VYRTYCH a. s. Židněves IČO: 27862470

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu VYRTYCH a. s., která sídlí v obci Židněves a bylo jí přiděleno IČO 27862470.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma VYRTYCH a. s. má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem VYRTYCH a. s. se sídlem v obci Židněves byla založena v roce 2007. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení , Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení a další.

Základní údaje o VYRTYCH a. s. IČO: 27862470

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 1.3.2007
Spisová značka: B 11596
IČO: 27862470
Obchodní firma: VYRTYCH a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.3.2007
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 1.3.2007
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 3.10.2014
Počet členů statutárního orgánu: 1 3.10.2014 - 7.2.2017
Počet členů správní rady: 2 3.10.2014 - 7.2.2017
Valná hromada společnosti VYRTYCH a.s. konaná dne 11. listopadu 2010 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1. Způsob a rozsah zvýšení základního kapitálu společnosti: Základní kapitál společnosti se zvyšuje upisováním nových akcií ze současné výše 100,050.000,- Kč na 150,050.000,- Kč. Základní kapitál tedy bude zvýšen o 50,000.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Druh, podoba, forma, počet a jmenovitá hodnota nově vydávaných akcií: Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, v počtu padesát kusů o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1,000.000,- Kč, jmenovitá hodnota nové emise akcií tak činí celkem 50,000.000,- Kč. 3. Schvaluje se započtení peněžité pohledávky akcionáře Ing. Jakuba Vyrtycha, narozeného 24. února 1978, bytem Mladá Boleslav, K Lomu 1359, PSČ 293 01, vůči společnosti, z titulu smlouvy o půjčce ze dne 22. září 2010, ve výši 50,000.000,- Kč, uzavřené mez i akcionářem Ing. Jakubem Vyrtychem, jako věřitelem a společností, jako dlužníkem proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu nově upsaných akcií v téže výši 50,000.000,- Kč. Hlavním důvodem připuštění započtení pohledávky akcionáře je vypořád ání závazků společnosti bez nutnosti vynakládání finančních prostředků, které je pak možno investovat do rozvoje společnosti, či bez nutnosti jejího úvěrového zatěžování a posílení finanční stability společnosti, jakož i zvýšení důvěryhodnosti společnosti vůči obchodním partnerům, za současného vypořádání závazků společnosti vůči shora uvedenému věřiteli společnosti a tedy zánik jeho pohledávky vůči společnosti v důsledku jejího započtení proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu. 4. Způsob a lhůta pro upsání nových akcií: Jelikož se oprávnění dědici zemřelého akcionáře pana Ing. Ladislava Vyrtycha pan Ing. Jakub Vyrtych a paní Hana Vyrtychová, kteří jsou oprávněni vykonávat práva spojená s vlastnictvím jedné kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 50, 000,- Kč, s pořadovým číslem 101, písemným prohlášením ze dne 9. listopadu 2010, opatřeným jejich ověřenými podpisy, vzdali svého práva přednostního upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu společnosti v rozsahu podílu zemřelého akcionáře pana Ing. Ladislava Vyrtycha na základním kapitálu společnosti, všechny nově vydávané kmenové akcie znějící na jméno, v listinné podobě, v počtu padesáti kusů o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1,000.000,- Kč, budou upsány zájemcem - akcionářem Ing. Jakubem Vy rtychem, narozeným 24. února 1978, bytem Mladá Boleslav, K Lomu 1359, PSČ 293 01, formou peněžitého vkladu, a to vzhledem k tomu, že valná hromada vyslovila souhlas se započtením shora uvedené pohledávky tohoto akcionáře - věřitele. Všechny nově vydávané akcie tedy budou upsány bez využití přednostního práva a budou nabídnuty jen tomuto zájemci, který je věřitelem společnosti. Akcie budou upsány předem určeným zájemcem ve smlouvě o upsání akcií uzavřené mezi zájemcem a společností. K upsání akcií uzavřením této smlouvy se stanovuje lhůta třiceti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, který však nesmí být spo lečností předem určenému zájemci zaslán před podáním návrhu na zápis usnesení valné hromady o tomto zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu. Upsání akcií bude účinné okamžikem podpisu této dohody společností a předem určeným zájemcem, přičemž podpisy musí být úředně ověřeny. Upsání akcií bude ve smyslu § 203 odst. 4 obch. zák. vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýš ení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 5. Způsob a lhůta splacení emisního kurzu upsaných akcií: Celý emisní kurz upsaných akcií ve výši 50,000.000,- Kč bude splacen započtením tak, že ve lhůtě pro splacení emisního kurzu upsaných akcií bude uzavřena Dohoda o započtení pohledávek akcionáře Ing. Jakuba Vyrtycha za společností z titulu poskytnuté půjčk y na základě smlouvy o půjčce ze dne 22. září 2010, ve výši 50,000.000,- Kč, proti pohledávce společnosti za Ing. Jakubem Vyrtychem na splacení emisního kurzu nově upsaných akcií ve výši 50,000.000,- Kč. Lhůta pro splacení emisního kurzu upsaných akcií a zároveň tedy pro uzavření dohody o započtení činí patnáct dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, s tím, že marným uplynutím této lhůty zaniká vázanost společnosti návrhem dohody o započtení pohledávek, který předloží společnost akcionáři Ing. Jakubo vi Vyrtychovi současně s návrhem smlouvy o upsání akcií. 