zapsaná vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem vBrně, oddíl B, vložka 4231 (dále jen "ARCADA Capital" nebo "hlavní akcionář"). Skutečnost, že ARCADA Capital, a.s. je hlavním akcionářem podle § 183i odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník vplatném znění (dále jen "obchodní zákoník"), vyplývá ztoho, že: 1.11.2006 - 24.1.2007
a) základní kapitál Společnosti Moravské železárny, a.s. zapsaný vobchodním rejstříku činí 69,024.010,-Kč (slovy: šedesát devět milionů dvacet čtyři tisíc deset korun českých),b) zpředávacího protokolu ze dne 28.3.2006 plyne, že vrámci výměny akcií společnosti vnávaznosti na snížení základního kapitálu společnosti, bylo obchodníkem scennými papíry - společností EFEKTA CONSULTING, a.s. - pověřeným výměnou akcií, vydáno společnosti ARCADA Capital, a.s. celkem 227010 ks (slovy: dvě stě dvacet sedm tisíc deset kusů) akcií společnosti vnominální hodnotě 24,971.100,-Kč (slovy: dvacet čtyři milionů devět set sedmdesát jedna tisíc jedno sto korun českých), což odpovídá podílu na základním kapitálu Společnosti ovelikosti cca 36,177 % (slovy: třicet šest celých sto sedmdesát sedm tisícin procenta). Nabytí těchto akcií doložila společnost ARCADA Capital, a.s. dvěma písemnými kupními smlouvami. 1.11.2006 - 24.1.2007
c) zpísemného protokolu JUDr. Lubomíra Miky, notáře vBrně, ze dne 26.6.2006 plyne, že vrámci svěřenecké smlouvy uvedený notář vydal kupující společnosti ARCADA Capital, a.s. celkem 346768 ks (slovy: tři sta čtyřicet šest tisíc sedm set šedesát osm kusů) akcií emitovaných společností znějících na majitele vlistinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 110,-Kč (slovy: jedno sto deset korun českých), scelkovou jmenovitou hodnotou všech uvedených akcií 38,144.480,-Kč (slovy: třicet osm milionů jedno sto čtyřicet čtyři tisíc čtyři sta osmdesát korun českých), což odpovídá podílu na základním kapitálu společnosti ovelikosti cca 55,262 % (slovy: padesát pět celých dvě stě šedesát dva tisícin procenta). Nabytí těchto akcií doložila společnost ARCADA Capital, a.s. písemnou kupní smlouvou 1.11.2006 - 24.1.2007
d) podle zápisu zřádné valné hromady Společnosti konané 30.6.2006 alistiny přítomných akcionářů na této valné hromadě plyne, že společnost ARCADA Capital, a.s. předložila 573778 ks (slovy: pět set sedmdesát tři tisíc sedm set sedmdesát osm kusů) akcií společnosti znějících na majitele vlistinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 110,-Kč (slovy: jedno sto deset korun českých), scelkovou jmenovitou hodnotou všech uvedených akcií 63,115.850,-Kč (slovy: šedesát tři milionů jedno sto patnáct tisíc osm set padesát korun českých), což odpovídá podílu na základním kapitálu společnosti ovelikosti cca 91,44 % (slovy: devadesát jedna celých čtyřicet čtyři setin procenta), 1.11.2006 - 24.1.2007
e) zčestného prohlášení společnosti ARCADA Capital, a.s. ze dne 29.7.2006 plyne, že společnost ARCADA Capital a.s. vlastní 573778 ks (slovy: pět set sedmdesát tři tisíc sedm set sedmdesát osm kusů) akcií společnosti znějících na majitele vlistinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 110,-Kč (slovy: jedno sto deset korun českých), scelkovou jmenovitou hodnotou všech uvedených akcií 63,115.850,-Kč (slovy: šedesát tři milionů jedno sto patnáct tisíc osm set padesát korun českých), což odpovídá podílu na základním kapitálu Společnosti ovelikosti cca 91,44% (slovy: devadesát jedna celých čtyřicet čtyři setin procenta). 1.11.2006 - 24.1.2007
Společnost ARCADA Capital, a.s. tak vlastní 573778 ks (slovy: pět set sedmdesát tři tisíc sedm set sedmdesát osm kusů) kmenových akcií společnosti znějících na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 110,- Kč (slovy: jedno sto deset korun českých), s celkovou jmenovitou hodnotou všech uvedených akcií 63,115.850,- Kč (slovy: šedesát tři milionů jedno sto patnáct tisíc osm set padesát korun českých), což odpovídá podílu na základním kapitálu společnosti i hlasovacích právech společnosti ve výši cca 91,44 % (slovy: devadesát jedna celých čtyřicet čtyři setin procenta), a že tedy hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo podle § 183i a následujících obchodního zákoníku, v platném znění.Konstatuje se, že hlavní akcionář - společnost ARCADA Capital, a.s., doložil potvrzením obchodníka s cennými papíry EFEKTA CONSULTING, a.s. se sídlem Brno, Erbenova 312/1, PSČ: 602 00, IČ: 60717068, o předání finančních prostředků potřebných k výplatě protiplnění za přecházející akcie společnosti před konáním valné hromady.Vlastnické právo ke všem kmenovým akciím znějících na majitele v listinné podobě emitovaných společností Moravské železárny, a.s., které jsou ve vlastnictví jiných osob než hlavního akcionáře (dále jen "akcie menšinových akcionářů"), přechází podle § 183i a násl. obchodního zákoníku na společnost ARCADA Capital, a.s., se sídlem Štefánikova 849/21, 602 00 Brno, IČ 26943981, tedy na hlavního akcionáře. Vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů společnosti Moravské železárny, a.s. přejde na hlavního akcionáře uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení této mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku. Na hlavního akcionáře ke dni účinnosti přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od hlavního akcionáře.Protiplnění, které je hlavní akcionář povinen poskytnout oprávněným osobám v souladu s obchodním zákoníkem v návaznosti na přechod akcií menšinových akcionářů na hlavního akcionáře podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku, činí 34,87 Kč (slovy: třicet čtyři korun českých, osmdesát sedm haléřů) za jednu (1) takovouto akcii menšinového akcionáře (dále jen "protiplnění"). 1.11.2006 - 24.1.2007
