Stazap Properties, a.s. Praha IČO: 27235041

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Stazap Properties, a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 27235041.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Stazap Properties, a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2005. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 11 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím , Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců a další.

Základní údaje o Stazap Properties, a.s. IČO: 27235041

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 14.4.2005
Spisová značka: B 9904
IČO: 27235041
Obchodní firma: Stazap Properties, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 14.4.2005
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 14.4.2005
Zákaz zatížení akcií: Goldtree S. r.l. ani Stazap Properties, a.s. nesmí zřídit či umožnit zřízení jakéhokoli jiného zatížení hromadné akcie č. 1 vydané v listinné podobě ve formě na jméno, nahrazující 1 050 ks kmenových akcií č. 1-1 050 vydaných v listi nné podobě ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 100 000 Kč každá, a/nebo hromadné akcie č. 2 vydané v listinné podobě ve formě na jméno, nahrazující 340 ks kmenových akcií č. 1 051-1 390 vydaných v listinné podobě ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 100 000 Kč každá, a/nebo hromadné akcie č. 3 vydané v listinné podobě ve formě na jméno, nahrazující 250 ks kmenových akcií č. 1391-1640 vydaných v listinné podobě ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 100 000 Kč každá, a/nebo hromadné akcie č. 4 vydané v listinné podobě ve formě na jméno, nahrazující 250 ks kmenových akcií č. 1641-1890 vydaných v listinné podobě ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 100 000 Kč každá ("Veškeré akcie") (nebo kterékoli z akcií, které Veškeré akcie nahrazují) Goldtree S. r.l. ve společnosti Stazap Properties, a.s. než je (i) zástavní právo k hromadné akcii č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 zřízené smlouvou o zřízení zástavního práva k akciím uzavřenou dne 6. ledna 2016 mezi Goldtree S. r.l., Komerční bankou, a.s., se sídlem Na Pří kopě 33/969, Praha 1, PSČ 114 00, IČ 453 17 054, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 ("banka") a Stazap Properties, a.s. (Zástavní smlouva) nebo (ii) jiná zatížení výslovně povolená na základě úvěrové smlo uvy (Facility Agreement) uzavřené dne 6. ledna 2016 mezi bankou a Stazap Properties, a.s., nebo (iii) jiná zatížení předem písemně schválené bankou. Goldtree S. r.l. nesmí Veškeré akcie (nebo kteroukoli z akcií, které Veškeré akcie nahrazují) zatížit zej ména jakýmkoliv: zástavním právem, předkupním právem nebo jakýmkoliv jiným věcným právem třetí osoby jakkoliv omezujícím vlastníka Veškerých akcií (nebo kterékoli z akcií, které Veškeré akcie nahrazují), to vše až do Dne uspokojení zajištěných dluhů (jak je definován v Zástavní smlouvě nebo do 30. října 2025 (podle toho, který okamžik nastane dříve). Zákaz zcizení akcií: Goldtree S. r.l. nesmí převést (ani se zavázat převést) své vlastnické právo k jakýmkoliv Veškerým akciím (nebo kterékoli z akcií, kter é Veškeré akcie nahrazují) ve společnosti Stazap Properties, a.s. a/nebo jakkoliv jinak nakládat s právy vztahujícími se k jakýmkoliv Veškerým akciím (nebo kterékoliv z akcií, které Veškeré akcie nahrazují) bez předchozího písemného souhlasu banky, a to a ž do Dne uspokojení zajištěných dluhů nebo do 30. října 2025 (podle toho, který okamžik nastane dříve). 18.2.2016
Společnost GOLDTREE S. r.l. podle § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) přijímá v působnosti valné hromady společnosti Stazap Properties, a.s., tato rozhodnutí: zvyšuje základní kapitál společnosti upsáním nových akcií: 1.základní kapitál společnosti se zvyšuje o 25 000 000,-- Kč (dvacet pět milionů korun českých), vydáním 250 (dvou set padesáti) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 100 000,- - Kč (jedno sto tisíc korun českých); 2.upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; 3.nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady; 4.všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci - společnosti GOLDTREE S. r.l., stávajícímu jedinému akcionáři společnosti; 5.emisní kurs každé nové akcie upsané předem určenými zájemci se rovná její jmenovité hodnotě a činí 100 000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých); 6.představenstvo společnosti je povinno předem určenému zájemci nejpozději do 15 (patnácti) dnů od přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu doručit písemnou informaci o možnosti upsání nových akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 475 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích (dále jen ZOK), návrh smlouvy o upsání akcií a oznámit počátek běhu lhůty pro upisování akcií; 7.předem určený zájemce může nové akcie upsat ve lhůtě 30 (třiceti dnů) od přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v pracovně člena představenstva společnosti v sídle společnosti na adrese: Malé náměstí 144/1, Staré Město, 110 00 Praha 1, v pracovní dny v době od 8.00 do 14.00 hodin; k upsání akcie dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií; 8.emisní kurs nových akcií je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 90 (devadesáti) dnů od upsání; emisní kurs bude v plné výši splacen výlučně započtením; 9.valná hromada souhlasí se započtením části pohledávky předem určeného zájemce vůči společnosti Stazap Properties, a.s., vyplývající z úvěrové smlouvy uzavřené mezi státním podnikem Stavební zásobování Praha, s.p., a státním peněžním ústavem Komerční ban ka, číslo smlouvy 10014/91/101, ze dne 29. prosince 1990, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. ledna 1991 a dodatku č. 2 ze dne 8. března 1991, ve spojení se změnami v osobách věřitele a dlužníka tak, jak je uvedeno ve stanovisku nezávislého auditora společn osti 22HLAV s.r.o., IČO 64052907, se sídlem Ústí nad Labem, Všebořická 82/2, PSČ 40001, ze dne 24. září 2015, který tvoří přílohu tohoto notářského zápisu; výše pohledávky z uvedené úvěrové smlouvy činí ke dni 31. srpna 2015 částku 221 157 377,88 Kč (dvě stě dvacet jeden milión sto padesát sedm tisíc tři sta sedmdesát sedm korun českých osmdesát osm haléřů), přičemž předmětem započtení bude částka odpovídající úrokům z prodlení ve výši 25 000 000,-- Kč (dvacet pět miliónů korun českých) z celkových 128 72 3 197,19 Kč (jednoho sta dvaceti osmi miliónů sedmi set dvacet tří tisíc jednoho sta devadesáti sedmi korun českých devatenácti haléřů) (ve stanovisku auditora, kterým byla ověřena existence a výše započítávané pohledávky, jsou úroky z prodlení uvedeny ja ko sankční úroky), které tvoří příslušenství této pohledávky, proti pohledávce společnosti za splacením emisního kurzu upsaných akcií; 10.představenstvo společnosti je povinno na náklady společnosti vypracovat a při upsání akcií doručit každému zájemci návrh dohody o započtení pohledávek. 15.10.2015 - 4.11.2015
