STS Přeštice, a.s. Přeštice IČO: 49790358

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu STS Přeštice, a.s., která sídlí v obci Přeštice a bylo jí přiděleno IČO 49790358.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem STS Přeštice, a.s. se sídlem v obci Přeštice byla založena v roce 1994. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 12 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů , Zámečnictví, nástrojářství a další.

Základní údaje o STS Přeštice, a.s. IČO: 49790358

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Plzni 1.1.1994
Spisová značka: B 388
IČO: 49790358
Obchodní firma: STS Přeštice, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.1.1994
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 1.1.1994
Zapisuje se usnesení obsahující rozhodnutí o přechodu akcií společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře ve smyslu ust. § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích přijaté rozhodnutím řádné valné hromady společnosti dne 26.6.2018 , ve formě notářského zápisu JUDr. Martiny Herzánové, notářky v Praze, z téhož dne, č. NZ 362/2018, N 329/2018, v rámci bodů programu číslo 7. a 8. programu: Usnesení k bodu 7. pořadu jednání řádné valné hromady Seznámení akcionářů s oznámením hlavního akcionáře o vlastnictví akcií společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí alespoň 90 % (slovy: devadesát procent) jejího základního kapitálu a s nimiž je spojen alespoň 90 % (slovy: devadesátiprocentní) podíl na hlasovacích právech ve společnosti (dále jen hlavní akcionář) a jeho návrhem na přechod všech ostatních akcí na tohoto akcionáře, uvedení výše protiplnění a lhůty pro jeho poskytnutí, uvedení zá věrů znaleckého posudku a vyjádření se k výši protiplnění, informace o předání peněžních prostředků potřebných k výplatě protiplnění obchodníkovi s cennými papíry Valná hromada společnosti 1. určuje, že hlavním akcionářem společnosti STS Přeštice, a.s., se sídlem Přeštice, Husova 380, PSČ: 334 11, IČO: 497 90 358, zapsané v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 388 ve smyslu ustanovení § 375 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) /dále též zákon o obchodních korporacích nebo ZOK/ je pan Vasko Rukov, bytem K vrchu 95, 273 61 Velká Dobrá, nar. 14.07.1961 (dále též Vasko Rukov), který je vlastníkem a vykonává h lasovací právo k jedné hromadné akcii společnosti STS Přeštice, a.s. č. 011 nahrazující kmenové akcie v počtu 69.229 (slovy: šedesát devět tisíc dvě stě dvacet devět) kusů o jmenovité hodnotě 245,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet pět korun českých) vydaných j ako cenný papír ve formě na jméno, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 99,03864 % (slovy: devadesát devět celých tři tisíce osm set šedesát čtyři statisícin procenta) základního kapitálu společnosti STS Přeštice, a.s., a s nimiž je spojen 99,03864 % ( slovy: devadesát devět celých tři tisíce osm set šedesát čtyři statisícin procenta) podíl na hlasovacích právech ve společnosti STS Přeštice, a.s. Skutečnost, že pan Vasko Rukov je hlavním akcionářem ve smyslu ustanovení § 375 ZOK byla osvědčena společn osti STS Přeštice, a.s. předložením jedné hromadné akcie společnosti STS Přeštice, a.s. nahrazující 69.229 (slovy: šedesát devět tisíc dvě stě dvacet devět) kusů kmenových akcií STS Přeštice, a.s., znějících na jméno vydaných jako cenný papír, každá