Přiměřenost výše a hodnoty protiplnění byla doložena znaleckým posudkem č. 49-1/2006 ze dne 26.6.2006 (dále jen "znalecký posudek"). Tento znalecký posudek byl vypracován společností (znaleckým ústavem) TACOMA Consulting a.s., IČ:63998581, se sídlem Praha 1, Bredovský dvůr, Olivová 4, PSČ 110 00. Pro stanovení hodnoty protiplnění za akcie společnosti byla ve znaleckém posudku použita majetková metoda likvidační hodnoty.Česká národní banka vyslovila a udělila předchozí souhlas s přijetím tohoto usnesení valné hromady společnosti Moravské železárny a.s. o přechodu ostatních účastnických cenných papírů této společnosti na hlavního akcionáře společnosti, a to za protiplnění ve výši 34,87 Kč (slovy: třicet čtyři korun českých, osmdesát sedm haléřů) za jednu kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 110,- Kč (slovy: jedno sto deset korun českých), svým rozhodnutím ze dne 27.7.2006, č. j. 45/N/87/2006/3, které nabylo právní moci dne 27.7.2006.Určuje se lhůta pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude oprávněným osobám poskytnuto ve lhůtě dvaceti (20) dnů od splnění podmínek stanovených § 183m odstavec 2 obchodního zákoníku, to je poté, co dosavadní vlastníci předají akcie menšinových akcionářů společnosti. Výplatu protiplnění v penězích za přešlé akcie menšinových akcionářů provede obchodník s cennými papíry EFEKTA CONSULTING, a. s. se sídlem Brno, Erbenova 312/1, PSČ: 602 00, IČ: 60717068.Protiplnění bude zaplaceno v peněžité formě, a to buď bankovním převodem na bankovní účet oprávněné osoby, který uvede oprávněná osoba do protokolu o předání akcií společnosti Moravské železárny, a.s., nebo poštovní poukázkou na adresu oprávněné osoby, kterou uvede oprávněná osoba do protokolu o předání akcií společnosti Moravské železárny, a.s.. Pokud bude prokázáno zastavení akcií společnosti, bude postupováno zejména v souladu s § 183l odst. 4 a § 183m odst. 4 obchodního zákoníku. 1.11.2006 - 24.1.2007
Každý dosavadní vlastník akcií menšinových akcionářů emitovaných společností Moravské železárny, a.s., jejichž vlastnické právo přechází na hlavního akcionáře, je povinen předložit listinné akcie, resp. hromadné listiny nahrazující akcie společnosti Moravské železárny a.s. do třiceti (30) dnů po přechodu vlastnického práva k akciím menšinových akcionářů společnosti Moravské železárny, a.s. Vlastníci akcií menšinových akcionářů mohou tyto své akcie předkládat v sídle společnosti Moravské železárny, a.s. - Řepčínská 35/86, 779 11 Olomouc, a to od úterý do čtvrtku od 9.00 hod do 15.00 hod. každý týden v rámci zákonných lhůt pro předání akcií menšinových akcionářů.Valná hromada pověřuje představenstvo společnosti Moravské železárny, a.s. k tomu, aby učinilo všechny nezbytné kroky požadované obchodním zákoníkem a tímto usnesením valné hromady v rámci přechodu akcií menšinových akcionářů na hlavního akcionáře.Vsídle společnosti je pro akcionáře společnosti zpřístupněn, v souladu s § 183i odst. 2 obchodního zákoníku, k nahlédnutí v pracovních dnech od 8.00 do 15.00 hodin notářský zápis ze dne 20.10.2006 obsahující výše uvedené usnesení mimořádné valné hromady společnosti. 1.11.2006 - 24.1.2007
Mimořádná valná hromada konaná dne 2.11.2005 přijala následující usnesení: 12.12.2005 - 23.12.2005
Valná hromada rozhoduje osnížení základního kapitálu společnosti zčástky 407.869.150,-Kč (slovy: čtyři sta sedm milionů osm set šedesát devět tisíc jedno sto padesát korun českých) očástku ve výši 338.845.140,-Kč (slovy: tři sta třicet osm milionů osm set čtyřicet pět tisíc jedno sto čtyřicet korun českých) na výslednou výši základního kapitálu 69.024.010,-Kč (slovy: šedesát devět milionů dvacet čtyři tisíc deset korun českých) za účelem úhrady ztráty apřevodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty. Důvodem snížení základního kapitálu je (a) úhrada ztráty, kdy na úhradu ztráty bude použita částka 334.700.000,-Kč (slovy: tři sta třicet čtyři milionů sedm set tisíc korun českých) vrámci navrhovaného snížení základního kapitálu, adále (b) převod do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty, kdy do rezervního fondu bude na úhradu budoucí ztráty převedena částka 4.145.140,-Kč (slovy: čtyři miliony jedno sto čtyřicet pět tisíc jedno sto čtyřicet korun českých) vrámci navrhovaného snížení základního kapitálu. Snížení základního kapitálu se provede snížením jmenovité hodnoty 650,-Kč (slovy: šest set padesát korun českých) na jednu akcii na výslednou jmenovitou hodnotu 110,-Kč (slovy: jedno sto deset korun českých) na jednu akcii. Po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku představenstvo bez zbytečného odkladu vyzve akcionáře kpředložení akcií ve lhůtě 30 (slovy: třicet) dnů ode dne uveřejnění výzvy. 12.12.2005 - 23.12.2005
Exekuce, nařízená usnesením Okresního soudu vOlomouci ze dne 1.12.2003, č.j. 51 Nc 4193/2003-13, byla ukončena zdůvodu vymožení pohledávky. 1.2.2005 - 1.2.2005
Exekuce, nařízená Okresním soudem vOlomouci č.j. 50 Nc 4056/2004-9 ze dne 29.1.2004, byla ukončena zdůvodu vymožení pohledávky. 26.11.2004 - 26.11.2004
Usnesením Okresního soudu vOlomouci ze dne 17.6.2004, č.j. 51 Nc 4799/2004-5 nařídil soud exekuci podle vykonatelného platebního rozkazu Krajského soudu vOstravě, ze dne 26.7.1996, č.j. 11 Cm 799/95, na majetek povinného Moravské železárny, a.s. se sídlem Řepčínská 35/836, 779 11 Olomouc, kuspokojení pohledávky oprávněného EUTECH akciová společnost, se sídlem Nádražní 1/1617, 785 01 Šternberk, ve výši 52.800,- Kč spřísl.Provedením exekuce je pověřen JUDr. Jitka Studená, soudní exekutor Exekutorského úřadu se sídlem Přerov, Palackého 46. 15.10.2004 - 6.12.2004
Usnesením Okresního soudu vOlomouci ze dne 29.1.2004, č.j. 50 Nc 4056/2004-9, nařídil soud exekuci podle vykonatelného exekučního titulu: platebního výměru Vojenské zdravotní pojišťovny ČR ze dne 11.9.2003, č.j. 030573502/03-10, na majetek povinného Moravské železárny a.s. Řepčínská 86, 779 00 Olomouc, kuspokojení pohledávky oprávněného Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky, Drahobejlova 1404/4, 190 00 Praha 9, ve výši 5.172.076,- Kč spřísl.Provedením exekuce je pověřen Mgr. Ing. Radim Opletal, soudní exekutor Exekutorského úřadu se sídlem Olomouc, Pavelčákova 14. 23.7.2004 - 26.11.2004
Usnesením Okresního soudu vOlomouci ze dne 1.12.2003, č.j. 51 Nc 4193/2003-13, nařídil soud exekuci podle vykonatelného platebního výměru Vojenské zdravotní pojišťovny ČR ze dne 12.4.2000, č.j. Sb. 50/2-99/99-SŘ, na majetek povinného, kuspokojení pohledávky oprávněného Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky, se sídlem Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9, ve výši 1.306.125,- Kč spřísl.Provedením exekuce je pověřen Mgr. Ing. Radim Opletal, soudní exekutor Exekutorského úřadu se sídlem Olomouc, Pavelčákova 14. 15.3.2004 - 1.2.2005
Zápis usnesení mimořádné valné hromady navrhovatele ze dne29.6.1999 ve znění usnesení řádné valné hromady navrhovatele zedne 9.7.1999 o snížení základního jmění: 1.9.1999 - 23.12.2005
Valná hromada společnosti snižuje z důvodu úhrady ztrátpředchozích let (§ 216a odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku) az důvodu převodu do rezervního fondu na úhradu případnýchbudoucích ztrát ( § 216a odst. 1 písm. c) obchodního zákoníku)dosud zapsané základní jmění 627,491.000,-Kč o 35 %, t.j. očástku 219,621.850,-Kč na nové základní jmění 407,869.150,-Kč.Základní jmění se snižuje snížením jmenovité hodnoty akciíspolečnosti ze jmenovité hodnoty 1.000,-Kč na novou jmenovitouhodnotu 650,-Kč. 1.9.1999 - 23.12.2005
Údaje o založení:Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží42. 1.1.1994