Zákaz zatížení akcií: Goldtree S. r.l. ani Stazap Properties, a.s. nesmí zřídit či umožnit zřízení jakéhokoli jiného zatížení hromadné akcie č. 1 vydané v listinné podobě ve formě na jméno, nahrazující 1 050 ks kmenových akcií č. 1-1 050 vydaných v listi nné podobě ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 100 000 Kč každá, a/nebo hromadné akcie č. 2 vydané v listinné podobě ve formě na jméno, nahrazující 340 ks kmenových akcií č. 1 051-1 390 vydaných v listinné podobě ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 100 000 Kč každá, a/nebo hromadné akcie č. 3 vydané v listinné podobě ve formě na jméno, nahrazující 250 ks kmenových akcií č. 1391-1640 vydaných v listinné podobě ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 100 000 Kč každá ("Veškeré akcie") (nebo kterékoli z akcií, které Veškeré akcie nahrazují) Goldtree S. r.l. ve společnosti Stazap Properties, a.s. než je (i) zástavní právo k hromadné akcii č. 1 a zástavní právo k hromadné akcii č. 2, obě zřízená smlouvou o zřízení zástavního práva k akciím (Shares Pledge Agreement) uzavřenou dne 3. prosince 2013 a zástavní právo k hromadné akcii č. 3 zřízené smlouvou o zřízení zástavního práva k akciím a dohodou o zřízení omezení uzavřenými dne 26. března 2015 ("Zástavní smlouva a dohoda o zřízení omezení"), obě uzavřené mezi Goldtree S. r.l., Česká spořitelna, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00, IČ 452 44 782, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 ("Česká spořitelna, a.s.") a Stazap Properties, a.s. n ebo (ii) jiná zatížení výslovně povolená na základě úvěrové smlouvy (Facility Agreement) uzavřené dne 18. listopadu 2013 mezi Česká spořitelna, a.s. a Stazap Properties, a.s., nebo (iii) jiná zatížení předem písemně schválené společností Česká spořitelna , a.s. Goldtree S. r.l. nesmí Veškeré akcie (nebo kteroukoli z akcií, které Veškeré akcie nahrazují) zatížit zejména jakýmkoliv: zástavním právem, věcným břemenem (služebností či reálným břemenem), předkupním právem nebo jakýmkoliv jiným věcným právem tř etí osoby jakkoliv omezujícím vlastníka Veškerých akcií (nebo kterékoli z akcií, které Veškeré akcie nahrazují), to vše až do Dne uspokojení zajištěných dluhů (jak je definován v Zástavní smlouvě a dohodě o zřízení omezení) nebo do 25. října 2021 (podle t oho, který okamžik nastane dříve). Zákaz zcizení akcií: Goldtree S. r.l. nesmí převést (ani se zavázat převést) své vlastnické právo k jakýmkoliv Veškerým akciím (nebo kterékoli z akcií, které Veškeré akcie nahrazují) ve společnosti Stazap Properties, a. s. a/nebo jakkoliv jinak nakládat s právy vztahujícími se k jakýmkoliv Veškerým akciím (nebo kterékoliv z akcií, které Veškeré akcie nahrazují) bez předchozího písemného souhlasu společnosti Česká spořitelna, a.s., a to až do Dne uspokojení zajištěných dl uhů nebo do 25. října 2021 (podle toho, který okamžik nastane dříve). 12.6.2015 - 18.2.2016
Zákaz zatížení akcií: Goldtree S. r.l. ani Stazap Properties, a.s. nesmí zřídit či umožnit zřízení jakéhokoli jiného zatížení hromadné akcie č. 1 vydané v listinné podobě ve formě na jméno, nahrazující 1 050 ks kmenových akcií č. 1-1 050 vydaných v listi nné podobě ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 100 000 Kč každá, a/nebo hromadné akcie č. 2 vydané v listinné podobě ve formě na jméno, nahrazující 340 ks kmenových akcií č. 1 051-1 390 vydaných v listinné podobě ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 100 000 Kč každá, a/nebo hromadné akcie č. 3 vydané v listinné podobě ve formě na jméno, nahrazující 250 ks kmenových akcií č. 1391-1640 vydaných v listinné podobě ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 100 000 Kč každá ("Veškeré akcie") (nebo kterékoli z akcií, které Veškeré akcie nahrazují) Goldtree S. r.l. ve společnosti Stazap Properties, a.s. než je (i) zástavní právo k hromadné akcii č. 1 a zástavní právo k hromadné akcii č. 2, obě zřízená smlouvou o zřízení zástavního práva k akciím (Shares Pledge Agreement) uzavřenou dne 3. prosince 2013 a zástavní právo k hromadné akcii č. 3 zřízené smlouvou o zřízení zástavního práva k akciím a dohodou o zřízení omezení uzavřenými dne ..2015 ("Zástavní smlouva a dohoda o zřízení omezení"), obě uzavřené mezi Gol dtree S. r.l., Česká spořitelna, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00, IČ 452 44 782, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 ("Česká spořitelna, a.s.") a Stazap Properties, a.s. nebo (ii) jiná zatížení výslovně povolená na základě úvěrové smlouvy (Facility Agreement) uzavřené dne 18. listopadu 2013 mezi Česká spořitelna, a.s. a Stazap Properties, a.s., nebo (iii) jiná zatížení předem písemně schválené společností Česká spořitelna, a.s. Go ldtree S. r.l. nesmí Veškeré akcie (nebo kteroukoli z akcií, které Veškeré akcie nahrazují) zatížit zejména jakýmkoliv: zástavním právem, věcným břemenem (služebností či reálným břemenem), předkupním právem nebo jakýmkoliv jiným věcným právem třetí osoby jakkoliv omezujícím vlastníka Veškerých akcií (nebo kterékoli z akcií, které Veškeré akcie nahrazují), to vše až do Dne uspokojení zajištěných dluhů (jak je definován v Zástavní smlouvě a dohodě o zřízení omezení) nebo do 25. října 2021 (podle toho, kter ý okamžik nastane dříve). Zákaz zcizení akcií: Goldtree S. r.l. nesmí převést (ani se zavázat převést) své vlastnické právo k jakýmkoliv Veškerým akciím (nebo kterékoli z akcií, které Veškeré akcie nahrazují) ve společnosti Stazap Properties, a.s. a/nebo jakkoliv jinak nakládat s právy vztahujícími se k jakýmkoliv Veškerým akciím (nebo kterékoliv z akcií, které Veškeré akcie nahrazují) bez předchozího písemného souhlasu společnosti Česká spořitelna, a.s., a to až do Dne uspokojení zajištěných dluhů nebo do 25. října 2021 (podle toho, který okamžik nastane dříve). 24.4.2015 - 12.6.2015
