ZLT a.s. Krnov IČO: 45193053

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu ZLT a.s., která sídlí v obci Krnov a bylo jí přiděleno IČO 45193053.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem ZLT a.s. se sídlem v obci Krnov byla založena v roce 1992. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 12 osob. Společnost podniká v oboru Klempířství a oprava karoserií , Zámečnictví, nástrojářství , Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů a další.

Základní údaje o ZLT a.s. IČO: 45193053

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ostravě 29.6.1992
Spisová značka: B 460
IČO: 45193053
Obchodní firma: ZLT a.s.
Právní forma: Akciová společnost 29.6.1992
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 29.6.1992
Jediný akcionář společnosti v působnosti valné hromady dne 17.09.2018 rozhodl o snížení základního kapitálu společnosti za následujících podmínek: Základní kapitál společnosti se snižuje z dosavadní výše 158.614.250,-Kč (slovy: jedno sto padesát osm milionů šest set čtrnáct tisíc dvě stě padesát korun českých) o částku 85.514.250,- Kč (slovy: osmdesát pět milionů pět set čtrnáct tisíc dvě stě padesá t korun českých) na novou výši 73.100.000,- Kč (slovy: sedmdesát tři milionů sto tisíc korun českých). Důvodem a účelem snížení základního kapitálu společnosti je optimalizace vlastního kapitálu společnosti. Společnost nevlastní žádné vlastní akcie. Základní kapitál bude snížen podle ustanovení § 532 odst. 1 písm. b) zákona o obchodních korporacích vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu. Výše úplaty odpovídá jmenovité hodnotě akcií, které budou vzaty z oběhu. S celou částkou odpovídající snížení základního kapitálu společnosti bude naloženo tak, že bude vyplacena akcionářům, kteří přijmou veřejný návrh smlouvy. Pravidla postupu pro vzetí akcií z oběhu jsou následující: Veřejný návrh smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu bude uveřejněn způsobem stanoveným zákonem a stanovami společnosti nejpozději do 120 (slovy: jedno sto dvaceti) dnů od zápisu tohoto usnesení o snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Doba závaznosti veřejného návrhu smlouvy bude nejméně 30 (třicet) dnů ode dne jeho uveřejnění. V případě, že budou splněny podmínky § 322 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, nemusí být smlouva o úplatném vzetí akcií z oběhu uzavřena na základě veřejného návrhu smlouvy. V takovém případě bude návrh smlouvy akcionářům doručen do 120 (slovy: jedno sto dvaceti) dnů od zápisu tohoto usnesení o snížení základního kapitálu společnosti do obch odního rejstříku, přičemž doba závaznosti návrhu smlouvy bude nejméně 30 (slovy: třicet) dnů ode dne jeho doručení; ostatní ustanovení tohoto usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu společnosti platí pro takový návrh smlouvy obdobně. Akcie, k teré mají být společnosti předloženy v důsledku snížení základního kapitálu, musí být společnosti předloženy ve lhůtě 60 (šedesáti) dnů ode dne účinnosti snížení základního kapitálu, a to v sídle společnosti. Pro případ, že součet jmenovitých hodnot akcií braných z oběhu nedosáhne stanovené částky snížení základního kapitálu ani do 160 (slovy: jedno sto šedesáti) dnů ode dne zápisu tohoto usnesení o snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstří ku, sníží se základní kapitál způsobem podle ustanovení § 532 odst. 1 písm. a) zákona o obchodních korporacích v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu. Statutární ředitel v takovém případě podá návrh na zápis snížené výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat (veřejný) návrh smlouvy. Snížením základního kapitálu nedojde ke zhoršení dobytnosti pohledávek věřitelů. 19.9.2018
Dne 24.06.2016 (dvacátého čtvrtého června roku dvoutisícího šestnáctého), přijala řádná valná hromada společnosti ZLT a.s. na svém jednání v sídle společnosti na adrese Zámecké náměstí 13, 794 01 Krnov, následující rozhodnutí: 1) Valná hromada společnosti ZLT a.s. určuje, že hlavním akcionářem společnosti ZLT a.s. ve smyslu § 375 zákona o obchodních korporacích je obchodní společnost VLTAVA MANAGEMENT, s.r.o., IČO 27217582, se sídlem Praha 1, Letenská 121/8, PSČ 118 00, zap saná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 105236 (dále jen Hlavní akcionář), která vlastní 173.071 ks (sto sedmdesát tři tisíc sedmdesát jedna kusů) kmenových akcií společnosti ZLT a.s. v listinné podobě na jméno o jmen ovité hodnotě každé jednotlivé akcie 850,- Kč (osm set padesát korun českých), tedy vlastní ve společnosti ZLT a.s. účastnické cenné papíry s hlasovacími právy, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 147.110.350,- Kč (sto čtyřicet sedm milionů sto deset tisíc tři sta padesát korun českých), což představuje (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) 92,75 % (devadesát dva celých sedmdesát pět setin procenta) základního kapitálu společnosti ZLT a.s., s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech o velikosti (z aokrouhleno na dvě desetinná místa) 92,75 % (devadesát dva celých sedmdesát pět setin procenta) ve společnosti ZLT a.s. 2) Valná hromada společnosti ZLT a.s. rozhoduje ve smyslu § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích o přechodu vlastnického práva ke všem ostatním účastnickým cenným papírům společnosti ZLT a.s. které jsou ve vlastnictví akcionářů společnosti ZLT a .s. odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, kterým je obchodní společnost VLTAVA MANAGEMENT, s.r.o., IČO 27217582, se sídlem Praha 1, Letenská 121/8, PSČ 118 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vlo žka 105236. Vlastnické právo k účastnickým cenným papírům ZLT a.s., jejichž vlastníky jsou nebo budou osoby odlišné od Hlavního akcionáře, přechází na Hlavního akcionáře uplynutím 1 (jednoho) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady v obc hodním rejstříku. 