Vinařství LAHOFER, a.s. Dobšice IČO: 25513940

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Vinařství LAHOFER, a.s., která sídlí v obci Dobšice a bylo jí přiděleno IČO 25513940.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Vinařství LAHOFER, a.s. se sídlem v obci Dobšice byla založena v roce 1998. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 10 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Pilařská výroba , Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej a další.

Základní údaje o Vinařství LAHOFER, a.s. IČO: 25513940

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Brně 3.9.2003
Spisová značka: B 3937
IČO: 25513940
Obchodní firma: Vinařství LAHOFER, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 3.9.2003
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 5.1.1998
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 18.6.2014
Převod akcií je vždy podmíněn souhlasem dozorčí rady. 18.6.2014
Zvyšuje se základní kapitál společnosti peněžitým vkladem úpisem nových akcií o částku 10,000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) z částky 31,465.000,- Kč (slovy: třicet jedna milionů čtyři sta šedesát pět tisíc korun českých) na částku 41,465.0 00,- Kč (slovy: čtyřicet jedna milionů čtyři sta šedesát pět tisíc korun českých). Důvodem zvýšení základního kapitálu je stavba výrobní a skladové haly, zřízení nové technologické linky na výrobu a lahvování nápojů. Úpis nad částku navrhovaného zvýšení z ákladního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál bude zvýšen peněžitými vklady bez výzvy k upsání akcií dosavadními akcionáři v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti s využitím přednostního práva. Nevyužijí-li akcionáři svého přednost ního práva k upsání akcií, budou akcie nabídnuty určitému zájemci, kterým je společnost EXBIO Holding s.r.o., se sídlem Znojmo, Velká Michalská 185/3, IČ: 25505688 na základě výzvy zaslané společnosti elektronickou poštou. Po upsání akcií na splacení základního kapitálu bude vydáno deset tisíc kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). Lhůta pro úpis akcií s využitím přednostního práva začíná prvním dnem po nabytí právní moci účinnosti zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a skončí čtrnáctým dnem po dni nabytí právní moci účinnosti zápisu usnesení o zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro úpis akcií předem určeným zájemcem v případě nevyužití přednostního práva dosavadními akcionáři začíná první den po uplynutí lhůty pro úpis akcií dosavadními akcionáři a potrvá čtrnáct dnů. Místem pro úpis akcií je sídlo společnosti PRVNÍ ZNOJEMSKÁ VINAŘ SKÁ, a.s., Znojmo, Velká Michalská 185/3. Emisní kurs nově upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit na zvláštní účet společnosti číslo účtu 174492869/0600. Počátek lhůty upisování bude akcionářům oznámen vyvěšením usnesení o zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s vyzn ačenou doložkou o nabytí právní moci v sídle společnosti. Emisní kurs nově upsaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě. Pod podmínkou nabytí účinnosti zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku základního kapitálu do obchodního rejstříku se schvaluje změna obsahu stanov společnosti, a to takto: Článek 6 stanov bude nově znít takto: Článek 6 Akcie 1. Základní kapitál společnosti, uvedený v článku čl. 5, je rozdělen na: 2 kusy listinných akcií kmenových na jméno, o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč na akcii, tj. slovy padesát tisíc korun českých 4 kusy listinných akcií kmenových na jméno, o jmenovité hodnotě 