RRS JELENOVSKÁ, a.s. Valašské Klobouky IČO: 48910554

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu RRS JELENOVSKÁ, a.s., která sídlí v obci Valašské Klobouky a bylo jí přiděleno IČO 48910554.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma RRS JELENOVSKÁ, a.s. má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem RRS JELENOVSKÁ, a.s. se sídlem v obci Valašské Klobouky byla založena v roce 1993. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 31 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Masérské, rekondiční a regenerační služby , Hostinská činnost a další.

Základní údaje o RRS JELENOVSKÁ, a.s. IČO: 48910554

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Brně 15.7.1993
Spisová značka: B 1075
IČO: 48910554
Obchodní firma: RRS JELENOVSKÁ, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 15.7.1993
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 15.7.1993
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 8.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 4 8.7.2014 - 28.1.2015
Počet členů dozorčí rady: 2 8.7.2014 - 28.1.2015
Kompletní zápis ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, a to rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady ohledně zvýšení základního kapitálu dle Notářského zápisu ze dne 16.4.2012, N 239/2012, NZ 194/2012, a to v jeh o bodech I. až III., kdy text zapisované ostatní skutečnosti je přílohou tohotío návrhu. I. Zvyšuje základní kapitál společnosti upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitým a nepeněžitým vkladem, s nabídkou upisování akcií určitému zájemci tak, že: Základní kapitál obchodní společnosti RRS JELENOVSKÁ, a.s. se sídlem Valašské Klobouky, Jelenovská 099, PSČ 766 01, identifikační číslo 48910554, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložka 1075, se zvyšuje o částku 5 2,560.000,- Kč (padesát dva milionů pět set šedesát tisíc korun českých), tj. z částky 6.843.000,- Kč (šest milionů osm set čtyřicet tři tisíc korun českých) na částku 596,403.000,- Kč (padesát devět milionů čtyři sta tři tisíc korun českých), a to upsán ím nových akcií peněžitými vklady do výše 2,560.000,- Kč (dva milionů pět set šedesát tisíc korun českých) a upsáním nových akcií nepeněžitými vklady do výše 50,000.000,- Kč (padesát milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 1. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení kapitálových zdrojů společnosti, zvýšení bonity jejího postavení a trhu a tím i zajištění zvýšení ochrany věřitelů, posílení stability hospodářské a ekonomické situace společnosti. 2. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno uspáním: - 52 (padesáti dvou) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč (jeden milion korun českých), které budou všechny vydány v listinné podobě a nebudou registrovány, - 4 (čtyř) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 125.000,- Kč (jedno sto dvacet pět tisíc korun českých), které budou všechny vydány v listinné podobě a nebudou registrovány. - 60 (šedesáti) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), které budou všechny vydány v listinné podobě a nebudou registrovány, Na každých 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) jmenovité hodnoty akcie připadá 1 (jeden) hlas. 3. Přednostní právo k upisování nových akcií peněžitými vklady podle § 204a odst. 7 obchodního zákoníku se neuplatní, neboť se akcionář svého přednostního práva výslovným prohlášením vzdal. 4. Určuje, že akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, a budou všechny nabídnuty předem určenému zájemci, a to společnosti Základní organizace OS KOVO, TAJMAC-ZPS, a.s., se sídlem Třída 3.května 1180, 764 87 Zlín, Malenovice , identifikační čís lo: 15529886, zapsaná v registru Ministerstva vnitra České republiky pod, č.j. VSC/1-19788/93-E. 5. Místem pro upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti RRS JELENOVSKÁ, a.s. se sídlem Valašské Klobouky, Jelenovská 099, PSČ 766 01, vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8,00 hodin do 16,00 hodin. Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva se určuje tak, že určený zájemce je povinen upsat akcie ve lhůtě do osmi týdnů ode dne nabytí právní moci usnesení, který bude toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rej stříku vedeného Krajským soudem v Brně. Upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty představenstvem společnosti osobně nebo doporučeným dopisem zaslaným na dresu sídla upisovatele. Akcie budou upsány způsobem uvedeným v § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. K upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu patnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, bez emisního ážia. 6. Připouští se, aby předem určený zájemce započetl své níže uvedené peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu jím upsaných akcií. Předmětem započtení mohou tyto pohledávky: Pohledávka věřitele Základní organizace OS KOVO, TAJMAC-ZPS, a.s., se sídlem Třída 3.května 1180, 764 87 Zlín, Malenovice, identifikační číslo: 15529886, zapsaná v registru Ministerstva vnitra České republiky pod. č.j. VSC/1-19788/93-E, v celkové výši 2,5 60.000,- Kč (dva miliony pět set šedesát tisíc korun českých) z titulu nájemní smlouvy ze dne 2.1.2007 (druhého ledna roku dva tisíce sedm) ve znění pozdějších dodatků a příloh, představující nárok věřitele na zaplacení nájemného za období od 1.11.2009 ( prvního listopadu roku dva tisíce devět) do 31.12.2011 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce jedenáct). Připouští se možnost započtení pouze do výše 2,560.000,- Kč (dva miliony pět set šedesát tisíc korun českých). Započtení shora uvedené pohledávky upisovatele proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií proti části pohledávky společnosti na splacení emisního kurzu upsaných akcií, bude provedeno písemnou dohodou o započtení dle § 580 a § 5 81 odst. 3 občanského zákoníku. Návrh dohody vypracuje představenstvo společnosti a doručí jej již podepsaný za společnost ve dvojím vyhotovení upisovateli při úpisu akcií. Upisovatel je povinen ve lhůtě do 30 (třiceti) dnů návrh dohody podepsat a jeden p odepsaný stejnopis doručit společnosti. Podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny. Započtení se stane účinné vůči společnosti dnem, kdy návrh dohody o započtení akceptovaný předem určeným zájemcem bude doručen společnosti RRS JELENOVSKÁ, a.s. na adresu je jího sídla. Dohoda o započtení s upisovatelem musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 7. Připouští se upisování akcií nepeněžitými vklady, neboť je v důležitém zájmu společnosti a představenstvo předložilo jedinému akcionáři písemnou zprávu, ve kterém uvedlo důvody upisování akcií nepeněžitými vklady a odůvodnilo výši navrhovaného emisního kursu. 8. Určuje, že místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti RRS JELENOVSKÁ, a.s., se sídlem Valašské Klobouky, Jelenovská 099, PSČ 766 01, vždy v každý pracovní den lhůty pro splacení nepeněžitého vkladu od 8,00 hodin do 16,00 hodin. 9. Určuje, že nepeněžitý vklad musí být splacen do sedmi dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií, a to předáním písemného prohlášení dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku spolu s předáním předmětu nepeněžitého vkladu společnosti. 10. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou: - Nemovitosti v katastrálním území Lipina, obec Valašské Klobouky, zapsané u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Klobouky, na listu vlastnictví č. 58, a to budova č.p. 92 v části obce Lipina na pozemku parc. č. st. 170, z působ využití - obč. vyb., budova č.e. 1 v části obce Lipina na pozemcích parc. č. st.171/2, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 21 v části obce Lipina na pozemku parc., 172/1 a parc. č.st. 172/2, způsob využití - rod. rek. budova č.e. v části obce Lip ina na pozemku parc. č.st.173/2 a parc. č.st. 173/1 způsob využití - rod. Rek., budova č.e. 1 v části obce Lipina na pozemku parc. č.st. 174, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 5 v části obce Lipina na pozemku parc. č.st. 175, způsob využití - rod. r ek., budova č.e. 6 v části obce Lipina na pozemku parc.