6. Emisní kurz všech upisovaných akcií je vždy shodný se jmenovitou hodnotou upisovaných akcií. 7. Akcie nebudou kótované. Vydání akcií nového druhu a poukázek na akcie podle § 204b obch. zák. se nenavrhuje. 19.11.2010 - 22.12.2010
Valná hromada všemi hlasy přítomných akcionářů přijala tato rozhodnutí: -základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 22,050.000,- Kč, slovy: dvacetdvamilionůpadesáttisíckorunčeských na částku 100,050.000,- Kč, slovy: jednostomilionůpadesáttisíckorunč eských, tedy o částku 78,000.000,- Kč, slovy: sedmdesátosmmilionůkorunčeských, upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Ke zvýšení základního kapitálu bude upsáno 78 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč, práva spojená s akciemi jsou stejná jako práva spojená se stávajícími akciemi společnosti, která nebudou emisí nový ch akcií nijak dotčena, všechny akcie budou nabídnuty k úpisu akcionáři Ing. Ladislavu Vyrtychovi, r.č. 500624/255, bytem Březno 114, tj. bez využití přednostního práva Ing. Jakuba Vyrtycha na upisování akcií. Akcionář Ing. Ladislav Vyrtych, r.č. 500624/255, bytem Březno 114 upíše na základě smlouvy o upsání akcií celkem 78 ks nových akcií na jméno v listinné podobě o nominální hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč, Výše emisního kurzu pro jednotlivé akcie činí 1,000.000,- Kč, tj. emisní kurz se rovná jmenovité hodnotě nových akcií. Lhůta pro upisování: Pro upisování akcií bude poskytnuta lhůta patnácti (15) pracovních dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s písemným oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií doručí představen stvo společnosti akcionáři Ing. Ladislavu Vyrtychovi r.č. 500624/255, bytem Březno 114 nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Místo pro upisování nových akcií: adresa sídla společnosti: Praha 4, Nusle, Bělehradská 314/18, PSČ 140 00. Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek akcionáře Ing. Ladislava Vyrtycha za společností z titulu smluv o půjčkách postoupených na Ing. Ladislava Vyrtycha na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 29.9.2009 v celkové výši 23,500.000,- Kč, slovy: dvacettřimilionůpětsettisíckorunčeských, proti pohledávce společnosti za Ing. Ladislavem Vyrtychem na splacení části emisního kurzu upsaných akcií ve výši 23,500.000,- Kč. Způsob splacení emisního kurzu upsaných akcií: 1) část emisního kurzu upsaných akcií ve výši 23.500.000,- Kč, slovy: dvacettřimilionůpětsettisíckorunčeských, bude splacena započtením tak, že ve lhůtě pro splacení emisního kurzu upsaných akcií bude uzavřena: Smlouva (dohoda) o započtení pohledávek akci onáře Ing. Ladislava Vyrtycha za společností z titulu poskytnutých půjček na základě smluv o půjčkách postoupených na Ing. Ladislava Vyrtycha na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 29.9.2009 v celkové výši 23,500.000,- Kč, slovy: dvacettřimilio nůpětsettisíckorunčeských, proti pohledávce společnosti za Ing. Ladislavem Vyrtychem na splacení části emisního kurzu nově upsaných akcií ve výši 23,500.000,- Kč, slovy: dvacettřimilionůpětsettisíckorunčeských, 2) část emisního kurzu ve výši 54,500.000,- Kč, slovy: padesátčtyřimilionůpětsettisíckorunčeských, bude Ing. Ladislavem Vyrtychem splacena bezhotovostně na účet společnosti, č. 35-7792230227/0100 vedený u Komerční banky, a.s. Lhůta pro splacení emisního kurzu upsaných akcií: 1) lhůta pro uzavření smlouvy (dohody) o započtení činí patnáct (15) pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že marným uplynutím této lhůty zaniká vázanost společnosti návrhem smlouvy (dohody) o započtení pohledávek, návrh smlouvy (d ohody) o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti akcionáři Ing. Ladislavu Vyrtychovi současně s návrhem smluv o upsání akcií, 2) část emisního kurzu ve výši 54,500.000,- Kč, slovy: padesátčtyřimilionůpětsettisíckorunčeských, bude splacena bezhotovostně na účet společnosti č. 35-7792230227/0100 vedený u Komerční banky, a.s. nejpozději do 1 roku dle ustanovení § 177 odst. 1 obcho dního zákoníku, v platném znění. 4.11.2009 - 17.12.2009

