Zemědělská společnost Písková Lhota a.s. Písková Lhota IČO: 00106453

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Zemědělská společnost Písková Lhota a.s., která sídlí v obci Písková Lhota a bylo jí přiděleno IČO 00106453.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Zemědělská společnost Písková Lhota a.s. se sídlem v obci Písková Lhota byla založena v roce 1951. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 22 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady , Silniční motorová doprava a další.

Základní údaje o Zemědělská společnost Písková Lhota a.s. IČO: 00106453

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 1.1.2006
Spisová značka: B 10365
IČO: 00106453
Obchodní firma: Zemědělská společnost Písková Lhota a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.1.2006
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 5.6.1951
Valná hromada společnosti schválila zvýšení základního kapitálu společnosti předem určeným zájemcem společností FP majetková a.s. se sídlem Praha 9 Libeň, Podvinný mlýn 2283/18 PSČ 190 00, identifikační číslo 247 43364, zapsané v obchodním rejstříku ved eném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce 16524, o 41.000.000 Kč, slovy: čtyřicet jedna miliónů korun českých, na částku 77.290.000 Kč, slovy: sedmdesát sedm miliónů dvě stě devadesát tisíc korun českých, a to nepeněžitým vkladem cca 170,9 ha zeměděl ské půdy, Cena nepeněžitého vkladu byla určena na základě znaleckého posudku vyhotoveného dne 15.5.2017 znalcem Ing. Zdeňkem Jahnem, CSc., Boučkova 783/II, 290 01 Poděbrady, posudek je zapsán ve znaleckém deníku pod pořadovým číslem 7457, čistopis byl vyhotoven dn e 15.5.2017, kde byl předmět vkladu oceněn částkou 41.204.290 Kč, slovy: čtyřicet jedna miliónů dvě stě čtyři tisíce dvě stě devadesát korun českých. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je vstup strategického investora do společnosti za účelem rozvoje výrobních a podnikatelských aktivit společnosti. Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku se nepřipouští. Přednostní právo dosavadních akcionářů na úpis nových akcií je vyloučeno. Za tento nepeněžitý vklad bude emitováno 4.100, slovy: čtyři tisíce sto, kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě á 10.000 Kč, slovy: deset tisíc korun českých. Upisovací lhůta počíná dnem následujícím po přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu a končí uplynutím 1, slovy: jednoho, měsíce. Emisní kurs každé akcie bude roven její jmenovité hodnotě. Místem pro vnesení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti a lhůta pro vnesení nepeněžitého vkladu je 15, slovy: patnáct, dnů ode dne úpisu akcií. 16.8.2017 - 13.9.2017
Počet členů statutárního orgánu: 3 4.8.2014 - 6.10.2015
Počet členů dozorčí rady: 3 4.8.2014 - 6.10.2015
Valná hromada Zemědělské společnosti Písková Lhota a. s. rozhodla dne 25.06.2009 o zvýšení základního kapitálu společnosti s vyloučením přednostního práva stávajících akcionářů takto: 1. Stávající základní kapitál společnosti ve výši 35,807.000,-- Kč, který byl zcela splacen, se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 483.000,-- Kč na celkovou výši základního kapitálu 36,290.000,-- Kč a to upsáním těchto nových akcií: a) 47 kusy kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč každé akcie b) 13 kusy kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč každé akcie, všechny tyto nové akcie nebudou kótovanými cennými papíry. Práva spojená s novými akciemi budou stej ná jako práva vztahující se ke stávajícím akciím společnosti. 2. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nepřipouští se upisování nepeněžitými vklady. Připouští se možnost splatit emisní kurs započtením peněžité pohledávky. 3. Emisní kurs každé noé akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč je 10.000,-- Kč, emisní kurs každné nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč je 1.000,-- Kč. 4. Přednostní právo všech stávajících akcionářů je vyloučeno, veškeré nové akcie budou s ohledem na důležitý zájem společnosti nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům - věřitelům společnosti uvedeným v notářském zápisu notářky JUDr. Marcely Svobodové N Z 186/2009, ze dne 09.07.2009. 5. Akcie budou jednotlivými, předem určenými zájemci upsány podpisem smlouvy o upsání akcií, která bude po úředním ověření podpisu upisovatele a ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti. 6. Lhůta pro upisování akcií počne běžet patnáctého dne od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v Obchodním věstníku a skončí po uplynutí dne úpisu. Připadne-li pos lední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je poslednímdnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. 7. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určeným zájemcům představenstvem oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem zaslaným na adresu jejich bydliště či sídla. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouvy na upsání akci í a návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Emisní kurs takto upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě. K upsání akcií musí být poskytnuta lhůta alespoň čtrnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. 8. Místem pro upisování akcií je sídlo Zemědělské společnosti Písková Lhota a. s., sekretariát předsedy představenstva v pracovních dnech od 9,00 hod. do 15,00 hod. 9. Vyslovuje se souhlas se započtením peněžitých pohledávek upisovatelů - předem určeným zájemcům - za Zemědělskou společností Písková Lhota a. s. proti pohledávkám této společnosti na splacení emisního kursu všech nově emitovaných akcií, přičemž peněžité pohledávky jednotlivých předem určených zájemců jsou v účetnictví společnosti vedeny ve výši uvedené v notářském zápisu notářky JUDr. Marcely Svobodové NZ 186/2009, ze dne 09.07.2009. 