Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace

TESLA, akciová společnost Praha 9 IČO: 00009709

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu TESLA, akciová společnost, která sídlí v obci Praha 9 a bylo jí přiděleno IČO 00009709.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma TESLA, akciová společnost má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem TESLA, akciová společnost se sídlem v obci Praha 9 byla založena v roce 1991. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 23 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Obráběčství , Zámečnictví, nástrojářství a další.

Základní údaje o TESLA, akciová společnost IČO: 00009709

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 3.6.1991
Spisová značka: B 769
IČO: 00009709
Obchodní firma: TESLA, akciová společnost
Právní forma: Akciová společnost 3.6.1991
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 3.6.1991
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 23.7.2014
Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 24.10.2013 o přijetí následujícího návrhu na snížení základního kapitálu. Snížení základního kapitálu o částku 25.693.596,- Kč (slovy: dvacetpět miliónů šestsetdevadesáttři tisíc a pět set devadesátšest korun českých) z částky 27.693.596,- Kč (slovy: dvacetsedm miliónů šestsetdevadesáttři tisíc a pět set devadesátšest korun českých) na konečnou výši základního kapitálu 2.000.000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých).Důvod snížení a způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu:Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je jednak uvolnění finančních prostředků a jejich vyplacení jedinému akcionáři společnosti a dále jejich efektivní využití v rámci skupiny společnosti. Částka ve výši 25.693.596,-- (slovy: dvacet pět milionů šestsetdevadesát tři tisíc pětsetdevadesát šest korun českých) tj. úhrn snížené jmenovité hodnoty akcie vydané společností, bude vyplacena jedinému akcionáři ve výši 7.600.000,-- (slovy: sedm milionů korun šest set tisíc korun českých), částka 18.093.596,-- (osmnáct milionů devadesát tři tisíc pětsetdevadesát šest korun českých bude zaúčtována na účet ostatní kapitálové fondy. Rozsah snížení základního kapitálu:Základní kapitál Společnosti bude snížen o částku 25.693.596,- Kč (slovy: dvacetpět miliónů šestsetdevadesáttři tisíc a pět set devadesátšest korun českých) z částky 27.693.596,- Kč (slovy: dvacetsedm miliónů šestsetdevadesáttři tisíc a pět set devadesátšest korun českých) na konečnou výši základního kapitálu 2.000.000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých).Způsob snížení základního kapitálu:Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcie vydané společností, tj. jednoho kusu akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 27.693.596,-- Kč (slovy: dvacet sedm milionů šestsetdevadesát tři tisíc pětsetdevadesát šest korun českých) v listinné podobě, na jmenovitou hodnotu 2.000.000,-- (slovy dva miliony korun českých).Lhůta k předložení akcií činí 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy jedinému akcionáři k předložení akcie. 18.11.2013
Na základě rozhodnutí jediného akcionáře společnosti TESLA, akciová společnost ze dne 30. června 2008 došlo k rozdělení společnosti TESLA, akciová společnost odštěpením sloučením se společností Kideva s.r.o., se sídlem Praha 9, Hloubětín, Poděbradská 56/186, PSČ 180 66, na kterou přešla část obchodního jmění společnosti TESLA, akciová společnost uvedená ve smlouvě o rozdělení odštěpením sloučením a převzetí obchodního jmění.Jediný akcionář společnosti TESLA, akciová společnost dne 30. června 2008 schválil v důsledku rozdělení odštěpením sloučením snížení základního kapitálu společnosti TESLA, akciová společnost, a to z částky 311,164.000,-Kč (slovy: třistajedenáctmilionůjednostošedesátčtyřitisíce korun českých) o částku 283,470.404,-Kč (slovy: dvěstěosmdesáttřimiliončtyřistasedmdesáttisícčtyřistačtyři koruny české) na částku 27,693.596,-Kč (slovy: dvacetsedmmilionůšestsetdevadesáttřitisícepětsetdevadesátšest korun českých), a to dle ust. § 213a obchodního zákoníku snížením jmenovité hodnoty každé jedné akcie o nominální hodnotě 1.000,-Kč (slovy: jedentisíc korun českých) z dosavadních 1.000,-Kč (slovy: jedentisíc korun českých) na 89,-Kč (slovy: osmdesát-devět korun českých). Počet akcií zůstává nezměněn. Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií se provede výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou.Důvodem pro snížení základního kapitálu společnosti je naplnění zákonné podmínky rozdělení odštěpením dle § 220zb odst. 6 obchodního zákoníku, kdy vlastní kapitál rozdělované společnosti vykázaný v její zahajovací rozvaze nesmí být v důsledku rozdělení odštěpením nižší než její základní kapitál, ledaže bude současně s rozhodnutím o rozdělení odštěpením rozhodnuto také o snížení základního kapitálu společnosti, a to nejméně o částku odpovídající vzniklému rozdílu mezi vlastním kapitálem a základním kapitálem.Částka ve výši 112,564.000,-Kč (slovy: jednostodvanáctmilionůpětsetšedesátčtyřitisíc korun českých) odpovídá rozdílu mezi vlastním kapitálem vykázaným v zahajovací rozvaze společnosti TESLA, akciová společnost sestavené ke dni 01.01.2008 a základním kapitálem společnosti TESLA, akciová společnost. Částka ve výši 170,906.404,-Kč (slovy: jednostosedmdesátmilionůdevětsetšesttisícčtyřistačtyři koruny české) bude zaúčtována na výsledek hospodaření minulých let rozdělované společnosti TESLA, akciová společnost.Lhůta pro předložení akcií společnosti k výměně činí třicet (30) dnů od nabytí účinnosti rozhodnutí o snížení základního kapitálu vůči třetím osobám. 1.8.2008
Valná hromada společnosti TESLA, akciová společnost, se sídlem Praha 9 - Hloubětín, Poděbradská 56/186, PSČ 180 66, IČ: 00009709, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 769 (dále jen ?TESLA?), v souladu s ustanove-ním § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ?obchodní zákoník?), rozhoduje takto:1. Určení hlavního akcionářeHlavním akcionářem společnosti TESLA je společnost Kideva s.r.o., se sídlem Praha 1, Týn 1049/3, PSČ 110 00, IČ: 27907155, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 125653 (dále jen ?hlavní akcionář?), která byla ke dni doručení žádosti hlavního akcionáře ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoníku a ke dni konání mimořádné valné hromady společnosti TESLA vlastníkem 309566 kusů kmenových nekótovaných akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy: jeden-tisíc korun českých) každá, emitovaných společností TESLA, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 309,566.000,-Kč (slovy: třistadevětmilionůpětsetšedesátšesttisíc korun českých), což představuje 99,49% základního kapitálu společnosti TESLA, a s nimiž je spojen podíl ve výši 99,49 % na hlasovacích právech ve společnosti TESLA (akcie vydané společností TESLA dále jen ?Akcie?).Vlastnictví Akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno:(i) na základě předložení 121 kusu hromadných listin na jméno nahrazujících 8375 kusů Akcií na jméno a(ii) na základě prohlášení schovatele, společnosti UniCredit Bank Czech Republic a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 858/20, PSČ: 113 80, IČ: 64948242, ze dne 15.04.2008(iii) čestným prohlášením hlavního akcionáře, z něhož vyplývá, že hlavní akcionář byl ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady společnosti TESLA, jakož i ke dni jeho účasti na mimořádné valné hromadě společnosti TESLA, vlastníkem 309566 kusů Akcií na jméno, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 309,566.000,-Kč (slovy: třistadevětmilionůpětsetšedesátšesttisíc korun českých), což představuje 99,49 % základního kapitálu společnosti TESLA, a s nimiž je spojen podíl ve výši 99,49 % na hlasovacích právech ve společnosti TESLA, a že tedy hlavní akcionář je ve smyslu ustanovení § 183i anásl. obchodního zákoníku osobou oprávněnou vykonat právo výkupu Akcií.2. Přechod ostatních Akcií vydaných společností TESLA na hlavního akcionáře.Valná hromada společnosti TESLA rozhoduje ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva ke všem Akciím ve vlastnictví ostatních akcionářů společnosti TESLA, tj. akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen ?den účinnosti přechodu Akcií?). Na hlavního akcionáře tak ke dni účinnosti přechodu Akcií přejde vlastnické právo ke všem Akciím, jejichž vlastníci budou k tomuto okamžiku ost 23.4.2008 - 25.6.2008
K převodu vlastnictví nebo k zastavení akcií je nutný písemný souhlas představenstva společnosti. 1.10.2003
Na základě rozhodnutí a smlouvou o převzetí jmění hlavnímakcionářem došlo k převodu obchodního jmění včetně práv apovinností z pracovněprávních vztahů ze zanikající společnostiTESLA-TV a.s. se sídlem Praha 9, Poděbradská 186, IČ: 45 80 8767 na jejího jediného akcionáře, nástupnickou společnost, TESLAakciová společnost. 12.3.2003
Způsob založení:Zakladatelský plán ministerstva strojírenství a elektrotechnikyČeské republiky ze dne 17.12.1990 jako nástupce státního podnikuTESLA. 1.12.1997 - 25.8.1998
Řádná valná hromada konaná dne 28.6.1996 rozhodla o zrušenídosavadních stanov společnosti a přijala nové stanovy.Nové stanovy: 28.6.1996 ve znění změn schválených řádnou valnouhromadou dne 27.6.1997. 1.12.1997 - 25.8.1998
Řádná valná hromada konaná dne 28.6. 1996 rozhodla o zrušenídosavadních stanov společnosti a přijala nové stanovy.Nové stanovy: 28.6. 1996 21.4.1997 - 1.12.1997
Řádná valná hromada TESLY, a. s. konané dne 17. 7. 1993rozhodla o zrušení dosavadních stanov společnosti a přija-la nové stanovy TESLY, a. s.Nové stanovy: 17. 7. 1993 8.12.1993 - 21.4.1997
Valná hromada dne 7. 9. 1992 schválila nové stanovy a. s.Tesla. 29.11.1993 - 8.12.1993
Způsob založení :Zakladatelský plán ministerstva strojírenství a elektrotechnikyČeské republiky ze dne 17.prosince 1990 jako nástupce státníhopodniku Tesla. 3.6.1991 - 1.12.1997
Podepisování za společnost:K vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůjpodpis předseda představenstva, popř. místopředseda v doběnepřítomnosti předsedy a nejméně jeden člen představenstva. 3.6.1991 - 8.12.1993
Základní kapitál akciové společnosti činí 285.323.000,-Kčs a jestanoven z účetně majetkové bilance bez započtení cen pozemků.Na základní kapitál bude vydána jedna hromadná akcie znějící najméno. 3.6.1991 - 29.11.1993

