Správa pohledávek OKD, a.s. Karviná IČO: 26863154

Společnost OKD, a.s. je součástí skupiny New World Resources Plc. a zabývá se vyhledáváním, těžbou, úpravou, zušlechťováním a prodejem černého uhlí s nízkým obsahem síry. Toto uhlí je vhodné nejen jako palivo, ale také jej lze využít pro koksování či v chemickém průmyslu. OKD je jediným producentem černého uhlí v ČR. Společnost těží uhlí v hlubinných dolech v ostravsko-karvinském revíru v jižní části Hornoslezské uhelné pánve.

Historie těžby uhlí na Ostravsku má již více než dvousetletou tradici. Po druhé světové válce došlo ke znárodnění všech dolů pod národní podnik Ostravsko-karvinské kamenouhelné doly. Jeho součástí byly i koksovny, úpravny, elektrárny, statky a lesy. Dobývání na Ostravsku bylo definitivně ukončeno v devadesátých letech minulého století. V současné době se těží v Moravskoslezském kraji na Karvinsku a Frýdecko-Místecku. Ostravsko-karvinský černouhelný revír patří z hlediska náročnosti těžby k nejkomplikovanějším na světě, díky geologickým podmínkám a průměrnou hloubkou dobývání 930 metrů od povrchu.

V současné době probíhá těžba v osmi dobývacích prostorech:

  • Důlní závod 1 (lokalita ČSA, lokalita Lazy, lokalita Darkov)
  • Důlní závod 2 (lokalita Sever, lokalita Jih)
  • Důlní závod 3 (lokalita Staříč, lokalita Chlebovice)
  • Důl Frenštát (konzervační režim)

