Trilet Ground Services, a.s. Praha IČO: 25056514

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Trilet Ground Services, a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 25056514.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma Trilet Ground Services, a.s. má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem Trilet Ground Services, a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1996. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 16 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů , Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej a další.

Základní údaje o Trilet Ground Services, a.s. IČO: 25056514

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 7.6.1996
Spisová značka: B 4060
IČO: 25056514
Obchodní firma: Trilet Ground Services, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 7.6.1996
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 7.6.1996
Valná hromada společnosti rozhodla dne 23.2.2005 o snížení základního kapitálu společnosti o částku 527.369.600,- Kč snížením jmenovité hodnoty akcií takto: a) důvod snížení základního kapitálu: důvodem snížení základního kapitálu je úhrada ztráty společnosti z minulých let; b) rozsah snížení základního kapitálu: základní kapitál společnosti se snižuje o částku ve výši 527.369.600,- Kč (slovy: pět set dvacet sedm miliónů tři sta šedesát devět tisíc šest set korun českých), tj. z částky 824.015.000,- Kč (slovy: osm set dvacet čtyři milióny patnáct tisíc korun če ských) na částku 296.645.400,- Kč (slovy: dvě stě devadesát šest miliónů šest set čtyřicet pět tisíc čtyři sta korun českých); c) způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 527.369.000,- Kč bude použita výlučně k úhradě ztráty a nebude použita k výplatě akcionářům; d) způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno: snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií, a to u všech akcií společnosti o 64 %, tj. u akcií o stávající jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč na jmenovitou hodnotu 360.000,- Kč (slovy: tři sta šedesát tisíc korun českých) , u akcií o stávající jmenovité hodnotě 1.000,- Kč na jmenovitou hodnotu 360,- Kč (slovy: tři sta šedesát korun českých) a u akcií o stávající jmenovité hodnotě 93,75 Kč na jmenovitou hodnotu 33,75 Kč (slovy: třicet tři koruny české sedmdesát pět haléřů). e) lhůta pro předložení akcií akcionáři vlastnící akcie v listinné podobě, jsou povinni předložit tyto akcie k výměně ve lhůtě dvou měsíců od účinnosti zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vůči třetím osobám, tj. ode dne zveřejnění oznámení o snížení zá 14.6.2005
Na společnost přešlo v důsledku fúze sloučením jmění společnosti Trilet Ground Capital Corporation CZ, a.s. se sídlem Praha 4, U Rakovky 849, PSČ 148 00, IČ 630 79 291. 1.1.2005
Jediný akcionář rozhoduje o zvýšení základního kapitálu spo- lečnosti C.H.D., a.s. z původní výše 703.000.000,- Kč ( slovy : sedmsettřimilióny korun českých ) o částku 121.015.000,- Kč ( slovy : jednostodvacetjedenmiliónpatnácttisíc korun českých ), a to nepeněžitým vkladem ve stejné výši. Celková výše základního kapitálu akciové společnosti C.H.D., a.s. po jeho zvýšení bude činit 824.015.000,- Kč ( slovy : osmsetdvacetčtyřimiliónypat- nácttisíc korun českých ). Důvodem zvýšení základního kapitálu je rozvinutí činnosti firmy v rozšířeném rozsahu předmětu podnikání. Zvýšení základního kapitálu společnosti C.H.D., a.s. bude prove- deno upsáním nových akcií. Na zvýšení základního kapitálu spo- lečnosti bude vydáno 121 kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1,000.000,- Kč ( slovy : jedenmilión korun českých ), a to kmenových akcií na majitele, v listinné podobě. Nově vydávané akcie nebudou veřejně registrované. A dále bude vydána 1 akcie o jmenovité hodnotě 15.000,- Kč ( slovy : patnácttisíc korun čes- kých ), a to kmenová akcie na majitele, v listinné podobě. Nově vydávaná akcie nebude veřejně registrovaná. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti a lhůta pro upi- sování akcií činí 30 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Akciová společnost " Trilet Ground Capital Corporation CZ, a.s. " jako jediný akcionář společnosti C.H.D., a.s. má podle usta- novení § 204a obchodního zákoníku přednostní právo k upsání akcií při zvýšení základního kapitálu, a to v celém rozsahu zvý- šení základního kapitálu. Ing. Jan Kovář a Ing. František Peč, jako statutární orgán ak- ciové apolečnosti " Trilet Ground Capital Corporation CZ, a.s. ", prohlašují, že se jediný akcionář výslovně vzdává svého před- nostního práva dle § 204a obchodního zákoníku v plném rozsahu a to z důvodu důležitého zájmu společnosti, kterým je posílení a rozvoj jejího podnikatelského zaměření souvisejícího s rozšíře- ným předmětem podnikání. Veškeré akcie, které mají být upsány podle tohoto rozhodnutí při zvýšení základního kapitálu akciové společnosti C.H.D., a.s. budou nabídnuty k upsání akciové spo- lečnosti " Trilet Ground Capital Corporation CZ, a.s. ", se síd- lem Praha 4, U Rakovky 849, IČ 63079291, jako předem určenému zájemci ve smyslu § 203 odst. 2 písm.d) obchodního zákoníku. Všech 122 nových akcií v souhrnné jmenovité hodnotě 121.015.000,- Kč ( slovy : jednostodvacetjedenmiliónpatnáctti- síckorun českých ) bude upsáno předem určeným zájemcem, tj. spo- lečností " Trilet Ground Capital Corporation CZ, a.s. ", na zák- ladě smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi společností " Trilet Ground Capital Corporation CZ, a.s. ", se sídlem Praha 4, U Ra- kovky 849, IČ 63079291 jako předem určeným zájemcem a společnos- tí C.H.D., a.s. se sídlem Praha 10, Kodaňská 46, IČ 25056514, podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen před- stavenstvem společnosti C.H.D., a.s. předem určenému zájemci - společnosti " Trilet Ground Capital Corporation CZ, a.s. " bez zbytečného odkladu spolu s oznámením, že bylo zapsáno rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základ- ního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Upisování akcií nad částku zvýšení základního kapitálu, tj. nad částku 121.015.000,- Kč se nepřipouští. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o upsání akcií: a) lhůta pro upsání akcií počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahuje alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodní- ho zákoníku bude doručen představenstvem společnosti předem určenému zájemci spolu s oznámením, že bylo zapsáno rozhodnu- tí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, b) Společnost " Trilet Ground Capital Corporation CZ, a.s., jako předem určený zájemce upíše akcie doručením akceptované smlou- vy o úpisu akcií ( již podepsané jménem společnosti C.H.D., a.s.) do výše uvedeného sídla společnosti C.H.D., a.s. tzn. podepsané " Trilet Ground Capital CORPORATION CZ.a.s. c) Předem určený zájemce je povinen akceptovanou smlouvu o up- sání akcií doručit společnosti C.H.D., a.s. nejpozději do 30 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií Emisní kurz upisovaných tzn. všech nově vydávaných akcií, bude roven jejich jmenovité hodnotě. To znamená, že nové akcie budou vydávány bez emisního ážia. Vzhledem k tomu bude emisní kurz upisovaných akcií 1.000.000,- Kč za kus a jedné vydané akcie 15.000,- Kč za kus. Emisní kurz upisovaných akcií bude předem určeným zájemcem spla- cen nepeněžitým vkladem a to souborem movitého majetku - staveb- ních strojů a zařízení v majetku společnosti " Trilet Ground Capital Corporation CZ.a.s. " se sídlem Praha 4, U Rakovky 849, IČ: 63079291, tak jak je popsán ve společném znaleckém posudku níže uvedených znalců. Uvedený nepeněžitý vklad byl oceněn spo- lečným znaleckým posudkem ze dne 28.11.2001 zpracovaným znalci Luďkem Píchou, bytem Saratovská 7, 100 00 Praha 10, znalcem jme- novaným ministrem spravedlnosti ČSR ( znalecký posudek číslo 142/01) a Ing. Janem Uhlířem, bytem Sobětuchy 27, 294 74 Před- měřice nad Jizerou, znalcem Krajského soudu v Praze ( znalecký posudek číslo 2083/40). K ocenění výše uvedeného nepeněžitého vkladu byli znalci jmenováni usnesením Městského soudu v Praze ze dne 26.11.2001 sp. značka Nc 4337/2001, které nabylo právní moci dne 26.11.2001. Výše ocenění nepeněžitého vkladu stanovená společným specifiko- vaným znaleckým posudkem činí 121.015.000,- Kč (slovy : jedno- stodvacetjedenmilionpatnácttisíckorunčeských) Nepeněžitý vklad bude hospodářsky využit v souladu s rozšířením podnikání společnosti o pronájem a půjčování věcí movitých - stavebních strojů. Předem určený zájemce je povinen splatit emisní kurz všech upsa- ných akcií nejpozději do 15 dnů od doručení akceptované smlouvy o upsání akcií společnosti. Jediný akcionář schválil písemnou zprávu představenstva ve které bylo zdůvodněno upisování akcií nepeněžitými vklady ( viz výše ) a byla zároveň odůvodněna výše emisního kurzu upisovaných akcií. 13.3.2002 - 8.7.2002
Jediný akcionář: Chemapol Group, a.s. se sídlem Praha 10, Kodaňská 46, IČ: 00000744. 25.9.1999 - 13.3.2002
CHEMAPOL GROUP, a.s., jako jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady v C.H.D. a.s., usnesením představenstva CHEMAPOL GROUP a.s. ze dne 10.4.1997 schvaluje: zvýšení základního jmění upsáním nových akcií C.H.D a.s. o 702.000.000,-Kč (slovy: sedmsetdvamilióny korun českých) ze stávajících 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilión korun českkých) na 703.000.000,-Kč (slovy: sedsetřimilióny korun českých) vydáním 702000 ks (slovy:sedmsetdvatisíce kusů) akcií jmenovité hodnoty l.000,-Kč (slovy:jedentisíc korun českých),znějících na majitele v zaknihované podobě. Emisní kurs za jednu akcii činí 1.000,-Kč (slovy: jedentisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrženého zvýšení základního jmění se nepřipouští. Při upisování akcií na zvýšení základního jmění jsou přípustné pouze peněžité vklady. Místem pro vykonání přednostního práva k úpisu akcií je sídlo společnosti C.H.D., a.s., Koďanská 46, 100 01 Praha 10, místnost č.A/111, v pracovních dnech od 8.00 do 17.00 hodin, ve lhůtě do 20 dnů ode dne následujícího po dni zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. S využitím přednostního práva lze na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč upsat 702 ks (slovy: jedentisíc korun českých). Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den následují po dni zápisu usnesení o zvýšení základního jmění C.H.D., a.s. do obchodního rejstříku. Upisovatel je povinen splatit část jmenovité hodnoty upsaných akcií, nejméně však 30%, ve lhůtě do 15 dnů ode dne zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku a zbývající část pak nejpozději do jednoho roku ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku na účet emitenta č.:327159-988 U ČESKÉ SPOŘITELNY, a.s. O splacení emisního kursu předloží upisovatel příslušný doklad osvědčující, že příslušné částky byly odepsány z účtu upisovatele ve prospěch účtu emitenta. 22.10.1997 - 12.2.1998
Základní jmění 1000000 Kč splaceno jediným akcionářem CHEMAPOL GROUP, a.s. dne 30.5.1996 13.5.1997 - 12.2.1998
Akcie znějící na majitele jsou v zaknihované podobě. Jediný akcionář: Chemapol Group, a.s. se sídlem Praha 10, Kodaňská 46, IČ: 00000744. 3.3.1997 - 25.9.1999