3) Valná hromada společnosti ZLT a.s. určuje, že Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti ZLT a.s., případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva, za akcie (účastnické cenné papíry) společnosti ZLT a.s. protiplně ní ve výši 870,- Kč (osm set sedmdesát korun českých) za jednu listinnou kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 850,- Kč (osm set padesát korun českých) emitovanou společností ZLT a.s. Přiměřenost výše protiplnění je v souladu se zákonem o obchodních korporacích doložena znaleckým posudkem č. 22-1063-2016, ze dne 18.05.2016, vypracovaný soudním znalcem Ing. Lubošem Markem, IČO 16927532, se sídlem Rakovník, Rennerova 2510, PSČ 269 01, znalcem v oboru ekonomika účetní evidence a ceny a odhady podniků. 4) Valná hromada společnosti ZLT a.s. osvědčuje, že Hlavní akcionář předal před konáním této valné hromady obchodníku s cennými papíry obchodní společnosti Patria Finance, a.s., IČO 26455064, se sídlem Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7215 (dále jen Pověřená osoba), finanční prostředky ve výši 13.623.490,- Kč (třináct milionů šest set dvacet tři tisíc čtyři sta devadesát korun českých) potřebné k výplatě protiplně ní (včetně obvyklého úroku ve smyslu ustanovení § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích), a tato skutečnost byla doložena valné hromadě předložením potvrzení vystaveného Pověřenou osobou. 5) Valná hromada společnosti ZLT a.s. určuje, že Hlavní akcionář poskytne dosavadním vlastníkům účastnických cenných papírů společnosti ZLT a.s. protiplnění (včetně úroků obvyklých v době přechodu vlastnického práva těchto účastnických cenných papírů n a Hlavního akcionáře) prostřednictvím Pověřené osoby tak, že protiplnění bude Pověřenou osobou poskytnuto oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 (deseti) dnů ode dne předložení akcií podle § 387 odst. 1 zákona o obchodních korporacích společnosti ZLT a.s. v sídle společnosti na adrese Zámecké náměstí 13/1, 794 01 Krnov, a v případě nevydaných akcií nejpozději do 10 (deseti) dnů ode dne přechodu vlastnického práva podle § 385 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Pověřená osoba proti plnění vyplatí formou bezhotovostního převodu na bankovní účet dosavadního vlastníka účastnického cenného papíru uvedený v seznamu akcionářů, případně, nesdělil-li vlastník účastnického cenného papíru společnosti ZLT a.s. dosud číslo svého bankovního účtu , na bankovní účet který vlastník účastnického cenného papíru společnosti ZLT a.s. písemně s úředně ověřeným podpisem sdělí na adresu sídla společnosti ZLT a.s. - Zámecké náměstí 13/1, 794 01 Krnov - nejpozději do dne přechodu vlastnického práva k účastni ckým cenným papírům společnosti ZLT a.s. na Hlavního akcionáře. Jsou-li účastnické cenné papíry společnosti ZLT a.s. zastaveny, bude protiplnění poskytnuto v souladu s ustanovením § 389 odst. 2 zákona o obchodních korporacích příslušnému zástavnímu věřite li, jemuž svědčí zástavní právo k příslušnému účastnickému cennému papíru společnosti ZLT a.s.; to neplatí, prokáže-li vlastník příslušného účastnického cenného papíru společnosti ZLT a.s., že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva na Hlav ního akcionáře zaniklo. 6) Valná hromada společnosti ZLT a.s. pověřuje statutárního ředitele společnosti ZLT a.s. k provedení veškerých právních jednání potřebných k zápisu usnesení této valné hromady do obchodního rejstříku a k realizaci dalších právních jednání vyžadovaných právními předpisy v této souvislosti. Valná hromada společnosti ZLT a.s. dále pověřuje statutárního ředitele společnosti ZLT a.s. k poskytnutí potřebné součinnosti Hlavnímu akcionáři v souvislosti s výplatou protiplnění oprávněným osobám. 30.6.2016
Valná hromada společnosti ZLT a.s. rozhodla dne 11.12.2015 o zvýšení základního kapitálu společnosti ZLT a.s., a to peněžitým vkladem z částky 73.614.250,- Kč (slovy: sedmdesát tři milionů šest set čtrnáct tisíc dvě stě padesát korun českých) o částku 85. 000.000,- Kč (slovy: osmdesát pět milionů korun českých) na konečnou částku nejvýše 158.614.250,- Kč (slovy: jedno sto padesát osm milionů šest set čtrnáct tisíc dvě stě padesát korun českých) s tím, že připouští upisování akcií pod tuto částku nikoliv vš ak nad tuto částku. Zvýšení základního kapitálu bude účinné, i když bude účinně upsán jakýkoliv nižší počet akcií. Zvýšení proběhne za následujících podmínek: 1)Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nejvýše 100.000 kusů (slovy: jednoho sta tisíc kusů) nových kmenových akcií společnosti znějících na jméno, které nebudou kótované, které budou vydány v listinné podobě, přičemž jmenovitá hodnota každé u psané akcie bude činit 850,- Kč (slovy: osm set padesát korun českých), a které budou spláceny peněžitými vklady. K těmto akciím budou vázána stejná práva a omezení jako k již vydaným kmenovým akciím společnosti a jejich převod bude podmíněn souhlasem spr ávní rady. 2)Akcionáři společnosti mají v rozsahu jejich podílu přednostní právo na úpis nových akcií v prvním kole upisování tak, že na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 850,- Kč (slovy: osm set padesát korun českých) lze upsat 1,154 ks (slovy: jedna celá, jedno sto padesát čtyři setiny kusů) akcií nových, přičemž platí, že lze upisovat pouze celé akcie a že zaokrouhlovat nelze. Akcionáři jsou oprávněni upsat nejvýše celkem 100.000 kusů (slovy: jedno sto tisíc kusů) nových kmenových akcií společnosti, znějí cích na jméno, které nebudou kótované, a které budou vydány v listinné podobě, přičemž emisní kurz bude odpovídat jmenovité hodnotě každé upsané akcie a bude činit 850,- Kč (slovy: osm set padesát korun českých) a je bez emisního ážia. Akcionář je oprávně n akcie upsat v sídle společnosti, ve lhůtě do 14 (slovy: čtrnácti) kalendářních dní ode dne, kdy bude zveřejněna informace dle § 485 odst. 1 ZOK, přičemž čtrnáctidenní lhůta počne běžet prvním dnem následujícím po dni zveřejnění dle § 485 odst. 1 ZOK. Ro zhodný den pro využití přednostního práva bude den, kdy mohlo být přednostní právo vykonáno poprvé, tj. první den čtrnáctidenní lhůty pro využití přednostního práva. Akcionář, který využije přednostního práva, je povinen splatit emisní kurs peněžitým vkla dem na bankovní účet vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu 803575000/2700, specifický symbol 45193053, variabilní symbol: rodné číslo nebo identifikační číslo akcionáře, do deseti pracovních dnů ode dne úpisu tj. ode dne, k dy se společností uzavřel smlouvu o úpisu akcií. 