ŠKODA PRAHA a.s. Praha IČO: 00128201

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu ŠKODA PRAHA a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 00128201.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem ŠKODA PRAHA a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1990. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 56 osob. Společnost podniká v oboru Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny , Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení , Projektová činnost ve výstavbě a další.

Základní údaje o ŠKODA PRAHA a.s. IČO: 00128201

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 10.12.1990
Spisová značka: B 372
IČO: 00128201
Obchodní firma: ŠKODA PRAHA a.s.
Právní forma: Akciová společnost 10.12.1990
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 10.12.1990
Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti dne 6.12.2018 schválil Projekt fúze sloučením vyhotovení ke dni 26.10.2018 mezi zúčastněnými společnostmi ŠKODA PRAHA a.s., jako nástupnické společnosti a ŠKODA PRAHA Invest s.r.o., IČ 27257 517, se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 74, jako zanikající společnosti. V důsledku fúze sloučením došlo k přechodu jmění zanikající společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o., IČO 27257517, se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, Michle, PSČ 410 74, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 108145, na nástupnickou společnost ŠKODA PRAHA a.s., IČO 00128201, se sídlem Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedením Městským soudem v Praze, spisová značka B 372, a to na základě projektu fúze sloučením vyhotoveného dne 26.10 .2018. 6.2.2019
Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti dne 6.12.2018 schválil Projekt fúze sloučením vyhotovení ke dni 26.10.2018 mezi zúčastněnými společnostmi ŠKODA PRAHA a.s., jako nástupnické společnosti a ŠKODA PRAHA Invest s.r.o., IČ 27257 517, se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 74, jako zanikající společnosti. 1.1.2019 - 6.2.2019
Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady dne 2. září schválil rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu takto: 1.Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 575.000.000,-- Kč (pětsetsedmdesátpětmilionů korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2.Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 575 (pětsetsedmdesátpět) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (slovy jedenmilion korun českých), přičemž všechny ak cie budou cennými papíry na jméno, (dále společně též jen Akcie). 3.Přednostní právo akcionářů: Údaje dle ustanovení § 485, odstavce 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění, (dále t éž jen ZoK), o přednostním právu akcionářů na upsání nových akcií se neuvádějí, neboť všechny Akcie mají být upsány jediným akcionářem. 4.Upsání všech Akcií bude nabídnuto určenému zájemci stávajícímu jedinému akcionáři společnosti ČEZ, a. s., se sídlem P raha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ 452 74 649, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vložky 1581, (dále též jen Zájemce). 5.Akcie je možno upsat ve lhůtě jednoho měsíce, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle § 479 ZoK Zájemci. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. 6.Zdůvodnění emisního kursu: Akcie upisuje Zájemce jako jediný akcionář společnosti, pročež je emisní kurs nastaven v nejnižší možné zákonné výši dle ustanovení § 247, odstavce 1 ZoK. 25.9.2014
7.Emisní kurs upsaných Akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (slovy jedenmilion korun českých) bude upsána emisním kursem 1.000.000,-- Kč (slovy jedenmilion korun českých). 8.Emisní kurs upsaných Akcií bude splacen peněžitým vkladem takto: Celý emisní kurs upsaných Akcií je Zájemce jako upisovatel povinen splatit peněžitým vkladem nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce ode dne upsání akcií, a to složením na účet společnosti číslo 3570601 1/0100 vedený u společnosti Komerční banka, a.s. 25.9.2014
Počet členů statutárního orgánu: 5 25.9.2014 - 21.9.2016
Počet členů dozorčí rady: 4 25.9.2014 - 21.9.2016
Počet členů statutárního orgánu: 5 2.7.2014 - 25.9.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 24.4.2014
Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti ŠKODA PRAHA a.s. rozhodl takto: Základní kapitál společnosti ŠKODA PRAHA a.s. ve výši 1.257.524.000,- Kč se snižuje o částku 1.161.952.176,- Kč na 95.571.824,- Kč. Důvodem a účelem snížení základního kapitálu je úhrada neuhrazené ztráty minulých let a dobrovolná tvorba rezervního fondu dle § 216a odst. 1 obchodního zákoníku v platném znění na úhradu budoucí ztráty. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 1.161.952,176,- Kč bude naloženo takto: - částka 1.153.498.514,52 Kčbude použita na úhradu neuhrazené ztráty minulých let, - částka 8.453.661,48 Kč (jež nepřesahuje 10 % základního kapitálu) bude převedena do zákonného rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty. Snížení základního kapitálu (způsob) bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií v souladu s § 213a obchodního zákoníku v platném znění z původní jmenovité hodnoty 1.000,- Kč na novou jmenovitou hodnotu 76,- Kč. 10.11.2008
Mimořádná valná hromada určuje, že hlavním akcionářem společnosti ŠKODA PRAHA a.s. je společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ 452 74 649, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581, která je vlastníkem akcií společnosti ŠKODA PRAHA a.s., a to 1 227 323 akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč každá, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 97,6 % jejího základního kapitálu. Skutečnost, že společnost ČEZ, a. s. je osobou vlastn ící akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 97,6 % základního kapitálu, je osvědčena stavovým výpisem z účtu majitele vydaným Střediskem cenných papírů ke dni 8.8.2005 a rovněž výpisem z registru emitenta vydaným Střediskem cenných papírů k rozhodn ému dni. Mimořádná valná hromada rozhoduje v souladu s ustanovením § 183i odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, o přechodu všech účastnických cenných papírů - akcií společnosti ŠKODA PRAHA a.s. ve vlastnictví ostatních akcionářů společ nosti ŠKODA PRAHA a.s. na společnost ČEZ, a. s., a to za protiplnění, které na 1 akcii společnosti ŠKODA PRAHA a.s. o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč činí 352,- Kč. Přiměřenost výše protiplnění za jednu akcii je doložena znaleckým posudkem č. 66-1/2005 ze dne 19.7.2005, vypracovaným znaleckým ústavem TACOMA Consulting, a.s., se sídlem Praha 1, Olivova 2096/4, PSČ 110 00, IČ 639 98 581. Hlavní akcionář, společnost ČEZ, a. s. poskytne protiplnění vlastníkům vykoupených účastnických cenných papírů - akcii společnosti ŠKODA PRAHA a.s. či oprávněným zástavním věřitelům bez zbytečného odkladu ve lhůtě 60ti dnů po zápisu vlastnického práva na majetkovém účtu společnosti ČEZ, a. s. v příslušné evidenci cenných papírů v souladu s ustanovením § 183m obchodního zákoníku. 16.9.2005 - 13.12.2005
Mimořádná valná hromada konaná dne 10.9.2003 1) schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti ŠKODA PRAHA a.s. ("Společnost") z 557.524.000,- Kč o minimálně 700.000.000,- Kč s tím, že se připouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu do výše základního kapitálu maximálně 1.672.572.000,- Kč (tedy maximálně o částku 1.115.048.000,- Kč), za podmínek uvedených dále. Základní charakteristika emise pro obě upisovací kola, tj. pro upisování s využitím přednostního práva a pro upisování určitým zájemcem: Druh cenného papíru: Kmenová akcie Emitent : ŠKODA PRAHA a.s. Forma cenného papíru: na majitele (doručitele) Jmenovitá hodnota 1 akcie: 1.000,- Kč Podoba cenného papíru: zaknihovaná Počet cenných papírů: minimálně 700.000 ks s připuštěním upisování do maximálně 1.115.048 ks Rozsah a obsah práv: všechna akcionářská práva spojená s kmenovými akciemi ŠKODA PRAHA a.s. ve smyslu stanov ŠKODA PRAHA a.s. a právního řádu České republiky Emisní kurs: 1.000,- Kč Forma splacení: peněžitý vklad Způsob upisování akcií I.kolo První kolo je určeno pro upisování akcií akcionáři Společnosti s využitím přednostního práva s tím, že upisovací nárok se vypočte z maximální výše zvýšení základního kapitálu. Předmět upisování: Druh cenného papíru: kmenová akcie Emitent: ŠKODA PRAHA a.s. Forma cenného papíru: na majitele (doručitele) Jmenovitá hodnota 1 akcie: 1.000,- Kč Podoba cenného papíru: zaknihovaná Počet cenných papírů: minimálně 700.000 ks s připuštěním upisování do maximálně 1.115.048 ks Rozsah a obsah práv: všechna akcionářská práva spojená s kmenovými akciemi ŠKODA PRAHA a.s. ve smyslu stanov ŠKODA PRAHA a.s. a právního řádu České republiky Emisní kurs: 1.000,-Kč Forma splacení: peněžitý vklad Místo a čas upisování: sídlo Společnosti, Milady Horákové 109, Praha 6, kancelář č. A332, kontaktní osoba Mgr. Petr Jirouš, každý pracovní den od 10.00 hod. do 15.00 hod. Lhůta pro upisování a způsob oznámení počátku běhu lhůty: po dobu 14 dnů, přičemž lhůta pro upisování začne běžet druhým pracovním dnem po zveřejnění infornace o přednostním právu dle § 204a odst. 2 písm. a) obchodního zákoníku v Obchodním věstníku, uveře jnění této informace v Hospodářských novinách a oznámení této informace vyvěšením v sídle Společnosti s tím, že lhůta počíná běžet od posledního data splnění oznamovací povinnosti. Upisovací nárok: na 1 dosavadní akcii Společnosti lze upsat 2 nové akcie Společnosti Rozhodný den: Upisování v prvním kole se mohou účastnit výlučně osoby, které v rozhodný den, tj. v první den lhůty pro upisování, budou akcionáři Společnosti dle evidence Střediska cenných papírů. Společnost za účelem technického zabez pečení upisování akcií pozastaví převody akcií Společnosti nejdéle na šest dní přede dnem zahájení upisování a v den zahájení upisování.V případě, že akcionář převedl v souladu s § 204a odst. 3 obchodního zákoníku své přednostní právo na upisování akcií, prokáže se osoba, která takovýmto způsobem nabyla právo na přednostní upisování akcií stejným způsobem, jakým se prokazuje akcionář na valné hromadě Společnosti, přičemž je dále povinna Společnosti předat (i) příslušnou smlouvu, kterou došlo k převodu pře dnostního práva, s ověřenými podpisy všech účastníků smlouvy, a pokud je převádějícím akcionářem právnická osoba, (ii) dokumenty týkají cí se převádějícího akcionáře, které by jinak musel takový akcionář při úpisu v souladu s podmínkami zde uvedenými př edkládat. V případě, že se k úpisu samostatně dostaví jak akcionář (původní držitel přednostního práva), tak nabyvatel tohoto práva a oba požádají o umožnění upisování akcií, je v případě kolize platný úpis, který byl proveden dříve, až do doby, než rozho dne soud jinak. Úhrada emisního kursu: Upisovatel musí uhradit emisní kurs jím upsaných akcií tak, aby úhrada byla připsána na účet Společnosti č. 94-1056690287/0100 vedený u Komerční banky, a.s., s účetním datem nejpozději posledního dne lhůty pro upisování. Upisovatel - fyzická osoba uvede j ako variabilní symbol své rodné číslo, upisovatel - právnická osoba uvede jako variabilní symbol své identifikační číslo. II.kolo Druhé kolo upisování je určeno pro určitého zájemce, kterým je společnost ČEZ, a.s., se sídlem Duhová 2/1444, Praha 4, IČ: 45274649 ("ČEZ"). Předmět upisování: Druh cenného papíru: kmenová akcie Emitent: ŠKODA PRAHA a.s. Forma cenného papíru: na majitele (doručitele) Jmenovitá hodnota 1 akcie: 1.000,- Kč Podobs cenného papíru: zaknihovaná Počet cenných papírů: akcie, které nebyly upsány s využitím přednostního práva v rámci prvního kola upisování, a akcie, jejichž úpis v rámci prvního kola byl neúčinný Rozsah a obsah práv: všechna akcionářská práva spojená s kmenovými akciemi ŠKODA PRAHA a.s. ve smyslu stanov ŠKODA PRAHA a.s. a právního řádu České republiky Emisní kurs: 1.000,- Kč Forma splacení: peněžitý vklad Místo a čas upisování: sídlo Společnosti, Milady Horákové 109, Praha 6, kancelář č. A332, kontaktní osoba Mgr. Petr Jirouš, každý pracovní den od 10.00 hod. do 15.00 hod. Určitý zájemce oznámí termín, kdy se dostaví do sídla Společnosti, kontaktn í osobě telefonicky na číslo 233 325 179. Lhůta pro upisování a způsob oznámení počátku běhu lhůty: po dobu 14 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií, který bude určitému zájemci písemně zaslán do jeho sídla nejpozději do 5 dnů od uplynutí lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva v rámci prvního kola upisování. Návrhy smlouvy o úpisu budou podepsány osobami oprávněnými jednat jménem Společnosti - podpisy budou úředně ověřeny. Určitý zájemce je v případě akceptace povinen doručit akceptované návrhy (tj. smlouvy řádně podepsané osobami oprávněnými jednat jménem určitého zájemce s tím, že podpisy budou úředně ověřeny) Společnosti nejpozději v poslední den lhůty pro upisování. Úhrada emisního kursu a pravidla pro uzavření smlouvy o započtení: formou započtení pohledávky ČEZ za Společností ve výši 700.000.000,- Kč, vzniklé na základě dohody o narovnání uzavřené dne 16.6.2003 mezi ČEZ a Společností ("Dohoda"), proti pohledávce Společnosti za ČEZ na splacení emisního kursu. Návrh smlouvy o započt ení bude určitému zájemci zaslán spolu s návrhem smlouvy o úpisu akcií. Návrhy smlouvy o započtení budou podepsány osobami oprávněnými jednat jménem Společnosti - podpisy budou úředně ověřeny. Určitý zájemce je v případě akceptace povinen doručit akceptov ané návrhy (tj. smlouvy řádně podepsané osobami oprávněnými jednat jménem utčitého zájemce s tím, že podpisy budou úředně ověřeny) Společnosti nejpozději v poslední den lhůty pro upisování. Další náležitosti upisování platné pro obě kola upisování, pokud není uvedeno jinak: Pro účely upisování v rámci obou kol upisování se jednotliví upisovatelé prokazují způsobem uvedeným v článku 38, odst. 3, písm. i) stanov Společnosti. Upisovatel při úpisu Společnosti sdělí číslo svého účtu majitele cenných papírů ve Středisku cenných papírů, případně předloží kopii výpisu z tohoto účtu. Důvody návrhu na vyslovení souhlasu se započtením pohledávek a důvody zvýšení základního kapitálu navrhovaným způsobem: (a) Naplnění procesu stabilizace a restrukturalizace Společnosti a strategie rozvoje Společnosti, kterou schválila valná hromada Společnosti konaná dne 30.6.2003, jejichž cílem je (i) celková stabilizace Společnosti jak po ekonomické (finanční), tak právn í stránce, (ii) vypořádání se s riziky vyplývajícími z podnikatelské minulosti Společnosti, zejména rizik vyplývajících z nároků uplatněných vůči Společnosti ČEZ způsobem dohodnutým v Dohodě, a (iii) takové finanční posílení, které umožní další rozvoj Spo lečnosti a jejích podnikatelských aktivit. (b) Povinnost splnit závazky z Dohody, jejichž splnění umožní (i) dořešení nejrizikovějších aspektů podnikatelské minulosti Společnosti a posílení základního kapitálu Společnosti, aniž by Společnost musela poskytnout vlastní finanční prostředky, a (i) akt ivní budoucí spolupráci mezi Společností a určitým zájemcem, která je riziky z podnikatelské minulosti Společnosti ohrožena. (2) schvaluje, aby nově vydávané akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva nebo jejichž úpis v rámci prvního kola upisování bude neúčinný, byly upsány určitým zájemcem - společností ČEZ blíže definovanou výše. (3) připouští započtení pohledávky ČEZ za Společností ve výši 700.000.000,- Kč vzniklé na základě dohody o narovnání uzavřené dne 16.6.2003 mezi ČEZ a Společností, proti pohledávce Společnosti za ČEZ na splacení emisního kursu. (4) pověřuje představenstvo Společnosti, aby ve smyslu ustanovení §203 odst. 2 písm. i) rozhodlo o konečné částce zvýšení základního kapitálu Společnosti. 1.10.2003 - 14.1.2004
Dne 5.8.1993 byla pod sp.zn. Po 269/Z Obvodním soudem Bratislava 1 zapsána organizační složka pod obchodním jménem ŠKODA PRAHA, a.s. - organizačná zložka Mochovce se sídlem Mochovce, Elektráreň. Vedoucím organizační složky je Ing. František Poukar, bytem Třebíč, Švabinského 1239, dlouhodobý pobyt ve Slovenské republice Levice, kpt.Nálepku 3011/5. 30.7.1996 - 20.5.1999
Dne 5.8.1993 byla pod sp.zn. Po 269/Z Obvodním soudem Bratislava 1 zapsána organizační složka pod obchodním jménem ŠKODA PRAHA, a.s. - organizačná zložka Mochovce se sídlem Mochovce, Elektráreň. Vedoucím organizační složky je Ing. František Poukar, bytem Třebíč, Švabinského 1239. 16.11.1993 - 30.7.1996
Údaje o zřízení společnosti: akciová společnost byla založena jednorázově podle zakladatelského plánu Ministerstva strojírenství a elektrotechniky ze dne 29.11.1990. Zakladatel současně vypracoval stanovy a jmenoval orgány společnosti. 10.12.1990

