WALMARK, a.s. Třinec IČO: 00536016

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu WALMARK, a.s., která sídlí v obci Třinec a bylo jí přiděleno IČO 00536016.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma WALMARK, a.s. má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem WALMARK, a.s. se sídlem v obci Třinec byla založena v roce 1990. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 19 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Zprostředkování obchodu v oblasti nákupu a prodeje zboží , Poradenské a konzultační činnosti v oblasti obchodu a další.

Základní údaje o WALMARK, a.s. IČO: 00536016

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ostravě 1.6.2001
Spisová značka: B 2501
IČO: 00536016
Obchodní firma: WALMARK, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.6.2001
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 30.7.1990
Závod společnosti WALMARK, a.s. je zastaven ve prospěch zástavního věřitele Československá obchodní banka, a.s., IČ: 000 01 350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, na základě zástavní smlouvy ze dne 25. února 2016. Zástava je zapsána v rej stříku zástav vedeném Notářskou komorou ČR pod číslem 39514, den vzniku zástavního práva 13.4.2016. 20.5.2016
K obchodnímu závodu společnosti WALMARK, a.s. je zřízeno zástavní právo ve prospěch společnosti Česká spořitelna, a.s. na základě smlouvy ze dne 5. srpna 2014. Údaj o zániku zástavního práva: Dne 25.2.2016 v 18:41 hodin byl v Rejstříku zástav vedeném Notářskou komorou ČR proveden výmaz zástavního práva k závodu společnosti zapsaného v rejstříku zástav dne 22.10.2014 pod číslem 31757. 20.5.2016 - 20.5.2016
Omezení převoditelnosti akcií: Žádný akcionář nesmí (i) převést žádné akcie společnosti ani práva s nimi spojená; ani (ii) zastavit ani jinak zatížit akcie společnosti, ledaže tento převod nebo zastavení či zatížení je písemně schválen všemi ostatními akc ionáři společnosti. 26.2.2016
Valná hromada společnosti WALMARK, a.s., rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti ze současné výše 352.340.000 Kč (tři sta padesát dva miliony tři sta čtyřicet tisíc korun českých) o částku 20.080.000 Kč (dvacet milionů osmdesát tisíc korun čes kých) na částku v celkové výši 372.420.000 Kč (tři sta sedmdesát dva miliony čtyři sta dvacet tisíc korun českých) za těchto podmínek: (a) Upisování akcií pod ani nad částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; (b) Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upsáním 20 (dvaceti) kusů nových kmenových akcií ve formě na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč (jeden milion korun českých), (dále jen Nové akcie I) a 8 (osmi) kusů nových kmenových akcií ve formě na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000 Kč (deset tisíc korun českých), (dále jen Nové akcie II), (Nové akcie I a Nové akcie II společně Nové akcie), nepřijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu; (c) emisní kurs každé Nové akcie I se navrhuje stanovit na 11.083.919 Kč (jedenáct milionů osmdesát tři tisíce devět set devatenáct korun českých), tj. emisní ážio činí 10.083.919 Kč (deset milionů osmdesát tři tisíce devět set devatenáct korun českých), a emisní kurs každé Nové akcie II se navrhuje stanovit na 110.839,19 Kč (jedno sto deset tisíc osm set třicet devět korun českých a devatenáct haléřů), tj. emisní ážio činí 100.839,19 Kč (jedno sto tisíc osm set třicet devět korun českých a devatenáct hal éřů); (d) s Novými akciemi budou spojena stejná práva jako s již vydanými kmenovými akciemi o příslušných jmenovitých hodnotách; (e) všechny Nové akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota odpovídá 20.080.000 Kč (dvaceti milionům osmdesáti tisícům korun českých), budou upsány bez využití přednostního práva uzavřením smlouvy o úpisu s předem určeným zájemcem, společností Vita Central Europe B.V., se sídlem Naritaweg 165, Telestone 8, 1043BW, Amsterdam, Nizozemské království, registrační číslo 54882044 (dále jen Upisovatel), a to tak, že Upisovatel upíše 20 (dvacet) kusů Nových akcií I a 8 (osm) kusů Nových akcií II; Upisovatel i druh ý akcionář Společnosti, společnost Waltz Management B.V., založená a existující v souladu s právním řádem Nizozemí, se sídlem na adrese Naritaweg 165, Telestone 8, 1043BW Amsterdam, Nizozemí, IČ: 61170631, se před hlasováním o zvýšení základního kapitálu na valné hromadě výslovně vzdali přednostního práva na upisování; (f) Nové akcie je možné upsat do 5 (pěti) dnů po přijetí usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu; (g) úpis akcií na základě veřejné nabídky se nepřipouští; (h) celý emisní kurs Nových akcií upsaných Upisovatelem bude splacen (a) částečně započtením (i) celé pohledávky Upisovatele za Společností z titulu smlouvy o podřízeném PIK úvěru uzavřené dne 28. září 2015 mezi Upisovatelem a Společností a (ii) celé pohl edávky Upisovatele za Společností z titulu smlouvy o podřízeném PIK úvěru uzavřené dne 8. ledna 2016 mezi Upisovatelem a Společností (dále jen Smlouvy o podřízeném PIK úvěru), jejichž vlastníkem je Upisovatel, a které celkem odpovídají částce ve výši 158. 565.093,48 Kč (jedno sto padesát osm milionů pět set šedesát pět tisíc devadesát tři koruny české a čtyřicet osm haléřů), a (b) částečně peněžitým vkladem ve výši 64.000.000 Kč (šedesát čtyři miliony korun českých), který bude proveden do 5 (pěti) dnů na účet Společnosti č. 5338852/0800, vedený u České spořitelny, a.s.; (i) schvaluje se návrh dohody o započtení pohledávek Upisovatele za Společností v celkové výši 158.565.093,48 Kč (jedno sto padesát osm milionů pět set šedesát pět tisíc devadesát tři koruny české a čtyřicet osm haléřů) z titulu Smluv o podřízeném PIK úvě ru proti pohledávce Společnosti za Upisovatelem na splacení emisního kursu Nových akcií, který tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení (dále jen Dohoda o započtení); (j) Dohoda o započtení bude uzavřena bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu a po upsání Nových akcií, nejpozději však do 5 (pěti) dnů ode dne, kdy Společnost doručí Upisovateli návrh Dohody o započtení; (k) bez zbytečného odkladu po zápisu nové výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku vyzve představenstvo Společnosti Upisovatele způsobem určeným zákonem a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady, aby se do 10 (deseti) dnů od do ručení výzvy dostavil k převzetí jím upsaných a splacených Nových akcií. 26.2.2016
