ZOD 11. KVĚTEN a.s. Milín čp. 136 IČO: 00108120

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu ZOD 11. KVĚTEN a.s., která sídlí v obci Milín čp. 136 a bylo jí přiděleno IČO 00108120.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma ZOD 11. KVĚTEN a.s. má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem ZOD 11. KVĚTEN a.s. se sídlem v obci Milín čp. 136 byla založena v roce 1952. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 74 osob. Společnost podniká v oboru Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů a další.

Základní údaje o ZOD 11. KVĚTEN a.s. IČO: 00108120

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 23.7.2003
Spisová značka: B 8499
IČO: 00108120
Obchodní firma: ZOD 11. KVĚTEN a.s.
Právní forma: Akciová společnost 23.7.2003
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 14.6.1952
Akcie je možno převádět pouze se souhlasem představenstva s výjimkou převodů mezi akcionářem a osobou blízkou (§ 22 občanského zákoníku). Jestliže se nejedná o převod akcií mezi akcionářem a osobou blízkou, mohou se akcie převádět pouze mezi akcionáři. Představenstvo je povinno souhlas s převodem odmítnout, jestliže by nabyvatel akcií získal převodem akcií více jak 25% slovy dvacet pět procent základního kapitálu. Jestliže představenstvo odmítne udělit souhlas k převodu akcie na jméno v případech, kdy podle stanov nebyl povinen udělení souhlasu odmítnout, odkoupí společnost na žádost akcionáře tuto akcii do jednoho měsíce od doručení za cenu přiměřenou jejich hodnotě. Souhlas představenstva se vyžaduje za účelem nabytí účinnosti a účinné změny v postavení akcionáře i v případě přechodu vlastnictví prodejem akcií v dražbě či v případě vydržení vlastnického práva k akciím. K přechodu vlastnického práva na základě rozhodnutí soudu o dědictví se souhlas představenstva nevyžaduje. Nerozhodne-li představenstvo o žádosti o převod akcií do dvou měsíců od doručení žádosti, platí, že souhlas k převodu akcií byl udělen. Převodem či přechodem vlastnického práva k akcii se převádějí všechna práva s ní spojená. 18.12.2015
Počet členů statutárního orgánu: 7 17.7.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 17.7.2014
Předmět podnikání: zemědělská výroba vrozsahu Osvědčení ozápisu do evidence zemědělského podnikatele čj. 33586/05Str poř.č. 0001 vydaném obecním živnostenským úřadem MěÚ Příbram dne 24.10.2005. 14.7.2009
Valná hromada společnosti ZOD 11. KVĚTEN a.s. konaná dne 14.4.2007 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti ZOD 11. KVĚTEN a.s. s vyloučením přednostního práva akcionářů k úpisu nových akcií takto:1. Stávající základní kapitál společnosti ve výši 53.327.000,-- Kč, slovy: padesát tři milionů tři sta dvacet sedm tisíc korun českých, který byl zcela splacen, se upsáním nových akcií zvyšuje peněžitým vkladem o částku 476.000,-- Kč, slovy: čtyři sta sedmdesát šest tisíc korun českých, na celkovou výši základního kapitálu 53.803.000,-- Kč, slovy: padesát tři miliony osm set tři tisíc korun českých, a to upsáním:a) 47, slovy: čtyřiceti sedmi, kusy kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva, o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, každé akcie,b) 6, slovy: šesti, kusy kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva, o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: tisíc korun českých, každé akcie, všechny tyto nové akcie nebudou kótovanými cennými papíry. Práva spojená s novými akciemi budou stejná jako práva vztahující se ke stávajícím akciím společnosti.2. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nepřipouští se upisování nepeněžitými vklady. Připouští se možnost splatit emisní kurs započtením peněžité pohledávky.3. Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, je 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: tisíc korun českých, je 1.000,-- Kč, slovy: tisíc korun českých.4. Přednostní právo všech stávajících akcionářů je vyloučeno, veškeré nové akcie budou s ohledem na důležitý zájem společnosti nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům ? oprávněným osobám dle zákona číslo 42/1992 Sb. společnosti ZOD 11. KVĚTEN a.s. takto: Jméno Příjmení akcie akcie a´10.000,-- Kč a´ 1.000,-- KčRadka Maříková, r.č. 66 61 17/1649 16 5Stanislav Bučil, r.č. 32 07 31/005 31 1.5. Akcie budou jednotlivými předem učenými zájemci upsány podpisem smlouvy o upsání akcií, která bude po úředním ověření podpisu upisovatele a ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti.6. Lhůta pro upisování akcií počne běžet patnáctého dne od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v Obchodním věstníku a skončí po uplynutí šedesáti kalendářních dnů od prvního dne úpisu. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den.7. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určeným zájemcům představenstvem oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem zaslaným na adresu jejich bydliště či sídla. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouvy na upsání akcií a návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisova 18.6.2007 - 4.3.2008
Valná hromada společnosti dne 9.4.2005 rozhadla:ozvýšení základního kapitálu společnosti ZOD 11. KVĚTEN a.s. svyloučením přednostního práva akcionářů kúpisu nových akcií takto:l. Stávající základní kapitál společnosti ve výši 51.645.000,-- Kč, slovy: padesát jedna milionů šest set čtyřicet pět tisíc korun českých, který byl zcela splacen, se upsáním nových akcií zvyšuje peněžitým vkladem očástku 1.682.000,-- Kč, slovy: jeden milion šest set osmdesát dva tisíc korun českých, na celkovou výši základního kapitálu 53.327.000,-- Kč, slovy: padesát tři miliony tři sta dvacet sedm tisíc korun českých, ato upsáním: a) 160, slovy: jedno sto šedesáti, kusy kmenových akcií znějících na jméno, vlistinné podobě, snimiž nejsou spojenažádná zvláštní práva, ojmenovité hodnotě 10.000,--Kč, slovy: deset tisíc korun českých, každé akcie, b) 82, slovy: dvaaosmdesáti, kusy kmenových akcií znějících na jméno, vlistinné podobě, snimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva, ojmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: tisíc korun českých, každé akcie, všechny tyto nové akcie nebudou kótovanými cennými papíry.Práva spojená snovými akciemi budou stejná jako práva vztahující se ke stávajícím akciím společnosti.2. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nepřipouští se upísování nepeněžitými vklady. Připouští se možnost splatit emisní kurs započtením peněžité pohledávky.3. Emisní kurs každé nové akcie ojmenovité hodnotě 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, je 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, emisní kurs každé nové akcie ojmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: tisíc korun českých, je 1.000,-- Kč, slovy: tisíc korun českých.4. Přednostní právo všech stávajících akcionářů je vyloučeno, veškeré nové akcie budou sohledem na důležitý zájem společnosti nabídnuty kupsání předem určeným zájemcům - oprávněným osobám dle zákona 42/1992 Sb. společnostiZOD 11. KVĚTEN a.s. takto:Příjmení Jméno kcie akcie á 10.000,- Kč á 1.000,- KčPavel Volf,r.č. 65 07 20/1338 4 8Jaroslava Zuzová, r.č. 70 51 25/1119 2 8Marie Vondrová, r.č. 53 55 21/172 3 6Milena Daňková,r.č. 65 59 26/2182 15 5Pavel Vrba, r.č. 66 11 17/1347 15 5Jana Hradilíková, r.č. 63 51 03/0895 21 8Zdeněk Flíček Ing, r.č. 64 09 04/1430 32 5Miroslav Vrba, r.č. 62 05 20/1970 16 7Marie Kobrlová, r.č. 48 60 03/026 26 8Lidmila Sirotková, r.č. 30 52 02/012 18 6Hana Uzlová, r.č. 48 55 25/060 7 8Petr Jungbauer, r.č. 63 01 16/0063 1 5Miluše Jungbauerová,r.č.65 52 10/1633 0 35. Akcie budou jednotlivými předem určenými zájemci upsány podpisem smlouvy oupsání akcií, která bude po úřední 23.6.2005 - 13.2.2006
Členská schůze dne 29.3.2003 rozhodla o změně právní formy Zemědělsko - obchodního družstva 11. květen Milín na akciovou společnost ZOD 11. KVĚTEN a.s., rozhodnutí bylo osvědčeno notářským zápisem č. NZ 77/2003 JUDr. Marcely Svobodové, notářky v Městci Králové, a v rámci rozhodnutí o změně právní formy přijala stanovy akciové společnosti. 23.7.2003
Obchodní firma Zemědělsko - obchodní družstvo 11. květen Milín se ke dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí vymazává z obchodního rejstříku z oddílu DrXCVII, vložky 531 z důvodu změny právní formy.O změně právní formy Zemědělsko - obchodního družstva 11. květen Milín na akciovou společnost ZOD 11. KVĚTEN a.s. rozhodla členská schůze dne 29.3.2003. Rozhodnutí bylo osvědčeno notářským zápisem č. NZ 77/2003 JUDr. Marcely Svobodové, notářky v Městci Králové, a v rámci rozhodnutí o změně právní formy přijala stanovy akciové společnosti zapsané v obchodním rejstříku v Praze v oddíle B, vložce 8499. 23.7.2003 - 23.7.2003
Usnesením členské schůze družstva ze dne 21.6.1991 byly přijaty+ změny stanov družstva.Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 31.12.1991 - 23.7.2003
Usnesením členské schůze družstva konané dne 18.1.1989 bylypřijaty nové stanovy družstva. 11.1.1990 - 23.7.2003
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 11.1.1990 - 23.7.2003
Ručení:Člen družstva ručí za případnou ztrátu družstva podle míry svéhozavinění až do výše podílové části mzdy. 11.1.1990 - 12.5.1993
Rozhodnutím členské schůze byly v r. 1976 přijaty doplňky čl. 41vlastních stanov, potvrzené a zaregistrované radou ONV vPříbrami dne 17.5.1984.Změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 2.1.1985 - 23.7.2003
Podle rozhodnutí Odboru VLHZ Okresního národního výboru vPříbrami ze dne 13.5.1983, čj. 1214-ZVLH-Tu se doplňuje předmětčinnosti. 8.6.1983 - 23.7.2003
Podle rozhodnutí Odboru VLHZ Okresního národního výboru vPříbrami ze dne 12.3.1982, čj.ZVLH-523-82-Tu se doplňuje předmětčinnosti. 19.5.1982 - 23.7.2003
Usnesením členské schůze konané dne 16.7.1977 a 15.12.1977 poschválení radou ONV v Příbrami ze dne 19.4.1978:a) sloučilo seJednotné zemědělské družstvo ve Smolotelích s tímto družstvem kedni 1.1.1978b) byly přijaty vlastní stanovy družstva.Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 2.8.1978 - 23.7.2003
Usnesením členské schůze konané dne 16.7.1977 a 15.12.1977 poschválení radou ONV v Příbrami ze dne 19.4.1978:a) sloučilo seJednotné zemědělské družstvo ve Smoleticích s tímto družtvem kedni 1.1.1978.b) byly přijaty vlastní stanovy družstva.Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 2.8.1978 - 2.8.1978
Usnesením výroční členské schůze dne 27.2.76 byly přijatyvlastní stanovy družstva schválené radou ONV v Příbrami dne16.12.76 a zaregistrované.Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 18.4.1978 - 23.7.2003
Rozhodnutím členské schůze byl dne 20.2.1970 přijat doplněkčlánku 4 vlastních stanov, potvrzené a zaregistrované radou ONVv Příbrami dne 24.7.1970.Změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 3.8.1970 - 23.7.2003
Podle rozhodnutí ONV v Příbrami ze dne 24.3.1966 č.j. Zem203.3/1966 Dv. s l o u č i l a s e ku dni 13.3.1960 Jednotnázemědělská družstva v Lešeticích, Jerusalémě a v Konětopech stímto družstvem. 1.4.1966 - 23.7.2003
Rozhodnutím členské schůze konané dne 20.2.1965 byly přijatyvlastní stanovy družstva, schválené radou ONV v Příbrami dne3.12.1965 a zaregistrované pod poř. č. 45/1. 20.1.1966 - 23.7.2003
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 20.1.1966 - 23.7.2003
Podle těchto stanov předtavenstvo se skládá z 11 členů. 20.1.1966 - 11.1.1990
Rozhodnutím členské schůze byly dne 28.11.1961 přijaty vlastnístanovy družstva, schválené radou ONV v Příbrami dne 23.3.1962 azaregistrované pod poř. č. 56. 17.4.1962 - 23.7.2003
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 17.4.1962 - 23.7.2003
Podle těchto stanov představenstvo se skládá z 5 - 15 členů. 17.4.1962 - 20.1.1966
Rozhodnutím členské schůze byly dne 30.10.1959 přijaty doplňkyvlastních stanov, potvrzené a zaregistrované radou ONV vPříbrami dne 3.12.1959.Změny týkají se vnitřních poměrů družstva. 12.1.1960 - 23.7.2003
Rozhodnutím členské schůze ze dne 31.7.1957 byly přijaty vlastnístanovy družstva, potvrzené radou ONV v Příbrami dne 25.10.1957a zaregistrované pod č. poř. 1. 28.2.1958 - 23.7.2003
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 28.2.1958 - 23.7.2003
Představenstvo se skládá ze sedmi členů. 28.2.1958 - 17.4.1962
Právní poměry družstva jsou nyní založeny na vzorových stanováchjednotných zemědělských družstev, přijatých dne 15.2.1953 prvnímcelostátním sjezdem jednotných zemědělských družstev aschválených dne 17.2.1953 vládou republiky Československé. 5.10.1953 - 23.7.2003
Představenstvo se skládá z pěti až devíti členů. 5.10.1953 - 28.2.1958
Údaje o zřízení:Družstvo ustaveno podle § 5 odst. 2 zák. č. 69/49 Sb. usnesenímONV v Příbrami ze dne 31.5.1949. 14.6.1952 - 23.7.2003
Členský podíl 100,-Kčs je splatný nejpozději do 6 měsíců odpřijetí za člena. 14.6.1952 - 5.10.1953
Ručení nejvýše dvojnásobkem členského podíllu. 14.6.1952 - 5.10.1953
Představenstvo se skládá z předsedy, místopředsedy a dalších 3 -8 členů. 14.6.1952 - 5.10.1953

