Zemědělská společnost Zhoř a.s. Zhoř IČO: 25596900

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Zemědělská společnost Zhoř a.s., která sídlí v obci Zhoř a bylo jí přiděleno IČO 25596900.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Zemědělská společnost Zhoř a.s. se sídlem v obci Zhoř byla založena v roce 2000. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 11 osob. Společnost podniká v oboru Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence a další.

Základní údaje o Zemědělská společnost Zhoř a.s. IČO: 25596900

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Brně 17.4.2000
Spisová značka: B 3296
IČO: 25596900
Obchodní firma: Zemědělská společnost Zhoř a.s.
Právní forma: Akciová společnost 17.4.2000
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 17.4.2000
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 30.7.2015
Převoditelnost akcií na jméno je podmíněna předchozím souhlasem představenstva společnosti. 30.7.2015
Zapisuje se rozhodnutí valné hromady ze dne 20.11.2001 30.3.2002 - 24.7.2002
Základní kapitál se zvyšuje o částku ve výši 14.980.000,- s tím,že se připouští upisování nad částku navrhovaného zvýšenízákladního kapitálu bez omezení. O konečné částce zvýšenízákladního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti. 30.3.2002 - 24.7.2002
Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, přičemž emisníkurs se splácí peněžitými vklady stávajících akcionářů i dalšíchosob. 30.3.2002 - 24.7.2002
Bude upsáno minimálně 1498 ks nových neregistrovaných kmenovýchakcií v listinné podobě znějících na jméno ve jmenovité hodnotějedné akcie 10.000,- Kč. Nové akcie budou poskytovat stejnápráva jako dosud vydané akcie. 30.3.2002 - 24.7.2002
Představenstvo společnosti je povinno zveřejnit a způsobemurčeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady oznámitinformaci o přednostním právu s náležitostmi podle § 204a odst.2 obchodního zákoníku. 30.3.2002 - 24.7.2002
Přednostní právo k upsání nových akcií může být akcionářivykonáno v sídle společnosti ve lhůtě 15 dnů ode dne uvedenéhov oznámení informace o výkonu přednostního práva podle § 204aodst.2 obchodního zákoníku. Informace o výkonu přednostníhopráva budou akcionářům oznámeny dopisem doručenýmprostřednictvím pošty na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. 30.3.2002 - 24.7.2002
Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akciíupisovaných při zvýšení základního kapitálu v rozsahu jehopodílu na základním kapitálu společnosti. Upsat lze pouze celéakcie. Podíl na jedné nové akcii připadající na jednu dosavadníakcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč činí 0,0249/10000 a podílna jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč činí0,2492/10000. Lhůta pro splacení 100% emisního kursu se stanovídeset dnů ode dne upsání akcií na účet společnosti vedený uKomerční banky, a.s., číslo účtu 19-8912630247/0100. 30.3.2002 - 24.7.2002
Emisní kurs upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitouhodnotou. 30.3.2002 - 24.7.2002
Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budounabídnuty předem určenému zájemci, kterým je Zemědělské družstvoZhoř se sídlem Zhoř č. 92, okr. Jihlava, PSČ: 588 26, IČO: 00 1373 24, který bude upisovat nové akcie ve druhém kole. Akciebudou upsány v místě sídla společnosti ve lhůtě deseti dnů,přičemž začátek lhůty úpisu je shodný s prvním pracovním dnemnásledujícím po posledním dnu prvního kola upisování. Počáteklhůty pro upisování akcií bude zájemci oznámen písemně na adresujeho sídla, nejméně 5 dnů přede dnem počátku upisování ve druhémkole a současně s tímto oznámením bude zájemci zaslán písemnýnávrh smlouvy o upsání akcií. 30.3.2002 - 24.7.2002