z akc ií o jmenovité hodnotě 245,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet pět korun českých), přičemž o této skutečnosti bylo pořízeno prohlášení společnosti STS Přeštice, a.s., z něhož vyplývá splnění podmínek uvedených v ustanovení § 375 ZOK, a současně vyplývá ze shodn ých údajů uvedených v seznamu akcionářů společnosti STS Přeštice, a.s.; 2. určuje, že pan Vasko Rukov jako hlavní akcionář společnosti STS Přeštice, a.s. požadující přechod všech akcií společnosti STS Přeštice, a.s. na hlavního akcionáře dle ustanovení § 375 ZOK poskytne všem menšinovým akcionářům společnosti STS Přeštice, a. s., resp. zástavním věřitelům či jiným oprávněným osobám (dále též Oprávněné osoby) protiplnění ve výši 235,- Kč (slovy: dvě stě třicet pět korun českých) za jednu kmenovou akcii na jméno vydanou jako cenný papír o jmenovité hodnotě jedné akcie 245,- Kč ( slovy: dvě stě čtyřicet pět korun českých). Menšinovým akcionářem se pro účely tohoto rozhodnutí rozumí všichni akcionáři společnosti STS Přeštice, a.s. kromě hlavního akcionáře této společnosti. Lhůta k poskytnutí protiplnění se určuje tak, že právo na z aplacení protiplnění vzniká dosavadním vlastníkům akcií jejich předáním společnosti STS Přeštice, a.s. dle ustanovení § 387 ZOK, a to ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k akciím společnosti STS Přeštice, a.s. menšinových akcionářů na hlavníh o akcionáře. Pověřená osoba poskytne Oprávněným osobám protiplnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů, a to po splnění podmínek podle ustanovení § 388 odst. 1 ZOK. Pověřená osoba poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem akcií společnos ti STS Přeštice, a.s. k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník akcií, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnickéh o práva zaniklo. Osobou pověřenou hlavním akcionářem k provedení výplaty protiplnění je obchodník s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. se sídlem Brno, Žabovřesky, Veveří 3163/111, PSČ: 616 00, IČO: 277 584 19, přičemž společnost je zapsána v ob chodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 5249 (dále jen Obchodník s cennými papíry). Valná hromada dále konstatuje, že protiplnění Oprávněným osobám bude vyplaceno pověřeným Obchodníkem s cennými papíry formou bankovního převodu na úče t, který Oprávněná osoba Obchodníkovi s cennými papíry sdělí písemně, nebo formou poštovní poukázky doručené na adresu Oprávněné osoby, kterou tato osoba sdělí buď Obchodníkovi s cennými papíry, nebo společnosti STS Přeštice, a.s. písemně; při podpisu pís emného oznámení musí toto oznámení Oprávněná osoba podepsat před Obchodníkem s cennými papíry, nebo musí být podpis Oprávněné osoby na oznámení (účtu nebo adresy pro doručení poštovní poukázky) úředně ověřen; protiplnění bude Obchodníkem s cennými papíry vyplaceno v souladu s ustanovením § 389 odst. 1 ZOK až po předání akcií společnosti STS Přeštice, a.s. jako cenných papírů Oprávněnou osobou společnosti STS Přeštice, a.s. 3. konstatuje, že přiměřenost navržené výše protiplnění byla doložena posudkem znalce Ing. Ivany Prchalové Heřboltové, CSc., MSc. č. 818-10/18 ze dne 30.04. 