Sanatorium Astoria a.s. Karlovy Vary IČO: 45357242

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Sanatorium Astoria a.s., která sídlí v obci Karlovy Vary a bylo jí přiděleno IČO 45357242.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Sanatorium Astoria a.s. se sídlem v obci Karlovy Vary byla založena v roce 1992. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 17 osob. Společnost podniká v oboru Hostinská činnost , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin a další.

Základní údaje o Sanatorium Astoria a.s. IČO: 45357242

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Plzni 1.5.1992
Spisová značka: B 215
IČO: 45357242
Obchodní firma: Sanatorium Astoria a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.5.1992
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 1.5.1992
Počet členů dozorčí rady: 3 15.5.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 15.5.2014
Počet členů statutárního orgánu: 5 15.5.2014 - 11.4.2019
Mimořádná valná hromada společnosti Sanatorium Astoria a.s., IČO: 453 57 242, se sídlem Karlovy Vary, Vřídelní čp. 92, PSČ: 360 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B., vložka 215 konaná dne 20. prosince 2013 přijala to to usnesení: a) Určení hlavního akcionáře: Hlavním akcionářem společnosti Sanatorium Astoria a.s. (dále jen „Společnost“) je společnost KIP, a.s., IČ: 492 41 788, se sídlem Praha 1, Templová 5, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2 174 (dále jen „hlavní akcionář“ či “KIP, a.s.“). Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 58.299 ks akcií emitovaných společností Sanatorium Astoria a.s. ve formě na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, a to: (i) 25.238 ks akcií v zaknihované podobě ISIN CS0009026950 a (ii) 33.061 ks akcií v listinné podobě pořadových čísel 000445 až 033505. Z uvedeného vyplývá, že KIP, a.s. je vlastníkem kmenových akcií Společnosti v souhrnné jmenovité hodnotě 58.299.000,- Kč, což představuje podíl 92,72% na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti a je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu účas tnických cenných papírů Společnosti ve smyslu ust. § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. b) Přechod akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře: Valná hromada Společnosti rozhoduje, že všechny účastnické cenné papíry Společnosti, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, tj. 4.001 kusů zaknihovaných akcií ISIN CS0009026950 a 579 ks listinných akcií pořadových čísel 000001 až 000444 a 033506 až 033640, přejdou za podmínek podle § 183i a násl. obchodního zákoníku na tohoto hlavního akcionáře, tj. na společnost KIP, a.s., IČ 492 41 788, se sídlem Praha 1, Templová 5, PSČ 110 00, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, o ddíl B, vložka 2174. K přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti dojde, podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení o přechodu akcií do obchodního rejstříku (dále jen „Da tum přechodu akcií“). c) Výše protiplnění a závěry znaleckého posudku: Po přechodu účastnických cenných papírů Společnosti podle § 183i a násl. obchodního zákoníku na hlavního akcionáře vznikne dosavadním ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů Společnosti, za podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, právo na zaplacení protiplnění určeného na základě znaleckého posudku ve výši 2.710,- Kč za jednu kmenovou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, emitovanou Společností. Přiměřenost hodnoty protiplnění, v souladu s ustanovením § 183m odst. 1 obchodní ho zákoníku, je doložena znaleckým posudkem č. 131112 ze dne 12. listopadu 2013, vypracovaným znalcem, kterým je společnost BOHEMIA EXPERTS, s.r.o. znalecký ústav, se sídlem Praha 8, Křižíkova 1, PSČ 186 00, IČ 256 40 585, zapsaná v obchodním rejstříku ve deném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 57202 (dále jen "Znalec"). Znalec, při stanovení výše protiplnění, použil přístup výnosový (metoda DCF entity) a přístup majetkový (metody likvidační a účetní hodnoty), přičemž výslednou hodnotu odhadl pomocí aplikace nejvíce vhodné metody, tj. metody DCF entity a stanovil přiměřené protiplnění, jak je výše uvedeno. Protiplnění, dle předchozího odstavce, bude zvýšeno o úrok ve výši obvyklých úroků podle § 502 obchodního zákoníku ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů Společnosti na hlavního akcionáře. d) Způsob, místo a lhůta pro předložení akcií ostatními akcionáři a lhůta pro poskytnutí protiplnění: Dosavadní vlastníci listinných akcií Společnosti odlišní od hlavního akcionáře je předloží Společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva, popřípadě v dodatečné lhůtě, která bude určena v souladu s § 183l odst. 6 obchodního zákoníku, a to v sídle sp olečnosti na adrese: Karlovy Vary, Vřídelní čp. 92 každý pracovní den od 10:00 hod. do 15:00 hod., kontaktní osoby: Dana Jirušková, vedoucí finančního oddělení, tel.: 353 335 103 a Jaroslava Otmarová, pokladní, tel.: 353 335 108. Po uplynutí této dodatečn é lhůty bude Společnost postupovat podle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku. Protiplnění bude po přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti na hlavního akcionáře poskytnuto každému akcionáři mimo hlavního akcionáře bez zbytečného odkladu (nejpozději však do patnácti pracovních dnů) po Datu přechodu akcií (vlastníci zaknihovaných akcií), resp. po splnění podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku týkajících se předložení účastnických cenných papírů Společnosti daného akcionáře (vlastníci listinných akcií). Výplatu protiplnění zajišťuje pro hlavního akcionáře Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 452 44 782, u které byla hlavním akcionářem, dle § 183i odst. 5 obchodního zákoníku, složena peněžní částka ve výši potřebn é k výplatě protiplnění. Česká spořitelna, a.s. vyplatí oprávněným osobám výše uvedené protiplnění v korunách českých, a to dle volby oprávněné osoby buď v hotovosti na kterékoli pobočce České spořitelny, a.s. nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet určený oprávněnou osobou . Podrobnosti postupu při poskytnutí protiplnění akcionářům vlastnícím zaknihované akcie budou těmto akcionářům oznámeny dopisem zaslaným na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů k Datu přechodu akcií a akcionářům vlastnícím listinné akc ie budou oznámeny při předložení listinných akcií Společnosti. Protiplnění bude vždy poskytnuto vlastníkovi účastnických cenných papírů k okamžiku přechodu vlastnického práva podle § 183l odst. 3; jestliže je však prokázán vznik zástavního práva k těmto c enným papírům, je protiplnění poskytnuto zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li původní vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva na hlavního akcionáře zaniklo. 6.1.2014
