TRADE CENTRE PRAHA a.s. Praha IČO: 00409316

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu TRADE CENTRE PRAHA a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 00409316.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem TRADE CENTRE PRAHA a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1990. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 48 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví , Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti plavání a další.

Základní údaje o TRADE CENTRE PRAHA a.s. IČO: 00409316

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 19.2.1990
Spisová značka: B 43
IČO: 00409316
Obchodní firma: TRADE CENTRE PRAHA a.s.
Právní forma: Akciová společnost 19.2.1990
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 19.2.1990
Počet členů dozorčí rady: 8 30.3.2015 - 25.4.2019
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 18.6.2014
Počet členů dozorčí rady: 7 18.6.2014 - 30.3.2015
Počet členů statutárního orgánu: 5 18.6.2014 - 25.4.2019
Mimořádná valná hromada společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s., se sídlem Praha 2, Blanická 1008/28, PSČ 120 00, IČ 00409316, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 43, konaná dne 30. září 2013 určuje, že Hlavní město Praha, se sídlem Praha 1, Mariánské nám. 2, PSČ 110 01, IČ 00064581, vlastnící 270 kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč za jednu akcii (od č. 000001 do č. 000270), je hlavním akcionářem společnosti TRAD E CENTRE PRAHA a.s., se sídlem Praha 2, Blanická 1008/28, PSČ 120 00, IČ 00409316, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 43. Hlavní město Praha tímto splňuje podmínky pro uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů podle ust. § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. Mimořádná valná hromada prohlašuje, že akcionář Hlavní město Praha, se sídlem Praha 1, Mariánské nám. 2, PSČ 110 01; IČ 00064581, doložil při prezenci, že je majitelem 270 kusů akcií emitenta TRADE CENTRE PRAHA a.s., s nimiž je spojeno hlasovací právo, o souhrnné jmenovité hodnotě 13.500.000,- Kč (270 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč znějících na jméno v listinné podobě, z celkového počtu 300 kusů), což představuje podíl na základním kapitálu ve výši 90 %. Mimořádná valná hromada prohlašuje, že akcionář Hlavní město Praha, se sídlem Praha 1, Mariánské nám. 2, PSČ 110 01, IČ 00064581, je akcionářem oprávněným k přechodu akcií od ostatních akcionářů podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění. Mimořádná valná hromada prohlašuje, že akcionář Hlavní město Praha, se sídlem Praha 1, Mariánské nám. 2, PSČ 110 01, IČ 00064581, doložil potvrzením banky - PPF banka a.s. (se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41, IČ 47116129, společnost je zapsán a v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1834), že předal finanční prostředky potřebné k výplatě protiplnění za přecházející akcie před konáním mimořádné valné hromady. Mimořádná valná hromada rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů - akcií takto: všechny kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč každá, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů, resp. jednoho akcionáře - společnosti RALT Raiffeisen - Leasing Gesellschaft m.b.H., se sídlem Am Stadtpark 9, 1030 Vídeň, Rakouská republika), přecházejí na hlavního akcionáře - Hlavní město Praha, se sídlem Praha 1, Mariánské nám. 2, PSČ 110 01, IČ 00064581, za podmínek stanovených ust. §§ 183i až 183n zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění a tímto usnesením. Vlastnické právo k akciím akcionáře RALT Raiffeisen - Leasing Gesellschaft m.b.H., se sídlem Am Stadtpark 9, 1030 Ví deň, Rakouská republika přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku. Mimořádná valná hromada určuje, že výše protiplnění za každou jednu akcii v nominální hodnotě 50.000,- Kč činí 108.110,- Kč (slovy: jedno sto osm tisíc jedno sto deset korun českých), tj. za 30 kusů akcií celková výše protiplnění činí 3.243.300,- Kč. Přim ěřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 1664-0708 ze dne 9.8.2013 zpracovaným znaleckým ústavem v oboru ekonomika, a to obchodní společností PROSCON, s.r.o., IČ 49356381, se sídlem K Lochkovu 661/39, 154 00 Praha 5. Mimořádná valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionáři poskytnuto ve lhůtě deseti dnů od splnění podmínek stanovených § 183m odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, to je poté, co dosa vadní vlastník předá akcie společnosti. Po dobu prodlení dosavadního vlastníka účastnických cenných papírů s jejich předáním - předložením nemůže dosavadní vlastník požadovat na hlavním akcionáři protiplnění. Nepředloží-li dosavadní vlastník akcií tyto ak cie do měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení v obchodním rejstříku, bude postupováno dle § 183l odst. 6 a dle § 214 odst. 1 až 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. Pokud akcie nebudou přes výzvy v určené lhůtě předloženy společnosti, představenstvo je prohlásí za neplatné. Protiplnění podle ust. § 183m zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění poskytuje akcionáři, jehož účastnické cenné papíry prohlásilo představenstvo za neplatné, hlavní akcionář, a právo na poskytnutí protiplnění vzniká jejich prohlášením za neplatné. 8.10.2013 - 4.12.2013