2018, dle kterého výše protiplnění určená hlavním akcionářem, a to panem Vasko Rukovem v rámci prá va nuceného přechodu účastnických cenných papírů dle ustanovení § 375 a násl. ZOK ve výši částky 235,- Kč (slovy: dvě stě třicet pět korun českých) za 1 akcii o jmenovité hodnotě 245,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet pět korun českých) znějící na jméno, vydan ou jako cenný papír, je přiměřená. Znalec při stanovení výše protiplnění použil metodu likvidační hodnoty. K výše uvedené částce navrženého protiplnění za jednu akcii společnosti STS Přeštice, a.s. dospěl uvedený znalec shodně s hlavním akcionářem; 4. konstatuje, že představenstvo společnosti STS Přeštice, a.s. projednalo přiměřenost navrženého protiplnění hlavního akcionáře a vyjádřilo se k tomu, zda považuje výši navrženého protiplnění určenou hlavním akcionářem za přiměřenou ve smyslu ustanovení § 376 a 377 ZOK tak, že výše navrženého protiplnění stanovená hlavním akcionářem v jeho žádosti dle ustanovení § 376 odst. 2 ZOK je přiměřená hodnotě akcií ve smyslu ustanovení § 376 odst. 1 ZOK; 5. konstatuje, že hlavní akcionář společnosti STS Přeštice, a.s., pan Vasko Rukov, předložil společnosti STS Přeštice, a.s. písemné prohlášení vystavené Obchodníkem s cennými papíry, ze kterého vyplývá, že pan Vasko Rukov předal Obchodníkovi s cennými pap íry přede dnem konání této řádné valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění. Potvrzení Obchodníka s cennými papíry bude přílohou zápisu z této mimořádné valné hromady. Usnesení k bodu 8. pořadu jednání řádné valné hromady Rozhodnutí o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na osobu hlavního akcionáře podle ustanovení § 375 a 382 ZOK Valná hromada společnosti 1. rozhoduje v souladu s ustanovením § 375 a 382 ZOK o přechodu všech účastnických papírů akcií společnosti STS Přeštice, a.s. ve vlastnictví ostatních akcionářů společnosti STS Přeštice, a.s. s výjimkou hlavního akcionáře na pana Vasko Rukova, a to za p rotiplnění, které za 1 (slovy: jednu) kmenovou akcii společnosti STS Přeštice, a.s. znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 245,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet pět korun českých) činí 235,- Kč (slovy: dvě stě třicet pět korun českých); 2. ukládá představenstvu společnosti STS Přeštice, a.s. provedení veškerých kroků potřebných k zápisu usnesení této valné hromady do obchodního rejstříku a k realizaci dalších kroků vyžadovaných právními předpisy v této souvislosti, a dále ukládá představ enstvu společnosti STS Přeštice, a.s. poskytnout potřebnou součinnost hlavnímu akcionáři v souvislosti s výplatou protiplnění Oprávněným osobám. 29.6.2018
Počet členů statutárního orgánu: 1 23.7.2014
Počet členů dozorčí rady: 1 23.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 23.7.2014
Usnesení řádné valné hromady konané dne 30.6.2001 o snížení základního kapitálu: Valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu společnosti. Důvod snížení - přijetí opatření v souladu s ust. § 193 odst. 1 ObchZ, a to snížením základního kapitálu za účelem úhrady ztráty společnosti z minulých období. Rozsah snížení - základní kapitál se snižuje z částky 69.901.000.- Kč (slovy: šedesátdevětmilionůdvěstějednatisíc- korunčeských) o částku 52.775.255,- Kč(slovy: padesátdvamilionů- sedmsetsedmdesátpěttisícdvěstěpadesátpětkorunčeských) na částku 17.125.745,- Kč (slovy: sedmnáctmilionůstodvacetpěttisícsedmset- čtyřicetpětkorunčeských). Způsob snížení - snížením jmenovité hodnoty všech akcií z částky 1.000,- Kč (slovy: jedentisíckorunčeských) na částku 245,- Kč (slovy: dvěstěčtyřicetpětkorunčeských). 18.9.2001 - 15.5.2002