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 00009709
Obchodní firma: TESLA, akciová společnost
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 9
Vznik první živnosti: 17.9.1992
Celkový počet živností: 35
Aktivních živností: 8

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 00009709
Firma: TESLA, akciová společnost
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 9
Počet zaměstnanců: 20 - 24 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1.1.1991

Základní údaje datové schránky

IČO: 00009709
Jméno subjektu: TESLA, akciová společnost
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: bz8gm88

Základní údaje DPH

IČO: 00009709
DIČ: CZ00009709
Typ subjektu: Právnická osoba
Obchodní firma / název / jméno: Tesla, akciová společnost
Sídlo: Poděbradská 186/56 PRAHA 9 - HLOUBĚTÍN 198 00 PRAHA 98
Zapsal Finanční úřad pro hlavní město Prahu
Územní pracoviště pro Prahu 9, Drahobejlova 945/48, PRAHA 9, tel.: 283 018 111
Bankovní účty určené ke zveřejnění:
Účet Datum zveřejnění
1301091/0100 1.4.2013
10098515/6200 1.4.2013
CZ0262000000000010098515 1.4.2013
Typ registrace: Plátce
Registrace platná od: 1.1.1993

Kontakty na TESLA, akciová společnost IČO: 00009709

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Poděbradská 186 , 198 00 Praha 9 Česká republika
Poděbradská 186/56, Hloubětín, 198 00 Praha 9
1.11.2016
Sídlo: Poděbradská 56 , 180 66 Praha 9 - Hloubětín Česká republika
Praha 9 - Hloubětín, Poděbradská 56/186, PSČ 18066
30.10.1996 - 1.11.2016
Sídlo: Poděbradská 186 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Poděbradská 186, PSČ 19000
3.6.1991 - 30.10.1996

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Poděbradská 186/56, Praha 198 00