Valná hromada rozhodla dne 30.6.2010 o snížení základního kapitálu společnosti takto: 1. Důvod snížení základního kapitálu: Důvodem snížení základního kapitálu je optimalizace kapitálové struktury a skutečnost, že společnost má ve svém majetku vlastní akcie, a to 11 kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč (od č. 000052 do č. 000 062), které nabyla v souladu se zákonem zejm. § 161 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, stanovami společnosti a na základě usnesení mimořádné valné hromady ze dne 8.4.2010. 2. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: S částkou odpovídající snížení základního kapitálu 55.000,- Kč bude naloženo tak, že o ni bude snížen stav účtu, na němž se účtuje o změnách základního kapitálu, a že zrušení vlastních akcií v majetku společnosti bude účetně zachyceno snížením základního kapitálu o jmenovitou hodnotu zničených akcií a dále bude o rozdíl mezi pořizovací cenou a jmenovitou hodnotou zničených akcií snížen nerozdělený zisk minulých let. 3. Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál se snižuje o částku 55.000,- Kč (slovy: padesát pět tisíc korun českých) z částky 15.055.000,- Kč (slovy: patnáct milionů padesát pět tisíc korun českých) na částku 15.000.000,- Kč (slovy: patnáct milionů korun českých). 4.Způsob snížení základního kapitálu: Snížení základního kapitálu bude provedeno zničením vlastních akcií, a to 11 kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč (od č. 000052 do č. 000062), které jsou v majetku společnosti v souladu s § 213 odst. 2 z ákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. 19.7.2010 - 9.2.2011
Valná hromada rozhodla dne 26,6,2002 o snížení základního kapitálu takto: 1. Důvod snížení základního kapitálu: - Důvodem snížení základního kapitálu je skutečnost, že společnost má ve svém majetku vlastní akcie, a to 139 ks zaměstnaneckých akcií v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč, a to č. od 000001 do 000051 a od 000063 do 000150, které nabyla v souladu se zákonem a podle čl. 7 odst. 2 Stanov a které nebyly ke dni konání této valné hromady zcizeny. povinnost ke snížení základního kapitálu je tak dána v souladu u stanovením § 161a a § 161c obchodního zákoníku. 2. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovádající snížení základního kapitálu: - S částkou odpovádající snížení základního kapitálu 695.000,- Kč bude naloženo tak, že část v rozsahu 315.000,- Kč již byla použita na vyplacení akcionářům a část v rozsahu 380.000,- Kč bude ponechána ve zvláštním rezervním fondu. 3. Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál se snižuje o částku 695.000,- Kč z částky 15,750.000,- Kč na částku 15,055.000,- Kč. 4. Způsob snížení základního kapitálu: - Snížení základního kapitálu bude provedeno zničením vlastních akcií č. 000001 až 000051 a 000063 až 000150, které jsou v majetku společnosti, podle ust. § 213 odst. 2 obchodního zákoníku. 16.11.2002 - 30.10.2003
Generální ředitel: Ing. Bohumil Mach, r.č. 570918/1071, bytem Praha 5, Brdičkova 1908/27 26.5.1999 - 10.3.2000
Změna stanov ve smyslu dodatku č.3 ke stanovám v rozsahu článku 4 notářského zápisu N 152/97 NZ 111/97 notářského úřadu JUDr.Ivany Kruškové,notářky Praha 3,Seifertova 9. 15.9.1998 - 8.1.2003
Valnou hromadou ze dne 23.10.1990 byly schváleny nové stanovy. 16.8.1991 - 6.3.1995
Akciová společnost byla zřízena dle § 4 odst. 1 zák.č. 243/1949 Sb. a dle § 5 odst. 1 a 2 zák. č. 173/1988 Sb. a zakládá se na státním povolení uděleném Federálním ministerstvem zahraničního obchodu v Praze rozhodnutím ze dne 11.1.1990, č.j. 3664/89 a dále na stanovách tímže ministerstvem schválených a na usnesení ustavující valné hromady ze dne 13.2.1990 osvědčené notářským zápisem ze dne 13.2.1990 státního notářství pro Prahu 8 pod č.j. 8 N 47/90 a 8 NZ 41/90. 19.2.1990
Akciový kapitál společnosti činí 15 000 000,- Kčs a je rozdělen na 300 akcií po 50 000,- Kčs: 19.2.1990 - 6.3.1995
1) NVP . . . . . . 213 akcií, tj. 10 650 000,- Kčs - 71 % 19.2.1990 - 6.3.1995
2) FINOP . . . . . 57 akcií, tj. 2 850 000,- Kčs - 19 % 19.2.1990 - 6.3.1995
3) RALT Wien . . . 30 akcií, tj. 1 500 000,- Kčs - 10 % 19.2.1990 - 6.3.1995
Představenstvo společnosti se skládá z 5 až 9 členů. 19.2.1990 - 6.3.1995
Generální ředitel: ing. Antonín Horák, Pod Drinopolem 4, Praha 6. 19.2.1990 - 26.5.1999
Název společnosti: 19.2.1990 - 10.3.2000
TRADE CENTRE PRAHA Ltd. /TCP/ - anglicky 19.2.1990 - 10.3.2000
TRADE CENTRE PRAHA S.A. /TCP/ - francouzsky 19.2.1990 - 10.3.2000
TRADE CENTRE PRAHA A.G. /TCP/ - německy 19.2.1990 - 10.3.2000