K obchodnímu závodu společnosti WALMARK, a.s. je zřízeno zástavní právo ve prospěch společnosti Česká spořitelna, a.s. na základě smlouvy ze dne 5. srpna 2014. 9.12.2014 - 20.5.2016
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 17.7.2014
Omezení převoditelnosti akcií: S výjimkou převodu, zastavení či jiného zatížení akcií společnosti uskutečněných v souladu s ustanoveními akcionářské smlouvy uzavřené mezi akcionáři společnosti dne 11. prosince 2012, v platném znění, lze akcie společnosti převést, zastavit či jinak zatí žit jen s písemným souhlasem všech ostatních akcionářů společnosti. 17.7.2014 - 26.2.2016
Základní kapitál Společnosti se zvyšuje ze současné výše 105.000.000 Kč (slovy: sto pět milionů korun českých) o částku 247.340.000 Kč (slovy: dvě stě čtyřicet sedm milionů tři sta čtyřicet tisíc korun českých) na částku v celkové výši 352.340.000 Kč (slo vy: tři sta padesát dva milionů tři sta čtyřicet tisíc korun českých). Upisování akcií pod ani nad částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upsáním 246 ks (slovy: dvě stě čtyřicet šest kusů) nových kmenových akcií ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) (dále jen Nové akci e I) a 134 ks (slovy: sto třicet čtyři kusů) nových kmenových akcií ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) (dále jen Nové akcie II, Nové akcie I a Nové akcie II společně Nové akcie), nepřijat é k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu. Emisní kurz každé Nové akcie I se navrhuje stanovit na 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) a emisní kurz každé Nové akcie II se navrhuje stanovit na 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých). S Novými akciemi budou spojena stejná práva jako s již vydanými kmenovými akciemi o příslušných jmenovitých hodnotách. Všechny Nové akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota odpovídá 247.340.000 Kč budou upsány bez využití přednostního práva (neboť oba akcionáři se přednostního práva vzdali) uzavřením smlouvy o úpisu s předem určenými zájemci, a to tak, že (i) společnost ATERNUS, a.s., se sídlem Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4 Nusle, IČ 258 65 056 (dále jen Aternus) upíše 123 ks Nových akcií I a 67 ks Nových akcií II a (ii) společnost Vita Central Europe B.V., se sídlem Naritaweg 165, Telestone 8, 1043BW, Amsterdam, Nizozemské království, registrační číslo 54882044 (dále jen VCE; Aternus a VCE dále společně jen Upisovatelé) upíše 123 ks Nových akcií I a 67 ks Nových akcií II. Nové akcie je možné upsat do konce 5. (pátého) dne po přijetí usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Veřejný úpis akcií se nepřipouští. Celý emisní kurs Nových akcií upsaných společností VCE bude splacen výhradně započtením pohledávky společnosti VCE za Společností z titulu Smlouvy o úvěru uzavřené dne 26. 3. 2014 mezi VCE a Společností (dále jen Smlouva o úvěru VCE), jejímž vlastníkem je společnost VCE, ve výši 123.670.000 Kč (slovy: sto dvacet tři milionů šest set sedmdesát tisíc korun českých). Celý emisní kurs Nových akcií upsaných společností Aternus bude splacen výhradně započtením pohledávky společnosti Aternus za Společností z titulu Smlouvy o úvěru uzavřené dne 26. 3. 2014 mezi Aternus a Společností (dále jen Smlouva o úvěru Aternus, a spo lečně se Smlouvou o úvěru VCE dále také Smlouvy o úvěru), jejímž vlastníkem je společnost Aternus, ve výši 123.670.000 Kč (slovy: sto dvacet tři milionů šest set sedmdesát tisíc korun českých). Schvaluje se návrh dohody o započtení pohledávky společnosti Aternus za Společností ve výši 123.670.000 Kč (slovy: sto dvacet tři milionů šest set sedmdesát tisíc korun českých) z titulu Smlouvy o úvěru Aternus proti pohledávce Společnosti za společností Aternus na splacení emisního kurzu Nových akcií, který tvoří přílohu tohoto usnesení (dále jen Dohoda o započtení Aternus). Schvaluje se návrh dohody o započtení pohledávky společnosti VCE za Společností ve výši 123.670.000 Kč (slovy: sto dvacet tři milionů šest set sedmdesát tisíc korun českých) z titulu Smlouvy o úvěru VCE proti pohledávce Společnosti za společností VCE na s placení emisního kurzu Nových akcií, který tvoří přílohu tohoto usnesení (dále jen Dohoda o započtení VCE a společně se Smlouvou o započtení Aternus jen Smlouvy o započtení). Dohody o započtení budou uzavřeny bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu, nejpozději však do 5 dnů ode dne, kdy Společnost doručí Upisovatelům návrhy Dohod o započtení. Bez zbytečného odkladu po zápisu nové výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku vyzve představenstvo Společnosti Upisovatele způsobem určeným zákonem a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady, aby se do 10 dnů od doručení výzvy dostavili k převzetí jimi upsaných a splacených Nových akcií. 20.5.2014
Smlouvou o prodeji části podniku podle § 487 Obchodního zákoníku uzavřenou dne 1.10.2001 převedla společnost WALMARK, a.s., se sídlem Třinec, Oldřichovice č. 44, PSČ 739 61, IČ: 00536016, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2501 část svého podniku, a to organizační složku jako "Divize zemědělských produktů, na společnost K-SERVIS, spol. s r.o., se sídlem Velká Chuchle, Praha 5, Strakonická 876, IČO: 25610171, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 54595. 28.12.2001
Zápis přeměny právnické osoby: Dne 29.03.2001 rozhodla řádná valná hromada společnosti WALMARK, spol. s r.o. se sídlem v Třinci, Oldřichovicích č. 44, identifikační číslo 00 53 60 16, zapsané v oddíle C číslo vložky 38, o změně právní formy společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost zapsanou v oddíle B číslo vložky 2501.Rozhodným dnem pro přeměnu právní formy je 31.12.2000. 1.6.2001
Omezení převoditelnosti akcií: Akcie na jméno lze převést jen s předchozím písemným souhlasem valné hromady, smlouva o převodu akcií uzavřená bez tohoto souhlasu je neplatná. Emisní kurs akcií odpovídá jejich nominální a jmenovité hodnotě. 1.6.2001 - 17.7.2014