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 27862470
Obchodní firma: VYRTYCH a. s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Mladá Boleslav
Vznik první živnosti: 1.3.2007
Celkový počet živností: 10
Aktivních živností: 3

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 27862470
Firma: VYRTYCH a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Mladá Boleslav
Základní územní jednotka: Židněves
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.3.2007

Základní údaje datové schránky

IČO: 27862470
Jméno subjektu: VYRTYCH a.s.
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: n62gzaa

Základní údaje DPH

IČO: 27862470
DIČ: CZ27862470
Typ subjektu: Právnická osoba
Obchodní firma / název / jméno: VYRTYCH a.s.
Sídlo: Bělehradská 314/18 PRAHA 4 - NUSLE 140 00 PRAHA 4
Zapsal Finanční úřad pro Středočeský kraj
Územní pracoviště v Mladé Boleslavi, Štefánikova 1406/III, MLADÁ BOLESLAV, tel.: 326 713 411
Bankovní účty určené ke zveřejnění:
Účet Datum zveřejnění
2109641281/2700 8.1.2014
CZ0827000000002109641302 21.2.2014
CZ8327000000002109641310 21.2.2014
Typ registrace: Plátce
Registrace platná od: 1.3.2007

Kontakty na VYRTYCH a. s. IČO: 27862470

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: 116 , Židněves 294 06 7.2.2017
Sídlo: Bělehradská 314/18 , Praha 140 00 28.5.2009 - 7.2.2017
Sídlo: 116 , Židněves 294 06 3.10.2008 - 28.5.2009
Sídlo: 116 , Židněves 294 06 20.12.2007 - 3.10.2008
Sídlo: 116 , Židněves 294 06 1.3.2007 - 20.12.2007

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: Bělehradská 314/18, Nusle, 14000 Praha 4

Obory činností VYRTYCH a. s. IČO: 27862470

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 28.5.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 28.5.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 28.5.2009
správa a údržba nemovitostí 20.12.2007 - 28.5.2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 20.12.2007 - 28.5.2009
provoz zkušební laboratoře - zkušební laboratoř svítidel a fotometrická měření 28.6.2007
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení 28.6.2007 - 28.5.2009
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 28.6.2007 - 28.5.2009
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 28.6.2007 - 28.5.2009
chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb 28.6.2007 - 28.5.2009
velkoobchod 1.3.2007 - 28.5.2009
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 1.3.2007 - 28.5.2009
zprostředkování obchodu a služeb 1.3.2007 - 28.5.2009

