TONAK a.s. Nový Jičín IČO: 00013226

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu TONAK a.s., která sídlí v obci Nový Jičín a bylo jí přiděleno IČO 00013226.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem TONAK a.s. se sídlem v obci Nový Jičín byla založena v roce 1990. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 29 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Barvení a chemická úprava textilií , Obráběčství a další.

Základní údaje o TONAK a.s. IČO: 00013226

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ostravě 29.12.1990
Spisová značka: B 110
IČO: 00013226
Obchodní firma: TONAK a.s.
Právní forma: Akciová společnost 29.12.1990
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 29.12.1990
Valná hromada společnosti přijala dle 8.4.2019 následující usnesení: 1) konstatuje, že Hlavním akcionářem společnosti TONAK a.s. ve smyslu § 375 ZOK je společnost PCTC Invest AB, se sídlem Riddargatan 13A, 114 36 Stockholm, Švédsko, identifikační číslo 556858-3735, která je vlastníkem celkem 3 932 888 kusů kmenových akcií na majitele, o jmenovité hodnotě 45,- Kč (slovy: čtyřicet pět korun českých) každé akcie, vydaných v zaknihované podobě, název emise TONAK A.S., ISIN: CS0005006055, s nimiž je spojeno celkem 3 932 888 hlasů na valné hromadě; 2) konstatuje, že Hlavní akcionář je vlastníkem kmenových akcií na majitele společnosti TONAK a.s. v souhrnné jmenovité hodnotě 176 979 960,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát šest miliónů devět set sedmdesát devět tisíc devět set šedesát korun českých), což představuje podíl 91,74 % na základním kapitálu společnosti TONAK a.s. a hlasovacích právech (zaokrouhleno na dvě desetinná místa). Hlavní akcionář je tedy akcionářem oprávněným uplatňovat právo na nucený přechod akcií společnosti TONAK a.s. ve vlastnict ví ostatních akcionářů společnosti TONAK a.s. na něj; 3) rozhoduje o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem ostatním akciím společnosti TONAK a.s., tj. kmenovým akciím na majitele o jmenovité hodnotě 45,- Kč (slovy: čtyřicet pět korun českých) každé akcie, vydaných v zaknihované podobě, název emise TONA K A.S., ISIN: CS0005006055, ve vlastnictví akcionářů společnosti TONAK a.s. odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, tj. společnost PCTC Invest AB, se sídlem Riddargatan 13A, 114 36 Stockholm, Švédsko, identifikační číslo 556858-3735. Vlast nické právo k akciím společnosti TONAK a.s. ostatních akcionářů odlišných od Hlavního akcionáře přejde na Hlavního akcionáře ve smyslu § 385 ZOK uplynutím jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení o nuceném přechodu akcií společnosti TONAK a .s. ve vlastnictví ostatních akcionářů společnosti TONAK a.s. na Hlavního akcionáře do obchodního rejstříku (dále jen "Den přechodu akcií"); 4) určuje, že Hlavní akcionář poskytne všem ostatním akcionářům společnosti TONAK a.s. protiplnění ve výši 17,07 Kč (slovy: sedmnáct korun českých a sedm haléřů) za každou kmenovou akcii na majitele, o jmenovité hodnotě 45,- Kč (slovy: čtyřicet pět korun českých) každé akcie, v zaknihované podobě, název emise TONAK A.S., ISIN: CS0005006055 vydanou společností TONAK a.s. Přiměřenost výše protiplnění je v souladu s § 376 ZOK doložena znaleckým posudkem vypracovaným Ing. Jiřím Kadrmanem, znalcem pro obor Eko nomika, odvětví ceny a odhady, specializace podniky, přičemž tento znalecký posudek byl zpracován dne 22. 2. 2019. Kromě protiplnění Hlavní akcionář poskytne všem ostatním akcionářům společnosti TONAK a.s. v souladu s § 388 odst. 1 ZOK úroky ve výši obvyk lých úroků dle § 1802 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů ode Dne přechodu akcií; 5) určuje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění spolu s odpovídajícím úrokem na své náklady prostřednictvím ČSOB, a to nejpozději do třiceti (30) dnů ode Dne přechodu akcií na Hlavního akcionáře, přičemž ČSOB bude za Hlavního akcionáře poskytovat proti plnění nejdéle po dobu 36 měsíců ode Dne přechodu akcií na Hlavního akcionáře. Podrobnosti týkající se výplaty protiplnění budou uveřejněny na internetových stránkách společnosti TONAK a.s. 12.4.2019
Počet členů statutárního orgánu: 3 Počet členů dozorčí rady: 3 22.7.2014 - 19.3.2015
Usnesením mimořádné valné hromady společnosti ze dne 15.10.2009 bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií peněžitými vklady s využitím přednostního práva akcionářů na základě veřejné nabídky k úpisu akcií. Důvodem zvýš ení základního kapitálu je získání dalšího kapitálu za účelem snížení úvěrového zatížení akciové společnosti. Základní kapitál se zvyšuje o částku 30.000.015,-Kč (slovy: třicetmiliónůpatnáctkorunčeských) ze stávající výše základního kapitálu 162.917.100,- Kč na novou výši 192.917.115,-Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nově upsané akcie budou téhož druhu, stejné formy a podoby jako akcie dříve upsané a budou s nimi spojena veškerá práva podle platných stanov společnosti. Počet nově upsaných kmenových akcií, znějících na majitele majících charakter zaknihovaného cenného papíru činí 666.667 ks. Jmenovitá hodnota nově upsaných akcií činí 45,-Kč na jednu akcii. Emisní kurz nových akcií je stanoven ve výši jmenovité hodnoty ak cie, tj. 45,-Kč. Úpis s emisním ážiem se nepřipouští. Dosavadní akcionáři mají přednostní právo na úpis akcií v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu společnosti tak, že na jednu dosavadní akcii ve jmenovité hodnotě 45,-Kč připadá podíl ve výši 18.41428% (666.667/3. 620.380) na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 45,-Kč, přičemž upisovat lze pouze celé akcie. Úpis akcií bude realizován ve dvou kolech. 1.kolo proběhne v době od 10.11. do 30.11.2009. 2.kolo proběhne v době od 1.12. do 15.12. 2009. Prvního kola se zúčastní pouze stávající akcionáři za účelem využití svého přednostního práva. Ve druhém kole budou akcie, které nebyly upsány s využitím přednostního práva, nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je společnost STARK B.V., se sídlem na adrese Fred. Roeskestraat 123, 1076 EE Amsterdam, Nizozemsko. Místem pro upisování akci í v obou kolech je sídlo akciové společnosti TONAK a.s., na adrese Zborovská č.p. 823, 741 11 Nový Jičín - každý pracovní den v době od 8.00 hod do 15.00 hod. Emisní kurz upisovaných akcií je upisovatel povinen v rozsahu 100% splatit bezodkladně po upsání akcií, nejpozději do 30.11.2009, resp. do pěti dnů od podpisu smlouvy o upsání akcií, pokud jde o předem určeného zájemce, a to na zvláštní účet č. 2102538142 /2700 k tomuto účelu akciovou společností zřízený a vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., přičemž splacením emisního kurzu se rozumí datum připsání příslušné částky na shora uvedený účet. Upisování bude provedeno na základě veřejné nabídky k úpisu akcií zveřejněné způsobem určeným pro svolávání valné hromady, tedy zveřejněním v Obchodním věstníku a v internetovém deníku Kurzy.cz. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva akcionářů je první den lhůty pro upisování. K upsání akcií dojde zápisem do listiny upisovatelů v sídle společnosti. Upisovatel, který se nemůže osobně dostavit, může zmocnit jinou osobu, aby za něj zápis pr ovedla. Plná moc musí být přiložena k listině upisovatele, přičemž podpis upisovatele (zmocnitele) musí být úředně ověřen. Upisovatel - předem určený zájemce - je povinen splatit emisní kurz do pěti dnů od uzavření smlouvy sepsané podle náležitostí stanov ených § 205 obch. zák., kterou mu společnost k rukám pověřeného zástupce doručí dne 1.12.2009. Jinak je upsání akcií neúčinné. 22.10.2009
Usnesením valné hromady společnosti ze dne 18.3.2009 bylo rozhodnuto o snížení základního kapitálu společnosti z důvodu úhrady ztrát z předchozích let a převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty z částky 362.038.000,-- Kč na částku 162.917.100, -- Kč, a to snížením jmenovité hodnoty akcií z původní hodnoty 100,-- Kč na jmenovitou hodnotu 45,-- Kč. 21.5.2009
Dne 28.3.2002 byla uzavřena smlouva o prodeji části podniku "Energetika - výtopna TONAK" mezi TONAK a.s., se sídlem Zborovská čp. 823, 741 11 Nový Jičín, zaps. u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 110, IČ: 00013226 jako prodávajícím a Dalkia Morava, a.s., se sídlem Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 709 74, zaps. u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 318, IČ: 45193410 jako kupujícím, smlouva nabyla účinnosti dne 1.4.2002. 6.11.2002
Obchodní jméno společnosti: v jazyce anglickém : TONAK, Public Limited Company (PLC) v jazyce německém : TONAK, Aktiengesellschaft (AG) v jazyce francouzském: TONAK, Société Anonyme (S.A.) v jazyce italském : TONAK, Sociedad Anonima (S.p.a.) v jazyce ruském : TONAK, akcioněrnoe obščestvo (a.o.) v jazyce španělském : TONAK, Sociedad Ananyma (S.a.) 6.4.1993 - 20.12.2001
Způsob založení: Akciová společnost byla založena jednorázově na základě ustanovení § 25 zák. č. 104/90 Sb., zakladatelského pláná z 31. 12. 1990 a přijatých stanov. 29.12.1990
ad/ Název společnosti: aglicky: TONAK, Company Limited. německy: TONAK, Aktiengesellschaft. španělsky: TONAK, Sociedad Anonima. italsky: TONAK, Azione Anonimo. rusky: TONAK, Acioněrnoje obščestvo. 29.12.1990 - 2.4.1993
Základní kapitál společnosti činí: 221 564 tis. Kčs, bude vydáno 22 156 akcií, přičemž jmenovitá hodnota každé z nich bude 10 000,-- Kčs, akcie společnosti znějí na jméno. 29.12.1990 - 2.4.1993
P o d e p i s o v á n í : Podepisování představenstva za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popřípadě místopředseda v době nepřítomnosti předsedy a jeden člen představenstva nebo dva členové představenstva v případě nepřítomnosti předsedy a místopředsedy. 29.12.1990 - 25.10.1994