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: Poděbradská 186/56, Hloubětín, 19800 Praha 9

Obory činností TESLA, akciová společnost IČO: 00009709

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
provádění staveb, jejich změna a odstraňování 3.3.2015
Obráběčství 14.10.2009
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 14.10.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 14.10.2009
Zámečnictví, nástrojářství 14.10.2009
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 14.10.2009
výroba strojů azařízení pro všeobecné účely 11.11.2005 - 26.11.2010
provozování vodovodů akanalizací pro veřejnou potřebu 11.11.2005 - 26.11.2010
výroba, obchod aslužby jinde nezařazené voblasti úpravy vody 11.11.2005 - 26.11.2010
provádění zahraničního obchodu svojenským materiálem vrozsahu povolení vydaného podle zákona č. 38/1994 Sb. 16.3.2005 - 14.4.2011
výzkum avývoj voblasti přírodních atechnických věd, nebo společenských věd 16.3.2005 - 14.10.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení 1.10.2003 - 14.10.2009
poskytování telekomunikačních služeb 13.4.2000 - 26.11.2010
poskytování ubytování 13.4.2000 - 26.11.2010
realitní kancelář 13.4.2000 - 14.10.2009
pronájem bytových a nebytových prostor včetně poskytování služebjiných než základních 13.4.2000 - 14.10.2009
činnost organizačních a ekonomických poradců 13.4.2000 - 14.10.2009
poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob 12.4.2000
projektová činnost ve výstavbě 12.4.2000
zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení 12.4.2000 - 26.11.2010
izolatérství 12.4.2000 - 26.11.2010
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 12.4.2000 - 14.10.2009
nástrojařství 12.4.2000 - 14.10.2009
galvanizérství 9.3.1999 - 26.11.2010
hostinská činnost 9.3.1999 - 26.11.2010
kovoobráběčství 9.3.1999 - 14.10.2009
provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem v rozsahupovolení vydaného podle zákona č. 38/1994 Sb. 20.11.1995 - 2.3.2004
hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení) 20.11.1995 - 9.3.1999
- poskytování software 8.12.1993 - 26.11.2010
- zámečnictví 8.12.1993 - 14.10.2009
- projektování elektrických zařízení 8.12.1993 - 14.10.2009
- výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 8.12.1993 - 14.10.2009
- výkon práv, povinností a ostatních funkcí spojenýchs vlastnictvím ochranné známky TESLA- výroba nástrojů- koupě zboží za účelem jeho dalšíh prodeje a prodej(s vyjímkou obch. živností uvedených v příl. 1 - 3zák. č. 455/91 Sb.) 8.12.1993 - 14.10.2009
- galvanizace kovů 8.12.1993 - 9.3.1999
- provádění tepelných a hlukových izolací 8.12.1993 - 9.3.1999
- kovoobrábění 8.12.1993 - 9.3.1999
- výroba nástrojů 8.12.1993 - 9.3.1999
- zřizování poplašných zařízení 8.12.1993 - 9.3.1999
- montáž a opravy telekomunikačních zařízení s vyjímkoučinností uvedených v § 3 odst. 2 písm h) zák. č. 455/91Sb. 8.12.1993 - 9.3.1999
- automatizované zpracování dat 8.12.1993 - 9.3.1999
3. Výkon práv, povinností a ostatních funkcí spojenýchs vlastnictvím ochranné známky TESLA 8.12.1993 - 8.12.1993
1. Výzkum, vývoj, výroba a odbyt elektrotechnických výrobků,přístrojů a zařízení zejména :- rozhlasových a televizních vysílačů- zařízení pro radioreléové a družicové spoje- zkušební, měřící a provozní techniky pro výše uvedená zařízení- výrobků pro speciální techniku 3.6.1991 - 8.12.1993
2. Výkon vyšších dodavatelských funkcí3. Výkon práv, povinností a ostatních funkcí spojených svlastnictvím ochranné známky TESLA 3.6.1991 - 8.12.1993

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 17.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Poděbradská 186/56 , Praha 198 00
Identifikační číslo provozovny: 1005824355
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 12.11.1992

Živnost č. 2 Obráběčství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 17.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Poděbradská 186/56 , Praha 198 00
Identifikační číslo provozovny: 1005824355
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.11.1992

Živnost č. 3 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 17.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Poděbradská 186/56 , Praha 198 00
Identifikační číslo provozovny: 1005824355
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.10.1992

Živnost č. 4 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 21.9.1998

Živnost č. 5 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 7.10.1998

Živnost č. 6 Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 21.10.1998

Živnost č. 7 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 14.7.2003

Živnost č. 8 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 18.2.2015

Živnost č. 9 Galvanizérství, smaltérství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.9.1992
Zánik oprávnění: 8.9.2008

Živnost č. 10 Zámečnictví

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Poskytování software

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Izolatérství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.9.1992
Zánik oprávnění: 5.2.2009

Živnost č. 15 Nástrojařství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 16 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Zřizování poplašných zařízení

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.11.1992
Zánik oprávnění: 31.10.1994
Konec oprávnění: 31.10.1994

Živnost č. 18 Montáž a opravy telekomunikačních zařízení, s výjimkou činností uvedených v § 3 odst. 2 písm. h) živnost. zákona

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.11.1992
Zánik oprávnění: 31.10.1994
Konec oprávnění: 31.10.1994

Živnost č. 19 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (s vyjímkou obchod.živností uvedených v příl.1-3 zák.č.455/91 Sb)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.10.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 20 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.10.1994
Zánik oprávnění: 5.2.2009

Živnost č. 21 Zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.11.1994
Zánik oprávnění: 31.10.1998
Konec oprávnění: 31.10.1998

Živnost č. 22 Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.11.1994
Zánik oprávnění: 31.10.1998
Konec oprávnění: 31.10.1998

Živnost č. 23 Zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.9.1998
Zánik oprávnění: 28.11.2001

Živnost č. 24 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.10.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 25 realitní kancelář

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.7.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 26 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.7.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 27 poskytování ubytování

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.7.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 28 pronájem bytových a nebytových prostor včetně poskytování služeb jiných než základních

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.7.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 29 Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.9.1999
Zánik oprávnění: 31.10.2001

Živnost č. 30 Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.11.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 31 Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.12.2001
Zánik oprávnění: 13.4.2004

