VÚHŽ a.s. Dobrá IČO: 27768953

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu VÚHŽ a.s., která sídlí v obci Dobrá a bylo jí přiděleno IČO 27768953.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma VÚHŽ a.s. má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem VÚHŽ a.s. se sídlem v obci Dobrá byla založena v roce 2006. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 14 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení , Galvanizérství, smaltérství , Zámečnictví, nástrojářství a další.

Základní údaje o VÚHŽ a.s. IČO: 27768953

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ostravě 31.5.2006
Spisová značka: B 3030
IČO: 27768953
Obchodní firma: VÚHŽ a.s.
Právní forma: Akciová společnost 31.5.2006
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 31.5.2006
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 10.6.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 10.6.2014 - 27.2.2015
Počet členů dozorčí rady: 3 10.6.2014 - 27.2.2015
Na obchodní společnost VÚHŽ a.s. se sídlem Dobrá 240, PSČ 73951, IČ 27768953 přešlo jmění zaniklé obchodní společnosti H & S PROGRESS s.r.o., se sídlem Dobrá 240, PSČ 73951, IČ 61946460 v důsledku fúze sloučením bez likvidace. 31.5.2010
Na obchodní společnost VÚHŽ a.s. se sídlem Dobrá 240, PSČ 739 51, IČ 277 68 953 přešlo jmění zaniklé obchodní společnosti Regionální inovační centrum Frýdek-Místek s.r.o. se sídlem Dobrá 240, PSČ 739 51, IČ 253 61 635 v důsledku fúze sloučením bez likvida ce. 30.6.2009
Valná hromada společnosti přijala dne 6.4.2007 toto rozhodnutí: 1. Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem společnosti VÚHŽ a.s. je společnost H & S PROGRESS s.r.o., se sídlem Dobrá 240, PSČ 739 51, IČ 619 46 460 (dále jen "hlavní akcionář"). Hlavní akcionář byl ke dni doručení žádosti hlavního akcionáře ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 o bchodního zákoníku a je ke dni konání mimořádné valné hromady společnosti VÚHŽ a.s. vlastníkem 38.976 kusů kmenových nekótovaných akcií VÚHŽ a.s. na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 50,-Kč a zatímních listů reprezentující 293.160 kusů kme nových nekótovaných akcií VÚHŽ a.s. na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 50,-Kč (dále jen "akcie VÚHŽ a.s."), což v souhrnu představuje podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti VÚHŽ a.s. 98,75 %. Vlastnictví takového po čtu účastnických cenných papírů VÚHŽ a.s. hlavním akcionářem ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady bylo osvědčeno čestným prohlášením hlavního akcionáře ze dne 21.2.2007. Ke dni účasti hlavního akcionáře na valné hromadě bylo jeho vlas tnictví akcií VÚHŽ a.s. osvědčeno předložením příslušného počtu kusů akcií VÚHŽ a.s. Hlavní akcionář je tedy ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku osobou oprávněnou vykonat právo akcií VÚHŽ a.s. 23.4.2007 - 25.6.2007
2. Přechod ostatních akcií VÚHŽ a.s.na hlavního akcionáře. Valná hromada schvaluje ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím VÚHŽ a.s ve vlastnictví menšinových akcionářů na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho (1) měsíce od zveřejněn í zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Na hlavního akcionáře tak dnem účinnosti přechodu vlastnického práva akcií VÚHŽ a.s. přejde vlastnické právo ke všem akciím VÚHŽ a.s., jejichž vlastníky budou k tomuto okamžiku menšinoví akci onáři. 23.4.2007 - 25.6.2007
3. Výše protiplnění. Oprávněné osoby mají ve smyslu ustanovení § 183 m odst. 1 obchodního zákoníku právo na protiplnění v penězích, jehož výši určil hlavní akcionář na 866,-Kč, slovy: osmsetšedesátšest korun českých, za jednu (1) akcii VÚHŽ a.s. Navržená výše protiplnění, res p. jeho přiměřenost, je ve smyslu ustanovení § 183 j odst. 6 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 070220 ze dne 20.2.2007 vypracovaným znaleckým ústavem BOHEMIA EXPERTS, s.r.o., se sídlem Křižíkova 1, 186 00 Praha 8. Ve výroké části znalec kého posudku se uvádí:" Výsledná hodnota akcií byla odhadnuta pomocí nejvíce vhodné metody DCF entity. Další metody byly použity pouze podpůrně. K datu ocenění 31.12.2006 činil odhad hodnoty čistého obchodního majetku 291.210.000,-Kč, a na základě tohoto došel znalec k závěru, že výše přiměřeného protiplnění za akcii činí 866,-Kč " Výši protiplnění přezkoumala Česká národní banka a dne 22.2.2007 pod č.j. Sp/544/25/2007, 2007/3151/540 udělila předchozí souhlas podle § 183i odst. 5 obchodního zákoníku k př ijetí tohoto usnesení. Peněžní prostředky určené na výplatu protiplnění v celkové výši 3.637.200,-Kč složil hlavní akcionář ve smyslu ustanovení § 183i odst. 6 obchodního zákoníku na klientský účet založený pro tento účel u obchodníka s cennými papíry. 23.4.2007 - 25.6.2007
4. Lhůta pro předání akcií VÚHŽ a.s. Dosavadní menšinoví akcionáři předloží akcie VÚHŽ a.s. obchodníkovi s cennými papíry, společnosti CYPRUS, a.s., se sídlem Brno, Vevří 111, PSČ 616 00, IČ 639 07 020 (dále jen "obchodník"), který je pověřen jejich převzetím mandátní smlouvou. Lhůta pro pře dání akcií VÚHŽ a.s. dosavadními akcionáři je v souladu s ustanovení §183l obchodního zákoníku jeden (1) měsíc po přechodu vlastnického práva akcií VÚHŽ a.s. na hlavního akcionáře. Pro případ prodlení menšinových akcionářů s předáním akcií VÚHŽ a.s. v uve dené lhůtě, vyzve představenstvo společnosti VÚHŽ a.s. akcionáře, způsobem určeným pro svolání valné hromady, aby předložili akcie VÚHŽ a.s. v dodatečně přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší než čtrnáct (14) dnů. 23.4.2007 - 25.6.2007