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 00013226
Obchodní firma: TONAK a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Nový Jičín
Vznik první živnosti: 30.9.1992
Celkový počet živností: 36
Aktivních živností: 4

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 00013226
Firma: TONAK a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Nový Jičín
Základní územní jednotka: Nový Jičín
Počet zaměstnanců: 500 - 999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1.1.1988

Kontakty na TONAK a.s. IČO: 00013226

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Zborovská 823/65 , Nový Jičín 741 01 19.3.2015
Sídlo: Zborovská 823/65 , Nový Jičín 741 01 9.11.2011 - 19.3.2015
Sídlo: Zborovská 823/65 , Nový Jičín 741 01 20.12.2001 - 9.11.2011
Sídlo: Zborovská 823/65 , Nový Jičín 741 01 26.5.1999 - 20.12.2001
Sídlo: Zborovská 823/65 , Nový Jičín 741 01 10.6.1997 - 26.5.1999
Sídlo: Zborovská 823/65 , Nový Jičín 741 01 2.4.1993 - 10.6.1997
Sídlo: Nový Jičín Česká republika
29.12.1990 - 2.4.1993

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Zborovská 823/65, Nový Jičín 741 01

Obory činností TONAK a.s. IČO: 00013226

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 Živnostenského zákona 21.5.2009
obráběčství 21.5.2009
správa a údržba nemovitostí 3.12.2002 - 21.5.2009
úprava a rozvod užitkové vody 3.12.2002 - 21.5.2009
výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů 3.12.2002 - 21.5.2009
poskytování technických služeb 6.11.2002 - 21.5.2009
výroba textilních vláken a tkanin 20.12.2001 - 21.5.2009
zpracování kůží a kožešin 25.10.2000
barvení a chemická úprava textilií 26.5.1999
zpracování kůží 26.5.1999 - 25.10.2000
silniční motorová doprava nákladní 26.5.1999 - 6.11.2002
výroba kolagenu 26.5.1999 - 23.9.2003
ubytovací služby 26.5.1999 - 23.9.2003
slévárenství 26.5.1999 - 12.5.2008
výroba pokrývek hlavy a polotovarů pro jejich výrobu 26.5.1999 - 21.5.2009
šití textilních, kožešinových a kožených výrobků 26.5.1999 - 21.5.2009
kovoobráběčství 26.5.1999 - 21.5.2009
výroba kloboučnických výrobků 25.10.1994 - 26.5.1999
barvení látek a příze 25.10.1994 - 26.5.1999
provozování mateřské školky 25.10.1994 - 26.5.1999
broušení a leštění kovů mimo nožů, nůžek a nástrojů 25.10.1994 - 26.5.1999
chemickotechnologický výzkum a vývoj v oblasti textilní výroby 25.10.1994 - 26.5.1999
kovoobrábění 25.10.1994 - 26.5.1999
silniční motorová doprava 25.10.1994 - 26.5.1999
skladování 25.10.1994 - 26.5.1999
slévání železných a neželezných kovů 25.10.1994 - 26.5.1999
vulkanizace 25.10.1994 - 26.5.1999
výroba dřevěných obalů a palet 25.10.1994 - 26.5.1999
výroba nástrojů 25.10.1994 - 26.5.1999
výroba zboží z papíru a lepenky 25.10.1994 - 26.5.1999
zámečnictví 25.10.1994 - 26.5.1999
střední školství 25.10.1994 - 26.5.1999
podnikání v oblasti nakládání s odpady 25.10.1994 - 25.10.2000
hostinská činnost 25.10.1994 - 20.12.2001
provozování zařízení pro výrobu, rozvod a prodej tepla 25.10.1994 - 6.11.2002
stavba strojů s mechanickým pohonem 25.10.1994 - 3.12.2002
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 25.10.1994 - 21.5.2009
zprostředkování obchodu a služeb 25.10.1994 - 21.5.2009
podnikání v oblasti nakládání s odpady 20.8.1993 - 25.10.1994
provozování zařízení pro výrobu, rozvod a prodej tepla 20.8.1993 - 25.10.1994
skladování 20.8.1993 - 25.10.1994
silniční motorová doprava 20.8.1993 - 25.10.1994
výroba kloboučnických výrobků 2.4.1993 - 25.10.1994
barvení látek a příze 2.4.1993 - 25.10.1994
stavba strojů s mechanickým pohonem 2.4.1993 - 25.10.1994
výroba nástrojů 2.4.1993 - 25.10.1994
broušení a leštění kovů mimo nožů, nůžek a nástrojů 2.4.1993 - 25.10.1994
kovoobrábění 2.4.1993 - 25.10.1994
slévání železných a neželezných kovů 2.4.1993 - 25.10.1994
vulkanizace 2.4.1993 - 25.10.1994
výroba dřevěných obalů a palet 2.4.1993 - 25.10.1994
výroba zboží z papíru a lepenky 2.4.1993 - 25.10.1994
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 2.4.1993 - 25.10.1994
hostinská činnost 2.4.1993 - 25.10.1994
střední školství 2.4.1993 - 25.10.1994
zprostředkování obchodu a služeb 2.4.1993 - 25.10.1994
chemicko-tehchnologický výzkum a vývoj v oblasti textilní výroby 2.4.1993 - 25.10.1994
zámečnictví 2.4.1993 - 25.10.1994
- výroba kloboučnických polotovarů a výrobků 29.12.1990 - 2.4.1993
- výroba pánských, dámských a dětských klobouků a čepic 29.12.1990 - 2.4.1993
- výroba kloboučnických a textilních srstí 29.12.1990 - 2.4.1993
- výroba lepenkových kartonů a dřevěných obalů 29.12.1990 - 2.4.1993
- výroba filtračních hadic pro mlynářské účely 29.12.1990 - 2.4.1993
- výroba prototypů strojů a zařízení pro kloboučnickou výrobu 29.12.1990 - 2.4.1993
- výroba pracovních a zdravotních ochranných pomůcek z textilií 29.12.1990 - 2.4.1993
- výroba doplňkového vybavení z textilií k motorovým vozidlům 29.12.1990 - 2.4.1993
- výroba a prodej energie 29.12.1990 - 2.4.1993
- maloobchodní činnost 29.12.1990 - 2.4.1993
Podle rozhodnutí FMZO v Praze ze dne 2. 10. 1990, č. j. 13/10978/90, regis. číslo: 108002521 byla povolena zahraničně obchodní činnost v tomto rozsahu: 1. vývoz věcí z ČSFR z vlastní výroby organizace, jejichž nomenklatura podle celního sazebníku je uvedena v příloze tohoto rozhodnutí. 2. dovoz věcí do ČSFR určených k využití ve výrobě organizace. 29.12.1990 - 2.4.1993
- obchodní činnost 29.12.1990 - 2.4.1993

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 6.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Zborovská 823/65 , Nový Jičín 741 01
Identifikační číslo provozovny: 1004032757
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování: 12.10.1998
Provozovna č. 2
Provozovna: Heydukova 1111 , Strakonice 386 01
Identifikační číslo provozovny: 1004032749
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 28.5.2001
Provozovna č. 3
Provozovna: Masarykovo nám. 45/29 , Nový Jičín 741 01
Identifikační číslo provozovny: 1012030571
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 31.1.2018
Provozovna č. 4
Provozovna: Jantarová 3344/4 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1012030580
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 31.1.2018
Provozovna č. 5
Provozovna: Žatecká 55/14 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1012030598
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 31.1.2018
Provozovna č. 6
Provozovna: Roztylská 2321/19 , Praha 148 00
Identifikační číslo provozovny: 1012582086
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 6.2.2019
Provozovna č. 7
Provozovna: Široká 15/8 , České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny: 1012797848
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 6.2.2019

Živnost č. 2 Barvení a chemická úprava textilií

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: Zborovská 823/65 , Nový Jičín 741 01
Identifikační číslo provozovny: 1004032757
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.1993

Živnost č. 3 Obráběčství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: Zborovská 823/65 , Nový Jičín 741 01
Identifikační číslo provozovny: 1004032757
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.1993

Živnost č. 4 Zpracování kůží a kožešin

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 19.10.1998
Provozovna č. 1
Provozovna: Zborovská 823/65 , Nový Jičín 741 01
Identifikační číslo provozovny: 1004032757
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 19.10.1998

Živnost č. 5 Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 26.3.2003

Živnost č. 6 Výroba zboží z papíru a lepenky

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.11.1992
Zánik oprávnění: 2.11.1998

Živnost č. 7 Výroba dřevěných obalů a palet

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.11.1992
Zánik oprávnění: 2.11.1998

Živnost č. 8 Výroba kloboučnických výrobků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.11.1992
Zánik oprávnění: 2.11.1998

Živnost č. 9 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.11.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.11.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Střední školství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.11.1992
Zánik oprávnění: 1.1.1997

Živnost č. 12 Chemicko-technologický výzkum a vývoj v oblasti textilní výroby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.11.1992
Zánik oprávnění: 2.11.1998

Živnost č. 13 Nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1993
Zánik oprávnění: 21.11.1998

Živnost č. 14 podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1993
Zánik oprávnění: 19.9.1996

Živnost č. 15 kovoobrábění

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1993
Zánik oprávnění: 12.9.1996

Živnost č. 16 vulkanizace

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1993
Zánik oprávnění: 20.11.1998

Živnost č. 17 broušení a leštění kovů s výjimkou broušení nožů, nůžek a jednoduchých nástrojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1993
Zánik oprávnění: 12.9.1996

Živnost č. 18 Leštění kovů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1993
Zánik oprávnění: 2.11.1998

Živnost č. 19 zámečnictví

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1993
Zánik oprávnění: 28.11.1998

Živnost č. 20 hostinská činnost

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1993
Zánik oprávnění: 4.4.1996

Živnost č. 21 Slévárenství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1993
Zánik oprávnění: 18.6.2008

Živnost č. 22 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1993
Zánik oprávnění: 24.10.2001

Živnost č. 23 Podnikání v oblasti nakládání s odpady, vyjma nebezpečných odpadů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.2.1993
Zánik oprávnění: 2.11.1998

Živnost č. 24 Skladování

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.6.1993
Zánik oprávnění: 2.11.1998

Živnost č. 25 silniční motorová doprava

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.8.1993
Zánik oprávnění: 4.8.1994
Konec oprávnění: 4.8.1994

Živnost č. 26 Provozování mateřské školy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.8.1994
Zánik oprávnění: 2.11.1998