Aktuální kontaktní údaje Moravské železárny, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 47674865
Obchodní firma: Moravské železárny, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Olomouce
Vznik první živnosti: 9.12.1993
Celkový počet živností: 19
Aktivních živností: 7

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 47674865
Firma: Moravské železárny, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Olomouc
Základní územní jednotka: Olomouc
Počet zaměstnanců: 20 - 24 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.1994

Základní údaje datové schránky

IČO: 47674865
Jméno subjektu: Moravské železárny, a.s.
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: 3yae956

Základní údaje DPH

IČO: 47674865
DIČ: CZ47674865
Typ subjektu: Právnická osoba
Obchodní firma / název / jméno: Moravské železárny, a.s.
Sídlo: Řepčínská 35/86 ŘEPČÍN 779 00 OLOMOUC 9
Zapsal Finanční úřad pro Olomoucký kraj
Územní pracoviště v Litovli, Uničovská 138/19a, LITOVEL, tel.: 585 491 111
Bankovní účty určené ke zveřejnění:
Účet Datum zveřejnění
1173114/0300 1.4.2013
4200304023/6800 1.4.2013
Typ registrace: Plátce
Registrace platná od: 1.1.1994

Kontakty na Moravské železárny, a.s. IČO: 47674865

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Řepčínská 35 , 779 00 Olomouc Česká republika
Řepčínská 35/86, Řepčín, 779 00 Olomouc
21.11.2016
Sídlo: Řepčínská 35 , 779 11 Olomouc Česká republika
Olomouc, Řepčínská 35/86, PSČ 77911
17.6.2003 - 21.11.2016
Sídlo: Řepčínská 35 , 779 00 Olomouc Česká republika
Olomouc, Řepčínská 35/86, PSČ 77900
20.2.2002 - 17.6.2003
Sídlo: Řepčínská 86 , 779 00 Olomouc Česká republika
Olomouc, Řepčínská 86, PSČ 77900
1.1.1994 - 20.2.2002