Aktuální kontaktní údaje STS Přeštice, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 49790358
Obchodní firma: STS Přeštice, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Přeštice
Vznik první živnosti: 26.4.1994
Celkový počet živností: 21
Aktivních živností: 6

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 49790358
Firma: STS Přeštice, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Plzeň-jih
Základní územní jednotka: Přeštice
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.1994

Kontakty na STS Přeštice, a.s. IČO: 49790358

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Husova 380 , Přeštice 334 01 1.1.1994

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Husova 380, Přeštice 334 01

Obory činností STS Přeštice, a.s. IČO: 49790358

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 12.10.2011
hostinská činnost 4.6.2003 - 8.11.2006
přípravné práce pro stavby 4.6.2003 - 8.11.2006
zámečnictví 4.6.2003 - 12.10.2011
kovoobráběčství 4.6.2003 - 12.10.2011
silniční motorová doprava nákladní nákladní vnitrostátní doprava do 3,5 t celkové hmotnosti nákladní vnitrostátní doprava nad 3,5 t celkové hmotnosti nákladní mezinárodní doprava do 3,5 t celkové hmotnosti 4.6.2003 - 12.10.2011
maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím 4.6.2003 - 12.10.2011
velkoobchod 4.6.2003 - 12.10.2011
specializovaný maloobchod 4.6.2003 - 12.10.2011
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 4.6.2003 - 12.10.2011
zprostředkování obchodu 4.6.2003 - 12.10.2011
opravy silničních vozidel 4.6.2003 - 12.10.2011
opravy ostatních dopravních prostředků 4.6.2003 - 12.10.2011
opravy pracovních strojů 4.6.2003 - 12.10.2011
výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů 4.6.2003 - 12.10.2011
projektová činnost v investiční výstavbě 1.1.1994 - 4.6.2003
výroba a opravy zemědělských strojů 1.1.1994 - 4.6.2003
opravy motorových vozidel 1.1.1994 - 4.6.2003
zemní a meliorační práce - práce s mechanizačními prostředky 1.1.1994 - 4.6.2003
silniční motorová doprava 1.1.1994 - 4.6.2003
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rozsahu živnosti volné 1.1.1994 - 4.6.2003
hostinská činnost - provoz závodní kuchyně 1.1.1994 - 4.6.2003
zámečnictví 1.1.1994 - 12.10.2011

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 26.4.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: Husova 380 , Přeštice 334 01
Identifikační číslo provozovny: 1003654312
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 3.5.1994

Živnost č. 2 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 26.4.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: Husova 380 , Přeštice 334 01
Identifikační číslo provozovny: 1003654312
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.4.1994

Živnost č. 3 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 26.4.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: Husova 380 , Přeštice 334 01
Identifikační číslo provozovny: 1003654312
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.5.1994

Živnost č. 4 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 26.4.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: Husova 380 , Přeštice 334 01
Identifikační číslo provozovny: 1003654312
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.5.1994

Živnost č. 5 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 22.7.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: Husova 380 , Přeštice 334 01
Identifikační číslo provozovny: 1003654312
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.7.1994

Živnost č. 6 Obráběčství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.8.2001
Provozovna č. 1
Provozovna: Husova 380 , Přeštice 334 01
Identifikační číslo provozovny: 1003654312
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.8.2001

Živnost č. 7 Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.4.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.4.1994
Zánik oprávnění: 23.8.2000

Živnost č. 9 Opravy ostatních dopravních prostředků

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.4.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.4.1994
Zánik oprávnění: 29.6.2001

Živnost č. 11 Opravy pracovních strojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.4.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.5.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rozsahu živnosti volné

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.5.1994
Zánik oprávnění: 26.6.2001

Živnost č. 14 Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.5.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 15 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.5.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 16 Zemní a meliorační práce s mechanizačními prostředky

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.5.1994
Zánik oprávnění: 26.6.2001

Živnost č. 17 Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.5.1994
Zánik oprávnění: 13.10.2006

Živnost č. 18 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.6.1994
Zánik oprávnění: 13.10.2006

Živnost č. 19 Hostinská činnost

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.6.1994
Zánik oprávnění: 25.7.1996

Živnost č. 20 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.7.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 21 Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.7.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Silniční nákladní doprava
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Vedení firmy STS Přeštice, a.s. IČO: 49790358