Valná hromada odsouhlasila započtení pohledávek předem určenéhozájemce vůči společnosti v celkové výši 14.980.000,- Kč, kterémá zájemce ze smlouvy o půjčce ze dne 09.01.2001 ve výši10.554.000,- Kč, ze smluv o postoupení pohledávek ze dne05.02.2001 a 23.07.2001 ve výši 4.128.000,- Kč a z kupní smlouvyze dne 20.02.2001 ve výši 298.000,- Kč. Důvodem pro započtenípohledávek předem určeného zájemce je skutečnost, že vyrovnánípohledávek v penězích by znamenalo neúnosné ekonomické zatíženíspolečnosti, což by zabránilo předpokládanému rozvojispolečnosti v příštím období.Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení:Do tří odů ode dne doručení smlouvy o upsání akcií do sídlaspolečnosti. Zemědělská společnost Zhoř, a.s. zašlepředstavenstvo této společnosti upisujícímu věřiteli písemnýnávrh smlovuy o započtení peněžitých pohledávek vůči společnostiproti pohledávkám na splacení emisního kursu. Upisující věřitelje povinen doručit podepsaný návrh smlouvy o započtenípohledávek do sídla společnosti Zemědělská společnost Zhoř a.s.ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy. Smlouva ozapočtení pohledávek bude ze strany společnosti podepsánapředsedou představenstva a ze strany upisujícího věřitele budevlastnoručně podepsána statutárním zástupcem či odpovědnouosobou. 30.3.2002 - 24.7.2002
Jediný akcionář jednomyslně schvaluje tržní ocenění nepeněžitéhovkladu předem určeného upisovatele - nemovitostí - a nepeněžitývklad shora specifikován je vkládán v hodnotě ve výši25.100.000,- Kč. 3.4.2001 - 18.6.2001
Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 24.10.2000 ozáměru zvýšit základní jmění: 19.12.2000 - 18.6.2001
Základní jmění se zvyšuje minimálně o 58.690.000,- Kč s tím, žese připouští upisování akcií na částku navrhovaného zvýšenízákladního jmění, a to s určením maximální výše 71.051.000,- Kč. 19.12.2000 - 18.6.2001
O konečné částce zvýšení základního jmění rozhodnepředstavenstvo společnosti. 19.12.2000 - 18.6.2001
Bude upisováno minimálně:940 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč5.775 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč 19.12.2000 - 18.6.2001
Bude upisováno maximálně:1.301 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč6.975 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- KčVšechny nově upisované akcie jsou kmenové, veřejněneobchodovatelné, znějící na jméno, v listinné podobě,převoditelné podle stanov společnosti a obchodního zákoníku,jsou s nimi spojena práva uvedená ve stanovách společnosti. 19.12.2000 - 18.6.2001
Akcie budou upisovány zápisem do listiny upisovatelů, která budeumístěna v sídle společnosti ve Zhoři 92, okres Jihlava vkanceláři předsedy představenstva společnosti. 19.12.2000 - 18.6.2001
Upisování nových akcií bude nabídnuto v souladu s ustan. § 203odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku předem určeným zájemcům- oprávněným osobám z transformace Zemědělského družstva Zhoř sesídlem Zhoř č. 92, okr. Jihlava, PSČ: 588 26, IČO: 00 13 73 24,kteří jsou vlastníky majetkových podílů z transformace družstvaa dále předem určenému zájemci - Zemědělskému družstvu Zhoř sesídlem Zhoř č. 92, okr. Jihlava, IČO: 00 13 73 24. 19.12.2000 - 18.6.2001
Upisování bude zahájeno první pracovní den následující po dni,kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisuzvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, v emisnímkursu akcií rovnající se jejich jmenovité hodnotě. Dobaupisování se stanoví 15 dnů. Osoby, které splňují podmínkyupisování se mohou nechat při upsání do listiny upisovatelůzastoupit zmocněncem. Plná moc musí být přiložena k listiněupisovatelů. 19.12.2000 - 18.6.2001
Předem určení zájemci s vymezením předmětu nepeněžitých vkladů: 19.12.2000 - 18.6.2001
1.Pohledávky oprávněných osob - vlastníků majetkových podílů ztransformace Zemědělského družstva Zhoř se sídlem ve Zhoři č.92, okr. Jihlava, PSČ: 588 26, IČO: 00 13 73 24 podle zákona č.42/1992 Sb. jak jsou jmenovitě s výší své pohledávky uvedeni vnotářském zápisu NZ 576/2000, N 617/2000 notářky LiběnyPernicové. 19.12.2000 - 18.6.2001
Ocenění nepeněžitých vkladů pohledávek oprávněných osob zezákona č. 42/1992 Sb. schvaluje jediný akcionář ve výši, jak jeuvedeno ve znaleckém posudku č. 78/2000 znalce ing. AntonínaNováka a č. 63/2000 znalce ing. René Matyse. 19.12.2000 - 18.6.2001
2.Dalším předem určeným upisovatelem je Zemědělské družstvo Zhořse sídlem ve Zhoři č. 92, okr. Jihlava, PSČ: 588 26, IČO:00 13 73 24.Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti a stroje azařízení a automobily ve vlastnictví předem určenéhoupisovatele, a to: 19.12.2000 - 18.6.2001