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 00108120
Obchodní firma: ZOD 11. KVĚTEN a.s.
Právní forma: Družstvo
Evidující úřad: Městský úřad Příbram
Vznik první živnosti: 30.4.1992
Celkový počet živností: 14
Aktivních živností: 3

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 00108120
Firma: ZOD 11. KVĚTEN a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Příbram
Základní územní jednotka: Milín
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.5.1976

Základní údaje datové schránky

IČO: 00108120
Jméno subjektu: ZOD 11. KVĚTEN a.s.
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: yzeg6k5

Základní údaje DPH

IČO: 00108120
DIČ: CZ00108120
Typ subjektu: Právnická osoba
Obchodní firma / název / jméno: ZOD 11.KVĚTEN a.s.
Sídlo: 11. května 136 262 31 MILÍN
Zapsal Finanční úřad pro Středočeský kraj
Územní pracoviště v Příbrami, Čs. armády 175, PŘÍBRAM, tel.: 318 473 404
Bankovní účty určené ke zveřejnění:
Účet Datum zveřejnění
2110168145/2700 14.7.2014
2014211/0100 1.4.2013
Typ registrace: Plátce
Registrace platná od: 1.1.1993

Kontakty na ZOD 11. KVĚTEN a.s. IČO: 00108120

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: 262 31 Milín čp. 136 Česká republika
Milín čp. 136, PSČ 26231
23.7.2003
Sídlo: Milín Česká republika
Milín, okres Příbram
14.6.1952 - 23.7.2003

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: 11. května 136, Milín 262 31

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: 11. května 136, 26231 Milín

Obory činností ZOD 11. KVĚTEN a.s. IČO: 00108120

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 17.7.2014
zemědělská výroba 14.7.2009
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 25.5.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 25.5.2009
obráběčství 25.5.2009 - 17.7.2014
pokrývačství, tesařství 25.5.2009 - 17.7.2014
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 25.5.2009 - 17.7.2014
nakládání sodpady (vyjma nebezpečných) 15.6.2004 - 25.5.2009
zednictví 12.5.1993 - 17.7.2014
zemědělská výroba včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje 12.5.1993 - 25.5.2009
silniční motorová doprava 12.5.1993 - 25.5.2009
kovoobrábění 12.5.1993 - 25.5.2009
tesařství 12.5.1993 - 25.5.2009
výroba a opravy zemědělských strojů 12.5.1993 - 25.5.2009
poskytování poradenství v oblasti odborných služeb pro jiné podnikatelské subjekty a vlastní členy v rámci živnosti volné 12.5.1993 - 25.5.2009
zemní práce těžkou mechanizacív rámci živnosti volné 12.5.1993 - 25.5.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 12.5.1993 - 25.5.2009
poskytování poradenství v oblasti odborných služeb pro jinépodnikatelské subjekty a valstní členy v rámci živnosti volné, 12.5.1993 - 12.5.1993
3 e/ obchodní činnost ve vnitřním obchodě 31.12.1991 - 12.5.1993
1) Družstvo provozuje zemědělskou výrobu a v zájmu jejíhodalšího rozvoje racionálně a efektivně hospodaří na zemědělsképůdě a rybnících s chovem ryb, které užívá. 11.1.1990 - 12.5.1993
2) Družstvoa) poskytuje práce a služby pro občany na úsecích- dopravy nákladními automobily a traktory, s platností do31.12.1990- prodeje písku z vlastní pískovny- vazeb věnců a kyticb) prodává výpěstky z vlastního střediska zahradnictví(zelenina, květiny) organizacím a občanům, 11.1.1990 - 12.5.1993
4) Případné přebytky z hospodářské činnosti může družstvorealizovat formou prodeje k uspokojování poptávky členskézákladny, případně široké veřejnosti v souladu se závaznouprávní normou. 11.1.1990 - 12.5.1993
3) Předměte jiné hospodářské činnosti je:a) oprava dřevěných palet,b) výroba nových palet,c) kooperace s organizacemi strojírenské výroby,d) opravy a údržba na území hl. m. Prahy na úseku stavebníma elektroúdržby pro soc. organizace. 11.1.1990 - 12.5.1993
3) Předměte jiné hospodářské činnosti je:a) oprava dřevěných palet,b) výroba nových palet,c) kooperace s organizacemi strojírenské výroby, 11.1.1990 - 11.1.1990
střední opravy palet pro k.p. Rakona Rakovník 8.6.1983 - 11.1.1990
výroba leteckých součástek pro n.p. Motorlet Praha 8.6.1983 - 11.1.1990
výroba komerčního nářadí pro k.p.TONA Pečky 19.5.1982 - 11.1.1990
stavební činnost 2.8.1978 - 8.12.1981
opravářská činnost 2.8.1978 - 8.12.1981
výroba dřevěných jednoduchých výrobků pro n.p. TESLA Strašnice 2.8.1978 - 8.12.1981
výroba a prodej zeleniny, sadby, květin v rámci svépomoci a prosoc. organizace 2.8.1978 - 8.12.1981
zimní posyp a prohrnování vozovek 18.4.1978 - 2.8.1978
výroba a prodej zeleniny, sadby, květin, věnců, ozdobnéhokvětinového zboží, ozdobných keřů. 18.4.1978 - 2.8.1978
dopravní služby (nákladní doprava) se prodlužuje doba platnostido 31.12.1978. 3.4.1978 - 9.7.1987
dopravní služby (nákladní doprava) se prodlužuje doba platnostido 31.12.1977. 29.6.1976 - 3.4.1978
dopravní služby (nákladní doprava) se prodlužuje doba platnostido 31.12.1975. 19.4.1974 - 29.6.1976
dopravní služby (nákladní doprava) se prodlužuje doba platnostido 31.12.1973. 17.9.1973 - 19.4.1974
Socialistická zemědělská velkovýroba ve smyslu zákona o JZD. 25.10.1970 - 11.1.1990
Přídružená výroba podle čl. 4 schválených vlastních stanov adoplňků:-těžba písku, stanoviště v obvodu družstva, 25.10.1970 - 11.1.1990
zahradnictví. 25.10.1970 - 18.4.1978
dopravní služby (nákladní doprava) s platností do 31.12.1970, 25.10.1970 - 17.9.1973