č.st. 176, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 7 v části obce Lipina na pozemku parc. č.st. 177, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 8 v části obce Lipina na pozemku parc. č.st. 178/1 a parc. č. st. 178/2, způsob využití - rod.rek. budova č.e. v části obce Lipina na pozemku parc. č.st. 179/1 a prac. č.st. 179/2, způsob využití - rod. rek., budova č.e. 10 v části obce Lipina na pozemku parc. č.st. 181/1 a parc. č.st. 181/2, způsob využití - rod.re k., budova č.e. 11 v části obce Lipina na pozemku parc. č.st. 182, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 12 v části obce Lipina na pozemku parc. č.st. 183, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 13 v části obce Lipina na pozemku parc. č.st. 184, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 14 v části obce Lipina na pozemku parc. č.st. 188, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 15 v části obce Lipina na pozemku parc. č.st. 187, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 16 v části obce Lipina na pozemku parc. č. st. 186, způsob využití - rod.rek. budova č.e. 17 v části obce Lipina na pozemku parc. č.st. 180, způsob využití - rod.rek., stavba bez čp/čp na pozemku parc. č. st. 157 - způsob využití - obč. vyb., stavba bez čp/če na pozemku parc.č.st. 185 - způsob vyu žití - obč.vyb., pozemek parc. č.st. 157 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 170 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 171/1 - zastavená plocha a nádvoří, parc. čst. 172/1 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st.173/1 - zastavěná plocha a nádvo ří, parc. č.st. 174 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 175 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 176 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 177 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 178/1 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 182 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 183 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 184 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 185 - zastavěná plocha a nádvoří, parc.č.st. 186 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 187 - zastavěná plocha a nádvoř í, parc. č.st.188 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 343/4 - ostatní plocha, parc.č. 345/7 - ostatní plocha, parc. č.345/7 - ostatní plocha, parc.č. 346/2 - lesní pozemek, parc. č. 362/2 - vodní plocha, parc. č. 362/3 - ostatní plocha, parc. č. 362/5 - ostatní plocha parc. č. 389/4 - lesní pozemek, parc. č. 527/2 - ostatní plocha, parc. č. 544/1 trvalý travní porost, par.č.544/2 - trvalý travní porost, parc. č. 558/1 - trvalý travní porost, parc.č. 559/3 - trvalý travní porost, parc. č. 565/1 - lesní pozemek, parc. č. 627/3 - trvalý travní porost, parc. č. 813/109 - trvalý travní porost, parc. č.1376/2 - ostatní plocha, parc. č. 1382/3 - ostatní plocha, parc. č. 1382/12 - ostatní plocha, parc. č. 1382/23 - ostatní plocha, parc. č. 1382/25 - ostatní pl ocha, parc. č. 1382/27 - ostatní plocha, parc. č. 1382/40 - ostatní plocha, parc. č.1382/41 - ostatní plocha; - Nemovitosti v katastrálním území Valašské Klobouky, obec Valašské Klobouky, zapsané u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrálního pracoviště Valašské Klobouky, na listu vlastnictví č. 284, a to budova čp. 464 na pozemku parc. č.st. 870, způsob využití - bydlení, budova č.e. 7 na pozemku parc. č.st. 1066, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 