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 00536016
Obchodní firma: WALMARK, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Třinec
Vznik první živnosti: 5.10.1992
Celkový počet živností: 12
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 00536016
Firma: WALMARK, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Frýdek-Místek
Základní územní jednotka: Třinec
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.11.1990

Základní údaje datové schránky

IČO: 00536016
Jméno subjektu: WALMARK, a.s.
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: kzcgzsb

Základní údaje DPH

IČO: 00536016
DIČ: CZ00536016
Typ subjektu: Právnická osoba
Obchodní firma / název / jméno: WALMARK, a.s.
Sídlo: OLDŘICHOVICE 44 739 61 TŘINEC 1
Zapsal Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
Územní pracoviště v Třinci, Nám. Svobody 1141, TŘINEC, tel.: 558 382 111
Bankovní účty určené ke zveřejnění: Čísla účtů ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH jsou zveřejněna v rámci registrace skupiny
Typ registrace: Plátce
Registrace platná od: 1.1.1993
Registrace platná do: 31.12.2013

Kontakty na WALMARK, a.s. IČO: 00536016

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: 44 , Třinec 739 61 30.7.2013
Sídlo: 44 , Třinec 739 61 7.11.1996 - 30.7.2013
Sídlo: 1. máje 500 , Třinec 739 61 23.10.1995 - 7.11.1996
Sídlo: nám. Svobody 526 , Třinec 739 61 15.10.1991 - 23.10.1995
Sídlo: Bystřice nad Olší Česká republika
30.7.1990 - 15.10.1991

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: Oldřichovice 44, 73961 Třinec

Obory činností WALMARK, a.s. IČO: 00536016

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 12.1.2015
výroba léčiv v rozsahu: adjustace nesterilních tuhých jednodávkových léčivých přípravků, adjustace léčivých přípravků dodaných v primárních obalech, výroba nesterilních tuhých jednodávkových léčivých přípravků, výroba nesterilních polotuhých léčivých příp ravků 13.7.2006
distribuce léčivých přípravků 3.8.2004
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 3.8.2004 - 12.1.2015
výroba léčiv v rozsahu: adjustace nesterilních tuhých jednodávkových léčivých přípravků, adjustace léčivých přípravků dodaných v primárních obalech 6.9.2003 - 13.7.2006
výroba potravin (vyjma živností řemeslných, vázaných a koncesovaných) 13.7.1999 - 12.1.2015
marketingové služby 13.7.1999 - 12.1.2015
výroba kosmetických přípravků 19.7.1996 - 12.1.2015
zpracování zemědělských produktů (vyjma živností řemeslných, vázaných a koncesovaných) 23.10.1995 - 12.1.2015
výroba nápojů a potravinových doplňků (vyjma živností řemeslných, vázaných a koncesovaných) 23.10.1995 - 12.1.2015
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.6.1993 - 12.1.2015
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 1.6.1993 - 12.1.2015
výroba jiných nealkoholických nápojů /bez ovocných šťáv/ 1.6.1993 - 12.1.2015
tuzemská a zahraniční obchodní a zprostředkovatelská činnost 30.7.1991 - 1.6.1993
poradenské a konzultační činnosti 30.7.1991 - 12.1.2015
obchodní činnost v oblasti elektroniky, softwaru a spotřebního zboží 30.7.1990 - 30.7.1991
zprostředkovatelské činnosti v oblasti obchodu s elektronikou, softwarem a spotřebním zbožím 30.7.1990 - 30.7.1991
poradenské a konzultační činnosti v oblasti elektroniky, softwaru a obchodu se spotřebním zbožím 30.7.1990 - 30.7.1991
vývoj a výroba softwarových produktů 30.7.1990 - 1.6.1993
manažerské služby 30.7.1990 - 1.6.1993

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Výroba jiných nealkoholických nápojů /bez ovocných šťáv/

 • Zpracování zemědělských produktů (vyjma živností řemeslných, vázaných a koncesovaných)

 • Výroba potravin (vyjma živností řemeslných, vázaných a koncesovaných)

 • Výroba nápojů a potravinových doplňků (vyjma živností řemeslných, vázaných a koncesovaných)

 • Zprostředkování obchodu v oblasti nákupu a prodeje zboží

 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

 • Poradenské a konzultační činnosti v oblasti obchodu

 • Marketingové služby

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 5.10.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Nová Tovární 1940 , Český Těšín 737 01
Identifikační číslo provozovny: 1005328676
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba jiných nealkoholických nápojů /bez ovocných šťáv/

 • Výroba potravin (vyjma živností řemeslných, vázaných a koncesovaných)

 • Zprostředkování obchodu v oblasti nákupu a prodeje zboží

 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

 • Marketingové služby

Zahájení provozování: 1.5.2006
Provozovna č. 2
Provozovna: 44 , Třinec 739 61
Identifikační číslo provozovny: 1005328650
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu v oblasti nákupu a prodeje zboží

 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

 • Poradenské a konzultační činnosti v oblasti obchodu

 • Marketingové služby

Zahájení provozování: 5.2.1997
Provozovna č. 3
Provozovna: Polní 739 61 Třinec
Identifikační číslo provozovny: 1005328668
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba nápojů a potravinových doplňků (vyjma živností řemeslných, vázaných a koncesovaných)

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Zahájení provozování: 5.2.1997

Živnost č. 2 Zprostředkování obchodu v oblasti nákupu a prodeje zboží

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.10.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 3 Poradenské a konzultační činnosti v oblasti obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.10.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.10.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Výroba jiných nealkoholických nápojů /bez ovocných šťáv/

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.4.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 silniční motorová doprava

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.1.1994
Zánik oprávnění: 12.1.1995
Konec oprávnění: 12.1.1995

Živnost č. 7 Zpracování zemědělských produktů (vyjma živností řemeslných, vázaných a koncesovaných)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.8.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Výroba nápojů a potravinových doplňků (vyjma živností řemeslných, vázaných a koncesovaných)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.8.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Výroba kosmetických přípravků

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.1.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Marketingové služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.5.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Výroba potravin (vyjma živností řemeslných, vázaných a koncesovaných)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.5.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.6.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba ostatních potravinářských výrobků j. n.
Výroba nealkoholických nápojů; stáčení minerálních a ostatních vod do lahví
Výroba mýdel a detergentů, čisticích a lešticích prostředků, parfémů a toaletních přípravků
Výroba farmaceutických přípravků
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Maloobchod s kosmetickými a toaletními výrobky
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd
Průzkum trhu a veřejného mínění