Základní údaje o Správa pohledávek OKD, a.s. IČO: 26863154

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ostravě 1.6.2005
Spisová značka: B 2900
IČO: 26863154
Obchodní firma: Správa pohledávek OKD, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.6.2005
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 1.6.2005
Na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k obchodnímu závodu, sepsané ve formě notářského zápisu NZ 812/2016 ze dne 15.8.2016 (dále též Zástavní smlouva), bylo zřízeno zástavní právo k obchodnímu závodu společnosti OKD, a.s. ve prospěch společnosti P RISKO a.s., se sídlem Thámova 181/20, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 463 55 901, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1729. K obchodnímu závodu společnosti OKD, a.s. byl zároveň zřízen zákaz zřízení dalšího zástavníh o práva dle podmínek Zástavní smlouvy. Zástava je zapsána v rejstříku zástav vedeném Notářskou komorou ČR pod číslem 41248., den vzniku zástavního práva 15.8.2016. Údaj o zániku zástavního práva: Dne 5.9.2018 v 9:36 hodin byl v Rejstříku zástav vedeném Notářskou komorou ČR proveden výmaz zástavního práva k závodu společnosti zapsaného v rejstříku zástav dne 15.8.2016 pod číslem 41248. 11.9.2018 - 13.9.2018
Smlouvou o vkladu obchodního závodu uzavřenou dne 27.3.2018 byl obchodní závod společnosti OKD, a.s., s výjimkou Položek vyloučených z vnosu obchodního závodu, jak jsou definovány v této smlouvě o vkladu obchodního závodu, vnesen jako nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti OKD Nástupnická, a.s. se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná, identifikační číslo: 059 79 277. 1.4.2018
Na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k obchodnímu závodu, sepsané ve formě notářského zápisu NZ 812/2016 ze dne 15.8.2016 (dále též Zástavní smlouva), bylo zřízeno zástavní právo k obchodnímu závodu společnosti OKD, a.s. ve prospěch společnosti P RISKO a.s., se sídlem Thámova 181/20, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 463 55 901, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1729. K obchodnímu závodu společnosti OKD, a.s. byl zároveň zřízen zákaz zřízení dalšího zástavníh o práva dle podmínek Zástavní smlouvy. Zástava je zapsána v rejstříku zástav vedeném Notářskou komorou ČR pod číslem 41248., den vzniku zástavního práva 15.8.2016. 5.9.2016 - 11.9.2018
Počet členů statutárního orgánu: 4 7.7.2014 - 23.9.2015
Počet členů dozorčí rady: 3 7.7.2014 - 23.9.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 7.7.2014 - 23.9.2015
New World Resources N.V. jako Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu OKD, a.s. (Společnosti) takto: (i) zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií je přípustné, když emisní kurs všech dříve upsaných akcií byl plně splacen; (ii) základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 1.220.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě dvacet milionů korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad ani pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu; zvýšení bud e provedeno výlučně peněžitým vkladem; (iii) na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 6.100 (slovy: šest tisíc jedno sto) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,-Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) (dále též jen Akcie); (iv) Jediný akcionář Společnosti se před tímto rozhodnutím vzdal svého přednostního práva upsat Akcie Společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu svého podílu postupem dle ust. § 490 ZOK; (v) určuje se, že všechny Akcie budou nabídnuty k úpisu Jedinému akcionáři jako předem určenému zájemci; upsání Akcií na toto zvýšení základního kapitálu jinou osobou než Jediným akcionářem se nepřipouští; pro vyloučení pochybností se konstatuje, že Akci e nebudou upisovány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až 483 ZOK; (vi) Jediný akcionář upíše Akcie na toto zvýšení základního kapitálu Společnosti písemnou smlouvou s úředně ověřenými podpisy, která musí obsahovat náležitosti dle ust. § 479 ZOK; (vii) upisovací lhůta pro úpis Akcií Jediným akcionářem na toto zvýšení základního kapitálu Společnosti činí dva týdny od doručení návrhu písemné smlouvy o upsání Akcií Jedinému akcionáři; návrh smlouvy o úpisu Akcií musí obsahovat údaje dle ust. § 479 Z OK; Společností podepsaný návrh smlouvy o úpisu Akcií je představenstvo Společnosti povinno doručit Jedinému akcionáři jako předem určenému zájemci nejpozději do pěti dnů ode dne tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti spolu s upozorně ním pro Jediného akcionáře, že je povinen doručit Společnosti smlouvu o úpisu Akcií s jeho úředně ověřeným podpisem ve lhůtě pro úpis Akcií dle tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti, jinak je upsání Akcií předem určeným zájemcem na t oto zvýšení základního kapitálu neúčinné; (viii) výše emisního kursu každé jedné upisované Akcie činí 1.200.000,- Kč (slovy: jeden milion dvě stě tisíc korun českých) a rozdíl mezi jmenovitou hodnotou jedné upisované Akcie a jejím emisním kursem pak tvoří emisní ážio; celkový emisní kurs všech u pisovaných Akcií tak činí 7.320.000.000,- Kč (slovy: sedm miliard tři sta dvacet milionů korun českých); (ix) připouští se započtení pohledávek Jediného akcionáře vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu Akcií takto: a) určení započítávané pohledávky včetně její výše a jejího vlastníka: pohledávka Společnosti na splacení emisního kursu Akcií bude započtena proti peněžitým pohledávkám Jediného akcionáře vůči Společnosti vzniklým z úvěru Jediného akcionáře poskytnutého Společnosti na základě Smlouvy o úvěru ze dne 12.7.2010 (slovy: dvanáct ého července roku dvatisícedeset): -pohledávka v celkové výši 468.020.458,43 EUR; a -pohledávka v celkové výši 105 600 000,- Kč; vlastníkem započítávaných pohledávek je Jediný akcionář; evidence tohoto dluhu Společnosti vůči Jedinému akcionáři v účetnictví Společnosti byla ověřena auditorem KPMG Česká republika Audit, s.r.o., oprávnění číslo 71, který o tom vydal své písemné prohlášení dne 23.6.2014; b) pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení: -smlouva o započtení bude mít náležitosti vyžadované příslušnými právními předpisy a musí být uzavřena v písemné formě, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny, -obsah smlouvy o započtení musí odpovídat návrhu smlouvy o započtení schválenému rozhodnutím Jediného akcionáře valnou hromadou, -představenstvo Společnosti je povinno společně s návrhem smlouvy o úpisu Akcií doručit Jedinému akcionáři Společností podepsaný návrh smlouvy o započtení, -Jediný akcionář je povinen doručit Společnosti podepsanou smlouvu o započtení ve lhůtě pro splacení emisního kursu, -ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které se započítávají; -uzavřením smlouvy o započtení bude splacen emisní kurs Akcií upsaných Jediným akcionářem; (x) lhůta pro splacení emisního kursu Akcií činí jeden měsíc ode dne tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu; splacení emisního kursu všech Akcií bude provedeno výlučně započtením pohledávek dle bodu (ix) tohoto rozhodnutí Jedi ného akcionáře. 4.7.2014 - 20.8.2014
Jediný akcionář, a to společnost New World Resources N.V. ( dále též jen „Jediný akcionář“ nebo „společnost NWR“ ), při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti OKD, a.s. se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná, identifikační číslo: 268 63 154, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2900 ( dále též jen „Společnost“ ), činí dne 29.11.2013 toto rozhodnutí: -rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti OKD, a.s. o zvýšení základního kapitálu Důvodem zvýšení základního kapitálu jsou předpokládané obchodní aktivity Společnosti v příštích letech a posílení kapitálové účasti Společnosti, jakož i skutečnost, že Společnost může nepeněžité vklady využít vzhledem ke svému předmětu podnikání a tyto vk lady tedy jsou v důležitém zájmu Společnosti. 1. Částka, o niž má být zvýšen základní kapitál 1.1. Základní kapitál Společnosti v dosavadní výši 8.729.600.000,- Kč (slovy: osm miliard sedm set dvacet devět milionů šest set tisíc korun českých) se zvyšuje o částku 137.200.000,- Kč (slovy: jedno sto třicet sedm milionů dvě stě tisíc korun českých) n a novou výši 8.866.800.000,- Kč (slovy: osm miliard osm set šedesát šest milionů osm set tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Způsob zvýšení základního kapitálu 2.1. Základní kapitál bude zvýšen vklady, a to: (a) nepeněžitým vkladem, který spočívá v zařízeních Jediného akcionáře z Kupní smlouvy č. 1, uzavřené dne 13.7.2012 pod originálním názvem „Contract of Sale No. 1“ mezi společností NWR jako kupujícím, a společností BARTEC Sicherheits-Schaltanl agen GmbH, jako prodávajícím. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou tato zařízení pořízená pro účely dopravního systému spojovací těžní chodby mezi Dolem Karviná a Dolem Darkov: (aa) Část A do Dolu Karviná nacházejícího se na adrese Čs. armády 1, 735 06 Karviná, Česká republika, skládající se z: - zařízení pro pohon s proměnnou rychlostí otáček pro výsypný dopravník zásobníku, - motorů pro pásový dopravník PD2 a PD8, jejichž konkrétní rozsah a technická specifikace je obsažena v příloze č. 1 uvedené kupní smlouvy („část A do Dolu Karviná”); a (ab) Část B do Dolu Darkov nacházejícího se na adrese Karviná - Doly 2179, 735 06 Karviná, Česká republika, skládající se z elektrických zařízení pro řízení pásového dopravníku č. 3, tj.: - systém pohonu pásového dopravníku č. 3 pro Čelní pohon, - systém pohonu pásového dopravníku č. 3 pro Pomocný pohon TT, - systém řízení a automatizace pro pohon s frekvenčním měničem pro pásový dopravník č. 3, jejichž konkrétní rozsah a technická specifikace je obsažena v příloze č. 1 uvedené kupní smlouvy („část B do Dolu Darkov”) - a který je blíže popsán také ve znaleckém posudku, jak je popsán níže v bodě 3.1. (dále jen „Nepeněžitý vklad č. 1“); (b) nepeněžitým vkladem, který spočívá v zařízeních Jediného akcionáře z Kupní smlouvy č. 1, uzavřené dne 25.7.2012 pod originálním názvem „Contract of Sale No. 1“ mezi společností NWR jako kupujícím, a společností Maschinenfabrik Hese GmbH, j ako prodávajícím. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou tato zařízení pořízená pro účely dopravního systému spojovací těžní chodby mezi Dolem Karviná a Dolem Darkov: - zařízení pro vstup do Zásobníku Darkov do Dolu Darkov, - zařízení pásového dopravníku 1 do Dolu Darkov, - zařízení pásového dopravníku 2 do Dolu Darkov, - zařízení pásového dopravníku 3 do Dolu Darkov a do Dolu Karviná, - zařízení pásového dopravníku 4 do Dolu Karviná, - - zařízení pásového dopravníku 5 do Dolu Karviná, - zařízení pro výstup F ze Zásobníku do Dolu Karviná, - zařízení pásového dopravníku 8 do Dolu Karviná, - zařízení pro výstup 3 ze Zásobníku do Dolu Karviná, jejichž konkrétní rozsah a technická specifikace je obsažena v příloze č. 1 uvedené kupní smlouvy a který je blíže popsán také ve znaleckém posudku, jak je popsán níže v bodě 3.1. (dále jen „Nepeněžitý vklad č. 2“); (c) nepeněžitým vkladem, který spočívá v zařízeních Jediného akcionáře ze Smlouvy o dodávce č. 1, uzavřené dne 25.9.2012 pod originálním názvem „Contract of Supply No. 1“ mezi společností NWR jako kupujícím, a společností Hansen Electric, spol . s r.o., jako prodávajícím. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou tato zařízení pořízená pro účely dopravního systému spojovací těžní chodby mezi Dolem Karviná a Dolem Darkov: (ca) Část A do Dolu Karviná nacházejícího se na adrese Čs. armády 1, 735 06 Karviná, Česká republika, skládající se z: - zařízení pro řídící systém APD1, - zařízení pro řídicí systém APD1 - povrch, - elektrozařízení, jejichž konkrétní rozsah a technická specifikace je obsažena v příloze č. 1 uvedené smlouvy o dodávce („část A do Dolu Karviná”); a (cb) Část B do Dolu Darkov nacházejícího se na adrese Karviná - Doly 2179, 735 06 Karviná, Česká republika, skládající se z elektrických zařízení pro řízení pásového dopravníku č. 3, tj.: - zařízení pro řídící systém APD1, - zařízení pro řídicí systém APD1 - povrch, - elektrozařízení, jejichž konkrétní rozsah a technická specifikace je obsažena v příloze č. 1 uvedené smlouvy o dodávce („část B pro Důl Darkov”), a který je blíže popsán také ve znaleckém posudku, jak je popsán níže v bodě 3.1. (dále jen „Nepeněžitý vklad č. 3“); (d) nepeněžitým vkladem, který spočívá v zařízeních Jediného akcionáře ze Smlouvy o dodávce č. 1, uzavřené dne 3.10.2012 pod originálním názvem „Contract of Supply No. 1“ mezi společností NWR jako kupujícím, a společností COBRA Europe, S.A., j ako prodávajícím. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou tato zařízení pořízená pro účely dopravního systému spojovací těžní chodby mezi Dolem Karviná a Dolem Darkov: - pásy pro dopravník č. 1, - pásy pro dopravník č. 2, - pásy pro dopravník č. 3, - pásy pro dopravník č. 4, - pásy pro dopravník č. 5, - pásy pro dopravník č. 8, jejichž konkrétní rozsah a technická specifikace je obsažena v příloze č. 1 uvedené smlouvy o dodávce a který je blíže popsán také ve znaleckém posudku, jak je popsán níže v bodě 3.1. (dále jen „Nepeněžitý vklad č. 4“); (e) nepeněžitým vkladem, který spočívá v zařízeních Jediného akcionáře ze Smlouvy o dodávce č. 1, uzavřené dne 13.7.2012 pod originálním názvem „Contract of Supply No. 1“ mezi společností NWR jako kupujícím, a společností ZAM - SERVIS s.r.o., jako prodávajícím. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou zařízení pro telefonní spojení a kovové kabely, zařízení pro měření a přenos dat, zařízení optické sítě a komunikace RFID+VOIP pořízená pro účely dopravního systému spojovací těžní chodby mezi Dolem Ka rviná a Dolem Darkov a označená jako: - sada zařízení IA do Dolu Darkov, - sada zařízení IB do Dolu Karviná, - sada zařízení IIA do Dolu Darkov, - sada zařízení IIB do Dolu Karviná, - sada zařízení IIIA do Dolu Darkov, - sada zařízení IIIB do Dolu Karviná, jejichž konkrétní rozsah a technická specifikace je obsažena v příloze č. 1 a 2 uvedené smlouvy o dodávce a který je blíže popsán také ve znaleckém posudku, jak je popsán níže v bodě 5. (dále jen „Nepeněžitý vklad č. 5“); (f) nepeněžitým vkladem, který spočívá v zařízeních Jediného akcionáře ze Smlouvy o dodávce č. 1/VII/2012, uzavřené dne 30.10.2012 pod originálním názvem „Delivery Contract No. 1/VII/2012“ mezi společností NWR jako kupujícím, a společností San dvik Mining and Construction Sp. z o.o., jako prodávajícím. Předmětem nepeněžitého vkladu je systém razicího kombajnu pořízený pro Důl ČSM nacházející se ve Stonavě 1077, 735 34 Stonava, Česká republika, který se skládá z: - razicího kombajnu MR 341, včetně svorníkovací plošiny, - dopravní systém; - výtlačného ventilačního systému s odprašovacím zařízením nainstalovaným na razicím předku; a - elektrosystému, přičemž rozsah a technická specifikace všech těchto částí jsou uvedeny v příloze č. 1 uvedené smlouvy o dodávce a který je blíže popsán také ve znaleckém posudku, jak je popsán níže v bodě 3.1. (dále jen „Nepeněžitý vklad č. 6“); (Nepeněžitý vklad č. 1 až 6, dále společně jen „Nepeněžité vklady“) (g) peněžitým vkladem ve výši 61.886.930,- Kč (slovy: šedesát jedna milionů osm set osmdesát šest tisíc devět set třicet korun českých). (dále jen „Peněžitý vklad“). 3. Ocenění nepeněžitých vkladů 3.1. Nepeněžité vklady byly oceněny celkem na částku 761.508.184,- Kč (slovy: sedm set šedesát jeden milion pět set osm tisíc jedno sto osmdesát čtyři korun českých), a to znaleckým posudkem č. 30/29828502/13 ze dne 25.11.2013, vypracovaným znalcem - spol ečností E & Y Valuations s.r.o., se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 10, PSČ 12000, IČ: 16190581, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2483 (dále jen „E & Y Valuations“). 3.2. Jediný akcionář uvedená ocenění Nepeněžitých vkladů schvaluje. 4. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií 4.1. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 686 (slovy: šest set osmdesát šest) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) (dále jen „Akcie“); Akci e budou v souladu s čl. 7 odst. 4 stanov Společnosti vydány jako jedna hromadná listina nahrazující jednotlivé listinné akcie. 5. Přednostní právo na úpis Akcií Jediný akcionář, který je jediným akcionářem Společnosti, nemá přednostní právo na úpis Akcií upisovaných Peněžitým vkladem, když se tohoto přednostního práva vzdal. Jediný akcionář, který je jediným akcionářem Společnosti, nemá přednostní právo na úpis Akcií upisovaných Nepeněžitými vklady. 6. Upsání předem určeným zájemcem 6.1. S ohledem na to, že Jediný akcionář v tomto případě nedisponuje přednostním právem na úpis Akcií, budou všechny Akcie upsány Jediným akcionářem jako předem určeným zájemcem. 7. Emisní kurs Akcií 7.1. Celkový emisní kurs všech upisovaných Akcií činí 691.232.122,- Kč (slovy: šest set devadesát jeden milion dvě stě třicet dva tisíce jedno sto dvacet dvě koruny české), z čehož 137.200.000,- Kč (slovy: jedno sto třicet sedm milionů dvě stě tisíc korun českých) odpovídá souhrnu jmenovitých hodnot Akcií a 554.032.122,- Kč (slovy: pět set padesát čtyři miliony třicet dva tisíce jedno sto dvacet dvě koruny české) představuje celkové emisní ážio. Emisní kurs jedné upisované Akcie o jmenovité hodnotě 200.00 0,- Kč tak činí 1.007.627,- Kč (slovy: jeden milion sedm tisíc šest set dvacet sedm korun českých). 7.2. Částka ve výši 132.162.992,- Kč (slovy: jedno sto třicet dva miliony jedno sto šedesát dva tisíce devět set devadesát dvě koruny české), která odpovídá rozdílu mezi součtem hodnot Nepeněžitých vkladů podle příslušného znaleckého posudku a Peněžitého vkladu a celkovým emisním kursem Akcií, bude Společností vyplacena Jedinému akcionáři (v souladu s § 204 odst. 1 a § 163a odst. 3 obchodního zákoníku), a to na účet určený Jediným akcionářem, pokud mezi Společností a Jediným akcionářem nebude dohodnuto ně co jiného. 8. Smlouva o upsání Akcií 8.1. Jediný akcionář upíše Akcie po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, a to ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozděj ších předpisů, s tím, že upisování Akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku (dále jen „ Smlouva o upsání akcií“). Společnost je povinna doručit Jedinému akcionáři návrh Smlouvy o upsání akcií do 3 (slovy: tří) pracovních dnů ode dne podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře do obchodního rejstříku příslušnému soudu. 8.2. Jako způsob splacení emisního kurzu Akcií Peněžitým vkladem se připouští započtení následující peněžité pohledávky Jediného akcionáře vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu Akcií: a) peněžitá pohledávka jediného akcionáře vůči Společnosti výši 61.886.930,- Kč (slovy: šedesát jeden milion osm set osmdesát šest tisíc devět set třicet korun českých) vzniklé na základě směnky vlastní vystavené Společností dne 6.9.2013 indosované na řad Jediného akcionáře. 9. Lhůta a místo pro upisování Akcií 9.1. Lhůta pro upisování Akcií, tj. lhůta pro uzavření Smlouvy o upsání akcií ze strany Jediného akcionáře, se stanoví na 14 (slovy: čtrnáct) dnů od doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií Jedinému akcionáři ze strany Společnosti; pro vyloučení pochybností se výslovně připouští, že účinky doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií Jedinému akcionáři nastanou též doručením návrhu k rukám zmocněnce Jediného akcionáře a že k uzavření Smlouvy o upsání akcií může dojít též zmocněncem jednajícím jménem Jediného akci onáře. Jedinému akcionáři bude oznámen počátek běhu této lhůty doručením návrhu Smlouvy o upsání akcií ze strany Společnosti (případně k rukám zmocněnce Jediného akcionáře). Místem pro upisování Akcií, tj. místem pro uzavření Smlouvy o upsání akcií, se st anoví sídlo Společnosti. 10. Místo a doba pro splacení vkladů 10.1. Jediný akcionář je povinen splatit Nepeněžitý vklad a uhradit emisní kurs všech Akcií do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od uzavření Smlouvy o upsání akcií. 10.2. Nepeněžitý vklad bude splacen v sídle Společnosti, a to do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií. Ke splacení Nepeněžitého vkladu a k úhradě emisního kursu Akcií dojde uzavřením smlouvy o nepeněžitém vkladu, jejíž návrh př edloží Společnost Jedinému akcionáři při uzavření Smlouvy o upsání akcií. 10.3. Peněžitý vklad bude splacen v sídle Společnosti, a to do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií. Ke splacení Peněžitého vkladu a k úhradě emisního kursu Akcií dojde uzavřením smlouvy o započtení, jejíž návrh předloží Společ nost Jedinému akcionáři při uzavření Smlouvy o upsání akcií. Stanoví se pravidla postupu pro uzavření Dohody o započtení takto : - Dohoda o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění a ust. § 358 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění; - v Dohodě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které jsou předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávky, jejichž započtení bylo schváleno tímto rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady Společnosti; - peněžitá pohledávka Jediného akcionáře za Společností bude započtena ve výši 61.886.930,- Kč (slovy: šedesát jedna milionů osm set osmdesát šest tisíc devět set třicet korun českých) na splacení emisního kursu Akcií upsaných Jediným akcionářem na zvýšen í základního kapitálu; - uzavřením Dohody o započtení bude splněna povinnost upisovatele - Jediného akcionáře splatit emisní kurs Akcie na toto zvýšení základního kapitálu. 10.4. Pro vyloučení pochybností se výslovně připouští, že účinky doručení návrhů výše uvedených smluvních dokumentů podle předcházejících bodů Jedinému akcionáři nastanou též doručením takových návrhů k rukám zmocněnce Jediného akcionáře a že k uzavření t akových smluvních dokumentů může dojít též zmocněncem jednajícím jménem Jediného akcionáře. 5.12.2013 - 19.12.2013
Společnost New World Resources N.V. (dále jen „Jediný akcionář“) přijala dne 1.11.2012 při výkonu působnosti valné hromady společnosti OKD, a.s. (dále jen „Společnost“) ve smyslu § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v pl atném znění, níže uvedené rozhodnutí Jediného akcionáře. Důvodem zvýšení základního kapitálu jsou předpokládané obchodní aktivity Společnosti v příštích letech a posílení kapitálové účasti Společnosti, jakož i skutečnost, že Společnost může nepeněžitý vklad využít vzhledem ke svému předmětu podnikání a tento vk lad je v důležitém zájmu Společnosti. 1. Základní kapitál Společnosti v dosavadní výši 8 723 000 000,- Kč (slovy: osm miliard sedm set dvacet tři milionů korun českých) se zvyšuje o částku 6 600 000,- Kč (slovy: šest milionů šest set tisíc korun českých) na novou výši 8 729 600 000,- Kč (slov y: osm miliard sedm set dvacet devět milionů šest set tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje nepeněžitým vkladem, a to: (a) nepeněžitým vkladem, který spočívá v zařízeních Jediného akcionáře z Kupní smlouvy č. 8 uzavřené dne 30.3.2012 pod originálním názvem „Contract of Sale No. 8“ mezi Jedin ým akcionářem jako kupujícím a společností dh mining system GmbH jako prodávajícím. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou tyto movité věci: (aa) jedna (1) jednotka nakladače s bočním vyklápěním dh L1200 (s originálním názvem „one (1) unit of the side-dump loader dh L1200“), jehož technická specifikace je obsažena v příloze č. 1 uvedené smlouvy („Zařízení A”); (bb) jedna (1) jednotka nakladače s bočním vyklápěním dh L1200 (s originálním názvem „one (1) unit of the side-dump loader dh L1200“), jehož technická specifikace je obsažena v příloze č. 1 uvedené smlouvy („Zařízení B”); (cc) jedna (1) jednotka vrtacího vozu s dvojitým výložníkem dh DT2 (s originálním názvem „one (1) unit of the twin boom dribling jumbo dh DT2“), jehož technická specifikace je obsažena v příloze č. 2 uvedené smlouvy („Zařízení C”); a (dd) jedna (1) jednotka pracovní plošiny dh verze 5.1 (s originálním názvem „one (1) unit of the working platform dh version 5.1“), jejíž technická specifikace je obsažena v příloze č. 3 uvedené smlouvy („Zařízení D”); Uvedený nepeněžitý vklad (dále jen „Nepeněžitý vklad“) je blíže specifikován ve znaleckém posudku. 3. Nepeněžitý vklad byl celkem oceněn na částku 40 596 000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů pět set devadesát šest tisíc korun českých), a to znaleckým posudkem č. 20/27654512/12 ze dne 17.10.2012, vypracovaným znalcem - společností E & Y Valuations s.r.o., se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 10, PSČ 12000, IČ: 16190581, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2483 (dále jen „E & Y Valuations“). Jediný akcionář uvedené ocenění Nepeněžitého vkladu schvaluje. 4. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 33 (slovy: třicet tři) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 200 000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) (dále jen „Akcie“); Akcie budou v soula du s čl. 7 odst. 4 stanov Společnosti vydány jako jedna hromadná listina nahrazující jednotlivé listinné akcie. 5. Jediný akcionář, který je jediným akcionářem Společnosti, nemá přednostní právo na úpis Akcií. 6. S ohledem na to, že Jediný akcionář v tomto případě nedisponuje přednostním právem na úpis Akcií, budou všechny Akcie upsány Jediným akcionářem jako předem určeným zájemcem. 7. Celkový emisní kurs všech upisovaných Akcií činí 33 749 925,- Kč (slovy: třicet tři milionů sedm set čtyřicet devět tisíc devět set dvacet pět korun českých), z čehož 6 600 000,- Kč (slovy: šest milionů šest set tisíc korun českých) odpovídá souhrnu jm enovitých hodnot akcií a 27 149 925,- Kč (slovy: dvacet sedm milionů jedno sto čtyřicet devět tisíc devět set dvacet pět korun českých) představuje celkové emisní ážio. Emisní kurs jedné upisované Akcie tak činí 1 022 725,- Kč (slovy: jeden milion dvacet dva tisíc sedm set dvacet pět korun českých). Částka ve výši 6 846 075,- Kč (slovy: šest milionů osm set čtyřicet šest tisíc sedmdesát pět korun českých), která odpovídá rozdílu mezi hodnotou Nepeněžitého vkladu a celkovým emisním kursem Akcií, bude Společností vyplacena Jedinému akcionáři (v souladu s § 204 odst. 1 a § 163a odst. 3 obchodního zákoníku), a to na účet určený Jediným akcionářem, pokud mezi Společností a Jediným akcionářem nebude dohodnuto něco jiného. 8. Jediný akcionář upíše Akcie po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, a to ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdější ch předpisů, s tím, že upisování Akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku (dále jen „Sm louva o upsání akcií“). Společnost je povinna doručit Jedinému akcionáři návrh Smlouvy o upsání akcií do 3 (slovy: tří) pracovních dnů ode dne podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře do obchodního rejstříku příslušnému soudu. 9. Lhůta pro upisování Akcií, tj. lhůta pro uzavření Smlouvy o upsání akcií ze strany Jediného akcionáře, se stanoví na 14 (slovy: čtrnáct) dnů od doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií Jedinému akcionáři ze strany Společnosti; pro vyloučení pochybností s e výslovně připouští, že účinky doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií Jedinému akcionáři nastanou též doručením návrhu k rukám zmocněnce Jediného akcionáře a že k uzavření Smlouvy o upsání akcií může dojít též zmocněncem jednajícím jménem Jediného akcion áře. Jedinému akcionáři bude oznámen počátek běhu této lhůty doručením návrhu Smlouvy o upsání akcií ze strany Společnosti (případně k rukám zmocněnce Jediného akcionáře). Místem pro upisování Akcií, tj. místem pro uzavření Smlouvy o upsání akcií, se stan oví sídlo Společnosti. 10. Jediný akcionář je povinen splatit Nepeněžitý vklad a uhradit emisní kurs všech Akcií do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od uzavření Smlouvy o upsání akcií. Nepeněžitý vklad bude splacen v sídle Společnosti, a to do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií. Ke splacení Nepeněžitého vkladu a k úhradě emisního kursu Akcií dojde uzavřením smlouvy o nepeněžitém vkladu, jejíž návrh předloží Společnost Jedinému akcionáři při uzavření Smlouvy o upsání akcií. Pro vyloučení pochybností se výslovně připouští, že účinky doručení návrhů výše uvedených smluvních dokumentů podle předcházejících bodů Jedinému akcionáři nastanou též doručením takových návrhů k rukám zmocněnce Jediného akcionáře a že k uzavření takovýc h smluvních dokumentů může dojít též zmocněncem jednajícím jménem Jediného akcionáře. 16.11.2012 - 26.11.2012
Došlo ke sloučení společnosti OKD, a.s. se společností PROVIDE s.r.o. se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Českobratrská 2227/7, PSČ 702 00, IČ: 253 81 148, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu C, vložka 17061 a na ná stupnickou společnost OKD, a.s. přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti PROVIDE s.r.o. Rozhodný den fúze je 1.1.2012. 31.7.2012
Společnost New World Resources N.V. (dále jen "Jediný akcionář") přijala dne 30.1.2012 při výkonu působnosti valné hromady společnosti OKD, a.s. (dále jen "Společnost") ve smyslu § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, níže uved ené rozhodnutí Jediného akcionáře. Důvodem zvýšení základního kapitálu jsou předpokládané obchodní aktivity Společnosti v příštích letech a posílení kapitálové účasti Společnosti, jakož i skutečnost, že Společnost může nepeněžitý vklad využít vzhledem ke svému předmětu podnikání a tento vk lad je v důležitém zájmu Společnosti. 1. Základní kapitál Společnosti v dosavadní výši 8 575 000 000,- Kč (slovy: osm miliard pět set sedmdesát pět milionů korun českých) se zvyšuje o částku 148 000 000,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet osm milionů korun českých) na novou výši 8 723 000 000,- K č (slovy: osm miliard sedm set dvacet tři milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje nepeněžitými vklady, a to: (a) nepeněžitým vkladem, který spočívá v zařízeních Jediného akcionáře z Kupní smlouvy č. 5 uzavřené dne 15.3.2011 pod originálním názvem "Contract of Sale No. 5" mezi Jediným akcionářem jako kupujícím a společností dh mining system GmbH jako prodávajícím . Předmětem nepeněžitého vkladu jsou tyto movité věci: (aa) jeden (1) komplex konvenční technologie ražení (otvírky) důlních chodeb pro důl nacházející se na adrese Čs. armády 1, 735 06 Karviná, Česká republika ("Důl Karviná"), skládající se z: (i) jednoho (1) celku nakladače s bočním výklopem dh L1200; (ii) jednoho (1) celku dvoulafetového vrtacího vozu dh DT2; (iii) jedno (1) celku dopravního systému; a (iv) jednoho (1) celku podpůrného systému, jejichž technická specifikace je obsažena v přílohách 1 až 6 uvedené smlouvy ("Komplex Karviná") a (ab) jeden (1) komplex konvenční technologie ražení (otvírky) důlních chodeb pro důl nacházející se na adrese Karviná - Doly 2179, 735 06 Karviná - Doly, Česká republika ("Důl Darkov"), skládající se z: (i) jednoho (1) celku nakladače s bočním výklopem dh L1200; (ii) jednoho (1) celku dvoulafetového vrtacího vozu dh DT2; (iii) jedno (1) celku dopravního systému; a (iv) jednoho (1) celku podpůrného systému, jejichž technická specifikace je obsažena v přílohách 1 až 6 uvedené smlouvy ("Komplex Darkov"). Uvedený nepeněžitý vklad (dále jen "Nepeněžitý vklad č. 1" je blíže specifikován ve znaleckém posudku, jak je popsán níže v bodě 3; (b) nepeněžitým vkladem, který spočívá v zařízeních Jediného akcionáře z Kupní smlouvy č. 7 uzavřené dne 15.3.2011 pod originálním názvem "Contract of Sale No. 7" mezi Jediným akcionářem jako kupujícím a společností dh mining system GmbH jako prodávajícím . Předmětem nepeněžitého vkladu jsou tyto movité věci: (ba) jeden (1) razící kombajn dh R75 ("Razicí kombajn") pro důl v Karviné - Doly 2179, 735 06 Karviná - Doly 2179, Česká republika ("Důl Darkov"), jehož technická specifikace je obsažena v příloze 1 uvedené smlouvy a (bb) jeden (1) náhradní systém ("Náhradní systém") pro důl v Karviné - Doly 2179, 735 06 Karviná - Doly 2179, Česká republika ("Důl Darkov"), jehož technická specifikace je obsažena v Příloze 2 uvedené smlouvy, Uvedený nepeněžitý vklad (dále jen "Nepeněžitý vklad č. 2") je blíže specifikován ve znaleckém posudku, jak je popsán níže v bodě 3; (c) nepeněžitým vkladem, který spočívá v zařízeních Jediného akcionáře ze Smlouvy o prodeji soupravy razícího kombajnu uzavřené dne 1.8.2011 pod originálním názvem "Roadheader Set Contract of Sale" mezi Jediným akcionářem jako kupujícím a společností Ind ustriemaschinen-Bergbau-Service GmbH jako prodávajícím. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou tyto movité věci: (ca) jeden (1) razící kombajn, typ sm 160 pro Důl ČSM, Stonava 1077, Stonava, PSČ 735 34, Česká republika ("Důl ČSM"), jehož technická specifikace je obsažena v příloze uvedené smlouvy, (cb) elektrické zařízení pro systém napájení s transformátorem ATEX94/9/EGEEx d I \ EEx i I, včetně kabeláže (Becker Mining GmbH) pro Důl ČSM, Stonava 1077, Stonava, PSČ 735 34, Česká republika ("Důl ČSM"), jehož technická specifikace je obsažena v přílo ze uvedené smlouvy, (cc) suché filtrační zařízení 600 m3/min - podle výkresu č. 1/4284c (CFT GmbH) pro Důl ČSM, Stonava 1077, Stonava, PSČ 735 34, Česká republika ("Důl ČSM"), jehož technická specifikace je obsažena v příloze uvedené smlouvy a (cd) ventilátorová stanice pro čerstvý vzduch - 2 sériově zapojené jednotky (CFT GmbH) pro Důl ČSM, Stonava 1077, Stonava, PSČ 735 34, Česká republika ("Důl ČSM"), jejíž technická specifikace je obsažena v příloze uvedené smlouvy. Uvedený nepeněžitý vklad (dále jen "Nepeněžitý vklad č. 3") je blíže specifikován ve znaleckém posudku, jak je popsán níže v bodě 3; (d) nepeněžitým vkladem Jediného akcionáře, který spočívá v právech Jediného akcionáře z Kupní smlouvy č. 3 uzavřené dne 23.12.2011 pod originálním názvem "Contract of Sale 3" mezi Jediným akcionářem jako kupujícím a společností Eickhoff Bergbautechnik Gm bH jako prodávajícím. Předmětem nepeněžitého vkladu mají být ta práva, jež má podle této smlouvy Jediný akcionář ve vztahu k důlnímu zařízení (především, ale nikoli výlučně právo na dodávku důlního zařízení), které je v původním textu této smlouvy označe no jako "Eickhoff Equipment" a specifikováno v této smlouvě a přílohách, avšak vždy s výjimkou takových práv z této smlouvy, u nichž jejich vložení neumožňují právní předpisy, a takových práv z této smlouvy, která souvisejí výlučně s placením kupní ceny ( např. právo na slevu z kupní ceny). Uvedený nepeněžitý vklad (dále jen "Nepeněžitý vklad č. 4") je blíže specifikován ve znaleckém posudku, jak je popsán níže v bodě 3; (e) nepeněžitým vkladem Jediného akcionáře, který spočívá v právech Jediného akcionáře z Kupní smlouvy č. 1 uzavřené dne 21.12.2011 pod originálním názvem "Contract of Sale 1" mezi Jediným akcionářem jako kupujícím a společností Hansen Electric, spol. s r .o. jako prodávajícím. Předmětem nepeněžitého vkladu mají být ta práva, jež má podle této smlouvy Jediný akcionář ve vztahu k důlnímu zařízení (především, ale nikoli výlučně právo na dodávku důlního zařízení), které je v původním textu této smlouvy označ eno jako "HE Equipment" a specifikováno v této smlouvě a přílohách, avšak vždy s výjimkou takových práv z této smlouvy, u nichž jejich vložení neumožňují právní předpisy, a takových práv z této smlouvy, která souvisejí výlučně s placením kupní ceny (např. právo na slevu z kupní ceny). Uvedený nepeněžitý vklad (dále jen "Nepeněžitý vklad č. 5") je blíže specifikován ve znaleckém posudku, jak je popsán níže v bodě 3; (f) nepeněžitým vkladem Jediného akcionáře, který spočívá v právech Jediného akcionáře z Kupní smlouvy č. 1 uzavřené dne 21.12.2011 pod originálním názvem "Contract of Sale 1" mezi Jediným akcionářem jako kupujícím a společností Rybnicka Fabryka Maszyn Ry fama S.A. jako prodávajícím. Předmětem nepeněžitého vkladu mají být ta práva, jež má podle této smlouvy Jediný akcionář ve vztahu k důlnímu zařízení (především, ale nikoli výlučně právo na dodávku důlního zařízení), které je v původním textu této smlouvy označeno jako "Ryfama Equipment" a specifikováno v této smlouvě a přílohách, avšak vždy s výjimkou takových práv z této smlouvy, u nichž jejich vložení neumožňují právní předpisy, a takových práv z této smlouvy, která souvisejí výlučně s placením kupní c eny (např. právo na slevu z kupní ceny). Uvedený nepeněžitý vklad (dále jen "Nepeněžitý vklad č. 6") je blíže specifikován ve znaleckém posudku, jak je popsán níže v bodě 3; (g) nepeněžitým vkladem Jediného akcionáře, který spočívá v právech Jediného akcionáře z Kupní smlouvy č. 1 uzavřené v prosinci 2011 pod originálním názvem "Contract of Sale 1" mezi Jediným akcionářem jako kupujícím a společností Fabryka Zmechanizovanych Obudów Ścianowych Fazos S.A.. Předmětem nepeněžitého vkladu mají být ta práva, jež má podle této smlouvy Jediný akcionář ve vztahu k důlnímu zařízení (především, ale nikoli výlučně právo na dodávku důlního zařízení), které je v původním textu této smlouv y označeno jako "Fazos Equipment" a specifikováno v této smlouvě a přílohách, avšak vždy s výjimkou takových práv z této smlouvy, u nichž jejich vložení neumožňují právní předpisy, a takových práv z této smlouvy, která souvisejí výlučně s placením kupní c eny (např. právo na slevu z kupní ceny). Uvedený nepeněžitý vklad (dále jen "Nepeněžitý vklad č. 7") je blíže specifikován ve znaleckém posudku, jak je popsán níže v bodě 3; (h) nepeněžitým vkladem Jediného akcionáře, který spočívá v právech Jediného akcionáře Kupní smlouvy č. 1 uzavřené dne 21.12.2011 pod originálním názvem "Contract of Sale 1" mezi Jediným akcionářem jako kupujícím a společností Wichary Technologies Sp. z o .o. jako prodávajícím. Předmětem nepeněžitého vkladu mají být ta práva, jež má podle této smlouvy Jediný akcionář ve vztahu k důlnímu zařízení (především, ale nikoli výlučně právo na dodávku důlního zařízení), které je v původním textu této smlouvy označ eno jako "Wichary Equipment" a specifikováno v této smlouvě a přílohách, avšak vždy s výjimkou takových práv z této smlouvy, u nichž jejich vložení neumožňují právní předpisy, a takových práv z této smlouvy, která souvisejí výlučně s placením kupní ceny ( např. právo na slevu z kupní ceny). Uvedený nepeněžitý vklad (dále jen "Nepeněžitý vklad č. 8") je blíže specifikován ve znaleckém posudku, jak je popsán níže v bodě 3; (i) nepeněžitým vkladem Jediného akcionáře, který spočívá v právech Jediného akcionáře z Kupní smlouvy č. 1 uzavřené dne 21.12.2011 pod originálním názvem "Contract of Sale 1" mezi Jediným akcionářem jako kupujícím a společností FITE a.s. jako prodávající m. Předmětem nepeněžitého vkladu mají být ta práva, jež má podle této smlouvy Jediný akcionář ve vztahu k důlnímu zařízení (především, ale nikoli výlučně právo na dodávku důlního zařízení), které je v původním textu této smlouvy označeno jako "FITE Equip ment" a specifikováno v této smlouvě a přílohách, avšak vždy s výjimkou takových práv z této smlouvy, u nichž jejich vložení neumožňují právní předpisy, a takových práv z této smlouvy, která souvisejí výlučně s placením kupní ceny (např. právo na slevu z kupní ceny). Uvedený nepeněžitý vklad (dále jen "Nepeněžitý vklad č. 9") je blíže specifikován ve znaleckém posudku, jak je popsán níže v bodě 3; (j) nepeněžitým vkladem Jediného akcionáře, který spočívá v právech Jediného akcionáře ze Smlouvy o kontrole kvality která byla uzavřena mezi Jediným akcionářem jako objednatelem, a společností RAG Mining Solutions GmbH, jako poskytovatelem, a to na zákla dě nabídky společnosti RAG Mining Solutions GmbH č. 1722-11 ze dne 16.12.2011, akceptované společností Jediným akcionářem. Předmětem nepeněžitého vkladu mají být ta práva, jež má podle této smlouvy Jediný akcionář (především, ale nikoli výlučně právo na provedení kontroly kvality), které je specifikováno v této smlouvě a přílohách, avšak vždy s výjimkou takových práv z této smlouvy, u nichž jejich vložení neumožňují právní předpisy, a takových práv z této smlouvy, která souvisejí výlučně s placením ceny (např. právo na slevu z ceny). Uvedený nepeněžitý vklad (dále jen "Nepeněžitý vklad č. 10") je blíže specifikován ve znaleckém posudku, jak je popsán níže v bodě 3; (Nepeněžitý vklad č. 1, Nepeněžitý vklad č. 2, Nepeněžitý vklad č. 3, Nepeněžitý vklad č. 4, Nepeněžitý vklad č. 5, Nepeněžitý vklad č. 6, Nepeněžitý vklad č. 7, Nepeněžitý vklad č. 8, Nepeněžitý vklad č. 9, Nepeněžitý vklad č. 10 (dále společně jen "Nep eněžité vklady"); 3. Nepeněžité vklady č. 1 až 10 celkem byly oceněny na částku 888 075 592,- Kč (slovy: osm set osmdesát osm milionů sedmdesát pět tisíc pět set devadesát dva korun českých), a to znaleckým posudkem č. 4/25980717/12 ze dne 26.1.2012, vypracovaným znalcem - společností E & Y Valuations s.r.o., se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 10, PSČ 12000, IČ: 16190581, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2483 (dále jen "E & Y Valuations"). Jediný akcionář uvedená ocenění Nepeněžitých vkladů schvaluje. 4. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 740 (slovy: sedm set čtyřicet) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 200 000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) (dále jen "Akcie"); Akcie budou v souladu s čl. 7 odst. 4 stanov Společnosti vydány jako jedna hromadná listina nahrazující jednotlivé listinné akcie. 5. Jediný akcionář, který je jediným akcionářem Společnosti, nemá přednostní právo na úpis Akcií. 6. S ohledem na to, že Jediný akcionář v tomto případě nedisponuje přednostním právem na úpis Akcií, budou všechny Akcie upsány Jediným akcionářem jako předem určeným zájemcem. 7. Celkový emisní kurs všech upisovaných Akcií činí 813 260 000,- Kč (slovy: osm set třináct milionů dvě stě šedesát tisíc korun českých), z čehož 148 000 000,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet osm milionů korun českých) odpovídá souhrnu jmenovitých hodnot a kcií a 665 260 000,- Kč (slovy: šest set šedesát pět milionů dvě stě šedesát tisíc korun českých) představuje celkové emisní ážio. Emisní kurs jedné upisované Akcie tak činí 1 099 000,- Kč (slovy: jeden milion devadesát devět tisíc korun českých). Částka ve výši 74 815 592,- Kč (slovy: sedmdesát čtyři milionů osm set patnáct tisíc pět set devadesát dva korun českých), která odpovídá rozdílu mezi součtem hodnot Nepeněžitých vkladů a celkovým emisním kursem Akcií, bude Společností vyplacena Jedinému akcionáři (v souladu s § 204 odst. 1 a § 163a odst. 3 obchodního zákoníku), a to na účet určený Jediným akcionářem, pokud mezi Společností a Jediným akcionářem nebude dohodnuto něco jiného. 8. Jediný akcionář upíše Akcie po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, a to ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdější ch předpisů, s tím, že upisování Akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku (dále jen "Smlouva o upsání akcií"). Společnost je povinna doručit Jedinému akcionáři návrh Smlouvy o upsání akcií do 3 (slovy: tří) pracovních dnů ode dne podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře do obchodního rejstříku příslušnému soudu. 9. Lhůta pro upisování Akcií, tj. lhůta pro uzavření Smlouvy o upsání akcií ze strany Jediného akcionáře, se stanoví na 14 (slovy: čtrnáct) dnů od doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií Jedinému akcionáři ze strany Společnosti; pro vyloučení pochybností s e výslovně připouští, že účinky doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií Jedinému akcionáři nastanou též doručením návrhu k rukám zmocněnce Jediného akcionáře a že k uzavření Smlouvy o upsání akcií může dojít též zmocněncem jednajícím jménem Jediného akcion áře. Jedinému akcionáři bude oznámen počátek běhu této lhůty doručením návrhu Smlouvy o upsání akcií ze strany Společnosti (případně k rukám zmocněnce Jediného akcionáře). Místem pro upisování Akcií, tj. místem pro uzavření Smlouvy o upsání akcií, se stan oví sídlo Společnosti. 10. Jediný akcionář je povinen splatit Nepeněžité vklady a uhradit emisní kurs všech Akcií do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od uzavření Smlouvy o upsání akcií. Nepeněžité vklady budou splaceny v sídle Společnosti, a to do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií. Ke splacení Nepeněžitých vkladů a k úhradě emisního kursu Akcií dojde uzavřením smlouvy o nepeněžitých vkladech, jejíž návrh př edloží Společnost Jedinému akcionáři při uzavření Smlouvy o upsání akcií. Pro vyloučení pochybností se výslovně připouští, že účinky doručení návrhů výše uvedených smluvních dokumentů podle předcházejících bodů Jedinému akcionáři nastanou též doručením takových návrhů k rukám zmocněnce Jediného akcionáře a že k uzavření takovýc h smluvních dokumentů může dojít též zmocněncem jednajícím jménem Jediného akcionáře. 3.2.2012 - 10.2.2012
Společnost New World Resources N.V. (dále jen "Jediný akcionář") přijala dne 26.4.2011 při výkonu působnosti valné hromady společnosti OKD, a.s. (dále jen "Společnost") ve smyslu § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, níže uved ené rozhodnutí Jediného akcionáře. 1. Základní kapitál Společnosti v dosavadní výši 8 541 000 000,- Kč (slovy: osm miliard pět set čtyřicet jedna milionů korun českých) se zvyšuje o částku 34 000 000,- Kč (slovy: třicet čtyři milionů korun českých) na novou výši 8 575 000 000,- Kč (slovy: osm miliard pět set sedmdesát pět milionů korun českých) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje nepeněžitými vklady, a to: a) nepeněžitým vkladem Jediného akcionáře, který spočívá v právech Jediného akcionáře ze Smlouvy o dodávce zařízení uzavřené dne 31.3.2011 pod originálním názvem "Paskov RHH Plow Supply Contract" mezi Jediným akcionářem jako kupujícím, a společností Bucy rus Europe GmbH, jako prodávajícím. Předmětem nepeněžitého vkladu mají být ta práva, jež má podle této smlouvy Jediný akcionář ve vztahu k důlnímu zařízení, které je v původním textu přiloženého opisu této smlouvy označeno jako "Equipment" a specifikováno v této smlouvě, avšak vždy s výjimkou takových práv z této smlouvy, u nichž jejich vložení neumožňují právní předpisy, a takových práv z této smlouvy, která souvisejí výlučně s placením kupní ceny (např. právo na slevu z kupní ceny). Uvedený nepeněžitý vklad (dále jen "Nepeněžitý vklad č. 1") je blíže specifikován ve znaleckém posudku, jak je popsán níže v bodě 3; b) nepeněžitým vkladem Jediného akcionáře, který spočívá v právech Jediného akcionáře z Kupní smlouvy č. 6 uzavřené dne 23.3.2011 pod originálním názvem "Contract of Sale No. 6" mezi Jediným akcionářem jako kupujícím, a společností dh mining system GmbH, jako prodávajícím. Předmětem nepeněžitého vkladu mají být ta práva, jež má podle této smlouvy Jediný akcionář ve vztahu k důlnímu zařízení, které je v původním textu přiloženého opisu této smlouvy označeno jako "Equipment" a specifikováno v této smlouvě, avšak s vždy výjimkou takových práv z této smlouvy, u nichž jejich vložení neumožňují právní předpisy, a takových práv z této smlouvy, která souvisejí výlučně s placením kupní ceny (např. právo na slevu z kupní ceny). Uvedený nepeněžitý vklad (dále jen "Nepeněžitý vklad č. 2") je blíže specifikován ve znaleckém posudku, jak je popsán níže v bodě 3; c) nepeněžitým vkladem Jediného akcionáře, který spočívá v právech Jediného akcionáře ze Smlouvy o dodávce zařízení uzavřené dne 1.4.2011 pod originálním názvem "Paskov Beam Stage Loader Supply Contract" mezi Jediným akcionářem jako kupujícím, a společnos tí FITE a.s., jako prodávajícím. Předmětem nepeněžitého vkladu mají být ta práva, jež má podle této smlouvy Jediný akcionář ve vztahu k důlnímu zařízení, které je v původním textu přiloženého opisu této smlouvy označeno jako "Equipment" a specifikováno v této smlouvě, avšak s vždy výjimkou takových práv z této smlouvy, u nichž jejich vložení neumožňují právní předpisy, a takových práv z této smlouvy, která souvisejí výlučně s placením kupní ceny (např. právo na slevu z kupní ceny). Uvedený nepeněžitý vklad (dále jen "Nepeněžitý vklad č. 3") je blíže specifikován ve znaleckém posudku, jak je popsán níže v bodě 3; d) nepeněžitým vkladem Jediného akcionáře, který spočívá v právech Jediného akcionáře ze Smlouvy o dodávce zařízení uzavřené dne 23.3.2011 pod originálním názvem "Paskov Composite Electrical System Supply Contract" mezi Jediným akcionářem jako kupujícím, a společností Ostroj Hansen + Reinders spol. s r.o., jako prodávajícím. Předmětem nepeněžitého vkladu mají být ta práva, jež má podle této smlouvy Jediný akcionář ve vztahu k důlnímu zařízení, které je v původním textu přiloženého opisu této smlouvy ozn ačeno jako "Equipment" a specifikováno v této smlouvě, avšak s vždy výjimkou takových práv z této smlouvy, u nichž jejich vložení neumožňují právní předpisy, a takových práv z této smlouvy, která souvisejí výlučně s placením kupní ceny (např. právo na sle vu z kupní ceny). Uvedený nepeněžitý vklad (dále jen "Nepeněžitý vklad č. 4") je blíže specifikován ve znaleckém posudku, jak je popsán níže v bodě 3; (Nepeněžitý vklad č. 1, Nepeněžitý vklad č. 2, Nepeněžitý vklad č. 3 a Nepeněžitý vklad č. 4 dále společně jen "Nepeněžité vklady"). 3. Nepeněžité vklady č. 1, 2, 3 a 4 celkem byly oceněny na částku 201 884 018,- Kč (slovy: dvě stě jedna milionů osm set osmdesát čtyři tisíc osmnáct korun českých), a to znaleckým posudkem č. 11/24378037/11 ze dne 22.4.2011, vypracovaným znalcem - spole čností E & Y Valuations s.r.o., se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 10, PSČ 12000, IČ: 16190581, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2483 (dále jen "E & Y Valuations"). Jediný akcionář uvedená ocenění Nepeněžitých vkladů schvaluje. 4. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 170 (slovy: jedno sto sedmdesát) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 200 000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) (dále jen "Akcie"); Akcie budou v souladu s čl. 7 odst. 4 stanov Společnosti vydány jako jedna hromadná listina nahrazující jednotlivé listinné akcie. 5. Jediný akcionář, který je jediným akcionářem Společnosti, nemá přednostní právo na úpis Akcií. 6. S ohledem na to, že Jediný akcionář v tomto případě nedisponuje přednostním právem na úpis Akcií, budou všechny Akcie upsány Jediným akcionářem jako předem určeným zájemcem. 7. Celkový emisní kurs všech upisovaných Akcií činí 198 480 270,- Kč (slovy: jedno sto devadesát osm milionů čtyři sta osmdesát tisíc dvě stě sedmdesát korun českých), z čehož 34 000 000,- Kč (slovy: třicet čtyři milionů korun českých) odpovídá souhrnu jm enovitých hodnot akcií a 164 480 270,- Kč (slovy: jedno sto šedesát čtyři milionů čtyři sta osmdesát tisíc dvě stě sedmdesát korun českých) představuje celkové emisní ážio. Emisní kurs jedné upisované Akcie tak činí 1 167 531,- Kč (slovy: jeden milion j edno sto šedesát sedm tisíc pět set třicet jedna korun českých). Částka ve výši 3 403 748,- Kč (slovy: tři miliony čtyři sta tři tisíce sedm set čtyřicet osm korun českých), která odpovídá rozdílu mezi součtem hodnot Nepeněžitých vkladů a celkovým emisním kursem Akcií, bude Společností vyplacena Jedinému akcionáři (v souladu s § 204 odst. 1 a § 163a odst. 3 obchodního zákoníku), a to na účet určený Jediným akcionářem, pokud mezi Společností a Jediným akcionářem nebude dohodnuto něco jiného. 8. Jediný akcionář upíše Akcie po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, a to ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdější ch předpisů, s tím, že upisování Akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku (dále jen "Smlouva o upsání akcií"). Společnost je povinna doručit Jedinému akcionáři návrh Smlouvy o upsání akcií do 3 (slovy: tří) pracovních dnů ode dne podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře do obchodního rejstříku příslušnému soudu. 9. Lhůta pro upisování Akcií, tj. lhůta pro uzavření Smlouvy o upsání akcií ze strany Jediného akcionáře, se stanoví na 14 (slovy: čtrnáct) dnů od doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií Jedinému akcionáři ze strany Společnosti; pro vyloučení pochybností s e výslovně připouští, že účinky doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií Jedinému akcionáři nastanou též doručením návrhu k rukám zmocněnce Jediného akcionáře a že k uzavření Smlouvy o upsání akcií může dojít též zmocněncem jednajícím jménem Jediného akcion áře. Jedinému akcionáři bude oznámen počátek běhu této lhůty doručením návrhu Smlouvy o upsání akcií ze strany Společnosti (případně k rukám zmocněnce Jediného akcionáře). Místem pro upisování Akcií, tj. místem pro uzavření Smlouvy o upsání akcií, se stan oví sídlo Společnosti. 10. Jediný akcionář je povinen splatit Nepeněžité vklady a uhradit emisní kurs všech Akcií do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od uzavření Smlouvy o upsání akcií. Nepeněžité vklady budou splaceny v sídle Společnosti, a to do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií. Ke splacení Nepeněžitých vkladů a k úhradě emisního kursu Akcií dojde uzavřením smlouvy o nepeněžitých vkladech, jejíž návrh př edloží Společnost Jedinému akcionáři při uzavření Smlouvy o upsání akcií. Pro vyloučení pochybností se výslovně připouští, že účinky doručení návrhů výše uvedených smluvních dokumentů podle předcházejících bodů Jedinému akcionáři nastanou též doručením takových návrhů k rukám zmocněnce Jediného akcionáře a že k uzavření takovýc h smluvních dokumentů může dojít též zmocněncem jednajícím jménem Jediného akcionáře. 28.4.2011 - 28.4.2011
Společnost New World Resources N.V. (dále jen "Jediný akcionář") přijala dne 8.2.2011 při výkonu působnosti valné hromady společnosti OKD, a.s. (dále jen "Společnost") ve smyslu § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, níže uvede né rozhodnutí Jediného akcionáře. 1. Základní kapitál Společnosti v dosavadní výši 8 424 000 000,- Kč (slovy: osm miliard čtyři sta dvacet čtyři milionů korun českých) se zvyšuje o částku 117 000 000,- Kč (slovy: jedno sto sedmnáct milionů korun českých) na novou výši 8 541 000 000,- Kč (slovy: osm miliard pět set čtyřicet jedna milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje nepeněžitými vklady, a to: a) nepeněžitým vkladem Jediného akcionáře, který spočívá v právech Jediného akcionáře ze Smlouvy o dodávce zařízení uzavřené dne 14.12.2010 pod originálním názvem "Equipment Supply Contract" mezi Jediným akcionářem jako kupujícím, a společností Bucyrus E urope GmbH, jako prodávajícím. Předmětem nepeněžitého vkladu mají být ta práva, jež má podle této smlouvy Jediný akcionář ve vztahu k důlnímu zařízení, které je v původním textu přiloženého opisu této smlouvy označeno jako "Darkov III Mid Seam Longwall Se t" a specifikováno v této smlouvě, avšak vždy s výjimkou takových práv z této smlouvy, u nichž jejich vložení neumožňují právní předpisy, a takových práv z této smlouvy, která souvisejí výlučně s placením kupní ceny (např. právo na slevu z kupní ceny). Uvedený nepeněžitý vklad (dále jen "Nepeněžitý vklad č. 1") je blíže specifikován ve znaleckém posudku, jak je popsán níže v bodě 3; b) nepeněžitým vkladem Jediného akcionáře, který spočívá v právech Jediného akcionáře z Kupní smlouvy uzavřené dne 10.12.2010 pod originálním názvem "Contract of Sale" mezi Jediným akcionářem jako kupujícím, a společností Eickhoff Bergbautechnik GmbH, jak o prodávajícím. Předmětem nepeněžitého vkladu mají být ta práva, jež má podle této smlouvy Jediný akcionář ve vztahu k důlnímu zařízení, které je v původním textu přiloženého opisu této smlouvy označeno jako "Equipment" a specifikováno v této smlouvě, av šak s vždy výjimkou takových práv z této smlouvy, u nichž jejich vložení neumožňují právní předpisy, a takových práv z této smlouvy, která souvisejí výlučně s placením kupní ceny (např. právo na slevu z kupní ceny). Uvedený nepeněžitý vklad (dále jen "Nepeněžitý vklad č. 2") je blíže specifikován ve znaleckém posudku, jak je popsán níže v bodě 3; c) nepeněžitým vkladem Jediného akcionáře, který spočívá v právech Jediného akcionáře ze Smlouvy o kontrole kvality, která byla uzavřena mezi Jediným akcionářem jako objednatelem, a společností RAG Mining Solutions GmbH, jako poskytovatelem, a to na zákla dě nabídky společnosti RAG Mining Solutions GmbH č. 1358-2/10 ze dne 22.11.2010, akceptované Jediným akcionářem. Uvedený nepeněžitý vklad (dále jen "Nepeněžitý vklad č. 3") je blíže specifikován ve znaleckém posudku, jak je popsán níže v bodě 3; (Nepeněžitý vklad č. 1, Nepeněžitý vklad č. 2 a Nepeněžitý vklad č. 3 dále společně jen "Nepeněžité vklady"). 3. Nepeněžité vklady č. 1, 2 a 3 celkem byly oceněny na částku 702 831 834,- Kč (slovy: sedm set dva milionů osm set třicet jedna tisíc osm set třicet čtyři korun českých), a to znaleckým posudkem č. 3/23979122/11 ze dne 3.2.2011, vypracovaným znalcem - společností E & Y Valuations s.r.o., se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 10, PSČ 12000, IČ: 16190581, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2483 (dále jen "E & Y Valuations"). Jediný akcionář uvedená ocenění Nepeněžitých vkladů schvaluje. 4. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 585 (slovy: pět set osmdesát pět) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 200 000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) (dále jen "Akcie"); Akcie budou v soulad u s čl. 7 odst. 4 stanov Společnosti vydány jako jedna hromadná listina nahrazující jednotlivé listinné akcie. 5. Jediný akcionář, který je jediným akcionářem Společnosti, nemá přednostní právo na úpis Akcií. 6. S ohledem na to, že Jediný akcionář v tomto případě nedisponuje přednostním právem na úpis Akcií, budou všechny Akcie upsány Jediným akcionářem jako předem určeným zájemcem. 7. Celkový emisní kurs všech upisovaných Akcií činí 692 075 475,- Kč (slovy: šest set devadesát dva milionů sedmdesát pět tisíc čtyři sta sedmdesát pět korun českých), z čehož 117 000 000,- Kč (slovy: jedno sto sedmnáct milionů korun českých) odpovídá sou hrnu jmenovitých hodnot Akcií a 575 075 475,- Kč (slovy: pět set sedmdesát pět milionů sedmdesát pět tisíc čtyři sta sedmdesát pět korun českých) představuje celkové emisní ážio. Emisní kurs jedné upisované Akcie tak činí 1 183 035,- Kč (slovy: jeden mili on jedno sto osmdesát tři tisíc třicet pět korun českých). Částka ve výši 10 756 359,- Kč (slovy: deset milionů sedm set padesát šest tisíc tři sta padesát devět korun českých), která odpovídá rozdílu mezi součtem hodnot Nepeněžitých vkladů a celkovým emisním kursem Akcií, bude Společností vyplacena Jedinému akc ionáři (v souladu s § 204 odst. 1 a § 163a odst. 3 obchodního zákoníku), a to na účet určený Jediným akcionářem, pokud mezi Společností a Jediným akcionářem nebude dohodnuto něco jiného. 8. Jediný akcionář upíše Akcie po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, a to ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdější ch předpisů, s tím, že upisování Akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku (dále jen "Smlouva o upsání akcií"). Společnost je povinna doručit Jedinému akcionáři návrh Smlouvy o upsání akcií do 3 (slovy: tří) pracovních dnů ode dne podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře do obchodního rejstříku příslušnému soudu. 9. Lhůta pro upisování Akcií, tj. lhůta pro uzavření Smlouvy o upsání akcií ze strany Jediného akcionáře, se stanoví na 14 (slovy: čtrnáct) dnů od doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií Jedinému akcionáři ze strany Společnosti; pro vyloučení pochybností s e výslovně připouští, že účinky doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií Jedinému akcionáři nastanou též doručením návrhu k rukám zmocněnce Jediného akcionáře a že k uzavření Smlouvy o upsání akcií může dojít též zmocněncem jednajícím jménem Jediného akcion áře. Jedinému akcionáři bude oznámen počátek běhu této lhůty doručením návrhu Smlouvy o upsání akcií ze strany Společnosti (případně k rukám zmocněnce Jediného akcionáře). Místem pro upisování Akcií, tj. místem pro uzavření Smlouvy o upsání akcií, se stan oví sídlo Společnosti. 10. Jediný akcionář je povinen splatit Nepeněžité vklady a uhradit emisní kurs všech Akcií do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od uzavření Smlouvy o upsání akcií. Nepeněžité vklady budou splaceny v sídle Společnosti, a to do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií. Ke splacení Nepeněžitých vkladů a k úhradě emisního kursu Akcií dojde uzavřením smlouvy o nepeněžitých vkladech, jejíž návrh př edloží Společnost Jedinému akcionáři při uzavření Smlouvy o upsání akcií. Pro vyloučení pochybností se výslovně připouští, že účinky doručení návrhů výše uvedených smluvních dokumentů podle předcházejících bodů Jedinému akcionáři nastanou též doručením takových návrhů k rukám zmocněnce Jediného akcionáře a že k uzavření takovýc h smluvních dokumentů může dojít též zmocněncem jednajícím jménem Jediného akcionáře. 11.2.2011 - 14.2.2011
Společnost New World Resources N.V. (dále jen "Jediný akcionář") přijala dne 13.1.2011 při výkonu působnosti valné hromady společnosti OKD, a.s. (dále jen "Společnost") ve smyslu § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, níže uveden é rozhodnutí Jediného akcionáře. 1. Základní kapitál Společnosti v dosavadní výši 8.401.000.000,- Kč (slovy: osm miliard čtyři sta jedna milionů korun českých) se zvyšuje o částku 23.000.000,- Kč (slovy: dvacet tři milionů korun českých) na novou výši 8.424.000.000,- Kč (slovy: osm milia rd čtyři sta dvacet čtyři milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje nepeněžitými vklady, a to: (a) nepeněžitým vkladem Jediného akcionáře, který spočívá v právech Jediného akcionáře z Kupní smlouvy č. 4 uzavřené dne 29.11.2010 ( slovy: dvacátého-devátého listopadu roku dvatisícedeset ) pod originálním názvem "Contract of Sale No. 4" mezi společnos tí NWR jako kupujícím, a společností dh mining system GmbH, jako prodávajícím. Předmětem nepeněžitého vkladu mají být ta práva, jež má podle této smlouvy společnost NWR ve vztahu k důlním zařízením, která jsou v původním textu přiloženého opisu této smlou vy souhrnně označena jako "Equipment" a jednotlivě specifikována v této smlouvě v bodě 2.2. jako a) "dh R75 Roadheader" a b) "Backup System", avšak vždy s výjimkou takových práv z této smlouvy, u nichž jejich vložení neumožňují právní předpisy, a takových práv z této smlouvy, která souvisejí výlučně s placením kupní ceny (např. právo na slevu z kupní ceny). Uvedený nepeněžitý vklad (dále jen "Nepeněžitý vklad č. 1") je blíže specifikován ve znaleckém posudku, jak je popsán níže v bodě 3; b) nepeněžitým vkladem Jediného akcionáře, který spočívá v právech Jediného akcionáře z Kupní a opční smlouvy uzavřené dne 22.11.2010 ( slovy: dvacátéhodruhého listopadu roku dvatisícedeset ) pod originálním názvem "dh R 75 Roadheader Contract of Option a nd Sale" mezi společností NWR jako kupujícím, a společností dh mining system GmbH, jako prodávajícím. Předmětem nepeněžitého vkladu mají být ta práva, jež má podle této smlouvy společnost NWR ve vztahu k důlnímu zařízení, které je v původním textu přilože ného opisu této smlouvy označeno jako "Equipment" a specifikováno v této smlouvě jako "dh R75 Roadheader unit", avšak vždy s výjimkou takových práv z této smlouvy, u nichž jejich vložení neumožňují právní předpisy, a takových práv z této smlouvy, která so uvisejí výlučně s placením kupní ceny (např. právo na slevu z kupní ceny). Uvedený nepeněžitý vklad (dále jen "Nepeněžitý vklad č. 2") je blíže specifikován ve znaleckém posudku, jak je popsán níže v bodě 3; (Nepeněžitý vklad č. 1 a Nepeněžitý vklad č. 2 dále společně jen "Nepeněžité vklady"). 3. Nepeněžité vklady č. 1 a 2 celkem byly oceněny na částku 143 298 063,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet tři milionů dvě stě devadesát osm tisíc šedesát tři korun českých), a to znaleckým posudkem č. 1/23916827/11 ze dne 10.1.2011, vypracovaným znalcem - společností E & Y Valuations s.r.o., se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 10, PSČ 12000, IČ: 16190581, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2483 (dále jen "E & Y Valuations"). Jediný akcionář uvedená ocenění Nepeněžitých vkladů schvaluje. 4. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 115 (slovy: jedno sto patnáct) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) (dále jen "Akcie"); Akcie budou v souladu s čl. 7 odst. 4 stanov Společnosti vydány jako jedna hromadná listina nahrazující jednotlivé listinné akcie. 5. Jediný akcionář, který je jediným akcionářem Společnosti, nemá přednostní právo na úpis Akcií. 6. S ohledem na to, že Jediný akcionář v tomto případě nedisponuje přednostním právem na úpis Akcií, budou všechny Akcie upsány Jediným akcionářem jako předem určeným zájemcem. 7. Celkový emisní kurs všech upisovaných Akcií činí 139 165 410,- Kč (slovy: jedno sto třicet devět milionů jedno sto šedesát pět tisíc čtyři sta deset korun českých), z čehož 23 000 000,- Kč (slovy: dvacet tři milionů korun českých) odpovídá souhrnu jmen ovitých hodnot Akcií a 116 165 410,- Kč (slovy: jedno sto šestnáct milionů jedno sto šedesát pět tisíc čtyři sta deset korun českých) představuje celkové emisní ážio. Emisní kurs jedné upisované Akcie tak činí 1 210 134,- Kč (slovy: jeden milion dvě stě d eset tisíc jedno sto třicet čtyři korun českých). Částka ve výši 4 132 653,- Kč (slovy: čtyři miliony jedno sto třicet dva tisíc šest set padesát tři korun českých), která odpovídá rozdílu mezi součtem hodnot Nepeněžitých vkladů a celkovým emisním kursem Akcií, bude Společností vyplacena Jedinému akcion áři (v souladu s § 204 odst. 1 a § 163a odst. 3 obchodního zákoníku), a to na účet určený Jediným akcionářem, pokud mezi Společností a Jediným akcionářem nebude dohodnuto něco jiného. 8. Jediný akcionář upíše Akcie po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, a to ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdější ch předpisů, s tím, že upisování Akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku (dále jen "Smlouva o upsání akcií"). Společnost je povinna doručit Jedinému akcionáři návrh Smlouvy o upsání akcií do 3 (slovy: tří) pracovních dnů ode dne podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře do obchodního rejstříku příslušnému soudu. 9. Lhůta pro upisování Akcií, tj. lhůta pro uzavření Smlouvy o upsání akcií ze strany Jediného akcionáře, se stanoví na 14 (slovy: čtrnáct) dnů od doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií Jedinému akcionáři ze strany Společnosti; pro vyloučení pochybností s e výslovně připouští, že účinky doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií Jedinému akcionáři nastanou též doručením návrhu k rukám zmocněnce Jediného akcionáře a že k uzavření Smlouvy o upsání akcií může dojít též zmocněncem jednajícím jménem Jediného akcion áře. Jedinému akcionáři bude oznámen počátek běhu této lhůty doručením návrhu Smlouvy o upsání akcií ze strany Společnosti (případně k rukám zmocněnce Jediného akcionáře). Místem pro upisování Akcií, tj. místem pro uzavření Smlouvy o upsání akcií, se stan oví sídlo Společnosti. 10. Jediný akcionář je povinen splatit Nepeněžité vklady a uhradit emisní kurs všech Akcií do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od uzavření Smlouvy o upsání akcií. Nepeněžité vklady budou splaceny v sídle Společnosti, a to do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií. Ke splacení Nepeněžitých vkladů a k úhradě emisního kursu Akcií dojde uzavřením smlouvy o nepeněžitých vkladech, jejíž návrh př edloží Společnost Jedinému akcionáři při uzavření Smlouvy o upsání akcií. Pro vyloučení pochybností se výslovně připouští, že účinky doručení návrhů výše uvedených smluvních dokumentů podle předcházejících bodů Jedinému akcionáři nastanou též doručením takových návrhů k rukám zmocněnce Jediného akcionáře a že k uzavření takovýc h smluvních dokumentů může dojít též zmocněncem jednajícím jménem Jediného akcionáře. 17.1.2011 - 21.1.2011