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 30.4.1992

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

  • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Poskytování technických služeb

  • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

  • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 8.1.1993

Živnost č. 3 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 11.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: 262 63 Smolotely
Identifikační číslo provozovny: 1005901970
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 11.1.1993

Živnost č. 4 Silniční motorová doprava osobní příležitostná vnitrostátní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.4.1992
Zánik oprávnění: 19.7.2005

Živnost č. 5 Silniční motorová doprava

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.4.1992
Zánik oprávnění: 1.1.1996

Živnost č. 6 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci živnosti volné

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.1.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 zemní práce těžkou mechanizací v rámci živnosti volné

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.1.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 poskytování poradenství v oblasti odborných služeb pro jiné podnikatelské subjekty a vlastní členy v rámci živnosti volné

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.1.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Zednictví

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.1.1993
Zánik oprávnění: 1.3.2011

Živnost č. 10 Obráběčství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.1.1993
Zánik oprávnění: 1.3.2011

Živnost č. 11 Pokrývačství, tesařství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.1.1993
Zánik oprávnění: 1.3.2011

Živnost č. 12 výroba a opravy zemědělských strojů v rámci živnosti volné

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.1.1993
Zánik oprávnění: 4.8.2000

Živnost č. 13 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.1.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.6.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Živočišná výroba
Smíšené hospodářství
Sladkovodní akvakultura
Opravy a údržba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n.
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.