Vedení firmy WALMARK, a.s. IČO: 00536016

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za společnost jednají a podepisují (i) společně předseda představenstva a kterýkoli z místopředsedů představenstva, nebo (ii) společně kteříkoli dva místopředsedové představenstva. 9.5.2017
Za společnost jednají a podepisují společně kteříkoli dva místopředsedové představenstva. 2.8.2016 - 9.5.2017
V případě transakcí nebo jiných právních jednání nepřevyšujících částku 5 000 000 Kč (pět milionů korun českých), a to buď jednotlivě, nebo souhrnně ve všech souvisejících transakcích včetně podepisování finančních výkazů společnosti a souvisejících dokum entů jednají a podepisují za společnost kteříkoli dva členové představenstva společně. V případech jiných transakcí nebo jiných právních jednání jedná a podepisuje za společnost kterýkoli místopředseda představenstva společně s jiným jakýmkoli členem před stavenstva. 26.2.2016 - 2.8.2016
V případě transakcí nepřevyšujících částku 5,000,000 Kč, a to buď jednotlivě nebo souhrnně ve všech souvisejících transakcích, kterýkoli člen představenstva jedná a podepisuje jménem společnosti samostatně. V případě jiných transakcí nebo jiných právních úkonů jedná a podepisuje jménem společnosti kterýkoli místopředseda představenstva společně s jiným členem představenstva, který není místopředsedou představenstva. 14.3.2014 - 26.2.2016
V případě transakcí nepřevyšujících částku 2,000,000 Kč, a to buď jednotlivě nebo souhrnně ve všech souvisejících transakcích, kterýkoli člen představenstva jedná a podepisuje jménem společnosti samostatně. V případě jiných transakcí nebo jiných právních úkonů jedná a podepisuje jménem společnosti kterýkoli místopředseda představenstva společně s jiným členem představenstva, který není místopředsedou představenstva. 9.1.2013 - 14.3.2014
Způsob jednání: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. 12.5.2010 - 9.1.2013
Způsob jednání za společnost: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva, 1. místopředseda představenstva a 2. místopředseda představenstva každý samostatně, zbývající členové představenstva jednají navenek jménem společnosti jen společně s předsedou představenstva, 1. místopředsedou představenstva anebo 2. místopředsedou představenstva. 1.6.2001 - 12.5.2010
Způsob jednání za společnost : Obchodní společnost je oprávněn zastupovat každý ze členů společnosti i jednotlivě. 30.7.1990 - 1.6.2001
Jméno: Viktoria Habanová 17.3.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 22.2.2016
Ve funkci: od 23.2.2016
Adresa: South West House, 11a Regent Street , Londýn Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Jméno: Adrian Stroilescu 17.3.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.2.2016
Adresa: 4B Urcusului Street , 412 44 Bukurešť Rumunsko
Jméno: Barry Clare 17.3.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.12.2012
Adresa: 64 New Cavendish Street , Londýn Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Jméno: Miroslav Slezak 6.8.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 18.7.2016
Ve funkci: od 1.8.2016
Adresa: 111, Číčovice 252 68
Jméno: Eamonn Martin Murphy 21.9.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 22.3.2016
Ve funkci: od 1.8.2016
Adresa: Malešická 2855/2, Praha 130 00
Jméno: Matthew David Strassberg 9.5.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 22.2.2016
Ve funkci: od 2.5.2017
Adresa: South West House, 11a Regent Street , Londýn Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Jméno: Ing. Mariusz Walach 30.7.1990 - 15.10.1991
Funkce: jednatel
Adresa: čp. 446 , Bystřice n/Ol. Česká republika
Jméno: RNDr. Valdemar Walach 30.7.1990 - 1.6.1993
Funkce: jednatel
Adresa: Dukelská 767, Třinec 739 61
Jméno: Adam Walach 30.7.1990 - 20.1.1998
Funkce: jednatel
Adresa: čp. 446 , Bystřice n/Ol. Česká republika
Jméno: Ing. Mariusz Walach 15.10.1991 - 20.1.1998
Funkce: jednatel
Adresa: čp. 175 , Bystřice n/Ol. Česká republika
Jméno: RNDr. Valdemar Walach 1.6.1993 - 20.1.1998
Funkce: jednatel
Adresa: 866, Jablunkov 739 91
Jméno: Ing. Mariusz Walach 20.1.1998 - 1.6.2001
Funkce: jednatel
Adresa: 1245, Bystřice 739 95
Jméno: Adam Walach 20.1.1998 - 1.6.2001
Funkce: jednatel
Adresa: Slezská 789, Třinec 739 61
Jméno: RNDr. Valdemar Walach 20.1.1998 - 1.6.2001
Funkce: jednatel
Adresa: kpt. Nálepky 865, Třinec 739 61
Jméno: Mgr. Adam Walach 30.7.1990 - 29.12.2005
Funkce: 1. místopředseda představenstva
Ve funkci: od 1.6.2001
Adresa: 446, Bystřice 739 95
Jméno: Ing. Michal Wygrys 30.7.1990 - 8.6.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 5.5.2006
Ve funkci: od 1.6.2001
Adresa: Slezská 484/5, Český Těšín 737 01
Jméno: RNDr. Valdemar Walach 30.7.1990 - 17.8.2007
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 1.6.2001 do 1.6.2007
Adresa: 1285, Bystřice 739 95
Jméno: Mgr. Adam Walach 29.12.2005 - 17.8.2007
Funkce: 1. místopředseda představenstva
Ve funkci: od 1.6.2001 do 1.6.2007
Adresa: 1341, Bystřice 739 95
Jméno: Ing. Tomáš Macura 30.7.1990 - 26.5.2009
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 1.6.2001 do 16.4.2009
Adresa: Na Bunčáku 1086/10, Ostrava 710 00
Jméno: Ing. Mariusz Walach 30.7.1990 - 23.11.2009
Funkce: 2. místopředseda představenstva
Trvání členství: do 12.10.2009
Ve funkci: od 1.6.2001 do 12.10.2009
Adresa: 1245, Bystřice 739 95
Jméno: Ing. Roman Kantor 30.7.1990 - 23.11.2009
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 1.6.2001 do 12.10.2009
Adresa: 1262, Bystřice 739 95
Jméno: Mgr. Adam Walach 17.8.2007 - 23.11.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 12.10.2009
Ve funkci: od 1.6.2007 do 12.10.2009
Adresa: 1341, Bystřice 739 95
Jméno: RNDr. Valdemar Walach 17.8.2007 - 23.11.2009
Funkce: 1. místopředseda představenstva
Ve funkci: od 1.6.2007
Adresa: 1285, Bystřice 739 95
Jméno: Ing. Petr Turoň 14.3.2008 - 23.11.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.1.2008
Adresa: Lidická 860, Třinec 739 61
Jméno: Ing. Petr Turoň 23.11.2009 - 9.1.2013
Funkce: 2. místopředseda představenstva
Trvání členství: od 21.8.2008
Ve funkci: od 12.10.2009 do 11.12.2012
Adresa: Lidická 860, Třinec 739 61
Jméno: Ing. Mariusz Wałach 23.11.2009 - 9.1.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.10.2009 do 11.12.2012
Adresa: 1245, Bystřice 739 95
Jméno: Ing. Roman Kantor 23.11.2009 - 9.1.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.10.2009 do 11.12.2012
Adresa: 1262, Bystřice 739 95
Jméno: RNDr. Valdemar Walach 23.11.2009 - 9.1.2013
Funkce: 1. místopředseda představenstva
