ŠKODA PRAHA a.s. Praha 4 IČO: 00128201

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu ŠKODA PRAHA a.s., která sídlí v obci Praha 4 a bylo jí přiděleno IČO 00128201.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma ŠKODA PRAHA a.s. má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem ŠKODA PRAHA a.s. se sídlem v obci Praha 4 byla založena v roce 1990. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 54 osob. Společnost podniká v oboru Projektová činnost ve výstavbě , Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a další.

Základní údaje o ŠKODA PRAHA a.s. IČO: 00128201

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 10.12.1990
Spisová značka: B 372
IČO: 00128201
Obchodní firma: ŠKODA PRAHA a.s.
Právní forma: Akciová společnost 10.12.1990
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 10.12.1990
Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady dne 2. září schválil rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu takto: 1.Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 575.000.000,-- Kč (pětsetsedmdesátpětmilionů korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2.Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 575 (pětsetsedmdesátpět) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (slovy jedenmilion korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, (dále společně též jen Akcie). 3.Přednostní právo akcionářů: Údaje dle ustanovení § 485, odstavce 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění, (dále též jen ZoK), o přednostním právu akcionářů na upsání nových akcií se neuvádějí, neboť všechny Akcie mají být upsány jediným akcionářem. 4.Upsání všech Akcií bude nabídnuto určenému zájemci stávajícímu jedinému akcionáři společnosti ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ 452 74 649, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vložky 1581, (dále též jen Zájemce). 5.Akcie je možno upsat ve lhůtě jednoho měsíce, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle § 479 ZoK Zájemci. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. 6.Zdůvodnění emisního kursu: Akcie upisuje Zájemce jako jediný akcionář společnosti, pročež je emisní kurs nastaven v nejnižší možné zákonné výši dle ustanovení § 247, odstavce 1 ZoK. 25.9.2014
7.Emisní kurs upsaných Akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (slovy jedenmilion korun českých) bude upsána emisním kursem 1.000.000,-- Kč (slovy jedenmilion korun českých). 8.Emisní kurs upsaných Akcií bude splacen peněžitým vkladem takto: Celý emisní kurs upsaných Akcií je Zájemce jako upisovatel povinen splatit peněžitým vkladem nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce ode dne upsání akcií, a to složením na účet společnosti číslo 35706011/0100 vedený u společnosti Komerční banka, a.s. 25.9.2014
Počet členů statutárního orgánu: 5 25.9.2014 - 21.9.2016
Počet členů dozorčí rady: 4 25.9.2014 - 21.9.2016
Počet členů statutárního orgánu: 5 2.7.2014 - 25.9.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 24.4.2014
Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti ŠKODA PRAHA a.s. rozhodl takto:Základní kapitál společnosti ŠKODA PRAHA a.s. ve výši 1.257.524.000,- Kč se snižuje očástku 1.161.952.176,- Kč na 95.571.824,- Kč.Důvodem aúčelem snížení základního kapitálu je úhrada neuhrazené ztráty minulých let adobrovolná tvorba rezervního fondu dle § 216a odst. 1 obchodního zákoníku vplatném znění na úhradu budoucí ztráty.Sčástkou odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 1.161.952,176,- Kč bude naloženo takto:- částka 1.153.498.514,52 Kčbude použita na úhradu neuhrazené ztráty minulých let,- částka 8.453.661,48 Kč (jež nepřesahuje 10 % základního kapitálu) bude převedena do zákonného rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty.Snížení základního kapitálu (způsob) bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií vsouladu s§ 213a obchodního zákoníku vplatném znění způvodní jmenovité hodnoty 1.000,- Kč na novou jmenovitou hodnotu 76,- Kč. 10.11.2008
Mimořádná valná hromada určuje, že hlavním akcionářem společnosti ŠKODA PRAHA a.s. je společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ 452 74 649, zapsaná vobchodním rejstříku vedeném Městským soudem vPraze, oddíl B, vložka 1581, která je vlastníkem akcií společnosti ŠKODA PRAHA a.s., ato 1 227 323 akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč každá, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 97,6 % jejího základního kapitálu. Skutečnost, že společnost ČEZ, a. s. je osobou vlastnící akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 97,6 % základního kapitálu, je osvědčena stavovým výpisem zúčtu majitele vydaným Střediskem cenných papírů ke dni 8.8.2005 arovněž výpisem zregistru emitenta vydaným Střediskem cenných papírů krozhodnému dni.Mimořádná valná hromada rozhoduje vsouladu sustanovením § 183i odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vplatném znění, opřechodu všech účastnických cenných papírů - akcií společnosti ŠKODA PRAHA a.s. ve vlastnictví ostatních akcionářů společnosti ŠKODA PRAHA a.s. na společnost ČEZ, a. s., ato za protiplnění, které na 1 akcii společnosti ŠKODA PRAHA a.s. ojmenovité hodnotě 1 000,- Kč činí 352,- Kč.Přiměřenost výše protiplnění za jednu akcii je doložena znaleckým posudkem č. 66-1/2005 ze dne 19.7.2005, vypracovaným znaleckým ústavem TACOMA Consulting, a.s., se sídlem Praha 1, Olivova 2096/4, PSČ 110 00, IČ 639 98 581.Hlavní akcionář, společnost ČEZ, a. s. poskytne protiplnění vlastníkům vykoupených účastnických cenných papírů - akcii společnosti ŠKODA PRAHA a.s. či oprávněným zástavním věřitelům bez zbytečného odkladu ve lhůtě 60ti dnů po zápisu vlastnického práva na majetkovém účtu společnosti ČEZ, a. s. vpříslušné evidenci cenných papírů vsouladu sustanovením § 183m obchodního zákoníku. 16.9.2005 - 13.12.2005
Mimořádná valná hromada konaná dne 10.9.20031) schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti ŠKODA PRAHA a.s. ("Společnost") z 557.524.000,- Kč o minimálně 700.000.000,- Kč s tím, že se připouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu do výše základního kapitálu maximálně 1.672.572.000,- Kč (tedy maximálně o částku 1.115.048.000,- Kč), za podmínek uvedených dále. Základní charakteristika emise pro obě upisovací kola, tj. pro upisování s využitím přednostního práva a pro upisování určitým zájemcem:Druh cenného papíru: Kmenová akcieEmitent : ŠKODA PRAHA a.s.Forma cenného papíru: na majitele (doručitele)Jmenovitá hodnota 1 akcie: 1.000,- KčPodoba cenného papíru: zaknihovanáPočet cenných papírů: minimálně 700.000 ks s připuštěním upisování do maximálně 1.115.048 ksRozsah a obsah práv: všechna akcionářská práva spojená s kmenovými akciemi ŠKODA PRAHA a.s. ve smyslu stanov ŠKODA PRAHA a.s. a právního řádu České republikyEmisní kurs: 1.000,- KčForma splacení: peněžitý vkladZpůsob upisování akciíI.koloPrvní kolo je určeno pro upisování akcií akcionáři Společnosti s využitím přednostního práva s tím, že upisovací nárok se vypočte z maximální výše zvýšení základního kapitálu.Předmět upisování:Druh cenného papíru: kmenová akcieEmitent: ŠKODA PRAHA a.s.Forma cenného papíru: na majitele (doručitele)Jmenovitá hodnota 1 akcie: 1.000,- KčPodoba cenného papíru: zaknihovanáPočet cenných papírů: minimálně 700.000 ks s připuštěním upisování do maximálně 1.115.048 ksRozsah a obsah práv: všechna akcionářská práva spojená s kmenovými akciemi ŠKODA PRAHA a.s. ve smyslu stanov ŠKODA PRAHA a.s. a právního řádu České republikyEmisní kurs: 1.000,-KčForma splacení: peněžitý vkladMísto a čas upisování: sídlo Společnosti, Milady Horákové 109, Praha 6, kancelář č. A332, kontaktní osoba Mgr. Petr Jirouš, každý pracovní den od 10.00 hod. do 15.00 hod.Lhůta pro upisování a způsob oznámení počátku běhu lhůty: po dobu 14 dnů, přičemž lhůta pro upisování začne běžet druhým pracovním dnem po zveřejnění infornace o přednostním právu dle § 204a odst. 2 písm. a) obchodního zákoníku v Obchodním věstníku, uveřejnění této informace v Hospodářských novinách a oznámení této informace vyvěšením v sídle Společnosti s tím, že lhůta počíná běžet od posledního data splnění oznamovací povinnosti.Upisovací nárok: na 1 dosavadní akcii Společnosti lze upsat 2 nové akcie SpolečnostiRozhodný den: Upisování v prvním kole se mohou účastnit výlučně osoby, které v rozhodný den, tj. v první den lhůty pro upisování, budou akcionáři Společnosti dle evidence Střediska cenných papírů. Společnost za účelem technického zabezpečení upisování akcií pozastaví převody akcií Společnosti nejdéle 1.10.2003 - 14.1.2004
Dne 5.8.1993 byla pod sp.zn. Po 269/Z Obvodním soudem Bratislava1 zapsána organizační složka pod obchodním jménem ŠKODA PRAHA,a.s. - organizačná zložka Mochovce se sídlem Mochovce,Elektráreň. Vedoucím organizační složky je Ing. FrantišekPoukar, bytem Třebíč, Švabinského 1239, dlouhodobý pobytve Slovenské republice Levice, kpt.Nálepku 3011/5. 30.7.1996 - 20.5.1999
Dne 5.8.1993 byla pod sp.zn. Po 269/Z Obvodním soudem Bratislava1 zapsána organizační složka pod obchodním jménem ŠKODA PRAHA,a.s. - organizačná zložka Mochovce se sídlem Mochovce,Elektráreň. Vedoucím organizační složky je Ing. FrantišekPoukar, bytem Třebíč, Švabinského 1239. 16.11.1993 - 30.7.1996
Údaje o zřízení společnosti:akciová společnost byla založena jednorázově podlezakladatelského plánu Ministerstva strojírenství aelektrotechniky ze dne 29.11.1990. Zakladatel současněvypracoval stanovy a jmenoval orgány společnosti. 10.12.1990

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 00128201
Obchodní firma: ŠKODA PRAHA a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 4
Vznik první živnosti: 21.12.1992
Celkový počet živností: 67
Aktivních živností: 10

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 00128201
Firma: ŠKODA PRAHA a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 1.12.1990

Základní údaje datové schránky

IČO: 00128201
Jméno subjektu: ŠKODA PRAHA a.s.
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: wqhgi74