Aktuální kontaktní údaje TRADE CENTRE PRAHA a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 00409316
Obchodní firma: TRADE CENTRE PRAHA a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 2
Vznik první živnosti: 30.9.1992
Celkový počet živností: 19
Aktivních živností: 5

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 00409316
Firma: TRADE CENTRE PRAHA a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 2
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 18.5.1990

Kontakty na TRADE CENTRE PRAHA a.s. IČO: 00409316

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Blanická 1008/28 , Praha 120 00 8.1.2003
Sídlo: Blanická 1008/28 , Praha 120 00 16.8.1991 - 8.1.2003
Sídlo: Dlouhá 727/39 , Praha 110 00 19.2.1990 - 16.8.1991

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Blanická 1008/28, Praha 120 00

Obory činností TRADE CENTRE PRAHA a.s. IČO: 00409316

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 11.7.2017
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 11.7.2017
poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti plavání 4.7.2013
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 10.7.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 10.7.2009
maloobchod se smíšeným zbožím 3.2.2004 - 10.7.2009
specializovaný maloobchod 3.2.2004 - 10.7.2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 3.2.2004 - 10.7.2009
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 3.2.2004 - 10.7.2009
inženýrská činnost v investiční výstavbě 3.2.2004 - 10.7.2009
realitní činnost 3.2.2004 - 10.7.2009
správa a údržba nemovitostí 3.2.2004 - 10.7.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 3.2.2004 - 10.7.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 3.2.2004 - 10.7.2009
zprostředkování obchodu 3.2.2004 - 10.7.2009
poskytování služeb v oblasti veřejných zakázek 27.8.2002 - 3.2.2004
vedení účetnictví 10.3.2000 - 3.2.2004
inženýrská činnost ve stavebnictví 10.3.2000 - 3.2.2004
realitní kancelář 10.3.2000 - 3.2.2004
správa movitého a nemovitého majetku 10.3.2000 - 3.2.2004
pronájem nebytových prostor 6.3.1995 - 3.2.2004
provádění inženýrských staveb 16.12.1992 - 15.9.1998
provádění bytových a občanských staveb 16.12.1992 - 15.9.1998
provádění průmyslových staveb 16.12.1992 - 15.9.1998
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 16.12.1992 - 3.2.2004
organizační a ekonomické poradenství 16.12.1992 - 3.2.2004
obstaravatelská činnost 16.12.1992 - 3.2.2004
1. Zajišťování pronájmu nebytových prostor obchodním zastupitelstvím zahraničních osob, zahraničním osobám, kterým bylo uděleno povolení k zahraničně obchodní činnosti a čs. právnickým osobám. 19.2.1990 - 16.12.1992
2. Poskytování služeb bezprostředně souvisejících s pronájmem nebytových prostor osobám uvedeným v bodě 1 včetně poradenské činnosti. 19.2.1990 - 16.12.1992
3. Provádění investorské činnosti, výstavba a rekonstrukce objektů a prostor v souvislosti s předmětem činnosti. 19.2.1990 - 16.12.1992
4. Dovoz zboží a prací souvisejících s výstavbou, rekonstrukcí a vybavením objektů v návaznosti na hlavní předmět činnosti. 19.2.1990 - 16.12.1992
5. Propagace vlastní zahraničně obchodní činnosti v rozsahu povolení. 19.2.1990 - 16.12.1992
6. Zajišťování provozu a údržby objektů vlastních i pronajatých. 19.2.1990 - 16.12.1992
7. Další hospodářské činnosti v tuzemsku i v zahraničí v souladu se zájmy účastníků za podmínek stanovených obecně závaznými předpisy. 19.2.1990 - 16.12.1992

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Jungmannova 738/18 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1003799485
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 8.2.2000
Provozovna č. 2
Provozovna: Jungmannova 36/31 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1003799477
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 8.2.2000
Provozovna č. 3
Provozovna: Blanická 1008/28 , Praha 120 00
Identifikační číslo provozovny: 1003799469
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 22.4.1993

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 30.6.1999

Živnost č. 3 Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti plavání

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 19.12.2012
Provozovna č. 1
Provozovna: Vaníčkova 100/6 , Praha 169 00
Identifikační číslo provozovny: 1010506188
Zahájení provozování: 1.9.2015
Provozovna č. 2
Provozovna: Čimická 186 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1008627747
Zahájení provozování: 19.12.2012

Živnost č. 4 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 11.1.2017

Živnost č. 5 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 11.1.2017

Živnost č. 6 Provádění bytových a občanských staveb

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 10.11.1997

Živnost č. 7 Maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Provádění inženýrských staveb (včetně technické vybavenosti sídlištních celků)

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 10.11.1997

Živnost č. 9 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Provádění průmyslových staveb

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 10.11.1997

Živnost č. 11 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Pronájem bytových a nebytových prostor včetně poskytování služeb jiných než základních.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.10.1992
Zánik oprávnění: 7.5.2003

Živnost č. 13 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.10.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.6.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 15 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.6.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 16 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.6.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Poskytování služeb v oblasti veřejných zakázek

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.9.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 18 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.10.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.10.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba elektronických součástek
Výroba komunikačních zařízení
Výroba ostatních elektrických zařízení
Opravy elektrických zařízení
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Sportovní činnosti