Trvání členství: od 12.10.2009
Ve funkci: od 12.10.2009 do 11.12.2012
Adresa: 1285, Bystřice 739 95
Jméno: Petr Turoň 9.1.2013 - 14.2.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.8.2008 do 30.1.2013
Adresa: Lidická 860, Třinec 739 61
Jméno: Mgr. Adam Walach 23.11.2009 - 14.3.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 12.10.2009
Ve funkci: od 12.10.2009 do 1.11.2013
Adresa: 1341, Bystřice 739 95
Jméno: Matthew Strassberg 9.1.2013 - 14.3.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 11.12.2012 do 1.8.2013
Ve funkci: od 11.12.2012 do 1.8.2013
Adresa: 161 Brompton Road , Londýn Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Jméno: Valdemar Walach 9.1.2013 - 14.3.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.10.2009
Adresa: 1285, Bystřice 739 95
Jméno: Petr Turoň 14.2.2013 - 27.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.1.2013
Adresa: Lidická 860, Třinec 739 61
Jméno: Michelle Capiod 9.1.2013 - 9.12.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 11.12.2012
Ve funkci: od 11.12.2012
Adresa: 161 Bromton Road , Londýn Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Jméno: Jorge Chainho Manuel 14.3.2014 - 23.1.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.8.2013
Ve funkci: od 1.10.2013
Adresa: Hunyad Koz 7 , 1121 Budapešť Maďarská republika
Jméno: Jorge Chainho Manuel 23.1.2015 - 27.11.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.8.2013
Ve funkci: od 1.10.2013
Adresa: 1247, Vendryně 739 94
Jméno: Barry Clare 16.1.2013 - 17.3.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 18.12.2012
Ve funkci: od 18.12.2012 do 23.2.2016
Adresa: 64 New Cavendish Street , Londýn Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Jméno: Valdemar Walach 14.3.2014 - 17.3.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 12.10.2009 do 22.2.2016
Ve funkci: od 1.11.2013 do 22.2.2016
Adresa: 1285, Bystřice 739 95
Jméno: Mgr. Adam Walach 14.3.2014 - 17.3.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.10.2009 do 22.2.2016
Adresa: 1341, Bystřice 739 95
Jméno: Petr Turoň 27.7.2014 - 17.3.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.1.2013 do 22.2.2016
Adresa: 1482, Bystřice 739 95
Jméno: Robert Chmelař 9.12.2014 - 17.3.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 30.10.2014 do 22.2.2016
Ve funkci: od 30.10.2014 do 22.2.2016
Adresa: Rooseveltova 256/6, Praha 160 00
Jméno: Jorge Chainho Manuel 27.11.2015 - 17.3.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.8.2013 do 23.2.2016
Ve funkci: od 1.10.2013 do 23.2.2016
Adresa: 1247, Vendryně 739 94
Jméno: Michelle Capiod 9.12.2014 - 6.8.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 11.12.2012 do 17.7.2016
Ve funkci: od 11.12.2012 do 17.7.2016
Adresa: South West House, 11a Regent Street , SW1Y4LR Londýn Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Jméno: Eamonn Murphy 15.7.2016 - 6.8.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.3.2016
Adresa: Malešická 2855/2, Praha 130 00
Jméno: Eamonn Murphy 6.8.2016 - 21.9.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 22.3.2016
Ve funkci: od 1.8.2016
Adresa: Malešická 2855/2, Praha 130 00
Jméno: Thomas Bjerregaard Thomsen 17.3.2016 - 9.5.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 22.2.2016 do 15.3.2017
Ve funkci: od 23.2.2016 do 15.3.2017
Adresa: 5 Hawtrey Road , Windsor Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Jméno: Matthew David Strassberg 17.3.2016 - 9.5.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 22.2.2016
Ve funkci: od 23.2.2016 do 2.5.2017
Adresa: South West House, 11a Regent Street , Londýn Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Tomáš Vrba 17.3.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.2.2016
Adresa: South West House, 11a Regent Street , Londýn Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Jméno: Ing. Věslava Štéblová 1.6.2001 - 30.11.2002
Funkce: předseda dozorčí rady
Ve funkci: od 1.6.2001 do 26.8.2002
Adresa: Kopernikova 651, Třinec 739 61
Jméno: Ing. Vítězslav Staňo 1.6.2001 - 30.11.2002
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.6.2001 do 26.8.2002
Adresa: 76, Vidče 756 53
Jméno: MUDr. Januš Walach 1.6.2001 - 30.11.2002
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.6.2001 do 3.6.2002
Adresa: 446, Bystřice 739 95
Jméno: Ing. Vítězslav Staňo 30.11.2002 - 15.7.2003
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.8.2002 do 25.4.2003
Adresa: 76, Vidče 756 53
Jméno: Ing. Věslava Štéblová 30.11.2002 - 14.3.2008
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 26.8.2002 do 15.10.2007
Ve funkci: od 26.8.2002 do 15.10.2007
Adresa: Kopernikova 651, Třinec 739 61
Jméno: Zuzana Turoňová 30.11.2002 - 14.3.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.6.2002 do 12.10.2007
Adresa: 43, Hrádek 739 97
Jméno: Ing. Petr Turoň 15.7.2003 - 14.3.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.4.2003 do 21.1.2008
Adresa: Lidická 860, Třinec 739 61
Jméno: Ing. Věslava Štéblová 14.3.2008 - 9.1.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 15.10.2007 do 11.12.2012
Ve funkci: od 19.10.2007 do 11.12.2012
Adresa: 243, Třinec 739 61
Jméno: Zuzana Turoňová 14.3.2008 - 9.1.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.10.2007 do 10.12.2012
Adresa: 43, Hrádek 739 97
Jméno: Ing. Miroslav Haratek 14.3.2008 - 9.1.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.1.2008 do 11.12.2012
Adresa: 283, Petrovice u Karviné 735 72
Jméno: Robert Chmelař 9.1.2013 - 9.12.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 11.12.2012 do 29.10.2014
Ve funkci: od 11.12.2012 do 29.10.2014
Adresa: Rooseveltova 256/6, Praha 160 00
Jméno: Martin Zita 9.12.2014 - 24.9.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.10.2014 do 1.6.2015
Ve funkci: od 30.10.2014 do 1.6.2015
Adresa: South West House, 11a Regent Street , SW1Y4LR Londýn Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Jméno: Roman Kantor 9.1.2013 - 17.3.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.12.2012 do 22.2.2016
Adresa: 1262, Bystřice 739 95
Jméno: Viktoria Habanová 24.9.2015 - 17.3.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.6.2015 do 22.2.2016
Ve funkci: od 1.6.2015 do 22.2.2016
Adresa: South West House, 11a Regent Street , Londýn Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Barry Clare
Člen statutárního orgánu: Adrian Stroilescu
Člen statutárního orgánu: Viktoria Habanová
Člen statutárního orgánu: Matthew David Strassberg
Člen statutárního orgánu: Eamonn Martin Murphy
Člen statutárního orgánu: Ing. Miroslav Slezak