Základní údaje DPH

IČO: 00128201
DIČ: CZ00128201
Typ subjektu: Právnická osoba
Obchodní firma / název / jméno: ŠKODA PRAHA a.s.
Sídlo: Duhová 1444/2 PRAHA 4 - MICHLE 140 00 PRAHA 4
Zapsal Specializovaný finanční úřad, nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, PRAHA 7, tel.: 220 361 111
Bankovní účty určené ke zveřejnění:
Účet Datum zveřejnění
35706011/0100 30.5.2013
107-35706011/0100 1.4.2013
182-35706011/0100 1.4.2013
1000444001/3500 1.4.2013
CZ4335000000001330444004 30.5.2013
CZ4135000000001220444003 30.5.2013
CZ7101000000195566790227 2.4.2013
CZ3301000000195566710207 2.4.2013
Typ registrace: Plátce
Registrace platná od: 1.1.1993

Kontakty na ŠKODA PRAHA a.s. IČO: 00128201

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Duhová 1444 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4
20.10.2015
Sídlo: Duhová 2 , 140 74 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14074
4.1.2008 - 20.10.2015
Sídlo: Milady Horákové č.or. 109 116 , 160 41 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Milady Horákové č.or. 109 č.p. 116, PSČ 16041
8.12.2003 - 4.1.2008
Sídlo: Milady Horákové 109 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Milady Horákové 109
27.11.1992 - 8.12.2003
Sídlo: Spálená 17 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Spálená 17
10.12.1990 - 27.11.1992

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Duhová 1444/2, Praha 140 00

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: Duhová 1444/2, Michle, 14000 Praha 4

Obory činností ŠKODA PRAHA a.s. IČO: 00128201

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 26.1.2010
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 26.1.2010
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 26.1.2010
montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení 26.1.2010
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 26.1.2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 26.1.2010
poskytování služeb voblasti bezpečnosti aochrany zdraví při práci 4.1.2008
technicko-organizační činnost voblasti požární ochrany 4.1.2008
výzkum avývoj voblasti přírodních atechnických věd nebo společenských věd 4.1.2008 - 26.1.2010
zpracování dat, služby, databank, správa sítí 17.1.2007 - 26.1.2010
služby voblasti administrativní správy aslužby organizačně hospodářské povahy 17.1.2007 - 26.1.2010
činnost podnikatelských, finančních, organizačních aekonomických poradců 17.1.2007 - 26.1.2010
pronájem apůjčování věcí movitých 17.1.2007 - 26.1.2010
montáž, opravy, rekonstrukce, revize azkoušky vyhrazených tlakových zařízení aperiodické zkoušky nádob na plyny 24.8.2005 - 26.1.2010
testování, měření, analýzy akontroly 24.8.2005 - 26.1.2010
výroba aopravy zdrojů ionizujícího záření 24.8.2005 - 26.1.2010
realitní činnost 24.8.2005 - 26.1.2010
činnost technických poradců voblasti- ochrany životního prostředí anakládání sodpady 24.8.2005 - 26.1.2010
inženýrská činnost vinvestiční výstavbě 24.8.2005 - 26.1.2010
příprava avypracování technických návrhů 24.8.2005 - 26.1.2010
poskytování technických služeb 24.8.2005 - 26.1.2010
výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles akontejnerů 24.8.2005 - 26.1.2010
montáž, opravy, revize azkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení 24.8.2005 - 26.1.2010
nástrojářství 24.8.2005 - 17.1.2007
provádění staveb, jejich změn aodstraňování 20.4.2005
zprostředkování obchodu 27.10.2004 - 4.1.2008
zprostředkování služeb 27.10.2004 - 4.1.2008
zprostředkování obchodu 15.9.2004 - 26.1.2010
zprostředkování služeb 15.9.2004 - 26.1.2010
poskytování služeb voblasti bezpečnosti aochrany zdraví při práci 15.9.2004 - 4.1.2008
technicko-organizační činnost voblasti požární ochrany 15.9.2004 - 4.1.2008
výzkum avývoj voblasti přírodních atechnických věd nebo společenských věd 15.9.2004 - 4.1.2008
projektová činnost ve výstavbě 17.3.2004
výroba, instalace aopravy elektronických zařízení 17.3.2004
montáž, opravy, revize azkoušky vyhrazených plynových zařízení aplnění nádob plyny 17.3.2004 - 26.1.2010
montáž, oprava, revize azkoušky vyhrazených elektrických zařízení 17.3.2004 - 26.1.2010
výroba rozvaděčů nízkého napětí abaterií, kabelů avodičů 17.3.2004 - 26.1.2010
poradenská činnost voblasti energetiky 17.3.2004 - 26.1.2010
zastupování vcelním řízení 17.3.2004 - 26.1.2010
vodoinstalatérství, topenářství 17.3.2004 - 17.1.2007
výroba, montáž, opravy, rekonstrukce vyhrazených tlakových zařízení, periodické zkoušky nádob na plyny 17.3.2004 - 24.8.2005
testování, měření aanalýzy - provozování středisek kalibrační služby 17.3.2004 - 24.8.2005
opravy silničních vozidel 17.3.2004 - 24.8.2005
pronájem nebytových prostor spojený sdalšími službami 17.3.2004 - 24.8.2005
testování měření aanalýzy - nedestruktivní zkoušení materiálů včetně využívání zdrojů ionizujícího záření 17.3.2004 - 24.8.2005
poradenská činnost v oblasti přípravy a realizace uvedení doprovozu investičních celků a zařízení v energetice, teplárenstvía ekologických staveb 11.5.1999 - 26.1.2010
montáž a servis technologických a energetických strojů azařízení 11.5.1999 - 26.1.2010
kopírovací práce 11.5.1999 - 26.1.2010
ekonomicko obchodní poradenství 11.5.1999 - 17.1.2007
výroba mobilních a stabilních úpraven pitné vody 11.5.1999 - 24.8.2005
čištění kovových materiálů formou tryskání a nátěry povrchů 11.5.1999 - 24.8.2005
montáž a demontáž lešení 11.5.1999 - 24.8.2005
provádění zkoušek technologických zařízení-nedestruktivnízkoušky 11.5.1999 - 17.3.2004
poskytování software 5.2.1998 - 26.1.2010
podnikání v oblasti související s využíváním ionizujícího zářenínebo jaderné energie 5.2.1998 - 4.1.2008
výroba strojů s mechanickým pohonem 5.2.1998 - 24.8.2005
hostinská činnost 5.2.1998 - 24.8.2005
elektroinstalatérství 24.1.1995 - 24.8.2005
hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení) 24.1.1995 - 5.2.1998
koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej 15.9.1994 - 26.1.2010
projektování elektrických zařízení 15.9.1994 - 26.1.2010
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 15.9.1994 - 26.1.2010
mezinárodní zasilatelství 15.9.1994 - 26.1.2010
výroba, opravy a montáž měřidel 15.9.1994 - 17.1.2007
zámečnictví 15.9.1994 - 17.1.2007
provozování skladů 15.9.1994 - 17.1.2007
výroba, montáž, generální opravy a rekonstrukce a prováděnírevizních zkoušek vyhrazených zdvihacích zařízení 15.9.1994 - 24.8.2005
revize elektrických zařízení 15.9.1994 - 24.8.2005
výuka svařování - příprava svářečů pro zkoušky sváření plamenemi el. obloukem 15.9.1994 - 24.8.2005
výroba nástrojů 15.9.1994 - 24.8.2005
kovoobrábění 15.9.1994 - 24.8.2005
opravy karoserií 15.9.1994 - 24.8.2005
klempířství 15.9.1994 - 24.8.2005
truhlářství 15.9.1994 - 24.8.2005
pronájem strojů a mechanismů 15.9.1994 - 24.8.2005
vykládka vagonů 15.9.1994 - 24.8.2005
provozování lyžařského vleku 15.9.1994 - 24.8.2005
výroba, montáž, opravy a rekonstrukce vyhrazených tlakovýchzařízení 15.9.1994 - 17.3.2004
revize a zkoušky provozovaných tlakových nádob 15.9.1994 - 17.3.2004
montáž, opravy a revize vyhrazených plynových zařízení, plněnítlakových nádob na plyny 15.9.1994 - 17.3.2004
montáž, oprava, údržba, vyhrazených elektrických zařízení avýroba rozvaděčů nízkého napětí 15.9.1994 - 17.3.2004
projektová činnost v investiční výstavbě 15.9.1994 - 17.3.2004
poradenství v oboru energetiky 15.9.1994 - 17.3.2004
celní deklaranství 15.9.1994 - 17.3.2004
provádění lektorské činnosti instruktora lešenářské techniky 15.9.1994 - 17.3.2004
provozování středisek kalibrační služby 15.9.1994 - 17.3.2004
opravy motorových vozidel 15.9.1994 - 17.3.2004
vodoinstalatérství 15.9.1994 - 17.3.2004
pronájem nebytových prostor 15.9.1994 - 17.3.2004
provádění průmyslových staveb 15.9.1994 - 5.2.1998
poradentství v oboru ekologie 15.9.1994 - 5.2.1998
poskytování software (prodej hotových programů na základěsmlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku) 15.9.1994 - 5.2.1998
stavba strojů s mechanickým pohonem 15.9.1994 - 5.2.1998
stomatologické lékařské služby 15.9.1994 - 5.2.1998
1.Poskytování služeb zahraničním osobám na území ČSFR a vzahraničí formou:-projektových a obchodně inženýrských činností, montážních,servisních a souvisejích odborných činností, generálních oprav,údržby, modernizace, rekonstrukce a obnov v oblasti dodávekenergetických zařízení, ekologických systémů, teplovodů asystémů automatizovaného řízení technologických procesů-servisní činnosti-montáže technologických zařízení-zabezpečování systémů pružného uložení strojů a zařízení nazákladech-zkoušek, spouštění a provozu energetických, ekologických ajiných zařízení a celků-defektoskopie, měření a kontroly technologických zařízení 11.4.1991 - 15.9.1994
2.Poskytování služeb v zahraničí formou kompletační a inženýrskéčinnosti související s dodávkami zařízení a službami při vývozuinvestičních celků elektráren, ekologických systémů a teplovodůnebo jiných částí nebo prováděním rekonstrukcí, oprav,modernizace a servisní činnosti 11.4.1991 - 15.9.1994
3.Vývoz věcí uvedených v příloze č.1, která je nedílnou součástípovolení, v souvislosti s výkonem zahraničně obchodní činnostipodle bodu 2 rozsahu povolení 11.4.1991 - 15.9.1994
4.Dovoz částí technologických zařízení elektráren, určených projejich kompletaci, částí zařízení pro ochranu životníhoprostředí a dovozy výpočetní techniky nezbytné pro kompletacidodávek 11.4.1991 - 15.9.1994
5.Dovoz věcí pro vlastní potřebu organizace podle přílohy č.2,která je nedílnou součástí povolení 11.4.1991 - 15.9.1994
6.Koupě zboží v zahraničí a jeho přímý prodej v zahraničí bezdovozu do ČSFR 11.4.1991 - 15.9.1994
7.Přijímání služeb od zahraničních osob nezbytných pro výkonzahraničně obchodní činnosti v rozsahu povolení 11.4.1991 - 15.9.1994
projektová činnost, zpracování a dodávky všech stupňůdokumentace staveb 11.4.1991 - 15.9.1994
1. Vývoj-systémů výroby energie, rozvodů tepla, plynárenství a dalšíchpříbuzných oborů včetně jejich automatizace, řízení adiagnostiky-zařízení a výrobků souvisejících s podnikatelskými zájmypodniku např. elementů pružného uložení a seismické ochrany,automatizačních prostředků pro hlavní činnost podnikua jeho účelné zapojení do mezinárodní dělby práce 10.12.1990 - 15.9.1994
2. Obchodování a inženýrská činnost v tuzemsku-průzkum trhu a nabídková činnost-technická pomoc a poradenství-dodávky investičních celků na klíč-dodávky technologických částí investičních celků-dodávky speciálních stavebních objektů a stavebních prací-koordinace a kompletace-montáže technologických zařízení a služba na staveništíchinvestičních celků-uvádění investičních celků do provozu včetně souvisejícíchinženýrských služeb-garanční a diagnostické měření-servisní činnost-generální opravy a rekonstrukce technologických zařízení-likvidace vyřazených elektráren 10.12.1990 - 15.9.1994
3. Výroba-speciálních strojů a strojírenských zařízení-automatizačních a diagnostických prostředků-potrubí a ocelových konstrukcí pro kompletaci nakupovanýchvýrobků a vlastních činností 10.12.1990 - 15.9.1994
4. Příprava svářečů pro zkoušky sváření plamenem a obloukem 10.12.1990 - 15.9.1994

