VÍTKOVICE, a.s. Ostrava IČO: 45193070

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu VÍTKOVICE, a.s., která sídlí v obci Ostrava a bylo jí přiděleno IČO 45193070.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem VÍTKOVICE, a.s. se sídlem v obci Ostrava byla založena v roce 1992. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 46 osob. Společnost podniká v oboru Projektová činnost ve výstavbě , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady a další.

Základní údaje o VÍTKOVICE, a.s. IČO: 45193070

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ostravě 31.1.1992
Spisová značka: B 302
IČO: 45193070
Obchodní firma: VÍTKOVICE, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 31.1.1992
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 31.1.1992
Valná hromada rozhodla dne 21.8.2018 o snížení základního kapitálu společnosti za účelem úhrady ztráty takto: 1. Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 3.850.968.870,- Kč (slovy: tři miliardy osm set padesát milionů devět set šedesát osm tisíc osm set sedmdesát korun českých), tedy z částky 3.983.760.900,- Kč (slovy: tři miliardy devět set osmdesát tři milionů sedm set šedesát tisíc devět set korun českých) na částku 132.792.030,- Kč (slovy: jedno sto třicet dva milionů sedm set devadesát dva tisíc a třicet korun českých), 2. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti ze stávající jmenovité hodnoty jedné akcie 300,- Kč (slovy: tři sta korun českých) o částku 290,- Kč (slovy: dvě stě devadesát korun českých) na novou jmenovi tou hodnotu jedné akcie 10,- Kč (slovy: deset korun českých). 3. Důvodem pro snížení základního kapitálu je částečná úhrada ztráty ve výši 3.850.968.870,- Kč (slovy: tři miliardy osm set padesát milionů devět set šedesát osm tisíc osm set sedmdesát korun českých) vykázaná v účetní závěrce zpracované k 31.12.2017 (sl ovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce sedmnáct) v rubrice hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení (v rozsahu 4.533.277.029,91 Kč, slovy: čtyři miliardy pět set třicet tři milionů dvě stě sedmdesát sedm tisíc dvacet devět celých devadesát jed na setin korun českých), ohledně níž valná hromada společnosti konaná dne 21. srpna 2018 rozhodla, že tato ztráta má být převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let. 4. Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu bude zúčtována proti neuhrazené ztrátě minulých let 14.9.2018
Na společnost VÍTKOVICE, a. s. jako nástupnickou společnost přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění zanikající společnosti VÍTKOVICE REALITY DEVELOPMENTS s. r. o., se sídlem Ostrava Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČO 277 86 749, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 51792, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, která jako zanikající společnost byla zrušena a zanikla bez likvidace s právním nástupcem. Rozhodným dnem fúze je 1. leden 20 16. 1.5.2016
Valná hromada rozhodla dne 19.6.2015 o zvýšení základního kapitálu společnosti t a k t o : 1. Základní kapitál se zvyšuje ze stávající výše 132 792 030,- Kč o částku 3 850 968 870,- Kč na novou výši 3 983 760 900,- Kč. 2. Základní kapitál bude zvýšen z vlastních zdrojů vykázaných v řádné účetní závěrce ověřené auditorem a sestavené ke dni 31. 12. 2014 v části pasiv na řádku A.IV.1 nerozdělený zisk minulých let. 3. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií ze stávajících 10,- Kč o částku 290,- Kč na částku 300,- Kč. 1.9.2015
Počet členů dozorčí rady: 3 10.7.2014 - 24.3.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 10.7.2014 - 24.3.2015
Počet členů statutárního orgánu: 5 12.2.2014 - 24.3.2015
Na společnost VÍTKOVICE, a.s. jako nástupnickou společnost přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění společnosti AIRCRAFT RENT a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ 278 00 458, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajsk ým soudem v Ostravě, oddíle B, vložka 3239 (včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů), která jako zanikající společnost byla zrušena a zanikla bez likvidace s právním nástupcem. Rozhodným dnem fúze je 1. leden 2012. 31.8.2012
Valná hromada společnosti VÍTKOVICE, a.s. se sídlem Ostrava-Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ: 706 02, IČ: 451 93 070, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 302 (dále jen "Společnost") rozhoduje o zvýšení základního kapit álu Společnosti z původní výše 132 792 030,- Kč (jedno sto třicet dva miliony sedm set devadesát dva tisíce třicet korun českých) upsáním nových akcií o částku 265.584.060,- Kč (dvě stě šedesát pět milionů pět set osmdesát čtyři tisíce šedesát korun český ch). Nová výše základního kapitálu Společnosti bude činit 398.376.090,- Kč (tři sta devadesát osm milionů tři sta sedmdesát šest tisíc devadesát korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Bude vydáno 26.558.406 ks (dvacet šest milionů pět set padesát osm tisíc čtyřista šest kusů) kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 Kč (deset korun českých), které nebudou kótované. Vydání nového druhu akcií, omezení nebo vyloučení přednostního práva akcionářů, ani vydání poukázek na akcie se nenavrhuje. Upisování akcií nad částku 265.584.060,- Kč ani možnost započtení pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu se nepřipouští. Upisování nových akcií Společnosti proběhne ve dvou kolech. Upisování akcií v obou upisovacích kolech bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do o bchodního rejstříku. V prvém kole budou moci nové akcie upsat stávající akcionáři Společnosti s využitím svého přednostního práva podle ustanovení § 204a obchodního zákoníku v sídle Společnosti. Lhůta pro upsání akcií s využitím přednostního práva činí 14 (čtrnáct) dní ode dn e zveřejnění informace o počátku běhu lhůty pro využití přednostního práva na úpis nových akcií Společnosti v Obchodním věstníku a celostátním deníku určeném stanovami Společnosti pro svolávání valné hromady (Hospodářské noviny). Nové akcie mohou stávajíc í akcionáři upisovat v sídle Společnosti v pracovních dnech od 9.00 do 14.00 hodin. Na jednu akcii Společnosti se jmenovitou hodnotou 10,- Kč je stávající akcionář oprávněn upsat 2 nové kmenové akcii na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10 Kč. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je v souladu s ustanovením § 204a odst 4 obchodního zákoníku první den lhůty pro úpis nových akcií s využitím přednostního práva. Všechny akcie, které nebudou účinně upsány v prvém kole upisování s využitím přednostního práva, budou v druhém kole upisování nabídnuty k upsání akcionářům společnosti na základě veřejné nabídky. Tyto akcie budou zájemci upisovány zápisem do listiny upis ovatelů v sídle Společnosti v pracovních dnech od 9.00 do 14.00 hodin. Lhůta k upisování nových akcií na základě veřejné nabídky činí dva týdny. Počátek lhůty k upisování nových akcií na základě veřejné nabídky bude spolu s dalšími informacemi oznámen uve řejněním v Hospodářských novinách a Obchodním věstníku. Lhůta k upisování akcií, které nebudou upsány v prvním kole upisování s využitím přednostního práva, však skončí okamžikem upsání všech zbývajících nových akcií. Účinnost upisování nových akcií při d osažení navrhované výše zvýšení základního kapitálu Společnosti bude posuzována podle toho, kdy k upsání nových akcií došlo. Zájemci mohou splácet emisní kurz pouze peněžitými vklady. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je první den lhůty pro úpis nových akcií ve druhém kole úpisu. Navrhovaná výše emisního kursu je v obou kolech rovna jmenovité hodnotě akcií, tj. 10,- Kč za jednu akcii. Upisovatelé akcií jsou povinni splatit 100% emisního kurzu upsaných akcií na účet číslo 35-9389200297/0100, vedený u Komerční banky, a.s. a to ve lhůtě 10 dnů ode dne upsání nových akcií. V ostatním se bude postup zvýšení základního kapitálu řídit příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku (zejména §203 a násl.), zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a stanov Společnosti. 3.7.2007 - 12.8.2009
Dne 22.4.2004 byla dle § 60 odst. 2 obch. zákoníku uzavřena smlouva o vkladu části podniku mezi vkladatelem VÍTKOVICE, a.s. a VÍTKOVICE - ENVI, a.s. se sídlem Ostrava - Vítkovice, Ruská 1142/30, PSČ 706 00, IČ: 26823357. Předmětem vkladu je část podniku, a to NS 640 - Povrchové ochrany. Smlouvou, která nabyla účinnosti 22.4.2004 byl splacen nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti VÍTKOVICE - ENVI, a.s. 16.6.2004
Dne 18.10.2002 byla dle § 60 odst. 2 obch. zákoníku uzavřena smlouva o vkladu části podniku mezi vkladatelem VÍTKOVICE, a.s. a VÍTKOVICE STROJÍRENSTVÍ, a.s. se sídlem Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 25877950. Předmětem vkladu je část podniku vkladatele, a to Divize 400 - Strojírenství. Smlouvou, která nabyla účinnosti 18.10.2002 byl splacen nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti VÍTKOVICE STROJÍRENSTVÍ, a.s. 24.3.2003
Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu takto: --------------------------------------- 4.2.2003 - 16.7.2003
1.Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu o 1 460 712 330,- Kč, slovy jednumiliardučtyřistašedesátmiliónůsedmsetdvanácttisíctřistatřice tkorunčeských. Upisování akcií nad tuto částku se připouští s tím, že celkový maximální rozsah zvýšení základního kapitálu nesmí přesáhnout částku 4 514 929 020,- Kč, slovy čtyřimiliardypětsetčtrnáctmiliónůdevětsetdvacetdevěttisícnuladva cetkorunčeských. 4.2.2003 - 16.7.2003
2.Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 146 071 233 ks až 451 492 902 ks nových kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 10,- Kč v zaknihované podobě. 4.2.2003 - 16.7.2003
3.Všechny akcie lze upsat s využitím přednostního práva (první kolo) za následujících podmínek: 4.2.2003 - 16.7.2003
a)přednostní právo lze vykonat v sídle společnosti VÍTKOVICE, a. s. na adrese Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02 ve lhůtě 14 kalendářních dnů, přičemž počátek běhu této lhůty a ostatní informace o přednostním právu představenstvo společnosti zveřejní v Obchodním věstníku a oznámí akcionářům v oznámení uveřejněném v Hospodářských novinách. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 4.2.2003 - 16.7.2003
b) s využitím přednostního práva lze upsat všech 451 492 902 ks nově emitovaných akcií. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10,- Kč lze upsat 34 ks nově emitovaných akcií o jmenovité hodnotě 10,- Kč s tím, že upisovat lze pouze celé akcie a emisní kurs jedné akcie činí 10,- Kč. 4.2.2003 - 16.7.2003
c) rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy lze toto právo vykonat poprvé. Tento den bude oznámen způsobem popsaným shora v písmenu a). 4.2.2003 - 16.7.2003
4.Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k úpisu (druhé kolo) níže uvedeným věřitelům společnosti VÍTKOVICE, a. s., kteří v rámci vyrovnacího řízení společnosti VÍTKOVICE, a. s. přihlásili své pohledávky nebo jejich části jako oddělené, a to v rozsahu, ve kterém tyto oddělené pohledávky nebo jejich části nebyly dosud uspokojeny: 4.2.2003 - 16.7.2003
A)Česká konsolidační agentura, se sídlem Praha 7, Janovského 438/2, PSČ 170 06, IČ 70 10 99 66, která je dle zákona č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře, v platném znění, od 1. 9. 2001 právním nástupcem Konsolidační banky Praha, s. p. ú. (dále jen "ČKA") B)Raiffeisenbank, a. s., se sídlem Praha 1, Vodičkova 38, PSČ 111 21, IČ 49 24 09 01 (dále jen "RAIF") C)Severomoravská energetika, a. s., se sídlem 709 02 Ostrava, 28. října 152, IČ 47 67 56 91 (dále jen "SME") 4.2.2003 - 16.7.2003
D)Shiran General Trade Limited, se sídlem 19 Peel Road, Douglas, Isle of Man, adresa pro doručování v České republice Shiran General Trade, Ltd., Lužná 2, Praha 6 - Vokovice, PSČ 160 00 (dále jen "Shiran"). 4.2.2003 - 16.7.2003
5.Akcie, které budou upisovány bez využití přednostního práva (druhé kolo), lze upsat v sídle společnosti VÍTKOVICE, a. s. na adrese Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02 ve lhůtě, která začne první pracovní den po uplynutí sedmi kalendářních dnů od skončení lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva (první kolo) a skončí dne 30. 6. 2003. Stanovení konkrétního vhodného termínu pro upsání akcií v rámci uvedené lhůty je předmětem předchozí dohody mezi společností VÍTKOVICE, a. s. a příslušným upisovatelem. Počátek běhu lhůty pro upisování oznámí společnost VÍTKOVICE, a. s. určeným zájemcům faxem nebo elektronickou poštou a současně doporučeným dopisem odeslaným do jejich sídla společně s návrhem smlouvy o upsání akcií nejpozději v první pracovní den následující po skončení lhůty pro výkon přednostního práva na upsání akcií (první kolo). Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí 10,- Kč na jednu akcii. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 4.2.2003 - 16.7.2003
6.Celá výše emisního kursu upsaných akcií musí být splacena do 15. 7. 2003 (včetně). V případě akcií upsaných s využitím přednostního práva je upisovatel povinen splatit emisní kurs v penězích tak, aby platba byla nejpozději v uvedený den připsána na zvláštní účet na jméno společnosti VÍTKOVICE, a. s., číslo účtu 865223640227/0100, vedený u Komerční banky, a. s. V případě akcií upsaných bez využití přednostního práva je upisovatel povinen splatit emisní kurs nejpozději v uvedený den uzavřením smlouvy o započtení své níže uvedené pohledávky proti pohledávce společnosti VÍTKOVICE, a. s. na splacení emisního kursu. 4.2.2003 - 16.7.2003
7.O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti. 4.2.2003 - 16.7.2003
8.V případě upisování akcií bez využití přednostního práva (druhé kolo) se připouští možnost započtení níže uvedených oddělených pohledávek níže uvedených věřitelů vůči společnosti VÍTKOVICE, a. s. proti pohledávce společnosti VÍTKOVICE, a. s. na splacení emisního kursu vůči příslušnému věřiteli. Smlouvy o započtení musí být uzavřeny podle následujících pravidel: 4.2.2003 - 16.7.2003
a)pohledávky budou vzájemně prohlášeny za nesporné b)započtení bude provedeno písemně uzavřenou smlouvou c)započtení lze provádět i na nesplatné pohledávky d)pohledávky upisovatelů v cizí měně budou přepočteny kurzem České národní banky (ČNB) k pracovnímu dni, který bezprostředně předchází dni, v němž začne běžet lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva (dále jen "Den stanovení") 4.2.2003 - 16.7.2003
e)návrh smlouvy o započtení pohledávek bude níže uvedeným věřitelům doručen současně s oznámením o počátku běhu lhůty pro upisování bez využití přednostního práva (druhé kolo) a návrhem smlouvy o upsání akcií ve smyslu shora uvedeného bodu 5. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že uvedenými návrhy smluv se rozumí nepodepsaný text těchto smluv bez doplnění údajů, které vyplývají z počtu nových akcií společnosti VÍTKOVICE, a. s. upsaných příslušným věřitelem f)stanovení konkrétního vhodného termínu pro uzavření smlouvy o započtení je předmětem předchozí dohody mezi společností VÍTKOVICE, a. s. a příslušným věřitelem g)k započtení lze použít pouze tyto pohledávky (včetně jejich příslušenství) za společností VÍTKOVICE, a. s.: 4.2.2003 - 16.7.2003
A. Česká konsolidační agentura: 4.2.2003 - 16.7.2003
1.1 pohledávky vyplývající ze smlouvy o úvěru č. 714098200383 uzavřené mezi společností Komerční banka, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, PSČ 114 07, IČ 45 31 70 54 (dále jen "KB"), jako věřitelem a společností VÍTKOVICE, a. s. jako dlužníkem dne 13. července 1998, ve znění pozdějších dodatků. 4.2.2003 - 16.7.2003
1.2 pohledávky ze smlouvy o úvěru č. 714098200384 uzavřené mezi KB jako věřitelem a společností VÍTKOVICE, a. s. jako dlužníkem dne 4. září 1998, ve znění pozdějších dodatků. 4.2.2003 - 16.7.2003
1.3 pohledávky ze smlouvy č. 9/SDÚ/96 uzavřené mezi Konsolidační bankou Praha, s. p. ú. jako věřitelem a společností VÍTKOVICE, a. s. jako dlužníkem dne 11. června 1996, ve znění pozdějších dodatků. 4.2.2003 - 16.7.2003
1.4 pohledávky ze smlouvy o úvěru č. 208295084 uzavřené mezi společností Investiční a poštovní banka, a. s., se sídlem Praha 1, Senovážné náměstí 32, IČ 45 31 66 19, jako věřitelem a společností VÍTKOVICE, a. s. jako dlužníkem dne 27. listopadu 1995, ve znění pozdějších dodatků. B. Raiffeisenbank, a.s.: 4.2.2003 - 16.7.2003
1.1 pohledávky ze smlouvy o úvěru číslo 50098300 uzavřené mezi RAIF jako věřitelem a společností VÍTKOVICE, a. s. jako dlužníkem dne 24. 6. 1998, ve znění pozdějších dodatků. 4.2.2003 - 16.7.2003
C. Severomoravská energetika, a. s.: 4.2.2003 - 16.7.2003
1.1 pohledávky ze smluv o dodávkách elektřiny uzavřených mezi SME a společností VÍTKOVICE, a. s., a to č. 701994 ze dne 18. 11. 1992 ve znění pozdějších dodatků, č. 700124 ze dne 23. 5. 1996, ve znění pozdějších dodatků, č. 770273 ze dne 20. 10. 1997, č. 770437 ze dne 21. 12. 1988, č. 776404 ze dne 12. 12. 1997, č. 76650 ze dne 17. 10. 1994 ve znění dodatku ze dne 28. 4. 1997, č. 70629 ze dne 24. 9. 1993 ve znění pozdějších dodatků 4.2.2003 - 16.7.2003
1.2 pohledávky z úvěrových smluv postoupených na společnost SME společností Union banka, a. s., a to č. 11-242/95/TÚ ze dne 5. 12. 1995, č. 0/00/TÚ/111/98 ze dne 30. 9. 1998, č. 0/00/TÚ/116/98 ze dne 20. 10. 1998, č. 0/00/TÚ/136/98 ze dne 20. 11. 1998, č. 0/00/TÚ/153/98 ze dne 17. 12. 1998 4.2.2003 - 16.7.2003
D. Shiran General Trade Limited 4.2.2003 - 16.7.2003
1.1 pohledávka na zaplacení kupní ceny za dodávky surového železa na základě kupní smlouvy č. 915/022/0499 uzavřené mezi společností SURVIT, a.s. jako prodávajícím a společností VÍTKOVICE, a. s. jako kupujícím dne 1. 4. 1999, která byla postoupena na společnost Shiran na základě smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené téhož dne mezi společností SURVIT, a.s. jako postupitelem a společností Shiran jako postupníkem 4.2.2003 - 16.7.2003
9.Před dnem zveřejnění a oznámení informace akcionářům o možnosti úpisu akcií s využitím přednostního práva (první kolo) společnost VÍTKOVICE, a. s. vypracuje a uveřejní užší prospekt, který bude po schválení Komisí pro cenné papíry akcionářům k dispozici ve formě brožury bezplatně poskytované v sídle společnosti VÍTKOVICE, a.s na adrese Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02. Prospekt bude obsahovat zejména informace týkající se stavu majetku a závazků společnosti, její finanční situace a vyhlídek budoucího vývoje. Informace o uveřejnění prospektu bude zveřejněna v Obchodním věstníku. 4.2.2003 - 16.7.2003
10.V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, v platném znění společnost VÍTKOVICE, a. s. podá žádost o přijetí nově upsaných akcií k obchodování na veřejném trhu (RM-Systém). Podání této žádosti bude předcházet vyhotovení úplného prospektu, který společnost VÍTKOVICE, a. s. po schválení Komisí pro cenné papíry uveřejní způsobem předepsaným zákonem č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, v platném znění. 4.2.2003 - 16.7.2003
Dne 19.12.2001 byla dle § 60 odst. 2 obch. zákoníku uzavřena smlouva o vkladu části podniku mezi vkladatelem VÍTKOVICE, a.s. a VÍTKOVICE Ozubárna, a.s. se sídlem Ostrava - Vítkovice, Ruská č.p. 83/24, PSČ 706 02, IČ: 25877933. Předmětem vkladu je část podniku vkladatele, a to NS 540 - Ozubárna. Smlouvou, která nabyla účinnosti 19.12.2001 byl splacen nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti VÍTKOVICE Ozubárna, a.s. 6.8.2002
Dne 13.5.2002 byla dle § 60 odst. odst. 2 obch. zákoníku uzavřena smlouva o vkladu části podniku mezi vkladatelem VÍTKOVICE, a.s. a VÍTKOVICE Doprava, a.s. se sídlem Ostrava - Vítkovice, Ruská č.p. 94/29, PSČ 706 02, IČ: 25909339. Předmětem vkladu je část podniku, a to NS 107 - Železniční doprava. Smlouvou, která nabyla účinnosti 13.5.2002 byl splacen nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti VÍTKOVICE Doprava, a.s. 6.8.2002
Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu takto: --------------------------------------- 6.5.2002 - 14.10.2002
1.Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu o 1.500.000.000,- Kč (slovy:jednu miliardu pět set miliónů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se připouští bez omezení. ------------------------------------------ 6.5.2002 - 14.10.2002
2.Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno alespoň 150.000.000 ks nových kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 10,- Kč v zaknihované podobě. 6.5.2002 - 14.10.2002
3.Všechny akcie lze upsat s využitím přednostního práva (první kolo) za následujících podmínek: ----------------------------------------------------------------- ---------------------------- a)předností právo lze vykonat v sídle společnosti VÍTKOVICE, a.s., se sídlem Ruská 101, 706 02 Ostrava - Vítkovice, ve lhůtě 14 dnů počínaje 3. dnem po nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. ---------------------------------------------------- 6.5.2002 - 14.10.2002
Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionářům oznámením uveřejněným v Obchodním věstníku nejpozději v den počátku běhu této lhůty. ---------------------------- 6.5.2002 - 14.10.2002
b)na jednu dosavadní akcii (po snížení základního kapitálu) o jmenovité hodnotě 10,- Kč lze upsat 11,2958586445 nové akcie o jmenovité hodnotě 10,- Kč, s tím, že lze upisovat pouze celé akcie. ----------------------------------------------------------------- -------------------- 6.5.2002 - 14.10.2002
