Hlavní navigace

Window Holding a.s. Lázně Toušeň IČO: 28436024

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Window Holding a.s., která sídlí v obci Lázně Toušeň a bylo jí přiděleno IČO 28436024.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem VEKRA a.s. se sídlem v obci Lázně Toušeň byla založena v roce 2008. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Truhlářství, podlahářství , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Klempířství a oprava karoserií , Opravy silničních vozidel , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování .

Základní údaje o Window Holding a.s. IČO: 28436024

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 31. 7. 2008
Spisová značka: B 14506
IČO: 28436024
Obchodní firma: Window Holding a.s.
Právní forma: Akciová společnost 31.7.2008
Datum vzniku: 31.7.2008
Dle projektu přeměny rozdělení odštěpením sloučením ze dne 10. 11. 2017 došlo k odštěpení části vyčleněného obchodního jmění rozdělované společnosti Window Holding a.s., IČO: 284 36 024, se sídlem Lázně Toušeň, Hlavní 456, PSČ: 250 89, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14506, jak je toto jmění blíže vymezeno v předmětném projektu, a tato část jmění přešla v procesu rozdělní odštěpením sloučením na nástupnickou společnost WH Assets s.r.o., IČO: 281 35 334, se sí dlem Husinec - Výrov, Sklářská 48, PSČ: 383 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 19431. 31.12.2017
Jediný akcionář společnosti - společnost Window Holding SK a.s. rozhodl při působnosti valné hromady dne 2.4.2015 mimo jiné o navýšení základního kapitálu o 70.000.000,-Kč (slovy: sedmdesátmilionů korun českých), a to upsáním nových akcií až do částky na vrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií pod či nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových 7 (slovy: sedmi) akcií v listinné podobě znějících na jméno, veřejně neobchodovat elné, označené čísly 47 až 53, s nimiž nebudou spojena žádná zvláštní práva /kmenové akcie/ v nominální hodnotě 10.000.000,-Kč (slovy: deset milionů korun českých) každá; emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 10 mil. Kč bude 10 mil. Kč a bude jej možno splatit výlučně započtením pohledávek společnosti WH GROUP B.V., které má za společností Window Holding a.s.; všech 7 kusů nových akcií bude nabídnuto k upsání bez veřejné nabídky a budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, bez využití přednostního práva na úpis akcií předem určenému zájemci - společnosti WH GROUP B.V., a to smlouvou o upsání akcií, kterou společnost WH GROUP B.V. uzavře se společností Window Holding a.s.; lhůta pro upisová ní akcií bude 15 dnů a počne běžet předem určenému zájemci WH GROUP B.V. ode dne, kdy mu bude doručeno dopisem oznámení představenstva společnosti Window Holding a.s., o počátku běhu lhůty; lhůta pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek bude 15 dnů a počne běžet předem určenému zájemci ode dne doručení návrhu na uzavření dohody o započtení, který bude doručen společnosti WH GROUP B.V. společně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií; místem pro upisování akcií, tj. místem uzavření smlouvy o upsá ní akcií, bude sídlo společnosti Window Holding a.s., případně jiné místo dohodnuté oběma smluvními stranami. 13.4.2015 - 19.5.2015