8 na pozemku parc. č.st. 942, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 9 na pozemku parc. č.st. 1068, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 10 na pozemku p arc. č.st. 1067/, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 11 na pozemku parc. č.st. 1065, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 12 na pozemku parc. č.st. 1064, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 13 na pozemku parc. č.st. 1063, způsob využití - rod.rek ., budova č.e. 14 na pozemku parc, č.st. 1062, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 15 na pozemku parc. č.st. 1078, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 16 na pozemku parc. č.st. 1077, způsob využití - rod.rek., budova č.e.17 na pozemku parc. č.st. 1 164, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 18 na pozemku parc č.st. 1163, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 99 na pozemku parc. č.st. 1534, způsob využití - rod.rek., budova bez čp/če na pozemku parc. č.st. 1535, způsob využití - obč.vyb., budova be z čp/če na pozemku parc. č.st. 1537, způsob využití - obč.vyb. pozemek parc. č.st.870 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 942 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 1062 - zastavěná plocha, parc. č.st. 1063 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.s t. 1064 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 1065 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 1066 - zastavěná plocha a nádvoří, parc.č.st. 1067 - zastavěná plocha a nádvoří, parc.č.st. 1068 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st.1077 - zastavěná plo cha a nádvoří, parc. č.st. 1078 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 1163 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 1164 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 1534 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 1536 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 1537 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 3644/2 - ostatní plocha, parc. č. 3644/3 - ostatní plocha, parc.č. 3644/4 - ostatní plocha, parc. č. 3644/5 - ostatní plocha, parc. č. 3644/6 - ostatní plocha, parc.č. 3644/7 - ostatní plocha, parc. č. 36 46/8, trvalý travní porost, parc. č. 3654/14 - ostatní plocha parc. č. 3654/15 - ostatní plocha, parc.č. 3654/16 - ostatní plocha, parc. č. 3659/4 - ostatní plocha, parc. č. 3659/8 - ostatní plocha, parc. č. 3662 - trvalý porost, parc. č. 3664/1 - trvalý porost, parc. č. 3666 - ostatní plocha, parc. č. 3669/1 - ostatní plocha a parc. č. 3686/16 - lesní pozemek. Předmět nepeněžitého vkladu je popsán a oceněn ve znaleckých posudcích č. 16236-33/12, č. 1624-34/12, č. 1625/35/12, č. 1626-36/12, č. 1627-37/12, č. 1628-38/12 a č. 1629-39/12 vypracovaných Ing. Tomášem Hurtou, znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a o dhady nemovitostí, se sídlem Vsetín, Horní Jasenka 285, PSČ 755 01, jmenovaným pro tento účel usnesením Krajského soudu v Brně č.j. 35 Nc 6663/2011-25 ze dne 4.1.2012 a opravným usnesením Krajského soudu v Brně, č.j. 35 Nc 6663/2011-31 ze dne 9.1.2012. Předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn výše uvedenými znaleckými posudky částkou v celkové výši 50,000.000,- Kč (padesát milionů korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 50 (padesát) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč (jeden milion korun českých), které budou všechny vydány v listinné podobě nebudou registrovány. II. Schvaluje nepeněžitý vklad, kterým budou upsány akcie na zvýšení základního kapitálu o částku 50,000.000,- Kč (padesát milionů korun českých), a jehož předmětem jsou: 1. Nemovitosti v Katastrálním území Lipina, obec Valašské Klobouky, zapsané u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrálního pracoviště Valašské Klobouky, na listu vlastnictví č. 58, a to budova č.p. 92 v části obce Lipina na pozemku parc. č.st. 170, způsob využití - obč.vyb., budova č.e.1 v části obce Lipina na pozemcích parc. č.st. 171/1 a parc. č.st. 171/2, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 21 v části obce Lipina na pozemku parc. č.st. 172/1 a parc. Č.st.172/2, způsob využití - rod.rek., budo va č.e. 3 v části obce Lipina na pozemku parc.