Vedení firmy TRADE CENTRE PRAHA a.s. IČO: 00409316

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje vždy předseda představenstva nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva. 24.7.2014
Jménem společnosti jedná předseda představenstva společně s místopředsedou představenstva. 2.8.2012 - 24.7.2014
Jménem společnosti jedná představenstvo jako celek, nebo předseda představenstva samostatně, nebo společně místopředseda představenstva a člen představenstva. 3.5.2012 - 2.8.2012
Za společnost jedná navenek představenstvo jako celek, nebo předseda či místopředseda představenstva samostatně, nebo společně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vypsané firmě či otisku firemního razítka připojí svůj podpis s uvedením funkce v představenstvu předseda nebo místopředseda představenstva samostatně, nebo dva členové představenstva společně. 3.2.2004 - 3.5.2012
Za společnost jedná navenek představenstvo jako celek nebo předseda představenstva samostatně nebo společně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vypsané firmě či otisku firemního razítka připojí svůj podpis s uvedením funkce v představenstvu předseda představenstva samostatně, nebo dva členové představenstva společně. 8.1.2003 - 3.2.2004
Společnost zastupuje představenstva stanoveným způsobem. K názvu společnosti na listině připojí svůj podpis předseda představenstva nebo dva členové představenstva s vypsáním svého jména a zastávané funkce. 10.3.2000 - 8.1.2003
Společnost zastupují všichni členové představenstva, nebo jednotliví členové představenstva k tomu představenstvem zmocnění, nebo generální ředitel, nebo jeho náměstek. K názvu společnosti připojí svůj podpis všichni členové představenstva, popřípadě jeden nebo několik členů představenstva, pokud k tomu byli představenstvem zmocněni, nebo generální ředitel, nebo jeho náměstek. 19.2.1990 - 10.3.2000
Jméno: Filip Veselý 25.4.2019
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 3.4.2019
Ve funkci: od 3.4.2019
Adresa: Africká 620/24, Praha 160 00
Jméno: Mgr. Jan Bouška 25.4.2019
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 3.4.2019
Ve funkci: od 3.4.2019
Adresa: Šalounova 1935/14, Praha 149 00
Jméno: Ing. Robert Höhne 25.4.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.4.2019
Adresa: Malostranské náměstí 271/2, Praha 118 00
Jméno: Doc.RNDr. Jiří Klíma CSc. 19.2.1990 - 16.8.1991
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Jasná I 1514/8, Praha 147 00
Jméno: ing. Milan Masák 19.2.1990 - 16.12.1992
Funkce: člen představenstva
Adresa: Rabyňská 746/1, Praha 142 00
Jméno: JUDr. Jaroslav Javornický 16.8.1991 - 16.12.1992
Funkce: člen představenstva
Adresa: N. Vacparova 3268 , Praha 4 Česká republika
Jméno: ing. Jaroslav Hanzal 19.2.1990 - 6.3.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Toušeňská 769/4, Praha 142 00
Jméno: ing. Jiří Valenta 16.8.1991 - 6.3.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Jilmová 2685/10, Praha 130 00
Jméno: ing. Miroslav Uličný 19.2.1990 - 25.1.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Anežky Malé 767/3, Praha 149 00
Jméno: ing. Jiří Valda 16.8.1991 - 25.1.1996
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Na Topolce 1613/17, Praha 140 00
Jméno: Petr Diab 16.8.1991 - 25.1.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Ládevská 691/25, Praha 184 00
Jméno: ing. Jiří Mrázek 16.12.1992 - 25.1.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Grafická 1100/33, Praha 150 00
Jméno: ing. Alexander Kalvoda 16.12.1992 - 25.1.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na Švihance 1476/1, Praha 120 00
Jméno: Ing. Jan Bürgermeister 6.3.1995 - 25.1.1996
Funkce: člen
Adresa: Všehrdova 439/11, Praha 118 00
Jméno: Ing. Antonín Horák 25.1.1996 - 26.5.1999
Funkce: člen
Adresa: Pod Drinopolem 1659/4, Praha 169 00
Jméno: Ing. Libor Klug 25.1.1996 - 26.5.1999
Funkce: člen
Adresa: Ke Strašnické 53/18, Praha 100 00
Jméno: Ing. Václav Dvořák 25.1.1996 - 10.3.2000
Funkce: člen
Adresa: Navigátorů 613/19, Praha 161 00
Jméno: Ing. Bohumil Váňa 25.1.1996 - 10.3.2000
Funkce: člen
Adresa: Podvinný mlýn 2132/13, Praha 190 00
Jméno: Ing. Filip Dvořák 25.1.1996 - 10.3.2000
Funkce: předseda
Adresa: Jakubská 663/11, Praha 110 00
Jméno: Vladimír Vihan 25.1.1996 - 10.3.2000
Funkce: člen
Adresa: V jámě 637/10, Praha 110 00
Jméno: Ing. Antonín Horák 26.5.1999 - 10.3.2000
Funkce: člen
Adresa: Pod Drinopolem 1659/4, Praha 169 00
Jméno: Ing. Věra Machačová 10.3.2000 - 6.4.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Jaroslavická 856/4, Praha 198 00
Jméno: Ing. Zdeněk Kovářík 25.1.1996 - 8.1.2003
Funkce: člen
Adresa: Sládkovičova 1306/11, Praha 142 00
Jméno: Mgr. Rudolf Blažek 26.5.1999 - 8.1.2003
Adresa: Běhounkova 2311/23, Praha 158 00
Jméno: Ing. Filip Dvořák 10.3.2000 - 8.1.2003
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Hradební 767/16, Praha 110 00
Jméno: Ing. Bohumil Mach 10.3.2000 - 8.1.2003
Funkce: člen představenstva
Adresa: Brdičkova 1908/27, Praha 155 00
Jméno: Vladimír Vihan 10.3.2000 - 8.1.2003
Funkce: člen představenstva