Společnost GOLDTREE S. R.L. podle § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) přijímá v působnosti valné hromady společnosti Stazap Properties, a.s., tato rozhodnutí: zvyšuje základní kapitál společnosti Stazap Properties, a.s. upsáním nových akcií: 1.základní kapitál společnosti se zvyšuje o 25 000 000,-- Kč (dvacet pět milionů korun českých), vydáním 250 (dvou set padesáti) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 100 000,- - Kč (jedno sto tisíc korun českých); 2.upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; 3.nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady; 4.všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci - společnosti GOLDTREE S. R.L., stávajícímu jedinému akcionáři společnosti; 5.emisní kurs každé nové akcie upsané předem určenými zájemci se rovná její jmenovité hodnotě a činí 100 000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých); 6.představenstvo společnosti je povinno předem určenému zájemci nejpozději do 15 (patnácti) dnů od přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu doručit písemnou informaci o možnosti upsání nových akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 475 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích (dále jen ZOK), návrh smlouvy o upsání akcií a oznámit počátek běhu lhůty pro upisování akcií; 7.předem určený zájemce může nové akcie upsat ve lhůtě 30 (třiceti dnů) od přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v pracovně člena představenstva společnosti v sídle společnosti na adrese: Praha 1, Malé náměstí 144/1, v pracovní dny v dob ě od 8. 00 do 14.00 hodin; k upsání akcie dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií; 8.emisní kurs nových akcií je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 90 (devadesáti) dnů od upsání; emisní kurs bude v plné výši splacen výlučně započtením; 9.valná hromada souhlasí se započtením části pohledávky předem určeného zájemce vůči společnosti Stazap Properties, a.s., vyplývající z úvěrové smlouvy uzavřené mezi státním podnikem Stavební zásobování Praha, s.p., a státním peněžním ústavem Komerční ban ka, číslo smlouvy 10014/91/101, ze dne 29. prosince 1990, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. ledna 1991 a dodatku č. 2 ze dne 8. března 1991, ve spojení se změnami v osobách věřitele a dlužníka tak, jak je uvedeno ve stanovisku nezávislého auditora společn osti BVM Audit s.r.o., IČO 640 52 907, ze dne 20. října 2014, který tvoří přílohu tohoto notářského zápisu; výše pohledávky z uvedené úvěrové smlouvy činí ke dni 30. září 2014 částku 239 085 826,72 Kč (dvě stě třicet devět miliónů osmdesát pět tisíc osm s et dvacet šest korun českých sedmdesát dva haléře), přičemž předmětem započtení bude částka odpovídající úrokům z prodlení ve výši 25 000 000,-- Kč (dvacet pět miliónů korun českých) z celkových 153 723 197,19 Kč (jednoho sta padesát tří miliónů sedmi set dvacet tří tisíc jednoho sta devadesáti sedmi korun českých devatenácti haléřů) (ve stanovisku auditora, kterým byla ověřena existence a výše započítávané pohledávky, jsou úroky z prodlení uvedeny jako sankční úroky), které tvoří příslušenství této pohle dávky, proti pohledávce společnosti za splacením emisního kurzu upsaných akcií; 10. představenstvo společnosti je povinno na náklady společnosti vypracovat a při upsání akcií doručit každému zájemci návrh dohody o započtení pohledávek. 7.11.2014 - 1.12.2014
Počet členů statutárního orgánu: 1 11.9.2014
Počet členů dozorčí rady: 1 11.9.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 11.9.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 19.2.2014 - 11.9.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 19.2.2014 - 11.9.2014
Společnost GOLDTREE S. R.L podle § 190 odst. 1 obchodního zákoníku v působnosti valné hromady společnosti Stazap Properties, a.s., přijímá tato rozhodnutí: 1. základní kapitál společnosti se zvyšuje o 34 000 000,-- Kč (třicet čtyři milióny korun českých), vydáním 340 (tří set čtyřiceti) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 100 00 0,-- Kč (sto tisíc korun českých), upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 2. nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady 3. všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci - společnosti GOLDTREE S. R.L, stávajícímu jedinému akcionáři společnosti 4. emisní kurs každé nové akcie upsané předem určeným zájemcem se rovná její jmenovité hodnotě a činí 100 000,-- Kč (sto tisíc korun českých) 5. představenstvo společnosti je povinno předem určenému zájemci nejpozději do 15 (patnácti) dnů od přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu doručit písemnou informaci o možnosti upsání nových akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 20 3 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku, návrh smlouvy o upsání akcií a oznámit počátek běhu lhůty pro upisování akcií 6. předem určený zájemce může nové akcie upsat ve lhůtě 30 (třiceti dnů) od přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v sídle společnosti na adrese: Praha 1, Václavské náměstí č. 19/832, PSČ 110 00, v pracovní dny v době od 8.00 do 14.00 hod in; k upsání akcie dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií 7. emisní kurs nových akcií je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 90 (devadesáti) dnů od upsání akcií; emisní kurs bude v plné výši splacen výlučně započtením 8. valná hromada souhlasí se započtením části pohledávky předem určeného zájemce vůči společnosti Stazap Properties, a.s., vyplývající z úvěrové smlouvy uzavřené mezi státním podnikem Stavební zásobování Praha, s.p., a státním peněžním ústavem Komerční ba nka, číslo smlouvy 10014/91/101, ze dne 29. prosince 1990, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. ledna 1991 a dodatku č. 2 ze dne 8. března 1991, ve spojení se změnami v osobách věřitele a dlužníka tak, jak je uvedeno ve Stanovisku nezávislého auditora - spole čnosti BVM Audit s.r.o., IČO 640 52 907, ze dne 24. října 2013, který tvoří přílohu tohoto notářského zápisu; výše pohledávky z uvedené úvěrové smlouvy činí ke dni 30. září 2013 částku 465 095 406,11 Kč (čtyři sta šedesát pět milionů devadesát pět tisíc č tyři sta šest korun českých a jedenáct haléřů), přičemž předmětem započtení bude částka odpovídající úrokůmve výši 34 000 000,-- Kč (třicet čtyři miliony korun českých) z celkových 187 723 197,19 Kč (jednoho sta osmdesáti sedmi milionů sedmi set dvaceti t ří tisíc jednoho sta devadesáti sedmi korun českých a devatenácti haléřů) které tvoří příslušenství této pohledávky, proti pohledávce společnosti za splacením emisního kurzu upsaných akcií 9. představenstvo společnosti je povinno na náklady společnosti vypracovat a při upsání akcií doručit upisovateli návrh dohody o započtení pohledávek 10. dohoda o započtení se řídí ustanoveními § 358 až 364 obchodního zákoníku § 580 a 581 občanského zákoníku. 8.11.2013 - 26.11.2013