Živnost č. 32 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.1.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 33 Výroba, obchod a služby jinde nezařazené v oblasti úpravy vody

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.9.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 34 Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.9.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 35 Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.9.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Obrábění
Výroba zámků a kování
Výroba nástrojů a nářadí
Výroba elektronických součástek
Výroba komunikačních zařízení
Výroba ostatních elektrických zařízení
Opravy elektrických zařízení
Výstavba bytových a nebytových budov
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Činnosti v oblasti informačních technologií
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Činnosti soukromých bezpečnostních agentur

Vedení firmy TESLA, akciová společnost IČO: 00009709

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Michal Nováček 28.8.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.7.2012
Adresa: Pražská 753 , 294 71 Benátky nad Jizerou Česká republika
Benátky nad Jizerou, Pražská 753, PSČ 29471
Jméno: Blanka Weisskopfová 28.11.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.7.2012
Adresa: V Hájích 326 , 149 00 Praha 4 Česká republika
V Hájích 326/9, Háje, 149 00 Praha 4
Jméno: Ing. František Hála 12.4.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 17.7.2012
Ve funkci: od 19.7.2012
Adresa: Vřesová 675 , 181 00 Praha 8 Česká republika
Vřesová 675/3, Troja, 181 00 Praha 8
Jméno: Ing. Vilém Roleček-Předseda 3.6.1991 - 8.12.1993
Funkce: Statutární orgán
Adresa: Na pozorce 1505 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Na pozorce 1505, PSČ 19000
Jméno: Vladimír Hančl-Místopředseda 3.6.1991 - 8.12.1993
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Dědinova 1982 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Dědinova 1982, PSČ 14000
Jméno: Ing. Miroslav Šamonil CSc. 3.6.1991 - 8.12.1993
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Topasova 627 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Topasova 627, PSČ 15000
Jméno: Ing. Mojmír Čapka 3.6.1991 - 8.12.1993
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Chaplinovo nám. 652 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Chaplinovo nám. 652, PSČ 15000
Jméno: Ing. Jarmila Nezvalová 3.6.1991 - 8.12.1993
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Počernická 58 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Počernická 58, PSČ 10000
Jméno: Ing. Josef Ešner 3.6.1991 - 8.12.1993
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Jablonecká 416 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Jablonecká 416, PSČ 19000
Jméno: Ing. Lenka Výborná 3.6.1991 - 8.12.1993
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Kukelská 904 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Kukelská 904/54, PSČ 19000
Jméno: Ing. Zdeněk Krejčí 8.12.1993 - 20.11.1995
Funkce: člen
Adresa: Nosická 18 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Nosická 18
Jméno: Ing. Jan Procházka 8.12.1993 - 20.11.1995
Funkce: člen
Adresa: Podjavorinské 1598 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Podjavorinské 1598
Jméno: Ing. Pavel Kindl 8.12.1993 - 20.11.1995
Funkce: místopředseda
Adresa: Pražského 603 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Pražského 603
Jméno: Ing. Zdeněk Řeřicha 8.12.1993 - 10.5.1996
Funkce: člen
Adresa: Lupáčova 12 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Lupáčova 12
Jméno: Ing. František Hála 8.12.1993 - 30.10.1996
Funkce: člen
Adresa: Frýdlantská 1308 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Frýdlantská 1308
Jméno: Ing. Jan Čemus 8.12.1993 - 30.10.1996
Funkce: Místopředseda
Adresa: Jana Masaryka 14 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Jana Masaryka 14
Jméno: Ing. Jan Procházka 20.11.1995 - 13.4.2000
Funkce: místopředseda
Adresa: Podjavorinská 1598 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Podjavorinská 1598
Jméno: Mgr. Anna Bednaříková 10.5.1996 - 13.4.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Všechromy 7 , 251 63 Stránčice Česká republika
Stránčice, Všechromy čp. 7, PSČ 25163
Jméno: Ing. Jan Čemus 30.10.1996 - 13.4.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Jana Masaryka 14 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Jana Masaryka 14
Jméno: Vilém Roleček Generální 8.12.1993 - 12.12.2001
Funkce: předseda představenstva ing.
Trvání členství: od 3.6.1991
Ve funkci: od 3.6.1991
Adresa: Na pozorce 1505 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Na pozorce 1505,
Jméno: Ing. František Hála 30.10.1996 - 7.12.2002
Funkce: Místopředseda
Trvání členství: od 28.6.1996
Ve funkci: od 28.6.1996
Adresa: Frýdlantská 1308 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Frýdlantská 1308
Jméno: Ing. Jan Procházka 13.4.2000 - 7.12.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.6.1999
Adresa: Podjavorinská 1598 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Podjavorinská 1598
Jméno: Ing. Vilém Roleček Generální 12.12.2001 - 7.12.2002
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 3.6.1991 do 8.4.2002
Ve funkci: od 3.6.1991 do 8.4.2002
Adresa: Na pozorce 1505 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Na pozorce 1505,
Jméno: Ing. Jan Procházka 7.12.2002 - 1.10.2003
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 25.6.1999
Ve funkci: od 14.6.2002
Adresa: Podjavorinská 1598 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Podjavorinská 1598
Jméno: Mgr. Anna Bednaříková 13.4.2000 - 3.2.2004
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 28.6.1999 do 26.6.2003
Ve funkci: od 28.6.1999 do 26.6.2003
Adresa: Všechromy 7 , 251 63 Stránčice Česká republika
Stránčice, Všechromy čp. 7, PSČ 25163
Jméno: Zdeněk Sedláček 13.4.2000 - 3.2.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.6.1999 do 26.6.2003