c)s využitím přednostního práva lze upsat všech 150.000.000 kusů nových kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 10,-Kč v emisním kursu 10,- Kč na jednu akcii v zaknihované podobě. ----------------------------------------------------------------- ------------ 6.5.2002 - 14.10.2002
d)rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy lze toto právo vykonat poprvé. ----------------------------------------------------------------- -------------------------------- 6.5.2002 - 14.10.2002
4.Všechny akcie které nebudou upsány s využitím přednostního práva (druhé kolo), budou nabídnuty k úpisu všem odděleným věřitelům společnosti VÍTKOVICE, a.s.:---------------- 6.5.2002 - 14.10.2002
A)České konsolidační agentuře, se sídlem Praha 7, Janovského 438/2, PSČ 170 06, identifikační číslo 70109966, která je dle zákona č. 239/2001 Sb. o České konsolidační agentuře od 1.9.2001 právním nástupcem Konsolidační banky Praha, s.p.ú. (,,dále jen KOB"). ----------------------------------------------------------------- ------------------------------- 6.5.2002 - 14.10.2002
B)Union bance, a.s. se sídlem Ostrava, ul. 30 dubna č. 35, PSČ 702 00, identifikační číslo 41034261 (,,dále jen UB"). ----------------------------------------------------------------- ------- 6.5.2002 - 14.10.2002
C)Raiffeisenbank, a.s., se sídlem Praha 1, Vodičkova 38, PSČ 111 21, identifikační číslo 49240901 (,,dále jen RAIF"): ----------------------------------------------------------------- ---- 6.5.2002 - 14.10.2002
D)Československé obchodní bance, a.s., se sídlem Praha 1 - Nové město, Na příkopě 14, identifikační číslo 00001350, Hlavní pobočka Ostrava, se sídlem Ostrava, Hollarova 5, Ostrava - Moravská Ostrava (,,dále je ČSOB") ------------------------------------------------- 6.5.2002 - 14.10.2002
E)Celnímu úřadu Ostrava, se sídlem Ostrava 1, Vítkovická 1, PSČ 700 39, identifikační číslo 48137430 z celních dluhů vyměřených rozhodnutími č.j. 9534/99, 9815/99. ------------------- 6.5.2002 - 14.10.2002
F)Severomoravské energetiky, a.s., se sídlem Ostrava, 28. října 152, PSČ 709 02, identifikační číslo 47675691 ("dále jen SME") -------------------------------------------------- 6.5.2002 - 14.10.2002
G)České správy sociálního zabezpečení - pracoviště Ostrava, se sídlem Ostrava, Zelená 3158/34a, PSČ 702 00, identifikační číslo 00006963 ------------------------------------------- 6.5.2002 - 14.10.2002
H)Společnosti Shiran General Trade, Limited, se sídlem 19 Peel Road, Douglas, Isle of Man, zastoupené v České republice Shiran General Trade, limited, se sídlem Praha, U mlýna 22, PSČ 161 00 - ----------------------------------------------------------------- --------------------- 6.5.2002 - 14.10.2002
5.Akcie, které budou upisovány bez využití přednostního práva lze upsat v sídle společnosti v Ostravě- Vítkovicích, Ruská 101, ve lhůtě 3 měsíců počínaje 18. dnem po dni nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.-------------------------------------------Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo určeným zájemcům elektronickou poštou (tj. faxem, e-mailem) a současně doporučeným dopisem do jejich sídla odeslaným nejpozději v den počátku běhu lhůty pro úpis. Emisní kurs takto upsaných akcií činí 10,- Kč na jednu akcií. ----------------------------------------------------------------- ----------- 6.5.2002 - 14.10.2002
6.100% emisního kursu akcií upsaných s využitím i bez využití přednostního práva je upisovatel povinen splatit na zvláštní účet č. 309394036/2400 u peněžního ústavu eBanka, a.s., respektive uzavřením smlouvy o započtení peněžité pohledávky proti pohledávce na splacení emisního kursu, a to ve lhůtě 30 dnů od posledního dne lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva. ----------------------------------------------------------------- ---- 6.5.2002 - 14.10.2002
7.Budou-li upsány akcie nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, rozhodne o konečné částce zvýšení představenstvo společnosti.-------------------------------------------- 6.5.2002 - 14.10.2002
8.Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Smlouvy o započtení lze uzavřít podle těchto pravidel: ---------- a)pohledávky budou vzájemně prohlášeny za nesporné-------------------------------------- b)započtení bude provedeno písemně uzavřenou smlouvou --------------------------------- c)k započtení lze použít pouze tyto pohledávky: ----------------------------------------------- 6.5.2002 - 14.10.2002
A.České konsolidační agentury, se sídlem Praha 7, Janovského 438/2, PSČ 170 06, identifikační číslo 70109966, která je dle zákona č. 239/2001 Sb. o České konsolidační agentuře od 1.9.2001 právním nástupcem Konsolidační banky Praha, s.p.ú. (,,dále jen KOB"): ------------------------------------------ 6.5.2002 - 14.10.2002
1.ze smlouvy o úvěru č. 714098200383 uzavřené mezi společností Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, PSČ 114 07, identifikační číslo 45317054 (dále jen "KB"), jako věřitelem a VÍTKOVICE, a.s. jako dlužníkem dne 13. července 1998, ve znění pozdějších dodatků, a sice:------- 6.5.2002 - 14.10.2002
1.1.Jistinu úvěru ve výši 1 200 000 000,00 Kč přihlášenou v rámci odděleného uspokojení ke dni 15.9.2000 -------------------------------- 1.2.Úroky přihlášené v rámci odděleného uspokojení ve výši 103 246 569,56 Kč ke dni 15. 9. 2000 ----------------------------------- 1.3.Úroky z prodlení přihlášené v rámci odděleného uspokojení ve výši 64 075 502,58 Kč ke dni 15. 9. 2000 ------------------------------------ 1.4.Poplatky a ceny za poskytované služby (dále jen "poplatky") přihlášené v rámci odděleného uspokojení ve výši 2 700,00 Kč ke dni 15. 9. 2000 ----------------------------------------------------------------- --- 1.5.Úroky narostlé od 16. 9. 2000 do posledního dne měsíce předcházejícího měsíci, ve kterém nabude právní moci snížení základního kapitálu VÍTKOVICE, a.s. (dále jen "rozhodné datum") 1.6.Úroky z prodlení narostlé od 16. 9. 2000 do rozhodného data --------- 6.5.2002 - 14.10.2002
1.7.Poplatky za období od 16. 9. 2000 do rozhodného data ---------------- 6.5.2002 - 14.10.2002
2. ze smlouvy o úvěru č. 714098200384 uzavřené mezi KB jako věřitelem a VÍTKOVICE, a.s. jako dlužníkem dne 4. září 1998, ve znění pozdějších dodatků, a sice: ----------------------------------------------------------------- - 6.5.2002 - 14.10.2002
2.1.Jistinu úvěru ve výši 200 000 000,00 Kč a jistinu úvěru ve výši 10 800 000,00 DEM přihlášené v rámci odděleného uspokojení ke dni 15.9.2000 --------------------------------------------------------------- 2.2.Úroky přihlášené v rámci odděleného uspokojení ke dni 15. 9. 2000 2.3.Úroky z prodlení přihlášené v rámci odděleného uspokojení ke dni 15. 9. 2000 ----------------------------------------------------------------- - 2.4.Poplatky přihlášené v rámci odděleného uspokojení ke dni 15. 9. 2000 ----------------------------------------------------------------- -------- 2.5.Úroky narostlé od 16. 9. 2000 do rozhodného data-------------------- 2.6.Úroky z prodlení narostlé od 16. 9. 2000 do rozhodného data ------ 2.7.Poplatky za období od 16. 9. 2000 do rozhodného data -------------- 6.5.2002 - 14.10.2002
-- Pohledávky v cizí měně budou následně přepočteny kurzem ČNB k rozhodnému datu. V případě, že rozhodné datum nebude pracovním dnem budou tyto pohledávky přepočteny kurzem ČNB vyhlášeným k nejbližšímu pracovnímu dni předcházejícímu rozhodnému datu. ---------------------------- 6.5.2002 - 14.10.2002
3. ze smlouvy o úvěru č. 714099200011, uzavřené mezi KB jako věřitelem a VÍTKOVICE, a.s. jako dlužníkem dne 9. února 1999, ve znění pozdějších dodatků, kterou věřitel stanovil doplněním přihlášky č. 1 ze dne 25. 10. 2000 jako zajištěnou ve výši 100 000,-- Kč, a sice: ------------------------------------- 6.5.2002 - 14.10.2002
3.1. Jistinu úvěru ve výši 100 000,00 Kč přihlášenou v rámci odděleného uspokojení ke dni 15.9.2000 ----------------------------------------------- 3.2.Úroky narostlé od 16. 9. 2000 do rozhodného data --------------------- 3.3.Úroky z prodlení narostlé od 16. 9. 2000 do rozhodného data --------- 3.4. Alikvotní část poplatků za období od 16. 9. 2000 do rozhodného data 6.5.2002 - 14.10.2002
4. ze smlouvy o úvěru registračního číslo 14/DÚ/99 uzavřené mezi KOB jako věřitelem a VÍTKOVICE, a.s. jako dlužníkem dne 5. listopadu 1999, kterou věřitel stanovil doplněním přihlášky pohledávky do vyrovnání č. 2 ze dne 25. 10. 2000 jako zajištěnou ve výši 100 000,-- Kč, a sice: ---------------- 6.5.2002 - 14.10.2002
4.1. Jistinu úvěru ve výši 100 000,00 Kč přihlášenou v rámci odděleného uspokojení ke dni 15.9.2000 ------------------------------------------------ 4.2. Úroky narostlé od 16. 9. 2000 do rozhodného data --------------------- 4.3. Úroky z prodlení narostlé od 16. 9. 2000 do rozhodného data -------- 4.4. Alikvotní část poplatků za období od 16. 9. 2000 do rozhodného data 6.5.2002 - 14.10.2002
5. ze smlouvy č. 9/SDÚ/96 uzavřené KOB jako věřitelem a VÍTKOVICE, a.s. jako dlužníkem dne 11. června 1996, ve znění pozdějších dodatků, kterou věřitel stanovil doplněním přihlášky do vyrovnání č. 2 ze dne 25.10. 2000 jako zajištěnou ve výši 503 900 000,-- Kč, a sice: -------------- 6.5.2002 - 14.10.2002
5.1. Jistinu úvěru ve výši 503 900 000,00 Kč přihlášenou v rámci odděleného uspokojení ke dni 15.9.2000 ---------------------------------------------------- 5.2. Úroky narostlé od 16. 9. 2000 do rozhodného data ------------------------- 5.3. Úroky z prodlení narostlé od 16. 9. 2000 do rozhodného data ------------ 5.4 Alikvotní část poplatků za období od 16. 9. 2000 do rozhodného data -- 6.5.2002 - 14.10.2002
6. ze smlouvy o úvěru č. 208295084 uzavřené mezi společností Investiční a poštovní banka, a.s., se sídlem Praha 1, Senovážné náměstí 32, identifikační číslo 45316619 (dále jen "IPB"), jako věřitelem a VÍTKOVICE, a.s. jako dlužníkem dne 27. listopadu 1995, ve znění pozdějších dodatků, kterou věřitel stanovil přihláškou do vyrovnání ze dne 12. 10. 2000 jako zajištěnou ve výši 50 000 000,-- Kč, a sice: ----------------------------------------- 6.5.2002 - 14.10.2002
6.1. Jistinu úvěru ve výši 50 000 000,00 Kč přihlášenou v rámci odděleného uspokojení ke dni 15.9.2000 --------------------------------------------------- 6.2.Úroky narostlé od 16. 9. 2000 do rozhodného data ------------------------- 6.3.Úroky z prodlení narostlé od 16. 9. 2000 do rozhodného data ------------- 6.4.Alikvotní část poplatků za období od 16. 9. 2000 do rozhodného data ---- 6.5.2002 - 14.10.2002
B.Union banky, a.s. se sídlem Ostrava, ul. 30 dubna č. 35, PSČ 702 00, identifikační číslo 41034261 (,,dále jen UB"): ----------------------------------------------------------------- ------- 6.5.2002 - 14.10.2002
ze smlouvy o úvěru registrační číslo 0/00/TÚ/43/99 uzavřené mezi UB jako věřitelem a VÍTKOVICE, a.s. jako dlužníkem dne 5. října 1999, ve znění pozdějších dodatků, a sice: ------------------------------------------------------------ 6.5.2002 - 14.10.2002
1.Jistinu úvěru ve výši 53 910 000,00 Kč přihlášenou v rámci odděleného uspokojení ke dni 15.9.2000 ------------------------------------------------------- 2.Úroky po lhůtě splatnosti ve výši 5 372 537,00 Kč přihlášené v rámci odděleného uspokojení ke dni 15.9.2000 ----------------------------------------- 3.Úroky z prodlení z jistiny v prodlení ve výši 2 953 972,00 Kč přihlášené v rámci odděleného uspokojení ke dni 15.9.2000 ------------------------------- 4.Úroky z prodlení z úroků v prodlení ve výši 600 008,71 Kč přihlášené v rámci odděleného uspokojení ke dni 15.9.2000 ------------------------------- 5.Smluvní pokuta za neplnění smluvního obratu ve výši 5 000 000,00 Kč přihlášená v rámci odděleného uspokojení ke dni 15.9.2000 ---------------- 6.Úroky po lhůtě splatnosti narostlé od 16.9.2000 do rozhodného data ------- 7.Úroky z prodlení z jistiny v prodlení narostlé od 16.9.2000 do rozhodného data ----------------------------------------------------------------- ------------------ 6.5.2002 - 14.10.2002
8.Úroky z prodlení z úroků v prodlení narostlé od 16.9.2000 do rozhodného data ----------------------------------------------------------------- ------------------ 9.Poplatky za období od 16.9.2000 do rozhodného data ------------------------- 6.5.2002 - 14.10.2002
C.Raiffeisenbank, a.s., se sídlem Praha 1, Vodičkova 38, PSČ 111 21, identifikační číslo 49240901 (,,dále jen RAIF"): ----------------------------------------------------------------- ---- 6.5.2002 - 14.10.2002
ze smlouvy o úvěru číslo 50098300 uzavřené mezi RAIF jako věřitelem a VÍTKOVICE, a.s. jako dlužníkem dne 24.6.1998, ve znění pozdějších dodatků a sice: ----------------------------------------------------------------- -------------------- 6.5.2002 - 14.10.2002
1.Zůstatek jistiny úvěru přihlášeného v rámci odděleného uspokojení k rozhodnému datu ----------------------------------------------------------------- --- 2.Příslušenství nesplacené jistiny k rozhodnému datu ------------------------------- 6.5.2002 - 14.10.2002
Vzhledem k tomu, že uvedené pohledávky jsou cizoměnové budou následně přepočteny kurzem ČNB k rozhodnému datu. V případě, že rozhodné datum nebude pracovním dnem bude tato pohledávka přepočtena kurzem ČNB vyhlášeným k nejbližšímu pracovnímu dni předcházejícímu rozhodnému datu. 6.5.2002 - 14.10.2002
D.Československé obchodní banky, a.s., se sídlem Praha 1 - Nové město, Na příkopě 14, identifikační číslo 00001350, Hlavní pobočka Ostrava, se sídlem Ostrava, Hollarova 5, Ostrava - Moravská Ostrava (,,dále je ČSOB") ------------------------------------------------- 6.5.2002 - 14.10.2002
z rámcové smlouvy uzavřené mezi ČSOB jako věřitelem a VÍTKOVICE, a.s. jako dlužníkem dne 31.7.1993, ve znění pozdějších dodatků, a sice: ------------ 6.5.2002 - 14.10.2002
1.Zůstatek jistiny úvěru přihlášeného v rámci odděleného uspokojení k rozhodnému datu ----------------------------------------------------------------- - 2.Příslušenství nesplacené jistiny - úroky z prodlení (sankční úroky) narostlé od 1.7.2001 do rozhodného data -------------------------------------------------- 3.Příslušenství nesplacených sankčních úroků - úroky z prodlení (sankční úroky) narostlé od 1.7.2001 do rozhodného data-------------------------------- 6.5.2002 - 14.10.2002
Vzhledem k tomu, že uvedené pohledávky jsou cizoměnové budou následně přepočteny kurzem ČNB k rozhodnému datu. V případě, že rozhodné datum nebude pracovním dnem bude tato pohledávka přepočtena kurzem ČNB vyhlášeným k nejbližšímu pracovnímu dni předcházejícímu rozhodnému datu. 6.5.2002 - 14.10.2002
E.Celního úřadu Ostrava, se sídlem Ostrava 1, Vítkovická 1, PSČ 700 39, identifikační číslo 48137430 z celních dluhů vyměřených rozhodnutími č.j. 9534/99, 9815/99, a sice: -------- 6.5.2002 - 14.10.2002
1.Jistinu přihlášenou v rámci odděleného uspokojení ve výši 883 703,00 Kč - 6.5.2002 - 14.10.2002
2.Příslušenství přihlášené v rámci odděleného uspokojení ve výši 857 694,00 Kč ----------------------------------------------------------------- ---- 3.Příslušenství narostlé od 16.9.2000 do rozhodného data---------------------- 6.5.2002 - 14.10.2002
F.Severomoravské energetiky, a.s., se sídlem Ostrava, 28. října 152, PSČ 709 02, identifikační číslo 47675691 ("dále jen SME") -------------------------------------------------- 6.5.2002 - 14.10.2002
ze smluv o dodávkách elektřiny uzavřených mezi SME a VÍTKOVICE, a.s., a to čísla 701994 ze dne 18.11.1992 ve znění pozdějších dodatků, 700124 ze dne 23.5.1996, ve znění pozdějších dodatků, 770273 ze dne 20.10.1997, 770437 ze dne 21.12.1988, 776404 ze dne 12.12.1997, 76650 ze dne 17.10.1994 ve znění dodatku ze dne 28.4.1997, 70629 ze dne 24.9.1993 ve znění pozdějších dodatků 6.5.2002 - 14.10.2002
a z úvěrových smluv získaných postoupením od Union banky, a.s., a to následujících registračních čísel: ----------------------------------------------------- 6.5.2002 - 14.10.2002
11-242/95/TÚ ze dne 5.12.1995, 0/00/TÚ/111/98 ze dne 30.9.1998, 0/00/TÚ/116/98 ze dne 20.10.1998, 0/00/TÚ/136/98 ze dne 20.11.1998, 0/00/TÚ/153/98 ze dne 17.12.1998, --------------------------------------------------- 6.5.2002 - 14.10.2002
z titulu úroků z prodlení v celkové výši 32 118 368,80 Kč vyčíslených za dobu od 13.10.2000 do 28.12.2000. --------------------------------------------------------- 6.5.2002 - 14.10.2002
G.České správy sociálního zabezpečení - pracoviště Ostrava, se sídlem Ostrava, Zelená 3158/34a, PSČ 702 00, identifikační číslo 00006963 ------------------------------------------- 6.5.2002 - 14.10.2002
z titulu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti vyměřené výkazem nedoplatků č.j. 12795/99 ze dne 13.10.1999 ve výši zůstatku jistiny přihlášené v rámci odděleného uspokojení k rozhodnému datu ----------------------------------------------------------------- ---- 6.5.2002 - 14.10.2002
H.Společnosti Shiran General Trade, Limited, se sídlem 19 Peel Road, Douglas, Isle of Man, zastoupené v České republice Shiran General Trade, limited, se sídlem Praha, U mlýna 22, PSČ 161 00 ----------------------------------------------------------------- ---------------------- 6.5.2002 - 14.10.2002
z titulu části neuhrazené faktury číslo 99/003 a 99/004 za dodávky surového železa do května 1999 v celkové výši 2 179 295,47 USD, která byla přihlášena v rámci odděleného uspokojení. ------------------------------------------------------ 6.5.2002 - 14.10.2002
Pohledávka v cizí měně bude následně přepočtena kurzem ČNB k rozhodnému datu. V případě, že rozhodné datum nebude pracovním dnem bude tato pohledávka přepočtena kurzem ČNB vyhlášeným k nejbližšímu pracovnímu dni předcházejícímu rozhodnému datu. ------------------------------------------------ 6.5.2002 - 14.10.2002
Dne 17.7.2001 byla dle § 60 odst. 2 obch. zákoníku uzavřena smlouva o vkladu části podniku mezi vkladatelem VÍTKOVICE, a.s. a VÍTKOVICE STEEL,a.s. se sídlem Ostrava - Hulváky, Štramberská č.p. 2871/47, PSČ 709 00, IČ: 25874942. Předmětem vkladu je část podniku vkladatele, a to Divize 200 - Ploché výrobky. Smlouvou, která nabyla účinnosti 17.7.2001 byl splacen nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti VÍTKOVICE STEEL, a.s. 10.4.2002
Valná hromada rozhodla o snížení základního kapitálu takto: 22.1.2002 - 17.4.2002
1. Základní kapitál se snižuje podle § 216a odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku za účelem částečné úhrady ztráty minulých let. Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na částečnou úhradu ztráty minulých let. 22.1.2002 - 17.4.2002
2. Dle § 216a odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku se základní kapitál snižuje o částku 10.490.570.370,-Kč (slovy: desetmiliardčtyřistadevadesátmilionůpětsetsedmdesáttisíc- třistasedmdesátkorunčeských), a to z původní výše základního kapitálu 10.623.362.400,-Kč na 132.792.030,-Kč. 22.1.2002 - 17.4.2002
3. Základní kapitál bude snížen podle § 213a obchodního zákoníku snížením jmenovité hodnoty zaknihovaných (registrovaných) akcií znějících na majitele a to tak, že jmenovitá hodnota každé původní akcie ve výši 800,-Kč ISIN CZ0005098558 se snižuje na jmenovitou hodnotu 10,-Kč (slovy: desetkorunčeských). Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů. 22.1.2002 - 17.4.2002
Dne 28.12.2000 byla uzavřena dle § 476 a násl. obchodního zákoníku smlouva o prodeji části podniku mezi prodávajícím VÍTKOVICE, a.s. a kupujícím Energetika - Vítkovice, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, 28. října 52/3153, PSČ 709 02, IČ: 25854712.Předmětem smlouvy o prodeji části podniku, která nabyla účinnosti dne 29.12.2000 je část podniku prodávajícího, a to Divize 108 - Energetika. 13.8.2001
Usnesení valné hromady ze dne 23.7.1999 o snížení základního jmění společnosti: Valná hromada schvaluje snížení základního jmění společnosti. Důvodem ke snížení základního jmění je částečná úhrada ztráty hospodaření společnosti z minulých let podle § 216a odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku a dále převod do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty společnosti podle § 216a odst. 1 písm. c) obchodního zákoníku. Schvaluje se snížení základního jmění v rozsahu o 2 655 840 600,- Kč ze stávající výše 13 279 203 000,- Kč na výslednou výši 10 623 362 400,- Kč. Podle § 216a odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku se snižuje základní jmění o 1 327 920 300,- Kč a podle § 216a odst. 1 písm. c) obchodního zákoníku o 1 327 920 300,- Kč. Základní jmění bude sníženo způsobem podle § 213a obchodního zákoníku snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti, tj. zaknihovaných veřejně obchodovatelných akcií znějících na majitele ze stávající jmenovité hodnoty jedné akcie 1 000,- Kč/ISIN: CZ0005098558 na novou jmenovitou hodnotu jedné akcie 800,- Kč. Snížení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií společnosti se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty v evidenci vedené Střediskem cenných papírů poté co bude snížení základního jmění zapsáno do obchodního rejstříku. 30.8.1999 - 18.11.1999
Den vzniku: 31.1.1992 31.1.1992
Způsob založení: Akciová společnost byla založena podle § 172 zákona č. 513/91 Sb. 31.1.1992
Rezervní fond společnosti činí 1 327 920 000 Kčs. 31.1.1992
Obchodní názvy: v jazyce anglickém : VÍTKOVICE, Joint-stock company S.C. v jazyce německém : VÍTKOVICE, Aktiengesellschaft A.G. v jazyce francouzském : VÍTKOVICE, Sociéte Annonyme S.A v jazyce ruském : VÍTKOVICE, Akcioněrnoe obščestvo A.O. v jazyce španělském : VÍTKOVICE, Saciedad Annonima S.A. 31.1.1992 - 12.1.1995