33.125,- Kč na akcii, tj. slovy třicet tři tisíc sto dvacet pět korun českých, 1 kus listinné akcie kmenové na jméno, o jmenovité hodnotě 19.500,- Kč na akcii, tj. slovy devatenáct tisíc pět set korun českých, 208 kusů listinných akcií kmenových na majitele, o jmenovité hodnotě 150.000,- Kč na akcii, tj. slovy sto padesát tisíc korun českých, 10.000 kusů listinných akcií kmenových na majitele, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč na akcii, tj. slovy: jeden tisíc korun českých, 1 kus listinné akcie kmenové na jméno, o jmenovité hodnotě 13.000,- Kč na akcii, tj. slovy třináct tisíc korun českých. Akcie budou vydány v listinné podobě, jsou zcela splaceny a nejsou určeny k obchodování na veřejných trzích. Převod akcií na jméno je vždy podmíněn souhlasem dozorčí rady. 2. Společnost může vydat i jiné akcie. 3. Emisní kurs upsaných akcií byl plně splacen ke dni podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku. 4. Při každém zvýšení základního kapitálu musí být před jeho zápisem do obchodního rejstříku splaceno emisní ážio o 30% jmenovité hodnoty akcií upsaných peněžitými vklady a všechny nepeněžité vklady. Zbytek akcií upsaných peněžitými vklady musí být splace n ve lhůtě stanovené valnou hromadou, nejpozději však do jednoho roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 5. V případě, že upisovatel nesplní emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo ke splacení ve lhůtě 60 dnů od doručení výzvy. 6. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20% ročně. 7.11.2005 - 7.2.2007
Rozhodnutím valné hromady společnosti PRVNÍ ZNOJEMSKÁ VINAŘSKÁ, a.s. ze dne 6.9.2004 došlo ke změně stanov společnosti. 1.12.2004
Rozhodnutím valné hromady společnosti PRVNÍ ZNOJEMSKÁ VINAŘSKÁ, a.s. ze dne 09.12.2003 došlo ke změně stanov společnosti. 25.2.2004
Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu: Důvod zvýšení základního kapitálu: v důležitém zájmu společnosti spočívajícím v zahájení investičního rozvoje společnosti, modernizace viničních tratí a modernizace technologie sklepního hospodářství společnosti. Způsob a rozsah zvýšení základního kapitálu: nepeněžitými vklady bez výzvy k upisování akcií v rozsahu 17.406.000,- Kč předem určeným zájemcům, a to spoluvlastníkům nepeněžitého vkladu, jehož předmětem jsou viničné porosty na viničních tratích "ZIMOLOVO" (U hájku) - registrační číslo vinice 628123/0002 v k.ú. Dobšice u Znojma, na parcelách číslo 618/1 a 669 v k.ú. Dobšice u Znojma, osázená plocha činí 71.619 m2 a "BABIČÁK", registrační číslo vinice 634174/0001 v k.ú. Dyje, okres Znojmo, na parcelách číslo 355, 356, 372, 380, 382, 385 v k.ú. Dyje, osázená plocha činí 217.507 m2. Na základě doporučeného dopisu, který bude zaslán společností konkrétně určeným zájemcům. Každý z těchto zájemců je spoluvlastníkem 1/4 nepeněžitého vkladu. Upisování akcií nad čás tku navrhovaného zvyšovaného kapitálu se nepřipouští. Shora uvedený nepeněžitý vklad byl oceněn posudkem znalce Ing. Zdeňka Doubka ze dne 17.10.2003 číslo posudku 4143-3827-102/2003. Předem určení akcionáři upíší akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uz avřou se společností. Přičemž na základní kapitál bude započítáno 17.400.000,- Kč. Částka 6.000,- Kč tvoří příděl do rezervního fondu společnosti. Navrhovaný druh, forma a počet akcií: budou vydány nové akcie v počtu 116 ks kmenových akcií v listinné podobě na majitele, přičemž každý z předem určených zájemců upíše 29 kusů akcií kmenových v listinné podobě na majitele bez omezení hlasovacího práva. Jmenovitá hodnota nových akcií: činí 150.000,- Kč na 1 akcii a je rovna emisnímu kurzu. Lhůta