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná předseda představenstva. 23.7.2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jednají a jménem ní podepisují dva členové představenstva společně, nebo samostatně předseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí své podpisy s uvedením funkce, ve které jednají. 4.6.2003 - 23.7.2014
Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď všichni členové představenstva společně, a nebo samostatně předseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis všichni členové představenstva nebo pouze předseda představenstva. 22.4.1998 - 4.6.2003
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje samostatně předseda představenstva. Jiný člen představenstva je oprávněn za- stupovat společnost pouze na základě písemné plné moci podepsané zbývajícími členy představenstva b) podepisování - za společnost se podepisuje tak, že osoba oprávněná jednat za společnost se podepíše k napsanému či natištěnému názvu společnosti a uvede svoji funkci 1.1.1994 - 22.4.1998
Jméno: Vasko Rukov 20.1.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2014
Ve funkci: od 1.1.2014
Adresa: K vrchu 95, Velká Dobrá 273 61
Jméno: Ing. Václav Zrostlík 1.1.1994 - 11.3.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Sadová 663/13, Plzeň 312 00
Jméno: Ing. Věra Bláhová 1.1.1994 - 11.3.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: 52, Vřeskovice 334 01
Jméno: Ing. Jiří Hrubý 1.1.1994 - 22.4.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Tyršova 343 , 334 01 Přeštice Česká republika
Jméno: Blažej Svoboda 11.3.1996 - 22.4.1998
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Jeseniova 2629/106, Praha 130 00
Jméno: Vasko Rukov 11.3.1996 - 22.4.1998
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: K vrchu 95, Velká Dobrá 273 61
Jméno: Jana Svobodová 11.3.1996 - 22.4.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Jeseniova 2629/106, Praha 130 00
Jméno: ing. Jan Souček 11.3.1996 - 22.4.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Čechova 2622/6, Plzeň 301 00
Jméno: Jana Svobodová 22.4.1998 - 10.6.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Jeseniova 2629/106, Praha 130 00
Jméno: Blažej Svoboda 22.4.1998 - 10.6.1999
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Jeseniova 2629/106, Praha 130 00
Jméno: Blažej Svoboda 10.6.1999 - 4.1.2000
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Jeseniova 2629/106, Praha 130 00
Jméno: Vasko Rukov 22.4.1998 - 4.6.2003
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: do 26.6.2002
Ve funkci: do 26.6.2002
Adresa: K vrchu 95, Velká Dobrá 273 61
Jméno: Ing. Jan Veverka CSc. 10.6.1999 - 4.6.2003
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: do 26.6.2002
Adresa: Burdova 25 , 198 00 Praha 9 Česká republika
Jméno: Blažej Svoboda 4.1.2000 - 4.6.2003
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: do 26.6.2002
Adresa: Jeseniova 2629/106, Praha 130 00
Jméno: Blažej Svoboda 4.6.2003 - 29.12.2005
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 26.6.2002
Ve funkci: do 24.6.2005
Adresa: Ptice , 252 18 Úhonice Česká republika
Jméno: Vasko Rukov 4.6.2003 - 16.1.2008
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 26.6.2002 do 10.8.2007
Ve funkci: od 28.6.2002 do 10.8.2007
Adresa: K vrchu 95, Velká Dobrá 273 61
Jméno: Ing. Jan Veverka 4.6.2003 - 16.1.2008
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 26.6.2002 do 10.8.2007
Adresa: Žižkova 720, Nová Bystřice 378 33