Aktuální kontaktní údaje VÍTKOVICE, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 45193070
Obchodní firma: VÍTKOVICE, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Ostravy
Vznik první živnosti: 29.1.1992
Celkový počet živností: 204
Aktivních živností: 14

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 45193070
Firma: VÍTKOVICE, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Ostrava-město
Základní územní jednotka: Vítkovice
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 31.1.1992

Kontakty na VÍTKOVICE, a.s. IČO: 45193070

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: 3020 , 703 00 Ostrava Česká republika
23.6.2018
Sídlo: Ruská 2887/101 , Ostrava 703 00 4.12.2012 - 23.6.2018
Sídlo: Ruská 2887/101 , Ostrava 703 00 10.11.2001 - 4.12.2012
Sídlo: Ruská 2887/101 , Ostrava 703 00 15.6.1993 - 10.11.2001
Sídlo: Ostrava-Vítkovice Česká republika
31.1.1992 - 15.6.1993

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo: 3020 703 00 Ostrava

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Ruská 2887/101, Ostrava 703 00

Obory činností VÍTKOVICE, a.s. IČO: 45193070

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Projektová činnost ve výstavbě 19.7.2017
Galvanizérství, smaltérství 19.7.2017
Klempířství a oprava karoserií 19.7.2017
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 19.7.2017
Obráběčství 19.7.2017
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 18.10.2016
Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení 18.10.2016
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 18.10.2016
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 20.6.2016
Výkon zeměměřických činností 20.6.2016
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 20.6.2016
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 20.6.2016
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 20.6.2016
Vodoinstalatérství, topenářství 20.6.2016
Zámečnictví, nástrojářství 20.6.2016
výroba elektřiny 28.8.2013
psychologické poradenství a diagnostika 12.8.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 12.8.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 12.9.2006
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 12.9.2006
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 12.9.2006 - 12.8.2009
činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví, energetiky a ekologie 12.9.2006 - 12.8.2009
obchod s plynem 17.8.2005
obchod s elektřinou 17.8.2005
silniční motorová doprava osobní - vnitrostátní příležitostná doprava - mezinárodní příležitostná doprava 2.5.2005 - 21.2.2008
silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní provozovaná vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti - mezinárodní provozovaná vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti 2.5.2005 - 21.2.2008
reklamní činnost a marketing 2.5.2005 - 12.8.2009
technické činnosti v dopravě 2.5.2005 - 12.8.2009
zpracování dat, služby databank, správa sítí 2.5.2005 - 12.8.2009
provozování kulturních a kulturně - vzdělávacích zařízení 2.5.2005 - 12.8.2009
psychologické poradenství a diagnostika 6.9.2004 - 21.11.2007
poradenská činnost v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti 6.9.2004 - 12.8.2009
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akci včetně lektorské činnosti 6.9.2004 - 12.8.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 25.8.2003 - 12.9.2006
činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky 25.8.2003 - 12.9.2006
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 25.8.2003 - 12.8.2009
realitní činnost 25.8.2003 - 12.8.2009
správa a údržba nemovitostí 25.8.2003 - 12.8.2009
poskytování technických služeb 25.8.2003 - 12.8.2009
inženýrská činnost v investiční výstavbě 25.8.2003 - 12.8.2009
rozvod tepelné energie 24.3.2003
distribuce elektřiny 24.3.2003
distribuce plynu 24.3.2003
psychologické poradenství a diagnostika 6.8.2002 - 24.3.2003
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 6.8.2002 - 24.3.2003
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 6.8.2002 - 12.8.2009
rozvod koksárenského plynu 10.4.2002 - 24.3.2003
rozvod elektřiny 10.4.2002 - 24.3.2003
provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem v rozsahu povolení vydaného podle zákona č. 38/1994 Sb. 30.8.1999 - 10.4.2002
realitní agentury 6.8.1998 - 10.4.2002
měření emisí a imisí, kromě měření emisí motorových vozidel 24.11.1997 - 10.4.2002
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 4.8.1997
Energetika a strojírenství - výroba a rozvod elektřiny - rozvod pitné a užitkové vody - projektování el. zařízení - výroba, inst. a opravy. el. strojů a přístrojů - výroba, instalace a opravy chladících zařízení - výroba, opravy a montáž měřidel - výroba, instalace a opravy vzduchotechniky 4.8.1997 - 24.11.1997
vodoinstalatérství 4.8.1997 - 10.4.2002
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd 4.8.1997 - 10.4.2002
ubytovací služby 4.8.1997 - 10.4.2002
jiné ubytovací možnosti 4.8.1997 - 10.4.2002
provoz zařízení tělovýchovných, regeneračních a rekondičních 4.8.1997 - 10.4.2002
fotografické služby 4.8.1997 - 10.4.2002
provozování nestátního zdravotnického zařízení: pracovní lékařství, odd. funkční diagnostiky, nemoci z povolání, všeobecného lékařství 4.8.1997 - 10.4.2002
leasing spojený s financováním 4.8.1997 - 10.4.2002
malování, lakování a sklenářské práce 4.8.1997 - 24.3.2003
zemní práce 4.8.1997 - 24.3.2003
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 4.8.1997 - 24.3.2003
truhlářství 4.8.1997 - 24.3.2003
zasílatelství 4.8.1997 - 24.3.2003
opravy motorových vozidel 4.8.1997 - 24.3.2003
pronájem jiných dopravních zařízení 4.8.1997 - 24.3.2003
výroba motorových dopravních prostředků 4.8.1997 - 24.3.2003
revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu 4.8.1997 - 24.3.2003
vydávání novin konečné zpracování 4.8.1997 - 24.3.2003
technické testování, měření a analýzy 4.8.1997 - 24.3.2003
promítání filmů 4.8.1997 - 24.3.2003
administrativní práce 4.8.1997 - 24.3.2003
překladatelská činnost 4.8.1997 - 24.3.2003
agenturní činnost 4.8.1997 - 24.3.2003
činnosti patentového zástupce 4.8.1997 - 24.3.2003
ostatní textilní výroby 4.8.1997 - 24.3.2003
maloobchod se smíšeným zbožím 4.8.1997 - 7.2.2005
obchod s potravinami a tabákem 4.8.1997 - 7.2.2005
automatizované zpracování dat 4.8.1997 - 2.5.2005
jiné činnosti spojené se zpracováním dat 4.8.1997 - 2.5.2005
poradenské služby ohledně elektronických zařízení na zpracování dat 4.8.1997 - 19.5.2006
poskytování software (smluvní prodej nebo vlastní) hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku 4.8.1997 - 12.9.2006
ostatní vzdělávání dospělých 4.8.1997 - 21.11.2007
technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 4.8.1997 - 21.11.2007
montážní práce (kromě vázaných živností) 4.8.1997 - 21.11.2007
svářečské práce 4.8.1997 - 21.11.2007
výkon zeměměřičských činností 4.8.1997 - 21.11.2007
pronájem motorových vozidel 4.8.1997 - 12.8.2009
pronájem nemovitostí včetně bytového hospodářství 4.8.1997 - 12.8.2009
zprostředkování obchodu 4.8.1997 - 12.8.2009
pronájem jiných strojů a přístrojů 4.8.1997 - 12.8.2009
podnikání v oblasti nakládání s odpady 4.8.1997 - 12.8.2009
technická a inženýrská činnost 4.8.1997 - 12.8.2009
poradenství (kromě účetního, ekonom., organiz.) a konzultace 4.8.1997 - 12.8.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 4.8.1997 - 12.8.2009
skladovací služby 4.8.1997 - 12.8.2009
zprostředkování prací a služeb 4.8.1997 - 12.8.2009
Hutní výroba - výroba železa, ocele a feroslitin - koksování - výroba předvalků, plechů, profilů a jiné zpracování železa a ocele - výroba ocelových trubek - kovářství, kování, lisování a ražení kovů, prášková metalurgie - výroba žáruvzdorných keramických výrobků - výroba technických plynů - velkoobchod s kovy a kovovými rudami 21.8.1996 - 4.8.1997
Strojírenská výroba - výroba strojů na výrobu železa a oceli - výroba ostatních strojů pro všeobecné účely - stavba strojů s mechanickým pohonem - výroba kovových konstrukcí - výroba nádrží, kontejnerů z kovu - výroba svařovaných ocelových most. konstrukcí ČSD, svařování kolejových vozidel a vyhrazených kolejových zařízení v dopravě - výroba parních kotlů - výroba zařízení pro jaderné elektrárny a teplárny - výroba a opravy zdrojů záření - zámečnictví - broušení a leštění kovů s vyjímkou broušení nožů, nůžek a jednoduchých nástrojů - mechanické úpravy na zakázku nebo na smluvním základě zařízení - výroba gumárenských a plastikových přípravků 21.8.1996 - 4.8.1997
Energetika a elektrotechnika - výroba a distribuce plynných paliv potrubím - výroba a rozvod elektřiny - rozvod pitné a užitkové vody - projektování el. zařízení - výroba, inst. a opravy el. strojů a přístrojů - výroba, instalace a opravy chladících zařízení - výroba a inst. a opr. ústř. vytápění a větrání - velkoobchod s pevnými tekutými a plynnými palivy a příbuznými výrobky - výroba, opravy a montáž měřidel 21.8.1996 - 4.8.1997
Stavebnictví - výroba cementového zboží a umělého kamene - zednictví - tesařství - pokrývačství - klempířství - vodoinstalatérství - malování, lakování a sklen. práce - provádění průmyslových staveb - provádění bytových a občanských staveb - truhlářství 21.8.1996 - 4.8.1997
Doprava - pronájem motorových vozidel - pronájem jiných dopravních zařízení - opravy motorových vozidel - výroba a opravy ostatních motor. doprav. prostředků /mimo př. 1/ 21.8.1996 - 4.8.1997
Speciální činnosti - výzkum a vývoj v oblasti přír. a tech. věd - automatizované zpracování dat - poskytování software (smluvní prodej nebo vlastní) hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku - poradenské služby ohledně elektronických zařízení na zpracování dat - jiné činnosti spojené se zpracováním dat - ubytování včetně stravy typu hotel, penzion, kemp, osada apod. včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeních - jiné ubytovací možnosti - pronájem nemovitostí včetně bytového hospodářství - maloobchod se smíšeným zbožím - zprostředkování obchodu - pronájem jiných strojů a přístrojů - ostatní vzdělávání dospělých - fotografické služby - vydávání novin konečné zpracování - vázání knih a konečné zpracování předloh - sazba a zhotovování tiskařských předloh - ostatní textilní výroby 21.8.1996 - 4.8.1997
obchod s potravinami a tabákem - technická a inženýrská činnost - poradenství (kromě účetního , ekonom., organiz.) a konzultace - protipožární ochrana a ostatní záchranné práce - montážní práce (kromě vázaných živností) - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - svářečská práce - výkon zeměměřičských činností - provozování nestátního zdravotnického zařízení: pracovní lékařství, odd. funkční diagnostiky, nemoci z povolání, všeobecného lékařství 21.8.1996 - 4.8.1997
nástrojářství 21.8.1996 - 4.8.1997
směnárenská činnost 21.8.1996 - 30.8.1999
izolatérství 21.8.1996 - 10.4.2002
obkladačství 21.8.1996 - 10.4.2002
podlahářství 21.8.1996 - 10.4.2002
hostinská činnost 21.8.1996 - 10.4.2002
provádění trhacích a ohňostrojných prací 21.8.1996 - 10.4.2002
provozování drážní dopravy 21.8.1996 - 24.3.2003
provozování dráhy 21.8.1996 - 24.3.2003
silniční motorová doprava osobní 21.8.1996 - 24.3.2003
silniční motorová doprava nákladní 21.8.1996 - 24.3.2003
opravy ostatních dopravních prostředků 21.8.1996 - 24.3.2003
projektová činnost ve výstavbě 21.8.1996 - 7.2.2005
zřizování poplašných zařízení 21.5.1996 - 21.8.1996
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení 21.5.1996 - 24.3.2003
činnost organizačních a ekonomických poradců 21.5.1996 - 16.6.2004
obchod s potravinami a tabákem - technická a inženýrská činnost - poradenství (kromě účetního , ekonom., organiz.) a konzultace - protipožární ochrana a ostatní záchranné práce - montážní práce (kromě vázaných živností) - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - svářečská práce - směnárny - provádění trhacích a ohňostrojových prací - výkon zeměměřičských činností - provozování nestátního zdravotnického zařízení: pracovní lékařství, odd. funkční diagnostiky, nemoci z povolání, všeobecného lékařství 19.7.1995 - 21.8.1996
obchod s potravinami a tabákem - technická a inženýrská činnost - poradenství (kromě účetního , ekonom., organiz.) a konzultace - protipožární ochrana a ostatní záchranné práce - montážní práce (kromě vázaných živností) - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - svářečská práce - směnárny - provádění trhacích a ohňostrojových prací - výkon zeměměřičských činností 25.4.1995 - 19.7.1995
Energetika a elektrotechnika - výroba a distribuce plynných paliv potrubím - výroba a rozvod páry a tepelné vody - výroba a rozvod elektřiny - rozvod pitné a užitkové vody - elektroinstalatérství - projektování el. zařízení - výroba, inst. a opravy el. strojů a přístrojů - montáž, opravy a údržba vyhr. el. zařízení a výroba rozvaděčů NN - revize el. zařízení - výroba, instalace a opravy chladících zařízení - montáž a opr. kancelářské a reprod. elektroniky - montáž a opravy měřící a regulační techniky - plynoistalatérství - montáž, opr. a revize vyhr. plyn. zař., plnění tl. nádob na plyny - revize a zkoušky provozovaných kotlů a tl. nádob - montáž, opravy, revize a zkoušky vyhr. plynových zařízení a plění tlakových nádob - výroba a inst. a opr. ústř. vytápění a větrání - velkoobchod s pevnými tekutými a plynnými palivy a příbuznými výrobky - montáž a opr. telekomunikačních zař. mimo par. 3 odst.2/h živ. zák. - výroba a opravy el. šicích strojů a el. přístrojů pro domácnost - výroba, opravy a montáž měřidel 25.4.1995 - 21.8.1996
Stavebnictví - výroba cementového zboží a umělého kamene - zednictví - tesařství - pokrývačství - klempířství - provádění tepelných a hlukových izolací - obkladačské práce - podlahářství (kladení podlahovin) - vodoinstalatérství - malování, lakování a sklen. práce - provádění průmyslových staveb - provádění bytových a občanských staveb - čištění fasád a pomníků - truhlářství 25.4.1995 - 21.8.1996
Doprava - provozování drah mimo celostátních - silniční motorová doprava - pronájem motorových vozidel - pronájem jiných dopravních zařízení - opravy motorových vozidel - výroba a opravy ostatních motor. doprav. prostředků /mimo př. 1/ 25.4.1995 - 21.8.1996
organizace a pořádání sport., spol. a vzděl. akcí 12.1.1995 - 24.3.2003
