Hlavní navigace

Sberbank CZ, a.s. v likvidaci Praha IČO: 25083325

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Sberbank CZ, a.s. v likvidaci, která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 25083325.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem VB a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1996.

Základní údaje o Sberbank CZ, a.s. v likvidaci IČO: 25083325

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 31. 10. 1996
Spisová značka: B 4353
IČO: 25083325
Obchodní firma: Sberbank CZ, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 31.10.1996
Datum vzniku: 31.10.1996
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 83Cm 810/2022-7 ze dne 2.5.2022 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení bylo dle zákona č. 21/1992 Sb., § 6 odst. 2 vyvěšeno 2.5.2022, vyvěšením nastaly právní účinky zrušení společnosti a jmenování likvidátora. 3.5.2022
Společnost se řídí stanovami ze dne 30.9.2015, ve znění dodatků ze dne 1. 12. 2016 a dne 8. 12. 2016. 23.12.2016 - 6.6.2019
Společnost se řídí stanovami ze dne 30.9.2015. 30.9.2015 - 23.12.2016
Společnost se řídí stanovami ze dne 30.4.2014. 1.8.2014 - 30.9.2015
Společnost Sberbank Europe AG jako jediný akcionář akciové společnosti Sberbank CZ, a.s. při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Sberbank CZ, a.s. rozhodl o zvýšení základního kapitálu akciové společnosti takto: - z částky 2.005.380,000,-- CZK (slovy: dvě miliardy pět milionů tři sta osmdesát tisíc korun českých) o částku ve výši 800.610.000,-- CZK (slovy: osm set milionů šest set deset tisíc korun českých) na částku 2.805.990.000,-- CZK (slovy: dva miliardy osm set pět milionů devět set devadesát tisíc korun českých) - upsáním 160.122 (slovy: jedno sto šedesát tisíc jedno sto dvacet dva) kusů nových kmenových akcií akciové společnosti na jméno, přičemž jmenovitá hodnota jedné akcie činí 5.000,-- CZK (slovy: pět tisíc korun českých) - nepřipouští se upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku, - peněžitým vkladem jediného akcionáře Sberbank Europe AG - na zvláštní účet Sberbank CZ, a.s. v České národní bance číslo 35-952938901/0710, - emisním kurzem 265% (slovy: dvě stě šedesát pět), - výše emisního kursu 2.121.616.500,-- CZK (slovy: dvě miliardy jedno sto dvacet jedna milionů šest set šestnáct tisíc pět set korun českých), - lhůta pro jeho splacení je do 30.04.2014 (slovy: třicátého dubna roku dva tisíce čtrnáct), - nové akcie budou zaknihované, - jediný akcionář využívá přednostního práva na upisování všech akcií, - akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, nebudou upsány dohodou akcionářů, nebudou nabídnuty určenému zájemci nebo zájemcům, - akcie nebo jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky, - nepřipouští se možnost započtení pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Po přijetí rozhodnutí jediného akcionáře bude uzavřena smlouva podle § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ( zákon o obchodních korporacích) o úpise akcií, jejímž obsahem bude mimo jiné číslo majetkového účtu jediného akcio náře, v evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., na který mají být akcie vydány, které zní 005024. 18.4.2014 - 19.5.2014
Společnost se řídí stanovami ze dne 30.9.2013. 1.11.2013 - 1.8.2014
Společnost se řídí stanovami ze dne 25.3.2013 15.4.2013 - 1.11.2013
Společnost se řídí stanovami ve znění ze dne 28.4.2011. 1.6.2011 - 15.4.2013
Společnost se řídí stanovami ve znění ze dne 18.2.2009 1.5.2009 - 1.6.2011
Mimořádná valná hromada společnosti Volksbank CZ, a.s., se usnesla na zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií předem určeným zájemcem peněžitým vkladem takto: a) Důvody navrhovaného zvýšení základního kapitálu: Z důvodu plánovaného silného nárůstu poskytnutých úvěrů Volksbank CZ, a.s., a dodržení zákonných podmínek pro kapitálovou přiměřenost ve výši 8 % (ke dni 31.12.2007 činila míra vlastních prostředků Volksbank CZ, a.s., 12,23 %) je zvýšení kapitálu žádoucí. b) Způsob a rozsah tohoto zvýšení, navrhovaný druh, podoba, forma a počet akcií, pokud mají být vydány nové akcie společnosti, jmenovité hodnoty nových akcií: Zvýšení základního kapitálu společnosti Volksbank CZ, a.s., z 1.682.800.000,- Kč o částku ve výši 322.580.000,- Kč na 2.005.380.000,- Kč bude vytvořeno upsáním nových akcií společnosti Volksbank CZ, a.s., peněžitými vklady, kdy upisované akcie budou mít n ásledující náležitosti: Zvýšení základního kapitálu společnosti Volksbank CZ, a.s., upisováním akcií nad částku jeho navrhovaného zvýšení je nepřípustné. počet kusů akcií: 49.634 druh akcií: kmenové akcie, neregistrovaná jmenovitá hodnota akcie: 5.000,- Kč forma akcie: na jméno podoba akcie: zaknihovaná počet kusů akcií: 14.882 druh akcií: prioritní akcie, neregistrovaná jmenovitá hodnota akcie: 5.000,- Kč forma akcie: na jméno podoba akcie: zaknihovaná S nově upsanými akciemi jsou spojena stejná práva, jako s akciemi dříve upsanými. c) Navrhovaná výše emisního kursu nově upsaných akcií: Navrhovaná výše emisního kursu činí 310 % jmenovité hodnoty akcie, tj. emisní kurs jedné akcie činí 15.500,- Kč. d) Lhůta a místo pro upisování nových akcií: Všechny nové akcie společnosti Volksbank CZ, a.s., budou nabídnuty předem určenému zájemci k úpisu za podmínky, že se všichni akcionáři nejpozději před rozhodováním o tomto bodu programu vzdají svého přednostního práva ve smyslu ustanovení § 204a obchodní ho zákoníku, tj. každý akcionář společnosti Volksbank CZ, a.s., se vzdá přednostního práva upsat část nových akcií společnosti Volksbank CZ, a.s., upisovaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti Volksbank CZ, a.s., v rozsahu jeho podílu na základní m kapitálu společnosti Volksbank CZ, a.s. Všechny nové akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, a to stávajícímu většinovému akcionáři, společnosti Volksbank International AG, se sídlem Kolingasse 19, 1090 Wien, Rakouská republika. Všechny nové akcie budou ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku upsány na základě písemné smlouvy o upsání akcií. Představenstvo společnosti Volksbank CZ, a.s., je pověřeno do pěti dnů od konání mimořádné valné hromady podat návrh na zápis záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti je pověřeno do pěti dnů od podání tohoto návrhu předložit předem určenému zájemci návrh písemné smlouvy o upsání akcií. Předem určený zájemce upíše akcie na základě smlouv y uzavřené s Volksbank CZ, a.s., a to ve lhůtě čtrnáct dní od doručení návrhu této smlouvy. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku podle ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, tj. je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí příslušného soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení zá kladního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro úpis nových akcií je sídlo společnosti Volksbank CZ, a.s., Praha 2, Lazarská 8. e) Účet u banky a lhůta pro splacení emisního kursu: Emisní kurs bude povinen předem určený zájemce uhradit do třiceti dní od doručení akceptovaného (podepsaného) návrhu smlouvy o úpisu společnosti Volksbank CZ, a.s., tj. od úpisu nově upsaných akcií. Emisní kurs je povinen předem určený zájemce v plné výši splatit na účet společnosti číslo 9000010381/5500, IBAN CZ5455000000009000010381 vedený u Raiffeisenbank, a.s. 12.5.2008 - 6.6.2008