č.st.173/2 a parc.č.st. 173/1, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 4 v části obce Lipina na pozemku parc. č.st. 174, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 5 v části obce Lipina na pozemku parc. č.st 175, z působ využití - rod.rek., budova č.e. 6 v části obce Lipina na pozemku parc. č.st. 176, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 7 v části obce Lipina na pozemku parc. č.st. 177, způsob využítí - rod.rek., budova č.e. 8 v části obce Lipina na pozemku parc.č .st. 178/1 a parc. č.st. 178/2, způsob využití - rod. rek. Budova č.e. 9 v části obce Lipina na pozemku parc. č.st. 179/1 a prac., č.st. 179/2, způsob využití - rod. rek., budova č.e. 10 v části obce Lipina na pozemku parc. č.st. 181/1 a parc. č.st. 181/2 , způsob využití - rod.rek., budova č.e. 11 v části obce Lipina na pozemku parc. č.st. 182 způsob využití - rod.rek., budova č.e. 12 v části obce Lipina na pozemku parc. č.st. 183, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 13 v části obce Lipina na pozemku p arc. č.st. 184, způsob využití - rod. rek. Budova č.e 14 v části obce Lipina na pozemku parc. č.st. 188, způsob využití - rod.rek. budova č.e. 15 v části obce Lipina na pozemku č.st.187, způsob využití - rod.rek. budova č.e. 16 v části obce Lipina na poze mku č.st.186, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 17 v části obce Lipina na pozemku parc. č.st. 180, způsob využití - rod.rek.stavba bez čp/čp na pozemku parc. č.st. 157 - způsob využití - obč. vyb., stavba bez čp/če na pozemku parc. č.st.185 - způsob využití - obč.vyb., pozemek parc. č.st. 157 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 170 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 171/1 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 172/1 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 173/1 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 174 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 175 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 176 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 177 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 178/1 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st.182 - zastavěná plocha a nádvoří, parc.č.st. 183 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 184 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 185 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 186 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 187 - zastavěná plocha a nádv oří, parc. č.st. 188 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 343/4 - ostatní plocha, parc. č.345/7 - ostatní plocha, parc. č. 346/2 - lesní pozemek, parc. č. 362/2 - vodní plocha, parc. č. 362/3 - ostatní plocha, parc. č. 362/5 - ostatní plocha, parc. č. 3 89/4 - lesní pozemek, parc. č. 527/2 - ostatní plocha, parc. č. 544/1 - trvalý travní porost, parc. č. 544/2 - trvalý travní porost, parc. č. 558/1 - trvalý travní porost, parc. č. 559/3 - trvalý travní porost, parc. č. 565/1 - lesní pozemek, parc. č. 627 /3 - trvalý travní porost, parc. č.813/109 - trvalý travní porost, parc. č. 1376 - ostatní plocha, parc. č.1382/3 - ostatní plocha parc. č.1382/12 - ostatní plocha, parc. č.1382/23 - ostatní plocha, parc. č. 1382/25 - ostatní plocha, parc. č. 1382/27 - os tatní plocha, parc. č. 1382/40 - ostatní plocha, parc. č. 1382/41 - ostatní plocha. 