Adresa: Narcisová 2850 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Narcisová 2850
Jméno: Ing. František Hála 7.12.2002 - 3.2.2004
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 28.6.1996 do 26.6.2003
Ve funkci: od 2.5.2002 do 26.6.2003
Adresa: Frýdlantská 1308 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Frýdlantská 1308
Jméno: Zuzana Rolečková 7.12.2002 - 3.2.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.4.2002 do 26.6.2003
Adresa: Na pozorce 1505 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Na pozorce 1505
Jméno: Ing. Jan Procházka 1.10.2003 - 3.2.2004
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 25.6.1999 do 26.6.2003
Ve funkci: od 14.6.2002 do 26.6.2003
Adresa: Pod Strání 501 , Libčice nad Vltavou Česká republika
Libčice nad Vltavou, Pod Strání 501
Jméno: Zuzana Rolečková 3.2.2004 - 16.3.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.6.2003
Adresa: Na pozorce 1505 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Na pozorce 1505
Jméno: Ing. František Hála 3.2.2004 - 6.9.2007
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 27.6.2003 do 22.6.2007
Ve funkci: od 27.6.2003 do 22.6.2007
Adresa: Frýdlantská 1308 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Frýdlantská 1308
Jméno: Mgr. Anna Bednaříková 3.2.2004 - 6.9.2007
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 27.6.2003 do 22.6.2007
Ve funkci: od 27.6.2003 do 22.6.2007
Adresa: Všechromy 7 , 251 63 Stránčice Česká republika
Stránčice, Všechromy čp. 7, PSČ 25163
Jméno: Ing. Jan Procházka 3.2.2004 - 6.9.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 27.6.2003 do 22.6.2007
Ve funkci: od 27.6.2003 do 22.6.2007
Adresa: Pod Strání 501 , Libčice nad Vltavou Česká republika
Libčice nad Vltavou, Pod Strání 501
Jméno: Zdeněk Sedláček 3.2.2004 - 6.9.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.6.2003 do 22.6.2007
Adresa: Narcisová 2850 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Narcisová 2850
Jméno: Zuzana Coufalová 16.3.2005 - 6.9.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.6.2003 do 22.6.2007
Adresa: Na břehu 298 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Na břehu 298/25
Jméno: Ing. František Hála 6.9.2007 - 1.8.2008
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 22.6.2007
Ve funkci: od 22.6.2007 do 10.6.2008
Adresa: Vřesová 675 , 181 00 Praha 8 - Troja Česká republika
Praha 8 - Troja, Vřesová 675/3, PSČ 18100
Jméno: Mgr. Anna Bednaříková 6.9.2007 - 1.8.2008
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 22.6.2007 do 10.6.2008
Ve funkci: od 22.6.2007 do 10.6.2008
Adresa: Všechromy 7 , 251 63 Stránčice Česká republika
Stránčice, Všechromy čp. 7, PSČ 25163
Jméno: Ing. Jan Procházka 6.9.2007 - 1.8.2008
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 22.6.2007 do 10.6.2008
Ve funkci: od 22.6.2007 do 10.6.2008
Adresa: Pod Strání 501 , 252 66 Libčice nad Vltavou Česká republika
Libčice nad Vltavou, Pod Strání 501, PSČ 25266
Jméno: Zdeněk Sedláček 6.9.2007 - 1.8.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.6.2007 do 10.6.2008
Ve funkci: od 22.6.2007 do 10.6.2008
Adresa: Narcisová 2850 , 110 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Narcisová 2850, PSČ 11000
Jméno: Zuzana Coufalová 6.9.2007 - 1.8.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.6.2007 do 10.6.2008
Ve funkci: od 22.6.2007 do 10.6.2008
Adresa: Na břehu 298 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Na břehu 298/25, PSČ 19000
Jméno: Ing. Martin Stachník 1.8.2008 - 14.10.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.6.2008 do 17.9.2009
Adresa: Skloněná 921 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Skloněná 921/7
Jméno: Václav Maněna 14.10.2009 - 13.9.2010
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 17.9.2009 do 20.7.2010
Adresa: Pertoldova 3382 , 143 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Pertoldova 3382, PSČ 14300
Jméno: Ing. Michal Nováček 13.9.2010 - 26.11.2010
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 4.8.2010
Adresa: Moskevská 1780 , 360 01 Karlovy Vary Česká republika
Karlovy Vary, Moskevská 1780/74, PSČ 36001
Jméno: Mgr. Robert Němec 1.8.2008 - 10.8.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 10.6.2008
Ve funkci: od 10.6.2008
Adresa: K Hrnčířům 253 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, K Hrnčířům 253
Jméno: Ing. František Hála 1.8.2008 - 8.8.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.6.2007 do 2.8.2011
Adresa: Vřesová 675 , 181 00 Praha 9 - Troja Česká republika
Praha 9 - Troja, Vřesová 675/3, PSČ 18100
Jméno: Ing. Michal Nováček 26.11.2010 - 28.8.2012
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 4.8.2010 do 17.7.2012
Adresa: Štúrova 192 , 360 01 Karlovy Vary Česká republika
Karlovy Vary, Štúrova 192/2, PSČ 36001
Jméno: Mgr. Robert Němec 10.8.2011 - 28.8.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 10.6.2008 do 17.7.2012
Ve funkci: od 10.6.2008 do 17.7.2012
Adresa: Na zeleném vršku 182 , 251 69 Velké Popovice Česká republika
Velké Popovice, Na zeleném vršku 182, PSČ 25169
Jméno: Ing. František Hála 8.8.2012 - 28.8.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.8.2011 do 17.7.2012
Adresa: Vřesová 675 , 181 00 Praha 8 - Troja Česká republika
Praha 8 - Troja, Vřesová 675/3, PSČ 18100
Jméno: Ing. František Hála 28.8.2012 - 22.11.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 17.7.2012
Ve funkci: od 19.7.2012
Adresa: Vřesová 675 , 181 00 Praha 8 - Troja Česká republika
Praha 8 - Troja, Vřesová 675/3, PSČ 18100
Jméno: Blanka Weisskopfová 28.8.2012 - 28.11.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.7.2012
Adresa: V Hájích 326 , 149 00 Praha 4 - Háje Česká republika
Praha 4 - Háje, V Hájích 326/9, PSČ 14900
Jméno: Ing. František Hála 22.11.2013 - 12.4.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 17.7.2012
Ve funkci: od 19.7.2012
Adresa: Vřesová 675 , 181 00 Praha 8 Česká republika
Vřesová 675/3, Troja, 181 00 Praha 8