Aktuální kontaktní údaje Trilet Ground Services, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 25056514
Obchodní firma: Trilet Ground Services, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 4
Vznik první živnosti: 7.6.1996
Celkový počet živností: 11
Aktivních živností: 2

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 25056514
Firma: Trilet Ground Services, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha-Kunratice
Počet zaměstnanců: 20 - 24 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 7.6.1996

Základní údaje datové schránky

IČO: 25056514
Jméno subjektu: Trilet Ground Services, a.s.
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: 37hgrh6

Základní údaje DPH

IČO: 25056514
DIČ: CZ25056514
Typ subjektu: Právnická osoba
Obchodní firma / název / jméno: Trilet Ground Services, a.s.
Sídlo: U Rakovky 849 KUNRATICE 148 00 PRAHA 414
Zapsal Finanční úřad pro hlavní město Prahu
Územní pracoviště pro Prahu - Jižní Město, Opatovská 964/18, PRAHA 11, tel.: 225 289 111
Bankovní účty určené ke zveřejnění:
Účet Datum zveřejnění
2107191627/2700 1.4.2013
17595813/0300 1.4.2013
Typ registrace: Plátce
Registrace platná od: 1.8.1996

Kontakty na Trilet Ground Services, a.s. IČO: 25056514

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: U Rakovky 849 , Praha 148 00 27.1.2015
Sídlo: Kodaňská 1441/46 , Praha 101 00 7.6.1996 - 27.1.2015

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: U Rakovky 849, Praha 148 00

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: U Rakovky 849, Kunratice, 14800 Praha 4