2. Nemovitosti v katastrálním území Valašské Klobouky, obec Valašské Klobouky, zapsané u Katastrálního pracoviště Valašské Klobouky, na listu vlastnictví č. 284, a to budova č.p. 646 na pozemku parc. č.st. 870, způsob využití - bydlení budova č.e. 7 na p ozemku parc. č.st. 1066, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 8 na pozemku parc. č.st. 942, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 9 na pozemku parc. č.st. 1068, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 10 na pozemku parc. č.st. 1067, způsob využití - rod .rek., budova č.e. 11 na pozemku parc. č.st. 1065, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 12 na pozemku parc. č.st. 1064, způsob využití - rod. rek. budova č.e. 13 na pozemku parc. č.st. 1063, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 14 na pozemku parc. č.s t. 1062, způsob využití - rod. rek., budova č.e. 15 na pozemku parc. č.st. 1078, způsob využití - rod. budova č.e. 16 na pozemku parc. č.st. 1077, způsob využití - rod.rek. budova č.e. 17 na pozemku parc. č.st. 1164, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 18 na pozemku parc. č.st. 1163, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 99 na pozemku parc. č.st. 1534, způsob využití - rod.rek., budova bez čp/če na pozemku parc. č.st. 1535, způsob využití obč. vyb., budova bez čp/če na pozemku parc. č.st. 1537, způso b využití - obč. vyb. pozemek parc. č.st. 870 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 942 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 1062 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 1063 - zastavěná plocha, parc. č.st. 1064 - zastavěná plocha a nádvoří, pa rc. č.st. 1065 - zastavěná plocha a nádvoří, parc., č.st. 1066 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 1067 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 1068 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 1077 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 1078 zas tavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 1163 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 1164 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 1534 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 1536 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 1537 - zastavěná plocha a nádv oří, parc. č. 3644/2 - ostatní plocha, parc. č.3644/3 - ostatní plocha, parc. č.3644/4 - ostatní plocha, parc. č.3644/5 - ostatní plocha, parc. č. 3644/6 - ostatní plocha, parc. č.3644/7 - ostatní plocha, parc.č. 3646/8 - trvalý travní porost. parc. č. 36 54/14 - ostatní plocha, parc. č. 3654/15 - ostatní plocha, parc. č. 3654/16 - ostatní plocha, parc. č. 3659/4 - ostatní plocha, parc. č. 3659/8 - ostatní plocha, parc. č. 3662 - trvalý travní porost, parc. č. 3664/1 - trvalý travní porost, parc. č. 3666 - ostatní plocha, parc. č. 3669/1 - ostatní plocha, a parc. č. 3686/16 lesní pozemek. III. Schvaluje výši ocenění nepeněžitého vkladu určeného znaleckými posudky č. 1623-33/12 č. 1624-34/12, č. 1625-35/12., č. 1626-36/12, č. 1627-37/12, č. 1628-38/12 a č. 1629-39-12 vypracovaných Ing. Tomášem Hurtou, znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí,, se sídlem Vsetín, Horní Jasenka 285, PSČ 755 01, jmenovaným pro tento účel usnesením Krajského soudu v Brně, č.j. 35 Nc 6663/2011-25 ze dne 4.1.2012 a opravným usnesením Krajského soudu v Brně, č.j. 35 Nc 6663/2011-31 ze dne 9.1.20 12, částkou 50,000.000,- Kč (padesát milionů korun českých). 27.4.2012 - 8.6.2012
