SWEET DELIGHT a.s. Praha 5 IČO: 27062708

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu SWEET DELIGHT a.s., která sídlí v obci Praha 5 a bylo jí přiděleno IČO 27062708.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma SWEET DELIGHT a.s. má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem SWEET DELIGHT a.s. se sídlem v obci Praha 5 byla založena v roce 2003. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 13 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Pekařství, cukrářství , Velkoobchod a další.

Základní údaje o SWEET DELIGHT a.s. IČO: 27062708

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 28.5.2003
Spisová značka: B 8265
IČO: 27062708
Obchodní firma: SWEET DELIGHT a.s.
Právní forma: Akciová společnost 28.5.2003
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 28.5.2003
a)Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 15,000.000,- Kč (slovy: patnáct milionů korun českých), z původní výše 3,080.000,- Kč (slovy: tři miliony osmdesát tisíc korun českých) na částku 18,080.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů osmdesát tisíc korun českých), přičemž upisování akcií nad ani pod tuto částku se nepřipouští. b)Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním tisíc pěti set (1.500) kusů kmenových akcií znějících na jméno. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Akcie nebudou zaknihované. c)Vzhledem ke skutečnosti, že emisní kurs všech akcií bude splacen výhradně formou započtení, budou všechny akcie upsány předem určenými zájemci, kterými jsou v tomto případě oba akcionáři Společnosti, a to: i.Pan Kamil Goca, nar. 8. března 1975, bytem Raisova 433/2, Bubeneč, 160 00 Praha 6, který upíše 974 kusů akcií, a ii.Pan Michal Freiberger, nar. 4. září 1977, bytem Za Strahovem 384/45, Břevnov, 169 00 Praha 6, který upíše 526 kusů akcií. d)Všechny akcie budou upsány ve Smlouvách o upsání akcií, které budou uzavřeny v notářské kanceláři Mgr. Olgy Spoustové, notářky v Praze na adrese Praha 2, Americká 35 ve lhůtě dvou týdnů, počínaje okamžikem přijetí tohoto rozhodnutí. Emisní kurs nových akcií činí 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za jednu akcii a rovná se tak jejich jmenovité hodnotě. e)Připouští se možnost započtení pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, a to takto: i.celá pohledávka, kterou má akcionář pan Kamil Goca za Společností, vzniklá a existující na základě Dohody o narovnání dle § 1903 a násl. Občanského zákoníku ze dne 2.9.2015, uzavřené mezi Kamilem Gocou jako věřitelem a Společností jako dlužníkem, znějící na částku ve výši 9,740.000,- Kč (slovy: devět milionů sedm set čtyřicet tisíc korun českých). Pohledávka je splatná ke dni 1.1.2016. Valná hromada souhlasí se započtením této pohledávky, a to i před její splatností. ii.celá pohledávka, kterou má akcionář pan Michal Freiberger za Společností, vzniklá a existující na základě Dohody o narovnání dle § 1903 a násl. Občanského zákoníku ze dne 2.9.2015, uzavřené mezi Michalem Freibergerem jako věřitelem a Společností jako dlužníkem, znějící na částku ve výši 5,260.000,- Kč (slovy: pět milionů dvě stě šedesát tisíc korun českých). Pohledávka je splatná ke dni 1.1.2016. Valná hromada souhlasí se započtením této pohledávky, a to i před její splatností. Dle vyjádření auditora Ing. Davida Martina, BA, auditorské oprávnění 2143 ze dne 2.9.2015 jsou oba tyto závazky ke dni 2.9.2015 v účetnictví Společnosti řádně vedeny a údaje výše uvedené odpovídají skutečnému stavu. Smlouvy o započtení budou uzavřeny mezi Společností a oběma akcionáři ve lhůtě jednoho týdne ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií, kdy prvním dnem lhůty je den uzavření Smlouvy o upsání akcií. Uzavřením smluv o započtení budou pohledávky na splacení emisního kursu, které bude mít Společnost za oběm 3.9.2015
Počet členů statutárního orgánu: 3 6.2.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech 6.2.2014
Počet členů dozorčí rady: 1 6.2.2014
