TATRA TRUCKS a.s. Kopřivnice IČO: 01482840

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu TATRA TRUCKS a.s., která sídlí v obci Kopřivnice a bylo jí přiděleno IČO 01482840.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem TATRA TRUCKS a.s. se sídlem v obci Kopřivnice byla založena v roce 2013. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 9 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Opravy silničních vozidel , Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny a další.

Základní údaje o TATRA TRUCKS a.s. IČO: 01482840

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ostravě 8.3.2013
Spisová značka: B 10443
IČO: 01482840
Obchodní firma: TATRA TRUCKS a.s.
Právní forma: Akciová společnost 8.3.2013
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 8.3.2013
Valná hromada obchodní společnosti TATRA TRUCKS a.s. se sídlem Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, identifikační číslo: 014 82 840, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajský soud v Ostravě, v oddíle B, vložka 10443 (dále též jen Společnost) konaná dne 19.11.2014 rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: (i) zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií je přípustné, když emisní kurs všech dříve upsaných akcií byl plně splacen; (ii) základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 1.000.000.000,- Kč (slovy: jednu miliardu korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad ani pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu; (iii) na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 10.000 (slovy: deset tisíc) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) (dále též jen Akcie); (iv) všichni akcionáři Společnosti se před tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdali svého přednostního práva upsat část nových Akcií Společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů; (v) všechny Akcie na zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí budou nabídnuty k úpisu určeným zájemcům, kterými jsou: -obchodní společnost NIKA Development a.s. se sídlem Chrudim IV, Tovární 1112, PSČ 53736, identifikační číslo: 275 28 910, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, vložka 2691, které bude nabídnuto k úpisu celkem 6.500 (slovy: šest tisíc pět set) Akcií, -obchodní společnost PROMET TOOLS a.s. se sídlem 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, identifikační číslo: 286 42 279, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 4375, které bude nabídnuto k úpisu c elkem 3.500 (slovy: tři tisíce pět set) Akcií, (vi) upsání Akcií na toto zvýšení základního kapitálu jinými osobami než výše uvedeným určeným zájemcem se nepřipouští; Akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až 483 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družs tvech (zákon o obchodních korporacích) (dále též jen jako ZOK); (vii) upisovací lhůta pro úpis Akcií předem určenými zájemci na toto zvýšení základního kapitálu Společnosti činí šedesát dnů ode dne tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu; předem určený zájemce upisuje Akcie na toto zvýšení základ ního kapitálu Společnosti písemnou smlouvou, která musí obsahovat náležitosti dle ust. § 479 ZOK; Společností podepsaný návrh smlouvy o úpisu Akcií s úředně ověřeným podpisem osoby zastupující Společnost je představenstvo Společnosti povinno doručit přede m určenému zájemci nejpozději do patnácti dnů ode dne tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti spolu s upozorněním pro předem určeného zájemce, že je povinen doručit Společnosti smlouvu o úpisu Akcií s jeho úředně ověřeným podpisem ve lhůtě pro úpis Akcií dle tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti, jinak je upsání Akcií předem určeným zájemcem na toto zvýšení základního kapitálu neúčinné; (viii) výše emisního kursu každé jedné upisované Akcie je rovna její jmenovité hodnotě s tím, že tento emisní kurs může být splacen pouze peněžitým vkladem; (ix) připouští se započtení pohledávek předem určených zájemců vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu jimi upsaných Akcií takto: - určení započítávaných pohledávek, včetně jejich výše a jejich vlastníků: a) pohledávka Společnosti na splacení emisního kursu Akcií upsaných předem určeným zájemcem, a to obchodní společností NIKA Development a.s., ve výši 650.000.000,- Kč (slovy: šest set padesát milionů korun českých) bude započtena v této výši proti peněžit ým pohledávkám tohoto předem určeného zájemce, který je tak vlastníkem těchto pohledávek, vůči Společnosti, a to: a1) pohledávka ve výši 363.164.221,31 Kč (slovy: tři sta šedesát tři milionů jedno sto šedesát čtyři tisíc dvě stě dvacet jedna korun českých třicet jedna haléřů českých) vzniklé z titulu úvěrové smlouvy označené jako THE EUR 44,000,000 AND CZK 800,000,00 0 MULTICURRENCY TERM, REVOLVING, OVERDRAFT, LETTER OF CREDIT AND BANK GUARANTEE FACILITIES AGREEMENT uzavřené dne 2.6.2008 (slovy: druhého června roku dvatisíceosm) mezi obchodní společností TATRA, a.s., obchodní společností Československá obchodní banka, a.s. a společností Crédit Agricole Corporate and Investment Bank ve znění dodatků k této úvěrové smlouvě, a to dodatku číslo 1 až dodatku číslo 77 (tato úvěrová smlouva ve znění jejich dodatků dále též jen jako Úvěrová smlouva č. 1), přičemž část této po hledávky ve výši 345.555.080,- Kč (slovy: tři sta čtyřicet pět milionů pět set padesát pět tisíc osmdesát korun českých) představuje jistinu úvěru a část této pohledávky ve výši 17.609.141,31 Kč (slovy: sedmnáct milionů šest set devět tisíc jedno sto čtyř icet jedna korun českých třicet jedna haléřů českých) představuje příslušenství jistiny, a2) pohledávka ve výši 161.153.422,66 Kč (slovy: jedno sto šedesát jedna milionů jedno sto padesát tři tisíc čtyři sta dvacet dva korun českých šedesát šest haléřů českých) vzniklé z titulu smlouvy o úvěru uzavřené dne 24.10.2012 (slovy: dvacátéhočtvrtého října roku dvatisícedvanáct) mezi obchodní společností TATRA, a.s. a obchodní společností DEVELOPMENT AGENCY s.r.o., ve znění dodatku číslo 1 ze dne 31.12.2013 (slovy: třicátéhoprvního prosince roku dvatisícetřináct) (tato úvěrová smlouva ve znění jejího dodatku číslo 1 dále též jen jako Úvěrová smlouva č. 2), přičemž část této pohledávky ve výši 145.427.966,71 Kč (slovy: jedno sto čtyřicet pět milionů čtyři sta dvacet sedm tisíc devět set šedesát šest korun českých sedmdesát jedna haléřů českých) předst avuje jistinu úvěrů a část této pohledávky ve výši 15.725.455,95 Kč (slovy: patnáct milionů sedm set dvacet pět tisíc čtyři sta padesát pět korun českých devadesát pět haléřů českých) představuje příslušenství jistiny, a3) pohledávka ve výši 44.722.599,10 Kč (slovy: čtyřicet čtyři milionů sedm set dvacet dva tisíc pět set devadesát devět korun českých deset haléřů českých) vzniklé z titulu smlouvy o úvěru uzavřené dne 11.3.2013 (slovy: jedenáctého března roku dvatisícet řináct) mezi obchodní společností TRUCK DEVELOPMENT a.s. a společností GOMANOLD TRADING LIMITED, se sídlem Nicosia, Akropoleos, SAVVIDES CENTRE 59-61, 1st floor, Flat/Office 102, 2012, Republika Kypr, ve znění dodatku číslo 1 ze dne 31.12.2013 (slovy: tři cátéhoprvního prosince roku dvatisícetřináct) (tato úvěrová smlouva ve znění jejího dodatku číslo 1 dále též jen jako Úvěrová smlouva č. 3), přičemž část této pohledávky ve výši 39.822.250,- Kč (slovy: třicet devět milionů osm set dvacet dva tisíc dvě stě padesát korun českých) představuje jistinu úvěrů a část této pohledávky ve výši 4.900.345,10 Kč (slovy: čtyři miliony devět set tisíc tři sta čtyřicet pět korun českých deset haléřů českých) představuje příslušenství jistiny, a4) pohledávka ve výši 80.959.756,94 Kč (slovy: osmdesát milionů devět set padesát devět tisíc sedm set padesát šest korun českých devadesát čtyři haléřů českých) vzniklé z titulu smlouvy o úvěru uzavřené dne 11.3.2013 (slovy: jedenáctého března roku dvat isícetřináct) mezi obchodní společností TRUCK DEVELOPMENT a.s., obchodní společností PROMET TOOLS a.s. a panem Jaroslavem Strnadem, datum narození 10.6.1972, bytem Slatiňany, Tyršova 816 (tato úvěrová smlouva dále též jen jako Úvěrová smlouva č. 4), přiče