10. Emisní kurs nově vydaných akcií bude splacen výhradně formou započtení. Upisovatelé - předem určení zájemci - jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných nových akcií v plné výši a uzavřit se společností dohodu o započtení peněžité pohledávky upiso vatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií nejpozději do jednoho měsíce od uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohody o započtení budou mimo jiné obsahovat specifickaci pohledávek, právní důvod jejich vznikum, počet a jmenovito u hodnotu akcií, jejich emisní kurs, jehož splacení bude formou započtení proti pohledávce akcionáře. Podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny. 11. Představenstvu společnosti se ukládá povinnost doručit upisovatelům - předem určeným zájemcům - návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu současně s návrhem na uzavření smlouv y o upsání akcií. 12. Veškeré akcie, které zůstanou předem určenými zájemci neupsány na konci lhůty k upisování, budou upsány na základě veřejné nábídky. Místem pro jejich upisování je sídlo Zemědělské společnosti Písková Lhota a. s., sekretariát předsedy představenstva v  pracovních dnech od 9,00 hodin do 15,00 hodin během období platnosti veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií společnosti bude činit dva týdny a započne v den, kdy společnost oznámí tento veřejný návrh způsobem stanoveným zákonem. 29.7.2009 - 24.10.2009
Valná hromada Zemědělské společnosti Písková Lhota a.s. rozhodla dne 12.6.2008 o zvýšení základního kapitálu společnosti s vyloučením přednostního práva stávajících akcionářů takto: 1. Stávající základní kapitál společnosti ve výši 35.494.00,--Kč, který byl zcela splacen, se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 313.000,--Kč na celkovou výši základního kapitálu 35.807.000,--Kč a to upsáním těchto nových akcií: a) 31 kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč každé akcie b) 3 kusy kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva o jmenovité hodnotě 1.000,--Kč každé akcie, všechny tyto nové akcie nebudou kótovanými cennými papíry. Práva spojená s novými akciemi budou stejná jako práva vztahující se ke stávajícím akciím společnosti. 2. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nepřipouští se upisování nepeněžitými vklady. Připouští se možnost splatit emisní kurs započtením peněžité poheldávky. 3. Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč je 10.000,--Kč, emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,--Kč je 1.000,--Kč. 4. Přednostní právo všech stávajících akcionářů je vyloučeno, veškeré nové akcie budou s ohledem na důležitý zájem společnosti nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům - věřitelům společnosti uvedeným v notářském zápisu notářky JUDr. Marcely Svobodové N Z 209/2008, ze dne 20.6.2008. 5. Akcie budou jednotlivými, předem určenými zájemci upsány podpisem smlouvy o upsání akcií, která bude po úředním ověření podpisu upisovatele a ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti. 6. Lhůta pro upisování akcií počne běžet patnáctého dne od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v Obchodním věstníku a skončí po uplynutí šedesáti kalendářních dnů od prvního dne úpisu. Připadne-li poslední úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. 7. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určeným zájemcům představenstvem oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem zaslaným na adresu jejich bydliště či sídla. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouvy na upsání akc ií a návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Emisní kurs takto upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě. K upsání akcií musí být poskytnuta lhůta alespoň čtrnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. 8. Místem pro upisování akcií je sídlo Zemědělské společnosti Písková Lhota a.s., sekretariát předsedy představenstva v pracovních dnech od 9.00 hod. do 15.00 hod. 9. Vyslovuje se souhlas se započtením peněžitých pohledávek upisovatelů - předem určených zájemců - za Zemědělskou společností Písková Lhota a.s. proti pohledávkám této společnosti na splacení emisního kursu všech nově emitovaných akcií, přičemž peněžité pohledávky jednotlivých předem určených zájemců jsou v účetnictví společnosti vedeny ve výši uvedené v notářském zápisu notářky JUDr. Marcely Svobodové NZ 209/2008, ze dne 20.6.2008. 10. Emisní kurs nově vydaných akcií bude splacen výhradně formou započtení. Upisovatelé - předem určení zájemci - jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných nových akcií v plné výši a uzavřít se společností dohodu o započtení peněžité pohledávky upis ovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií nejpozději do jednoho měsíce od uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohody o započtení musí být uzavřeny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstří ku. Dohody o započtení budou mimo jiné obsahovat specifikaci pohledávek, právní důvod jejich vzniku, počet a jmenovitou hodnotu akcií, jejich emisní kurs, jehož splacení bude formou započtení proti pohledávce akcionáře. Podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny. 11.Představenstvu společnosti se ukládá povinnost doručit upisovatelům - předem určeným zájemcům - návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu součastně s návrhem na uzavření smlouv y o upsání akcií. 12. Veškeré akcie, které zůstanou předem určenými zájemci neupsány na koci lhůty k upisování, budou upsány na základě veřejné nabídky. Místem pro jejich upisování je sídlo Zemědělské společnosti Písková Lhota a.s., sekretariát předsedy představenstva v pr acovních dnech od 9.00 hod. do 15.00 hod. během období platnosti veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií společnosti. Období platnosti veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií společnosti bude činit dva týdny a započne v den, kdy společnost oznámí tento veře jný návrh způsobem stanoveným zákonem. 18.7.2008 - 5.11.2008