Mimořádná valná hromada společnosti Volksbank CZ, a.s. se usnesla na zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií předem určeným zájemcem peněžitým vkladem takto: a) Důvody navrhovaného zvýšení základního kapitálu: Z důvodů plánovaného silného nárůstu poskytnutých úvěrů Volksbank CZ, a.s. a dodržení zákonných podmínek pro kapitálovou přiměřenost ve výši 8% (ke dni 31.8.2007 činila míra vlastních prostředků Volksbank CZ, a.s. 9,94%) je zvýšení kapitálu žádoucí. b) Způsob a rozsah tohoto zvýšení, navrhovaný druh, podoba, forma a počet akcií, pokud mají být vydány nové akcie společnosti, jmenovité hodnoty nových akcií: Zvýšení základního kapitálu společnosti Volksbank CZ, a.s. z 1.325.400.000, Kč o částku ve výši 357.400.000, Kč na 1.682.800.000, Kč bude vytvořeno upsáním nových akcií společnosti Volksbank CZ, a.s. peněžitými vklady, kdy upisované akcie budou mít násled ující náležitosti : Zvýšení základního kapitálu společnosti Volksbank CZ, a.s. upisováním akcií nad částku jeho navrhovaného zvýšení je nepřípustné. počet kusů akcií: 54.992 druh akcií: kmenové akcie, neregistrovaná jmenovitá hodnota akcie: 5.000, Kč (slovy pět tisíc korun českých) forma akcie: na jméno podoba akcie: zaknihovaná počet kusů akcií: 16.488 druh akcií: prioritní akcie, neregistrovaná jmenovitá hodnota akcie: 5.000, Kč (slovy pět tisíc korun českých) forma akcie: na jméno podoba akcie: zaknihovaná S nově upsanými akciemi jsou spojena stejná práva, jako s akciemi dříve upsanými. c) Navrhovaná výše emisního kursu nově upsaných akcií: Navrhovaná výše emisního kurzu činí 310% jmenovité hodnoty akcie, tj. emisní kurz jedné akcie činí 15.500, Kč (slovy: patnáct tisíc pět set korun českých). d) Lhůta a místo pro upisování nových akcií: Všechny nové akcie společnosti Volksbank CZ, a.s. budou nabídnuty předem určenému zájemci k úpisu za podmínky, že se všichni akcionáři nejpozději před rozhodováním o tomto bodu programu vzdají svého přednostního práva ve smyslu § 204a zákona č. 513/1991 S b. v platném znění, tj. každý akcionář společnosti Volksbank CZ, a.s. se vzdá přednostního práva upsat část nových akcií společnosti Volksbank CZ, a.s. upisovaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti Volksbank CZ, a.s. v rozsahu jeho podílu na zák ladním kapitálu společnosti Volksbank CZ, a.s. Všechny nové akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, a to stávajícímu většinovému akcionáři, společnosti Volksbank International AG se sídlem Peregringasse 3, 1090 Wien, Rakouská republika. Všechny nové akcie budou ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku upsány na základě písemné smlouvy o upsání akcií. Představenstvo společnosti Volksbank CZ, a.s. je pověřeno do pěti dnů od konání mimořádné valné hromady podat návrh na zápis záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti je pověřeno do pěti dnů od podání tohoto návrhu předložit předem určenému zájemci návrh písemné smlouvy o upsání akcií. Předem určený zájemce upíše akcie na základě smlouvy uzavřené s Volksbank CZ, a.s., a to ve lhůtě čtrnáct dní od doručení návrhu této smlouvy. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku podle § 203 odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb., tj. je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí příslušného soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro úpis nových akcií je sídlo společnosti Volksbank CZ, a.s., Praha 2, Lazarská 8. e) Účet u banky a lhůta pro splacení emisního kurzu: Emisní kurz bude povinen předem určený zájemce uhradit do třiceti dní od doručení akceptovaného (podepsaného) návrhu smlouvy o úpisu společnosti Volksbank CZ, a.s., tj. od úpisu nově upsaných akcií. Emisní kurz je povinen předem určený zájemce v plné výši splatit na účet společnosti číslo 9000010381/5500, IBAN CZ5455000000009000010381 vedený u Raiffeisenbank a.s. 9.11.2007 - 20.11.2007
Mimořádná valná hromada společnosti Volksbank CZ,a.s. se usnesla na zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií předem určeným zájemcem peněžitým vkladem takto: a) Důvody navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Z důvodu plánovaného silného nárůstu poskytnutých úvěrů Volksbank CZ,a.s. a dodržení zákonných podmínek pro kapitálovou přiměřenost ve výši 8% (ke dni 31.12.2006 činila míra vlastních prostředků Volksbank CZ,a.s. 11,46%) je zvýšení kapitálu žádoucí. b) Způsob a rozsah tohoto zvýšení, navrhovaný druh, podoba, forma a počet akcií, pokud mají být vydány nové akcie společnosti, jmenovité hodnoty nových akcií: Zvýšení základního kapitálu společnosti Volksbank CZ,a.s. z 1.144.700.000,-Kč o částku ve výši 180.700.000,-Kč na 1.325.400.000.,-Kč bude vytvořeno upsáním nových akcií společnosti Volksbank CZ,a.s. peněžitými vklady, kdy upisované akcie budou mít následu jící náležitosti: Zvýšení základního kapitálu společnosti Volksbank CZ,a.s. upisováním akcií nad částku jeho navrhovaného zvýšení je nepřípustné. počet kusů akcií: 27.804 druh akcií: kmenové akcie, neregistrovaná jmenovitá hodnota akcie: 5.000,-Kč (slovy pět tisíc korun českých) forma akcie: na jméno podoba akcie: zaknihovaná počet kusů akcií: 8.336 druh akcií: prioritní akcie, neregistrovaná jmenovitá hodnota akcie: 5000,-Kč (slovy pět tisíc korun českých) forma akcie: na jméno podoba akcie: zaknihovaná S nově upsanými akciemi jsou spojena stejná práva, jako s akciemi dříve upsanými. c)Navrhovaná výše emisního kurzu nově upsaných akciií: Navrhovaná výše emisního kurzu činí 310% jmenovité hodnoty akcie, tj. emisní kurz jedné akcie činí 15.500,-Kč (slovy: patnáct tisíc pět set korun českých). d) Lhůta a místo pro upisování nových akcií: Všechny nové akcie společnosti Volksbank CZ.a.s. budou nabídnuty předem určenému zájemci k úpisu za podmínky, že se všichni akcionáři nejpozději před rozhodováním o tomto bodu programu vzdají svého přednostního