NEMOVITOSTI* nemovitosti zapsané mimo jiné v katastru nemovitostí uKatastrální úřadu v Jihlavě na listu vlastnictví č. 99 pro kat.území Zhoř u Jihlavy, obec Zhoř, okres Jihlava jako- zeměd. hosp. budova postavená na pozemku parc č. st. 148- garáž postavená na pozemku parc. č. st. 156- zeměd. hosp. budova postavená na pozemku parc. č. st. 107- zeměd. hosp. budova postavená na pozemku parc. č. st. 117- zeměd. hosp. budova postavená na pozemcích parc. č. st. 126/2a parc. č. st. 126/3- zeměd. hosp. budova postavená na pozemku parc. č. st. 126/1- zeměd. hosp. budova postavená na pozemku parc. č. st. 140- zeměd. hosp. budova postavená na pozemku parc. č. st. 160- zeměd. hosp. budova postavená na pozemku parc. č. st. 161- zeměd. hosp. budova postavená na pozemku parc. č. st. 162- zeměd. hosp. budova postavená na pozemku parc. č. st. 164nemovitosti v celkové hodnotě 12.300.000,- KčVýše uvedené nemovitosti byly oceněny znaleckým posudkem č.213/2000 a znaleckým posudkem č. 214/2000 vypracovanými znalceming. Jaroslavem Krátkým a znaleckým posudkem č. 44/2000 aznaleckým posudkem č. 45/2000 vypracovanými znalcem ing. PavlemKotrčem. 19.12.2000 - 18.6.2001
* nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálníhoúřadu v Jihlavě na listu vlastnictví č. 13 pro kat. území a obecVěžnice, okres Jihlava jako- zeměd. hosp. budova postavená na pozemku parc. č. st. 74- zeměd. hosp. budova postavená na pozemku parc. č. st. 80- nemovitost dosud nezapsaná v katastru nemovitostí pro kat.území Věžnice, a to:- zeměd. hosp. budova postavená na pozemcích parc. č. st. 104/1,parc. č. st. 104/2, parc. č. st. 104/3, parc č. st. 104/4 aparc. č. st. 104/5 dle geometrického plánu č. 119-296/2000 zedne 18.07.2000nemovitosti v celkové hodnotě 3.750.000,- KčVýše uvedené nemovitosti byly oceněny znaleckým posudkem č.1012-67/2000 vypracovaným znalcem ing. Josefem Vencovským a č.78-21-2000 vypracovaným znalcem ing. ing. Martinem Šotolou. 19.12.2000 - 18.6.2001
* nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálníhoúřadu v Jihlavě na listu vlastnictví č. 189 pro kat. území aobec Jamné, okres Jihlava jako- zeměd. hosp. budova postavená na pozemku parc. č. st. 188- zeměd. hosp. budova postavená na pozemku parc. č. st. 225- zeměd. hosp. budova postavená na pozemku parc. č. st. 170- zeměd. hosp. budova postavená na pozemcích parc. č. st. 149/1,parc. č. st. 149/2 a parc. č. st. 149/3nemovitosti v celkové hodnotě 3.250.000,- KčVýše uvedené nemovitosti byly oceněny znaleckým posudkem č.1006-61/2000 vypracovaným znalcem ing. Josefem Vencovským a č.80-23/2000 vypracovaným znalcem ing. Martinem Šotolou. 19.12.2000 - 18.6.2001
* nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálníhoúřadu v Jihlavě na listu vlastnictví č. 57 pro kat. území a obecNadějov, okres Jihlava jako- zeměd. hosp. budova postavená na pozemcích parc. č. st. 104/1a parc. č. st. 104/2- zeměd. hosp. budova postavená na pozemcích parc. č. st. 106/1,parc. č. st. 106/2 a parc. č. st. 106/3- zeměd. hosp. budova postavená na pozemku parc. č. st. 113- zeměd. hosp. budova postavená na pozemcích parc. č. st. 115/1,parc. č. st. 115/2 a parc. č. st. 115/3- nemovitost dosud nezapsaná v katastru nemovitostí pro kat.území Nadějov- zeměd. hosp. budova postavená na pozemku parc. č. st. 97 dlegeometrického plánu č. 75-386/95 ze dne 15.05.1995nemovitosti v cekové hodnotě 5.800.000,- KčVýše uvedené nemovitosti byly oceněny znaleckým posudkem č.1013-68/2000 vypracovaným znalcem ing. Josefem Vencovským a č.79-22/2000 vypracovaným znalcem ing. Martinem Šotolou. 19.12.2000 - 18.6.2001
STROJE A AUTOMOBILY:zemědělské stroje v celkové hodnotě 3.258.000,- Kčosobní automobily v celkové hodnotě 169.000,- Kčnákladní a speciální automobily v celkové hodnotě 152.000,- KčNepeněžitý vklad - stroje a automobily - předem určenéhoupisovatele byl oceněn společným znaleckým posudkem č.642-07-2000 vypracovaným znalcem ing. Jaromírem Koumarem a ing.Františkem Kučerou.Jediný akcionář jednomyslně schvaluje tržní ocenění nepeněžitéhovkladu v hodnotě ve výši 3.579.000,- Kč. 19.12.2000 - 18.6.2001
Jediný akcionář jednomyslně schvaluje tržní ocenění nepeněžitéhovkladu předem určeného upisovatele - nemovitostí - a nepeněžitývklad shora specifikován je vkládán v hodnotě ve výši12.800.000,- Kč. 19.12.2000 - 3.4.2001