5. Poskytnutí protiplnění Ve smyslu ust. § 183m obchodního zákoníku vyplatí obchodník oprávněným osobám bez zbytečného odkladu protiplnění, a to po předání akcií VÚHŽ a.s. obchodníkovi. Osobou oprávněnou k přijetí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií VÚHŽ a.s., ledaže bude prokázáno zastavení akcií VÚHŽ a.s.; v takovém případě obchodník poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených akcií VÚHŽ a.s. zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník akcií VÚHŽ a.s., že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Oprávněné fyzické osoby současně s předáním akcií VÚHŽ a.s. musí předložit pro evidenční a kontrolní účely průkaz totožnosti; oprávněné právnické osoby se dále pro evidenční a kontrolní účely prokážou aktuálním vý pisem z obchodního rejstříku. 23.4.2007 - 25.6.2007
Dne 30.8.2006 se valná hromada společnosti VÚHŽ a.s. v souladu se zákonem a stanovami společnosti usnesla na zvýšení základního kapitálu společnosti. Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upsáním akcií zní: Důvodem návrhu na zvýšení základního kapitálu je skutečnost, že stávající základní kapitál společnosti je nedostatečný. Společnost potřebuje nový kapitál na svůj další rozvoj a financování provozní činnosti. Základní kapitál se zvyšuje v rozsahu 14.714.700,- Kč, slovy: čtrnáctmilionůsedmsetčtrnácttisícsedmset korun českých, tedy z původní výše 2.102.100,- Kč, slovy: dvamilionystodvatisícesto korun českých, na celkovou výši 16.816.800,- Kč, slovy: šestnáctmili onůosmsetšestnácttisícosmset korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Ke zvýšení základního kapitáílu dochází upsáním nově emitovaných akcií společnosti. Celkový počet nově emitovaných akcií bude d věstědevadesátčtyřitisícedvěstědevadesátčtyři (294 294) kusů. Nově emitované akcie budou kmenové akcie na majitele o jmenovité hodnotě 50,- Kč, slovy: padesát korun českých, v listinné podobě. Realizace přednostního práva: -Úpis nově emitovaných akcií bude probíhat prostřednictvím obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s., IČ 639 07 020, se sídlem Veveří 111, Brno, PSČ 616 00. Představenstvo společnosti zveřejní bez zbytečného odkladu od zápisu usnesení valné hromady o zvýše ní základního kapitálu do obchodního rejstříku, způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady oznámení, které bude obsahovat informace pro akcionáře o možnosti uplatnění přednostního práva úpisu a počátku běhu lhůty pro úpis. Délka lhůty pro uplatnění přednostního práva úpisu stávajícími akcionáři bude 15 dnů od zveřejnění oznámení, které bude obsahovat informace pro akcionáře o možnosti uplatnění přednostního práva. - Emisní poměr je stanoven na 1:7. Na jednu (1) dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 50,- Kč, slovy: padesát korun českých, může stávající akcionář s přednostním právem upsat sedm (7) nových akcií o jmenovité hodnotě 50,- Kč, slovy: padesát korun českých. - Nově emitované akcie upisované s využitím přednostního práva budou kmenové akcie na majitele o jmenovité hodnotě 50,- Kč, slovy: padesát korun českých, v listinné podobě. Emisní kurs je stanoven na 50,- Kč, slovy: padesát korun českých. - Rozhodný den pro uplatnění přednostního práva se neurčuje, jelikož společnost nevydala zaknihované akcie. Společnost vydala listinné akcie . Ve druhém kole budou akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, nabídnuty určenému zájemci, kterého schválí valná hromada společnosti. Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě, aby tímto předem určeným zájemcem byla společnost REX Invest, s.r.o., IČ 257 86 385, se sídlem Praha 1, Národní 6, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložka 70135. Předem určený zájemce upíše akcie na základě smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře se spol ečností. K upsání akcií mu bude poskytnuta lhůta alespoň čtrnáct (14) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Nebude probíhat úpis bez přednostního práva. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií na bankovní účet emitenta, který je veden u Komerční banky, a.s., pobočka ve Frýdku-Místku, č. účtu 35-6875850267/0100. Upisovatel je povinen splatit 30 % emisního kursu upsaných akcií do sedmi (7) dnů od zápisu do listiny upisovatelů. Zbylou část emisního kursu jsou povinni splatit do dvanácti (12) měsíců od zápisu do listiny upisovatelů. Upisovatelé mohou splatit emisní kurs pouze peněžitými vklady. V souvislosti se zvýšením základního kapitálu ne budou vydány akcie nového druhu. Nebude probíhat upisování nepeněžitými vklady. Možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu se nepřipouští. Poukázky na akcie nebudou vydávány. 19.9.2006 - 10.6.2014
Společnost vznikla v důsledku rozdělení společnosti VÚHŽ a.s., se sídlem Dobrá 240, PSČ 739 51, IČ: 45193797, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B., vložka 360, se založením dvou nástupnických společností. Na společnost VÚHŽ a.s. přešlo jmění zanikající společnosti VÚHŽ a.s. dle pravidel pro rozdělení jmění zanikající společnosti uvedených v projektu rozdělení ze dne 28.3.2006 a veškerá práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů. Druhou nástupnickou společností je VÚH Ž NEMO a.s., se sídlem Dobrá 240, PSČ 739 51. 31.5.2006