Společnost Sanatorium Astoria a.s., zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. B 215, IČ: 45357242, se sídlem Karlovy Vary, Vřídelní čp. 92, PSČ: 360 01, na mimořádné valné hromadě dne 22. 4. 2013, která se konala v sídle společnost i Sanatorium Astoria a.s., přijala rozhodnutí tohoto znění: - mimořádná valná hromada obchodní společnosti Snanatorium Astoria a.s. schvaluje zvýšení základního kapitálu z původní výše 29.239.000,-Kč, slovy: dvacet devět milionů dvě stě třicet devět tisíc korun českých, o částku 33.000.000,-Kč, slovy: třicet tři miliony korun českých, upsáním nových akcií, a to na celkovou částku 62.239.000,-Kč, slovy: šedesát dva miliony dvě stě třicet devět tisíc korun českých; kdy důvodem pro navrhované zvýšení základn ího kapitálu je rozšíření a posílení vlastních zdrojů pro rozvoj podniká; a návrh na zvýšení základního kapitálu: Zvýšení základního kapitálu z původní výše 29.239.000,-Kč, slovy: dvacet devět milionů dvě stě třicet devět tisíc korun českých, o částku 33.000.000,-Kč, slovy: třicet tři miliony korun českých, upsáním nových akcií, a to na celkovou částku 62.239.000,-Kč , slovy: šedesát dva miliony dvě stě třicet devět tisíc korun českých s tím, že na zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 33.000.000,-Kč, slovy: třicet tři miliony korun českých, bude vydáno 33.000, slovy: třicet tři tisíce, kusů nových akcií sp olečnosti, druh kmenové, podoba listinná, forma na majitele. Vydání nových druhů akcií není navrhováno. Jmenovitá hodnota každé akcie se navrhuje ve výši 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, jmenovitá hodnota dosavadních akcií se nemění. Vydání nového druhu akcií, omezení nebo vyloučení přednostního práva akcionářů na upisování nových akcií ani vydání poukázek na akcie není představenstvem navrhováno. Při rozhodování o zvýšení základního kapitálu se navrhuje vázat upisování akcií na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcionáři mohou upsat akcie s využitím přednostního práva v sídle společnosti s tím, že lhůta pro upsání nových akcií s využitím přednostního práva činí dva týdny ode dne zveřejnění informace o úpisu nových akcií s využitím přednostního práva. Aby představenstvo zveřejnilo místo a lhůtu pro vykonání přednostního práva, počet akcií ve výši 1,31, slovy: jedna celá třicet jedna setina kusů, které lze upsat na jednu dosavadní akcii společnosti s tím, že lze upisovat pouze celé akcie zaokrouhlené na jmenovitou hodnotu 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Aby v tomto oznámení, zveřejněné představenstvem, byla navrhovaná výše emisního kurzu rovna jmenovité hodnotě upisovaných nových akcií. Emisní kurz upsaných akcií je třeba splatit na účet čí slo 258145098/0300 vedený u ČSOB, a.s., a to do čtrnácti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Pokud nebudou ve lhůtě dvou týdnů ode dne zveřejnění informace o úpisu nových akcií účinně upsány všechny akcie, navrhuje se, aby byly nabídnuty zbývající části akcií ve druhém kole předem určenému zájemci s tím, aby tímto předem určeným zájemcem byla obc hodní společnost KIP, a.s. Aby lhůta k upsání akcií byla stanovena na čtrnácti dní od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s předem určeným zájemcem. Aby emisní kurz i u tohoto úpisu v druhém kole se rovnal jmenovité hodnotě nových akcií, a aby byl splácen výhradně peněžitými vklady a na účet a ve lhůtě jako v prvním kole. Mimořádná valná hromada obchodní společnosti Sanatorium Astoria a.s. schválila rozhodnutí o připuštění upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu 33.000.000,-Kč (slovy: třicet tři miliony korun českých), a to maximálně do výše zvý šení celkem o 38.303.000,-Kč (slovy: třicet osm milionů tři sta tři tisíce korun českých), s vydáním 38.303 ks (slovy: třicet osm tisíc tři sta tři kusů) akcií maximálně. Valná hromada přijala rozhodnutí, aby o konečné částce zvýšení rozhodlo v takto stan oveném rozsahu od 33.000.000,-Kč (slovy: třicet tři milionů korun českých), do 38.303.000,-Kč (slovy: třicet osm milionů tři sta tři tisíce korun českých) podle § 203 odst. 2 písm. i) obch. zák. představenstvo společnosti, a to ve lhůtě do třiceti dnů od upsání nových akcií provedené v prvém, resp. ve druhém kole. Pokud bude rozhodnuto o upsání akcií nad rámec navrhovaného zvýšení základního kapitálu v rozsahu stanoveném rozhodnutím představenstva společnosti, bude vydáno o tolik kusů akcií více, o kolik převyšuje počet akcií minimální počet třicet tři tisíc kusů. I na toto navýšení základního kapitálu budou vydány nové akcie společnosti druhu kmenové, podoba listinná, forma na majitele. Ani zde nebude vydán nový druh akcií. O konečném počtu kusů nových akcií v souvislosti s rozhodnutím o konečné částce zvýšení roz hodne představenstvo společnosti. Jmenovitá hodnota každé akcie bude 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), jmenovitá hodnota dosavadních akcií se nemění. Vydání nového druhu akcií, omezení nebo vyloučení přednostního práva akcionářů na upisování n ových akcií ani vydání poukázek na akcie nebude ani v tomto rozsahu navýšení základního kapitálu realizováno. Lhůta pro upsání a navrhovaná výše emisního kurzu o navýšení základního kapitálu nad navrhovanou výši 33.000.000,-Kč (slovy: třicet tři milionů k orun českých) maximálně do 38.303.000,-Kč (slovy: třicet osm milionů tři sta tři tisíce korun českých): upisování nových akcií i v tomto kole bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis o rozhodnutí mimořá dné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcionáři společnosti mohou v tomto kole upsat akcie s využitím svého přednostního práva podle ustanovení § 204a obch. zák. v sídle společnosti. Lhůta pro upsání nových akcií s využitím přednostního práva činí dva týdny ode dne zveřejnění informace o úpis u nových akcií s využitím přednostního práva. Místo a lhůta pro vykonání přednostního práva k úpisu akcií budou zveřejněny způsobem uvedeným v ustanovení § 204a obch. zák. s tím, že upisovatel je povinen splatit emisní kurz upsaných akcií na účet a ve lhů tě uvedených v usnesení valné hromady a ve zveřejněném oznámení, pokud nebude provedeno započtení podle rozhodnutí valné hromady. V případě, že budou v prvním kole, resp. ve druhém kole upsány nové akcie v celkové jmenovité hodnotě dosahující alespoň minimální částky zvýšení 33.000.000,-Kč (slovy: třicet tři milionů korun českých), je představenstvo společnosti jako orgán určený dle § 203 odst. 2 písm. i) obch. zák. oprávněno rozhodnout o tom, že konečná částka zvýšení je rovna částce upsané v prvním kole, resp. ve druhém kole, s využitím přednostního práva, a nebude se konat navýšení nad 33.000.000,-Kč (slovy: třicet tři milionů ko run českých), a další akcie k úpisu nebudou nabízeny. Mimořádná valná hromada rozhodla o připuštění možnosti započtení peněžité pohledávky společnosti KIP, a.s. ve výši 33.000.000,-Kč (slovy: třicet tři milionů korun českých) za společností Sanatorium Astoria a.s. vůči pohledávce společnosti Sanatorium Astor ia a.s. na splacení emisního kurzu upsaných akcií, které upíše společnost KIP, a.s. 15.5.2013 - 1.7.2013