Aktuální kontaktní údaje Zemědělská společnost Zhoř a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 25596900
Obchodní firma: Zemědělská společnost Zhoř a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Jihlavy
Vznik první živnosti: 21.2.2001
Celkový počet živností: 6
Aktivních živností: 3

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 25596900
Firma: Zemědělská společnost Zhoř a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Jihlava
Základní územní jednotka: Zhoř
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 17.4.2000

Kontakty na Zemědělská společnost Zhoř a.s. IČO: 25596900

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: 92 , 588 26 Zhoř Česká republika
č.p. 92, 588 26 Zhoř
30.7.2015
Sídlo: 92 , 588 26 Zhoř Česká republika
Zhoř 92, okres Jihlava, PSČ 58826
18.6.2001 - 30.7.2015
Sídlo: 92 , Zhoř Česká republika
Zhoř 92, okres Jihlava
17.4.2000 - 18.6.2001

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Obory činností Zemědělská společnost Zhoř a.s. IČO: 25596900

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
zemědělská výroba 30.7.2015
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 30.7.2015
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 30.7.2015
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 30.7.2015
poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví 29.1.2002 - 30.7.2015
přípravné práce pro stavby 29.1.2002 - 30.7.2015
velkoobchod 29.1.2002 - 30.7.2015
silniční motorová doprava nákladní 18.6.2001 - 30.7.2015
zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobkůza účelem zpracování nebo dalšího prodeje 17.4.2000 - 30.7.2015

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 21.2.2001

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Pěstitelské pálení

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poskytování technických služeb

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 2.5.2001

Živnost č. 3 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 22.7.2015

Živnost č. 4 Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.5.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.5.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.5.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Smíšené hospodářství
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Příprava staveniště
Nespecializovaný velkoobchod
Silniční nákladní doprava
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Vedení firmy Zemědělská společnost Zhoř a.s. IČO: 25596900