Živnost č. 27 Výroba pokrývek hlavy a polotovarů pro jejich výrobu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.10.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 28 Šití textilních, kožešinových a kožených výrobků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.10.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 29 Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.10.1998
Zánik oprávnění: 11.12.2003

Živnost č. 30 Výroba kolagenu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.10.1998
Zánik oprávnění: 11.12.2003

Živnost č. 31 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.4.1999
Zánik oprávnění: 13.12.2001

Živnost č. 32 Výroba textilních vláken a tkanin

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.10.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 33 Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.5.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 34 Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.8.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 35 Úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.9.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 36 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.9.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Úprava a spřádání textilních vláken a příze
Konečná úprava textilií
Výroba ostatních technických a průmyslových textilií
Výroba oděvů, kromě kožešinových výrobků
Činění a úprava usní (vyčiněných kůží); zpracování a barvení kožešin
Výroba buničiny, papíru a lepenky
Slévárenství
Obrábění
Shromažďování, úprava a rozvod vody
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Ostatní ubytování
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Úklidové činnosti

Vedení firmy TONAK a.s. IČO: 00013226

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje vůči třetím osobám před soudy a jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti kterýkoliv člen představenstva samostatně. 19.3.2015
J e d n á n í : Společnost zastupuje vůči třetím osobám před soudy a jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti kterýkoliv člen představenstva samostatně. 4.6.2001 - 19.3.2015
Jednání: Společnost zastupují vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány vždy alespoň dva členové představenstva společně, popř. samostatně jeden člen, který k tomu byl písemně představenstvem pověřen. 6.12.1995 - 4.6.2001
Jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 25.10.1994 - 6.12.1995
Jméno: Ing. Aleš Aujezdský 28.5.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 4.3.2016
Ve funkci: od 23.3.2016
Adresa: Tyršova 1597/11, Ostrava 702 00
Jméno: Jiří Tourek 10.4.2019
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.4.2019
Ve funkci: od 1.4.2019
Adresa: Vítězslava Nováka 265, Úvaly 250 82
Jméno: Pavel Drabina 10.4.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.8.2018
Adresa: 403, Dobrá 739 51
Jméno: Ing. Jaroslav Holý 6.4.1993 - 20.8.1993
Funkce: předseda a ředitel
Adresa: Valašská 550/7, Nový Jičín 741 01
Jméno: JUDr. Rudolf Brož 6.4.1993 - 20.8.1993
Funkce: místopředseda
Adresa: Pod lipami 61 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Jméno: Ing. Eduard Janota 6.4.1993 - 20.8.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Vapearova 3267 , Praha 4 Česká republika
Jméno: Ing. Jaromír Prchlík 6.4.1993 - 20.8.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Písnická 753/46, Praha 142 00
Jméno: Ing. Jan Přikryl 6.4.1993 - 20.8.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Pod Lipami 0 , 741 01 Nový Jičín Česká republika
Jméno: Ing. Jaroslav Holý 20.8.1993 - 25.10.1994
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Valašská 550/7, Nový Jičín 741 01
Jméno: Ing. Bohumír Páleník 20.8.1993 - 25.10.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Dreyerova 639/11, Praha 152 00
Jméno: Ing. Jaroslav Holý 25.10.1994 - 6.10.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Valašská 550/7, Nový Jičín 741 01
Jméno: Ing. Jan Přikryl 20.8.1993 - 20.2.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Pod lipami 13 , 741 01 Nový Jičín Česká republika
Jméno: Ing. Jan Kalina 20.8.1993 - 20.2.1996
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Hovorčovická 1716/15, Praha 182 00
Jméno: Ing. Jiří Schwarz 20.8.1993 - 10.6.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: U Hřiště 418, Nový Jičín 741 01
Jméno: Ing. Bohumír Páleník 25.10.1994 - 10.6.1997
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Dreyerova 639/11, Praha 152 00
Jméno: Ing. Jiří Langer 6.12.1995 - 10.6.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Nad Střelnicí 875/32, Bílovec 743 01
Jméno: Ing. Vlasta Stehlíková 20.2.1996 - 10.6.1997
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Zborovská 115/11, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Tomáš Fuks 5.6.1996 - 10.6.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Kodaňská 1459/48, Praha 101 00
Jméno: Pedro Pick Waneck 10.6.1997 - 8.2.1999
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Pod višňovkou 263/7, Praha 140 00
Jméno: Ing. Vladimír Kozák 10.6.1997 - 26.5.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Varnsdorfská 351/22, Praha 190 00
Jméno: Ing. Vlasta Stehlíková 10.6.1997 - 23.3.2000