práva ve smyslu §204a zákona č. 513/1991Sb. v platném znění, tj. každý akcionář společnosti Volksbank CZ,a.s. se vzdá přednostního práva upsat část nových akcií společnosti Volksbank CZ,a.s.upisovaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti Volksbank CZ,a.s. v rozsahu jeho podílu na základním k apitálu společnosti Volksbank CZ,a.s. Všechny nové akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, a to stávajícímu většinovému akcionáři, společnosti Volksbank International AG se sídlem Peregringasse 3, 1090 Wien, Rakouská republika. Všechny nové akcie budou ve smylu §204a odst.5 obchodního zákoníku upsány na základě písemné smlouvy o upsání akcií. Představenstvo společnosti Volksbank CZ,a.s. je pověřeno do 5 dnů od konání mimořádné valné hromady podat návrh na zápis záměru zvýšit zák ladní kapitál do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti je pověřeno do 5 dnů od podání tohoto návrhu předložit předem určenému zájemci návrh písemné smlouvy o upsání akcií. Předem určený zájemce upíše akcie na základě smlouvy uzavřené s Volksban k CZ,a.s., a to ve lhůtě 14 dní od doručení návrhu této smlouvy. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku podle §203 odst.4 zákona č.513/1991Sb., tj. je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí příslušného soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kap itálu do obchodního rejstříku. Místem pro úpis nových akcií je sídlo společnosti Volksbank CZ,a.s. Praha 2, Lazaretská 8. e) Účet u banky a lhůta pro splacení emisního kurzu: Emisní kurz bude povinen předem určený zájemce uhradit do třiceti dní od doručení akceptovaného (podepsaného) návrhu smlouvy o úpisu společnosti Volksbank CZ,a.s., tj. od úpisu nově upsaných akcií. Emisní kurz je povinen předem určený zájemce v plné výši splatit na účet společnosti číslo 9000010381/5500, IBAN CZ 5455000000009000010381 vedený u Raiffeisenbank a.s. 21.2.2007 - 16.3.2007
Mimořádná valná hromada společnosti Volksbank CZ, a.s. se usnesla na zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií předem určeným zájemcem peněžitým vkladem takto : a) Dúvody navrhovaného zvýšení základního kapitálu: Z důvodů silného nárůstu poskytnutých ůvěrů Volksbank CZ, a.s. a dodržení zákonných podmínek pro kapitálovou přiměřenost ve výši 8% (ke dni 30.6.2006 dosahoval ukazatel kapitálové přiměřenosti Volksbank CZ, a.s. hodnoty 10,52%) je zvýšení kapitálu žádoucí . b) Způsob a rozsah tohoto zvýšení, navrhovaný druh, podoba, forma a počet akcií, pokud mají být vydány nové akcie společnosti, jmenovité hodnoty nových akcií : Zvýšení základního kapitálu společnosti Volksbank CZ, a.s. o částku ve výši 183.800.000,-- Kč (slovy sto osmdesát tři milionů osm set tisíc korun českých), tj. z částky 960.900.000,-- Kč na částku 1.144.700.000,-- Kč. Zvýšení základního kapitálu společnosti Volksbank CZ, a.s. upisováním akcií nad částku jeho navrhovaného zvýšení je nepřípustné. Zvýšení bude provedeno upsáním nových akcií společnosti Volksbank CZ, a.s. kdy upisované akcie budou mít následující náležitosti : počet kusů akcií - 28.281, druh akcií - kmenová akcie, nekótovaná, jmenovitá hodnota akcie - 5.000,-- Kč (slovy pět tisíc korun českých), forma akcie - na jméno, podoba akcie - zaknihovaná počet kusů akcií - 8.479, druh akcií - prioritní akcie, nekótovaná, jmenovitá hodnota akcie - 5.000,-- Kč (slovy pět tisíc korun českých), forma akcie - na jméno, podoba akcie - zaknihovaná S nově upsanými akciemi jsou spojena stejná práva jako s akciemi dříve upsanými. c) Navrhovaná výše emisního kurzu nově upsaných akcií : Navrhovaná výše emisního kurzu činí 310 % jmenovité hodnoty akcie, tj. emisní kurz jedné akcie činí 15.500,-- Kč (slovy: patnáct tisíc pět set korun českých). d) Lhůta a místo pro upisování nových akcií : Všechny nové akcie společnosti Volksbank CZ, a.s. budou nabídnuty předem určenému zájemci k úpisu za podmínky, že se všichni akcionáři nejpozději před rozhodováním o tomto bodu programu vzdají svého přednostního práva ve smyslu § 204a zákona č. 513/1991 S b. v platném znění, tj. každý akcionář společnosti Volksbank CZ, a.s. se vzdá přednostního práva upsat část nových akcií společnosti Volksbank CZ, a.s. upisovaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti Volksbank CZ, a.s. v rozsahu jeho podílu na zákl adním kapitálu společnosti Volksbank CZ, a.s. Všechny nové akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, a to stávajícímu většinovému akcionáři, společnosti Volksbank International AG se sídlem Peregringasse 3, 1090 Wien, Rakouská republika. Všechny nové akcie budou ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku upsány na základě písemné smlouvy o upsání akcií. Představenstvo společnosti Volksbank CZ, a.s. je pověřeno do pěti dnů od konání mimořádné valné hromady podat návrh na zápis záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti je pověřeno do pěti dnů od podání tohoto návrhu předložit určenému zájemci návrh písemné smlouvy o upsání akcií. Předem určený zájemce upíše akcie na základě smlouvy uzavře né s Volksbank CZ, a.s. a to ve lhůtě čtrnáct dní od doručení návrhu této smlouvy. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku podle § 203 odst.4 zákona č. 513/1991 Sb., tj. je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí příslušné ho soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro úpis nových akcií je sídlo společnosti Volksbank CZ, a.s. Praha 2, Lazarská 8. e) Účet u banky a lhůta pro splacení emisního kurzu : Emisní kurz bude povinen předem určený zájemce uhradit do třiceti dní od doručení akceptovaného (podepsaného) návrhu smlouvy o úpisu společnosti Volksbank CZ, a.s. tj. úpisu nově upsaných akcií. Emisní kurz je povinen předem určený zájemce v plné výši sp latit na účet společnosti číslo 9000010381/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s. 12.10.2006 - 13.11.2006