3)Akcionáři společnosti mají v rozsahu jejich podílu přednostní právo na úpis nových akcií, které nebyly upsány v prvním kole upisování, také ve druhém kole upisování, a to v rozsahu a za podmínek, které budou stanoveny v informaci dle 485 odst. 1 ZOK. A kcionář je oprávněn akcie upsat v sídle společnosti, ve lhůtě do 14 (slovy: čtrnácti) kalendářních dní ode dne, kdy bude zveřejněna informace dle § 485 odst. 1 ZOK, přičemž čtrnáctidenní lhůta počne běžet prvním dnem následujícím po dni zveřejnění dle § 4 85 odst. 1 ZOK. Rozhodný den pro využití přednostního práva bude den, kdy mohlo být přednostní právo vykonáno poprvé, tj. první den čtrnáctidenní lhůty pro využití přednostního práva. Akcionář, který využije přednostního práva, je povinen splatit emisní k urs peněžitým vkladem na bankovní účet vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu 803575000/2700, specifický symbol 45193053, variabilní symbol: rodné číslo nebo identifikační číslo akcionáře, do deseti pracovních dnů ode dne úp isu tj. ode dne, kdy se společností uzavřel smlouvu o úpisu akcií. 4)V případě, kdy nebude plně využito přednostního práva ani ve druhém kole upisování, budou zbývající akcie nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci obchodní společnosti VLTAVA MANAGEMENT, s.r.o., IČ: 27217582, se sídlem Praha 1, Letenská 121/8, PSČ 118 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 105236, která je povinna upsat akcie smlouvou o úpisu akcií, kterou je povinna uzavřít se společností do pěti pracovních dnů ode dne, kdy jí společnost doručí písemnou vý zvu k uzavření smlouvy o úpisu, přičemž společnost je povinna vyzvat určeného zájemce k uzavření smlouvy nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od skončení čtrnáctidenní lhůty pro úpis akcií s využitím přednostního práva ve druhém kole upisování. Při pouští se, aby předem vybraný zájemce neupsal veškeré akcie nabídnuté mu k úpisu, tzn. předem vybraný zájemce je oprávněn upsat libovolný počet akcií nabídnutých mu k úpisu nebo neupsat žádné akcie. Předem vybraný zájemce je povinen splatit emisní kurs up saných akcií peněžitým vkladem na bankovní účet vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu 803575000/2700, specifický symbol 45193053, variabilní symbol: 27217582, ve lhůtě do deseti pracovních dnů ode dne, kdy se společností uz avřel smlouvu o úpisu akcií. 5)Statutární ředitel se pověřuje k podání návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku ve smyslu § 492 odst. 1 ZOK po každém kole upisování. 6)Základní kapitál společnosti po účinnosti zvýšení základního kapitálu bude činit nejvýše 158.614.250,- Kč (slovy: jedno sto padesát osm milionů šest set čtrnáct tisíc dvě stě padesát korun českých). 21.12.2015
Valná hromada společnosti rozhodla dne 11. 12. 2015 o snížení základního kapitálu, které bude provedeno zjednodušeným režimem v souladu s ustanovením § 544 ZOK následovně: a)Ke snížení základního kapitálu použije společnost nejprve vlastní akcie, které má v majetku v celkovém počtu 15.653 ks (slovy: patnáct tisíc šest set padesát tři kusy) o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,--Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Takto bude snížen základní kapitál společnosti o 15.653.000,- Kč (slovy: patnáct milionů šest set padesát tři tisíce korun českých) pořadových čísel 13212 až 28864 jejich zničením. b)Současně se základní kapitál společnosti snižuje o 12.990.750,- Kč (slovy: dvanáct milionů devět set devadesát tisíc sedm set padesát korun českých) snížením jmenovité hodnoty u zbývajících nezrušených 86.605 ks akcií, přičemž jmenovitá hodnota akcií se snižuje poměrně u všech těchto akcií společnosti ve smyslu ustanovení § 524 ZOK. Dosavadní akcie, nezrušené podle tohoto usnesení, o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) budou mít nově jmenovitou hodnotu ve výši 850,- Kč (slovy: osm set padesát korun českých). 17.12.2015
Dne 10.12.2008 byla uzavřena Smlouva o vkladu části podniku mezi společností ZLT a.s., na straně vkladatele a společností Letenská 121, s.r.o. na straně nabyvatele. 16.1.2009
Exekuce, nařízená usnesením Okresního soudu v Bruntále, pobočka v Krnově, č.j. 2E-Nc 1101/2003-5 ze dne 26.11.2003, byla ukončena z důvodu vymožení pohledávky. 15.6.2004 - 15.6.2004
Usnesením Okresního soudu v Bruntále ze dne 26.11.2003, č.j. 2E-Nc 1101/2003-5 nařídil soud exekuci podle platebního rozkazu Okresního soudu v Bruntále, pobočky v Krnově ze dne 10.9.2003 sp. zn. 1Ro 574/2003 a platebního rozkazu Krajského soudu v Ostrav ě ze dne 5.9.2003 sp. zn 2 Cn 273/2003 na majetek povinného ZLT a.s. se sídlem Krnov, Ve Vrbině 9 k uspokojení pohledávky oprávněného AVHB - Hydraulika s.r.o. se sídlem Opava, Palhanecká 17 ve výši 45.202,-Kč, 324.837,20Kč. Provedením exekuce je pověřen JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor se sídlem Ostrava, Dlouhá 3. 10.12.2003 - 15.6.2004
Akcie: Akcie jsou vydány v zaknihované podobě. 19.6.1996 - 15.10.2015
Akcie: Akcie jsou vydány v zaknihované podobě a mají charakter veřejně obchodovatelných cenných papírů. 28.12.1994 - 19.6.1996
Akcie: - akcie na majitele jsou s charakterem veřejně obchodovatelných cenných papírů - akcie na jméno jsou akciemi zaměstnaneckými. 3.2.1994 - 28.12.1994
Způsob založení: Akciová společnost byla založena podle par. 172 z.č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32. 29.6.1992
Den vzniku: 1.7.1992 29.6.1992