Aktuální kontaktní údaje ŠKODA PRAHA a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 00128201
Obchodní firma: ŠKODA PRAHA a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 4
Vznik první živnosti: 21.12.1992
Celkový počet živností: 67
Aktivních živností: 10

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 00128201
Firma: ŠKODA PRAHA a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 1.12.1990

Kontakty na ŠKODA PRAHA a.s. IČO: 00128201

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Duhová 1444/2 , Praha 140 00 20.10.2015
Sídlo: Duhová 1444/2 , Praha 140 00 4.1.2008 - 20.10.2015
Sídlo: Milady Horákové 116/109 , Praha 160 00 8.12.2003 - 4.1.2008
Sídlo: Milady Horákové 109 , 160 00 Praha 6 Česká republika
27.11.1992 - 8.12.2003
Sídlo: Spálená 90/17 , Praha 110 00 10.12.1990 - 27.11.1992

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Duhová 1444/2, Praha 140 00

Obory činností ŠKODA PRAHA a.s. IČO: 00128201

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 26.1.2010
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 26.1.2010
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 26.1.2010
montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení 26.1.2010
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 26.1.2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 26.1.2010
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 4.1.2008
technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 4.1.2008
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 4.1.2008 - 26.1.2010
zpracování dat, služby, databank, správa sítí 17.1.2007 - 26.1.2010
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 17.1.2007 - 26.1.2010
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 17.1.2007 - 26.1.2010
pronájem a půjčování věcí movitých 17.1.2007 - 26.1.2010
nástrojářství 24.8.2005 - 17.1.2007
montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny 24.8.2005 - 26.1.2010
testování, měření, analýzy a kontroly 24.8.2005 - 26.1.2010
výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření 24.8.2005 - 26.1.2010
realitní činnost 24.8.2005 - 26.1.2010
činnost technických poradců v oblasti - ochrany životního prostředí a nakládání s odpady 24.8.2005 - 26.1.2010
inženýrská činnost v investiční výstavbě 24.8.2005 - 26.1.2010
příprava a vypracování technických návrhů 24.8.2005 - 26.1.2010
poskytování technických služeb 24.8.2005 - 26.1.2010
výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů 24.8.2005 - 26.1.2010
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení 24.8.2005 - 26.1.2010
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 20.4.2005
zprostředkování obchodu 27.10.2004 - 4.1.2008
zprostředkování služeb 27.10.2004 - 4.1.2008
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 15.9.2004 - 4.1.2008
technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 15.9.2004 - 4.1.2008
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 15.9.2004 - 4.1.2008
zprostředkování obchodu 15.9.2004 - 26.1.2010
zprostředkování služeb 15.9.2004 - 26.1.2010
projektová činnost ve výstavbě 17.3.2004
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 17.3.2004
výroba, montáž, opravy, rekonstrukce vyhrazených tlakových zařízení, periodické zkoušky nádob na plyny 17.3.2004 - 24.8.2005
testování, měření a analýzy - provozování středisek kalibrační služby 17.3.2004 - 24.8.2005
opravy silničních vozidel 17.3.2004 - 24.8.2005
pronájem nebytových prostor spojený s dalšími službami 17.3.2004 - 24.8.2005
testování měření a analýzy - nedestruktivní zkoušení materiálů včetně využívání zdrojů ionizujícího záření 17.3.2004 - 24.8.2005
vodoinstalatérství, topenářství 17.3.2004 - 17.1.2007
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení a plnění nádob plyny 17.3.2004 - 26.1.2010
montáž, oprava, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení 17.3.2004 - 26.1.2010
výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů 17.3.2004 - 26.1.2010
poradenská činnost v oblasti energetiky 17.3.2004 - 26.1.2010
zastupování v celním řízení 17.3.2004 - 26.1.2010
tryskání kovových výrobků 4.12.2000
truhlářské práce 4.12.2000
zámečnictví 4.12.2000
kovoobrábění 4.12.2000
rozmnožovací a kopírovací služby 4.12.2000
silniční motorová doprava - veřejná nákladní 4.12.2000
výkon činnosti stavbyvedoucího - pozemní stavby 4.12.2000
výkon činnosti stavebního dozoru - pozemní stavby 4.12.2000
provádění dopravních staveb 4.12.2000
provádění inženýrských staveb 4.12.2000
provádění průmyslových staveb 4.12.2000
provádění bytových a občanských staveb 4.12.2000
stavitel - provádění jednoduchých staveb a poddodávek 4.12.2000
provádění zkoušek technologických zařízení-nedestruktivní zkoušky 11.5.1999 - 17.3.2004
výroba mobilních a stabilních úpraven pitné vody 11.5.1999 - 24.8.2005
čištění kovových materiálů formou tryskání a nátěry povrchů 11.5.1999 - 24.8.2005
montáž a demontáž lešení 11.5.1999 - 24.8.2005
ekonomicko obchodní poradenství 11.5.1999 - 17.1.2007
poradenská činnost v oblasti přípravy a realizace uvedení do provozu investičních celků a zařízení v energetice, teplárenství a ekologických staveb 11.5.1999 - 26.1.2010
montáž a servis technologických a energetických strojů a zařízení 11.5.1999 - 26.1.2010
kopírovací práce 11.5.1999 - 26.1.2010
výroba strojů s mechanickým pohonem 5.2.1998 - 24.8.2005
hostinská činnost 5.2.1998 - 24.8.2005
podnikání v oblasti související s využíváním ionizujícího záření nebo jaderné energie 5.2.1998 - 4.1.2008
poskytování software 5.2.1998 - 26.1.2010
nákup a prodej v rozsahu volných ohlašovacích živností 30.7.1996
průzkum trhu a nabídková činnost 30.7.1996
poradenská činnost v oblasti přípravy realizace a uvedení do provozu investičních celků a zařízení 30.7.1996
revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a nádob 30.7.1996
provozování revizních zkoušek a zkoušek způsobilosti vyhrazených zdvihacích zařízení 30.7.1996
ubytovací služby s výjimkou ubytovacích služeb, na které se vyžaduje státní povolení 30.7.1996
defektoskopie svárů 30.7.1996
garační a diagnostické měření 30.7.1996
stavba a demontáž lešení 30.7.1996
revize a zkoušky rozvodů technických plynů 30.7.1996
výroba a montáž technologických a energetických strojů a zařízení 30.7.1996
hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení) 24.1.1995 - 5.2.1998
elektroinstalatérství 24.1.1995 - 24.8.2005
provádění průmyslových staveb 15.9.1994 - 5.2.1998
poradentství v oboru ekologie 15.9.1994 - 5.2.1998
poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku) 15.9.1994 - 5.2.1998
stavba strojů s mechanickým pohonem 15.9.1994 - 5.2.1998
stomatologické lékařské služby 15.9.1994 - 5.2.1998
výroba, montáž, opravy a rekonstrukce vyhrazených tlakových zařízení 15.9.1994 - 17.3.2004
revize a zkoušky provozovaných tlakových nádob 15.9.1994 - 17.3.2004
montáž, opravy a revize vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob na plyny 15.9.1994 - 17.3.2004
montáž, oprava, údržba, vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 15.9.1994 - 17.3.2004
projektová činnost v investiční výstavbě 15.9.1994 - 17.3.2004
poradenství v oboru energetiky 15.9.1994 - 17.3.2004
celní deklaranství 15.9.1994 - 17.3.2004
provádění lektorské činnosti instruktora lešenářské techniky 15.9.1994 - 17.3.2004
provozování středisek kalibrační služby 15.9.1994 - 17.3.2004
opravy motorových vozidel 15.9.1994 - 17.3.2004
vodoinstalatérství 15.9.1994 - 17.3.2004
pronájem nebytových prostor 15.9.1994 - 17.3.2004
výroba, montáž, generální opravy a rekonstrukce a provádění revizních zkoušek vyhrazených zdvihacích zařízení 15.9.1994 - 24.8.2005
revize elektrických zařízení 15.9.1994 - 24.8.2005
výuka svařování - příprava svářečů pro zkoušky sváření plamenem i el. obloukem 15.9.1994 - 24.8.2005
výroba nástrojů 15.9.1994 - 24.8.2005
kovoobrábění 15.9.1994 - 24.8.2005
opravy karoserií 15.9.1994 - 24.8.2005
klempířství 15.9.1994 - 24.8.2005
truhlářství 15.9.1994 - 24.8.2005
pronájem strojů a mechanismů 15.9.1994 - 24.8.2005
vykládka vagonů 15.9.1994 - 24.8.2005
provozování lyžařského vleku 15.9.1994 - 24.8.2005
výroba, opravy a montáž měřidel 15.9.1994 - 17.1.2007
zámečnictví 15.9.1994 - 17.1.2007
provozování skladů 15.9.1994 - 17.1.2007
koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej 15.9.1994 - 26.1.2010
projektování elektrických zařízení 15.9.1994 - 26.1.2010
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 15.9.1994 - 26.1.2010
mezinárodní zasilatelství 15.9.1994 - 26.1.2010
1.Poskytování služeb zahraničním osobám na území ČSFR a v zahraničí formou: -projektových a obchodně inženýrských činností, montážních, servisních a souvisejích odborných činností, generálních oprav, údržby, modernizace, rekonstrukce a obnov v oblasti dodávek energetických zařízení, ekologických systémů, teplovodů a systémů automatizovaného řízení technologických procesů -servisní činnosti -montáže technologických zařízení -zabezpečování systémů pružného uložení strojů a zařízení na základech -zkoušek, spouštění a provozu energetických, ekologických a jiných zařízení a celků -defektoskopie, měření a kontroly technologických zařízení 11.4.1991 - 15.9.1994
2.Poskytování služeb v zahraničí formou kompletační a inženýrské činnosti související s dodávkami zařízení a službami při vývozu investičních celků elektráren, ekologických systémů a teplovodů nebo jiných částí nebo prováděním rekonstrukcí, oprav, modernizace a servisní činnosti 11.4.1991 - 15.9.1994
3.Vývoz věcí uvedených v příloze č.1, která je nedílnou součástí povolení, v souvislosti s výkonem zahraničně obchodní činnosti podle bodu 2 rozsahu povolení 11.4.1991 - 15.9.1994
4.Dovoz částí technologických zařízení elektráren, určených pro jejich kompletaci, částí zařízení pro ochranu životního prostředí a dovozy výpočetní techniky nezbytné pro kompletaci dodávek 11.4.1991 - 15.9.1994
5.Dovoz věcí pro vlastní potřebu organizace podle přílohy č.2, která je nedílnou součástí povolení 11.4.1991 - 15.9.1994
6.Koupě zboží v zahraničí a jeho přímý prodej v zahraničí bez dovozu do ČSFR 11.4.1991 - 15.9.1994
7.Přijímání služeb od zahraničních osob nezbytných pro výkon zahraničně obchodní činnosti v rozsahu povolení 11.4.1991 - 15.9.1994
projektová činnost, zpracování a dodávky všech stupňů dokumentace staveb 11.4.1991 - 15.9.1994
1. Vývoj -systémů výroby energie, rozvodů tepla, plynárenství a dalších příbuzných oborů včetně jejich automatizace, řízení a diagnostiky -zařízení a výrobků souvisejících s podnikatelskými zájmy podniku např. elementů pružného uložení a seismické ochrany, automatizačních prostředků pro hlavní činnost podniku a jeho účelné zapojení do mezinárodní dělby práce 10.12.1990 - 15.9.1994
2. Obchodování a inženýrská činnost v tuzemsku -průzkum trhu a nabídková činnost -technická pomoc a poradenství -dodávky investičních celků na klíč -dodávky technologických částí investičních celků -dodávky speciálních stavebních objektů a stavebních prací -koordinace a kompletace -montáže technologických zařízení a služba na staveništích investičních celků -uvádění investičních celků do provozu včetně souvisejících inženýrských služeb -garanční a diagnostické měření -servisní činnost -generální opravy a rekonstrukce technologických zařízení -likvidace vyřazených elektráren 10.12.1990 - 15.9.1994
3. Výroba -speciálních strojů a strojírenských zařízení -automatizačních a diagnostických prostředků -potrubí a ocelových konstrukcí pro kompletaci nakupovaných výrobků a vlastních činností 10.12.1990 - 15.9.1994
4. Příprava svářečů pro zkoušky sváření plamenem a obloukem 10.12.1990 - 15.9.1994

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 22.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Baarova 309/18 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1005311692
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.3.2012
Provozovna č. 2
Provozovna: Duhová 1531/3 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1012612431
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2019

Živnost č. 2 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 22.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Baarova 309/18 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1005311692
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.3.2012
Provozovna č. 2
Provozovna: 373 05 Temelín
Identifikační číslo provozovny: 1004535198
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.12.1992
Provozovna č. 3
Provozovna: Koperníkova 1201/57 , Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny: 1004535201
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.12.1992

Živnost č. 3 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 22.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Baarova 309/18 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1005311692
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.3.2012
Provozovna č. 2
Provozovna: 432 01 Kadaň
Identifikační číslo provozovny: 1004535210
Zahájení provozování: 1.3.2006
Provozovna č. 3
Provozovna: Mlýnská 425/70 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1012612449
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2019
Provozovna č. 4
Provozovna: Duhová 1531/3 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1012612431
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2019

Živnost č. 4 Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 22.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Baarova 309/18 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1005311692
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.3.2012
Provozovna č. 2
Provozovna: Duhová 1531/3 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1012612431
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2019

Živnost č. 5 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Výroba strojů a zařízení

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 22.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Baarova 309/18 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1005311692
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování: 5.3.2012
Provozovna č. 2
Provozovna: 418 48 Ledvice
Identifikační číslo provozovny: 1012612422
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování: 1.1.2019
Provozovna č. 3
Provozovna: Mlýnská 425/70 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1012612449
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování: 1.1.2019
Provozovna č. 4
Provozovna: 439 44 Výškov
Identifikační číslo provozovny: 1012612457
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování: 1.1.2019
Provozovna č. 5
Provozovna: Duhová 1531/3 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1012612431
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování: 1.1.2019
Provozovna č. 6
Provozovna: 432 01 Kadaň
Identifikační číslo provozovny: 1012612414
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování: 1.1.2019

Živnost č. 6 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 22.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Baarova 309/18 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1005311692
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.3.2012
Provozovna č. 2
Provozovna: Duhová 1531/3 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1012612431
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2019

Živnost č. 7 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 23.5.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: 675 56 Dukovany
Identifikační číslo provozovny: 1004534663
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 23.5.1994
Provozovna č. 2
Provozovna: Baarova 309/18 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1005311692
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.3.2012
Provozovna č. 3
Provozovna: 373 05 Temelín
Identifikační číslo provozovny: 1004535198
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.5.1994
Provozovna č. 4
Provozovna: Koperníkova 1201/57 , Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny: 1004535201
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.5.1994
Provozovna č. 5
Provozovna: Duhová 1531/3 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1012612431
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2019

Živnost č. 8 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 9.6.2004
Provozovna č. 1
Provozovna: 675 56 Dukovany
Identifikační číslo provozovny: 1004534663
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 9.6.2004
Provozovna č. 2
Provozovna: Baarova 309/18 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1005311692
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.3.2012
Provozovna č. 3
Provozovna: 373 05 Temelín
Identifikační číslo provozovny: 1004535198
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.6.2004
Provozovna č. 4
Provozovna: Duhová 1531/3 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1012612431
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2019

Živnost č. 9 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 30.6.2004
Provozovna č. 1
Provozovna: 675 56 Dukovany
Identifikační číslo provozovny: 1004534663
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 30.6.2004
Provozovna č. 2
Provozovna: Baarova 309/18 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1005311692
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.3.2012
Provozovna č. 3
Provozovna: 373 05 Temelín
Identifikační číslo provozovny: 1004535198
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.6.2004
Provozovna č. 4
Provozovna: Duhová 1531/3 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1012612431
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2019

Živnost č. 10 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.9.2004
Provozovna č. 1
Provozovna: Baarova 309/18 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1005311692
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.3.2012
Provozovna č. 2
Provozovna: Duhová 1531/3 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1012612431
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2019

Živnost č. 11 Provozování lyžařského vleku

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.12.1992
Zánik oprávnění: 13.12.2004

Živnost č. 12 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.12.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.12.1992
Zánik oprávnění: 19.1.2005

Živnost č. 14 Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.12.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 15 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.12.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 16 Výroba, opravy a montáž měřidel

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.12.1992
Zánik oprávnění: 4.1.2007

Živnost č. 17 Výuka svařování - příprava svářečů pro zkoušky sváření plemenem i el. obloukem