Valná hromada Zemědělské společnosti Písková Lhota a.s. rozhodla dne 27.6.2007 o zvýšení základního kapitálu společnosti s vyloučením přednostního práva stávajících akcionářů takto: 1. Stávající základní kapitál společnosti ve výši 34,702.000,-Kč který byl zcela zplacen, se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 792.000,-Kč na celkovou výši základního kapitálu 35,494.000,-Kč, a to upsáním těchto nových akcií: a) 77 kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každé akcie b) 22 kusy kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva o jmenovité hodnotě 1000,- Kč každé akcie, všechny tyto nové akcie nebudou kótovanými cennými papíry. Práva spojená s novými akciemi budou stejn á jako práva vztahující se ke stávajícím akciím společnosti. 2. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nepřipouští se upisování nepeněžitými vklady. Připouští se možnost splatit emisní kurs započtením peněžité pohledávky. 3. Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč je 10.000,-Kč, emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1000,- Kč je 1.000,-Kč. 4. Přednostní právo všech stávajících akcionářů je vyloučeno, veškeré nové akcie budou s ohledem na důležitý zájem společnosti nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům - věřitelům společnosti uvedeným v notářském zápisu notářky JUDr. Marcely Svobodové N Z 167/2007 ze dne 20.7.2007. 5. Akcie budou jednotlivými, předem určenými zájemci upsány podpisem smlouvy o upsání akcií, která bude po úředním ověření podpisu upisovatele a ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti. 6.Lhůta pro upisování akcií počne běžet patnáctého dne od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v Obchodním věstníku a skončí po uplynutí šedesáti kalendářních dnů od prvního dne úpisu. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli, nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. 7. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určeným zájemcům představenstvem oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem zaslaným na adresu jejich bydliště či sídla. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouvy na upsání akci í a návrh dohody o započtení peněžité pohledávkyupisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Emisní kurs takto upisovaných akcií odpovídá od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií jejich jmenovité hodnotě. K upsán í akcií musí být poskytnuta lhůta alespoň čtrnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. 8. Místem pro upisování akcií je sídlo Zemědělské společnosti Písková Lhota a.s., sekretariát předsedy představenstva v pracovních dnech od 9,00 hod. do 15, 00 hod. 9. Vyslovuje se souhlas se započtením peněžitých pohledávek upisovatelů- předem určeným zájemcům- za Zemědělskou společností Písková Lhota a.s. proti pohledávkám této společnostina splacení emisního kursu všech nově emitovaných akcií, přičemž peněžité poh ledávky jednotlivých předem určených zájemců jsou v účetnictví společnosti vedeny ve výši uvedenév notářském zápisu notářky JUDr. Marcely Svobodové NZ 167/2007 ze dne 20.7.2007. 10. Emisní kurs nově vydaných akcií bude splacen výhradně formou započtení. Upisovatelé - předem určení zájemci- jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných nových akcií v plné výši a uzavřít se společností dohodu o započtení peněžité pohledávky upiso vatelů vůči společnosti proti pohleávce na splacení emisního kursu akcií nejpozději do jednoho měsíce od uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohody o započtení musí být uzavřeny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku .Dohody o započtení budou mimo jiné obsahovat specifikaci pohledávek, právní důvod jejich vzniku, počet a jmenovitou hodnotu akcií, jejich emisní kurs, jehož splacení bude formou započtení proti pohledávce akcionáře. Podpisy na dohodě musí být úředně ověř eny. 11.Představenstvu společnosti se ukládá povinnost doručit upisovatelům -předem určeným zájemcům- návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu současně s návrhem na uzavření smlouvy o  upsání akcií. 12. Veškeré akcie, které zůstanou předem určenými zájemci neupsány na konci lhůty k upisování, budou upsány na základě veřejné nabídky. Místem pro jejich upisování je sídlo Zemědělské společnosti Písková Lhota, a.s., sekretariát předsedy představenstva v  pracovních dnech od 9,00 hodin do 15,00 hodin během období platnosti veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií společnosti. Období platnosti veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií společnosti bude činit dva týdny a započne v den, kdy společnost oznámí tento veřejný návrh způsobem stanoveným zákonem. 30.7.2007 - 4.4.2008
Valná hromada Zemědělské společnosti Písková Lhota a.s. rozhodla dne 29. 6. 2006 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto : 1. Stávající základní kapitál společnosti ve výši 34,122.000,--Kč, který byl zcela splacen, se zvyšuje peněžitým vkladem o č ástku 580.000,--Kč na celkovou výši základního kapitálu 34,702.000,--Kč a to upsáním těchto nových akcií: a) 53 kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč každé akcie b) 50 kusy kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč každé akcie, všechny tyto nové akcie nebudou kótovanými cennými papíry. Práva spojená s novými akciemi budou stejná jako práva vztahující se ke stávajícím akciím společnosti. 2. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nepřipouští se upisování nepeněžitými vklady. Připouští se možnost splatit emisní kurs započtením peněžité pohledávky. 3. Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč je 10.000,--Kč, emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,--Kč je 1.000,--Kč. 4. Přednostní právo všech stávajících akcionářů je vyloučeno, veškeré nové akcie budou s ohledem na důležitý zájem společnosti nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům - věřitelům společnosti uvedeným v notářském zápisu notářky JUDr. Marcely Svobodové N Z 202/2006, N/180/2006 ze dne 19. 7. 2006. 5. Akcie budou jednotlivými, předem určenými zájemci upsány podpisem smlouvy o upsání akcií, která bude po úředním ověření podpisu upisovatele a ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti. 6. Lhůta pro upisování akcií počne běžet patnáctého dne od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v Obchodním věstníku a skončí po uplynutí šedesáti kalendářních dnů od prvního dne úpisu. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. 7. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určeným zájemcům představenstvem oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem zaslaným na adresu jejich bydliště či sídla. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouvy na upsání akci í a návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Emisní kurs takto upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě. K upsání akcií musí být poskytnuta lhůta alespoň čtrnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. 8. Místem pro upisování akcií je sídlo Zemědělské společnosti Písková Lhota a.s., sekretariát předsedy představenstva v pracovních dnech od 9.00 hod. do 15.00 hod. 9. Vyslovuje se souhlas se započtením peněžitých pohledávek upisovatelů - předem určeným zájemcům - za Zemědělskou společností Písková Lhota a.s. proti pohledávkám této společnosti na splacení emisního kursu všech nově emitovaných akcií, přičemž peněžité pohledávky jednotlivých předem určených zájemců jsou v účetnictví společnosti vedeny ve výši uvedené v notářském zápisu notářky JUDr. Marcely Svobodové NZ 202/2006, N 180/2006 ze dne 19. 7.2006. 10. Emisní kurs nově vydaných akcií bude splacen výhradně formou započtení. Upisovatelé - předem určení zájemci - jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných nových akcií v plné výši a uzavřít se společností dohodu o započtení peněžité pohledávky upis ovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií nejpozději do jednoho měsíce od uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohody o započtení musí být uzavřeny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstř íku. Dohody o započtení budou mimo jiné obsahovat specifikaci pohledávek, právní důvod jejich vzniku, počet a jmenovitou hodnotu akcií, jejich emisní kurs, jehož splacení bude formou započtení proti pohledávce akcionáře. Podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny. 11. Představenstvu společnosti se ukládá povinnost doručit upisovatelům - předem určeným zájemcům - návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu současně s návrhem na uzavření smlouv y o upsání akcií. 12. Veškeré akcie, které zůstanou předem určenými zájemci neupsány na konci lhůty k upisování, budou upsány na záklaldě veřejné nabídky. Místem pro jejich upisování je sídlo Zemědělské společnosti Písková Lhota a.s., sekretariát předsedy představenstva v  pracovních dnech od 9,00 hodin do 15,00 hodin během období platnosti veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií společnosti. Období platnosti veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií společnosti bude činit dva týdny a započne v den, kdy společnost oznámí tento veřejný návrh způsobem stanoveným zákonem. 31.8.2006 - 23.1.2007
Společnost změnila právní formu ze Zemědělského družtva Písková Lhota, se sídlem okr. Nymburk, Písková Lhota, IČ 001 06 453, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle DrXCII, vložce 434, na akciovou společnost. 1.1.2006
Zemědělské družstvo Písková Lhota, se sídlem Písková Lhota, okr.Nymburk, identifikační číslo 001 06 453 se ke dni 1.1.2006 vymazává z obchodního rejstříku. Právním důvodem výmazu je skutečnost, že Zemědělské družtvo Písková Lhota změnilo právní formu na akciovou společnost Zemědělská společnost Písková Lhota, a.s., zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 10365. 1.1.2006 - 1.1.2006
Zastupování a podepisování: Za družstvo jedná a podepisuje předseda nebo místopředseda družstva. 25.4.1994 - 1.1.2006
Základní členský vklad 10.000 Kčs. 22.1.1993 - 3.5.2002
Usnesením členské schůze dne 6. 11. 1992 byly schváleny stanovy družstva. 22.1.1993 - 1.1.2006
Za družstvo jedná a podpisuje předseda nebo místopřed- seda družstva. Dosavadní způsob zastupování a podpisování se vymazuje. 28.3.1989 - 25.4.1994
U člena představenstva ing. Josef Mansfelda se zapisuje fun- kce místopředsedy. 28.3.1989 - 25.4.1994
Usnesením členské schůze konané dne 6.12.1973 a 28.12.1974 po schválení radou ONV v Nymburce ze dne 7.1.1975 sloučila se v Jednotné zemědělské družstvo Přední Lhota - Plabec Jednotné zemědělské družstvo Mír v Kovanicích Jednotné zemědělské družstvo v Kostelní Lhotě Jednotné zemědělské družstvo "Svornost" v Hořátvi a tímto družstvem ke dni 1.1.1975. 22.6.1976 - 25.4.1994
Název družstva nyní: Jak ve sl. 3 uvedeno. 22.6.1976 - 25.4.1994
Rozhodnutím členské schůze konané dne 26.4.1971 byly přijaty vlastní stanovy družstva, schválené radou ONV v Nymburce dne 5.8.1971 a zaregistrované pod poř. č. 61/3. 5.10.1971 - 25.4.1994
Název družstva nyní jak uvedeno ve sl. 3. 5.10.1971 - 25.4.1994
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 5.10.1971 - 25.4.1994
Usnesením členské schůze konané dne 4.4.1962 po schválení rady ONV v Nymburce ze dne 11.4.1962 sloučila se Jednotná zemědělská družstva v Polabci a Přední Lhotě s tímto družst- vem. 2.5.1962 - 25.4.1994
Družstvo ustaveno podle § 5 odst. 2 zák. č. 69/49 Sb. usnesením Okresního národního výboru v Poděbradech ze dne 20. dubna 1951. 5.6.1951 - 1.1.2006