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 27768953
Obchodní firma: VÚHŽ a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Frýdek-Místek
Vznik první živnosti: 31.5.2006
Celkový počet živností: 38
Aktivních živností: 10

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 27768953
Firma: VÚHŽ a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Frýdek-Místek
Základní územní jednotka: Dobrá
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 31.5.2006

Základní údaje datové schránky

IČO: 27768953
Jméno subjektu: VÚHŽ a.s.
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: hxmgyyw

Základní údaje DPH

IČO: 27768953
DIČ: CZ27768953
Typ subjektu: Právnická osoba
Obchodní firma / název / jméno: VÚHŽ a.s.
Sídlo: DOBRÁ 240 739 51 DOBRÁ
Zapsal Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
Územní pracoviště ve Frýdku-Místku, Na Poříčí 3208, FRÝDEK-MÍSTEK, tel.: 558 605 111
Bankovní účty určené ke zveřejnění:
Účet Datum zveřejnění
117322193/0300 1.4.2013
227701979/0300 1.4.2013
227702007/0300 1.4.2013
227702015/0300 1.4.2013
106411342/0300 1.4.2013
227702074/0300 1.4.2013
2501270104/2600 1.4.2013
231350470/0300 1.4.2013
231350550/0300 1.4.2013
CZ2226000000002501270200 13.1.2015
CZ6103000000000194381752 13.1.2015
Typ registrace: Plátce
Registrace platná od: 31.5.2006

Kontakty na VÚHŽ a.s. IČO: 27768953

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: 240 , Dobrá 739 51 3.6.2014
Sídlo: 240 , Dobrá 739 51 31.5.2006 - 3.6.2014