Společnost GOLDTREE S.Á.R.L. podle § 190 odst. 1 obchodního zákoníku v působnosti valné hromady společnosti Stazap Properties, a.s., přijímá toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: 1. základní kapitál společnosti se zvyšuje o 38 000 000,-Kč ( třicet osm milionů korun českých), vydáním 380 ( tří set osmdesáti ) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 100 00 0,-Kč (sto tisíc korun českých), upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 2. nové akcie mohou být upisovány výlučně peněžitými vklady 3. všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci - společnosti GOLDTREE S.Á.R.L., stávajícímu jedinému akcionáři společnosti 4. emisní kurs každé nové akcie upsané předem určeným zájemcem se rovná její jmenovité hodnotě a činí 100 000,-Kč (sto tisíc korun českých) 5.představenstvo společnosti je povinno předem určenému zájemci nejpozději do 15 ( patnácti ) dnů od přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu doručit písemnou informaci o možnosti upsání nových akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 2 03 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku, návrh smlouvy o upsání akcií a oznámit počátek běhu lhůty pro upisování akcií 6. předem určený zájemce může nové akcie upsat ve lhůtě 30 ) třiceti dnů ) od přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v sídle společnosti na adrese: Praha 1, Václavské náměstí č. 19/832, PSČ 110 00, v pracovní dny v době od 8,00 do 14,00 h odin; k upsání akcie dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií 7. emisní kurs nových akcií je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100% emisního kursu) nejpozději do 90 ( devadesáti ) dnů od upsání akcií; emisní kurs bude v plné výši splacen výlučně započtením 8. valná hromada souhlasí se započtením části pohledávky předem určeného zájemce vůči společnosti Stazap Properties, a.s., vyplývající z úvěrové smlouvy uzavřené mezi státním podnikem Stavební zásobování Praha, s.p., a státním peněžním ústavem Komerční ba nka, číslo smlouvy 10014/91/101, ze dne 29.prosince 1990, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.ledna 1991 a dodatku č. 2 ze dne 8.března 1991, ve spojení se změnami v osobách věřitele a dlužníka tak, jak je uvedeno ve Stanovisku nezávislého auditora - společno sti BVM Audit s.r.o., IČO 640 52 907, ze dne 1.listopadu 2012, který tvoří přílohu tohoto notářského zápisu; výše pohledávky z uvedené úvěrové smlouvy činí ke dni 30.září 2012 částku 480 840 062,43 Kč (čtyři sta osmdesát milionů osm set čtyřicet tisíc šed esát dvě koruny české čtyřicet tři haléřů), přičemž předmětem započtení bude částka odpovídající sankčním úrokům ve výši 38 000 000,- Kč (třicet osm milionů korun českých) z celkových 225 981 397,19 Kč ( dvou set dvaceti pěti milionů devíti set osmdesáti jednoho tisíce tří set devadesáti sedmi korun českých devatenácti haléřů), které tvoří příslušenství této pohledávky, proti pohledávce společnosti za splacením emisního kurzu upsaných akcií 9. představenstvo společnosti je povinno na náklady společnosti vypracovat a při upsání akcií doručit upisovateli návrh dohody o započtení pohledávek 10. dohoda o započtení pohledávek se řídí ustanoveními § 358 až 364 obchodního zákoníku, § 581 a 581 občanského zákoníku 6.11.2012 - 3.12.2012
Společnost GOLDTREE S.Á.R.L. podle § 190 odst. 1 obchodního zákoníku v působnosti valné hromady společnosti Stazap Properties, a.s., přijímá toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: 1. základní kapitál společnosti Stazap Properties, a.s., se zvyšuje o 35 000 000,-Kč (třicet pět milionů korun českých) vydáním 350 (tří set padesáti) kusů nových nekótovaných akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 100 000,-Kč (jedno sto tisíc korun českých) 2. upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 3. všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci - společnosti GOLDTREE S.Á.R.L., stávajícímu jedinému akcionáři společnosti 4. emisní kurs každé nové akcie se rovná její jmenovité hodnotě a činí 100 000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) 5. představenstvo společnosti je povinno předem určenému zájemci nejpozději do 30 (třiceti) dnů od přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu doručit: 5.1. písemnou informaci o možnosti upsání nových akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 203 odst. 2 písm.e) obchodního zákoníku 5.2. návrh smlouvy o upsání akcií 5.3. oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování akcií 6. předem určený zájemce může nové akcie upsat ve lhůtě 15 (patnácti dnů) ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií v sídle společnosti na adrese: Praha 1, Václavské náměstí č. 19/832, PSČ 110 00, v pracovní dny v době od 8.00 do 14.00 hodin; k upsán í akcie dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií 7. emisní kurs nových akcií je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100% emisního kursu) nejpozději do 90 (devadesáti) dnů od upsání akcií; emisní kurs bude v plné výši splacen výlučně započtením 8. valná hromada souhlasí se započtením části pohledávky předem určeného zájemce vůči společnosti Stazap Properties, a.s., vyplývající z úvěrové smlouvy uzavřené mezi státním podnikem Stavební zásobování Praha a státním peněžním ústavem Komerční banka, čí slo smlouvy 10014/91/101 ze dne 29.prosince 1990, ve znění dodatku č.1 ze dne 18.ledna 1991 a dodatku č.2 ze dne 8.března 1991, ve spojení se změnami v osobách věřitele a dlužníka tak, jak je uvedeno ve Stanovisku nezávislého auditora - společnosti BVM Au dit s.r.o., IČ: 640 52 907, ze dne 11.března 2011, tvoří přílohu tohoto notářského zápisu; hodnota pohledávky z uvedené úvěrové smlouvy činí ke dni 28.února 2011 částku 489 860 228,17 Kč (čtyři sta osmdesát devět milionů osm set šedesát tisíc dvě stě dvac et osm korun českých sedmnáct haléřů), přičemž předmětem započtení bude hodnota odpovídající sankčním úrokům, které tvoří příslušenství této pohledávky proti pohledávce společnosti za splacením emisního kurzu upsaných akcií 9. představenstvo společnosti je povinno na náklady společnosti vypracovat a při upsání akcií doručit předem určenému zájemci návrh dohody o započtení 10. dohoda o započtení se řídí ustanoveními § 358 až 364 obchodního zákoníku, § 580 a 581 občanského zákoníku; úřední ověření podpisů na dohodě o započtení se nevyžaduje 2.6.2011 - 23.7.2011