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Řepčínská 35/86, Olomouc 779 00

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: Řepčínská 35/86, Řepčín, 77900 Olomouc

Obory činností Moravské železárny, a.s. IČO: 47674865

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
kovářství, podkovářství 19.12.2013
zámečnictví, nástrojářství 19.12.2013
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 19.12.2013
slévárenství, modelářství 19.12.2013
obráběčství 19.12.2013
galvanizérství, smaltérství 19.12.2013
distribuce elektřiny aplynu 29.9.2005
obchod selektřinou aplynem 29.9.2005
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 29.9.2005
činnosti technických poradců voblasti ekologie 29.9.2005 - 19.12.2013
nakládání sodpady (vyjma nebezpečných) 29.9.2005 - 19.12.2013
služby voblasti administrativní správy aslužby organizačně hospodářské povahy ufyzických aprávnických osob 29.9.2005 - 19.12.2013
testování, měření aanalýzy 29.9.2005 - 19.12.2013
galvanizáterství 16.12.1998 - 19.12.2013
zprostředkovatelská činnost 16.12.1998 - 19.12.2013
provozování drah s vyjímkou celostátních (par. 3 odst. 2 písm. gživn. zák.) 20.9.1994 - 19.12.2013
kovářství 1.1.1994 - 19.12.2013
zámečnictví 1.1.1994 - 19.12.2013
výroba nástrojů 1.1.1994 - 19.12.2013
broušení a leštění kovů 1.1.1994 - 19.12.2013
slévání železných i neželezných obecných kovů 1.1.1994 - 19.12.2013
kovoobrábění 1.1.1994 - 19.12.2013
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.1.1994 - 19.12.2013
ubytovací služby 1.1.1994 - 19.12.2013
organizování výchovně vzdělávací činnosti 1.1.1994 - 19.12.2013

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 9.12.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: Řepčínská 35/86 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1007663766
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.2.1994

Živnost č. 2 Obráběčství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 9.12.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: Řepčínská 35/86 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1007663766
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.2.1994

Živnost č. 3 Slévárenství, modelářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 9.12.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: Řepčínská 35/86 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1007663766
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.2.1994

Živnost č. 4 Kovářství, podkovářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 9.12.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: Řepčínská 35/86 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1007663766
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.2.1994

Živnost č. 5 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • zprostředkovatelská činnost

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

 • ubytovací služby

 • Činnost technických poradců v oblasti ekologie

 • Testování, měření a analýzy

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

 • organizování výchovně vzdělávací činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.1.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: Řepčínská 35/86 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1007663766
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • zprostředkovatelská činnost

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

 • Činnost technických poradců v oblasti ekologie

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

 • organizování výchovně vzdělávací činnosti

Zahájení provozování: 18.2.1994
Provozovna č. 2
Provozovna: Řepčínská 135/19 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1007663758
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • ubytovací služby

Zahájení provozování: 18.2.1994

Živnost č. 6 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 25.10.2004
Provozovna č. 1
Provozovna: Řepčínská 35/86 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1007663766
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 25.10.2004

Živnost č. 7 Galvanizérství, smaltérství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Přerušená
Vznik oprávnění: 7.9.1998
Přerušení oprávnění: 26.8.2008

Živnost č. 8 Zámečnictví

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.12.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Výroba nástrojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.12.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Broušení a leštění kovů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.12.1993
Zánik oprávnění: 6.3.1996

Živnost č. 11 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 organizování výchovně vzdělávací činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Provozování drah s výjimkou celostátních (§ 3 odst. 2 písm. g živn. zák.)

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.2.1994
Zánik oprávnění: 31.12.1995
Konec oprávnění: 31.12.1997

Živnost č. 15 zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.9.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 16 Testování, měření a analýzy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.10.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.10.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 18 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.10.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 Činnost technických poradců v oblasti ekologie

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.10.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Slévárenství
Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie
Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Obrábění
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Výroba, přenos a rozvod elektřiny
Výroba plynu; rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Ubytování
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní technické zkoušky a analýzy
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
Univerzální administrativní činnosti
Ostatní vzdělávání