Vedení firmy ZOD 11. KVĚTEN a.s. IČO: 00108120

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Zbyněk Fiala 13.5.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 13.4.2013
Ve funkci: od 13.4.2013
Adresa: 63 , 262 31 Cetyně Česká republika
č.p. 63, 262 31 Cetyně
Jméno: Petr Pelikán 13.5.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 13.4.2013
Ve funkci: od 13.4.2013
Adresa: 57 , 262 31 Cetyně Česká republika
č.p. 57, 262 31 Cetyně
Jméno: Dana Kotová 13.5.2013
Funkce: člen
Trvání členství: od 13.4.2013
Adresa: 96 , 262 31 Bohostice Česká republika
č.p. 96, 262 31 Bohostice
Jméno: František Mikula 13.5.2013
Funkce: člen
Trvání členství: od 13.4.2013
Adresa: 104 , 262 63 Smolotely Česká republika
č.p. 104, 262 63 Smolotely
Jméno: Eva Pilecká 13.5.2013
Funkce: člen
Trvání členství: od 13.4.2013
Adresa: 52 , 262 31 Radětice Česká republika
č.p. 52, 262 31 Radětice
Jméno: Alois Poslušný 13.5.2013
Funkce: člen
Trvání členství: od 13.4.2013
Adresa: 47 , 262 31 Bohostice Česká republika
č.p. 47, 262 31 Bohostice
Jméno: František Kolka 13.5.2013
Funkce: člen
Trvání členství: od 13.4.2013
Adresa: 2 , 262 63 Smolotely Česká republika
č.p. 2, 262 63 Smolotely
Jméno: František Hadač 14.6.1952 - 25.5.1957
Funkce: Člen
Adresa: 49 , Milín Česká republika
Milín 49, okres Příbram
Jméno: Jaroslav Růžička 14.6.1952 - 25.5.1957
Funkce: Člen
Adresa: 50 , Milín Česká republika
Milín 50, okres Příbram
Jméno: Božena Maříková 14.6.1952 - 25.5.1957
Funkce: Člen
Adresa: 144 , Milín Česká republika
Milín 144, okres Příbram
Jméno: Bohumír Rulc 14.6.1952 - 25.5.1957
Funkce: Předseda
Adresa: 128 , Milín Česká republika
Milín 128, okres Příbram
Jméno: Alois Štětina 14.6.1952 - 17.4.1964
Funkce: Místopředseda
Adresa: 2 , Milín Česká republika
Milín 2, okres Příbram
Jméno: František Mařík 14.6.1952 - 17.4.1964
Funkce: Člen
Adresa: 111 , Milín Česká republika
Milín 111, okres Příbram
Jméno: Josef Zrostlík 14.6.1952 - 17.4.1964
Funkce: Člen
Adresa: 107 , Milín Česká republika
Milín 107, okres Příbram
Jméno: Václav Marek 25.5.1957 - 17.4.1964
Funkce: Člen
Adresa: Milín Česká republika
Milín, okres Příbram
Jméno: Antonín Sirotek 25.5.1957 - 17.4.1964
Funkce: Člen
Adresa: Milín Česká republika
Milín, okres Příbram
Jméno: Jiljí Bejček 25.5.1957 - 9.3.1966
Funkce: Člen
Adresa: Milín Česká republika
Milín, okres Příbram
Jméno: Marie Rendlová 17.4.1964 - 9.3.1966
Funkce: Člen
Adresa: 34 , Konětopy Česká republika
Konětopy 34, okres Mělník
Jméno: Marie Kokešová 17.4.1964 - 9.3.1966
Funkce: Člen
Adresa: 48 , Konětopy Česká republika
Konětopy 48, okres Mělník
Jméno: Václav Soukeník 17.4.1964 - 9.3.1966
Funkce: Člen
Adresa: 11 , Jerusalém Česká republika
Jerusalém 11
Jméno: Rudolf Vítek 17.4.1964 - 9.3.1966
Funkce: Člen
Adresa: 19 , Milín Česká republika
Milín 19, okres Příbram
Jméno: Václav Muzikář 17.4.1964 - 5.5.1969
Funkce: Člen
Adresa: 1 , Lešetice Česká republika
Lešetice 1, okres Příbram
Jméno: Václav Buřič 17.4.1964 - 5.5.1969
Funkce: Člen
Adresa: 217 , Milín Česká republika
Milín 217, okres Příbram
Jméno: Josef Flíček 17.4.1964 - 5.5.1969
Funkce: Člen
Adresa: 24 , Lešetice Česká republika
Lešetice 24, okres Příbram
Jméno: Vojtěch Noha 17.4.1964 - 5.5.1969
Funkce: Člen
Adresa: 20 , Jerusalém Česká republika
Jerusalém 20
Jméno: Marta Jarolímková 9.3.1966 - 5.5.1969
Funkce: Člen
Adresa: 2 , Milín Česká republika
Milín 2, okres Příbram
Jméno: Vladimír Mařík 5.5.1969 - 29.5.1972
Funkce: Člen
Adresa: 1 , Jerusalém Česká republika
Jerusalém 1
Jméno: Antonín Sirotek 5.5.1969 - 29.5.1972
Funkce: Člen
Adresa: 2 , Milín Buk Česká republika
Milín Buk 2
Jméno: Ing. Vladimír Čaloun 25.5.1957 - 17.10.1978
Funkce: Předseda
Adresa: Milín Česká republika
Milín, okres Příbram
Jméno: Karel Kroužecký 17.4.1964 - 17.10.1978
Funkce: Člen
Adresa: 8 , Milín Česká republika
Milín 8, okres Příbram
Jméno: Jaroslav Bolina 9.3.1966 - 17.10.1978
Funkce: Člen
Adresa: 217 , Milín Česká republika
Milín 217, okres Příbram
Jméno: Soběslav Kokeš 9.3.1966 - 17.10.1978
Funkce: Člen
Adresa: 48 , Konětopy Česká republika
Konětopy 48, okres Mělník
Jméno: Miloslav Hájek 9.3.1966 - 17.10.1978
Funkce: Člen
Adresa: 5 , Konětopy Česká republika
Konětopy 5, okres Mělník
Jméno: Jaroslav Benda 9.3.1966 - 17.10.1978
Funkce: Člen
Adresa: 9 , Jerusalém Česká republika
Jerusalém 9
Jméno: Jaroslav Kuba ml. 5.5.1969 - 17.10.1978
Funkce: Člen
Adresa: 10 , Lešetice Česká republika
Lešetice 10, okres Příbram
Jméno: František Karas 5.5.1969 - 17.10.1978
Funkce: Člen
Adresa: 67 , Příbram III Česká republika
Příbram III 67
Jméno: MVDr. Bohdan Ritachl 29.5.1972 - 17.10.1978
Funkce: Člen
Adresa: 21 , Buk Česká republika
Buk 21
Jméno: František Mařík 29.5.1972 - 17.10.1978
Funkce: Člen
Adresa: 45 , Milín Česká republika
Milín 45, okres Příbram
Jméno: Marta Kostínková 5.5.1969 - 21.6.1982
Funkce: Člen
Adresa: 10 , Milín Buk Česká republika
Milín Buk 10
Jméno: Miloslav Valta 17.10.1978 - 21.6.1982
Funkce: Člen
Adresa: 75 , Pečice Česká republika
Pečice 75, okres Příbram
Jméno: Josef Veselý 17.10.1978 - 8.6.1983
Funkce: Člen
Adresa: 17 , Smololety Česká republika
Smololety 17
Jméno: Stanislav Hrabák 17.10.1978 - 8.6.1983
Funkce: Člen
Adresa: 84 , Dalskabáty Česká republika
Dalskabáty 84
Jméno: Vlasta Burianová 17.10.1978 - 8.6.1983
Funkce: Člen
Adresa: 24 , Radětice Česká republika
Radětice 24
Jméno: Václav Soukeník 17.10.1978 - 8.6.1983
Funkce: Člen
Adresa: 11 , Jeruzalém Česká republika
Jeruzalém 11
Jméno: Václav Petrus 17.10.1978 - 8.6.1983
Funkce: Člen
Adresa: 36 , Milín Česká republika
Milín 36, okres Příbram
Jméno: Ing. Vladimír Čaloun 17.10.1978 - 8.6.1983
Funkce: Člen
Adresa: Milín Česká republika
Milín, okres Příbram
Jméno: Ing. Jiří Opl 17.10.1978 - 8.6.1983
Funkce: Předseda
Adresa: 159 , Milín Česká republika
Milín 159, okres Příbram
Jméno: Ing. Stanislav Zelenka 21.6.1982 - 8.6.1983
Funkce: Člen
Adresa: 61 , Starosedlský Hrádek Česká republika
Starosedlský Hrádek 61, okres Příbram
