Tylex Letovice, akciová společnost Letovice IČO: 00013366

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Tylex Letovice, akciová společnost, která sídlí v obci Letovice a bylo jí přiděleno IČO 00013366.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Tylex Letovice, akciová společnost se sídlem v obci Letovice byla založena v roce 1991. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 33 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Barvení a chemická úprava textilií , Výroba textilního zboží (kromě oděvů a oděvních doplňků) a další.

Základní údaje o Tylex Letovice, akciová společnost IČO: 00013366

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Brně 14.3.1991
Spisová značka: B 391
IČO: 00013366
Obchodní firma: Tylex Letovice, akciová společnost
Právní forma: Akciová společnost 14.3.1991
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 14.3.1991
Jediný akcionář rozhodl o snížení základního kapitálu Společnosti takto: a)důvody a účel navrhovaného snížení základního kapitálu: Důvodem snížení základního kapitálu Společnosti je částečná úhrada ztráty Společnosti z let 2013, 2016, 2017 a 2018 ve výši 26.910.996,- Kč. Účelem snížení základního kapitálu je přizpůsobení výše základního kapitálu ekonomickému stavu Společnosti vzhledem ke generovaným ztrátám Společnosti. Zbylá část ztráty Společnosti ve výši 60 563,30 Kč, jež není předmětem snížení základního kapitálu, bude ponechána na účtu neuhrazené ztráty z minulých let. b)rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení: Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 26.910.996,- Kč (slovy: dvacet šest milionů devět set deset tisíc devět set devadesát šest korun českých) z původní výše 96.110.700,- Kč (slovy: devadesát šest milionů sto deset tisíc sedm set korun českých ) na novou výši 69.199.704,- Kč (slovy: šedesát devět milionů sto devadesát devět tisíc sedm set čtyři korun českých). Způsobem provedení snížení základného kapitálu je snížení jmenovité hodnoty akcií výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou, tj. výměnou akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 300,- Kč za akcie o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 216,- Kč. Na požádání akcionáře mohou být akcie při výměně nahrazeny hromadnou listinou. c)způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení: Celá částka snížení základního kapitálu Společnosti, tj. částka 26.910.996,- Kč bude použita na úhradu ztrát z let 2013, 2016, 2017 a 2018 a bude zúčtována s účtem 429 -Neuhrazená ztráta minulých let. d) lhůta pro předložení akcií k výměně: Lhůta pro předložení akcií k výměně činí devadesát (90) dnů a počíná běžet dnem účinnosti rozhodnutí o snížení základního kapitálu. 24.5.2019
Valnou hromadou dne 28.8.2018 schválený návrh BANAL Invest s.r.o. na nucený přechod všech účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního akcionáře dle ust. § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích zní: 1/ Určuje, že hlavním akcionářem společnosti Tylex Letovice, akciová společnost, je společnost BANAL Invest s.r.o., IČ 24759414, se sídlem Brněnská 20/3, 679 61 Letovice, vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 69267 (Hlavní akcionář), která vlas tní ve Společnosti účastnické cenné papíry (akcie), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o této valné hromady (tj. ke dni 27. 6. 2018 ) přesahovala a k rozhodnému dni pro konání této valné hromady přesahuje 90% (devadesát procen t) základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% (devadesátiprocentní) podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Tato skutečnost byla osvědčena při předložení žádosti o svolání valné hromady dne 27.6.2018 a také před svoláním valné hr omady ze seznamu akcionářů platném ke dni rozeslání pozvánek. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou vykonat právo nuceného přechodu účastnických cenných papírů všech účastnických cenných papírů (akcií) ostatních akcionářů Společnosti na Hlavního akcio náře v souladu s § 375 a násl. ZOK. 2/ Rozhoduje ve smyslu § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům (akciím) Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti, odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni up lynutí 1 (jednoho) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budo u k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře. Představenstvo společnosti je povinno zapsat bez zbytečného odkladu po dni účinnosti přechodu Hlavního akcionáře do seznamu akcionářů Společnosti ve vztahu ke všem účastnickým cenným papírům (akciím) Společnosti. 3/ Určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne všem ostatním akcionářům Společnosti Protiplnění ve výši 43,10 Kč (čtyřicet tři korun českých a deset haléřů) za každou jednu kmenovou akcii Společnosti znějící na jméno v listinné podobě o jmenovité hodn otě po 300 Kč, včetně úroků obvyklých v době přechodu vlastnického práva, a dále určuje, že protiplnění poskytne Hlavní akcionář, resp. jím pověřená osoba ve lhůtě nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode Dne účinnosti přechodu, nicméně nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů cenné papíry, uvedené v odstavci 1. do 1 (jednoho) měsíce, případně v dodatečné lhůtě, určené společností, která nesmí být kratší než 14 (čtrnáct) dnů, postupuje společnost podle § 346 odst. 1 věty první ZOK. Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem Ing. Evy Jiráčkové číslo znaleckého posudku č. 420-1/2018 ze dne 6. 6. 2018. Znalecký posudek byl zpracován k 6. 6. 2018, což znamená, že byla splněna podmínka stanovená v § 376 od st. 1 ZOK. Ve výrokové části znaleckého posudku je uvedeno následující: Výsledek ocenění jmění a přiměřená hodnota protiplnění společnosti Tylex Letovice, akciová společnost Jmění společnosti Tylex Letovice, akciová společnost bylo k datu 31. 12. 2017 v souladu ve znaleckém posudku popsanou metodikou, oceněnou částkou 13 809 000 Kč (třináct milionů osm set devět tisíc korun českých). Hodnota přiměřeného protiplnění v procesu přechodu účastnických cenných papírů na jednu akcii společnosti Tylex Letovice, akciová společnost činí 43,10 Kč (čtyřicet tři korun českých deset haléř ů). Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář společnosti prostřednictvím bankovní instituce (Pověřená osoba) Komerční banky, a.s. Skutečnost, že Hlavní akcionář předal Pověřené osobě peněžní prostředky ve výši odpovídající celkové částce Protiplnění pro všechny ostatní akcionáře Společnosti, doložil Hlavní akcionář předáním potvrzení, vydaného Pověřenou osobou před konáním této valn é hromady představenstvem Společnosti. 4/ Schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím Pověřené osoby. Pověřená osoba poskytne protiplnění tomu, kdo bude vlastníkem účastnických cenných papírů (akcií) Společnost ke dni účinnosti přechodu, ledaže bude prokáz án vznik zástavního práva k těmto cenným papírům, pak poskytne Protiplnění zástavnímu věřiteli, to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo (ustanovení § 389, odst. 1 ZOK), a to nejpozději však do 30 (třiceti) dnů po Dni účinnosti přechodu. 16.1.2019
Počet členů statutárního orgánu: 5 9.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 9.7.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 9.7.2014 - 19.3.2019
1) Základní kapitál se snižuje o částku 32 036 900,- Kč z původní výše 128 147 600,- Kč na novou výši 96 110 700,- Kč. 2) Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada ztáty z roku 2011 ve výši - 26 856 669,26 Kč a tvorba rezervního fondu k úhradě budoucí ztráty ve výši 5 180 230,74 Kč, když dosavadní výše základního kapitálu je pro obchodní činnost společnosti z ekonomic kého hlediska nepřiměřeně vysoká. 3) Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti tak, že se jmenovitá hodnota každé akcie sníží z 400,00 Kč na novou jmenovitou hodnotu 300,00 Kč každé akcie společnosti. Částka 26 856 669,26 Kč z c elkové hodnoty snížení základního kapitálu bude použita na úhradu ztráty z roku 2011, tedy částka 26 856 669,26 Kč z celkové hodnoty snížení základního kapitálu bude zúčtována s účtem 429 - Neuhrazená ztráta minulých let. Částka 5 180 230,74 Kč z celkové hodnoty snížení základního kapitálu bude převedena do rezervního fondu společnosti za účelem uhrazení budoucí ztráty, tedy částka 5 180 230,74 Kč z celkové hodnoty snížení základního kapitálu bude zaúčtována na účet 421- Rezervní fond. 4) Snížení základního kapitálu bude provedeno výměnou dosavadní akcie za novou akcii. Představenstvo společnosti do 30 (třicet) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání v alné hromady akcionáře společnosti k předložení akcií za účelem výměny dosavadních akcií za nové akcie. Lhůta pro předložení akcií akcionáři společnosti za účelem výměny dosavadních akcií za nové akcie činí 60 (šedesát) kalendářních dnů ode dne zápisu sní žení základního kapitálu v obchodním rejstříku a místem k předložení akcií je adresa sídla společnosti Brněnská čp. 20, orientační 3, 679 61 Letovice. Dále jsou na pozvánce uvedeny vybrané údaje z řádné účetní závěrky s informací, kde a kdy lze do účetní závěrky nahlédnout. 12.6.2012 - 12.6.2012
