SVUS Pharma a.s. Hradec Králové IČO: 46504877

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu SVUS Pharma a.s., která sídlí v obci Hradec Králové a bylo jí přiděleno IČO 46504877.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem SVUS Pharma a.s. se sídlem v obci Hradec Králové byla založena v roce 1992. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 13 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Úprava kvasného lihu , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence a další.

Základní údaje o SVUS Pharma a.s. IČO: 46504877

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Hradci Králové 1.5.1992
Spisová značka: B 649
IČO: 46504877
Obchodní firma: SVUS Pharma a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.5.1992
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 1.5.1992
Část jmění společnosti SVUS Pharma a.s., IČO: 465 04 877, se sídlem Smetanovo nábřeží 1238/20a, 500 02 Hradec Králové, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou B 649, vymezená v projektu rozdělení ze dne 22.8.2018, přešla v důsledku rozdělení odštěpením sloučením na společnost Neuraxpharm Bohemia s.r.o., IČO: 070 03 773, se sídlem náměstí Republiky 1078/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spiso vou značkou C 292855, jako společnost nástupnickou. 30.9.2018
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 5.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 5.8.2014 - 3.3.2015
Mimořádná valná hromada konaná dne 19. 3. 2007 přijala toto rozhodnutí: Základní kapitál společnosti SVUS Pharma a.s. ve výši 50.000.000,--Kč (slovy padesát milionů korun českých) se snižuje o částku 2.500.000,--Kč (slovy dva miliony pět set tisíc korun českých) na částku 47.500.000,--Kč (slovy čtyřicet sedm milionů pět set tisíc korun českých). Důvodem snížení základního kapitálu v tomto rozsahu je nabytí vlastních akcií společností a tedy nutnost splnění zákonné povinnosti společnosti dané ve smyslu ustanovení § 161 písm. b) odst. 4 obchodního zákoníku spočívající ve snížení základního kapitálu . Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude proúčtována na rozvahový účet ostatní kapitálové fondy a nepromítne se do nákladů ani výnosu společnosti. Částka odpovídající snížení základního kapitálu nebude vyplácena, neboť společnost SVUS Pharma s.s.má ve svém vlastnictví 5.000 (slovy pět tisíc ) kusů akcií na majitele o nominální hodnotě jedné akcie 500,--Kč (slovy pět set korun českých), které nabyla v souladu s rozhodnutím valné hromady podle ustanovení § 161a obchodního zákoníku, které nezcizila a ani nebude zcizovat a tyto akcie použije ke snížení základního kapitálu a to tak, že je skartuje, neboť akcie nejsou zaknihované. Akcie v listinné podobě, které budou použity ke snížení základního kapitálu, budou fyzicky zničeny po provedení zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Z oběhu budou vzaty a zničeny akcie o nominálné hodnotě jedné akcie 500,--Kč (slovy pět set korun českých) v počtu 5.000 (slovy pět tisíc) kusů pod čísly 082001-084000, 130001-132000, 249901-250900, všechny ze série A. 23.4.2007
1. Dne 31.10.2005 přijala mimořádná valná hromada společnosti toto usnesení: Mimořádná valná hromada společnosti SVUS Pharma a.s. schvaluje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře, kterým je společnost LA TTNER INVESTMENTS LIMITED se sídlem na adrese 4 patro, Lawford House, Albert Place, London N3 1RL Velká Británie, na hlavního akcionáře, přičemž vlastnické právo přechází ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti"). Na hlavního akcionáře tak ke dni účinnosti přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od hlavního akcionáře. Oprávnění hlavního akcionáře r ealizovat právo výkupu je doloženo notářsky ověřenou prezentací hlavního akcionáře pro zapsání do listiný přítomných a z potvrzení o uložení 94536 (slovy: devadesát čtyři tisíc pět set třicet šest) kusů listinné akcie na majitele společnosti SVUS Pharma a .s. o nominální hodnotě jedné akcie 500,-- Kč (slovy: pět set korun českých) pro uschovatele LATTNER INVESTMENTS LIMITED se sídlem na adrese 4 patro, Lawford House, Albert Place, London N3 1RL, Velká Británie, který je hlavním akcionářem společnosti, vyda ného HVB Bank Czech Republic a.s. dne 27.10.2005 Z uvedených dokumentů vyplývá, že hlavní akcionář je majitelem akcií společnosti ve jmenovité hodnotě 47,268.000,-- Kč (slovy: čtyřicet sedm miliónů dvě stě šedesát osm tisíc korun českých), což reprezentuje 94,53% (slovy: devadesát čtyři celých padesát t ři setiny procenta) základního kapitálu společnosti. 2. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti za akcie společnosti protiplnění ve výši 931,-- Kč (slovy: devět set třicet jedna korun českých) za jednu akcii společnosti na majitele o jmenovité hodnotě 500,-- Kč (slovy: pět set korun českých ). Přiměřenost navržené výše protiplnění je v souladu se zákonem doložena znaleckým posudkem č. 505/83/05 ze dne 26.9.2005 zpracovaným znalcem z oboru ekonomiky Ing. Otto Šmídou (dále jen "znalecký posudek"). Výroková část znaleckého posudku zní: Na základě shora uvedených skutečností a provedených výpočtů stanovil znalec tržní hodnotu výše popsaných akcií společnosti SVUS Pharma a. s. (IČ: 46504877) částkou: Kč 931,00 (slovy: devět set třicet jedna) pro akcie jmenovité hodnoty Kč 500 3. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů společnosti přechází na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. 4. Ostatní akcionáři společnosti předloží listinné akcie společnosti v souladu s ustanovením § 183l, odst. 5 do 30 (slovy: třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva dle § 183l, odst. 3 obchodního zákoníku. Toto se týká i případného zástavního věřitele. Nepředloží-li ostatní akcionáři akcie v uvedeném termínu bude společnost postupovat v souladu s § 183l, odst. 6 obchodního zákoníku podle § 214, odst. 1 až 3 obchodního zákoníku. 5. Hlavní akcionář poskytne oprávěným osobám protiplnění ve lhůtě do 60 (slovy: šedesáti) dnů ode dne skončení lhůty pro předložení listinných akcií společnosti v souladu s § 183l, odst. 5 obchodního zákoníku bankovním převodem nebo poštovní poukázkou na bankovní účet resp. adresu oprávněné osoby. 6. Představenstvo společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu obsahujícího identifikaci zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím společnosti, zpracovaného ke dni účinnosti a předá jej, spolu s identifikací zástavních věřitelů oprávněných z e zástavního práva k akciím společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne účinnosti, hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám. 10.11.2005
Valná hromada schvaluje snížení základního jmění společnosti SVUS a.s. z částky 127.381.000,- Kč, slovy: jedno sto dvacet sedm milionů tři sta osmdesát jedna tisíc korun českých, na částku 50.000.000,- Kč, slovy: padesát milionů korun českých, přičemž ke snížení základního jmění budou použity jednak vlastní akcie v majetku společnosti v rozsahu 14.128 / slovy: čtrnáct tisíc jedno sto dvacet osm / kusů, každá o jmenovité hodnotě 500,- Kč, slovy: pět set korun českých, a to z důvodů a postupem dle § 161b) odst. 4 obch. zák. a dále bude ke snížení základního jmění použito 140.634 / slovy: jedno sto čtyřicet tisíc šest set třicet čtyři / kusů akcií, každá o jmenovité hodnotě 500,- Kč, slovy: pět set korun českých, a to jejich vzetím z oběhu, na základě veřejného návrhu akcionářům, za úplatu 213,- Kč, slovy: dvě stě třináct korun českých, za akcii, z důvodu přizpůsobení výše základního jmění výši ročního obratu společnosti. 30.3.2000 - 11.6.2001
Valná hromada rozhodla o snížení základního jmění na 127 381 000 Kč vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy za úplatu ve výši jmenovité hodnoty akcie a zrušením vlastních akcií v majetku společnosti. 10.4.1998 - 11.6.2001
Právní poměry se řídí dle stanov ze dne 28.6.1993. 3.8.1993 - 2.6.1995
Valná hromada rozhodla dne 22.1.1993 o snížení základního jmění na částku Kč 174.088.000,--. 14.5.1993 - 2.6.1995
Údaje o zřízení: Akciová společnost byla založena podle par. 172 obchod. zák. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32, na který přešel majetek státního podniku SVÚS-Sklářský ústav. V zakladatelské listině, učiněné ve formě notářského zápisu, bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů před- stavenstva a dozorčí rady. Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedené 1.5.1992 - 2.6.1995
ho v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku SVÚS-Sklářský ústav. 1.5.1992 - 2.6.1995