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Renáta Francová 22.11.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 17.7.2012
Ve funkci: od 20.7.2012
Adresa: Peškova 966 , 152 00 Praha 5 Česká republika
Peškova 966/8, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
Jméno: Ing. Michal Franc 11.3.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.7.2012
Adresa: Peškova 966 , 152 00 Praha 5 Česká republika
Peškova 966/8, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
Jméno: Eva Spalová 20.1.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.7.2012
Adresa: Kbelská 622 , 198 00 Praha 9 Česká republika
Kbelská 622/11, Hloubětín, 198 00 Praha 9
Jméno: Ing. Stanislav Urban 26.11.1993 - 26.11.1993
Adresa: Česká republika
.
Jméno: Ing. Hana Dočkalová 26.11.1993 - 26.11.1993
Adresa: Česká republika
.
Jméno: Ing. Jaroslav Mikolášek 26.11.1993 - 26.11.1993
Adresa: Česká republika
.
Jméno: Ing. Hana Dočkalová 26.11.1993 - 29.11.1993
Adresa: Českolipská 397 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Českolipská 397
Jméno: Ing. Stanislav Urban 26.11.1993 - 8.12.1993
Adresa: Vrátkovská 3 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Vrátkovská 3/2061
Jméno: JUDr. Václav Truksa 29.11.1993 - 8.12.1993
Adresa: Hlavní 120 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Hlavní 120
Jméno: Ing. Jaroslav Mikolášek 26.11.1993 - 29.4.1994
Adresa: Sídliště 1509 , Lysá nad Labem Česká republika
Lysá nad Labem, Sídliště 1509
Jméno: Ing. Ivan Čuka 8.12.1993 - 20.11.1995
Adresa: Mimoňská 638 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Mimoňská 638/14
Jméno: JUDr. Josef Měchura 8.12.1993 - 10.5.1996
Adresa: Klecanská 23 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Klecanská 23
Jméno: Petr Didunyk 29.4.1994 - 9.3.1999
Funkce: člen
Adresa: 9.května 95 , 250 95 Šestajovice Česká republika
Šestajovice, 9.května 95, PSČ 25095
Jméno: Ing. Zdeněk Krejčí 20.11.1995 - 13.4.2000
Funkce: Předseda
Adresa: Nosická 18 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Nosická 18
Jméno: Ing. Lenka Výborná 10.5.1996 - 13.4.2000
Funkce: člen
Adresa: Kukelská 904 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Kukelská 904
Jméno: Václav Maněna 9.3.1999 - 19.12.2000
Funkce: člen
Adresa: Pertoldova 3382 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Pertoldova 3382
Jméno: Ing. Zdeněk Krejčí 13.4.2000 - 7.12.2002
Funkce: člen
Trvání členství: od 25.6.1999 do 30.5.2002
Adresa: Nosická 18 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Nosická 18
Jméno: Ing. Lenka Výborná 13.4.2000 - 1.10.2003
Funkce: Předseda
Trvání členství: od 28.6.1999
Ve funkci: od 28.6.1999
Adresa: Kukelská 904 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Kukelská 904
Jméno: Ing. Lenka Výborná 1.10.2003 - 3.2.2004
Funkce: Předseda
Trvání členství: od 28.6.1999 do 26.6.2003
Ve funkci: od 28.6.1999 do 26.6.2003
Adresa: Baštýřská 557 , Praha 9 - Hostavice Česká republika
Praha 9 - Hostavice, Baštýřská 557
Jméno: Pavel Žák 19.12.2000 - 16.3.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 5.10.2000 do 5.10.2004
Adresa: Řešovská 492 , 181 00 Praha 8 Česká republika
Praha 8, Řešovská 492, PSČ 18100
Jméno: Michaela Zervanová 1.10.2003 - 6.9.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 27.6.2003 do 22.6.2007
Adresa: Na Pozorce 1505 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Na Pozorce 1505
Jméno: Ing. Lenka Výborná 3.2.2004 - 6.9.2007
Funkce: Předseda
Trvání členství: od 27.6.2003 do 22.6.2007
Ve funkci: od 27.6.2003 do 22.6.2007
Adresa: Baštýřská 557 , Praha 9 - Hostavice Česká republika
Praha 9 - Hostavice, Baštýřská 557
Jméno: Michaela Zervanová 6.9.2007 - 14.10.2008
Funkce: člen
Trvání členství: od 22.6.2007 do 9.10.2008
Ve funkci: od 22.6.2007 do 9.10.2008
Adresa: Na Pozorce 1505 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Na Pozorce 1505
Jméno: Eva Spalová 16.3.2005 - 8.8.2012
Funkce: člen
Trvání členství: od 27.10.2004 do 2.8.2011
Adresa: Kbelská 11 , 190 00 Praha 9 - Hloubětín Česká republika
Praha 9 - Hloubětín, Kbelská 11/662, PSČ 19000
Jméno: Ing. Lenka Výborná 6.9.2007 - 8.8.2012
Funkce: Předseda
Trvání členství: od 22.6.2007 do 2.8.2011
Ve funkci: od 25.6.2007 do 2.8.2011
Adresa: Baštýřská 557 , 198 00 Praha 9 - Hostavice Česká republika
Praha 9 - Hostavice, Baštýřská 557, PSČ 19800
Jméno: Ing. Richard Klečka 14.10.2008 - 28.8.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.10.2008 do 17.7.2012
Adresa: Na Okrouhlíku 2370 , 180 00 Praha 8 Česká republika
Praha 8, Na Okrouhlíku 2370/9, PSČ 18000
Jméno: Eva Spalová 8.8.2012 - 28.8.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.8.2011 do 17.7.2012
Adresa: Kbelská 622 , 198 00 Praha 9 - Hloubětín Česká republika
Praha 9 - Hloubětín, Kbelská 622/11, PSČ 19800
Jméno: Ing. Lenka Výborná 8.8.2012 - 28.8.2012
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 2.8.2011 do 17.7.2012
Ve funkci: od 3.8.2011 do 17.7.2012
Adresa: Baštýřská 557 , 198 00 Praha 9 - Hostavice Česká republika
Praha 9 - Hostavice, Baštýřská 557, PSČ 19800
Jméno: Ing. Renáta Francová 28.8.2012 - 22.11.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 17.7.2012
Ve funkci: od 20.7.2012
Adresa: Peškova 966 , 152 00 Praha 5 - Hlubočepy Česká republika
Praha 5 - Hlubočepy, Peškova 966/8, PSČ 15200
Jméno: Ing. Michal Franc 28.8.2012 - 11.3.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.7.2012
Adresa: Peškova 966 , 152 00 Praha 5 - Hlubočepy Česká republika
Praha 5 - Hlubočepy, Peškova 966/8, PSČ 15200
Jméno: Eva Spalová 28.8.2012 - 20.1.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.7.2012
Adresa: Kbelská 622 , 198 00 Praha 9 - Hloubětín Česká republika
Praha 9 - Hloubětín, Kbelská 622/11, PSČ 19800