Jediný akcionář společnosti - společnost Window Holding SK a.s. rozhodl při působnosti valné hromady dne 1.12.2014 mimo jiné o navýšení základního kapitálu o 70.000.000,-Kč (slovy: sedmdesátmilionů korun českých), a to upsáním 7 (slovy: sedmi) akcií v li stinné podobě znějících na jméno, s nimiž nebudou spojena žádná zvláštní práva /kmenové akcie/ v nominální hodnotě 10.000.000,-Kč (slovy: deset milionů korun českých) každá; nebude připuštěno upisování nad ani pod uvedenou částku; emisní kurs každé nové a kcie o jmenovité hodnotě 10 mil. Kč bude 10 mil. Kč a bude jej možno splatit výlučně započtením pohledávek jediného akcionáře společnosti Window Holding SK a.s., které má za společností Window Holding a.s.; všech 7 kusů nových akcií bude nabídnuto k upsán í přednostně a bez využití přednostního práva na úpis akcií předem určenému zájemci - jedinému akcionáři společnosti Window Holding a.s., a to smlouvou o upsání akcií, kterou jediný akcionář Window Holding SK a.s. uzavře se společností Window Holding a.s. ; lhůta pro upisování akcií bude 15 dnů a počne běžet předem určenému zájemci - jedinému akcionáři ode dne, kdy bude rozhodnutí valné hromady o navýšení základního kapitálu zapsáno v obchodním rejstříku; lhůta pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek b ude 15 dnů a počne běžet předem určenému zájemci - jedinému akcionáři ode dne, kdy bude rozhodnutí valné hromady o navýšení základního kapitálu zapsáno v obchodním rejstříku; místem pro upisování akcií, tj. místem uzavření smlouvy o upsání akcií, bude síd lo společnosti Window Holding a.s. 8.12.2014 - 13.4.2015
Počet členů statutárního orgánu: 3 24.6.2014 - 8.12.2014
Společnost Window Holding a.s. se sídlem Lázně Toušeň, Hlavní 456, PSČ 250 89, IČ 28436024, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14506 se zúčastnila rozdělení společnosti Window Holdinga.s., jakožto společnosti ro zdělované, formou odštěpení sloučením se společností WH Okna s.r.o. se sídlem Husinec - Výrov, Sklářská č. ev. 48, PSČ 383 01, IČ 28120809, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 18430, jakožto spol ečností nástupnickou, při kterém došlo k odštěpení a přechodu vyčleněné části jmění společnosti Window Holding a.s. na společnost WH Okna s.r.o., jak je uvedeno v projektu rozdělení odštěpením sloučením. 1.1.2014
V důsledku fúze sloučením došlo k zániku společností: Window Holding a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, nám. Republiky 1079/1a, PSČ 110 00, IČ 28450698; OTHERM a.s., se sídlem Husinec, Sklářská 48, PSČ 383 01, IČ 28068033; TOP WOOD Windows a.s., se sídl em Zašová 660, PSČ 756 51, IČ 28393198; OTHERM PRAHA s.r.o., se sídlem Praha 4, Levá 390, PSČ 147 00, IČ 27154157 bez likvidace s tím, že veškeré jmění těchto zanikajících společností včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přešlo na společnos t Window Holding a.s. (dříve VEKRA a.s.), se sídlem Lázně Toušeň, Hlavní 456, PSČ 250 89, IČ 28436024. 31.12.2009
Jediný akcionář společnosti - společnost Window Holding Limited rozhodl při působnosti valné hromady dne 4.12.2008 mimo jiné o následujícím: a) Základní kapitál se zvyšuje o částku 400.000.000,- Kč, slovy čtyřistamilionů korun českých, tj. z částky 30.000.000,- Kč, slovy třicetmilionů korun českých, na částku 430.000.000,- Kč, slovy čtyřistatřicetmilionů korun českých. Zvýšení základního kapit álu se provádí upsáním nových akcií, peněžitými vklady, přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál bude zvyšován upsáním nových akcií, které společnost vydá upisovateli, přičemž bude vydáno 40 (slovy čtyřicet) kusů kmenových akcií v listinné podobě, znějící na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000.000,- Kč, (slovy desetmilionů korun českých); akcie nebudou kótované. b) Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva, akcionář se svého přednostního práva k upisování akcií na zvýšení základního kapitálu vzdal ještě před přijetím tohoto rozhodnutí. Veškeré akcie, které budou upisovány na zvýšení základního kapitál u společnosti, tj. 40 (slovy čtyřicet) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000.000,- Kč, (slovy desetmilionů korun českých), budou nabídnuty určitému zájemci, kterým je společnost Window Holding Limited, se sídlem na adrese