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.12.1992
Zánik oprávnění: 12.8.2005

Živnost č. 18 Revize elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.12.1992
Zánik oprávnění: 13.12.2004

Živnost č. 19 Provádění průmyslových staveb

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.4.1993
Zánik oprávnění: 5.5.1997

Živnost č. 20 Provádění lektorské činnosti instruktora lešenářské techniky

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.4.1993
Zánik oprávnění: 25.10.1999

Živnost č. 21 Provádění bytových a občanských staveb

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.4.1993
Zánik oprávnění: 5.5.1997

Živnost č. 22 Opravy karosérií

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.4.1993
Zánik oprávnění: 12.8.2005

Živnost č. 23 Truhlářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.4.1993
Zánik oprávnění: 12.8.2005

Živnost č. 24 Nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.4.1993
Zánik oprávnění: 4.1.2007

Živnost č. 25 Klempířství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.4.1993
Zánik oprávnění: 12.8.2005

Živnost č. 26 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.4.1993
Zánik oprávnění: 12.8.2005

Živnost č. 27 Zámečnictví

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.4.1993
Zánik oprávnění: 4.1.2007

Živnost č. 28 Kovoobrábění

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.4.1993
Zánik oprávnění: 12.8.2005

Živnost č. 29 Vykládka vagónů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.5.1994
Zánik oprávnění: 12.8.2005

Živnost č. 30 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.5.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 31 Provozování skladů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.5.1994
Zánik oprávnění: 4.1.2007

Živnost č. 32 Pronájem strojů a mechanismů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.5.1994
Zánik oprávnění: 12.8.2005

Živnost č. 33 Poradenská činnost v oblasti energetiky

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.5.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 34 Poskytování software

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.5.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 35 Zastupování v celním řízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.5.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 36 Poradenská činnost v oblasti ekologie

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.5.1994
Zánik oprávnění: 5.5.1997

Živnost č. 37 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.5.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 38 Revize a zkoušky provozovaných tlakových nádob

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.5.1994
Zánik oprávnění: 14.5.2001

Živnost č. 39 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.5.1994
Zánik oprávnění: 4.1.2007

Živnost č. 40 Elektroinstalatérství

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.5.1994
Zánik oprávnění: 12.8.2005

Živnost č. 41 Výroba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.5.1994
Zánik oprávnění: 12.8.2005

Živnost č. 42 Mezinárodní zasilatelství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.5.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 43 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.9.1994
Zánik oprávnění: 12.8.2005

Živnost č. 44 Testování, měření, analýzy a kontroly

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.8.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 45 Montáž technologických a energetických strojů a zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.3.1998
Zánik oprávnění: 31.8.1998

Živnost č. 46 Kopírovací práce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.8.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 47 Montáž a servis technologických a energetických strojů a zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.8.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 48 Montáž a demontáž lešení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.9.1998
Zánik oprávnění: 12.8.2005

Živnost č. 49 Čištění kovových materiálů formou tryskání a nátěry povrchů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.9.1998
Zánik oprávnění: 12.8.2005

Živnost č. 50 Poradenská činnost v oblasti přípravy a realizace uvedení do provozu investičních celků a zařízení v energetice, teplárenství a ekologických stav

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.10.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 51 Výroba mobilních a stabilních úpraven pitné vody

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.12.1998
Zánik oprávnění: 12.8.2005

Živnost č. 52 Testování, měření a analýzy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.12.1998
Zánik oprávnění: 12.8.2005

Živnost č. 53 Ekonomicko-obchodní poradenství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.12.1998
Zánik oprávnění: 4.1.2007

Živnost č. 54 Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.4.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 55 Testování, měření, analýzy a kontroly

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.2.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 56 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.7.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 57 Zprostředkování služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.7.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 58 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.7.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 59 Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.12.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 60 Činnost technických poradců v oblasti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.12.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 61 Příprava a vypracování technických návrhů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.7.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 62 Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.7.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 63 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.7.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 64 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 65 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 66 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 67 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba kovových nádrží a zásobníků
Výroba parních kotlů, kromě kotlů pro ústřední topení
Obrábění
Výroba zámků a kování
Výroba motorů a turbín, kromě motorů pro letadla, automobily a motocykly
Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n.
Výstavba bytových a nebytových budov
Elektrické instalace
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Činnosti v oblasti informačních technologií
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků
Ostatní vzdělávání j. n.
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Vedení firmy ŠKODA PRAHA a.s. IČO: 00128201