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Zborovská 115/11, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Tomáš Fuks 10.6.1997 - 8.2.2001
Funkce: člen představenstva
Adresa: Kodaňská 1459/48, Praha 101 00
Jméno: Ing. Jiřina Hornychová 10.6.1997 - 4.6.2001
Funkce: člen představenstva
Adresa: Zdiměřická 1430/15, Praha 149 00
Jméno: Ing. Přemysl Skočdopol 10.6.1997 - 4.6.2001
Funkce: člen představenstva
Adresa: Klírova 1913/10, Praha 148 00
Jméno: Pedro Pick Waneck 8.2.1999 - 4.6.2001
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Karoliny Světlé 208/34, Praha 110 00
Jméno: Ing. Vlasta Stehlíková 23.3.2000 - 4.6.2001
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Křižíkova 2831 , 702 00 Moravská Ostrava Česká republika
Jméno: Ing. Jan Vrba 8.2.2001 - 4.6.2001
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na Hanspaulce 1665/8, Praha 160 00
Jméno: Ing. Josef Dragoun 4.6.2001 - 14.6.2001
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 18.12.2000
Adresa: Jateční 1458/17, Praha 170 00
Jméno: Ing. Ján Križanský 4.6.2001 - 5.9.2001
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 18.12.2000 do 31.3.2001
Adresa: Věšínova 202/3, Praha 100 00
Jméno: Ing. Michal Šimek CSc. 14.6.2001 - 5.9.2001
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 13.2.2001 do 31.3.2001
Adresa: Arch. Dubského 389, Strakonice 386 01
Jméno: Petr Vlček 4.6.2001 - 21.9.2002
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: do 31.3.2002
Ve funkci: od 18.12.2000 do 31.3.2002
Adresa: Žižkova 319, Husinec 384 21
Jméno: Ing. Jan Vrba 20.12.2001 - 21.9.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.7.2001
Adresa: Na Hanspaulce 1665/8, Praha 160 00
Jméno: Ing. Čestmír Kubečka 5.9.2001 - 23.10.2002
Funkce: člen předstvenstva
Trvání členství: do 30.10.2001
Ve funkci: od 1.4.2001
Adresa: Hasičská 3043, Frýdek-Místek 738 01
Jméno: Ing. Jan Vrba 21.9.2002 - 2.3.2004
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 3.7.2001
Ve funkci: od 25.4.2002
Adresa: Na Hanspaulce 1665/8, Praha 160 00
Jméno: Ing. Dalibor Andree 21.9.2002 - 28.1.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.4.2002
Adresa: Nad přehradou 207/3, Bílovec 743 01
Jméno: Ing. Jan Vrba 2.3.2004 - 28.1.2005
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 3.7.2001 do 15.6.2004
Ve funkci: od 25.4.2002 do 15.6.2004
Adresa: Na čihadle 873/24, Praha 160 00
Jméno: Ing. Michal Šimek CSc. 5.9.2001 - 12.1.2006
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 1.4.2001
Adresa: Arch. Dubského 389, Strakonice 386 01
Jméno: Rastislav Renko 23.10.2002 - 4.8.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.11.2001
Adresa: Doudova 319/29, Praha 147 00
Jméno: Ing. Dalibor Andree 28.1.2005 - 4.8.2008
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.4.2002
Ve funkci: od 23.6.2004
Adresa: Nad přehradou 207/3, Bílovec 743 01
Jméno: Ing. Michal Šimek CSc. 12.1.2006 - 4.8.2008
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 1.4.2001
Adresa: Pod Hájovnou 375, Strakonice 386 01
Jméno: Ing. Michal Šimek CSc. 4.8.2008 - 5.2.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 31.12.2008
Ve funkci: od 1.4.2001 do 31.12.2008
Adresa: Pod Hájovnou 375, Strakonice 386 01
Jméno: Ing. Dalibor Andree 4.8.2008 - 5.2.2009
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.4.2002
Ve funkci: od 23.6.2004 do 26.1.2009
Adresa: Nad přehradou 207/3, Bílovec 743 01
Jméno: Rastislav Renko 4.8.2008 - 5.2.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.11.2001
Adresa: Doudova 319/29, Praha 147 00
Jméno: Ing. Dalibor Andree 5.2.2009 - 22.7.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.4.2002
Ve funkci: od 26.1.2009
Adresa: Nad přehradou 207/3, Bílovec 743 01
Jméno: Rastislav Renko 5.2.2009 - 22.7.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 13.11.2001
Ve funkci: od 26.1.2009
Adresa: Doudova 319/29, Praha 147 00
Jméno: Mgr. Vladimír Houser 5.2.2009 - 22.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2009
Adresa: 22, Žďár 398 11
Jméno: Ing. Dalibor Andree 22.7.2014 - 30.9.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.4.2002 do 31.7.2015
Ve funkci: od 26.1.2009 do 31.7.2015
Adresa: Nad přehradou 207/3, Bílovec 743 01
Jméno: Rastislav Renko 22.7.2014 - 20.11.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 13.11.2001 do 30.9.2015
Ve funkci: od 26.1.2009 do 30.9.2015
Adresa: Doudova 319/29, Praha 147 00
Jméno: Ing. Josef Blecha 20.11.2015 - 28.5.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.10.2015 do 29.2.2016
Ve funkci: od 5.10.2015 do 29.2.2016
Adresa: V Zahradách 229, Psáry 252 44
Jméno: Mgr. Vladimír Houser 22.7.2014 - 8.7.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2009 do 27.5.2016
Adresa: 22, Žďár 398 11
Jméno: Ing. Lenka Urbánková Jarešová 20.11.2015 - 16.3.2019
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.10.2015 do 15.2.2019
Ve funkci: od 5.10.2015 do 15.2.2019
Adresa: Porubská 552/26, Ostrava 708 00
Jméno: Pavel Drabina 7.9.2018 - 16.3.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.8.2018
Adresa: 403, Dobrá 739 51
Jméno: Pavel Drabina 16.3.2019 - 10.4.2019
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 2.8.2018
Ve funkci: od 16.2.2019 do 31.3.2019
Adresa: 403, Dobrá 739 51