Řádná valná hromada společnosti přijala na svém zasedání konaném dne 22.5.2009 rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti takto: a) rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 112 129 150,- Kč (slovy: jedno sto dvanáct milionů jedno sto dvacet devět tisíc jedno sto padesát korun českých) z původní výše 240 276 750,- Kč (slovy: dvě sta čtyřic et milionů dvě sta sedmdesát šest tisíc sedm set padesát korun českých) na novou výši 128 147 600,- Kč (slovy: jedno sto dvacet osm milionů jedno sto čtyřicet sedm tisíc šest set korun českých) b) důvod snížení základního kapitálu: Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada ztráty z minulých let ve výši 91 648 366,28 Kč (slovy: devadesát jeden milion šest set čtyřicet osm tisíc tři sta šedesát šest 28/100 korun českých) a tvorba rezervního fo ndu k úhradě budoucí ztráty ve výši 20 480 783,72 Kč (slovy: dvacet milionů čtyřista osmdesát tisíc sedm set osmdesát tři 72/100 korun českých), když dosavadní výše základního kapitálu je pro obchodní činnost společnosti z ekonomického hlediska nepřiměřen ě vysoká. c) způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Částka 91.648.366,28 Kč (slovy: devadesát jeden milion šest set čtyřicet osm tisíc tři sta šedesát šest 28/100 korun českých) z celkové hodnoty snížení základního kapitálu bu de použita na úhradu ztráty z minulých let (evidované účetnictví společnosti dle účetní závěrky ke dni 31.12.2008), tedy částka 91.648.366,28 Kč (slovy: devadesát jeden milion šest set čtyřicet osm tisíc tři sta šedesát šest 28/100 korun českých) z celkov é hodnoty snížení základního kapitálu bude zúčtována s účtem 429 - Neuhrazená ztráta minulých let. Částka 20.480.783,72 Kč (slovy: dvacet milionů čtyři sta osmdesát tisíc sedm set osmdesát tři 72/100 korun českých) z celkové hodnoty snížení základního kapitálu bude převedena do rezervního fondu společnosti za účelem uhrazení budoucí ztráty, tedy částka 20.480.783,72 (slovy: dvacet milionů čtyři sta osmdesát tisíc sedm set osmdesát tři 72/100 korun českých) z celkové hodnoty snížení základního kapitálu bude zaúčtována na účet 421 - Rezervní fond. d) Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno: Vzhledem ke skutečnosti, že společnost nemá ve svém majetku žádné vlastní akcie bude snížení základního kapitálu provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti tak, že se současná jmenovitá hodnota každé akcie sníží ze 750,- Kč (slovy: sedm set padesát korun českých) každé akcie společnosti, tj. po snížení základního kapitálu bude základní kapitál ve výši 128.147.600,- Kč (slovy: jedno sto dvacet osm milionů jedno sto čtyř icet sedm tisíc šest set korun českých) rozdělen na 320.369 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 400,- Kč, znějících na jméno a majících listinou podobu. Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní ak cii s podpisem předsedy představenstva společnosti. e) Lhůta k předložení listinných akcií: Představenstvo společnosti do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře společnosti k p ředložení akcií za účelem vyznačení nižší jmenovité hodnoty. Lhůta pro předložení akcií akcionáři společnosti za účelem vyznačení snížení základního kapitálu v obchodním rejstříku a místem k předložení akcií je adresa sídla společnosti Brněnská čp. 20, or ientační 3, 679 61 Letovice. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle § 214 obchodního zákoníku. 22.9.2009 - 22.9.2009
Valná hromada společnosti Tylex Letovice, akciová společnost dne 16.05.2008 rozhodla o snížení základního kapitálu takto: a) Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál se snižuje o částku 80 092 250,-Kč (slovy: osmdesát milionů devadesát dva tisíce dvě stě padesát korun českých) z původní výše 320 369 000,-Kč (slovy: tři sta dvacet milionů tři sta šedesát devět tis íc korun českých) na novou výši 240 276 750,-Kč (slovy: dvě sta čtyřicet milionů dvě stě sedmdesát šest tisíc sedm set padesát korun českých). b) Důvod snížení základního kapitálu: Důvodem snížení základního kapitálu je jednak úhrada ztráty z minulých let ve výši 34 693 448,81 Kč (slovy: třicet čtyři miliony šest set devadesát tři tisíce čtyři sta čtyřicet osm 81/100 korun českých), tvorba rez ervního fondu k úhradě budoucí ztráty ve výši 41 629 754,13 Kč (slovy: čtyřicet jeden milion šest set dvacet devět tisíc sedm set padesát čtyři 13/100 korun českých) a uvolnění prostředků společnosti vázaných v základním kapitálu ve výši 3 769 047,06 Kč ( slovy: tři miliony sedm set šedesát devět tisíc čtyřicet sedm 6/100 korun českých) ve prospěch akcionářů, když dosavadní výše základního kapitálu je pro obchodní činnost společnosti z ekonomického hlediska nepřiměřeně vysoká. c) Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Částka ve výši 34 693 448,81 Kč (slovy: třicet čtyři miliony šest set devadesát tři tisíce čtyři sta čtyřicet osm 81/100 korun českých) z celkové hodnoty snížení základního kapitálu bude použita na úhradu ztráty z minulých let (evidované v účetnictví spol ečnosti dle účetní závěrky ke dni 31.12.2007), tedy částka 34 693 448, 81 Kč (slovy: třicet čtyři miliony šest set devadesát tři tisíce čtyři sta čtyřicet osm 81/100 korun českých), z celkové hodnoty snížení základního kapitálu bude zaúčtována s účtem 429 - Neuhrazená ztráta minulých let. Částka ve vyši 41 629 754,13 Kč (slovy: čtyřicet jeden milion šest set dvacet devět tisíc sedm set padesát čtyři 13/100 korun českých) z celkové hodnoty snížení základního kapitálu bude převedena do rezervního fondu spol ečnosti za účelem uhrazení budoucí ztráty, tedy částka 41 629 754,13Kč (slovy: čtyřicet jeden milion šest set dvacet devět tisíc sedm set padesát čtyři 13/100 korun českých) z celkové hodnoty snížení základního kapitálu bude zaúčtována na 421 - Rezervní fond. Částka 3 769 047,06 Kč (slovy: tři miliony sedm set šedesát devět tisíc čtyřicet sedm 6/100 korun českých) z celkové hodnoty snížení základního kapitálu bude použita na výplatu akcionářům, tedy částka 3 769 047,06 Kč (slovy: tři miliony sedm set šed esát devět tisíc čtyřicet sedm 6/100 korun českých) z celkové hodnoty snížení základního kapitálu bude zaúčtována na účet 379 - Jiné závazky jako závazek vůči akcionářům. Tato částka bude vyplacena akcionářům společnosti, kteří budou majiteli akcií společ nosti ke dni zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejtříku. Výplata akcionářům bude provedena bez zbytečného odkladu po zápisu snížení základního kapitálu tak, že částka odpovídající snížení základního kapitálu dle počtu akcií v majetku akcion áře bude poukázána bezhotovostně na číslo účtu u peněžního ústavu, který akcionář společnosti oznámil. Pokud se tak společnost s akcionářem v souladu s platnými právními předpisy dohodnou, může být tato částka vyplacena akcionáři v hotovosti při předložen í akcií za účelem vyznačení nižší jmenovité hodnoty. d) Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno: Vzhledem ke skutečnosti, že společnost nemá ve svém majetku žádné vlastní akcie bude snížení základního kapitálu provedeno snížením jmenovité hodnoty dosavadních akcií, a to tak, že současná jmenovitá hodnota každé jedné akcie, která činí 1.000,-Kč (slovy : jeden tisíc korun českých) bude snížena na částku 750,-Kč (slovy: sedm set padesát korun českých), tj. po snížení základního kapitálu bude základní kapitál ve výši 240 276 750,-Kč (slovy: dvě sta čtyřicet milionů dvě stě sedmdesát šest tisíc sedm set pa desát korun českých) rozdělen na 320 369 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 750,-Kč, znějících na jméno a majících listinnou podobu. Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcii s podpisem před sedy představenstva společnosti. e) Lhůta k přeložení listinných akcií: Představenstvo společnosti do 30 (třicet) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře společnosti k předloložení akcií za účelem vyznačení nižší jme novité hodnoty. Představenstvo společnosti současně vyzve akcionáře ke sdělení čísla účtu a peněžního ústavu, u kterého je účet veden, na který bude akcionáři částka odpovídající snížení základního kapitálu dle počtu jeho akcií poukázána bezhotovostně s t ím, že pokud se tak společnost s akcionářem v souladu s platnými právními předpisy dohodnou, může být příslušná částka vyplacena akcionáři v hotovosti při předložení akcií za účelem vyznačení nižší jmenovité hodnoty s tím, že lhůta pro předložení akcií ak cionáři společnosti za účelem vyznačení nižší jmenovité hodnoty akcií činí 60 (šedesát) kalendářních dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu v obchodním rejstříku a místem k předložení akcií je adresa sídla společnosti Brněnská čp.20, orientační 3, 679 61 Letovice. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle § 214 obchodního zákoníku. 20.6.2008 - 8.1.2009
Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém valnou hromadou společnosti konanou dne 27.9.2001. 3.5.2002 - 13.7.2005
Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém valnou hromadou společnosti konanou dne 20.6.2001. 8.3.2002 - 3.5.2002
Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém valnou hromadou konanou dne 1.7.1999. 19.8.1999 - 8.3.2002
Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém valnou hromadou konanou dne 25.6.1997. 16.10.1997 - 19.8.1999
Základní jmění: 320 369 000 Kč, splaceno. 1.11.1996 - 21.6.2002
Způsob zřízení: Rozhodnutí č. 481/1990 ministra průmyslu ČR ze dne 26.11.1990, kterým byl bez likvidace zrušen s.p. Tylex, továrny krajek a tylů se sídlem v Letovicích dnem 30.11.1990 a dnem 1.12.1990 byl jeho celý hmotný majetek vložen do nově založené a.s. Tylex Letovice se sídlem v Letovicích. 14.3.1991