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

  • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

  • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

  • Testování, měření, analýzy a kontroly

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

  • Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.3.2007

Živnost č. 2 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 28.5.2007
Provozovna č. 1
Provozovna: 116 , Židněves 294 06
Identifikační číslo provozovny: 1003962131
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.5.2007

Živnost č. 3 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 28.5.2007
Provozovna č. 1
Provozovna: 116 , Židněves 294 06
Identifikační číslo provozovny: 1003962131
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.5.2007

Živnost č. 4 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.3.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.3.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.3.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.5.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.5.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.11.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.11.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Chov zvířat pro zájmový chov
Výroba komunikačních zařízení
Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
Výroba elektrických osvětlovacích zařízení
Výroba ostatních elektrických zařízení
Opravy elektrických zařízení
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Poradenství v oblasti řízení
Technické zkoušky a analýzy
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd

Vedení firmy VYRTYCH a. s. IČO: 27862470

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje představenstvo společnosti, a to tak, že samostatně společnost zastupuje předseda představenstva, anebo místopředseda představenstva. 7.2.2017
Statutární ředitel zastupuje společnost samostatně. 3.10.2014 - 7.2.2017
Jménem společnosti jedná představenstvo, kdy za představenstvo jedná samostatně předseda představenstva Ing.Jakub Vyrtych nebo člen představenstva Hana Vyrtychová, narozená 07.05.1979. Jediný člen představenstva však jedná jménem společnosti vždy samostat ně. 19.11.2010 - 3.10.2014
Jménem společnosti jedná představenstvo, kdy za představenstvo jedná samostatně předseda představenstva Ing.Jakub Vyrtych nebo člen představenstva Hana Vyrtychová, narozená 07.05.1979. 8.9.2010 - 19.11.2010
Jménem společnosti jedná představenstvo, kdy za představenstvo jedná samostatně předseda představenstva Ing.Jakub Vyrtych nebo člen představenstva Ing.Ladislav Vyrtych. V případě, že představenstvo bude jednočlenné, jedná jediný člen představenstva jménem společnosti vždy samostatně. 26.4.2010 - 8.9.2010
Jménem společnosti jedná představenstvo, kdy za představenstvo jedná samostatně předseda představenstva Ing.Jakub Vyrtych nebo člen představenstva Ing.Ladislav Vyrtych. Pověření členové představenstva se za společnost podepisují tak, že k napsané nebo natištěné firmě společnosti připojí spolu s uvedením své funkce svůj podpis. 28.6.2007 - 26.4.2010
Jménem společnosti jedná představenstvo, kdy za představenstvo jedná samostatně předseda představenstva, nebo dva členové představenstva společně. 1.3.2007 - 28.6.2007
Jméno: Ing. Jakub Vyrtych 7.2.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 2.1.2017
Ve funkci: od 2.1.2017
Adresa: K Lomu 1359, Mladá Boleslav 293 01
Jméno: Hana Vyrtychová 7.2.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 2.1.2017
Ve funkci: od 2.1.2017
Adresa: K Lomu 1359, Mladá Boleslav 293 01
Jméno: Ing. Jakub Vyrtych 1.3.2007 - 26.4.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.3.2007 do 27.1.2010
Ve funkci: od 1.3.2007 do 27.1.2010
Adresa: K Lomu 1359, Mladá Boleslav 293 01
Jméno: Ing. Ladislav Vyrtych 1.3.2007 - 26.4.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.3.2007 do 27.1.2010
Ve funkci: od 1.3.2007 do 27.1.2010
Adresa: 114, Březno 294 06
Jméno: Hana Vyrtychová 1.3.2007 - 26.4.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.3.2007 do 27.1.2010
Ve funkci: od 1.3.2007 do 27.1.2010
Adresa: K Lomu 1359, Mladá Boleslav 293 01
Jméno: Ing. Ladislav Vyrtych 26.4.2010 - 8.9.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.1.2010 do 19.8.2010
Adresa: 114, Březno 294 06
Jméno: Ing. Jakub Vyrtych 26.4.2010 - 3.10.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 27.1.2010 do 3.10.2014
Ve funkci: od 27.1.2010 do 3.10.2014
Adresa: K Lomu 1359, Mladá Boleslav 293 01
Jméno: Hana Vyrtychová 26.4.2010 - 3.10.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.1.2010 do 3.10.2014
Adresa: K Lomu 1359, Mladá Boleslav 293 01
Jméno: Hana Vyrtychová 8.9.2010 - 3.10.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.8.2010
Adresa: K Lomu 1359, Mladá Boleslav 293 01
Jméno: Ing. Jakub Vyrtych 3.10.2014 - 7.2.2017
Funkce: Statutární ředitel
Ve funkci: od 3.10.2014 do 2.1.2017
Adresa: K Lomu 1359, Mladá Boleslav 293 01