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Jaroslav Hořínek 6.11.2018
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2018
Ve funkci: od 28.6.2018
Adresa: Nad Soutokem 271, Psáry 252 44
Jméno: Pavel Hruška 19.6.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.5.2019
Adresa: Bulharská 743/9, Nový Jičín 741 01
Jméno: Ing. Jan Vrba 17.8.2019
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2019
Ve funkci: od 1.7.2019
Adresa: Na čihadle 873/24, Praha 160 00
Jméno: Zdenka Myslíková 2.4.1993 - 20.8.1993
Funkce: člen
Adresa: Trlicova 1338/72, Nový Jičín 741 01
Jméno: Dalibor Barša 2.4.1993 - 20.8.1993
Funkce: člen
Adresa: Gen. Hlaďo 156/33, Nový Jičín 741 01
Jméno: Jiří Libnar 20.8.1993 - 25.10.1994
Funkce: člen
Adresa: Pod altánem 2405/46, Praha 100 00
Jméno: Ing. Stanislav Ryška 20.8.1993 - 25.10.1994
Funkce: člen
Adresa: Lidická 1035/12, Kopřivnice 742 21
Jméno: Ing. Eduard Janota 20.8.1993 - 6.6.1995
Funkce: člen
Adresa: Vapearova 3267 , Praha 4 Česká republika
Jméno: Ing. Jiří Bílek 2.4.1993 - 10.6.1997
Funkce: člen
Adresa: Šrobárova 2460/21, Praha 130 00
Jméno: Ing. Karel Goláň 20.8.1993 - 10.6.1997
Funkce: předseda
Adresa: tř. 17. listopadu 1366/32, Přerov 750 02
Jméno: Ing. Jiří Procházka 25.10.1994 - 10.6.1997
Funkce: člen
Adresa: Lechowiczova 2826/13, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Stanislav Ryška 25.10.1994 - 10.6.1997
Funkce: člen
Adresa: 59, Kopřivnice 742 21
Jméno: Marie Žďárová 6.12.1995 - 10.6.1997
Funkce: člen
Adresa: plukovníka Mráze 1190/10, Praha 102 00
Jméno: Anna Pýtrová 6.12.1995 - 10.6.1997
Funkce: člen
Adresa: Jiřího Felixe 1689, Frenštát pod Radhoštěm 744 01
Jméno: Ing. Jiří Procházka 10.6.1997 - 8.2.1999
Funkce: člen
Adresa: Lechowiczova 2826/13, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Hana Petrová 10.6.1997 - 26.5.1999
Funkce: předseda
Adresa: 337, Sedlnice 742 56
Jméno: Jiří Čížek 8.2.1999 - 26.5.1999
Funkce: člen
Adresa: Na výsluní 2309/24, Praha 100 00
Jméno: JUDr. Karel Choc 15.7.1999 - 8.2.2001
Funkce: člen
Adresa: Baranova 678/40, Praha 130 00
Jméno: Ing. Kateřina Kneslová 26.5.1999 - 4.6.2001
Funkce: předseda
Adresa: Bořivojova 2431/5, Praha 130 00
Jméno: Michael Tělecký 8.2.2001 - 4.6.2001
Funkce: člen
Adresa: Místecká 450, Praha 199 00
Jméno: Olga Horáková 10.6.1997 - 5.9.2001
Funkce: člen
Ve funkci: do 10.4.2001
Adresa: Dvořákova 331/4, Nový Jičín 741 01
Jméno: Michael Tělecký 4.6.2001 - 28.1.2005
Funkce: předseda
Trvání členství: do 15.6.2004
Ve funkci: od 2.11.2000 do 15.6.2004
Adresa: Místecká 450, Praha 199 00
Jméno: Ing. Ivo Salcman 4.6.2001 - 4.8.2008
Funkce: místopředseda
Ve funkci: od 18.12.2000
Adresa: K Vodárně 1497, Dobříš 263 01
Jméno: Jana Přibylová 5.9.2001 - 4.8.2008
Funkce: člen
Ve funkci: od 10.4.2001
Adresa: Beskydská 289 , Nový Jičín-Žilina Česká republika
Jméno: Ing. Jan Vrba 28.1.2005 - 4.8.2008
Funkce: předseda
Trvání členství: od 23.6.2004
Ve funkci: od 23.6.2004
Adresa: Na čihadle 873/24, Praha 160 00
Jméno: Ing. Ivo Salcman 4.8.2008 - 14.8.2009
Funkce: místopředseda
Ve funkci: od 18.12.2000 do 26.6.2009
Adresa: Na Kole 1621, Dobříš 263 01
Jméno: Jana Přibylová 4.8.2008 - 18.11.2011
Funkce: člen
Trvání členství: do 15.4.2010
Ve funkci: od 10.4.2001
Adresa: Beskydská 289 , 741 01 Nový Jičín-Žilina Česká republika
Jméno: Ing. Jaroslav Hořínek 14.8.2009 - 13.11.2013
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Ve funkci: od 26.6.2009
Adresa: Nad Soutokem 271, Psáry 252 44
Jméno: Ing. Jan Vrba 4.8.2008 - 22.7.2014
Funkce: předseda
Trvání členství: od 23.6.2004
Ve funkci: od 23.6.2004
Adresa: Na čihadle 873/24, Praha 160 00
Jméno: Pavel Hruška 18.11.2011 - 22.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.4.2010
Adresa: Bulharská 743/9, Nový Jičín 741 01
Jméno: Ing. Jaroslav Hořínek 13.11.2013 - 22.7.2014
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Ve funkci: od 26.6.2009
Adresa: Nad Soutokem 271, Psáry 252 44
Jméno: Ing. Jaroslav Hořínek 22.7.2014 - 6.11.2018
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: do 24.6.2018
Ve funkci: od 26.6.2009 do 24.6.2018
Adresa: Nad Soutokem 271, Psáry 252 44
Jméno: Pavel Hruška 22.7.2014 - 19.6.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.4.2010 do 21.4.2019
Adresa: Bulharská 743/9, Nový Jičín 741 01
Jméno: Ing. Jan Vrba 22.7.2014 - 17.8.2019
Funkce: předseda
Trvání členství: od 23.6.2004 do 27.6.2019
Ve funkci: od 23.6.2004 do 27.6.2019
Adresa: Na čihadle 873/24, Praha 160 00