Adresa: Senovážné náměstí 1985/11, Praha 110 00
Jméno: Ing. Václav Pátek 6.4.2000 - 8.1.2003
Funkce: člen představenstva
Adresa: Staré zámecké schody 192/8, Praha 118 00
Jméno: RNDr. Lubomír Habrnál 27.8.2002 - 3.2.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 13.7.2000 do 2.6.2003
Adresa: V nížinách 427/15, Praha 109 00
Jméno: Ing. Filip Dvořák 8.1.2003 - 3.2.2004
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 9.6.1999
Ve funkci: od 18.6.1999 do 2.6.2003
Adresa: Hradební 767/16, Praha 110 00
Jméno: Ing. Bohumil Mach 8.1.2003 - 3.2.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.6.1999 do 2.6.2003
Adresa: Brdičkova 1908/27, Praha 155 00
Jméno: Mgr. Rudolf Blažek 8.1.2003 - 3.2.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 9.6.1999 do 30.4.2003
Adresa: Běhounkova 2311/23, Praha 158 00
Jméno: Ing. Zdeněk Kovářík 8.1.2003 - 3.2.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 9.6.1999 do 2.6.2003
Adresa: Sládkovičova 1306/11, Praha 142 00
Jméno: Vladimír Vihan 8.1.2003 - 3.2.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.6.1999 do 2.6.2003
Adresa: Senovážné náměstí 1985/11, Praha 110 00
Jméno: Ing. Václav Pátek 8.1.2003 - 3.2.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 8.11.1999 do 2.6.2003
Adresa: Staré zámecké schody 192/8, Praha 118 00
Jméno: Ing.Mgr. Miroslav Poche 3.2.2004 - 6.2.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 2.6.2003 do 24.11.2003
Adresa: Křížkovského 1288/10, Praha 130 00
Jméno: Pavel Klega 3.2.2004 - 29.7.2005
Funkce: předseda
Trvání členství: od 2.6.2003
Ve funkci: od 30.6.2003
Adresa: Milánská 412, Praha 109 00
Jméno: Ing. Zdeněk Kovářík 3.2.2004 - 7.9.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 2.6.2003 do 6.6.2007
Adresa: Sládkovičova 1306/11, Praha 142 00
Jméno: JUDr.Ing. Miloslav Ludvík 3.2.2004 - 7.9.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 2.6.2003 do 6.6.2007
Adresa: Kodaňská 598/28, Praha 101 00
Jméno: Ing. Bohumil Mach 3.2.2004 - 7.9.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 2.6.2003
Adresa: Brdičkova 1908/27, Praha 155 00
Jméno: JUDr. Richard Nigrini Ph.D 3.2.2004 - 7.9.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 2.6.2003 do 6.6.2007
Adresa: Střelničná 1975/24, Praha 182 00
Jméno: Pavel Klega 29.7.2005 - 7.9.2007
Funkce: předseda
Trvání členství: od 2.6.2003
Ve funkci: od 30.6.2003
Adresa: Hákova 542/7, Praha 109 00
Jméno: Ing. Filip Dvořák 3.2.2004 - 18.11.2008
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 2.6.2003 do 28.5.2008
Ve funkci: od 30.6.2003 do 28.5.2008
Adresa: Hradební 767/16, Praha 110 00
Jméno: RNDr. Lubomír Habrnál 6.2.2004 - 18.11.2008
Funkce: člen
Trvání členství: od 24.11.2003 do 28.5.2008
Adresa: V nížinách 427/15, Praha 109 00
Jméno: Ing. Pavel Klega 7.9.2007 - 18.11.2008
Funkce: předseda
Trvání členství: od 2.6.2003 do 28.5.2008
Ve funkci: od 30.6.2003 do 28.5.2008
Adresa: Hákova 542/7, Praha 109 00
Jméno: Ing. Bohumil Mach 7.9.2007 - 18.11.2008
Funkce: člen
Trvání členství: od 2.6.2003 do 28.5.2008
Adresa: Sluneční náměstí 2588/14, Praha 158 00
Jméno: Ing. Bohumil Mach 18.11.2008 - 26.11.2008
Funkce: člen
Trvání členství: od 28.5.2008 do 24.9.2008
Adresa: Sluneční náměstí 2588/14, Praha 158 00
Jméno: Mgr. Tomáš Homola 7.9.2007 - 10.7.2009
Funkce: člen
Trvání členství: od 6.6.2007
Adresa: Michalská 429/1, Praha 110 00
Jméno: Štěpán Šlosár 7.9.2007 - 21.7.2011
Funkce: člen
Trvání členství: od 6.6.2007 do 28.6.2011
Adresa: Jaromírova 495/16, Praha 128 00
Jméno: Miloslav Mihálik 7.9.2007 - 21.7.2011
Funkce: člen
Trvání členství: od 6.6.2007 do 28.6.2011
Adresa: Hrabákova 1969/11, Praha 148 00
Jméno: Ing. Pavel Klega 18.11.2008 - 21.7.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 28.5.2008 do 28.6.2011
Ve funkci: od 23.6.2008 do 28.6.2011
Adresa: Hákova 542/7, Praha 109 00
Jméno: Ing. Filip Dvořák 18.11.2008 - 21.7.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 28.5.2008 do 28.6.2011
Ve funkci: od 23.6.2008 do 28.6.2011
Adresa: Hradební 767/16, Praha 110 00
Jméno: Michal Šesták 18.11.2008 - 21.7.2011
Funkce: člen
Trvání členství: od 28.5.2008 do 28.6.2011
Adresa: Lamačova 912/31, Praha 152 00
Jméno: JUDr. Tomáš Homola 10.7.2009 - 21.7.2011
Funkce: člen
Trvání členství: od 6.6.2007 do 28.6.2011
Adresa: Havelská 502/21, Praha 110 00
Jméno: Petr Holík 10.7.2009 - 21.7.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.6.2009 do 28.6.2011
Adresa: Na Doubkové 1281/2, Praha 150 00
Jméno: Bc. Jan Pech 21.7.2011 - 24.10.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 28.6.2011
Ve funkci: od 29.6.2011
Adresa: Vinohradská 1318/99, Praha 120 00
Jméno: Petr Volf 21.7.2011 - 3.5.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 28.6.2011 do 25.4.2012
Ve funkci: od 29.6.2011 do 25.4.2012
Adresa: Augustinova 2058/26, Praha 148 00
Jméno: Petr Holík 21.7.2011 - 3.5.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.6.2011 do 25.4.2012
Adresa: Na Doubkové 1281/2, Praha 150 00
Jméno: Bc. Jan Pech 24.10.2011 - 2.8.2012
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 28.6.2011 do 12.7.2012