Obory činností Trilet Ground Services, a.s. IČO: 25056514

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 20.10.2016
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 20.10.2016
inženýrská činnost v investiční výstavbě 13.3.2002 - 20.10.2016
pronájem a půjčování věcí movitých 13.3.2002 - 20.10.2016
reklamní a propagační činnost 13.5.1997 - 20.10.2016
automatizované zpracování dat 13.5.1997 - 20.10.2016
nákup, prodej, poskytování softwarového vybavení a databází užívaných a zpracovávaných 13.5.1997 - 20.10.2016
zprostředkovatelská činnost v oblasti služeb a přenosu informací 13.5.1997 - 20.10.2016
koupě zboží za účelem jeho dlašího prodeje a prodej 7.6.1996 - 20.10.2016
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 7.6.1996 - 20.10.2016
činnost organizačních a ekonomických poradců 7.6.1996 - 20.10.2016

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

  • Zprostředkovatelská činnost v oblasti služeb a přenosu informací

  • Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu

  • Činnost organizačních a ekonomických poradců

  • Reklamní a propagační činnost

  • Nákup, prodej, poskytování softwarového vybavení a databází užívaných a zpracovávaných

  • Automatizované zpracování dat

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 7.6.1996

Živnost č. 2 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 7.4.2004

Živnost č. 3 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.6.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.6.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.6.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.2.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Reklamní a propagační činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.2.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Zprostředkovatelská činnost v oblasti služeb a přenosu informací

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.2.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Nákup, prodej, poskytování softwarového vybavení a databází užívaných a zpracovávaných

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.2.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.1.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.1.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Činnosti v oblasti informačních technologií
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Reklamní činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Vedení firmy Trilet Ground Services, a.s. IČO: 25056514