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy společně alespoň dva členové představenstva. Pokud to vyžaduje zákon, jedná jménem společnosti předseda představenstva samostatně, případně jeden člen předs tavenstva, který byl k tomu představenstvem pověřen. 19.11.2008
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti ve všech záležitostech společně alespoň předseda představenstva a další člen představenstva, nebo místopředseda představenstva a další člen představenstva nebo představenstvem pověřený člen představenstva společně s dalším členem představenstva. Pokud to vyžaduje zákon, jedná jménem společnosti předseda představenstva samostatně, případně jeden člen představenstva, který byl k tomu představenstvem pověřen. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, napsané nebo otištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis jednající členové představenstva. 9.6.2004 - 19.11.2008
Za společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná a podepisuje navenek společně předseda představenstva a další člen představenstva, nebo místopředseda představenstva a další člen představenstva. Činí tak způsobem, že k vypsané firmě společnosti či otisku razítka společnosti připo jí svůj podpis. 26.11.2003 - 9.6.2004
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Za představenstvo jednají samostatně jeho předseda nebo místopředseda, případně další osoba na základě zmocnění představenstva. Společnost navenek zastupuje dále generální ředitel v rozsahu pravomoci udělené mu představenstvem. Za společnost podepisují samostatně osoby pověřené zastupováním společnosti. Činí tak tím způsobem, že k názvu společnosti připojí svůj podpis. 30.7.1996 - 26.11.2003
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Za představenstvo jednají samostatně jeho předseda, v nepřítomnosti místopředseda, případně další osoba na základě zmocnění představenstva. Za společnost podepisují samostatně osoby pověřené zastupováním společnosti. Činí tak tím způsobem, že k názvu společnosti připojí svůj podpis. 16.11.1993 - 30.7.1996
Společnost navenek zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem pověřen. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí tím, způsobem, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis. 27.11.1992 - 16.11.1993
Společnost zastupuje představenstvo. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda, nebo místopředseda a jeden člen představenstva. 10.12.1990 - 27.11.1992
Jméno: Ing. Peter Bodnár 1.1.2019
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2019
Ve funkci: od 1.1.2019
Adresa: Tatranská , 934 01 Levice Slovenská republika
Jméno: Ing. Andrej Žiarovský 1.1.2019
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2019
Ve funkci: od 1.1.2019
Adresa: Kosodrevinová , 821 07 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Ing. Jan Štancl 1.1.2019
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2019
Ve funkci: od 1.1.2019
Adresa: Na rozdílu 719/26, Praha 160 00
Jméno: Ing. Tomáš Novotný 1.1.2019
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2019
Ve funkci: od 1.1.2019
Adresa: 140, Jeníkov 417 24
Jméno: Mgr. Martin Pohlodek 29.8.2019
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2019
Ve funkci: od 1.1.2019
Adresa: Zeyerova alej 1907/36, Praha 162 00
Jméno: Ing. Jiří Panc 10.12.1990 - 11.4.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: Jabloňová 2881/98, Praha 106 00
Jméno: Ing. Ivan Vlasák 10.12.1990 - 11.4.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: Studnická 2115/53, Praha 193 00
Jméno: Jan Kuneš 10.12.1990 - 11.6.1992
Funkce: člen představenstva
Adresa: 1.máje 87 , Plzeň Česká republika
Jméno: Ing. Jiří Panc 11.4.1991 - 11.6.1992
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Jabloňová 2881/98, Praha 106 00
Jméno: Ing. Eva Lačňáková 10.12.1990 - 27.11.1992
Funkce: člen představenstva
Adresa: Kamenitá 5 , 147 00 Praha 4 Česká republika
Jméno: Ing. Jiří Šimůnek 10.12.1990 - 25.3.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Tunelářů 321, Praha 156 00
Jméno: Ing. Miroslav Roubíček 11.6.1992 - 25.3.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: U Malvazinky 150/24, Praha 150 00
Jméno: Ing. Ivan Vlasák 11.4.1991 - 16.11.1993
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Studnická 2115/53, Praha 193 00
Jméno: Jan Kuneš 11.6.1992 - 16.11.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Klatovská 87 , 321 00 Plzeň Česká republika
Jméno: Ing. Josef Urban 27.11.1992 - 16.11.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Slancova 1262/2, Praha 182 00
Jméno: JUDr. Petr Hála 27.11.1992 - 16.11.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Chotovická 1747/1, Praha 182 00
Jméno: Ing. Jan Vřešťál 27.11.1992 - 16.11.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Rooseveltova 575/39, Praha 160 00
Jméno: Ing. Ivan Řezníček 25.3.1993 - 16.11.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Jinonická 807/53, Praha 150 00
Jméno: Ing. Václav Kobylka 25.3.1993 - 16.11.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Famfulíkova 1149/1, Praha 182 00
Jméno: Ing. Ivan Řezníček 16.11.1993 - 24.1.1995
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Jinonická 807/53, Praha 150 00
Jméno: JUDr. Petr Hála 16.11.1993 - 24.1.1995
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Chotovická 1747/1, Praha 182 00
Jméno: Ing. Jiří Kasal 16.11.1993 - 22.3.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Seydlerova 2150/5, Praha 158 00
Jméno: Ing. Luboš Kubišta 16.11.1993 - 22.3.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Pražačka 2633 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Jméno: Ing. Luboš Kubišta 24.1.1995 - 29.5.1995
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Pražačka 2633 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Jméno: Ing. Ivan Řezníček 24.1.1995 - 29.5.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Jinonická 807/53, Praha 150 00
Jméno: Ing. František Koblasa CSc. 16.11.1993 - 5.10.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Mráčnická 1133 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Jméno: Ing. Petr Babulík 29.5.1995 - 29.7.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Nad spáleným mlýnem 634/8, Praha 165 00
Jméno: JUDr. Petr Hála 24.1.1995 - 14.3.1997
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Chotovická 1747/1, Praha 182 00
Jméno: Ing. Stanislav Svoboda 22.3.1995 - 14.3.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Ovčí hájek 2165/28, Praha 158 00
Jméno: Ing. Jiří Ehl CSc. 29.5.1995 - 14.3.1997
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Mikovcova 574/3, Praha 120 00
Jméno: Ing. Petr Hlaváček 5.10.1995 - 14.3.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Kolešovská 506, Praha 190 17
Jméno: Zdeněk Zlámal 29.7.1996 - 14.3.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Vrchlického 105, Hulín 768 24
Jméno: Ing. Stanislav Svoboda 14.3.1997 - 5.2.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Ovčí hájek 2165/28, Praha 158 00
Jméno: JUDr. Petr Hála 14.3.1997 - 5.2.1998
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Chotovická 1747/1, Praha 182 00
Jméno: Ing. Miroslav Roubíček 5.2.1998 - 5.2.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: U Malvazinky 150/24, Praha 150 00
Jméno: Ing. Stanislav Svoboda 5.2.1998 - 20.11.1998
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Ovčí hájek 2165/28, Praha 158 00
Jméno: Ing. Stanislav Svoboda 20.11.1998 - 4.8.1999
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Pláničkova 433 , 160 00 Praha 6-Veleslavín Česká republika
Jméno: Ing. Petr Hlaváček 14.3.1997 - 22.10.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Kolešovská 506, Praha 190 17
Jméno: Zdeněk Zlámal 14.3.1997 - 22.10.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Vrchlického 105, Hulín 768 24
Jméno: Čestmír Čejka 5.2.1998 - 3.3.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: V Nové Hostivaři 579/31, Praha 102 00
Jméno: Ing. Stanislav Svoboda 4.8.1999 - 3.3.2000
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Pláničkova 443/5, Praha 162 00
Jméno: Ing. Jiří Ehl CSc. 14.3.1997 - 4.12.2000
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Mikovcova 574/3, Praha 120 00
Jméno: Ing. Milan Černý CSc. 22.10.1999 - 4.12.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Schnirchova 1257/4, Praha 170 00
Jméno: JUDr. Zdenka Němcová 22.10.1999 - 4.12.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Košťálkova 1104/4, Praha 182 00
Jméno: Čestmír Čejka 3.3.2000 - 4.12.2000
Funkce: předseda představenstva
Adresa: V Nové Hostivaři 579/31, Praha 102 00
Jméno: Ing. Stanislav Svoboda 3.3.2000 - 4.12.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Pláničkova 443/5, Praha 162 00
Jméno: Ing. Jaroslav Martinek 5.2.1998 - 22.11.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 20.6.2001
Adresa: Nad kolonií 694/27, Praha 140 00
Jméno: Ing. Jan Řičica 5.2.1998 - 22.11.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 20.6.2001
Adresa: U dubu 1386/128, Praha 147 00
Jméno: JUDr. Zdenka Němcová 4.12.2000 - 22.11.2002
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: do 20.6.2001
Adresa: Košťálkova 1104/4, Praha 182 00
Jméno: Ing. Jiří Hlavica 4.12.2000 - 22.11.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 20.6.2001
Adresa: 145 , 664 01 Kanice Česká republika
Jméno: Ing. Lubomír Kovařík 4.12.2000 - 10.3.2003
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 15.6.2000 do 27.3.2002
Ve funkci: od 19.6.2000 do 27.3.2002
Adresa: Nové náměstí 705, Štětí 411 08
Jméno: Ing. Jan Řičica 22.11.2002 - 10.3.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.6.2001
Adresa: U laboratoře 187/23, Praha 162 00
Jméno: Ing. Jiří Frkal 22.11.2002 - 10.3.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.6.2001 do 14.6.2002
Adresa: Klausova 2559/11, Praha 155 00
Jméno: Ing. Radoslava Kodymová 22.11.2002 - 27.5.2003
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 20.6.2001 do 3.12.2002
Ve funkci: od 20.6.2001 do 3.12.2002
Adresa: Jasná II 1338/1, Praha 147 00