reklama, propagace a inzerce 12.1.1995 - 24.3.2003
Dobývaní a úprava nerostů - dobývání a úprava vápence - dobývání a úprava břidlice 6.1.1993 - 15.6.1993
obchod s potravinami a tabákem - technická a inženýrská činnost - poradenství (kromě účetního , ekonom., organiz.) a konzultace - protipožární ochrana a ostatní záchranné práce - montážní práce (kromě vázaných živností) - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - svářečská práce 6.1.1993 - 25.4.1995
zpracování nekovového starého materiálu a zbytkového materiálu 6.1.1993 - 7.2.2005
zahradnictví 14.2.1992 - 21.8.2009
Dobývaní a úprava nerostů - dobývání a úprava vápence 31.1.1992 - 6.1.1993
Energetika a elektrotechnika - výroba a distribuce plynných paliv potrubím - výroba a rozvod páry a tepelné vody - výroba a rozvod elektřiny - rozvod pitné a užitkové vody - elektroinstalatérství - projektování el. zařízení - výroba, inst. a opravy el. strojů a přístrojů - montáž, opravy a údržba vyhr. el. zařízení a výroba rozvaděčů NN - revize el. zařízení - výroba, instalace a opravy chladících zařízení - montáž a opr. kancelářské a reprod. elektroniky - montáž a opravy měřící a regulační techniky - plynoistalatérství - montáž, opr. a revize vyhr. plyn. zař., plnění tl. nádob na plyny - revize a zkoušky provozovaných kotlů a tl. nádob - montáž, opravy, revize a zkoušky vyhr. plynových zařízení a plění tlakových nádob - výroba a inst. a opr. ústř. vytápění a větrání - velkoobchod s pevnými tekutými a plynnými palivy a příbuznými výrobky 31.1.1992 - 25.4.1995
Stavebnictví - výroba cementového zboží a umělého kamene - zednictví - tesařství - pokrývačství - klempířství - provádění tepelných a hlukových izolací - obkladačské práce - podlahářství (kladení podlahovin) - vodoinstalatérství - malování, lakování a sklen. práce - provádění průmyslových staveb - provádění bytových a občanských staveb - čištění fasád a pomníků 31.1.1992 - 25.4.1995
Doprava - provozování drah mimo celostátních - silniční motorová doprava - letecká doprava a letecké práce - pronájem motorových vozidel - pronájem jiných dopravních zařízení 31.1.1992 - 25.4.1995
Hutní výroba - výroba železa, ocele a feroslitin - koksování - slévání železných a neželezných obecných kovů - výroba předvalků, plechů, profilů a jiné zpracování železa a ocele - výroba ocelových trubek - kovářství, kování, lisování a ražení kovů, prášková metalurgie - galvanizace kovů - smaltování - výroba žáruvzdorných keramických výrobků - výroba technických plynů - velkoobchod s kovy a kovovými rudami 31.1.1992 - 21.8.1996
Strojírenská výroba - výroba strojů na výrobu železa a oceli - výroba ostatních strojů pro všeobecné účely - stavba strojů s mechanickým pohonem - výroba kovových konstrukcí - výroba nádrží, kontejnerů z kovu - výroba svařovaných ocelových most. konstrukcí ČSD, svařování kolejových vozidel a vyhrazených kolejových zařízení v dopravě - výroba parních kotlů - výroba zařízení pro jaderné elektrárny a teplárny - výroba a opravy zdrojů záření - výroba mont. opr. rek. a period. zkoušky vyhrazených tlakových zařízení - kovoobrábění - zámečnictví - výroba nástrojů - broušení a leštění kovů s vyjímkou broušení nožů, nůžek a jednoduchých nástrojů - mechanické úpravy na zakázku nebo na smluvním základě zařízení - výroba, montáž, generální opravy a rekonstrukce a provádění revizních zkoušek vyhrazených zdvihacích zařízení - revizní zkoušky, provozní způsobilosti zdvih. zařízení - výroba gumárenských a plastikových přípravků 31.1.1992 - 21.8.1996
Speciální činnosti - projektová činnost v investi. výstavbě - výzkum a vývoj v oblasti přír. a tech. věd - automatizované zpracování dat - poskytování software (smluvní prodej nebo vlastní) hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku - poradenské služby ohledně elektronických zařízení na zpracování dat - jiné činnosti spojené se zpracováním dat - ubytování včetně stravy typu hotel, penzion, kemp, osada apod. včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeních - jiné ubytovací možnosti - pronájem nemovitostí včetně bytového hospodářství - hostinská činnost, mimostánkový prodej, nealk., láhve piva a doplňujících potravin - maloobchod se smíšeným zbožím - zprostředkování obchodu - pronájem jiných strojů a přístrojů - ostatní vzdělávání dospělých - fotografické služby - vydávání novin konečné zpracování - vázání knih a konečné zpracování předloh - sazba a zhotovování tiskařských předloh - ostatní textilní výroby 31.1.1992 - 21.8.1996

Předmět činnosti dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
podnikání v elektronických komunikacích 12.9.2006
montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny 12.9.2006 - 21.11.2007
poskytování telekomunikačních služeb 2.3.1998 - 12.9.2006
výroba a rozvod elektřiny 24.11.1997 - 10.4.2002
výroba, instalace a opravy chladících zařízení 24.11.1997 - 10.4.2002
výroba, instalace a opravy vzduchotechniky 24.11.1997 - 10.4.2002
topenářství 24.11.1997 - 10.4.2002
projektování elektrických zařízení 24.11.1997 - 24.3.2003
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 24.11.1997 - 24.3.2003
výroba, opravy a montáž měřidel 24.11.1997 - 7.2.2005
provozování vodovodů a kanalizací 24.11.1997 - 12.8.2009
koksování 4.8.1997 - 30.8.1999
výroba žáruvzdorných keramických výrobků 4.8.1997 - 30.8.1999
podnikání v oblasti související s využíváním ionizujícího záření nebo jaderné energie 4.8.1997 - 10.4.2002
zednictví 4.8.1997 - 10.4.2002
výroba ocelových trubek 4.8.1997 - 10.4.2002
tesařství 4.8.1997 - 10.4.2002
pokrývačství 4.8.1997 - 10.4.2002
klempířství 4.8.1997 - 10.4.2002
výroba železa a feroslitin 4.8.1997 - 24.3.2003
kovářství 4.8.1997 - 24.3.2003
lisování, ražení a válcování kovů, prášková metalurgie 4.8.1997 - 24.3.2003
velkoobchod s kovy a kovovými rudami 4.8.1997 - 24.3.2003
výroba strojů na výrobu železa a oceli 4.8.1997 - 24.3.2003
výroba ostatních strojů pro všeobecné účely 4.8.1997 - 24.3.2003
stavba strojů s mechanickým pohonem 4.8.1997 - 24.3.2003
výroba kovových konstrukcí a jejich částí 4.8.1997 - 24.3.2003
výroba nádrží, zásobníků a kontejnerů z kovů 4.8.1997 - 24.3.2003
výroba a montáž svařovaných ocelových konstrukcí 4.8.1997 - 24.3.2003
výroba parních kotlů bez kotlů na ústřední topení 4.8.1997 - 24.3.2003
výroba strojů a zařízení 4.8.1997 - 24.3.2003
výroba předvalků, plechů, drátů, profilů a jiné zpracování železa a ocele 4.8.1997 - 24.3.2003
výroba gumárenských a plastikových přípravků 4.8.1997 - 24.3.2003
povrchová úprava kovů 4.8.1997 - 7.2.2005
zámečnictví 4.8.1997 - 21.11.2007
mechanické úpravy na zakázku nebo na smluvním základě 4.8.1997 - 21.11.2007
výroba a rozvod koksárenského plynu 21.8.1996 - 10.4.2002
slévárenství 21.8.1996 - 24.3.2003
galvanizérství 21.8.1996 - 24.3.2003
smaltérství 21.8.1996 - 24.3.2003
výroba a rozvod tepla 21.8.1996 - 24.3.2003
rozvod zemního plynu 21.8.1996 - 24.3.2003
kovoobráběčství 21.8.1996 - 7.2.2005
výroba, montáž, generální opravy, rekonstrukce, revize a revizní zkoušky provozní způsobilosti vyhrazených zdvihacích zařízení 21.8.1996 - 7.2.2005
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 21.8.1996 - 19.5.2006
zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení 21.8.1996 - 19.5.2006
poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob 21.8.1996 - 19.5.2006
výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových nádob, periodické zkoušky nádob na plyny 21.8.1996 - 12.9.2006
montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 21.8.1996 - 21.11.2007
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob na plyny 21.8.1996 - 21.11.2007

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 31.1.1992

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Ruská 710/70 , Ostrava 703 00
Identifikační číslo provozovny: 1011701014
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

Zahájení provozování: 1.7.2017
Provozovna č. 2
Provozovna: Ruská 681/72 , Ostrava 703 00
Identifikační číslo provozovny: 1011701022
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

Zahájení provozování: 1.7.2017
Provozovna č. 3
Provozovna: Ocelářská 177/1 , Ostrava 703 00
Identifikační číslo provozovny: 1011722143
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

Zahájení provozování: 17.7.2017
Provozovna č. 4
Provozovna: Ruská 2887/101 , Ostrava 703 00
Identifikační číslo provozovny: 1001882580
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování: 31.1.1992

Živnost č. 3 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 5.3.1997

Živnost č. 4 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 10.7.2003

Živnost č. 5 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 22.3.2006

Živnost č. 6 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 9.5.2016

Živnost č. 7 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 9.5.2016

Živnost č. 8 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 9.5.2016

Živnost č. 9 Výkon zeměměřických činností

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 9.5.2016

Živnost č. 10 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 9.5.2016

Živnost č. 11 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 9.5.2016

Živnost č. 12 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 13.10.2016

Živnost č. 13 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 13.10.2016

Živnost č. 14 Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 13.10.2016

Živnost č. 15 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.1.1992
Zánik oprávnění: 6.9.2001

Živnost č. 16 výroba cementového zboží a umělého kamene

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.1.1992
Zánik oprávnění: 1.10.1996

Živnost č. 17 Výroba svařovaných ocelových mostních konstrukcí ČSD, svařování kolejových vozidel a vyhrazených kolejových zařízení v dopravě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.1.1992
Zánik oprávnění: 11.9.2001

Živnost č. 18 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 16.3.2005

Živnost č. 19 Poskytování software (smluvní prodej nebo vlastní)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 15.3.2006

Živnost č. 20 Obchod s pevnými a plynnými palivy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 21 Výroba a rozvod pitné a užitkové vody

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 22 Výroba ostatních účelových strojů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 19.12.1996

Živnost č. 23 hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení), vyjma prodeje nealkoholických nápojů, lahvového piva a doplňkového prodeje potravin na veřejných prostranstvích

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 26.3.1996

Živnost č. 24 ubytovací služby v ubyt. zařízeních vč. hostinské činnosti hotel a pension

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 12.9.1996

Živnost č. 25 Vodoinstalatérství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 20.6.2000

Živnost č. 26 Obkladačství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 15.9.2000

Živnost č. 27 Klempířství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 6.9.2001

Živnost č. 28 Izolatérství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 6.9.2001

Živnost č. 29 Podlahářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 6.9.2001

Živnost č. 30 Kovářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 23.4.2003

Živnost č. 31 Slévárenství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 23.4.2003

Živnost č. 32 Kovoobráběčství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 15.11.2007

Živnost č. 33 Nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 13.10.1997

Živnost č. 34 Zámečnictví

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 15.11.2007

Živnost č. 35 Leštění kovů s vyjímkou nožů, nůžek a jedn. nástrojů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 4.6.1996

Živnost č. 36 Galvanizérství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 23.4.2003

Živnost č. 37 Smaltérství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 23.4.2003

Živnost č. 38 výroba, mont., opr. a rek. a period. zkoušky vyhr. tlak. zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 30.5.1996

Živnost č. 39 revize a zkoušky vyhr. plynových zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 30.5.1996

Živnost č. 40 revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 30.5.1996

Živnost č. 41 provádění bytových a občanských staveb

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 25.11.1996

Živnost č. 42 provádění průmyslových staveb

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 25.11.1996

Živnost č. 43 Čištění fasád a pomníků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 29.4.2005

Živnost č. 44 Zednictví

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 6.9.2001

Živnost č. 45 Tesařství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 6.9.2001

Živnost č. 46 Pokrývačství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 6.9.2001

Živnost č. 47 Montáž a opravy měřicí a regulační techniky

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 30.5.1996

Živnost č. 48 Montáž a opravy kancelářské a reprodukční elektroniky (počítače, reprografická zařízení, ostatní zařízení na zpracování dat, jiná kancelářská technika)

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 30.5.1996

Živnost č. 49 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 23.8.2000

Živnost č. 50 Plynoinstalatérství

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 30.5.1996

Živnost č. 51 Revize elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 30.5.1996

Živnost č. 52 montáž, opravy a revize vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob na plyny

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 30.5.1996

Živnost č. 53 výroba, mont.,GO a rekon. a prov.rev.zkouš. vyhr. zdvih. zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 30.5.1996

Živnost č. 54 Výroba textilních a kožedělných pomocných přípravků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 1.10.1996

Živnost č. 55 Výroba ocelových trubek

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 21.9.2001

Živnost č. 56 provozování drah s výjimkou celostátních (§3 odst.2.g živ.zák.)

