VIG ND, a.s. Praha IČO: 24725960

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu VIG ND, a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 24725960.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem VIG ND, a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2010. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 5 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .

Základní údaje o VIG ND, a.s. IČO: 24725960

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 20.8.2010
Spisová značka: B 16429
IČO: 24725960
Obchodní firma: VIG ND, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 20.8.2010
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 20.8.2010
Valná hromada společnosti VIG ND, a.s. rozhodla dne 15.10. 2015 o snížení základního kapitálu společnosti ve výši 2.671.000.000,- Kč /slovy: dvě miliardy šest set sedmdesát jedna milionů korun českých/ o částku 280.000.000,- Kč /slovy: dvě stě osmdesát mi lionů korun českých/ na novou výši základního kapitálu společnosti VIG ND, a.s. 2.391.000.000,- Kč /slovy: dvě miliardy tři sta devadesát jedna milionů korun českých/, a to následovně: 1.Důvody a účel navrhovaného snížení 1.1. důvodem a účelem snížení základního kapitálu společnosti VIG ND, a.s. je snaha společnosti o konsolidaci struktury akcionářů vlastnících akcie společnosti VIG ND, a.s. 2. Rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení základního kapitálu 2.1. základní kapitál společnosti VIG ND, a.s. bude snížen, dle ustanovení § 532 odst. 1 písm. b) zákona o obchodních korporacích o pevnou částku, a to o částku (v rozsahu) 280.000.000,- Kč /slovy: dvě stě osmdesát milionů korun českých/ (rozsah navrhovan ého snížení), a to úplatně vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy (způsob provedení navrhovaného snížení základního kapitálu). 3. Způsob naložení s částkou odpovídající snížení základního kapitálu 3.1. s částkou odpovídající snížení základního kapitálu společnosti VIG ND, a.s. ve výši 280.000.000,- Kč /slovy: dvě stě osmdesát milionů korun českých/ bude naloženo tak, že tato částka bude použita k úhradě kupní ceny za akcie, které budou vzaty z obě hu na základě veřejného návrhu smlouvy. 4. Výše úplaty 4.1. základní kapitál se snižuje, na základě návrhu představenstva společnosti VIG ND, a.s. s tím, že vzetí akcií z oběhu bude úplatné a výše této úplaty bude činit částku ve výši 299.772.942,- Kč /slovy: dvě stě devadesát devět milionů sedm set sedmdesát dva tisíce devět set čtyřicet dva korun českých), tj. ve výši 1.070.617,65 Kč /slovy: jeden milion sedmdesát tisíc šest set sedmnáct korun českých a šedesát pět haléřů/ na jednu (1) kmenovou akcii ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč /slovy: jeden milion korun českých/. 5. Veřejný návrh smlouvy a lhůta pro předložení akcií 5.1. Veřejný návrh smlouvy na odkoupení akcií bude uveřejněn způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti VIG ND, a.s., a to nejpozději do 30 dnů ode dne zápisu záměru o snížení základního kapitálu společnosti VIG ND, a.s. do obchodního rejstříku. Doba závaznosti veřejného návrhu smlouvy bude nejméně třicet dnů ode dne jeho uveřejnění. Lhůta pro předložení akcií (hromadné listiny) bude činit tři (3) měsíce ode dne účinnosti snížení základního kapitálu. Kupní cena za akcie, které budou vzaty z oběhu, bude splatná nejpozději do tří měsíců ode dne účinnosti snížení základního kapitálu. 6. Souhlas valné hromady s převodem akcií 6.1. Valná hromada společnosti VIG ND, a.s. uděluje, ve smyslu ustanovení čl. 4.5. stanov společnosti, všem stávajícím akcionářům společnosti (akcionáři, jsou akcionáři společnosti VIG ND, a.s. k rozhodnému dni) souhlas s převodem akcií společnosti VIG ND , a.s. na společnost VIG ND, a.s. 7. Ochrana věřitelů 7.1. Snížením základního kapitálu Společnosti nedojde ke zhoršení dobytnosti pohledávek věřitelů Společnosti a nebudou naplněny podmínky ustanovení § 518 odst. 3 zákona o obchodních korporacích. 15.10.2015
Počet členů dozorčí rady: 3 26.8.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 14.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 1 14.7.2014 - 12.1.2015