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: č.p. 240, 73951 Dobrá

Obory činností VÚHŽ a.s. IČO: 27768953

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
slévárenství, modelářství 13.2.2012
zámečnictví, nástrojářství 13.2.2012
obráběčství 13.2.2012
galvanizérství, smaltérství 13.2.2012
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 13.2.2012
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 13.2.2012
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 13.2.2012
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 13.2.2012
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 24.9.2007
zastupování v celním řízení 24.9.2007 - 13.2.2012
technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 24.9.2007 - 13.2.2012
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 24.9.2007 - 13.2.2012
montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení 24.9.2007 - 13.2.2012
montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení 24.9.2007 - 13.2.2012
činnost technických poradců v oblasti hutnictví a ekologie 24.9.2007 - 13.2.2012
reklamní činnost a marketing 24.9.2007 - 13.2.2012
poskytování technických služeb 24.9.2007 - 13.2.2012
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 24.9.2007 - 13.2.2012
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 24.9.2007 - 13.2.2012
správa a údržba nemovitostí 24.9.2007 - 13.2.2012
výroba a opravy elektrických strojů a přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí a výroba elektrického vybavení 19.9.2006 - 13.2.2012
silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní s vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti - vnitrostátní s vozidly nad 3,5 tuny celkové hmotnosti 19.9.2006 - 13.2.2012
vedení spisovny 19.9.2006 - 13.2.2012
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 31.5.2006
silniční motorová doprava nákladní 31.5.2006 - 19.9.2006
výroba elektrických strojů a přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí a výroba elektrického vybavení 31.5.2006 - 19.9.2006
slévárenství 31.5.2006 - 13.2.2012
zámečnictví 31.5.2006 - 13.2.2012
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 31.5.2006 - 13.2.2012
galvanizérství 31.5.2006 - 13.2.2012
kovoobráběčství 31.5.2006 - 13.2.2012
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd anebo společenských věd 31.5.2006 - 13.2.2012
nakládání s odpady (vyjma s nebezpečnými) 31.5.2006 - 13.2.2012
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 31.5.2006 - 13.2.2012
zprostředkování obchodu a služeb 31.5.2006 - 13.2.2012
příprava a vypracování technických návrhů 31.5.2006 - 13.2.2012
testování, měření, analýzy a kontroly 31.5.2006 - 13.2.2012
výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie 31.5.2006 - 13.2.2012
velkoobchod 31.5.2006 - 13.2.2012
pronájem a půjčování věcí movitých 31.5.2006 - 13.2.2012
realitní činnost 31.5.2006 - 13.2.2012
výroba a hutní zpracování železa a oceli 31.5.2006 - 13.2.2012
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 31.5.2006 - 13.2.2012
kopírovací práce 31.5.2006 - 13.2.2012
zpracování dat, služby databank, správa sítí 31.5.2006 - 13.2.2012
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 31.5.2006 - 10.6.2014

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 31.5.2006
Provozovna č. 1
Provozovna: 240 , Dobrá 739 51
Identifikační číslo provozovny: 1000855473
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 31.5.2006

Živnost č. 2 Galvanizérství, smaltérství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 31.5.2006
Provozovna č. 1
Provozovna: 240 , Dobrá 739 51
Identifikační číslo provozovny: 1000855473
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 31.5.2006

Živnost č. 3 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 31.5.2006
Provozovna č. 1
Provozovna: 240 , Dobrá 739 51
Identifikační číslo provozovny: 1000855473
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 31.5.2006

Živnost č. 4 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 31.5.2006
Provozovna č. 1
Provozovna: 240 , Dobrá 739 51
Identifikační číslo provozovny: 1000855473
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování: 31.5.2006

Živnost č. 5 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 31.5.2006
Provozovna č. 1
Provozovna: 240 , Dobrá 739 51
Identifikační číslo provozovny: 1000855473
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 31.5.2006

Živnost č. 6 Slévárenství, modelářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 31.5.2006
Provozovna č. 1
Provozovna: 240 , Dobrá 739 51
Identifikační číslo provozovny: 1000855473
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 31.5.2006

Živnost č. 7 Obráběčství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 31.5.2006
Provozovna č. 1
Provozovna: 240 , Dobrá 739 51
Identifikační číslo provozovny: 1000855473
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 31.5.2006

Živnost č. 8 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.9.2007
Provozovna č. 1
Provozovna: 240 , Dobrá 739 51
Identifikační číslo provozovny: 1000855473
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.12.2010

Živnost č. 9 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.9.2007
Provozovna č. 1
Provozovna: 240 , Dobrá 739 51
Identifikační číslo provozovny: 1000855473
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.12.2010

Živnost č. 10 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Přerušená
Vznik oprávnění: 1.9.2007
Přerušení oprávnění: 29.12.2010

Živnost č. 11 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.5.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.5.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.5.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Testování, měření, analýzy a kontroly

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.5.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 15 Příprava a vypracování technických návrhů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.5.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 16 Výroba a hutní zpracování železa a oceli

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.5.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Kopírovací práce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.5.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 18 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.5.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.5.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 20 Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.5.2006
Zánik oprávnění: 5.2.2011

Živnost č. 21 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.5.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 22 Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.5.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 23 Výroba a opravy elektrických strojů a přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí a výroba elektrického vybavení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.5.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 24 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.5.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 25 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.5.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 26 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.5.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 27 Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.5.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 28 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.5.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 29 Vedení spisovny

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.8.2006
Zánik oprávnění: 5.2.2011

Živnost č. 30 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.9.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 31 Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.9.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 32 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.9.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 33 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.9.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 34 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.9.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 35 Činnost technických poradců v oblasti hutnictví a ekologie

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.9.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 36 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.9.2007
Zánik oprávnění: 5.2.2011

Živnost č. 37 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.9.2007
Zánik oprávnění: 5.2.2011