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 45193053
Obchodní firma: ZLT a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Krnov
Vznik první živnosti: 1.7.1993
Celkový počet živností: 34
Aktivních živností: 9

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 45193053
Firma: ZLT a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Bruntál
Základní územní jednotka: Krnov
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.7.1992

Kontakty na ZLT a.s. IČO: 45193053

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Zámecké náměstí 1/13 , Krnov 794 01 6.2.2015
Sídlo: Zámecké náměstí 1/13 , Krnov 794 01 3.11.2004 - 6.2.2015
Sídlo: Ve Vrbině 1019/9 , Krnov 794 01 23.10.1998 - 3.11.2004
Sídlo: Zámecké náměstí 1/13 , Krnov 794 01 29.6.1992 - 23.10.1998

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Zámecké náměstí 1/13, Krnov 794 01

Obory činností ZLT a.s. IČO: 45193053

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení 6.2.2015
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 6.2.2015
klempířství a oprava karosérií 6.2.2015
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 6.2.2015
obráběčství 6.2.2015
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 21.10.2008
hostinská činnost 21.10.2008 - 6.2.2015
pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících k zábavě 21.10.2008 - 6.2.2015
nástrojářství 12.12.2001
opravy silničních vozidel 12.12.2001
opravy pracovních strojů 12.12.2001
výroba elektřiny 12.12.2001
kovoobráběčství 12.12.2001 - 6.2.2015
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 12.12.2001 - 6.2.2015
pronájem a půjčování věcí movitých 12.12.2001 - 6.2.2015
velkoobchod 12.12.2001 - 6.2.2015
zprostředkování obchodu 12.12.2001 - 6.2.2015
výroba pilařská a impregnace dřeva 12.12.2001 - 6.2.2015
výroba karoserií 12.12.2001 - 6.2.2015
poskytování technických služeb 12.12.2001 - 6.2.2015
povrchové úpravy a svařování kovů 12.12.2001 - 6.2.2015
výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů 12.12.2001 - 6.2.2015
výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků 12.12.2001 - 6.2.2015
realitní činnost 12.12.2001 - 6.2.2015
zámečnictví 20.11.1997
opravy motorových vozidel 20.11.1997 - 12.12.2001
opravy ostatních dopravních prostředků 20.11.1997 - 6.2.2015
opravy karoserií 20.11.1997 - 6.2.2015
silniční motorová doprava nákladní 20.11.1997 - 6.2.2015
činnost organizačních a ekonomických poradců 19.6.1996 - 12.12.2001
služby se speciálními stroji 28.12.1994 - 12.12.2001
výroba řeziva 28.12.1994 - 12.12.2001
silniční motorová doprava 10.8.1994 - 20.11.1997
obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 10.8.1994 - 12.12.2001
montáž, generální opravy a rekonstrukce a provádění revizních zkoušek vyhrazených zdvihacích zařízení 10.8.1994 - 6.2.2015
pronájem motorových vozidel 3.2.1994 - 12.12.2001
zámečnická výroba 1.10.1993 - 20.11.1997
výroba a opravy zemědělských strojů 1.10.1993 - 20.11.1997
výroba a opravy ostatních motorových dopravních prostředků 1.10.1993 - 20.11.1997
výroba nástrojů 1.10.1993 - 12.12.2001
kovoobrábění 1.10.1993 - 12.12.2001
stavba strojů s mehanickým pohonem 1.10.1993 - 12.12.2001
a) organizační zajišťování nebo provádění těžby, přibližování, odvozu a prodeje dříví a ostatních výrobků z provozovaných činností 29.6.1992 - 1.10.1993
b) ochrana lesního půdního fondu, lesních porostů a ochranná služba v lesích ve vlastnictví státu 29.6.1992 - 1.10.1993
c) nákup dříví včetně ze stromů rostoucích mimo les a nákup ostatních výrobků 29.6.1992 - 1.10.1993
d) odborná správa lesů ostatních uživatelů 29.6.1992 - 1.10.1993
h) myslivost v obhospodařovaných honitbách a rybářství v obhospodařovaných rybářských revírech a prodej živé ulovené zvěře, užitkové spárkaté a pernaté, prodej preparové zvěře, drobných výrobků z paroží apod. 29.6.1992 - 1.10.1993
i) investiční výstavba, projekce, oprava a údržba budov, staveb, strojů a zařízení, technických dozor investora, těžba a zpracování kamene a jiných nerostných surovin, dozor a výkon střelmistrovských a trhacích prací, vodohospodářské služby, provádění geodetických prací jako podklad pro střediska geodezie, provádění inženýrské činnosti, projekce stavebních prací, dopravněmechanizačních prací včetně souvisejících výrobních a údržbových činností v oblasti stavebnictví, zemědělství, lesního hospodářství, průmyslu a služeb a v tomto rozsahu provádění obchodní činnosti 29.6.1992 - 1.10.1993
