TERILORA a.s. Praha 6 IČO: 24155322

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu TERILORA a.s., která sídlí v obci Praha 6 a bylo jí přiděleno IČO 24155322.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem TERILORA a.s. se sídlem v obci Praha 6 byla založena v roce 2011. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 5 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .

Základní údaje o TERILORA a.s. IČO: 24155322

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 4.10.2011
Spisová značka: B 17496
IČO: 24155322
Obchodní firma: TERILORA a.s.
Právní forma: Akciová společnost 4.10.2011
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 4.10.2011
Počet členů statutárního orgánu: 3 28.2.2014 - 14.5.2015
Počet členů dozorčí rady: 3 28.2.2014 - 14.5.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech. 27.1.2014
Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti ze dne 7.1.2014 o snížení základního kapitálu společnosti: a) důvody a účel navrhovaného snížení základního kapitálu: Důvodem snížení základního kapitálu je přebytek vlastních zdrojů, které společnost vzhledem k rozsahu své podnikatelské činnosti a svých závazků nepotřebuje. Účelem snížení základního kapitálu je vyplacení přebytku vlastních zdrojů odpovídajícího rozsahu snížení základního kapitálu akcionáři. b) rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) z původní výše 64.000.000,- Kč (slovy: šedesát čtyři milionů korun českých) na novou výši 44.000.000,-Kč (slovy: čtyřicet čtyři milionů korun českých) . c) způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno: Vzhledem ke skutečnosti, že společnost nemá ve svém majetku žádné vlastní akcie bude snížení základního kapitálu provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti tak, že se současná jmenovitá hodnota každé akcie sníží z 10.000,- Kč (s lovy: deseti tisíc korun českých) na novou jmenovitou hodnotu 6.875,- Kč (slovy: šest tisíc osmset sedmdesát pět korun českých) každé akcie společnosti, tj. po snížení základního kapitálu bude základní kapitál ve výši 44.000.000,-Kč (slovy: čtyřicetčtyři milionů korun českých) rozdělen na 6.400 (slovy: šest tisíc čtyřista) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 6.875,-Kč (slovy: šest tisíc osmset sedmdesát pět korun českých), znějících na jméno a majících listinnou podobu. Snížení jmenovité hodnoty akc ií bude provedeno výměnou současných za akcie o nižší jmenovité hodnotě. d) způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Částka ve výši 20.000.000,- (slovy: dvacet milionů korun českých) odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu bude vyplacena akcionáři společnosti. Na každou akcii bude vyplacena částka odpovídající snížení její jmenovité hodnoty, tedy na každ ou akcii z 6.400 (slovy: šestitisíc čtyřista) kusů akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deseti tisíc korun českých) bude vyplacena částka 3.125,- Kč (slovy: tři tisíce jednosto dvacet pět korun českých). e) lhůta k předložení listinných akcií: Představenstvo společnosti bez zbytečného odkladu po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře společnosti k předložení akcií za účelem jejich výměny za akcie o nižší jmenovité hodnotě. Lhůta pro předložení akcií akcionáři společnosti za účelem jejich výměny za akcie o nižší jmenovité hodnotě činí 60 (slovy: šedesát) kalendářních dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku a místem k předložení akcií je adresa sídla společnosti Praha 6 - Břevnov, Nad alejí 1851/4, PSČ 162 00. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat akcionářská práva s nimi spojená a představenstvo uplatní pos tup podle § 537 až 541 zákona o obchodních korporacích. 27.1.2014 - 12.6.2014
Jediný akcionář obchodní společnosti TERILORA a.s., s adresou sídla Praha 6, Břevnov, Nad Alejí 1851/4, PSČ 162 00, IČ 24155322, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17496, Ing. Vladimír Hošek, nar. 21.7.1956, trv ale bytem Praha 6, Nad Alejí 1851/4 rozhodl v působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti TERILORA a.s. 1) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 62,000.000 Kč (slovy: šedesát dva milionů korun českých), tj. ze stávající výše 2,000.000,- Kč na novou výši základního kapitálu 64,000.000,- Kč. 2) Ke zvýšení základního kapitálu dojde upsáním 6.200 ks nových kmenových akcií společnosti, v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč, jejichž emisní kurz bude totožný s jejich jmenovitou hodnotou. 3) Upisování nad částku zvýšení základního kapitálu o 62,000.000,- Kč se nepřipouští. 