pro upsání se stanoví na dobu 10 dnů a počne běžet dnem nabytí právní moci účinnosti zápisu usnesení o zápisu základního kapitálu do obchodního rejstříku a skonč í 15 dnem po dni nabytí právní moci účinnosti zápisu usnesení o zápisu základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování proběhne v sídle společnosti na adrse Znojmo, Velká Michalská 185/3. Počátek běhu lhůty bude akcionářům oznámen představenstvem s polečnosti. Vzhledem ke zvýšení základního kapitálu shora popsaným způsobem a vzhledem k tomu, že emisní kurz akcií se splácí nepeněžitými vklady, vylučuje se přednostní právo upisování akcií dosavadních akcionářů z důvodu umožnění nabytí akcií novými akc ionáři. Změna stanov: článek 16.9. stanov se vypouští a článek 16.10. stanov se stává článkem 16.9. stanov. Pro případ učiněného zvýšení základního kapitálu článek 5 a 6 stanov zní: Článek 5 Základní kapitál společnosti 1. Základní kapitál společnosti činí 31.465.000,- Kč (slovy třicet jedna milionů čtyři sta šedesát pět tisíc korun českých) a je tvořen peněžitými vklady ve výši 14.065.000,- Kč a nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jsou viničné porosty na viničních trat ích "ZIMOLOVO" (U hájku) - registrační číslo vinice 628123/0002 v k.ú. Dobšice u Znojma, na parcelách číslo 618/1 a 669 v k.ú. Dobšice u Znojma, osázená plocha činí 71.619 m2 a "BABIČÁK", registrační číslo vinice 634174/0001 v k.ú. Dyje, okres Znojmo, na parcelách číslo 355, 356, 372, 380, 382, 385 v k.ú. Dyje, osázená plocha činí 217.507 m2 v hodnotě 17.400.000,- Kč. 2. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na základě obecně závazných právních předpisů a ustanovení těchto stanov. Článek 6 Akcie 1. Základní kapitál společnosti, uvedený v článku čl. 5, je rozdělen na: 2 kusy listinných akcií kmenových na jméno, o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč na akcii, tj. slovy padesát tisíc korun českých, 4 kusy listinných akcií kmenových na jméno, o jmenovité hodnotě 33.125,- Kč na akcii, tj. slovy třicet tři tisíc jednosto dvacet pět korun českých, 1 kus listinné akcie kmenové na jméno, o jmenovité hodnotě 19.500,- Kč na akcii, tj. slovy devatenáct tisíc pět set korun českých, 208 kusů listinných akcií kmenových na majitele, o jmenovité hodnotě 150.000,- Kč na akcii, tj. slovy jedno sto padesát tisíc korun českých, 1 kus listinné akcie kmenové na jméno, o jmenovité hodnotě 13.000,- Kč na akcii, tj. slovy třináct tisíc korun českých. Akcie budou vydány v listinné podobě, jsou zcela splaceny a nejsou určeny k obchodování na veřejných trzích. Převod akcií na jméno je vždy podmíněn souhlasem dozorčí rady. 2. Společnost může vydat i jiné akcie. 3. Emisní kurs upsaných akcií byl plně splacen ke dni podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku. 4. Při každém zvýšení základního kapitálu musí být před jeho zápisem do obchodního rejstříku splaceno emisní ážio a 30% jmenovité hodnoty akcií upsaných peněžitými vklady a všechny nepeněžité vklady. Zbytek akcií upsaných peněžitými vklady musí být splace n ve lhůtě stanovené valnou hromadou, nejpozději však do jednoho roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 5. V případě, že upisovatel nesplní emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo ke splacení ve lhůtě 60 dnů od doručení výzvy. 6. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20% ročně. 20.1.2004 - 25.2.2004
Rozhodnutím valné hromady společnosti SUFITA, s.r.o. ze dne 04.04.2003 došlo ke změně právní formy ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. Společnost byla původně vedena v oddílu C, číslo vložky 28943. 3.9.2003