Aktuální kontaktní údaje Tylex Letovice, akciová společnost

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 00013366
Obchodní firma: Tylex Letovice, akciová společnost
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Boskovice
Vznik první živnosti: 30.9.1992
Celkový počet živností: 24
Aktivních živností: 2

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 00013366
Firma: Tylex Letovice, akciová společnost
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Blansko
Základní územní jednotka: Letovice
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.1972

Kontakty na Tylex Letovice, akciová společnost IČO: 00013366

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Brněnská 20/3 , Letovice 679 61 9.7.2014
Sídlo: Brněnská 20/3 , Letovice 679 61 22.2.2012 - 9.7.2014
Sídlo: Brněnská 20/3 , Letovice 679 61 8.3.2002 - 22.2.2012
Sídlo: Brněnská 20/3 , Letovice 679 61 14.3.1991 - 8.3.2002

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Brněnská 20/3, Letovice 679 61

Obory činností Tylex Letovice, akciová společnost IČO: 00013366

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 12.8.2009
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 13.7.2005 - 12.8.2009
barvení a chemická úprava textilií 8.3.2002
výroba textilního zboží (kromě oděvů a oděvních doplňků) 8.3.2002 - 12.8.2009
výroba pletených a háčkovaných výrobků, řemeslné zpracování textilií 8.3.2002 - 12.8.2009
výroba textilních vláken a tkanin 8.3.2002 - 12.8.2009
velkoobchod 8.3.2002 - 12.8.2009
specializovaný maloobchod 8.3.2002 - 12.8.2009
projektová a inženýrská činnost v rozsahu udělených oprávnění 14.3.1991 - 8.6.1993
činnost střediska praktického vyučování 14.3.1991 - 8.6.1993
výroba a prodej záclon, tylů, krajek, výšivek, bytových textilií, punčochového zboží a technických textilií 14.3.1991 - 8.3.2002
strojního zařízení a náhradních dílů 14.3.1991 - 8.3.2002
maloobchodní prodej textilních výrobků 14.3.1991 - 8.3.2002
zahraničně obchodní činnost v rozsahu udělených oprávnění dle registrace 14.3.1991 - 8.3.2002
obchodní činnost a poskytování služeb 14.3.1991 - 8.3.2002

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Brněnská 20/3 , Letovice 679 61
Identifikační číslo provozovny: 1003624006
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Zahájení provozování: 30.9.1992

Živnost č. 2 Barvení a chemická úprava textilií

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 18.6.2001
Provozovna č. 1
Provozovna: Brněnská 20/3 , Letovice 679 61
Identifikační číslo provozovny: 1003624006
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.6.2001

Živnost č. 3 Výroba textilního zboží (kromě oděvů a oděvních doplňků)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Výroba pletených a háčkovaných výrobků, řemeslné zpracování textilií

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Výroba textilních vláken a tkanin

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Obchodní činnost včetně zahraniční s výjimkou činností taxativně stanovených živnostenským zákonem

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 13.6.2001

Živnost č. 10 Projektová činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.10.1992
Zánik oprávnění: 23.9.1996

Živnost č. 11 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.10.1992
Zánik oprávnění: 29.12.1997

Živnost č. 12 Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1993
Zánik oprávnění: 27.4.2001

Živnost č. 13 Leštění kovů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1993
Zánik oprávnění: 27.4.2001

Živnost č. 14 Kovoobráběčství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1993
Zánik oprávnění: 29.5.2001

Živnost č. 15 Broušení a leštění kovů s výjimkou broušení nožů, nůžek a jednoduchých nástrojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1993
Zánik oprávnění: 5.9.1996

Živnost č. 16 Zámečnictví

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1993
Zánik oprávnění: 29.5.2001

Živnost č. 17 Slévání železných i neželezných obecných kovů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1993
Zánik oprávnění: 26.9.1996

Živnost č. 18 Kovoobrábění

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1993
Zánik oprávnění: 5.9.1996

Živnost č. 19 Slévárenství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1993
Zánik oprávnění: 29.5.2001

Živnost č. 20 Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní provozovaná vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti - vnitrostátní provozovaná vozidly nad 3,5 tuny celkové hmotnosti

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.1.1993
Zánik oprávnění: 29.5.2001

Živnost č. 21 Silniční motorová doprava

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.1.1993
Zánik oprávnění: 30.9.1996