Aktuální kontaktní údaje Sanatorium Astoria a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 45357242
Obchodní firma: Sanatorium Astoria a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Karlovy Vary
Vznik první živnosti: 14.7.1992
Celkový počet živností: 11
Aktivních živností: 4

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 45357242
Firma: Sanatorium Astoria a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Karlovy Vary
Základní územní jednotka: Karlovy Vary
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1.5.1992

Kontakty na Sanatorium Astoria a.s. IČO: 45357242

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Vřídelní 92/21 , Karlovy Vary 360 01 15.5.2014
Sídlo: Vřídelní 92/21 , Karlovy Vary 360 01 31.1.2002 - 15.5.2014
Sídlo: Vřídelní 94/23 , Karlovy Vary 360 01 1.5.1992 - 31.1.2002

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Vřídelní 92/21, Karlovy Vary 360 01

Obory činností Sanatorium Astoria a.s. IČO: 45357242

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 20.6.2017
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 15.5.2014
poskytování telekomunikačních služeb 19.7.2003
provozování cestovní kanceláře 19.7.2003
péče fyziatrická, balneologická, rehabilitační, diabetologická, poradenská, ošetřovatelská, diagnostická, preventivní, lázeňská a léčebná ambulantní i ústavní, dopravní zdravotnická služba sloužící k přepravě nemocných 31.1.2002
ubytovací služby 31.1.2002
hostinská činnost 31.1.2002
směnárenská činnost 31.1.2002
silniční motorová doprava osobní 31.1.2002
péče fyziatrická, balneologická, rehabilitační, diabetologická, poradenská, ošetřovatelská, diagnostická, peventivní, lázeňská a léčebná ambulantní i ústavní, dopravní zdravotnická služba sloužící k přepravě nemocných, silniční motorová doprava osobní 10.12.1997 - 31.1.2002
péče fyziatrická, balneologická, rehabilitační, diabetologická, poradenská, ošetřovatelská, diagnostická, preventivní, lázeňská a léčebná ambulantní i ústavní, dopravní zdravotnická služba sloužící k přepravě nemocných 6.2.1996 - 10.12.1997
ubytovací služby včetně provozování hostinské činnosti 6.2.1996 - 31.1.2002
směnárna 6.2.1996 - 31.1.2002
poskytování komplexní ústavní a ambulantní lázeňské péče (preventivní, kurativní a rehabilitační), při níž se využívá především místních přírodních léčivých zdrojů, a to na úrovni nejnovějších vědeckých medicinských poznatků 1.5.1992 - 6.2.1996
správa a využití přírodních léčivých zdrojů v součinnosti s Českým inspektorátem lázní a zřídel včetně jejich ochrany 1.5.1992 - 6.2.1996
poskytování doplňkových služeb (včetně hotelových a ubytovacích) 1.5.1992 - 6.2.1996
zajišťování lázeňské péče pro československé pacienty ve stanovených indikacích podle příslušných předpisů v rozsahu vymezeném zakladatelem 1.5.1992 - 6.2.1996