Aktuální kontaktní údaje Zemědělská společnost Písková Lhota a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 00106453
Obchodní firma: Zemědělská společnost Písková Lhota a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Poděbrady
Vznik první živnosti: 11.2.1992
Celkový počet živností: 21
Aktivních živností: 2

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 00106453
Firma: Zemědělská společnost Písková Lhota a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Nymburk
Základní územní jednotka: Písková Lhota
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.5.1976

Kontakty na Zemědělská společnost Písková Lhota a.s. IČO: 00106453

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Poděbradská 194 , Písková Lhota 290 01 6.10.2015
Sídlo: Poděbradská 194 , Písková Lhota 290 01 1.1.2006 - 6.10.2015
Sídlo: Písková Lhota , 290 01 okr.Nymburk Česká republika
25.4.1994 - 1.1.2006
Sídlo: Písková Lhota , 290 01 okr. Nymburk Česká republika
10.6.1991 - 25.4.1994
Sídlo: Písková Lhota , okr. Nymbruk Česká republika
2.5.1962 - 10.6.1991
Sídlo: Písková Lhota , okr. Poděbrady Česká republika
5.6.1951 - 2.5.1962

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Poděbradská 194, Písková Lhota 290 01

Obory činností Zemědělská společnost Písková Lhota a.s. IČO: 00106453

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 2.10.2009
Obráběčství 2.10.2009 - 4.8.2014
Kovářství, podkovářství 2.10.2009 - 4.8.2014
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 2.10.2009 - 4.8.2014
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 2.10.2009 - 4.8.2014
Zámečnictví, nástrojářství 2.10.2009 - 4.8.2014
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 3.5.2002
zámečnictví 3.5.2002 - 2.10.2009
velkoobchod 3.5.2002 - 2.10.2009
maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny 3.5.2002 - 2.10.2009
silniční motorová doprava nákladní 3.5.2002 - 2.10.2009
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 3.5.2002 - 2.10.2009
opravy pracovních strojů 3.5.2002 - 2.10.2009
povrchové úpravy a svařování kovů 3.5.2002 - 2.10.2009
nástrojářství 3.5.2002 - 2.10.2009
kovoobráběčství 3.5.2002 - 2.10.2009
opravy silničních vozidel 3.5.2002 - 4.8.2014
nakládání s odpady 25.4.1994 - 3.5.2002
zemědělská výroba a zpracování zemědělských surovin 17.5.1993
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 22.1.1993 - 3.5.2002
opravy motorových vozidel 22.1.1993 - 3.5.2002
zámečniství 22.1.1993 - 3.5.2002
silniční motorová doprava 22.1.1993 - 3.5.2002
výroba a opravy zemědělských strojů 22.1.1993 - 3.5.2002
broušení a leštění kovů 22.1.1993 - 3.5.2002
výroba nástrojů 22.1.1993 - 3.5.2002
kovoobrábění 22.1.1993 - 3.5.2002
elektroinstalatérství 22.1.1993 - 3.5.2002
kovářství 22.1.1993 - 2.10.2009
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 22.1.1993 - 2.10.2009
hostinská činnost 22.1.1993 - 4.8.2014

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

  • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

  • Výroba strojů a zařízení

  • Velkoobchod a maloobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 19.10.1992

Živnost č. 2 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 15.3.1994

Živnost č. 3 Silniční motorová doprava

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.2.1992
Zánik oprávnění: 10.3.1994

Živnost č. 4 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.10.1992
Zánik oprávnění: 1.2.2001

Živnost č. 5 Elektroinstalatérství

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.10.1992
Zánik oprávnění: 21.1.1997

Živnost č. 6 Povrchové úpravy a svařování kovů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.10.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Obráběčství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.10.1992
Zánik oprávnění: 13.10.2012

Živnost č. 8 Nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.10.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.10.1992
Zánik oprávnění: 13.10.2012

Živnost č. 10 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.10.1992
Zánik oprávnění: 13.10.2012

Živnost č. 11 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.10.1992
Zánik oprávnění: 13.10.2012

Živnost č. 12 Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.10.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.10.1992
Zánik oprávnění: 1.3.2000

Živnost č. 14 Kovářství, podkovářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.10.1992
Zánik oprávnění: 13.10.2012

Živnost č. 15 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.10.1992
Zánik oprávnění: 13.10.2012

Živnost č. 16 Zámečnictví

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.10.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.10.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 18 Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.10.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o n

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.11.1992
Zánik oprávnění: 13.7.2009

Živnost č. 20 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.11.1992
Zánik oprávnění: 13.10.2012