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Michal Nováček
Člen statutárního orgánu: Blanka Weisskopfová
Člen statutárního orgánu: František Hála

Vlastníci firmy TESLA, akciová společnost IČO: 00009709

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 2 000 000 Kč 100% 11.4.2014
zakladni 27 693 600 Kč 100% 1.8.2008 - 11.4.2014
zakladni 311 164 000 Kč - 29.11.1993 - 1.8.2008

Sbírka Listin TESLA, akciová společnost IČO: 00009709

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 769/SL 104 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 20.7.2015 28.7.2015 24
B 769/SL 103 výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2014 20.7.2015 28.7.2015 12
B 769/SL 102 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 30.4.2015 20.7.2015 28.7.2015 2
B 769/SL 100 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 7.5.2014 23.9.2014 15.10.2014 2
B 769/SL 99 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 1198/2014 Městský soud v Praze 17.7.2014 18.7.2014 9.9.2014 24
B 769/SL 98 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 1198/2014 Městský soud v Praze 17.7.2014 18.7.2014 9.9.2014 23
B 769/SL 97 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 26.5.2014 6.6.2014 24
B 769/SL 96 výroční zpráva [2013] , zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 26.5.2014 6.6.2014 12
B 769/SL 95 notářský zápis NZ 530/2013 Městský soud v Praze 24.10.2013 2.4.2014 16.4.2014 32
B 769/SL 94 notářský zápis NZ 530/2013 Městský soud v Praze 24.10.2013 1.11.2013 14.11.2013 32
B 769/SL 93 ostatní rozhod. jedin. akcionáře Městský soud v Praze 7.5.2013 15.5.2013 20.5.2013 2
B 769/SL 92 účetní závěrka, zpráva auditora r.2012 Městský soud v Praze 31.12.2012 7.5.2013 15.5.2013 29
B 769/SL 91 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2012 Městský soud v Praze 31.12.2012 7.5.2013 15.5.2013 43
B 769/SL 90 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 2.8.2012 6.11.2012 7.11.2012 1
B 769/SL 89 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 17.7.2012 14.8.2012 12.10.2012 4
B 769/SL 88 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 19.7.2012 14.8.2012 12.10.2012 3
B 769/SL 87 ostatní -rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 31.5.2012 16.7.2012 29.8.2012 1
B 769/SL 86 ostatní - rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 31.5.2012 16.7.2012 15.8.2012 1
B 769/SL 85 účetní závěrka, zpráva auditora -za rok 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 2.7.2012 8.8.2012 28
B 769/SL 84 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 10.7.2012 7.8.2012 40
B 769/SL 83 ostatní rozh.jed. akcionáře Městský soud v Praze 28.4.2011 14.7.2011 19.7.2011 1
B 769/SL 82 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 22.6.2011 29.6.2011 40
B 769/SL 81 podpisové vzory Městský soud v Praze 4.8.2010 20.9.2010 3
B 769/SL 80 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 4.8.2010 20.9.2010 4
B 769/SL 79 ostatní - rozh. jed. akcionáře Městský soud v Praze 31.5.2010 25.6.2010 29.6.2010 1
B 769/SL 78 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 19.4.2010 20.4.2010 40
B 769/SL 77 účetní závěrka, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 19.4.2010 20.4.2010 27
B 769/SL 76 notářský zápis NZ 389/2008 Městský soud v Praze 13.10.2008 22.1.2010 43
B 769/SL 75 ostatní - rozhod.jed.akcionáře Městský soud v Praze 17.9.2009 2.11.2009 1
B 769/SL 74 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 21.9.2009 2.11.2009 4
B 769/SL 73 účetní závěrka, zpráva auditora - r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 24.6.2009 25.6.2009 22
B 769/SL 72 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 9.6.2009 10.6.2009 43
B 769/SL 71 účetní závěrka, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 9.6.2009 10.6.2009 28
B 769/SL 70 zpráva auditora + zahaj.roz. k 1.1.2008 Městský soud v Praze 1.1.2008 3.3.2009 4.3.2009 7
B 769/SL 69 ostatní -rozhod.jedin.akcionáře Městský soud v Praze 9.10.2008 22.10.2008 2
B 769/SL 68 notářský zápis NZ 339/2008+návrh sml.rozd.odš Městský soud v Praze 30.6.2008 9.7.2008 48
B 769/SL 67 notářský zápis NZ 197/2008 Městský soud v Praze 10.6.2008 9.7.2008 24
B 769/SL 66 podpisové vzory + čest.prohl. Městský soud v Praze 20.6.2008 9.7.2008 1
B 769/SL 65 podpisové vzory + čest.prohl. Městský soud v Praze 23.6.2008 9.7.2008 3
B 769/SL 64 účetní závěrka, výroční zpráva r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 9.7.2008 14
B 769/SL 63 notářský zápis NZ 341/2008+ sml.o rozd.odš. Městský soud v Praze 30.6.2008 9.7.2008 39
B 769/SL 62 notářský zápis NZ 340/2008+návrh sml.rozd.odš Městský soud v Praze 30.6.2008 9.7.2008 54
B 769/SL 61 posudek znalce č.37-2/2008 Městský soud v Praze 27.5.2008 9.7.2008 248
B 769/SL 60 notářský zápis NZ 216/2008 Městský soud v Praze 17.4.2008 27.6.2008 58
B 769/SL 58 ostatní rozh. jed. akcionáře Městský soud v Praze 9.6.2008 18.6.2008 18.6.2008 3
B 769/SL 57 ostatní - rozdělění zisku Městský soud v Praze 9.6.2008 18.6.2008 18.6.2008 1
B 769/SL 56 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 18.6.2008 18.6.2008 24
B 769/SL 55 ostatní -návrh sml.o rozdělení Městský soud v Praze 28.5.2008 28.5.2008 29.5.2008 35