Jméno: Ing. Jaroslav Martinek 22.11.2002 - 27.5.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.6.2001 do 3.12.2002
Adresa: Nad kolonií 694/27, Praha 140 00
Jméno: Ing. Jan Řičica 10.3.2003 - 27.5.2003
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 27.3.2002
Adresa: U laboratoře 187/23, Praha 162 00
Jméno: Ing. Luděk Polášek 10.3.2003 - 27.5.2003
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 14.6.2002 do 3.12.2002
Adresa: Francouzská 1206/29, Kopřivnice 742 21
Jméno: Ing. Alex Bernášek 27.5.2003 - 26.11.2003
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: od 3.12.2002 do 30.6.2003
Adresa: Vyžlovská 2250/50, Praha 100 00
Jméno: Ing. Vladimír Cima 27.5.2003 - 26.11.2003
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 3.12.2002 do 5.6.2003
Adresa: Augustinova 2063 , 148 00 Praha 4 Česká republika
Jméno: Ing. Jindřich Pechan 27.5.2003 - 12.5.2004
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 3.12.2002
Adresa: K Hrádku 597/13, Plzeň 326 00
Jméno: Ing. Pavel Veselý 10.3.2003 - 9.6.2004
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 14.6.2002 do 30.3.2004
Adresa: Pplk. Sochora 435/5, Praha 170 00
Jméno: Jiří Hurych 27.5.2003 - 9.6.2004
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 3.12.2002 do 30.3.2004
Adresa: Štefánikova 674, Kralupy nad Vltavou 278 01
Jméno: Ing. Filip Drapák CSc. 26.11.2003 - 9.6.2004
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 30.6.2003 do 30.3.2004
Adresa: Nádražní 8, Hradištko 252 09
Jméno: Ing. Michal Kubík 26.11.2003 - 9.6.2004
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 30.6.2003 do 31.3.2004
Adresa: Suchý vršek 2097/53, Praha 158 00
Jméno: Ing. Jindřich Pechan 12.5.2004 - 9.6.2004
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: od 3.12.2002 do 31.3.2004
Adresa: K Hrádku 597/13, Plzeň 326 00
Jméno: Ing. Vojtěch Razima 9.6.2004 - 18.4.2005
Funkce: Člen
Ve funkci: od 31.3.2004 do 9.2.2005
Adresa: Bendlova 1797, Kladno 272 01
Jméno: Ing. Jan Doležal CSc. 9.6.2004 - 15.9.2005
Funkce: Člen
Ve funkci: od 31.3.2004 do 22.6.2005
Adresa: Hošťálkova 532/100, Praha 169 00
Jméno: Ing. Vladimír Stratil 9.6.2004 - 15.9.2005
Funkce: Člen
Ve funkci: od 31.3.2004 do 22.6.2005
Adresa: Černého 426/8, Praha 182 00
Jméno: Ing. Jiří Smola 9.6.2004 - 9.2.2006
Funkce: Předseda
Ve funkci: od 31.3.2004 do 15.1.2006
Adresa: Vilímovská 1476/33, Praha 160 00
Jméno: Ing. Jan Postolka 18.4.2005 - 31.7.2006
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 10.2.2005 do 27.6.2006
Adresa: Kořenského 474, Kladno 272 04
Jméno: Ing. Jiří Smola 9.2.2006 - 9.10.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 31.3.2004 do 26.9.2006
Adresa: Vilímovská 1476/33, Praha 160 00
Jméno: Ing. Jindřich Pechan 9.6.2004 - 4.1.2008
Funkce: Místopředseda
Trvání členství: do 25.9.2007
Ve funkci: od 31.3.2004 do 25.9.2007
Adresa: K Hrádku 597/13, Plzeň 326 00
Jméno: Ing. Daniel Jiřička 15.9.2005 - 4.1.2008
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 22.6.2005
Adresa: Větrná 1425/68, České Budějovice 370 05
Jméno: Ing. Radek Benčík 9.2.2006 - 4.1.2008
Funkce: předseda
Trvání členství: od 16.1.2006 do 25.9.2007
Ve funkci: od 16.1.2006 do 25.9.2007
Adresa: 306, Sivice 664 07
Jméno: Ing. Petr Kryl 31.7.2006 - 4.1.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 28.8.2007
Ve funkci: od 28.6.2006 do 28.8.2007
Adresa: náměstí Generála Píky 2003/10, Plzeň 326 00
Jméno: Ing. Josef Šára 11.1.2007 - 4.1.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.12.2006
Adresa: 78, Úněšov 330 38
Jméno: Ing. Daniel Jiřička 4.1.2008 - 10.11.2008
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 22.6.2005
Ve funkci: od 26.9.2007
Adresa: Větrná 1425/68, České Budějovice 370 05
Jméno: Mgr. Tomáš Topinka 4.1.2008 - 10.11.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.9.2007 do 24.6.2008
Adresa: Dominikánská 26/12, Plzeň 301 00
Jméno: Ing. Daniel Jiřička 10.11.2008 - 11.11.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 22.6.2005 do 1.7.2010
Ve funkci: od 26.9.2007 do 1.7.2010
Adresa: Římská 84/10, Praha 120 00
Jméno: Tomáš Vachtl 9.2.2006 - 29.6.2011
Funkce: člen
Trvání členství: od 16.1.2006
Adresa: V Jamce 1784, Rakovník 269 01
Jméno: Ing. Josef Šára 4.1.2008 - 7.3.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 20.12.2006
Ve funkci: od 26.9.2007
Adresa: 78, Úněšov 330 38
Jméno: Ing. Daniel Jiřička 11.11.2010 - 7.3.2012
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.7.2010
Ve funkci: od 1.7.2010
Adresa: Římská 84/10, Praha 120 00
Jméno: Tomáš Vachtl 29.6.2011 - 7.3.2012
Funkce: člen
Trvání členství: od 9.2.2011 do 31.12.2011
Adresa: V Jamce 1784, Rakovník 269 01
Jméno: Ing. Miloš Mostecký 7.3.2012 - 10.9.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2012 do 30.4.2014
Adresa: Bezručova 455/45, Zeleneč 250 91
Jméno: Ing. Josef Šára 7.3.2012 - 7.3.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 20.12.2011 do 30.4.2014
Ve funkci: od 20.12.2011 do 30.4.2014
Adresa: 78, Úněšov 330 38
Jméno: Ing. Daniel Jiřička 7.3.2012 - 2.7.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.7.2010 do 30.4.2014
Ve funkci: od 20.12.2011 do 30.4.2014
Adresa: Římská 84/10, Praha 120 00
Jméno: Miloš Mostecký 10.9.2013 - 2.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2012 do 30.4.2014
Adresa: Nová 598, Nehvizdy 250 81
Jméno: Ing. Josef Šára 7.3.2014 - 2.7.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 20.12.2011 do 30.4.2014
Ve funkci: od 20.12.2011 do 30.4.2014
Adresa: Nové Habří 496, Velké Popovice 251 69
Jméno: Ing. Viktor Chaloupka 2.7.2014 - 1.4.2015
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.5.2014 do 31.12.2014
Ve funkci: do 31.12.2014
Adresa: 36, Velké Popovice 251 69
Jméno: Mgr. Martin Pohlodek 2.7.2014 - 20.10.2015
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.5.2014
Ve funkci: od 1.5.2014
Adresa: Ve Střešovičkách 1087/43, Praha 169 00
Jméno: Ing. Petr Závodský 22.6.2015 - 20.10.2015
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.5.2015
Ve funkci: od 1.5.2015
Adresa: Hlinecká 721, Týn nad Vltavou 375 01
Jméno: Ing. Karel Duba 13.9.2016 - 22.3.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.8.2016 do 31.12.2017
Adresa: Šimůnkova 1609/21, Praha 182 00
Jméno: Ing. Peter Bodnár 2.7.2014 - 31.12.2018
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 1.5.2014
Ve funkci: od 1.5.2014
Adresa: Tatranská , 934 01 Levice Slovenská republika
Jméno: Ing. Andrej Žiarovský 2.7.2014 - 31.12.2018
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.5.2014
Adresa: Kosodrevinová , 821 07 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Mgr. Martin Pohlodek 20.10.2015 - 31.12.2018
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.5.2014
Ve funkci: od 1.5.2014
Adresa: Ve Střešovičkách 1087/43, Praha 169 00
Jméno: Ing. Petr Závodský 20.10.2015 - 31.12.2018
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.5.2015 do 6.12.2018
Ve funkci: od 1.5.2015
Adresa: Hlinecká 721, Týn nad Vltavou 375 01
Jméno: Ing. Peter Bodnár 31.12.2018 - 1.1.2019
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 31.12.2018
Ve funkci: od 31.12.2018
Adresa: Tatranská , 934 01 Levice Slovenská republika
Jméno: Mgr. Martin Pohlodek 31.12.2018 - 1.1.2019
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 31.12.2018
Ve funkci: od 31.12.2018
Adresa: Ve Střešovičkách 1087/43, Praha 169 00
Jméno: Ing. Andrej Žiarovský 31.12.2018 - 1.1.2019
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 31.12.2018
Ve funkci: od 31.12.2018
Adresa: Kosodrevinová , 821 07 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Ing. Jan Štancl 31.12.2018 - 1.1.2019
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 31.12.2018
Ve funkci: od 31.12.2018
Adresa: Na rozdílu 719/26, Praha 160 00
Jméno: Ing. Tomáš Novotný 31.12.2018 - 1.1.2019
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 31.12.2018
Ve funkci: od 31.12.2018
Adresa: 140, Jeníkov 417 24
Jméno: Ing. Petr Závodský 1.1.2019 - 1.1.2019
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.5.2015 do 31.12.2018
Ve funkci: od 1.5.2015 do 31.12.2018
Adresa: Hlinecká 721, Týn nad Vltavou 375 01
Jméno: Mgr. Martin Pohlodek 1.1.2019 - 29.8.2019
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2019
Ve funkci: od 1.1.2019
Adresa: Ve Střešovičkách 1087/43, Praha 169 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Pavel Cyrani MBA 20.10.2015
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.4.2014
Ve funkci: od 1.4.2014
Adresa: Spěšného 1890, Roztoky 252 63
Jméno: Ing. Přemysl Skočdopol 20.10.2015
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.4.2014
Ve funkci: od 1.4.2014
Adresa: Janovická 653/1, Praha 148 00
Jméno: Ing. Ladislav Štěpánek 2.11.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.9.2015
Ve funkci: od 4.9.2015
Adresa: Nad Kaňkou 382, Příbram 261 01
Jméno: Ing. Bohdan Zronek 1.1.2019
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2019
Ve funkci: od 1.1.2019
Adresa: Okružní 691 , 373 82 Včelná Česká republika
Jméno: Ing. Eva Lačňáková 27.11.1992 - 25.3.1993
Adresa: Kamenitá 5 , 147 00 Praha 4 Česká republika
Jméno: JUDr. Bohuslav Klein 27.11.1992 - 25.3.1993
Adresa: Kusá 4 , 169 00 Praha 6 Česká republika
Jméno: Ing. Jaroslav Erban 27.11.1992 - 25.3.1993
Adresa: Otakara Březiny 287/12, Plzeň 323 00
Jméno: Ing. Vlastimil Kovařík 27.11.1992 - 16.11.1993
Adresa: V Zahrádkách 543, Pardubice 530 03
Jméno: Ing. Ivan Novotný 27.11.1992 - 16.11.1993
Adresa: Na okruhu 375 , 142 00 Praha 4 Česká republika
Jméno: Ing. Zdeněk Háša 25.3.1993 - 29.5.1995
Adresa: Řež 39 , Řež Česká republika
Jméno: Ing. Vlastimil Vejnar 16.11.1993 - 29.5.1995
Adresa: tř. SNB 730 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Jméno: Ing. Josef Erben 25.3.1993 - 29.7.1996
Adresa: Otakara Březiny 287/12, Plzeň 323 00
Jméno: Ing. Vojtěch Kotyza 29.5.1995 - 30.7.1996
Adresa: Hradiště 22 , 335 44 Kasejovice Česká republika
Jméno: Ing. Jan Halouska 29.5.1995 - 30.7.1996
Adresa: Horňátecká 79 , 180 00 Praha 8 Česká republika
Jméno: Ing. Jiří Šimůnek 25.3.1993 - 14.3.1997
Adresa: Tunelářů 321, Praha 156 00
Jméno: Jan Kuneš 16.11.1993 - 14.3.1997
Adresa: Klatovská 87 , 321 00 Plzeň Česká republika