4) Nové akcie budou upsány jediným akcionářem ve smlouvě o upsání akcií dle 204 odst. 5 obchodního zákoníku uzavřené se společností. 5) Nové akcie budou v důležitém zájmu společnosti splaceny nepeněžitým vkladem, kde předmětem vkladu bude soubor následujících nemovitostí: a) - budova č. p. 584 (bydlení), nacházející se na pozemku č. 889; - budova bez čp/č.ev (garáž), nacházející se na pozemku č. 890/2; - pozemek č. 889 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 283 m2; - pozemek č. 890/1 (zahrada) o výměře 292 m2; - pozemek č. 890/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 37 m2; - pozemek č. 890/3 (zahrada) o výměře 3 m2; kde všechny uvedené nemovitosti jsou zapsány Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 1009 vedeném pro obec Praha, část obce Podolí, katastrální území Podolí, včetně příslušenství uvedených nemovito stí, které je tvořeno venkovními úpravami, a to vodovodní přípojka, kanalizační přípojka, přípojka plynu, zpevněná plocha, venkovní schody, oplocení a plotová vrátka. b) - budova č. p. 2412 (rodinný dům), nacházející se na pozemku č. 2626; - pozemek č. 2626 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 209 m2; - pozemek č. 2627 (zahrada) o výměře 542 m2; kde všechny uvedené nemovitosti jsou zapsány Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 2818 vedeném pro obec Praha, část obce Smíchov, katastrální území Smíchov, včetně příslušenství uvedených nemovi tostí, které je tvořeno venkovními úpravami, a to vodovodní přípojka, kanalizační přípojka, přípojka plynu, oplocení a plotová vrátka. 6) Veškeré nemovitosti, včetně příslušenství, jsou podrobně popsány ve znaleckých posudcích znalkyně Ing. Kristina Gajdová, PhD., znalce v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, jmenovaného Městským soudem v Praze usnesením čj. 2Nc 4634/2012- 7, ze dne 7.2.2012, č. znaleckých posudků 125/2012-03 a 126/2012-04, ze dne 20.2.2012, v němž jsou předměty vkladů shodně oceněny na částku 31,000.000,- Kč, tj. celkem na 62,000.000,- Kč. Za tento nepeněžitý vklad obdrží jediný akcionář nové akcie. 7) Jediný akcionář ukládá představenstvu společnosti, aby mu návrh na uzavření smlouvy podle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, doručilo nejpozději do 10 dnů po zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. K uzavřen í této smlouvy poskytne představenstvo jedinému akcionáři Ihůtu nejméně 20 dnů od doručení výzvy. Výzvu jedinému akcionáři lze doručit buď osobně nebo doporučeně držitelem poštovní licence. Žádný jiný způsob doručení se nepřipouští. Lhůta k uzavření smlou vy musí skončit nejpozději 40. (čtyřicátý) den po zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem uzavření smlouvy dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku bude sídlo společnosti, a t o po celou pracovní dobu, tj. od 8,00 do 16,00 hod. 8) Jediný akcionář, který upíše nové akcie, je povinen splatit celý nepeněžitý vklad a tím i celý emisní kurs všech nových akcií před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to nejdéle ve lhůtě 10 (deset) dní od uzav ření smlouvy dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. 9) Emisní kurs nových akcií bude splacen výše uvedeným nepeněžitým vkladem, a to předáním písemného prohlášení jediného akcionáře podle § 60 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku společnosti spolu s předáním nemovitosti, a to nejpozději do 10 dnů ode dne uzavře ní smlouvy o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Pokud jde o fyzické předání nemovitostí bude mezi jediným akcionářem a společností sepsána listina nadepsaná ?Předávací protokol11, v níž bude alespoň uvedeno, že jediný akcionář nemovi tosti společnosti předal, společnost je převzala, veškerý další obsah tohoto protokolu je dispozitivní, zejména jde o vady, stav měřičů médií ke dni předání. Závisí zcela na vůli stran, zda tyto údaje do předávacího protokolu pojmou či nikoliv. 10) Návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nelze podat, pokud nebudou veškeré podmínky uvedené v předchozích třech odstavcích splněny. 11) Jediný akcionář ukládá představenstvu společnosti, aby nové akcie emitovalo nejpozději do 1 (jednoho) měsíce po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a k převzetí těchto akcií jej vyzvalo výzvou doručenou mu buď osobně, nebo dopor učeně držitelem poštovní licence nejpozději do 15 dnů po datu emise akcií, přičemž místem převzetí akcií bude sídlo společnosti a to v rozpětí nejméně 10 (deseti) pracovních dnů, a to po celou pracovní dobu, tj. od 8,00 do 16,00 hod., přičemž tato lhůta m usí skončit nejpozději do 1 měsíce po datu emise akcií. 5.3.2012 - 18.4.2012