Řádná valná hromada společnosti Volksbank CZ, a.s. se usnesla na zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií předem určeným zájemcem peněžitým vkladem takto: a) Důvody navrhovaného zvýšení základního kapitálu: Z důvodů silného nárůstu poskytnutých úvěrů Volksbank CZ, a.s. a dodržení zákonných podmínek pro kapitálovou přiměřenost ve výši 8% (ke dni 28.02.2006 dosahoval ukazatel kapitálové přiměřenosti Volksbank CZ, a.s. hodnoty 9,50%) je zvýšení kapitálu žá doucí. b) Způsob a rozsah tohoto zvýšení, navrhovaný druh, podoba, forma a počet akcií, pokud mají být vydány nové akcie společnosti, jmenovité hodnoty nových akcií: Zvýšení základního kapitálu společnosti Volksbank CZ, a.s. o částku ve výši 142.300.000,-- Kč (slovy sto čtyřicet dva milionů tři sta tisíc korun českých), tj. z částky 818.600.000,-- Kč na částku 960.900.000,-- Kč. Zvýšení základního kapitálu společnosti Volksbank CZ, a.s. upisováním akcií nad částku jeho navrhovaného zvýšení je nepřípustné. Zvýšení bude provedeno upsáním nových akcií společnosti Volksbank CZ, a.s. kdy upisované akcie budou mít následující náležitosti: počet kusů akcií - 21.895 druh akcií - kmenová akcie, nekótovaná jmenovitá hodnota akcie - 5.000,-- Kč (slovy pět tisíc korun českých) forma akcie - na jméno podoba akcie - zaknihovaná počet kusů akcií - 6.565 druh akcií - prioritní akcie, nekótovaná jmenovitá hodnota akcie - 5.000,-- Kč (slovy pět tisíc korun českých) forma akcie - na jméno podoba akcie - zaknihovaná S nově upsanými akciemi jsou spojena stejná práva, jako s akciemi dříve upsanými. c) Navrhovaná výše emisního kursu nově upsaných akcií: Navrhovaná výše emisního kurzu činí 300% jmenovité hodnoty akcie, tj. emisní kurz jedné akcie činí 15.000,-- Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých). d) Lhůta a místo pro upisování nových akcií: Všechny nové akcie společnosti Volksbank CZ, a.s. budou nabídnuty předem určenému zájemci k úpisu za podmínky, že se všichni akcionáři nejpozději před rozhodováním o tomto bodu programu vzdají svého přednostního práva ve smyslu § 204a zákona č. 513/19 91 Sb. v platném znění, tj. každý akcionář společnosti Volksbank CZ, a.s. se vzdá přednostního práva upsat část nových akcií společnosti Volksbank CZ, a.s. upisovaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti Volksbank CZ, a.s. v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti Volksbank CZ, a.s. Všechny nové akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, a to stávajícímu většinovému akcionáři, společnosti Volksbank International Aktiengesellschaft se sídlem Peregringasse 3, 1090 Wien, Rakouská republika. Všechny nové akcie budou ve smyslu usta novení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku upsány na základě písemné smlouvy o upsání akcií. Představenstvo společnosti Volksbank CZ, a.s. je pověřeno do pěti dnů od konání řádné valné hromady podat návrh na zápis záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti je pověřeno do pěti dnů od podání tohoto návrhu předložit předem určenému zájemci návrh písemné smlouvy o upsání akcií. Předem určený zájemce upíše akcie na základě smlouvy, uzavřené s Volksbank CZ, a.s., a to ve lhůtě čtrnáct dní od doručení návrhu této smlouvy. Upisování akcií bude vázáno na rozva zovací podmínku podle § 203 odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb., tj. je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí příslušného soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro úpis nových akcií je sídlo společnosti Volksbank CZ, a.s., Brno, Heršpická 5, PSČ 658 26. e) Účet u banky a lhůta pro splacení emisního kurzu: Emisní kurz bude povinen předem určený zájemce uhradit do třiceti dní od doručení akceptovaného (podepsaného) návrhu smlouvy o úpisu společnosti Volksbank CZ, a.s., tj. od úpisu nově upsaných akcií. Emisní kurz je povinen předem určený zájemce v plné výši splatit na účet společnosti číslo 9000010293/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s. 28.4.2006 - 1.7.2006
Usnesení mimořádné valné hromady Volksbank CZ, a.s. ze dne 6.12.2004 o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií předem určeným zájemcem peněžitým vkladem takto: a) Důvody navrhovaného zvýšení základního kapitálu: Z důvodu silného nárůstu poskytnutých úvěrů Volksbank CZ, a.s. a dodržení zákonných podmínek pro kapitálovou přiměřenost ve výši 8% (ke dni 30.09.2004 činila míra vlastních prostředků Volksbank CZ, a.s. 9,14%) je zvýšení kapitálu žádoucí. b) Způsob a rozsah tohoto zvýšení, navrhovaný druh, podoba, forma a počet akcií, pokud mají být vydány nové akcie společnosti, jmenovité hodnoty nových akcií: Zvýšení základního kapitálu společnosti Volksbank CZ, a.s. o částku ve výši 68.600.000,- Kč (slovy: šedesát osm milionů šest set tisíc korun českých), tj. z částky 750.000.000,- Kč na částku 818.600.000,- Kč. Zvýšení základního kapitálu společnosti Volksbank CZ, a.s. upisováním akcií nad částku jeho navrhovaného zvýšení je nepřípustné. Zvýšení bude provedeno upsáním nových akcií společnosti Volksbank CZ, a.s. kdy upisované akcie budou mít následující náležitosti: počet kusů akcií - 10.555 druh akcií - kmenové akcie, neregistrované jmenovitá hodnota akcie - 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) forma akcie - na jméno podoba akcie - zaknihovaná počet kusů akcií - 3.165 druh akcií - prioritní akcie, neregistrované jmenovitá hodnota akcie - 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) forma akcie - na jméno podoba akcie - zaknihovaná S nově upsanými akciemi jsou spojena stejná práva, jako s akciemi dříve upsanými. c) Navrhovaná výše emisního kursu nově upsaných akcií: Navrhovaná výše emisního kursu činí 270% jmenovité hodnoty akcie, tj. emisní kurs jedné akcie činí 13.500,- Kč (slovy: třináct tisíc pět set korun českých). d) Lhůta a místo pro upisování nových akcií: Všechny nové akcie společnosti Volksbank CZ, a.s. budou nabídnuty předem určenému zájemci k úpisu za podmínky, že se všichni akcionáři nejpozději před rozhodováním o tomto bodu programu vzdají svého přednostního práva ve smyslu § 204a zákona č. 513/1991 S b. v platném znění, tj. každý akcionář společnosti Volksbank CZ, a.s. se vzdá přednostního práva upsat část nových akcií společnosti Volksbank CZ, a.s. upisovaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti Volksbank CZ, a.s. v rozsahu jeho podílu na zákl adním kapitálu společnosti Volksbank CZ, a.s. Všechny nové akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, a to stávajícímu většinovému akcionáři, společnosti Volksbank International Aktiengesellschaft se sídlem Peregringasse 3, 1090 Wien, Rakouská republi ka. Všechny nové akcie budou ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku upsány na základě písemné smlouvy o upsání akcií. Představenstvo společnosti Volksbank CZ, a.s. je pověřeno do pěti dnů od konání valné hromady podat návrh na zápis záměru zvý šit základní kapitál do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti je pověřeno do pěti dnů od podání tohoto návrhu předložit předem určenému zájemci návrh písemné smlouvy o upsání akcií. Předem určený zájemce upíše akcie na základě smlouvy, uzavřené s Volksbank CZ, a.s., a to ve lhůtě čtrnáct dní od doručení návrhu této smlouvy. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku podle § 203 odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb., tj. je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí příslušné ho soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro úpis nových akcií je sídlo společnosti Volksbank CZ, a.s., Brno, Heršpická 5, PSČ 658 26. e) Účet u banky a lhůta pro splacení emisního kursu: Emisní kurs bude povinen předem určený zájemce uhradit do třiceti dnů od doručení akceptovaného (podepsaného) návrhu smlouvy o úpisu společnosti Volksbank CZ, a.s., tj. od úpisu nově upsaných akcií. Emisní kurs je povinen předem určený zájemce v plné výši splatit na účet společnosti číslo 1054002735/5500, vedený u Raiffeisen Bank a.s. 27.5.2005 - 16.6.2005