Aktuální kontaktní údaje SVUS Pharma a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 46504877
Obchodní firma: SVUS Pharma a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Hradce Králové
Vznik první živnosti: 18.1.1993
Celkový počet živností: 21
Aktivních živností: 3

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 46504877
Firma: SVUS Pharma a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Hradec Králové
Základní územní jednotka: Hradec Králové
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1.5.1992

Kontakty na SVUS Pharma a.s. IČO: 46504877

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Smetanovo nábřeží 1238/20, Hradec Králové 500 02

Obory činností SVUS Pharma a.s. IČO: 46504877

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 7.11.2018
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 30.9.2018
úprava kvasného lihu 30.9.2018
distribuce léčiv 10.9.2002
výroba léčiv 1.12.2001
výroba potravinářských výrobků 1.12.2001
zprostředkování obchodu 1.12.2001 - 30.9.2018
zprostředkování služeb 1.12.2001 - 30.9.2018
realitní činnost 1.12.2001 - 30.9.2018
maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny 1.12.2001 - 30.9.2018
specializovaný maloobchod 1.12.2001 - 30.9.2018
výroba potravin určených pro zvláštní výživu 15.4.1999 - 1.12.2001
rozvod elektřiny 20.12.1996 - 1.12.2001
výroba léčiv (adjustace pevných lékových forem) 2.6.1995 - 1.12.2001
výroba léčiv (rozplňování a adjustace léčivých a pomocných látek) 12.1.1995 - 1.12.2001
integrovaný vývoj skla, technologie tavení a zpracování 3.8.1993 - 20.12.1996
stavba strojů s mechnickým pohonem 3.8.1993 - 20.12.1996
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 3.8.1993 - 20.12.1996
vývoj, konstrukce a výroba technologických zařízení, strojů, přístrojů, řídících automatizačních a regulačních systémů 3.8.1993 - 20.12.1996
činnost odvětvového střediska VTEI 3.8.1993 - 20.12.1996
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 3.8.1993 - 1.12.2001
zprostředkování obchodní činnosti a služeb 3.8.1993 - 1.12.2001
pronájem nebytových prostor včetně poskytování služeb spojených s pronájmem 3.8.1993 - 1.12.2001
broušení a leptání skla 3.8.1993 - 1.12.2001
výzkum, vývoj a malotonážní výroba skla 3.8.1993 - 1.12.2001
Integrovaný výzkum skla jako hmoty, technologie tavení a zpra- cování, vývoj, konstrukce a stavba prototypů pecí a technolo- gických zařízení včetně mechanizace a automatizace řízení tech- nologií, aplikace výpočetní techniky. 1.5.1992 - 3.8.1993
Uvádění nových technologií a laboratorních metod do provozu, zejména ve sklářských podnicích. 1.5.1992 - 3.8.1993
Malotonážní výroby skla a výrobků z něho na základě vlastního výzkumu a vývoje. 1.5.1992 - 3.8.1993
Vývoj a výroba technologických zařízení strojů, přístrojů, ří- dících automatizačních a regulačních systémů zejména pro sklářský průmysl. 1.5.1992 - 3.8.1993
Zpracování zadání a projektů staveb a související technické vyba- venosti zejména ve sklářském průmyslu. 1.5.1992 - 3.8.1993
Činnost odvětvového střediska VTEI. 1.5.1992 - 3.8.1993
Vydavatelská činnost, výchova odborných a vědeckých pracovníků. 1.5.1992 - 3.8.1993
Vnitřní a zahraniční obchod. 1.5.1992 - 3.8.1993
Informační služby. 1.5.1992 - 3.8.1993