Jediný akcionář, obchodní společnost GOLDTREE S.Á.R.L., při výkonu působnosti valné hromady rozhodl dne 11.11.2010 o zvýšení základního kapitálu a o připuštění započtení pohledávky společnosti Stazap Properties, a.s. na splacení emisního kursu nově emitov aných akcií při zvýšení základního kapitálu proti závazkům společnosti Stazap Properties, a.s. vůči předem určenému zájemci takto: 1. Základní kapitál společnosti Stazap Properties, a.s. se zvyšuje o částku 30.000.000,-Kč (slovy: třicet milionů korun českých), tzn. že dosavadní výše základního kapitálu v hodnotě 2.000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých) bude po zvýšení základn ího kapitálu činit 32.000.000,-Kč (slovy: třicet dva milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení vlastního kapitálu společnosti a snížení cizíc h zdrojů. 2. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových kmenových akcií, které budou emitovány jako akcie znějící na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), a v celkovém počtu 300 (slovy: tři sta) kusů. Emitované akcie nebudou kótované a budou s nimi spojena stejná práva, která jsou vtělena do stávající emise akcií společnosti. Akcie nového druhu nebudou vydány. Emise akcií může být provedena dle § 5 odst. 3 z.č. 591/1992, o cenný ch papírech, v platném znění, ve formě hromadných akcií zastupujících jednotlivé akcie. 3. Jediný akcionář společnosti, obchodní společnosti GOLDTREE S.Á.R.L., který vlastní 100% (jedno sto procent) akcií, na které je rozvržen základní kapitál společnosti, se prohlášením učiněným v notářském zápisu o rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dle § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdal přednostního práva na upisování akcií. 4. Výše emisního kursu všech nových akcií je totožná s jmenovitou hodnotou nových upisovaných ackií a činí 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) 5. Upsání všech 300 (slovy: tři sta) kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) bude nabídnuto předem určenému zájemci, a to obchodní společnosti GOLDTREE S.Á.R.L., se sídle Luxembourg, B oulevard Royal 47, L-2449, Lucemburské velkovévodství, registrační číslo: B 141886 (dále jen "Určený zájemce"). 6. Akcie je možné upsat v sídle společnosti, tedy Praha 1, Václavské náměstí 19/832, a to v pracovních dnech od 08:00 hodin do 16:00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí jeden měsíc a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem Určenému zájemci. Úpis akcií při zvýšení základního kapitálu může být proveden i přede dnem zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, avšak za předpokladu, že bude po dán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady do obchodního re jstříku. 7. Určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 205 od st. 3 obchodního zákoníku. 8. Počátek běhu lhůty k upsání akcií oznámí společnost Určenému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným Určenému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení o počátku běhu lhůty bude návrh smlouvy o upsán í akcií. Společnost je povinna odeslat toto oznámení Určenému zájemci do třiceti kalendářních dní ode dne zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku. 9. Pro případ, že 300 (slovy: tři sta) kusů nových akcií bude zcela upsáno Určeným zájemcem, připouští se započtení pohledávky Určeného zájemce vůči společnosti Stazap Properties, a.s. do částky 30.000.000,-Kč (slovy: třicet milionů korun českých), a to jmenovitě pohledávky, která vznikla na základě Úvěrové smlouvy, registrační číslo 10014/91/101 uzavřené dne 29.12.1990 mezi státním peněžním ústavem Komerční banky, a státním podnikem Stavební zásobování Praha, s.p., ve znění dodatku č.1 ze dne 18.01.1991 a dodatku č.2 ze dne 08.03.1991, ve spojení se změnami v osobě dlužníka a v osobě věřitele tak, jak jsou tyto změny popsány v příloze č.1 Zprávy auditora, přičemž hodnota této pohledávky, včetně příslušenství, dle stavu ke dni 31.08.2010 činí částku 542 .066.508,35 Kč (slovy: pět set čtyřicet dva milionů šedesát šest tisíc pět set osm korun českých a třicet pět haléřů) a přičemž předmětem započtení bude odpovídající hodnota sankčních úroků tvořících příslušenství této pohledávky, proti závazku ke splacen í emisního kursu Určeným zájemcem upsaných akcií při zvýšení základního kapitálu společnosti, a to v hodnotě Určeným zájemcem převzatého závazku ke splacení emisního kursu upsaných akcií. Zprávou auditora pro zvláštní účely, kterou zpracovala auditorská s polečnost BVM Audit s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Všebořická 82/2, PSČ 40001, IČ: 640 52 907, odpovědný auditor Ing. Miroslava Nebuželská, osvědčení KAČR č. 2092, ze dne 20.09.2010 (dále jen "Zpráva auditora), byla ověřena existence závazků společnos ti vůči Určenému zájemci, a to jak co do důvodu vzniku, tak i co do jejich výše. 10. Emisní kurs 300 (slovy: tři sta) kusů nových akcií emitovaných při zvýšení základního kapitálu bude splacen výhradně započtením proti pohledávce Určeného zájemce vůči společnosti specifikované pod bodem 9 tohoto rozhodnutí. 11. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek: Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti Určenému zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle bodu 7 a bodu 8 tohoto rozhodnutí. Návrhem smlouvy o  započtení pohledávek je společnost vázána po dobu lhůty určené k upsání akcií v bodu 6 tohoto rozhodnutí. Podpisy účastníků smlouvy musí být úředně ověřeny. 12. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu podat návrh na jeho zápis do obchodního rejstříku. 19.11.2010 - 6.12.2010
Společnost je právním nástupcem společnosti STAZAP, a.s., se sídlem Praha 10, Tiskařská 12, PSČ: 110 00, IČ: 45280100, jejíž jmění převzala v rámci fúze sloučením. 24.4.2006