Valná hromada společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. rozhodla rozhodnutím obsaženým v notářském zápisu JUDr. Miroslava Nováka, notáře v Praze, ze dne 30. října 2012, Nz 788/2012, N 857/2012, o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti s obchodní firmou V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. o částku 1.299.000.000,- Kč (slovy: jednamiliardadvěstědevadesátdevětmiliónů korun českých), tj. na novou výši základního kapitálu 2.671.000.000,- Kč (slovy: dvěmiliardyšestsetsedmdesátjedenmil ion korun českých), a to za těchto podmínek: 1) Základní kapitál společnosti bude zvýšen o částku 1.299.000.000,- Kč (slovy: jednamiliardadvěstědevadesátdevětmiliónů korun českých), tj. ze současné výše 1.372.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda tři sta sedmdesát dva miliónů korun českých) o 1.299.00 0.000,- Kč (slovy: jednamiliardadvěstědevadesátdevětmiliónů korun českých), na novou výši 2.671.000.000,- Kč (slovy: dvěmiliardyšestsetsedmdesátjedenmilion korun českých), upsáním nových akcií, s tím, že upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 2) Způsob zvýšení základního kapitálu: zvýšení základního kapitálu bude provedeno postupem podle § 203 odst. 1 obchodního zákoníku, a sice úpisem 1.299 (slovy: jednoho tisíce dvě stě devadesáti devíti) kusů nových kmenových akcií na jméno, v zaknihované p odobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých), u kterých nebude podána žádost o přijetí k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu, jejichž emisní kurz se nebude rovnat jejich jmenovité hodnotě a bude činit u každé této akcie 1.070.617,65 Kč (slovy jeden milion sedmdesát tisíc šest set sedmnáct korun českých a šedesát pět haléřů), tzn. že emisní ážio bude u každé této akcie ve výši 70.617,65 Kč (slovy sedmdesát tisíc še st set sedmnáct korun českých a šedesát pět haléřů), a jejichž emisní kurz bude splácen peněžitým vkladem předem určeným zájemcům. Všechny nové akcie budou upisovány bez využití přednostního práva, a to tak, že budou nabídnuty následujícím předem určeným zájemcům a jejich emisní kurz splacen následovně: - předem určenému zájemci, a to obchodní společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, IČ 47116617, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1897, kte rá upíše 759 (slovy sedm set padesát devět) ks nově vydaných akcií, jejichž emisní kurz bude splacen peněžitým vkladem na zvláštní účet společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. číslo 5308012/0800, vedený u České spořitelny, a.s., - předem určenému zájemci, a to obchodní společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, IČ 63998530, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3433, která upíše 260 (slovy dvě stě šedesát) ks nově vydaných akcií, jejichž emisní kurz bude splacen peněžitým vkladem na zvláštní účet společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. číslo 5308012/0800, vedený u České spořitelny, a.s., - předem určenému zájemci, a to obchodní společnosti Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pardubice, nám. Republiky 115, PSČ 53002, IČ 47452820, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddí l B, vložka 855, která upíše 280 (slovy dvě stě osmdesát) ks nově vydaných akcií, jejichž emisní kurz bude splacen peněžitým vkladem na zvláštní účet společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. číslo 5308012/0800, vedený u České spořitelny, a.s., a tudíž tyto akcie nebudou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky ve smyslu § 203 odst. 3 obchodního zákoníku. 3) Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných nových akcií a výše jejich emisního kurzu, místo a lhůta pro upsání nových akcií: - předem určenému zájemci, tj. obchodní společnost Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, obchodní společnost Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group a obchodní společnost Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insur ance Group upíší všech 1.299 (slovy jeden tisíc dvě stě devadesát devět) kusů nových kmenových akcií na jméno, v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých), u kterých nebude podána žádost o přijetí k ob chodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu, jejichž emisní kurz se nebude rovnat jejich jmenovité hodnotě, tj. bude činit u každé této akcie 1.070.617,65 Kč (slovy