Zapisuje se rozhodnutí valné hromady ze dne 15.6.2001: Základní kapitál společnosti Volksbank CZ, a.s. se zvyšuje o částku 100.000.000,- Kč (slovy sto milionů korun českých) z dosavadních 650.000.000,- Kč (slovy šest set padesát milionů korun českých) na nových 750.000.000,- Kč (slovy sedm set padesát milionů korun českých) upsáním nových akcií dle ustanovení § 203 obchodního zákoníku. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 20.8.2001 - 10.5.2002
Vydává se 4.600 ks prioritních akcií na jméno o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč na jednu akcii a 15.400 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč na jednu akcii. Akcie budou vydány v zaknihované podobě. Emisní kurz se stanoví ve výši 200 % nominální hodnoty akcie. 20.8.2001 - 10.5.2002
Přednostní právo k úpisu nových akcií lze vykonat v sídle společnosti Brno, Heršpická 5 ve lhůtě 60 dní ode dne právní moci usnesení obchodního rejstříku a zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Počátek běhu této lhůty bude akcionářům oznámen faxem a elektronickou cestou e-mailem. Na jednu novou kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč připadá podíl 6,49 dosavadních kmenových akcií o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč a na jednu novou prioritní akcii o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč připadá podíl 6,52 dosavadních prioritních akcií o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč, přičemž lze upisovat pouze celé akcie. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy mohlo být toto právo vykonáno poprvé. 20.8.2001 - 10.5.2002
Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou nabídnuty zájemcům určeným představenstvem společnosti. Upisovat nové akcie bez využití přednostního práva je možné v sídle společnosti v Brně, Heršpická 5 a to ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy skončí lhůta pro úpis s využitím přednostního práva. Emisní kurz se stanoví ve výši 200 % nominální hodnoty. 20.8.2001 - 10.5.2002
Emisní kurz upsaných akcií je upisovatel povinen splatit v plné výši na bankovní účet společnosti vedený u 9000000378/6800 do 60 dnů od právní moci usnesení, kterým bude rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku. 20.8.2001 - 10.5.2002
Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady dne 4.9.1998. 17.9.1998 - 1.5.2009
Zapisuje se smlouva o prodeji organizační složky Österreichische Volksbanken AG, pobočka Brno, Radnická 11, IČO 49 46 76 62, zapsané v oddílu B, vložce 1256 Krajského obchodního soudu v Brně ze dne 31.12.1996. 10.6.1998 - 1.8.2014
Poznamenává se rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 22.9.1997 p záměru zvýšit základní jmění: 14.10.1997 - 12.2.1998
Jediný akcionář ve funkci valné hromady rozhodl dne 22.9.1997 o zvýšení základního jmění z 500.000.000,- Kč (pětsetmilionůkorun českých) o 150.000.000,- Kč (jednostopadesátmilionůkorun českých) na celkem 650.000.000,- Kč (šestsetpadesátmilionůkorun českých). Zvýšení bude provedeno úpisem 30.000 ks prioritních akcií na jméno o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč (pět tisíc korun). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. 14.10.1997 - 12.2.1998
Přednostní právo k úpisů nových akcií má dosavadní jediný akcionář, který upíše všechny nové akcie. S využitím přednostního práva lze tedy upsat nové prioritní akcie na jméno v nominální hodnotě 5.000,- Kč v zaknihované podobě, přičemž emisní kurs akcií je roven nominální hodnotě. Přednostní právo k úpisu nových akcií lze vykonat v sídle společnosti Brno, Heršpická 5 ode dne 1.11.1997 do 16.11.1997. Na tři dosavadní akcie společnosti o nominální hodnotě 5.000,- Kč lze upsat jednu novou akcii o nominální hodnotě 5.000,- Kč. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy může být právo vykonáno poprvé, tj. 1.11.1997. 14.10.1997 - 12.2.1998
Akcie, které by nebyly upsány s využitím přednostního práva, bu- dou nabídnuty zájemcům vybraným představenstvem Volksbank a.s. Upisování akcií bez využití přednostního práva se bude konat v sídle společnosti Brno, Heršpická 5, přičemž emisní kurs bude roven nominální hodnotě akcií a lhůta pro upisování počne běžet 17.11.1997 a potrvá 15 dnů. Upisovatel je povinen splatit celou nominální hodnotu akcií do 15 dnů ode dne upsání na účet společnosti číslo 692 0016 90 06/0700 u České národní banky. 14.10.1997 - 12.2.1998
Byly předloženy stanovy ve znění přijatém rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 22.9.1997. 14.10.1997 - 1.6.2011
Obchodní společnost Volksbank a.s. se sídlem Brno, Radnická 11, IČ:25083325 se v y m a z á v á z obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Praze a vložka č.4353 v oddílu B s e u z a v í r á . Právní důvod: změna sídla - společnost je nadále zapsána v obchodním rejstříku Krajského obchodního soudu v Brně, v odd. B, vložka č. 2351. 7.7.1997 - 1.8.2014
Ostatní skutečnosti: Obchodní společnost Volksbank a.s. byla zapsána v obchodním rejstříku Krajského obchodního soudu v Praze ke dni 31.10.1996 pod Rg B 4353. Usnesením ze dne 31.12.1996 bylo zapsáno nové sídlo společnosti a usnesením z téhož dne byla přenesena příslušnost na Krajský obchodní soud v Brně. 28.5.1997 - 1.8.2014
Základní jmění ve výši 500 000 000,- Kč splaceno. 1.1.1997 - 12.2.1998
Zapisuje se úmysl zvýšit základní jmění z Kč 1 000 000,- (jeden milion) o Kč 499 000 000,- (čtyřistadevadesátdevět milionů) na celkem Kč 500 000 000,- (pětsetmilionů), přičemž bude rozděleno na 100 000 (sto tisíc) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 5 000,- (pět tisíc) a bude splaceno jednorázově jedinným akcionářem společnosti na účet u Österreichische Volksbanken AG, Filiale Brno, vkladem v hotovosti nejpozději do zápisu tohoto zvýšení do obchodního rejstříku. Všechny akcie společnosti budou vydány v zaknihované podobě u příslušného střediska cenných papírů. 30.12.1996 - 12.2.1998
Základní jmění ve výši 1 000 000,- Kč splaceno. 31.10.1996 - 1.1.1997