Předmět činnosti dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 30.9.2018

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 18.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: Smetanovo nábřeží 1238/20 , Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny: 1002971462
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Zahájení provozování: 2.3.2011
Provozovna č. 2
Provozovna: Na poříčí 1067/25 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1000285669
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 29.8.2003

Živnost č. 2 Úprava kvasného lihu

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 22.3.2011
Provozovna č. 1
Provozovna: Smetanovo nábřeží 1238/20 , Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny: 1002971462
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.3.2011

Živnost č. 3 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 17.10.2018

Živnost č. 4 Broušení a leptání skla

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.1.1993
Zánik oprávnění: 25.7.2001

Živnost č. 5 Zprostředkování služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.1.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.1.1993
Zánik oprávnění: 25.9.1996

Živnost č. 7 Poskytování software

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.1.1993
Zánik oprávnění: 25.9.1996

Živnost č. 8 Zprostředkování obchodní činnosti a služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.1.1993
Zánik oprávnění: 29.6.2001

Živnost č. 9 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.1.1993
Zánik oprávnění: 29.6.2001

Živnost č. 10 Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.1.1993
Zánik oprávnění: 4.9.1996

Živnost č. 11 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.1.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.1.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Činnost odvětvového střediska VTEI

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.1.1993
Zánik oprávnění: 4.9.1996

Živnost č. 14 Výzkum, vývoj a malotonážní výroba skla

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.1.1993
Zánik oprávnění: 9.7.2001

Živnost č. 15 Integrovaný vývoj skla, technologie tavení a zpracování

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.1.1993
Zánik oprávnění: 4.9.1996

Živnost č. 16 Vývoj, konstrukce a výroba technologických zařízení, strojů, přístrojů, řídících automatizačních a regulačních systémů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.1.1993
Zánik oprávnění: 4.12.1996

Živnost č. 17 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.1.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 18 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.1.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.2.1993
Zánik oprávnění: 26.8.1996

Živnost č. 20 Výroba potravinářských výrobků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.11.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 21 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.6.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba potravinářských výrobků
Výroba ostatních potravinářských výrobků j. n.
Výroba farmaceutických přípravků
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Ostatní maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Podpůrné činnosti pro podnikání j. n.