Vedení firmy Moravské železárny, a.s. IČO: 47674865

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Mgr. Martin Michelčík 20.7.2016
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 16.6.2016
Adresa: Tatranská Lomnica 297 , Tatranská Lomnica Slovenská republika
05960 Tatranská Lomnica, Tatranská Lomnica 297
Jméno: Ing. Peter Varga 27.8.2016
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 22.7.2016
Ve funkci: od 22.7.2016
Adresa: Bratislavská 6465 , Prešov Slovenská republika
08001 Prešov, Bratislavská 6465/10
Jméno: Ing. Petr Mach 1.1.1994 - 1.3.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Družstevní 251 , Třemošnice Česká republika
Třemošnice, Družstevní 251
Jméno: Ing. Josef Vysloužil 1.1.1994 - 1.3.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Výmol 347 , Bohuňovice Česká republika
Bohuňovice, Výmol 347
Jméno: Ing. Zdeněk Herzán 1.1.1994 - 11.4.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Werichova 29 , Olomouc Česká republika
Olomouc, Werichova 29
Jméno: PhDr. Jana Zárubová 1.1.1994 - 20.7.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Jungmannova 1 , Olomouc Česká republika
Olomouc, Jungmannova 1
Jméno: Ing. Stanislav Bartoň 1.1.1994 - 20.7.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Třebízského 661 , Litovel Česká republika
Litovel, Třebízského 661
Jméno: Ing. Petr Mach 1.3.1994 - 20.7.1995
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Družstevní 254 , Třemošnice Česká republika
Třemošnice, Družstevní 254
Jméno: Ing. Josef Vysloužil 1.3.1994 - 20.7.1995
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Výmol 347 , Bohuňovice Česká republika
Bohuňovice, Výmol 347
Jméno: Ing. Tomáš Endl 11.4.1995 - 20.7.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: část Slavonín , Olomouc Česká republika
Olomouc, část Slavonín, Pod kostelem 1
Jméno: Ing. Vladimír Kovář 19.10.1995 - 15.10.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: U školek 962 , Litomyšl Česká republika
Litomyšl, U školek 962, okres Svitavy
Jméno: Ing. Jiří Maixner 15.10.1996 - 26.11.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Pouchovská 354 , 500 00 Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Pouchovská 354, PSČ 50000
Jméno: Ing. Stanislav Ryška 15.10.1996 - 26.11.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Lubina 59 , Kopřivnice Česká republika
Kopřivnice, Lubina 59, okres Nový Jičín, PSČ 74221
Jméno: Ing. Stanislav Bartoň 15.10.1996 - 16.12.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Třebízského 661 , Litovel Česká republika
Litovel, Třebízského 661, okres Olomouc, PSČ 78401
Jméno: Bc. Jiří Nosál 26.11.1996 - 19.4.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Skořepka 7 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Skořepka 7/422, PSČ 11000
Jméno: Ing. Dalibor Hájek 19.10.1995 - 1.9.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Povelská 36 , Olomouc-Nemilany Česká republika
Olomouc-Nemilany, Povelská 36
Jméno: Ing. František Nebeský 26.11.1996 - 15.6.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Fričova 1240 , 263 01 Dobříš Česká republika
Dobříš, Fričova 1240/97, PSČ 26301
Jméno: Dr. Václav Pudil 1.9.1999 - 15.6.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Pšenčíkova 678 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Pšenčíkova 678
Jméno: Ing. Jaroslav Kopper 15.11.1999 - 15.6.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Zvoncovitá 1974 , 155 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Zvoncovitá 1974, PSČ 15500
Jméno: Ing. Josef Vysloužil 20.7.1995 - 10.5.2001
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: do 1.1.2001
Adresa: Výmol 347 , Bohuňovice Česká republika
Bohuňovice, Výmol 347
Jméno: Ing. Jan Slunský 20.7.1995 - 10.5.2001
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: do 1.1.2001
Adresa: Trusovická 650 , Bohuňovice Česká republika
Bohuňovice, Trusovická 650
Jméno: Iveta Havlíková 15.6.2000 - 4.12.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 27.6.2003
Adresa: Meliorační 434 , 250 62 Horoměřice Česká republika
Horoměřice, Meliorační 434, PSČ 25062
Jméno: Ing. Josef Vysloužil 10.5.2001 - 4.12.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 27.6.2003
Ve funkci: od 1.1.2001
Adresa: Výmol 347 , 783 14 Bohuňovice Česká republika
Bohuňovice, Výmol 347, PSČ 78314
Jméno: Ing. Tomáš Endl 20.7.1995 - 24.8.2004
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 30.4.2004
Ve funkci: do 30.4.2004
Adresa: část Slavonín , Olomouc Česká republika
Olomouc, část Slavonín, Pod kostelem 1
Jméno: Ing. Jaromír Parobek 16.12.1998 - 24.8.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 29.12.2003
Adresa: Vrchlického 2562 , 767 01 Kroměříž Česká republika
Kroměříž, Vrchlického 2562, PSČ 76701
Jméno: Ing. Jan Slunský 10.5.2001 - 24.8.2004
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: do 30.4.2004
Ve funkci: od 1.1.2001 do 30.4.2004
Adresa: Trusovická 650 , 783 14 Bohuňovice Česká republika
Bohuňovice, Trusovická 650, PSČ 78314
Jméno: Ing. Jiří Tydlačka 4.12.2003 - 24.8.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.6.2003 do 30.4.2004
Adresa: Horní náměstí 27 , 772 00 Olomouc Česká republika
Olomouc, Horní náměstí 27, PSČ 77200
Jméno: Ing. Vladimír Ohlídal CSc. 4.12.2003 - 24.8.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.6.2003 do 30.4.2004
Adresa: Dudíkova 440 , 664 41 Rajhrad Česká republika
Rajhrad, Dudíkova 440, PSČ 66441
Jméno: Ing. Milan Potyš 24.8.2004 - 7.4.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.4.2004 do 28.1.2005
Adresa: Vrázova 1957 , 703 00 Ostrava 3 Česká republika
Ostrava 3, Vrázova 1957/28, PSČ 70300
Jméno: Ing. Čeněk Merta 24.8.2004 - 29.9.2005
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 17.3.2004 do 25.7.2005
Ve funkci: od 3.5.2004 do 25.7.2005
Adresa: 739 47 Kozlovice 467 Česká republika
Kozlovice 467, PSČ 73947
Jméno: Ing. Ladislav Torčík 24.8.2004 - 29.9.2005
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 30.4.2004 do 25.7.2005
Ve funkci: od 3.5.2004 do 25.7.2005
Adresa: Wolkerova 1593 , 738 01 Frýdek - Místek Česká republika
Frýdek - Místek, Wolkerova 1593, PSČ 73801
Jméno: Ing. Jaromír Parobek 7.4.2005 - 29.9.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.1.2005 do 10.6.2005
Adresa: Vrchlického 2562 , Kroměříž Česká republika
Kroměříž, Vrchlického 2562/11
Jméno: Ing. Alan Kačinetz 29.9.2005 - 27.2.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 17.8.2005 do 2.1.2012
Ve funkci: od 17.8.2005 do 2.1.2012
Adresa: Na Topolce 917 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Na Topolce 917/22, PSČ 14000
Jméno: Richard Bartoš 29.9.2005 - 27.2.2012
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 17.8.2005 do 2.1.2012
Ve funkci: od 17.8.2005 do 2.1.2012
Adresa: Humenská 31 , Košice Slovenská republika
04011 Košice, Humenská 31
Jméno: Mgr. Michael Bártek 29.9.2005 - 27.2.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.8.2005 do 2.1.2012
Adresa: Zahradníkova 28 , 602 00 Brno Česká republika
Brno, Zahradníkova 28, PSČ 60200
Jméno: Ing. Alan Kačinetz 27.2.2012 - 26.7.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 2.1.2012 do 11.3.2014
Ve funkci: od 2.1.2012 do 11.3.2014
Adresa: Na Topolce 917 , 140 00 Praha - Podolí Česká republika
Praha - Podolí, Na Topolce 917/22, PSČ 14000
Jméno: Richard Bartoš 27.2.2012 - 26.7.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 2.1.2012
Ve funkci: od 2.1.2012 do 18.3.2014
Adresa: Humenská 31 , Košice Slovenská republika
Košice, Humenská 31, 04011
Jméno: Mgr. Michael Bártek 27.2.2012 - 26.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.1.2012 do 11.3.2014
Adresa: Zahradníkova 824 , 602 00 Brno - Veveří Česká republika
Brno - Veveří, Zahradníkova 824/28, PSČ 60200
Jméno: Adrián Lukáč 26.7.2014 - 13.8.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.3.2014 do 16.6.2014
Adresa: Na Rúrkach 6203 , Prešov Slovenská republika
08001 Prešov, Na Rúrkach 6203/50
Jméno: Richard Vaško 26.7.2014 - 4.11.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 11.3.2014 do 6.6.2014
Ve funkci: od 18.3.2014 do 6.6.2014
Adresa: Šidlovská 10 , Prešov Slovenská republika
08001 Prešov, Šidlovská 10A
Jméno: Richard Bartoš 26.7.2014 - 20.7.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 2.1.2012 do 15.6.2016
Ve funkci: od 18.3.2014 do 15.6.2016
Adresa: Humenská 332 , Košice Slovenská republika
04011 Košice, Humenská 332/31
Jméno: Adrián Lukáč 13.8.2014 - 20.7.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.6.2014
Adresa: Na Rúrkach 6203 , Prešov Slovenská republika
08001 Prešov, Na Rúrkach 6203/50
Jméno: Mgr. Adrián Lukáč 20.7.2016 - 27.8.2016
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 16.6.2014 do 21.7.2016
Ve funkci: od 16.6.2016 do 21.7.2016
Adresa: Na Rúrkach 6203 , Prešov Slovenská republika
08001 Prešov, Na Rúrkach 6203/50