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 25083325
Firma: Sberbank CZ, a.s. v likvidaci
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 5
Počet zaměstnanců: 200 - 249 zaměstnanců
Institucionální sektor: Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 31. 10. 1996

Kontakty na Sberbank CZ, a.s. v likvidaci IČO: 25083325

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: U Trezorky 921/2, Praha 15800, Česká republika 2.2.2016
Sídlo: Na Pankráci 1724/129, Praha 4 14000, Česká republika 1.5.2009 - 2.2.2016
Sídlo: Lazarská 8, Praha 2 12000, Česká republika 1.7.2006 - 1.5.2009
Sídlo: Heršpická 5, Brno 65826, Česká republika 14.10.1997 - 1.7.2006
Sídlo: Radnická 11, Brno 60200, Česká republika 1.1.1997 - 14.10.1997
Sídlo: Václavské nám. 1/846, Praha 1 11000, Česká republika 31.10.1996 - 1.1.1997

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: U Trezorky 921/2, Praha 15800

Obory činností Sberbank CZ, a.s. v likvidaci IČO: 25083325

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
bankovní obchody a finanční služby všeho druhu dle § 1 odst. 1 písm. a), b) a § 1 odst. 3 písm. a)-o) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, které jsou uvedeny v povolení působit jako banka vydaném dle shora uvedeného zákona. 8.9.2005
příjem vkladů od veřejnosti 1.1.1997 - 8.9.2005
poskytování úvěrů 1.1.1997 - 8.9.2005
investování do cenných papírů na vlastní účet 1.1.1997 - 8.9.2005
finanční pronájem (leasing) 1.1.1997 - 8.9.2005
platební styk a zúčtování 1.1.1997 - 8.9.2005
vydávání platebních prostředků, např. kreditních karet, cestovních šeků 1.1.1997 - 8.9.2005
poskytování záruk 1.1.1997 - 8.9.2005
otvírání akreditivů 1.1.1997 - 8.9.2005
obstarávání inkasa 1.1.1997 - 8.9.2005
obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta - s devizovými hodnotami ( s výjimkou obchodování se zahraničními cennými papíry) - v oblasti termínovaných obchodů (futures) s opcí (option), včetně kursových a úrokových obchodů - s převoditelnými cennými papíry 1.1.1997 - 8.9.2005
účast na vydávání akcií a poskytování souvisejících služeb 1.1.1997 - 8.9.2005
finanční makléřství 1.1.1997 - 8.9.2005
poskytování porad ve věcech podnikání 1.1.1997 - 8.9.2005
obhospodařování cenných papírů klienta na jeho účet včetně poradenství (portfolio management) 1.1.1997 - 8.9.2005
uložení a správa cenných papírů nebo jiných hodnot 1.1.1997 - 8.9.2005
výkon funkce depozitáře investičního fondu 1.1.1997 - 8.9.2005
směnárenská činnost (nákup devizových prostředků) 1.1.1997 - 8.9.2005
poskytování bankovních informací 1.1.1997 - 8.9.2005
pronájem bezpečnostních schránek 1.1.1997 - 8.9.2005
Průzkum trhu. 31.10.1996 - 1.1.1997