Živnost č. 22 Hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení), vyjma prodeje nealkoholických nápojů, lahvového piva a doplňkového prodeje potravin na veřejných prostranstvích

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.1.1994
Zánik oprávnění: 18.9.1996

Živnost č. 23 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.1.1994
Zánik oprávnění: 2.3.2001

Živnost č. 24 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.5.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba pletených a háčkovaných materiálů
Výroba ostatních technických a průmyslových textilií
Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd

Vedení firmy Tylex Letovice, akciová společnost IČO: 00013366

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Způsob jednání: Jménem společnosti je oprávněn jednat za představenstvo předseda představenstva samostatně nebo na základě písemného pověření předsedy dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně nebo na základě písemného pověření předsedy dva členové představenstva společně. 24.7.2007
Způsob jednání: Jménem společnosti je oprávněn jednat představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti alespoň dva členové představenstva. Jménem společnosti podepisuje představenstvo tak, že k napsané, vytištěné nebo jinak vyznačené firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením jména a funkce společně dva členové představenstva. 4.3.2003 - 24.7.2007
Způsob jednání: Za společnost jednají a podepisují buď všichni členové představenstva, anebo společně předseda a místopředseda představenstva nebo předseda a člen představenstva. 19.8.1999 - 4.3.2003
Způsob jednání: Za společnost jednají a podepisují buď společně všichni členové představenstva anebo společně předseda představenstva a člen představenstva. 16.10.1997 - 19.8.1999
Způsob jednání: Jménem společnosti jednají všichni členové představenstva společně nebo samostatně předseda či jiný člen představenstva, který k tomu byl předsedou představenstva písemně pověřen. Za společnost podepisují všichni členové představenstva společně nebo společně předseda a člen představenstva. Všichni tak činí způsobem, že k obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 2.5.1996 - 16.10.1997
Podepisování: K názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popř. místopředseda v době nepří- tomnosti předsedy a jeden člen představenstva. 14.3.1991 - 2.5.1996
Jméno: Ing. Milan Skácel 8.4.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.3.2019
Adresa: U koupaliště 1110/7, Letovice 679 61
Jméno: Ing. Karel Jarůšek 8.4.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.3.2019
Adresa: Boční 772/1, Letovice 679 61
Jméno: Vladimír Tenora 8.4.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.3.2019
Adresa: 28, Kunštát 679 72
Jméno: Ing. Jiří Zdražil 11.6.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.3.2019
Adresa: Příčná 344, Hrádek nad Nisou 463 34
Jméno: JUDr. Josef Novák 11.6.2019
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.5.2019
Ve funkci: od 24.5.2019
Adresa: Ringhofferova 480, Kamenice 251 68
Jméno: Doc.Ing. Jan Truneček CSc. 14.3.1991 - 8.6.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Anýžova 195, Kladno 272 03
Jméno: Josef Doležal 14.3.1991 - 8.6.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Koněvova 1484/84, Praha 130 00
Jméno: Ing. Evžen Skalický 14.3.1991 - 8.6.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Gabčíkova 1238/17, Praha 182 00
Jméno: Zdeněk Petrů 8.6.1993 - 18.11.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Albína Krejčího 795/24, Letovice 679 61
Jméno: Ing. Jiří Musikant 14.3.1991 - 2.5.1996
Funkce: ředitel a předseda předst.
Adresa: Střední 977/1, Letovice 679 61
Jméno: Ing. Miroslav Mach 14.3.1991 - 2.5.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: 51, Letovice 679 61
Jméno: Ing. Jiří Böhm 8.6.1993 - 2.5.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Hvězdova 1322/37, Praha 140 00
Jméno: Ing. František Bartušek 8.6.1993 - 2.5.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Chaplinovo náměstí 652/5, Praha 152 00
Jméno: Mag.Dr. Gerhard Gluck 8.6.1993 - 2.5.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Quellenstr. 68-70/4/26 , Vídeň, Rakousko Česká republika
Jméno: Ing. Radoslava Kodymová CSc. 8.6.1993 - 2.5.1996
Funkce: místopředa představenstva
Adresa: Jasná II 1338/1, Praha 147 00
Jméno: Ing. Přemysl Skočdopol 18.11.1993 - 2.5.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Klírova 1913/10, Praha 148 00
Jméno: Ing. Jiří Jakoubek 2.5.1996 - 14.2.1997
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Kunešova 2649/10, Praha 130 00
Jméno: Ing. Jiří Musikant 2.5.1996 - 14.2.1997
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Střední 977/1, Letovice 679 61
Jméno: Ing. Jaroslav Ilchman 2.5.1996 - 14.2.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Londýnská 559/11, Praha 120 00
Jméno: Ing. Přemysl Skočdopol 2.5.1996 - 14.2.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Klírova 1913/10, Praha 148 00
Jméno: Mag.Dr. Gerald Glück 2.5.1996 - 14.2.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Quellenstr. 68 , Vídeň Rakouská republika
Jméno: Ing. Jiří Jakoubek 14.2.1997 - 24.6.1997
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Kunešova 2649/10, Praha 130 00
Jméno: Ing. Jaroslav Ilchman 14.2.1997 - 24.6.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Londýnská 559/11, Praha 120 00
Jméno: Mag.Dr. Gerald Glück 14.2.1997 - 15.7.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Quellenstr. 68 , Vídeň Rakouská republika
Jméno: Ing. Přemysl Skočdopol 14.2.1997 - 8.10.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Klírova 1913/10, Praha 148 00
Jméno: Ing. Jiří Hrdlička 24.6.1997 - 8.10.1998
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Kurzova 2224/12, Praha 155 00
Jméno: Ing. Jiří Musikant 14.2.1997 - 23.3.1999
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Střední 977/1, Letovice 679 61
Jméno: Mag.Dr. Gerald Glück 15.7.1997 - 19.8.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Quellenstr. 68 , Vídeň Rakouská republika
Jméno: Ing. Jaroslav Libíček 8.10.1998 - 19.8.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Štěpánská 630/57, Praha 110 00
Jméno: Ing. Milan Vokatý CSc. 8.10.1998 - 19.8.1999
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Mrkvičkova 1367/5, Praha 163 00
Jméno: Ing. Tomáš Král 23.3.1999 - 19.8.1999
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Bartoňova 832, Pardubice 530 12
Jméno: Ing. Bohumír Páleník 24.6.1997 - 17.10.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Dreyerova 639/11, Praha 152 00
Jméno: Ing. Petr Martínek 19.8.1999 - 17.10.2000
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Káranská 511/38, Praha 108 00
Jméno: Ing. Tomáš Král 19.8.1999 - 17.1.2003
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 28.1.1999
Ve funkci: od 8.7.1999 do 28.6.2002
Adresa: Bartoňova 832, Pardubice 530 12
Jméno: Ing. Milan Skácel 17.10.2000 - 17.1.2003
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 5.9.2000
Ve funkci: od 5.9.2000 do 28.6.2002
Adresa: Družstevní 866/14, Letovice 679 61
Jméno: Otto Bureš 17.10.2000 - 4.3.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 5.9.2000 do 28.6.2002
Adresa: Ant. Barcala 1418/3, České Budějovice 370 05
Jméno: Ing. Tomáš Král 17.1.2003 - 19.12.2005
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 28.6.2002 do 1.12.2005
Ve funkci: od 28.6.2002 do 1.12.2005
Adresa: Bartoňova 832, Pardubice 530 12
Jméno: Ing. Milan Skácel 17.1.2003 - 24.7.2007
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 28.6.2002 do 18.5.2007
Adresa: Družstevní 866/14, Letovice 679 61
Jméno: Ing. Bořivoj Frýbert 17.1.2003 - 24.7.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 28.6.2002 do 18.5.2007
Ve funkci: od 28.6.2002 do 18.5.2007
Adresa: Kroftova 399/9, Praha 150 00
Jméno: Ing. Miloš Frýbert 17.1.2003 - 24.7.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.6.2002 do 18.5.2007
Adresa: U Starého hřbitova 2112, Česká Třebová 560 02
Jméno: Ing. Karel Havlíček 17.1.2003 - 24.7.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.6.2002 do 18.5.2007
Adresa: nám. Republiky 63/16, Žďár nad Sázavou 591 01
Jméno: Ing. Radovan Chytil 19.12.2005 - 24.7.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.12.2005
Adresa: Foerstrova 2194/2, Brno 616 00
Jméno: Ing. Radovan Chytil 24.7.2007 - 8.1.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.12.2005 do 23.11.2007
Ve funkci: od 18.5.2007 do 23.11.2007
Adresa: Foerstrova 2194/2, Brno 616 00
Jméno: Ing. Milan Skácel 24.7.2007 - 29.9.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.5.2007
Adresa: Družstevní 866/14, Letovice 679 61
Jméno: Ing. Jaroslav Krupica 24.7.2007 - 29.9.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.5.2007 do 30.4.2008
Adresa: Štefánikova 848/19, Brno 602 00
Jméno: Ing. Ludmila Popelková 24.7.2007 - 5.11.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.5.2007 do 17.9.2009
Adresa: 38, Rozhraní 569 03
Jméno: Ing. Karel Jarůšek 24.7.2007 - 22.2.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.5.2007
Adresa: 2, Lažany 679 22
Jméno: Ing. Milan Skácel 29.9.2008 - 22.2.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.5.2007
Adresa: U koupaliště 1110/7, Letovice 679 61
Jméno: Ing. Miroslav Kobelka 29.9.2008 - 22.2.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.7.2008
Adresa: Sadová 1052/15, Letovice 679 61
Jméno: Ing. Jiří Zdražil 8.1.2008 - 12.6.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 23.11.2007 do 18.5.2012
Ve funkci: od 26.11.2007 do 18.5.2012
Adresa: Příčná 344, Hrádek nad Nisou 463 34
Jméno: Ing. Milan Skácel 22.2.2012 - 12.6.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.5.2007 do 18.5.2012
Adresa: U koupaliště 1110/7, Letovice 679 61
Jméno: Ing. Karel Jarůšek 22.2.2012 - 12.6.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.5.2007 do 18.5.2012
Adresa: 2, Lažany 679 22
Jméno: Ing. Miroslav Kobelka 22.2.2012 - 12.6.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.7.2008 do 18.5.2012
Adresa: Sadová 1052/15, Letovice 679 61
Jméno: Ing. Miroslav Kobelka 12.6.2012 - 30.11.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.5.2012 do 5.9.2013
Adresa: Sadová 1052/15, Letovice 679 61
Jméno: Ing. Jiří Zdražil 12.6.2012 - 9.7.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 18.5.2012
Ve funkci: od 18.5.2012
Adresa: Příčná 344, Hrádek nad Nisou 463 34
Jméno: Ing. Milan Skácel 12.6.2012 - 9.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.5.2012
Adresa: U koupaliště 1110/7, Letovice 679 61
Jméno: Ing. Karel Jarůšek 12.6.2012 - 9.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.5.2012
Adresa: 2, Lažany 679 22
Jméno: Josef Novák 30.11.2013 - 8.4.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.10.2013 do 13.3.2019
Adresa: Ringhofferova 480, Kamenice 251 68
Jméno: Vladimír Tenora 30.11.2013 - 8.4.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.10.2013 do 13.3.2019
Adresa: 28, Kunštát 679 72
Jméno: Ing. Jiří Zdražil 9.7.2014 - 8.4.2019
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 18.5.2012 do 13.3.2019
Ve funkci: od 18.5.2012 do 13.3.2019
Adresa: Příčná 344, Hrádek nad Nisou 463 34
Jméno: Ing Milan Skácel 9.7.2014 - 8.4.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.5.2012 do 13.3.2019
Adresa: U koupaliště 1110/7, Letovice 679 61
Jméno: Ing Karel Jarůšek 9.7.2014 - 8.4.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.5.2012 do 13.3.2019
Adresa: Boční 772/1, Letovice 679 61
Jméno: Ing. Jiří Zdražil 8.4.2019 - 11.6.2019
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 13.3.2019
Ve funkci: od 13.3.2019 do 24.5.2019
Adresa: Příčná 344, Hrádek nad Nisou 463 34