Aktuální kontaktní údaje Stazap Properties, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 27235041
Obchodní firma: Stazap Properties, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 29.11.2005
Celkový počet živností: 5
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 27235041
Firma: Stazap Properties, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 14.4.2005

Kontakty na Stazap Properties, a.s. IČO: 27235041

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Malé náměstí 144/1 , Praha 110 00 11.9.2014
Sídlo: Václavské náměstí 832/19 , Praha 110 00 9.8.2005 - 11.9.2014
Sídlo: Kolářova 902/28 , Praha 143 00 14.4.2005 - 9.8.2005

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Malé náměstí 144/1, Praha 110 00

Obory činností Stazap Properties, a.s. IČO: 27235041

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 19.11.2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 19.11.2010
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 9.5.2007 - 19.11.2010
zprostředkování obchodu a služeb 9.5.2007 - 19.11.2010
realitní činnost 9.5.2007 - 19.11.2010
specializovaný maloobchod 22.12.2005 - 19.11.2010
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s poskytováním pouze základních služeb zajišťujících jejich řádný provoz 14.4.2005 - 19.11.2010

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 29.11.2005
Provozovna č. 1
Provozovna: Malešická 3312/24 , Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny: 1009262611
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 27.9.2006
Provozovna č. 2
Provozovna: Průmyslová 1523 , Praha 198 00
Identifikační číslo provozovny: 1009262629
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 27.9.2006
Provozovna č. 3
Provozovna: Pod Bohdalcem I 1493/46 , Praha 101 00
Identifikační číslo provozovny: 1009262602
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 27.9.2006
Provozovna č. 4
Provozovna: Tiskařská 599/12 , Praha 108 00
Identifikační číslo provozovny: 1006976256
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 27.9.2006
Provozovna č. 5
Provozovna: Václavské náměstí 837/11 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1006984780
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.1.2006

Živnost č. 2 Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.11.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 3 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.9.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.9.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.9.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Maloobchod, kromě motorových vozidel
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Vedení firmy Stazap Properties, a.s. IČO: 27235041

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za představenstvo jedná samostatně člen představenstva. 11.9.2014
Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti všichni členové představenstva společně. 9.8.2005 - 11.9.2014
Jménem společnosti jedná předseda představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané firmě společnosti připojí osoba oprávněná za společnost podepisovat svůj podpis. 14.4.2005 - 9.8.2005
Jméno: Martina Vondrová 17.12.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 8.7.2014
Adresa: Havanská 809/8, Praha 170 00
Jméno: Mgr. Martin Žižka 14.4.2005 - 9.8.2005
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 14.4.2005 do 5.5.2005
Ve funkci: od 14.4.2005 do 5.5.2005
Adresa: Kolářova 902/28, Praha 143 00
Jméno: Ivo Siegel 14.4.2005 - 9.8.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.4.2005 do 5.5.2005
Adresa: Brigádnická 177/51, Brno 621 00
Jméno: Robert Norlin 14.4.2005 - 9.8.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.4.2005 do 5.5.2005
Adresa: N. A. Někrasova 643/5, Praha 160 00
Jméno: James Lewis Woolf 9.8.2005 - 23.6.2008
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 5.5.2005 do 8.4.2008
Ve funkci: od 16.5.2005 do 8.4.2008
Adresa: Mánesova 1133/47, Praha 120 00
Jméno: George Formandl 9.8.2005 - 24.10.2008
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 5.5.2005
Adresa: Rytířská 530/5, Praha 110 00
Jméno: Marián Manda 9.8.2005 - 19.11.2010
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 5.5.2005 do 5.5.2010
Adresa: Nebušická 687, Praha 164 00
Jméno: George Formandl 24.10.2008 - 19.11.2010
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 5.5.2005 do 5.5.2010
Adresa: Mánesova 1633/74, Praha 120 00
Jméno: David Mark Chirnside 23.6.2008 - 15.2.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 8.4.2008 do 22.1.2013
Ve funkci: od 8.4.2008 do 22.1.2013
Adresa: Šternberkova 1357/10, Praha 170 00
Jméno: Marián Manda 19.11.2010 - 29.3.2013
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 5.5.2010 do 13.3.2013
Adresa: Nebušická 687, Praha 164 00
Jméno: George Formandl 19.11.2010 - 30.10.2013
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 5.5.2010 do 11.10.2013
Adresa: Mánesova 1633/74, Praha 120 00
Jméno: William Bucknell 15.2.2013 - 30.10.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 22.1.2013 do 11.10.2013
Ve funkci: od 22.1.2013 do 11.10.2013
Adresa: Malé náměstí 456/14, Praha 110 00
Jméno: James Woolf 29.3.2013 - 30.10.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.3.2013 do 11.10.2013
Adresa: Mánesova 1133/47, Praha 120 00
Jméno: George Formandl 30.10.2013 - 19.2.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.10.2013 do 13.1.2014
Adresa: Mánesova 1633/74, Praha 120 00
Jméno: James Woolf 30.10.2013 - 19.2.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.10.2013 do 13.1.2014
Adresa: Mánesova 1133/47, Praha 120 00
Jméno: William Bucknell 30.10.2013 - 11.9.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 11.10.2013 do 8.7.2014
Ve funkci: od 14.10.2013 do 8.7.2014
Adresa: Malé náměstí 456/14, Praha 110 00
Jméno: Martina Vondrová 19.2.2014 - 11.9.2014
Funkce: člen
Trvání členství: od 13.1.2014 do 8.7.2014
Adresa: Šternberkova 1357/10, Praha 170 00
Jméno: Helena Kolářová 19.2.2014 - 11.9.2014
Funkce: člen
Trvání členství: od 13.1.2014 do 8.7.2014
Adresa: Borovanského 2385/15, Praha 155 00
Jméno: Martina Vondrová 11.9.2014 - 17.12.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 8.7.2014
Adresa: Šternberkova 1357/10, Praha 170 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: James Woolf 20.2.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2019
Adresa: Mánesova 1133/47, Praha 120 00
Jméno: Terezie Forejtová 14.4.2005 - 9.8.2005
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 14.4.2005 do 5.5.2005
Ve funkci: od 14.4.2005 do 5.5.2005
Adresa: Klausova 2575/9, Praha 155 00
Jméno: Monika Procházková 14.4.2005 - 9.8.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.4.2005 do 5.5.2005
Adresa: Luční 686/9, Rudolfov 373 71
Jméno: Hana Mitterová 14.4.2005 - 9.8.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.4.2005 do 5.5.2005
Adresa: Pod Vodárnou 2936/1, Šumperk 787 01
Jméno: David Mark Chirnside 9.8.2005 - 23.6.2008
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 5.5.2005 do 8.4.2008
Ve funkci: od 16.5.2005 do 8.4.2008
Adresa: Malé náměstí 456/14, Praha 110 00
Jméno: Ladislav Krajňák 9.8.2005 - 19.11.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.5.2005 do 5.5.2010
Adresa: ul. 19. Januára , 4442 Rozhanovec Slovenská republika
Jméno: Richard Klečka 9.8.2005 - 19.11.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.5.2005 do 5.5.2010
Adresa: Budečská 1942/15, Ostrava 702 00
Jméno: William Bucknell 23.6.2008 - 1.6.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.4.2008 do 28.1.2011
Adresa: Malé náměstí 456/14, Praha 110 00
Jméno: Ing. Ladislav Krajňák 1.6.2011 - 29.3.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.5.2010 do 13.3.2013
Adresa: Kopeckého 2372/2, Praha 169 00
Jméno: James Lewis Woolf 1.6.2011 - 29.3.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.1.2011 do 13.3.2013
Ve funkci: od 2.2.2011 do 13.3.2013
Adresa: Mánesova 1133/47, Praha 120 00
Jméno: Richard Klečka 19.11.2010 - 19.2.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.5.2010 do 13.1.2014
Adresa: Budečská 1942/15, Ostrava 702 00
Jméno: Martina Vondrová 29.3.2013 - 19.2.2014
Funkce: předseda
Trvání členství: od 13.3.2013 do 13.1.2014
Ve funkci: od 14.3.2013 do 13.1.2014
Adresa: Šternberkova 1357/10, Praha 170 00
Jméno: James Lewis Woolf 19.2.2014 - 13.3.2014
Funkce: člen
Trvání členství: od 13.1.2014 do 10.2.2014
Adresa: Mánesova 1133/47, Praha 120 00
Jméno: Karel Volkán 29.3.2013 - 11.9.2014
Funkce: člen
Trvání členství: od 13.3.2013 do 8.7.2014
Adresa: Kubelíkova 1209/32, Praha 130 00
Jméno: Markéta Šemberová 19.2.2014 - 11.9.2014
Funkce: člen
Trvání členství: od 13.1.2014 do 8.7.2014
Adresa: U Dívčích hradů 1860/10, Praha 150 00
Jméno: Anna Mandelíková 13.3.2014 - 11.9.2014
Funkce: člen
Trvání členství: od 10.2.2014 do 8.7.2014
Adresa: U průhonu 1201/23, Praha 170 00
Jméno: Markéta Šemberová 11.9.2014 - 20.2.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.7.2014 do 31.12.2018
Adresa: U Dívčích hradů 1860/10, Praha 150 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Martina Vondrová