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Ostatní peněžní zprostředkování

Vedení firmy Sberbank CZ, a.s. v likvidaci IČO: 25083325

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Jméno Mgr. Dušan Baran MBA
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 21.9.2022 do 6.2.2023
Adresa Nad Jenerálkou 768/13, 16000 Praha
Jméno Ing. Jindřich Horníček
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 21.9.2022 do 6.2.2023
Adresa Medkova 646/14, 14900 Praha
Jméno Ing. Jindřich Horníček
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 16.7.2020 do 21.9.2022
Adresa Medkova 646/14, 14900 Praha
Jméno Mgr. Dušan Baran MBA
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 1.9.2020 do 21.9.2022
Adresa Nad Jenerálkou 768/13, 16000 Praha
Jméno András Kaliszky
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 10.7.2021 do 21.9.2022
Adresa Hűvösvölgyi út 157/B , 1021 Budapešť
Jméno Marijana Vasilescu MBA
Funkce Předseda představenstva
Ve funkci od 21.9.2021 do 21.9.2022
Adresa Dorohoi 8, BI E19, Ap 16, sector 4 , 1685 Bukurešť
Jméno Daniel Krumpolc
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 10.7.2021 do 1.3.2022
Adresa Na Císařce 3222/14, 15000 Praha
Jméno András Kaliszky
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 26.6.2018 do 10.7.2021
Adresa Huvosvolgyi str. 157/b , 1021 Budapešť
Jméno Daniel Krumpolc
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 26.6.2018 do 10.7.2021
Adresa Na Císařce 3222/14, 15000 Praha
Jméno Edin Karabeg
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 18.4.2018 do 9.4.2021
Adresa Seidengasse 33-35/10 , Vídeň
Jméno Dušan Baran
Funkce Místopředseda představenstva
Ve funkci od 30.5.2018 do 31.8.2020
Adresa Nad Jenerálkou 768/13, 16000 Praha
Jméno Jindřich Horníček
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 22.8.2017 do 16.7.2020
Adresa Medkova 646/14, 14900 Praha
Jméno Jiří Antoš
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 1.11.2016 do 2.3.2019
Adresa B. Němcové 1396, 38801 Blatná
Jméno Dušan Baran
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 11.9.2017 do 30.5.2018
Adresa Nad Jenerálkou 768/13, 16000 Praha
Jméno Karel Soukeník
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 25.1.2017 do 18.4.2018
Adresa Starosuchdolská 61/11, 16500 Praha
Jméno Vladimír Šolc
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 25.1.2017 do 9.2.2018
Adresa Fráni Šrámka 2225/8, 15000 Praha
Jméno Jindřich Horníček
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 11.5.2016 do 22.8.2017
Adresa Medkova 646/14, 14900 Praha
Jméno Miroslav Lukáč
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 11.5.2016 do 12.7.2017
Adresa M.Schneidera Trnavského 1292/11 , Bratislava - Dúbravka
Jméno Karel Soukeník
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 1.11.2016 do 25.1.2017
Adresa Starosuchdolská 61/11, 16500 Praha
Jméno Vladimír Šolc
Funkce Předseda představenstva
Ve funkci od 1.11.2016 do 25.1.2017
Adresa Fráni Šrámka 2225/8, 15000 Praha
Jméno Vladimír Šolc
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 3.9.2013 do 1.11.2016
Adresa Fráni Šrámka 2225/8, 15000 Praha
Jméno Karel Soukeník
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 1.11.2013 do 1.11.2016
Adresa Starosuchdolská 61/11, 16500 Praha
Jméno Jiří Antoš
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 24.8.2016 do 1.11.2016
Adresa B. Němcové 1396, 38801 Blatná
Jméno Jiří Antoš
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 1.11.2013 do 24.8.2016
Adresa B. Němcové 1396, 38801 Blatná
Jméno Ing. Miroslav Lukáč
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 12.12.2014 do 11.5.2016
Adresa M.Schneidera Trnavského 1292/11 , Bratislava - Dúbravka
Jméno Ing. Jindřich Horníček
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 5.2.2016 do 11.5.2016
Adresa Medkova 646/14, 14900 Praha
Jméno Martin Muránsky
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 1.11.2013 do 5.2.2016
Adresa Šumavská 1094/3, 12000 Praha
Jméno Frank Guthan
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 30.3.2012 do 12.12.2014
Adresa Mánesova 1133/47, 12000 Praha 2
Jméno Ing. Pavol Komzala
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 21.10.2010 do 1.11.2013
Adresa , Chorvátsky Grob, Lúčna 15, 90025
Jméno Jiří Antoš
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 3.9.2013 do 1.11.2013
Adresa B. Němcové 1396, 38801 Blatná
Jméno Andreas Vögerl
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 26.7.2010 do 3.9.2013
Adresa 273, 37001 Litvínovice
Jméno Ing. Libor Holub
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 30.3.2012 do 3.9.2013
Adresa 154, 58821 Kozlov
Jméno Ing. Libor Holub
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 21.10.2010 do 30.3.2012
Adresa 154, 58821 Kozlov
Jméno Frank Guthan
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 21.10.2010 do 30.3.2012
Adresa Mánesova 1133/47, 12000 Praha 2
Jméno Frank Guthan
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 1.5.2009 do 21.10.2010
Adresa , Berlin, Nestorstrasse 3, 10711
Jméno Gernot Daumann
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 1.5.2009 do 21.10.2010
Adresa , Maisach, Ot Malchin, Hufschmiedstrasse 22, 82216
Jméno Ing. Libor Holub
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 26.7.2010 do 21.10.2010
Adresa 154, 58821 Kozlov
Jméno Ing. Libor Holub
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 29.12.2008 do 26.7.2010
Adresa 154, 58821 Kozlov
Jméno Johann Lurf
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 1.5.2009 do 26.7.2010
Adresa Adamcova 1209/7, 63500 Brno
Jméno Johann Lurf
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 29.12.2008 do 1.5.2009
Adresa Adamcova 1209/7, 63500 Brno
Jméno Ing. Tomáš Kořínek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 27.2.2006 do 29.12.2008
Adresa Zdenky Nyplové 854, 15000 Praha 5
Jméno Ing. Václav Vitha
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 7.7.2008 do 29.12.2008
Adresa U Ladronky 1117/38, 16900 Praha 6
Jméno Johann Lurf
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 20.8.2008 do 29.12.2008
Adresa Adamcova 1209/7, 63500 Brno
Jméno Johann Lurf
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 25.9.2007 do 20.8.2008
Adresa Adamcova 1209/7, 63500 Brno
Jméno Ing. Václav Vitha
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 24.11.2005 do 7.7.2008
Adresa U Ladronky 1117/38, 16900 Praha 6
Jméno Johann Lurf
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 2.3.2005 do 25.9.2007
Adresa Lužická 3, 61600 Brno
Jméno Dr. Wolfgang Mayer
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 27.5.2005 do 27.2.2006
Adresa , Stubenbastei 1, A-1010 Vídeň
Jméno Václav Vitha
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 25.9.2003 do 24.11.2005
Adresa U Ladronky 1117/38, 16900 Praha 6
Jméno Johann Lurf nar. 11.8.1958
Funkce Předseda představenstva
Ve funkci od 28.12.2002 do 16.6.2005
Adresa Lužická 3, 61600 Brno
Jméno Dieter Fennel
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 25.9.2003 do 27.5.2005
Adresa , Schillerstr. 6A, 92224 Amberg, Spolková republíka Německo, bytem v ČR: Jakubské náměstí 4, 602 00 Brno
Jméno Herbert Skok
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 30.4.2002 do 25.9.2003
Adresa , A-2332 Deutsch-Wagram, Belegardegasse 18
Jméno Václav Vitha
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 6.5.2002 do 25.9.2003
Adresa Předvoje 30, 16200 Praha 6
Jméno Johann Lurf nar. 11.8.1958
Funkce Předseda představenstva
Ve funkci od 2.6.1999 do 28.12.2002
Adresa Jakubské nám. 4, 60200 Brno
Jméno Mag. Martin Heilinger
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 4.4.2000 do 6.5.2002
Adresa , 1030 Vídeň, Keinergasse 15/3
Jméno Herbert Skok
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 12.2.1999 do 30.4.2002
Adresa , A-2332 Deutsch-Wagram, Belegardegasse 18
Jméno Karl Schinagl nar. 16.1.1957
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 12.2.1998 do 4.4.2000
Adresa Panská 20, 60200 Brno
Jméno Johann Lurf nar. 11.8.1958
Funkce Předseda představenstva
Ve funkci od 12.2.1998 do 2.6.1999
Adresa Panská 20, 60200 Brno
Jméno Mag. Peter Sekot nar. 4.6.1958
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 12.2.1998 do 12.2.1999
Adresa Sibiřská 20, 62100 Brno
Jméno Johan Lurf nar. 11.8.1958
Funkce Předseda představenstva
Ve funkci od 1.1.1997 do 12.2.1998
Adresa 365, 66402 Ochoz u Brna
Jméno Karl Schinagl nar. 16.1.1957
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 1.1.1997 do 12.2.1998
Adresa 365, 66402 Ochoz u Brna
Jméno Mag. Peter Sekot nar. 4.6.1958
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 1.1.1997 do 12.2.1998
Adresa 365, 66402 Ochoz u Brna
Jméno Mgr. Aleš Vymazal
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 31.10.1996 do 1.1.1997
Adresa Merhautova 53a, Brno
Jméno JUDr. Tomáš Jindra
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 31.10.1996 do 1.1.1997
Adresa Pod dálnicí 6, Praha 4
Jméno Johan Staudigl nar. 20.5.1950
Funkce Předseda představenstva
Ve funkci od 31.10.1996 do 1.1.1997
Adresa Prokofjevova 13, Brno