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 22.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Baarova 309/18 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1005311692
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.3.2012
Provozovna č. 2
Provozovna: 432 01 Kadaň
Identifikační číslo provozovny: 1004535210
Zahájení provozování: 1.3.2006

Živnost č. 2 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 22.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Baarova 309/18 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1005311692
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.3.2012

Živnost č. 3 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Výroba strojů a zařízení

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 22.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Baarova 309/18 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1005311692
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování: 5.3.2012

Živnost č. 4 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 22.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Baarova 309/18 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1005311692
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.3.2012
Provozovna č. 2
Provozovna: 373 05 Temelín
Identifikační číslo provozovny: 1004535198
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.12.1992
Provozovna č. 3
Provozovna: Koperníkova 1201/57 , Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny: 1004535201
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.12.1992

Živnost č. 5 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 22.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Baarova 309/18 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1005311692
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.3.2012

Živnost č. 6 Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 22.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Baarova 309/18 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1005311692
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.3.2012

Živnost č. 7 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 23.5.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: 675 56 Dukovany
Identifikační číslo provozovny: 1004534663
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 23.5.1994
Provozovna č. 2
Provozovna: Baarova 309/18 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1005311692
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.3.2012
Provozovna č. 3
Provozovna: 373 05 Temelín
Identifikační číslo provozovny: 1004535198
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.5.1994
Provozovna č. 4
Provozovna: Koperníkova 1201/57 , Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny: 1004535201
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.5.1994

Živnost č. 8 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 9.6.2004
Provozovna č. 1
Provozovna: 675 56 Dukovany
Identifikační číslo provozovny: 1004534663
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 9.6.2004
Provozovna č. 2
Provozovna: Baarova 309/18 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1005311692
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.3.2012
Provozovna č. 3
Provozovna: 373 05 Temelín
Identifikační číslo provozovny: 1004535198
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.6.2004

Živnost č. 9 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 30.6.2004
Provozovna č. 1
Provozovna: 675 56 Dukovany
Identifikační číslo provozovny: 1004534663
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 30.6.2004
Provozovna č. 2
Provozovna: Baarova 309/18 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1005311692
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.3.2012
Provozovna č. 3
Provozovna: 373 05 Temelín
Identifikační číslo provozovny: 1004535198
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.6.2004

Živnost č. 10 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.9.2004
Provozovna č. 1
Provozovna: Baarova 309/18 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1005311692
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.3.2012

Živnost č. 11 Provozování lyžařského vleku

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.12.1992
Zánik oprávnění: 13.12.2004

Živnost č. 12 Výroba, opravy a montáž měřidel

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.12.1992
Zánik oprávnění: 4.1.2007

Živnost č. 13 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.12.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Revize elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.12.1992
Zánik oprávnění: 13.12.2004

Živnost č. 15 Zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.12.1992
Zánik oprávnění: 19.1.2005

Živnost č. 16 Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.12.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Výuka svařování - příprava svářečů pro zkoušky sváření plemenem i el. obloukem

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.12.1992
Zánik oprávnění: 12.8.2005

Živnost č. 18 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.12.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 Provádění lektorské činnosti instruktora lešenářské techniky

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.4.1993
Zánik oprávnění: 25.10.1999

Živnost č. 20 Provádění průmyslových staveb

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.4.1993
Zánik oprávnění: 5.5.1997

Živnost č. 21 Provádění bytových a občanských staveb

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.4.1993
Zánik oprávnění: 5.5.1997

Živnost č. 22 Nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.4.1993
Zánik oprávnění: 4.1.2007

Živnost č. 23 Klempířství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.4.1993
Zánik oprávnění: 12.8.2005

Živnost č. 24 Kovoobrábění

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.4.1993
Zánik oprávnění: 12.8.2005

Živnost č. 25 Zámečnictví

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.4.1993
Zánik oprávnění: 4.1.2007

Živnost č. 26 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.4.1993
Zánik oprávnění: 12.8.2005

Živnost č. 27 Opravy karosérií

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.4.1993
Zánik oprávnění: 12.8.2005

Živnost č. 28 Truhlářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.4.1993
Zánik oprávnění: 12.8.2005

Živnost č. 29 Poskytování software

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.5.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 30 Vykládka vagónů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.5.1994
Zánik oprávnění: 12.8.2005

Živnost č. 31 Poradenská činnost v oblasti ekologie

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.5.1994
Zánik oprávnění: 5.5.1997

Živnost č. 32 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.5.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 33 Pronájem strojů a mechanismů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.5.1994
Zánik oprávnění: 12.8.2005

Živnost č. 34 Provozování skladů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.5.1994
Zánik oprávnění: 4.1.2007

Živnost č. 35 Zastupování v celním řízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.5.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 36 Poradenská činnost v oblasti energetiky

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.5.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 37 Výroba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.5.1994
Zánik oprávnění: 12.8.2005

Živnost č. 38 Mezinárodní zasilatelství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.5.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 39 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.5.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 40 Elektroinstalatérství

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.5.1994
Zánik oprávnění: 12.8.2005

Živnost č. 41 Revize a zkoušky provozovaných tlakových nádob

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.5.1994
Zánik oprávnění: 14.5.2001

Živnost č. 42 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.5.1994
Zánik oprávnění: 4.1.2007

Živnost č. 43 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.9.1994
Zánik oprávnění: 12.8.2005

Živnost č. 44 Testování, měření, analýzy a kontroly

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.8.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 45 Montáž technologických a energetických strojů a zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.3.1998
Zánik oprávnění: 31.8.1998

Živnost č. 46 Kopírovací práce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.8.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 47 Montáž a servis technologických a energetických strojů a zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.8.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 48 Montáž a demontáž lešení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.9.1998
Zánik oprávnění: 12.8.2005

Živnost č. 49 Čištění kovových materiálů formou tryskání a nátěry povrchů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.9.1998
Zánik oprávnění: 12.8.2005

Živnost č. 50 Poradenská činnost v oblasti přípravy a realizace uvedení do provozu investičních celků a zařízení v energetice, teplárenství a ekologických stav

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.10.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 51 Ekonomicko-obchodní poradenství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.12.1998
Zánik oprávnění: 4.1.2007

Živnost č. 52 Výroba mobilních a stabilních úpraven pitné vody

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.12.1998
Zánik oprávnění: 12.8.2005

Živnost č. 53 Testování, měření a analýzy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.12.1998
Zánik oprávnění: 12.8.2005

Živnost č. 54 Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.4.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 55 Testování, měření, analýzy a kontroly

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.2.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 56 Zprostředkování služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.7.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 57 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.7.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 58 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.7.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 59 Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.12.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 60 Činnost technických poradců v oblasti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.12.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 61 Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.7.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 62 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.7.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 63 Příprava a vypracování technických návrhů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.7.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 64 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 65 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 66 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 67 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba kovových nádrží a zásobníků
Výroba parních kotlů, kromě kotlů pro ústřední topení
Obrábění
Výroba zámků a kování
Výroba motorů a turbín, kromě motorů pro letadla, automobily a motocykly
Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n.
Výstavba bytových a nebytových budov
Elektrické instalace
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Činnosti v oblasti informačních technologií
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků
Ostatní vzdělávání j. n.
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Vedení firmy ŠKODA PRAHA a.s. IČO: 00128201