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Paed.Dr. Ivana Pančáková 20.7.2016
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.6.2016
Adresa: Mukačevská 4802 , Prešov Slovenská republika
08001 Prešov, Mukačevská 4802/7
Jméno: Ing. Renát Šanko 1.1.1994 - 20.7.1995
Funkce: člen
Adresa: Katovická 403 , Praha 8 - Bohnice Česká republika
Praha 8 - Bohnice, Katovická 403
Jméno: Ing. Ludmila Klapilová 1.1.1994 - 20.7.1995
Funkce: člen
Adresa: Karafiátova 4 , Olomouc Česká republika
Olomouc, Karafiátova 4
Jméno: Ing. Jiří Hladík 1.1.1994 - 20.7.1995
Funkce: člen
Adresa: Trnkova 8 , Olomouc Česká republika
Olomouc, Trnkova 8
Jméno: Ing. Jindřich Král 20.7.1995 - 15.10.1996
Funkce: předseda
Adresa: Trnkova 37 , Olomouc Česká republika
Olomouc, Trnkova 37
Jméno: Ing. František Vlastník 20.7.1995 - 15.10.1996
Funkce: místopředseda
Adresa: 150 , Mostek Česká republika
Mostek 150
Jméno: Jiří Maixner 20.7.1995 - 15.10.1996
Funkce: člen
Adresa: Pouchovská 354 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Pouchovská 354
Jméno: Ing. Jaromír Gajda 20.7.1995 - 15.10.1996
Funkce: člen
Adresa: Lamblova 38 , Olomouc Česká republika
Olomouc, Lamblova 38
Jméno: Jiří Hladík 20.7.1995 - 26.11.1996
Funkce: člen
Adresa: Trnkova 8 , Olomouc Česká republika
Olomouc, Trnkova 8
Jméno: Ing. Vladimír Kovář 15.10.1996 - 26.11.1996
Funkce: člen
Adresa: U školek 962 , Litomyšl Česká republika
Litomyšl, U školek 962, okres Svitavy, PSČ 57001
Jméno: Ing. Jiří Maixner 26.11.1996 - 26.11.1996
Funkce: člen
Adresa: Pouchovská 354 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Pouchovská 354
Jméno: Ing. Karel Červinský 15.10.1996 - 31.8.1998
Funkce: místopředseda
Adresa: Drtinova 22 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Drtinova 22, PSČ 15000
Jméno: Ing. Dr. Jiří Dvořák 15.10.1996 - 16.12.1998
Funkce: předseda
Adresa: sídliště Vajgar 600 , 377 01 Jindřichův Hradec Česká republika
Jindřichův Hradec, sídliště Vajgar 600/III, PSČ 37701
Jméno: Ing. Jiří Maixner 26.11.1996 - 16.12.1998
Funkce: člen
Adresa: bří Štefanů 499 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, bří Štefanů 499
Jméno: Ing. Josef Homola 31.8.1998 - 16.12.1998
Funkce: místopředseda
Adresa: Pod haldou 454 , 261 03 Příbram VII Česká republika
Příbram VII, Pod haldou 454, PSČ 26103
Jméno: JUDr. Viera Absolonová 15.10.1996 - 15.11.1999
Funkce: člen
Adresa: Česká republika
Olomouc, část Slavonín, Pod kostelem 2, PSČ 78301
Jméno: Ing. Jaromír Komárek 16.12.1998 - 15.6.2000
Funkce: člen
Adresa: Sosnovecká 581 , 182 00 Praha 8 Česká republika
Praha 8, Sosnovecká 581/8, PSČ 18200
Jméno: Ing. Josef Homola 16.12.1998 - 15.6.2000
Funkce: předseda
Adresa: Pod Haldou 454 , 261 02 Příbram VII Česká republika
Příbram VII, Pod Haldou 454, PSČ 26102
Jméno: Doc.Dr. Oldřich Chronc CSc. 16.12.1998 - 15.6.2000
Funkce: místopředseda
Adresa: Bělehradská 47 , 120 00 Praha 2 Česká republika
Praha 2, Bělehradská 47, PSČ 12000
Jméno: Ing. Josef Homola 15.6.2000 - 24.10.2000
Funkce: místopředseda
Adresa: Pod Haldou 454 , 261 02 Příbram VII Česká republika
Příbram VII, Pod Haldou 454, PSČ 26102
Jméno: Doc.Dr. Oldřich Chronc CSc. 15.6.2000 - 24.10.2000
Funkce: předseda
Adresa: Bělehradská 47 , 122 00 Praha 2 Česká republika
Praha 2, Bělehradská 47, PSČ 12200
Jméno: Ing. Jiří Marek 26.11.1996 - 20.2.2002
Funkce: člen
Trvání členství: do 31.5.2001
Adresa: Otakara Jeremiáše 2 , Olomouc Česká republika
Olomouc, Otakara Jeremiáše 2
Jméno: Radovan Vítek 24.10.2000 - 4.12.2002
Funkce: předseda
Trvání členství: do 24.7.2002
Ve funkci: do 24.7.2002
Adresa: Minská 41 , 600 00 Brno Česká republika
Brno, Minská 41, PSČ 60000
Jméno: RNDr. Ondřej Dvořák 24.10.2000 - 4.12.2002
Funkce: místopředseda
Trvání členství: do 24.7.2002
Ve funkci: do 24.7.2002
Adresa: Kropáčova 559 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Kropáčova 559, PSČ 14000
Jméno: Ing. Jiří Tydlačka 4.12.2002 - 17.6.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 24.7.2002
Adresa: Horní náměstí 27 , 772 00 Olomouc Česká republika
Olomouc, Horní náměstí 27, PSČ 77200