Vedení firmy SVUS Pharma a.s. IČO: 46504877

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje společně předseda představenstva a kterýkoliv člen představenstva, nebo společně všichni členové představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem pověřen. 30.9.2018
Za společnost jedná v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, nebo ředitel společnosti v rozsahu své manažerské smlouvy. Za společnost se podepisují nejméně dva členové představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl písemně pověřen, nebo ředitel společnosti v rozsahu manažerské smlouvy. 5.8.2014 - 30.9.2018
Zastupování a podepisování: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď libovolní dva členové představenstva a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen a nebo ředitel společnosti v rozsahu manažerské smlouvy. Za společnost se podepisují nejméně dva členové představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl písemně pověřen, nebo ředitel společnosti v rozsahu manažerské smlouvy. Všichni tak činí způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 20.12.1996 - 5.8.2014
Způsob jednání za společnost: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen a nebo ředitel společnosti v rozsahu manažerské smlouvy. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen a nebo ředitel společnosti v rozsahu manažerské smlouvy. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 3.8.1993 - 20.12.1996
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představen- stva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně je- den člen představenstva, který k tomu byl představenstvem pí- semně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku ra- zítka společnosti. 1.5.1992 - 3.8.1993
Jméno: Jan Syka 3.3.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.6.2014
Adresa: U zahrádek 146, Praha 103 00
Jméno: Lenka Novotná 24.7.2018
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 31.3.2018
Adresa: U Svodnice 809/55, Hradec Králové 500 04
Jméno: Jaroslav Otenšlégr 26.4.2019
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 26.6.2014
Ve funkci: od 26.6.2014
Adresa: Loutkářská 2435/1, Praha 169 00
Jméno: ing. Petr Šinták 1.5.1992 - 3.8.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: K Biřičce 1576/5, Hradec Králové 500 08
Jméno: ing. Václav Süsser 1.5.1992 - 3.8.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Štefánikova 336/30, Hradec Králové 500 11
Jméno: Milan Švec 1.5.1992 - 3.8.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Čajkovského 946/11, Hradec Králové 500 09
Jméno: JUDr. Slávka Vieweghová 3.8.1993 - 12.1.1995
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Pod Čihadlem 386, Sázava 285 06
Jméno: Ing. Jaroslav Havrda 3.8.1993 - 2.6.1995
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Janouchova 658/9, Praha 149 00
Jméno: Ing. Ondřej Daněk 3.8.1993 - 16.2.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Wolkerova 667, Benešov 256 01
Jméno: RNDr. Ladislav Mečíř 12.1.1995 - 16.2.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Dobiášova 855/4, Liberec 460 06
Jméno: Ing. Antonín Mucha 16.2.1996 - 20.12.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Vlnařská 691/14, Liberec 460 06
Jméno: Ing. Jan Matějček 20.12.1996 - 12.1.2000
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Herbenova 699/30, Praha 102 00
Jméno: RNDr. Jaroslav Otenšlégr 16.2.1996 - 1.12.2001
Funkce: Člen představenstva
Adresa: K zahrádkám 996/17, Praha 155 00
Jméno: RNDr. Jaroslav Otenšlégr 1.12.2001 - 11.12.2002
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Diabasová 1124 , 155 00 Praha 5 Česká republika
Jméno: Ing. Jaroslav Havrda 2.6.1995 - 7.1.2005
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: do 30.9.2004
Adresa: Vodnická 311/24, Praha 149 00
Jméno: Mgr. Jan Syka 12.1.2000 - 21.12.2011
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: do 26.6.2009
Adresa: Průběžná 288/11, Praha 100 00
Jméno: RNDr. Jaroslav Otenšlégr 11.12.2002 - 21.12.2011
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: do 26.6.2009
Ve funkci: do 26.6.2009
Adresa: Diabasová 1142/9, Praha 155 00
Jméno: MUDr. Lukáš Jirka 7.1.2005 - 21.12.2011
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 30.9.2004 do 26.6.2009
Adresa: Za Zelárnou 351/2, Hradec Králové 503 41