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Petra Antošová 7.2.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 2.1.2017
Ve funkci: od 2.1.2017
Adresa: 48, Březno 294 06
Jméno: Jaroslav Pohl 7.2.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.1.2017
Adresa: Husova ulice 332, Dobrovice 294 41
Jméno: Ing. Jan Auer 7.2.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.1.2017
Adresa: Jiráskova 842, Mladá Boleslav 293 01
Jméno: Václav Macoun 7.2.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.1.2017
Adresa: 15, Kolomuty 293 01
Jméno: Petr Beneš 7.2.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.1.2017
Adresa: Na Radouči 1466, Mladá Boleslav 293 01
Jméno: Zdenka Igondová 7.2.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.1.2017
Adresa: Havlíčkova 1142, Mladá Boleslav 293 01
Jméno: Martin Purkrt 21.1.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.1.2017
Adresa: Železná 162, Mladá Boleslav 293 01
Jméno: Michaela Skořepová 1.3.2007 - 28.5.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.3.2007
Ve funkci: od 1.3.2007
Adresa: 17. listopadu 1288, Mladá Boleslav 293 01
Jméno: Hana Vyrtychová 1.3.2007 - 26.4.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.3.2007 do 1.3.2008
Ve funkci: od 1.3.2007 do 1.3.2008
Adresa: K Lomu 1359, Mladá Boleslav 293 01
Jméno: Vladimír Šulc 1.3.2007 - 26.4.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.3.2007 do 1.3.2008
Ve funkci: od 1.3.2007 do 1.3.2008
Adresa: Roháčova 134/9, Praha 130 00
Jméno: Michaela Šulcová 28.5.2009 - 26.4.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.3.2007 do 1.3.2008
Ve funkci: od 1.3.2007 do 1.3.2008
Adresa: 17. listopadu 1288, Mladá Boleslav 293 01
Jméno: Hana Vyrtychová 26.4.2010 - 8.9.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 13.1.2010 do 27.8.2010
Ve funkci: od 27.1.2010 do 27.8.2010
Adresa: K Lomu 1359, Mladá Boleslav 293 01
Jméno: Vladimír Šulc 26.4.2010 - 19.11.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.1.2010 do 11.11.2010
Adresa: Roháčova 134/9, Praha 130 00
Jméno: Michaela Šulcová 26.4.2010 - 19.11.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.1.2010 do 11.11.2010
Adresa: 17. listopadu 1288, Mladá Boleslav 293 01
Jméno: Mgr. Silvie Plavecká 19.11.2010 - 10.7.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.11.2010 do 1.6.2012
Adresa: J. V. Sládka 155, Mladá Boleslav 293 01
Jméno: Michaela Šulcová 19.11.2010 - 14.11.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.11.2010 do 1.11.2012
Adresa: 17. listopadu 1288, Mladá Boleslav 293 01
Jméno: Ing. Tomáš Poslt 31.1.2011 - 14.11.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.12.2010 do 1.11.2012
Adresa: 133, Kosořice 294 41
Jméno: Vladimír Šulc 19.11.2010 - 3.10.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.11.2010 do 3.10.2014
Adresa: Roháčova 134/9, Praha 130 00
Jméno: Ing. Tomáš Horák 19.11.2010 - 3.10.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.11.2010 do 3.10.2014
Adresa: 43, Březno 294 06
Jméno: Martin Purkrt 19.11.2010 - 3.10.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.11.2010 do 3.10.2014
Adresa: Míru 491, Libáň 507 23
Jméno: Václav Macoun 19.11.2010 - 3.10.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.11.2010 do 3.10.2014
Adresa: 15, Kolomuty 293 01
Jméno: Ing. Petra Antošová 31.1.2011 - 3.10.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.12.2010 do 3.10.2014
Adresa: Zahradníkova 305/29, Mladá Boleslav 293 01
Jméno: Ing. Mirko Volný 31.1.2011 - 3.10.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.12.2010 do 3.10.2014
Ve funkci: od 20.12.2010 do 3.10.2014
Adresa: Jilemnického 1123, Mladá Boleslav 293 01
Jméno: Zdenka Igondová 10.7.2012 - 3.10.2014
Trvání členství: od 1.6.2012 do 3.10.2014
Adresa: Havlíčkova 1142, Mladá Boleslav 293 01
Jméno: Jaroslav Pohl 14.11.2012 - 3.10.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 1.11.2012 do 3.10.2014
Adresa: 38, Josefův Důl 293 07
Jméno: Petr Beneš 14.11.2012 - 3.10.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 1.11.2012 do 3.10.2014
Adresa: Na Radouči 1466, Mladá Boleslav 293 01
Jméno: Martin Purkrt 7.2.2017 - 21.1.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.1.2017
Adresa: Míru 491, Libáň 507 23