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 24155322
Obchodní firma: TERILORA a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 6
Vznik první živnosti: 4.10.2011
Celkový počet živností: 1
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 24155322
Firma: TERILORA a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 6
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 4.10.2011

Kontakty na TERILORA a.s. IČO: 24155322

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Nad alejí 1851 4, 162 00 Praha 6 Česká republika
4.10.2011

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Nad alejí 1851/4, Praha 162 00

Obory činností TERILORA a.s. IČO: 24155322

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 4.10.2011

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Ubytovací služby

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 4.10.2011

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení

Vedení firmy TERILORA a.s. IČO: 24155322

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje ve všech záležitostech každý člen představenstva samostatně. 27.1.2014
Jménem společnosti navenek jedná představenstvo tak, že ve všech záležitostech jedná jménem společnosti samostatně předseda představenstva, nebo dva členové představenstva společně. 4.10.2011 - 27.1.2014
Jméno: Mgr. Dagmar Hošková 14.5.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 6.5.2015
Adresa: Nad alejí 1851/4, Praha 162 00
Jméno: Ing. Jaroslav Kula 4.10.2011 - 3.7.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.10.2011 do 20.6.2012
Ve funkci: od 4.10.2011 do 20.6.2012
Adresa: Lhotská 2204/18, Praha 193 00
Jméno: Laura Hošková 3.7.2012 - 26.9.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.6.2012
Ve funkci: od 20.6.2012
Adresa: Nad alejí 1851/4, Praha 162 00
Jméno: Teresa Hošek 4.10.2011 - 27.11.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 4.10.2011 do 18.11.2013
Ve funkci: od 4.10.2011 do 18.11.2013
Adresa: Nad alejí 1851/4, Praha 162 00
Jméno: Dagmar Hošková 4.10.2011 - 14.5.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.10.2011 do 6.5.2015
Ve funkci: od 4.10.2011
Adresa: Nad alejí 1851/4, Praha 162 00
Jméno: Laura Hošek 26.9.2013 - 14.5.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.6.2012 do 6.5.2015
Ve funkci: od 20.6.2012
Adresa: Nad alejí 1851 4, 162 00 Praha 6 Česká republika
Jméno: Jaroslav Kula 27.11.2013 - 14.5.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 18.11.2013 do 6.5.2015
Ve funkci: od 18.11.2013 do 6.5.2015
Adresa: Lhotská 2204/18, Praha 193 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Vladimír Hošek 13.4.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.5.2015
Adresa: Nad alejí 1851 4, 162 00 Praha Česká republika
Jméno: Ing. Michal Hošek 4.10.2011 - 16.8.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.10.2011 do 4.10.2012
Ve funkci: od 4.10.2011 do 4.10.2012
Adresa: Smrková 375, Velká Dobrá 273 61
Jméno: Ing. Vladimír Hošek 4.10.2011 - 28.2.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 4.10.2011 do 4.10.2012
Ve funkci: od 4.10.2011 do 4.10.2012