Společnost New World Resources N.V. (dále jen "Jediný akcionář") přijala dne 1.11.2010 při výkonu působnosti valné hromady společnosti OKD, a.s. (dále jen "Společnost") ve smyslu § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, níže uved ené rozhodnutí Jediného akcionáře. Důvodem zvýšení základního kapitálu je skutečnost, že společnost může nepeněžitý vklad využít vzhledem ke svému předmětu podnikání a tento vklad je v důležitém zájmu Společnosti. 1. Základní kapitál Společnosti v dosavadní výši 8 372 000 000,- Kč (slovy: osm miliard tři sta sedmdesát dva milionů korun českých) se zvyšuje o částku 29.000.000,- Kč (slovy: dvacet devět milionů korun českých) na novou výši 8.401.000.000,- Kč (slovy: osm miliard čtyři sta jedna milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje nepeněžitým vkladem Jediného akcionáře, který spočívá v těchto strojích a zařízeních: - razicí kombajn ("roadheader complex") MR 220/240X Ex, související zařízení a náhradní díly pro Důl ČSM na adrese Stonava 1077, PSČ 735 34 (Zařízení A pro Důl ČSM); - zařízení ("equipment") pro razicí kombajn MR 340X Ex pro Důl ČSM na adrese Stonava 1077, PSČ 735 34 (Zařízení B pro Důl ČSM); - razicí kombajn ("roadheader complex") MR 220/240X Ex, související zařízení a náhradní díly pro Důl Darkov na adrese Karviná-Doly 2179, PSČ 735 06 (Zařízení pro Důl Darkov). Tyto jsou pak blíže specifikovány ve znaleckém posudku, jak je tento popsán níže v bodě 3. 3. Nepeněžitý vklad byl oceněn na částku 171.112.614,- Kč (slovy: sto sedmdesát jedna milionů sto dvanáct tisíc šest set čtrnáct korun českých), a to znaleckým posudkem č. 22/23636017/10 ze dne 26.10.2010, vypracovaným znalcem - společností E & Y Valuat ions s.r.o., se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 10, PSČ 12000, IČ: 16190581, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2483 (dále jen "E & Y Valuations"). Jediný akcionář uvedené ocenění Nepeněžitého vkladu schvaluje. 4. Za Nepeněžitý vklad bude vydáno 145 (slovy: sto čtyřicet pět) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 200 000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) (dále jen "Akcie"); Akcie budou v souladu s čl. 7 odst . 4 stanov Společnosti vydány jako jedna hromadná listina nahrazující jednotlivé listinné akcie. 5. S ohledem na to, že Jediný akcionář v tomto případě nedisponuje přednostním právem na úpis Akcií, budou všechny Akcie upsány Jediným akcionářem jako předem určeným zájemcem. 6. Celkový emisní kurs všech upisovaných Akcií činí 142.130.160,- Kč (slovy: sto čtyřicet dva milionů sto třicet tisíc sto šedesát korun českých), z čehož 29.000.000,- Kč (slovy: dvacet devět milionů korun českých) odpovídá souhrnu jmenovitých hodnot A kcií a 113.130.160,- Kč (slovy: sto třináct milionů sto třicet tisíc sto šedesát korun českých) představuje celkové emisní ážio. Emisní kurs jedné upisované Akcie tak činí 980.208,- Kč (slovy: devět set osmdesát tisíc dvě stě osm korun českých). Částka ve výši 28.982.454,- Kč (slovy: dvacet osm milionů devět set osmdesát dva tisíc čtyři sta padesát čtyři korun českých), která odpovídá rozdílu mezi hodnotou Nepeněžitého vkladu a celkovým emisním kursem Akcií, bude Společností vyplacena Jedinému ak cionáři (v souladu s § 204 odst. 1 a § 163a odst. 3 obchodního zákoníku), a to na účet určený Jediným akcionářem, pokud mezi Společností a Jediným akcionářem nebude dohodnuto něco jiného. 7. Jediný akcionář upíše Akcie po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, a to ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějš ích předpisů, s tím, že upisování Akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku (dále jen "Smlouva o upsání akcií"). Společnost je povinna doručit Jedinému akcionáři návrh Smlouvy o upsání akcií do 3 (slovy: tří) pracovních dnů ode dne podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře do obchodního rejstříku příslušnému soudu. 8. Lhůta pro upisování Akcií, tj. lhůta pro uzavření Smlouvy o upsání akcií ze strany Jediného akcionáře, se stanoví na 14 (slovy: čtrnáct) dnů od doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií Jedinému akcionáři ze strany Společnosti; pro vyloučení pochybností se výslovně připouští, že účinky doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií Jedinému akcionáři nastanou též doručením návrhu k rukám zmocněnce Jediného akcionáře a že k uzavření Smlouvy o upsání akcií může dojít též zmocněncem jednajícím jménem Jediného akcio náře. Jedinému akcionáři bude oznámen počátek běhu této lhůty doručením návrhu Smlouvy o upsání akcií ze strany Společnosti (případně k rukám zmocněnce Jediného akcionáře). Místem pro upisování Akcií, tj. místem pro uzavření Smlouvy o upsání akcií, se sta noví sídlo Společnosti. 9. Nepeněžitý vklad bude splacen v sídle Společnosti, a to do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií. Ke splacení Nepeněžitého vkladu a k úhradě emisního kursu Akcií dojde uzavřením smlouvy o nepeněžitém vkladu, jejíž návrh předloží Společnost Jedinému akcionáři při uzavření Smlouvy o upsání akcií. Pro vyloučení pochybností se výslovně připouští, že účinky doručení návrhů výše uvedených smluvních dokumentů podle předcházejících bodů Jedinému akcionáři nastanou též doručením takových návrhů k rukám zmocněnce Jediného akcionáře a že k uzavření takovýc h smluvních dokumentů může dojít též zmocněncem jednajícím jménem Jediného akcionáře. 12.11.2010 - 16.11.2010
Dne 31.5.2010 byla podle § 476 a násl. obchodního zákoníku uzavřena mezi prodávajícím OKD, a.s. a kupujícím VÍTKOVICE HOLDING, a.s. se sídlem Ostrava-Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ 25816039 Smlouva o prodeji části podniku. Předmětem prodeje pod le této smlouvy je část podniku prodávajícího sloužící k provozování samostatné organizační složky nezapsané v obchodním rejstříku s názvem Hornické muzeum se sídlem Ostrava-Petřkovice, Pod Landekem 64, PSČ: 725 29, s právními účinky převodu části podniku dne 1.6.2010. 9.6.2010
Společnost New World Resources N.V. (dále jen "Jediný akcionář") přijala dne 24.5.2010 při výkonu působnosti valné hromady společnosti OKD, a.s. (dále jen "Společnost") ve smylsu § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, níže uveden é Jediného akcionáře. Důvodem zvýšení základního kapitálu je skutečnost, že společnost může nepeněžité vklady využít vzhledem ke svému předmětu podnikání a tyto vklady jsou v důležitém zájmu Společnosti. 1. Základní kapitál Společnosti v dosavadní výši 8.217.000.000,- Kč (slovy: osm miliard dvě stě sedmnáct milionů korun českých) se zvyšuje o částku 155.000.000,- Kč (slovy: jedno sto padesát pět milionů korun českých) na novou výši 8.372.000.000,- Kč (slo vy: osm miliard tři sta sedmdesát dva miliony korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Základní kapitál bude zvýšen nepeněžitými vklady, a to: a) nepeněžitým vkladem Jediného akcionáře, který spočívá v právech Jediného akcionáře z AFC Smlouvy na dodávku, která byla uzavřena dne 26.4.2010 pod originálním názvem "AFC Supply Contract" mezi Jediným akcionářem jako kupujícím, a společností Bucyrus E urope GmbH, jako prodávajícím. Předmětem nepeněžitého vkladu budou ta práva, jež má podle této smlouvy Jediný akcionář ve vztahu k důlním zařízením, která jsou v původním textu této smlouvy označena jako "Equipment" a jednotlivě specifikována v této smlou vě, avšak vždy s výjimkou takových práv z této smlouvy, u nichž jejich vložení neumožňují právní předpisy, a takových práv z této smlouvy, která souvisejí výlučně s placením kupní ceny (např. právo na slevu z kupní ceny). Uvedený nepeněžitý vklad (dále jen "Nepeněžitý vklad č. 1") je blíže specifikován ve znaleckém posudku, jak je popsán níže v bodě 3; b) nepeněžitým vkladem Jediného akcionáře, který spočívá v právech Jediného akcionáře ze Smlouvy o dodávce zařízení fáze II uzavřené dne 16.6.2008 pod originálním názvem "Equipment Supply Contract Phase II" mezi Jediným akcionářem jako kupujícím, a spole čností Bucyrus Europe GmbH, jako prodávajícím, ve znění Dodatkové dohody (č. IX) uzavřené dne 7.5.2010 pod originálním názvem "Amendment Agreement (No. IX) mezi společností NWR jako kupujícím, společností Bucyrus Europe GmbH, jako prodávajícím a Společnos tí jako třetí stranou. Předmětem nepeněžitého vkladu budou ta práva, jež má podle této smlouvy Jediný akcionář ve vztahu k důlním zařízením, která jsou určena pro těžbu a jsou v původním textu této smlouvy označena jako "Ancillary Components" a jednotlivě specifikována v této smlouvě, avšak s vždy výjimkou takových práv z této smlouvy, u nichž jejich vložení neumožňují právní předpisy, a takových práv z této smlouvy, která souvisejí výlučně s placením kupní ceny (např. právo na slevu z kupní ceny). Uvedený nepeněžitý vklad (dále jen "Nepeněžitý vklad č. 2") je blíže specifikován ve znaleckém posudku, jak je popsán níže v bodě 3; c) nepeněžitým vkladem Jediného akcionáře, který spočívá v právech Jediného akcionáře ze Smlouvy o kontrole kvality, která byla uzavřena mezi Jediným akcionářem jako objednatelem, a společností RAG Mining Solutions GmbH, jako poskytovatelem, a to na zákl adě nabídky společnosti RAG Mining Solutions GmbH č. 1227-2/10 ze dne 24.3.2010, učiněné pod originálním názvem "Quality checks during production and overhaul", akceptované Jediným akcionářem. Předmětem nepeněžitého vkladu budou ta práva, jež má podle tét o smlouvy Jediný akcionář a jsou jednotlivě specifikována v této smlouvě. Uvedený nepeněžitý vklad (dále jen "Nepeněžitý vklad č. 3") je blíže specifikován ve znaleckém posudku, jak je popsán níže v bodě 3; (Nepeněžitý vklad č. 1, Nepeněžitý vklad č. 2 a Nepeněžitý vklad č. 3 dále společně jen "Nepeněžité vklady"). 3. Nepeněžité vklady č. 1, 2 a 3 celkem byly oceněny na částku 928 165 288,- Kč (slovy: devět set dvacet osm milionů jedno sto šedesát pět tisíc dvě stě osmdesát osm korun českých), a to znaleckým posudkem č. 11/22652047/10 ze dne 21.5.2010, vypracovaný m znalcem - společností E & Y Valuations s.r.o., se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 10, PSČ 12000, IČ: 16190581, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2483 (dále jen "E & Y Valuations"). Jediný akcionář uvedená ocenění Nepeněžitých vkladů schvaluje. 4. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 775 (slovy: sedm set sedmdesát pět) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) (dále jen "Akcie"); Akcie budou v sou ladu s čl. 7 odst. 4 stanov Společnosti vydány jako jedna hromadná listina nahrazující jednotlivé listinné akcie. 5. Jediný akcionář, který je jediným akcionářem Společnosti, nemá přednostní právo na úpis Akcií. 6. S ohledem na to, že Jediný akcionář v tomto případě nedisponuje přednostním právem na úpis Akcií, budou všechny Akcie upsány Jediným akcionářem jako předem určeným zájemcem. 7. Celkový emisní kurs všech upisovaných Akcií činí 918 542 400,- Kč (slovy: devět set osmnáct milionů pět set čtyřicet dva tisíc čtyři sta korun českých), z čehož 155.000.000,- Kč (slovy: jedno sto padesát pět milionů korun českých) odpovídá souhrnu jmen ovitých hodnot akcií a 763 542 400,- Kč (slovy: sedm set šedesát tři milionů pět set čtyřicet dva tisíc čtyři sta korun českých) představuje celkové emisní ážio. Emisní kurs jedné upisované Akcie o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč tak činí 1 185 216,- Kč (slovy: jeden milion jedno sto osmdesát pět tisíc dvě stě šestnáct korun českých). 7. Částka ve výši 9 622 888,- Kč (slovy: devět milionů šest set dvacet dva tisíc osm set osmdesát osm korun českých), která odpovídá rozdílu mezi součtem hodnot Nepeněžitých vkladů a celkovým emisním kursem Akcií, bude Společností vyplacena Jedinému akci onáři (v souladu s § 204 odst. 1 a § 163a odst. 3 obchodního zákoníku), a to na účet určený Jediným akcionářem, pokud mezi Společností a Jediným akcionářem nebude dohodnuto něco jiného. 8. Jediný akcionář upíše Akcie po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, a to ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že upisování Akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku (dále jen "Smlouva o upsání akcií". Společnost je povinna doručit Jedinému akcionáři návrh Smlouvy o upsání akcií do 3 (slovy: tří) pracovních dnů ode dne podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře do obchodního rejstříku příslušnému soudu. 9. Lhůta pro upisování Akcií, tj. lhůta pro uzavření Smlouvy o upsání akcií ze strany Jediného akcionáře, se stanoví na 14 (slovy: čtrnáct) dnů od doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií Jedinému akcionáři ze strany Společnosti; pro vyloučení pochybností se výslovně připouští, že účinky doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií Jedinému akcionáři nastanou též doručením návrhu k rukám zmocněnce Jediného akcionáře a že k uzavření Smlouvy o upsání akcií může dojít též zmocněncem jednajícím jménem Jediného akcio náře. Jedinému akcionáři bude oznámen počátek běhu této lhůty doručením návrhu Smlouvy o upsání akcií ze strany Společnosti (případně k rukám zmocněnce Jediného akcionáře). Místem pro upisování Akcií, tj. místem pro uzavření Smlouvy o upsání akcií, se st anoví sídlo Společnosti. 10. Jediný akcionář je povinen splatit Nepeněžité vklady a uhradit emisní kurs všech Akcií do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od uzavření Smlouvy o upsání akcií. Nepeněžité vklady budou splaceny v sídle Společnosti, a to do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií. Ke splacení Nepeněžitých vkladů a k úhradě emisního kursu Akcií dojde uzavřením smlouvy o nepeněžitých vkladech, jejíž návrh p ředloží Společnost Jedinému akcionáři při uzavření Smlouvy o upsání akcií. Pro vyloučení pochybností se výslovně připouští, že účinky doručení návrhů výše uvedených smluvních dokumentů podle předcházejících bodů Jedinému akcionáři nastanou též doručením takových návrhů k rukám zmocněnce Jediného akcionáře a že k uzavření takovýc h smluvních dokumentů může dojít též zmocněncem jednajícím jménem Jediného akcionáře. 27.5.2010 - 31.5.2010
Společnost New World Resources N.V. (dále jen " Jediný akcionář") přijala dne 24.3.2010 při výkonu působnosti valné hromady společnosti OKD, a.s. (dále jen "Společnost") ve smyslu § 190 zákona č. 513/191 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, níže uveden é rozhodnutí Jediného akcionáře. Důvodem zvýšení základního kapitálu je skutečnost, že společnost může nepeněžité vklady využít vzhledem ke svému předmětu podnikání a tyto vklady jsou v důležitém zájmu Společnosti. 1. Základní kapitál Společnosti v dosavadní výši 8.150.000.000,- Kč (slovy: osm miliard jedno sto padesát milionů korun českých) se zvyšuje o částku 67.000.000,- Kč (slovy: šedesát sedm milionů korun českých) na novou výši 8.217.000.000,- Kč (slovy: osm m iliard dvě sta sedmnáct milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje nepeněžitými vklady, a to: a) nepeněžitým vkladem Jediného akcionáře, který spočívá v právech Jediného akcionáře ze Smlouvy o prodeji č. 3, která byla uzavřena dne 23.2.2010 pod originálním názvem "Contract of Sale No. 3" mezi Jediným akcionářem jako kupujícím, a společností dh mi ning systems GmbH, jako prodávajícím. Předmětem nepeněžitého vkladu budou ta práva, jež má podle této smlouvy Jediný akcionář ve vztahu k důlním zařízením, která jsou v původním textu této smlouvy označena jako "Equipment" a jednotlivě specifikována v tét o smlouvě, avšak vždy s výjimkou takových práv z této smlouvy, u nichž jejich vložení neumožňují právní předpisy, a takových práv z této smlouvy, která souvisejí výlučně s placením kupní ceny (např. právo na slevu z kupní ceny). Uvedený nepeněžitý vklad (dále jen "Nepeněžitý vklad č. 1") je blíže specifikován ve znaleckém posudku, jak je popsán níže v bodě 3; b) nepeněžitým vkladem Jediného akcionáře, který spočívá v právech Jediného akcionáře ze Smlouvy o dodávce č. 1/02/2010, která byla uzavřena dne 23.2.2010 pod originálním názvem "Delivery Contract No. 1/02/2010" mezi společností NWR jako kupujícím, a spol ečností Sandvik Mining and Construction Sp. z o.o., jako prodávajícím. Předmětem nepeněžitého vkladu budou ta práva, jež má podle této smlouvy Jediný akcionář ve vztahu k důlním zařízením, která jsou určena pro těžbu a jsou v původním textu této smlouvy o značena jako "Roadheader Systems and Equipment" a jednotlivě specifikována v této smlouvě, avšak s vždy výjimkou takových práv z této smlouvy, u nichž jejich vložení neumožňují právní předpisy, a takových práv z této smlouvy, která souvisejí výlučně s pl acením kupní ceny (např. právo na slevu z kupní ceny). Uvedený nepeněžitý vklad (dále jen "Nepeněžitý vklad č. 2") je blíže specifikován ve znaleckém posudku, jak je popsán níže v bodě 3; c) nepeněžitým vkladem Jediného akcionáře, který spočívá v právech Jediného akcionáře ze Smlouvy o prodeji, která byla uzavřena dne 22.2.2010 pod originálním názvem "Contract of Sale" mezi společností NWR jako kupujícím, a společností Eickhoff Bergbautech nik GmbH, jako prodávajícím. Předmětem nepeněžitého vkladu budou ta práva, jež má podle této smlouvy Jediný akcionář ve vztahu k důlním zařízením, která jsou určena pro těžbu a jsou v původním textu této smlouvy označena jako "Roadheader Systems and Equip ment" a jednotlivě specifikována v této smlouvě, avšak s vždy výjimkou takových práv z této smlouvy, u nichž jejich vložení neumožňují právní předpisy, a takových práv z této smlouvy, která souvisejí výlučně s placením kupní ceny (např. právo na slevu z k upní ceny). Uvedený nepeněžitý vklad (dále jen "Nepeněžitý vklad č. 3") je blíže specifikován ve znaleckém posudku, jak je popsán níže v bodě 3 (Nepeněžitý vklad č. 1, Nepeněžitý vklad č. 2 a Nepeněžitý vklad č. 3 dále společně jen "Nepeněžité vklady"); 3. Nepeněžité vklady č. 1, 2 a 3 celkem byly oceněny na částku 400.003.640,- Kč (slovy: čtyři sta milionů tři tisíce šest set čtyřicet korun českých, vypracovaným znalcem - společností E & Y Valuations s.r.o., se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 10, PSČ 12000 , IČ: 16190581, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2483 (dále jen "E & Y Valuations"). Jediný akcionář uvedená ocenění Nepeněžitých vkladů schvaluje. 4. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 335 (slovy: tři sta třicet pět) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) (dále jen "Akcie"); Akcie budou v souladu s čl. 7 odst. 4 stanov Společnosti vydány jako jedna hromadná listina nahrazující jednotlivé listinné akcie. 5. Jediný akcionář, který je jediným akcionářem Společnosti, nemá přednostní právo na úpis Akcií. 6. S ohledem na to, že Jediný akcionář v tomto případě nedisponuje přednostním právem na úpis Akcií, budou všechny Akcie upsány Jediným akcionářem jako předem určeným zájemcem. 7. Celkový emisní kurs všech upisovaných Akcií činí 398.141.805,- Kč (slovy: tři sta devadesát osm milionů jedno sto čtyřicet jedna tisíc osm set pět korun českých), z čehož 67.000.000,- Kč (slovy: šedesát sedm milionů korun českých) odpovídá souhrnu jmen ovitých hodnot Akcií a 331.141.805,- Kč (slovy: tři sta třicet jedna milionů jedno sto čtyřicet jeden tisíc osm set pět korun českých) představuje celkové emisní ážio. Emisní kurs jedné upisované Akcie tak činí 1.188.483,- Kč (slovy: jeden milion jedno st o osmdesát osm tisíc čtyři sta osmdesát tři korun českých). Částka ve výši 1 861 835,- Kč (slovy: jeden milion osm set šedesát jedna tisíc osm set třicet pět korun českých), která odpovídá rozdílu mezi součtem hodnot Nepeněžitých vkladů a celkovým emisním kursem Akcií, bude Společností vyplacena Jedinému akcionáři (v souladu s § 204 odst. 1 a § 163a odst. 3 obchodního zákoníku), a to na účet určený Jediným akcionářem, pokud mezi Společností a Jediným akcionářem nebude dohodnuto něco jiného. 8. Jediný akcionář upíše Akcie po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, a to ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdější ch předpisů, s tím, že upisování Akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku (dále jen "Smlouva o upsání akcií"). Společnost je povinna doručit Jedinému akcionáři návrh Smlouvy o upsání akcií do 3 (slovy: tří) pracovních dnů ode dne podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře do obchodního rejstříku příslušnému soudu. 9. Lhůta pro upisování Akcií, tj. lhůta pro uzavření Smlouvy o upsání akcií ze strany Jediného akcionáře, se stanoví na 14 (slovy: čtrnáct) dnů od doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií Jedinému akcionáři ze strany Společnosti; pro vyloučení pochybností s e výslovně připouští, že účinky doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií Jedinému akcionáři nastanou též doručením návrhu k rukám zmocněnce Jediného akcionáře a že k uzavření Smlouvy o upsání akcií může dojít též zmocněncem jednajícím jménem Jediného akcion áře. Jedinému akcionáři bude oznámen počátek běhu této lhůty doručením návrhu Smlouvy o upsání akcií ze strany Společnosti (případně k rukám zmocněnce Jediného akcionáře). Místem pro upisování Akcií, tj. místem pro uzavření Smlouvy o upsání akcií, se stan oví sídlo Společnosti. 10. Jediný akcionář je povinen splatit Nepeněžité vklady a uhradit emisní kurs všech Akcií do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od uzavření Smlouvy o upsání akcií. Nepeněžité vklady budou splaceny v sídle Společnosti, a to do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií. Ke splacení Nepeněžitých vkladů a k úhradě emisního kursu Akcií dojde uzavřením smlouvy o nepeněžitých vkladech, jejíž návrh p ředloží Společnost Jedinému akcionáři při uzavření Smlouvy o upsání akcií. Pro vyloučení pochybností se výslovně připouští, že účinky doručení návrhů výše uvedených smluvních dokumentů podle předcházejících bodů Jedinému akcionáři nastanou též doručením takových návrhů k rukám zmocněnce Jediného akcionáře a že k uzavření takovýc h smluvních dokumentů může dojít též zmocněncem jednajícím jménem Jediného akcionáře. 26.3.2010 - 29.3.2010
Společnost New World Resources N.V. ( dále jen "Jediný akcionář" ) přijala dne 27.4.2009 při výkonu působnosti valné hromady společnosti OKD, a.s. ( dále jen "Společnost" ) ve smyslu ust. § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, ní že uvedené rozhodnutí Jediného akcionáře: Důvodem zvýšení základního kapitálu jsou předpokládané obchodní aktivity v příštích letech a posílení kapitálové účasti společnosti, jakož i skutečnost, že společnost může nepeněžitý vklad a peněžitý vklad využít vzhledem ke svému předmětu podnikání a tyt o vklady jsou v důležitém zájmu společnosti OKD, a.s. (dále jen "Společnosti"). 1. Částka, o niž má být zvýšen základní kapitál 1.1. Základní kapitál Společnosti v dosavadní výši 7.580.000.000,- Kč (slovy: sedm miliard pět set osmdesát milionů korun českých) se zvyšuje o částku 570.000.000,- Kč (slovy: pět set sedmdesát milionů korun českých) na novou výši 8.150.000.000,- Kč (slov y: osm miliard sto padesát milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Způsob zvýšení základního kapitálu 2.1. Základní kapitál bude zvýšen kombinovaně nepeněžitými vklady a peněžitým vkladem, a to: (a) nepeněžitým vkladem Jediného akcionáře, který spočívá v právech Jediného akcionáře ze Smlouvy o dodávce zařízení fáze II, která byla uzavřena dne 16.6.2008 pod originálním názvem "Equipment Supply Contract Phase II" mezi Jediným akcionářem jako kupují cím, a společností Bucyrus DBT Europe GmbH, jako prodávajícím, ve znění Dodatkové dohody (č. III) uzavřené dne 19.3.2009 pod originálním názvem "Amendment Agreement (No. III)" (dále uvedená smlouva, ve znění uvedené dodatkové dohody, jen "Smlouva"). Předm ětem nepeněžitého vkladu budou ta práva, jež má podle Smlouvy Jediný akcionář ve vztahu k důlním zařízením, která jsou určena pro těžbu technikou tzv. stěnování a jsou v původním textu Smlouvy označena jako: (i) "the Karviná - ČSA - Mid Seam Longwall Set" (tj. Sada zařízení pro těžbu uhlí stěnováním ve střední sloji pro důl Karviná - ČSA); (ii) "the CSM Mid Seam Longwall Set III" (tj. Sada zařízení pro těžbu uhlí stěnováním ve střední sloji pro důl ČSM III); (iii) "the CSM High Seam Longwall Set" (tj. Sada zařízení pro těžbu uhlí stěnováním ve vysoké sloji pro důl ČSM); (iv) "the Darkov Mid Seam Longwall Set" (tj. Sada zařízení pro těžbu uhlí stěnováním ve střední sloji pro důl Darkov), avšak vždy s výjimkou takových práv ze Smlouvy, u nichž jejich vložení neumožňují právní předpisy, a takových práv ze Smlouvy, která souvisejí výlučně s placením kupní ceny (např. právo na slevu z kupní ceny). Uvedený nepeněžitý vklad (dále jen "Nepeněžitý vklad č. 1") je blíže specifikován ve znaleckém posudku, jak je popsán níže v bodě 3.1 tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře; (b) nepeněžitým vkladem Jediného akcionáře, který spočívá v právech Jediného akcionáře z Kupní smlouvy č. 2 která byla uzavřena dne 24.3.2009 pod originálním názvem "Contract of Sale No. 2" mezi Jediným akcionářem jako kupujícím, a společností deilmann-ha niel mining systems gmbh, jako prodávajícím (dále jen "Smlouva"). Předmětem nepeněžitého vkladu budou ta práva, jež má podle Smlouvy Jediný akcionář ve vztahu k důlním zařízením, která jsou určena pro těžbu a jsou v původním textu Smlouvy označena jako "E quipment" a jednotlivě specifikována v bodě 2.2. písmeno a) až q) Smlouvy jako Item 1 - 17, avšak s vždy výjimkou takových práv ze Smlouvy, u nichž jejich vložení neumožňují právní předpisy, a takových práv ze Smlouvy, která souvisejí výlučně s placením k upní ceny (např. právo na slevu z kupní ceny). Uvedený nepeněžitý vklad (dále jen "Nepeněžitý vklad č. 2") je blíže specifikován ve znaleckém posudku, jak je popsán níže v bodě 3.2 tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře; (c) nepeněžitým vkladem Jediného akcionáře, který spočívá v právech Jediného akcionáře (i) ze Smlouvy o inspekci, která byla uzavřena mezi Jediným akcionářem jako objednatelem, a společností RAG Aktiengesellschaft jako poskytovate-lem, a to na základě nabídky společnosti RAG Aktiengesellschaf č. 328/08 ze dne 24.3.2009, učiněné pod originál ním názvem "Production-line duality inspection on two face equipment units made by Bucyrus - offer No. 328/08", a akceptace této nabídky Jediným akcionářem ze dne 9.4.2009 (dále jen "Smlouva 1"). Předmětem nepeněžitého vkladu z této Smlouvy 1 budou ta prá va, jež má podle Smlouvy 1 Jediný akcionář ve vztahu k poskytovateli a která spočívají v provedení zkoušek a testů na dvou těžebních zařízeních určených pro důl ČSM (projekt I. a II.), dodaných od výrobce Bucyrus DBT Europe GmbH s bližší specifikací v bod ě I Smlouvy 1, avšak s výjimkou takových práv ze Smlouvy 1, u nichž jejich vložení neumožňují právní předpisy, a takových práv ze Smlouvy 1, která souvisejí výlučně s placením kupní ceny, a (ii) ze Smlouvy o inspekci, která byla uzavřena mezi Jediným akcionářem jako objednatelem, a společností RAG Aktiengesellschaft jako poskytovate-lem, a to na základě nabídky společnosti RAG Aktiengesellschaf č. 329/08 ze dne 24.3.2009, učiněné pod originá lním názvem "Production-line duality inspection on three face equipment units made by Bucyrus - offer No. 329/08", a akceptace této nabídky Jediným akcionářem ze dne 9.4.2009 (dále jen "Smlouva 2"). Předmětem nepeněžitého vkladu z této Smlouvy 2 mají být ta práva, jež má podle Smlouvy 2 Jediný akcionář ve vztahu k poskytovateli a která spočívají v provedení zkoušek a testů na dvou těžebních zařízeních určených pro důl Darkov a Karviná (závod ČSA), dodaných od výrobce Bucyrus DBT Europe GmbH s bližší speci fikací v bodě I Smlouvy 2, avšak s výjimkou takových práv ze Smlouvy 2, u nichž jejich vložení neumožňují právní předpisy, a takových práv ze Smlouvy 2, která souvisejí výlučně s placením kupní ceny. Uvedený nepeněžitý vklad (dále jen "Nepeněžitý vklad č. 3") je blíže specifikován ve znaleckém posudku, jak je popsán níže v bodě 3.3 tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře. (Nepeněžitý vklad č. 1, Nepeněžitý vklad č. 2 a Nepeněžitý vklad č. 3 dále společně jen "Nepeněžité vklady"); (d) peněžitým vkladem ve výši 13.274.240,74 Kč (slovy: třináct milionů dvě stě sedmdesát čtyři tisíc dvě stě čtyřicet korun českých a sedmdesát čtyři haléřů českých). 3. Ocenění nepeněžitých vkladů 3.1. Nepeněžitý vklad č. 1 byl oceněn na částku 3.286.515.000,- Kč (slovy: tři miliardy dvě stě osmdesát šest milionů pět set patnáct tisíc korun českých), a to znaleckým posudkem č. 7/20619052/09 ze dne 24.4.2009, vypracovaným znalcem - společností E & Y Valuations s.r.o., se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 10, PSČ 12000, IČ: 16190581, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2483 (dále jen "E & Y Valuations"). 3.2. Nepeněžitý vklad č. 2 byl oceněn na částku 128.859.000,- Kč (slovy: sto dvacet osm milionů osm set padesát devět tisíc korun českých), a to znaleckým posudkem č. 10/20619052/09 ze dne 24.4.2009, vypracovaným znalcem - společností E & Y Valuations. 3.3. Nepeněžitý vklad č. 3 byl oceněn na částku 11.209.000,- Kč (slovy: jedenáct milionů dvě stě devět tisíc korun českých), a to znaleckým posudkem č. 11/20619052/09 ze dne 21.4.2009, vypracovaným znalcem - společností E & Y Valuations. 3.4. Jediný akcionář uvedená ocenění Nepeněžitých vkladů schvaluje. 4. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií 4.1. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 2.850 (slovy: dva tisíce osm set padesát) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) (dále jen "Akcie"); Akcie budo u v souladu s čl. 7 odst. 4 stanov Společnosti vydány jako jedna hromadná listina nahrazující jednotlivé listinné akcie. 5. Přednostní práva na úpis akcií 5.1. Jediný akcionář, který je jediným akcionářem Společnosti, nemá přednostní právo na úpis Akcií, a to z následujících důvodů: (a) ohledně úpisu Akcií Nepeněžitým vklady jediný akcionář uvedené přednostní právo vůbec nemá; (b) ohledně úpisu Akcií peněžitým vkladem se Jediný akcionář svého práva na přednostní úpis Akcií před přijetím tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře vzdal. 6. Upsání předem určeným zájemcem 6.1. S ohledem na to, že Jediný akcionář v tomto případě nedisponuje přednostním právem na úpis Akcií, budou všechny Akcie upsány Jediným akcionářem jako předem určeným zájemcem. 7. Emisní kurs Akcií 7.1. Celkový emisní kurs všech upisovaných Akcií činí 3.391.767.900,- Kč (slovy: tři miliardy tři sta devadesát jedna milionů sedm set šedesát sedm tisíc devět set korun českých), z čehož 570.000.000,- Kč (slovy: pět set sedmdesát milionů korun českých) o dpovídá souhrnu jmenovitých hodnot Akcií a 2.821.767.900,00,- Kč (slovy: dvě miliardy osm set dvacet jedna milionů sedm set šedesát sedm tisíc devět set korun českých) představuje celkové emisní ážio. Emisní kurs jedné upisované Akcie tak činí 1.190.094,- Kč (slovy: jeden milion jedno sto devadesát tisíc devadesát čtyři korun českých). 7.2. Částka ve výši 48.089.340,74,- Kč (slovy: čtyřicet osm milionů osmdesát devět tisíc tři sta čtyřicet korun českých a sedmdesát čtyři haléřů českých), která odpovídá rozdílu mezi součtem hodnot Nepeněžitých vkladů a peněžitého vkladu a celkovým emisní m kursem Akcií, bude Společností vyplacena Jedinému akcionáři (v souladu s § 204 odst. 1 a § 163a odst. 3 obchodního zákoníku), a to na účet určený Jediným akcionářem, pokud mezi Společností a Jediným akcionářem nebude dohodnuto něco jiného. 8. Smlouva o upsání Akcií 8.1. Jediný akcionář upíše Akcie po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, a to ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozděj ších předpisů, s tím, že upisování Akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního (dále jen "Smlouva o upsání akcií"). Upisování Akcií může započít i před podáním návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku s odkládací podmínkou podání tohoto návrhu na zápis. Společnost je povinna doručit Jedinému akcionáři návrh Smlouvy o upsání akcií do 3 (slovy: tří) pracovních dnů ode dne tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře. 9. Lhůta a místo pro upisování Akcií 9.1. Lhůta pro upisování Akcií, tj. lhůta pro uzavření Smlouvy o upsání akcií ze strany Jediného akcionáře, se stanoví na 14 (slovy: čtrnáct) dnů od doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií Jedinému akcionáři ze strany Společnosti; pro vyloučení pochybností se výslovně připouští, že účinky doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií Jedinému akcionáři nastanou též doručením návrhu k rukám zmocněnce Jediného akcionáře a že k uzavření Smlouvy o upsání akcií může dojít též zmocněncem jednajícím jménem Jediného akci onáře. Jedinému akcionáři bude oznámen počátek běhu této lhůty doručením návrhu Smlouvy o upsání akcií ze strany Společnosti (případně k rukám zmocněnce Jediného akcionáře). Místem pro upisování Akcií, tj. místem pro uzavření Smlouvy o upsání akcií, se st anoví sídlo Společnosti. 10. Místo a doba pro splacení vkladů 10.1. Jediný akcionář je povinen splatit vklady (Nepeněžité vklady i peněžitý vklad) a uhradit emisní kurs všech Akcií do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od uzavření Smlouvy o upsání akcií. 10.2. Nepeněžité vklady budou splaceny v sídle Společnosti, a to do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií. Ke splacení Nepeněžitých vkladů a k úhradě emisního kursu Akcií dojde uzavřením smlouvy o nepeněžitých vkladech, jejíž ná vrh předloží Společnost Jedinému akcionáři při uzavření Smlouvy o upsání akcií. 10.3. Jako způsob splacení peněžitého vkladu se připouští započtení peněžité pohledávky Společnosti na splacení části emisního kursu Akcií ve výši 13.274.240,74 Kč (slovy: třináct milionů dvě stě sedmdesát čtyři tisíc dvě stě čtyřicet korun českých a sedm desát čtyři haléřů českých) proti pohledávce Jediného akcionáře za Společností v souvislosti se službami fakturovanými společností RAG Aktiengesellschaft Jedinému akcionáři v úhrnné výši 498.282,31 EUR a s dohodou uzavřenou následně dne 20.4.2009 mezi Sp olečností, Jediným akcionářem a společností RAG Aktiengesellschaft. Ke splacení peněžitého vkladu dojde uzavřením dohody o započtení uvedené pohledávky Jediného akcionáře proti pohledávce Společnosti na splacení příslušné části emisního kurzu Akcií, jejíž návrh předloží Společnost Jedinému akcionáři při uzavření Smlouvy o upsání akcií. Pro účely zde uvedeného započtení pohledávek se použije aktuální kurz CZK / EUR vyhlášený Českou národní bankou v den uzavření dohody o započtení. 10.4. Pro vyloučení pochybností se výslovně připouští, že účinky doručení návrhů smluvních dokumentů podle bodů 10.2 a 10.3 Jedinému akcionáři nastanou též doručením takových návrhů k rukám zmocněnce Jediného akcionáře a že k uzavření takových smluvních d okumentů může dojít též zmocněncem jednajícím jménem Jediného akcionáře. 28.4.2009 - 30.4.2009