Aktuální kontaktní údaje Vinařství LAHOFER, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 25513940
Obchodní firma: Vinařství LAHOFER, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Znojmo
Vznik první živnosti: 5.1.1998
Celkový počet živností: 5
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 25513940
Firma: Vinařství LAHOFER, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Znojmo
Základní územní jednotka: Dobšice
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 5.1.1998

Kontakty na Vinařství LAHOFER, a.s. IČO: 25513940

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Brněnská 523 , Dobšice 671 82 18.6.2014
Sídlo: Brněnská 523 , Dobšice 671 82 7.2.2007 - 18.6.2014
Sídlo: Velká Michalská 185/3 , Znojmo 669 02 3.9.2003 - 7.2.2007
Sídlo: Velká Michalská 212/22 , Znojmo 669 02 5.1.1998 - 3.9.2003

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Brněnská 523, Dobšice 671 82

Obory činností Vinařství LAHOFER, a.s. IČO: 25513940

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 7.1.2010
výroba nápojů 6.1.2005 - 7.1.2010
poskytování technických služeb 25.2.2004 - 7.1.2010
zemědělství, vč. prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje 21.5.2001 - 7.1.2010
pilařská výroba 5.1.1998 - 7.1.2010
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 5.1.1998 - 7.1.2010

Předmět činnosti dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
zemědělství, vč. prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje 7.1.2010

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Testování, měření, analýzy a kontroly

  • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

  • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

  • Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 5.1.1998
Provozovna č. 1
Provozovna: Brněnská 523 , Dobšice 671 82
Identifikační číslo provozovny: 1009815792
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování: 7.2.2007

Živnost č. 2 Pilařská výroba

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.1.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 3 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.1.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.11.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Výroba nápojů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.5.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Pěstování vinných hroznů
Destilace, rektifikace a míchání lihovin
Výroba pilařská a impregnace dřeva
Technické zkoušky a analýzy

Vedení firmy Vinařství LAHOFER, a.s. IČO: 25513940

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva. Při písemném právním úkonu jednání jménem společnosti předseda představenstva a jeden člen představenstva. 7.2.2007
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo jinak označené obchodní firmě připojí svůj podpis předseda představenstva a je den člen představenstva. 3.9.2003 - 7.2.2007
způsob zastupování: Každý z jednatelů je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně, a to tak, že k obchodnímu jménu připojí svůj podpis 5.1.1998 - 3.9.2003
Jméno: Ing. Stanislav Lancouch 12.7.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 12.7.2016
Ve funkci: od 12.7.2016
Adresa: Zborovská 3753/12, Znojmo 669 02
Jméno: Ing. Zdeněk Bodanský 12.7.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.7.2016
Adresa: Větrná 579/6, Znojmo 669 04
Jméno: Petr Chaloupecký 12.7.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.7.2016
Adresa: Bolzanova 2440/31, Znojmo 669 02
Jméno: Julie Ležáková 5.1.1998 - 21.5.2001
Funkce: Jednatel
Adresa: Vídeňská třída 3281/80, Znojmo 669 02