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Peter Bodnár 2.7.2014
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 1.5.2014
Ve funkci: od 1.5.2014
Adresa: Tatranská , Levice Slovenská republika
93401 Levice, Tatranská
Jméno: Ing. Andrej Žiarovský 2.7.2014
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.5.2014
Adresa: Kosodrevinová , Bratislava Slovenská republika
82107 Bratislava, Kosodrevinová
Jméno: Mgr. Martin Pohlodek 20.10.2015
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.5.2014
Ve funkci: od 1.5.2014
Adresa: Ve Střešovičkách 1087 , 169 00 Praha 6 Česká republika
Ve Střešovičkách 1087/43d, Střešovice, 169 00 Praha 6
Jméno: Ing. Petr Závodský 20.10.2015
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.5.2015
Ve funkci: od 1.5.2015
Adresa: Hlinecká 721 , 375 01 Týn nad Vltavou Česká republika
Hlinecká 721, 375 01 Týn nad Vltavou
Jméno: Ing. Karel Duba 13.9.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.8.2016
Adresa: Šimůnkova 1609 , 182 00 Praha 8 Česká republika
Šimůnkova 1609/21, Kobylisy, 182 00 Praha 8
Jméno: Ing. Jiří Panc 10.12.1990 - 11.4.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: Jabloňová 2881 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Jabloňová 2881
Jméno: Ing. Ivan Vlasák 10.12.1990 - 11.4.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: Studnická 2115 , Praha 9 - Horní Počernice Česká republika
Praha 9 - Horní Počernice, Studnická 2115
Jméno: Jan Kuneš 10.12.1990 - 11.6.1992
Funkce: člen představenstva
Adresa: 1.máje 87 , Plzeň Česká republika
Plzeň, 1.máje 87, okres Plzeň-město
Jméno: Ing. Jiří Panc 11.4.1991 - 11.6.1992
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Jabloňová 2881 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Jabloňová 2881
Jméno: Ing. Eva Lačňáková 10.12.1990 - 27.11.1992
Funkce: člen představenstva
Adresa: Kamenitá 5 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Kamenitá 5
Jméno: Ing. Jiří Šimůnek 10.12.1990 - 25.3.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Tunelářů 321 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Tunelářů 321
Jméno: Ing. Miroslav Roubíček 11.6.1992 - 25.3.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: U Malvazinky 24 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, U Malvazinky 24
Jméno: Ing. Ivan Vlasák 11.4.1991 - 16.11.1993
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Studnická 2115 , Praha 9 - Horní Počernice Česká republika
Praha 9 - Horní Počernice, Studnická 2115
Jméno: Jan Kuneš 11.6.1992 - 16.11.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Klatovská 87 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Klatovská 87, okres Plzeň-město
Jméno: Ing. Josef Urban 27.11.1992 - 16.11.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Slancova 1262 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Slancova 1262
Jméno: JUDr. Petr Hála 27.11.1992 - 16.11.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Chotovická 1747 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Chotovická 1747
Jméno: Ing. Jan Vřešťál 27.11.1992 - 16.11.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Rooseveltova 39 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Rooseveltova 39
Jméno: Ing. Ivan Řezníček 25.3.1993 - 16.11.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Jinonická 53 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Jinonická 53
Jméno: Ing. Václav Kobylka 25.3.1993 - 16.11.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Famfulíkova 1149 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Famfulíkova 1149
Jméno: Ing. Ivan Řezníček 16.11.1993 - 24.1.1995
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Jinonická 53 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Jinonická 53, PSČ 15000
Jméno: JUDr. Petr Hála 16.11.1993 - 24.1.1995
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Chotovická 1747 , 180 00 Praha 8 Česká republika
Praha 8, Chotovická 1747, PSČ 18000
Jméno: Ing. Jiří Kasal 16.11.1993 - 22.3.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Seydlerova 2150 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Seydlerova 2150, PSČ 15000
Jméno: Ing. Luboš Kubišta 16.11.1993 - 22.3.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Pražačka 2633 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Pražačka 2633, PSČ 13000
Jméno: Ing. Luboš Kubišta 24.1.1995 - 29.5.1995
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Pražačka 2633 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Pražačka 2633, PSČ 13000
Jméno: Ing. Ivan Řezníček 24.1.1995 - 29.5.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Jinonická 53 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Jinonická 53, PSČ 15000
Jméno: Ing. František Koblasa CSc. 16.11.1993 - 5.10.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Mráčnická 1133 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Mráčnická 1133, PSČ 10000
Jméno: Ing. Petr Babulík 29.5.1995 - 29.7.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Nad Spáleným mlýnem 634 , 165 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Nad Spáleným mlýnem 634, PSČ 16500
Jméno: JUDr. Petr Hála 24.1.1995 - 14.3.1997
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Chotovická 1747 , 180 00 Praha 8 Česká republika
Praha 8, Chotovická 1747, PSČ 18000
Jméno: Ing. Stanislav Svoboda 22.3.1995 - 14.3.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Ovčí hájek 2165 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Ovčí hájek 2165, okres Praha 3, PSČ 15000
Jméno: Ing. Jiří Ehl CSc. 29.5.1995 - 14.3.1997
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Mikovcova 3 , 120 00 Praha 2 Česká republika
Praha 2, Mikovcova 3, PSČ 12000
Jméno: Ing. Petr Hlaváček 5.10.1995 - 14.3.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Kolešovská 506 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Kolešovská 506
Jméno: Zdeněk Zlámal 29.7.1996 - 14.3.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Vrchlického 105 , Hulín Česká republika
Hulín, Vrchlického 105, okres Kroměříž, PSČ 76824
Jméno: Ing. Stanislav Svoboda 14.3.1997 - 5.2.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Ovčí hájek 2165 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Ovčí hájek 2165, PSČ 15000
Jméno: JUDr. Petr Hála 14.3.1997 - 5.2.1998
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Chotovická 1747 , 180 00 Praha 8 Česká republika
Praha 8, Chotovická 1747, PSČ 18000
Jméno: Ing. Miroslav Roubíček 5.2.1998 - 5.2.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: U Malvazinky 24 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, U Malvazinky 24, PSČ 15000
Jméno: Ing. Stanislav Svoboda 5.2.1998 - 20.11.1998
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Ovčí hájek 2165 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Ovčí hájek 2165, PSČ 15000
Jméno: Ing. Stanislav Svoboda 20.11.1998 - 4.8.1999
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Pláničkova 433 , 160 00 Praha 6-Veleslavín Česká republika
Praha 6-Veleslavín, Pláničkova 433/5, PSČ 16000
Jméno: Ing. Petr Hlaváček 14.3.1997 - 22.10.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Kolešovská 506 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Kolešovská 506
Jméno: Zdeněk Zlámal 14.3.1997 - 22.10.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Vrchlického 105 , Hulín Česká republika
Hulín, Vrchlického 105, okres Kroměříž, PSČ 76824
Jméno: Čestmír Čejka 5.2.1998 - 3.3.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: V Nové Hostivaři 579 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, V Nové Hostivaři 579/31, PSČ 10000
Jméno: Ing. Stanislav Svoboda 4.8.1999 - 3.3.2000
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Pláničkova 443 , 160 00 Praha 6-Veleslavín Česká republika
Praha 6-Veleslavín, Pláničkova 443/5, PSČ 16000
Jméno: Ing. Jiří Ehl CSc. 14.3.1997 - 4.12.2000
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Mikovcova 3 , 120 00 Praha 2 Česká republika
Praha 2, Mikovcova 3, PSČ 12000
Jméno: Ing. Milan Černý CSc. 22.10.1999 - 4.12.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Schnirchova 4 , 170 00 Praha 7 Česká republika
Praha 7, Schnirchova 4, PSČ 17000
Jméno: JUDr. Zdenka Němcová 22.10.1999 - 4.12.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Košťálkova 1104 , 180 00 Praha 8 Česká republika
Praha 8, Košťálkova 1104/4, PSČ 18000
Jméno: Čestmír Čejka 3.3.2000 - 4.12.2000
Funkce: předseda představenstva
Adresa: V Nové Hostivaři 31 , 102 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, V Nové Hostivaři 31/579, PSČ 10200
Jméno: Ing. Stanislav Svoboda 3.3.2000 - 4.12.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Pláničkova 443 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Pláničkova 443/5
Jméno: Ing. Jaroslav Martinek 5.2.1998 - 22.11.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 20.6.2001
Adresa: Nad kolonií 694 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Nad kolonií 694/27, PSČ 14000
Jméno: Ing. Jan Řičica 5.2.1998 - 22.11.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 20.6.2001
Adresa: U dubu 1386 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, U dubu 1386/128, PSČ 14000
Jméno: JUDr. Zdenka Němcová 4.12.2000 - 22.11.2002
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: do 20.6.2001