Živnost č. 21 Hostinská činnost

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.11.1992
Zánik oprávnění: 11.4.1996
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti
Pěstování plodin jiných než trvalých
Živočišná výroba
Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění
Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Obrábění
Výroba zámků a kování
Výroba nástrojů a nářadí
Výroba zemědělských a lesnických strojů
Výroba kovoobráběcích a ostatních obráběcích strojů
Shromažďování a sběr nebezpečných odpadů
Nespecializovaný velkoobchod

Vedení firmy Zemědělská společnost Písková Lhota a.s. IČO: 00106453

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za společnost jednají vždy tři členové představenstva společně. Za společnost podepisují vždy tři členové představenstva společně tak, že k napsané, otištěné, či jinak vyznačené obchodní firmě společnosti, nebo k otisku razítka, které obsahuje obchodní fi rmu společnosti, připojí svůj podpis. 16.8.2017
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně, při uzavírání obchodní smlouvy nad pět milionů korun českých je nutný podpis předsedy a člena představenstva. Podepisují se tak, že k firmě společnosti připojí předseda představenstva, případně člen představenstva svůj podpis. 1.1.2006 - 16.8.2017
Místopředseda: Ing.Jana Seibothová Písková Lhota 37 Místopředseda: ing.Jana Seibothová Písková Lhota 37 25.4.1994 - 25.4.1994
. 5.6.1951 - 25.4.1994
Jméno: Ing. Marek Smýkal 16.8.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.6.2017
Adresa: Na Kopečku 567, Klecany 250 67
Jméno: Petr Hanák 29.6.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 10.5.2018
Ve funkci: od 10.5.2018
Adresa: Podvinný mlýn 2283/18, Praha 190 00
Jméno: Ing. Zuzana Novotná 23.8.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.6.2018
Adresa: Podvinný mlýn 2283/18, Praha 190 00
Jméno: Ing. Ondřej Vedral 23.8.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.6.2018
Adresa: Čsl. armády 1351, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
Jméno: Ing. Josef Mansfeld 5.5.1988 - 10.6.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: Kostnická 727, Kolín 280 02
Jméno: . 5.6.1951 - 25.4.1994
Adresa:
Jméno: Ing. Jiří Barták 10.6.1991 - 25.4.1994
Funkce: Místopředseda
Adresa: 156, Kovanice 288 02
Jméno: Ing. Josef Mansfeld 10.6.1991 - 20.9.1995
Funkce: předseda
Adresa: Kostnická 727, Kolín 280 02
Jméno: ing. Jana Seibothová 20.9.1995 - 14.12.1998
Funkce: místopředseda
Adresa: Spojovací 37, Písková Lhota 290 01
Jméno: ing. Milan Vošmík 20.9.1995 - 14.12.1998
Funkce: člen
Adresa: 171, Kovanice 288 02
Jméno: František Blažek 20.9.1995 - 14.12.1998
Funkce: člen
Adresa: Nymburská 13, Zvěřínek 289 13
Jméno: Josef Šafránek 20.9.1995 - 15.12.1999
Funkce: člen
Adresa: 74, Kostelní Lhota 289 12
Jméno: Václav Němeček 20.9.1995 - 15.12.1999
Funkce: člen
Adresa: Lipová 35, Poděbrady 290 01
Jméno: Oldřich Sklenář 20.9.1995 - 15.12.1999
Funkce: člen
Adresa: 151, Hořátev 289 13
Jméno: Naďa Havlíčková 20.9.1995 - 15.12.1999
Funkce: člen
Adresa: Poděbradská 174, Písková Lhota 290 01
Jméno: Květoslav Hladík 14.12.1998 - 15.12.1999
Funkce: místopředseda
Adresa: Ruská 470/14, Čelákovice 250 88
Jméno: Jaromír Škoda 15.12.1999 - 3.5.2002
Funkce: místopředseda
Adresa: 3, Straky 289 25
Jméno: Ing. Vladimír Šafránek 20.9.1995 - 1.1.2006
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 14.5.1998
Adresa: Poděbradská 130, Písková Lhota 290 01
Jméno: Vlastimil Svoboda 20.9.1995 - 1.1.2006
Funkce: člen
Ve funkci: od 14.10.1999
Adresa: Hořátev 5 , 289 13 Zvěřínek Česká republika
Jméno: Jaroslav Najbrt 14.12.1998 - 1.1.2006
Funkce: člen
Ve funkci: od 14.10.1999
Adresa: 194, Hořátev 289 13
Jméno: Vlastimil Bacílek 14.12.1998 - 1.1.2006
Funkce: člen
Ve funkci: od 14.10.1999
Adresa: 115, Kostelní Lhota 289 12
Jméno: Rudolf Komrzý 3.5.2002 - 1.1.2006
Funkce: místopředseda
Ve funkci: od 30.11.2000
Adresa: 150, Kostelní Lhota 289 12
Jméno: Ing. Vladimír Šafránek 1.1.2006 - 24.8.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2006 do 21.7.2010
Ve funkci: od 1.1.2006 do 21.7.2010
Adresa: Poděbradská 130, Písková Lhota 290 01
Jméno: Vlastimil Bacílek 1.1.2006 - 24.8.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2006 do 21.7.2010
Adresa: 270, Kostelní Lhota 289 12
Jméno: Rudolf Komrzý 1.1.2006 - 24.8.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2006 do 21.7.2010
Adresa: 150, Kostelní Lhota 289 12
Jméno: Václav Plaček 1.1.2006 - 24.8.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2006 do 21.7.2010
Adresa: 54, Kostelní Lhota 289 12
Jméno: Vlastimil Svoboda 1.1.2006 - 24.8.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2006 do 21.7.2010
Adresa: 159, Hořátev 289 13
Jméno: Ing. Vladimír Šafránek 24.8.2010 - 6.10.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 21.7.2010 do 25.6.2015
Ve funkci: od 22.7.2010 do 25.6.2015
Adresa: Poděbradská 130, Písková Lhota 290 01
Jméno: Vlastimil Bacílek 24.8.2010 - 6.10.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.7.2010 do 25.6.2015
Adresa: 270, Kostelní Lhota 289 12
Jméno: Václav Plaček 24.8.2010 - 6.10.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.7.2010 do 25.6.2015
Adresa: 54, Kostelní Lhota 289 12
Jméno: Ing. Vladimír Šafránek 6.10.2015 - 16.8.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 25.6.2015 do 22.6.2017
Ve funkci: od 25.6.2015 do 22.6.2017
Adresa: Poděbradská 130, Písková Lhota 290 01
Jméno: Vlastimil Bacílek 6.10.2015 - 16.8.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.6.2015 do 22.6.2017
Adresa: 115, Kostelní Lhota 289 12
Jméno: Václav Plaček 6.10.2015 - 16.8.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.6.2015 do 22.6.2017
Adresa: 54, Kostelní Lhota 289 12
Jméno: Ing. Vladimír Šafránek 16.8.2017 - 29.6.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 22.6.2017 do 30.4.2018
Ve funkci: od 22.6.2017 do 30.4.2018
Adresa: Poděbradská 130, Písková Lhota 290 01
Jméno: Ing. Petr Hanák 16.8.2017 - 29.6.2018
Funkce: člen přestavenstva
Trvání členství: od 22.6.2017 do 10.5.2018
Adresa: Podvinný mlýn 2283/18, Praha 190 00
Jméno: Vlastimil Bacílek 16.8.2017 - 23.8.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.6.2017 do 30.6.2018
Adresa: 115, Kostelní Lhota 289 12
Jméno: Václav Plaček 16.8.2017 - 23.8.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.6.2017 do 30.6.2018
Adresa: 54, Kostelní Lhota 289 12