Jméno: Miloslav Vondřich 17.10.1978 - 20.5.1987
Funkce: Člen
Adresa: 20 , Brod Česká republika
Brod 20
Jméno: Jaromír Straka 8.6.1983 - 20.5.1987
Funkce: Člen
Adresa: 93 , Smololely Česká republika
Smololely 93
Jméno: Karel Kočí 8.6.1983 - 20.5.1987
Funkce: Člen
Adresa: 267 , Milín Česká republika
Milín 267, okres Příbram
Jméno: Jaroslav Jonák 17.10.1978 - 11.1.1990
Funkce: Člen
Adresa: 54 , Cetyně Česká republika
Cetyně 54, okres Příbram
Jméno: Milena Pelcnerová 17.10.1978 - 11.1.1990
Funkce: Člen
Adresa: 113 , Smololety Česká republika
Smololety 113
Jméno: Pavel Lédl 17.10.1978 - 11.1.1990
Funkce: Člen
Adresa: 267 , Milín Česká republika
Milín 267, okres Příbram
Jméno: Květuše Kubová 17.10.1978 - 11.1.1990
Funkce: Člen
Adresa: 10 , Lešetice Česká republika
Lešetice 10, okres Příbram
Jméno: Václav Vítek 17.10.1978 - 11.1.1990
Funkce: Člen
Adresa: 77 , Smololety Česká republika
Smololety 77
Jméno: Josef Vondra 21.6.1982 - 11.1.1990
Funkce: Člen
Adresa: 267 , Milín Česká republika
Milín 267, okres Příbram
Jméno: Pavel Bučil 8.6.1983 - 11.1.1990
Funkce: Člen
Adresa: 50 , Smololely Česká republika
Smololely 50
Jméno: Miloslav Mach 8.6.1983 - 11.1.1990
Funkce: Člen
Adresa: 55 , Cetyně Česká republika
Cetyně 55, okres Příbram
Jméno: Josef Záruba 8.6.1983 - 11.1.1990
Funkce: Člen
Adresa: 22 , Radětice Česká republika
Radětice 22
Jméno: Eliška Pechoušová 8.6.1983 - 11.1.1990
Funkce: Člen
Adresa: 24 , Konětopy Česká republika
Konětopy 24, okres Mělník
Jméno: Zdeněk Machovec 8.6.1983 - 11.1.1990
Funkce: Člen
Adresa: 462 , Příbram VII Česká republika
Příbram VII 462
Jméno: Vladimír Kutil 20.5.1987 - 11.1.1990
Funkce: Člen
Adresa: 76 , Pečice Česká republika
Pečice 76, okres Příbram
Jméno: Miroslav Mařík 20.5.1987 - 11.1.1990
Funkce: Člen
Adresa: 33 , Smolotely Česká republika
Smolotely 33, okres Příbram
Jméno: Ing. Josef Štefány 20.5.1987 - 11.1.1990
Funkce: Člen
Adresa: 266 , Milín Česká republika
Milín 266, okres Příbram
Jméno: Ing. Josef Štefány 11.1.1990 - 12.5.1993
Funkce: Místopředseda
Adresa: 266 , Milín Česká republika
Milín 266, okres Příbram
Jméno: Zbyněk Fiala 12.5.1993 - 12.5.1993
Funkce: Místopředseda
Adresa: 64 , Ostyně Česká republika
Ostyně 64
Jméno: Josef Kuba 12.5.1993 - 12.5.1993
Funkce: Člen
Adresa: 37 , Luh Česká republika
Luh 37
Jméno: Zbyněk Fiala 12.5.1993 - 12.5.1993
Funkce: Místopředseda
Adresa: 64 , Cetyně Česká republika
Cetyně 64, okres Příbram
Jméno: Ing. Stanislav Zelenka 8.6.1983 - 24.4.1996
Funkce: Předseda
Adresa: 61 , Starosedlský Hrádek Česká republika
Starosedlský Hrádek 61, okres Příbram
Jméno: Alois Poslušný 12.5.1993 - 24.4.1996
Funkce: Člen
Adresa: 47 , Bohostice Česká republika
Bohostice 47, okres Příbram
Jméno: Václav Smíšek 12.5.1993 - 24.4.1996
Funkce: Člen
Adresa: 19 , Stěžov Česká republika
Stěžov 19
Jméno: Josef Zrostlík 12.5.1993 - 24.4.1996
Funkce: Člen
Adresa: 11 , Myšlovice Česká republika
Myšlovice 11
Jméno: František Hlaváč 12.5.1993 - 24.4.1996
Funkce: Člen
Adresa: 511 , Příbram VI Česká republika
Příbram VI 511
Jméno: Vladimír Kutil 14.9.1993 - 24.4.1996
Funkce: Člen
Adresa: 76 , Pečice Česká republika
Pečice 76, okres Příbram
Jméno: Zbyněk Fiala 12.5.1993 - 25.10.2001
Funkce: Místopředseda
Adresa: 63 , Cetyně Česká republika
Cetyně 63, okres Příbram
Jméno: Miloslav Hájek 12.5.1993 - 25.10.2001
Funkce: Člen
Adresa: 266 , Milín Česká republika
Milín 266, okres Příbram
Jméno: Josef Kouba 12.5.1993 - 25.10.2001
Funkce: Člen
Ve funkci: do 6.4.2001
Adresa: 37 , Luh Česká republika
Luh 37
Jméno: Stanislav Doubek 12.5.1993 - 25.10.2001
Funkce: Člen
Ve funkci: do 6.4.2001
Adresa: 3 , Pečičky Česká republika
Pečičky 3
Jméno: Miloslav Melichar 12.5.1993 - 25.10.2001
Funkce: Člen
Ve funkci: do 6.4.2001
Adresa: 1053 , Dobříš Česká republika
Dobříš 1053, okres Příbram
Jméno: Bohuslav Broum 12.5.1993 - 25.10.2001
Funkce: Člen
Ve funkci: do 6.4.2001
Adresa: 2 , Příbram Česká republika
Příbram 2/411
Jméno: Miloslav Karas 12.5.1993 - 25.10.2001
Funkce: Člen
Ve funkci: do 6.4.2001
Adresa: 3 , Myšlovice Česká republika
Myšlovice 3
Jméno: Karel Šmatlák 24.4.1996 - 25.10.2001
Funkce: Předseda
Adresa: Dubno 77 , 261 01 Příbram Česká republika
Příbram, Dubno 77, PSČ 26101
Jméno: Josef Jarolímek 24.4.1996 - 25.10.2001
Funkce: Člen
Ve funkci: do 6.4.2001
Adresa: Káčiň 2 , Dolní Hbity Česká republika
Dolní Hbity, Káčiň 2, okres Příbram, PSČ 26262
Jméno: František Karas 24.4.1996 - 25.10.2001
Funkce: Člen
Ve funkci: do 6.4.2001
Adresa: Lešetice 3 , Milín Česká republika
Milín, Lešetice 3, okres Příbram, PSČ 26231
Jméno: Petr Pelikán 24.4.1996 - 25.10.2001
Funkce: Člen
Ve funkci: do 6.4.2001
Adresa: Cetyně 57 , Pečice Česká republika
Pečice, Cetyně 57, okres Příbram, PSČ 26232
Jméno: Jiří Sláma 24.4.1996 - 25.10.2001
Funkce: Člen
Ve funkci: do 6.4.2001
Adresa: Životice 18 , Milín Česká republika
Milín, Životice 18, okres Příbram, PSČ 26231
Jméno: Vlastimil Smetanka 24.4.1996 - 25.10.2001
Funkce: Člen
Ve funkci: do 6.4.2001
Adresa: Pečice 7 , Pečice Česká republika
Pečice, Pečice 7, okres Příbram, PSČ 26232
Jméno: Karel Šmatlák 25.10.2001 - 23.7.2003
Funkce: Předseda
Ve funkci: od 6.4.2001
Adresa: Dubno 77 , 261 01 Příbram I Česká republika
Příbram I, Dubno 77, PSČ 26101
Jméno: Zbyněk Fiala 25.10.2001 - 23.7.2003
Funkce: Místopředseda
Ve funkci: od 6.4.2001
Adresa: Cetyně 63 , Milín Česká republika
Milín, Cetyně 63, okres Příbram, PSČ 26231
Jméno: Miloslav Hájek 25.10.2001 - 23.7.2003
Funkce: Člen
Ve funkci: od 6.4.2001
Adresa: 266 , 262 31 Milín Česká republika
Milín 266, okres Příbram, PSČ 26231
Jméno: Petr Pelikán 25.10.2001 - 23.7.2003
Funkce: člen
Ve funkci: od 6.4.2001
Adresa: Milín , 262 31 Cetyně 57 Česká republika
Cetyně 57, Milín, PSČ 262 31
Jméno: František Mikula 25.10.2001 - 23.7.2003
Funkce: Člen
Ve funkci: od 6.4.2001
Adresa: 104 , 262 63 Smolotely Česká republika
Smolotely 104, okres Příbram, PSČ 26263
Jméno: Eva Pilecká 25.10.2001 - 23.7.2003
Funkce: Člen