Společnost New World Resources N.V. (dále jen "Jediný akcionář") přijala dne 23.2.2009 při výkonu působnosti valné hromady společnosti OKD, a.s. (dále jen "Společnost") ve smyslu § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, níže uveden é rozhodnutí Jediného akcionáře. Důvodem zvýšení základního kapitálu jsou předpokládané obchodní aktivity v příštích létech a posílení kapitálové účasti společnosti, jakož i skutečnosti, že společnost může nepeněžitý vklad využít vzhledem ke svému předmětu podnikání a tento nepeněžitý vk lad je v důležitém zájmu Společnosti. 1. Základní kapitál Společnosti v dosavadní výši 7.515.000.000,-Kč (slovy: sedm miliard pět set patnáct milionů korun českých) se zvyšuje o částku 65.000.000,-Kč (slovy: šedesát pět milionů korun českých) na novou výši 7.580.000.000,-Kč (slovy: sedm milia rd pět set osmdesát milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Základní kapitál společnosti se zvyšuje a) nepeněžitým vkladem Jediného akcionáře, který spočívá v zařízeních (čtyři razící komplexy včetně technologie pro Důl Darkov, ČSM, ČSA a Lazy od Sandvik Mining and Construction Sp. z o.o. a vrtací zařízení s příslušenstvím pro Důl Paskov od deilmann-han iel mining systém gmbh) blíže specifikovaných ve znaleckém posudku, jak je popsán níže v bodě 3 tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře (dále jen "Nepeněžitý vklad č.1"), a b) nepeněžitým vkladem Jediného akcionáře, který spočívá v zařízeních (dva nakladače s příslušenstvím pro Důl Paskov od deilmann-haniel mining systém gmbh) blíže specifikovaných ve znaleckém posudku, jak je popsán níže v bodě 3 tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře (dále jen "Nepeněžitý vklad č.2"). 3. Nepeněžitý vklad č. 1 byl oceněn na částku 428.963.000,-Kč (slovy: čtyři sta dvacet osm milionů devět set šedesát tři tisíc korun českých), a to znaleckým posudkem č. 1/20160157/09 ze dne 13.2.2009, vypracovaným znalcem - společností E & Y Valuations s .r.o., se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 10, PSČ 12000, IČ 16190581, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2483 (dále jen "E & Y Valuations"]. Nepeněžitý vklad č. 2 byl oceněn na částku 11.072.000,-Kč (slovy: jedenáct milionů sedmdesát dva tisíc korun českých), a to znaleckým posudkem č. 2/20160157/09 ze dne 19.2.2009, vypracovaným znalcem - společností E & Y Valuations. 4. Za nepeněžité vklady bude vydáno 325 (slovy: tři sta dvacet pět) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 200.000,-Kč (slovy: dvěstě tisíc korun českých) (dále jen "akcie"), Akcie budou v souladu s čl.7 odst. 4 stanov Společnosti vydány jako jedna hromadná listina nahrazující jednotlivé listinné akcie, 5. S ohledem na to, že ke zvýšení základního kapitálu nedochází formou peněžitého vkladu a jediný akcionář v tomto případě tudíž nedisponuje přednostním právem na úpis akcií, budou všechny akcie upsány jediným akcionářem jako předem určeným zájemcem. 6. Celkový emisní kurs všech upisovaných Akcií činí 369.776.998,50 Kč (slovy: tři sta šedesát devět milionů sedm set sedmdesát šest tisíc devět set devadesát osm korun českých a padesát haléřů českých), z čehož 65.000.000,-Kč (slovy: šedesát pět milionů k orun českých) odpovídá souhrnu jmenovitých hodnot Akcií a 304.776.998,50 Kč (slovy: tři sta čtyři miliony sedm set sedmdesát šest tisíc devět set devadesát osm korun českých a padesát haléřů českých) představuje celkové emisní ážio. Emisní kurs jedné upis ované akcie o jmenovité hodnotě 200.000,-Kč tak činí 1.137.775,38 Kč (slovy: jeden mlión jedno sto třicet sedm tisíc sedm set sedmdesát pět korun českýh a třicet osm haléřů českých). Částka ve výši 70.258.001,50 Kč (slovy: sedmdesát miliónů dvě stě padesát osm tisíc jedna koruna česká a padesát haléřů českých), která odpovídá rozdílu mezi součtem hodnot nepeněžitých vkladů a celkovým emisním kursem akcií, bude Spoelčností vyplacena Je dinému akcionáři ( v souladu s § 204 odst. 1 a § 163a odst.3 obchodního zákoníku, a to na účet určený Jediným akcionářem, pokud mezi Společností a Jediným akcionářem nebude dohodnuto něco jiného, 7. Jediný akcionář upíže Akcie po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, a to ve smlouvě o psání akcií, kterou uzavře se Společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 zákona č. 513/1191 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějšíc h předpisů, s tím, že upisování Akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku ( dále jen "Smlouva o upsání akcií"). Upisování Akcií může započít i před podáním návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku s odkládací podmínkou podání tohoto návrhu na zápis. Společnost je povinna doručit Jedinému Akcionáři návrh Smlouvy o upsání akcií do 3 (slovy: tří) pracovních dnů ode dne podání nvárhu na zápis tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře do obchodního rejstříku příslušnému soudu, 8. Lhůta pro upisování Akcií, tj. lhůta pro uzavření Smlouvy u upsání akcií ze strany Jediného akcionáře se stanoví na 14 (slovy: čtrnáct) dnů od doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií Jedinému akcionáři ze strany Společnosti, pro vyloučení pochybností se výslovně připouští doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií Jedinému akcionáři k rukám jeho zmocněnce a uzavření Smlouvy o psání akcií zmocněncem jediného akcionáře Jménem Jediného akcionáře. Jedinému akcionáři bude oznámen počátek běhu této lhůty doručení m návrhu Smlouvy o upsání akcié ze strany Společnosti (případně k rukám zmocněnce Jediného akcionáře). Místem pro upisování Akcií, tj. místem pro uzavření Smlouvy o upsání akcií, se stanoví sídlo Společnosti 9. Nepeněžité vklady budou splaceny v sídle Společnosti, a to do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií. Jediný akcionář je povinen uhradit emisní kurs všech Akicí do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od uzavření Smlouvy o upsání akcií. Ke splacení nepeněžitých vkladů a k úhradě emisního kursu Akcií dojde uzavřením smlouvy o nepeněžitých vkladech, jejíž návrh předloží Společnost Jedinému akcionáři při uzavření Smlouvy o upsání akcií. 25.2.2009 - 1.3.2009
U společnosti OKD, a.s. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ 728 30, IČ 26863154 došlo na základě Projektu rozdělení společnosti OKD, a.s. formou odštěpení sloučením ze dne 15.9.2008 k odštěpení části jejího jmění, které přeš lo na nástupnickou společnost NWR Energy, a.s. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova 3/2582, PSČ: 728 37, IČ: 27826554. Rozhodný den rozdělení společnosti OKD, a.s. formou odštěpení sloučením je 1.7.2008. 30.11.2008
Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti OKD, a.s. o zvýšení základního kapitálu Důvodem zvýšení základního kapitálu jsou předpokládané obchodní aktivity v příštích letech a posílení kapitálové účasti společnosti, jakož i skutečnost, že společnost může nepeněžitý vklad využít vzhledem ke svému předmětu podnikání a tento nepeněžitý vkl ad je v důležitém zájmu obchodní společnosti OKD, a.s. (dále jen "Společnosti"). 1. Částka, o níž má být zvýšen základní kapitál 1.1. Základní kapitál Společnosti v dosavadní výši 7.437.000.000,- Kč (slovy: sedm-miliardčtyřistatřicetsedmmilionů korun českých) se zvyšuje o částku 78.000.000,- Kč (slovy: sedmdesátosmmilionů korun českých) na novou výši 7.515.000.000,- Kč (slovy: sedm miliardpětsetpatnáctmilionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; 2. Předmět nepeněžitého vkladu 2.1. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje nepeněžitým vkladem Jediného akcionáře, tj. společnosti New World Resources N.V. Nepeněžitý vklad spočívá v právech společnosti Jediného akcionáře ze Smlouvy o dodávce č. 7/10/2008, která byla uzavřena pod orig inálním názvem "Delivery Contract No. 7/10/2008" mezi Jediným akcionářem a společností Sandvik Mining and Construction Sp. z o.o. se sídlem ul. Strefowa 10, 43-100 Tychy, Polsko (dále jen "Smlouva o dodávce"). Předmětem nepeněžitého vkladu jsou veškerá p ráva, jež má podle Smlouvy o dodávce Jediný akcionář ve vztahu k zařízením a systémům, které jsou v původním textu Smlouvy o dodávce souhrnně označeny jako "Equipment" ("Zařízení"), avšak s výjimkou takových práv ze Smlouvy o dodávce, u nichž jejich vlože ní neumožňují právní předpisy, a práv, která souvisejí výlučně s placením kupní ceny (např. právo na slevu z kupní ceny). 2.2. Předmět nepeněžitého vkladu je rovněž popsán ve znaleckém posudku, jak je definován níže v tomto rozhodnutí Jediného akcionáře. 3. Ocenění nepeněžitého vkladu 3.1. Nepeněžitý vklad byl oceněn na částku 447.468.000,- Kč (slovy: čtyřistačtyřicet- sedmmilionůčtyřistašedesátosmtisíc korun českých), a to znaleckým posudkem č. 20/19884682/08 ze dne 29.10.2008, vypracovaným znalcem - společností E & Y Valuations s.r.o ., se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 10, PSČ 12000, IČ: 16190581, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2483. 3.2. Jediný akcionář uvedené ocenění nepeněžitého vkladu schvaluje. 4. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií 4.1. Za nepeněžitý vklad bude vydáno 390 (slovy: třistadevadesát) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy: dvěstětisíc korun českých) (dále jen "Akcie"); Akcie budou v souladu s čl. 7 odst. 4 stanov Společnosti vydány jako jedna hromadná listina nahrazující jednotlivé listinné akcie. 5. Upsání předem určeným zájemcem 5.1. S ohledem na to, že ke zvýšení základního kapitálu nedochází formou peněžitého vkladu, a Jediný akcionář v tomto případě tudíž nedisponuje přednostním právem na úpis Akcií, budou všechny Akcie upsány Jediným akcionářem jako předem určeným zájemcem. 6. Emisní kurs Akcií 6.1. Celkový emisní kurs všech upisovaných Akcií činí 447.318.000,- Kč (slovy: čtyřistačtyřicetsedmmilionůtřistaosmnácttisíc korun českých), z čehož 78.000.000,- Kč (slovy: sedmdesátosmmilionů korun českých) odpovídá souhrnu jmenovitých hodnot Akcií a 369 .318.000,- Kč (slovy: třistašedesátdevětmilionůtři-staosmnácttisíc korun českých) představuje celkové emisní ážio. Emisní kurs jedné upisované akcie o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč tak činí 1.146.969,23 Kč (slovy: jedenmiliónjednostočtyřicetšesttisícdevě tsetšedesátdevět korun českých dvacettři haléře české). 6.2. Částka ve výši 150.000,- Kč (slovy: jednostopadesáttisíc korun českých), která odpovídá rozdílu mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a celkovým emisním kursem akcií, bude Společností vyplacena Jedinému akcionáři (v souladu s § 204 odst. 1 a § 163a odst. 3 obchodního zákoníku), a to na účet určený Jediným akcionářem, pokud mezi Společností a Jediným akcionářem nebude dohodnuto něco jiného. 7. Smlouva o upsání akcií 7.1. Jediný akcionář upíše Akcie po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, a to ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozděj ších předpisů, s tím, že upisování Akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku (dále jen "Smlouv a o upsání akcií"). Společnost je povinna doručit Jedinému Akcionáři návrh Smlouvy o upsání akcií do 3 (slovy: tří) pracovních dnů ode dne podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře do obchodního rejstříku příslušnému soudu. 8. Lhůta a místo pro upisování Akcií 8.1. Lhůta pro upisování Akcií, tj. lhůta pro uzavření Smlouvy o upsání akcií ze strany Jediného akcionáře se stanoví na 14 (slovy: čtrnáct) dnů od doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií Jedinému akcionáři ze strany Společnosti; pro vyloučení pochybností se výslovně připouští doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií Jedinému akcionáři k rukám jeho zmocněnce a uzavření Smlouvy o upsání akcií zmocněncem Jediného akcionáře jménem Jediného akcionáře. Jedinému akcionáři bude oznámen počátek běhu této lhůty doruč ením návrhu Smlouvy o upsání akcií ze strany Společnosti (případně k rukám zmocněnce Jediného akcionáře). Místem pro upisování Akcií, tj. místem pro uzavření Smlouvy o upsání akcií, se stanoví sídlo Společnosti. 9. Místo a doba pro splacení nepeněžitého vkladu 9.1. Nepeněžitý vklad bude splacen v sídle Společnosti, a to do 14-ti dnů ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií. Jediný akcionář je povinen uhradit emisní kurs všech Akcií do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od uzavření Smlouvy o upsání akcií. 9.2. Ke splacení nepeněžitého vkladu a k úhradě emisního kursu Akcií dojde uzavřením smlouvy o nepeněžitém vkladu, jejíž návrh předloží Společnost Jedinému akcionáři při uzavření Smlouvy o upsání akcií. 31.10.2008 - 31.10.2008
U společnosti OKD, a.s. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ 728 30, IČ 268 63 154 došlo na základě Projektu rozdělení odštěpením společnosti OKD, a.s. ze dne 12.6.2008 k jejímu rozdělení formou odštěpení se založením dvou no vých společností RPG Garáže, a.s. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova 3/2582, IČ: 278 50 421 a RPG Rekultivace, a.s. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova 3/2582, IČ: 278 50 439, na něž přešla část jmění rozdělované společnosti OKD, a. s. Současně další část jmění rozdělované společnosti OKD, a.s. přešla rozdělením odštěpením sloučením na základě Projektu rozdělení odštěpením společnosti OKD, a.s. a Smlouvy o rozdělení společnosti OKD, a.s. odštěpením sloučením a o převzetí obchodního j mění ze dne 12.6.2008 na existující společnosti Dukla Industrial Zone, a.s. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova 3/2582, PSČ 701 97, IČ 278 28 611 a RPG RE Property, a.s. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova 3/2582, PSČ 701 97, IČ 278 28 590. Rozhodný den rozdělení společnosti OKD, a.s. odštěpením je 1.1.2008. 30.6.2008
Společnost New World Resources N.V. (dále jen ?Jediný akcionář?) přijala dne 12.6.2008 při výkonu působnosti valné hromady společnosti OKD, a.s. (dále jen ?Společnost?) ve smyslu § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, níže uved ené rozhodnutí Jediného akcionáře. Důvodem zvýšení základního kapitálu jsou předpokládané obchodní aktivity v příštích letech a posílení kapitálové účasti společnosti, jakož i skutečnost, že společnost může nepeněžitý vklad využít vzhledem ke svému předmětu podnikání a tento nepeněžitý vkl ad je v důležitém zájmu společnosti Společnosti. 1. Základní kapitál Společnosti v dosavadní výši 6.792.000.000,- Kč (slovy: šest miliard sedm set devadesát dva miliony korun českých) se zvyšuje o částku 645.000.000,- Kč (slovy: šest set čtyřicet pět milionů korun českých) na novou výši 7.437.000.000,- Kč (slovy: sedm miliard čtyři sta třicet sedm milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje upsáním 3.225 (slovy: tři tisíce dvě stě dvacet pět) kusů km enových akcií v listinné podobě znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) (dále jen ?Akcie?); 2. Základní kapitál společnosti se zvyšuje nepeněžitým vkladem Jediného akcionáře, tj. společnosti New World Resources N.V. Nepeněžitý vklad spočívá v právech společnosti New World Resources N.V. (tedy Jediného akcionáře) ze Smlouvy o dodávce zařízení, k terá byla uzavřena dne 29.1.2008 pod originálním názvem ?Equipment Supply Contract? mezi Jediným akcionářem (jednajícím pod svou tehdejší firmou New World Resources B.V.), jako kupujícím, a společností Bucyrus DBT Europe GmbH, jako prodávajícím. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou veškerá práva, jež má podle smlouvy Jediný akcionář ve vztahu k důlním zařízením, která jsou určena pro těžbu technikou tzv. stěnování a jsou v původním textu smlouvy označena jako: ? ?CSA Mid Seam Longwall Set? (tj. Sada zařízení na těžbu uhlí stěnováním ve střední sloji pro důl ČSA), ? ?CSM Mid Seam Longwall Set? (tj. Sada zařízení na těžbu uhlí stěnováním ve střední sloji pro důl ČSM), ? ?Darkov High Seam Longwall Set? (tj. Sada zařízení na těžbu uhlí stěnováním ve vysoké sloji pro důl Darkov), ? ?Lazy High Seam Longwall Set? (Sada zařízení na těžbu uhlí stěnováním ve vysoké sloji pro důl Lazy) a ? ?Lazy Low Seam Longwall Set? (Sada zařízení na těžbu uhlí stěnováním v nízké sloji pro důl Lazy), avšak vždy s výjimkou takových práv ze smlouvy, u nichž jejich vložení neumožňují právní předpisy, a práv, která souvisejí výlučně s placením kupní ceny (n apř. právo na slevu z kupní ceny). Předmět nepeněžitého vkladu je rovněž popsán ve znaleckém posudku, jak je definován níže v tomto rozhodnutí Jediného akcionáře; 3. Nepeněžitý vklad byl oceněn na částku 3.874.524.000,- Kč (slovy: tři miliardy osm set sedmdesát čtyři miliony pět set dvacet čtyři tisíce korun českých), a to znaleckým posudkem č. 15/ 18989567/08 ze dne 9.6.2008, vypracovaným znalcem ? společností E & Y Valuations s.r.o., se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 10, PSČ 12000, IČ: 16190581, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2483; 4. Za nepeněžitý vklad bude vydáno 3 225 (slovy: tři tisíce dvě stě dvacet pět) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) (dále jen ?Akcie?); Akcie budou v soulad u s čl. 7 odst. 4 stanov Společnosti vydány jako jedna hromadná listina nahrazující jednotlivé listinné akcie; 5. S ohledem na to, že ke zvýšení základního kapitálu nedochází formou peněžitého vkladu, a Jediný akcionář v tomto případě tudíž nedisponuje přednostním právem na úpis Akcií, budou všechny Akcie upsány Jediným akcionářem jako předem určeným zájemcem; 6. Celkový emisní kurs všech upisovaných Akcií činí 3.831.760.499,20 Kč (slovy: tři miliardy osm set třicet jeden milion sedm set šedesát tisíc čtyři sta devadesát devět korun českých dvacet haléřů českých), z čehož 645.000.000,- Kč (slovy: šest set čtyři cet pět milionů korun českých) odpovídá souhrnu jmenovitých hodnot Akcií a 3.186.760.499,20 Kč (slovy: tři miliardy jedno sto osmdesát šest milionů sedm set šedesát tisíc čtyři sta devadesát devět korun českých dvacet haléřů českých) představuje celkové e misní ážio. Emisní kurs jedné upisované akcie o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč tak činí 1.188.142,79 Kč (slovy: jeden milión jedno sto osmdesát osm tisíc jedno sto čtyřicet dva korun českých sedmdesát devět haléřů českých). Částka ve výši 42.763.500,80 Kč (slovy: čtyřicet dva miliónů sedm set šedesát tři tisíc pět set korun českých osmdesát haléřů českých), která odpovídá rozdílu mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a celkovým emisním kursem akcií, bude Společností vyplacena Je dinému akcionáři (v souladu s § 204 odst. 1 a § 163a odst. 3 obchodního zákoníku), a to na účet určený Jediným akcionářem, pokud mezi Společností a Jediným akcionářem nebude dohodnuto něco jiného; 7. Jediný akcionář upíše Akcie po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, a to ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdější ch předpisů, s tím, že upisování Akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku (dále jen ?Smlouva o upsání akcií?). Společnost je povinna doručit Jedinému Akcionáři návrh Smlouvy o upsání akcií do 3 (slovy: tří) pracovních dnů ode dne podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře do obchodního rejstříku příslušnému soudu; 8. Lhůta pro upisování Akcií, tj. lhůta pro uzavření Smlouvy o upsání akcií ze strany Jediného akcionáře se stanoví na 14 (slovy: čtrnáct) dnů od doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií Jedinému akcionáři ze strany Společnosti; pro vyloučení pochybností se výslovně připouští doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií Jedinému akcionáři k rukám jeho zmocněnce a uzavření Smlouvy o upsání akcií zmocněncem Jediného akcionáře jménem Jediného akcionáře. Jedinému akcionáři bude oznámen počátek běhu této lhůty doručen ím návrhu Smlouvy o upsání akcií ze strany Společnosti (případně k rukám zmocněnce Jediného akcionáře). Místem pro upisování Akcií, tj. místem pro uzavření Smlouvy o upsání akcií, se stanoví sídlo Společnosti; 9. Nepeněžitý vklad bude splacen v sídle Společnosti, a to do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií. Jediný akcionář je povinen uhradit emisní kurs všech Akcií do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od uzavření Smlouvy o upsání akcií; Ke splacení nepeněžitého vkladu a k úhradě emisního kursu Akcií dojde uzavřením smlouvy o nepeněžitém vkladu, jejíž návrh předloží Společnost Jedinému akcionáři při uzavření Smlouvy o upsání akcií. 13.6.2008 - 13.6.2008
Společnost New World Resources B.V. (dále jen "Jediný akcionář") přijala dne 13.3.2008 při výkonu působnosti valné hromady společnosti OKD, a.s. (dále jen "Společnost") ve smyslu § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, níže uved ené rozhodnutí Jediného akcionáře. 1. Základní kapitál Společnosti v dosavadní výši 6 717 800 000,- Kč (slovy: šest miliard sedm set sedmnáct milionů osm set tisíc korun českých) se zvyšuje o částku 74.200.000,- Kč (slovy: sedmdesát čtyři milionů dvě stě tisíc korun českých) na novou výši 6.792.000.000,- Kč (slovy: šest miliard sedm set devadesát dva milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; 2. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje upsáním 371 (slovy: tři sta sedmdesát jedna) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 200 000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) (dále jen "Akcie"); 3. S ohledem na to, že se Jediný akcionář před přijetím tohoto rozhodnutí vzdal svého přednostního práva na úpis Akcií, budou všechny Akcie upsány Jediným akcionářem jako předem určeným zájemcem; 4. Akcie mohou být v souladu s čl. 7 odst. 4 stanov Společnosti vydány jako jedna hromadná listina nahrazující jednotlivé listinné akcie; 5. Jediný akcionář upíše Akcie po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, a to ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdější ch předpisů, s tím, že upisování Akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku (dále jen "Smlouva o upsání akcií"). Společnost je povinna doručit Jedinému Akcionáři návrh Smlouvy o upsání akcií do 3 (slovy: tří) pracovních dnů ode dne podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře do obchodního rejstříku příslušnému soudu; 6. Lhůta pro upisování Akcií, tj. lhůta pro uzavření Smlouvy o upsání akcií ze strany Jediného akcionáře se stanoví na 14 (slovy: čtrnáct) dnů od doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií Jedinému akcionáři ze strany Společnosti; pro vyloučení pochybností se výslovně připouští doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií Jedinému akcionáři k rukám jeho zmocněnce a uzavření Smlouvy o upsání akcií zmocněncem Jediného akcionáře jménem Jediného akcionáře. Jedinému akcionáři bude oznámen počátek běhu této lhůty doručen ím návrhu Smlouvy o upsání akcií ze strany Společnosti (případně k rukám zmocněnce Jediného akcionáře); 7. Místem pro upisování Akcií, t.j. místem pro uzavření Smlouvy o upsání akcií, se stanoví sídlo Společnosti; 8. Emisní kurz všech upisovaných Akcií činí 74.399.063,05 Kč (slovy: sedmdesát čtyři milionů tři sta devadesát devět tisíc šedesát tři korun českých a pět haléřů), z čehož 74.200.000,- Kč (slovy: sedmdesát čtyři milionů dvě stě tisíc korun českých) odpoví dá souhrnu jmenovitých hodnot Akcií a 199.063,05 Kč (slovy: jedno sto devadesát devět tisíc šedesát tři korun českých a pět haléřů) představuje emisní ážio. Jediný akcionář je povinen uhradit emisní kurz všech Akcií do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od uzavřen í Smlouvy o upsání akcií, a to buď započtením pohledávek Jediného akcionáře uvedených v bodu 9 tohoto rozhodnutí proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu Akcií, nebo na bankovní účet Společnosti č. 200085515/2600, ABO 2000855104, IBAN CZ142 6000000002000855104 u Citibank a.s. 9. Jako způsob splacení emisního kurzu Akcií se připouští započtení následujících peněžitých pohledávek Jediného akcionáře vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu Akcií: (i) peněžité poh ledávky Jediného akcionáře vůči Společnosti ve výši 15.525.000,00 Kč,- (slovy: patnáct milionů pět set dvacet pět tisíc korun českých) vzniklé na základě směnky vlastní vystavené Společností dne 6. prosince 2007;(ii) peněžité pohledávky Jediného akcionáře vůči Společnosti ve výši 4.635.482,69 Kč,- (slovy: čtyři miliony šest set třicet pět tisíc čtyři sta osmdesát dva korun českých a šedesát devět haléřů) vzniklé na základě směnky vlastní vystavené Společností dne 6. prosince 2007;(iii) peněžité pohledávky Jediného akcionáře vůči Společnosti ve výši 1.648.672,57 EUR (slovy: jeden milion šest set čtyřicet osm tisíc šest set sedmdesát dva euro a padesát sedm euro centů) vzniklé na základě směnky vlastní vystavené Společností dne 6. prosince 2007; a(iv) peněž ité pohledávky Jediného akcionáře vůči Společnosti ve výši 515.244,46 EUR (slovy: pět set patnáct tisíc dvě sta čtyřicet čtyři euro a čtyřicet šest euro centů); vzniklé na základě směnky vlastní vystavené Společností dne 6. prosince 2007. 10. Společnost je povinna doručit Jedinému akcionáři návrh dohody o započtení pohledávek Jediného akcionáře uvedených v bodu 9 tohoto rozhodnutí proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu Akcií v den uzavření Smlouvy o upsání akcií a Jediný a kcionář je povinen v den uzavření Smlouvy o úpisu akcií neprodleně se Společností dohodu o započtení uzavřít; pro vyloučení pochybností se výslovně připouští doručení návrhu takové dohody Jedinému akcionáři k rukám jeho zmocněnce a uzavření takové dohody zmocněncem Jediného akcionáře jménem Jediného akcionáře. Pro účely započtení pohledávek Jediného akcionáře uvedených pod body (iii) a (iv) bodu 9 tohoto rozhodnutí proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu Akcií se použije kurz CZK - EUR vyh lášený Českou národní bankou a aktuální v 9.00 hod. v den uzavření dohody o započtení. 11. V případě, že by započtením podle bodu 10 tohoto rozhodnutí nedošlo k úplnému splacení emisního kurzu Akcií, je Jediný akcionář povinen splatit celou zbývající část emisního kurzu upsaných Akcií do čtrnácti dnů od uzavření Smlouvy o upsání akcií, a to na bankovní účet Společnosti č. 200085515/2600, ABO 2000855104, IBAN CZ1426000000002000855104 u CITIBANK, a.s. 17.3.2008 - 17.3.2008
U společnosti OKD, a.s. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ: 72830, IČ: 26863154 došlo k jejímu rozdělení formou odštěpení se současným založením nové společnosti NWR Coking, a.s. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešo vo náměstí 6/2020, PSČ: 72830, identifikační číslo 27817113 na níž přešla odštěpená část jmění společnosti OKD, a.s. uvedená v projektu rozdělení ze dne 29.10.2007. Rozhodným dnem rozdělení je 1.7.2007. 31.10.2007
Společnost New World Resources B.V. (dále jen "Jediný akcionář") přijala dne 15.8.2007 při výkonu působnosti valné hromady společnosti OKD, a.s. (dále jen "Společnost") ve smyslu ustanovení § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, níže uvedené rozhodnutí jediného akcionáře. Důvodem zvýšení základního kapitálu jsou předpokládané obchodní aktivity v příštích letech a posílení kapitálové účasti společnosti. 1. Základní kapitál Společnosti v dosavadní výši 2 500 000 000,- Kč (slovy: dvě miliardy pět set milionů korun českých) se zvyšuje o částku 4 217 800 000,- Kč (slovy: čtyři miliardy dvě stě sedmnáct milionů osm set tisíc korun českých) na novou výši 6 717 800 000,- Kč (slovy: šest miliard sedm set sedmnáct milionů osm set tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; 2. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje upsáním 21 089 (slovy: dvacet jedna tisíc osmdesát devět) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 200 000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) (dále jen "Akcie") ; 3. S ohledem na to, že se Jediný akcionář před přijetím tohoto rozhodnutí vzdal svého přednostního práva na úpis Akcií, budou všechny Akcie upsány Jediným akcionářem jako předem určeným zájemcem; 4. Jediný akcionář žádá Společnost, aby Akcie byly v souladu s čl. 7 odst. 4 stanov Společnosti vydány jako jedna hromadná listina nahrazující jednotlivé listinné akcie; 5. Jediný akcionář upíše po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku Akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, s tím, že upisování Akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku (dále jen "Smlouva o upsání akcií"). S polečnost je povinna doručit Jedinému Akcionáři návrh Smlouvy o upsání akcií do 3 (slovy: tří) pracovních dnů ode dne podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře do obchodního rejstříku příslušnému soudu; 6. Lhůta pro upisování Akcií, tj. lhůta pro uzavření Smlouvy o upsání akcií ze strany Jediného akcionáře se stanoví na 14 (slovy: čtrnáct) dnů od doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií Jedinému akcionáři ze strany Společnosti; pro vyloučení pochybností se výslovně připouští doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií Jedinému akcionáři k rukám jeho zmocněnce a uzavření Smlouvy o upsání akcií zmocněncem Jediného akcionáře jménem Jediného akcionáře. Jedinému akcionáři bude oznámen počátek běhu této lhůty doručen ím návrhu Smlouvy o upsání akcií ze strany Společnosti (případně k rukám zmocněnce Jediného akcionáře); 7. Místem pro upisování Akcií, t.j. místem pro uzavření Smlouvy o upsání akcií, se stanoví sídlo Společnosti; 8. Emisní kurz všech upisovaných Akcií činí 4 217 859 000,- Kč (slovy: čtyři miliardy dvě stě sedmnáct milionů osm set padesát devět tisíc korun českých), z čehož 59 000,- Kč (slovy: padesát devět tisíc korun českých) představuje emisní ážio. Jediný akcio nář je povinen uhradit emisní kurz všech Akcií do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od uzavření Smlouvy o upsání akcií, a to buď započtením pohledávek Jediného akcionáře uvedených v bodu 9 tohoto rozhodnutí proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu A kcií, nebo na bankovní účet Společnosti č. 200085515/2600, ABO 2000855104, IBAN CZ1426000000002000855104 u Citibank a.s. 9. Jako způsob splacení emisního kurzu Akcií se připouští započtení následujících peněžitých pohledávek Jediného akcionáře vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu Akcií ve výši 4 217 859 000,- Kč (slovy: čtyři miliardy dvě stě sedmnáct milionů osm set padesát devět tisíc korun českých): (i) peněžité pohledávky Jediného akcionáře vůči Společnosti ve výši 1 077 972 000,- Kč (slovy: jedna miliarda sedmdesát sedm milionů devět set sedmdesát dva tisíc korun českých) vzniklé z důvodu částečného plnění závazků Společnosti podle smlouvy o syndik ovaném úvěru ze 14. února 2006 (Term Loan Facilities Agreement dated 14 February 2006) (dále jen "Smlouva o syndikovaném úvěru") ze strany Jediného akcionáře vůči několika bankám sdruženým do syndikátu na základě Smlouvy o syndikovaném úvěru, a to z titul u ručitelského závazku Jediného akcionáře za závazky Společnosti vyplývajícího ze Smlouvy o syndikovaném úvěru; (ii) peněžité pohledávky Jediného akcionáře vůči Společnosti ve výši EUR 112 440 000,- (slovy: sto dvanáct milionů čtyři sta čtyřicet tisíc euro) vůči Společnosti vzniklé z důvodu částečného plnění závazků Společnosti podle Smlouvy o syndikovaném úvěru ze strany Jediného akcionáře vůči několika bankám sdruženým do syndikátu na základě Smlouvy o syndikovaném úvěru, a to z titulu ručitelského závazku Jediného akcionáře za závazky Společnosti vyplývajícího ze Smlouvy o syndikovaném úvěru; 10. Společnost je povinna doručit Jedinému akcionáři návrh dohody o započtení pohledávek Jediného akcionáře uvedených v bodu 9 tohoto rozhodnutí proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu Akcií v den uzavření Smlouvy o upsání akcií a Jediný a kcionář je povinen ve stejný den se Společností dohodu o započtení uzavřít; pro vyloučení pochybností se výslovně připouští doručení návrhu takové dohody Jedinému akcionáři k rukám jeho zmocněnce a uzavření takové dohody zmocněncem Jediného akcionáře jmén em Jediného akcionáře. Pro účely započtení pohledávky Jediného akcionáře uvedené pod bodem (ii) bodu 9 tohoto rozhodnutí proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu se použije aktuální kurz CZK - EUR v den uzavření dohody o započtení, vyhlášen ý Českou národní bankou. 11. V případě, že by započtením podle bodu 10 tohoto rozhodnutí nedošlo k úplnému splacení emisního kurzu Akcií, je Jediný akcionář povinen splatit celou zbývající část emisního kurzu upsaných Akcií do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od uzavření Smlouvy o upsání akcií, a to na bankovní účet Společnosti č. 200085515/2600, ABO 2000855104, IBAN CZ1426000000002000855104 u Citibank a.s. 20.8.2007 - 3.9.2007
Došlo ke sloučení společnosti OKD, a.s. se zanikajícími společnostmi OKD, Restrukturalizace, a.s., IČ 651 38 660, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ 728 30, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v  oddílu B, vložka 1279 a OKD, PILA-SALMA, a.s., IČ 476 76 230, se sídlem Ostrava, Na Jánské 1940/45, PSČ 710 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B, vložka 782 a na nástupnickou společnost OKD, a.s. přešlo v důsled ku sloučení jmění zanikajících společností na základě smlouvy o fúzi sloučením ze dne 16.10.2006. Rozhodným dnem fúze je 1.7.2006. 31.10.2006
V důsledku rozdělení zanikající společnosti OKD, a. s. se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ: 728 30, IČ: 00002593, přešla část jmění zanikající společnosti OKD, a. s. na nástupnickou společnost OKD, Mining, a.s., IČ: 2686315 4, na základě projektu rozdělení a smlouvy o rozdělení ze dne 22.5.2006; rozdělením též vznikly následující nástupnické společnosti RPG Trading, s.r.o. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ: 728 30, IČ: 277 69 089, RPG Transpo rt, s.r.o. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ: 728 30, IČ: 277 69 101, RPG Gas, s.r.o. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ: 728 30, IČ: 277 69 119, RPG RE Residential, s.r.o. se sídlem Ostrav a, Moravská Ostrava, Gregorova 3/2582, PSČ: 701 97, IČ: 277 69 127, RPG RE Commercial, s.r.o. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova 3/2582, PSČ: 701 97, IČ: 277 69 135 a RPG RE Land, s.r.o. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova 3/2582, P SČ: 701 97, IČ: 277 69 143, na něž přešla zbývající část jmění zanikající OKD, a. s. 31.5.2006