Vlastníci firmy WALMARK, a.s. IČO: 00536016

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 372 420 000 Kč 100% 26.2.2016
zakladni 352 340 000 Kč 100% 20.5.2014 - 26.2.2016
zakladni 105 000 000 Kč 100% 1.6.2001 - 20.5.2014
zakladni 105 000 000 Kč - 24.8.1998 - 1.6.2001
zakladni 30 000 000 Kč - 20.1.1998 - 24.8.1998
zakladni 150 000 Kč - 30.7.1990 - 20.1.1998

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 356 26.2.2016
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 1 642 26.2.2016
Prioritní akcie na jméno 1 000 000 Kč 1 17.7.2014 - 26.2.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 335 17.7.2014 - 26.2.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 336 20.5.2014 - 17.7.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 1 634 20.5.2014 - 26.2.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 90 30.11.2002 - 20.5.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 1 500 30.11.2002 - 20.5.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 90 1.6.2001 - 30.11.2002
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 150 1.6.2001 - 30.11.2002

Sbírka Listin WALMARK, a.s. IČO: 00536016

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 2501/SL 102 notářský zápis [NZ 197/2016] Krajský soud v Ostravě 22.2.2016 26.2.2016 27
B 2501/SL 101 výroční zpráva [2015] k 31.5.2015, konsolidovaná, vč. zprávy auditora, zprávy o vztazích § 82 Krajský soud v Ostravě 25.11.2015 3.12.2015 11
B 2501/SL 100 zpráva auditora k 31.5.2015, vč. účetní závěrky s příl. Krajský soud v Ostravě 25.11.2015 3.12.2015 24
B 2501/SL 99 výroční zpráva [2014] k 31.5.2015, konsolidovaná, vč. účetní závěrky s příl., zprávy auditora Krajský soud v Ostravě 25.11.2015 1.12.2015 36
B 2501/SL 98 notářský zápis [NZ 1334/2014,N 1384/2014] Krajský soud v Ostravě 24.6.2014 15.7.2015 2.10.2015 26
B 2501/SL 97 výroční zpráva [2013] k 31.5.2014 úč. záv. vč. přílohy, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 21.5.2015 25.5.2015 78
B 2501/SL 96 účetní závěrka [2012], zpráva auditora konsolid. k 31.5.2013 Krajský soud v Ostravě 14.1.2014 16.1.2014 38
B 2501/SL 95 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora k 31.5.2013 Krajský soud v Ostravě 14.1.2014 16.1.2014 33
B 2501/SL 94 výroční zpráva k 31.5.2012 s úč.záv. Krajský soud v Ostravě 3.5.2013 6.5.2013 45
B 2501/SL 93 výroční zpráva k 31.5.2011 s úč.záv. Krajský soud v Ostravě 3.5.2013 6.5.2013 47
B 2501/SL 92 výroční zpráva k 31.5.2012 s úč.záv. konsolid. Krajský soud v Ostravě 3.5.2013 6.5.2013 42
B 2501/SL 91 výroční zpráva k 31.5.2011 s úč.záv. konsolid. Krajský soud v Ostravě 3.5.2013 6.5.2013 45
B 2501/SL 90 rozhod. o statut. orgánu - Zápis z mimoř. VH Krajský soud v Ostravě 30.1.2013 11.2.2013 18.2.2013 5
B 2501/SL 89 rozhod. o statut. orgánu - Zápis z mimoř. VH Krajský soud v Ostravě 18.12.2012 16.1.2013 17.1.2013 12
B 2501/SL 88 rozhod. o statut. orgánu - Zápis z předst. Krajský soud v Ostravě 18.12.2012 16.1.2013 17.1.2013 3
B 2501/SL 87 rozhod. o statut. orgánu - Návrh na přijetí usn. předst. Krajský soud v Ostravě 11.12.2012 3.1.2013 9.1.2013 10
B 2501/SL 86 rozhod. o statut. orgánu - Zápis z DR Krajský soud v Ostravě 10.12.2012 3.1.2013 9.1.2013 3
B 2501/SL 85 notářský zápis NZ 1752/2012 Krajský soud v Ostravě 11.12.2012 3.1.2013 9.1.2013 28
B 2501/SL 84 rozhod. o statut. orgánu - Návrh na přijetí usn. DR Krajský soud v Ostravě 11.12.2012 3.1.2013 9.1.2013 2
B 2501/SL 83 výroční zpráva 2009/2010 s úč.z. a př.,zpr. a Krajský soud v Ostravě 19.12.2011 9.2.2012 48
B 2501/SL 82 výroční zpráva 2009/2010-konsol.úz. a zpr. a Krajský soud v Ostravě 19.12.2011 9.2.2012 49
B 2501/SL 81 účetní závěrka 2008/2009 - konsolid,vč.audit. Krajský soud v Ostravě 14.7.2010 20.7.2010 45
B 2501/SL 80 notářský zápis Nz 70/2010 - osvěd. o jed. VH Krajský soud v Ostravě 25.2.2010 12.5.2010 12.5.2010 6
B 2501/SL 79 výroční zpráva k 31.5.2009 vč.úz.,příl.,audit Krajský soud v Ostravě 5.5.2010 6.5.2010 50
B 2501/SL 78 účetní závěrka k 31.5.2009 vč.příl.,audit Krajský soud v Ostravě 5.5.2010 6.5.2010 44