j) poskytování technických, programátorských, servisních a inženýrských služeb v oblasti výpočetní techniky včetně zprostředkování prodeje 29.6.1992 - 1.10.1993
k) dodávky sazenic a přesazování vzrostlé zeleně v rámci ozeleňování měst a venkova, sběr, výkup a prodej semen a osiva, lesních stromů a keřů, produkce, výkup a prodej sazenic, lesních stromů a keřů a okrasných dřevin, produkce, výkup a prodej vánočních stromků a ozdobného klestu 29.6.1992 - 1.10.1993
l) vedení konsignačních skladů zahraničních firem a zabezpečování servisu a prodeje pro manipulační linky, hydraulické ruky a další stroje a motorové pily používané v lesnické výrobě včetně ochranných pomůcek 29.6.1992 - 1.10.1993
m) obstarávání přepravy věcí a osob a služby s tím související 29.6.1992 - 1.10.1993
n) výroba a prodej zemědělských, lesnických strojů, zařízení a montážních celků 29.6.1992 - 1.10.1993
o) činnost podnikové školy, zejména provádění odborných kursů na jednomužné motorové pily, speciální lesnické stroje, zdvihací zařízení pro obsluhu a provoz, s oprávněním vystavit osvědčení o získání kvalifikace 29.6.1992 - 1.10.1993
p) poskytování služeb tuzemským a zahraničním osobám na území ČSFR a v zahraničí, zejména formou - poskytování střech šindelem - odborné lesnické činnosti - organizování lovu zvěře spárkaté a pernaté, vč. zabezpečování ubytování a stravování 29.6.1992 - 1.10.1993
r) poskytování ubytování a stravování v rekreačních, provozních a ubytovacích zařízeních 29.6.1992 - 1.10.1993
s) obstaravatelská a zprostředkovatelská činnost vč. poradenských služeb 29.6.1992 - 1.10.1993
t) finanční pronájem - leasing věcí z majetku organizace 29.6.1992 - 1.10.1993
u) nákup a prodej věcí souvisejících s předmětem činnosti 29.6.1992 - 1.10.1993
e) dřevařská výroba včetně prodeje řeziva jehličnatého a listnatého, obalů dřevěné běžné konstrukce, palet a přepravních skříní dřevěných, obalů dřevěných ostatních, zahradního a selského nábytku, obložení, drobných výrobků z vrbového proutí, šindele apod. 29.6.1992 - 1.10.1993
f) lesnickotechnické melioracer, hrazení bystřin a správa určených drobných vodních toků a vodohospodářských děl 29.6.1992 - 1.10.1993
g) přidružená zemědělská výroba, rostlinná a živočišná výroba včetně prodeje jejich produktů a výrobků 29.6.1992 - 1.10.1993

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.7.1993

Živnost č. 2 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.7.1993

Živnost č. 3 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.7.1993

Živnost č. 4 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.7.1993

Živnost č. 5 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Výroba pilařská a impregnace dřeva

 • Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů

 • Povrchové úpravy a svařování kovů

 • Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

 • Výroba karosérií

 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků

 • Zprostředkování obchodu

 • Velkoobchod

 • Realitní činnost

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poskytování technických služeb

 • Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.7.1993

Živnost č. 6 Obráběčství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.7.1993

Živnost č. 7 Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 7.4.1994

Živnost č. 8 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 29.10.1996

Živnost č. 9 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 16.5.2007

Živnost č. 10 Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.7.1993
Zánik oprávnění: 4.6.2001

Živnost č. 11 Opravy ostatních dopravních prostředků

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.7.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.7.1993
Zánik oprávnění: 4.6.1996

Živnost č. 13 Výroba a opravy ostatních motorových dopravních prostředků (pokud nejsou uvedeny v příloze č. 1)

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.7.1993
Zánik oprávnění: 11.6.1996

Živnost č. 14 Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.7.1993
Zánik oprávnění: 18.6.1996

Živnost č. 15 Zámečnictví

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.7.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 16 Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.7.1993
Zánik oprávnění: 12.9.2000