Ve funkci: od 6.4.2001
Adresa: Milín , 252 31 Radětice 52 Česká republika
Radětice 52, Milín, PSČ 252 31
Jméno: Alois Poslušný 25.10.2001 - 23.7.2003
Funkce: Člen
Ve funkci: od 6.4.2001
Adresa: 47 , 262 31 Bohostice Česká republika
Bohostice 47, okres Příbram, PSČ 26231
Jméno: Pavel Bučil 25.10.2001 - 23.7.2003
Funkce: Člen
Ve funkci: od 6.4.2001
Adresa: 50 , 262 63 Smolotely Česká republika
Smolotely 50, okres Příbram, PSČ 26263
Jméno: Miroslav Pospíšil 25.10.2001 - 23.7.2003
Funkce: Člen
Ve funkci: od 6.4.2001
Adresa: 66 , 262 31 Cetyně Česká republika
Cetyně 66, okres Příbram, PSČ 26231
Jméno: František Kolka 25.10.2001 - 23.7.2003
Funkce: Člen
Ve funkci: od 6.4.2001
Adresa: 2 , 262 63 Smolotely Česká republika
Smolotely 2, okres Příbram, PSČ 26263
Jméno: Jiří Sláma 25.10.2001 - 23.7.2003
Funkce: Člen
Ve funkci: od 6.4.2001
Adresa: 262 31 Životice 18 Česká republika
Životice 18, PSČ 26231
Jméno: Karel Šmatlák 23.7.2003 - 10.2.2005
Funkce: předseda
Trvání členství: od 23.7.2003 do 5.11.2004
Ve funkci: od 23.7.2003 do 5.11.2004
Adresa: 261 01 Dubno 77 Česká republika
Dubno 77, PSČ 26101
Jméno: Zbyněk Fiala 23.7.2003 - 10.2.2005
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 23.7.2003
Ve funkci: od 23.7.2003 do 8.12.2004
Adresa: 262 31 Cetyně 63 Česká republika
Cetyně 63, PSČ 26231
Jméno: Petr Pelikán 10.2.2005 - 12.3.2005
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 23.7.2003
Ve funkci: od 8.12.2004
Adresa: 263 31 Cetyně 37 Česká republika
Cetyně 37, PSČ 26331
Jméno: Petr Pelikán 23.7.2003 - 23.6.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 23.7.2003
Ve funkci: od 23.7.2003
Adresa: 262 31 Cetyně 57 Česká republika
Cetyně 57, PSČ 26231
Jméno: Miloslav Hájek 23.7.2003 - 6.6.2008
Funkce: člen
Trvání členství: od 23.7.2003 do 12.4.2008
Ve funkci: od 23.7.2003 do 12.4.2008
Adresa: Nádražní 266 , 262 31 Milín Česká republika
Milín, Nádražní 266, PSČ 26231
Jméno: František Mikula 23.7.2003 - 6.6.2008
Funkce: člen
Trvání členství: od 23.7.2003 do 12.4.2008
Ve funkci: od 23.7.2003 do 12.4.2008
Adresa: 262 63 Smolotely 104 Česká republika
Smolotely 104, PSČ 26263
Jméno: Eva Pilecká 23.7.2003 - 6.6.2008
Funkce: člen
Trvání členství: od 23.7.2003 do 12.4.2008
Ve funkci: od 23.7.2003 do 12.4.2008
Adresa: 252 31 Radětice 52 Česká republika
Radětice 52, PSČ 25231
Jméno: Alois Poslušný 23.7.2003 - 6.6.2008
Funkce: člen
Trvání členství: od 23.7.2003 do 12.4.2008
Ve funkci: od 23.7.2003 do 12.4.2008
Adresa: 262 31 Bohostice 47 Česká republika
Bohostice 47, PSČ 26231
Jméno: Pavel Bučil 23.7.2003 - 6.6.2008
Funkce: člen
Trvání členství: od 23.7.2003 do 12.4.2008
Ve funkci: od 23.7.2003 do 12.4.2008
Adresa: 262 63 Smolotely 50 Česká republika
Smolotely 50, PSČ 26263
Jméno: Miroslav Pospíšil 23.7.2003 - 6.6.2008
Funkce: člen
Trvání členství: od 23.7.2003 do 12.4.2008
Ve funkci: od 23.7.2003 do 12.4.2008
Adresa: 262 31 Cetyně 66 Česká republika
Cetyně 66, PSČ 26231
Jméno: František Kolka 23.7.2003 - 6.6.2008
Funkce: člen
Trvání členství: od 23.7.2003 do 12.4.2008
Ve funkci: od 23.7.2003 do 12.4.2008
Adresa: 262 63 Smolotely 2 Česká republika
Smolotely 2, PSČ 26263
Jméno: Jiří Sláma 23.7.2003 - 6.6.2008
Funkce: člen
Trvání členství: od 23.7.2003 do 12.4.2008
Ve funkci: od 23.7.2003 do 12.4.2008
Adresa: 262 31 Vrančice - Životice 18 Česká republika
Vrančice - Životice 18, PSČ 26231
Jméno: Zbyněk Fiala 10.2.2005 - 21.8.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 23.7.2003 do 23.7.2008
Ve funkci: od 8.12.2004 do 23.7.2008
Adresa: 263 31 Cetyně 63 Česká republika
Cetyně 63, PSČ 26331
Jméno: Petr Pelikán 12.3.2005 - 21.8.2008
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 23.7.2003 do 23.7.2008
Ve funkci: od 8.12.2004 do 23.7.2008
Adresa: Cetyně 57 Česká republika
Cetyně 57, PSČ 262 31 Milín
Jméno: Miloslav Hájek 6.6.2008 - 13.5.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.4.2008
Adresa: Nádražní 266 , 262 31 Milín Česká republika
Milín, Nádražní 266, PSČ 26231
Jméno: František Mikula 6.6.2008 - 13.5.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.4.2008
Adresa: 262 63 Smolotely 104 Česká republika
Smolotely 104, PSČ 26263
Jméno: Eva Pilecká 6.6.2008 - 13.5.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.4.2008
Adresa: 262 31 Radětice 52 Česká republika
Radětice 52, PSČ 26231
Jméno: Alois Poslušný 6.6.2008 - 13.5.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.4.2008
Adresa: 262 31 Bohostice 47 Česká republika
Bohostice 47, PSČ 26231
Jméno: Pavel Bučil 6.6.2008 - 13.5.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.4.2008
Adresa: 262 63 Smolotely 50 Česká republika
Smolotely 50, PSČ 26263
Jméno: Miroslav Pospíšil 6.6.2008 - 13.5.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.4.2008
Adresa: 262 31 Cetyně 66 Česká republika
Cetyně 66, PSČ 26231
Jméno: František Kolka 6.6.2008 - 13.5.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.4.2008
Adresa: 262 63 Smolotely 2 Česká republika
Smolotely 2, PSČ 26263
Jméno: Jiří Sláma 6.6.2008 - 13.5.2013
Funkce: člen
Trvání členství: od 12.4.2008
Adresa: 262 31 Vrančice - Životice 18 Česká republika
Vrančice - Životice 18, PSČ 26231
Jméno: Zbyněk Fiala 21.8.2008 - 13.5.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.7.2008
Ve funkci: od 24.7.2008
Adresa: 63 , 262 31 Cetyně Česká republika
Cetyně 63, okres Příbram, PSČ 26231
Jméno: Petr Pelikán 21.8.2008 - 13.5.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 24.7.2008
Ve funkci: od 24.7.2008
Adresa: 57 , 262 31 Cetyně Česká republika
Cetyně 57, okres Příbram, PSČ 26231
Jméno: Pavel Bučil 13.5.2013 - 17.7.2014
Funkce: člen
Trvání členství: od 13.4.2013 do 12.4.2014
Ve funkci: do 12.4.2014
Adresa: 50 , 262 63 Smolotely Česká republika
č.p. 50, 262 63 Smolotely
Jméno: Jiří Sláma 13.5.2013 - 17.7.2014
Funkce: člen
Trvání členství: od 13.4.2013 do 12.4.2014
Ve funkci: do 12.4.2014
Adresa: Životice 18 , 262 31 Vrančice Česká republika
Životice 18, 262 31 Vrančice