Vlastníci firmy Stazap Properties, a.s. IČO: 27235041

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 189 000 000 Kč 100% 4.11.2015
zakladni 164 000 000 Kč 100% 1.12.2014 - 4.11.2015
zakladni 139 000 000 Kč 100% 26.11.2013 - 1.12.2014
zakladni 105 000 000 Kč 100% 3.12.2012 - 26.11.2013
zakladni 67 000 000 Kč 100% 23.7.2011 - 3.12.2012
zakladni 32 000 000 Kč 100% 6.12.2010 - 23.7.2011
zakladni 2 000 000 Kč 100% 9.8.2005 - 6.12.2010
zakladni 2 000 000 Kč 30% 14.4.2005 - 9.8.2005

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 1 890 4.11.2015
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 1 640 1.12.2014 - 4.11.2015
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 1 390 26.11.2013 - 1.12.2014
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 1 050 3.12.2012 - 26.11.2013
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 670 23.7.2011 - 3.12.2012
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 320 6.12.2010 - 23.7.2011
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 20 6.10.2005 - 6.12.2010
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 20 14.4.2005 - 6.10.2005

Sbírka Listin Stazap Properties, a.s. IČO: 27235041

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 9904/SL 101 notářský zápis [NZ 1213/2015] Městský soud v Praze 27.10.2015 4.11.2015 29
B 9904/SL 100 notářský zápis [NZ 1149/2015] Městský soud v Praze 12.10.2015 4.11.2015 36
B 9904/SL 99 notářský zápis [NZ 1149/2015] Městský soud v Praze 12.10.2015 12.10.2015 16.10.2015 22
B 9904/SL 98 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 14.9.2015 16.9.2015 18
B 9904/SL 97 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 za rok 2014 Městský soud v Praze 31.3.2015 14.9.2015 16.9.2015 2
B 9904/SL 96 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 30.6.2015 14.9.2015 16.9.2015 1
B 9904/SL 95 výroční zpráva [2014] Městský soud v Praze 30.6.2015 14.9.2015 16.9.2015 4
B 9904/SL 94 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.12.2014 5.12.2014 11.12.2014 6
B 9904/SL 93 notářský zápis NZ 1916/2014 Městský soud v Praze 3.11.2014 3.11.2014 11.11.2014 23
B 9904/SL 92 výroční zpráva [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 30.9.2014 7.10.2014 4
B 9904/SL 91 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 za rok 2013 Městský soud v Praze 31.12.2013 30.9.2014 7.10.2014 2
B 9904/SL 89 účetní závěrka [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Městský soud v Praze 31.12.2013 30.9.2014 7.10.2014 18
B 9904/SL 88 notářský zápis NZ 1397/2014 Městský soud v Praze 27.6.2014 28.8.2014 12.9.2014 20
B 9904/SL 87 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 1397/2014 Městský soud v Praze 27.6.2014 27.6.2014 1.9.2014 20
B 9904/SL 86 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 10.2.2014 7.3.2014 17.3.2014 1
B 9904/SL 85 ostatní rozhodnutí jediného společníka – VH Městský soud v Praze 13.1.2014 13.2.2014 21.2.2014 3
B 9904/SL 83 ostatní zápis z jednání představenstva Městský soud v Praze 14.10.2013 22.10.2013 14.11.2013 1
B 9904/SL 82 notářský zápis NZ 1010/2013 Městský soud v Praze 25.10.2013 5.11.2013 11.11.2013 19
B 9904/SL 81 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 11.10.2013 31.10.2013 11.11.2013 2
B 9904/SL 80 ostatní rozhod. jed. akcionáře Městský soud v Praze 28.6.2013 13.8.2013 5.9.2013 2
B 9904/SL 79 výroční zpráva [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 13.8.2013 5.9.2013 4
B 9904/SL 78 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Městský soud v Praze 31.12.2012 13.8.2013 5.9.2013 2
B 9904/SL 77 účetní závěrka [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 13.8.2013 5.9.2013 14
B 9904/SL 76 zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 13.8.2013 5.9.2013 4
B 9904/SL 74 notářský zápis NZ 297/2013 Městský soud v Praze 3.4.2013 28.6.2013 11.7.2013 9
B 9904/SL 73 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 13.3.2013 19.3.2013 11.4.2013 2
B 9904/SL 72 ostatní zápis z jednání představenstva Městský soud v Praze 22.1.2013 12.2.2013 22.2.2013 1
B 9904/SL 71 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře,čj+aj Městský soud v Praze 22.1.2013 12.2.2013 22.2.2013 2
B 9904/SL 70 ostatní rozhod. jedin. akcionáře Městský soud v Praze 22.1.2013 18.2.2013 20.2.2013 1
B 9904/SL 68 ostatní smlouva o upsání akcií Městský soud v Praze 8.11.2012 12.11.2012 13.12.2012 17
B 9904/SL 67 notářský zápis NZ 1095/2012 Městský soud v Praze 1.11.2012 1.11.2012 13.11.2012 19
B 9904/SL 66 účetní závěrka, zpráva auditora -2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 18.9.2012 2.10.2012 18
B 9904/SL 65 výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9 -2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 18.9.2012 2.10.2012 3
B 9904/SL 64 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 -2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 18.9.2012 2.10.2012 2
B 9904/SL 63 ostatní -rozhod.jed.akci. Městský soud v Praze 29.6.2012 18.9.2012 2.10.2012 1
B 9904/SL 62 ostatní -rozh.jed.akcion. Městský soud v Praze 30.6.2011 22.9.2011 23.9.2011 1
B 9904/SL 60 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 21.7.2011 21.7.2011 24