Živnost č. 17 Nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.7.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 18 Povrchové úpravy a svařování kovů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.7.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 Opravy pracovních strojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.7.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 20 Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.7.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 21 Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.7.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 22 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.12.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 23 Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.4.1994
Zánik oprávnění: 4.6.2001

Živnost č. 24 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.4.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 25 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.4.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 26 Silniční motorová doprava

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.5.1994
Zánik oprávnění: 9.5.1996
Konec oprávnění: 9.5.1996

Živnost č. 27 Výroba pilařská a impregnace dřeva

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.10.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 28 Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.10.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 29 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.4.1996
Zánik oprávnění: 16.8.2001

Živnost č. 30 Výroba ostatních dopravních prostředků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.2.2000
Zánik oprávnění: 4.6.2001

Živnost č. 31 Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.2.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 32 Výroba karosérií

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.2.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 33 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.7.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 34 Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.5.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba pilařská a impregnace dřeva
Výroba konstrukčních kovových výrobků
Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení, kovových nádrží a zásobníků
Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Obrábění
Výroba zámků a kování
Výroba nástrojů a nářadí
Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení
Výroba ostatních strojů pro speciální účely
Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n.
Výroba karoserií motorových vozidel; výroba přívěsů a návěsů
Výroba jízdních kol a vozíků pro invalidy
Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n.
Výroba, přenos a rozvod elektřiny
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Silniční nákladní doprava
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.

Vedení firmy ZLT a.s. IČO: 45193053

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za společnost vůči třetím osobám jedná samostatně statutární ředitel. 6.2.2015
Jednání: Jménem společnosti vůči třetím osobám jedná buď samostatně předseda představenstva nebo samostatně člen představenstva, představenstvem písemně pověřený. 19.6.1996 - 6.2.2015
Jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, nebo předseda představenstva a člen představenstva, předseda a místopředseda představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který byl k tomu představenstvem písemně pověřen. 22.6.1995 - 19.6.1996
Jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu, představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 29.6.1992 - 22.6.1995
Jméno: Ing. JUDr. Karel Goláň Ph.D. 6.2.2015
Ve funkci: od 1.12.2014
Adresa: Kozlovská 42/35, Přerov 750 02
Jméno: Ing. Miroslav Dohnal 29.6.1992 - 1.10.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Budovatelů 2007/6, Krnov 794 01
Jméno: Ing. Pavel Můčka 29.6.1992 - 3.2.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Pod Rozhlednou 1059/10, Krnov 794 01
Jméno: Ing. Jiří Olša 1.10.1993 - 10.8.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Kolofíkova 200/16, Krnov 794 01
Jméno: Ing. Vilém Schubert 29.6.1992 - 29.3.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Tolstého 322/4, Krnov 794 01
Jméno: Ing. Lubomír Jaroš 3.2.1994 - 29.3.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Jesenická 2013/19, Krnov 794 01
Jméno: Ing. Lubomír Bartoň 10.8.1994 - 29.3.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Budovatelů 1965/1, Krnov 794 01
Jméno: Jaroslav Zlý 29.3.1995 - 24.10.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Okružní 2774, Frýdek-Místek 738 01
Jméno: Ing. Martin Pučok 29.3.1995 - 24.10.1995
Funkce: předseda představenstva
Adresa: 38, Slavičín 763 21
Jméno: Ing. Martin Pučok 24.10.1995 - 20.11.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: 38, Slavičín 763 21
Jméno: Ing. Vilém Schubert 29.3.1995 - 14.2.2002
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: do 5.10.2001
Ve funkci: do 5.10.2001
Adresa: Tolstého 322/4, Krnov 794 01
Jméno: Ing. Karel Goláň 24.10.1995 - 14.2.2002
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 5.10.2001
Ve funkci: do 5.10.2001
Adresa: Kozlovská 42/35, Přerov 750 02
Jméno: Ing. František Zdráhal 20.11.1997 - 14.2.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 5.10.2001
Adresa: Pod Rozhlednou 1060/12, Krnov 794 01
Jméno: Ing. František Zdráhal 14.2.2002 - 28.1.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 5.10.2001 do 12.9.2003
Adresa: Pod Rozhlednou 1060/12, Krnov 794 01
Jméno: Ing. Martin Wiederman 28.1.2004 - 3.11.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.9.2003 do 25.6.2004
Adresa: S. K. Neumanna 532/3, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. JUDr. Karel Goláň PhD. 14.2.2002 - 14.2.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 5.10.2001 do 5.1.2007
Ve funkci: od 5.10.2001 do 5.1.2007
Adresa: Kozlovská 42/35, Přerov 750 02
Jméno: Ing. Vilém Schubert 14.2.2002 - 6.9.2012
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 5.10.2001 do 1.1.2008
Ve funkci: od 5.10.2001 do 1.1.2008
Adresa: Tolstého 322/4, Krnov 794 01
Jméno: David Mikala 29.8.2007 - 6.2.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 8.6.2007 do 1.12.2014
Adresa: Koperníkova 255/11, Krnov 794 01
Jméno: Ing. JUDr. Karel Goláň PhD. 14.2.2012 - 6.2.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 22.7.2011 do 1.12.2014
Ve funkci: od 22.7.2011 do 1.12.2014
Adresa: Kozlovská 42/35, Přerov 750 02