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Bořivoj Frýbert 19.3.2019
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 13.3.2019
Ve funkci: od 13.3.2019
Adresa: Ukrajinská 1488/10, Praha 101 00
Jméno: Ing. Martin Šrámek 19.3.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.3.2019
Adresa: Krouzova 3042/22, Praha 143 00
Jméno: Mgr. Jiří Amler 24.5.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.5.2019
Adresa: U staré pošty 189/4, Praha 147 00
Jméno: Ing. Stanislav Gistinger CSc. 8.6.1993 - 2.5.1996
Funkce: člen
Adresa: Mazovská 478/6, Praha 181 00
Jméno: Ing. Vladimír Nešpor 8.6.1993 - 2.5.1996
Funkce: člen
Adresa: Molákova 2142/2, Brno 628 00
Jméno: JUDr. Jaroslav Skoták 8.6.1993 - 2.5.1996
Funkce: předseda
Adresa: Brahmsova 907/7, Letovice 679 61
Jméno: Ing. Dagmar Kvapilová 8.6.1993 - 2.5.1996
Funkce: členka
Adresa: Prostějovská 993/3, Brno 627 00
Jméno: Mgr. Petr Šumbera 8.6.1993 - 14.2.1997
Funkce: člen
Adresa: Šemberova 400/5, Boskovice 680 01
Jméno: Ing. Jiří Sedlář 2.5.1996 - 14.2.1997
Funkce: předseda
Adresa: Mikulova 1571/15, Praha 149 00
Jméno: JUDr. Olga Hromasová 2.5.1996 - 14.2.1997
Funkce: členka
Adresa: Frostova 343, Praha 109 00
Jméno: Ing. Jiří Sedlář 14.2.1997 - 15.7.1997
Funkce: předseda
Adresa: Mikulova 1571/15, Praha 149 00
Jméno: JUDr. Olga Hromasová 14.2.1997 - 8.10.1998
Funkce: členka
Adresa: Frostova 343, Praha 109 00
Jméno: Ing. Jiří Sedlář 15.7.1997 - 8.10.1998
Funkce: předseda
Adresa: Mikulova 1571/15, Praha 149 00
Jméno: Ing. Pavel Smik 8.10.1998 - 23.3.1999
Funkce: člen
Adresa: Vodičkova 704/36, Praha 110 00
Jméno: Ing. Jiří Hrdlička 8.10.1998 - 23.3.1999
Funkce: předseda
Adresa: Kurzova 2224/12, Praha 155 00
Jméno: Ing. Jiří Pavlík 23.3.1999 - 19.8.1999
Funkce: člen
Adresa: Na Dobešce 1585/16, Praha 147 00
Jméno: Ing. Pavel Smik 23.3.1999 - 19.8.1999
Funkce: předseda
Adresa: Vodičkova 704/36, Praha 110 00
Jméno: Ing. Jaroslav Antonín Jirásek, R.č.260313/067 19.8.1999 - 17.10.2000
Funkce: člen
Adresa: Vavřenova 1143/28, Praha 142 00
Jméno: Ing. Milan Vokatý 19.8.1999 - 17.10.2000
Funkce: předseda
Adresa: Mrkvičkova 1367/5, Praha 163 00
Jméno: Ing. Ivo Ambrož 17.10.2000 - 8.3.2002
Funkce: předseda
Trvání členství: do 29.6.2001
Ve funkci: do 29.6.2001
Adresa: 314, Ostrov u Macochy 679 14
Jméno: Ing. Petr Kobza 17.10.2000 - 10.8.2002
Funkce: člen
Trvání členství: do 30.11.2001
Ve funkci: do 30.11.2001
Adresa: Štichova 599/4, Praha 149 00
Jméno: Ing. Petr Kobza 3.5.2002 - 10.8.2002
Funkce: předseda
Trvání členství: od 5.9.2000 do 30.11.2001
Ve funkci: od 24.8.2001 do 30.11.2001
Adresa: Štichova 599/4, Praha 149 00
Jméno: Mgr. Petr Šumbera 14.2.1997 - 22.11.2002
Funkce: člen
Trvání členství: do 21.12.2001
Ve funkci: do 21.12.2001
Adresa: Šemberova 400/5, Boskovice 680 01
Jméno: Kateřina Valečková 3.5.2002 - 17.1.2003
Funkce: členka
Trvání členství: od 24.8.2001 do 25.6.2002
Adresa: Plzeňská 514/291, Praha 155 00
Jméno: Mgr. Tomáš Stehlík 10.8.2002 - 17.1.2003
Funkce: předseda
Trvání členství: od 30.11.2001 do 25.6.2002
Ve funkci: od 30.11.2001 do 25.6.2002
Adresa: Oty Synka 1829/20, Ostrava 708 00
Jméno: Mgr. Roman Hanus 17.1.2003 - 19.12.2005
Funkce: předseda
Trvání členství: od 28.6.2002
Ve funkci: od 28.6.2002
Adresa: V tůních 1637/3, Praha 120 00
Jméno: Ing. Miroslav Havlíček 17.1.2003 - 19.4.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 28.6.2002 do 23.3.2006
Adresa: Kodaňská 646/24, Praha 101 00
Jméno: Ing. Marta Korbelová 22.11.2002 - 2.3.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 8.2.2002 do 8.2.2007
Ve funkci: od 8.2.2002 do 8.2.2007
Adresa: V domkách 536/14, Letovice 679 61
Jméno: Mgr. Roman Hanus 19.12.2005 - 24.7.2007
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2002 do 18.5.2007
Ve funkci: od 28.6.2002 do 18.5.2007
Adresa: Na Šmukýřce 1224/6, Praha 150 00
Jméno: Ing. Josef Mráz 19.4.2006 - 24.7.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.3.2006 do 17.4.2007
Adresa: Dejvická 36 , 160 00 Praha Česká republika
Jméno: Ing. Bořivoj Frýbert 24.7.2007 - 1.10.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 18.5.2007
Ve funkci: od 18.5.2007
Adresa: Kroftova 399/9, Praha 150 00
Jméno: Luboš Machala 2.3.2007 - 12.6.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.2.2007 do 31.1.2012
Adresa: J. Haška 781/2, Letovice 679 61
Jméno: Ing. Karel Havlíček 24.7.2007 - 12.6.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.5.2007 do 18.5.2012
Adresa: nám. Republiky 63/16, Žďár nad Sázavou 591 01
Jméno: Ing. Bořivoj Frýbert 1.10.2010 - 12.6.2012
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 18.5.2007 do 18.5.2012
Ve funkci: od 18.5.2007 do 18.5.2012
Adresa: Ukrajinská 1488/10, Praha 101 00
Jméno: Ing. Bořivoj Frýbert 12.6.2012 - 18.7.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 18.5.2012
Ve funkci: od 18.5.2012
Adresa: Ukrajinská 1488/10, Praha 101 00
Jméno: Ing. Karel Havlíček 12.6.2012 - 18.7.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.5.2012
Adresa: nám. Republiky 63/16, Žďár nad Sázavou 591 01
Jméno: Luboš Machala 12.6.2012 - 9.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 31.1.2012
Adresa: J. Haška 781/2, Letovice 679 61
Jméno: Luboš Machala 9.7.2014 - 23.3.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 31.1.2012
Adresa: J. Haška 781/2, Letovice 679 61
Jméno: Ing. Karel Havlíček 18.7.2013 - 14.9.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.5.2012
Adresa: nám. Republiky 63/16, Žďár nad Sázavou 591 01
Jméno: Ing. Bořivoj Frýbert 18.7.2013 - 19.3.2019
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 18.5.2012 do 13.3.2019
Ve funkci: od 18.5.2012 do 13.3.2019
Adresa: Ukrajinská 1488/10, Praha 101 00
Jméno: Luboš Machala 23.3.2016 - 19.3.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 31.1.2012 do 13.3.2019
Adresa: 87, Chrastavec 569 04
Jméno: Ing. Karel Havlíček 14.9.2016 - 19.3.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.5.2012 do 13.3.2019
Adresa: Sluneční 1165, Mníšek pod Brdy 252 10
Jméno: Ing. Kateřina Lajblová 19.3.2019 - 8.4.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.3.2019 do 18.3.2019
Adresa: Zádražanská 698, Praha 190 14
Jméno: Josef Novák 8.4.2019 - 24.5.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.3.2019 do 24.5.2019
Adresa: Ringhofferova 480, Kamenice 251 68