Maltská rep ublika, Floriana, The Mall Complex, The Mall, Level. Předem určený zájemce upisuje akcie na zvýšení základního kapitálu ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. c) Návrh smlouvy o upsaní akcií zašle představenstvo společnosti VEKRA a.s. na adresu sídla jediného akcionáře společnosti Window Holding Limited nejpozději do 20 dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstř íku Městského soudu v Praze. d) Lhůta pro upsání akcií se stanovuje na patnáct dnů a začíná běžet ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli - předem určenému zájemci. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti VEKRA a.s., přičemž přijatý návrh smlouvy o upsání akci í s úředně ověřenými podpisy, musí být do sídla společnosti doručen ve shora uvedené lhůtě. e) Emisní kurz upisovaných akcií je určen a odpovídá jmenovité hodnotě akcií, tj. emisní kurz každé akcie činí 10.000.000,- Kč, (slovy desetmilionů korun českých). Emisní kurz nově vydávaných akcií bude zcela splacen započtením - uzavřením dohody o započt ení peněžité pohledávky společnosti Window Holding Limited, kterou má za společností VEKRA a.s. z titulu smlouvy o úvěru ze dne 20.10.2008 v částce 175.000.000,- Kč (slovy jednostosedmdesátpětmilionů korun českých) a z titulu nezaplaceného doplatku kupní ceny vyplývající z dohody o vypořádání vzájemných vztahů ze dne 13.10.2008 a ze smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 13.10.2008 v částce 225.000.000,- Kč (slovy dvěstědvacetpětmilionů korun českých) - proti pohledávce společnosti VEKRA a.s., kterou má z a společnosti Window Holding Limited, z titulu povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti ve shora uvedeném rozsahu. e) Dohoda o započtení peněžité pohledávky akcionáře za společností na splacení shora uvedených závazků, proti pohledávce společnosti za akcionářem na splacení emisního kurzu nově upsaných akcií bude uzavřena po uzavření smlouvy o upsání akcií, ve lhůtě sp latnosti emisního kurzu akcií, která bude ve smlouvě o upsání akcií určena a bude činit 30 dnů. f) Emisní kurs nových akcií bude splacen výhradně dohodou o započtení pohledávek uzavřenou mezi společností a jejím jediným akcionářem. Údaj podle ust. §203 odst. 2), písmen f) se v návaznosti na ust. §203 odst. 2), písmen j) se neuvádí. g) V souvislosti se zvýšením základního kapitálu nebudou vydávány žádné akcie nového druhu, údaj o právech spojených s takovými akciemi podle ust. §203 odst. 2), písmen g) se neuvádí. h) Upisování akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští, náležitosti uvedené v ust. §203 odst. 2), písmen h) se neuvádí. i) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, údaj uvedený v ust. §203 odst. 2), písmen i) se neuvádí 16.12.2008 - 26.1.2009
Obchodní společnost VEKRA a.s. je nástupnickou společností fúzí splynutím bez likvidace zaniklých společností: VEKRA spol. s r.o., sídlem Lázně Toušeň, Hlavní 456, okres Praha-východ, PSČ 250 89, IČ 43005021, dosud zapsané Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4427 a Window Holding Czech, a.s., sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 772/2, PSČ 110 00, IČ 27939049, dosud zapsané Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12212. Na obchodní společnost VEKRA a.s. jakožto nástupnickou společnost přešlo na základě smlouvy o fúzi splynutím k rozhodnému dni 1.1.2008 jmění bez likvidace zrušených a zanikajících společností VEKRA spol. s r.o., sídlem Lázně Toušeň, Hlavní 456, okres Prah a-východ, PSČ 250 89, IČ 43005021, dosus zapsané Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4427 a Window Holding Czech, a.s., sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 772/2, PSČ 110 00, IČ 27939049, dosud zapsané Městským soudem v Praze, oddíl B, vlož ka 12212. 31.7.2008