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Zdeněk Rous 29.6.1992 - 3.2.1994
Funkce: člen
Adresa: Rooseveltova 357/55, Krnov 794 01
Jméno: Ivo Jarka 29.6.1992 - 29.3.1995
Funkce: člen
Adresa: Maxima Gorkého 605/70, Krnov 794 01
Jméno: Konstantin Vašíček 3.2.1994 - 29.3.1995
Funkce: člen
Adresa: Chářovská 880/117, Krnov 794 01
Jméno: Ing. Ivo Lazecký 29.3.1995 - 19.6.1996
Funkce: předseda
Adresa: Lidická 473 , 742 13 Studénka Česká republika
Jméno: Ing. Vojtěch Turek 29.3.1995 - 23.10.1998
Funkce: člen
Adresa: Holasická 1156/5, Opava 747 05
Jméno: Jan Duda 29.6.1992 - 26.4.2001
Funkce: člen
Ve funkci: do 28.8.2000
Adresa: Stará Ježnická 1662/4, Krnov 794 01
Jméno: Jaroslava Goláňová 19.6.1996 - 14.2.2002
Funkce: člen
Trvání členství: do 5.10.2001
Adresa: Jižní čtvrť III 2522/6, Přerov 750 02
Jméno: Ing. Jiří Dejl 23.10.1998 - 14.2.2002
Funkce: člen
Trvání členství: do 5.10.2001
Adresa: Na Drahách 636/22, Kopřivnice 742 21
Jméno: Ing. Jiří Dejl 14.2.2002 - 28.1.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 5.10.2001 do 12.9.2003
Adresa: Na Drahách 636/22, Kopřivnice 742 21
Jméno: David Mikala 28.1.2004 - 29.8.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 12.9.2003 do 8.6.2007
Adresa: Koperníkova 255/11, Krnov 794 01
Jméno: Vladimír Paľo 26.4.2001 - 14.2.2012
Funkce: člen
Trvání členství: do 28.11.2000
Ve funkci: od 28.8.2000
Adresa: Bruntálská 1214/28, Krnov 794 01
Jméno: Jaroslava Goláňová 14.2.2002 - 14.2.2012
Funkce: předseda
Trvání členství: od 5.10.2001 do 5.1.2007
Ve funkci: od 5.10.2001 do 5.1.2007
Adresa: Jižní čtvrť III 2522/6, Přerov 750 02
Jméno: Antonín Hudský 29.8.2007 - 6.2.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.6.2007 do 1.12.2014
Adresa: Karáskova 2311/2, Krnov 794 01
Jméno: Jaroslava Goláňová 14.2.2012 - 6.2.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.7.2011 do 1.12.2014
Ve funkci: od 22.7.2011 do 1.12.2014
Adresa: Kozlovská 42/35, Přerov 750 02
Jméno: Vladimír Paľo 14.2.2012 - 6.2.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.7.2011 do 1.12.2014
Adresa: Bruntálská 1214/28, Krnov 794 01

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: JUDr. Ing. Karel Goláň Ph.D.

Vlastníci firmy ZLT a.s. IČO: 45193053

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 73 100 000 Kč 100% 6.2.2019
zakladni 158 614 000 Kč 100% 30.5.2016 - 6.2.2019
zakladni 142 947 000 Kč 100% 19.2.2016 - 30.5.2016
zakladni 73 614 200 Kč - 17.12.2015 - 19.2.2016
zakladni 102 258 000 Kč - 1.10.1993 - 17.12.2015
zakladni 81 364 000 Kč - 29.6.1992 - 1.10.1993

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 850 Kč 86 000 6.2.2019
Akcie na jméno 850 Kč 186 605 30.5.2016 - 6.2.2019
Akcie na jméno 850 Kč 168 173 19.2.2016 - 30.5.2016
Akcie na jméno 850 Kč 86 605 17.12.2015 - 19.2.2016
Akcie na jméno 1 000 Kč 102 258 15.10.2015 - 17.12.2015
Akcie na majitele 1 000 Kč 102 258 28.12.1994 - 15.10.2015
Akcie na majitele 1 000 Kč 99 702 1.10.1993 - 28.12.1994
Akcie na jméno 1 000 Kč 2 556 1.10.1993 - 28.12.1994
Akcie na majitele 1 000 Kč 79 330 29.6.1992 - 1.10.1993
Akcie na jméno 1 000 Kč 2 034 29.6.1992 - 1.10.1993