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Karel Jarůšek
Člen statutárního orgánu: Ing. Milan Skácel
Člen statutárního orgánu: JUDr. Josef Novák

Vlastníci firmy Tylex Letovice, akciová společnost IČO: 00013366

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 69 199 700 Kč 100% 24.5.2019
zakladni 96 110 700 Kč 100% 12.6.2012 - 24.5.2019
zakladni 128 148 000 Kč 100% 22.9.2009 - 12.6.2012
zakladni 240 277 000 Kč 100% 8.1.2009 - 22.9.2009
zakladni 320 369 000 Kč - 21.6.2002 - 8.1.2009
zakladni 320 369 000 Kč - 1.11.1996 - 21.6.2002
zakladni 280 369 000 Kč - 30.3.1993 - 1.11.1996
zakladni 236 605 000 Kč - 14.3.1991 - 30.3.1993

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 216 Kč 320 369 24.5.2019
Kmenové akcie na jméno 300 Kč 320 369 12.6.2012 - 24.5.2019
Kmenové akcie na jméno 400 Kč 320 369 22.9.2009 - 12.6.2012
Kmenové akcie na jméno 750 Kč 320 369 8.1.2009 - 22.9.2009
Akcie na jméno 1 000 Kč 320 369 31.10.2005 - 8.1.2009
Akcie na majitele 1 000 Kč 320 369 27.10.2004 - 31.10.2005
Akcie na majitele 1 000 Kč 320 369 1.11.1996 - 27.10.2004
Akcie na majitele 1 000 Kč 280 369 30.3.1993 - 1.11.1996
Akcie na jméno 10 000 Kč 23 660 14.3.1991 - 30.3.1993