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseeda představenstva anebo společně další dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva anebo společně další dva členové představenstva. 3.3.1997 - 13.5.1997
Jménem společnost jednají předseda představenstva anebo společně další dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva anebo společně další dva členové představenstva. 7.6.1996 - 3.3.1997
Společnost zastupuje navenek předseda představenstva samostatně, nebo společně další dva členové představenstva. 22.6.2017
Jménem společnosti jedná navenek předseda představenstva nebo společně další dva členové představenstva. Činí-li tyto osoby jménem společnosti písemné úkony, podepisují se tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. 20.10.2016 - 22.6.2017
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva anebo společně další dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému,otištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva anebo společně další dva členové představenstva. 13.5.1997 - 20.10.2016
Jméno: Ing. Zdeněk Rataj 22.6.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 21.6.2017
Ve funkci: od 21.6.2017
Adresa: Marie Cibulkové 1615/1, Praha 140 00
Jméno: Ing. Ladislav Holík 22.6.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.6.2017
Adresa: K lukám 650/14, Praha 142 00
Jméno: Ing. Milan Král 22.6.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.6.2017
Adresa: Na průhonu 309, Vědomice 413 01
Jméno: Ing. František Peč 22.6.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.6.2017
Adresa: Na vysočanských vinicích 823/6, Praha 190 00
Jméno: Ing. Petr Himl 7.6.1996 - 3.3.1997
Funkce: předseda
Adresa: Rodopská 3154/6, Praha 143 00
Jméno: Ing. Jiří Bláhník 7.6.1996 - 3.3.1997
Funkce: člen
Adresa: 20, Kočín 331 41
Jméno: Ing. Zdeněk Jiras 7.6.1996 - 3.3.1997
Funkce: člen
Adresa: Matúškova 796/14, Praha 149 00
Jméno: Ing. Jiří Bláhník 3.3.1997 - 13.5.1997
Funkce: člen
Adresa: 20, Kočín 331 41
Jméno: Ing. Petr Himl 3.3.1997 - 22.10.1997
Funkce: předseda
Adresa: Rodopská 3154/6, Praha 143 00
Jméno: Ing. Václav Černý 3.3.1997 - 22.10.1997
Funkce: člen
Adresa: Dědinova 1985/10, Praha 148 00
Jméno: Ing. Jiří Blahník 13.5.1997 - 22.10.1997
Funkce: člen
Adresa: Počernická 512/58, Praha 108 00
Jméno: Ing. Petr Himl 22.10.1997 - 18.6.1999
Funkce: člen
Adresa: Rodopská 3154/6, Praha 143 00
Jméno: Ing. Jan Kerbach r.č. 531101/0091 22.10.1997 - 18.6.1999
Funkce: předseda
Adresa: Aubrechtové 3102/16, Praha 106 00
Jméno: Ing. Eliška Rohlová CSc. 22.10.1997 - 6.11.2001
Funkce: člen
Adresa: Bergerova 115 , 182 00 Praha 8 Česká republika
Jméno: JUDr. Aleš Dvouletý 18.6.1999 - 13.3.2002
Funkce: člen
Ve funkci: do 19.11.2001
Adresa: Internacionální 984/4, Praha 165 00
Jméno: Ing. Vladimír Zachoval 18.6.1999 - 13.3.2002
Funkce: předseda
Ve funkci: do 19.11.2001
Adresa: U Blaženky 1871/31, Praha 150 00
Jméno: MVDr. Jindřich Koska 6.11.2001 - 13.3.2002
Funkce: člen
Ve funkci: do 19.11.2001
Adresa: Poštovní 79, Dolní Benešov 747 22
Jméno: Ing. Zdeněk Rataj 13.3.2002 - 13.4.2006
Funkce: člen
Ve funkci: od 19.11.2001
Adresa: Marie Cibulkové 1615/1, Praha 140 00
Jméno: Ing. Jan Kovář 13.3.2002 - 13.4.2006
Trvání členství: do 30.1.2006
Ve funkci: od 19.11.2001 do 30.1.2006
Adresa: Štúrova 1417/2, Praha 142 00
Jméno: Ing. Zdeněk Rataj 13.4.2006 - 13.4.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 19.11.2001
Ve funkci: od 30.1.2006
Adresa: Marie Cibulkové 1615/1, Praha 140 00
Jméno: Ing. David Peč 13.3.2002 - 4.5.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 19.11.2001 do 17.4.2007
Ve funkci: od 19.11.2001 do 17.4.2007
Adresa: Pod lysinami 467/11, Praha 147 00
Jméno: Ing. Zdeněk Rataj 13.4.2006 - 4.5.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 19.11.2001 do 17.4.2007
Ve funkci: od 30.1.2006 do 17.4.2007
Adresa: Marie Cibulkové 1615/1, Praha 140 00
Jméno: Ing. Jiří Vejnar 13.4.2006 - 28.2.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.1.2006 do 28.1.2011
Ve funkci: od 30.1.2006 do 28.1.2011
Adresa: Azalková 510, Jesenice 252 42
Jméno: Ing. Zdeněk Rataj 4.5.2007 - 6.2.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 17.4.2007 do 12.4.2012
Ve funkci: od 17.4.2007 do 12.4.2012
Adresa: Marie Cibulkové 1615/1, Praha 140 00
Jméno: Ing. David Peč 4.5.2007 - 6.2.2013
Funkce: člen
Trvání členství: od 17.4.2007 do 12.4.2012
Adresa: Pod lysinami 467/11, Praha 147 00
Jméno: Ing. Jiří Vejnar 28.2.2011 - 27.1.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.1.2011 do 26.11.2014
Adresa: Azalková 510, Jesenice 252 42
Jméno: Zdeněk Rataj 6.2.2013 - 27.1.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 12.4.2012