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 1.1.1996

Živnost č. 57 výroba, instalace a opravy ústředního vytápění a větrání

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 58 Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízenía výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 30.5.1996

Živnost č. 59 výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 30.5.1996

Živnost č. 60 elektroinstalatérství

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 30.5.1996

Živnost č. 61 Sazba a zhotovování tiskařských předloh

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 17.4.1996

Živnost č. 62 Vázání knih a konečné zpracování

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 63 Ostatní textilní výroby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 23.4.2003

Živnost č. 64 Maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 15.11.2007

Živnost č. 65 Lisování, ražení a válcování kovů, prášková metalurgie

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 23.4.2003

Živnost č. 66 Zpracování tuhých a plynných paliv

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 67 revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 30.5.1996

Živnost č. 68 Vydávání novin

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 23.4.2003

Živnost č. 69 Ostatní vzdělávání dospělých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 15.11.2007

Živnost č. 70 Fotografické služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 22.6.2000

Živnost č. 71 Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových nádob, periodické zkoušky nádob na plyny

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 11.9.2001

Živnost č. 72 Výroba, montáž, generální opravy, rekonstrukce, revize a revizní zkoušky provozní způsobilosti vyhrazených zdvihacích zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 11.9.2001

Živnost č. 73 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 22.3.2006

Živnost č. 74 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 6.9.2001

Živnost č. 75 Jiné ubytovací možnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 21.9.2001

Živnost č. 76 Pronájem jiných strojů a přístrojů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 77 Poradenské služby ohledně elektronických zařízení na zpracování dat

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 22.3.2006

Živnost č. 78 Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 15.11.2007

Živnost č. 79 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 21.9.2001

Živnost č. 80 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 23.4.2003

Živnost č. 81 Dobývání a úprava vybr. nerostů kromě uhlí (mimo horní zákon)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 1.10.1996

Živnost č. 82 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 23.4.2003

Živnost č. 83 Pronájem jiných dopravních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 23.4.2003

Živnost č. 84 Pronájem motorových vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 85 Výroba nádrží, zásobníků a kontejnerů z kovů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 23.4.2003

Živnost č. 86 Provozování vodovodů a kanalizací

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 21.1.2002

Živnost č. 87 Výroba kovových konstrukcí a jejich částí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 23.4.2003

Živnost č. 88 Pronájem nemovitostí včetně bytového hospodářství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 89 Fotografické služby

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 18.12.2000

Živnost č. 90 Montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 15.11.2007

Živnost č. 91 Malování, lakování a sklenářské práce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 23.4.2003

Živnost č. 92 Výroba parních kotlů bez kotlů na ústřední topení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 23.4.2003

Živnost č. 93 Výroba železa, ocele a feroslitin

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 23.4.2003

Živnost č. 94 Výroba žáruvzdorných keramických výrobků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 19.1.2000

Živnost č. 95 Mechanické úpravy na zakázku nebo na smluvním základě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 15.11.2007

Živnost č. 96 Velkoobchod s kovy a kovovými rudami

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 23.4.2003

Živnost č. 97 Výroba strojů na výrobu železa a oceli

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 23.4.2003

Živnost č. 98 Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 15.11.2007

Živnost č. 99 Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 15.11.2007

Živnost č. 100 Výroba předvalků, plechů, drátů, profilů a jiné zpracování železa a ocele

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 23.4.2003

Živnost č. 101 Výroba ostatních strojů pro všeobecné účely

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 1.10.1996

Živnost č. 102 Hutní výroba

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 103 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 104 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 23.4.2003

Živnost č. 105 Výroba nežáru a žáruvzdorného keramického zboží mimo stavební

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 106 Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 107 Výroba textilních výrobků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 108 Obchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 109 Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní a mezinárodní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.4.1992
Zánik oprávnění: 23.4.2003

Živnost č. 110 Letecká doprava a letecké práce

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.4.1992
Zánik oprávnění: 29.1.1994
Konec oprávnění: 29.1.1994

Živnost č. 111 Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.4.1992
Zánik oprávnění: 23.4.2003

Živnost č. 112 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.4.1992
Zánik oprávnění: 1.7.2001

Živnost č. 113 Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.4.1992
Zánik oprávnění: 30.5.2002

Živnost č. 114 Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.4.1992
Zánik oprávnění: 23.4.2003

Živnost č. 115 silniční motorová doprava

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.4.1992
Zánik oprávnění: 30.5.1996

Živnost č. 116 Svářečské práce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.8.1992
Zánik oprávnění: 15.11.2007

Živnost č. 117 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.8.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 118 Zpracování nekovového starého materiálu a zbytkového materiálu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.8.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 119 Technická a inženýrská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.8.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 120 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.8.1992
Zánik oprávnění: 15.11.2007

Živnost č. 121 Výroba technických plynů kromě plnění

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.8.1992
Zánik oprávnění: 25.9.1996

Živnost č. 122 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.8.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 123 Montážní práce (kromě vázaných živností)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.8.1992
Zánik oprávnění: 15.11.2007

Živnost č. 124 Obchod s potravinami a tabákem

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.8.1992
Zánik oprávnění: 15.11.2007

Živnost č. 125 Poradenství (kromě účetního, ekonom., organiz.), a konzultace

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.8.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 126 Protipož. ochrana a ost. záchr. práce kromě příloh z. 455/91 Sb.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.8.1992
Zánik oprávnění: 11.2.1997

Živnost č. 127 Truhlářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.8.1992
Zánik oprávnění: 23.4.2003

Živnost č. 128 Polygrafická výroba

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.8.1992
Zánik oprávnění: 7.1.1997

Živnost č. 129 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.8.1992
Zánik oprávnění: 23.4.2003

Živnost č. 130 směnárenská činnost

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.12.1992
Zánik oprávnění: 8.2.2000

Živnost č. 131 Provádění trhacích a ohňostrojných prací

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.5.1993
Zánik oprávnění: 6.9.2001

Živnost č. 132 Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.5.1993
Zánik oprávnění: 22.3.2006

Živnost č. 133 Zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení připojených k jednotné telekomunikační síti

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.5.1993
Zánik oprávnění: 26.6.2001

Živnost č. 134 Organ. a pořádání sport.,spol.a vzděl. akcí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.9.1994
Zánik oprávnění: 23.4.2003

Živnost č. 135 Reklama, propagace a inzerce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.9.1994
Zánik oprávnění: 23.4.2003

Živnost č. 136 Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.10.1994
Zánik oprávnění: 21.9.2001

Živnost č. 137 Výkon zeměměřických činností

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.3.1995
Zánik oprávnění: 15.11.2007

Živnost č. 138 Výroba, opravy a montáž měřidel

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.3.1995
Zánik oprávnění: 15.11.2007

Živnost č. 139 výroba a opravy ostatních motor. doprav. prostředků /mimo př.č.1/

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.3.1995
Zánik oprávnění: 30.5.1996

Živnost č. 140 výroba a opravy el. šicích strojů a el. přístrojů pro domácnost

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.3.1995
Zánik oprávnění: 30.5.1996

Živnost č. 141 Opravy ostatních dopravních prostředků

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.3.1995
Zánik oprávnění: 23.4.2003

Živnost č. 142 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.7.1995
Zánik oprávnění: 23.4.2003

Živnost č. 143 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv vespotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.7.1995
Zánik oprávnění: 23.4.2003

Živnost č. 144 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv vespotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.7.1995
Zánik oprávnění: 29.6.2000

Živnost č. 145 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.9.1995
Zánik oprávnění: 28.8.2003

Živnost č. 146 Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.10.1995
Zánik oprávnění: 22.3.2006

Živnost č. 147 zřizování poplašných zařízení

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.10.1995
Zánik oprávnění: 4.6.1996

Živnost č. 148 Leasing spojený s financováním

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.7.1996
Zánik oprávnění: 21.9.2001

Živnost č. 149 Výroba, instalace a opravy vzduchotechniky

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.8.1996
Zánik oprávnění: 21.9.2001

Živnost č. 150 Výroba a instalace a opravy chladicích zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.8.1996
Zánik oprávnění: 21.9.2001

Živnost č. 151 Výroba a distribuce plynných paliv potrubím

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.8.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 152 Koksování

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.8.1996
Zánik oprávnění: 19.1.2000

Živnost č. 153 Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.8.1996
Zánik oprávnění: 23.4.2003

Živnost č. 154 Povrchová úprava kovů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.8.1996
Zánik oprávnění: 15.11.2007

Živnost č. 155 Jiné činnosti spojené se zpracováním dat

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.8.1996
Zánik oprávnění: 16.3.2005

Živnost č. 156 Výroba gumárenských a plastikových přípravků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.8.1996
Zánik oprávnění: 23.4.2003

Živnost č. 157 Provoz zařízení tělovýchovných, regeneračních a rekondičních

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.8.1996
Zánik oprávnění: 18.12.2000

Živnost č. 158 Výroba a montáž svařovaných ocelových konstrukcí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.8.1996
Zánik oprávnění: 23.4.2003

Živnost č. 159 Provoz zařízení tělovýchovných, regeneračních a rekondičních

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.8.1996
Zánik oprávnění: 22.6.2000

Živnost č. 160 Výroba strojů a zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.8.1996
Zánik oprávnění: 23.4.2003

Živnost č. 161 Výroba motorových dopravních prostředků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.8.1996
Zánik oprávnění: 23.4.2003

Živnost č. 162 Technické testování, měření a analýzy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.8.1996
Zánik oprávnění: 23.4.2003

Živnost č. 163 Agenturní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.8.1996
Zánik oprávnění: 23.4.2003

Živnost č. 164 Překladatelská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.8.1996
Zánik oprávnění: 23.4.2003

Živnost č. 165 Administrativní práce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.8.1996
Zánik oprávnění: 23.4.2003

Živnost č. 166 Promítání filmů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.8.1996
Zánik oprávnění: 23.4.2003

Živnost č. 167 Zprostředkování prací a služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.8.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 168 Skladovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.8.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 169 Podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.8.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 170 Zasilatelství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.8.1996
Zánik oprávnění: 23.4.2003

Živnost č. 171 Zemní práce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.8.1996
Zánik oprávnění: 23.4.2003

Živnost č. 172 Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.12.1996
Zánik oprávnění: 23.4.2003

Živnost č. 173 Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.2.1997
Zánik oprávnění: 21.9.2001

Živnost č. 174 Podnikání v oblasti související s využíváním ionizujícího záření nebo jaderné energie

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.2.1997
Zánik oprávnění: 19.6.2000

Živnost č. 175 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.3.1997
Zánik oprávnění: 1.5.2004

Živnost č. 176 Měření emisí a imisí, kromě měření emisí motorových vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.8.1997
Zánik oprávnění: 6.9.2001

Živnost č. 177 Topenářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.8.1997
Zánik oprávnění: 20.6.2000

Živnost č. 178 Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.2.1998
Zánik oprávnění: 1.5.2006

Živnost č. 179 Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.2.1998
Zánik oprávnění: 1.5.2004

Živnost č. 180 Realitní agentury

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.6.1998
Zánik oprávnění: 21.9.2001

Živnost č. 181 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.8.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 182 Psychologické poradenství a diagnostika

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.9.2001
Zánik oprávnění: 23.4.2003

Živnost č. 183 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.11.2001
Zánik oprávnění: 23.4.2003

Živnost č. 184 Činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky a ekologie

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.7.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 185 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.7.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 186 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.7.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 187 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.7.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 188 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.7.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 189 Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.7.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 190 Silniční motorová doprava osobní - Vnitrostátní příležitostná doprava - Mezinárodní příležitostná doprava

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.2.2004
Zánik oprávnění: 7.2.2008

Živnost č. 191 Poradenská činnost v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.6.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 192 Psychologické poradenství a diagnostika

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.6.2004
Zánik oprávnění: 8.8.2007

Živnost č. 193 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.6.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 194 Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.12.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 195 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.12.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 196 Provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.12.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 197 Silniční motorová doprava nákladní - Vnitrostátní provozovaná vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti - Mezinárodní provozovaná vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.2.2005
Zánik oprávnění: 7.2.2008

Živnost č. 198 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.3.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 199 Psychologické poradenství a diagnostika

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.1.2009
Zánik oprávnění: 8.10.2018

Živnost č. 200 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.5.2016
Zánik oprávnění: 8.10.2018

Živnost č. 201 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.5.2017
Zánik oprávnění: 8.10.2018

Živnost č. 202 Galvanizérství, smaltérství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.5.2017
Zánik oprávnění: 8.10.2018

Živnost č. 203 Obráběčství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.5.2017
Zánik oprávnění: 8.10.2018

Živnost č. 204 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.5.2017
Zánik oprávnění: 8.10.2018
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu
Výroba, přenos a rozvod elektřiny
Výroba plynu; rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí
Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
Shromažďování, úprava a rozvod vody
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Výstavba bytových a nebytových budov
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Nepravidelná pozemní osobní doprava
Silniční nákladní doprava
Skladování
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
Činnosti v oblasti informačních technologií
Informační činnosti
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Činnosti vedení podniků
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Technické zkoušky a analýzy
Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru
Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Činnosti související se zaměstnáním
Ostatní vzdělávání
Ostatní činnosti související se zdravotní péčí j. n.