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Marie Boukalová 17.7.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 18.4.2014
Ve funkci: od 18.4.2014
Adresa: 77 , 262 42 Třebsko Česká republika
č.p. 77, 262 42 Třebsko
Jméno: Pavel Bučil 17.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.4.2014
Adresa: 50 , 262 63 Smolotely Česká republika
č.p. 50, 262 63 Smolotely
Jméno: Jiří Sláma 17.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.4.2014
Adresa: Životice 18 , 262 31 Vrančice Česká republika
Životice 18, 262 31 Vrančice
Jméno: Marie Boukalová 23.7.2003 - 25.5.2009
Funkce: Předseda
Trvání členství: od 23.7.2003 do 18.4.2009
Ve funkci: od 23.7.2003 do 18.4.2009
Adresa: 262 42 Třebsko čp. 77 Česká republika
Třebsko čp. 77, PSČ 26242
Jméno: Věra Smetanková 23.7.2003 - 25.5.2009
Funkce: Člen
Trvání členství: od 23.7.2003 do 15.4.2009
Ve funkci: od 23.7.2003 do 15.4.2009
Adresa: 262 31 Pečice čp. 7 Česká republika
Pečice čp. 7, PSČ 26231
Jméno: Josef Kouba 23.7.2003 - 25.5.2009
Funkce: Člen
Trvání členství: od 23.7.2003 do 18.4.2009
Ve funkci: od 23.7.2003 do 18.4.2009
Adresa: Pečičky 37 , 262 31 Pečice Česká republika
Pečice, Pečičky čp. 37, PSČ 26231
Jméno: Josef Kouba 25.5.2009 - 7.1.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.4.2009 do 21.11.2013
Adresa: 37 , 262 31 Pečice - Pečičky Česká republika
Pečice - Pečičky 37, okres Příbram, PSČ 26231
Jméno: Marie Boukalová 25.5.2009 - 11.7.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 18.4.2009 do 18.4.2014
Ve funkci: od 18.4.2009 do 18.4.2014
Adresa: 77 , 262 42 Třebsko Česká republika
Třebsko 77, okres Příbram, PSČ 26242
Jméno: Věra Smetanková 25.5.2009 - 17.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.4.2009 do 18.4.2014
Ve funkci: do 18.4.2014
Adresa: 7 , 262 31 Pečice Česká republika
Pečice 7, okres Příbram, PSČ 26231
Jméno: Marie Boukalová 11.7.2014 - 17.7.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 18.4.2009 do 18.4.2014
Ve funkci: od 18.4.2009 do 18.4.2014
Adresa: 77 , 262 42 Třebsko Česká republika
č.p. 77, 262 42 Třebsko