Valná hromada společnosti přijala dne 23.5.2011 následující usnesení ozvýšení základního kapitálu:1. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje zčástky 2.670.000,- Kč (slovy: dva miliony šest set sedmdesát tisíc korun českých) očástku 410.000,- Kč (slovy: čtyři sta deset tisíc korun českých) na částu 3.080.000,- Kč (slovy: tři miliony osmdesát tisíc korun českých).2. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií stím, že upisování akcií nad částku 410.000,- Kč se nepřipouští.3. Bude upisováno 41 kusů kmenových akcií Společnosti na majitele vlistinné podobě, ojmenovité hodnotě 10.000,- Kč každá, osouhrnné jmenovité hodnotě 410.000,- Kč (dále jen "Akcie").4. Emisní kurz všech upisovaných Akcií bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě, abude tedy činit ukaždé upisované Akcie částku 10.000,- Kč. Celkový emisní kurz všech upisovaných Akcií činí částku 410.000,- Kč. Emisní kurz Akcií bude splacen výlučně započtením pohledávek dle bodu 8. tohoto rozhodnutí.5. Oba akcionáři se před hlasováním ozvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva na upisování nových akcií.6. Všechny Akcie budou upsány na základě dohody akcionářů podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku, jejímž prostřednictvím akcionář Ing. Michal Freiberger (dále jen "Akcionář 1") se souhlasem akcionáře UNITED BUSINESS a.s. (dále jen "Akcionář 2") upíše 100% nově emitovaných Akcií.7. Místem upisování Akcií bude sídlo společnosti HÁJEK ZRZAVECKÝ advokátní kancelář, s.r.o., na adrese Revoluční 3, Praha 1, PSČ 110 00 adoba upisování - 23.5.2011 (slovy: dvacátého třetího května roku dva tisíce jedenáct) v 15.00 hodin.8. Valná hromada Společnosti současně ve smyslu ustanovení § 187 odst.1 písm. b) obchodního zákoníku vyslovuje souhlas se vzájemným započteníma) pohledávky Společnosti vůči Akcionáři 1 na splacení emisního kurzu Akcií ve výši 410.000,- Kč ab) pohledávky Akcionáře 2 vůči Společnosti vcelkové výši 410.000,- Kč ztitulu úplaty za postoupení pohledávky vůči panu Markovi Paříkovi dle smlouvy opostoupení pohledávky ze dne 11.4.2011, uzavřené mezi Akcionářem 1 jako postupitelem aSpolečností jako postupníkem.9. Dohoda ozapočtení pohledávek podle bodu 8 bude uzavřena do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne uzavření dohody akcionářů podle bodu 6 stím, že předmětem započtení budou výhradně pohledávky uvedené vbodě 8 tohoto usnesení. Podpisy smluvních stran budou úředně ověřené. 25.5.2011 - 28.6.2011
Jediný akcionář společnosti učinil dne 30.12.2008 ve formě notářského zápisu NZ 737/2008, N 806/2008, sepsaného notářem Romanem Hochmanem, toto rozhodnutí jediného akcionáře vpůsobnosti valné hromady společnosti ozvýšení základního kapitálu:Základní kapitál Společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií zčástky 2 000 000,- Kč očástku 670 000,- Kč na částku 2 670 000,- Kč. Upisování akcií nad částku 670 000,- Kč se nepřipouští.Bude upisováno 67 ks nových kmenových listinných akcií Společnosti na majitele ojmenovité hodnotě každé jedné akcie 10 000,- Kč (dále jen "Nové akcie"). Emisní kurz Nových akcií se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě.Jediný akcionář se vzdává přednostního práva na upisování Nových akcií.Všechny Nové akcie budou nabídnuty kupsání určitému zájemci, ato Ing. Michalu Freibergerovi, r.č. 770904/5707, trvale bytem Hranice, Zborovská 1157, PSČ 753 01 (dále jen "Nový akcionář").Místem upisování Nových akcií bude sídlo Společnosti, které je na adrese Praha 5, Pekařská 1/598.Úpis akcií bude ve smyslu § 204 odst.5 obchodního zákoníku uskutečněn uzavřením smlouvy oupsání Nových akcií mezi Společností aurčitým zájemcem - Novým akcionářem. Nový akcionář je oprávněn upsat Nové akcie do 14 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy oupsání Nových akcií, ato vpracovní dny vdobě od 9:00 do 16:00 hodin. Návrh na uzavření smlouvy oupsání Nových akcií spolu soznámením počátku běhu lhůty pro upsání zašle Společnost Novému akcionáři do 3 dnů od podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady Společnosti ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování Nových akcií nemůže začít dříve, než bude rozhodnutí jediného akcionáře ozvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku aupisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí ozamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Ke splacení emisního kurzu Nových akcií byl zřízen zvláštní bankovní účet č. 2102065867/2700, vedený uUniCredit Bank Czech Republic, a.s., na jméno Společnosti. Nový akcionář je povinen splatit emisní kurz Nových akcií takto: částku 210 000,- Kč (tj. 31,3% zcelkového emisního kurzu) do 3 dnů od uzavření smlouvy oupsání akcií ačástku 460 000,- Kč (tj. 68,7% zcelkového emisního kurzu) do 1 roku od přijetí rozhodnutí jediného akcionáře ozvýšení základního kapitálu. 5.1.2009 - 26.2.2009