Vedení firmy VÍTKOVICE, a.s. IČO: 45193070

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují vždy společně dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden musí být předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva 10.7.2014
J e d n á n í : Jménem společnosti jedná představenstvo navenek tak, že jednají vždy společně dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden musí být předsedou nebo místopředsedou představenstva. 19.1.2004 - 10.7.2014
J e d n á n í : Jménem společnosti jedná představenstvo navenek tak, že jednají společně vždy dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předsedou nebo místopředsedou představenstva. 4.8.1997 - 19.1.2004
Z a s t u p o v á n í : Jménem společnosti jedná představenstvo jako celek nebo předseda představenstva, případně jeho místopředseda a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Písemné právní úkony, které zavazují společnost, jsou oprávnění podepisovat předseda představenstva popř. místopředseda, vždy však společně s jedním členem představenstva. Dále může jednat za společnost a podepisovat právní úkony, které zavazují společnost prokurista. 31.1.1992 - 4.8.1997
Jméno: Mgr. Rodan Broskevič 23.1.2019
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 15.11.2016
Ve funkci: od 16.1.2019
Adresa: Jabloňová 440, Dolní Lhota 747 66
Jméno: Mgr. Pavel Štefánik 23.1.2019
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 27.3.2018
Ve funkci: od 16.1.2019
Adresa: Panský Důl 420, Stará Ves nad Ondřejnicí 739 23
Jméno: Ing. Michaela Žvaková 23.1.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.11.2017
Adresa: Karla Velčovského 1324, Vratimov 739 32
Jméno: Ing. František Hromek 31.1.1992 - 14.2.1992
Funkce: člen představenstva
Adresa: Ivana Sekaniny 1805/1, Ostrava 708 00
Jméno: Ing. Jaroslav Dusílek 31.1.1992 - 14.2.1992
Funkce: člen představenstva
Adresa: Francouzská 6022 , 708 00 Ostrava-Poruba Česká republika
Jméno: Ing. Otakar Frank 31.1.1992 - 15.12.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Krakovská 1107/3, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Pavel Šubrt 31.1.1992 - 15.12.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: U Lesa 1057/70, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Jan Přikryl CSc. 31.1.1992 - 15.12.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Kálikova 1557/5, Praha 155 00
Jméno: Ing. Jaroslav Dušek 31.1.1992 - 15.12.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Lacinova 2290, Kladno 272 01
Jméno: Ing. Josef Jelínek 31.1.1992 - 15.12.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Hlavní třída 564/81, Ostrava 708 00
Jméno: Ing. Václav Spůra 31.1.1992 - 15.12.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Janáčkovo nábřeží 139/57, Praha 150 00
Jméno: Ing. Pavel Šanda 31.1.1992 - 15.12.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Krouzova 3019/1, Praha 143 00
Jméno: Ing. František Hromek 14.2.1992 - 15.12.1993
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Ivana Sekaniny 1805/1, Ostrava 708 00
Jméno: JUDr. Vladimír Malarz 15.12.1993 - 25.4.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Paskovská 29 , 720 00 Ostrava - Hrabová Česká republika
Jméno: Ing. František Macák 15.12.1993 - 21.5.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: 28. října 23/21, Ostrava 702 00
Jméno: PhDr. Svatopluk Aniol 15.12.1993 - 16.1.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Gen. Píky 3038/1, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Václav Pastrňák 15.12.1993 - 24.11.1997
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Výškovická 429/157, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Ivo Janík CSc. 21.5.1996 - 24.11.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Mitušova 896/9, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Ivo Janík CSc. 24.11.1997 - 6.8.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: 21, Bílov 743 01
Jméno: Ing. Jaroslav Dusílek 14.2.1992 - 9.10.1998
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Francouzská 6022 , 708 00 Ostrava-Poruba Česká republika
Jméno: Ing. Roman Hradil 21.5.1996 - 3.5.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Mjr. Nováka 1266/29, Ostrava 700 30
Jméno: JUDr. Vladimír Malarz 24.5.1995 - 8.10.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Oráčova 1327/3, Ostrava 700 30
Jméno: PhDr. Svatopluk Aniol 16.1.1997 - 8.10.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: U lesa 557, Vřesina 742 85
Jméno: Ing. Václav Pastrňák 24.11.1997 - 8.10.1999
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Příčná 519, Krmelín 739 24
Jméno: Ing. Jaroslav Dusílek 9.10.1998 - 8.10.1999
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Krásnopolská 4323 , Pustkovec Česká republika
Jméno: Ing. Roman Hradil 3.5.1999 - 8.10.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Vodárenská 609, Ostrava 725 26
Jméno: Ing. Ivan Chmelař CSc. 9.10.1998 - 29.5.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Nádražní 2683/60, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Ivo Janík CSc. 8.10.1999 - 29.5.2000
Funkce: předseda představenstva
Adresa: 21, Bílov 743 01
Jméno: Ing. Pavel Tkačík CSc. 8.10.1999 - 29.5.2000
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Lípová 918/26, Ludgeřovice 747 14
Jméno: Ing. Miroslav Brož 8.10.1999 - 29.5.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Bělská 452, Krmelín 739 24
Jméno: Ing. Eva Urbánková 18.11.1999 - 29.5.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Varenská 2947/4, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Zdeněk Šmejkal 29.5.2000 - 8.5.2001
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Dlouhá 1760/25, Nový Jičín 741 01
Jméno: Ing. Břetislav Palička 8.10.1999 - 10.11.2001
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 29.3.2000 do 25.6.2001
Adresa: Rodinná 675/18, Ostrava 700 30
Jméno: Václav Novák 29.5.2000 - 10.11.2001
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 29.3.2000 do 25.6.2001
Adresa: V Olších 867, Kralupy nad Vltavou 278 01
Jméno: Ing. David Kostruh 29.5.2000 - 10.11.2001
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 29.3.2000 do 25.6.2001
Adresa: Joži Davida 1156/38, Opava 747 06
Jméno: Ing. Vilém Balcárek 29.5.2000 - 10.11.2001
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 29.3.2000 do 25.6.2001
Adresa: Anenská 174, Bohumín 735 52
Jméno: Ing. Zdeněk Šmejkal 8.5.2001 - 10.11.2001
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: od 29.3.2000 do 25.6.2001
Adresa: Resslova 1213/1, Nový Jičín 741 01
Jméno: Ing. Jan Skipala 10.11.2001 - 6.8.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.6.2001
Adresa: Ahepjukova 2788/2, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Vladimír Bail 10.11.2001 - 25.9.2003
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 25.6.2001 do 12.9.2003
Ve funkci: od 25.6.2001 do 12.9.2003
Adresa: Výškovická 2539/108, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Ladislav Král 10.11.2001 - 25.9.2003
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 25.6.2001 do 12.9.2003
Ve funkci: od 25.6.2001 do 12.9.2003
Adresa: Bohuslava Martinů 714/31, Ostrava 708 00
Jméno: Ing.Dr. Radim Valas 10.11.2001 - 25.9.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.6.2001 do 12.9.2003
Adresa: Fráni Šrámka 1959, Frýdek-Místek 738 01
Jméno: Ing. Karel Rojko 10.11.2001 - 25.9.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.6.2001 do 12.9.2003
Adresa: Podolkovická 1421/8, Havířov 735 64
Jméno: Ing. Jan Skipala Ph.D. 6.8.2002 - 25.9.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.6.2001 do 12.9.2003
Adresa: Hýbnerova 1952/6, Ostrava 710 00
Jméno: Ing. Jan Světlík 25.9.2003 - 16.6.2004
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 12.9.2003
Ve funkci: od 12.9.2003
Adresa: Pavlouskova 4431/5, Ostrava 708 00
Jméno: Ing. Marian Rašík 19.1.2004 - 17.8.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.10.2003 do 23.5.2005
Adresa: Nedbalova 2411/11, Karviná 735 06
Jméno: Ing. Jaromír Šiler 25.9.2003 - 19.12.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.9.2003
Adresa: Jugoslávská 2806/14, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Petr Novotný 25.9.2003 - 27.12.2005
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 12.9.2003
Ve funkci: od 12.9.2003 do 22.12.2005
Adresa: U Hřiště 242, Srch 533 52
Jméno: Ing. Milan Juřík 25.9.2003 - 27.12.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.9.2003
Adresa: Výškovická 445/149, Ostrava 700 30
Jméno: Mgr. Pavel Filipčík 16.8.2005 - 17.3.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.8.2005 do 20.2.2006
Adresa: Zikova 2113/22, Brno 628 00
Jméno: Ing. Petr Novotný 27.12.2005 - 17.3.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.9.2003 do 20.2.2006
Adresa: U Hřiště 242, Srch 533 52
Jméno: Ing. Milan Juřík 27.12.2005 - 2.8.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 12.9.2003
Ve funkci: od 22.12.2005
Adresa: Výškovická 445/149, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Jan Světlík 16.6.2004 - 8.9.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 12.9.2003 do 27.6.2008
Ve funkci: od 12.9.2003 do 27.6.2008
Adresa: Veleslavínova 1766/13, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Jaromír Šiler 19.12.2005 - 8.9.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.9.2003 do 27.6.2008
Adresa: 206, Sedliště 739 36
Jméno: Ing. Milan Juřík 2.8.2007 - 8.9.2008
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 12.9.2003 do 27.6.2008
Ve funkci: od 22.12.2005 do 27.6.2008
Adresa: Na Výsluní 2801, Frýdek-Místek 738 01
Jméno: Ing. Václav Dostál 17.3.2006 - 16.1.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.2.2006
Adresa: Smetanova 772, Studénka 742 13
Jméno: Ing. Milan Juřík 8.9.2008 - 16.1.2009
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 27.6.2008
Ve funkci: od 27.6.2008
Adresa: Na Výsluní 2801, Frýdek-Místek 738 01
Jméno: Ing. Milan Juřík 16.1.2009 - 16.1.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.6.2008
Ve funkci: od 27.6.2008 do 31.12.2008
Adresa: Na Výsluní 2801, Frýdek-Místek 738 01
Jméno: Mgr. Pavel Filipčík 17.3.2006 - 2.8.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.2.2006 do 25.6.2010
Adresa: Zikova 2113/22, Brno 628 00
Jméno: Ing. Václav Dostál 16.1.2009 - 2.8.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 20.2.2006 do 25.6.2010
Ve funkci: od 1.1.2009 do 25.6.2010
Adresa: Smetanova 772, Studénka 742 13
Jméno: Ing. Václav Dostál 2.8.2010 - 4.7.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 25.6.2010 do 30.6.2011
Ve funkci: od 25.6.2010 do 30.6.2011
Adresa: Smetanova 772, Studénka 742 13
Jméno: Ing. Hana Černochová 4.7.2011 - 24.7.2012
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.7.2011 do 29.6.2012
Ve funkci: od 1.7.2011 do 29.6.2012
Adresa: Ve vilkách 167/53, Brno 644 00
Jméno: Ing. Milan Juřík 16.1.2009 - 18.7.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.6.2008 do 28.6.2013
Adresa: Na Výsluní 2801, Frýdek-Místek 738 01
Jméno: Ing. Jan Světlík 8.9.2008 - 8.8.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 27.6.2008 do 28.6.2013
Ve funkci: od 27.6.2008 do 28.6.2013
Adresa: Veleslavínova 1766/13, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Jaromír Šiler 8.9.2008 - 8.8.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.6.2008 do 28.6.2013
Adresa: 206, Sedliště 739 36
Jméno: Ing. Hana Černochová 24.7.2012 - 8.8.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 29.6.2012 do 26.7.2013
Ve funkci: od 29.6.2012 do 26.7.2013
Adresa: Ve vilkách 167/53, Brno 644 00
Jméno: Ing. Milan Juřík 18.7.2013 - 8.8.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.6.2008 do 28.6.2013
Adresa: Na Výsluní 2801, Frýdek-Místek 738 01
Jméno: Mgr. Pavel Filipčík 2.8.2010 - 12.2.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.6.2010
Adresa: Zikova 2113/22, Brno 628 00
Jméno: Daniel Vaca 10.9.2013 - 12.2.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.8.2013 do 20.12.2013
Adresa: Kralická 332/6, Ostrava 709 00
Jméno: Mgr. Pavel Filipčík 12.2.2014 - 31.7.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.6.2010 do 11.6.2015
Adresa: Zikova 2113/22, Brno 628 00
Jméno: Ing. Martin Schauer 12.2.2014 - 14.1.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.12.2013 do 15.12.2015
Adresa: Těšínská 912, Šenov 739 34
Jméno: Mgr. Pavel Filipčík 31.7.2015 - 1.6.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.6.2015 do 9.5.2016
Adresa: Zikova 2113/22, Brno 628 00
Jméno: Jan Světlík 8.8.2013 - 22.12.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 28.6.2013 do 14.11.2016
Ve funkci: od 28.6.2013 do 14.11.2016
Adresa: Veleslavínova 1766/13, Ostrava 702 00
Jméno: Milan Juřík 8.8.2013 - 22.12.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 28.6.2013 do 14.11.2016
Ve funkci: od 26.7.2013 do 14.11.2016
Adresa: Na Výsluní 2801, Frýdek-Místek 738 01
Jméno: Jaromír Šiler 8.8.2013 - 22.12.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.6.2013 do 14.11.2016
Ve funkci: do 14.11.2016
Adresa: 206, Sedliště 739 36
Jméno: Ing. Libor Witassek 1.6.2016 - 22.12.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.5.2016
Adresa: Sluneční 1348/3, Opava 746 01
Jméno: Mgr. Inž. Jerzy Kościelniak 14.1.2016 - 6.11.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.12.2015 do 31.8.2017
Adresa: 27. Stycznia 37 , Bedzin Polská republika
Jméno: Ing. Libor Witassek 22.12.2016 - 30.11.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 9.5.2016 do 10.11.2017
Ve funkci: od 15.11.2016 do 10.11.2017
Adresa: Sluneční 1348/3, Opava 746 01
Jméno: Ing. Martin Žák 22.12.2016 - 30.11.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.11.2016
Adresa: 175, Kyjovice 747 68
Jméno: Ing. Igor Vlček 22.12.2016 - 24.4.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 15.11.2016 do 27.3.2018
Ve funkci: od 15.11.2016 do 27.3.2018
Adresa: Malostranská 602, Šenov u Nového Jičína 742 42
Jméno: Mgr. Rodan Broskevič 22.12.2016 - 24.4.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.11.2016
Adresa: Jabloňová 440, Dolní Lhota 747 66
Jméno: Ing. Martin Žák 30.11.2017 - 24.4.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 15.11.2016 do 27.3.2018
Ve funkci: od 10.11.2017 do 27.3.2018
Adresa: 175, Kyjovice 747 68
Jméno: Ing. Michaela Žvaková 30.11.2017 - 24.4.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.11.2017
Adresa: Karla Velčovského 1324, Vratimov 739 32
Jméno: Ing. Milan Juřík 24.4.2018 - 1.11.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.3.2018 do 31.8.2018
Adresa: Výškovická 445/149, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Jaromír Šiler 23.5.2018 - 1.11.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.3.2018 do 31.8.2018
Adresa: 206, Sedliště 739 36
Jméno: Ing. Michaela Žvaková 24.4.2018 - 23.1.2019
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 13.11.2017
Ve funkci: od 27.3.2018 do 15.1.2019
Adresa: Karla Velčovského 1324, Vratimov 739 32
Jméno: Mgr. Rodan Broskevič 24.4.2018 - 23.1.2019
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 15.11.2016
Ve funkci: od 27.3.2018 do 15.1.2019
Adresa: Jabloňová 440, Dolní Lhota 747 66
Jméno: Mgr. Pavel Štefánik 24.4.2018 - 23.1.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.3.2018
Adresa: Panský Důl 420, Stará Ves nad Ondřejnicí 739 23