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Jiří Lhotský 30.7.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 16.6.2015
Ve funkci: od 16.6.2015
Adresa: Na Dolech 5151 , 586 01 Jihlava Česká republika
Na Dolech 5151/91, 586 01 Jihlava
Jméno: Ing. Stanislav Vorálek 30.7.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.6.2015
Adresa: Pod Jánským kopečkem 2261 , 586 01 Jihlava Česká republika
Pod Jánským kopečkem 2261/14, 586 01 Jihlava
Jméno: Ing. Pavel Dohnal 11.3.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.2.2016
Ve funkci: od 29.2.2016
Adresa: Hrbov 47 , 594 01 Velké Meziříčí Česká republika
Hrbov 47, 594 01 Velké Meziříčí
Jméno: Ing. Karel Pejcha 17.4.2000 - 29.1.2002
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 17.4.2001
Adresa: 74 , 588 27 Jamné Česká republika
Jamné č.74, okres Jihlava, PSČ 58827
Jméno: Marie Formáčková 17.4.2000 - 29.1.2002
Funkce: místopředsedkyně představenstva
Ve funkci: od 17.4.2001
Adresa: 27 , 588 27 Jamné Česká republika
Jamné č.27, okres Jihlava, PSČ 58827
Jméno: Jiřina Skryjová 17.4.2000 - 29.1.2002
Funkce: členka představenstva
Ve funkci: od 17.4.2001
Adresa: 70 , 588 27 Nadějov Česká republika
Nadějov č.70, okres Jihlava, PSČ 58827
Jméno: Ing. Jan Coufal 17.4.2000 - 6.10.2003
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 17.4.2000
Adresa: 588 26 Zhoř č.110 Česká republika
Zhoř č.110, PSČ 58826
Jméno: Ing. Karel Pejcha 29.1.2002 - 6.10.2003
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 17.4.2000
Ve funkci: od 17.4.2000
Adresa: 74 , 588 27 Jamné Česká republika
Jamné č.74, okres Jihlava, PSČ 58827
Jméno: Marie Formáčková 29.1.2002 - 6.10.2003
Funkce: místopředsedkyně představenstva
Trvání členství: od 17.4.2000 do 24.6.2003
Ve funkci: od 17.4.2000 do 24.6.2003
Adresa: 27 , 588 27 Jamné Česká republika
Jamné č.27, okres Jihlava, PSČ 58827
Jméno: Jiřina Skryjová 29.1.2002 - 6.10.2003
Funkce: členka představenstva
Ve funkci: od 17.4.2000
Adresa: 70 , 588 27 Nadějov Česká republika
Nadějov č.70, okres Jihlava, PSČ 58827
Jméno: Ing. Karel Pejcha 6.10.2003 - 6.8.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.6.2003 do 24.6.2008
Ve funkci: od 4.7.2003 do 24.6.2008
Adresa: 74 , 588 27 Jamné Česká republika
Jamné č.74, okres Jihlava, PSČ 58827
Jméno: Jana Lokvencová 6.10.2003 - 6.8.2008
Funkce: místopředsedkyně představenstva
Trvání členství: od 24.6.2003 do 24.6.2008
Ve funkci: od 4.7.2003 do 24.6.2008
Adresa: 588 27 Jamné 149 Česká republika
Jamné 149, PSČ 58827
Jméno: Jiřina Skryjová 6.10.2003 - 6.8.2008
Funkce: členka představenstva
Trvání členství: od 24.6.2003 do 24.6.2008
Adresa: 70 , 588 27 Nadějov Česká republika
Nadějov č.70, okres Jihlava, PSČ 58827
Jméno: Ing. Jan Coufal 6.10.2003 - 6.8.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.6.2003 do 24.6.2008
Adresa: 588 26 Zhoř č.110 Česká republika
Zhoř č.110, PSČ 58826
Jméno: Jana Lokvencová 6.8.2008 - 30.8.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.6.2008 do 24.8.2012
Ve funkci: od 18.7.2008 do 24.8.2012
Adresa: 588 27 Jamné 149 Česká republika
Jamné 149, PSČ 58827
Jméno: Ing. Karel Pejcha 6.8.2008 - 30.8.2012
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 24.6.2008 do 24.8.2012
Ve funkci: od 18.7.2008 do 24.8.2012
Adresa: 74 , 588 27 Jamné Česká republika
Jamné 74, okres Jihlava, PSČ 58827
Jméno: Ing. Jan Coufal 6.8.2008 - 30.8.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.6.2008 do 24.8.2012
Adresa: 588 26 Zhoř 110 Česká republika
Zhoř 110, PSČ 58826
Jméno: Lenka Coufalová 6.8.2008 - 30.8.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.6.2008 do 24.8.2012
Adresa: 588 26 Zhoř 110 Česká republika
Zhoř 110, PSČ 58826
Jméno: Ing. Petr Coufal 30.8.2012 - 17.1.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.8.2012 do 28.8.2014
Ve funkci: od 24.8.2012 do 28.8.2014
Adresa: 588 41 Rantířov 169 Česká republika
Rantířov 169, PSČ 58841
Jméno: Ing. Petr Coufal 17.1.2014 - 30.9.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.8.2012 do 28.8.2014
Ve funkci: od 24.8.2012 do 28.8.2014
Adresa: 169 , 588 41 Rantířov Česká republika
č.p. 169, 588 41 Rantířov
Jméno: Ing. Karel Pejcha 30.8.2012 - 30.7.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 24.8.2012 do 16.6.2015
Ve funkci: od 24.8.2012 do 16.6.2015
Adresa: 588 27 Jamné 74 Česká republika
Jamné 74, PSČ 58827
Jméno: Martin Škoda DiS. 30.8.2012 - 30.7.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.8.2012 do 16.6.2015
Adresa: Zahradní 454 , 675 55 Hrotovice Česká republika
Hrotovice, Zahradní 454, PSČ 67555
Jméno: Ing. Stanislav Vorálek 30.8.2012 - 30.7.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.8.2012 do 16.6.2015
Adresa: Pod Jánským kopečkem 2261 , 586 01 Jihlava Česká republika
Jihlava, Pod Jánským kopečkem 2261/14, PSČ 58601
Jméno: Ing. Jiří Lhotský 30.9.2014 - 30.7.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 28.8.2014 do 16.6.2015
Ve funkci: od 28.8.2014 do 16.6.2015
Adresa: Na Dolech 5151 , 586 01 Jihlava Česká republika
Na Dolech 5151/91, 586 01 Jihlava
Jméno: Martin Škoda DiS. 30.7.2015 - 11.3.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.6.2015 do 29.2.2016
Ve funkci: do 29.2.2016
Adresa: Zahradní 454 , 675 55 Hrotovice Česká republika
Zahradní 454, 675 55 Hrotovice