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Mgr. Tomáš Smýkal 16.8.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.6.2017
Ve funkci: od 22.6.2017
Adresa: Peškova 497/6, Olomouc 779 00
Jméno: Josef Krejčík 23.8.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2018
Adresa: 50, Kovanice 288 02
Jméno: Václav Plaček 23.8.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2018
Adresa: 54, Kostelní Lhota 289 12
Jméno: Josef Šafránek 1.1.2006 - 30.7.2007
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2006 do 27.6.2007
Ve funkci: od 1.1.2006 do 27.6.2007
Adresa: 74, Kostelní Lhota 289 12
Jméno: Jana Klicperová 1.1.2006 - 30.7.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2006 do 27.6.2007
Adresa: 270, Kostelní Lhota 289 12
Jméno: Josef Krejčík 1.1.2006 - 30.7.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2006 do 12.6.2007
Adresa: 50 , 288 02 Chvalovice Česká republika
Jméno: Jana Klicperová 30.7.2007 - 12.5.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2007
Adresa: 270 , 289 12 Kostelní Lhota Čínská lidová republika
Jméno: Josef Šafránek 30.7.2007 - 27.7.2012
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2007 do 28.6.2012
Ve funkci: od 27.6.2007 do 28.6.2012
Adresa: 74, Kostelní Lhota 289 12
Jméno: Josef Krejčík 30.7.2007 - 27.7.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.6.2007 do 28.6.2012
Adresa: 50 , 288 02 Chvalovice Česká republika
Jméno: Jana Klicperová 12.5.2008 - 27.7.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2007 do 28.6.2012
Adresa: 270, Kostelní Lhota 289 12
Jméno: Josef Šafránek 27.7.2012 - 6.10.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2012
Ve funkci: od 28.6.2012
Adresa: 74, Kostelní Lhota 289 12
Jméno: Josef Krejčík 27.7.2012 - 6.10.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2012
Adresa: 50 , 288 02 Chvalovice Česká republika
Jméno: Jaroslav Čech 27.7.2012 - 6.10.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2012
Adresa: Na Hrázce 17, Poděbrady 290 01
Jméno: Josef Šafránek 6.10.2015 - 16.8.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2012 do 22.6.2017
Ve funkci: od 28.6.2012 do 22.6.2017
Adresa: 74, Kostelní Lhota 289 12
Jméno: Josef Krejčík 6.10.2015 - 16.8.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2012 do 22.6.2017
Adresa: 50, Kovanice 288 02
Jméno: Jaroslav Čech 6.10.2015 - 16.8.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2012 do 22.6.2017
Adresa: Na Hrázce 17, Poděbrady 290 01
Jméno: Jiří Petersik 16.8.2017 - 11.4.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.6.2017 do 24.3.2018
Adresa: náměstí Svobody 2/2, Teplice 415 01
Jméno: Josef Šafránek 16.8.2017 - 29.6.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.6.2017 do 21.4.2018
Ve funkci: do 21.4.2018
Adresa: 74, Kostelní Lhota 289 12