Sbírka Listin ZLT a.s. IČO: 45193053

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 460/SL 48 notářský zápis [NZ 230/2015, N 246/2015] Krajský soud v Ostravě 11.12.2015 21.12.2015 20
B 460/SL 47 účetní závěrka [2014] +- zprávu nezávislého auditora k ověření účetní závěrky ZLT a.s. sestavené pro zvláštní účely za období 1.1.-31.10.2015 Krajský soud v Ostravě 30.9.2015 17.12.2015 35
B 460/SL 46 notářský zápis [NZ 230/2015, N 246/2015] Krajský soud v Ostravě 11.12.2015 17.12.2015 20
B 460/SL 45 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 21.10.2015 22.10.2015 23.10.2015 28
B 460/SL 44 notářský zápis [NZ 3254/2015, N 1563/2015] rozhodnutí ŘVH Krajský soud v Ostravě 9.10.2015 15.10.2015 19.10.2015 9
B 460/SL 43 výroční zpráva [2013], zpráva auditora vč. úč. závěrky s příl. Krajský soud v Ostravě 4.5.2015 11.5.2015 29
B 460/SL 42 zpráva o vztazích r. 2013 Krajský soud v Ostravě 4.5.2015 11.5.2015 4
B 460/SL 41 notářský zápis [NZ 4903/2014] rozh. VH, stanovy Krajský soud v Ostravě 1.12.2014 11.12.2014 10.2.2015 36
B 460/SL 40 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání SR Krajský soud v Ostravě 1.12.2014 11.12.2014 10.2.2015 2
B 460/SL 39 výroční zpráva [2012] , zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 5.6.2014 16.6.2014 29
B 460/SL 38 výroční zpráva r. 2011 s úč.záv.,zpr.aud.,§ 66a/9 Krajský soud v Ostravě 3.4.2013 11.4.2013 28
B 460/SL 37 výroční zpráva r. 2010 s úč.záv.,zpr.aud.,§ 66a/9 Krajský soud v Ostravě 21.8.2012 19.10.2012 27
B 460/SL 36 ostatní zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ostravě 22.7.2011 7.2.2012 14.2.2012 0
B 460/SL 35 ostatní zápis ze zas. předst. Krajský soud v Ostravě 22.7.2011 7.2.2012 14.2.2012 0
B 460/SL 34 rozhod. o statut. orgánu zápis z řádné VH Krajský soud v Ostravě 22.7.2011 7.2.2012 14.2.2012 0
B 460/SL 33 výroční zpráva r. 2009 vč.úz,příl.,§66a/9,aud Krajský soud v Ostravě 6.9.2010 7.9.2010 27
B 460/SL 32 výroční zpráva r.2008,úč.záv.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 11.8.2009 11.9.2009 28
B 460/SL 31 výroční zpráva r.2007,úč.záv.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 11.8.2009 11.9.2009 22
B 460/SL 30 ostatní - Sml.o vkladu části podniku Krajský soud v Ostravě 26.6.2008 10.2.2009 18.2.2009 94
B 460/SL 29 notářský zápis NZ 343/2008 - Rozh. VH Krajský soud v Ostravě 10.12.2008 12.1.2009 21.1.2009 19
B 460/SL 28 stanovy společnosti - ÚZ k 10.9.2008 Krajský soud v Ostravě 10.9.2008 30.10.2008 31.10.2008 30
B 460/SL 27 podpisové vzory Antonín Hudský Krajský soud v Ostravě 1.8.2007 10.8.2007 21.9.2007 1
B 460/SL 26 podpisové vzory David Mikala Krajský soud v Ostravě 2.8.2007 10.8.2007 21.9.2007 1
B 460/SL 25 rozhod. o statut. orgánu záp.ŘVH-volba+hosp.r.2006 Krajský soud v Ostravě 8.6.2007 10.8.2007 21.9.2007 7
B 460/SL 24 účetní závěrka r. 2006 příloha Krajský soud v Ostravě 27.4.2007 16.5.2007 4
B 460/SL 23 účetní závěrka r. 2006 výkaz zisků a ztrát Krajský soud v Ostravě 27.4.2007 16.5.2007 2
B 460/SL 22 účetní závěrka r. 2006 rozvaha Krajský soud v Ostravě 27.4.2007 16.5.2007 4
B 460/SL 21 výroční zpráva r. 2005 vč.úč.záv,§ 66a/9 o.z. Krajský soud v Ostravě 29.11.2006 19.12.2006 24
B 460/SL 20 účetní závěrka r. 2004vč.úč.záv.,zpr. audit. Krajský soud v Ostravě 29.11.2006 19.12.2006 14
B 460/SL 19 výroční zpráva r. 2003 vč.úč.záv,§ 66a/9 o.z. Krajský soud v Ostravě 29.11.2006 19.12.2006 27
B 460/SL 18 účetní závěrka r. 1999 vč. zpr. audit. Krajský soud v Ostravě 29.11.2006 19.12.2006 35
B 460/SL 17 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 24.6.2001 5.11.2004 29
B 460/SL 16 notářský zápis Nz 927/2003 Krajský soud v Ostravě 13.9.2003 5.2.2004 6
B 460/SL 15 výroční zpráva r. 2002 vč. úč. závěrky Krajský soud v Ostravě 5.2.2004 28
B 460/SL 14 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 12.9.2003 5.2.2004 1
B 460/SL 13 smlouva o prodeji/převodu Krajský soud v Ostravě 18.11.2003 19.11.2003 13
B 460/SL 12 posudek znalce č. 922 - 188/03 Krajský soud v Ostravě 29.10.2003 18.11.2003 19.11.2003 20
B 460/SL 11 posudek znalce č. 934 - 200/03 Krajský soud v Ostravě 14.11.2003 18.11.2003 19.11.2003 6
B 460/SL 9 výroční zpráva r. 2001vč.úč.z.-OV,§ 66a/9 Krajský soud v Ostravě 25.7.2002 29.7.2002 25
B 460/SL 10 účetní závěrka r. 2001,aud. Krajský soud v Ostravě 25.7.2002 29.7.2002 18
B 460/SL 8 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 24.7.2001 25.2.2002 3
B 460/SL 7 rozhod. o statut. orgánu zápis VH Krajský soud v Ostravě 5.10.2001 25.2.2002 9
B 460/SL 6 notářský zápis NZ 683/92 Krajský soud v Ostravě 25.6.1992 25.2.2002 6
B 460/SL 5 účetní závěrka r. 2000 Krajský soud v Ostravě 25.2.2002 35
B 460/SL 4 účetní závěrka r. 1998 Krajský soud v Ostravě 20.12.1999 25.2.2002 16
B 460/SL 2 notářský zápis NZ 342/98-VH Krajský soud v Ostravě 4.9.1998 25.2.2002 5
B 460/SL 3 účetní závěrka r. 1997 Krajský soud v Ostravě 6.10.1998 6.10.1998 42
B 460/SL 1 notářský zápis NZ 320/96-VH,stanovy Krajský soud v Ostravě 20.9.1996 12.12.1996 33

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení ZLT a.s.


Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu ZLT a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.