B 9904/SL 59 notářský zápis NZ 672/2011 Městský soud v Praze 30.5.2011 1.6.2011 2.6.2011 12
B 9904/SL 58 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 5.5.2010 22.4.2011 2.6.2011 1
B 9904/SL 55 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 5.5.2010 14.12.2010 2
B 9904/SL 54 notářský zápis NZ 315/2010 Městský soud v Praze 11.11.2010 14.12.2010 34
B 9904/SL 53 ostatní -rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 30.6.2010 10.11.2010 11.11.2010 2
B 9904/SL 52 účetní závěrka r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 10.11.2010 11.11.2010 15
B 9904/SL 51 zpráva auditora za r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 10.11.2010 11.11.2010 4
B 9904/SL 50 výroční zpráva r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 10.11.2010 11.11.2010 3
B 9904/SL 49 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 5.5.2010 12.5.2010 13.5.2010 1
B 9904/SL 46 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r. 2009 Městský soud v Praze 1.2.2010 16.4.2010 20.4.2010 2
B 9904/SL 45 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 15.10.2009 16.10.2009 2
B 9904/SL 44 výroční zpráva r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 15.10.2009 16.10.2009 3
B 9904/SL 43 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 1.7.2009 24.9.2009 24.9.2009 1
B 9904/SL 42 zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 24.9.2009 24.9.2009 4
B 9904/SL 41 účetní závěrka r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 24.9.2009 24.9.2009 15
B 9904/SL 40 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r.2007 Městský soud v Praze 27.3.2008 23.10.2008 24.10.2008 2
B 9904/SL 39 ostatní - rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 10.10.2008 20.10.2008 21.10.2008 1
B 9904/SL 38 výroční zpráva r.2007 Městský soud v Praze 3.7.2008 4.8.2008 4.8.2008 3
B 9904/SL 37 zpráva auditora za r.2007 Městský soud v Praze 25.6.2008 4.8.2008 4.8.2008 4
B 9904/SL 36 účetní závěrka r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 4.8.2008 4.8.2008 15
B 9904/SL 35 ostatní -zápis z představenstva Městský soud v Praze 8.4.2008 6.6.2008 24.6.2008 1
B 9904/SL 33 ostatní -rozh.jed.spol. Městský soud v Praze 8.4.2008 6.6.2008 24.6.2008 1
B 9904/SL 32 ostatní - rozh. jed. akcionáře Městský soud v Praze 20.7.2007 22.4.2008 22.4.2008 1
B 9904/SL 31 účetní závěrka 2006-příloha Městský soud v Praze 31.12.2006 21.3.2008 25.3.2008 9
B 9904/SL 30 účetní závěrka 2006-VZZ Městský soud v Praze 31.12.2006 21.3.2008 25.3.2008 2
B 9904/SL 29 účetní závěrka 2006-rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2006 21.3.2008 25.3.2008 4
B 9904/SL 28 ostatní -rozh.jed.akcionáře Městský soud v Praze 20.7.2007 21.3.2008 25.3.2008 1
B 9904/SL 27 zpráva auditora k ÚZ r.2006 Městský soud v Praze 21.9.2007 11.1.2008 21.1.2008 5
B 9904/SL 26 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 - r.2006 Městský soud v Praze 29.3.2007 13.11.2007 15.11.2007 2
B 9904/SL 25 výroční zpráva - r.2006 Městský soud v Praze 13.6.2007 13.11.2007 15.11.2007 3
B 9904/SL 24 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.4.2007 16.5.2007 20
B 9904/SL 23 notářský zápis -NZ193/07 Městský soud v Praze 17.4.2007 16.5.2007 9
B 9904/SL 22 notářský zápis -NZ71/06+sml.o fúzi+přílohy Městský soud v Praze 22.2.2006 24.4.2006 0
B 9904/SL 21 notářský zápis -NZ70/06+přílohy Městský soud v Praze 22.2.2006 24.4.2006 0
B 9904/SL 20 ostatní -zahaj.rozvaha+audit/u NZ69/06 Městský soud v Praze 12.9.2005 24.4.2006 0
B 9904/SL 19 účetní závěrka k 11.9.05+audit/u NZ69/06/ Městský soud v Praze 11.9.2005 24.4.2006 0
B 9904/SL 18 účetní závěrka k11.9.05+audit/u NZ69/06/B1623 Městský soud v Praze 11.9.2005 24.4.2006 0
B 9904/SL 17 ostatní -návrh sml.o fúzi/u NZ69/06/ Městský soud v Praze 24.4.2006 0
B 9904/SL 16 stanovy společnosti /u NZ69/06/ Městský soud v Praze 12.12.2005 24.4.2006 0
B 9904/SL 15 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti -NZ96/05/u NZ69/06/ Městský soud v Praze 10.2.2005 24.4.2006 0
B 9904/SL 14 notářský zápis -NZ69/06 Městský soud v Praze 22.2.2006 24.4.2006 0
B 9904/SL 12 notářský zápis -NZ534/05 Městský soud v Praze 3.11.2005 24.1.2006 0
B 9904/SL 11 ostatní -návrh smlouvy o fúzi Městský soud v Praze 5.1.2006 6.1.2006 0
B 9904/SL 10 ostatní -návrh sml.o fúzi Městský soud v Praze 29.12.2005 30.12.2005 0
B 9904/SL 9 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 376/2005 Městský soud v Praze 6.9.2005 12.10.2005 0
B 9904/SL 8 ostatní -rozhodnutí představenstva Městský soud v Praze 16.5.2005 12.8.2005 0
B 9904/SL 6 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 5.5.2005 12.8.2005 0
B 9904/SL 3 notářský zápis -NZ243/05 Městský soud v Praze 4.5.2005 12.8.2005 0
B 9904/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti -NZ96/05 Městský soud v Praze 10.2.2005 25.3.2005 21.4.2005 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Stazap Properties, a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 4 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Stazap Properties, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.