Sbírka Listin Tylex Letovice, akciová společnost IČO: 00013366

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 391/SL 142 účetní závěrka [2014] příloha Krajský soud v Brně 12.3.2015 4.9.2015 7.9.2015 10
B 391/SL 141 účetní závěrka [2014] výkaz Krajský soud v Brně 12.3.2015 4.9.2015 7.9.2015 2
B 391/SL 140 účetní závěrka [2014] rozvaha Krajský soud v Brně 12.3.2015 4.9.2015 7.9.2015 4
B 391/SL 139 notářský zápis stanovy, NZ 84/2014 Krajský soud v Brně 30.6.2014 9.7.2014 16.9.2014 25
B 391/SL 138 účetní závěrka [2013]  rozvaha Krajský soud v Brně 13.3.2014 9.6.2014 10.6.2014 4
B 391/SL 137 účetní závěrka [2013]  výkaz Krajský soud v Brně 13.3.2014 9.6.2014 10.6.2014 3
B 391/SL 136 účetní závěrka [2013]  příloha Krajský soud v Brně 13.3.2014 9.6.2014 10.6.2014 10
B 391/SL 135 ostatní zápis z mim. zasedání DR Krajský soud v Brně 18.10.2013 13.11.2013 11.12.2013 1
B 391/SL 134 účetní závěrka [2012]  příloha Krajský soud v Brně 8.3.2013 13.11.2013 14.11.2013 10
B 391/SL 133 účetní závěrka [2012]  výkaz Krajský soud v Brně 8.3.2013 13.11.2013 14.11.2013 3
B 391/SL 132 účetní závěrka [2012]  rozvaha Krajský soud v Brně 8.3.2013 13.11.2013 14.11.2013 4
B 391/SL 131 notářský zápis - rozhodnutí VH, NZ 40/2012 Krajský soud v Brně 20.4.2012 15.6.2012 6
B 391/SL 130 účetní závěrka - příloha 2011 Krajský soud v Brně 9.3.2012 15.6.2012 12
B 391/SL 129 účetní závěrka - výkaz 2011 Krajský soud v Brně 9.3.2012 15.6.2012 2
B 391/SL 128 účetní závěrka - rozvaha 2011 Krajský soud v Brně 11.3.2012 15.6.2012 4
B 391/SL 127 zpráva auditora 2011 Krajský soud v Brně 12.3.2012 15.6.2012 4
B 391/SL 126 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 9.3.2012 15.6.2012 10
B 391/SL 125 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 15.6.2012 18
B 391/SL 124 ostatní -protokol o výsledcích voleb Krajský soud v Brně 1.2.2012 28.2.2012 1
B 391/SL 123 účetní závěrka -příloha 2010 Krajský soud v Brně 11.3.2011 21.7.2011 11
B 391/SL 122 účetní závěrka -výkaz 2010 Krajský soud v Brně 11.3.2011 21.7.2011 3
B 391/SL 121 účetní závěrka -rozvaha 2010 Krajský soud v Brně 11.3.2011 21.7.2011 4
B 391/SL 120 účetní závěrka - příloha 2009 Krajský soud v Brně 11.3.2010 1.10.2010 12
B 391/SL 119 účetní závěrka - výkaz 2009 Krajský soud v Brně 11.3.2010 1.10.2010 2
B 391/SL 118 účetní závěrka - rozvaha 2009 Krajský soud v Brně 11.3.2010 1.10.2010 4
B 391/SL 117 notářský zápis - rozh. VH. NZ 342/09 Krajský soud v Brně 22.5.2009 29.9.2009 10
B 391/SL 116 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 22.5.2009 24.9.2009 6
B 391/SL 115 účetní závěrka 2008 Krajský soud v Brně 17.3.2009 24.9.2009 6
B 391/SL 114 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 13.1.2009 18
B 391/SL 113 ostatní -záp. ze zas. DR Krajský soud v Brně 18.7.2008 2.10.2008 2
B 391/SL 112 ostatní -záp. ze zas. DR Krajský soud v Brně 18.4.2008 2.10.2008 2
B 391/SL 111 zpráva auditora 2007 Krajský soud v Brně 12.8.2008 2
B 391/SL 110 účetní závěrka -příloha 2007 Krajský soud v Brně 12.3.2008 12.8.2008 13
B 391/SL 109 účetní závěrka -výkaz 2007 Krajský soud v Brně 12.3.2008 12.8.2008 3
B 391/SL 108 účetní závěrka -rozvaha 2007 Krajský soud v Brně 12.3.2008 12.8.2008 4
B 391/SL 107 ostatní -zápis z VH Krajský soud v Brně 16.5.2008 30.6.2008 6
B 391/SL 106 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 352/08 Krajský soud v Brně 16.5.2008 30.6.2008 8
B 391/SL 105 ostatní -zápis ze zas. DR Krajský soud v Brně 23.11.2007 9.1.2008 2
B 391/SL 104 ostatní -zápis z mim.jed. mim. předs. Krajský soud v Brně 26.11.2007 9.1.2008 2
B 391/SL 103 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 30.11.2007 9.1.2008 2
B 391/SL 99 ostatní -zápis z mim. zas. DR Krajský soud v Brně 17.4.2007 14.8.2007 1
B 391/SL 98 ostatní -zápis z mim. zas. předst. Krajský soud v Brně 18.5.2007 14.8.2007 1
B 391/SL 97 ostatní -zápúis z řádné VH Krajský soud v Brně 18.5.2007 14.8.2007 18
B 391/SL 96 notářský zápis -NZ 55/2007-rozh. VH Krajský soud v Brně 18.5.2007 14.8.2007 19
B 391/SL 95 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 14.8.2007 15
B 391/SL 102 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 18.5.2007 14.8.2007 12
B 391/SL 101 ostatní -zápis z mim. zas. DR Krajský soud v Brně 18.5.2007 14.8.2007 1
B 391/SL 100 ostatní -zápis zmim. zas. DR Krajský soud v Brně 18.5.2007 14.8.2007 1
B 391/SL 94 zpráva auditora - ověř.úč.uzáv.2006 Krajský soud v Brně 12.3.2007 13.8.2007 8
B 391/SL 93 ostatní - zpr.audit.o ověř.výr.zpr. Krajský soud v Brně 27.3.2007 14.6.2007 1
B 391/SL 92 ostatní - zpráva představ. Krajský soud v Brně 12.3.2007 14.6.2007 7
B 391/SL 91 ostatní - zpráva o vztazích Krajský soud v Brně 12.3.2007 14.6.2007 2
B 391/SL 90 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 12.3.2007 14.6.2007 13
B 391/SL 89 zpráva auditora k 31.12.2006 Krajský soud v Brně 12.3.2007 14.6.2007 2
B 391/SL 88 ostatní - přehled o peněž.tocích Krajský soud v Brně 12.3.2007 14.6.2007 1
B 391/SL 87 ostatní - přehled o změnách VK Krajský soud v Brně 12.3.2007 14.6.2007 1
B 391/SL 86 účetní závěrka - příloha 2006 Krajský soud v Brně 12.3.2007 14.6.2007 18
B 391/SL 85 účetní závěrka - výkaz 2006 Krajský soud v Brně 12.3.2007 14.6.2007 2
B 391/SL 84 účetní závěrka - rozvaha 2006 Krajský soud v Brně 12.3.2007 14.6.2007 4
B 391/SL 83 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 6.3.2007 2
B 391/SL 82 ostatní -protokol o výsl. voleb Krajský soud v Brně 31.1.2007 6.3.2007 2
B 391/SL 81 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 23.3.2006 27.7.2006 15
B 391/SL 80 ostatní -zápis z řádné VH Krajský soud v Brně 23.3.2006 25.4.2006 4
B 391/SL 79 ostatní -zápis z mim. zas.- DR Krajský soud v Brně 23.3.2006 25.4.2006 2
B 391/SL 78 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 25.4.2006 2
B 391/SL 77 výroční zpráva -2005 Krajský soud v Brně 22.2.2006 5.4.2006 51
B 391/SL 76 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 2.12.2005 21.12.2005 1
B 391/SL 75 ostatní - zápis z mimořádné VH Krajský soud v Brně 14.10.2005 3.11.2005 12
B 391/SL 74 notářský zápis - rozhodnutí VH, NZ 109/05 Krajský soud v Brně 14.10.2005 3.11.2005 3
B 391/SL 73 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 39/05 Krajský soud v Brně 29.3.2005 18.7.2005 3
B 391/SL 72 výroční zpráva -2004 Krajský soud v Brně 9.3.2005 19.4.2005 51