Aktuální kontaktní údaje SWEET DELIGHT a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 27062708
Obchodní firma: SWEET DELIGHT a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 5
Vznik první živnosti: 3.12.2003
Celkový počet živností: 12
Aktivních živností: 2

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 27062708
Firma: SWEET DELIGHT a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 5
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 28.5.2003

Základní údaje datové schránky

IČO: 27062708
Jméno subjektu: SWEET DELIGHT a.s.
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: knfgh8j

Základní údaje DPH

IČO: 27062708
DIČ: CZ27062708
Typ subjektu: Právnická osoba
Obchodní firma / název / jméno: SWEET DELIGHT a.s.
Sídlo: Pekařská 598/1 PRAHA 5 - JINONICE 155 00 PRAHA 515
Zapsal Finanční úřad pro hlavní město Prahu
Územní pracoviště pro Prahu 5, Peroutkova 263/61, PRAHA 5, tel.: 251 112 111
Bankovní účty určené ke zveřejnění:
Účet Datum zveřejnění
7064162/0800 28.9.2016
107-9175220217/0100 6.2.2015
802344008/2700 1.4.2013
CZ6708000000000007064402 30.9.2016
CZ6427000000002111553328 1.7.2015
CZ4927000000000802344016 1.7.2015
107-9175290207/0100 6.2.2015
Typ registrace: Plátce
Registrace platná od: 1.2.2004

Kontakty na SWEET DELIGHT a.s. IČO: 27062708

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Pekařská 598 , 155 00 Praha 5 Česká republika
Pekařská 598/1, Jinonice, 155 00 Praha 5
6.11.2014
Sídlo: Pekařská 695 , 155 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Pekařská 695/10, PSČ 15500
16.4.2012 - 6.11.2014
Sídlo: Pekařská 1 , 155 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Pekařská 1/598, PSČ 15500
20.5.2005 - 16.4.2012
Sídlo: Ke Klíčovu 56 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Ke Klíčovu 56/1
28.5.2003 - 20.5.2005

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Pekařská 598/1, Praha 155 00

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: Pekařská 598/1, Jinonice, 15500 Praha 5

Obory činností SWEET DELIGHT a.s. IČO: 27062708

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 26.2.2009
pekařství, cukrářství 1.3.2007
specializovaný maloobchod amaloobchod se smíšeným zbožím 1.3.2007 - 26.2.2009
činnost technických poradců voblasti potravinářství 26.5.2004 - 26.2.2009
výzkum avývoj voblasti přírodních atechnických věd nebo společenských věd 26.5.2004 - 26.2.2009
velkoobchod 26.5.2004 - 26.2.2009
poradenská činnost voblasti společenských věd arozvoje osobnosti 26.5.2004 - 26.2.2009
pořádání odborných kurzů, školení ajiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 26.5.2004 - 26.2.2009
reklamní činnost a marketing 28.5.2003 - 26.2.2009
zprostředkování obchodu 28.5.2003 - 26.2.2009
zprostředkování služeb 28.5.2003 - 26.2.2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních aekonomických poradců 28.5.2003 - 26.2.2009