Živnost č. 38 Zastupování v celním řízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.9.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Slévárenství
Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění
Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Výroba zámků a kování
Výroba ostatních strojů pro speciální účely
Instalace průmyslových strojů a zařízení
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Vedení firmy VÚHŽ a.s. IČO: 27768953

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo jako její statutární orgán. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti a podepisují vždy společně dva členové představenstva. Podepisování těchto osob za společnost se provádí tak, že k vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce. 13.2.2012
Jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo, a to vždy společně dva členové, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva. 30.7.2007 - 13.2.2012
Jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo, a to samostatně předseda představenstva nebo jakýkoliv z místopředsedů představenstva. 31.5.2006 - 30.7.2007
Jméno: Ing. Karel Rojko 23.1.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.2.2016
Ve funkci: od 2.1.2017
Adresa: 312, Třanovice 739 53
Jméno: Ing. Mgr. Jiří Sobek 23.1.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2017
Adresa: 292, Frýdek-Místek 738 01
Jméno: Ing. Oldřich Žák 25.8.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 16.6.2017
Ve funkci: od 16.6.2017
Adresa: Emy Destinové 97, Frýdek-Místek 738 01
Jméno: Ing. Milan Jánský 31.5.2006 - 19.9.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.5.2006
Adresa: 780, Dobrá 739 51
Jméno: Ing. Josef Dostál CSc. 31.5.2006 - 4.6.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 31.5.2006 do 31.5.2007
Ve funkci: od 31.5.2006 do 31.5.2007
Adresa: Pod Zámečkem 3380, Frýdek-Místek 738 01
Jméno: Ing. Petr Pácl CSc. 31.5.2006 - 30.7.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 31.5.2006 do 14.6.2007
Ve funkci: od 31.5.2006 do 14.6.2007
Adresa: Emy Destinové 97, Frýdek-Místek 738 01
Jméno: Doc. Ing. Richard Rechtenberg CSc. 31.5.2006 - 30.7.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 31.5.2006 do 14.6.2007
Ve funkci: od 31.5.2006 do 14.6.2007
Adresa: El. Krásnohorské 2979, Frýdek-Místek 738 01
Jméno: Ing. Slavomír Hořejš CSc. 31.5.2006 - 30.7.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 31.5.2006 do 14.6.2007
Ve funkci: od 31.5.2006 do 14.6.2007
Adresa: Evžena Rošického 1112/23, Ostrava 721 00
Jméno: Ing. Jan Kaňák 31.5.2006 - 30.7.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.5.2006 do 14.6.2007
Adresa: Smetanova 476, Frýdek-Místek 738 01
Jméno: Ing. Ivan Talpa CSc. 31.5.2006 - 30.7.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.5.2006 do 14.6.2007
Adresa: Wolkerova 831, Frýdek-Místek 738 01
Jméno: Ing. Miroslav Košař CSc. 31.5.2006 - 30.7.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.5.2006 do 14.6.2007
Adresa: 275, Metylovice 739 49
Jméno: Ing. Milan Jánský 19.9.2006 - 30.7.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.5.2006 do 14.6.2007
Adresa: 953, Dobrá 739 51
Jméno: Ing. Miroslav Bialožyt 30.7.2007 - 13.2.2012
Funkce: první místopředseda představenstva
Trvání členství: od 14.6.2007
Ve funkci: od 20.6.2007 do 6.1.2012
Adresa: Topolová 188, Třinec 739 61
Jméno: Ing. Slavomír Hořejš CSc. 30.7.2007 - 13.2.2012
Funkce: druhý místopředseda představenstva
Trvání členství: od 14.6.2007 do 12.12.2011
Ve funkci: od 20.6.2007 do 12.12.2011
Adresa: Evžena Rošického 1112/23, Ostrava 721 00
Jméno: Ing. Jan Roháč CSc. 30.7.2007 - 13.2.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.6.2007 do 12.12.2011
Adresa: Říční 1822, Frýdek-Místek 738 01
Jméno: Ing. Jaroslav Zachurczok 30.7.2007 - 13.7.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 14.6.2007 do 14.6.2012
Ve funkci: od 20.6.2007 do 14.6.2012
Adresa: 1329, Bystřice 739 95
Jméno: Ing. Oldřich Žák 30.7.2007 - 13.7.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.6.2007 do 14.6.2012
Adresa: Emy Destinové 97, Frýdek-Místek 738 01
Jméno: Ing. Miroslav Bialožyt 13.2.2012 - 13.7.2012
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 14.6.2007 do 14.6.2012
Ve funkci: od 6.1.2012 do 14.6.2012
Adresa: Topolová 188, Třinec 739 61
Jméno: Ing. Miroslav Bialožyt 13.7.2012 - 6.9.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 15.6.2012
Ve funkci: od 15.6.2012
Adresa: Topolová 188, Třinec 739 61
Jméno: Ing. Jaroslav Zachurczok 13.7.2012 - 3.6.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 15.6.2012
Ve funkci: od 15.6.2012
Adresa: 1329, Bystřice 739 95
Jméno: Ing. Oldřich Žák 13.7.2012 - 3.6.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.6.2012
Adresa: Emy Destinové 97, Frýdek-Místek 738 01
Jméno: Jaroslav Zachurczok 3.6.2014 - 27.2.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 15.6.2012
Ve funkci: od 15.6.2012
Adresa: 1329, Bystřice 739 95
Jméno: Jaroslav Zachurczok 27.2.2015 - 16.6.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 15.6.2012
Ve funkci: od 15.6.2012
Adresa: Komenského 1270, Třinec 739 61
Jméno: Miroslav Bialožyt 6.9.2013 - 24.3.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 15.6.2012 do 31.1.2016
Ve funkci: od 15.6.2012 do 31.1.2016
Adresa: 631, Nýdek 739 95
Jméno: Oldřich Žák 3.6.2014 - 23.1.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.6.2012
Adresa: Emy Destinové 97, Frýdek-Místek 738 01
Jméno: Jaroslav Zachurczok 16.6.2015 - 23.1.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 15.6.2012 do 31.12.2016
Ve funkci: od 15.6.2012 do 31.12.2016
Adresa: 722, Čeladná 739 12
Jméno: Ing. Karel Rojko 24.3.2016 - 23.1.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.2.2016
Ve funkci: od 1.2.2016 do 2.1.2017
Adresa: 312, Třanovice 739 53
Jméno: Ing. Oldřich Žák 23.1.2017 - 25.8.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 15.6.2012 do 15.6.2017
Ve funkci: od 2.1.2017 do 15.6.2017
Adresa: Emy Destinové 97, Frýdek-Místek 738 01