Adresa: Nad Alejí 1851 4, 162 00 Praha 6 Česká republika
Jméno: Ing. Petr Knap 4.10.2011 - 28.2.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.10.2011 do 4.10.2012
Ve funkci: od 4.10.2011 do 4.10.2012
Adresa: 165 , 251 68 Kostelec u Křížků Česká republika
Jméno: Ing. Michal Hošek 16.8.2013 - 28.2.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.10.2011 do 4.10.2012
Ve funkci: od 4.10.2011 do 4.10.2012
Adresa: Smrková 375, Velká Dobrá 273 61
Jméno: Ing. Vladimír Hošek 28.2.2014 - 14.5.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 5.10.2012 do 6.5.2015
Ve funkci: od 8.10.2012 do 6.5.2015
Adresa: Nad alejí 1851/4, Praha 162 00
Jméno: Ing. Michal Hošek 28.2.2014 - 14.5.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.10.2012 do 6.5.2015
Adresa: Smrková 375, Velká Dobrá 273 61
Jméno: Ing. Petr Knap 28.2.2014 - 14.5.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.10.2012 do 6.5.2015
Adresa: 165, Kostelec u Křížků 251 68
Jméno: Ing. Vladimír Hošek 14.5.2015 - 12.4.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.5.2015
Adresa: Nad alejí 1851/4, Praha 162 00
Jméno: Ing. Vladimír Hošek 12.4.2017 - 13.4.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.5.2015
Adresa: Čs. armády 601/23, Praha 160 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Mgr. Dagmar Hošková

Vlastníci firmy TERILORA a.s. IČO: 24155322

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 44 000 000 Kč 100% 12.6.2014
zakladni 64 000 000 Kč 100% 18.4.2012 - 12.6.2014
zakladni 2 000 000 Kč 100% 4.10.2011 - 18.4.2012

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 6 875 Kč 6 400 12.6.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 6 400 27.1.2014 - 12.6.2014
Akcie na majitele 10 000 Kč 6 400 18.4.2012 - 27.1.2014
Akcie na majitele 10 000 Kč 200 4.10.2011 - 18.4.2012

Sbírka Listin TERILORA a.s. IČO: 24155322

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 17496/SL 16 účetní závěrka [2014] Městský soud v Praze 31.12.2014 29.6.2015 9.7.2015 3
B 17496/SL 15 notářský zápis [NZ 349/2015] Městský soud v Praze 6.2.2015 6.5.2015 18.5.2015 7
B 17496/SL 14 účetní závěrka [2013] k 31.1.2014 Městský soud v Praze 31.1.2014 17.2.2015 23.2.2015 5
B 17496/SL 13 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.6.2014 22.11.2014 5.12.2014 14
B 17496/SL 12 účetní závěrka [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 1.6.2014 19.6.2014 6
B 17496/SL 11 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 39/2014 Městský soud v Praze 7.1.2014 23.1.2014 30.1.2014 22
B 17496/SL 10 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 18.11.2013 21.11.2013 29.11.2013 1
B 17496/SL 8 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 20.6.2012 26.7.2012 1
B 17496/SL 4 podpisové vzory Městský soud v Praze 29.8.2011 14.10.2011 1
B 17496/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 122/2011 Městský soud v Praze 25.8.2011 14.10.2011 17

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení TERILORA a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu TERILORA a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.