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 3.12.2003
Provozovna č. 1
Provozovna: Pekařská 598/1 , Praha 155 00
Identifikační číslo provozovny: 1000650511
Obory činností:
  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 31.1.2007

Živnost č. 2 Pekařství, cukrářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 31.1.2007
Provozovna č. 1
Provozovna: Pekařská 598/1 , Praha 155 00
Identifikační číslo provozovny: 1000650511
Zahájení provozování: 31.1.2007

Živnost č. 3 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.12.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Činnost technických poradců v oblasti potravinářství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.12.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.12.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.12.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Zprostředkování služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.12.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.12.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.12.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Poradenská činnost v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.12.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.12.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Reklamní činnosti
Průzkum trhu a veřejného mínění
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Ostatní vzdělávání j. n.

Vedení firmy SWEET DELIGHT a.s. IČO: 27062708

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Michal Freiberger 3.10.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 3.2.2012
Ve funkci: od 3.2.2012
Adresa: Za Strahovem 384 , 169 00 Praha 6 Česká republika
Za Strahovem 384/45, Břevnov, 169 00 Praha 6
Jméno: Ing. Miroslav Princ 28.5.2003 - 26.5.2004
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 28.5.2003 do 25.8.2003
Ve funkci: od 28.5.2003 do 25.8.2003
Adresa: U Kříže 625 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, U Kříže 625/9
Jméno: Ondřej Bartoš 28.5.2003 - 26.5.2004
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 28.5.2003 do 25.8.2003
Adresa: Janáčkovo nábř. 1072 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Janáčkovo nábř. 1072/29
Jméno: Michal Nassir 28.5.2003 - 26.5.2004
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 28.5.2003 do 25.8.2003
Adresa: Habrova 3081 , Teplice Česká republika
Teplice, Habrova 3081/1
Jméno: William Dante Harter 26.5.2004 - 8.12.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.8.2003 do 15.6.2004
Adresa: Na Brabenci 16 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Na Brabenci 16
Jméno: Ing. Ivan Flek 26.5.2004 - 8.12.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.8.2003 do 15.6.2004
Adresa: Bojčenkova 1101 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Bojčenkova 1101
Jméno: Alfred Joechtl 7.9.2004 - 20.10.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.2.2004
Adresa: Žatecká 14 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Žatecká 14/55
Jméno: Ing. Petr Kende 8.12.2004 - 20.10.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.6.2004 do 27.6.2005
Adresa: Mánesova 626 , Štětí Česká republika
Štětí, Mánesova 626
Jméno: Jan Jedlička 20.5.2005 - 20.10.2005
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 22.10.2004
Ve funkci: od 22.10.2004 do 21.2.2005