mž část této pohledávky ve výši 74.750.000,- Kč (slovy: sedmdesát čtyři milionů sedm set padesát tisíc korun českých) představuje jistinu úvěrů a část této pohledávky ve výši 6.209.756,94 Kč (slovy: šest milionů dvě stě devět tisíc sedm set padesát šest k orun českých devadesát čtyři haléřů českých) představuje příslušenství jistiny; b)pohledávka Společnosti na splacení emisního kursu Akcií upsaných předem určeným zájemcem, a to obchodní společností PROMET TOOLS a.s., ve výši 350.000.000,- Kč (slovy: tři sta padesát milionů korun českých) bude započtena v této výši proti peněžitým poh ledávkám tohoto předem určeného zájemce, který je tak vlastníkem těchto pohledávek, vůči Společnosti, a to: b1) pohledávka ve výši 195.549.965,32 Kč (slovy: jedno sto devadesát pět milionů pět set čtyřicet devět tisíc devět set šedesát pět korun českých třicet dva haléřů českých) vzniklé z titulu Úvěrové smlouvy č. 1, přičemž část této pohledávky ve výši 186.06 8.120,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát šest milionů šedesát osm tisíc jedno sto dvacet korun českých) představuje jistinu úvěru a část této pohledávky ve výši 9.481.845,32 Kč (slovy: devět milionů čtyři sta osmdesát jedna tisíc osm set čtyřicet pět korun č eských třicet dva haléřů českých) představuje příslušenství jistiny, b2) pohledávka ve výši 86.774.919,89 Kč (slovy: osmdesát devět milionů sedm set sedmdesát čtyři tisíc devět set devatenáct korun českých osmdesát devět haléřů českých) vzniklé z titulu Úvěrové smlouvy č. 2, přičemž část této pohledávky ve výši 78.307.366, 69 Kč (slovy: sedmdesát osm milionů tři sta sedm tisíc tři sta šedesát šest korun českých šedesát devět haléřů českých) představuje jistinu úvěrů a část této pohledávky ve výši 8.467.553,20 Kč (slovy: osm milionů čtyři sta šedesát sedm tisíc pět set pades át tři korun českých dvacet haléřů českých) představuje příslušenství jistiny, b3) pohledávka ve výši 24.081.399,51 Kč (slovy: dvacet čtyři milionů osmdesát jedna tisíc tři sta devadesát devět korun českých padesát jedna haléřů českých) vzniklé z titulu Úvěrové smlouvy č. 3, přičemž část této pohledávky ve výši 21.442.750,- Kč (slov y: dvacet jedna milionů čtyři sta čtyřicet dva tisíc sedm set padesát korun českých) představuje jistinu úvěrů a část této pohledávky ve výši 2.638.649,51 Kč (slovy: dva miliony šest set třicet osm tisíc šest set čtyřicet devět korun českých padesát jedna haléřů českých) představuje příslušenství jistiny, b4) pohledávka ve výši 43.593.715,27 Kč (slovy: čtyřicet tři milionů pět set devadesát tři tisíc sedm set patnáct korun českých dvacet sedm haléřů českých) vzniklé z titulu Úvěrové smlouvy č. 4, přičemž část této pohledávky ve výši 40.250.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů dvě stě padesát tisíc korun českých) představuje jistinu úvěrů a část této pohledávky ve výši 3.343.715,27 Kč (slovy: tři miliony tři sta čtyřicet tři tisíc sedm set patnáct korun českých dvacet sedm haléřů českých) představuje příslušen ství jistiny; - pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení: a)smlouva o započtení bude mít náležitosti vyžadované příslušnými právními předpisy a musí být uzavřena v písemné formě, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny; b)obsah smlouvy o započtení musí odpovídat návrhu smlouvy o započtení schválenému rozhodnutím valné hromady Společnosti; c)představenstvo Společnosti je povinno společně s návrhem smlouvy o úpisu Akcií doručit předem určeným zájemcům Společností podepsaný návrh smlouvy o započtení s úředně ověřeným podpisem osoby zastupující Společnost; d)ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které se započítávají; e)smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději do třiceti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání Akcií, přičemž podpisy smluvních stran na této smlouvě o započtení musí být úředně ověřeny; f)uzavřením smlouvy o započtení bude splacen emisní kurs Akcií upsaných předem určeným zájemcem; emisní kurs všech Akcií bude splacen výlučně započtením výše uvedených pohledávek. 1.12.2014 - 18.3.2017