Jméno: Ing. Vladimír Ohlídal 4.12.2002 - 17.6.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 21.10.2002
Adresa: Dudíkova 440 , 664 41 Rajhrad Česká republika
Rajhrad, Dudíkova 440, PSČ 66441
Jméno: Ing. Jiří Tydlačka 17.6.2003 - 4.12.2003
Funkce: předseda
Trvání členství: od 24.7.2002 do 27.6.2003
Ve funkci: od 30.9.2002 do 27.6.2003
Adresa: Horní náměstí 27 , 772 00 Olomouc Česká republika
Olomouc, Horní náměstí 27, PSČ 77200
Jméno: Ing. Vladimír Ohlídal 17.6.2003 - 4.12.2003
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 21.10.2002 do 27.6.2003
Ve funkci: od 30.9.2002 do 27.6.2003
Adresa: Dudíkova 440 , 664 41 Rajhrad Česká republika
Rajhrad, Dudíkova 440, PSČ 66441
Jméno: JUDr. Viera Endlová 15.11.1999 - 24.8.2004
Funkce: člen
Trvání členství: do 30.4.2004
Adresa: Česká republika
Olomouc, část Slavonín, Pod kostelem 2, PSČ 78301
Jméno: Ing. Hana Slunská 24.10.2000 - 24.8.2004
Funkce: člen
Trvání členství: do 30.4.2004
Adresa: Trusovická 650 , 783 14 Bohuňovice Česká republika
Bohuňovice, Trusovická 650, PSČ 78314
Jméno: RNDr. Pavel Mošna CSc. 4.12.2003 - 24.8.2004
Funkce: předseda
Trvání členství: od 27.6.2003 do 30.4.2004
Ve funkci: od 27.6.2003 do 30.4.2004
Adresa: Turgeněvova 2 , 618 00 Brno Česká republika
Brno, Turgeněvova 2, PSČ 61800
Jméno: Zdenka Čechová 20.2.2002 - 29.9.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 31.5.2001 do 16.8.2005
Adresa: Božetěchova 4 , Olomouc Česká republika
Olomouc, Božetěchova 4
Jméno: Ing. Tomáš Endl 24.8.2004 - 29.9.2005
Funkce: předseda
Trvání členství: od 30.4.2004 do 17.8.2005
Ve funkci: od 30.4.2004 do 17.8.2005
Adresa: Pod kostelem 1 , 783 01 Olomouc - Slavotín Česká republika
Olomouc - Slavotín, Pod kostelem 1, PSČ 78301
Jméno: Ing. Jiří Tydlačka 24.8.2004 - 29.9.2005
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 30.4.2004 do 17.8.2005
Ve funkci: od 30.4.2004 do 17.8.2005
Adresa: Horní náměstí 27 , 772 00 Olomouc Česká republika
Olomouc, Horní náměstí 27, PSČ 77200
Jméno: Ing. Vladimír Ohlídal CSc. 24.8.2004 - 29.9.2005
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 30.4.2004 do 17.8.2005
Ve funkci: od 4.6.2004 do 17.8.2005
Adresa: Dudíkova 440 , 664 41 Rajhrad Česká republika
Rajhrad, Dudíkova 440, PSČ 66441
Jméno: Walter Ludwig 24.8.2004 - 29.9.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 30.4.2004 do 17.8.2005
Adresa: Trusovická 651 , 783 14 Bohuňovice Česká republika
Bohuňovice, Trusovická 651, PSČ 78314
Jméno: Jan Pařík 29.9.2005 - 27.2.2012
Funkce: předseda
Trvání členství: od 17.8.2005 do 2.1.2012
Ve funkci: od 17.8.2005 do 2.1.2012
Adresa: Morseova 138 , 109 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Morseova 138, PSČ 10900
Jméno: Radek Halama 29.9.2005 - 27.2.2012
Funkce: člen
Trvání členství: od 17.8.2005 do 2.1.2012
Adresa: Smetanova 422 , 259 01 Votice Česká republika
Votice, Smetanova 422, PSČ 25901
Jméno: Ing. Petr Kalivoda 27.2.2012 - 26.7.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 2.1.2012 do 19.3.2014
Ve funkci: od 2.1.2012 do 19.3.2014
Adresa: Vokovická 685 , 160 00 Praha - Vokovice Česká republika
Praha - Vokovice, Vokovická 685/14, PSČ 16000
Jméno: Radek Halama 27.2.2012 - 26.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.1.2012 do 19.3.2014
Adresa: Smetanova 422 , 259 01 Votice Česká republika
Votice, Smetanova 422, PSČ 25901
Jméno: Petr Kalivoda 26.7.2014 - 13.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.3.2014 do 16.6.2014
Adresa: Vokovická 685 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Vokovická 685/14, Vokovice, 160 00 Praha 6
Jméno: Miroslav Lukáč 26.7.2014 - 13.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.3.2014 do 16.6.2014
Adresa: Wolkerova 2 , Prešov Slovenská republika
08001 Prešov, Wolkerova 2
Jméno: Miroslav Lukáč 13.8.2014 - 3.4.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.6.2014 do 20.3.2015
Adresa: WOLKEROVA 2 , PREŠOV Slovenská republika
08001 PREŠOV, WOLKEROVA 2
Jméno: Jaroslav Dostál 20.7.1995 - 20.7.2016
Funkce: člen
Trvání členství: do 26.9.2006
Adresa: 332 , Náklo Česká republika
Náklo 332