Aktuální kontaktní údaje Správa pohledávek OKD, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 26863154
Obchodní firma: Správa pohledávek OKD, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Karviné
Vznik první živnosti: 17.10.2005
Celkový počet živností: 57
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 26863154
Firma: OKD, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Karviná
Základní územní jednotka: Karviná
Počet zaměstnanců: 5000 - 9999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1.6.2005

Kontakty na Správa pohledávek OKD, a.s. IČO: 26863154

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Stonavská 2179 , Karviná 735 06 1.9.2013
Sídlo: Prokešovo náměstí 2020/6 , Ostrava 702 00 24.10.2005 - 1.9.2013
Sídlo: Hradní 27/37 , Ostrava 710 00 1.6.2005 - 24.10.2005

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Stonavská 2179, Karviná 735 06

Obory činností Správa pohledávek OKD, a.s. IČO: 26863154

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 9.9.2019
nákup a prodej výbušnin a provádění trhacích prací 7.1.2016 - 9.9.2019
provádění ohňostrojných prací 7.1.2016 - 9.9.2019
poskytování zdravotních služeb, zdravotní péče v oboru rehabilitační a fyzikální medicína, fyzioterapeut 7.7.2014 - 9.9.2019
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 7.7.2014 - 9.9.2019
provádění trhacích a ohňostrojných prací 1.10.2012 - 7.1.2016
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 1.10.2012 - 9.9.2019
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí; - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 1.10.2012 - 9.9.2019
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 12.10.2010 - 1.10.2012
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, vnitrostátní příležitostná osobní 19.1.2009 - 12.10.2010
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 19.1.2009 - 1.10.2012
výroba a zpracování paliv a maziv 19.1.2009 - 19.12.2013
nákup a prodej výbušnin 19.1.2009 - 7.1.2016
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 19.1.2009 - 9.9.2019
hostinská činnost 19.1.2009 - 9.9.2019
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 19.1.2009 - 9.9.2019
montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 19.1.2009 - 9.9.2019
obráběčství 19.1.2009 - 9.9.2019
zámečnictví, nástrojářství 19.1.2009 - 9.9.2019
montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení 19.1.2009 - 9.9.2019
výkon zeměměřických činností 19.1.2009 - 9.9.2019
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 19.1.2009 - 9.9.2019
vedení spisovny 19.1.2009 - 9.9.2019
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 19.1.2009 - 9.9.2019
kovoobráběčství 2.7.2008 - 19.1.2009
zámečnictví 2.7.2008 - 19.1.2009
povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů 2.7.2008 - 19.1.2009
provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody 7.1.2008 - 19.1.2009
výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci raalizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW 7.1.2008 - 19.1.2009
provozování nestátního zdravotnického zařízení, zdravotní péče v oboru rehabilitační a fyzikální medicína, fyzioterapeut 7.1.2008 - 7.7.2014
Hornická činnost ve smyslu ust. § 2 písmene a), b), c), d), e), f) g), h), i) zák. ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů: a) vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů (dále jen "výhradní ložiska"), b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek, c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním, e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech a) až d), f) zvláštní zásahy do zemské kůry, g) zajišťování a likvidace starých důlních děl, h) báňská záchranná služba, i) důlně měřická činnost. 5.2.2007 - 9.9.2019
výroba pilařská a impregnace dřeva 11.10.2006 - 19.1.2009
provozování nestátních zdravotnických zařízení, zdravotní péče v oboru rehabilitační a fyzikální medicína 5.9.2006 - 7.1.2008
výkon zeměměřických činností 5.9.2006 - 19.1.2009
zastupování v celním řízení 5.9.2006 - 19.1.2009
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 5.9.2006 - 19.1.2009
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce hořlavé, hořlavé, zdraví škodlivé, dráždivé 5.9.2006 - 19.1.2009
výroba a zpracování paliv a maziv 5.9.2006 - 19.1.2009
vedení spisovny 5.9.2006 - 19.1.2009
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 5.9.2006 - 19.1.2009
montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení 5.9.2006 - 19.1.2009
provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici 5.9.2006 - 19.1.2009
průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu 5.9.2006 - 19.1.2009
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení 5.9.2006 - 19.1.2009
nákup a prodej výbušnin 5.9.2006 - 19.1.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení 5.9.2006 - 19.1.2009
hostinská činnost 5.9.2006 - 19.1.2009
ubytovací služby 5.9.2006 - 19.1.2009
silniční motorová doprava nákladní 5.9.2006 - 19.1.2009
silniční motorová doprava osobní 5.9.2006 - 19.1.2009
výroba, opravy a montáž měřidel 5.9.2006 - 19.1.2009
montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny 5.9.2006 - 19.1.2009
výroba tepelné energie 5.9.2006 - 19.1.2009
rozvod tepelné energie 5.9.2006 - 19.1.2009
distribuce elektřiny 5.9.2006 - 19.1.2009
činnost informačních a zpravodajských kanceláří 5.9.2006 - 19.1.2009
poskytování telekomunikačních služeb podle zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) 5.9.2006 - 9.9.2019
Hornická činnost ve smyslu ust. § 2 písmene a), b), c), d), e), f) g), h), i) zák. ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů: a) vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů (dále jen "výhradní ložiska"), b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek, c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl, d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním, e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech a) až d), f) zvláštní zásahy do zemské kůry, g) zajišťování a likvidace starých důlních děl, h) báňská záchranná služba, i) důlně měřická činnost. 9.1.2006 - 5.2.2007
úprava a rozvod užitkové vody a provozování vodovodů a kanalizací pro neveřejnou potřebu 9.1.2006 - 7.1.2008
provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami 9.1.2006 - 2.7.2008
výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv 9.1.2006 - 19.1.2009
výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů 9.1.2006 - 19.1.2009
výroba rozvaděčů, baterií, kabelů, vodičů a televizních antén 9.1.2006 - 19.1.2009
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 9.1.2006 - 19.1.2009
inženýrská činnost v investiční výstavbě 9.1.2006 - 19.1.2009
zprostředkování obchodu a služeb 9.1.2006 - 19.1.2009
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 9.1.2006 - 19.1.2009
skladování zboží a manipulace s nákladem 9.1.2006 - 19.1.2009
zasilatelství 9.1.2006 - 19.1.2009
realitní činnost 9.1.2006 - 19.1.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 9.1.2006 - 19.1.2009
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 9.1.2006 - 19.1.2009
kopírovací práce 9.1.2006 - 19.1.2009
zpracování dat, služby databank, správa sítí 9.1.2006 - 19.1.2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 9.1.2006 - 19.1.2009
činnost technických poradců v oblasti stavebnictví 9.1.2006 - 19.1.2009
testování, měření, analýzy a kontroly 9.1.2006 - 19.1.2009
reklamní činnost a marketing 9.1.2006 - 19.1.2009
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 9.1.2006 - 19.1.2009
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 9.1.2006 - 19.1.2009
provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení 9.1.2006 - 19.1.2009
pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě 9.1.2006 - 19.1.2009
poskytování technických služeb 9.1.2006 - 19.1.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 9.1.2006 - 19.1.2009
daňové poradenství 9.1.2006 - 3.3.2010
Činnost prováděná hornickým způsobem ve smyslu ust. § 3 písmene a), c) e), h), i) a ust. § 5 zák. ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů: a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomu účelu, c) práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce), e) zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100 000 m krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb, h) práce na zpřístupnění starých důlních děl nebo trvale opuštěných důlních děl a práce na jejich udržování v bezpečném stavu, i) podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m krychlových horniny. 9.1.2006 - 9.9.2019
projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem 9.1.2006 - 9.9.2019
Velkoobchod 24.10.2005 - 19.1.2009
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem 1.6.2005 - 24.10.2005

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 17.10.2005
Provozovna č. 1
Provozovna: Stonavská 2179 , Karviná 735 06
Identifikační číslo provozovny: 1000020088
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování: 9.8.2006

Živnost č. 2 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.10.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 3 Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2006
Zánik oprávnění: 22.8.2019

Živnost č. 6 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Zasilatelství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 15 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 16 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 18 Kopírovací práce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 20 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 21 Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 22 Testování, měření, analýzy a kontroly

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 23 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 24 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 25 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 26 Provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 27 Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 28 Výroba rozvaděčů, baterií, kabelů, vodičů a televizních antén

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 29 Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.1.2006
Zánik oprávnění: 22.8.2019

Živnost č. 30 Výroba a zpracování paliv a maziv

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.1.2006
Zánik oprávnění: 29.10.2013

Živnost č. 31 Vedení spisovny

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.3.2006
Zánik oprávnění: 22.8.2019

Živnost č. 32 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.5.2006
Zánik oprávnění: 22.8.2019

Živnost č. 33 Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.5.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 34 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.5.2006
Zánik oprávnění: 22.8.2019

Živnost č. 35 Nákup a prodej výbušnin a provádění trhacích prací

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.5.2006
Zánik oprávnění: 22.8.2019

Živnost č. 36 Zastupování v celním řízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.6.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 37 Výkon zeměměřických činností

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.6.2006
Zánik oprávnění: 22.8.2019

Živnost č. 38 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.6.2006
Zánik oprávnění: 22.8.2019

Živnost č. 39 Výroba, opravy a montáž měřidel

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.6.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 40 Průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.6.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 41 Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.6.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 42 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.6.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 43 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.6.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 44 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.6.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 45 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.6.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 46 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.6.2006
Zánik oprávnění: 10.9.2018

Živnost č. 47 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.6.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 48 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.7.2006
Zánik oprávnění: 22.8.2019

Živnost č. 49 Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.7.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 50 Výroba pilařská a impregnace dřeva

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.9.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 51 Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.1.2008
Zánik oprávnění: 17.12.2008

Živnost č. 52 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.6.2008
Zánik oprávnění: 22.8.2019

Živnost č. 53 Obráběčství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.6.2008
Zánik oprávnění: 22.8.2019

Živnost č. 54 Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.12.2008
Zánik oprávnění: 22.8.2019

Živnost č. 55 Provádění ohňostrojných prací

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.9.2012
Zánik oprávnění: 22.8.2019

Živnost č. 56 Provádění trhacích a ohňostrojných prací

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.9.2012
Zánik oprávnění: 3.9.2015

Živnost č. 57 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.3.2014
Zánik oprávnění: 22.8.2019
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Těžba a úprava černého uhlí
Výroba chemických látek a chemických přípravků
Příprava staveniště
Silniční nákladní doprava

Vedení firmy Správa pohledávek OKD, a.s. IČO: 26863154

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost je oprávněn samostatně zastupovat (i) předseda představenstva nebo (ii) jiný člen představenstva pověřený k tomu usnesením představenstva nebo písemně předsedou představenstva, a to vždy v rozsahu vyplývajícím z pověření. 7.7.2014
Jménem společnosti jedná v celém rozsahu představenstvo. Za představenstvo jednají dva členové představenstva společně, nebo samostatně jeden člen představenstva pověřený k tomu usnesením představenstva nebo písemně dvěma členy představenstva, a to vždy v rozsahu vyplývajícím z pověření. 3.1.2014 - 7.7.2014
Jménem společnosti jedná v celém rozsahu představenstvo. Za představenstvo jedná předseda představenstva nebo jiný člen představenstva samostatně, pověřený k tomu usnesením představenstva nebo písemně předsedou představenstva, a to vždy v rozsahu vyplývaj ícím z pověření. 11.1.2013 - 3.1.2014
J e d n á n í : Jménem společnosti jedná v celém rozsahu představenstvo. Za představenstvo jedná předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně. 6.11.2007 - 11.1.2013
J e d n á n í : Jménem společnosti jedná v celém rozsahu představenstvo. Za představenstvo jedná každý člen představenstva samostatně. 11.10.2006 - 6.11.2007
J e d n á n í : Jménem společnosti jedná v celém rozsahu představenstvo, a to tak, že jednají vždy společně dva členové představenstva. 31.5.2006 - 11.10.2006
J e d n á n í : Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že jediný člen představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě s polečnosti. 1.6.2005 - 31.5.2006
Jméno: Mgr. Jan Solich 10.1.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 7.7.2014
Ve funkci: od 15.12.2016
Adresa: Rychvaldská 1406, Dolní Lutyně 735 53
Jméno: Hana Kačenová 1.6.2005 - 24.10.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 6.10.2005
Ve funkci: od 1.6.2005
Adresa: Ivana Sekaniny 1806/3, Ostrava 708 00
Jméno: Ing. Jarmila Ivánková 24.10.2005 - 31.5.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 6.10.2005 do 31.5.2006
Adresa: Za Podjezdem 1155/21, Ostrava 725 25
Jméno: Ing. Josef Goj 31.5.2006 - 1.6.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.5.2006
Adresa: Panelová 1573, Petřvald 735 41
Jméno: Ing. Petr Motloch 31.5.2006 - 1.6.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.5.2006
Adresa: Kubelíkova 1217/7, Praha 130 00
Jméno: Ing. Petr Havlíček 31.5.2006 - 11.10.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.5.2006 do 31.5.2006
Adresa: Hradišťská 193/108, Těrlicko 735 42
Jméno: Prof. Ing. Evžen Kočenda Ph.D. 31.5.2006 - 11.10.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.5.2006 do 31.5.2006
Adresa: Na Marsu 1125, Černošice 252 28
Jméno: Ing. Josef Goj 1.6.2006 - 11.10.2006
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 31.5.2006 do 31.5.2006
Ve funkci: od 1.6.2006 do 1.6.2006
Adresa: Panelová 1573, Petřvald 735 41
Jméno: Ing. Petr Motloch 1.6.2006 - 11.10.2006
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 31.5.2006 do 31.5.2006
Ve funkci: od 1.6.2006 do 1.6.2006
Adresa: Kubelíkova 1217/7, Praha 130 00
Jméno: Csaba Barta 11.10.2006 - 5.2.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.9.2006 do 24.1.2007
Adresa: 2 Rudall Crescent 0 , Londýn Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Jméno: Mgr. Michael Jasanský 11.10.2006 - 12.3.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.9.2006 do 1.3.2007
Adresa: Nad úvozem 182, Ohrobec 252 45
Jméno: Zdeněk Bakala 11.10.2006 - 19.6.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 11.9.2006
Ve funkci: od 11.9.2006
Adresa: Pevnostní 930/12, Praha 160 00
Jméno: Lajos Varga 5.2.2007 - 19.6.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.1.2007 do 21.5.2007
Adresa: NW8 9DD , Londýn Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Jméno: Peter Kadas 11.10.2006 - 6.11.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 11.9.2006 do 1.11.2007
Ve funkci: od 11.9.2006 do 1.11.2007
Adresa: 3 Streatley Place 0 , Londýn Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Jméno: RNDr. Miloslava Trgiňová 6.11.2007 - 12.11.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2007
Ve funkci: od 1.11.2007
Adresa: K Levému Hradci 214, Husinec 250 68
Jméno: Zdeněk Bakala 19.6.2007 - 5.6.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.9.2006 do 6.5.2008
Adresa: Pevnostní 930/12, Praha 160 00
Jméno: Dr. Milan Jelinek 6.11.2007 - 14.10.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.11.2007 do 16.8.2009
Adresa: Müslirain 9 , Oberagëri Švýcarská konfederace
Jméno: Dr. Klausdieter Beck 19.6.2007 - 19.7.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 21.5.2007 do 22.5.2010
Ve funkci: od 21.5.2007 do 22.5.2010
Adresa: Harness Creek View Drive, Maryland , 21403 Annapolis Spojené státy americké
Jméno: Dr. Ing. Ján Fabián 6.11.2007 - 24.11.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.11.2007 do 2.11.2010
Ve funkci: od 1.11.2007 do 2.11.2010
Adresa: Hošťálkova 392/1, Praha 169 00
Jméno: Marek Jelínek 6.11.2007 - 24.11.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.11.2007 do 2.11.2010
Adresa: Van der Veerelaan 45 , 1181PZ Amstelveen Nizozemské království
Jméno: Karl Friedrich Jakob 6.11.2007 - 24.11.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.11.2007 do 2.11.2010
Adresa: Eppinkstr. 7 , 465 35 Dinslaken Spolková republika Německo
Jméno: RNDr. Miloslava Trgiňová 12.11.2007 - 24.11.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.11.2007 do 2.11.2010
Ve funkci: od 1.11.2007 do 2.11.2010
Adresa: K Levému Hradci 214, Husinec 250 68
Jméno: Miklos Salamon 7.1.2008 - 24.11.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.11.2007 do 2.11.2010
Adresa: 1 the Drive, Wonersh, Surrey, G450QW Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Jméno: Stanley C Suboleski 28.3.2008 - 6.4.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.3.2008 do 18.3.2011
Adresa: Spojené státy americké
5207 West Shore Road, Midlothian, Virginia 23112
Jméno: Miklos Salamon 24.11.2010 - 24.10.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.11.2010 do 1.10.2012
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Wonersh, Surrey, G450QW, 1 the Drive
Jméno: RNDr. Miloslava Trgiňová 24.11.2010 - 8.11.2012
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 2.11.2010 do 31.10.2012
Ve funkci: od 2.11.2010 do 31.10.2012
Adresa: K Levému Hradci 214, Husinec 250 68
Jméno: Dr. Klausdieter Beck 19.7.2010 - 11.1.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 22.5.2010
Ve funkci: od 22.5.2010 do 1.1.2013
Adresa: Harness Creek View Drive, Maryland , 21403 Annapolis Spojené státy americké
Jméno: Dr. Ing. Ján Fabián 24.11.2010 - 11.1.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 2.11.2010
Ve funkci: od 2.11.2010 do 1.1.2013
Adresa: Hošťálkova 392/1, Praha 169 00
Jméno: Klausdieter Beck 11.1.2013 - 3.4.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.5.2010 do 31.3.2013
Adresa: Harness Creek View Drive, Maryland , 21403 Annapolis Spojené státy americké
Jméno: Karl Friedrich Jakob 24.11.2010 - 23.7.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.11.2010 do 30.6.2013
Adresa: Eppinkstr. 7 , 465 35 Dinslaken Spolková republika Německo
Jméno: Stanley C Suboleski 6.4.2011 - 23.7.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.3.2011 do 30.6.2013
Adresa: 5207 West Shore Road , Midlothian, Virginia 23112 Spojené státy americké
Jméno: Ing. Jarmila Ivánková 8.11.2012 - 14.10.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.10.2012 do 16.9.2013
Adresa: Za Podjezdem 1155/21, Ostrava 725 25
Jméno: Ján Fabián 11.1.2013 - 2.1.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 2.11.2010 do 31.12.2013
Ve funkci: od 1.1.2013 do 31.12.2013
Adresa: Hošťálkova 392/1, Praha 169 00
Jméno: Petr Jonák 23.7.2013 - 2.1.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2013 do 31.12.2013
Adresa: Lupáčova 864/18, Praha 130 00
Jméno: Marek Jelínek 24.11.2010 - 30.1.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.11.2010 do 18.12.2013
Adresa: Nizozemské království
1181PZ Amstelveen, Van der Veerelaan 45
Jméno: Gareth Penny 24.10.2012 - 20.8.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.10.2012 do 7.7.2014
Adresa: Upper Cheyne Row 14 , Londýn, SW3 5JN Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Jméno: Marek Jelínek 30.1.2014 - 20.8.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.12.2013 do 7.7.2014
Adresa: Van der Veerelaan 43 , Amstelveen Nizozemské království
Jméno: Marek Jelínek 20.8.2014 - 30.9.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 7.7.2014 do 1.9.2015
Ve funkci: od 7.7.2014 do 1.9.2015
Adresa: Van der Veerelaan 43 , Amstelveen Nizozemské království
Jméno: Dale Raymond Ekmark 20.8.2014 - 30.9.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.7.2014
Adresa: 10388 Graham Road , 557 03 Angora, MN Spojené státy americké
Jméno: Gareth Penny 20.8.2014 - 8.3.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.7.2014 do 31.1.2016
Adresa: 14 Upper Cheyne Row , Londýn SW3 5JN Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Jméno: Boudewijn Wentink 30.9.2015 - 14.6.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.9.2015 do 4.5.2016
Adresa: Koningslaan 48 , 3583GK Utrecht Nizozemské království
Jméno: Mgr. Jan Solich 20.8.2014 - 10.1.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.7.2014
Adresa: Rychvaldská 1406, Dolní Lutyně 735 53
Jméno: Dale Raymond Ekmark 30.9.2015 - 10.1.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 7.7.2014
Ve funkci: od 3.9.2015 do 15.12.2016
Adresa: 10388 Graham Road , 55703 Angora, MN Spojené státy americké
Jméno: Dale Raymond Ekmark 10.1.2017 - 8.3.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.7.2014 do 28.2.2017
Adresa: 10388 Graham Road , 55703 Angora, MN Spojené státy americké
Jméno: Ing. Antonín Klimša MBA 8.3.2016 - 28.5.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.2.2016 do 1.4.2018
Adresa: Křížkovského 726/38, Ostrava 712 00
Jméno: Ing. Michal Kuča 24.10.2016 - 28.5.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.10.2016 do 4.5.2018
Adresa: Těšínská 797, Albrechtice 735 43