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Karel Pejcha 30.7.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.6.2015
Ve funkci: od 16.6.2015
Adresa: 74 , 588 27 Jamné Česká republika
č.p. 74, 588 27 Jamné
Jméno: Ing. Roman Jakoubek 11.11.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.6.2015
Adresa: Filipovské Chaloupky 410 , 588 13 Dobronín Česká republika
Filipovské Chaloupky 410, 588 13 Dobronín
Jméno: Ing. Petr Ehl Ph.D. 22.12.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 31.8.2016
Adresa: Kudeříkové 770 , 148 00 Praha 4 Česká republika
Kudeříkové 770/39, Kunratice, 148 00 Praha 4
Jméno: Marie Mokrá 17.4.2000 - 6.10.2003
Funkce: předsedkyně
Trvání členství: od 17.4.2000
Ve funkci: od 17.4.2000
Adresa: 242 , 592 13 Bohdalov Česká republika
Bohdalov č.242, okres Žďár nad Sázavou, PSČ 59213
Jméno: Vlastimil Pavlíček 17.4.2000 - 6.10.2003
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 17.4.2000
Ve funkci: od 17.4.2000
Adresa: 43 , 588 27 Nadějov Česká republika
Nadějov č.43, okres Jihlava, PSČ 58827
Jméno: Josef Novák 17.4.2000 - 6.10.2003
Funkce: člen
Ve funkci: od 17.4.2000 do 24.6.2003
Adresa: 10 , 588 27 Rybné Česká republika
Rybné č.10, okres Jihlava, PSČ 58827
Jméno: Marie Mokrá 6.10.2003 - 6.8.2008
Funkce: předsedkyně
Trvání členství: od 24.6.2003 do 24.6.2008
Ve funkci: od 12.8.2003 do 24.6.2008
Adresa: 242 , 592 13 Bohdalov Česká republika
Bohdalov č.242, okres Žďár nad Sázavou, PSČ 59213
Jméno: Karel Kašík 6.10.2003 - 6.8.2008
Funkce: člen
Trvání členství: od 24.6.2003 do 24.6.2008
Adresa: 13 , Rybné Česká republika
Rybné 13
Jméno: Vlastimil Pavlíček 6.10.2003 - 6.8.2008
Funkce: člen
Trvání členství: od 23.6.2003 do 24.6.2008
Adresa: 43 , 588 27 Nadějov Česká republika
Nadějov 43, okres Jihlava, PSČ 58827
Jméno: Marie Mokrá 6.8.2008 - 30.8.2012
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 24.6.2008 do 24.8.2012
Ve funkci: od 17.7.2008 do 24.8.2012
Adresa: 242 , 592 13 Bohdalov Česká republika
Bohdalov 242, okres Žďár nad Sázavou, PSČ 59213
Jméno: Karel Kašík 6.8.2008 - 30.8.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.6.2008 do 24.8.2012
Adresa: 13 , Rybné Česká republika
Rybné 13
Jméno: Bohuslava Krejčová 6.8.2008 - 18.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.6.2008 do 10.6.2014
Ve funkci: do 10.6.2014
Adresa: 119 , Zhoř Česká republika
Zhoř 119
Jméno: Ing. Petr Sezemský 30.8.2012 - 18.7.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 24.8.2012
Ve funkci: od 24.8.2012 do 10.6.2014
Adresa: Konečná 1576 , 393 01 Pelhřimov Česká republika
Pelhřimov, Konečná 1576, PSČ 39301
Jméno: Ing. Roman Jakoubek 30.8.2012 - 18.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.8.2012
Ve funkci: do 10.6.2014
Adresa: 588 12 Dobronín 316 Česká republika
Dobronín 316, PSČ 58812
Jméno: Ing. Roman Jakoubek 18.7.2014 - 30.7.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 24.8.2012 do 16.6.2015
Ve funkci: od 10.6.2014 do 16.6.2015
Adresa: Polenská 316 , 588 12 Dobronín Česká republika
Polenská 316/17, 588 12 Dobronín
Jméno: Milan Čada 18.7.2014 - 30.7.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.6.2014 do 16.6.2015
Adresa: 116 , 588 26 Zhoř Česká republika
č.p. 116, 588 26 Zhoř
Jméno: Ing. Petr Sezemský 18.7.2014 - 30.7.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.8.2012 do 16.6.2015
Adresa: Konečná 1576 , 393 01 Pelhřimov Česká republika
Konečná 1576, 393 01 Pelhřimov
Jméno: Ing. Petr Sezemský 30.7.2015 - 13.9.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.6.2015 do 31.8.2016
Adresa: Konečná 1576 , 393 01 Pelhřimov Česká republika
Konečná 1576, 393 01 Pelhřimov
Jméno: Ing. Roman Jakoubek 30.7.2015 - 11.11.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.6.2015
Adresa: Polenská 316 , 588 12 Dobronín Česká republika
Polenská 316/17, 588 12 Dobronín
Jméno: Ing. Petr Ehl Ph.D. 13.9.2016 - 22.12.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 31.8.2016
Adresa: Na Třebešíně 1060 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Na Třebešíně 1060/10, Strašnice, 100 00 Praha 10

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Stanislav Vorálek
Člen statutárního orgánu: Ing. Jiří Lhotský
Člen statutárního orgánu: Ing. Pavel Dohnal

Vlastníci firmy Zemědělská společnost Zhoř a.s. IČO: 25596900

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 75 072 000 Kč 100% 24.7.2002
zakladni 60 092 000 Kč 100% 18.6.2001 - 24.7.2002
zakladni 1 080 000 Kč 100% 17.4.2000 - 18.6.2001