Jméno: Ing. Miroslav Roubíček 16.11.1993 - 14.3.1997
Adresa: U Malvazinky 150/24, Praha 150 00
Jméno: Ing. Josef Erben 29.7.1996 - 14.3.1997
Adresa: Úvalská 212/4, Říčany 251 01
Jméno: Ing. Jiří Slezák 30.7.1996 - 14.3.1997
Adresa: Nádražní 766, Chropyně 768 11
Jméno: Ing. Miroslav Roubíček 14.3.1997 - 5.2.1998
Adresa: U Malvazinky 150/24, Praha 150 00
Jméno: Ing. Jiří Šimůnek 14.3.1997 - 20.11.1998
Adresa: Tunelářů 321, Praha 156 00
Jméno: Jan Kuneš 14.3.1997 - 20.11.1998
Adresa: Klatovská 87 , 321 00 Plzeň Česká republika
Jméno: Ing. Josef Erben 14.3.1997 - 11.5.1999
Adresa: Úvalská 212/4, Říčany 251 01
Jméno: Ing. Miroslav Tvrzník 5.2.1998 - 11.5.1999
Adresa: Odlehlá 19 , 190 00 Praha 9 - Vysočany Česká republika
Jméno: Jan Kuneš 20.11.1998 - 11.5.1999
Adresa: Žlutická 1613/12, Plzeň 323 00
Jméno: Ing. Ivo Hoffman 20.11.1998 - 20.5.1999
Adresa: Leštínská 2336 , 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Česká republika
Jméno: Ing. Jiří Slezák 14.3.1997 - 22.10.1999
Adresa: Nádražní 766, Chropyně 768 11
Jméno: JUDr. Jaroslav Niklas 5.2.1998 - 4.12.2000
Adresa: Široká 124/15, Praha 110 00
Jméno: Ing. Vladimír Cima 11.5.1999 - 22.11.2002
Trvání členství: do 24.1.2001
Adresa: Augustinova 2063/16, Praha 148 00
Jméno: Ing. František Cibula 11.5.1999 - 22.11.2002
Adresa: Denisovo nábř. 8 , Plzeň, Východní předměstí Česká republika
Jméno: Ing. Theodor Dvořák 22.10.1999 - 22.11.2002
Trvání členství: do 20.6.2001
Adresa: Coufalova 1245/21, Znojmo 669 02
Jméno: Ing. Pavel Balek 22.10.1999 - 22.11.2002
Trvání členství: do 20.6.2001
Adresa: Brdlíkova 188/3, Praha 150 00
Jméno: Čestmír Čejka 4.12.2000 - 22.11.2002
Trvání členství: do 20.6.2001
Adresa: V Nové Hostivaři 579/31, Praha 102 00
Jméno: Ing. Josef Černý 4.12.2000 - 22.11.2002
Trvání členství: do 20.6.2001
Adresa: Barunčina 1852/38, Praha 143 00
Jméno: Ing. Vladimír Laštůvka 4.12.2000 - 22.11.2002
Trvání členství: do 24.3.2001
Adresa: Sněžnická 17 , 405 02 Děčín 10 Česká republika
Jméno: Ing. Miloš Ečer 22.11.2002 - 10.3.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 20.6.2001 do 14.6.2002
Adresa: U větrolamu 598/37, Praha 184 00
Jméno: Ing. Antonín Ješátko 22.11.2002 - 27.5.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 20.6.2001 do 3.12.2002
Adresa: Jabloňová 2147/32, České Budějovice 370 06
Jméno: Jan Szántó 22.11.2002 - 27.5.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 20.6.2001 do 3.12.2002
Adresa: Jungmannova 438/1, Litoměřice 412 01
Jméno: Josef Čapek 11.5.1999 - 8.12.2003
Ve funkci: od 26.11.1998 do 26.2.2002
Adresa: Ostružinová 2455/11, Praha 106 00
Jméno: Ing. Přemysl Skočdopol 22.11.2002 - 9.6.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 20.6.2001 do 31.3.2004
Adresa: Klírova 1913/10, Praha 148 00
Jméno: Ing. Pavel Balek 22.11.2002 - 9.6.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 20.6.2001 do 30.3.2004
Adresa: Brdlíkova 188/3, Praha 150 00
Jméno: Čestmír Čejka 22.11.2002 - 9.6.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 20.6.2001 do 31.3.2004
Adresa: V Nové Hostivaři 579/31, Praha 102 00
Jméno: Ing. Jaromír Seidl 10.3.2003 - 9.6.2004
Funkce: člen
Ve funkci: od 14.6.2002 do 31.3.2004
Adresa: Borského 664/6, Praha 152 00
Jméno: Ing. Jan Kalina 27.5.2003 - 9.6.2004
Funkce: člen
Ve funkci: od 3.12.2002 do 31.3.2004
Adresa: Hladíkova 931/16, Třebíč 674 01
Jméno: Ing. Luděk Polášek 27.5.2003 - 9.6.2004
Funkce: člen
Ve funkci: od 3.12.2002 do 31.3.2004
Adresa: Francouzská 1206/29, Kopřivnice 742 21
Jméno: Ing. Miroslav Zeman 4.12.2000 - 18.3.2005
Ve funkci: od 11.10.2000 do 11.1.2004
Adresa: Kosmova 3267, Kladno 272 01
Jméno: Ing. Filip Drapák 9.6.2004 - 20.4.2005
Funkce: Člen
Ve funkci: od 31.3.2004 do 11.8.2004
Adresa: Nádražní 8, Hradištko 252 09
Jméno: Jiří Hurych 9.6.2004 - 1.6.2005
Funkce: Předseda
Ve funkci: od 31.3.2004 do 2.12.2004
Adresa: Štefánikova 674, Kralupy nad Vltavou 278 01
Jméno: Vladimír Johanes 9.6.2004 - 1.6.2005
Funkce: Člen
Ve funkci: od 31.3.2004
Adresa: Požárnická 441, Praha 164 00
Jméno: Ing. Jan Kalina 9.6.2004 - 15.9.2005
Funkce: Člen
Ve funkci: od 31.3.2004 do 22.6.2005
Adresa: Hladíkova 931/16, Třebíč 674 01
Jméno: Ing. Daniel Beneš 1.6.2005 - 15.9.2005
Funkce: člen
Ve funkci: od 3.12.2004 do 22.6.2005
Adresa: Klimšova 797, Petřvald 735 41
Jméno: Ing. Josef Petřík 20.4.2005 - 16.9.2005
Funkce: člen
Ve funkci: od 11.8.2004 do 23.3.2005
Adresa: U vlečky 2165/5, Praha 143 00
Jméno: Peter Szénásy MBA 15.9.2005 - 9.1.2006
Funkce: člen
Ve funkci: od 22.6.2005 do 13.12.2005
Adresa: Jilemnického 664 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom Slovenská republika
Jméno: Čestmír Čejka 9.6.2004 - 9.2.2006
Funkce: Místopředseda
Trvání členství: od 31.3.2004
Ve funkci: od 31.3.2004 do 16.1.2006
Adresa: V Nové Hostivaři 579/31, Praha 102 00
Jméno: Ing. Jiří Borovec 15.9.2005 - 9.2.2006
Funkce: člen
Ve funkci: od 22.6.2005
Adresa: Pod Smetankou 196/4, Praha 190 00
Jméno: Ing. Daniel Beneš 9.1.2006 - 9.2.2006
Funkce: člen
Ve funkci: od 14.12.2005
Adresa: Klimšova 797, Petřvald 735 41
Jméno: Ing. Vladimír Schmalz 16.9.2005 - 11.5.2006
Funkce: člen
Ve funkci: od 2.5.2005 do 22.6.2005
Adresa: Pravohradecká 52, Husinec 250 68
Jméno: Ing. Daniel Beneš 9.2.2006 - 11.5.2006
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 14.12.2005
Ve funkci: od 17.1.2006
Adresa: Klimšova 797, Petřvald 735 41
Jméno: Ing. Vladimír Schmalz 11.5.2006 - 11.1.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 22.6.2005 do 28.11.2006
Adresa: Pravohradecká 52, Husinec 250 68
Jméno: Ing. František Cibula 12.5.2004 - 22.6.2007
Funkce: člen
Trvání členství: do 24.4.2007
Ve funkci: od 30.1.2004 do 24.4.2007
Adresa: Denisovo nábřeží 1123/8, Plzeň 301 00
Jméno: Ing. Jiří Borovec 9.2.2006 - 4.1.2008
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 22.6.2005 do 30.10.2007
Ve funkci: od 17.1.2006 do 30.10.2007
Adresa: Pod Smetankou 196/4, Praha 190 00
Jméno: Ing. Helena Hostková 11.1.2007 - 4.1.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.12.2006 do 30.6.2007
Adresa: Hráského 1933, Benešov 256 01
Jméno: Ing. Jaroslav Ambrož 12.5.2004 - 3.3.2008
Funkce: člen
Trvání členství: do 31.12.2007
Ve funkci: od 30.1.2004
Adresa: Na Ořechovce 251/34, Praha 162 00
Jméno: Ing. Daniel Beneš 11.5.2006 - 3.3.2008
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 11.1.2006 do 18.12.2007
Ve funkci: od 17.1.2006 do 18.12.2007
Adresa: Klimšova 797, Petřvald 735 41
Jméno: Ing. Petr Bodnár 4.1.2008 - 3.3.2008
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2007
Ve funkci: od 31.10.2007
Adresa: Tatranská 40 , 934 01 Levice Slovenská republika
Jméno: Ing. Přemysl Skočdopol 9.6.2004 - 27.8.2009
Funkce: Člen
Ve funkci: od 31.3.2004 do 31.3.2009
Adresa: Klírova 1913/10, Praha 148 00
Jméno: Vladimír Johanes 1.6.2005 - 27.8.2009
Funkce: předseda
Ve funkci: od 31.3.2004 do 31.3.2009
Adresa: Požárnická 441, Praha 164 00
Jméno: Čestmír Čejka 9.2.2006 - 27.8.2009
Funkce: člen
Trvání členství: od 31.3.2004 do 31.3.2009
Adresa: V Nové Hostivaři 579/31, Praha 102 00
Jméno: Ing. Miroslav Zeman 20.4.2005 - 26.1.2010
Funkce: člen
Ve funkci: od 11.8.2004 do 12.11.2009
Adresa: Kosmova 3267, Kladno 272 01
Jméno: Ing. Jaroslav Hyrát 22.6.2007 - 11.11.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 26.10.2010
Ve funkci: od 30.5.2007
Adresa: 57, Kunějovice 330 35
Jméno: Ing. Peter Bodnár 3.3.2008 - 11.11.2010
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2007 do 12.8.2010
Ve funkci: od 31.10.2007 do 12.8.2010
Adresa: Tatranská 40 , 934 01 Levice Slovenská republika
Jméno: Ing. Přemysl Skočdopol 27.8.2009 - 11.11.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.4.2009
Adresa: Janovická 653/1, Praha 148 00
Jméno: Mgr. Martin Pohlodek 26.1.2010 - 11.11.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.11.2009 do 12.8.2010
Adresa: Václavkova 343/20, Praha 160 00
Jméno: JUDr. Vladimír Johanes 27.8.2009 - 15.8.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.4.2009 do 6.2.2014
Ve funkci: od 1.4.2009 do 6.2.2014
Adresa: Na Hřebenkách 815/128, Praha 150 00
Jméno: JUDr. Vladimír Johanes 15.8.2013 - 26.3.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.4.2009 do 6.2.2014
Ve funkci: od 1.4.2009 do 6.2.2014
Adresa: Na Hřebenkách 815/128, Praha 150 00
Jméno: Čestmír Čejka 27.8.2009 - 24.4.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.4.2009 do 31.3.2014
Adresa: V Nové Hostivaři 579/31, Praha 102 00
Jméno: Ing. Přemysl Skočdopol 11.11.2010 - 24.4.2014
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.4.2009 do 31.3.2014
Ve funkci: od 13.8.2010 do 31.3.2014
Adresa: Janovická 653/1, Praha 148 00
Jméno: Ing. Daniel Jiřička 2.7.2014 - 12.4.2015
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.5.2014
Adresa: Římská 84/10, Praha 120 00
Jméno: Ing. Pavel Cyrani MBA 24.4.2014 - 20.10.2015
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.4.2014
Ve funkci: od 1.4.2014
Adresa: Spěšného 1890, Roztoky 252 63
Jméno: Ing. Přemysl Skočdopol 24.4.2014 - 20.10.2015
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.4.2014
Ve funkci: od 1.4.2014
Adresa: Janovická 653/1, Praha 148 00
Jméno: Ing. Karel Křížek 24.4.2014 - 20.10.2015
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.4.2014
Adresa: Na Děkanských polích 2100/1, České Budějovice 370 07
Jméno: Ing. Daniel Jiřička 12.4.2015 - 20.10.2015
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.5.2014
Adresa: Římská 84/10, Praha 120 00
Jméno: Ing. Daniel Jiřička 20.10.2015 - 2.11.2015
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.5.2014 do 31.8.2015
Ve funkci: do 31.8.2015
Adresa: Římská 84/10, Praha 120 00
Jméno: Ing. Karel Křížek 20.10.2015 - 13.9.2016
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.4.2014 do 17.6.2016
Adresa: Na Děkanských polích 2100/1, České Budějovice 370 07
Jméno: Dávid Hajmán 13.9.2016 - 20.3.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2016 do 28.2.2018
Adresa: Husitská 775/42, Praha 130 00
Jméno: Ing. Bohdan Zronek 31.12.2018 - 1.1.2019
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 31.12.2018
Ve funkci: od 31.12.2018
Adresa: Okružní 691 , 373 82 Včelná Česká republika