Ve funkci: od 29.6.2011 do 12.7.2012
Adresa: Americká 426/33, Praha 120 00
Jméno: JUDr. Michaela Švarcová 3.5.2012 - 2.8.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 25.4.2012 do 12.7.2012
Ve funkci: od 26.4.2012 do 12.7.2012
Adresa: Novosibřinská 856, Praha 190 16
Jméno: Pavel Beneš 21.7.2011 - 8.8.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.6.2011 do 31.7.2013
Adresa: Masarykovo nábřeží 2058/38, Praha 110 00
Jméno: Pavel Borovička 2.8.2012 - 8.8.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 12.7.2012 do 31.7.2013
Ve funkci: od 24.7.2012 do 31.7.2013
Adresa: Krouzova 3039/16, Praha 143 00
Jméno: Pavel Machovský 8.8.2013 - 24.7.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.8.2013 do 9.7.2014
Ve funkci: od 1.8.2013 do 9.7.2014
Adresa: 36, Hradec nad Moravicí 747 41
Jméno: Bc. Jan Mareš 2.8.2012 - 14.10.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 12.7.2012 do 12.7.2016
Ve funkci: od 24.7.2012 do 12.7.2016
Adresa: Jarníkova 1870/24, Praha 148 00
Jméno: Ing. René Pekárek CSc. 24.7.2014 - 11.7.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.7.2014 do 13.6.2017
Adresa: Na čihadle 839/4, Praha 160 00
Jméno: Josef Trubáček 8.8.2013 - 8.8.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.8.2013 do 1.8.2017
Adresa: Častavina 779/6, Praha 161 00
Jméno: Ing. Jiří Beran MBA 24.7.2014 - 7.11.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 9.7.2014 do 25.10.2017
Ve funkci: od 16.7.2014 do 25.10.2017
Adresa: Černochova 1072/5, Praha 158 00
Jméno: Ing. Robert Plavec 24.7.2014 - 20.8.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 9.7.2014 do 9.7.2018
Ve funkci: od 16.7.2014 do 9.7.2018
Adresa: Klatovská 314, Příbram 261 01
Jméno: Ing. Robert Höhne 7.11.2017 - 12.10.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.10.2017
Adresa: Nuselská 242/44, Praha 140 00
Jméno: Ing. Robert Plavec 20.8.2018 - 12.10.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 10.7.2018 do 30.9.2018
Ve funkci: od 27.7.2018 do 30.9.2018
Adresa: Klatovská 314, Příbram 261 01
Jméno: Mgr. Jan Vidím 11.10.2017 - 25.4.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.9.2017 do 2.4.2019
Adresa: K Vodici 1126/3, Praha 104 00
Jméno: Mgr. Josef Trubáček 11.10.2017 - 25.4.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.9.2017 do 19.3.2019
Adresa: Častavina 779/6, Praha 161 00
Jméno: Jaroslav Holý MBA 25.6.2018 - 25.4.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.5.2018 do 2.4.2019
Adresa: V rokli 18/7, Praha 160 00
Jméno: Ing. Robert Höhne 12.10.2018 - 25.4.2019
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 26.10.2017 do 2.4.2019
Ve funkci: od 1.10.2018 do 2.4.2019
Adresa: Malostranské náměstí 271/2, Praha 118 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Mgr. Petr Kubíček 25.4.2019
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 12.3.2019
Ve funkci: od 19.3.2019
Adresa: Heřmanova 834/42, Praha 170 00
Jméno: Kamil Vavřinec Mareš 25.4.2019
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 12.3.2019
Ve funkci: od 19.3.2019
Adresa: U smaltovny 1334/22, Praha 170 00
Jméno: Mgr. Lukáš Zicha 25.4.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.3.2019
Adresa: Zelený pruh 589/16, Praha 147 00
Jméno: Tomáš Slabihoudek 25.4.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.3.2019
Adresa: Zdibská 215/24, Praha 182 00
Jméno: Robert Veverka 25.4.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.3.2019
Adresa: Jaromírova 455/23, Praha 128 00
Jméno: ing. Aleš Beránek 16.12.1992 - 6.3.1995
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Hradešínská 1826/38, Praha 101 00
Jméno: ing. Milan Masák 16.12.1992 - 6.3.1995
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Rabyňská 746/1, Praha 142 00
Jméno: Ing. František Dušek 6.3.1995 - 25.1.1996
Funkce: člen
Adresa: Libická 1987/7, Praha 130 00
Jméno: JUDr. Zdeněk Pětník 16.12.1992 - 15.9.1998
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Marie Pujmanové 879 , Praha 4 Česká republika
Jméno: JUDr. Jiří Burďuch 25.1.1996 - 10.3.2000
Funkce: člen
Adresa: Werichova 948/5, Praha 152 00
Jméno: Ing. Slavoj Vrbický 6.3.1995 - 8.1.2003
Funkce: člen
Adresa: Marie Cibulkové 1177/10, Praha 140 00
Jméno: Ing. Radek Svoboda 15.9.1998 - 8.1.2003
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Blanická 2028/15, Praha 120 00
Jméno: RNDr. Igor Němec 10.3.2000 - 8.1.2003
Funkce: člen
Adresa: Janovského 923/41, Praha 170 00
Jméno: Ing. Slavoj Vrbický 8.1.2003 - 3.2.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 26.4.1995 do 30.5.2003
Adresa: Marie Cibulkové 1177/10, Praha 140 00
Jméno: RNDr. Igor Němec 8.1.2003 - 3.2.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 9.6.1999 do 2.9.2002
Adresa: Janovského 923/41, Praha 170 00
Jméno: Ing. Radek Svoboda 8.1.2003 - 3.2.2004
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 9.6.1999 do 2.6.2003
Ve funkci: od 27.9.1999 do 2.6.2003
Adresa: Blanická 2028/15, Praha 120 00
Jméno: Ing. Karel Matouš 3.2.2004 - 7.9.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 2.6.2003 do 6.6.2007
Adresa: Měchenická 2559/16, Praha 141 00