Sbírka Listin Zemědělská společnost Zhoř a.s. IČO: 25596900

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 3296/SL 93 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 8.4.2015 11.11.2015 12.11.2015 19
B 3296/SL 92 notářský zápis [NZ 197/2015] rozhodnutí řádné VH, stanovy Krajský soud v Brně 22.6.2015 30.7.2015 4.8.2015 12
B 3296/SL 91 ostatní zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Brně 16.6.2015 30.7.2015 4.8.2015 1
B 3296/SL 90 ostatní částečný zápis ze zasedání předst. Krajský soud v Brně 28.8.2014 9.9.2014 31.10.2014 2
B 3296/SL 89 zpráva auditora 2013 Krajský soud v Brně 20.5.2014 8.8.2014 27.10.2014 4
B 3296/SL 88 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 6.5.2014 8.8.2014 27.10.2014 12
B 3296/SL 87 ostatní zápis z VH Krajský soud v Brně 10.6.2014 26.6.2014 30.9.2014 4
B 3296/SL 86 účetní závěrka [2012] Krajský soud v Brně 18.5.2013 31.7.2013 13.8.2013 16
B 3296/SL 85 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 18.5.2013 31.7.2013 13.8.2013 5
B 3296/SL 84 zpráva auditora 2012 Krajský soud v Brně 20.5.2013 31.7.2013 13.8.2013 4
B 3296/SL 83 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 2012 Krajský soud v Brně 29.3.2013 31.7.2013 13.8.2013 4
B 3296/SL 82 ostatní zápis z jed.mim.VH Krajský soud v Brně 24.8.2012 30.8.2012 19.9.2012 4
B 3296/SL 81 ostatní volba před.a místopřed. Krajský soud v Brně 24.8.2012 30.8.2012 19.9.2012 1
B 3296/SL 80 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 4.4.2012 21.8.2012 11.9.2012 5
B 3296/SL 79 účetní závěrka -výkaz 2011 Krajský soud v Brně 4.4.2012 21.8.2012 11.9.2012 2
B 3296/SL 78 účetní závěrka -příloha 2011 Krajský soud v Brně 4.4.2012 21.8.2012 11.9.2012 10
B 3296/SL 77 účetní závěrka -rozvaha 2011 Krajský soud v Brně 4.4.2012 21.8.2012 11.9.2012 4
B 3296/SL 76 zpráva auditora 2011 Krajský soud v Brně 26.4.2012 21.8.2012 11.9.2012 3
B 3296/SL 75 zpráva auditora 2010 Krajský soud v Brně 21.4.2011 4.7.2011 3
B 3296/SL 74 účetní závěrka - příloha 2010 Krajský soud v Brně 25.3.2011 4.7.2011 10
B 3296/SL 73 účetní závěrka - výkaz 2010 Krajský soud v Brně 4.7.2011 4
B 3296/SL 72 účetní závěrka - rozvaha 2010 Krajský soud v Brně 4.7.2011 6
B 3296/SL 71 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 25.3.2011 4.7.2011 5
B 3296/SL 70 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 20.4.2010 25.6.2010 5
B 3296/SL 69 zpráva auditora 2009 Krajský soud v Brně 25.3.2010 25.6.2010 7
B 3296/SL 68 účetní závěrka - příloha 2009 Krajský soud v Brně 25.3.2010 25.6.2010 10
B 3296/SL 67 účetní závěrka - výkaz 2009 Krajský soud v Brně 25.3.2010 25.6.2010 3
B 3296/SL 66 účetní závěrka - rozvaha 2009 Krajský soud v Brně 25.3.2010 25.6.2010 4
B 3296/SL 65 zpráva auditora 2008 Krajský soud v Brně 20.4.2009 10.7.2009 6
B 3296/SL 64 účetní závěrka -příloha 2008 Krajský soud v Brně 18.3.2009 10.7.2009 11
B 3296/SL 63 účetní závěrka -výkaz 2008 Krajský soud v Brně 10.7.2009 4
B 3296/SL 62 účetní závěrka -rozvaha 2008 Krajský soud v Brně 10.7.2009 4
B 3296/SL 61 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 18.3.2009 10.7.2009 5
B 3296/SL 60 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 14.8.2008 1
B 3296/SL 59 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 14.8.2008 1
B 3296/SL 58 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 14.8.2008 1
B 3296/SL 57 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 14.8.2008 1
B 3296/SL 56 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 14.8.2008 1
B 3296/SL 55 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 14.8.2008 1
B 3296/SL 54 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 14.8.2008 1
B 3296/SL 53 ostatní -prezenční listina Krajský soud v Brně 14.8.2008 2
B 3296/SL 52 ostatní -volebí řád Krajský soud v Brně 24.6.2008 14.8.2008 1
B 3296/SL 51 ostatní -záp. ze zas. DR Krajský soud v Brně 17.7.2008 14.8.2008 1
B 3296/SL 50 ostatní -záp. ze zas. předst. Krajský soud v Brně 18.7.2008 14.8.2008 1
B 3296/SL 49 ostatní -záp. z VH Krajský soud v Brně 24.6.2008 14.8.2008 3