Jméno: RnDr. Jaroslav Otenšlégr 21.12.2011 - 10.1.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 26.6.2009
Ve funkci: od 26.6.2009
Adresa: Diabasová 1142/9, Praha 155 00
Jméno: Mgr. Jan Syka 21.12.2011 - 10.1.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.6.2009
Adresa: U zahrádek 146, Praha 103 00
Jméno: MUDr. Lukáš Jirka 21.12.2011 - 10.1.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.6.2009
Adresa: Zalomená 274/7, Hradec Králové 500 02
Jméno: RnDr. Jaroslav Otenšlégr 10.1.2014 - 3.3.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 26.6.2009 do 26.6.2014
Ve funkci: od 26.6.2009 do 26.6.2014
Adresa: Diabasová 1142/9, Praha 155 00
Jméno: Mgr. Jan Syka 10.1.2014 - 3.3.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.6.2009 do 26.6.2014
Adresa: U zahrádek 146, Praha 103 00
Jméno: MUDr. Lukáš Jirka 10.1.2014 - 3.3.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.6.2009 do 26.6.2014
Adresa: Zalomená 274/7, Hradec Králové 500 02
Jméno: Lukáš Jirka 3.3.2015 - 24.7.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.6.2014 do 31.3.2018
Adresa: Zalomená 274/7, Hradec Králové 500 02
Jméno: Jaroslav Otenšlégr 3.3.2015 - 26.4.2019
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 26.6.2014
Ve funkci: od 26.6.2014
Adresa: Diabasová 1142/9, Praha 155 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Roman Matějka 3.3.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2014
Ve funkci: od 26.6.2014
Adresa: Eberlova 1474/19, Praha 155 00
Jméno: Jaroslav Matějka 3.3.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2014
Adresa: Kostnická 467, Kolín 280 02
Jméno: MUDr. Lukáš Jirka 13.3.2019
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2019
Adresa: Zalomená 274/7, Hradec Králové 500 02
Jméno: ing. Milan Moravec 1.5.1992 - 3.8.1993
Adresa: Erno Košťála 979, Pardubice 530 12
Jméno: ing. Jan Lorenc CSc. 1.5.1992 - 16.2.1996
Adresa: Pod altánem 2405/46, Praha 100 00
Jméno: ing. Eduard Jirásek 1.5.1992 - 16.2.1996
Adresa: Mánesova 806/18, Hradec Králové 500 02
Jméno: Ing. Eva Stejskalová 3.8.1993 - 20.12.1996
Adresa: Libišany 90 , Opatovice Česká republika
Jméno: Ing. Jan Matějček 16.2.1996 - 20.12.1996
Adresa: Herbenova 699/30, Praha 102 00
Jméno: RNDr. Libor Žák 20.12.1996 - 12.1.2000
Adresa: Sokolovská 1996/179, Praha 190 00
Jméno: Mgr. Pavel Rybín 16.2.1996 - 1.12.2001
Trvání členství: do 19.6.2001
Adresa: Česákova 424/6, Praha 182 00
Jméno: Doc.ing. Vladimír Havlůj CSc. 20.12.1996 - 1.12.2001
Trvání členství: do 19.6.2001
Adresa: Zárubova 506/4, Praha 142 00
Jméno: Ing. Ivan Mikeš 1.12.2001 - 25.5.2005
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.6.2001 do 14.2.2005
Adresa: Mariánská 454/40, Praha 142 00
Jméno: Ing. Roman Matějka 12.1.2000 - 21.12.2011
Trvání členství: do 26.6.2009
Adresa: nám.Kapitána Kučery 27, Cerhovice 267 61
Jméno: RNDr. Jaroslav Matějka 1.12.2001 - 21.12.2011
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.6.2001 do 26.6.2009
Adresa: Kostnická 467, Kolín 280 02
Jméno: Daša Eliášová 25.5.2005 - 21.12.2011
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: do 14.5.2010
Ve funkci: od 14.2.2005
Adresa: Gočárova třída 1263/44, Hradec Králové 500 02
Jméno: RNDr. Jaroslav Matějka 21.12.2011 - 18.7.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2009
Adresa: Kostnická 467, Kolín 280 02
Jméno: Ing. Roman Matějka 21.12.2011 - 21.12.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2009
Adresa: Eberlova 1474/19, Praha 155 00
Jméno: Veronika Fejglová MBA 21.12.2011 - 10.1.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.12.2010
Adresa: 32, Smiřice 503 03
Jméno: RNDr. Jaroslav Matějka 18.7.2013 - 3.3.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2009 do 26.6.2014
Adresa: Kostnická 467, Kolín 280 02
Jméno: Ing. Roman Matějka 21.12.2013 - 3.3.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2009 do 26.6.2014
Adresa: Eberlova 1474/19, Praha 155 00
Jméno: Veronika Fejglová MBA 10.1.2014 - 13.10.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.12.2010
Adresa: 32, Smiřice 503 03
Jméno: Veronika Makalová MBA 13.10.2017 - 25.4.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.12.2010 do 21.12.2015
Adresa: 32, Smiřice 503 03
Jméno: Zbyněk Otenšlégr 25.4.2018 - 13.3.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.3.2018 do 1.1.2019
Adresa: 217, Besednice 382 81