Jméno: Ing. Radek Svoboda 3.2.2004 - 18.11.2008
Funkce: předseda
Trvání členství: od 2.6.2003 do 28.5.2008
Ve funkci: od 10.9.2003 do 28.5.2008
Adresa: Blanická 2028/15, Praha 120 00
Jméno: Bc. Ondřej Pecha 3.2.2004 - 18.11.2008
Funkce: člen
Trvání členství: od 2.6.2003 do 28.5.2008
Adresa: Pod Parukářkou 2760/12, Praha 130 00
Jméno: Petr Kužel 7.9.2007 - 21.7.2011
Funkce: člen
Trvání členství: od 6.6.2007 do 28.6.2011
Adresa: Vlachova 1509/12, Praha 155 00
Jméno: Ing. Radek Svoboda 18.11.2008 - 21.7.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.5.2008 do 28.6.2011
Ve funkci: od 16.7.2008 do 28.6.2011
Adresa: Blanická 2028/15, Praha 120 00
Jméno: Bc. Ondřej Pecha 18.11.2008 - 21.7.2011
Funkce: člen
Trvání členství: od 28.5.2008 do 28.6.2011
Adresa: Pod Parukářkou 2760/12, Praha 130 00
Jméno: JUDr. Radmila Kleslová 21.7.2011 - 3.5.2012
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2011 do 19.3.2012
Ve funkci: od 28.6.2011 do 19.3.2012
Adresa: Gutova 3317/15, Praha 100 00
Jméno: Bohumil Zoufalík 21.7.2011 - 3.5.2012
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2011 do 19.3.2012
Ve funkci: od 28.6.2011 do 19.3.2012
Adresa: Jahodová 2706/119, Praha 106 00
Jméno: Ing. František Stádník 21.7.2011 - 3.5.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2011
Adresa: Trojanova 336/7, Praha 120 00
Jméno: Ing. Jiří Fremr 3.5.2012 - 8.8.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.3.2012 do 27.6.2013
Adresa: Pertoldova 3339/35, Praha 143 00
Jméno: Antonín Ptáček 3.5.2012 - 8.8.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.3.2012 do 27.6.2013
Adresa: Suchdolské náměstí 1249/8, Praha 165 00
Jméno: Mgr. Roman Vaculka 3.5.2012 - 30.3.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 19.3.2012 do 3.3.2015
Ve funkci: od 25.4.2012 do 3.3.2015
Adresa: Rybná 716/24, Praha 110 00
Jméno: Ing. František Stádník 3.5.2012 - 30.3.2015
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2011 do 3.3.2015
Ve funkci: od 25.4.2012 do 3.3.2015
Adresa: Trojanova 336/7, Praha 120 00
Jméno: Ing. Michal Narovec 3.5.2012 - 30.3.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.3.2012 do 3.3.2015
Adresa: Škábova 3052/10, Praha 106 00
Jméno: Mgr. Nataša Šturmová 3.5.2012 - 30.3.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.3.2012 do 3.3.2015
Adresa: U letenského sadu 1304/18, Praha 170 00
Jméno: Helena Chudomelová 22.10.2013 - 30.3.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.9.2013 do 3.3.2015
Adresa: Pirinská 3245/8, Praha 143 00
Jméno: Jan Plíva 22.10.2013 - 30.3.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.9.2013 do 3.3.2015
Adresa: Spojovací 2609/40, Praha 130 00
Jméno: Jaroslav Špaček 24.7.2014 - 30.3.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.6.2014 do 3.3.2015
Adresa: Smetanova 810, Trutnov 541 01
Jméno: Ing. Radek Lacko 30.3.2015 - 16.11.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 4.3.2015 do 27.9.2016
Ve funkci: od 24.3.2015 do 27.9.2016
Adresa: Na záhonech 1386/73, Praha 141 00
Jméno: Mgr. Ondřej Rut 30.3.2015 - 9.6.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.3.2015 do 1.6.2017
Adresa: Baranova 1517/28, Praha 130 00
Jméno: Ing. Drahoslav Matonoha 30.3.2015 - 11.7.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.3.2015 do 13.6.2017
Adresa: Tatarkova 723/22, Praha 149 00
Jméno: JUDr. Vladislava Veselá 30.3.2015 - 23.1.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.3.2015 do 19.12.2017
Adresa: Jana Želivského 1801/22, Praha 130 00
Jméno: Jan Plíva 30.3.2015 - 25.4.2019
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 4.3.2015 do 4.3.2019
Ve funkci: od 24.3.2015 do 4.3.2019
Adresa: Spojovací 2609/40, Praha 130 00
Jméno: Ing. Jan Decker CSc. 30.3.2015 - 25.4.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.3.2015 do 4.3.2019
Adresa: Makovského 1205/31, Praha 163 00
Jméno: Lenka Vedralová 30.3.2015 - 25.4.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.3.2015 do 4.3.2019
Adresa: Cílkova 650/2, Praha 142 00
Jméno: Jan Trojánek 30.3.2015 - 25.4.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.3.2015 do 4.3.2019
Adresa: Renoirova 622/5, Praha 152 00
Jméno: Jaroslav Štěpánek MBA 16.11.2016 - 25.4.2019
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.9.2016 do 11.3.2019
Ve funkci: od 25.10.2016 do 11.3.2019
Adresa: Karafiátová 2313/42, Praha 106 00
Jméno: Ing. René Pekárek CSc. 11.7.2017 - 25.4.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.6.2017 do 11.3.2019
Adresa: Na čihadle 839/4, Praha 160 00
Jméno: Vladimír Šraier 11.7.2017 - 25.4.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.6.2017 do 11.3.2019
Adresa: Na okraji 335/42, Praha 162 00
Jméno: Karel Duchek 23.1.2018 - 25.4.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.12.2017 do 11.3.2019
Adresa: Kounická 1172/34, Praha 100 00
Jméno: Ing. Vladimír Šraier MBA 25.4.2019 - 7.6.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.3.2019 do 6.5.2019
Adresa: Na okraji 335/42, Praha 162 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Jan Bouška
Člen statutárního orgánu: Filip Veselý