Ve funkci: od 12.4.2012
Adresa: Marie Cibulkové 1615/1, Praha 140 00
Jméno: David Peč 6.2.2013 - 27.1.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.4.2012
Adresa: Na vysočanských vinicích 823/6, Praha 190 00
Jméno: Ing. Zdeněk Rataj 27.1.2015 - 22.6.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 12.4.2012 do 21.6.2017
Ve funkci: od 12.4.2012 do 21.6.2017
Adresa: Marie Cibulkové 1615/1, Praha 140 00
Jméno: Ing. David Peč 27.1.2015 - 22.6.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.4.2012 do 21.6.2017
Adresa: Na vysočanských vinicích 823/6, Praha 190 00
Jméno: Ing. Ladislav Holík 27.1.2015 - 22.6.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.11.2014 do 21.6.2017
Adresa: K lukám 650/14, Praha 142 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Štěpánka Lebdušková 22.6.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 21.6.2017
Ve funkci: od 21.6.2017
Adresa: Ovocná 376, Vědomice 413 01
Jméno: Ing. Helena Kortusová 22.6.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.6.2017
Adresa: K lukám 650/14, Praha 142 00
Jméno: Ing. Olga Kuiperová 22.6.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.6.2017
Adresa: Břidličná 929/4, Praha 147 00
Jméno: Ing. David Peč 22.6.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.6.2017
Adresa: Na vysočanských vinicích 823/6, Praha 190 00
Jméno: Ing. Václav Junek CSc 7.6.1996 - 3.3.1997
Funkce: předseda
Adresa: Nad pískovnou 1466/37, Praha 140 00
Jméno: Ing. Petr Ježek 7.6.1996 - 3.3.1997
Funkce: člen
Adresa: Lomnického 1123/2, Praha 140 00
Jméno: JUDr. Jiří Hronovský 7.6.1996 - 3.3.1997
Funkce: člen
Adresa: V hůrkách 2143/5, Praha 158 00
Jméno: Ing. Václav Junek CSc 3.3.1997 - 18.6.1999
Funkce: předseda
Adresa: Nad pískovnou 1466/37, Praha 140 00
Jméno: Ing. Otakar Bízek 3.3.1997 - 18.6.1999
Funkce: člen
Adresa: Nad Šálkovnou 1533/19, Praha 147 00
Jméno: Ing. Jaromír Burián 3.3.1997 - 25.9.1999
Funkce: člen
Adresa: Pod valem 324/29, Praha 102 00
Jméno: Ing. František Melka 18.6.1999 - 6.11.2001
Funkce: člen
Adresa: Stržná 275/39, Praha 165 00
Jméno: Ing. Petr Čočka 6.11.2001 - 11.2.2002
Funkce: člen
Adresa: Vazovova 3219/13, Praha 143 00
Jméno: Ing. Boris Čajánek 18.6.1999 - 13.3.2002
Funkce: předseda
Ve funkci: do 19.11.2001
Adresa: Vrkoslavická 279/16, Jablonec nad Nisou 466 06
Jméno: Mgr. Anna Zinglová 18.6.1999 - 13.3.2002
Funkce: člen
Ve funkci: do 19.11.2001
Adresa: Strážkovická 329, Praha 190 12
Jméno: Ing. Petr Čočka 11.2.2002 - 13.3.2002
Funkce: člen
Ve funkci: do 19.11.2001
Adresa: Vazovova 3219/13, Praha 143 00
Jméno: Ing. Karel Hájek 13.3.2002 - 13.4.2006
Trvání členství: od 19.11.2001 do 30.1.2006
Ve funkci: od 19.11.2001 do 30.1.2006
Adresa: Sezimovská 533, Tábor 390 02
Jméno: Ing. Pavel Černý 13.3.2002 - 13.4.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 19.11.2001 do 30.1.2006
Ve funkci: od 19.11.2001 do 30.1.2006
Adresa: Točitá 1414/54, Praha 140 00
Jméno: Ing. Jan Pšenička 13.3.2002 - 4.5.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 22.11.2001 do 16.4.2007
Ve funkci: od 19.11.2001 do 16.4.2007
Adresa: Na rovnosti 2691/19, Praha 130 00
Jméno: Ing. Ladislav Brož 13.4.2006 - 28.2.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.1.2006 do 27.1.2011
Ve funkci: od 30.1.2006 do 27.1.2011
Adresa: Poznaňská 429/45, Praha 181 00
Jméno: Ing. Milan Král 13.4.2006 - 28.2.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.1.2006 do 27.1.2011
Ve funkci: od 30.1.2006 do 27.1.2011
Adresa: Na průhonu 309, Vědomice 413 01
Jméno: Ing. Jan Pšenička 4.5.2007 - 6.2.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.4.2007 do 11.4.2012
Adresa: Na rovnosti 2691/19, Praha 130 00
Jméno: Ing. Milan Král 28.2.2011 - 10.10.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.1.2011
Adresa: Na průhonu 309, Vědomice 413 01
Jméno: Ing. Ladislav Brož 28.2.2011 - 26.2.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.1.2011
Ve funkci: od 28.1.2011
Adresa: Poznaňská 429/45, Praha 181 00
Jméno: Jan Pšenička 6.2.2013 - 22.6.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.4.2012 do 21.6.2017
Adresa: Na rovnosti 2691/19, Praha 130 00
Jméno: Ing. Milan Král 10.10.2015 - 22.6.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.1.2011 do 21.6.2017
Adresa: Na průhonu 309, Vědomice 413 01
Jméno: Ing. Ladislav Brož 26.2.2016 - 22.6.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.1.2011 do 21.6.2017
Ve funkci: od 28.1.2011 do 21.6.2017
Adresa: Poznaňská 429/45, Praha 181 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Zdeněk Rataj
Člen statutárního orgánu: Ing. Ladislav Holík
Člen statutárního orgánu: Ing. Milan Král