Vlastníci firmy Sberbank CZ, a.s. v likvidaci IČO: 25083325

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
Základní kapitál 2 805 990 000 Kč 100% 18.4.2014
Základní kapitál 2 005 380 000 Kč 100% 6.6.2008 - 18.4.2014
Základní kapitál 1 682 800 000 Kč 100% 20.11.2007 - 6.6.2008
Základní kapitál 1 325 400 000 Kč - 16.3.2007 - 20.11.2007
Základní kapitál 1 144 700 000 Kč 100% 13.11.2006 - 16.3.2007
Základní kapitál 960 900 000 Kč - 1.6.2006 - 13.11.2006
Základní kapitál 818 600 000 Kč - 16.6.2005 - 1.6.2006
Základní kapitál 750 000 000 Kč - 10.5.2002 - 16.6.2005
Základní kapitál 650 000 000 Kč - 12.2.1998 - 10.5.2002
Základní kapitál 500 000 000 Kč - 1.1.1997 - 12.2.1998
Základní kapitál 1 000 000 Kč - 31.10.1996 - 1.1.1997

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 5 000 Kč 561 198 18.4.2014
Akcie na jméno 5 000 Kč 401 076 13.12.2012  - 18.4.2014
Kmenové akcie na jméno 5 000 Kč 308 561 6.6.2008  - 13.12.2012
Prioritní akcie na jméno 5 000 Kč 92 515 6.6.2008  - 13.12.2012
Kmenové akcie na jméno 5 000 Kč 258 927 20.11.2007  - 6.6.2008
Prioritní akcie na jméno 5 000 Kč 77 633 20.11.2007  - 6.6.2008
Kmenové akcie na jméno 5 000 Kč 203 935 16.3.2007  - 20.11.2007
Prioritní akcie na jméno 5 000 Kč 61 145 16.3.2007  - 20.11.2007
Kmenové akcie na jméno 5 000 Kč 176 131 13.11.2006  - 16.3.2007
Prioritní akcie na jméno 5 000 Kč 52 809 13.11.2006  - 16.3.2007
Kmenové akcie na jméno 5 000 Kč 147 850 1.6.2006  - 13.11.2006
Prioritní akcie na jméno 5 000 Kč 44 330 1.6.2006  - 13.11.2006
Kmenové akcie na jméno 5 000 Kč 125 955 16.6.2005  - 1.6.2006
Prioritní akcie na jméno 5 000 Kč 37 765 16.6.2005  - 1.6.2006
Akcie na jméno 5 000 Kč 115 400 10.5.2002  - 16.6.2005
Prioritní akcie na jméno 5 000 Kč 34 600 10.5.2002  - 16.6.2005
Prioritní akcie na jméno 5 000 Kč 30 000 12.2.1998  - 10.5.2002
Akcie na jméno 5 000 Kč 100 000 1.1.1997  - 10.5.2002
Akcie na jméno 5 000 Kč 200 31.10.1996  - 1.1.1997

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Sberbank CZ, a.s. v likvidaci obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.