Adresa: Košťálkova 1104 , 180 00 Praha 8 Česká republika
Praha 8, Košťálkova 1104/4, PSČ 18000
Jméno: Ing. Jiří Hlavica 4.12.2000 - 22.11.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 20.6.2001
Adresa: 145 , 664 01 Kanice Česká republika
Kanice 145, okres Brno-venkov, PSČ 66401
Jméno: Ing. Lubomír Kovařík 4.12.2000 - 10.3.2003
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 15.6.2000 do 27.3.2002
Ve funkci: od 19.6.2000 do 27.3.2002
Adresa: Nové náměstí 705 , Štětí Česká republika
Štětí, Nové náměstí 705, okres Litoměřice, PSČ 41108
Jméno: Ing. Jan Řičica 22.11.2002 - 10.3.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.6.2001
Adresa: U Laboratoře 187 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, U Laboratoře 187/23, PSČ 16000
Jméno: Ing. Jiří Frkal 22.11.2002 - 10.3.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.6.2001 do 14.6.2002
Adresa: Klausova 2559 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Klausova 2559/11, PSČ 15000
Jméno: Ing. Radoslava Kodymová 22.11.2002 - 27.5.2003
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 20.6.2001 do 3.12.2002
Ve funkci: od 20.6.2001 do 3.12.2002
Adresa: Jasná II 1338 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Jasná II 1338/1, PSČ 14000
Jméno: Ing. Jaroslav Martinek 22.11.2002 - 27.5.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.6.2001 do 3.12.2002
Adresa: Nad Kolonií 694 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Nad Kolonií 694/27, PSČ 14000
Jméno: Ing. Jan Řičica 10.3.2003 - 27.5.2003
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 27.3.2002
Adresa: U Laboratoře 187 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, U Laboratoře 187/23, PSČ 16000
Jméno: Ing. Luděk Polášek 10.3.2003 - 27.5.2003
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 14.6.2002 do 3.12.2002
Adresa: Francouzská 1206 , Kopřivnice Česká republika
Kopřivnice, Francouzská 1206, okres Nový Jičín, PSČ 74221
Jméno: Ing. Alex Bernášek 27.5.2003 - 26.11.2003
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: od 3.12.2002 do 30.6.2003
Adresa: Vyžlovská 2250 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Vyžlovská 2250
Jméno: Ing. Vladimír Cima 27.5.2003 - 26.11.2003
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 3.12.2002 do 5.6.2003
Adresa: Augustinova 2063 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Augustinova 2063/10
Jméno: Ing. Jindřich Pechan 27.5.2003 - 12.5.2004
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 3.12.2002
Adresa: K Hrádku 13 , 326 00 Plzeň Česká republika
Plzeň, K Hrádku 13, PSČ 32600
Jméno: Ing. Pavel Veselý 10.3.2003 - 9.6.2004
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 14.6.2002 do 30.3.2004
Adresa: pplk. Sochora 435 , 170 00 Praha 7 Česká republika
Praha 7, pplk. Sochora 435/5, PSČ 17000
Jméno: Jiří Hurych 27.5.2003 - 9.6.2004
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 3.12.2002 do 30.3.2004
Adresa: Štefánikova 674 , Kralupy nad Vltavou Česká republika
Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 674
Jméno: Ing. Filip Drapák CSc. 26.11.2003 - 9.6.2004
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 30.6.2003 do 30.3.2004
Adresa: Nádražní 8 , 252 09 Hradišťko pod Medníkem - Pikovice Česká republika
Hradišťko pod Medníkem - Pikovice, Nádražní 8, PSČ 25209
Jméno: Ing. Michal Kubík 26.11.2003 - 9.6.2004
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 30.6.2003 do 31.3.2004
Adresa: Suchý vršek 2097 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Suchý vršek 2097/53, PSČ 15000
Jméno: Ing. Jindřich Pechan 12.5.2004 - 9.6.2004
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: od 3.12.2002 do 31.3.2004
Adresa: K Hrádku 13 , 326 00 Plzeň Česká republika
Plzeň, K Hrádku 13, PSČ 32600
Jméno: Ing. Vojtěch Razima 9.6.2004 - 18.4.2005
Funkce: Člen
Ve funkci: od 31.3.2004 do 9.2.2005
Adresa: Bendlova 1797 , Kladno Česká republika
Kladno, Bendlova 1797
Jméno: Ing. Jan Doležal CSc. 9.6.2004 - 15.9.2005
Funkce: Člen
Ve funkci: od 31.3.2004 do 22.6.2005
Adresa: Hošťálkova 532 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Hošťálkova 532/100
Jméno: Ing. Vladimír Stratil 9.6.2004 - 15.9.2005
Funkce: Člen
Ve funkci: od 31.3.2004 do 22.6.2005
Adresa: Černého 426 , Praha 8 - Střížkov Česká republika
Praha 8 - Střížkov, Černého 426/8
Jméno: Ing. Jiří Smola 9.6.2004 - 9.2.2006
Funkce: Předseda
Ve funkci: od 31.3.2004 do 15.1.2006
Adresa: Vilímovská 1476 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Vilímovská 1476/33, PSČ 16000
Jméno: Ing. Jan Postolka 18.4.2005 - 31.7.2006
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 10.2.2005 do 27.6.2006
Adresa: Kořenského 474 , Kladno Česká republika
Kladno, Kořenského 474
Jméno: Ing. Jiří Smola 9.2.2006 - 9.10.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 31.3.2004 do 26.9.2006
Adresa: Vilímovská 1476 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Vilímovská 1476/33, PSČ 16000
Jméno: Ing. Jindřich Pechan 9.6.2004 - 4.1.2008
Funkce: Místopředseda
Trvání členství: do 25.9.2007
Ve funkci: od 31.3.2004 do 25.9.2007
Adresa: K Hrádku 597 , Plzeň Česká republika
Plzeň, K Hrádku 597/13
Jméno: Ing. Daniel Jiřička 15.9.2005 - 4.1.2008
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 22.6.2005
Adresa: Větrná 1425 , 370 00 České Budějovice Česká republika
České Budějovice, Větrná 1425/68, PSČ 37000
Jméno: Ing. Radek Benčík 9.2.2006 - 4.1.2008
Funkce: předseda
Trvání členství: od 16.1.2006 do 25.9.2007
Ve funkci: od 16.1.2006 do 25.9.2007
Adresa: 664 07 Sivice 306 Česká republika
Sivice 306, PSČ 66407
Jméno: Ing. Petr Kryl 31.7.2006 - 4.1.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 28.8.2007
Ve funkci: od 28.6.2006 do 28.8.2007
Adresa: Náměstí generála Píky 2003 , 326 00 Plzeň Česká republika
Plzeň, Náměstí generála Píky 2003/10, PSČ 32600
Jméno: Ing. Josef Šára 11.1.2007 - 4.1.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.12.2006
Adresa: 330 38 Úněšov 78 Česká republika
Úněšov 78, PSČ 33038
Jméno: Ing. Daniel Jiřička 4.1.2008 - 10.11.2008
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 22.6.2005
Ve funkci: od 26.9.2007
Adresa: Větrná 1425 , 370 00 České Budějovice Česká republika
České Budějovice, Větrná 1425/68, PSČ 37000
Jméno: Mgr. Tomáš Topinka 4.1.2008 - 10.11.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.9.2007 do 24.6.2008
Adresa: Dominikánská 26 , 301 00 Plzeň Česká republika
Plzeň, Dominikánská 26/12, PSČ 30100
Jméno: Ing. Daniel Jiřička 10.11.2008 - 11.11.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 22.6.2005 do 1.7.2010
Ve funkci: od 26.9.2007 do 1.7.2010
Adresa: Římská 84 , 120 00 Praha 2 - Vinohrady Česká republika
Praha 2 - Vinohrady, Římská 84/10, PSČ 12000
Jméno: Tomáš Vachtl 9.2.2006 - 29.6.2011
Funkce: člen
Trvání členství: od 16.1.2006
Adresa: V Jamce 1784 , 269 01 Rakovník Česká republika
Rakovník, V Jamce 1784, PSČ 26901
Jméno: Ing. Josef Šára 4.1.2008 - 7.3.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 20.12.2006
Ve funkci: od 26.9.2007
Adresa: 330 38 Úněšov 78 Česká republika
Úněšov 78, PSČ 33038
Jméno: Ing. Daniel Jiřička 11.11.2010 - 7.3.2012
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.7.2010
Ve funkci: od 1.7.2010
Adresa: Římská 84 , 120 00 Praha 2 - Vinohrady Česká republika
Praha 2 - Vinohrady, Římská 84/10, PSČ 12000
Jméno: Tomáš Vachtl 29.6.2011 - 7.3.2012
Funkce: člen
Trvání členství: od 9.2.2011 do 31.12.2011
Adresa: V Jamce 1784 , 269 01 Rakovník Česká republika
Rakovník, V Jamce 1784, PSČ 26901
Jméno: Ing. Miloš Mostecký 7.3.2012 - 10.9.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2012 do 30.4.2014
Adresa: Bezručova 455 , 250 91 Zeleneč Česká republika
Zeleneč, Bezručova 455, PSČ 25091
Jméno: Ing. Josef Šára 7.3.2012 - 7.3.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 20.12.2011 do 30.4.2014
Ve funkci: od 20.12.2011 do 30.4.2014
Adresa: 330 38 Úněšov 78 Česká republika
Úněšov 78, PSČ 33038
Jméno: Ing. Daniel Jiřička 7.3.2012 - 2.7.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.7.2010 do 30.4.2014
Ve funkci: od 20.12.2011 do 30.4.2014
Adresa: Římská 84 , 120 00 Praha 2 - Vinohrady Česká republika
Praha 2 - Vinohrady, Římská 84/10, PSČ 12000
Jméno: Miloš Mostecký 10.9.2013 - 2.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2012 do 30.4.2014
Adresa: Nová 598 , 250 81 Nehvizdy Česká republika
Nová 598, 250 81 Nehvizdy
Jméno: Ing. Josef Šára 7.3.2014 - 2.7.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 20.12.2011 do 30.4.2014
Ve funkci: od 20.12.2011 do 30.4.2014
Adresa: Nové Habří 496 , 251 69 Velké Popovice Česká republika
Nové Habří 496, 251 69 Velké Popovice
Jméno: Ing. Viktor Chaloupka 2.7.2014 - 1.4.2015
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.5.2014 do 31.12.2014
Ve funkci: do 31.12.2014
Adresa: Lojovice 36 , 251 69 Velké Popovice Česká republika
Lojovice 36, 251 69 Velké Popovice
Jméno: Mgr. Martin Pohlodek 2.7.2014 - 20.10.2015
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.5.2014
Ve funkci: od 1.5.2014
Adresa: Ve Střešovičkách 1087 , 169 00 Praha 6 Česká republika
Ve Střešovičkách 1087/43d, Střešovice, 169 00 Praha 6
Jméno: Ing. Petr Závodský 22.6.2015 - 20.10.2015
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.5.2015
Ve funkci: od 1.5.2015
Adresa: Hlinecká 721 , 375 01 Týn nad Vltavou Česká republika
Hlinecká 721, 375 01 Týn nad Vltavou