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Lenka Oborná DiS. 1.6.2005 - 24.10.2005
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: do 6.10.2005
Ve funkci: od 1.6.2005 do 6.10.2005
Adresa: 713 , 739 12 Čeladná Česká republika
Jméno: Ing. Taťána Mrózková 1.6.2005 - 24.10.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 6.10.2005
Ve funkci: od 1.6.2005
Adresa: Výstavní 1123, Třinec 739 61
Jméno: Marie Korchová 1.6.2005 - 24.10.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 6.10.2005
Ve funkci: od 1.6.2005
Adresa: Opavská 958/53, Ostrava 708 00
Jméno: JUDr. Petra Nováková 24.10.2005 - 8.2.2006
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 6.10.2005 do 19.12.2005
Ve funkci: od 6.10.2005 do 19.12.2005
Adresa: Hlavní třída 590/111, Ostrava 708 00
Jméno: Ing. Petra Sokolová 24.10.2005 - 2.5.2007
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 6.10.2005 do 10.4.2007
Ve funkci: od 6.10.2005 do 10.4.2007
Adresa: Pod Hybšmankou 3169/5, Praha 150 00
Jméno: Ing. Jan Matula 24.10.2005 - 2.5.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.10.2005 do 10.4.2007
Adresa: Pomezní 387, Český Těšín 735 62
Jméno: Josef Nejezchleba 8.2.2006 - 2.5.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.12.2005 do 10.4.2007
Adresa: ČSA 489 , Frýdek-Místek Česká republika
Jméno: Ing. Evžen Tošenovský 8.2.2006 - 19.6.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.12.2005
Adresa: V Mešníku 5559/6, Ostrava 722 00
Jméno: Luboš Řežábek 8.2.2006 - 19.6.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.12.2005
Adresa: Nepilova 903/1, Praha 190 00
Jméno: Petr Skrla 8.2.2006 - 5.6.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.12.2005 do 6.5.2008
Adresa: Vrbčanská 2072/2, Praha 100 00
Jméno: Miroslav Syrový 8.2.2006 - 5.6.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.12.2005 do 6.5.2008
Adresa: J. Hory 1110 , 736 01 Havířov Česká republika
Jméno: Pavel Hliněný 8.2.2006 - 5.6.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.12.2005 do 6.5.2008
Adresa: Petřvaldská 267/38, Havířov 736 01
Jméno: Ing. Evžen Tošenovský 19.6.2007 - 14.10.2009
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 19.12.2005 do 24.9.2009
Ve funkci: od 10.2.2006 do 24.9.2009
Adresa: V Mešníku 5559/6, Ostrava 722 00
Jméno: Prof. RNDr. Jan Hanousek CSc. 8.2.2006 - 3.3.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.12.2005
Adresa: Ovčí hájek 2173/44, Praha 158 00
Jméno: Zdeněk Bakala 5.6.2008 - 3.3.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.5.2008 do 18.2.2010
Adresa: 14, Modrava 341 92
Jméno: Luboš Řežábek 19.6.2007 - 29.12.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 19.12.2005 do 20.12.2010
Ve funkci: od 31.5.2007 do 20.12.2010
Adresa: Nepilova 903/1, Praha 190 00
Jméno: Prof. RNDr. Jan Hanousek CSc. 3.3.2010 - 29.12.2010
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 19.12.2005 do 20.12.2010
Ve funkci: od 18.2.2010 do 20.12.2010
Adresa: Ovčí hájek 2173/44, Praha 158 00
Jméno: Miroslav Syrový 2.7.2008 - 4.4.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.6.2008 do 1.4.2012
Adresa: Josefa Hory 1110 , 736 01 Havířov Česká republika
Jméno: Ing. František Válek 9.12.2009 - 4.4.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.11.2009 do 1.4.2012
Adresa: Nepilova 903/3, Praha 190 00
Jméno: Otakar Jelínek 3.3.2010 - 4.4.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.2.2010 do 1.4.2012
Adresa: K Dubovému mlýnu 2304/4, Praha 164 00
Jméno: Prof.RNDr. Jan Hanousek CSc. 29.12.2010 - 4.4.2012
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.12.2010
Ve funkci: od 20.12.2010
Adresa: Ovčí hájek 2173/44, Praha 158 00
Jméno: Ing. Jaroslav Vlach 2.7.2008 - 23.7.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.6.2008 do 13.6.2013
Adresa: Školní 51, Petřvald 735 41
Jméno: Luboš Řežábek 29.12.2010 - 14.10.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.12.2010 do 13.6.2013
Ve funkci: od 20.12.2010 do 13.6.2013
Adresa: Nepilova 903/1, Praha 190 00
Jméno: Prof.RNDr. Jan Hanousek CSc. 4.4.2012 - 14.10.2013
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.12.2010 do 13.6.2013
Ve funkci: od 20.12.2010 do 13.6.2013
Adresa: Armády 199/28, Praha 155 00
Jméno: Jaromír Pytlík 23.7.2013 - 20.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.6.2013 do 11.7.2014
Adresa: Polní 35, Orlová 735 14
Jméno: Luboš Řežábek 14.10.2013 - 20.8.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 13.6.2013 do 14.6.2014
Ve funkci: od 25.7.2013 do 14.6.2014
Adresa: Nepilova 903/1, Praha 190 00
Jméno: Jan Hanousek 14.10.2013 - 20.8.2014
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 13.6.2013 do 14.6.2014
Ve funkci: od 25.7.2013 do 14.6.2014
Adresa: Armády 199/28, Praha 155 00
Jméno: Luboš Řežábek 20.8.2014 - 7.1.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 14.6.2014 do 14.6.2015
Ve funkci: od 3.7.2014 do 14.6.2015
Adresa: Nepilova 903/1, Praha 190 00
Jméno: Prof.RNDr. Jan Hanousek CSc. 20.8.2014 - 7.1.2016
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 14.6.2014 do 14.6.2015
Ve funkci: od 3.7.2014 do 14.6.2015
Adresa: Armády 199/28, Praha 155 00
Jméno: Luboš Řežábek 7.1.2016 - 8.3.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 14.6.2015
Ve funkci: od 21.10.2015
Adresa: Nepilova 903/1, Praha 190 00
Jméno: Ing. Jaromír Pytlík 20.8.2014 - 6.11.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.7.2014 do 11.7.2017
Adresa: Polní 35, Orlová 735 14
Jméno: Prof.RNDr. Jan Hanousek CSc. 7.1.2016 - 2.1.2018
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 14.6.2015 do 28.9.2017
Ve funkci: od 21.10.2015 do 28.9.2017
Adresa: Armády 199/28, Praha 155 00
Jméno: Luboš Řežábek 8.3.2017 - 2.1.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 14.6.2015 do 23.9.2017
Ve funkci: od 21.10.2015 do 23.9.2017
Adresa: Nepilova 903/1, Praha 190 00
Jméno: Bessel Kok 7.1.2016 - 14.3.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.11.2015
Adresa: Hřebenová 232/6, Praha 165 00
Jméno: Bessel Kok 14.3.2018 - 28.5.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.11.2015 do 7.4.2018
Adresa: Hřebenová 232/6, Praha 165 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Mgr. Jan Solich

Vlastníci firmy Správa pohledávek OKD, a.s. IČO: 26863154

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 10 086 800 000 Kč 100% 4.7.2014
zakladni 8 866 800 000 Kč 100% 19.12.2013 - 4.7.2014
zakladni 8 729 600 000 Kč 100% 26.11.2012 - 19.12.2013
zakladni 8 723 000 000 Kč 100% 10.2.2012 - 26.11.2012
zakladni 8 575 000 000 Kč 100% 28.4.2011 - 10.2.2012
zakladni 8 541 000 000 Kč 100% 14.2.2011 - 28.4.2011
zakladni 8 424 000 000 Kč 100% 21.1.2011 - 14.2.2011
zakladni 8 401 000 000 Kč 100% 16.11.2010 - 21.1.2011
zakladni 8 372 000 000 Kč 100% 31.5.2010 - 16.11.2010
zakladni 8 217 000 000 Kč 100% 29.3.2010 - 31.5.2010
zakladni 8 150 000 000 Kč 100% 30.4.2009 - 29.3.2010
zakladni 7 580 000 000 Kč 100% 1.3.2009 - 30.4.2009
zakladni 7 515 000 000 Kč 100% 31.10.2008 - 1.3.2009
zakladni 7 437 000 000 Kč 100% 13.6.2008 - 31.10.2008
zakladni 6 792 000 000 Kč 100% 17.3.2008 - 13.6.2008
zakladni 6 717 800 000 Kč 100% 3.9.2007 - 17.3.2008
zakladni 2 500 000 000 Kč 100% 31.5.2006 - 3.9.2007
zakladni 2 000 000 Kč 100% 1.6.2005 - 31.5.2006

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 200 000 Kč 50 434 4.7.2014
Kmenové akcie na jméno 200 000 Kč 44 334 19.12.2013 - 4.7.2014
Kmenové akcie na jméno 200 000 Kč 43 648 26.11.2012 - 19.12.2013
Kmenové akcie na jméno 200 000 Kč 43 615 10.2.2012 - 26.11.2012
Kmenové akcie na jméno 200 000 Kč 42 875 28.4.2011 - 10.2.2012
Kmenové akcie na jméno 200 000 Kč 42 705 14.2.2011 - 28.4.2011
Kmenové akcie na jméno 200 000 Kč 42 120 21.1.2011 - 14.2.2011
Kmenové akcie na jméno 200 000 Kč 42 005 16.11.2010 - 21.1.2011
Kmenové akcie na jméno 200 000 Kč 41 860 31.5.2010 - 16.11.2010
Kmenové akcie na jméno 200 000 Kč 41 085 29.3.2010 - 31.5.2010
Kmenové akcie na jméno 200 000 Kč 40 750 30.4.2009 - 29.3.2010
Kmenové akcie na jméno 200 000 Kč 37 900 1.3.2009 - 30.4.2009
Kmenové akcie na jméno 200 000 Kč 37 575 31.10.2008 - 1.3.2009
Kmenové akcie na jméno 200 000 Kč 37 185 13.6.2008 - 31.10.2008
Kmenové akcie na jméno 200 000 Kč 33 960 17.3.2008 - 13.6.2008
Kmenové akcie na jméno 200 000 Kč 33 589 3.9.2007 - 17.3.2008
Kmenové akcie na jméno 200 000 Kč 12 500 31.5.2006 - 3.9.2007
Kmenové akcie na jméno 200 000 Kč 10 24.10.2005 - 31.5.2006
Kmenové akcie na majitele 200 000 Kč 10 1.6.2005 - 24.10.2005