B 2501/SL 77 výroční zpráva r. 2007/2008 vč.úz,příl.,audit Krajský soud v Ostravě 5.5.2010 6.5.2010 62
B 2501/SL 76 účetní závěrka k 31.5.2008 vč.příl.,audit Krajský soud v Ostravě 5.5.2010 6.5.2010 46
B 2501/SL 75 účetní závěrka k 31.5.09 konsol.,úz,příl.,aud Krajský soud v Ostravě 5.5.2010 6.5.2010 41
B 2501/SL 74 výroční zpráva r. 07/08 kons.vč.úz,příl.,aud Krajský soud v Ostravě 5.5.2010 6.5.2010 40
B 2501/SL 73 účetní závěrka k 31.5.08 konsol.,úz,příl.,aud Krajský soud v Ostravě 5.5.2010 6.5.2010 39
B 2501/SL 72 podpisové vzory Mgr.Ad.Walach,Ing.P.Turoň Krajský soud v Ostravě 13.11.2009 30.10.2009 25.11.2009 2
B 2501/SL 71 podpisové vzory -RNDr.Walach,Ing.Kantor,Ing.Va Krajský soud v Ostravě 26.10.2009 30.10.2009 4.11.2009 3
B 2501/SL 70 rozhod. o statut. orgánu - Zápis ze zas. přestavenstva Krajský soud v Ostravě 12.10.2009 30.10.2009 4.11.2009 1
B 2501/SL 69 rozhod. o statut. orgánu - Zápis z mim. VH Krajský soud v Ostravě 12.10.2009 30.10.2009 4.11.2009 2
B 2501/SL 68 ostatní -oznámení o odst.z funkce Krajský soud v Ostravě 15.5.2009 22.5.2009 26.5.2009 1
B 2501/SL 67 notářský zápis NZ 56/2009 osv.VH,díl.zm.stan. Krajský soud v Ostravě 23.4.2009 22.5.2009 26.5.2009 7
B 2501/SL 66 zakladatelské dokumenty -úpl.zn.Stanov d.5.od 21/1/08 Krajský soud v Ostravě 21.1.2008 18.9.2008 1.10.2008 4
B 2501/SL 65 zakladatelské dokumenty -úpl.zn.Stanov d.4.od 21/1/08 Krajský soud v Ostravě 21.1.2008 18.9.2008 1.10.2008 5
B 2501/SL 64 zakladatelské dokumenty -úpl.zn.Stanov d.3.od 21/1/08 Krajský soud v Ostravě 21.1.2008 18.9.2008 1.10.2008 5
B 2501/SL 63 zakladatelské dokumenty -úpl.zn.Stanov d.2.od 21/1/08 Krajský soud v Ostravě 21.1.2008 18.9.2008 1.10.2008 5
B 2501/SL 62 zakladatelské dokumenty -úpl.zn.Stanov d.I.od 21/1/08 Krajský soud v Ostravě 21.1.2008 18.9.2008 1.10.2008 5
B 2501/SL 61 výroční zpráva 1.6.06-31.5.07,úč.z.,aud. Krajský soud v Ostravě 21.3.2008 26.3.2008 99
B 2501/SL 60 výroční zpráva 1.1.05-31.5.06,úč.z.,§66a/9,au Krajský soud v Ostravě 21.3.2008 26.3.2008 102
B 2501/SL 59 výroční zpráva kons.1.6.06-31.5.07,úč.z.,aud. Krajský soud v Ostravě 21.3.2008 26.3.2008 35
B 2501/SL 58 výroční zpráva 1.1.05-31.5.06,úč.z.,audit Krajský soud v Ostravě 21.3.2008 26.3.2008 32
B 2501/SL 57 zpráva auditora k kons.úč.z.od 1.6.06-31.5.07 Krajský soud v Ostravě 21.3.2008 26.3.2008 37
B 2501/SL 56 zpráva auditora vč.úč.záv.k 31.5.2006 kons. Krajský soud v Ostravě 21.3.2008 26.3.2008 30
B 2501/SL 55 zpráva auditora vč.úč.záv.k 31.5.2007 Krajský soud v Ostravě 21.3.2008 26.3.2008 43
B 2501/SL 54 zpráva auditora vč.úč.z.1.1.05-31.5.06 Krajský soud v Ostravě 21.3.2008 26.3.2008 42
B 2501/SL 53 stanovy společnosti - ÚZ k 21.1.2008 Krajský soud v Ostravě 21.1.2008 13.3.2008 17.3.2008 24
B 2501/SL 52 podpisové vzory - čest.prohl.- Zuzana Turoňová Krajský soud v Ostravě 4.10.2007 13.3.2008 17.3.2008 1
B 2501/SL 51 podpisové vzory 3x Krajský soud v Ostravě 13.3.2008 17.3.2008 4
B 2501/SL 50 ostatní - Zápis ze zased. řádné VH Krajský soud v Ostravě 15.10.2007 13.3.2008 17.3.2008 2
B 2501/SL 49 notářský zápis Nz 17/2008 + zm. stanov Krajský soud v Ostravě 21.1.2008 13.3.2008 17.3.2008 13
B 2501/SL 48 výroční zpráva r. 2004 konsolidovaná Krajský soud v Ostravě 28.6.2006 19.7.2006 32
B 2501/SL 47 výroční zpráva r.2004,úč.z.,§ 66a/9,audit Krajský soud v Ostravě 28.6.2006 19.7.2006 62
B 2501/SL 46 účetní závěrka r. 2004,zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 28.6.2006 19.7.2006 43
B 2501/SL 45 účetní závěrka r. 2004 konsolidovaná Krajský soud v Ostravě 28.6.2006 19.7.2006 34
B 2501/SL 44 stanovy společnosti ÚPZ Krajský soud v Ostravě 5.5.2006 7.6.2006 12.6.2006 24
B 2501/SL 43 notářský zápis NZ 98/06 vč. rozhod. VH Krajský soud v Ostravě 9.5.2006 7.6.2006 12.6.2006 14
B 2501/SL 42 výroční zpráva r. 2003+CD Krajský soud v Ostravě 1.12.2004 9.12.2004 71
B 2501/SL 41 výroční zpráva r. 2002 Krajský soud v Ostravě 1.12.2004 9.12.2004 62
B 2501/SL 26 účetní závěrka r. 2000 Krajský soud v Ostravě 1.12.2004 9.12.2004 22