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Pavel Cyrani MBA. 20.10.2015
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.4.2014
Ve funkci: od 1.4.2014
Adresa: Spěšného 1890 , 252 63 Roztoky Česká republika
Spěšného 1890, 252 63 Roztoky
Jméno: Ing. Přemysl Skočdopol 20.10.2015
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.4.2014
Ve funkci: od 1.4.2014
Adresa: Janovická 653 , 148 00 Praha 4 Česká republika
Janovická 653/1, Kunratice, 148 00 Praha 4
Jméno: Ing. Ladislav Štěpánek 2.11.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.9.2015
Ve funkci: od 4.9.2015
Adresa: Nad Kaňkou 382 , 261 01 Příbram Česká republika
Nad Kaňkou 382, Příbram III, 261 01 Příbram
Jméno: Dávid Hajmán 13.9.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2016
Adresa: Husitská 775 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Husitská 775/42, Žižkov, 130 00 Praha 3
Jméno: Ing. Eva Lačňáková 27.11.1992 - 25.3.1993
Adresa: Kamenitá 5 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Kamenitá 5
Jméno: JUDr. Bohuslav Klein 27.11.1992 - 25.3.1993
Adresa: Kusá 4 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Kusá 4
Jméno: Ing. Jaroslav Erban 27.11.1992 - 25.3.1993
Adresa: Otakara Březiny 12 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Otakara Březiny 12, okres Plzeň-město
Jméno: Ing. Vlastimil Kovařík 27.11.1992 - 16.11.1993
Adresa: V zahrádkách 543 , Pardubice Česká republika
Pardubice, V zahrádkách 543
Jméno: Ing. Ivan Novotný 27.11.1992 - 16.11.1993
Adresa: Na okruhu 375 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Na okruhu 375
Jméno: Ing. Zdeněk Háša 25.3.1993 - 29.5.1995
Adresa: Řež 39 , Řež Česká republika
Řež, Řež 39
Jméno: Ing. Vlastimil Vejnar 16.11.1993 - 29.5.1995
Adresa: tř. SNB 730 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, tř. SNB 730/6, PSČ 10000
Jméno: Ing. Josef Erben 25.3.1993 - 29.7.1996
Adresa: Otakara Březiny 12 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Otakara Březiny 12, okres Plzeň-město
Jméno: Ing. Vojtěch Kotyza 29.5.1995 - 30.7.1996
Adresa: Hradiště 22 , Kasejovice Česká republika
Kasejovice, Hradiště 22, okres Plzeň-jih, PSČ 33544
Jméno: Ing. Jan Halouska 29.5.1995 - 30.7.1996
Adresa: Horňátecká 79 , 180 00 Praha 8 Česká republika
Praha 8, Horňátecká 79/18, PSČ 18000
Jméno: Ing. Jiří Šimůnek 25.3.1993 - 14.3.1997
Adresa: Tunelářů 321 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Tunelářů 321
Jméno: Jan Kuneš 16.11.1993 - 14.3.1997
Adresa: Klatovská 87 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Klatovská 87, okres Plzeň-město
Jméno: Ing. Miroslav Roubíček 16.11.1993 - 14.3.1997
Adresa: U Malvazinky 24 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, U Malvazinky 24, PSČ 15000
Jméno: Ing. Josef Erben 29.7.1996 - 14.3.1997
Adresa: Úvalská 212 , 251 01 Říčany Česká republika
Říčany, Úvalská 212, PSČ 25101
Jméno: Ing. Jiří Slezák 30.7.1996 - 14.3.1997
Adresa: Nádražní 766 , Chropyně Česká republika
Chropyně, Nádražní 766, okres Kroměříž, PSČ 76811
Jméno: Ing. Miroslav Roubíček 14.3.1997 - 5.2.1998
Adresa: U Malvazinky 24 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, U Malvazinky 24, PSČ 15000
Jméno: Ing. Jiří Šimůnek 14.3.1997 - 20.11.1998
Adresa: Tunelářů 321 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Tunelářů 321
Jméno: Jan Kuneš 14.3.1997 - 20.11.1998
Adresa: Klatovská 87 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Klatovská 87, okres Plzeň-město
Jméno: Ing. Josef Erben 14.3.1997 - 11.5.1999
Adresa: Úvalská 212 , 251 01 Říčany Česká republika
Říčany, Úvalská 212, PSČ 25101
Jméno: Ing. Miroslav Tvrzník 5.2.1998 - 11.5.1999
Adresa: Odlehlá 19 , 190 00 Praha 9 - Vysočany Česká republika
Praha 9 - Vysočany, Odlehlá 19, PSČ 19000
Jméno: Jan Kuneš 20.11.1998 - 11.5.1999
Adresa: Žlutická 1613 , Plzeň-Bolevec Česká republika
Plzeň-Bolevec, Žlutická 1613/12, okres Plzeň-město
Jméno: Ing. Ivo Hoffman 20.11.1998 - 20.5.1999
Adresa: Leštínská 2336 , Praha 9 - Horní Počernice Česká republika
Praha 9 - Horní Počernice, Leštínská 2336
Jméno: Ing. Jiří Slezák 14.3.1997 - 22.10.1999
Adresa: Nádražní 766 , Chropyně Česká republika
Chropyně, Nádražní 766, okres Kroměříž, PSČ 76811
Jméno: JUDr. Jaroslav Niklas 5.2.1998 - 4.12.2000
Adresa: Široká 15 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Široká 15/124, PSČ 11000
Jméno: Ing. Vladimír Cima 11.5.1999 - 22.11.2002
Trvání členství: do 24.1.2001
Adresa: Augustinova 2063 , 148 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Augustinova 2063/16, PSČ 14800
Jméno: Ing. František Cibula 11.5.1999 - 22.11.2002
Adresa: Východní předměstí , Plzeň Česká republika
Plzeň, Východní předměstí, Denisovo nábř. 8
Jméno: Ing. Theodor Dvořák 22.10.1999 - 22.11.2002
Trvání členství: do 20.6.2001
Adresa: Coufalova 21 , 669 02 Znojmo Česká republika
Znojmo, Coufalova 21, PSČ 66902
Jméno: Ing. Pavel Balek 22.10.1999 - 22.11.2002
Trvání členství: do 20.6.2001
Adresa: Brdlíkova 3 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Brdlíkova 3/188
Jméno: Čestmír Čejka 4.12.2000 - 22.11.2002
Trvání členství: do 20.6.2001
Adresa: V Nové Hostivaři 31 , 102 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, V Nové Hostivaři 31/579, PSČ 10200
Jméno: Ing. Josef Černý 4.12.2000 - 22.11.2002
Trvání členství: do 20.6.2001
Adresa: Barunčina 1852 , 143 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Barunčina 1852, PSČ 14300
Jméno: Ing. Vladimír Laštůvka 4.12.2000 - 22.11.2002
Trvání členství: do 24.3.2001
Adresa: Sněžnická 17 , Děčín 10 Česká republika
Děčín 10, Sněžnická 17
Jméno: Ing. Miloš Ečer 22.11.2002 - 10.3.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 20.6.2001 do 14.6.2002
Adresa: U Větrolamu 598 , 180 00 Praha 8 Česká republika
Praha 8, U Větrolamu 598/37, PSČ 18000
Jméno: Ing. Antonín Ješátko 22.11.2002 - 27.5.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 20.6.2001 do 3.12.2002
Adresa: Jabloňová 2147 , České Budějovice Česká republika
České Budějovice, Jabloňová 2147/32
Jméno: Jan Szántó 22.11.2002 - 27.5.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 20.6.2001 do 3.12.2002
Adresa: Jungmannova 438 , Litoměřice - Předměstí Česká republika
Litoměřice - Předměstí, Jungmannova 438/1
Jméno: Josef Čapek 11.5.1999 - 8.12.2003
Ve funkci: od 26.11.1998 do 26.2.2002
Adresa: Ostružinová 11 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Ostružinová 11
Jméno: Ing. Přemysl Skočdopol 22.11.2002 - 9.6.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 20.6.2001 do 31.3.2004
Adresa: Klírova 1913 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Klírova 1913/10, PSČ 14000
Jméno: Ing. Pavel Balek 22.11.2002 - 9.6.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 20.6.2001 do 30.3.2004
Adresa: Brdlíkova 3 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Brdlíkova 3/188
Jméno: Čestmír Čejka 22.11.2002 - 9.6.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 20.6.2001 do 31.3.2004
Adresa: V Nové Hostivaři 31 , 102 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, V Nové Hostivaři 31/579, PSČ 10200
Jméno: Ing. Jaromír Seidl 10.3.2003 - 9.6.2004
Funkce: člen
Ve funkci: od 14.6.2002 do 31.3.2004
Adresa: Borského 664 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Borského 664, PSČ 15000
Jméno: Ing. Jan Kalina 27.5.2003 - 9.6.2004
Funkce: člen
Ve funkci: od 3.12.2002 do 31.3.2004
Adresa: Hladíkova 16 , Třebíč Česká republika
Třebíč, Hladíkova 16/931
Jméno: Ing. Luděk Polášek 27.5.2003 - 9.6.2004
Funkce: člen
Ve funkci: od 3.12.2002 do 31.3.2004
Adresa: Francouzská 1206 , Kopřivnice Česká republika
Kopřivnice, Francouzská 1206
Jméno: Ing. Miroslav Zeman 4.12.2000 - 18.3.2005
Ve funkci: od 11.10.2000 do 11.1.2004
Adresa: Kosmova 3267 , 272 01 Kladno Česká republika
Kladno, Kosmova 3267, PSČ 27201
Jméno: Ing. Filip Drapák 9.6.2004 - 20.4.2005
Funkce: Člen
Ve funkci: od 31.3.2004 do 11.8.2004
Adresa: Nádražní 8 , 252 09 Hradištko - Pikovice Česká republika
Hradištko - Pikovice, Nádražní 8, PSČ 25209
Jméno: Jiří Hurych 9.6.2004 - 1.6.2005
Funkce: Předseda
Ve funkci: od 31.3.2004 do 2.12.2004
Adresa: Štefánikova 674 , 278 01 Kralupy nad Vltavou Česká republika
Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 674, PSČ 27801
Jméno: Vladimír Johanes 9.6.2004 - 1.6.2005
Funkce: Člen
Ve funkci: od 31.3.2004
Adresa: Požárnická 441 , 164 00 Praha 6 - Nebušice Česká republika
Praha 6 - Nebušice, Požárnická 441, PSČ 16400
Jméno: Ing. Jan Kalina 9.6.2004 - 15.9.2005
Funkce: Člen
Ve funkci: od 31.3.2004 do 22.6.2005
Adresa: Hladíkova 931 , 674 01 Třebíč - Horka-Domky Česká republika
Třebíč - Horka-Domky, Hladíkova 931/16, PSČ 67401
Jméno: Ing. Daniel Beneš 1.6.2005 - 15.9.2005
Funkce: člen
Ve funkci: od 3.12.2004 do 22.6.2005
Adresa: Klimšova 797 , 735 41 Petřvald Česká republika
Petřvald, Klimšova 797, PSČ 73541
Jméno: Ing. Josef Petřík 20.4.2005 - 16.9.2005
Funkce: člen
Ve funkci: od 11.8.2004 do 23.3.2005
Adresa: U Vlečky 2165 , 143 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, U Vlečky 2165/5, PSČ 14300
Jméno: Peter Szénásy MBA. 15.9.2005 - 9.1.2006
Funkce: člen
Ve funkci: od 22.6.2005 do 13.12.2005
Adresa: Jilemnického 664 , Nové Mesto nad Váhom Slovenská republika
91501 Nové Mesto nad Váhom, Jilemnického 664/2
Jméno: Čestmír Čejka 9.6.2004 - 9.2.2006
Funkce: Místopředseda
Trvání členství: od 31.3.2004
Ve funkci: od 31.3.2004 do 16.1.2006
Adresa: V Nové Hostivaři 579 , 102 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, V Nové Hostivaři 579/31, PSČ 10200
Jméno: Ing. Jiří Borovec 15.9.2005 - 9.2.2006
Funkce: člen
Ve funkci: od 22.6.2005
Adresa: Pod Smetankou 4 , 190 00 Praha 9 - Hrdlořezy Česká republika
Praha 9 - Hrdlořezy, Pod Smetankou 4, PSČ 19000
Jméno: Ing. Daniel Beneš 9.1.2006 - 9.2.2006
Funkce: člen
Ve funkci: od 14.12.2005
Adresa: Klimšova 797 , 735 41 Petřvald Česká republika
Petřvald, Klimšova 797, PSČ 73541
Jméno: Ing. Vladimír Schmalz 16.9.2005 - 11.5.2006
Funkce: člen
Ve funkci: od 2.5.2005 do 22.6.2005
Adresa: 250 68 Husinec 52 Česká republika
Husinec 52, PSČ 25068
Jméno: Ing. Daniel Beneš 9.2.2006 - 11.5.2006
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 14.12.2005
Ve funkci: od 17.1.2006
Adresa: Klimšova 797 , 735 41 Petřvald Česká republika
Petřvald, Klimšova 797, PSČ 73541
Jméno: Ing. Vladimír Schmalz 11.5.2006 - 11.1.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 22.6.2005 do 28.11.2006
Adresa: 250 68 Husinec 52 Česká republika
Husinec 52, PSČ 25068
Jméno: Ing. František Cibula 12.5.2004 - 22.6.2007
Funkce: člen
Trvání členství: do 24.4.2007
Ve funkci: od 30.1.2004 do 24.4.2007
Adresa: Denisovo nábřeží 1123 , 301 50 Plzeň Česká republika
Plzeň, Denisovo nábřeží 1123/8, PSČ 30150
Jméno: Ing. Jiří Borovec 9.2.2006 - 4.1.2008
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 22.6.2005 do 30.10.2007
Ve funkci: od 17.1.2006 do 30.10.2007
Adresa: Pod Smetankou 4 , 190 00 Praha 9 - Hrdlořezy Česká republika
Praha 9 - Hrdlořezy, Pod Smetankou 4, PSČ 19000
Jméno: Ing. Helena Hostková 11.1.2007 - 4.1.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.12.2006 do 30.6.2007
Adresa: Hráského 1933 , 256 01 Benešov Česká republika
Benešov, Hráského 1933, PSČ 25601
Jméno: Ing. Jaroslav Ambrož 12.5.2004 - 3.3.2008
Funkce: člen
Trvání členství: do 31.12.2007
Ve funkci: od 30.1.2004
Adresa: Na Ořechovce 251 , 162 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na Ořechovce 251/34, PSČ 16200
Jméno: Ing. Daniel Beneš 11.5.2006 - 3.3.2008
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 11.1.2006 do 18.12.2007
Ve funkci: od 17.1.2006 do 18.12.2007
Adresa: Klimšova 797 , 735 41 Petřvald Česká republika
Petřvald, Klimšova 797, PSČ 73541
Jméno: Ing. Petr Bodnár 4.1.2008 - 3.3.2008
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2007
Ve funkci: od 31.10.2007
Adresa: Tatranská 40 , Levice Slovenská republika
93401 Levice, Tatranská 40
Jméno: Ing. Přemysl Skočdopol 9.6.2004 - 27.8.2009
Funkce: Člen
Ve funkci: od 31.3.2004 do 31.3.2009
Adresa: Klírova 1913 , 148 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Klírova 1913/10, PSČ 14800
Jméno: Vladimír Johanes 1.6.2005 - 27.8.2009
Funkce: předseda
Ve funkci: od 31.3.2004 do 31.3.2009
Adresa: Požárnická 441 , 164 00 Praha 6 - Nebušice Česká republika
Praha 6 - Nebušice, Požárnická 441, PSČ 16400
Jméno: Čestmír Čejka 9.2.2006 - 27.8.2009
Funkce: člen
Trvání členství: od 31.3.2004 do 31.3.2009
Adresa: V Nové Hostivaři 579 , 102 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, V Nové Hostivaři 579/31, PSČ 10200
Jméno: Ing. Miroslav Zeman 20.4.2005 - 26.1.2010
Funkce: člen
Ve funkci: od 11.8.2004 do 12.11.2009
Adresa: Kosmova 3267 , 272 01 Kladno Česká republika
Kladno, Kosmova 3267, PSČ 27201
Jméno: Ing. Jaroslav Hyrát 22.6.2007 - 11.11.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 26.10.2010
Ve funkci: od 30.5.2007
Adresa: 330 35 Kunějovice 57 Česká republika
Kunějovice 57, PSČ 33035
Jméno: Ing. Peter Bodnár 3.3.2008 - 11.11.2010
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2007 do 12.8.2010
Ve funkci: od 31.10.2007 do 12.8.2010
Adresa: Tatranská 40 , Levice Slovenská republika
93401 Levice, Tatranská 40
Jméno: Ing. Přemysl Skočdopol 27.8.2009 - 11.11.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.4.2009
Adresa: Janovická 653 , 148 00 Praha 4 - Kunratice Česká republika
Praha 4 - Kunratice, Janovická 653/1, PSČ 14800
Jméno: Mgr. Martin Pohlodek 26.1.2010 - 11.11.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.11.2009 do 12.8.2010
Adresa: Václavkova 20 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Václavkova 20, PSČ 16000
Jméno: JUDr. Vladimír Johanes 27.8.2009 - 15.8.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.4.2009 do 6.2.2014
Ve funkci: od 1.4.2009 do 6.2.2014
Adresa: Na Hřebenkách 128 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Na Hřebenkách 128/815, PSČ 15000
Jméno: JUDr. Vladimír Johanes 15.8.2013 - 26.3.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.4.2009 do 6.2.2014
Ve funkci: od 1.4.2009 do 6.2.2014
Adresa: Na Hřebenkách 815 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Na Hřebenkách 815/128, Smíchov, 150 00 Praha 5
Jméno: Čestmír Čejka 27.8.2009 - 24.4.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.4.2009 do 31.3.2014
Adresa: V Nové Hostivaři 579 , 102 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, V Nové Hostivaři 579/31, PSČ 10200
Jméno: Ing. Přemysl Skočdopol 11.11.2010 - 24.4.2014
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.4.2009 do 31.3.2014
Ve funkci: od 13.8.2010 do 31.3.2014
Adresa: Janovická 653 , 148 00 Praha 4 - Kunratice Česká republika
Praha 4 - Kunratice, Janovická 653/1, PSČ 14800
Jméno: Ing. Daniel Jiřička 2.7.2014 - 12.4.2015
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.5.2014
Adresa: Římská 84 , 120 00 Praha 2 Česká republika
Římská 84/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Jméno: Ing. Pavel Cyrani MBA. 24.4.2014 - 20.10.2015
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.4.2014
Ve funkci: od 1.4.2014
Adresa: Spěšného 1890 , 252 63 Roztoky Česká republika
Spěšného 1890, 252 63 Roztoky
Jméno: Ing. Přemysl Skočdopol 24.4.2014 - 20.10.2015
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.4.2014
Ve funkci: od 1.4.2014
Adresa: Janovická 653 , 148 00 Praha 4 Česká republika
Janovická 653/1, Kunratice, 148 00 Praha 4
Jméno: Ing. Karel Křížek 24.4.2014 - 20.10.2015
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.4.2014
Adresa: Na Děkanských polích 2100 , 370 07 České Budějovice Česká republika
Na Děkanských polích 2100/1, České Budějovice 7, 370 07 České Budějovice
Jméno: Ing. Daniel Jiřička 12.4.2015 - 20.10.2015
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.5.2014
Adresa: Římská 84 , 120 00 Praha 2 Česká republika
Římská 84/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Jméno: Ing. Daniel Jiřička 20.10.2015 - 2.11.2015
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.5.2014 do 31.8.2015
Ve funkci: do 31.8.2015
Adresa: Římská 84 , 120 00 Praha 2 Česká republika
Římská 84/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Jméno: Ing. Karel Křížek 20.10.2015 - 13.9.2016
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.4.2014 do 17.6.2016
Adresa: Na Děkanských polích 2100 , 370 07 České Budějovice Česká republika
Na Děkanských polích 2100/1, České Budějovice 7, 370 07 České Budějovice