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Jan Světlík 19.7.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 2.5.2017
Ve funkci: od 5.5.2017
Adresa: Veleslavínova 1766/13, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Milan Juřík 19.7.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.5.2017
Adresa: Na Výsluní 2801, Frýdek-Místek 738 01
Jméno: JUDr. Josef Babka 11.9.2019
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2019
Ve funkci: od 8.7.2019
Adresa: Gregorova 1572/18, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Zbyněk Dvořák 31.1.1992 - 27.5.1992
Funkce: člen
Adresa: Polská 1523/14, Ostrava 708 00
Jméno: Ing. Milan Havelka 31.1.1992 - 15.6.1993
Funkce: člen
Adresa: Břustkova 593/21, Ostrava 700 30
Jméno: Pavel Holub 31.1.1992 - 15.12.1993
Funkce: člen
Adresa: Pionýrů 810, Frýdek-Místek 738 01
Jméno: Ing. Miroslav Tvrdý DrCs. 31.1.1992 - 15.12.1993
Funkce: člen
Adresa: Podroužkova 1654/43, Ostrava 708 00
Jméno: Ing. Vladimír Štalmach 31.1.1992 - 15.12.1993
Funkce: člen
Adresa: Fryčovická 145, Brušperk 739 44
Jméno: Ing. Karel Fojtík 31.1.1992 - 15.12.1993
Funkce: člen
Adresa: Hlavní třída 838/68, Ostrava 708 00
Jméno: Ing. Zbyněk Dvořák 27.5.1992 - 15.12.1993
Funkce: předseda
Adresa: Polská 1523/14, Ostrava 708 00
Jméno: Ing. Marie Ranochová 27.5.1992 - 21.12.1993
Funkce: člen
Adresa: Drahy 840 , Frýdek-Místek Česká republika
Jméno: Ing. Václav Spůra 15.12.1993 - 21.12.1993
Funkce: předseda
Adresa: Janáčkovo nábřeží 139/57, Praha 150 00
Jméno: Ing. Pavel Šanda 15.12.1993 - 21.12.1993
Funkce: místopředseda
Adresa: Krouzova 3019/1, Praha 143 00
Jméno: Ing. Václav Spůra 21.12.1993 - 29.6.1994
Funkce: místopředseda
Adresa: Janáčkovo nábřeží 139/57, Praha 150 00
Jméno: Ing. Marie Ranochová 21.12.1993 - 29.6.1994
Funkce: člen
Adresa: Dráhy 840, Brušperk 739 44
Jméno: Ing. Břetislav Meca 27.5.1992 - 25.4.1995
Funkce: člen
Adresa: Mjr. Nováka 1306/11, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Jaroslav Dušek 15.12.1993 - 25.4.1995
Funkce: člen
Adresa: Lacinova 2290, Kladno 272 01
Jméno: JUDr. Zdenka Čížková 15.12.1993 - 19.7.1995
Funkce: člen
Adresa: Markušova 1637/12, Praha 149 00
Jméno: Ing. Karel Menšík 29.6.1994 - 19.7.1995
Funkce: člen
Adresa: Veveří 12 , 735 64 Havířov - Suchá Česká republika
Jméno: Ing. Josef Kotrba 19.7.1995 - 21.5.1996
Funkce: člen
Adresa: Hilmarova 979/2, Praha 152 00
Jméno: Ing. Jan Crha CSc. 27.5.1992 - 21.8.1996
Funkce: člen
Adresa: Dr. Martínka 13 , 700 30 Ostrava-Hrabůvka Česká republika
Jméno: Ing. Pavel Šanda 21.12.1993 - 21.8.1996
Funkce: předseda
Adresa: Krouzova 3019/1, Praha 143 00
Jméno: Ing. Marie Ranochová 29.6.1994 - 21.8.1996
Funkce: místopředsedkyně
Adresa: Dráhy 840, Brušperk 739 44
Jméno: Ing. František Hromek 29.6.1994 - 21.8.1996
Funkce: člen
Adresa: Ivana Sekaniny 1805/1, Ostrava 708 00
Jméno: Ing. Pavel Folta 29.6.1994 - 21.8.1996
Funkce: člen
Adresa: Lyčkova 201/1, Ostrava 724 00
Jméno: Ing. Bohumil Lerch 25.4.1995 - 21.8.1996
Funkce: člen
Adresa: Na Drahách 954/31, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Jan Pokorný 19.7.1995 - 21.8.1996
Funkce: člen
Adresa: Cyrila Boudy 2452, Kladno 272 01
Jméno: Ing. Pavel Šanda 21.8.1996 - 16.1.1997
Funkce: člen
Adresa: Krouzova 3019/1, Praha 143 00
Jméno: Ing. Jaroslav Borák 15.12.1993 - 4.8.1997
Funkce: člen
Adresa: Chrudimská 2158/5, Praha 130 00
Jméno: Ing. Josef Kotrba 21.5.1996 - 4.8.1997
Funkce: člen
Adresa: Na bělidle 975/17, Praha 150 00
Jméno: Ing. Pavel Šanda 16.1.1997 - 4.8.1997
Funkce: předseda
Adresa: Krouzova 3019/1, Praha 143 00
Jméno: Ing. Evžen Tošenovský 15.12.1993 - 6.8.1998
Funkce: člen
Adresa: Horymírova 2949/14, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Marie Parmová 21.8.1996 - 6.8.1998
Funkce: člen
Adresa: Sokolská 59 , 721 00 Ostrava-Mor. Ostrava Česká republika
Jméno: Ing. Jaroslav Dušek 25.4.1995 - 30.8.1999
Funkce: člen
Adresa: Wolkerova 587, Kladno 272 01
Jméno: Ing. Pavel Šanda 4.8.1997 - 30.8.1999
Funkce: člen
Adresa: Krouzova 3019/1, Praha 143 00
Jméno: Ing. Jaroslav Borák 4.8.1997 - 30.8.1999
Funkce: předseda
Adresa: Chrudimská 2158/5, Praha 130 00
Jméno: RNDr. Richard Chvojka CSc. 4.8.1997 - 30.8.1999
Funkce: člen
Adresa: Žitomírská 805/41, Praha 101 00
Jméno: Ing. Zbyněk Pražák 6.8.1998 - 30.8.1999
Funkce: člen
Adresa: náměstí Msgre Šrámka 1826/5, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Pavel Martínek 6.8.1998 - 30.8.1999
Funkce: člen
Adresa: Šimonova 1110/1, Praha 163 00
Jméno: Ing. Marie Ranochová 16.1.1997 - 8.10.1999
Funkce: místopředsedkyně
Adresa: Dráhy 840, Brušperk 739 44
Jméno: Milada Vlasáková 8.10.1999 - 29.8.2000
Funkce: předseda
Adresa: Masarykova 20 , 400 01 Ústí nad Labem Česká republika
Jméno: Prof.Ing. Tomáš Čermák CSc. 8.10.1999 - 29.8.2000
Funkce: místopředseda
Adresa: Třída 30. dubna 1684 , Ostrava-Moravská Ostrava Česká republika
Jméno: Ing. Josef Jarabica 8.10.1999 - 29.8.2000
Funkce: člen
Adresa: Košťálkova 1103/2, Praha 182 00
Jméno: Mgr. Igor Fojtík 8.10.1999 - 24.11.2000
Funkce: člen
Adresa: Tobrucká 714/27, Praha 160 00
Jméno: Mgr. Luboš Vaněk 8.10.1999 - 24.11.2000
Funkce: člen
Adresa: Golfová 939/15, Praha 102 00
Jméno: Doc.Ing. Zdeněk Vorlíček CSc. 29.8.2000 - 24.11.2000
Funkce: předseda
Adresa: Galandova 1240/17, Praha 163 00
Jméno: Ing. Jiří Suk 24.11.2000 - 24.11.2000
Funkce: člen
Adresa: Urbánkova 3366/59, Praha 143 00
Jméno: Ing.arch. Vlastimil Horkel 8.10.1999 - 10.4.2002
Funkce: člen
Ve funkci: od 23.7.1999 do 18.6.2001
Adresa: Ivančická 582, Praha 199 00
Jméno: Ing. Miroslav Zámečník 29.8.2000 - 10.4.2002
Funkce: člen
Ve funkci: od 31.8.2000 do 18.6.2001
Adresa: Bítovská 1216/20, Praha 140 00
Jméno: Doc. Ing. Karel Chmelík 8.11.2000 - 10.4.2002
Funkce: člen
Ve funkci: od 31.8.2000 do 18.6.2001
Adresa: Jaselská 1196/2, Havířov 736 01
Jméno: Ing. Vladimír Kuba 24.11.2000 - 10.4.2002
Funkce: předseda
Ve funkci: od 31.8.2000
Adresa: Za zahradami 397/4, Praha 109 00
Jméno: Ing. Jiří Suk 24.11.2000 - 10.4.2002
Funkce: člen
Ve funkci: od 31.8.2000 do 18.6.2001
Adresa: Urbánkova 3366/59, Praha 143 00
Jméno: Ing. Jaromír Mrkva 8.5.2001 - 10.4.2002
Funkce: člen
Ve funkci: od 23.7.1999 do 18.6.2001
Adresa: Amforová 1889/36, Praha 155 00
Jméno: Ing. Pavel Folta 16.1.1997 - 6.8.2002
Funkce: člen
Trvání členství: do 30.11.2001
Ve funkci: od 30.8.1996
Adresa: Lyčkova 201/1, Ostrava 724 00
Jméno: Bohumil Osmančík 16.1.1997 - 6.8.2002
Funkce: člen
Trvání členství: do 30.11.2001
Ve funkci: od 30.8.1996
Adresa: Dr. Martínka 1150/35, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Marie Ranochová 8.10.1999 - 6.8.2002
Funkce: člen
Trvání členství: do 30.11.2001
Ve funkci: od 30.8.1996
Adresa: Dráhy 840, Brušperk 739 44
Jméno: Ing. Josef Knap 10.4.2002 - 6.8.2002
Funkce: člen
Trvání členství: do 31.10.2001
Ve funkci: od 18.6.2001
Adresa: 28. října 933/11, Čelákovice 250 88
Jméno: Ing. Milan Wagner 10.4.2002 - 6.8.2002
Funkce: předseda
Trvání členství: do 28.6.2002
Ve funkci: od 18.6.2001
Adresa: Jičínská 287/23, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Zdeněk Urban 8.11.2000 - 2.12.2002
Funkce: člen
Trvání členství: do 28.6.2002
Ve funkci: od 31.8.2000 do 28.6.2002
Adresa: U Pergamenky 454 , 170 00 Praha 7 - Holešovice Česká republika
Jméno: Ing. Vladislav Schrom 6.8.2002 - 24.3.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 28.6.2002 do 12.12.2002
Adresa: Lechowiczova 2840/19, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Vojtěch Vízek 10.4.2002 - 23.4.2003
Funkce: člen
Ve funkci: od 18.6.2001
Adresa: Talichova 2054/3, Praha 169 00
Jméno: Ing. Pavel Lang 24.11.2000 - 25.8.2003
Funkce: místopředseda
Trvání členství: do 26.6.2003
Ve funkci: od 31.8.2000
Adresa: Stříbrského 686/8, Praha 149 00
Jméno: Ing. Mgr. Šárka Čepelková 10.4.2002 - 25.8.2003
Funkce: člen
Trvání členství: do 2.6.2003
Ve funkci: od 18.6.2001
Adresa: Tachovské náměstí 90/2, Praha 130 00
Jméno: Ing. Martin Veselý 25.8.2003 - 4.9.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 2.6.2003 do 2.6.2003
Adresa: 78, Markvartice 675 22
Jméno: Ing. Bedřich Chlupatý 8.10.1999 - 19.1.2004
Funkce: člen
Trvání členství: do 29.10.2003
Ve funkci: od 17.9.1999
Adresa: Paskovská 138/97, Ostrava 720 00
Jméno: Ing. Vladimír Kuba 10.4.2002 - 19.1.2004
Funkce: člen
Trvání členství: do 29.10.2003
Ve funkci: od 31.8.2000
Adresa: Za zahradami 397/4, Praha 109 00
Jméno: Ing. Roman Šikl 10.4.2002 - 19.1.2004
Funkce: člen
Trvání členství: do 29.10.2003
Ve funkci: od 18.6.2001
Adresa: Na Božkovně 1938, Praha 190 16
Jméno: Bohumil Osmančík 6.8.2002 - 19.1.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 24.1.2002 do 29.10.2003
Adresa: Dr. Martínka 1150/35, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Martin Brož 6.8.2002 - 19.1.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 31.10.2001 do 29.10.2003
Adresa: U půjčovny 968/5, Praha 110 00
Jméno: Ing. Radomíra Pekárková 6.8.2002 - 19.1.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 24.5.2002 do 29.10.2003
Adresa: Čsl. legií 182, Bohumín 735 81
Jméno: Petr Abrahamčík 6.8.2002 - 19.1.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 24.5.2002 do 29.10.2003
Adresa: Luční 142, Háj ve Slezsku 747 92
Jméno: Miroslav Šifner 2.12.2002 - 19.1.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 28.6.2002 do 29.10.2003
Adresa: V Štíhlách 1311/3, Praha 142 00
Jméno: Ing. Vladimír Sklenář 24.3.2003 - 19.1.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 16.12.2002 do 29.10.2003
Adresa: Výletní 359/16, Praha 142 00
Jméno: Ing. Vojtěch Vízek 23.4.2003 - 19.1.2004
Funkce: předseda
Trvání členství: od 18.6.2001 do 29.10.2003
Ve funkci: od 30.1.2003 do 29.10.2003
Adresa: Talichova 2054/3, Praha 169 00
Jméno: Ing. Luděk Polášek 25.8.2003 - 19.1.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 26.6.2003 do 29.10.2003
Adresa: Francouzská 1206/29, Kopřivnice 742 21
Jméno: Ing. Martin Veselý 8.9.2003 - 19.1.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 25.6.2003 do 29.10.2003
Adresa: 78, Markvartice 675 22
Jméno: Ing. Ivo Toušek 19.1.2004 - 6.9.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 29.10.2003
Adresa: Arnošta z Pardubic 2608, Pardubice 530 02
Jméno: Ing. Jaroslav Borák 19.1.2004 - 6.9.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 29.10.2003
Adresa: Janýrova 3227/3, Praha 100 00
Jméno: Ing. Jan Škurek 19.1.2004 - 2.5.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 29.10.2003 do 3.3.2005
Adresa: Křišťanova 1789/17, Praha 130 00
Jméno: Ing. Karel Holuša 16.6.2004 - 17.8.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 12.5.2004 do 22.6.2005
Adresa: P. Jilemnického 1803, Frýdek-Místek 738 01
Jméno: RNDr. Jiří Janšta 16.6.2004 - 17.8.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 12.5.2004 do 22.6.2005
Adresa: Josefa Skupy 1641/17, Ostrava 708 00
Jméno: Ing. Václav Dostál 19.1.2004 - 17.3.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 29.10.2003 do 29.1.2005
Adresa: Smetanova 772, Studénka 742 13
Jméno: Ing. Ivo Toušek 6.9.2004 - 17.3.2006
Funkce: předseda
Trvání členství: od 29.10.2003 do 20.2.2006
Ve funkci: od 27.5.2004 do 20.2.2006
Adresa: Arnošta z Pardubic 2608, Pardubice 530 02
Jméno: Ing. Jaroslav Borák 6.9.2004 - 17.3.2006
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 29.10.2003 do 20.2.2006
Ve funkci: od 27.5.2004 do 20.2.2006
Adresa: Janýrova 3227/3, Praha 100 00
Jméno: Ing. Pavel Šaroch 17.8.2005 - 17.3.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.6.2005 do 20.2.2006
Adresa: Božkovská 2928/2, Praha 141 00
Jméno: Ing. Květoslav Merta 17.8.2005 - 2.10.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.6.2005 do 13.9.2006
Adresa: 356, Metylovice 739 49
Jméno: Mgr. Pavlína Sklenářová 17.8.2005 - 2.10.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 13.9.2006
Ve funkci: od 22.6.2005
Adresa: U Haldy 1541/58, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Michal Pastušek 17.3.2006 - 7.12.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.2.2006
Adresa: Nádražní 2680/54, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Ivo Toušek 17.3.2006 - 15.6.2007
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.2.2006 do 27.4.2007
Ve funkci: od 20.2.2006 do 27.4.2007
Adresa: Arnošta z Pardubic 2608, Pardubice 530 02
Jméno: Ing. Jaroslav Borák 17.3.2006 - 15.6.2007
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.2.2006 do 27.4.2007
Ve funkci: od 20.2.2006 do 27.4.2007
Adresa: Janýrova 3227/3, Praha 100 00
Jméno: JUDr. Josef Babka 17.3.2006 - 15.6.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.2.2006 do 27.4.2007
Adresa: Gregorova 1572/18, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Michal Pastušek 7.12.2006 - 15.6.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.2.2006 do 27.4.2007
Adresa: Bastlova 1008/34, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Květoslav Merta 2.10.2006 - 14.1.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.9.2006 do 12.12.2007
Adresa: 356, Metylovice 739 49
Jméno: Mgr. Pavlína Sklenářová 2.10.2006 - 14.1.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.9.2006 do 12.12.2007
Adresa: U Haldy 1541/58, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Ivo Toušek 15.6.2007 - 8.9.2008
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.4.2007 do 27.6.2008
Ve funkci: od 27.4.2007 do 27.6.2008
Adresa: Arnošta z Pardubic 2608, Pardubice 530 02
Jméno: Ing. Jaroslav Borák 15.6.2007 - 8.9.2008
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.4.2007 do 27.6.2008
Ve funkci: od 27.4.2007 do 27.6.2008
Adresa: Janýrova 3227/3, Praha 100 00
Jméno: JUDr. Josef Babka 15.6.2007 - 8.9.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.4.2007 do 27.6.2008
Adresa: Gregorova 1572/18, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Michal Pastušek 15.6.2007 - 8.9.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.4.2007 do 27.6.2008
Adresa: Bastlova 1008/34, Ostrava 700 30
Jméno: Mgr. Pavlína Sklenářová 14.1.2008 - 8.9.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.12.2007 do 26.6.2008
Adresa: U Haldy 1541/58, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Halina Ryšková 14.1.2008 - 17.3.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.12.2007 do 8.3.2011
Adresa: 28. října 1925, Frýdek-Místek 738 01
Jméno: JUDr. Josef Babka 8.9.2008 - 7.9.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2008 do 24.6.2011
Ve funkci: od 6.8.2008 do 24.6.2011
Adresa: Gregorova 1572/18, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Ľudovít Ihring 8.9.2008 - 7.9.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2008 do 24.6.2011
Adresa: 2521 , 977 01 Brezno Slovenská republika
Jméno: Ing. Halina Ryšková 17.3.2011 - 12.2.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.3.2011 do 8.3.2014
Adresa: 28. října 1925, Frýdek-Místek 738 01
Jméno: JUDr. Josef Babka 7.9.2011 - 12.2.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 24.6.2011 do 18.6.2014
Ve funkci: od 1.7.2011 do 18.6.2014
Adresa: Gregorova 1572/18, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Vladimír Soták 7.9.2011 - 10.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.6.2011 do 18.6.2014
Adresa: Kukučínova 464 24, 977 01 Brezno Slovenská republika
Jméno: JUDr. Josef Babka 12.2.2014 - 10.7.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 24.6.2011 do 18.6.2014
Ve funkci: od 1.7.2011 do 18.6.2014
Adresa: Gregorova 1572/18, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Halina Ryšková 12.2.2014 - 10.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.3.2011 do 8.3.2014
Adresa: 28. října 1925, Frýdek-Místek 738 01
Jméno: Ing. Vladimír Soták 10.7.2014 - 22.4.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.6.2014 do 1.4.2016
Adresa: Kukučínova 464/24 , 977 01 Brezno Slovenská republika
Jméno: JUDr. Josef Babka 10.7.2014 - 18.10.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 18.6.2014 do 27.6.2016
Ve funkci: od 24.6.2014 do 27.6.2016
Adresa: Gregorova 1572/18, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Halina Ryšková 10.7.2014 - 18.10.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.6.2014 do 27.6.2016
Adresa: 28. října 1925, Frýdek-Místek 738 01
Jméno: JUDr. Josef Babka 18.10.2016 - 22.12.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2016
Ve funkci: od 27.6.2016 do 15.11.2016
Adresa: Gregorova 1572/18, Ostrava 702 00
Jméno: Mgr. Lubomír Metnar 18.10.2016 - 22.12.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2016 do 15.11.2016
Adresa: Na Výsluní 1710, Frýdlant nad Ostravicí 739 11
Jméno: Ing. Jan Světlík 22.12.2016 - 19.7.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 15.11.2016 do 2.5.2017
Ve funkci: od 15.11.2016 do 2.5.2017
Adresa: Veleslavínova 1766/13, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Milan Juřík 22.12.2016 - 19.7.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.11.2016 do 2.5.2017
Adresa: Na Výsluní 2801, Frýdek-Místek 738 01
Jméno: Ing. Jaromír Šiler 22.12.2016 - 19.7.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.11.2016 do 2.5.2017
Adresa: 206, Sedliště 739 36
Jméno: Ing. Jaromír Šiler 19.7.2017 - 24.4.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.5.2017 do 27.3.2018
Adresa: 206, Sedliště 739 36
Jméno: Ing. Halina Ryšková 18.10.2016 - 1.11.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2016 do 31.8.2018
Adresa: 28. října 1925, Frýdek-Místek 738 01
Jméno: JUDr. Josef Babka 22.12.2016 - 11.9.2019
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2016 do 19.6.2019
Ve funkci: od 15.11.2016 do 19.6.2019
Adresa: Gregorova 1572/18, Ostrava 702 00

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Prokura obsahuje oprávnění zcizovat nemovitosti a zatěžovat je. 24.5.1995
Prokura obsahuje oprávnění zcizovat nemovitosti a zatěžovat je. 6.1.1993
Jméno: JUDr. Vladimír Malarz 6.1.1993 - 25.4.1995
Adresa: Paskovská 29 , 720 00 Ostrava-Hrabová Česká republika
Jméno: JUDr. Vladimír Malarz 24.5.1995 - 8.10.1999
Adresa: Oráčova 1327/3, Ostrava 700 30
Jméno: JUDr. Jarmila Doležalová 6.12.1999 - 29.8.2000
Adresa: Jiřího Herolda 1562/6, Ostrava 700 30

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Mgr. Rodan Broskevič
Člen statutárního orgánu: Mgr. Pavel Štefánik
Člen statutárního orgánu: Ing. Petr Brož

Vlastníci firmy VÍTKOVICE, a.s. IČO: 45193070

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 132 792 000 Kč 100% 14.9.2018
zakladni 3 983 760 000 Kč - 1.9.2015 - 14.9.2018
zakladni 132 792 000 Kč - 17.4.2002 - 1.9.2015
zakladni 10 623 400 000 Kč - 6.12.1999 - 17.4.2002
zakladni 10 623 400 000 Kč - 18.11.1999 - 6.12.1999
zakladni 13 279 200 000 Kč - 31.1.1992 - 18.11.1999

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na majitele 10 Kč 13 279 203 14.9.2018
Kmenové akcie na majitele 300 Kč 13 279 203 1.9.2015 - 14.9.2018
Kmenové akcie na majitele 10 Kč 13 279 203 17.4.2002 - 1.9.2015
Kmenové akcie na majitele 800 Kč 13 279 203 18.11.1999 - 17.4.2002
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 13 279 203 4.8.1997 - 18.11.1999
Akcie na majitele 1 000 Kč 4 382 203 21.8.1996 - 4.8.1997
Akcie na majitele 100 000 Kč 88 970 21.8.1996 - 4.8.1997
Akcie na jméno 1 000 Kč 663 960 29.6.1994 - 21.8.1996
Akcie na majitele 1 000 Kč 3 718 243 29.6.1994 - 21.8.1996
Akcie na majitele 100 000 Kč 88 970 29.6.1994 - 21.8.1996
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 327 920 15.6.1993 - 29.6.1994
Akcie na majitele 1 000 Kč 11 354 943 15.6.1993 - 29.6.1994
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 596 340 15.6.1993 - 29.6.1994
Akcie na jméno 100 000 Kč 128 808 31.1.1992 - 15.6.1993
Akcie na jméno 1 000 Kč 27 31.1.1992 - 15.6.1993
Akcie na majitele 1 000 Kč 398 376 31.1.1992 - 15.6.1993