Základní kapitál společnosti ve výši 6.843.000,- Kč (slovy: šest milionů osm set čtyřicet tři tisíce korun českých), který byl zcela splacen, se zvyšuje o 1.750.000,- Kč (slovy: jeden milion sedm set padesát tisíc korun českých) na hodnotu 8.953.000,- Kč (slovy: osm milionů devět set padesát tři tisíce korun českých) upsáním nových akcií, přičemž upisování akcií nad maximální částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu budou upsány kmenové akcie na jméno v listinné podobě, a to: 1 ks akcie jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč a 6 ks akcií o jmenovité hodnotě 125.000,- Kč, přičemž na každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty připadně jeden hlas. Vylučuje s předností právo akcionářů na upisování nových akcií podle § 204 a zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění. Důvodem pro vyloučení přednostního práva je zájem společnosti na restrukturalizaci aktiv a pasiv společnosti za účelem sní žení zadluženosti společnosti, a to splacením emisního kruzu započtením určených peněžitých pohledávek vůči společnosti, k dosažení zlepšení kritérií pro získání cizích zdrojů k zajištění dalšího rozvoje společnosti. Akcie budou nabídnuty zájemci - představenstvem určenému věřiteli společnosti, a to: Základní organizaci OS KOVO, TAJMAC-ZPS, a.s. se sídlem Zlín, Třída 3. Května 1180, PSČ 764 87, IČ 155 29 886, který má za společností pohledávky představující nárok věři tele na zaplacení nájemné z nájemní smlouvy uzavřené dne 02. 01. 2007 mezi RSS JELENOVSKÁ, a.s. jako nájemcem a Základní organizací OS KOVO, TAJMAC-ZPS, a.s., jako pronajímatelem na pronájem budovy č.e. 99 na st. p.č. 1534, zaps. na LV 284, k.ú. Valašské Klobouky, a to za období od 01. 11. 2009 do 31. 12. 2010 v celkové výši úhrnu jistin pohledávek 1.750.000,- Kč, s tím, že pohledávky přezkoumá a uzná, z hlediska jejich způsobilosti k započtení, představenstvo společnosti. Akcie budou upisovány v pracovní dny v době od 8.00 do 14.00 hod. v sídle společnosti RSS JELENOVSKÁ, a.s. Valašské Klobouky, Jelenovská 099, akceptací návrhu Smlouvy o upsání akcií, ve lhůtě třiceti dnů, která počne plynout ode dne doručení písemného náv rhu smlouvy na upsání akcií určenému věřiteli a skončí nejpozději 60 dnů od dne následujícího po zveřejnění rozhodnutí společnosti o zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pokud se smluvní strany nedohodnou na ro zvazovací podmínce uvedené v ustanovení § 203 odst. 4 zak. č. 513/1991 Sb. Emisní kurz akcií se rovná jmenovité hodnotě upisovaných akcií. Připouští se zcela možnost započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti za nájem objektu č. e. 99 v celkové výši 1.750.000,- Kč za období od 01. 11. 2009 do 31. 12. 2010 včetně, který byl fakturován: fakturou č. vystavenou na částku se splatností za období 1900048 14. 12. 2009 125.000,- Kč 28. 12. 2009 listopad 2009 1900050 30. 12. 2009 125.000,- Kč 13. 01. 2010 prosinec 2009 1000001 08. 02. 2010 125.000,- Kč 22. 02. 2010 leden 2010 1000002 12. 03. 2010 125.000,- Kč 26. 03. 2010 únor 2010 1000003 31. 03. 2010 125.000,- Kč 14. 04. 2010 březen 2010 1000014 11. 05. 2010 125.000,- Kč 25. 05. 2010 duben 2010 1000016 26. 05. 2010 125.000,- Kč 09. 06. 2010 květen 2010 1000017 01. 07. 2010 125.000,- Kč 15. 07. 2010 červen 2010 1000034 19. 08. 2010 125.000,- Kč 02. 09. 2010 červenec 2010 1000036 03. 09. 2010 125.000,- Kč 17. 09. 2010 srpen 2010 1000038 30. 09. 2010 125.000,- Kč 14. 10. 2010 září 2010 1000049 23. 11. 2010 125.000,- Kč 07. 12. 2010 říjen 2010 1000051 16. 12. 2010 125.000,- Kč 30. 12. 2010 listopad 2010 1000053 04. 01. 2011 125.000,- Kč 18. 01. 2011 prosinec 2010 proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií. Existence pohledávek v této výši byla osvědčena nezávislým auditorem KM Audit, s.r.o. číslo oprávnění KA ČR 314 ze dne 17. února 2011. Dohoda o započtení, kterou bude splacen závazek určeného zájemce ke splacení emisního kursu musí být uzavřena ve lhůtě do 90 dnů ode dne následujícího po zvěřejnění rozhodnutí společnosti o zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku vedeném Krajsk ým soudem v Brně, nejpozději však před podáním návrhu na zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Pokud by do konce lhůty nebyly účinně upsány akcie, bude zvýšení základního kapitálu neúčinné. Bude-li upisování neúčinné, zaniknou práva a povinnosti upisovatele z upsání akcií 11.3.2011 - 14.3.2012