Adresa: Masarykovo nábřeží 22 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Masarykovo nábřeží 22
Jméno: Jan Jedlička 20.10.2005 - 12.9.2006
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 22.10.2004
Ve funkci: od 21.2.2005 do 14.8.2006
Adresa: Masarykovo nábřeží 22 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Masarykovo nábřeží 22
Jméno: Alfred Joechtl 20.10.2005 - 12.9.2006
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 11.2.2004 do 21.7.2006
Ve funkci: od 21.2.2005 do 21.7.2006
Adresa: Žatecká 14 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Žatecká 14/55
Jméno: Martin Mark 20.10.2005 - 21.2.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 27.6.2005 do 16.1.2007
Adresa: Žitomírská 38 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Žitomírská 38
Jméno: Jan Jedlička 12.9.2006 - 21.2.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 22.10.2004 do 16.1.2007
Ve funkci: od 14.8.2006 do 16.1.2007
Adresa: Masarykovo nábřeží 22 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Masarykovo nábřeží 22
Jméno: Ing. Michal Freibereger 21.2.2007 - 7.3.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 16.1.2007
Ve funkci: od 16.1.2007
Adresa: Zborovská 1157 , 753 01 Hranice Česká republika
Hranice, Zborovská 1157, PSČ 75301
Jméno: Ing. Michal Freiberger 7.3.2007 - 26.2.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 16.1.2007
Ve funkci: od 16.1.2007
Adresa: Zborovská 1157 , 753 01 Hranice Česká republika
Hranice, Zborovská 1157, PSČ 75301
Jméno: Marko Pařík 21.2.2007 - 12.7.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 16.1.2007 do 25.6.2010
Ve funkci: od 16.1.2007 do 25.6.2010
Adresa: Pokojná 363 , Praha 6 - Dejvice Česká republika
Praha 6 - Dejvice, Pokojná 363/12
Jméno: Ing. Michal Freiberger 26.2.2009 - 16.2.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 16.1.2007 do 3.2.2012
Ve funkci: od 16.1.2007 do 3.2.2012
Adresa: Čistovická 1700 , 163 00 Praha Česká republika
Praha, Čistovická 1700/62, PSČ 16300
Jméno: Marko Pařík 12.7.2010 - 26.7.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 25.6.2010
Ve funkci: od 25.6.2010 do 1.1.2014
Adresa: Pokojná 0 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Pokojná /12
Jméno: Florence Gendraud 29.8.2008 - 3.10.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.8.2008 do 28.6.2013
Adresa: Rue des Jeuneurs 5 , Paříž Francouzská republika
75002 Paříž, Rue des Jeuneurs 5
Jméno: Ing. Michal Freiberger 16.2.2012 - 3.10.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 3.2.2012
Ve funkci: od 3.2.2012
Adresa: Čistovická 1700 , 163 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Čistovická 1700/62, PSČ 16300
Jméno: Marko Pařík 26.7.2013 - 6.2.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 25.6.2010
Ve funkci: od 25.6.2010 do 1.1.2014
Adresa: Pokojná 363 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Pokojná 363/12, Dejvice, 160 00 Praha 6
Jméno: Florence Gendraud 3.10.2013 - 30.3.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.6.2013 do 12.12.2014
Adresa: Vodičkova 681 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Vodičkova 681/18, Nové Město, 110 00 Praha 1
Jméno: Marko Pařík 20.2.2014 - 30.3.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2014 do 12.12.2014
Adresa: Pokojná 363 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Pokojná 363/12, Dejvice, 160 00 Praha 6