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 14.7.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Vřídelní 92/21 , Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny: 1007031042
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.7.1992
Provozovna č. 2
Provozovna: Vřídelní 94/23 , Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny: 1007030992
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.3.2004
Provozovna č. 3
Provozovna: Vřídelní 95/25 , Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny: 1007031026
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.3.2004

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 17.7.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Vřídelní 94/23 , Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny: 1007030992
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování: 17.7.1992
Provozovna č. 2
Provozovna: Vřídelní 87/17 , Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny: 1007031000
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování: 20.10.1997
Provozovna č. 3
Provozovna: Vřídelní 92/21 , Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny: 1007031042
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 20.10.1997
Provozovna č. 4
Provozovna: Vřídelní 89/19 , Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny: 1007031018
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování: 20.10.1997
Provozovna č. 5
Provozovna: Tržiště 35/19 , Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny: 1007031034
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování: 20.10.1997
Provozovna č. 6
Provozovna: Vřídelní 95/25 , Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny: 1007031026
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování: 20.10.1997

Živnost č. 3 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 23.1.2014
Provozovna č. 1
Provozovna: Vřídelní 92/21 , Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny: 1007031042
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.1.2014

Živnost č. 4 Provozování cestovní kanceláře - pořádání zájezdů

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Přerušená
Vznik oprávnění: 5.3.2003
Přerušení oprávnění: 3.3.2004

Živnost č. 5 Ubytovací služby včetně provozování hostinské činnosti

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.7.1992
Zánik oprávnění: 30.9.1996

Živnost č. 6 Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.7.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Směnárenská činnost

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.8.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.2.1997
Zánik oprávnění: 2.7.2001

Živnost č. 9 Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.5.2002
Zánik oprávnění: 21.10.2019

Živnost č. 10 Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.7.2002
Zánik oprávnění: 23.8.2005

Živnost č. 11 Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.7.2002
Zánik oprávnění: 1.5.2004
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod s nápoji
Ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Činnosti cestovních kanceláří
Ústavní zdravotní péče
Poskytování ostatních osobních služeb j. n.