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Lenka Baranková 13.11.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.1.2014
Adresa: Vlasty Vlasákové 969/20, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Henryk Huczala 25.8.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.6.2017
Ve funkci: od 23.6.2017
Adresa: 223, Komorní Lhotka 739 53
Jméno: Ing. Petr Adamek 25.8.2017
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.6.2017
Ve funkci: od 23.6.2017
Adresa: Pomezní 393, Český Těšín 735 62
Jméno: Ing. Oldřich Žák 31.5.2006 - 30.7.2007
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 31.5.2006 do 14.6.2007
Ve funkci: od 31.5.2006 do 14.6.2007
Adresa: Emy Destinové 97, Frýdek-Místek 738 01
Jméno: Bohumír Mojžíšek 31.5.2006 - 30.7.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 31.5.2006 do 14.6.2007
Adresa: J. E. Purkyně 2987, Frýdek-Místek 738 01
Jméno: Ing. Martin Lahner 31.5.2006 - 30.7.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 31.5.2006 do 14.6.2007
Adresa: K Hájku 2983, Frýdek-Místek 738 01
Jméno: Ing. Josef Dostál CSc. 30.7.2007 - 28.11.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.6.2007 do 31.7.2011
Adresa: Pod Zámečkem 3380, Frýdek-Místek 738 01
Jméno: Ing. Henryk Huczala 30.7.2007 - 13.8.2012
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 14.6.2007 do 14.6.2012
Ve funkci: od 9.7.2007 do 14.6.2012
Adresa: 223 , 739 53 Komorní Lhotka Česká republika
Jméno: Ing. Petr Adámek 30.7.2007 - 13.8.2012
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 14.6.2007 do 14.6.2012
Ve funkci: od 9.7.2007 do 14.6.2012
Adresa: Pomezní 393, Český Těšín 735 62
Jméno: Ing. Henryk Huczala 13.8.2012 - 3.6.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 15.6.2012
Ve funkci: od 29.6.2012
Adresa: 223, Komorní Lhotka 739 53
Jméno: Ing. Petr Adámek 13.8.2012 - 3.6.2014
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 15.6.2012
Ve funkci: od 29.6.2012
Adresa: Pomezní 393, Český Těšín 735 62
Jméno: Ing. Lenka Baranková 28.11.2011 - 10.6.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.10.2011 do 1.1.2014
Adresa: Vlasty Vlasákové 969/20, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Lenka Baranková 10.6.2014 - 13.11.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.1.2014
Adresa: Vlasty Vlasákové 969/20, Ostrava 700 30
Jméno: Henryk Huczala 3.6.2014 - 25.8.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 15.6.2012 do 15.6.2017
Ve funkci: od 29.6.2012 do 15.6.2017
Adresa: 223, Komorní Lhotka 739 53
Jméno: Petr Adamek 3.6.2014 - 25.8.2017
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 15.6.2012 do 15.6.2017
Ve funkci: od 29.6.2012 do 15.6.2017
Adresa: Pomezní 393, Český Těšín 735 62