Jméno: Karel Procházka 5.1.1998 - 21.5.2001
Funkce: Jednatel:
Ve funkci: do 19.4.2001
Adresa: Tyršova 1252/5, Znojmo 669 02
Jméno: Julie Štěpanovská 21.5.2001 - 3.9.2003
Funkce: Jednatel
Ve funkci: do 3.9.2003
Adresa: Vídeňská třída 3281/80, Znojmo 669 02
Jméno: Ing. Zdeněk Bodanský 21.5.2001 - 3.9.2003
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 19.4.2001 do 3.9.2003
Adresa: Větrná 579/6, Znojmo 669 04
Jméno: Ing. Jiří Lancman 3.9.2003 - 7.11.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 29.7.2005
Ve funkci: od 3.9.2003 do 29.7.2005
Adresa: Vídeňská třída 3254/68, Znojmo 669 02
Jméno: RNDr. Pavel Cibulka 3.9.2003 - 7.11.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 29.7.2005
Ve funkci: od 3.9.2003 do 29.7.2005
Adresa: Mlýnská 1052, Hluk 687 25
Jméno: Božena Havlíková 1.12.2004 - 7.11.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 29.7.2005
Ve funkci: od 6.9.2004 do 29.7.2005
Adresa: 18, Znojmo 671 51
Jméno: Ing. Zdeněk Bodanský 3.9.2003 - 13.4.2006
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 3.9.2003 do 29.7.2005
Adresa: Větrná 579/6, Znojmo 669 04
Jméno: Jaroslav Chaloupecký 1.12.2004 - 7.4.2011
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 6.9.2004 do 2.9.2009
Adresa: Sokolská 1317/33, Znojmo 669 02
Jméno: Ing. Stanislav Lancouch ml. 7.11.2005 - 7.4.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 29.7.2005 do 2.9.2009
Ve funkci: od 29.7.2005 do 2.9.2009
Adresa: Hvězdová 1734/15, Znojmo 669 02
Jméno: Ing. Zdeněk Bodanský 13.4.2006 - 7.4.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.7.2005 do 2.9.2009
Adresa: Větrná 579/6, Znojmo 669 04
Jméno: Ing. Stanislav Lancouch 7.4.2011 - 18.4.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 2.9.2009 do 8.3.2011
Ve funkci: od 2.9.2009 do 8.3.2011
Adresa: Hvězdová 1734/15, Znojmo 669 02
Jméno: Ing. Zdeněk Bodanský 7.4.2011 - 18.4.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.9.2009 do 8.3.2011
Adresa: Větrná 579/6, Znojmo 669 04
Jméno: Jaroslav Chaloupecký 7.4.2011 - 18.4.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.9.2009 do 8.3.2011
Adresa: Sokolská 1317/33, Znojmo 669 02
Jméno: Petr Chaloupecký 18.4.2011 - 24.5.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 8.3.2011
Adresa: Bolzanova 316 , 669 02 Znojmo Česká republika
Jméno: Ing. Stanislav Lancouch 18.4.2011 - 7.6.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 8.3.2011
Ve funkci: od 8.3.2011
Adresa: Hvězdová 1734/15, Znojmo 669 02
Jméno: Petr Chaloupecký 24.5.2011 - 7.6.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 8.3.2011
Adresa: Bolzanova 2436/31, Znojmo 669 02
Jméno: Ing. Zdeněk Bodanský 18.4.2011 - 18.6.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 8.3.2011
Adresa: Větrná 579/6, Znojmo 669 04
Jméno: Jaroslav Chaloupecký 18.4.2011 - 18.6.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 8.3.2011
Adresa: Sokolská 1317/33, Znojmo 669 02
Jméno: Ing. Stanislav Lancouch 7.6.2013 - 12.7.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 8.3.2011 do 8.3.2016
Ve funkci: od 8.3.2011 do 8.3.2016
Adresa: Zborovská 3753/12, Znojmo 669 02
Jméno: Petr Chaloupecký 7.6.2013 - 12.7.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 8.3.2011 do 8.3.2016
Adresa: Bolzanova 2440/31, Znojmo 669 02
Jméno: Ing. Zdeněk Bodanský 18.6.2014 - 12.7.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 8.3.2011 do 8.3.2016
Adresa: Větrná 579/6, Znojmo 669 04
Jméno: Jaroslav Chaloupecký 18.6.2014 - 12.7.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 8.3.2011 do 8.3.2016
Adresa: Sokolská 1317/33, Znojmo 669 02