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Kamil Goca 20.5.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.12.2014
Adresa: Raisova 433 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Raisova 433/2, Bubeneč, 160 00 Praha 6
Jméno: Ing. Lenka Kovaříková 28.5.2003 - 26.5.2004
Funkce: Člen
Trvání členství: od 28.5.2003 do 25.8.2003
Adresa: Pod Žvahovem 12 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Pod Žvahovem 12
Jméno: Ing. Karel Kronovetr 28.5.2003 - 26.5.2004
Funkce: Člen
Trvání členství: od 28.5.2003 do 25.8.2003
Adresa: Zápasnická 879 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Zápasnická 879
Jméno: Mgr. Jaroslav Pomp 28.5.2003 - 26.5.2004
Funkce: Člen
Trvání členství: od 28.5.2003 do 25.8.2003
Adresa: Lísková 29 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Lísková 29
Jméno: Ing. Igor Kocmánek 26.5.2004 - 8.12.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 25.8.2003 do 15.6.2004
Adresa: Voršilská 4 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Voršilská 4
Jméno: Ing. Petr Kende 7.9.2004 - 8.12.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 11.2.2004 do 15.6.2004
Adresa: Mánesova 626 , Štětí Česká republika
Štětí, Mánesova 626
Jméno: Ing. Michaela Holasová 7.9.2004 - 20.5.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 11.2.2004 do 5.10.2004
Adresa: Záveská 836 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Záveská 836/6
Jméno: Ing. Jiří Hlavica CSc. 8.12.2004 - 20.5.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 15.6.2004 do 22.10.2004
Adresa: 145 , Kanice Česká republika
Kanice 145, okres Brno-venkov
Jméno: Ing. Radek Minařík 8.12.2004 - 20.5.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 15.6.2004 do 22.10.2004
Adresa: Miličova 533 , Moravské Budějovice Česká republika
Moravské Budějovice, Miličova 533
Jméno: Michal Vorel 20.5.2005 - 20.10.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 5.10.2004 do 27.6.2005
Adresa: Pod Hájem 386 , Králův Dvůr Česká republika
Králův Dvůr, Pod Hájem 386
Jméno: Ladislav Míka 20.5.2005 - 21.2.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 22.10.2004 do 16.1.2007
Adresa: Hodkovice 83 , Hodkovice - Zlatníky Česká republika
Hodkovice - Zlatníky, Hodkovice 83, okres Praha-západ
Jméno: Veronika Sislová 20.5.2005 - 21.2.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 22.10.2004 do 16.1.2007
Adresa: Mezihorská 1257 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Mezihorská 1257/24
Jméno: Lucie Hylská 20.10.2005 - 21.2.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 27.6.2005
Adresa: Sadová 535 , Horní Jiřetín Česká republika
Horní Jiřetín, Sadová 535/28
Jméno: Martin Mark 21.2.2007 - 29.8.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.1.2007 do 30.6.2008
Adresa: Žitomírská 599 , 101 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Žitomírská 599/38, PSČ 10100
Jméno: Jan Jedlička 21.2.2007 - 12.7.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.1.2007 do 25.6.2010
Adresa: Masarykovo nábřeží 239 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Masarykovo nábřeží 239/22, PSČ 11000
Jméno: Jan Jedlička 12.7.2010 - 13.10.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2010
Adresa: Masarykovo nábřeží 0 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Masarykovo nábřeží /22, PSČ 11000
Jméno: Ing. Zdeněk Synek 21.2.2007 - 16.2.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.1.2007 do 3.2.2012
Adresa: 683 23 Švábenice 278 Česká republika
Švábenice 278, PSČ 68323
Jméno: Jan Jedlička 13.10.2010 - 25.8.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2010 do 28.6.2013
Adresa: Jansova 136 , 252 28 Černošice Česká republika
Černošice, Jansova 136, PSČ 25228
Jméno: Roman Domín 29.8.2008 - 3.10.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2008 do 15.2.2013
Adresa: Sokolovská 568 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Sokolovská 568/308, PSČ 19000
Jméno: Jan Jedlička 25.8.2013 - 3.10.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2010 do 28.6.2013
Adresa: Jansova 136 , 252 28 Černošice Česká republika
Jansova 136, 252 28 Černošice
Jméno: Ing. Zdeněk Synek 16.2.2012 - 6.2.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.2.2012 do 1.2.2014
Adresa: 683 23 Švábenice 278 Česká republika
Švábenice 278, PSČ 68323
Jméno: Eva Adamová 3.10.2013 - 6.2.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2013 do 1.2.2014
Adresa: Exnárova 17 , Prešov Slovenská republika
08001 Prešov , Exnárova 17
Jméno: David Koschaný 3.10.2013 - 30.3.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2013 do 12.12.2014
Adresa: Londýnská 215 , 120 00 Praha 2 Česká republika
Londýnská 215/37, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Jméno: Kamil Goca 30.3.2015 - 20.5.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.12.2014
Adresa: Jasmínová 458 , 763 21 Slavičín Česká republika
Jasmínová 458, 763 21 Slavičín