Sbírka Listin Správa pohledávek OKD, a.s. IČO: 26863154

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 2900/SL 266 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 26.10.2015 21.12.2015 18.1.2016 18
B 2900/SL 265 notářský zápis [NZ 1763/2015] Rozhodnutí jed. akcionáře Krajský soud v Ostravě 26.10.2015 21.12.2015 18.1.2016 18
B 2900/SL 264 rozhod. o statut. orgánu Zápis z DR Krajský soud v Ostravě 21.10.2015 21.12.2015 18.1.2016 2
B 2900/SL 263 rozhod. o statut. orgánu Rozhodnutí jed. akcionáře Krajský soud v Ostravě 21.12.2015 18.1.2016 1
B 2900/SL 262 rozhod. o statut. orgánu Rozhodnutí jed. akcionáře Krajský soud v Ostravě 14.6.2015 21.12.2015 18.1.2016 2
B 2900/SL 261 rozhod. o statut. orgánu výpis ze zápisu zasedání představenstva Krajský soud v Ostravě 3.9.2015 17.9.2015 6.10.2015 2
B 2900/SL 260 ostatní prohlášení o odstoupení z funkce Krajský soud v Ostravě 17.9.2015 6.10.2015 1
B 2900/SL 259 rozhod. o statut. orgánu rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 19.8.2015 17.9.2015 6.10.2015 1
B 2900/SL 258 rozhod. o statut. orgánu rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 14.6.2015 17.9.2015 6.10.2015 1
B 2900/SL 257 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora vč. zprávy o vztazích dle §82 Krajský soud v Ostravě 19.5.2015 21.5.2015 125
B 2900/SL 256 účetní závěrka [2014] konsolidovaná úč. závěrka s příl. Krajský soud v Ostravě 19.5.2015 21.5.2015 48
B 2900/SL 255 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 18.3.2015 26.3.2015 26.3.2015 18
B 2900/SL 254 notářský zápis [NZ 386/2015] RJA Krajský soud v Ostravě 18.3.2015 26.3.2015 26.3.2015 19
B 2900/SL 251 rozhod. o statut. orgánu Výpis ze zápisu mimoř. zasedání DR Krajský soud v Ostravě 3.7.2014 5.8.2014 21.8.2014 2
B 2900/SL 250 rozhod. o statut. orgánu Rozhodnutí představenstva Krajský soud v Ostravě 7.7.2014 5.8.2014 21.8.2014 1
B 2900/SL 249 notářský zápis Nz 1237/2014, N 1299/2014 Krajský soud v Ostravě 23.6.2014 5.8.2014 21.8.2014 40
B 2900/SL 248 rozhod. o statut. orgánu Rozhod. jed. akcionáře Krajský soud v Ostravě 14.6.2014 5.8.2014 21.8.2014 1
B 2900/SL 247 rozhod. o statut. orgánu Rozhod. jed. akcionáře Krajský soud v Ostravě 11.7.2014 5.8.2014 21.8.2014 1
B 2900/SL 246 rozhod. o statut. orgánu Rozhod. jed. akcionáře Krajský soud v Ostravě 7.7.2014 5.8.2014 21.8.2014 2
B 2900/SL 245 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 1.7.2014 9.7.2014 25
B 2900/SL 244 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 1238/2014, N 1300/2014 Krajský soud v Ostravě 23.6.2014 3.7.2014 9.7.2014 51
B 2900/SL 243 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 3.7.2014 9.7.2014 18
B 2900/SL 242 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 30.5.2014 2.6.2014 84
B 2900/SL 241 účetní závěrka [2013]  konsolidovaná Krajský soud v Ostravě 30.5.2014 2.6.2014 62
B 2900/SL 240 rozhod. o statut. orgánu Rozhod. jed. akcionáře Krajský soud v Ostravě 30.5.2014 2.6.2014 2
B 2900/SL 239 rozhod. o statut. orgánu Rozhod. jed. akcionáře Krajský soud v Ostravě 18.12.2013 23.1.2014 30.1.2014 1
B 2900/SL 238 notářský zápis Nz 1535/2013, N 1677/2013, RJA Krajský soud v Ostravě 29.11.2013 16.1.2014 16.1.2014 41
B 2900/SL 237 stanovy společnosti s účinností k 1.1.2014 Krajský soud v Ostravě 31.12.2013 10.1.2014 25
B 2900/SL 236 notářský zápis NZ 1695/2013, N 1847/2013, RJA Krajský soud v Ostravě 23.12.2013 31.12.2013 10.1.2014 35
B 2900/SL 235 rozhod. o statut. orgánu Rozhod. jed. akcionáře Krajský soud v Ostravě 31.12.2013 2.1.2014 6.1.2014 1
B 2900/SL 234 ostatní Odstoupení od ovládací smlouvy Krajský soud v Ostravě 6.12.2013 2.1.2014 6.1.2014 7
B 2900/SL 233 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 17.12.2013 19.12.2013 25
B 2900/SL 232 notářský zápis NZ 1573/2013, N 1720/2013, RJA Krajský soud v Ostravě 6.12.2013 17.12.2013 19.12.2013 35
B 2900/SL 231 notářský zápis NZ 1432/2013, N 1563/20123, RJA Krajský soud v Ostravě 11.11.2013 17.12.2013 19.12.2013 35
B 2900/SL 230 ostatní Oznámení o odstoupení čl. předst. Krajský soud v Ostravě 11.10.2013 16.10.2013 1
B 2900/SL 229 rozhod. o statut. orgánu Výpis ze zápisu zas. předst. Krajský soud v Ostravě 16.9.2013 11.10.2013 16.10.2013 2
B 2900/SL 228 rozhod. o statut. orgánu Zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ostravě 25.7.2013 11.10.2013 16.10.2013 2
B 2900/SL 227 rozhod. o statut. orgánu Rozhod. jed. akcionáře Krajský soud v Ostravě 15.6.2013 11.10.2013 16.10.2013 2
B 2900/SL 225 rozhod. o statut. orgánu Rozhod. jed. akcionáře k 1.7.2013 Krajský soud v Ostravě 24.6.2013 23.7.2013 26.7.2013 1
B 2900/SL 224 rozhod. o statut. orgánu Rozhod. jed. akcionáře k 30.6.2013 Krajský soud v Ostravě 24.6.2013 23.7.2013 26.7.2013 2
B 2900/SL 223 notářský zápis NZ 818/2013,N 880/2013 Krajský soud v Ostravě 24.6.2013 23.7.2013 26.7.2013 32
B 2900/SL 222 účetní závěrka [2012]  s příl., konsolidovaná Krajský soud v Ostravě 22.7.2013 26.7.2013 68
B 2900/SL 226 ostatní Protokol o volbě člena DR Krajský soud v Ostravě 13.6.2013 26.7.2013 23.7.2013 3
B 2900/SL 221 stanovy společnosti úplné znění k 16.5.2013 Krajský soud v Ostravě 7.6.2013 11.6.2013 25
B 2900/SL 220 notářský zápis NZ 616/2013, N 662/2013 Krajský soud v Ostravě 16.5.2013 7.6.2013 11.6.2013 32
B 2900/SL 219 výroční zpráva [2012]  s úč.záv., příl., §66a/9, zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 7.6.2013 11.6.2013 96
B 2900/SL 218 rozhod. o statut. orgánu - Rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 14.3.2013 2.4.2013 8.4.2013 2
B 2900/SL 217 stanovy společnosti - ÚZ k 31.3.2013 Krajský soud v Ostravě 2.4.2013 8.4.2013 25
B 2900/SL 216 notářský zápis NZ 378/2013 Krajský soud v Ostravě 21.3.2013 2.4.2013 8.4.2013 25
B 2900/SL 215 notářský zápis NZ 1474/2012 Krajský soud v Ostravě 1.11.2012 21.12.2012 14.1.2013 35
B 2900/SL 214 stanovy společnosti - k 1.1.2013 Krajský soud v Ostravě 21.12.2012 14.1.2013 25
B 2900/SL 213 rozhod. o statut. orgánu - Rozh. představenstva Krajský soud v Ostravě 14.11.2012 21.12.2012 14.1.2013 2
B 2900/SL 212 notářský zápis NZ 1656/2012 Krajský soud v Ostravě 6.12.2012 21.12.2012 14.1.2013 29
B 2900/SL 211 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 15.11.2012 26.11.2012 25
B 2900/SL 210 rozhod. o statut. orgánu - Rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 31.10.2012 7.11.2012 14.11.2012 1
B 2900/SL 209 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 13.9.2012 20.9.2012 5.11.2012 1
B 2900/SL 208 stanovy společnosti platné k 17.9.2012 Krajský soud v Ostravě 27.9.2012 5.11.2012 25
B 2900/SL 207 notářský zápis NZ 1235/2012 - rozh. jed. akcion. při VH Krajský soud v Ostravě 17.9.2012 27.9.2012 5.11.2012 27
B 2900/SL 206 účetní závěrka konsol. úč. záv. 2011 Krajský soud v Ostravě 3.9.2012 5.9.2012 71
B 2900/SL 200 notářský zápis Nz 908/2012 Krajský soud v Ostravě 26.6.2012 7.8.2012 8.8.2012 42
B 2900/SL 199 notářský zápis Nz 909/2012 Krajský soud v Ostravě 26.6.2012 7.8.2012 8.8.2012 42
B 2900/SL 205 notářský zápis NZ 909/2012 - rozh. jed. akcion. Krajský soud v Ostravě 26.6.2012 16.7.2012 16.7.2012 41
B 2900/SL 204 notářský zápis NZ 908/2012 - rozh. jed. spol. Krajský soud v Ostravě 26.6.2012 16.7.2012 16.7.2012 41
B 2900/SL 203 zpráva auditora vč. úč. záv. k 31.12.2011 Krajský soud v Ostravě 16.7.2012 16.7.2012 15
B 2900/SL 202 zpráva auditora vč. zah. rozv. k 1.1.2012 Krajský soud v Ostravě 16.7.2012 16.7.2012 15
B 2900/SL 201 zpráva auditora vč. úč. záv. k 31.12.2011 Krajský soud v Ostravě 16.7.2012 16.7.2012 39
B 2900/SL 198 výroční zpráva r.2011,ú.z.s příl.,§66a/9,aud. Krajský soud v Ostravě 6.6.2012 7.6.2012 104
B 2900/SL 197 změna právní formy, fúze - Projekt fúze sloučením Krajský soud v Ostravě 22.5.2012 23.5.2012 7
B 2900/SL 196 rozhod. o statut. orgánu - Zápis z DR Krajský soud v Ostravě 16.2.2012 14.3.2012 10.4.2012 2
B 2900/SL 195 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 14.3.2012 10.4.2012 25
B 2900/SL 194 rozhod. o statut. orgánu - rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 31.1.2012 14.3.2012 10.4.2012 2
B 2900/SL 193 notářský zápis NZ 170/2012 Krajský soud v Ostravě 2.2.2012 14.3.2012 10.4.2012 26
B 2900/SL 192 notářský zápis NZ 153/2012 Krajský soud v Ostravě 30.1.2012 29.2.2012 1.3.2012 37
B 2900/SL 191 stanovy společnosti k 1.2.2012 Krajský soud v Ostravě 1.2.2012 14.2.2012 25
B 2900/SL 190 účetní závěrka r. 2010 - konsolid. Krajský soud v Ostravě 30.6.2011 1.7.2011 156
B 2900/SL 189 výroční zpráva r.2010 s úč.z.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 3.6.2011 6.6.2011 124
B 2900/SL 188 notářský zápis Nz 618/2011 vč.rozh.jed.akc. Krajský soud v Ostravě 26.4.2011 27.4.2011 4.5.2011 30
B 2900/SL 187 stanovy společnosti - úplné znění k 26.4.2011 Krajský soud v Ostravě 27.4.2011 29.4.2011 25
B 2900/SL 186 rozhod. o statut. orgánu - rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 27.1.2011 1.4.2011 11.4.2011 1
B 2900/SL 185 notářský zápis NZ 209/2011 Krajský soud v Ostravě 8.2.2011 22.2.2011 24.2.2011 33
B 2900/SL 184 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 10.2.2011 14.2.2011 25
B 2900/SL 183 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 19.1.2011 24.1.2011 25
B 2900/SL 182 notářský zápis Nz 49/2011 Krajský soud v Ostravě 13.1.2011 14.1.2011 17.1.2011 33
B 2900/SL 181 rozhod. o statut. orgánu - zápis z dozorčí rady Krajský soud v Ostravě 9.12.2010 27.12.2010 30.12.2010 3
B 2900/SL 180 rozhod. o statut. orgánu -rozh.jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 16.9.2010 27.12.2010 30.12.2010 2
B 2900/SL 179 účetní závěrka r.2009-konsolid.-český překl. Krajský soud v Ostravě 9.12.2010 10.12.2010 150
B 2900/SL 178 podpisové vzory - Dr. Klaus-Dieter Beck Krajský soud v Ostravě 19.5.2010 26.11.2010 29.11.2010 2
B 2900/SL 177 podpisové vzory 5x Krajský soud v Ostravě 24.11.2010 26.11.2010 14
B 2900/SL 176 podpisové vzory 5x Krajský soud v Ostravě 16.11.2010 25.11.2010 14
B 2900/SL 175 rozhod. o statut. orgánu - Rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 16.9.2010 16.11.2010 25.11.2010 2
B 2900/SL 174 rozhod. o statut. orgánu - Rozhodnutí představenstva Krajský soud v Ostravě 20.10.2010 16.11.2010 25.11.2010 3
B 2900/SL 173 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 4.11.2010 12.11.2010 25
B 2900/SL 171 notářský zápis NZ 789/2010 - Rozh.jed.akcion. Krajský soud v Ostravě 24.5.2010 29.10.2010 1.11.2010 27
B 2900/SL 170 stanovy společnosti ve znění k 23.9.2010 Krajský soud v Ostravě 8.10.2010 12.10.2010 25
B 2900/SL 169 notářský zápis NZ 1403/2010 - zm. stanov Krajský soud v Ostravě 23.9.2010 8.10.2010 12.10.2010 28
B 2900/SL 168 podpisové vzory - Dr. Klaus-Dieter Beck Krajský soud v Ostravě 19.5.2010 14.7.2010 20.7.2010 2
B 2900/SL 167 rozhod. o statut. orgánu - Rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 27.1.2010 14.7.2010 20.7.2010 1
B 2900/SL 166 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze schůze předst. Krajský soud v Ostravě 17.5.2010 14.7.2010 20.7.2010 2
B 2900/SL 165 účetní závěrka r.2009-konsolid.v angl.jaz. Krajský soud v Ostravě 28.6.2010 29.6.2010 176
B 2900/SL 164 výroční zpráva r.2009,úč.záv.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 17.6.2010 17.6.2010 116
B 2900/SL 163 posudek znalce č.42/2010 - hodn.části podn. Krajský soud v Ostravě 15.1.2010 2.6.2010 14.6.2010 77
B 2900/SL 162 ostatní - zápis o převzetí smluv.stran Krajský soud v Ostravě 31.5.2010 2.6.2010 14.6.2010 2
B 2900/SL 161 smlouva o prodeji/převodu -části podniku Krajský soud v Ostravě 2.6.2010 14.6.2010 421
B 2900/SL 160 notářský zápis NZ 790/2010 - rozh.JA-schv.pro Krajský soud v Ostravě 24.5.2010 2.6.2010 14.6.2010 45
B 2900/SL 159 zakladatelské dokumenty úplné znění stanov Krajský soud v Ostravě 27.5.2010 31.5.2010 25
B 2900/SL 158 notářský zápis NZ 464/2010 - Rozh.jed.akcion. Krajský soud v Ostravě 24.3.2010 7.5.2010 10.5.2010 33
B 2900/SL 157 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 26.3.2010 30.3.2010 25
B 2900/SL 156 rozhod. o statut. orgánu -výp.ze záp.DR č.22/2010 Krajský soud v Ostravě 18.2.2010 25.2.2010 5.3.2010 3
B 2900/SL 155 stanovy společnosti -ÚZ k 9.2.2010 Krajský soud v Ostravě 9.2.2010 25.2.2010 5.3.2010 50
B 2900/SL 154 ostatní -oznám o odstoup. z fce Krajský soud v Ostravě 9.2.2010 25.2.2010 5.3.2010 1
B 2900/SL 153 notářský zápis NZ 171/2010-RJA-změna stanov Krajský soud v Ostravě 9.2.2010 25.2.2010 5.3.2010 29
B 2900/SL 152 notářský zápis NZ 633/2009 - Rozh.jed.akcion. Krajský soud v Ostravě 27.4.2009 20.1.2010 21.1.2010 41
B 2900/SL 151 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 27.11.2009 4.12.2009 10.12.2009 24
B 2900/SL 150 rozhod. o statut. orgánu - Rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 19.11.2009 4.12.2009 10.12.2009 1
B 2900/SL 149 notářský zápis NZ 1778/2009 - zm. stanov Krajský soud v Ostravě 27.11.2009 4.12.2009 10.12.2009 29
B 2900/SL 148 ostatní -výp.ze zased.doz.rady č.20/09 Krajský soud v Ostravě 30.9.2009 14.10.2009 15.10.2009 3
B 2900/SL 147 stanovy společnosti -úpl.zn.k 14.9.2009 Krajský soud v Ostravě 14.10.2009 15.10.2009 25
B 2900/SL 146 rozhod. o statut. orgánu -RJA-zánik fce čl.představ. Krajský soud v Ostravě 9.9.2009 14.10.2009 15.10.2009 1
B 2900/SL 145 notářský zápis NZ 1343/2009 RJA-změna,s příl. Krajský soud v Ostravě 14.9.2009 14.10.2009 15.10.2009 32
B 2900/SL 144 výroční zpráva r. 2008 konsolid.- angl. verze Krajský soud v Ostravě 22.9.2009 22.9.2009 212
B 2900/SL 143 výroční zpráva r. 2008 konsolid.-čes. překlad Krajský soud v Ostravě 22.9.2009 22.9.2009 170
B 2900/SL 142 stanovy společnosti - ÚZ ke dni 2.7.2009 Krajský soud v Ostravě 8.7.2009 23.7.2009 25
B 2900/SL 141 notářský zápis NZ 954/2009 - Rozh.jed.společ. Krajský soud v Ostravě 2.7.2009 8.7.2009 22.7.2009 34
B 2900/SL 140 výroční zpráva r. 2008 anglická verze Krajský soud v Ostravě 29.6.2009 8.7.2009 216
B 2900/SL 139 výroční zpráva r. 2008 vč.úz,příl.,§66a/9,aud Krajský soud v Ostravě 29.6.2009 8.7.2009 216
B 2900/SL 138 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 28.4.2009 29.4.2009 24
B 2900/SL 137 notářský zápis NZ 300/2009- RJA-zvýš.kapitálu Krajský soud v Ostravě 23.2.2009 24.2.2009 27.2.2009 39
B 2900/SL 136 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 24.2.2009 26.2.2009 24
B 2900/SL 135 notářský zápis NZ 301/2009 - zm. stanov Krajský soud v Ostravě 23.2.2009 24.2.2009 26.2.2009 35
B 2900/SL 134 stanovy společnosti ve znění k 15.12.2008 Krajský soud v Ostravě 19.12.2008 19.1.2009 23
B 2900/SL 133 notářský zápis NZ 2233/2008 - zm. stanov Krajský soud v Ostravě 15.12.2008 19.12.2008 19.1.2009 35
B 2900/SL 132 posudek znalce č.17/19365067/08-stanov.hodn. Krajský soud v Ostravě 26.8.2008 26.11.2008 27.11.2008 78
B 2900/SL 131 zpráva auditora vč. zahaj. rozvahy k 1.7.2008 Krajský soud v Ostravě 15.9.2008 26.11.2008 27.11.2008 14
B 2900/SL 130 zpráva auditora vč. úč. záv. k 30.6.2008 Krajský soud v Ostravě 15.9.2008 26.11.2008 27.11.2008 40
B 2900/SL 129 notářský zápis NZ 2089/2008 - rozdělení Krajský soud v Ostravě 20.11.2008 26.11.2008 27.11.2008 65
B 2900/SL 128 účetní závěrka r.2007-konsolid., vč.angl.ver. Krajský soud v Ostravě 13.11.2008 14.11.2008 0
B 2900/SL 127 notářský zápis NZ1981/2008 - Rozh.jed.akcion. Krajský soud v Ostravě 30.10.2008 10.11.2008 11.11.2008 0
B 2900/SL 126 stanovy společnosti k 31.10.2008 Krajský soud v Ostravě 3.11.2008 5.11.2008 23
B 2900/SL 125 posudek znalce č.3301/08 o ceně věcí movit. Krajský soud v Ostravě 31.7.2008 12.9.2008 17.9.2008 60
B 2900/SL 124 posudek znalce - Dod.č.2 k posudku č.3276/08 Krajský soud v Ostravě 15.8.2008 12.9.2008 17.9.2008 39
B 2900/SL 123 posudek znalce č.3276/08 o ceně věcí movit. Krajský soud v Ostravě 6.5.2008 12.9.2008 17.9.2008 90
B 2900/SL 122 posudek znalce - Dod.č.1 k pos.č.004-04/2008 Krajský soud v Ostravě 15.8.2008 12.9.2008 17.9.2008 156
B 2900/SL 121 posudek znalce č.004-04/2008 o hodn.č.podn. Krajský soud v Ostravě 26.6.2008 12.9.2008 17.9.2008 147
B 2900/SL 120 smlouva o prodeji/převodu - Sml.o prodeji části podniku Krajský soud v Ostravě 27.6.2008 12.9.2008 17.9.2008 44
B 2900/SL 119 notářský zápis NZ1428/2008 - Rozh.jed.akcion. Krajský soud v Ostravě 30.7.2008 12.9.2008 17.9.2008 90
B 2900/SL 118 notářský zápis NZ1427/2008 - Rozh.jed.akcion. Krajský soud v Ostravě 30.7.2008 12.9.2008 17.9.2008 68
B 2900/SL 117 změna právní formy, fúze - Návrh Projektu rozdělení Krajský soud v Ostravě 15.9.2008 16.9.2008 16.9.2008 21
B 2900/SL 116 smlouva o prodeji/převodu - Návrh sml. - Dodatek č. 1 Krajský soud v Ostravě 30.7.2008 25.8.2008 25.8.2008 5
B 2900/SL 115 smlouva o prodeji/převodu - Návrh sml. - Dodatek č. 1 Krajský soud v Ostravě 30.7.2008 25.8.2008 25.8.2008 13
B 2900/SL 113 smlouva o prodeji/převodu - Návrh sml.o prod.části podn. Krajský soud v Ostravě 27.6.2008 1.7.2008 4.7.2008 44
B 2900/SL 112 stanovy společnosti - ÚZ k 25.6.2008 Krajský soud v Ostravě 30.6.2008 4.7.2008 23
B 2900/SL 111 notářský zápis NZ 1223/2008 vč. zm. stanov Krajský soud v Ostravě 25.6.2008 1.7.2008 4.7.2008 38
B 2900/SL 110 výroční zpráva r. 2007 vč.úč.záv., zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 2.7.2008 2.7.2008 152
B 2900/SL 114 notářský zápis NZ 1130/2008 - 2. část Krajský soud v Ostravě 12.6.2008 18.6.2008 1.7.2008 383
B 2900/SL 109 zpráva auditora vč. zahaj. rozvahy k 1.1.2008 Krajský soud v Ostravě 25.4.2008 18.6.2008 1.7.2008 15
B 2900/SL 108 zpráva auditora vč. úč. záv. k 31.12.2007 Krajský soud v Ostravě 25.4.2008 18.6.2008 1.7.2008 40
B 2900/SL 107 posudek znalce č. 3/18262837/08- stanov.hodn. Krajský soud v Ostravě 25.4.2008 18.6.2008 1.7.2008 244
B 2900/SL 106 notářský zápis NZ 1133/2008 - Sml.o rozdělení Krajský soud v Ostravě 12.6.2008 18.6.2008 1.7.2008 356
B 2900/SL 105 notářský zápis NZ1130/2008 - Rozh.jed.akc. /1 Krajský soud v Ostravě 12.6.2008 18.6.2008 1.7.2008 174
B 2900/SL 104 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 13.6.2008 13.6.2008 18.6.2008 23
B 2900/SL 103 notářský zápis NZ1129/2008 - Rozh.jed.akcion. Krajský soud v Ostravě 12.6.2008 13.6.2008 18.6.2008 42
B 2900/SL 102 rozhod. o statut. orgánu . Rozh. jed. akcionáře Krajský soud v Ostravě 6.5.2008 4.6.2008 10.6.2008 3
B 2900/SL 101 smlouva o prodeji/převodu - Sml. o prodeji části podniku Krajský soud v Ostravě 4.6.2008 6.6.2008 23
B 2900/SL 99 ostatní -Projekt-Příl.2-Přehl.nemovit. Krajský soud v Ostravě 6.5.2008 6.5.2008 223
B 2900/SL 98 ostatní -Projekt-Příl.1-Přehl.nemovit. Krajský soud v Ostravě 6.5.2008 6.5.2008 25
B 2900/SL 97 ostatní - Projekt rozdělení odštěpením Krajský soud v Ostravě 6.5.2008 6.5.2008 54
B 2900/SL 96 ostatní - Návrh sml.o rozděl.společ. Krajský soud v Ostravě 6.5.2008 6.5.2008 12
B 2900/SL 100 ostatní -Projekt-Příl.3-Soupis zaměst. Krajský soud v Ostravě 6.5.2008 6.5.2008 2
B 2900/SL 95 stanovy společnosti - ÚZ k 17.3.2008 Krajský soud v Ostravě 26.3.2008 28.3.2008 23
B 2900/SL 94 podpisové vzory - Stanley C. Suboleski Krajský soud v Ostravě 25.3.2008 26.3.2008 28.3.2008 3
B 2900/SL 93 rozhod. o statut. orgánu - Rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 17.3.2008 26.3.2008 28.3.2008 3
B 2900/SL 92 notářský zápis NZ 495/2008 - zm. stanov Krajský soud v Ostravě 13.3.2008 26.3.2008 28.3.2008 39
B 2900/SL 91 účetní závěrka k 31.12.2006 - konsolidovaná Krajský soud v Ostravě 4.1.2008 7.1.2008 142
B 2900/SL 90 stanovy společnosti - ÚZ k 20.11.2007 Krajský soud v Ostravě 4.1.2007 7.1.2008 23
B 2900/SL 89 podpisové vzory - Miklos Salamon Krajský soud v Ostravě 23.10.2007 4.1.2008 7.1.2008 2
B 2900/SL 88 notářský zápis NZ 1899/2007 - zm. stanov Krajský soud v Ostravě 20.11.2007 4.1.2007 7.1.2008 18
B 2900/SL 87 ostatní - Dohoda o ukonč.ovlád.sml. Krajský soud v Ostravě 30.10.2007 3.12.2007 3.12.2007 3
B 2900/SL 86 stanovy společnosti - ÚZ k 1.11.2007 Krajský soud v Ostravě 5.11.2007 12.11.2007 23
B 2900/SL 85 podpisové vzory 5x Krajský soud v Ostravě 5.11.2007 12.11.2007 12
B 2900/SL 84 ostatní - Rozh.jed.akcion + zm. stanov Krajský soud v Ostravě 22.10.2007 5.11.2007 12.11.2007 5
B 2900/SL 83 posudek znalce č. 13/17777917/07/07 Krajský soud v Ostravě 19.9.2007 30.10.2007 1.11.2007 79
B 2900/SL 82 zpráva auditora vč. zahaj. rozvahy k 1.7.2007 Krajský soud v Ostravě 19.9.2007 30.10.2007 1.11.2007 15
B 2900/SL 81 zpráva auditora vč. úč. záv. k 30.6.2007 Krajský soud v Ostravě 19.9.2007 30.10.2007 1.11.2007 41
B 2900/SL 80 notářský zápis NZ 1671/2007 - rozděl.odštěp. Krajský soud v Ostravě 29.10.2007 30.10.2007 1.11.2007 132
B 2900/SL 79 ostatní - návrh projektu rozdělení Krajský soud v Ostravě 20.9.2007 25.9.2007 25.9.2007 27
B 2900/SL 78 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 13.9.2007 18.9.2007 23
B 2900/SL 77 notářský zápis NZ 1379/2007 + zm. stanov Krajský soud v Ostravě 12.9.2007 13.9.2007 18.9.2007 19
B 2900/SL 76 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 30.8.2007 5.9.2007 23
B 2900/SL 75 ostatní - Smlouva o upsání akcií Krajský soud v Ostravě 16.8.2007 30.8.2007 5.9.2007 18
B 2900/SL 74 ostatní - Dohoda o započt. pohledávek Krajský soud v Ostravě 16.8.2007 30.8.2007 5.9.2007 18
B 2900/SL 73 ostatní - Potvrzení závazků Krajský soud v Ostravě 16.8.2007 30.8.2007 5.9.2007 3
B 2900/SL 72 ostatní - Existence závazků OKD a.s. Krajský soud v Ostravě 13.8.2007 16.8.2007 21.8.2007 1
B 2900/SL 71 ostatní -Vzdání se práva na úpis akcií Krajský soud v Ostravě 15.8.2007 16.8.2007 21.8.2007 13
B 2900/SL 70 ostatní - Výpis z OR - jed.akcionář Krajský soud v Ostravě 2.7.2007 16.8.2007 21.8.2007 21
B 2900/SL 69 ostatní - Seznam akcionářů Krajský soud v Ostravě 27.7.2007 16.8.2007 21.8.2007 2
B 2900/SL 68 notářský zápis NZ 517/2007 - Rozh.jed.akcion. Krajský soud v Ostravě 15.8.2007 16.8.2007 21.8.2007 15
B 2900/SL 67 rozhod. o statut. orgánu výpis se zápisu č. 21/2007 Krajský soud v Ostravě 27.6.2007 25.7.2007 4
B 2900/SL 66 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 13.6.2007 27.6.2007 25.7.2007 2
B 2900/SL 65 rozhod. o statut. orgánu výpis se zápisu č.10/2007 Krajský soud v Ostravě 31.5.2007 27.6.2007 25.7.2007 3
B 2900/SL 64 rozhod. o statut. orgánu zápis č. 02/2006 ze zased. DR Krajský soud v Ostravě 10.2.2006 27.6.2007 25.7.2007 4
B 2900/SL 63 rozhod. o statut. orgánu rozh.jedin.akcionáře Krajský soud v Ostravě 27.5.2007 25.7.2007 3
B 2900/SL 62 účetní závěrka r. 2006 Krajský soud v Ostravě 14.6.2007 9.7.2007 40
B 2900/SL 61 výroční zpráva r. 2006 vč.zpr.auditora Krajský soud v Ostravě 14.6.2007 9.7.2007 48
B 2900/SL 60 zpráva o vztazích r. 2006 Krajský soud v Ostravě 14.6.2007 9.7.2007 7
B 2900/SL 59 stanovy společnosti - ÚZ k 15.5.2007 Krajský soud v Ostravě 16.5.2007 23.5.2007 23
B 2900/SL 58 notářský zápis NZ 668/2007 + zm. stanov Krajský soud v Ostravě 15.5.2007 16.5.2007 23.5.2007 20
B 2900/SL 57 stanovy společnosti - ÚZ k 11.4.2007 Krajský soud v Ostravě 30.4.2007 3.5.2007 24
B 2900/SL 56 notářský zápis NZ 484/2007 + zm. stanov Krajský soud v Ostravě 10.4.2007 30.4.2007 3.5.2007 19
B 2900/SL 40 rozhod. o statut. orgánu rozhod.jedin.akcionáře Krajský soud v Ostravě 23.2.2007 7.3.2007 20.3.2007 3
B 2900/SL 39 rozhod. o statut. orgánu rozh. jed.akc. Krajský soud v Ostravě 24.1.2007 2.2.2007 15.2.2007 3
B 2900/SL 38 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 23.1.2007 2.2.2007 15.2.2007 3
B 2900/SL 37 ovládací smlouva Krajský soud v Ostravě 30.11.2006 30.11.2006 30.11.2006 17
B 2900/SL 36 účetní závěrka k 1/7/06-zahajovací,audit Krajský soud v Ostravě 17.10.2006 3.11.2006 16
B 2900/SL 34 notářský zápis NZ 1176/2006-sml.o fúzi slouč. Krajský soud v Ostravě 16.10.2006 17.10.2006 3.11.2006 25
B 2900/SL 33 notářský zápis NZ 1175/2006-RJA,fúze Krajský soud v Ostravě 16.10.2006 17.10.2006 3.11.2006 37
B 2900/SL 32 notářský zápis NZ 1174/2006-RJA,fúze Krajský soud v Ostravě 16.10.2006 17.10.2006 3.11.2006 25
B 2900/SL 31 notářský zápis NZ 1173/2006-RJA,fúze Krajský soud v Ostravě 16.10.2006 17.10.2006 3.11.2006 25
B 2900/SL 30 rozhod. o statut. orgánu výpis ze záp. zasedání předst. Krajský soud v Ostravě 11.9.2006 25.9.2006 17.10.2006 3
B 2900/SL 29 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 25.9.2006 17.10.2006 9
B 2900/SL 28 ostatní listina o emisi akcií Krajský soud v Ostravě 7.9.2006 25.9.2006 17.10.2006 14
B 2900/SL 27 notářský zápis Nz 332/2006 vč. stanov Krajský soud v Ostravě 8.9.2006 25.9.2006 17.10.2006 48
B 2900/SL 26 ostatní roz. jed. akcionáře Krajský soud v Ostravě 12.9.2006 10.10.2006 12.10.2006 5
B 2900/SL 25 účetní závěrka mim.ú.zá. k 30.6.06+zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 10.10.2006 12.10.2006 39
B 2900/SL 24 změna právní formy, fúze -návr.sml.o fúzi sloučením Krajský soud v Ostravě 12.9.2006 12.9.2006 6
B 2900/SL 23 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 4.9.2006 8.9.2006 24
B 2900/SL 22 notářský zápis Nz 752/2006 vč. rozh.jed.akc. Krajský soud v Ostravě 30.6.2006 4.9.2006 8.9.2006 7
B 2900/SL 21 notářský zápis Nz 580/2006 vč. rozh.jed.akc. Krajský soud v Ostravě 22.5.2006 4.9.2006 8.9.2006 13
B 2900/SL 20 rozhod. o statut. orgánu výpis ze záp. č.001 z jed. pře Krajský soud v Ostravě 1.6.2006 1.6.2006 7.6.2006 3
B 2900/SL 55 ostatní - projekt rozdělení -příl. XV. Krajský soud v Ostravě 22.5.2006 5.6.2006 4
B 2900/SL 54 ostatní - projekt rozdělení-příl. XIV. Krajský soud v Ostravě 22.5.2006 5.6.2006 7
B 2900/SL 53 ostatní - projekt rozdělení-příl.XIII. Krajský soud v Ostravě 22.5.2006 5.6.2006 1
B 2900/SL 52 ostatní - projekt rozdělení-příl. XII. Krajský soud v Ostravě 22.5.2006 5.6.2006 1
B 2900/SL 51 ostatní - projekt rozdělení -příl. XI. Krajský soud v Ostravě 22.5.2006 5.6.2006 2
B 2900/SL 50 ostatní - projekt rozdělení - příl. X. Krajský soud v Ostravě 22.5.2006 5.6.2006 355
B 2900/SL 49 ostatní - projekt rozdělení -příl. IX. Krajský soud v Ostravě 22.5.2006 5.6.2006 143
B 2900/SL 48 ostatní - projekt rozdělení-příl.VIII. Krajský soud v Ostravě 22.5.2006 5.6.2006 279
B 2900/SL 47 ostatní - projekt rozdělení-příl. VII. Krajský soud v Ostravě 22.5.2006 5.6.2006 28
B 2900/SL 46 ostatní - projekt rozdělení -příl. VI. Krajský soud v Ostravě 22.5.2006 5.6.2006 662
B 2900/SL 45 ostatní - projekt rozdělení - příl. V. Krajský soud v Ostravě 22.5.2006 5.6.2006 299
B 2900/SL 44 ostatní - příloha IV. - str. 1-1000 Krajský soud v Ostravě 22.5.2006 5.6.2006 1 000
B 2900/SL 43 ostatní - projekt rozdělení-příl. III. Krajský soud v Ostravě 22.5.2006 5.6.2006 1
B 2900/SL 42 ostatní - projekt rozdělení -příl. II. Krajský soud v Ostravě 22.5.2006 5.6.2006 1
B 2900/SL 41 ostatní - projekt rozdělení - příl. I. Krajský soud v Ostravě 22.5.2006 5.6.2006 1
B 2900/SL 172 ostatní - příloha IV.- str. 1001-2108 Krajský soud v Ostravě 22.5.2006 5.6.2006 1 108
B 2900/SL 19 smlouva o prodeji/převodu sml. o prodeji části podniku Krajský soud v Ostravě 29.5.2006 1.6.2006 1.6.2006 80
B 2900/SL 18 účetní závěrka r. 2005 OKD a.s.,zah.r.1.1.06 Krajský soud v Ostravě 22.5.2006 1.6.2006 77
B 2900/SL 17 stanovy společnosti - účinné dnem zápisu rozdělení Krajský soud v Ostravě 22.5.2006 1.6.2006 24
B 2900/SL 16 posudek znalce č. 2/142 02 352/06 Krajský soud v Ostravě 31.3.2006 22.5.2006 1.6.2006 325
B 2900/SL 15 notářský zápis NZ 583/2006 - sml. o rozdělení Krajský soud v Ostravě 22.5.2006 22.5.2006 1.6.2006 126
B 2900/SL 14 notářský zápis NZ 582/2006 - rozh.jed.akcion. Krajský soud v Ostravě 22.5.2006 22.5.2006 1.6.2006 120
B 2900/SL 13 notářský zápis NZ 581/2006 - rozh.jed.akcion. Krajský soud v Ostravě 22.5.2006 22.5.2006 1.6.2006 208
B 2900/SL 12 ostatní návrh sml. o rozd.jm.+příl. Krajský soud v Ostravě 18.4.2006 18.4.2006 84
B 2900/SL 11 notářský zápis -NZ 254/2006 vč.RJAVH-Stan. Krajský soud v Ostravě 3.3.2006 6.3.2006 7.3.2006 28
B 2900/SL 10 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 3.3.2006 6.3.2006 7.3.2006 22
B 2900/SL 9 rozhod. o statut. orgánu rozh.jed.akc. Krajský soud v Ostravě 19.12.2005 3.2.2006 13.2.2006 2
B 2900/SL 8 stanovy společnosti úplné znění Krajský soud v Ostravě 1.1.2006 21.12.2005 16.1.2006 22
B 2900/SL 7 notářský zápis NZ 1289/2005 vč. rozh.jed.akc. Krajský soud v Ostravě 14.12.2005 21.12.2005 16.1.2006 7
B 2900/SL 6 ovládací smlouva Krajský soud v Ostravě 1.12.2005 1.12.2005 5.12.2005 6
B 2900/SL 5 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 6.10.2005 1.11.2005 1
B 2900/SL 4 stanovy společnosti -ÚPZ Krajský soud v Ostravě 6.10.2005 1.11.2005 20
B 2900/SL 3 notářský zápis NZ 1002/2005 Krajský soud v Ostravě 6.10.2005 1.11.2005 25
B 2900/SL 2 notářský zápis Nz 91/2005-zakl.listina Krajský soud v Ostravě 4.5.2005 12.9.2005 23
B 2900/SL 1 podpisové vzory - 4x Krajský soud v Ostravě 4.5.2005 12.9.2005 8

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Správa pohledávek OKD, a.s.


Průměrné hodnocení: 0.5
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Správa pohledávek OKD, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.