Jméno: František Šíp 29.12.2005 - 16.1.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.6.2005 do 10.8.2007
Adresa: 49, Kbel 340 12
Jméno: Vasko Rukov 16.1.2008 - 12.10.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 10.8.2007 do 30.6.2011
Ve funkci: od 17.8.2007 do 30.6.2011
Adresa: K vrchu 95, Velká Dobrá 273 61
Jméno: Ing. Jan Veverka 16.1.2008 - 12.10.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.8.2007 do 30.6.2011
Adresa: Žižkova 720, Nová Bystřice 378 33
Jméno: František Šíp 16.1.2008 - 12.10.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.8.2007 do 30.6.2011
Adresa: 49, Kbel 340 12
Jméno: Jiří Záleský 12.10.2011 - 3.4.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.6.2011 do 21.2.2013
Adresa: V Cibulkách 366/57, Praha 150 00
Jméno: Vasko Rukov 12.10.2011 - 20.1.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 30.6.2011 do 31.12.2013
Ve funkci: od 13.7.2011 do 31.12.2013
Adresa: K vrchu 95, Velká Dobrá 273 61
Jméno: Jiří Hodan 12.10.2011 - 20.1.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.6.2011 do 31.12.2013
Adresa: Slovanská 2696/114, Plzeň 326 00
Jméno: Radim Kříž 3.4.2013 - 20.1.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.2.2013 do 31.12.2013
Adresa: K Vodici 1127/1, Praha 104 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Radim Kříž 20.1.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2014
Ve funkci: od 1.1.2014
Adresa: K Vodici 1127/1, Praha 104 00
Jméno: Ing. Bohumil Páník 1.1.1994 - 11.3.1996
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: sady Pětatřicátníků 172/23, Plzeň 301 00
Jméno: Mgr. Vladimír Hofman 1.1.1994 - 22.4.1998
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: 282, Nezvěstice 332 04
Jméno: JUDr. Jaroslav Šobíšek 11.3.1996 - 22.4.1998
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Na Topolce 1613/17, Praha 140 00
Jméno: Milada Honzíková 22.4.1998 - 10.6.1999
Funkce: Člen
Adresa: 74, Příchovice 334 01
Jméno: Josef Žižka 1.1.1994 - 4.6.2003
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 26.6.2002
Adresa: 5. května 390, Přeštice 334 01
Jméno: JUDr. Květoslav Žák 22.4.1998 - 4.6.2003
Funkce: Člen
Trvání členství: do 26.6.2002
Adresa: Tobrucká 712/23, Praha 160 00
Jméno: Stanislava Matasová 10.6.1999 - 16.1.2008
Funkce: Člen
Trvání členství: do 10.8.2007
Adresa: 113, Dolce 334 01
Jméno: Josef Žižka 4.6.2003 - 16.1.2008
Funkce: Člen
Trvání členství: od 26.6.2002 do 10.8.2007
Adresa: 5. května 390, Přeštice 334 01
Jméno: JUDr. Květoslav Žák 4.6.2003 - 16.1.2008
Funkce: Člen
Trvání členství: od 26.6.2002 do 10.8.2007
Adresa: Tobrucká 712/23, Praha 160 00
Jméno: Stanislava Matasová 16.1.2008 - 12.10.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.8.2007 do 30.6.2011
Adresa: 113, Dolce 334 01
Jméno: Josef Žižka 16.1.2008 - 12.10.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.8.2007 do 30.6.2011
Adresa: 5. května 390, Přeštice 334 01
Jméno: JUDr. Květoslav Žák 16.1.2008 - 12.10.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.8.2007 do 30.6.2011
Adresa: Tobrucká 712/23, Praha 160 00
Jméno: JUDr. Květoslav Žák 12.10.2011 - 20.1.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2011 do 31.12.2013
Ve funkci: od 14.7.2011 do 31.12.2013
Adresa: Tobrucká 712/23, Praha 160 00
Jméno: Josef Žižka 12.10.2011 - 20.1.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2011 do 31.12.2013
Adresa: 5. května 390, Přeštice 334 01
Jméno: Václav Kubeš 12.10.2011 - 20.1.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2011 do 31.12.2013
Adresa: V Konci 167, Měčín 340 12