Vedení firmy Sanatorium Astoria a.s. IČO: 45357242

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Způsob jednání: a) společnost zastupuje a za společnost jednají dva členové představenstva společně b) podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané firmě připojí svůj podpis vždy dva členové představenstva společně 31.1.2002
Způsob jednání: a) zastupování - společnost jsou oprávněni zastupovat vždy dva členové představenstva společně a nebo jeden člen představenstva, který k tomu byl písemně pověřen představenstvem, b) podepisování - za společnost podepisují vždy dva členové představenstva společně a nebo jeden člen představenstva, který k tomu byl písemně představenstvem pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis s uvedením jména a funkce. 6.2.1996 - 31.1.2002
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen 1.5.1992 - 6.2.1996
Jméno: Milan Krajovan 10.11.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.10.2016
Ve funkci: od 1.10.2016
Adresa: Vaňkova 431, Klatovy 339 01
Jméno: JUDr. Ludvíka Čížkovská 21.4.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.2.2017
Adresa: U Nikolajky 3326/38, Praha 150 00
Jméno: Ing. Luděk Marek 11.4.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.4.2019
Adresa: Počernická 3226/2, Praha 100 00
Jméno: Ing. Manfred Líbal 1.5.1992 - 25.2.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Italská 1384/6, Karlovy Vary 360 01
Jméno: Ing. Ben Veselý 1.5.1992 - 4.11.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: S. K. Neumanna 985, Ostrov 363 01
Jméno: Ing. Jan Peterka 27.7.1993 - 6.2.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Bořivojova 2431/5, Praha 130 00
Jméno: Ing. Jiří Cenek 4.11.1993 - 6.2.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Travná 1201, Praha 198 00
Jméno: Ing. Josef Strnad 27.7.1993 - 10.12.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Srbská 185/1, Praha 160 00
Jméno: Ing. Jan Kolář 25.2.1993 - 9.4.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Gagarinova 503/14, Karlovy Vary 360 01
Jméno: Ing. Jiří Cenek 6.2.1996 - 9.4.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Travná 1201, Praha 198 00
Jméno: Ing. Jana Doležalová 6.2.1996 - 9.4.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Vyžlovská 3114/26, Praha 100 00
Jméno: Ing. Zdeněk Justoň 10.12.1997 - 9.4.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Děkanská 155/3, Praha 140 00
Jméno: JUDr. Ludvíka Čížkovská 9.4.1998 - 10.2.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na Petřinách 1896/31, Praha 162 00
Jméno: Ing. Jan Mraček 9.4.1998 - 31.1.2002
Funkce: člen představenstva
Adresa: 8 , Lužany Česká republika
Jméno: Jiří Bednář 9.4.1998 - 31.1.2002
Funkce: člen představenstva
Adresa: Růžová 235, Dolní Rychnov 356 04
Jméno: MUDr. Eva Pavlová 1.5.1992 - 3.5.2007
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 16.7.1997 do 23.2.2007
Adresa: Gagarinova 511/23, Karlovy Vary 360 01
Jméno: Ing. Vladimír Mráz 9.4.1998 - 3.5.2007
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 16.7.1997 do 23.2.2007
Adresa: U letenského sadu 1294/6, Praha 170 00
Jméno: Ing. Josef Strnad 9.4.1998 - 3.5.2007
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 16.7.1997 do 23.2.2007
Adresa: Srbská 185/1, Praha 160 00
Jméno: JUDr. Ludvíka Čížkovská 10.2.2000 - 3.5.2007
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 16.7.1997 do 23.2.2007
Adresa: Štorkánova 2811/11, Praha 150 00
Jméno: Ing. Jan Mraček 31.1.2002 - 3.5.2007
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 16.7.1997 do 23.2.2007
Adresa: 8 , Borovy Česká republika
Jméno: Jiří Bednář 31.1.2002 - 3.5.2007
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 16.7.1997 do 23.2.2007
Adresa: Revoluční 386, Dolní Rychnov 356 04
Jméno: Ing. Josef Strnad 3.5.2007 - 28.2.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.2.2007
Ve funkci: od 26.2.2007
Adresa: Srbská 185/1, Praha 160 00
Jméno: Jiří Bednář 3.5.2007 - 22.5.2009
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 24.2.2007 do 31.3.2009
Ve funkci: od 26.2.2007 do 31.3.2009
Adresa: Revoluční 386, Dolní Rychnov 356 04
Jméno: MUDr. Eva Pavlová 3.5.2007 - 22.5.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.2.2007
Adresa: Gagarinova 511/23, Karlovy Vary 360 01
Jméno: Ing. Jan Mraček 3.5.2007 - 22.5.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.2.2007 do 31.3.2009
Adresa: 8 , 334 01 Borovy Česká republika
Jméno: Ing. Josef Strnad 28.2.2008 - 22.5.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.2.2007 do 31.3.2009
Ve funkci: od 26.2.2007 do 31.3.2009
Adresa: Vostrovská 2678/4, Praha 160 00
Jméno: JUDr. Ludvíka Čížkovská 3.5.2007 - 9.3.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.2.2007 do 24.2.2012
Adresa: Štorkánova 2811/11, Praha 150 00
Jméno: Ing. Vladimír Mráz 3.5.2007 - 9.3.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.2.2007 do 24.2.2012
Adresa: U letenského sadu 1294/6, Praha 170 00
Jméno: MUDr. Eva Pavlová 22.5.2009 - 9.3.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.2.2007 do 24.2.2012
Ve funkci: od 27.3.2009 do 24.2.2012
Adresa: Gagarinova 511/23, Karlovy Vary 360 01
Jméno: Ing. Jaroslav Suk 22.5.2009 - 11.10.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.4.2009 do 1.4.2014
Adresa: Akátová 2803, Louny 440 01
Jméno: Ing. Luděk Marek 22.5.2009 - 29.11.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.4.2009 do 1.4.2014
Adresa: Počernická 3226/2, Praha 100 00
Jméno: MUDr. Eva Pavlová 9.3.2012 - 15.5.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 25.2.2012
Ve funkci: od 25.2.2012
Adresa: Gagarinova 511/23, Karlovy Vary 360 01
Jméno: JUDr. Ludvíka Čížkovská 9.3.2012 - 15.5.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.2.2012
Adresa: Štorkánova 2811/11, Praha 150 00
Jméno: Ing. Vladimír Mráz 9.3.2012 - 15.5.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.2.2012
Adresa: U letenského sadu 1294/6, Praha 170 00
Jméno: Ing. Jaroslav Suk 11.10.2013 - 15.5.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.4.2009 do 1.4.2014
Adresa: Akátová 2803, Louny 440 01
Jméno: Ing. Luděk Marek 29.11.2013 - 15.5.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.4.2009 do 1.4.2014
Adresa: Počernická 3226/2, Praha 100 00
Jméno: Ing. Jaroslav Suk 15.5.2014 - 10.8.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.4.2014 do 30.6.2016
Adresa: Akátová 2803, Louny 440 01
Jméno: MUDr. Eva Pavlová 15.5.2014 - 10.11.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 25.2.2012 do 30.9.2016
Ve funkci: od 25.2.2012 do 30.9.2016
Adresa: Gagarinova 511/23, Karlovy Vary 360 01
Jméno: JUDr. Ludvíka Čížkovská 15.5.2014 - 12.12.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.2.2012
Adresa: Štorkánova 2811/11, Praha 150 00
Jméno: Ing. Vladimír Mráz 15.5.2014 - 21.4.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.2.2012 do 24.2.2017
Adresa: U letenského sadu 1294/6, Praha 170 00
Jméno: JUDr. Ludvíka Čížkovská 12.12.2016 - 21.4.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.2.2012 do 24.2.2017
Adresa: U Nikolajky 3326/38, Praha 150 00
Jméno: Ing. Vladimír Mráz 21.4.2017 - 27.4.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.2.2017 do 17.4.2018
Adresa: U letenského sadu 1294/6, Praha 170 00
Jméno: Ing. Luděk Marek 15.5.2014 - 11.4.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.4.2014 do 31.3.2019
Adresa: Počernická 3226/2, Praha 100 00
Jméno: Ing. Jiřina Musílková 10.8.2016 - 11.4.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2016 do 31.3.2019
Adresa: Španielova 1314/23, Praha 163 00
Jméno: Ing. Jaroslav Suk 27.4.2018 - 11.4.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.4.2018 do 31.3.2019
Adresa: Akátová 2803, Louny 440 01