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Hana Vyrtychová 9.1.2015 - 7.2.2017
Adresa: K Lomu 1359, Mladá Boleslav 293 01

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Hana Vyrtychová
Člen statutárního orgánu: Ing. Jakub Vyrtych

Vlastníci firmy VYRTYCH a. s. IČO: 27862470

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 150 050 000 Kč 100% 22.12.2010
zakladni 100 050 000 Kč 100% 26.4.2010 - 22.12.2010
zakladni 100 050 000 Kč - 17.12.2009 - 26.4.2010
zakladni 22 050 000 Kč 100% 1.3.2007 - 17.12.2009

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 150 22.12.2010
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 100 17.12.2009 - 22.12.2010
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 1 1.3.2007
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 22 1.3.2007 - 17.12.2009

Sbírka Listin VYRTYCH a. s. IČO: 27862470

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 11596/SL 49 účetní závěrka [2014] příloha Městský soud v Praze 31.12.2014 21.10.2015 22.10.2015 6
B 11596/SL 48 účetní závěrka [2014] VZZ Městský soud v Praze 31.12.2014 21.10.2015 22.10.2015 2
B 11596/SL 47 účetní závěrka [2014] rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2014 21.10.2015 22.10.2015 4
B 11596/SL 46 účetní závěrka [2013] příloha Městský soud v Praze 31.12.2013 20.2.2015 23.2.2015 4
B 11596/SL 45 účetní závěrka [2013] VZZ Městský soud v Praze 31.12.2013 20.2.2015 23.2.2015 2
B 11596/SL 44 účetní závěrka [2013] rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2013 20.2.2015 23.2.2015 4
B 11596/SL 43 ostatní rozhodnutí jediného společníka Městský soud v Praze 23.6.2014 21.8.2014 10.10.2014 2
B 11596/SL 42 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 338/2014 Městský soud v Praze 23.6.2014 21.8.2014 10.10.2014 7
B 11596/SL 41 účetní závěrka [2012] rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2012 28.8.2013 18.9.2013 4
B 11596/SL 40 účetní závěrka [2012] VZZ Městský soud v Praze 31.12.2012 28.8.2013 18.9.2013 2
B 11596/SL 39 účetní závěrka [2012] příloha Městský soud v Praze 31.12.2012 28.8.2013 18.9.2013 3
B 11596/SL 38 ostatní -zápis rozhodnutí jediného společníka Městský soud v Praze 1.11.2012 8.11.2012 26.11.2012 1
B 11596/SL 37 účetní závěrka, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 30.7.2012 31.8.2012 12
B 11596/SL 36 účetní závěrka r. 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 12.7.2011 14.7.2011 9
B 11596/SL 35 notářský zápis NZ 314/2010 Městský soud v Praze 11.11.2010 22.11.2010 6.1.2011 35
B 11596/SL 34 stanovy společnosti - úplné znění Městský soud v Praze 11.11.2010 22.11.2010 6.1.2011 23
B 11596/SL 33 podpisové vzory Městský soud v Praze 27.8.2010 7.9.2010 22.9.2010 1
B 11596/SL 32 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.8.2010 7.9.2010 22.9.2010 19
B 11596/SL 31 notářský zápis -NZ237/2010 Městský soud v Praze 30.8.2010 7.9.2010 22.9.2010 15