jeden milion sedmdesát tisíc šest set sedmnác t korun českých šedesát pět haléřů), tzn. že emisní ážio bude u každé této akcie ve výši 70.617,65 Kč (slovy sedmdesát tisíc šest set sedmnáct korun českých šedesát pět haléřů). Emisní kurz, včetně emisního ážia všech těchto 1.299 kusů upisovaných nových akcií, bude tedy představovat celkem částku 1.390.732.327,35 Kč (slovy jedna miliarda tři sta devadesát milionů sedm set třicet dva tisíc tři sta dvacet sem korun českých a třicet pět haléřů). Místem pro upisování akcií předem určenými zájemci je sídlo společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. a lhůta pro upisování akcií třemi výše uvedenými předem určenými zájemci, činí jeden měsíc ode dne rozhodnutí valné hromady, s tím, že oznáme ní počátku běhu lhůty bude učiněno písemně v den rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, a to osobním předáním oznámení zájemcům o upsání akcií nebo zasláním e-mailové zprávy obsahující oznámení zájemcům o upsání akcií. Představenstvo společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. je povinno dnem přijetí tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti podat návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstř íku. Upisovaní akcií nemůže začít dříve, než bude rozhodnutí (usnesení) valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na r ozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh smlouvy o upsání akcií bude tudíž obsahovat rozvazovací podmínku, jíž je právní moc př ípadného rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 6.11.2012 - 14.12.2012
Na základě projektu přeměny - "Projekt vnitrostátní fúze sloučením", vyhotoveného v souladu s ustanovením zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, týkajícího se sloučení společnosti Main Point Ka rlin, a.s., IČ 267 25 487, se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7896, jako společnosti zanikající, se společností V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s., IČ 247 25 96 0, se sídlem Praha 4, Antala Staška 2027/79, PSČ 140 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16429, jako společností nástupnickou, došlo ve smyslu ust. § 2 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, k realizaci vnitrostátní fúze sloučením společností V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. a Main Point Karlin, a.s.. Na nástupnickou společnost V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s., přešlo v důs ledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti Main Point Karlin, a.s., včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Rozhodným dnem pro fúzi byl stanoven den 1.dubna 2012. 1.7.2012
Jediný akcionář společnost Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group rozhodl rozhodnutím jediného akcionáře společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. obsaženým v notářském zápisu JUDr. Miroslava Nováka, notáře v Praze, ze dne 27. čer vence 2011, Nz 654/2011, N 685/2011, o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti s obchodní firmou V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s., z jeho současné výše 152.000.000,- Kč (slovy: jedno sto padesát dva milionů korun českých) o částku 1.220.0 00.000,- Kč (slovy: jedna milarda dvě stě dvacet milionů korun českých) na novou výši základního kapitálu 1.372.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda tři sta sedmdesát dva miliony korun českých), a to bez připuštění upisování akcií nad částku navrhovaného z výšení základního kapitálu, a to za těchto podmínek: 1. Základní kapitál se zvyšuje upsáním 1.220 (slovy: jednoho tisíce dvě stě dvaceti) kusů nových kmenových akcií společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s., které budou vydané v zaknihované podobě, budou znít na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). 2. Emisní kurz nových akcií společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. bude shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tj. bude činit 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za jednu akcii. 