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Vladimír Viklický 12.7.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 12.7.2016
Ve funkci: od 12.7.2016
Adresa: Lesní 322/3, Praha 148 00
Jméno: Ing. Michaela Goldmannová 31.3.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.7.2016
Adresa: 392, Znojmo 671 81
Jméno: Ing. Martin Šibal 3.9.2003 - 1.12.2004
Funkce: předseda
Ve funkci: od 3.9.2003
Adresa: Klobouček 724/20, Brno 641 00
Jméno: Julie Štěpanovská 3.9.2003 - 1.12.2004
Funkce: člen
Ve funkci: od 3.9.2003
Adresa: Vídeňská třída 3281/80, Znojmo 669 02
Jméno: Jana Štamberová 3.9.2003 - 1.12.2004
Funkce: člen
Ve funkci: od 3.9.2003
Adresa: 281, Vrbovec 671 24
Jméno: Julie Štěpanovská 1.12.2004 - 7.11.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 29.7.2005
Ve funkci: od 6.9.2004 do 29.7.2005
Adresa: Vídeňská třída 3281/80, Znojmo 669 02
Jméno: Jana Štamberová 1.12.2004 - 7.11.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 29.7.2005
Ve funkci: od 6.9.2004 do 29.7.2005
Adresa: 281, Vrbovec 671 24
Jméno: Lucie Lancouchová 1.12.2004 - 7.11.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 29.7.2005
Ve funkci: od 6.9.2004 do 29.7.2005
Adresa: Akátová 2771/1, Znojmo 669 02
Jméno: Ing. Martin Šibal 1.12.2004 - 7.2.2007
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 6.9.2004 do 6.12.2006
Ve funkci: od 6.9.2004 do 6.12.2006
Adresa: Klobouček 724/20, Brno 641 00
Jméno: Vladimír Viklický 1.12.2004 - 7.2.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 6.9.2004
Adresa: Bubenská 412/7, Praha 170 00
Jméno: Ing. Stanislav Lancouch 1.12.2004 - 7.4.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 6.9.2004 do 2.9.2009
Adresa: Akátová 2771/1, Znojmo 669 02
Jméno: Vladimír Viklický 7.2.2007 - 7.4.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 6.9.2004 do 2.9.2009
Ve funkci: od 10.1.2007 do 2.9.2009
Adresa: Bubenská 412/7, Praha 170 00
Jméno: Ing. Michaela Bodanská 7.2.2007 - 7.4.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.1.2007 do 2.9.2009
Ve funkci: od 10.1.2007 do 2.9.2009
Adresa: Větrná 579/6, Znojmo 669 04
Jméno: Ing. Stanislav Lancouch 7.4.2011 - 7.4.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.9.2009
Adresa: Akátová 2771/1, Znojmo 669 02
Jméno: Vladimír Viklický 7.4.2011 - 18.4.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 2.9.2009 do 8.3.2011
Ve funkci: od 2.9.2009 do 8.3.2011
Adresa: Bubenská 412/7, Praha 170 00
Jméno: Ing. Michaela Bodanská 7.4.2011 - 18.4.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.9.2009 do 8.3.2011
Adresa: Větrná 579/6, Znojmo 669 04
Jméno: Ing. Stanislav Lancouch 7.4.2011 - 18.4.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.9.2009 do 8.3.2011
Adresa: Akátová 2771/1, Znojmo 669 02
Jméno: Vladimír Viklický 18.4.2011 - 28.12.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 8.3.2011
Ve funkci: od 8.3.2011
Adresa: Bubenská 412/7, Praha 170 00
Jméno: Ing Stanislav Lancouch 18.4.2011 - 11.1.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.3.2011
Adresa: Akátová 2771/1, Znojmo 669 02
Jméno: Ing. Michaela Bodanská 18.4.2011 - 18.6.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.3.2011
Adresa: Větrná 579/6, Znojmo 669 04
Jméno: Vladimír Viklický 28.12.2013 - 12.7.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 8.3.2011 do 8.3.2016
Ve funkci: od 8.3.2011 do 8.3.2016
Adresa: Lesní 322/3, Praha 148 00
Jméno: Ing Stanislav Lancouch 11.1.2014 - 12.7.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.3.2011 do 8.3.2016
Adresa: Velká Michalská 185/3, Znojmo 669 02
Jméno: Ing. Michaela Goldmannová 18.6.2014 - 12.7.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.3.2011 do 8.3.2016
Adresa: 392, Znojmo 671 81
Jméno: Ing. Michaela Goldmannová 12.7.2016 - 31.3.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.7.2016
Adresa: 392, Znojmo 671 81
Jméno: Ing. Stanislav Lancouch 12.7.2016 - 25.9.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.7.2016 do 4.9.2018
Adresa: Velká Michalská 185/3, Znojmo 669 02