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Vladimír Mráz 2.2.2019
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 18.4.2018
Ve funkci: od 18.4.2018
Adresa: Nekázanka 881/9, Praha 110 00
Jméno: Ing. Jiřina Musílková 11.4.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.4.2019
Adresa: Španielova 1314/23, Praha 163 00
Jméno: Ing. Jaroslav Suk 11.4.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.4.2019
Adresa: Akátová 2803, Louny 440 01
Jméno: František Horák 1.5.1992 - 25.2.1993
Funkce: člen
Adresa: Jungmannova 467/2, Karlovy Vary 360 01
Jméno: Ing. Jan Kolář 1.5.1992 - 25.2.1993
Funkce: člen
Adresa: Gagarinova 503/14, Karlovy Vary 360 01
Jméno: Ing. Václav Hanzl 1.5.1992 - 27.7.1993
Funkce: člen
Adresa: Hlavní třída 863, Ostrov 363 01
Jméno: Ing. Jana Beldíková 25.2.1993 - 27.7.1993
Funkce: člen
Adresa: Čechova 618/8, Karlovy Vary 360 01
Jméno: Anna Saligerová 25.2.1993 - 6.2.1996
Funkce: člen
Adresa: Školní 826/1, Karlovy Vary 360 17
Jméno: Ing. Vladimír Šalda 27.7.1993 - 6.2.1996
Funkce: člen
Adresa: Hamerská 169 , 360 01 Březová Česká republika
Jméno: Ing. Josef Malý 27.7.1993 - 9.4.1998
Funkce: člen
Adresa: Sokolovská 147/33, Karlovy Vary 360 05
Jméno: Ing. Vladimír Šalda 6.2.1996 - 9.4.1998
Funkce: člen
Adresa: Chomutovská 746/11, Karlovy Vary 360 10
Jméno: Ing. Arian Kazazi 6.2.1996 - 10.2.2000
Funkce: člen
Adresa: U Koupaliště 915/7, Karlovy Vary 360 05
Jméno: Ing. Michal Špaček 9.4.1998 - 19.7.2003
Funkce: člen
Ve funkci: od 16.7.1997
Adresa: Vršovická 27/19, Praha 101 00
Jméno: Ing. Luděk Marek 9.4.1998 - 3.5.2007
Funkce: člen
Ve funkci: od 16.7.1997 do 23.2.2007
Adresa: Saratovská 382/25, Praha 100 00
Jméno: Ing. Arian Kazazi 10.2.2000 - 3.5.2007
Funkce: člen
Ve funkci: od 1.1.1998 do 2.2.2005
Adresa: Sibiřská 852/5, Karlovy Vary 360 05
Jméno: Ing. Michal Špaček 19.7.2003 - 3.5.2007
Funkce: člen
Ve funkci: od 16.7.1997 do 23.2.2007
Adresa: Husova 566, Kladno 273 09
Jméno: Ing. Luděk Marek 3.5.2007 - 22.5.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 24.2.2007 do 31.3.2009
Ve funkci: od 26.2.2007 do 31.3.2009
Adresa: Počernická 3226/2, Praha 100 00
Jméno: Ing. Michal Špaček 3.5.2007 - 22.5.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.2.2007 do 31.3.2009
Adresa: Husova 566, Kladno 273 09
Jméno: Ing. Arian Kazazi 3.5.2007 - 28.4.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.2.2005 do 5.3.2010
Adresa: Sibiřská 852/5, Karlovy Vary 360 05
Jméno: Ing. Martin Diviš MBA 22.5.2009 - 15.8.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.4.2009 do 1.4.2014
Ve funkci: od 1.4.2009 do 1.4.2014
Adresa: Divoká Šárka 39/4, Praha 164 00
Jméno: Vlastimil Argman 22.5.2009 - 15.5.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.4.2009 do 1.4.2014
Adresa: Slovanská 124, Karlovy Vary 360 18
Jméno: Ing. Arian Kazazi 28.4.2010 - 15.5.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.3.2010 do 31.3.2014
Adresa: Sibiřská 852/5, Karlovy Vary 360 05
Jméno: Ing. Martin Diviš MBA 15.8.2013 - 15.5.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.4.2009 do 1.4.2014
Ve funkci: od 1.4.2009 do 1.4.2014
Adresa: Divoká Šárka 39/4, Praha 164 00
Jméno: Ing. Martin Diviš MBA 15.5.2014 - 10.8.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.4.2014 do 30.6.2016
Ve funkci: od 1.4.2014 do 30.6.2016
Adresa: Divoká Šárka 39/4, Praha 164 00
Jméno: Ing. Jaroslav Suk 10.8.2016 - 27.4.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2016 do 17.4.2018
Ve funkci: od 1.7.2016 do 17.4.2018
Adresa: Akátová 2803, Louny 440 01
Jméno: Ing. Vladimír Mráz 27.4.2018 - 2.2.2019
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 18.4.2018
Ve funkci: od 18.4.2018
Adresa: U letenského sadu 1294/6, Praha 170 00
Jméno: Vlastimil Argman 15.5.2014 - 11.4.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.4.2014 do 31.3.2019
Adresa: Slovanská 124, Karlovy Vary 360 18
Jméno: Ing. Arian Kazazi 15.5.2014 - 11.4.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.4.2014 do 31.3.2019
Adresa: Sibiřská 852/5, Karlovy Vary 360 05

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Milan Krajovan
Člen statutárního orgánu: JUDr. Ludvíka Čížkovská
Člen statutárního orgánu: Ing. Luděk Marek