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Martin Pohlodek
Člen statutárního orgánu: Ing. Andrej Žiarovský
Člen statutárního orgánu: Ing. Peter Bodnár
Člen statutárního orgánu: Ing. Petr Závodský

Vlastníci firmy ŠKODA PRAHA a.s. IČO: 00128201

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 670 572 000 Kč 100% 25.9.2014
zakladni 95 571 800 Kč 100% 8.12.2008 - 25.9.2014
zakladni 1 257 520 000 Kč 100% 14.1.2004 - 8.12.2008
zakladni 557 524 000 Kč 100% 20.5.1999 - 14.1.2004
zakladni 557 524 000 Kč - 20.5.1999 - 20.5.1999
zakladni 557 524 000 Kč - 27.11.1992 - 20.5.1999
zakladni 331 469 000 Kč - 10.12.1990 - 27.11.1992

Sbírka Listin ŠKODA PRAHA a.s. IČO: 00128201

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 372/SL 154 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 24.8.2015 26.8.2015 94
B 372/SL 153 ostatní rozhodnutí jed. akc. Městský soud v Praze 30.4.2015 3.6.2015 25.6.2015 1
B 372/SL 152 ostatní rozhodnutí o odvolání org. složky Městský soud v Praze 27.11.2014 26.2.2015 8.4.2015 2
B 372/SL 151 ostatní rozhodnutí o změně vedoucího odšt.závodu Městský soud v Praze 26.11.2014 26.2.2015 8.4.2015 2
B 372/SL 150 ostatní odstoupení z funkce Městský soud v Praze 27.11.2014 26.2.2015 8.4.2015 1
B 372/SL 149 stanovy společnosti Městský soud v Praze 2.9.2014 10.9.2014 23.10.2014 12
B 372/SL 147 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 7.7.2014 11.8.2014 124
B 372/SL 146 ostatní  rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 1.5.2014 25.6.2014 6.8.2014 1
B 372/SL 145 ostatní  zápis z představenstva Městský soud v Praze 1.5.2014 25.6.2014 6.8.2014 2
B 372/SL 144 ostatní  zápis z představenstva Městský soud v Praze 31.3.2014 25.6.2014 6.8.2014 2
B 372/SL 143 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 1925/2014 Městský soud v Praze 27.3.2014 16.4.2014 5.5.2014 16
B 372/SL 142 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 2.8.2013 26.8.2013 94
B 372/SL 141 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2011 +dozorčí rada Městský soud v Praze 31.12.2011 1.8.2012 31.8.2012 87
B 372/SL 140 notářský zápis NZ 586/2012 Městský soud v Praze 21.2.2012 26.4.2012 2.5.2012 7
B 372/SL 139 stanovy společnosti Městský soud v Praze 21.2.2012 26.4.2012 2.5.2012 26
B 372/SL 138 ostatní zápis o zasedání předs. Městský soud v Praze 19.12.2011 2.3.2012 19.3.2012 1
B 372/SL 137 ostatní záp.DR/odsoupení-volba předs. Městský soud v Praze 20.12.2011 2.3.2012 19.3.2012 2
B 372/SL 136 notářský zápis NZ 339/2011 Městský soud v Praze 12.8.2011 9.11.2011 16.11.2011 8
B 372/SL 135 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 30.8.2011 1.9.2011 95
B 372/SL 134 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2010 20.6.2011 28.6.2011 92
B 372/SL 133 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.11.2010 31.1.2011 1.2.2011 27
B 372/SL 132 notářský zápis -NZ652/2010 Městský soud v Praze 1.11.2010 5.11.2010 24.11.2010 15
B 372/SL 131 ostatní -výp.ze zápisu představenstva Městský soud v Praze 29.6.2010 5.11.2010 24.11.2010 2
B 372/SL 130 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 21.6.2010 5.11.2010 24.11.2010 1
B 372/SL 129 podpisové vzory Městský soud v Praze 29.7.2010 5.11.2010 24.11.2010 1
B 372/SL 128 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 23.11.2009 22.1.2010 27.1.2010 1
B 372/SL 127 podpisové vzory +ČP 3x Městský soud v Praze 2.6.2009 17.9.2009 3
B 372/SL 126 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 24.3.2009 17.9.2009 1
B 372/SL 125 ostatní návrh na rozdělení zisku Městský soud v Praze 13.3.2009 26.8.2009 27.8.2009 1
B 372/SL 124 ostatní -rozhod.jed.akcionáře Městský soud v Praze 22.6.2009 26.8.2009 27.8.2009 1
B 372/SL 123 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2008+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2008 26.8.2009 27.8.2009 119
B 372/SL 122 stanovy společnosti Městský soud v Praze 8.12.2008 6.1.2009 12.1.2009 27
B 372/SL 121 účetní závěrka, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 30.10.2008 6.11.2008 40
B 372/SL 120 ostatní -rozhod.jedin.akcionáře Městský soud v Praze 30.6.2008 30.10.2008 6.11.2008 1
B 372/SL 119 ostatní -výtah ze zápisu DR Městský soud v Praze 24.6.2008 30.10.2008 6.11.2008 1
B 372/SL 118 ostatní -rozhod.jedin.akcionáře Městský soud v Praze 7.5.2008 30.10.2008 6.11.2008 1
B 372/SL 117 ostatní -prohl.o odstoup.z f.čl.předst Městský soud v Praze 17.6.2008 30.10.2008 6.11.2008 1
B 372/SL 116 stanovy společnosti Městský soud v Praze 7.8.2008 30.10.2008 6.11.2008 27
B 372/SL 115 notářský zápis NZ 467/2008 Městský soud v Praze 7.8.2008 30.10.2008 6.11.2008 15
B 372/SL 114 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 466/2008 Městský soud v Praze 7.8.2008 30.10.2008 6.11.2008 43
B 372/SL 113 ostatní -výtah ze zápisu zased.DR Městský soud v Praze 18.12.2007 5.3.2008 1
B 372/SL 112 stanovy společnosti k 1.1.08 Městský soud v Praze 14.1.2008 5.3.2008 27
B 372/SL 111 ostatní -odstoupení z fun./ing.Beneš/ Městský soud v Praze 3.12.2007 5.3.2008 1
B 372/SL 110 notářský zápis -NZ901/07 Městský soud v Praze 19.12.2007 5.3.2008 16
B 372/SL 109 notářský zápis NZ 648/2007 Městský soud v Praze 25.9.2007 7.2.2008 4
B 372/SL 108 ostatní -rozh.jediného akcionáře Městský soud v Praze 29.6.2007 7.2.2008 1
B 372/SL 107 podpisové vzory +čest.prohl.3x Městský soud v Praze 24.9.2007 7.2.2008 3
B 372/SL 106 ostatní -zápis z předst.spol. Městský soud v Praze 25.9.2007 7.2.2008 3
B 372/SL 105 ostatní -zápis ze zased. dozor.rady Městský soud v Praze 30.10.2007 7.2.2008 2
B 372/SL 104 ostatní -zápis ze zased. dozor.rady Městský soud v Praze 25.9.2007 7.2.2008 3
B 372/SL 103 ostatní -zápis ze zased.dozor.rady Městský soud v Praze 28.8.2007 7.2.2008 3
B 372/SL 99 účetní závěrka, ostatní, zpráva auditora 2006,rozh.jed.akc.,cash flow Městský soud v Praze 31.12.2006 30.1.2008 41
B 372/SL 98 výroční zpráva 2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 30.1.2008 108
B 372/SL 102 notářský zápis NZ 648/2007 Městský soud v Praze 25.9.2007 30.1.2008 14
B 372/SL 101 notářský zápis NZ 468/2007 Městský soud v Praze 9.7.2007 30.1.2008 23
B 372/SL 100 stanovy společnosti Městský soud v Praze 15.10.2007 30.1.2008 27
B 372/SL 97 ostatní -výpis ze zápisu zasedání DR Městský soud v Praze 28.11.2006 16.2.2007 1
B 372/SL 96 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 14.12.2006 16.2.2007 1
B 372/SL 95 ostatní -výtah ze zápisu zasedání DR Městský soud v Praze 19.12.2006 16.2.2007 1
B 372/SL 94 podpisové vzory +ČP-1x Městský soud v Praze 19.12.2006 16.2.2007 1
B 372/SL 93 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.11.2006 16.2.2007 28
B 372/SL 92 notářský zápis -NZ735/06 Městský soud v Praze 20.11.2006 16.2.2007 17
B 372/SL 91 ostatní -výp.ze záp.zasedání DR Městský soud v Praze 26.9.2006 21.11.2006 0
B 372/SL 90 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 18.8.2006 77
B 372/SL 89 ostatní -rozhod.jed.akcionáře Městský soud v Praze 21.6.2006 18.8.2006 1
B 372/SL 88 ostatní -výt.ze zápisu zasedání DR Městský soud v Praze 27.6.2006 18.8.2006 2
B 372/SL 86 notářský zápis -NZ388/05 Městský soud v Praze 22.6.2005 30.5.2006 0
B 372/SL 82 ostatní -zápis mimoř.zased.DR - předs. Městský soud v Praze 2.12.2004 30.5.2006 0
B 372/SL 80 ostatní -výp.ze záp.zased.představenst Městský soud v Praze 16.1.2006 17.3.2006 0
B 372/SL 79 ostatní -odstoupení/ing.Smola/ Městský soud v Praze 13.1.2006 17.3.2006 0
B 372/SL 74 notářský zápis -NZ13/06 Městský soud v Praze 10.1.2006 17.3.2006 0
B 372/SL 73 stanovy společnosti Městský soud v Praze 10.1.2006 17.3.2006 0
B 372/SL 69 účetní závěrka [2004], výroční zpráva [2004], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2004 24.1.2006 0
B 372/SL 68 notářský zápis -NZ389/05 Městský soud v Praze 22.6.2005 3.10.2005 0
B 372/SL 64 posudek znalce -č.66-1/05 Městský soud v Praze 19.7.2005 3.10.2005 0
B 372/SL 63 notářský zápis -NZ523/05 Městský soud v Praze 31.8.2005 3.10.2005 0
B 372/SL 62 notářský zápis -NZ388/05-2x Městský soud v Praze 22.6.2005 3.10.2005 0
B 372/SL 61 ostatní -výpis ze zápisu č.5/05 DR Městský soud v Praze 22.6.2005 3.10.2005 0
B 372/SL 60 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.7.2005 3.10.2005 0
B 372/SL 59 notářský zápis -NZ389/05 Městský soud v Praze 22.6.2005 21.9.2005 0
B 372/SL 58 ostatní -část.zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 9.2.2005 25.5.2005 0
B 372/SL 54 ostatní -výtah ze zápisu č.8/04 DR Městský soud v Praze 11.8.2004 25.5.2005 0
B 372/SL 49 ostatní -dekkr. o odvol. z fcí 3x Městský soud v Praze 13.12.2004 0
B 372/SL 48 ostatní dekret o jmenov.do fce. 4x Městský soud v Praze 13.12.2004 0
B 372/SL 45 účetní závěrka [2003], výroční zpráva [2003], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2003 6.9.2004 0
B 372/SL 44 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ214/04-NZ215/04 Městský soud v Praze 31.3.2004 6.9.2004 0
B 372/SL 43 ostatní výpis zr zápisu jed.DR č.04/04 Městský soud v Praze 31.3.2004 6.9.2004 0
B 372/SL 42 ostatní výpis ze záp.č.6/04představens Městský soud v Praze 29.3.2004 6.9.2004 0
B 372/SL 41 ostatní výpis ze záp.č.07/04představen Městský soud v Praze 31.3.2004 6.9.2004 0
B 372/SL 39 účetní závěrka [2003], výroční zpráva [2003], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2003 2.9.2004 0
B 372/SL 36 stanovy společnosti Městský soud v Praze 14.1.2004 20.5.2004 0
B 372/SL 35 notářský zápis NZ487/2003 Městský soud v Praze 30.6.2003 2.1.2004 0
B 372/SL 32 účetní závěrka [2002], zpráva auditora kosolidované ověření Městský soud v Praze 31.12.2002 24.9.2003 6.10.2003 0
B 372/SL 31 účetní závěrka [2002], výroční zpráva [2002], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2002 24.9.2003 6.10.2003 0
B 372/SL 30 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 488/2003 Městský soud v Praze 30.6.2003 24.9.2003 6.10.2003 0
B 372/SL 34 ostatní -zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 10.9.2003 25.9.2003 0
B 372/SL 33 notářský zápis NZ643/2003 Městský soud v Praze 10.9.2003 25.9.2003 0
B 372/SL 28 účetní závěrka [2002], výroční zpráva [2002], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2002 16.7.2003 12.9.2003 0
B 372/SL 27 ostatní zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 3.12.2002 2.7.2003 0
B 372/SL 25 ostatní odstoupení/ing.Kovařík/ Městský soud v Praze 27.3.2002 2.7.2003 0
B 372/SL 24 ostatní -zápis zased.představenstva Městský soud v Praze 27.3.2002 2.7.2003 0
B 372/SL 20 účetní závěrka [2001], výroční zpráva [2001], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2001 8.8.2002 26.10.2002 0
B 372/SL 22 ostatní -zápis z mimoř.představenstva Městský soud v Praze 20.6.2001 12.8.2002 0
B 372/SL 19 účetní závěrka [2000], výroční zpráva [2000], zpráva auditora + konsolidovaná výroční zpráva Městský soud v Praze 31.12.2000 27.11.2001 13.12.2001 0
B 372/SL 18 výroční zpráva [2000] - dodatek Městský soud v Praze 31.12.2000 28.11.2001 13.12.2001 0
B 372/SL 9 notářský zápis NZ 79/1997 Městský soud v Praze 27.11.1997 4.4.2001 0
B 372/SL 7 stanovy společnosti -1998/24s./1999/23s./2000/23s/ Městský soud v Praze 4.4.2001 0
B 372/SL 13 notářský zápis NZ 283/2000 + zápis z mimoř.předs. Městský soud v Praze 15.6.2000 4.4.2001 0
B 372/SL 12 ostatní výpis ze zápisu z jednání představenstva Městský soud v Praze 20.12.1999 4.4.2001 0
B 372/SL 11 notářský zápis NZ 309/1999 Městský soud v Praze 16.6.1999 4.4.2001 0
B 372/SL 10 ostatní výtah ze zápisu č. 2/99-jednání představenstva Městský soud v Praze 10.2.1999 4.4.2001 0
B 372/SL 6 účetní závěrka [1999], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.1999 30.6.2000 23.8.2000 0
B 372/SL 5 účetní závěrka [1996], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.1996 19.8.1997 0
B 372/SL 4 ostatní zápis předss. Městský soud v Praze 29.4.1997 19.8.1997 0
B 372/SL 3 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 21/1997 Městský soud v Praze 29.4.1997 19.8.1997 0
B 372/SL 1 ostatní rozhodnutí Městský soud v Praze 28.11.1990 19.8.1997 0
B 372/SL 52 ostatní zápis ze zased.představ. Městský soud v Praze 7.4.2004 0
B 372/SL 47 stanovy společnosti / 28.str./ Městský soud v Praze 29.6.2004 0
B 372/SL 46 notářský zápis Nz 438/2004 Městský soud v Praze 29.6.2004 0

Hodnocení ŠKODA PRAHA a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 3 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu ŠKODA PRAHA a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image

Naposledy navštívené...


Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.