Sbírka Listin VÍTKOVICE, a.s. IČO: 45193070

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 302/SL 161 rozhod. o statut. orgánu zápis z 68. zasedání DR Krajský soud v Ostravě 15.12.2015 28.12.2015 26.1.2016 2
B 302/SL 160 notářský zápis [NZ 489/2015,N 560/2015] Krajský soud v Ostravě 19.6.2015 5.8.2015 25.8.2015 19
B 302/SL 159 rozhod. o statut. orgánu zápis z 66. zasedání DR Krajský soud v Ostravě 11.6.2015 27.7.2015 4.8.2015 2
B 302/SL 158 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora vč. zprávy o vztazích dle §82 ZOK Krajský soud v Ostravě 29.7.2015 30.7.2015 240
B 302/SL 157 ostatní Výsledek hospodaření r. 2014 Krajský soud v Ostravě 29.7.2015 29.7.2015 30.7.2015 1
B 302/SL 156 insolvenční rozhodnutí Zahájeno ins. řízení Krajský soud v Ostravě 30.3.2015 7.4.2015 1
B 302/SL 155 stanovy společnosti úplné znění k 10.7.2014 Krajský soud v Ostravě 16.7.2014 24.7.2014 19
B 302/SL 154 notářský zápis, stanovy společnosti Nz 455/2014, N 509/2014 Krajský soud v Ostravě 18.6.2014 10.7.2014 22.7.2014 30
B 302/SL 153 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 2.7.2014 7.7.2014 246
B 302/SL 151 stanovy společnosti úplné znění k 1.1.2014 Krajský soud v Ostravě 11.2.2014 12.2.2014 23
B 302/SL 150 notářský zápis NZ 717/2013, N 843/2013 Krajský soud v Ostravě 20.12.2013 11.2.2014 12.2.2014 14
B 302/SL 149 rozhod. o statut. orgánu Výpis ze zápisu zas. předst. Krajský soud v Ostravě 27.8.2013 10.9.2013 16.9.2013 1
B 302/SL 148 stanovy společnosti úplné znění k 28.6.2013 Krajský soud v Ostravě 28.6.2013 28.8.2013 29.8.2013 23
B 302/SL 147 notářský zápis NZ 378/2013, N 449/2013 Krajský soud v Ostravě 28.6.2013 28.8.2013 29.8.2013 22
B 302/SL 146 rozhod. o statut. orgánu Výpis ze zápisu řádné VH Krajský soud v Ostravě 28.6.2013 8.8.2013 12.8.2013 5
B 302/SL 145 ostatní Zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ostravě 26.7.2013 8.8.2013 12.8.2013 3
B 302/SL 144 ostatní Zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ostravě 28.6.2013 8.8.2013 12.8.2013 2
B 302/SL 143 ostatní výsledek hospodař. r.2012 Krajský soud v Ostravě 8.7.2013 8.7.2013 1
B 302/SL 142 výroční zpráva [2012]  II. díl Krajský soud v Ostravě 8.7.2013 8.7.2013 166
B 302/SL 141 výroční zpráva [2012]  I. díl Krajský soud v Ostravě 8.7.2013 8.7.2013 64
B 302/SL 140 rozhod. o statut. orgánu - Zápis z VH Krajský soud v Ostravě 29.6.2012 19.7.2012 3.8.2012 4
B 302/SL 139 rozhod. o statut. orgánu - Zápis z předst. Krajský soud v Ostravě 29.6.2012 19.7.2012 3.8.2012 1
B 302/SL 138 ostatní - výsledek hospodař. r.2011 Krajský soud v Ostravě 19.7.2012 25.7.2012 1
B 302/SL 137 výroční zpráva r. 2011 - II. díl Krajský soud v Ostravě 19.7.2012 25.7.2012 147
B 302/SL 136 výroční zpráva r.2011,úč.záv.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 19.7.2012 25.7.2012 47
B 302/SL 135 změna právní formy, fúze -Projekt fúze-NZ 280/2012 Krajský soud v Ostravě 19.6.2012 27.6.2012 28.6.2012 10
B 302/SL 134 podpisové vzory Babka, Soták Krajský soud v Ostravě 10.8.2011 7.9.2011 3
B 302/SL 133 rozhod. o statut. orgánu - část.výpis ze zápisu Krajský soud v Ostravě 6.6.2011 1.7.2011 15.7.2011 2
B 302/SL 132 rozhod. o statut. orgánu - Zápis z předst. Krajský soud v Ostravě 1.7.2011 1.7.2011 15.7.2011 5
B 302/SL 131 podpisové vzory - Černochová Krajský soud v Ostravě 1.7.2011 15.7.2011 1
B 302/SL 130 ostatní - výsledek hospod.za r.2010 Krajský soud v Ostravě 1.7.2011 1.7.2011 1
B 302/SL 129 výroční zpráva r. 2010 - II.díl Krajský soud v Ostravě 1.7.2011 1.7.2011 141
B 302/SL 128 výroční zpráva r.2010,úč.záv.,§66a/6,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 1.7.2011 1.7.2011 41
B 302/SL 127 podpisové vzory Ryšková Krajský soud v Ostravě 14.3.2011 16.3.2011 22.3.2011 2
B 302/SL 126 ostatní - výsledek hospod.za r.2009 Krajský soud v Ostravě 21.12.2010 22.12.2010 1
B 302/SL 125 výroční zpráva r. 2009 - II.díl Krajský soud v Ostravě 23.8.2010 23.8.2010 128
B 302/SL 124 výroční zpráva r.2009,úč.záv.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 23.8.2010 23.8.2010 36
B 302/SL 123 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze sch. představenstva Krajský soud v Ostravě 25.6.2010 28.7.2010 5.8.2010 2
B 302/SL 122 zakladatelské dokumenty stanovy ke dni 25.6.2010 Krajský soud v Ostravě 28.7.2010 5.8.2010 23
B 302/SL 121 podpisové vzory Ing. Dostál, Mgr. Filipčík Krajský soud v Ostravě 13.7.2010 28.7.2010 5.8.2010 4
B 302/SL 120 notářský zápis NZ 293/2010 vč. změny stanov Krajský soud v Ostravě 25.6.2010 28.7.2010 5.8.2010 23
B 302/SL 119 zakladatelské dokumenty úplné znění stanov Krajský soud v Ostravě 26.6.2009 11.8.2009 14.8.2009 20
B 302/SL 118 notářský zápis NZ 367/2009 záp.z VH-zm.stanov Krajský soud v Ostravě 26.6.2009 11.8.2009 14.8.2009 15
B 302/SL 117 ostatní - rozh. valné hromady r.2008 Krajský soud v Ostravě 9.7.2009 15.7.2009 20.7.2009 1
B 302/SL 116 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2008 vč. příloh Krajský soud v Ostravě 15.7.2009 20.7.2009 192
B 302/SL 115 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ostravě 15.12.2008 14.1.2009 20.1.2009 3
B 302/SL 114 podpisové vzory Ing.Milan Juřík Krajský soud v Ostravě 8.1.2009 14.1.2009 20.1.2009 2
B 302/SL 113 podpisové vzory Ing.Václav Dostál Krajský soud v Ostravě 8.1.2009 14.1.2009 20.1.2009 2
B 302/SL 112 podpisové vzory - Ing. Jaromír Šiler Krajský soud v Ostravě 2.7.2008 5.9.2008 9.9.2008 2
B 302/SL 111 podpisové vzory - Ing. Jan Světlík Krajský soud v Ostravě 11.7.2008 5.9.2008 9.9.2008 2
B 302/SL 110 podpisové vzory - Ing. Milan Juřík Krajský soud v Ostravě 2.7.2008 5.9.2008 9.9.2008 2
B 302/SL 109 rozhod. o statut. orgánu - Záp.z 90. zased. představ. Krajský soud v Ostravě 27.6.2008 5.9.2008 9.9.2008 2
B 302/SL 108 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 27.6.2008 5.9.2008 9.9.2008 20
B 302/SL 107 notářský zápis NZ 380/2008 + zm. stanov Krajský soud v Ostravě 27.6.2008 5.9.2008 9.9.2008 30
B 302/SL 106 ostatní výsledek hospodaření r. 2007 Krajský soud v Ostravě 12.8.2008 13.8.2008 1
B 302/SL 105 výroční zpráva r.2007vč.ú.z,§66a/9oz,zpr.a,II Krajský soud v Ostravě 12.8.2008 13.8.2008 130
B 302/SL 104 výroční zpráva r. 2007 text I. část Krajský soud v Ostravě 12.8.2008 13.8.2008 34
B 302/SL 103 ostatní zápis ze zasedání předst. Krajský soud v Ostravě 25.4.1997 22.10.2007 3
B 302/SL 102 posudek znalce č.31/2007 /určení hodnoty Krajský soud v Ostravě 31.5.2007 4.9.2007 4.9.2007 31
B 302/SL 101 posudek znalce č.30/2007-2.část /urč.hodnoty Krajský soud v Ostravě 4.9.2007 4.9.2007 53
B 302/SL 100 posudek znalce č.30/2007-1.část /urč.hodnoty Krajský soud v Ostravě 5.6.2007 4.9.2007 4.9.2007 43
B 302/SL 99 ostatní -výsledek hospodaření r.06 Krajský soud v Ostravě 10.7.2007 11.7.2007 26.7.2007 1
B 302/SL 98 výroční zpráva r. 2006 II.část-konsol.úč.z. Krajský soud v Ostravě 11.7.2007 26.7.2007 108
B 302/SL 97 výroční zpráva r. 2006 I.část,úč.z.,audit Krajský soud v Ostravě 11.7.2007 26.7.2007 40
B 302/SL 96 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 27.4.2007 7.6.2007 13.7.2007 21
B 302/SL 95 notářský zápis NZ 276/2007,směna stanov Krajský soud v Ostravě 27.4.2007 7.6.2007 13.7.2007 14
B 302/SL 94 notářský zápis Nz281/2007,převod OP Krajský soud v Ostravě 21.5.2007 7.6.2007 13.7.2007 13
B 302/SL 93 posudek znalce č.52/2006 Krajský soud v Ostravě 25.5.2006 22.9.2006 2.10.2006 47
B 302/SL 92 posudek znalce č.2489-12/06 Krajský soud v Ostravě 22.9.2006 2.10.2006 187
B 302/SL 91 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 29.6.2006 8.9.2006 19.9.2006 21
B 302/SL 90 notářský zápis Nz 418/2006 vč. rozh. VH Krajský soud v Ostravě 29.6.2006 8.9.2006 19.9.2006 16
B 302/SL 89 výroční zpráva r.2005vč.úč.z.,§ 66a/9 o.z.+CD Krajský soud v Ostravě 12.7.2006 1.8.2006 146
B 302/SL 88 podpisové vzory Ing. Václav Dostál Krajský soud v Ostravě 27.2.2006 15.3.2006 12.6.2006 2
B 302/SL 87 podpisové vzory 5 x Krajský soud v Ostravě 20.2.2006 15.3.2006 12.6.2006 10
B 302/SL 86 notářský zápis NZ 100/2006 vč. rozh. VH Krajský soud v Ostravě 20.2.2006 15.3.2006 12.6.2006 13
B 302/SL 85 podpisové vzory Mgr. Pavel Filipčík Krajský soud v Ostravě 12.8.2005 10.10.2005 2
B 302/SL 84 rozhod. o statut. orgánu -zápis z 51.zased.předst. Krajský soud v Ostravě 10.8.2005 10.10.2005 1
B 302/SL 83 podpisové vzory Světlík, Juřík, Šiler, Novotný Krajský soud v Ostravě 14.9.2003 10.10.2005 4
B 302/SL 82 rozhod. o statut. orgánu -zápis z předst.,DR Krajský soud v Ostravě 12.9.2003 10.10.2005 16
B 302/SL 81 notářský zápis Nz 470/2005 vč.osv.VH Krajský soud v Ostravě 16.6.2005 6.9.2005 27
B 302/SL 80 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 16.6.2005 5.9.2005 21
B 302/SL 79 podpisové vzory Sklenářová, Merta, Šaroch Krajský soud v Ostravě 5.9.2005 4
B 302/SL 78 rozhod. o statut. orgánu protokol o volbách DR Krajský soud v Ostravě 21.6.2005 5.9.2005 4
B 302/SL 77 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání předst. Krajský soud v Ostravě 23.5.2005 5.9.2005 5
B 302/SL 76 výroční zpráva r. 2004 vč.úč.záv,§ 66a/9 o.z. Krajský soud v Ostravě 29.6.2005 1.7.2005 145
B 302/SL 75 rozhod. o statut. orgánu -zápis z 19.zasedání DR Krajský soud v Ostravě 3.3.2005 20.6.2005 5
B 302/SL 74 rozhod. o statut. orgánu zápis DR Krajský soud v Ostravě 30.11.2004 10.2.2005 3
B 302/SL 73 notářský zápis NZ 713/2004 osv. VH Krajský soud v Ostravě 30.7.2004 10.2.2005 13
B 302/SL 72 notářský zápis NZ 1100/2004 osv. VH Krajský soud v Ostravě 30.11.2004 10.2.2005 7
B 302/SL 71 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 18.11.2004 10.2.2005 21
B 302/SL 70 výroční zpráva r. 2003vč.doplnění Krajský soud v Ostravě 9.8.2004 11.8.2004 141
B 302/SL 69 notářský zápis Nz 350/2004 Krajský soud v Ostravě 22.4.2004 21.6.2004 15
B 302/SL 68 podpisové vzory Ing. Marian Rašík Krajský soud v Ostravě 8.3.2004 2.4.2004 6.4.2004 1
B 302/SL 67 ostatní -sml.o vkladu části podniku Krajský soud v Ostravě 17.3.2004 18.3.2004 8
B 302/SL 66 notářský zápis Nz 990/2003 Krajský soud v Ostravě 29.10.2003 21.1.2004 39
B 302/SL 65 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 29.10.2003 21.1.2004 20
B 302/SL 64 účetní závěrka r. 2002 Krajský soud v Ostravě 18.7.2003 24.7.2003 112
B 302/SL 63 výroční zpráva r. 2002 Krajský soud v Ostravě 18.7.2003 24.7.2003 167
B 302/SL 62 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 16.12.2002 11.6.2003 26
B 302/SL 61 notářský zápis NZ 1098/2002 Krajský soud v Ostravě 16.12.2002 11.6.2003 29
B 302/SL 60 notářský zápis NZ 805/2002 Krajský soud v Ostravě 30.9.2002 11.6.2003 48
B 302/SL 59 ostatní -smlouva o vkladu části pod. Krajský soud v Ostravě 18.10.2002 11.6.2003 25
B 302/SL 58 ostatní § 66a/9 o.z. (r.2002) Krajský soud v Ostravě 31.3.2003 31.3.2003 3.4.2003 37
B 302/SL 57 notářský zápis NZ 10/2003 Krajský soud v Ostravě 3.1.2003 30.1.2003 14.2.2003 7
B 302/SL 56 usn. o konkursu a vyrovn. -usn.35Kv 1/2000(skonč.vyr.) Krajský soud v Ostravě 9.5.2002 9.10.2002 1
B 302/SL 55 usn. o konkursu a vyrovn. -usn.35 Kv1/2000 (potv.vyrovn) Krajský soud v Ostravě 3.8.2001 9.10.2002 42
B 302/SL 54 stanovy společnosti úplné znění Krajský soud v Ostravě 2.10.2002 29
B 302/SL 53 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 2.10.2002 29
B 302/SL 52 ostatní sml. o vkladu části podniku Krajský soud v Ostravě 17.7.2001 2.10.2002 21
B 302/SL 51 ostatní sml. o vkladu části podniku Krajský soud v Ostravě 19.12.2001 2.10.2002 13
B 302/SL 50 ostatní sml. o vkladu části podniku Krajský soud v Ostravě 2.10.2002 15
B 302/SL 49 ostatní sml. o vkladu části podniku Krajský soud v Ostravě 13.5.2002 2.10.2002 15
B 302/SL 48 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ostravě 25.6.2001 2.10.2002 8
B 302/SL 47 notářský zápis Nz 502/2001 Krajský soud v Ostravě 18.6.2001 2.10.2002 24
B 302/SL 46 notářský zápis Nz 498/2001 Krajský soud v Ostravě 18.6.2001 2.10.2002 15
B 302/SL 45 notářský zápis Nz 584/2001 Krajský soud v Ostravě 10.7.2001 2.10.2002 8
B 302/SL 44 účetní závěrka r. 2001 Krajský soud v Ostravě 2.9.2002 5.9.2002 0
B 302/SL 43 smlouva o prodeji/převodu -návrh sml.o vkladu části pod. Krajský soud v Ostravě 28.8.2002 29.8.2002 24
B 302/SL 42 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 28.6.2002 1.8.2002 5.8.2002 29
B 302/SL 41 výroční zpráva r. 2001vč.účet.uzávěrky Krajský soud v Ostravě 1.8.2002 5.8.2002 62
B 302/SL 40 ostatní zápis DR Krajský soud v Ostravě 1.8.2002 5.8.2002 4
B 302/SL 39 notářský zápis NZ 583/2002 Krajský soud v Ostravě 28.6.2002 1.8.2002 5.8.2002 17
B 302/SL 38 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 27.6.2001 17.6.2002 5
B 302/SL 37 ostatní § 66a/9 o.z. (r. 2001) Krajský soud v Ostravě 2.4.2002 2.4.2002 9.4.2002 18
B 302/SL 8 rozhod. o statut. orgánu zápis předst. Krajský soud v Ostravě 31.8.1998 15.3.2002 19.3.2002 17
B 302/SL 36 notářský zápis NZ 180/95 Krajský soud v Ostravě 9.6.1995 15.3.2002 19.3.2002 11
B 302/SL 35 notářský zápis NZ 50/95 Krajský soud v Ostravě 21.2.1995 15.3.2002 19.3.2002 33
B 302/SL 34 notářský zápis NZ 111/94 Krajský soud v Ostravě 25.4.1994 15.3.2002 19.3.2002 6
B 302/SL 33 notářský zápis NZ 42/94 Krajský soud v Ostravě 25.3.1994 15.3.2002 19.3.2002 7
B 302/SL 32 notářský zápis NZ 353/93 Krajský soud v Ostravě 21.12.1993 15.3.2002 19.3.2002 6
B 302/SL 31 notářský zápis NZ 291/93 Krajský soud v Ostravě 11.11.1993 15.3.2002 19.3.2002 37
B 302/SL 30 notářský zápis NZ 80/93 Krajský soud v Ostravě 26.3.1993 15.3.2002 19.3.2002 33
B 302/SL 29 notářský zápis NZ 1496/92 Krajský soud v Ostravě 13.10.1992 15.3.2002 19.3.2002 21
B 302/SL 28 notářský zápis NZ 118/92-zakl.list.,stanovy Krajský soud v Ostravě 28.1.1992 15.3.2002 19.3.2002 128
B 302/SL 27 účetní závěrka r. 1998 Krajský soud v Ostravě 15.3.2002 19.3.2002 41
B 302/SL 26 účetní závěrka k 14.9.2000 Krajský soud v Ostravě 18.1.2002 28.1.2002 30
B 302/SL 25 notářský zápis NZ 902/2001 Krajský soud v Ostravě 30.11.2001 5.12.2001 45
B 302/SL 24 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 30.11.2001 5.12.2001 29
B 302/SL 23 výroční zpráva -tabulk.část cen.pap. Krajský soud v Ostravě 13.9.2001 21.9.2001 23
B 302/SL 22 účetní závěrka r. 2000 Krajský soud v Ostravě 13.9.2001 21.9.2001 57
B 302/SL 21 výroční zpráva r. 2000 Krajský soud v Ostravě 13.9.2001 21.9.2001 28
B 302/SL 20 notářský zápis NZ 204/96-stanovy Krajský soud v Ostravě 7.6.1996 20.8.2001 48
B 302/SL 19 usn. o konkursu a vyrovn. -usn.35 Kv 1/2000(vyrovnání) Krajský soud v Ostravě 15.9.2000 18.9.2000 20.8.2001 4
B 302/SL 18 ostatní sml.o prodeji části podniku Krajský soud v Ostravě 11.4.2001 20.8.2001 346
B 302/SL 17 ostatní smlouva o vkladu části podniku Krajský soud v Ostravě 6.6.2001 20.8.2001 37
B 302/SL 15 účetní závěrka r. 1999 Krajský soud v Ostravě 13.11.2000 24.11.2000 10
B 302/SL 14 účetní závěrka r. 1999 (konsolidovaná) Krajský soud v Ostravě 13.11.2000 24.11.2000 8
B 302/SL 13 rozhod. o statut. orgánu předst. + DR Krajský soud v Ostravě 3.10.2000 13.11.2000 24.11.2000 6
B 302/SL 12 notářský zápis NZ 473/2000-volba stat.org. Krajský soud v Ostravě 31.8.2000 13.11.2000 24.11.2000 17
B 302/SL 11 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Ostravě 5.6.2000 3.8.2000 8.11.2000 2
B 302/SL 10 rozhod. o statut. orgánu předst.+DR Krajský soud v Ostravě 2.5.2000 29.5.2000 8
B 302/SL 9 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 29.11.1999 8.12.1999 8.12.1999 24
B 302/SL 7 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zas.předst. Krajský soud v Ostravě 14.6.1998 2.7.1998 6.8.1998 4
B 302/SL 5 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 2.7.1998 6.8.1998 28
B 302/SL 4 notářský zápis NZ 287/98 Krajský soud v Ostravě 12.6.1998 2.7.1998 6.8.1998 8
B 302/SL 1 notářský zápis NZ 386/97-stanovy Krajský soud v Ostravě 27.6.1997 16.7.1998 16.7.1998 59
B 302/SL 6 účetní závěrka r. 1997 Krajský soud v Ostravě 2.7.1998 2.7.1998 11
B 302/SL 3 účetní závěrka r. 1996 Krajský soud v Ostravě 16.7.1997 16.7.1997 37
B 302/SL 2 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze zas.předst. Krajský soud v Ostravě 27.6.1997 16.7.1997 16.7.1997 1
B 302/SL 16 rozhod. o statut. orgánu , zápis předst. + DR Krajský soud v Ostravě 17.8.1999 6

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení VÍTKOVICE, a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu VÍTKOVICE, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.