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Vasko Rukov

Vlastníci firmy STS Přeštice, a.s. IČO: 49790358

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 17 125 700 Kč - 15.5.2002
zakladni 69 901 000 Kč - 1.1.1994 - 15.5.2002

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 245 Kč 69 901 23.7.2014
Akcie na majitele 245 Kč 69 901 29.5.2002 - 23.7.2014
Akcie na majitele 245 Kč 69 901 15.5.2002 - 29.5.2002
Akcie na majitele 1 000 Kč 69 901 1.1.1994 - 15.5.2002

Sbírka Listin STS Přeštice, a.s. IČO: 49790358

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 388/SL 68 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 28.5.2015 20.7.2015 14.10.2015 23
B 388/SL 67 ostatní zápis z VH Krajský soud v Plzni 30.6.2015 20.7.2015 14.10.2015 4
B 388/SL 66 ostatní zápis z VH - schválení hospodaření Krajský soud v Plzni 30.6.2014 16.7.2014 8.12.2014 5
B 388/SL 65 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora Krajský soud v Plzni 4.4.2014 9.7.2014 2.12.2014 21
B 388/SL 64 notářský zápis Nz 200/2014-rozhodnutí Krajský soud v Plzni 30.6.2014 16.7.2014 26.8.2014 10
B 388/SL 60 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012] Krajský soud v Plzni 20.5.2013 18.7.2013 19.7.2013 22
B 388/SL 52 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Plzni 2.5.2011 26.7.2011 27.7.2011 5
B 388/SL 51 účetní závěrka 2010 - pžíloha Krajský soud v Plzni 2.5.2011 26.7.2011 27.7.2011 6
B 388/SL 50 účetní závěrka 2010 - výkaz zisku Krajský soud v Plzni 2.5.2011 26.7.2011 27.7.2011 2
B 388/SL 49 účetní závěrka 2010 - rozvaha Krajský soud v Plzni 2.5.2011 26.7.2011 27.7.2011 4
B 388/SL 48 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Plzni 28.6.2010 27.7.2010 2.8.2010 2
B 388/SL 47 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Plzni 18.5.2010 27.7.2010 2.8.2010 4
B 388/SL 46 zpráva auditora 2009 Krajský soud v Plzni 8.5.2010 27.7.2010 2.8.2010 1
B 388/SL 45 účetní závěrka 2009 - příloha Krajský soud v Plzni 23.4.2010 27.7.2010 2.8.2010 6
B 388/SL 44 účetní závěrka 2009 - výkaz zisků Krajský soud v Plzni 23.4.2010 27.7.2010 2.8.2010 2
B 388/SL 43 účetní závěrka 2009 - rozvaha Krajský soud v Plzni 23.4.2010 27.7.2010 2.8.2010 4
B 388/SL 42 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Plzni 22.6.2009 21.7.2009 21.7.2009 2
B 388/SL 41 zpráva auditora 2008 Krajský soud v Plzni 20.5.2009 21.7.2009 21.7.2009 1
B 388/SL 40 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Plzni 19.5.2009 21.7.2009 21.7.2009 6
B 388/SL 39 účetní závěrka 2008 - příloha Krajský soud v Plzni 24.4.2009 21.7.2009 21.7.2009 7
B 388/SL 38 účetní závěrka 2008 - výkaz zisků Krajský soud v Plzni 24.4.2009 21.7.2009 21.7.2009 2
B 388/SL 37 účetní závěrka 2008 - rozvaha Krajský soud v Plzni 24.4.2009 21.7.2009 21.7.2009 5
B 388/SL 36 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Plzni 27.6.2008 10.7.2008 10.7.2008 2
B 388/SL 35 zpráva auditora 2007 Krajský soud v Plzni 19.5.2008 10.7.2008 10.7.2008 1
B 388/SL 34 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Plzni 15.5.2008 10.7.2008 10.7.2008 7