Vlastníci firmy Sanatorium Astoria a.s. IČO: 45357242

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 62 879 000 Kč 100% 1.7.2013
zakladni 29 239 000 Kč - 3.5.2007 - 1.7.2013
zakladni 29 239 000 Kč - 1.5.1992 - 3.5.2007

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 62 879 15.5.2014
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 62 879 6.1.2014 - 15.5.2014
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 29 239 29.7.2013 - 6.1.2014
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 33 640 29.7.2013 - 6.1.2014
Akcie na majitele 1 000 Kč 62 879 1.7.2013 - 29.7.2013
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 29 239 19.7.2003 - 1.7.2013
Akcie na majitele 1 000 Kč 29 174 31.1.2002 - 19.7.2003
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 31.1.2002 - 19.7.2003
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 9.4.1998 - 31.1.2002
Akcie na majitele 1 000 Kč 29 174 9.4.1998 - 31.1.2002
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 64 9.4.1998 - 19.7.2003
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 65 6.2.1996 - 9.4.1998
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 29 174 6.2.1996 - 9.4.1998
Akcie na majitele 1 000 Kč 28 068 11.1.1995 - 6.2.1996
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 171 11.1.1995 - 6.2.1996
Akcie na jméno 1 000 Kč 26 316 1.5.1992 - 11.1.1995
Akcie na majitele 1 000 Kč 2 923 1.5.1992 - 11.1.1995