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Petr Hanák
Člen statutárního orgánu: Ing. Marek Smýkal
Člen statutárního orgánu: Ondřej Vedral
Člen statutárního orgánu: Ing. Zuzana Novotná

Vlastníci firmy Zemědělská společnost Písková Lhota a.s. IČO: 00106453

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 77 290 000 Kč 100% 13.9.2017
zakladni 36 290 000 Kč 100% 24.10.2009 - 13.9.2017
zakladni 35 807 000 Kč 100% 5.11.2008 - 24.10.2009
zakladni 35 494 000 Kč 100% 4.4.2008 - 5.11.2008
zakladni 34 702 000 Kč 100% 23.1.2007 - 4.4.2008
zakladni 34 122 000 Kč 100% 1.1.2006 - 23.1.2007
zakladni 28 000 000 Kč - 14.12.1998 - 1.1.2006
zakladni 35 000 000 Kč - 25.4.1994 - 14.12.1998
zakladni 44 689 400 Kč - 22.1.1993 - 25.4.1994

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 7 595 13.9.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 340 13.9.2017
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 3 495 24.10.2009 - 13.9.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 340 24.10.2009 - 13.9.2017
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 3 448 5.11.2008 - 24.10.2009
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 327 5.11.2008 - 24.10.2009
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 3 417 4.4.2008 - 5.11.2008
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 324 4.4.2008 - 5.11.2008
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 3 340 23.1.2007 - 4.4.2008
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 302 23.1.2007 - 4.4.2008
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 3 287 1.1.2006 - 23.1.2007
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 252 1.1.2006 - 23.1.2007

Sbírka Listin Zemědělská společnost Písková Lhota a.s. IČO: 00106453

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 10365/SL 31 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 25.6.2015 30.9.2015 8.10.2015 2
B 10365/SL 30 ostatní zápis z jednání představenstva Městský soud v Praze 25.6.2015 30.9.2015 8.10.2015 1
B 10365/SL 28 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 31.10.2014 19.11.2014 46
B 10365/SL 27 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 216/2014 Městský soud v Praze 9.7.2014 30.7.2014 26.8.2014 12
B 10365/SL 26 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 30.4.2014 19.5.2014 46
B 10365/SL 25 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 6.8.2012 6.9.2012 28
B 10365/SL 24 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 1.8.2012 15.8.2012 24
B 10365/SL 22 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 1.8.2012 15.8.2012 27
B 10365/SL 21 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 1.8.2012 15.8.2012 27
B 10365/SL 20 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 1.8.2012 15.8.2012 42
B 10365/SL 19 podpisové vzory Městský soud v Praze 19.7.2010 26.8.2010 1
B 10365/SL 18 podpisové vzory Městský soud v Praze 15.7.2010 26.8.2010 1
B 10365/SL 17 podpisové vzory Městský soud v Praze 14.7.2010 26.8.2010 1
B 10365/SL 16 ostatní zápis z jednání schůze předst. Městský soud v Praze 22.7.2010 26.8.2010 1
B 10365/SL 15 notářský zápis NZ 199/2010 Městský soud v Praze 21.7.2010 26.8.2010 6
B 10365/SL 14 notářský zápis NZ 186/2009 Městský soud v Praze 9.7.2009 25.9.2009 7
B 10365/SL 13 notářský zápis NZ 209/2008 Městský soud v Praze 20.6.2008 28.7.2008 6
B 10365/SL 12 podpisové vzory - 3x Městský soud v Praze 19.7.2007 31.7.2007 3
B 10365/SL 11 notářský zápis NZ 167/2007 Městský soud v Praze 20.7.2007 31.7.2007 12
B 10365/SL 10 notářský zápis NZ 202/2006 Městský soud v Praze 19.7.2006 12.9.2006 0
B 10365/SL 9 posudek znalce č.1864/72/05 Městský soud v Praze 15.8.2005 6.12.2005 10.1.2006 0
B 10365/SL 8 ostatní -zpr.auditora k 30.6.05 Městský soud v Praze 26.8.2005 6.12.2005 10.1.2006 3
B 10365/SL 7 účetní závěrka k 30.6.05 Městský soud v Praze 30.6.2005 6.12.2005 10.1.2006 10
B 10365/SL 6 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ260/05+ÚZ 30.06.2005 Městský soud v Praze 20.10.2005 6.12.2005 10.1.2006 0
B 10365/SL 5 ostatní - zpráva revizní komise Městský soud v Praze 27.6.2004 7.10.2004 18.10.2004 0
B 10365/SL 4 ostatní - zápis z čl.schůze+přílohy Městský soud v Praze 27.6.2002 7.10.2004 18.10.2004 0
B 10365/SL 3 ostatní - zpráva revizní komise Městský soud v Praze 10.7.2003 7.10.2004 18.10.2004 0
B 10365/SL 2 ostatní - zápis z čl.schůze+přílohy Městský soud v Praze 10.7.2003 7.10.2004 18.10.2004 0
B 10365/SL 1 stanovy společnosti, podpisové vzory Městský soud v Praze 28.6.2001 6.6.2002 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Zemědělská společnost Písková Lhota a.s.


Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 2 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Zemědělská společnost Písková Lhota a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.