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 28436024
Obchodní firma: Window Holding a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 31. 7. 2008
Celkový počet živností: 8
Aktivních živností: 6

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 28436024
Firma: Window Holding a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha-východ
Základní územní jednotka: Lázně Toušeň
Počet zaměstnanců: 500 - 999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 31. 7. 2008

Kontakty na Window Holding a.s. IČO: 28436024

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Hlavní 456, Lázně Toušeň 25089, Česká republika 30.1.2019

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo: Hlavní 456, Lázně Toušeň 25089

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Hlavní 456, Lázně Toušeň 25089

Obory činností Window Holding a.s. IČO: 28436024

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru 18.10.2012
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 7.6.2010
truhlářství, podlahářství 7.6.2010
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 31.3.2009
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 31.3.2009
Opravy silničních vozidel 31.3.2009
Klempířství a oprava karoserií 31.3.2009
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, 31.3.2009 - 17.12.2014
výroba stavebních konstrukčních prvků z umělých hmot 31.7.2008
půjčování průmyslového zboží 31.7.2008
půjčování automobilů 31.7.2008
výroba oken a dveří 31.7.2008
opravy karosérií 31.7.2008 - 31.3.2009
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 31.7.2008 - 31.3.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (s vyjímkou obchodních živností uvedených v příloze č. 1-3 zák. č. 455/1991 Sb. 31.7.2008 - 31.3.2009
opravy motorových vozidel 31.7.2008 - 31.3.2009
silniční motorová doprava nákladní 31.7.2008 - 31.3.2009
provádění staveb, včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 31.7.2008 - 31.3.2009
zprostředkování v oblasti obchodu a služeb 31.7.2008 - 31.3.2009

Živnosti dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 6. 5. 2010

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti živnost vázaná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 13. 1. 2010

Živnost č. 3 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 12. 1. 2009

Živnost č. 4 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 12. 1. 2009

Živnost č. 5 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
 • Výroba plastových a pryžových výrobků
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Sklenářské práce, rámování a paspartování
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Poskytování technických služeb
Druh živnosti živnost volná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 11. 8. 2008

Živnost č. 6 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti živnost vázaná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 11. 8. 2008

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba plastových výrobků pro stavebnictví
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Shromažďování a sběr odpadů
Výstavba bytových a nebytových budov
Obkládání stěn a pokládání podlahových krytin
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Vedení firmy Window Holding a.s. IČO: 28436024