Vlastníci firmy Trilet Ground Services, a.s. IČO: 25056514

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 296 645 000 Kč 100% 29.6.2005
zakladni 824 015 000 Kč 100% 22.5.2002 - 29.6.2005
zakladni 703 000 000 Kč 100% 12.2.1998 - 22.5.2002
zakladni 1 000 000 Kč - 7.6.1996 - 12.2.1998

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 Kč 2 966 454 22.6.2017
Akcie na jméno 360 Kč 702 000 29.6.2005 - 22.6.2017
Akcie na jméno 360 Kč 1 000 29.6.2005 - 22.6.2017
Akcie na jméno 360 000 Kč 121 29.6.2005 - 22.6.2017
Kmenové akcie na jméno 34 Kč 160 29.6.2005 - 22.6.2017
Kmenové akcie na jméno 94 Kč 160 1.1.2005 - 29.6.2005
Akcie na jméno 15 000 Kč 1 16.4.2004 - 1.1.2005
Akcie na jméno 1 000 Kč 702 000 16.4.2004 - 29.6.2005
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 000 16.4.2004 - 29.6.2005
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 121 16.4.2004 - 29.6.2005
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 121 22.5.2002 - 16.4.2004
Kmenové akcie na majitele 15 000 Kč 1 22.5.2002 - 16.4.2004
Akcie na majitele 1 000 Kč 702 000 13.3.2002 - 16.4.2004
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 000 13.3.2002 - 16.4.2004
Akcie na majitele 1 000 Kč 703 000 12.2.1998 - 13.3.2002
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 000 7.6.1996 - 12.2.1998