3. Všech 1.220 (slovy: jeden tisíc dvě stě dvacet) kusů nově upisovaných akcií bude upsáno bez využití přednostního práva, (kterého se jediný akcionář vzdal), a to předem určenými zájemci, kterými jsou: - Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, IČ: 471 16 617, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1897, a - Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Praha 4, Budějovická 5, PSČ 140 21, IČ: 639 98 530, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3433, s tím, že společnost Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, upíše 1.200 (slovy: jeden tisíc dvě stě akcií) podle smlouvy o upsání uzavřené akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku mezi společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna I nsurance Group a společností V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s., a společnost Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group upíše 20 (slovy: dvacet akcií) podle smlouvy o upsání akcií uzavřené podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku m ezi společností Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. a společností V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. S nově upsanými akciemi budou spojena stejná práva, jako s akciemi dříve upsanými. 4. Místem úpisu akcií bude sídlo společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s., tj. Praha 4, Antala Staška 2027/79, PSČ 140 00, přičemž lhůta pro upsání akcií činí jeden měsíc ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určený m zájemcům, a to společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, a společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, představenstvem společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. 5. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií předloží představenstvo společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. předem určeným zájemcům, tj. společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group a společnosti Česká podnikatelská pojišť ovna, a.s., Vienna Insurance Group, dnešním dnem, tj. dnem přijetí tohoto rozhodnutí, tj. dne 27. července 2011. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy stran na ní musí být ověřeny a smlouva musí obsahovat alespoň náležitosti stanovené § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. 6. Představenstvo polečnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. je povinno dnešním dnem, tj. dnem přijetí tohoto usnesení, tj. dne 27. července 2011, podat návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upiso vání akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 7. Tito předem určení zájemci budou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných akcií takto : - společnost Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group bude povinna splatit 100 % (slovy: jedno sto procent) emisního kursu všech 1.200 (slovy: jednoho tisíce dvě stě) nových akcií, které upíše, tj. částku 1.200.000.000,- Kč (slovy: jednu milia rdu dvě stě milionů korun českých), ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne uzavření předmětné smlouvy o upsání všech těchto 1.200 nových akcií, a to na zvláštní účet společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. číslo 4755232/0800 vedený u banky Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 452 44 782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171. - společnost Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group bude povinna splatit 100 % (slovy: jedno sto procent) emisního kursu všech 20 (slovy: dvaceti) nových akcií, které upíše, tj. částku 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun čes kých), ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne uzavření předmětné smlouvy o upsání všech těchto 20 nových akcií, a to na zvláštní účet společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. číslo 4755232/0800 vedený u banky Česká spořitelna, a.s., se sídlem Prah a 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 452 44 782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171. 28.7.2011 - 3.8.2011