B 391/SL 71 notářský zápis - VH, NZ 1037/04 Krajský soud v Brně 15.10.2004 11.11.2004 5
B 391/SL 70 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 15.10.2004 11.11.2004 2
B 391/SL 69 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Brně 5.3.2004 8.6.2004 56
B 391/SL 68 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 19.12.2003 20.1.2004 15
B 391/SL 67 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 28.2.2003 22.7.2003 57
B 391/SL 66 ostatní - odstoupení z představen. Krajský soud v Brně 27.6.2002 21.3.2003 1
B 391/SL 65 ostatní - zápis dozor.rady Krajský soud v Brně 28.6.2002 21.3.2003 2
B 391/SL 64 podpisové vzory Krajský soud v Brně 28.6.2002 5.2.2003 14
B 391/SL 63 notářský zápis - rozhodnutí Vh Krajský soud v Brně 28.6.2002 5.2.2003 13
B 391/SL 62 ostatní - odstoupení z funkce Krajský soud v Brně 13.6.2002 5.2.2003 3
B 391/SL 61 ostatní - protokol o volbě doz. rady Krajský soud v Brně 28.6.2002 5.2.2003 3
B 391/SL 60 ostatní - protokol o volbě předsedy Krajský soud v Brně 28.6.2002 5.2.2003 2
B 391/SL 59 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 28.6.2002 5.2.2003 6
B 391/SL 58 podpisové vzory Krajský soud v Brně 12.2.2002 25.11.2002 1
B 391/SL 57 ostatní - volební řád Krajský soud v Brně 6.2.2002 25.11.2002 2
B 391/SL 56 ostatní - zápis z doz. rady Krajský soud v Brně 30.11.2001 25.11.2002 3
B 391/SL 55 ostatní - zápis z jednání Krajský soud v Brně 12.12.2001 25.11.2002 2
B 391/SL 54 výroční zpráva 2001 Krajský soud v Brně 25.3.2002 8.8.2002 64
B 391/SL 53 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 28.3.2002 1.8.2002 19
B 391/SL 52 notářský zápis - změna stanov Krajský soud v Brně 29.3.2002 1.8.2002 9
B 391/SL 51 podpisové vzory Krajský soud v Brně 22.11.2001 16.7.2002 2
B 391/SL 50 ostatní - výpis ze zápisu doz.rady Krajský soud v Brně 29.6.2001 13.5.2002 2
B 391/SL 49 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 20.6.2001 13.5.2002 15
B 391/SL 48 notářský zápis - změna stanov Krajský soud v Brně 21.6.2001 13.5.2002 15
B 391/SL 47 ostatní - výpis ze zased. DR Krajský soud v Brně 24.8.2001 9.5.2002 1
B 391/SL 46 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 27.9.2001 9.5.2002 20
B 391/SL 45 notářský zápis - změna stanov Krajský soud v Brně 1.10.2001 9.5.2002 24
B 391/SL 44 výroční zpráva 2000 Krajský soud v Brně 24.4.2001 19.9.2001 60
B 391/SL 43 ostatní -ČP+podp.vzor Krajský soud v Brně 5.9.2000 26.10.2000 16
B 391/SL 42 ostatní - zápis dozor,rady a představ. Krajský soud v Brně 5.9.2000 26.10.2000 2
B 391/SL 41 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 5.9.2000 26.10.2000 3
B 391/SL 40 ostatní - zápis dozor,rady Krajský soud v Brně 25.7.2000 26.10.2000 8
B 391/SL 39 ostatní - výpis ze zápisu doz.rady Krajský soud v Brně 22.3.2000 26.10.2000 4
B 391/SL 38 účetní závěrka - 1999 Krajský soud v Brně 29.3.2000 26.10.2000 23
B 391/SL 37 stanovy společnosti - změna Krajský soud v Brně 16.8.1999 31.8.1999 2
B 391/SL 36 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 1.7.1999 31.8.1999 15
B 391/SL 35 ostatní - ČP, podpis. vzor, souhl. fun Krajský soud v Brně 8.7.1999 31.8.1999 2
B 391/SL 34 ostatní - ČP, podpis. vzor, souhl. Krajský soud v Brně 7.7.1999 31.8.1999 6
B 391/SL 33 ostatní - ČP, souhl. s funk. Krajský soud v Brně 30.6.1999 31.8.1999 2
B 391/SL 32 ostatní - ČP,souhlas s fun. Krajský soud v Brně 30.6.1999 31.8.1999 2
B 391/SL 31 ostatní - zápis ze zas. představenstva Krajský soud v Brně 8.7.1999 31.8.1999 1
B 391/SL 30 ostatní - zápis z mim. dozorčí rady Krajský soud v Brně 1.7.1999 31.8.1999 2
B 391/SL 29 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 1.7.1999 31.8.1999 49
B 391/SL 28 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 1.7.1999 31.8.1999 26
B 391/SL 27 ostatní - odstoupení z funkce 3x Krajský soud v Brně 1.7.1998 31.8.1999 4
B 391/SL 26 ostatní - ukončení fun. místopředsedy Krajský soud v Brně 8.7.1999 31.8.1999 1
B 391/SL 25 ostatní - odstoupení z funkce předsedy Krajský soud v Brně 30.6.1999 31.8.1999 1
B 391/SL 24 účetní závěrka - 1998 Krajský soud v Brně 31.12.1998 31.8.1999 21
B 391/SL 23 ostatní - ČP Krajský soud v Brně 28.1.1999 21.4.1999 2
B 391/SL 22 ostatní - výpis ze zápisu představens. Krajský soud v Brně 28.1.1999 21.4.1999 3
B 391/SL 21 ostatní - zápis z představenstva Krajský soud v Brně 28.1.1999 21.4.1999 2
B 391/SL 20 ostatní - zápis z DRady Krajský soud v Brně 18.12.1998 21.4.1999 6
B 391/SL 19 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 17.2.1999 21.4.1999 19
B 391/SL 18 účetní závěrka - 1997 Krajský soud v Brně 24.6.1998 20.10.1998 20
B 391/SL 17 ostatní - zápis z doz. rady a předst. Krajský soud v Brně 7.8.1998 20.10.1998 8
B 391/SL 16 ostatní - prezenční listina Krajský soud v Brně 7.8.1998 20.10.1998 2
B 391/SL 15 ostatní - ČP a podpisový vzor Krajský soud v Brně 1.7.1998 20.10.1998 10
B 391/SL 14 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 1.7.1998 20.10.1998 5
B 391/SL 13 ostatní - zápis z doz. rady Krajský soud v Brně 30.6.1998 20.10.1998 5
B 391/SL 12 ostatní - odstoupení z funkce Krajský soud v Brně 30.6.1998 20.10.1998 3
B 391/SL 9 účetní závěrka - 1996, zpráva auditora Krajský soud v Brně 31.12.1996 24.2.1998 21
B 391/SL 8 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 25.6.1997 24.2.1998 13
B 391/SL 7 účetní závěrka - 1996 Krajský soud v Brně 31.12.1996 24.2.1998 21
B 391/SL 6 ostatní - odstoupení z funkce předst. Krajský soud v Brně 22.4.1997 24.2.1998 12
B 391/SL 5 notářský zápis Krajský soud v Brně 2.4.1996 24.2.1998 4
B 391/SL 4 notářský zápis Krajský soud v Brně 2.4.1996 24.2.1998 4
B 391/SL 3 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 2.4.1996 24.2.1998 18
B 391/SL 2 ostatní - rozhodnutí min. prům. Krajský soud v Brně 26.11.1990 24.2.1998 14
B 391/SL 10 ostatní - výpis z OR Krajský soud v Brně 31.12.1996 24.2.1998 2
B 391/SL 1 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 1.12.1990 24.2.1998 9
B 391/SL 11 ostatní -plán odpisů pro rok 1996 Krajský soud v Brně 30.1.1996 23.2.1998 3

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Tylex Letovice, akciová společnost


Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 2 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Tylex Letovice, akciová společnost obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.