Sbírka Listin Trilet Ground Services, a.s. IČO: 25056514

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 4060/SL 59 výroční zpráva [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 19.1.2016 28.1.2016 7
B 4060/SL 58 účetní závěrka [2014] Městský soud v Praze 31.12.2014 19.1.2016 28.1.2016 17
B 4060/SL 57 ostatní zápis z jed.DR- rezignace člena představenstva Městský soud v Praze 26.11.2014 6.1.2015 29.1.2015 1
B 4060/SL 56 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 7.7.2014 1.8.2014 17
B 4060/SL 55 výroční zpráva [2013] , zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 7.7.2014 1.8.2014 8
B 4060/SL 54 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 27.6.2013 8.7.2013 15
B 4060/SL 53 výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2012 27.6.2013 8.7.2013 8
B 4060/SL 52 ostatní zápis z DR - volba/odvolání čl. představenstva Městský soud v Praze 12.4.2012 31.1.2013 8.2.2013 1
B 4060/SL 51 výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 7.6.2012 20.6.2012 11
B 4060/SL 50 účetní závěrka, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 7.6.2012 19.6.2012 14
B 4060/SL 49 výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 24.6.2011 30.6.2011 11
B 4060/SL 48 účetní závěrka, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 24.6.2011 30.6.2011 16
B 4060/SL 47 podpisové vzory Městský soud v Praze 14.2.2011 11.3.2011 2
B 4060/SL 46 ostatní -zápis z DR/představenstvo/ Městský soud v Praze 28.1.2011 11.3.2011 4
B 4060/SL 45 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2010 28.6.2010 2.7.2010 11
B 4060/SL 44 účetní závěrka, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 28.6.2010 2.7.2010 17
B 4060/SL 43 výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 11.6.2009 17.6.2009 11
B 4060/SL 42 účetní závěrka, zpráva auditora - r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 11.6.2009 17.6.2009 17
B 4060/SL 41 zpráva auditora za rok 2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 27.8.2008 27.8.2008 2
B 4060/SL 40 výroční zpráva za rok 2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 27.8.2008 27.8.2008 7
B 4060/SL 39 účetní závěrka r.2007-příloha Městský soud v Praze 31.12.2007 27.8.2008 27.8.2008 7
B 4060/SL 38 účetní závěrka r.2007-VZZ Městský soud v Praze 31.12.2007 27.8.2008 27.8.2008 2
B 4060/SL 37 účetní závěrka r.2007-rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2007 27.8.2008 27.8.2008 4
B 4060/SL 36 výroční zpráva k 30.6.2007 Městský soud v Praze 30.9.2007 26.2.2008 26.2.2008 8
B 4060/SL 35 zpráva auditora k ÚZ k 30.6.2007 Městský soud v Praze 5.12.2007 26.2.2008 26.2.2008 2
B 4060/SL 34 účetní závěrka k 30.6.2007-příloha Městský soud v Praze 30.6.2007 26.2.2008 26.2.2008 5
B 4060/SL 33 účetní závěrka k 30.6.2007-VZaZ Městský soud v Praze 30.6.2007 26.2.2008 26.2.2008 2
B 4060/SL 32 účetní závěrka k 30.6.2007-rozvaha Městský soud v Praze 30.6.2007 26.2.2008 26.2.2008 4
B 4060/SL 31 ostatní - zápis dozorčí rady Městský soud v Praze 17.4.2007 6.6.2007 7.6.2007 2
B 4060/SL 30 ostatní - rozh.jed.akcionáře Městský soud v Praze 16.4.2007 6.6.2007 7.6.2007 1
B 4060/SL 29 účetní závěrka, výroční zpráva 1.11.03-30.6.06+aud.+zpr.o vzt Městský soud v Praze 30.6.2006 6.3.2007 6.3.2007 24
B 4060/SL 28 podpisové vzory +čest.prohlášení-2x Městský soud v Praze 11.4.2006 2.5.2006 0
B 4060/SL 27 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 30.1.2006 2.5.2006 0
B 4060/SL 26 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 30.1.2006 2.5.2006 0
B 4060/SL 25 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 30.1.2006 2.5.2006 0
B 4060/SL 24 ostatní -návrh-kupní smlouva Městský soud v Praze 19.1.2006 23.1.2006 0
B 4060/SL 23 notářský zápis -NZ140/05 Městský soud v Praze 23.2.2005 22.6.2005 0
B 4060/SL 22 notářský zápis -NZ341/04+sml.o fúzi Městský soud v Praze 25.5.2004 27.1.2005 0
B 4060/SL 21 notářský zápis -NZ340/04+návrh sml.o fúzi Městský soud v Praze 25.5.2004 27.1.2005 0
B 4060/SL 20 notářský zápis -NZ326/04+návrh sml.o fúzi Městský soud v Praze 17.5.2004 27.1.2005 0
B 4060/SL 19 ostatní -zahaj.rozvaha k 1.11.03+audit Městský soud v Praze 1.11.2003 27.1.2005 0
B 4060/SL 18 účetní závěrka k 31.10.03+audit Městský soud v Praze 31.10.2003 27.1.2005 0
B 4060/SL 17 účetní závěrka k 31.10.03/B3168/ Městský soud v Praze 31.10.2003 27.1.2005 0
B 4060/SL 16 stanovy společnosti /bez data/ Městský soud v Praze 29.12.2004 0
B 4060/SL 14 stanovy společnosti Městský soud v Praze 22.12.2003 4.5.2004 0
B 4060/SL 15 změna právní formy, fúze -návrh Městský soud v Praze 24.3.2004 25.3.2004 0
B 4060/SL 13 posudek znalce Městský soud v Praze 28.11.2001 16.1.2004 21.1.2004 0
B 4060/SL 12 účetní závěrka +audit k 30.11.02 Městský soud v Praze 30.11.2002 16.1.2004 21.1.2004 0
B 4060/SL 11 výroční zpráva + audit r. 2001 Městský soud v Praze 4.8.2003 22.8.2003 0
B 4060/SL 9 účetní závěrka za rok1998, audit.zpr. Městský soud v Praze 17.5.1999 6.3.2002 12.7.2002 0
B 4060/SL 10 notářský zápis, podpisové vzory výpis z OR Městský soud v Praze 29.11.2001 12.7.2002 0
B 4060/SL 1 notářský zápis, posudek znalce, podpisové vzory výpis z OR Městský soud v Praze 29.11.2002 12.7.2002 0
B 4060/SL 8 účetní závěrka r.1997 Městský soud v Praze 25.2.1999 0
B 4060/SL 7 notářský zápis Městský soud v Praze 27.4.1998 25.2.1999 0
B 4060/SL 6 stanovy společnosti Městský soud v Praze 15.4.1998 25.2.1999 0
B 4060/SL 5 stanovy společnosti Městský soud v Praze 10.4.1997 25.2.1999 0
B 4060/SL 2 účetní závěrka r.1996 Městský soud v Praze 12.3.1998 0
B 4060/SL 4 stanovy společnosti Městský soud v Praze 13.3.1997 15.7.1997 0
B 4060/SL 3 notářský zápis Městský soud v Praze 16.10.1996 15.7.1997 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Trilet Ground Services, a.s.


Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Trilet Ground Services, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.