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Dana Kotová
Člen statutárního orgánu: František Kolka
Člen statutárního orgánu: Eva Pilecká
Člen statutárního orgánu: Petr Pelikán
Člen statutárního orgánu: Zbyněk Fiala
Člen statutárního orgánu: Alois Poslušný
Člen statutárního orgánu: František Mikula

Vlastníci firmy ZOD 11. KVĚTEN a.s. IČO: 00108120

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 53 803 000 Kč 100% 4.3.2008
zakladni 53 327 000 Kč 100% 13.2.2006 - 4.3.2008
zakladni 51 645 000 Kč 100% 23.7.2003 - 13.2.2006
zakladni 21 793 700 Kč - 6.5.2002 - 23.7.2003
zakladni 34 058 600 Kč - 12.5.1993 - 6.5.2002

Sbírka Listin ZOD 11. KVĚTEN a.s. IČO: 00108120

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 8499/SL 49 účetní závěrka [2014] rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2014 29.5.2015 5.6.2015 5
B 8499/SL 48 účetní závěrka [2014] VZZ Městský soud v Praze 31.12.2014 29.5.2015 5.6.2015 2
B 8499/SL 47 účetní závěrka [2014] příloha Městský soud v Praze 31.12.2014 29.5.2015 5.6.2015 7
B 8499/SL 46 účetní závěrka [2013] rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2013 15.12.2014 17.12.2014 4
B 8499/SL 45 účetní závěrka [2013] příloha Městský soud v Praze 31.12.2013 15.12.2014 17.12.2014 7
B 8499/SL 44 účetní závěrka [2013] VZZ Městský soud v Praze 31.12.2013 15.12.2014 17.12.2014 2
B 8499/SL 43 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 110/2014 Městský soud v Praze 13.5.2014 11.7.2014 11.8.2014 14
B 8499/SL 41 účetní závěrka [2012]  rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2012 3.12.2013 9.12.2013 4
B 8499/SL 40 účetní závěrka [2012]  příloha Městský soud v Praze 31.12.2012 3.12.2013 9.12.2013 1
B 8499/SL 33 účetní závěrka, zpráva auditora -2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 16.11.2011 18.11.2011 10
B 8499/SL 32 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2009+zápis z VH Městský soud v Praze 31.12.2009 9.9.2010 20.9.2010 20
B 8499/SL 17 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit Městský soud v Praze 31.12.2005 7.8.2006 7.8.2006 38
B 8499/SL 13 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 11.5.2005 23.5.2005 0
B 8499/SL 9 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 12.5.2004 24.5.2004 0
B 8499/SL 8 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 3.4.2004 12.5.2004 24.5.2004 0
B 8499/SL 6 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 77/03 - zm. práv. formy Městský soud v Praze 5.5.2003 30.7.2003 1.8.2003 0
B 8499/SL 5 notářský zápis NZ76/03 Městský soud v Praze 5.5.2003 30.7.2003 1.8.2003 0
B 8499/SL 4 účetní závěrka 1.1.2003-28.2.2003,audit Městský soud v Praze 28.2.2003 30.7.2003 1.8.2003 0
B 8499/SL 2 účetní závěrka, zpráva auditora r.2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 22.11.2001 0
B 8499/SL 1 stanovy společnosti Městský soud v Praze 11.5.2001 22.11.2001 0

Hodnocení ZOD 11. KVĚTEN a.s.


Průměrné hodnocení: 0.5
Hlasováno: 2 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu ZOD 11. KVĚTEN a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image

Naposledy navštívené...


Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.