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Oldřich Žák
Člen statutárního orgánu: Jaroslav Zachurczok
Člen statutárního orgánu: Ing. Karel Rojko

Vlastníci firmy VÚHŽ a.s. IČO: 27768953

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 16 816 800 Kč 100% 9.10.2007
zakladni 16 816 800 Kč 39% 11.12.2006 - 9.10.2007
zakladni 16 816 800 Kč 30% 29.11.2006 - 11.12.2006
zakladni 2 102 100 Kč 100% 31.5.2006 - 29.11.2006

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 50 Kč 336 336 10.6.2014
Kmenové akcie na jméno 50 Kč 336 336 16.4.2013 - 10.6.2014
Kmenové akcie na majitele 50 Kč 336 336 29.11.2006 - 16.4.2013
Kmenové akcie na majitele 50 Kč 42 042 31.5.2006 - 29.11.2006

Sbírka Listin VÚHŽ a.s. IČO: 27768953

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 3030/SL 54 rozhod. o statut. orgánu Zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Ostravě 1.2.2016 22.2.2016 24.2.2016 1
B 3030/SL 53 rozhod. o statut. orgánu Rozhodnutí jed. akcionáře Krajský soud v Ostravě 1.2.2016 22.2.2016 24.2.2016 1
B 3030/SL 52 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 29.6.2015 23.9.2015 23.9.2015 2
B 3030/SL 50 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 19.9.2014 25.9.2014 82
B 3030/SL 49 ostatní Výpis ze zápisu mimoř. zas. představenstva, RJA Krajský soud v Ostravě 30.6.2014 19.9.2014 25.9.2014 2
B 3030/SL 48 rozhod. o statut. orgánu Výpis ze zápisu z mimoř. zas. představenstva Krajský soud v Ostravě 16.12.2013 2.6.2014 11.6.2014 2
B 3030/SL 47 notářský zápis, stanovy společnosti Nz 69/2014, N 81/2014 Krajský soud v Ostravě 11.4.2014 2.6.2014 11.6.2014 20
B 3030/SL 46 ostatní Výpis z mimoř. zasedání předst. Krajský soud v Ostravě 9.9.2013 17.9.2013 18.9.2013 2
B 3030/SL 45 výroční zpráva [2012]  s úč.záv.,výr.aud.,§ 66a/9 Krajský soud v Ostravě 10.9.2013 10.9.2013 60
B 3030/SL 44 stanovy společnosti ÚZ k 28.3.2013 Krajský soud v Ostravě 18.4.2013 18.4.2013 15
B 3030/SL 43 notářský zápis Nz 38/2013 Krajský soud v Ostravě 28.3.2013 18.4.2013 18.4.2013 8
B 3030/SL 42 výroční zpráva r. 2011 s ÚZ.,§66a/9, zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 14.8.2012 15.8.2012 62
B 3030/SL 41 ostatní -výp.ze záp.č. 10/2012-schv.úz Krajský soud v Ostravě 24.7.2012 14.8.2012 15.8.2012 2
B 3030/SL 40 rozhod. o statut. orgánu - Zápis z DR + ČP Krajský soud v Ostravě 10.8.2012 10.8.2012 3
B 3030/SL 39 rozhod. o statut. orgánu - Zápis z předst. Krajský soud v Ostravě 15.6.2012 10.7.2012 1
B 3030/SL 38 rozhod. o statut. orgánu - Zápis z předst. Krajský soud v Ostravě 5.3.2012 9.7.2012 10.7.2012 3
B 3030/SL 37 rozhod. o statut. orgánu - Zápis z DR Krajský soud v Ostravě 12.12.2011 17.2.2012 20.2.2012 2
B 3030/SL 36 notářský zápis Nz 233/2011 vč.stanov Krajský soud v Ostravě 12.12.2011 17.2.2012 20.2.2012 20
B 3030/SL 35 ostatní výp.ze záp.DR+prohl.o abdik. Krajský soud v Ostravě 1.12.2011 6.12.2011 2
B 3030/SL 34 podpisové vzory Ing.Baranková+čest.prohl.čl.DR Krajský soud v Ostravě 27.10.2011 1.12.2011 6.12.2011 1
B 3030/SL 33 výroční zpráva r.2010 s úč.záv.,§66a/9,aud. Krajský soud v Ostravě 23.11.2011 24.11.2011 66
B 3030/SL 32 ostatní -Výpis ze záp.-schvál.ÚZ 2010 Krajský soud v Ostravě 23.11.2011 24.11.2011 2
B 3030/SL 31 ostatní - mimoř.zased.představ.- zisk Krajský soud v Ostravě 21.6.2010 9.9.2010 10.9.2010 2