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Alan Kačinetz 29.7.2005 - 29.9.2005
Adresa: Na Topolce 917 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Na Topolce 917/22, PSČ 14000
Jméno: Richard Bartoš 29.7.2005 - 29.9.2005
Adresa: Humenská 31 , Košice Slovenská republika
04011 Košice, Humenská 31

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Richard Bartoš
Člen statutárního orgánu: Adrián Lukáč

Vlastníci firmy Moravské železárny, a.s. IČO: 47674865

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 69 024 000 Kč 100% 23.12.2005
zakladni 407 869 000 Kč 100% 24.10.2000 - 23.12.2005
zakladni 407 869 000 Kč - 25.1.2000 - 24.10.2000
zakladni 627 491 000 Kč - 1.1.1994 - 25.1.2000

Sbírka Listin Moravské železárny, a.s. IČO: 47674865

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 731/SL 51 rozhod. o statut. orgánu Zápis z rozhodnutí JA - odvolání člena DR Krajský soud v Ostravě 10.10.2014 23.3.2015 8.4.2015 1
B 731/SL 50 notářský zápis [NZ 713/2014 RJA - změna stanov] Krajský soud v Ostravě 10.10.2014 23.3.2015 8.4.2015 19
B 731/SL 49 rozhod. o statut. orgánu Zápis z rozh. JA - odvolání člena představ. Krajský soud v Ostravě 6.6.2014 9.10.2014 10.11.2014 1
B 731/SL 48 ostatní Zápis z rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 16.6.2014 25.6.2014 15.8.2014 1
B 731/SL 47 rozhod. o statut. orgánu Zápis z rozh.jedin.akcion. - odvol.+volba člena DR Krajský soud v Ostravě 19.3.2014 23.6.2014 29.7.2014 1
B 731/SL 46 rozhod. o statut. orgánu Zápis ze zased.představ. - volba předsedy,místopředs. Krajský soud v Ostravě 18.3.2014 23.6.2014 29.7.2014 1
B 731/SL 45 rozhod. o statut. orgánu Zápis z rozhodnutí jedin.akcion. - odvol.+volba členů předst. Krajský soud v Ostravě 11.3.2014 23.6.2014 29.7.2014 1
B 731/SL 44 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora vč. příl. Krajský soud v Ostravě 3.3.2014 6.3.2014 27
B 731/SL 14 rozhod. o statut. orgánu zápis předst. Krajský soud v Ostravě 28.1.2005 17.5.2005 2
B 731/SL 13 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 30.8.2004 6
B 731/SL 12 výroční zpráva r. 2003 vč.úč.záv,§ 66a/9o.z. Krajský soud v Ostravě 21.7.2004 23.7.2004 87
B 731/SL 11 výroční zpráva r. 2002 vč.úč.záv.§66a/9 Krajský soud v Ostravě 8.12.2003 64
B 731/SL 10 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 31.1.2003 2
B 731/SL 1 notářský zápis Nz 106/97+stanovy Krajský soud v Ostravě 23.5.1997 3.7.1997 3.7.1997 31

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Moravské železárny, a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Moravské železárny, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.