Aktuální kontaktní údaje TATRA TRUCKS a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 01482840
Obchodní firma: TATRA TRUCKS a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Kopřivnice
Vznik první živnosti: 8.3.2013
Celkový počet živností: 9
Aktivních živností: 9

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 01482840
Firma: TATRA TRUCKS a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Nový Jičín
Základní územní jednotka: Kopřivnice
Počet zaměstnanců: 1000 - 1499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 8.3.2013

Kontakty na TATRA TRUCKS a.s. IČO: 01482840

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Areál Tatry 1450/1 , Kopřivnice 742 21 2.4.2013
Sídlo: Nádražní 305/5 , Ostrava 702 00 8.3.2013 - 2.4.2013

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Areál Tatry 1450/1, Kopřivnice 742 21

Obory činností TATRA TRUCKS a.s. IČO: 01482840

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
klempířství a oprava karosérií 2.4.2013
opravy silničních vozidel 2.4.2013
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 2.4.2013
obráběčství 2.4.2013
ostraha majetku a osob 2.4.2013
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2.4.2013
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 2.4.2013
hostinská činnost 2.4.2013
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 8.3.2013

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Pěstitelské pálení

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba hnojiv

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba a zpracování skla

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků

 • Broušení technického a šperkového kamene

 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Stavba a výroba plavidel

 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků

 • Výroba a opravy čalounických výrobků

 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření

 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Sklenářské práce, rámování a paspartování

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

 • Fotografické služby

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 8.3.2013
Provozovna č. 1
Provozovna: Areál Tatry 1450/1 , Kopřivnice 742 21
Identifikační číslo provozovny: 1008798398
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Výroba a opravy čalounických výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Sklenářské práce, rámování a paspartování

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 19.3.2013

Živnost č. 2 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 19.3.2013
Provozovna č. 1
Provozovna: Areál Tatry 1450/1 , Kopřivnice 742 21
Identifikační číslo provozovny: 1008798398
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 19.3.2013

Živnost č. 3 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 19.3.2013
Provozovna č. 1
Provozovna: Areál Tatry 1450/1 , Kopřivnice 742 21
Identifikační číslo provozovny: 1008798398
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 19.3.2013

Živnost č. 4 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 19.3.2013
Provozovna č. 1
Provozovna: Areál Tatry 1450/1 , Kopřivnice 742 21
Identifikační číslo provozovny: 1008798398
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 19.3.2013

Živnost č. 5 Obráběčství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 19.3.2013
Provozovna č. 1
Provozovna: Areál Tatry 1450/1 , Kopřivnice 742 21
Identifikační číslo provozovny: 1008798398
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 19.3.2013

Živnost č. 6 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 19.3.2013
Provozovna č. 1
Provozovna: Areál Tatry 1450/1 , Kopřivnice 742 21
Identifikační číslo provozovny: 1008798398
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 19.3.2013

Živnost č. 7 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 19.3.2013
Provozovna č. 1
Provozovna: Areál Tatry 1450/1 , Kopřivnice 742 21
Identifikační číslo provozovny: 1008798398
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 19.3.2013

Živnost č. 8 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 19.3.2013
Provozovna č. 1
Provozovna: Areál Tatry 1450/1 , Kopřivnice 742 21
Identifikační číslo provozovny: 1008798398
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 19.3.2013

Živnost č. 9 Ostraha majetku a osob

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 26.3.2013
Provozovna č. 1
Provozovna: Areál Tatry 1450/1 , Kopřivnice 742 21
Identifikační číslo provozovny: 1008798398
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.3.2013

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Činnosti soukromých bezpečnostních agentur