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Michal Freiberger

Vlastníci firmy SWEET DELIGHT a.s. IČO: 27062708

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 18 080 000 Kč 100% 3.9.2015
zakladni 3 080 000 Kč - 28.6.2011 - 3.9.2015
zakladni 2 670 000 Kč - 2.11.2009 - 28.6.2011
zakladni 2 670 000 Kč - 3.2.2009 - 2.11.2009
zakladni 2 000 000 Kč 100% 28.5.2003 - 3.2.2009

Sbírka Listin SWEET DELIGHT a.s. IČO: 27062708

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 8265/SL 71 notářský zápis [NZ 991/2015] Městský soud v Praze 3.9.2015 3.9.2015 13
B 8265/SL 70 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 12.12.2014 24.3.2015 9.4.2015 3
B 8265/SL 69 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.1.2014 22.1.2014 7.2.2014 9
B 8265/SL 68 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 340/2013 Městský soud v Praze 28.6.2013 22.1.2014 7.2.2014 20
B 8265/SL 67 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 28.6.2013 3.9.2013 7.10.2013 7
B 8265/SL 66 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Městský soud v Praze 31.12.2012 31.7.2013 20.8.2013 41
B 8265/SL 65 ostatní valná hromada+vypořádání HV 2012 Městský soud v Praze 28.6.2013 31.7.2013 20.8.2013 1
B 8265/SL 64 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 12.7.2012 8.8.2012 43
B 8265/SL 63 stanovy společnosti Městský soud v Praze 15.3.2012 24.4.2012 14
B 8265/SL 62 notářský zápis NZ 118/2012 Městský soud v Praze 15.3.2012 24.4.2012 0
B 8265/SL 61 ostatní -zápis z jedn.představenstva Městský soud v Praze 3.2.2012 27.2.2012 1
B 8265/SL 60 ostatní -zápis z mim VH Městský soud v Praze 3.2.2012 27.2.2012 4
B 8265/SL 59 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.6.2011 20.7.2011 28.7.2011 14
B 8265/SL 58 výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 20.7.2011 28.7.2011 42
B 8265/SL 57 ostatní - návrh na vypořádání HV 2010 Městský soud v Praze 28.6.2011 20.7.2011 28.7.2011 1
B 8265/SL 56 notářský zápis NZ 249/2011 Městský soud v Praze 23.5.2011 29.6.2011 9
B 8265/SL 55 zpráva auditora Městský soud v Praze 23.5.2011 29.6.2011 3
B 8265/SL 54 notářský zápis NZ 248/2011 Městský soud v Praze 23.5.2011 6.6.2011 13
B 8265/SL 53 podpisové vzory Městský soud v Praze 21.6.2010 3.9.2010 4
B 8265/SL 52 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.6.2010 3.9.2010 14
B 8265/SL 51 notářský zápis -NZ309/2010 Městský soud v Praze 25.6.2010 3.9.2010 9
B 8265/SL 50 ostatní návrh na vypořádání HV Městský soud v Praze 8.7.2010 23.7.2010 26.7.2010 1
B 8265/SL 49 účetní závěrka, výroční zpráva r. 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 1.7.2010 7.7.2010 42
B 8265/SL 48 účetní závěrka, výroční zpráva r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 29.6.2009 3.7.2009 43
B 8265/SL 47 ostatní návrh na rozdělení HV Městský soud v Praze 24.6.2009 29.6.2009 1.7.2009 1
B 8265/SL 46 stanovy společnosti Městský soud v Praze 9.2.2009 12.5.2009 13.5.2009 14
B 8265/SL 45 notářský zápis NZ 737/2008 Městský soud v Praze 30.12.2008 12.1.2009 6
B 8265/SL 44 ostatní -zápis o rozhod.jed.akcionáře Městský soud v Praze 1.8.2008 29.8.2008 1
B 8265/SL 43 podpisové vzory Městský soud v Praze 21.7.2008 29.8.2008 4
B 8265/SL 42 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 1.7.2008 9.7.2008 9.7.2008 1
B 8265/SL 41 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r. 2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 3.7.2008 4.7.2008 41
B 8265/SL 40 účetní závěrka, výroční zpráva - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 27.11.2007 29.11.2007 29