B 388/SL 33 účetní závěrka 2007 - příloha Krajský soud v Plzni 24.4.2008 10.7.2008 10.7.2008 8
B 388/SL 32 účetní závěrka 2007 - výkaz zisků Krajský soud v Plzni 24.4.2008 10.7.2008 10.7.2008 2
B 388/SL 31 účetní závěrka 2007 - rozvaha Krajský soud v Plzni 24.4.2008 10.7.2008 10.7.2008 4
B 388/SL 30 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 30.8.2007 27.12.2007 17.1.2008 3
B 388/SL 29 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání předst. Krajský soud v Plzni 17.8.2007 27.12.2007 17.1.2008 2
B 388/SL 28 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání MVH Krajský soud v Plzni 10.8.2007 27.12.2007 17.1.2008 3
B 388/SL 27 zpráva auditora 2006 Krajský soud v Plzni 24.5.2007 20.7.2007 8.8.2007 1
B 388/SL 26 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Plzni 15.5.2007 20.7.2007 8.8.2007 5
B 388/SL 25 účetní závěrka 2006-výkaz zisku a ztrát Krajský soud v Plzni 3.5.2007 20.7.2007 8.8.2007 2
B 388/SL 24 účetní závěrka 2006-rozvaha Krajský soud v Plzni 3.5.2007 20.7.2007 8.8.2007 4
B 388/SL 23 účetní závěrka 2006-příloha Krajský soud v Plzni 3.5.2007 20.7.2007 8.8.2007 7
B 388/SL 22 účetní závěrka 2005 Krajský soud v Plzni 15.5.2006 11.7.2006 11.7.2006 20
B 388/SL 21 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 24.11.2004 21.12.2005 3.1.2006 1
B 388/SL 20 ostatní - zápis VH Krajský soud v Plzni 24.6.2005 21.12.2005 3.1.2006 3
B 388/SL 18 účetní závěrka, výroční zpráva 2003, zpr.auditora+o vztazích Krajský soud v Plzni 17.5.2004 7.7.2004 20.7.2004 40
B 388/SL 17 účetní závěrka, výroční zpráva 2002, zpr.auditora+o vztazích Krajský soud v Plzni 20.5.2003 16.7.2003 25.7.2003 28
B 388/SL 16 notářský zápis -NZ 269/2002 rozh.VH+stanovy Krajský soud v Plzni 26.6.2002 31.7.2002 30.5.2003 23
B 388/SL 15 notářský zápis -NZ 268/2002 osv.VH Krajský soud v Plzni 26.6.2002 31.7.2002 30.5.2003 4
B 388/SL 14 účetní závěrka, výroční zpráva 2001, zpr.auditora+o vztazích Krajský soud v Plzni 24.6.2002 19.7.2002 23.7.2002 26
B 388/SL 13 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Plzni 29.5.2001 10.1.2002 19.2.2002 22
B 388/SL 12 výroční zpráva 2000 Krajský soud v Plzni 12.6.2001 10.1.2002 19.2.2002 4
B 388/SL 11 notářský zápis NZ 208/2001 Krajský soud v Plzni 30.6.2001 20.7.2001 28.8.2001 24
B 388/SL 10 účetní závěrka -1999 Krajský soud v Plzni 30.6.2000 18.7.2000 24.7.2000 22
B 388/SL 8 účetní závěrka, zpráva auditora 1998 Krajský soud v Plzni 19.6.1999 30.6.1999 28.7.1999 3
B 388/SL 5 zakladatelské dokumenty - ú.z. Krajský soud v Plzni 31.12.1998 30.6.1999 28.7.1999 7
B 388/SL 4 ostatní (průvodní dopis) - NESKEN. Krajský soud v Plzni 30.6.1999 30.6.1999 28.7.1999 0
B 388/SL 3 účetní závěrka za r. 1997 vč. zprávy auditora Krajský soud v Plzni 18.5.1998 30.6.1998 7.7.1998 14
B 388/SL 2 účetní závěrka za r.1996 vč.zprávy auditora Krajský soud v Plzni 25.6.1997 25.6.1997 25.6.1997 9
B 388/SL 1 notářský zápis - NEDOLOŽENO Krajský soud v Plzni 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení STS Přeštice, a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu STS Přeštice, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.