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: RNDr. Jaroslav Otenšlégr
Člen statutárního orgánu: Mgr. Jan Syka
Člen statutárního orgánu: Lenka Novotná

Vlastníci firmy SVUS Pharma a.s. IČO: 46504877

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 47 500 000 Kč 100% 4.10.2007
zakladni 50 000 000 Kč 100% 11.6.2001 - 4.10.2007
zakladni 127 381 000 Kč 100% 7.9.1998 - 11.6.2001
zakladni 174 088 000 Kč - 2.6.1995 - 7.9.1998
zakladni 174 462 000 Kč - 1.5.1992 - 2.6.1995

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 500 Kč 95 000 5.8.2014
Akcie na jméno 500 Kč 95 000 10.1.2014 - 5.8.2014
Akcie na majitele 500 Kč 95 000 4.10.2007 - 10.1.2014
Akcie na majitele 500 Kč 100 000 11.6.2001 - 4.10.2007
Akcie na majitele 500 Kč 254 762 15.4.1999 - 11.6.2001
Akcie na majitele 1 000 Kč 127 381 7.9.1998 - 15.4.1999
Akcie na majitele 1 000 Kč 174 088 3.8.1993 - 7.9.1998
Akcie na jméno 1 000 Kč 174 462 1.5.1992 - 3.8.1993