B 3030/SL 30 ostatní - Rozh.představenstva - zisk Krajský soud v Ostravě 14.6.2010 9.9.2010 10.9.2010 1
B 3030/SL 29 notářský zápis Nz 101/2010 - Rozh.VH - fúze Krajský soud v Ostravě 28.4.2010 4.5.2010 17.5.2010 11
B 3030/SL 28 účetní závěrka r. 2009 vč.příl.,audit Krajský soud v Ostravě 4.5.2010 17.5.2010 41
B 3030/SL 27 ostatní - Rozh.VH - schv.úč.záv.2009 Krajský soud v Ostravě 5.5.2010 7.5.2010 17.5.2010 1
B 3030/SL 26 zpráva auditora vč. zahaj.rozvahy k 1.1.2010 Krajský soud v Ostravě 7.5.2010 17.5.2010 15
B 3030/SL 25 výroční zpráva r.2009,úč.záv.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 7.5.2010 17.5.2010 70
B 3030/SL 24 změna právní formy, fúze -Návrh Projektu fúze sloučením Krajský soud v Ostravě 5.3.2010 8.3.2010 8.3.2010 6
B 3030/SL 23 zpráva auditora k ověř.zah.rozvahy k 1.1.2009 Krajský soud v Ostravě 9.3.2009 12.6.2009 18.6.2009 6
B 3030/SL 22 výroční zpráva r.2008,úč.z.,§66a/9,audit. Krajský soud v Ostravě 10.4.2009 12.6.2009 18.6.2009 58
B 3030/SL 21 ostatní - Rozh.VH - schv.úč.záv.2008 Krajský soud v Ostravě 8.6.2009 12.6.2009 18.6.2009 1
B 3030/SL 20 změna právní formy, fúze - Zápis ze společného jednání Krajský soud v Ostravě 6.4.2009 19.5.2009 21.5.2009 2
B 3030/SL 19 notářský zápis Nz 101/2009 vč. Sml. o fúzi Krajský soud v Ostravě 13.5.2009 19.5.2009 21.5.2009 11
B 3030/SL 18 změna právní formy, fúze - Návrh Projektu fúze Krajský soud v Ostravě 9.3.2009 13.3.2009 13.3.2009 6
B 3030/SL 17 výroční zpráva r.2007vč.úč.záv,§66a/9oz,zpr.a Krajský soud v Ostravě 11.7.2008 11.7.2008 54
B 3030/SL 16 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 2.10.2007 3.10.2007 13
B 3030/SL 15 rozhod. o statut. orgánu - Rozhodnutí jednatelů Krajský soud v Ostravě 14.6.2007 20.7.2007 24.8.2007 2
B 3030/SL 14 výroční zpráva r.2006,úč.záv.,zpr.aud.,§66a/9 Krajský soud v Ostravě 20.7.2007 24.8.2007 113
B 3030/SL 13 rozhod. o statut. orgánu záp.č.6ze zas..představ-odvol. Krajský soud v Ostravě 21.5.2007 14.6.2007 27.7.2007 3
B 3030/SL 12 ostatní rozhod.val.hrom. Krajský soud v Ostravě 6.4.2007 12.6.2007 27.7.2007 2
B 3030/SL 11 notářský zápis Nz 129/2007 - rozh.mim.VH Krajský soud v Ostravě 6.4.2007 19.4.2007 25.4.2007 149
B 3030/SL 9 notářský zápis Nz 317/2006 vč.osv.+zm.stan. Krajský soud v Ostravě 30.8.2006 14.9.2006 25.9.2006 32
B 3030/SL 10 ostatní -záp.MVH Krajský soud v Ostravě 30.8.2006 14.9.2006 25.9.2006 3
B 3030/SL 8 posudek znalce - ZP č. 18-2/2006 Krajský soud v Ostravě 20.3.2006 16.5.2006 9.6.2006 146
B 3030/SL 7 ostatní - zpráva nezáv. aud. Krajský soud v Ostravě 24.3.2006 16.5.2006 9.6.2006 4
B 3030/SL 6 účetní závěrka zahaj.rozvaha k 1/1/06 Krajský soud v Ostravě 16.5.2006 9.6.2006 4
B 3030/SL 5 rozhod. o statut. orgánu - Zápis ze zas. DR Krajský soud v Ostravě 5.5.2005 16.5.2006 9.6.2006 1
B 3030/SL 4 rozhod. o statut. orgánu - Zápis ze zased. předst. Krajský soud v Ostravě 5.5.2005 16.5.2006 9.6.2006 2
B 3030/SL 3 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 3.5.2006 16.5.2006 9.6.2006 11
B 3030/SL 2 ostatní - ZPr. předst. o rozděl. Krajský soud v Ostravě 28.3.2006 16.5.2006 9.6.2006 6
B 3030/SL 1 notářský zápis NZ 152/06 + stan. + zakl. dok Krajský soud v Ostravě 3.5.2006 16.5.2006 9.6.2006 103

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení VÚHŽ a.s.


Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu VÚHŽ a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.