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Jméno Jan Čajan
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 19.2.2021
Adresa Poštovní 119, 38301 Prachatice
Jméno Jan Tušl
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 24.6.2014
Adresa Jana Zajíce 563/20, 17000 Praha 7
Jméno Jan Tušl
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 16.5.2020
Adresa Jana Zajíce 563/20, 17000 Praha
Jméno Jan Čajan
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 8.7.2020 do 19.2.2021
Adresa Okrouhlá 1224, 38301 Prachatice
Jméno Jan Čajan
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 1.11.2016 do 8.7.2020
Adresa Okrouhlá 1224, 38301 Prachatice
Jméno Jan Tušl
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 24.6.2014 do 16.5.2020
Adresa Jana Zajíce 563/20, 17000 Praha
Jméno Jan Čajan
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 18.7.2013 do 1.11.2016
Adresa Okrouhlá 1224, 38301 Prachatice
Jméno Jan Čajan
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 18.7.2013 do 1.11.2016
Adresa Okrouhlá 1224, 38301 Prachatice
Jméno Jan Čajan
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 7.6.2010 do 18.7.2013
Adresa Okrouhlá 1224, 38301 Prachatice
Jméno Jan Tušl
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 9.2.2011 do 18.10.2012
Adresa Jana Zajíce 563/20, 17000 Praha 7
Jméno Ing. Jan Berger
Funkce 3. místopředseda představenstva
Ve funkci od 11.10.2011 do 18.10.2012
Adresa Pod Harfou 938/60, 19000 Praha 9
Jméno Ing. Vladimír Jaroš
Funkce 1. místopředseda představenstva
Ve funkci od 11.10.2011 do 18.10.2012
Adresa Nad Lomem 1189/33, 14700 Praha 4
Jméno Ing. Miloš Veselý
Funkce 2. místopředseda představenstva
Ve funkci od 11.10.2011 do 18.10.2012
Adresa Osinalická 720/9, 18200 Praha 8
Jméno Vladislav Veselý
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 9.2.2011 do 17.7.2012
Adresa Štefánikova 507, 25091 Zeleneč
Jméno Ing. Vladimír Jaroš
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 7.6.2010 do 11.10.2011
Adresa Nad Lomem 1189/33, 14700 Praha 4
Jméno Milan Rusnák
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 31.3.2009 do 9.2.2011
Adresa Mečíkova 457, 25242 Osnice
Jméno Zdeněk Rathauský
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 31.3.2009 do 9.2.2011
Adresa Daliborova 437/3, 10200 Praha
Jméno Ing. Miloš Veselý
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 7.6.2010 do 9.2.2011
Adresa Osinalická 720/9, 18200 Praha 8
Jméno Ing. Vladimír Jaroš
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 6.4.2010 do 7.6.2010
Adresa Nad Lomem 1189/33, 14700 Praha 4
Jméno Ing. Aleš Kotěra
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 11.9.2009 do 6.4.2010
Adresa Nad Okrouhlíkem 2365/17, 18200 Praha 8
Jméno Ing. Mgr. Stanislav Háša PhD.
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 11.9.2009 do 6.4.2010
Adresa Záluské 394/23, 15800 Praha 5
Jméno Vladislav Veselý
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 31.7.2008 do 11.9.2009
Adresa Štefánikova 507, 25091 Zeleneč
Jméno Pavel Tříska
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 31.3.2009 do 11.9.2009
Adresa 79, 25262 Horoměřice
Jméno Anna Šteflová
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 31.3.2009 do 11.9.2009
Adresa 1050, Sulice
Jméno Pavel Tříska
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 17.10.2008 do 31.3.2009
Adresa 79, 25262 Horoměřice
Jméno Jan Brothánek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 31.7.2008 do 17.10.2008
Adresa Štefánikova 519, 25091 Zeleneč
Jméno Jaroslav Fiala
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 31.7.2008 do 17.10.2008
Adresa Platanová 672, 25091 Zeleneč

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Jan Čajan
Člen statutárního orgánu: Jan Tušl

Vlastníci firmy Window Holding a.s. IČO: 28436024

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
Základní kapitál 72 003 800 Kč - 30.4.2015
Základní kapitál 2 003 800 Kč - 1.1.2014 - 30.4.2015
Základní kapitál 430 000 000 Kč - 26.1.2009 - 1.1.2014
Základní kapitál 30 000 000 Kč - 31.7.2008 - 26.1.2009

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 23 300 Kč 6 14.9.2016
Kmenové akcie na jméno 46 600 Kč 40 14.9.2016
Kmenové akcie na jméno 5 000 000 Kč 12 14.9.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 8 14.9.2016
Kmenové akcie na jméno 5 000 Kč 400 14.9.2016
Kmenové akcie na jméno 5 000 000 Kč 12 30.8.2016  - 14.9.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 8 30.8.2016  - 14.9.2016
Kmenové akcie na jméno 5 000 Kč 400 30.8.2016  - 14.9.2016
Akcie na jméno 10 000 000 Kč 7 30.4.2015  - 30.8.2016
Kmenové akcie na jméno 23 300 Kč 6 1.1.2014  - 14.9.2016
Kmenové akcie na jméno 46 600 Kč 40 1.1.2014  - 14.9.2016
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 40 26.1.2009  - 1.1.2014
Kmenové akcie na jméno 5 000 000 Kč 6 31.7.2008  - 1.1.2014

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Window Holding a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.