Vedoucí organizační složky dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Roman Faltys 6.6.2019
Adresa: K. Marxa 3524/22 , Levice Slovenská republika
Jméno: Ing. František Poukar 30.7.1996 - 20.5.1999
Adresa: Švabinského 1239/18, Třebíč 674 01
Jméno: Ing. Miroslav Pikus 20.5.1999 - 27.10.2004
Adresa: Slnečná 964 , Trnava Slovenská republika
Jméno: Roman Faltys 27.10.2004 - 1.4.2015
Adresa: K. Marxa 22 , Levice Slovenská republika
Jméno: Ing. Andrej Žiarovský 1.4.2015 - 6.6.2019
Adresa: Kosodrevinová , 821 07 Bratislava Slovenská republika

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Tomáš Novotný
Člen statutárního orgánu: Ing. Jan Štancl

Vlastníci firmy ŠKODA PRAHA a.s. IČO: 00128201

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 670 572 000 Kč 100% 25.9.2014
zakladni 95 571 800 Kč 100% 8.12.2008 - 25.9.2014
zakladni 1 257 520 000 Kč 100% 14.1.2004 - 8.12.2008
zakladni 557 524 000 Kč - 20.5.1999 - 20.5.1999
zakladni 557 524 000 Kč 100% 20.5.1999 - 14.1.2004
zakladni 557 524 000 Kč - 27.11.1992 - 20.5.1999
zakladni 331 469 000 Kč - 10.12.1990 - 27.11.1992

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 76 Kč 1 257 524 21.9.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 575 21.9.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 575 25.9.2014 - 21.9.2016
Kmenové akcie na jméno 76 Kč 1 257 524 8.12.2008 - 21.9.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 257 524 10.11.2008 - 8.12.2008
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 1 257 524 12.5.2004 - 10.11.2008
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 257 524 14.1.2004 - 12.5.2004
Akcie na majitele 1 000 Kč 557 524 27.11.1992 - 14.1.2004
Akcie na jméno 331 469 000 Kč 1 10.12.1990 - 27.11.1992