Na základě projektu přeměny - "Projekt vnitrostátní fúze sloučením", vyhotoveného v souladu s ustanovením zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, týkajícího se sloučení společnosti KOORDITA, a.s., IČ: 27821650, se sídlem Ost rava, Hrabová, Místecká 329/258, PSČ 720 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3468, jako společnosti zanikající, se společností V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s., IČ: 24725960, se sídlem Praha 4, Anta la Staška 2027/79, PSČ 140 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16429, jako společností nástupnickou, došlo ve smyslu § 2 a násl. zák.č. 125/2008 Sb. k realizaci vnitrostátní fúze sloučením společností V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. a KOORDITA, a.s. Na nástupnickou společnost V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s., přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti KOORDITA, a.s., včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Rozh odným dnem pro fúzi byl stanoven den 1. ledna 2011. 1.7.2011
Jediný akcionář společnost Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group rozhodl rozhodnutím jediného akcionáře společnosti obsaženým v notářském zápisu Judr. Miroslava Nováka, notáře v Praze, ze dne 21. září 2010, Nz 843/2010, N 894/2010, o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti s obchodní firmou V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s., z jeho současné výše 2.000.000,--Kč (slovy dva miliony korun českých) o částku 150.000.000,-- Kč (slovy jedno sto padesát milionů korun českých), na novou výši základního kapitálu 152.000.000,--Kč (slovy jedno sto padesát dva milionů korun českých), a to bez připuštění upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, a to za těchto podmínek: 1. Základní kapitál se zvyšuje upsáním 150 (slovy jedno sto padesáti) kusů nových kmenových akcií společnosti V.I:G. ND, uzavřený investiční fond a.s., které budou vydané v zaknihované podobě, budou znít na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,--Kč (slovy: jeden milion korun českých). 2. Emisní kurz nových akcií společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. bude shodný s jejich nominální hodnotou, tj. bude činit 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) za jednu akcii. 3. Všech 150 (slovy jedno sto padesát) kusů nově upisovaných akcií bude upsáno bez využití přednostního práva, (kterého se tímto jediný akcionář vzdává), a to předem určeným zájemcem, kterým je jediný akcionář společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s., tj. společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, a budou jím upsány ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, uzavřené mezi společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group a společností V.I:G. ND, uzavřený investiční fond a.s. S nově upsanými akciemi budou spojena stejná práva, jako s akciemi dříve upsanými. 4. Místem úpisu akcií bude sídlo společností V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s., tj. Praha 4, Antala Staška 2027/79, PSČ 140 00,přičemž lhůta pro upsání akcií činí jeden měsíc ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání jedinému akcionáři, tj. společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group představenstvem společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s.. 5. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií předloží představenstvo společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. jedinému akcionáři, tj. společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, dnešním dnem tj. dnem přijetí tohoto rozhodnutí, tj. 21.9.2010. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy stran na ní musí být ověřeny a smlouva musí obsahovat alespoň náležitosti stanovené § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. 6. Představenstvo společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. je povinno dnešním dnem, tj. dnem přijetí tohoto usnesení, tj. 21.9.2010, podat návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 7. Tento jediný akcionář bude povinen splatit 100 % (slovy jedno sto procent) emisního kursu všech 150 (slovy jedno sto padesáti) nových akcií, které upíše, tj. částku 150.000.000,-- Kč (slovy jedno sto padesát milionů korun českých), ve lhůtě do 30 (slovy třiceti) dnů ode dne uzavření předmětné smlouvy o upsání všech těchto 150 nových akcií, a to na zvláštní účet společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. číslo 4353612/0800 vedený u banky Česká spořitelna, a.s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171. 24.9.2010 - 20.10.2010