Sbírka Listin Sanatorium Astoria a.s. IČO: 45357242

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 215/SL 70 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 13.1.2015 13.4.2015 10.8.2015 36
B 215/SL 69 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání DR Krajský soud v Plzni 31.3.2014 18.4.2014 15.5.2014 1
B 215/SL 68 notářský zápis Nz 71/2014-rozhodnutí Krajský soud v Plzni 24.3.2014 18.4.2014 15.5.2014 33
B 215/SL 67 rozhod. o statut. orgánu rozhodnutí akcionáře Krajský soud v Plzni 24.3.2014 18.4.2014 15.5.2014 2
B 215/SL 66 rozhod. o statut. orgánu odstoupení z funkce Krajský soud v Plzni 19.3.2014 18.4.2014 15.5.2014 1
B 215/SL 65 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 24.3.2014 22.4.2014 28.4.2014 18
B 215/SL 64 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013] Krajský soud v Plzni 14.1.2014 16.4.2014 23.4.2014 35
B 215/SL 63 stanovy společnosti ÚZ Krajský soud v Plzni 20.12.2013 23.12.2013 6.1.2014 10
B 215/SL 62 notářský zápis Nz 367/2013-rozhodnutí Krajský soud v Plzni 20.12.2013 23.12.2013 6.1.2014 127
B 215/SL 60 notářský zápis Nz 48/2013-rozhodnutí Krajský soud v Plzni 18.6.2013 26.6.2013 18.7.2013 8
B 215/SL 59 notářský zápis Nz 34/2013 - rozhodnutí VH Krajský soud v Plzni 22.4.2013 10.5.2013 15.5.2013 15
B 215/SL 58 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 18.1.2013 7.3.2013 8.3.2013 34
B 215/SL 57 rozhod. o statut. orgánu - zápis z představenstva Krajský soud v Plzni 16.2.2012 5.3.2012 9.3.2012 0
B 215/SL 56 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Plzni 16.2.2012 5.3.2012 9.3.2012 0
B 215/SL 55 účetní závěrka, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2011 Krajský soud v Plzni 13.1.2012 27.2.2012 27.2.2012 33
B 215/SL 54 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2010 Krajský soud v Plzni 20.1.2011 30.5.2011 30.5.2011 34
B 215/SL 53 notářský zápis Nz 134/2010-rozhodnutí VH Krajský soud v Plzni 21.5.2010 21.6.2010 21.6.2010 19
B 215/SL 52 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 21.5.2010 9.6.2010 9.6.2010 10
B 215/SL 51 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Plzni 25.3.2010 28.5.2010 28.5.2010 35
B 215/SL 50 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 17.3.2010 26.3.2010 29.3.2010 1
B 215/SL 49 rozhod. o statut. orgánu - volby DR Krajský soud v Plzni 8.3.2010 26.3.2010 29.3.2010 1
B 215/SL 48 rozhod. o statut. orgánu - zápis z představenstva Krajský soud v Plzni 27.3.2009 12.5.2009 29.6.2009 1
B 215/SL 47 rozhod. o statut. orgánu - zápis z DR Krajský soud v Plzni 1.4.2009 12.5.2009 29.6.2009 1
B 215/SL 46 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 27.3.2009 23.4.2009 22.5.2009 4
B 215/SL 45 stanovy společnosti - ÚZ Krajský soud v Plzni 27.3.2009 23.4.2009 22.5.2009 10
B 215/SL 44 notářský zápis Nz 55/2009-rozhodnutí Krajský soud v Plzni 27.3.2009 23.4.2009 22.5.2009 26
B 215/SL 43 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2008 Krajský soud v Plzni 5.2.2009 6.4.2009 6.4.2009 34
B 215/SL 42 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Plzni 31.1.2008 8.4.2008 8.4.2008 37
B 215/SL 41 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 23.2.2007 17.4.2007 3.5.2007 10
B 215/SL 40 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Plzni 23.2.2007 17.4.2007 3.5.2007 4
B 215/SL 39 účetní závěrka, zpráva auditora 2006 + zpr. o vztazích Krajský soud v Plzni 17.1.2007 19.3.2007 19.3.2007 37
B 215/SL 38 účetní závěrka, výroční zpráva 2005 Krajský soud v Plzni 14.2.2006 15.3.2006 15.3.2006 102
B 215/SL 37 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 10.3.2006 15.3.2006 15.3.2006 10
B 215/SL 36 účetní závěrka, výroční zpráva 2004+zpr. o vztazích Krajský soud v Plzni 8.3.2005 29.3.2005 29.3.2005 93
B 215/SL 35 účetní závěrka, výroční zpráva 2003, zpr.auditora+o vztazích Krajský soud v Plzni 22.1.2004 26.5.2004 28.5.2004 97
B 215/SL 34 podpisové vzory členů představenstva Krajský soud v Plzni 21.6.2002 22.11.2002 27.6.2003 7
B 215/SL 33 notářský zápis -NZ 180/2002 osv.VH Krajský soud v Plzni 26.6.2002 22.11.2002 27.6.2003 7
B 215/SL 32 notářský zápis -NZ 177/2002 rozh.VH+stanovy Krajský soud v Plzni 21.6.2002 22.11.2002 27.6.2003 22
B 215/SL 31 účetní závěrka, výroční zpráva 2002, zpr.auditora+o vztazích Krajský soud v Plzni 23.1.2003 21.5.2003 10.6.2003 91
B 215/SL 30 stanovy společnosti -ÚZ Krajský soud v Plzni 21.6.2002 4.7.2002 23.7.2002 10
B 215/SL 29 účetní závěrka, výroční zpráva 2001, zpr.auditora+o vztazích Krajský soud v Plzni 27.3.2002 4.7.2002 23.7.2002 35
B 215/SL 28 účetní závěrka 2000, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 27.3.2002 4.7.2002 23.7.2002 8
B 215/SL 27 účetní závěrka 1999, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 27.3.2002 4.7.2002 23.7.2002 18
B 215/SL 26 účetní závěrka 1995 Krajský soud v Plzni 24.6.1996 13.12.2001 23.1.2002 13
B 215/SL 25 účetní závěrka 1994 Krajský soud v Plzni 30.3.1995 13.12.2001 23.1.2002 11
B 215/SL 24 účetní závěrka 1993 Krajský soud v Plzni 13.12.2001 23.1.2002 11
B 215/SL 23 účetní závěrka 1992 Krajský soud v Plzni 27.1.1993 13.12.2001 23.1.2002 9
B 215/SL 22 výroční zpráva 2000 Krajský soud v Plzni 10.5.2001 24.9.2001 13.12.2001 24
B 215/SL 21 notářský zápis Nz 187/2001 Krajský soud v Plzni 29.5.2001 24.9.2001 13.12.2001 21
B 215/SL 20 notářský zápis Nz 186/2001 Krajský soud v Plzni 29.5.2001 24.9.2001 13.12.2001 5
B 215/SL 19 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 19.9.2001 24.9.2001 13.12.2001 9
B 215/SL 18 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Plzni 16.7.1997 24.9.2001 13.12.2001 15
B 215/SL 17 výroční zpráva 2000 Krajský soud v Plzni 31.12.2000 27.9.2001 5.10.2001 21
B 215/SL 16 výroční zpráva dodatek 2000 Krajský soud v Plzni 29.5.2001 27.9.2001 5.10.2001 4
B 215/SL 15 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 16.2.2001 22.2.2001 27.2.2001 12
B 215/SL 14 účetní závěrka -1999, výrok auditora Krajský soud v Plzni 27.6.2000 4.7.2000 11.7.2000 14
B 215/SL 13 účetní závěrka 1998 - výrok auditora Krajský soud v Plzni 31.5.1999 25.6.1999 28.7.1999 2
B 215/SL 12 účetní závěrka 1998 - příloha Krajský soud v Plzni 5.5.1999 28.6.1999 28.7.1999 10
B 215/SL 11 účetní závěrka 1998 Krajský soud v Plzni 31.12.1998 28.6.1999 28.7.1999 6
B 215/SL 10 ostatní (průvodní dopis) Krajský soud v Plzni 25.6.1999 28.6.1999 28.7.1999 0
B 215/SL 9 účetní závěrka r. 1997 (závěr.výrok auditora) Krajský soud v Plzni 16.6.1998 2.7.1998 7.7.1998 2
B 215/SL 8 účetní závěrka r. 1997 (příloha k účet. záv.) Krajský soud v Plzni 25.3.1998 2.7.1998 7.7.1998 6
B 215/SL 7 účetní závěrka r. 1997 (výsled. Uc POD 2-01) Krajský soud v Plzni 1.7.1998 2.7.1998 7.7.1998 2
B 215/SL 6 účetní závěrka r. 1997 (rozvaha Uc POD 1-01) Krajský soud v Plzni 1.7.1998 2.7.1998 7.7.1998 4
B 215/SL 5 notářský zápis včetně stanov Krajský soud v Plzni 25.3.1997 16.6.1997 16.1.1998 14
B 215/SL 4 notářský zápis včetně stanov Krajský soud v Plzni 28.6.1995 5.11.1997 5.11.1997 40
B 215/SL 3 notářský zápis včetně stanov Krajský soud v Plzni 28.6.1997 5.11.1997 5.11.1997 56
B 215/SL 2 účetní závěrka za r. 1996 vč. zprávy auditora Krajský soud v Plzni 4.3.1997 15.7.1997 15.7.1997 15
B 215/SL 1 notářský zápis - NEDOLOŽENO Krajský soud v Plzni 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Sanatorium Astoria a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Sanatorium Astoria a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.