B 769/SL 59 posudek znalce č.7a-1/2008 Městský soud v Praze 22.2.2008 13.5.2008 228
B 769/SL 54 notářský zápis NZ 216/2008 Městský soud v Praze 17.4.2008 23.4.2008 136
B 769/SL 53 ostatní -zpráva DR Městský soud v Praze 22.6.2007 10.10.2007 1
B 769/SL 52 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 10.10.2007 33
B 769/SL 51 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 22.6.2007 10.10.2007 4
B 769/SL 50 podpisové vzory -5x Městský soud v Praze 19.7.2007 10.10.2007 15
B 769/SL 49 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 25.6.2007 1.7.2007 26
B 769/SL 48 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit Městský soud v Praze 31.12.2005 30.6.2006 10.7.2006 39
B 769/SL 47 notářský zápis -NZ467/05 Městský soud v Praze 24.6.2005 30.11.2005 0
B 769/SL 46 stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.6.2005 30.11.2005 0
B 769/SL 45 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit Městský soud v Praze 31.12.2004 10.8.2005 22.8.2005 31
B 769/SL 44 notářský zápis - NZ 895/04 Městský soud v Praze 12.11.2004 11.4.2005 0
B 769/SL 43 podpisové vzory Městský soud v Praze 8.12.2004 11.4.2005 0
B 769/SL 42 stanovy společnosti Městský soud v Praze 11.4.2004 11.4.2005 0
B 769/SL 41 ostatní -zpráva DR Městský soud v Praze 7.6.2004 26.7.2004 10.8.2004 1
B 769/SL 40 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit Městský soud v Praze 31.12.2003 26.7.2004 10.8.2004 0
B 769/SL 39 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 25.6.2004 26.7.2004 10.8.2004 7
B 769/SL 38 ostatní -audit k výroč.zprávě Městský soud v Praze 23.6.2004 7.7.2004 20.7.2004 2
B 769/SL 37 účetní závěrka r.2003+audit+příloha Městský soud v Praze 31.12.2003 7.7.2004 20.7.2004 20
B 769/SL 36 podpisové vzory -5x Městský soud v Praze 1.4.2004 0
B 769/SL 35 výroční zpráva r.2002,audit.zpráva,přílohy Městský soud v Praze 21.5.2003 22.10.2003 2.12.2003 0
B 769/SL 34 ostatní zápis o VH,PL,OR,zpráva DR Městský soud v Praze 27.6.2003 22.10.2003 2.12.2003 0
B 769/SL 33 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 161/2003,OR,PL,jedn.řád VH Městský soud v Praze 27.6.2003 22.10.2003 2.12.2003 0
B 769/SL 32 výroční zpráva +audit r.2002 Městský soud v Praze 2.7.2003 9.7.2003 0
B 769/SL 31 ostatní sml.převz. jmění hl. akcionáře Městský soud v Praze 13.6.2002 25.3.2003 0
B 769/SL 30 účetní závěrka, výroční zpráva r.2001+ k 1.1.2002,audit,přílo Městský soud v Praze 6.5.2002 25.3.2003 0
B 769/SL 29 notářský zápis, ostatní +zápis představ.+dozor.rady,VH Městský soud v Praze 13.6.2002 25.3.2003 0
B 769/SL 28 ostatní -zápis/27.zased.představenstva Městský soud v Praze 14.6.2002 25.11.2002 0
B 769/SL 27 ostatní odstoupení z funkce/ing.Krejčí Městský soud v Praze 15.5.2002 25.11.2002 0
B 769/SL 26 ostatní rozvaha k 1.1.2002 Městský soud v Praze 25.11.2002 0
B 769/SL 25 ostatní sml.o převzetí jmění hl.akcion Městský soud v Praze 13.6.2002 25.11.2002 0
B 769/SL 24 ostatní zpráva DR Městský soud v Praze 30.5.2002 25.11.2002 0
B 769/SL 23 výroční zpráva r.2001-zápis z VH Městský soud v Praze 12.6.2002 25.11.2002 0
B 769/SL 22 účetní závěrka +audit r.2001+přílohy Městský soud v Praze 31.12.2001 25.11.2002 0
B 769/SL 21 podpisové vzory +čest.prohlášení Městský soud v Praze 25.11.2002 0
B 769/SL 20 ostatní zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 30.5.2002 25.11.2002 0
B 769/SL 19 ostatní zápis/25.zased.představenstva/ Městský soud v Praze 29.4.2002 25.11.2002 0
B 769/SL 18 účetní závěrka konsolidované 2001 Městský soud v Praze 8.8.2002 9.8.2002 25.11.2002 0
B 769/SL 17 notářský zápis, stanovy společnosti NZ21/2002+přílohy Městský soud v Praze 11.1.2002 5.11.2002 0
B 769/SL 16 ostatní -návrh sml.o převzetí jmění Městský soud v Praze 29.4.2002 2.5.2002 20.5.2002 0
B 769/SL 15 stanovy společnosti, výroční zpráva r.2000+zápis VH+zpráva DR Městský soud v Praze 27.4.2001 15.3.2002 0
B 769/SL 14 účetní závěrka +audit za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 15.3.2002 0
B 769/SL 13 notářský zápis, stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.4.2001 15.3.2002 0
B 769/SL 12 účetní závěrka +audit za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 7.9.2001 0
B 769/SL 11 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.1.2001 17.4.2001 0
B 769/SL 9 účetní závěrka za rok 1999 Městský soud v Praze 31.12.1999 19.12.2000 0
B 769/SL 8 stanovy společnosti Městský soud v Praze 17.12.2000 19.12.2000 0
B 769/SL 10 notářský zápis +příloha č.1-6 Městský soud v Praze 25.8.2000 19.12.2000 0
B 769/SL 7 notářský zápis Městský soud v Praze 25.6.1999 11.8.2000 0
B 769/SL 6 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.6.1999 11.8.2000 0
B 769/SL 3 notářský zápis změna Městský soud v Praze 27.3.1998 6.10.1998 0
B 769/SL 2 účetní závěrka r. 1996 Městský soud v Praze 21.1.1998 0
B 769/SL 1 notářský zápis + stanovy Městský soud v Praze 27.6.1997 21.1.1998 0
B 769/SL 5 účetní závěrka r.1997,1998 Městský soud v Praze 0
B 769/SL 4 notářský zápis + stanovy Městský soud v Praze 21.8.1998 0

Hodnocení TESLA, akciová společnost


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 2 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu TESLA, akciová společnost obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image

Naposledy navštívené...