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Petr Chaloupecký
Člen statutárního orgánu: Ing. Zdeněk Bodanský
Člen statutárního orgánu: Ing. Stanislav Lancouch

Vlastníci firmy Vinařství LAHOFER, a.s. IČO: 25513940

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 31 465 000 Kč 100% 25.2.2004
zakladni 14 065 000 Kč 100% 3.9.2003 - 25.2.2004
zakladni 100 000 Kč - 5.1.1998 - 3.9.2003

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 150 000 Kč 208 18.6.2014
Kmenové akcie na jméno 13 000 Kč 1 25.2.2004
Kmenové akcie na majitele 150 000 Kč 208 25.2.2004 - 18.6.2014
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 2 3.9.2003
Kmenové akcie na jméno 33 125 Kč 4 3.9.2003
Kmenové akcie na jméno 19 500 Kč 1 3.9.2003
Kmenové akcie na jméno 150 000 Kč 92 3.9.2003 - 3.9.2003
Akcie na majitele 150 000 Kč 92 3.9.2003 - 25.2.2004
Kmenové akcie na jméno 13 000 Kč 1 3.9.2003 - 25.2.2004

Sbírka Listin Vinařství LAHOFER, a.s. IČO: 25513940

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 3937/SL 65 účetní závěrka [2014] příloha Krajský soud v Brně 22.6.2015 14.1.2016 15.1.2016 4
B 3937/SL 64 účetní závěrka [2014] výkaz Krajský soud v Brně 22.6.2015 14.1.2016 15.1.2016 2
B 3937/SL 63 účetní závěrka [2014] rozvaha Krajský soud v Brně 22.6.2015 14.1.2016 15.1.2016 4
B 3937/SL 62 účetní závěrka [2013] příloha Krajský soud v Brně 17.6.2014 20.4.2015 20.4.2015 4
B 3937/SL 61 účetní závěrka [2013] výkaz Krajský soud v Brně 17.6.2014 20.4.2015 20.4.2015 2
B 3937/SL 60 účetní závěrka [2013] rozvaha Krajský soud v Brně 17.6.2014 20.4.2015 20.4.2015 4
B 3937/SL 59 notářský zápis, stanovy společnosti rozhod. mim. VH, NZ 420/2014 Krajský soud v Brně 11.6.2014 17.6.2014 30.6.2014 17
B 3937/SL 58 účetní závěrka [2012]  příloha Krajský soud v Brně 3.7.2013 22.10.2013 22.10.2013 4
B 3937/SL 57 účetní závěrka [2012]  výkaz Krajský soud v Brně 3.7.2013 22.10.2013 22.10.2013 2
B 3937/SL 56 účetní závěrka [2012]  rozvaha Krajský soud v Brně 3.7.2013 22.10.2013 22.10.2013 4
B 3937/SL 55 účetní závěrka příloha 2011 Krajský soud v Brně 30.6.2012 25.1.2013 25.1.2013 5
B 3937/SL 54 účetní závěrka výkaz 2011 Krajský soud v Brně 30.5.2012 25.1.2013 25.1.2013 2
B 3937/SL 53 účetní závěrka rozvaha 2011 Krajský soud v Brně 30.5.2012 25.1.2013 25.1.2013 4
B 3937/SL 52 zpráva auditora 2010 Krajský soud v Brně 10.8.2011 17.2.2012 5
B 3937/SL 51 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 18.7.2011 17.2.2012 5
B 3937/SL 50 účetní závěrka - příloha 2010 Krajský soud v Brně 24.6.2011 17.2.2012 3
B 3937/SL 49 účetní závěrka - rozvaha + výkaz 2010 Krajský soud v Brně 24.6.2011 17.2.2012 6
B 3937/SL 48 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 8.3.2011 15.4.2011 9
B 3937/SL 47 ostatní - zápis DR Krajský soud v Brně 8.3.2011 15.4.2011 2
B 3937/SL 46 ostatní - zápis představenstva Krajský soud v Brně 8.3.2011 15.4.2011 1
B 3937/SL 45 notářský zápis - rozh. VH, NZ 124/2011 Krajský soud v Brně 8.3.2011 15.4.2011 5
B 3937/SL 44 podpisové vzory + ČP - 6x Krajský soud v Brně 2.9.2009 4.4.2011 8
B 3937/SL 43 ostatní - zápis z jednání dozorčí rady Krajský soud v Brně 2.9.2009 4.4.2011 2
B 3937/SL 42 ostatní - zápis z jednání představ. Krajský soud v Brně 2.9.2009 4.4.2011 1
B 3937/SL 41 ostatní - zápis z jednání mimořádné VH Krajský soud v Brně 2.9.2009 4.4.2011 3
B 3937/SL 40 zpráva auditora 2009 Krajský soud v Brně 20.7.2010 16.8.2010 18
B 3937/SL 39 zpráva auditora 2006 Krajský soud v Brně 8.11.2007 2.2.2010 18