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 24725960
Obchodní firma: VIG ND, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 8
Vznik první živnosti: 14.1.2015
Celkový počet živností: 1
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 24725960
Firma: VIG ND, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 8
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 20.8.2010

Kontakty na VIG ND, a.s. IČO: 24725960

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Pobřežní 665/21 , Praha 186 00 12.1.2015
Sídlo: Antala Staška 2027/79 , Praha 140 00 20.8.2010 - 12.1.2015

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Pobřežní 665/21, Praha 186 00

Obory činností VIG ND, a.s. IČO: 24725960

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Výroba,obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 21.1.2015
obhospodařování a administrace majetku společnosti dle § 9 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů 26.8.2014 - 31.12.2014
kolektivní investování podle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, na základě povolení České národní banky k činnosti investičního fondu 20.8.2010 - 26.8.2014

Předmět činnosti dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 12.1.2015

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 14.1.2015

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Činnosti v oblasti informačních technologií
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Univerzální administrativní činnosti
Ostatní vzdělávání

Vedení firmy VIG ND, a.s. IČO: 24725960

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně. 12.1.2015
Člen představenstva zastupuje společnost ve všech věcech. Za společnost jedná člen představenstva samostatně. 26.8.2014 - 12.1.2015
Člen představenstva zastupuje společnost ve všech věcech samostatně. Jediný člen představenstva při zastupování společnosti připojí k obchodní firmě solečnosti svůj podpis. 14.7.2014 - 26.8.2014
Jménem společnosti jednají dva členové představenstva společně. 20.8.2010 - 14.7.2014
Jméno: Ing. Luděk Marek 12.7.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 2.1.2015
Ve funkci: od 1.7.2018
Adresa: Počernická 3226/2, Praha 100 00
Jméno: Ing. Mgr. Judita Říhová 12.7.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2018
Adresa: Zubatého 269/1, Praha 150 00
Jméno: Ing. Marek Šubrt 17.1.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2019
Adresa: Do Lipan 677/32, Praha 103 00
Jméno: Ing. Vít Rozsypal 20.8.2010 - 15.8.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.8.2010 do 14.7.2014
Ve funkci: do 14.7.2014
Adresa: Na Sídlišti 350, Divišov 257 26
Jméno: Ing. Jaroslav Suk 20.8.2010 - 11.10.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 20.8.2010 do 14.7.2014
Ve funkci: od 20.8.2010 do 14.7.2014
Adresa: Akátová 2803, Louny 440 01
Jméno: Ing. Luděk Marek 20.8.2010 - 14.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.8.2010 do 14.7.2014
Ve funkci: do 14.7.2014
Adresa: Počernická 3226/2, Praha 100 00
Jméno: Ing. Vít Rozsypal 15.8.2013 - 14.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.8.2010 do 14.7.2014
Ve funkci: do 14.7.2014
Adresa: Na Sídlišti 350, Divišov 257 26
Jméno: Ing. Jaroslav Suk 11.10.2013 - 14.7.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 20.8.2010 do 14.7.2014
Ve funkci: od 20.8.2010 do 14.7.2014
Adresa: Akátová 2803, Louny 440 01
Jméno: Ing. Luděk Marek 12.1.2015 - 12.7.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.1.2015