B 2501/SL 25 účetní závěrka r. 1999 Krajský soud v Ostravě 1.12.2004 9.12.2004 21
B 2501/SL 24 účetní závěrka r. 1998 Krajský soud v Ostravě 1.12.2004 9.12.2004 21
B 2501/SL 23 účetní závěrka r. 1997 Krajský soud v Ostravě 1.12.2004 9.12.2004 16
B 2501/SL 22 smlouva o prodeji/převodu prodej.části podniku Krajský soud v Ostravě 1.10.2001 1.12.2004 9.12.2004 15
B 2501/SL 21 notářský zápis NZ 551/2001 rozh. VH Krajský soud v Ostravě 24.9.2001 1.12.2004 9.12.2004 24
B 2501/SL 20 rozhod. o statut. orgánu zápis DR Krajský soud v Ostravě 26.8.2002 1.12.2004 9.12.2004 1
B 2501/SL 18 rozhod. o statut. orgánu zápis DR Krajský soud v Ostravě 4.6.2002 1.12.2004 9.12.2004 1
B 2501/SL 15 zakladatelské dokumenty dodat. č.1 Krajský soud v Ostravě 30.7.1990 1.12.2004 9.12.2004 1
B 2501/SL 14 zakladatelské dokumenty SS Krajský soud v Ostravě 30.7.1990 1.12.2004 9.12.2004 5
B 2501/SL 13 zakladatelské dokumenty dodat. Krajský soud v Ostravě 22.12.1995 1.12.2004 9.12.2004 2
B 2501/SL 12 zakladatelské dokumenty dodat. č. 1 Krajský soud v Ostravě 21.8.1995 1.12.2004 9.12.2004 3
B 2501/SL 11 zakladatelské dokumenty dodat. Krajský soud v Ostravě 28.9.1992 1.12.2004 9.12.2004 2
B 2501/SL 10 zakladatelské dokumenty dodat.III Krajský soud v Ostravě 23.9.1991 1.12.2004 9.12.2004 2
B 2501/SL 17 účetní závěrka r. 1996 Krajský soud v Ostravě 10.11.2004 9
B 2501/SL 40 notářský zápis NZ 170/2004 Krajský soud v Ostravě 30.6.2004 26.8.2004 16
B 2501/SL 39 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 30.6.2004 26.8.2004 26
B 2501/SL 38 notářský zápis NZ 211/2003 Krajský soud v Ostravě 3.7.2003 1.8.2003 24.9.2003 11
B 2501/SL 37 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 3.7.2003 1.8.2003 24.9.2003 24
B 2501/SL 36 rozhod. o statut. orgánu -zápis z jednání VH Krajský soud v Ostravě 25.4.2003 22.8.2003 2
B 2501/SL 35 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 25.4.2003 22.8.2003 4
B 2501/SL 34 stanovy společnosti úplné znění Krajský soud v Ostravě 26.8.2002 30.12.2002 24
B 2501/SL 33 notářský zápis NZ 280/2002 Krajský soud v Ostravě 26.8.2002 30.12.2002 8
B 2501/SL 32 účetní závěrka r.2001 Krajský soud v Ostravě 13.8.2002 14.8.2002 26
B 2501/SL 31 výroční zpráva r.2001 Krajský soud v Ostravě 13.8.2002 14.8.2002 50
B 2501/SL 30 posudek znalce spol.znal.posudek Krajský soud v Ostravě 1.8.2002 5.8.2002 85
B 2501/SL 9 notářský zápis NZ 267/96 Krajský soud v Ostravě 18.9.1996 27.3.2002 5.4.2002 2
B 2501/SL 8 zakladatelské dokumenty -dodatek č. 2 Krajský soud v Ostravě 16.8.1993 27.3.2002 5.4.2002 1
B 2501/SL 7 zakladatelské dokumenty -dodatek č. 1 Krajský soud v Ostravě 27.4.1993 27.3.2002 5.4.2002 2
B 2501/SL 6 zakladatelské dokumenty spol.sml. Krajský soud v Ostravě 1.6.1998 27.3.2002 5.4.2002 8
B 2501/SL 3 zakladatelské dokumenty Krajský soud v Ostravě 28.9.1992 27.3.2002 5.4.2002 9
B 2501/SL 29 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 27.3.2002 5.4.2002 14
B 2501/SL 28 rozhod. o statut. orgánu -zápis DR Krajský soud v Ostravě 29.3.2001 27.3.2002 5.4.2002 7
B 2501/SL 27 rozhod. o statut. orgánu -zápis předst. Krajský soud v Ostravě 29.3.2001 27.3.2002 5.4.2002 1
B 2501/SL 19 ostatní -návrh sml.o prod.části pod. Krajský soud v Ostravě 22.8.2001 3.10.2001 127
B 2501/SL 16 notářský zápis NZ 102/2001 Krajský soud v Ostravě 29.3.2001 6.4.2001 8.6.2001 37
B 2501/SL 5 zakladatelské dokumenty úplné znění+zápis z VH Krajský soud v Ostravě 17.5.1999 2.7.1999 13.7.1999 10
B 2501/SL 4 notářský zápis NZ 403/98 vč. SS Krajský soud v Ostravě 1.6.1998 4.6.1998 24.8.1998 14
B 2501/SL 2 notářský zápis Nz 272/97-mimoř.VH Krajský soud v Ostravě 16.12.1997 22.12.1997 22.12.1997 6
B 2501/SL 1 zakladatelské dokumenty Krajský soud v Ostravě 16.12.1997 22.12.1997 22.12.1997 9

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení WALMARK, a.s.


Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu WALMARK, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

Seznam podobných subjektů

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.