Sbírka Listin SVUS Pharma a.s. IČO: 46504877

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 649/SL 53 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 21.1.2016 21.1.2016 50
B 649/SL 52 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 26.6.2014 27.2.2015 6.3.2015 2
B 649/SL 51 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 26.6.2014 27.2.2015 6.3.2015 2
B 649/SL 50 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 26.6.2014 1.8.2014 6.8.2014 13
B 649/SL 49 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 30.7.2014 31.7.2014 46
B 649/SL 48 účetní závěrka [2012], ostatní, výroční zpráva [2012], zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 11.7.2014 17.7.2014 46
B 649/SL 47 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 22.11.2013 6.1.2014 10.1.2014 3
B 649/SL 46 účetní závěrka, zpráva auditora 2011 Krajský soud v Hradci Králové 25.10.2012 26.10.2012 46
B 649/SL 45 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 2.12.2011 10.1.2012 1
B 649/SL 44 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 2.12.2011 10.1.2012 3
B 649/SL 43 rozhod. o statut. orgánu - DR Krajský soud v Hradci Králové 2.12.2011 10.1.2012 1
B 649/SL 42 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 2.12.2011 10.1.2012 4
B 649/SL 41 účetní závěrka, zpráva auditora 2010 Krajský soud v Hradci Králové 30.11.2011 30.11.2011 33
B 649/SL 40 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Hradci Králové 30.11.2011 30.11.2011 38
B 649/SL 39 účetní závěrka, zpráva auditora 2009 Krajský soud v Hradci Králové 15.4.2011 15.4.2011 16
B 649/SL 38 účetní závěrka, zpráva auditora 2008 Krajský soud v Hradci Králové 15.4.2011 15.4.2011 16
B 649/SL 37 výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2008 Krajský soud v Hradci Králové 15.4.2011 15.4.2011 21
B 649/SL 36 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2009 Krajský soud v Hradci Králové 15.4.2011 15.4.2011 22
B 649/SL 35 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2007 Krajský soud v Hradci Králové 15.4.2011 15.4.2011 19
B 649/SL 34 účetní závěrka 2009 Krajský soud v Hradci Králové 23.6.2010 24.6.2010 15
B 649/SL 33 účetní závěrka 2008 Krajský soud v Hradci Králové 23.6.2010 24.6.2010 12
B 649/SL 32 účetní závěrka 2007 Krajský soud v Hradci Králové 1.6.2009 1.6.2009 13
B 649/SL 31 účetní závěrka 2003 Krajský soud v Hradci Králové 1.6.2009 1.6.2009 14
B 649/SL 30 účetní závěrka 2002 Krajský soud v Hradci Králové 1.6.2009 1.6.2009 14
B 649/SL 29 účetní závěrka 1999 Krajský soud v Hradci Králové 1.6.2009 1.6.2009 12
B 649/SL 28 účetní závěrka 1998 Krajský soud v Hradci Králové 1.6.2009 1.6.2009 13
B 649/SL 26 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 4.10.2007 9.10.2007 9.10.2007 17
B 649/SL 25 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 19.3.2007 17.4.2007 24.4.2007 20
B 649/SL 24 účetní závěrka r. 2005 Krajský soud v Hradci Králové 18.4.2006 26.7.2006 26.7.2006 19
B 649/SL 23 účetní závěrka [2004], výroční zpráva [2004] Krajský soud v Hradci Králové 25.4.2005 14.7.2005 14.7.2005 18
B 649/SL 22 notářský zápis, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 24.6.2004 1.4.2005 1.4.2005 30
B 649/SL 21 notářský zápis, ostatní, podpisové vzory - NZ 261/2004 Krajský soud v Hradci Králové 30.9.2004 2.11.2004 2.11.2004 31
B 649/SL 20 notářský zápis, stanovy společnosti - NZ 277/2002 Krajský soud v Hradci Králové 25.6.2002 15.7.2002 15.7.2002 45
B 649/SL 19 účetní závěrka, výroční zpráva za rok 2001 Krajský soud v Hradci Králové 4.6.2002 15.7.2002 15.7.2002 32
B 649/SL 18 účetní závěrka - za r. 2000 Krajský soud v Hradci Králové 22.6.2001 27.11.2001 27.11.2001 18
B 649/SL 17 výroční zpráva - za r. 2000 Krajský soud v Hradci Králové 30.7.2001 27.11.2001 27.11.2001 3
B 649/SL 16 notářský zápis - NZ 140/2001 - stanovy Krajský soud v Hradci Králové 19.6.2001 25.7.2001 25.7.2001 30
B 649/SL 15 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 19.6.2001 25.7.2001 25.7.2001 3
B 649/SL 14 notářský zápis - NZ 248/2000 Krajský soud v Hradci Králové 20.7.2000 10.8.2000 10.8.2000 8
B 649/SL 11 rozhod. o statut. orgánu - zased. představenstva Krajský soud v Hradci Králové 9.8.1999 15.12.1999 15.12.1999 3
B 649/SL 9 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 31.7.1997 8.3.1999 8.3.1999 14
B 649/SL 8 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 23.2.1999 8.3.1999 8.3.1999 14
B 649/SL 10 notářský zápis - NZ 50/99 Krajský soud v Hradci Králové 23.2.1999 8.3.1999 8.3.1999 7
B 649/SL 7 notářský zápis - NZ 67/97 Krajský soud v Hradci Králové 4.3.1997 8.8.1997 8.8.1997 7
B 649/SL 6 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 8.8.1997 8.8.1997 14
B 649/SL 5 notářský zápis - NZ 442/96 Krajský soud v Hradci Králové 8.11.1996 9.12.1996 9.12.1996 23
B 649/SL 4 ostatní - zápis ze zased. dozorčí rady Krajský soud v Hradci Králové 26.6.1996 9.12.1996 9.12.1996 1
B 649/SL 3 ostatní - zápis z jednání představ. Krajský soud v Hradci Králové 26.6.1996 9.12.1996 9.12.1996 1
B 649/SL 2 notářský zápis - NZ 277/96 Krajský soud v Hradci Králové 26.6.1996 27.9.1996 27.9.1996 8
B 649/SL 1 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 26.6.1996 27.9.1996 27.9.1996 14
B 649/SL 27 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2006 Krajský soud v Hradci Králové 30.10.2007 21
B 649/SL 13 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 20.7.2000 14
B 649/SL 12 notářský zápis - NZ 76/2000 - stanovy Krajský soud v Hradci Králové 10.3.2000 20

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení SVUS Pharma a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu SVUS Pharma a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.