Adresa: Počernická 3226/2, Praha 100 00
Jméno: Ing. Jaroslav Suk 12.1.2015 - 12.7.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 2.1.2015 do 30.6.2018
Ve funkci: od 2.1.2015 do 30.6.2018
Adresa: Akátová 2803, Louny 440 01
Jméno: Ing. Vít Rozsypal 12.1.2015 - 17.1.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.1.2015 do 31.12.2018
Adresa: Na Sídlišti 350, Divišov 257 26

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Jaroslav Besperát 1.9.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.8.2016
Adresa: Čenovická 2142, Praha 190 16
Jméno: Mag. Gerhard Lahner 12.7.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.8.2017
Ve funkci: od 25.6.2018
Adresa: Gartengasse 21 , 2130 Mistelbach Rakouská republika
Jméno: Ing. Jaroslav Kulhánek 17.1.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2019
Adresa: Zalomená 175/22, Hradec Králové 500 02
Jméno: RNDr. Petr Zapletal MBA 20.8.2010 - 30.8.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.8.2010 do 20.8.2011
Ve funkci: od 20.8.2010 do 20.8.2011
Adresa: Na zahrádkách 307, Praha 149 00
Jméno: Ing. Jaroslav Besperát 20.8.2010 - 30.8.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.8.2010 do 20.8.2011
Ve funkci: do 20.8.2011
Adresa: Čenovická 2142, Praha 190 16
Jméno: Mag. Gerhard Lahner 20.8.2010 - 30.8.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.8.2010 do 20.8.2011
Ve funkci: do 20.8.2011
Adresa: Rakouská republika
Mistelbach, Gartengasse 21, 2130
Jméno: Mag. Gerhard Lahner 30.8.2011 - 3.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.8.2011 do 30.6.2014
Ve funkci: od 20.8.2011 do 30.6.2014
Adresa: Rakouská republika
Mistelbach, Gartengasse 21, 2130
Jméno: Gary Wheatley Mazzotti 3.7.2014 - 15.11.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2014
Adresa: Statenická 365, Statenice 252 62
Jméno: Ing. Jaroslav Besperát 30.8.2011 - 12.12.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.8.2011
Ve funkci: od 20.8.2011
Adresa: Čenovická 2142, Praha 190 16
Jméno: RNDr. Petr Zapletal MBA 30.8.2011 - 2.1.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.8.2011
Ve funkci: od 20.8.2011
Adresa: Na zahrádkách 307, Praha 149 00
Jméno: Ing. Jaroslav Besperát 12.12.2015 - 1.9.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.8.2011 do 19.8.2016
Ve funkci: od 20.8.2011 do 19.8.2016
Adresa: Čenovická 2142, Praha 190 16
Jméno: RNDr. Petr Zapletal MBA 2.1.2016 - 1.9.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.8.2011 do 19.8.2016
Ve funkci: od 20.8.2011 do 19.8.2016
Adresa: Na zahrádkách 307, Praha 149 00
Jméno: Gary Wheatley Mazzotti 15.11.2015 - 18.8.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2014 do 31.5.2017
Adresa: Statenická 365, Statenice 252 62
Jméno: RNDr. Petr Zapletal MBA 1.9.2016 - 12.7.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.8.2016 do 31.12.2017
Ve funkci: od 20.8.2016 do 31.12.2017
Adresa: Na zahrádkách 307, Praha 149 00
Jméno: Mag. Gerhard Lahner 18.8.2017 - 12.7.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.8.2017
Adresa: Gartengasse 21 , 2130 Mistelbach Rakouská republika
Jméno: Ing. Marek Šubrt 12.7.2018 - 17.1.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2018 do 31.12.2018
Adresa: Do Lipan 677/32, Praha 103 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Luděk Marek
Člen statutárního orgánu: Ing. Mgr. Judita Říhová
Člen statutárního orgánu: Ing. Marek Šubrt