Sbírka Listin ŠKODA PRAHA a.s. IČO: 00128201

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 372/SL 154 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 24.8.2015 26.8.2015 94
B 372/SL 153 ostatní rozhodnutí jed. akc. Městský soud v Praze 30.4.2015 3.6.2015 25.6.2015 1
B 372/SL 152 ostatní rozhodnutí o odvolání org. složky Městský soud v Praze 27.11.2014 26.2.2015 8.4.2015 2
B 372/SL 151 ostatní rozhodnutí o změně vedoucího odšt.závodu Městský soud v Praze 26.11.2014 26.2.2015 8.4.2015 2
B 372/SL 150 ostatní odstoupení z funkce Městský soud v Praze 27.11.2014 26.2.2015 8.4.2015 1
B 372/SL 149 stanovy společnosti Městský soud v Praze 2.9.2014 10.9.2014 23.10.2014 12
B 372/SL 147 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 7.7.2014 11.8.2014 124
B 372/SL 146 ostatní  rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 1.5.2014 25.6.2014 6.8.2014 1
B 372/SL 145 ostatní  zápis z představenstva Městský soud v Praze 1.5.2014 25.6.2014 6.8.2014 2
B 372/SL 144 ostatní  zápis z představenstva Městský soud v Praze 31.3.2014 25.6.2014 6.8.2014 2
B 372/SL 143 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 1925/2014 Městský soud v Praze 27.3.2014 16.4.2014 5.5.2014 16
B 372/SL 142 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 2.8.2013 26.8.2013 94
B 372/SL 141 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2011 +dozorčí rada Městský soud v Praze 31.12.2011 1.8.2012 31.8.2012 87
B 372/SL 140 notářský zápis NZ 586/2012 Městský soud v Praze 21.2.2012 26.4.2012 2.5.2012 7
B 372/SL 139 stanovy společnosti Městský soud v Praze 21.2.2012 26.4.2012 2.5.2012 26
B 372/SL 138 ostatní zápis o zasedání předs. Městský soud v Praze 19.12.2011 2.3.2012 19.3.2012 1
B 372/SL 137 ostatní záp.DR/odsoupení-volba předs. Městský soud v Praze 20.12.2011 2.3.2012 19.3.2012 2
B 372/SL 136 notářský zápis NZ 339/2011 Městský soud v Praze 12.8.2011 9.11.2011 16.11.2011 8
B 372/SL 135 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 30.8.2011 1.9.2011 95
B 372/SL 134 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2010 20.6.2011 28.6.2011 92
B 372/SL 133 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.11.2010 31.1.2011 1.2.2011 27
B 372/SL 132 notářský zápis -NZ652/2010 Městský soud v Praze 1.11.2010 5.11.2010 24.11.2010 15
B 372/SL 131 ostatní -výp.ze zápisu představenstva Městský soud v Praze 29.6.2010 5.11.2010 24.11.2010 2
B 372/SL 130 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 21.6.2010 5.11.2010 24.11.2010 1
B 372/SL 129 podpisové vzory Městský soud v Praze 29.7.2010 5.11.2010 24.11.2010 1
B 372/SL 128 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 23.11.2009 22.1.2010 27.1.2010 1
B 372/SL 127 podpisové vzory +ČP 3x Městský soud v Praze 2.6.2009 17.9.2009 3
B 372/SL 126 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 24.3.2009 17.9.2009 1
B 372/SL 125 ostatní návrh na rozdělení zisku Městský soud v Praze 13.3.2009 26.8.2009 27.8.2009 1
B 372/SL 124 ostatní -rozhod.jed.akcionáře Městský soud v Praze 22.6.2009 26.8.2009 27.8.2009 1
B 372/SL 123 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2008+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2008 26.8.2009 27.8.2009 119
B 372/SL 122 stanovy společnosti Městský soud v Praze 8.12.2008 6.1.2009 12.1.2009 27
B 372/SL 121 účetní závěrka, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 30.10.2008 6.11.2008 40
B 372/SL 120 ostatní -rozhod.jedin.akcionáře Městský soud v Praze 30.6.2008 30.10.2008 6.11.2008 1
B 372/SL 119 ostatní -výtah ze zápisu DR Městský soud v Praze 24.6.2008 30.10.2008 6.11.2008 1
B 372/SL 118 ostatní -rozhod.jedin.akcionáře Městský soud v Praze 7.5.2008 30.10.2008 6.11.2008 1
B 372/SL 117 ostatní -prohl.o odstoup.z f.čl.předst Městský soud v Praze 17.6.2008 30.10.2008 6.11.2008 1
B 372/SL 116 stanovy společnosti Městský soud v Praze 7.8.2008 30.10.2008 6.11.2008 27
B 372/SL 115 notářský zápis NZ 467/2008 Městský soud v Praze 7.8.2008 30.10.2008 6.11.2008 15
B 372/SL 114 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 466/2008 Městský soud v Praze 7.8.2008 30.10.2008 6.11.2008 43
B 372/SL 113 ostatní -výtah ze zápisu zased.DR Městský soud v Praze 18.12.2007 5.3.2008 1
B 372/SL 112 stanovy společnosti k 1.1.08 Městský soud v Praze 14.1.2008 5.3.2008 27
B 372/SL 111 ostatní -odstoupení z fun./ing.Beneš/ Městský soud v Praze 3.12.2007 5.3.2008 1
B 372/SL 110 notářský zápis -NZ901/07 Městský soud v Praze 19.12.2007 5.3.2008 16
B 372/SL 109 notářský zápis NZ 648/2007 Městský soud v Praze 25.9.2007 7.2.2008 4
B 372/SL 108 ostatní -rozh.jediného akcionáře Městský soud v Praze 29.6.2007 7.2.2008 1
B 372/SL 107 podpisové vzory +čest.prohl.3x Městský soud v Praze 24.9.2007 7.2.2008 3
B 372/SL 106 ostatní -zápis z předst.spol. Městský soud v Praze 25.9.2007 7.2.2008 3
B 372/SL 105 ostatní -zápis ze zased. dozor.rady Městský soud v Praze 30.10.2007 7.2.2008 2
B 372/SL 104 ostatní -zápis ze zased. dozor.rady Městský soud v Praze 25.9.2007 7.2.2008 3
B 372/SL 103 ostatní -zápis ze zased.dozor.rady Městský soud v Praze 28.8.2007 7.2.2008 3
B 372/SL 99 účetní závěrka, ostatní, zpráva auditora 2006,rozh.jed.akc.,cash flow Městský soud v Praze 31.12.2006 30.1.2008 41
B 372/SL 98 výroční zpráva 2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 30.1.2008 108
B 372/SL 102 notářský zápis NZ 648/2007 Městský soud v Praze 25.9.2007 30.1.2008 14
B 372/SL 101 notářský zápis NZ 468/2007 Městský soud v Praze 9.7.2007 30.1.2008 23
B 372/SL 100 stanovy společnosti Městský soud v Praze 15.10.2007 30.1.2008 27
B 372/SL 97 ostatní -výpis ze zápisu zasedání DR Městský soud v Praze 28.11.2006 16.2.2007 1
B 372/SL 96 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 14.12.2006 16.2.2007 1
B 372/SL 95 ostatní -výtah ze zápisu zasedání DR Městský soud v Praze 19.12.2006 16.2.2007 1
B 372/SL 94 podpisové vzory +ČP-1x Městský soud v Praze 19.12.2006 16.2.2007 1
B 372/SL 93 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.11.2006 16.2.2007 28
B 372/SL 92 notářský zápis -NZ735/06 Městský soud v Praze 20.11.2006 16.2.2007 17
B 372/SL 91 ostatní -výp.ze záp.zasedání DR Městský soud v Praze 26.9.2006 21.11.2006 0
B 372/SL 90 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 18.8.2006 77
B 372/SL 89 ostatní -rozhod.jed.akcionáře Městský soud v Praze 21.6.2006 18.8.2006 1
B 372/SL 88 ostatní -výt.ze zápisu zasedání DR Městský soud v Praze 27.6.2006 18.8.2006 2
B 372/SL 86 notářský zápis -NZ388/05 Městský soud v Praze 22.6.2005 30.5.2006 0
B 372/SL 82 ostatní -zápis mimoř.zased.DR - předs. Městský soud v Praze 2.12.2004 30.5.2006 0
B 372/SL 80 ostatní -výp.ze záp.zased.představenst Městský soud v Praze 16.1.2006 17.3.2006 0
B 372/SL 79 ostatní -odstoupení/ing.Smola/ Městský soud v Praze 13.1.2006 17.3.2006 0
B 372/SL 74 notářský zápis -NZ13/06 Městský soud v Praze 10.1.2006 17.3.2006 0
B 372/SL 73 stanovy společnosti Městský soud v Praze 10.1.2006 17.3.2006 0
B 372/SL 69 účetní závěrka [2004], výroční zpráva [2004], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2004 24.1.2006 0
B 372/SL 68 notářský zápis -NZ389/05 Městský soud v Praze 22.6.2005 3.10.2005 0
B 372/SL 64 posudek znalce -č.66-1/05 Městský soud v Praze 19.7.2005 3.10.2005 0
B 372/SL 63 notářský zápis -NZ523/05 Městský soud v Praze 31.8.2005 3.10.2005 0
B 372/SL 62 notářský zápis -NZ388/05-2x Městský soud v Praze 22.6.2005 3.10.2005 0
B 372/SL 61 ostatní -výpis ze zápisu č.5/05 DR Městský soud v Praze 22.6.2005 3.10.2005 0
B 372/SL 60 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.7.2005 3.10.2005 0
B 372/SL 59 notářský zápis -NZ389/05 Městský soud v Praze 22.6.2005 21.9.2005 0
B 372/SL 58 ostatní -část.zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 9.2.2005 25.5.2005 0
B 372/SL 54 ostatní -výtah ze zápisu č.8/04 DR Městský soud v Praze 11.8.2004 25.5.2005 0
B 372/SL 49 ostatní -dekkr. o odvol. z fcí 3x Městský soud v Praze 13.12.2004 0
B 372/SL 48 ostatní dekret o jmenov.do fce. 4x Městský soud v Praze 13.12.2004 0
B 372/SL 45 účetní závěrka [2003], výroční zpráva [2003], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2003 6.9.2004 0
B 372/SL 44 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ214/04-NZ215/04 Městský soud v Praze 31.3.2004 6.9.2004 0
B 372/SL 43 ostatní výpis zr zápisu jed.DR č.04/04 Městský soud v Praze 31.3.2004 6.9.2004 0
B 372/SL 42 ostatní výpis ze záp.č.6/04představens Městský soud v Praze 29.3.2004 6.9.2004 0
B 372/SL 41 ostatní výpis ze záp.č.07/04představen Městský soud v Praze 31.3.2004 6.9.2004 0
B 372/SL 39 účetní závěrka [2003], výroční zpráva [2003], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2003 2.9.2004 0
B 372/SL 36 stanovy společnosti Městský soud v Praze 14.1.2004 20.5.2004 0
B 372/SL 35 notářský zápis NZ487/2003 Městský soud v Praze 30.6.2003 2.1.2004 0
B 372/SL 32 účetní závěrka [2002], zpráva auditora kosolidované ověření Městský soud v Praze 31.12.2002 24.9.2003 6.10.2003 0
B 372/SL 31 účetní závěrka [2002], výroční zpráva [2002], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2002 24.9.2003 6.10.2003 0
B 372/SL 30 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 488/2003 Městský soud v Praze 30.6.2003 24.9.2003 6.10.2003 0
B 372/SL 34 ostatní -zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 10.9.2003 25.9.2003 0
B 372/SL 33 notářský zápis NZ643/2003 Městský soud v Praze 10.9.2003 25.9.2003 0
B 372/SL 28 účetní závěrka [2002], výroční zpráva [2002], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2002 16.7.2003 12.9.2003 0
B 372/SL 27 ostatní zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 3.12.2002 2.7.2003 0
B 372/SL 25 ostatní odstoupení/ing.Kovařík/ Městský soud v Praze 27.3.2002 2.7.2003 0
B 372/SL 24 ostatní -zápis zased.představenstva Městský soud v Praze 27.3.2002 2.7.2003 0
B 372/SL 20 účetní závěrka [2001], výroční zpráva [2001], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2001 8.8.2002 26.10.2002 0
B 372/SL 22 ostatní -zápis z mimoř.představenstva Městský soud v Praze 20.6.2001 12.8.2002 0
B 372/SL 19 účetní závěrka [2000], výroční zpráva [2000], zpráva auditora + konsolidovaná výroční zpráva Městský soud v Praze 31.12.2000 27.11.2001 13.12.2001 0
B 372/SL 18 výroční zpráva [2000] - dodatek Městský soud v Praze 31.12.2000 28.11.2001 13.12.2001 0
B 372/SL 9 notářský zápis NZ 79/1997 Městský soud v Praze 27.11.1997 4.4.2001 0
B 372/SL 7 stanovy společnosti -1998/24s./1999/23s./2000/23s/ Městský soud v Praze 4.4.2001 0
B 372/SL 13 notářský zápis NZ 283/2000 + zápis z mimoř.předs. Městský soud v Praze 15.6.2000 4.4.2001 0
B 372/SL 12 ostatní výpis ze zápisu z jednání představenstva Městský soud v Praze 20.12.1999 4.4.2001 0
B 372/SL 11 notářský zápis NZ 309/1999 Městský soud v Praze 16.6.1999 4.4.2001 0
B 372/SL 10 ostatní výtah ze zápisu č. 2/99-jednání představenstva Městský soud v Praze 10.2.1999 4.4.2001 0
B 372/SL 6 účetní závěrka [1999], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.1999 30.6.2000 23.8.2000 0
B 372/SL 5 účetní závěrka [1996], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.1996 19.8.1997 0
B 372/SL 4 ostatní zápis předss. Městský soud v Praze 29.4.1997 19.8.1997 0
B 372/SL 3 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 21/1997 Městský soud v Praze 29.4.1997 19.8.1997 0
B 372/SL 1 ostatní rozhodnutí Městský soud v Praze 28.11.1990 19.8.1997 0
B 372/SL 52 ostatní zápis ze zased.představ. Městský soud v Praze 7.4.2004 0
B 372/SL 47 stanovy společnosti / 28.str./ Městský soud v Praze 29.6.2004 0
B 372/SL 46 notářský zápis Nz 438/2004 Městský soud v Praze 29.6.2004 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení ŠKODA PRAHA a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 3 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu ŠKODA PRAHA a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.