B 3296/SL 48 zpráva auditora 2007 Krajský soud v Brně 26.5.2008 7.7.2008 2
B 3296/SL 47 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Brně 14.5.2008 2.7.2008 5
B 3296/SL 46 účetní závěrka -příloha 2007 Krajský soud v Brně 14.5.2008 2.7.2008 10
B 3296/SL 45 účetní závěrka -výkaz 2007 Krajský soud v Brně 2.7.2008 2
B 3296/SL 44 účetní závěrka -rozvaha 2007 Krajský soud v Brně 2.7.2008 4
B 3296/SL 43 zpráva auditora - ověř. úč. záv. 2006 Krajský soud v Brně 25.5.2007 7.8.2007 1
B 3296/SL 42 účetní závěrka - výkaz k 30.4.2007 Krajský soud v Brně 7.8.2007 4
B 3296/SL 41 účetní závěrka - rozvaha k 30.4.2007 Krajský soud v Brně 7.8.2007 4
B 3296/SL 40 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 14.5.2007 7.8.2007 24
B 3296/SL 39 výroční zpráva -2005 Krajský soud v Brně 15.5.2006 16.8.2006 21
B 3296/SL 38 výroční zpráva 2004 Krajský soud v Brně 18.4.2005 12.7.2005 20
B 3296/SL 37 výroční zpráva -2003 Krajský soud v Brně 30.4.2004 24.1.2005 19
B 3296/SL 36 účetní závěrka 2003 Krajský soud v Brně 30.4.2004 28.7.2004 9
B 3296/SL 35 výroční zpráva -2003 Krajský soud v Brně 13.5.2004 21.5.2004 28
B 3296/SL 34 podpisové vzory - ČP Krajský soud v Brně 6.8.2003 15.10.2003 7
B 3296/SL 33 ostatní - zápis schůze Krajský soud v Brně 12.8.2003 15.10.2003 1
B 3296/SL 32 ostatní - zápis schůze Krajský soud v Brně 4.7.2003 15.10.2003 1
B 3296/SL 31 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 24.6.2003 15.10.2003 3
B 3296/SL 30 účetní závěrka 2002 Krajský soud v Brně 21.3.2003 8.7.2003 27
B 3296/SL 29 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 26.6.2002 27.11.2002 3
B 3296/SL 28 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 27.11.2002 16
B 3296/SL 27 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 26.6.2002 27.11.2002 6
B 3296/SL 26 ostatní sml. o upsání akcií Krajský soud v Brně 29.4.2002 15.8.2002 5
B 3296/SL 25 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 15.8.2002 19
B 3296/SL 24 účetní závěrka 2001 Krajský soud v Brně 10.4.2002 6.6.2002 20
B 3296/SL 23 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Brně 22.6.2001 6.6.2002 12
B 3296/SL 22 podpisové vzory Krajský soud v Brně 15.5.2002 1
B 3296/SL 21 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Brně 26.3.2001 15.5.2002 10
B 3296/SL 20 notářský zápis - rozhodn.VH Krajský soud v Brně 20.11.2001 15.5.2002 102
B 3296/SL 19 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 17.4.2001 25.6.2001 32
B 3296/SL 18 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 30.3.2001 25.6.2001 35
B 3296/SL 9 posudek znalce Krajský soud v Brně 21.9.2000 12.1.2001 21
B 3296/SL 8 posudek znalce Krajský soud v Brně 4.9.2000 12.1.2001 23
B 3296/SL 7 posudek znalce Krajský soud v Brně 20.9.2000 12.1.2001 17
B 3296/SL 6 posudek znalce Krajský soud v Brně 29.1.1990 12.1.2001 4
B 3296/SL 5 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 24.10.2000 12.1.2001 57
B 3296/SL 4 ostatní dodatek k zn. posudku Krajský soud v Brně 20.11.2000 12.1.2001 1
B 3296/SL 17 posudek znalce Krajský soud v Brně 7.8.2000 12.1.2001 68
B 3296/SL 16 ostatní odborný posudek Krajský soud v Brně 24.8.2000 12.1.2001 41
B 3296/SL 15 ostatní odborný posudek Krajský soud v Brně 24.8.2000 12.1.2001 26
B 3296/SL 14 ostatní - ocenění nemovitosti Krajský soud v Brně 22.8.2000 12.1.2001 27
B 3296/SL 13 ostatní - ocenění nemovitosti Krajský soud v Brně 22.8.2000 12.1.2001 52
B 3296/SL 12 notářský zápis Krajský soud v Brně 6.9.2000 12.1.2001 27
B 3296/SL 11 posudek znalce Krajský soud v Brně 29.8.2000 12.1.2001 26
B 3296/SL 10 posudek znalce Krajský soud v Brně 22.9.2000 12.1.2001 19
B 3296/SL 3 posudek znalce - ocenění nemovitostí Krajský soud v Brně 31.3.2000 26.4.2000 28
B 3296/SL 2 posudek znalce - č. 1219-21/00 Krajský soud v Brně 27.3.2000 26.4.2000 24
B 3296/SL 1 notářský zápis - ZL, stanovy Krajský soud v Brně 10.4.2000 26.4.2000 24

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Zemědělská společnost Zhoř a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Zemědělská společnost Zhoř a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.