Vlastníci firmy VIG ND, a.s. IČO: 24725960

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 2 391 000 000 Kč 100% 22.2.2016
zakladni 2 671 000 000 Kč 100% 14.12.2012 - 22.2.2016
zakladni 1 372 000 000 Kč 100% 3.8.2011 - 14.12.2012
zakladni 152 000 000 Kč 100% 20.10.2010 - 3.8.2011
zakladni 2 000 000 Kč - 20.8.2010 - 20.10.2010

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 2 391 22.2.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 2 671 21.1.2015 - 22.2.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 2 671 14.12.2012 - 21.1.2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 1 372 3.8.2011 - 14.12.2012
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 152 20.10.2010 - 3.8.2011
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 2 20.8.2010 - 20.10.2010

Sbírka Listin VIG ND, a.s. IČO: 24725960

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 16429/SL 43 notářský zápis [NZ 584/2015] Městský soud v Praze 15.10.2015 22.2.2016 21
B 16429/SL 42 notářský zápis [NZ 584/2015] Městský soud v Praze 15.10.2015 15.10.2015 21
B 16429/SL 41 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 19.6.2015 26.6.2015 57
B 16429/SL 40 notářský zápis [NZ 730/2014], stanovy společnosti Městský soud v Praze 18.12.2014 9.1.2015 13.1.2015 53
B 16429/SL 39 ostatní zápis z jednání DR/ volba předs. Městský soud v Praze 2.1.2015 9.1.2015 13.1.2015 2
B 16429/SL 38 ostatní zápis z jednání předs. Městský soud v Praze 2.1.2015 9.1.2015 13.1.2015 2
B 16429/SL 37 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 15.8.2014 14.10.2014 54
B 16429/SL 36 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 10.9.2014 3.10.2014 54
B 16429/SL 35 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.6.2014 7.7.2014 17.7.2014 21
B 16429/SL 34 ostatní statut Městský soud v Praze 25.6.2014 7.7.2014 17.7.2014 23
B 16429/SL 33 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 339/2014 Městský soud v Praze 25.6.2014 7.7.2014 17.7.2014 14
B 16429/SL 32 notářský zápis  NZ 375/2013 Městský soud v Praze 20.5.2013 19.8.2013 6.9.2013 34
B 16429/SL 31 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 19.8.2013 6.9.2013 47
B 16429/SL 30 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 12.6.2013 2.7.2013 46
B 16429/SL 29 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.1.2013 26.2.2013 6.3.2013 17
B 16429/SL 28 ostatní zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 30.10.2012 3.12.2012 19.12.2012 3
B 16429/SL 27 notářský zápis NZ 788/2012 Městský soud v Praze 30.10.2012 3.12.2012 19.12.2012 31
B 16429/SL 26 notářský zápis NZ 788/2012 Městský soud v Praze 30.10.2012 30.10.2012 21.11.2012 31
B 16429/SL 25 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 3.7.2012 15.8.2012 44
B 16429/SL 24 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2011 +dozorčí rada Městský soud v Praze 31.12.2011 16.7.2012 10.8.2012 46
B 16429/SL 23 účetní závěrka, zpráva auditora k 1.4.2012-zahajovací rozvaha Městský soud v Praze 1.4.2012 5.6.2012 10.7.2012 7
B 16429/SL 22 účetní závěrka, zpráva auditora k 31.3.2012 Městský soud v Praze 31.3.2012 5.6.2012 10.7.2012 29
B 16429/SL 21 notářský zápis NZ 144/2012-projekt fúze Městský soud v Praze 17.5.2012 5.6.2012 10.7.2012 41
B 16429/SL 20 ostatní - plná moc Městský soud v Praze 28.3.2012 6.4.2012 13.4.2012 2
B 16429/SL 19 stanovy společnosti Městský soud v Praze 3.8.2011 6.4.2012 13.4.2012 17
B 16429/SL 18 ostatní - projekt fúze Městský soud v Praze 22.2.2012 6.4.2012 13.4.2012 10
B 16429/SL 17 ostatní rozhodnutí představenstva Městský soud v Praze 1.6.2011 9.9.2011 2
B 16429/SL 16 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 5.8.2011 15.8.2011 40
B 16429/SL 15 notářský zápis - NZ 654/2011 Městský soud v Praze 27.7.2011 29.7.2011 33
B 16429/SL 14 ostatní -rozhodnutí představenstva Městský soud v Praze 16.3.2011 27.7.2011 2
B 16429/SL 13 účetní závěrka, zpráva auditora k 1.1.2011-zahajovací rozvaha Městský soud v Praze 1.1.2011 27.7.2011 7
B 16429/SL 12 účetní závěrka, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 27.7.2011 26
B 16429/SL 11 notářský zápis - NZ 146/2011-projekt fúze Městský soud v Praze 1.6.2011 27.7.2011 30
B 16429/SL 10 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 21.6.2011 29.6.2011 43
B 16429/SL 9 ostatní -plná moc Městský soud v Praze 18.4.2011 21.4.2011 22.4.2011 1
B 16429/SL 8 ostatní -projekt vnitrostátní fúze Městský soud v Praze 16.3.2011 21.4.2011 22.4.2011 13
B 16429/SL 7 smlouvy o převodu obchod. podílu Městský soud v Praze 21.9.2009 6.10.2010 20
B 16429/SL 6 notářský zápis NZ 843/2010 Městský soud v Praze 21.9.2009 6.10.2010 25
B 16429/SL 5 podpisové vzory Městský soud v Praze 12.8.2010 17.8.2010 25.9.2010 1
B 16429/SL 4 podpisové vzory Městský soud v Praze 10.8.2010 17.8.2010 25.9.2010 2
B 16429/SL 3 podpisové vzory Městský soud v Praze 4.8.2010 17.8.2010 25.9.2010 2
B 16429/SL 2 ostatní zápis z představenstva Městský soud v Praze 2.8.2010 17.8.2010 25.9.2010 2
B 16429/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ 419/2010 Městský soud v Praze 6.5.2010 17.8.2010 25.9.2010 39

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení VIG ND, a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu VIG ND, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.