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Podepisování prokuristy za společnost k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis s dodatkem prokurista nebo p.p.a. 20.3.1995
Jméno: Ing. Vladimír Kozak 20.3.1995 - 20.3.1995
Adresa: Varnsdorfská 351/22, Praha 190 00
Jméno: Ing. Vladimír Kozák 20.3.1995 - 8.2.1999
Adresa: Varnsdorfská 351/22, Praha 190 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Aleš Aujezdský
Člen statutárního orgánu: Pavel Drabina
Člen statutárního orgánu: Jiří Tourek

Vlastníci firmy TONAK a.s. IČO: 00013226

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 192 917 000 Kč 100% 8.1.2010
zakladni 162 917 000 Kč - 21.5.2009 - 8.1.2010
zakladni 362 038 000 Kč - 6.12.1995 - 21.5.2009
zakladni 329 125 000 Kč - 2.4.1993 - 6.12.1995

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na majitele 45 Kč 4 287 047 20.7.2015
Akcie na majitele 45 Kč 4 287 047 8.1.2010 - 20.7.2015
Akcie na majitele 45 Kč 3 620 380 21.5.2009 - 8.1.2010
Akcie na majitele 100 Kč 3 620 380 6.12.1995 - 21.5.2009
Akcie na majitele 1 000 Kč 329 125 25.10.1994 - 6.12.1995
Akcie na jméno 1 000 Kč 6 583 2.4.1993 - 25.10.1994
Akcie na majitele 1 000 Kč 322 542 2.4.1993 - 25.10.1994