Vlastníci firmy TRADE CENTRE PRAHA a.s. IČO: 00409316

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 15 000 000 Kč 100% 9.2.2011
zakladni 15 055 000 Kč 100% 30.10.2003 - 9.2.2011
zakladni 15 750 000 Kč - 6.3.1995 - 30.10.2003
zakladni 15 000 000 Kč - 19.2.1990 - 6.3.1995

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 300 30.10.2003
Kmenové akcie na jméno 5 000 Kč 11 30.10.2003 - 9.2.2011
Akcie na jméno 50 000 Kč 300 6.3.1995 - 30.10.2003
Zaměstnanecké akcie na jméno 5 000 Kč 150 6.3.1995 - 30.10.2003

Sbírka Listin TRADE CENTRE PRAHA a.s. IČO: 00409316

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 43/SL 81 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora za rok 2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 9.7.2015 10.7.2015 36
B 43/SL 79 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 21.7.2014 26.8.2014 23
B 43/SL 78 stanovy společnosti Městský soud v Praze 10.6.2014 13.6.2014 17.7.2014 9
B 43/SL 77 notářský zápis NZ 777/2013 Městský soud v Praze 30.9.2013 7.10.2013 8.10.2013 75
B 43/SL 76 ostatní zápis zasedání předs. Městský soud v Praze 1.8.2013 2.8.2013 9.8.2013 4
B 43/SL 75 ostatní zápis oze DR/ volba předs. Městský soud v Praze 29.7.2013 2.8.2013 9.8.2013 5
B 43/SL 72 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 3.7.2013 16.7.2013 21
B 43/SL 74 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.6.2013 3.7.2013 8.7.2013 23
B 43/SL 73 notářský zápis NZ 502/2013 Městský soud v Praze 27.6.2013 3.7.2013 8.7.2013 24
B 43/SL 71 ostatní zápis DR/odvol.a jmen.předs Městský soud v Praze 12.7.2012 5.9.2012 3
B 43/SL 70 ostatní záp.o jedn.170.zasedání předs. Městský soud v Praze 24.7.2012 5.9.2012 4
B 43/SL 69 stanovy společnosti Městský soud v Praze 18.6.2012 5.9.2012 23
B 43/SL 68 notářský zápis NZ 437/2012 Městský soud v Praze 18.6.2012 5.9.2012 50
B 43/SL 67 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 21.6.2012 2.7.2012 21
B 43/SL 66 ostatní zápis o jednání zasedání předs Městský soud v Praze 26.4.2012 11.5.2012 5
B 43/SL 65 ostatní záp.o.jedn.ze DR/voba.předs. Městský soud v Praze 25.4.2012 11.5.2012 6
B 43/SL 64 notářský zápis NZ 212/2012 Městský soud v Praze 19.3.2012 11.5.2012 37
B 43/SL 63 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.3.2012 11.5.2012 23
B 43/SL 61 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.6.2011 23.8.2011 24.8.2011 23
B 43/SL 60 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 22.7.2011 2.8.2011 22
B 43/SL 62 ostatní zápis o jednání DR/volba předs Městský soud v Praze 28.6.2011 27.7.2011 4
B 43/SL 59 ostatní zápis ze zasedání předst. Městský soud v Praze 29.6.2011 27.7.2011 4
B 43/SL 58 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 28.6.2011 27.7.2011 35
B 43/SL 57 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 583/2011 Městský soud v Praze 28.6.2011 27.7.2011 54
B 43/SL 56 podpisové vzory Městský soud v Praze 11.7.2011 27.7.2011 1
B 43/SL 55 podpisové vzory Městský soud v Praze 11.7.2011 27.7.2011 1
B 43/SL 54 podpisové vzory Městský soud v Praze 29.6.2011 27.7.2011 1
B 43/SL 53 podpisové vzory Městský soud v Praze 29.6.2011 27.7.2011 1
B 43/SL 52 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.6.2010 16.2.2011 13
B 43/SL 51 notářský zápis NZ 594/2010 Městský soud v Praze 30.6.2010 4.8.2010 44
B 43/SL 50 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 15.7.2010 17.7.2010 19
B 43/SL 49 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 492/2009 Městský soud v Praze 24.6.2009 23.7.2009 22
B 43/SL 48 podpisové vzory Městský soud v Praze 29.6.2009 23.7.2009 1
B 43/SL 47 stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.6.2009 23.7.2009 13
B 43/SL 46 výroční zpráva, zpráva auditora - r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 8.7.2009 20.7.2009 21
B 43/SL 45 podpisové vzory Městský soud v Praze 3.9.2008 2.1.2009 2
B 43/SL 44 podpisové vzory Městský soud v Praze 11.7.2008 2.1.2009 2
B 43/SL 43 podpisové vzory Městský soud v Praze 14.10.2008 2.1.2009 2
B 43/SL 42 podpisové vzory Městský soud v Praze 13.6.2008 2.1.2009 2
B 43/SL 40 podpisové vzory Městský soud v Praze 26.7.2007 27.9.2007 1
B 43/SL 39 podpisové vzory Městský soud v Praze 28.6.2007 27.9.2007 2
B 43/SL 38 podpisové vzory Městský soud v Praze 12.7.2007 27.9.2007 1
B 43/SL 37 podpisové vzory Městský soud v Praze 14.8.2007 27.9.2007 2
B 43/SL 36 ostatní -zápis z jednání VH Městský soud v Praze 6.6.2007 27.9.2007 9
B 43/SL 35 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora -r.2006+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2006 3.7.2007 4.7.2007 19
B 43/SL 34 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 21.6.2006 23.6.2006 33
B 43/SL 33 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 12.10.2005 14.10.2005 21
B 43/SL 32 účetní závěrka, výroční zpráva za r. 2004+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2004 28.6.2005 13.7.2005 0
B 43/SL 31 účetní závěrka r. 2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 28.6.2005 13.7.2005 0
B 43/SL 30 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 21.7.2004 12.8.2004 0
B 43/SL 29 stanovy společnosti Městský soud v Praze 2.6.2003 2.4.2004 0
B 43/SL 28 podpisové vzory +čest.prohlášení-6x Městský soud v Praze 2.4.2004 0
B 43/SL 27 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 2.4.2004 0
B 43/SL 26 ostatní -záp.125.sch.představenstva Městský soud v Praze 3.6.2003 2.4.2004 0
B 43/SL 25 ostatní -zápis z jednání VH Městský soud v Praze 2.6.2003 2.4.2004 0
B 43/SL 24 ostatní -zápis 124.sch.představenstva Městský soud v Praze 30.4.2003 2.4.2004 0
B 43/SL 23 ostatní -zápis z jednání DR Městský soud v Praze 2.9.2002 2.4.2004 0
B 43/SL 22 ostatní -zápis z jednání DR Městský soud v Praze 10.9.2003 2.4.2004 0
B 43/SL 21 ostatní -zápis z jednání VH Městský soud v Praze 24.11.2003 2.4.2004 0
B 43/SL 20 ostatní -záp.126.sch.představenstva Městský soud v Praze 23.9.2003 2.4.2004 0
B 43/SL 19 podpisové vzory +čest.prohlášení-5x Městský soud v Praze 2.4.2004 0
B 43/SL 18 stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.11.2003 2.4.2004 0
B 43/SL 17 ostatní zpráva o vztaz. za r. 2001 Městský soud v Praze 22.3.2002 20.3.2003 0
B 43/SL 16 účetní závěrka, výroční zpráva r.2001,zpráva představ.+audit. Městský soud v Praze 18.3.2002 20.3.2003 0
B 43/SL 15 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.3.2003 0
B 43/SL 14 notářský zápis NZ291/2000+ÚZ r.1999-přílohy Městský soud v Praze 13.7.2000 11.10.2002 0
B 43/SL 9 ostatní -protokol o jednání výroční VH Městský soud v Praze 26.4.1995 2.1.2002 21.2.2002 0
B 43/SL 8 stanovy společnosti - ke dni 25.6.2001 Městský soud v Praze 2.1.2002 21.2.2002 0
B 43/SL 7 notářský zápis -ustavující valná hromada Městský soud v Praze 23.2.1990 2.1.2002 21.2.2002 0
B 43/SL 6 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 2.1.2002 21.2.2002 0
B 43/SL 5 podpisové vzory Městský soud v Praze 12.12.2001 2.1.2002 21.2.2002 0
B 43/SL 13 výroční zpráva - rok 1996, rok 1997 Městský soud v Praze 2.1.2002 21.2.2002 0
B 43/SL 12 ostatní -protokol o jednání řádné VH Městský soud v Praze 13.7.2000 2.1.2002 21.2.2002 0
B 43/SL 11 ostatní -protokol o jednání mimoř. VH Městský soud v Praze 8.11.1999 2.1.2002 21.2.2002 0
B 43/SL 10 ostatní -protokol o jednání výroční VH Městský soud v Praze 9.6.1999 2.1.2002 21.2.2002 0
B 43/SL 4 účetní závěrka za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 17.9.2001 0
B 43/SL 3 účetní závěrka za rok 1999 Městský soud v Praze 31.12.1999 11.1.2001 0
B 43/SL 2 notářský zápis + stanovy Městský soud v Praze 9.6.1999 6.4.2000 0
B 43/SL 1 účetní závěrka za rok 1998 Městský soud v Praze 30.3.1999 29.11.1999 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení TRADE CENTRE PRAHA a.s.


Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu TRADE CENTRE PRAHA a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.