B 8265/SL 39 ostatní -rozh.jed.akcionáře Městský soud v Praze 28.6.2007 18.9.2007 18.9.2007 2
B 8265/SL 38 notářský zápis -NZ18/07 Městský soud v Praze 16.1.2007 15.3.2007 6
B 8265/SL 37 ostatní -prohlášení-1x Městský soud v Praze 19.1.2007 21.2.2007 1
B 8265/SL 36 ostatní -prohlášení-1x Městský soud v Praze 29.1.2007 21.2.2007 2
B 8265/SL 35 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 1.2.2007 21.2.2007 1
B 8265/SL 34 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 18.1.2007 21.2.2007 2
B 8265/SL 33 stanovy společnosti Městský soud v Praze 6.2.2007 21.2.2007 14
B 8265/SL 32 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 16.1.2007 21.2.2007 5
B 8265/SL 31 stanovy společnosti Městský soud v Praze 16.1.2007 22.1.2007 24.1.2007 14
B 8265/SL 30 notářský zápis -NZ18/07 Městský soud v Praze 16.1.2007 22.1.2007 24.1.2007 6
B 8265/SL 29 stanovy společnosti Městský soud v Praze 9.10.2006 12.12.2006 0
B 8265/SL 28 ostatní -zápis z mimoř.zased.představe Městský soud v Praze 14.8.2006 12.12.2006 0
B 8265/SL 27 ostatní -zápis o rozhod.jed.akcionáře Městský soud v Praze 21.7.2006 12.12.2006 0
B 8265/SL 26 účetní závěrka r.2005+zpr.o vz.+r.jed.akc. Městský soud v Praze 31.12.2005 17.7.2006 24.7.2006 32
B 8265/SL 25 ostatní -zpr.o vztazích r.2004 Městský soud v Praze 31.1.2005 26.10.2005 0
B 8265/SL 24 účetní závěrka r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 26.10.2005 0
B 8265/SL 23 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 27.6.2005 26.10.2005 0
B 8265/SL 22 ostatní -zápis č.1/05zased.představens Městský soud v Praze 21.2.2005 26.10.2005 0
B 8265/SL 21 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 22.6.2005 26.10.2005 0
B 8265/SL 20 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 19.7.2005 0
B 8265/SL 19 ostatní -zápis z jednání VH Městský soud v Praze 15.6.2004 19.7.2005 0
B 8265/SL 18 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 27.7.2004 19.7.2005 0
B 8265/SL 17 ostatní -rezignace/ing.Flek/ Městský soud v Praze 19.4.2004 19.7.2005 0
B 8265/SL 16 ostatní -zápis z mimoř.zased.představe Městský soud v Praze 15.6.2004 19.7.2005 0
B 8265/SL 15 ostatní -živnost.listy-9x Městský soud v Praze 8.7.2004 19.7.2005 0
B 8265/SL 14 notářský zápis -NZ495/04-NZ496/04 Městský soud v Praze 22.10.2004 19.7.2005 0
B 8265/SL 13 stanovy společnosti Městský soud v Praze 22.10.2004 19.7.2005 0
B 8265/SL 12 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 27.10.2004 19.7.2005 0
B 8265/SL 11 ostatní -odstoupení/ing.Holasová/ Městský soud v Praze 30.9.2004 19.7.2005 0
B 8265/SL 10 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 5.10.2004 19.7.2005 0
B 8265/SL 9 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 15.4.2004 20.10.2004 0
B 8265/SL 8 notářský zápis -NZ67/04-68/04 Městský soud v Praze 11.2.2004 20.10.2004 0
B 8265/SL 7 stanovy společnosti Městský soud v Praze 11.2.2004 20.10.2004 0
B 8265/SL 6 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 30.6.2004 13.10.2004 0
B 8265/SL 5 notářský zápis -NZ406/03 Městský soud v Praze 25.8.2004 13.10.2004 0
B 8265/SL 4 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.8.2003 13.10.2004 0
B 8265/SL 3 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 13.10.2004 0
B 8265/SL 2 podpisové vzory Městský soud v Praze 12.5.2003 2.6.2003 0
B 8265/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ154/2003 Městský soud v Praze 31.3.2003 2.6.2003 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení SWEET DELIGHT a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu SWEET DELIGHT a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.