Sbírka Listin TONAK a.s. IČO: 00013226

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 110/SL 117 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání DR Krajský soud v Ostravě 25.8.2015 2.11.2015 20.11.2015 2
B 110/SL 116 rozhod. o statut. orgánu Zápis ze zasedání předst. Krajský soud v Ostravě 5.10.2015 2.11.2015 20.11.2015 2
B 110/SL 115 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání DR Krajský soud v Ostravě 24.6.2015 10.9.2015 1.10.2015 2
B 110/SL 114 ostatní Zápis z VH Krajský soud v Ostravě 9.9.2015 23.9.2015 24.9.2015 45
B 110/SL 113 stanovy společnosti Úplné znění stanov Krajský soud v Ostravě 23.7.2015 28.7.2015 17
B 110/SL 112 ostatní protokol o výsledku a průběhu voleb Krajský soud v Ostravě 16.4.2013 16.7.2015 24.7.2015 1
B 110/SL 111 rozhod. o statut. orgánu zápis č. 3/2013 DR Krajský soud v Ostravě 3.12.2013 16.7.2015 24.7.2015 2
B 110/SL 110 rozhod. o statut. orgánu zápis č. 6/2012 předst. Krajský soud v Ostravě 27.6.2012 16.7.2015 24.7.2015 3
B 110/SL 108 rozhod. o statut. orgánu zápis č. 5/2011 předst. Krajský soud v Ostravě 30.5.2011 16.7.2015 24.7.2015 3
B 110/SL 107 rozhod. o statut. orgánu zápis č. 1/2011 DR Krajský soud v Ostravě 2.5.2011 16.7.2015 24.7.2015 3
B 110/SL 106 rozhod. o statut. orgánu zápis č. 6/2007 předst. Krajský soud v Ostravě 20.6.2007 16.7.2015 24.7.2015 3
B 110/SL 105 rozhod. o statut. orgánu zápis č. 1/2007 DR Krajský soud v Ostravě 8.6.2007 16.7.2015 24.7.2015 3
B 110/SL 103 ostatní přílohy k zápisu z VH Krajský soud v Ostravě 24.6.2015 16.7.2015 23.7.2015 60
B 110/SL 102 rozhod. o statut. orgánu, ostatní Zápis z VH Krajský soud v Ostravě 24.6.2015 16.7.2015 23.7.2015 6
B 110/SL 101 výroční zpráva [2014] vč. účetní závěrka s příl., audit, zpráva o vztazích Krajský soud v Ostravě 14.7.2015 20.7.2015 57
B 110/SL 99 rozhod. o statut. orgánu Zápis z mimoř. VH Krajský soud v Ostravě 15.10.2014 31.10.2014 4.11.2014 25
B 110/SL 98 rozhod. o statut. orgánu Mimoř. valná hromada - výsledky hlasování Krajský soud v Ostravě 15.10.2014 31.10.2014 4.11.2014 21
B 110/SL 97 rozhod. o statut. orgánu, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Zápis z řádné valné hromady Krajský soud v Ostravě 25.6.2014 24.7.2014 25.8.2014 97
B 110/SL 95 stanovy společnosti úplné znění Krajský soud v Ostravě 30.6.2014 28.7.2014 30
B 110/SL 94 ostatní Zápis z řádné VH Krajský soud v Ostravě 26.6.2013 19.7.2013 30.7.2013 22
B 110/SL 93 ostatní Výsledky z řádné VH Krajský soud v Ostravě 26.6.2013 19.7.2013 30.7.2013 17
B 110/SL 92 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora s příl. Krajský soud v Ostravě 17.7.2013 29.7.2013 59
B 110/SL 91 ostatní příloha č. 8 - 11 k VH Krajský soud v Ostravě 7.9.2012 6.11.2012 10
B 110/SL 90 ostatní příloha č. 3 k k VH Krajský soud v Ostravě 7.9.2012 6.11.2012 9
B 110/SL 89 ostatní příloha č. 2 k VH - 4 část Krajský soud v Ostravě 7.9.2012 6.11.2012 9
B 110/SL 88 ostatní příloha č. 2 k VH - 3 část Krajský soud v Ostravě 7.9.2012 6.11.2012 12
B 110/SL 87 ostatní příloha č. 2 k VH - 2 část Krajský soud v Ostravě 7.9.2012 6.11.2012 10
B 110/SL 86 ostatní příloha č. 2 k VH - 1 část Krajský soud v Ostravě 7.9.2012 6.11.2012 9
B 110/SL 85 ostatní příloha č. 1 k VH Krajský soud v Ostravě 7.9.2012 6.11.2012 4
B 110/SL 84 ostatní Zápis z VH Krajský soud v Ostravě 27.6.2012 7.9.2012 6.11.2012 9
B 110/SL 83 zpráva auditora r. 2011 a úč. záv. vč. příl. Krajský soud v Ostravě 16.7.2012 20.9.2012 35
B 110/SL 82 výroční zpráva r. 2011 s úč.z., § 66a/9, zpr. aud. Krajský soud v Ostravě 16.7.2012 20.9.2012 27
B 110/SL 81 výroční zpráva r.2010 s úč.záv,aud.,§66a/9 Krajský soud v Ostravě 18.7.2011 19.7.2011 57
B 110/SL 80 zpráva auditora r. 2009 +úč.záv.vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 28.5.2010 2.6.2010 20
B 110/SL 79 výroční zpráva r.2009+úč.záv.vč.přílohy Krajský soud v Ostravě 28.5.2010 2.6.2010 40
B 110/SL 78 notářský zápis NZ 182/2009-rozh.představ. Krajský soud v Ostravě 22.12.2009 17.2.2010 19.2.2010 7
B 110/SL 77 ostatní -záp.z mim.VH s přílohami Krajský soud v Ostravě 15.10.2009 17.2.2010 19.2.2010 66
B 110/SL 76 notářský zápis NZ 134/2009-rozh.VH-zm.stanov Krajský soud v Ostravě 15.10.2009 17.2.2010 19.2.2010 12
B 110/SL 75 stanovy společnosti -úplné znění ke dni 8.1.2010 Krajský soud v Ostravě 15.1.2010 19.1.2010 29
B 110/SL 74 stanovy společnosti -úplné znění ke dni 15.10.09 Krajský soud v Ostravě 15.1.2010 19.1.2010 29
B 110/SL 73 ostatní -zápis z VH,schv.úč.závěrky 08 Krajský soud v Ostravě 24.6.2009 17.8.2009 15.9.2009 6
B 110/SL 71 výroční zpráva r.2008-text.část+§ 66a/9 Krajský soud v Ostravě 25.6.2009 15.7.2009 13
B 110/SL 70 stanovy společnosti k 18.3.09 Krajský soud v Ostravě 1.6.2009 8.6.2009 29
B 110/SL 69 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 31.7.2008 3.9.2008 30
B 110/SL 68 výroční zpráva r.2007vč.úč.záv,§66a/9oz,zpr.a Krajský soud v Ostravě 2.7.2008 4.7.2008 58
B 110/SL 67 zpráva auditora r. 2006 Krajský soud v Ostravě 25.5.2007 22.4.2008 29.4.2008 3
B 110/SL 66 zpráva auditora r. 2006 Krajský soud v Ostravě 6.4.2007 22.4.2008 29.4.2008 2
B 110/SL 65 výroční zpráva r. 2006 vč.úč.záv, §66a/9 o.z. Krajský soud v Ostravě 22.4.2008 29.4.2008 55
B 110/SL 64 podpisové vzory Waneck Krajský soud v Ostravě 30.1.2007 1.2.2007 3
B 110/SL 63 podpisové vzory Vlček Krajský soud v Ostravě 9.1.2001 30.1.2007 1.2.2007 2
B 110/SL 62 podpisové vzory Ing. Šimek Krajský soud v Ostravě 15.2.2001 30.1.2007 1.2.2007 2
B 110/SL 61 podpisové vzory Ing. Stehlíková Krajský soud v Ostravě 30.1.2007 1.2.2007 2
B 110/SL 60 podpisové vzory Ing. Skočdopol Krajský soud v Ostravě 30.1.2007 1.2.2007 0
B 110/SL 59 podpisové vzory Ing. Procházka Krajský soud v Ostravě 30.1.2007 1.2.2007 3
B 110/SL 58 podpisové vzory Ing. Petrová Krajský soud v Ostravě 30.1.2007 1.2.2007 3
B 110/SL 57 podpisové vzory Ing. Křižanský Krajský soud v Ostravě 30.1.2007 1.2.2007 2