B 3937/SL 38 zpráva auditora 2008 Krajský soud v Brně 3.8.2009 2.2.2010 17
B 3937/SL 37 zpráva auditora 2007 Krajský soud v Brně 10.11.2008 2.2.2010 17
B 3937/SL 36 zpráva auditora 2005 Krajský soud v Brně 30.6.2006 2.2.2010 11
B 3937/SL 35 zpráva auditora 2004 Krajský soud v Brně 30.6.2005 2.2.2010 11
B 3937/SL 34 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 10.1.2007 13.2.2007 1
B 3937/SL 33 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 11/07 Krajský soud v Brně 18.1.2007 13.2.2007 7
B 3937/SL 32 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 10.1.2007 13.2.2007 16
B 3937/SL 31 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 10.1.2007 13.2.2007 1
B 3937/SL 30 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Brně 6.9.2004 13.1.2006 5
B 3937/SL 29 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 12.9.2005 15.11.2005 1
B 3937/SL 28 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 365/05 Krajský soud v Brně 29.9.2005 15.11.2005 20
B 3937/SL 27 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 395/05 Krajský soud v Brně 29.7.2005 15.11.2005 21
B 3937/SL 26 výroční zpráva 2004 Krajský soud v Brně 25.5.2005 31.10.2005 26
B 3937/SL 25 účetní závěrka 2003 Krajský soud v Brně 25.6.2004 3.12.2004 6
B 3937/SL 24 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 9.6.2004 3.12.2004 8
B 3937/SL 23 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 6.9.2004 3.12.2004 1
B 3937/SL 22 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 6.9.2004 3.12.2004 3
B 3937/SL 21 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 6.9.2004 3.12.2004 16
B 3937/SL 20 notářský zápis -rozhopd. VH, NZ 242/04 Krajský soud v Brně 6.9.2004 3.12.2004 26
B 3937/SL 19 ostatní -zpráva představenastva Krajský soud v Brně 3.9.2003 9.3.2004 1
B 3937/SL 18 ostatní -prohl. správce vkladu Krajský soud v Brně 21.1.2004 9.3.2004 2
B 3937/SL 17 ostatní -sml. o upsání akcií Krajský soud v Brně 9.3.2004 8
B 3937/SL 16 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 5.2.2004 9.3.2004 16
B 3937/SL 15 ostatní -zpráva představenstva Krajský soud v Brně 3.9.2003 21.1.2004 1
B 3937/SL 14 posudek znalce -č. 4243-3827-102/2003 Krajský soud v Brně 22.10.2003 21.1.2004 25
B 3937/SL 13 notářský zápis -rozhod. VH, znalecký posudek Krajský soud v Brně 9.12.2003 21.1.2004 45
B 3937/SL 12 ostatní -záis dozorčí rady Krajský soud v Brně 4.4.2003 14.10.2003 1
B 3937/SL 9 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 4.4.2003 17.7.2003 6
B 3937/SL 8 ostatní - zápis představen. Krajský soud v Brně 4.4.2003 17.7.2003 1
B 3937/SL 11 notářský zápis -stanovy, NZ 114/03 Krajský soud v Brně 4.4.2003 17.7.2003 104
B 3937/SL 10 změna právní formy, fúze -návrh Krajský soud v Brně 28.2.2003 17.7.2003 16
B 3937/SL 7 notářský zápis Krajský soud v Brně 3.4.2002 26.6.2002 7
B 3937/SL 6 zakladatelské dokumenty - spol. sml. Krajský soud v Brně 3.4.2002 26.6.2002 2
B 3937/SL 5 zakladatelské dokumenty Krajský soud v Brně 20.4.2001 23.5.2001 3
B 3937/SL 4 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 19.4.2001 23.5.2001 6
B 3937/SL 3 posudek znalce - č.1738-55/97 Krajský soud v Brně 11.3.1997 9.11.1998 21
B 3937/SL 2 posudek znalce - č.1877-54/96 Krajský soud v Brně 24.10.1997 9.11.1998 11
B 3937/SL 1 zakladatelské dokumenty Krajský soud v Brně 3.11.1997 9.11.1998 3

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Vinařství LAHOFER, a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Vinařství LAHOFER, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.