Vedení firmy TATRA TRUCKS a.s. IČO: 01482840

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za společnost jednají a podepisují dva členové představenstva, z nichž jedním musí být vždy místopředseda představenstva. 24.10.2014
Jménem akciové společnosti, nestanoví-li stanovy jinak, jednají a podepisují vždy dva členové představenstva, z nichž jeden musí být místopředsedou představenstva. Za společnost představenstvo podepisuje tak, že k obchodní firmě připojí svůj podpis místop ředseda představenstva společně s předsedou představenstva nebo členem představenstva vyjma případu, kdy se jedná o činění jednotlivých právních úkonů, kde objem jednorázového plnění nepřesahuje nebo nemá přesáhnout částku 500.000,- Kč, kdy je zapotřebí p ouze podpisu předsedy představenstva. 30.4.2013 - 24.10.2014
Jediný člen představenstva jedná jménem společnosti samostatně. 8.3.2013 - 30.4.2013
Jméno: Petr Rusek 30.4.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 22.4.2013
Ve funkci: od 22.4.2013
Adresa: 97, Opatovec 568 02
Jméno: Ronny Bartholomeus Bonsen 12.4.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.1.2016
Adresa: Brederodestraat 89 , Zandvoort Nizozemské království
Jméno: Radek Strouhal 13.5.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 22.4.2013
Ve funkci: od 22.4.2013
Adresa: Koroptví 1340/30, Ostrava 724 00
Jméno: Ing. Radomír Smolka 18.3.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 21.1.2016
Ve funkci: od 8.2.2017
Adresa: Fučíkova 1330, Příbor 742 58
Jméno: Ing. David Sivčák 24.3.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.3.2018
Adresa: Nad Vodárnou 1090/5, Ludgeřovice 747 14
Jméno: Marek Galvas 8.3.2013 - 30.4.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 8.3.2013 do 19.4.2013
Adresa: Běly Pažoutové 686/16, Brno 624 00
Jméno: Jaroslav Strnad 30.4.2013 - 12.4.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.4.2013 do 21.1.2016
Adresa: Tyršova 816, Slatiňany 538 21
Jméno: Radek Strouhal 30.4.2013 - 13.5.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 22.4.2013
Ve funkci: od 22.4.2013
Adresa: Jičínská 286/21, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Martin Bednarz 12.4.2016 - 18.3.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 21.1.2016 do 31.1.2017
Ve funkci: od 28.1.2016 do 31.1.2017
Adresa: Na Výsluní 187, Kolín 280 02
Jméno: Ing. Radomír Smolka 12.4.2016 - 18.3.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.1.2016
Adresa: Fučíkova 1330, Příbor 742 58
Jméno: Ing. Martin Šustek 18.3.2017 - 23.11.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.1.2017 do 31.10.2017
Adresa: Fügnerova 514/7, Valašské Meziříčí 757 01

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: René Matera 24.10.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.4.2013
Ve funkci: od 21.3.2014
Adresa: Nad Školou 542, Stará Ves nad Ondřejnicí 739 23
Jméno: Jiří Krutilek 3.11.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.8.2018
Adresa: Příčná 306/1, Kopřivnice 742 21
Jméno: Michal Strnad 3.11.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.9.2018
Adresa: Tyršova 816, Slatiňany 538 21
Jméno: Martin Bednář 8.3.2013 - 30.4.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 8.3.2013 do 22.4.2013
Ve funkci: od 8.3.2013 do 22.4.2013
Adresa: Malá 72/7, Holešov 769 01
Jméno: Radomír Konečný 8.3.2013 - 30.4.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.3.2013 do 22.4.2013
Adresa: Jaromíra Richtera 624, Ostrava 725 26
Jméno: Jana Káňová 8.3.2013 - 30.4.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.3.2013 do 22.4.2013
Adresa: U Tří lip 730, Brušperk 739 44
Jméno: Marek Galvas 30.4.2013 - 11.4.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.4.2013 do 20.2.2014
Adresa: Běly Pažoutové 686/16, Brno 624 00
Jméno: René Matera 30.4.2013 - 24.10.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.4.2013
Adresa: Nad Školou 542, Stará Ves nad Ondřejnicí 739 23
Jméno: Michal Strnad 11.4.2014 - 12.4.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.2.2014 do 21.1.2016
Adresa: Tyršova 816, Slatiňany 538 21
Jméno: Jiří Krutilek 23.7.2013 - 3.11.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.6.2013 do 19.6.2018
Adresa: Příčná 306/1, Kopřivnice 742 21
Jméno: Jaroslav Strnad 12.4.2016 - 3.11.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.1.2016 do 11.9.2018
Adresa: Tyršova 816, Slatiňany 538 21

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Radek Strouhal
Člen statutárního orgánu: Ing. Petr Rusek
Člen statutárního orgánu: Radomír Smolka
Člen statutárního orgánu: Ronny Bartholomeus Bonsen
Člen statutárního orgánu: Ing. David Sivčák

Vlastníci firmy TATRA TRUCKS a.s. IČO: 01482840

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 1 002 000 000 Kč 100% 1.12.2014
zakladni 2 000 000 Kč 100% 8.3.2013 - 1.12.2014

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 10 020 10.10.2016
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 10 020 1.12.2014 - 10.10.2016
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 20 1.7.2013 - 1.12.2014
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 20 8.3.2013 - 1.7.2013

Sbírka Listin TATRA TRUCKS a.s. IČO: 01482840

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 10443/SL 3 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 1.3.2015 4.6.2015 10.6.2015 14
B 10443/SL 2 zakladatelské dokumenty stanovy Krajský soud v Ostravě 1.10.2014 16.1.2015 26.1.2015 14
B 10443/SL 1 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 19.8.2013 26.8.2013 14

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení TATRA TRUCKS a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu TATRA TRUCKS a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.