B 110/SL 56 podpisové vzory Ing. Kozák Krajský soud v Ostravě 30.1.2007 1.2.2007 2
B 110/SL 55 podpisové vzory Hornychová Krajský soud v Ostravě 30.1.2007 1.2.2007 3
B 110/SL 54 podpisové vzory Horáková Krajský soud v Ostravě 30.1.2007 1.2.2007 3
B 110/SL 53 podpisové vzory Ing. Fuks Krajský soud v Ostravě 30.1.2007 1.2.2007 2
B 110/SL 52 podpisové vzory Ing. Dragoun Krajský soud v Ostravě 30.1.2007 1.2.2007 2
B 110/SL 51 podpisové vzory Ing. Andree Krajský soud v Ostravě 12.1.2007 30.1.2007 1.2.2007 1
B 110/SL 50 rozhod. o statut. orgánu zápis VH Krajský soud v Ostravě 29.11.2006 20.10.2006 31.10.2006 11
B 110/SL 49 notářský zápis NZ 258/2000 stanovy Krajský soud v Ostravě 20.12.2000 20.10.2006 31.10.2006 40
B 110/SL 48 notářský zápis NZ 92/98 rozh. VH Krajský soud v Ostravě 19.5.1998 20.10.2006 31.10.2006 8
B 110/SL 47 smlouva o prodeji/převodu části podniku Krajský soud v Ostravě 28.3.2002 20.10.2006 31.10.2006 39
B 110/SL 46 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 23.6.2004 20.10.2006 31.10.2006 30
B 110/SL 45 ostatní zápis VH Krajský soud v Ostravě 29.6.2005 20.9.2006 2.10.2006 7
B 110/SL 44 rozhod. o statut. orgánu zápis VH +schv.úč.záv. Krajský soud v Ostravě 23.6.2004 20.9.2006 2.10.2006 10
B 110/SL 43 rozhod. o statut. orgánu zápis č. 9/2004 předst. Krajský soud v Ostravě 25.10.2004 20.9.2006 2.10.2006 2
B 110/SL 42 rozhod. o statut. orgánu zápis č. 5/2004 předst. Krajský soud v Ostravě 23.6.2004 20.9.2006 2.10.2006 2
B 110/SL 41 rozhod. o statut. orgánu zápis DR Krajský soud v Ostravě 15.6.2004 20.9.2006 2.10.2006 2
B 110/SL 40 notářský zápis NZ 81/2004 změna stanov Krajský soud v Ostravě 23.6.2003 20.9.2006 2.10.2006 11
B 110/SL 39 notářský zápis NZ 88/2003 změna stanov Krajský soud v Ostravě 25.6.2003 20.9.2006 2.10.2006 9
B 110/SL 38 notářský zápis NZ 99/2002 změna stanov Krajský soud v Ostravě 20.6.2002 20.9.2006 2.10.2006 11
B 110/SL 37 rozhod. o statut. orgánu zápis č.2/2002 DR Krajský soud v Ostravě 28.3.2002 20.9.2006 2.10.2006 4
B 110/SL 36 notářský zápis NZ 60/02 návrh sml.o prod.pod. Krajský soud v Ostravě 28.3.2002 20.9.2006 2.10.2006 57
B 110/SL 35 rozhod. o statut. orgánu zápis č. 5/2001 DR Krajský soud v Ostravě 13.11.2001 20.9.2006 2.10.2006 4
B 110/SL 34 rozhod. o statut. orgánu zápis č. 4 DR Krajský soud v Ostravě 3.7.2001 20.9.2006 2.10.2006 2
B 110/SL 33 rozhod. o statut. orgánu zápis č. 3/2001 předst. Krajský soud v Ostravě 28.3.2001 20.9.2006 2.10.2006 2
B 110/SL 32 rozhod. o statut. orgánu zápis č. 2/2001 DR Krajský soud v Ostravě 26.3.2001 20.9.2006 2.10.2006 1
B 110/SL 31 rozhod. o statut. orgánu zápis č. 1/2001 DR Krajský soud v Ostravě 13.2.2001 20.9.2006 2.10.2006 1
B 110/SL 30 rozhod. o statut. orgánu zápis DR+ předst. Krajský soud v Ostravě 29.12.2000 20.9.2006 2.10.2006 4
B 110/SL 29 rozhod. o statut. orgánu zápis č.9/2000 předst. Krajský soud v Ostravě 2.11.2000 20.9.2006 2.10.2006 5
B 110/SL 28 notářský zápis NZ 149/2000 osv. VH Krajský soud v Ostravě 26.7.2000 20.9.2006 2.10.2006 8
B 110/SL 27 rozhod. o statut. orgánu zápis č.2/99 předst. Krajský soud v Ostravě 24.2.1999 20.9.2006 2.10.2006 7
B 110/SL 26 rozhod. o statut. orgánu zápis DR Krajský soud v Ostravě 16.2.1999 20.9.2006 2.10.2006 2
B 110/SL 25 ostatní zápis DR Krajský soud v Ostravě 30.4.1998 20.9.2006 2.10.2006 1
B 110/SL 24 rozhod. o statut. orgánu zápis předst. Krajský soud v Ostravě 15.12.1997 20.9.2006 2.10.2006 4
B 110/SL 23 rozhod. o statut. orgánu zápis DR Krajský soud v Ostravě 30.6.1997 20.9.2006 2.10.2006 1
B 110/SL 22 rozhod. o statut. orgánu zápis předst.+DR Krajský soud v Ostravě 12.12.1996 20.9.2006 2.10.2006 6
B 110/SL 21 notářský zápis NZ 299/96 stanovy Krajský soud v Ostravě 29.11.1996 20.9.2006 2.10.2006 20
B 110/SL 20 podpisové vzory ing.Jan Vrba Krajský soud v Ostravě 19.6.2001 2.8.2006 2
B 110/SL 19 notářský zápis NZ 98/2001 vč.stanov Krajský soud v Ostravě 3.7.2001 2.8.2006 15
B 110/SL 18 rozhod. o statut. orgánu -zápis z VH Krajský soud v Ostravě 3.7.2001 2.8.2006 6
B 110/SL 17 výroční zpráva r. 2005,úč.z.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 27.6.2006 28.6.2006 60
B 110/SL 16 výroční zpráva r. 2004,úč.z.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 27.6.2006 28.6.2006 61
B 110/SL 15 výroční zpráva r. 2003,úč.z.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 27.6.2006 28.6.2006 62
B 110/SL 14 výroční zpráva r. 2002,úč.z.,§66a/9, zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 18.7.2003 24.7.2003 64
B 110/SL 13 podpisové vzory Rastislav Renko Krajský soud v Ostravě 20.12.2002 1
B 110/SL 12 výroční zpráva r. 2001,úč.z.§66a/9 Krajský soud v Ostravě 2.9.2002 5.9.2002 58
B 110/SL 9 smlouva o prodeji/převodu části podniku+doplnění Krajský soud v Ostravě 25.2.2002 27.2.2002 38
B 110/SL 11 posudek znalce zpráva zn.č.05-03/2002 Krajský soud v Ostravě 25.2.2002 27.2.2002 80
B 110/SL 10 posudek znalce č.04-02/2002 Krajský soud v Ostravě 25.2.2002 27.2.2002 70
B 110/SL 8 podpisové vzory Jana Přibylová Krajský soud v Ostravě 18.4.2001 8.2.2002 1
B 110/SL 7 podpisové vzory Ing.Čestm.Kubečka Krajský soud v Ostravě 9.4.2001 8.2.2002 1
B 110/SL 6 výroční zpráva r. 2000- dodatek Krajský soud v Ostravě 13.9.2001 20.9.2001 9
B 110/SL 5 výroční zpráva r. 2000,úč.z. Krajský soud v Ostravě 13.9.2001 17.9.2001 48
B 110/SL 4 účetní závěrka r. 1999,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 14.3.2000 9.8.2000 9.8.2000 29
B 110/SL 3 účetní závěrka r.1998,zpráva audit. Krajský soud v Ostravě 16.6.1999 28
B 110/SL 2 výroční zpráva r. 1998,úč.z., Krajský soud v Ostravě 11.6.1999 16
B 110/SL 1 účetní závěrka r.1994-97,zpr. audit. Krajský soud v Ostravě 30.4.1999 97

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení TONAK a.s.


Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu TONAK a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.