B 11596/SL 30 účetní závěrka 2009-VZZ Městský soud v Praze 31.12.2009 22.7.2010 28.7.2010 2
B 11596/SL 29 účetní závěrka 2009-rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2009 22.7.2010 28.7.2010 4
B 11596/SL 28 účetní závěrka 2009-příloha Městský soud v Praze 31.12.2009 22.7.2010 28.7.2010 3
B 11596/SL 27 účetní závěrka, zpráva auditora 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 22.7.2010 28.7.2010 12
B 11596/SL 26 podpisové vzory Městský soud v Praze 26.1.2010 27.4.2010 10.5.2010 6
B 11596/SL 25 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.1.2010 26.4.2010 10.5.2010 19
B 11596/SL 24 notářský zápis NZ 26/2010 Městský soud v Praze 27.1.2010 26.4.2010 10.5.2010 20
B 11596/SL 23 ostatní -zápis z valné hromady Městský soud v Praze 27.1.2010 6.5.2010 1
B 11596/SL 22 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.11.2009 12.1.2010 19
B 11596/SL 21 notářský zápis NZ 726/2009 Městský soud v Praze 20.10.2009 15.12.2009 17
B 11596/SL 20 zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 7.10.2009 7.10.2009 3
B 11596/SL 19 účetní závěrka r.2008-příloha Městský soud v Praze 31.12.2008 7.10.2009 7.10.2009 3
B 11596/SL 18 účetní závěrka r.2008-VZaZ Městský soud v Praze 31.12.2008 7.10.2009 7.10.2009 2
B 11596/SL 17 účetní závěrka r.2008-rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2008 7.10.2009 7.10.2009 4
B 11596/SL 16 stanovy společnosti Městský soud v Praze 21.5.2009 8.6.2009 26
B 11596/SL 15 notářský zápis -NZ113/09 Městský soud v Praze 16.4.2009 8.6.2009 4
B 11596/SL 14 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 2.5.2008 19.9.2008 19.9.2008 3
B 11596/SL 13 účetní závěrka r.2007-příloha Městský soud v Praze 31.12.2007 19.9.2008 19.9.2008 3
B 11596/SL 12 účetní závěrka r.2007-VZZ Městský soud v Praze 31.12.2007 19.9.2008 19.9.2008 2
B 11596/SL 11 účetní závěrka r.2007-rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2007 19.9.2008 19.9.2008 4
B 11596/SL 9 stanovy společnosti Městský soud v Praze 14.12.2007 15.1.2008 20
B 11596/SL 10 notářský zápis NZ 428/2007 Městský soud v Praze 14.12.2007 15.1.2008 4
B 11596/SL 8 stanovy společnosti Městský soud v Praze 11.5.2007 13.7.2007 23
B 11596/SL 7 notářský zápis NZ 152/2007 Městský soud v Praze 11.5.2007 13.7.2007 4
B 11596/SL 6 notářský zápis NZ 64/2007 Městský soud v Praze 1.3.2007 13.7.2007 4
B 11596/SL 5 podpisové vzory +ČP-3x Městský soud v Praze 31.1.2007 9.2.2007 6
B 11596/SL 4 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 29.1.2007 9.2.2007 2
B 11596/SL 2 posudek znalce č.990-130/06 Městský soud v Praze 27.12.2006 9.2.2007 107
B 11596/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti -NZ26/07 Městský soud v Praze 22.1.2007 9.2.2007 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení VYRTYCH a. s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu VYRTYCH a. s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.