Základní kapitál společnosti ve výši 2.593.000,- Kč, který byl zcela splacen, se zvyšuje o 4.250.000,- Kč (slovy: čtyři miliony dvě stě padesát tisíc korun českých) na hodnotu 6.843.000,- Kč (slovy: šest milionů osm set čtyřicet tři tisíce korun českých) upsáním nových akcií, přičemž upisování akcií nad maximální částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu budou upsány kmenové akcie na jméno v listinné podobě, a to 4 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč a 2 ks akcií o jmenovité hodnotě 125.000,- Kč. Na každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty připadne jeden hlas. Vylučuje se předností právo akcionářů na upisování nových akcií podle § 204a zák.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění. Důvodem pro vyloučení přednostního práva je zájem společnosti na restrukturalizaci aktiv a pasiv společnosti za účelem sníž ení zadluženosti společnosti, a to splacením emisního kurzu započtením určených peněžitých pohledávek vůči společnosti, k dosažení zlepšení kritérií pro získání cizích zdrojů k zajištění dalšího rozvoje firmy. Akcie budou nabídnuty zájemci - představenstvem určenému věřiteli společnosti, a to Základní organizaci Odborového svazu KOVO TAJMAC-ZPS, a.s., se sídlem Zlín, Třída 3. května 1180, PSČ 764 87, org. číslo 03-1872, IČ:155 29 886, který má za společností po hledávky představující nárok věřitele na zaplacení nájemného z nájemní smlouvy uzavřené dne 02.01.2007 mezi RRS JELENOVSKÁ, a.s. jako nájemcem a Základní organizací OS KOVO TAJMAC-ZPS, a.s., jako pronajímatelem na pronájem budovy č.e. 99, na st.p.č. 1534, zaps. na LV 284, k.ú. Valašské Klobouky, za období od 01.01.2007 do 31.10.2009 v celkové výši úhrnu jistin pohledávek 4.250.000,- Kč, s tím, že pohledávky přezkoumá a uzná z hlediska jejich způsobilosti k započtení, představenstvo společnosti. Akcie budo u upisovány v pracovní dny v době od 8.00 do 14,00 hod v sídle společnosti, RRS JELENOVSKÁ, a.s, Valašské Klobouky, Jelenovská 099, akceptací návrhu Smlouvy o upsání akcií, ve lhůtě třiceti dnů, která počne plynout ode dne doručení písemného návrhu smlouv y na upsání akcií určenému věřiteli a skončí nejpozději 60 dnů ode dne následujícího po zveřejnění rozhodnutí společnosti o zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pokud se smluvní strany nedohodnou na rozvazovací podmínce uvedené v ustanovení § 203 odst. 4 zák.č. 513/1991 Sb. Emisní kurz akcií se rovná jmenovité hodnotě upisovaných akcií. Schvaluje se možnost započtení celkové peněžité pohledávky vůči společnosti za nájem objektu č.e. 99 ve výši 4.250.000,- Kč za období od 01.01.2007 do 31.10.2009, který byl fakturován: -fa. č. 1700038 vystavenou dne 08.11.2007 na částku 750.000,- Kč, - fa. č. 1700050 vystavenou dne 04.01.2008 na částku 750.000,- Kč, - fa. č. 1800002 vystavenou dne 11.04.2008 na částku 125.000,-Kč, - fa. č. 1800004 vystavenou dne 11.04.2008 na částku 125.000,-Kč, - fa. č. 1800006 vystavenou dne 28.04.2008 na částku 125.000,-Kč, - fa. č. 1800016 vystavenou dne 05.06.2008 na částku 125.000,- Kč, - fa. č. 1800018 vystavenou dne 30.06.2008 na částku 125.000,-Kč, - fa. č. 1800028 vystavenou dne 28.07.2008 na částku 125.000,-Kč, - fa. č. 1800040 vystavenou dne 29.09.2008 na částku 125.000,- Kč, - fa. č. 1800041 vystavenou dne 29.09.2008 na částku 125.000,-Kč, - fa. č. 1800042 vystavenou dne 29.09.2008 na částku 125.000,-Kč, - fa. č. 1800044 vystavenou dne 21.11.2008 na částku 125.000,-Kč, - fa. č. 1800046 vystavenou dne 13.01.2009 na částku 125.000,-Kč, - fa. č. 1800056 vystavenou dne 14.01.2009 na částku 125.000,-Kč, - fa. č. 1900001 vystavenou dne 17.03.2009 na částku 125.000,-Kč, - fa. č. 1900002 vystavenou dne 17.03.2009 na částku 125.000,-Kč, - fa. č. 1900003 vystavenou dne 08.04.2009 na částku 125.000,-Kč, - fa. č. 1900016 vystavenou dne 20.05.2009 na částku 125.000,-Kč, - fa. č. 1900017 vystavenou dne 02.06.2009 na částku 125.000,- Kč, - fa. č. 1900020 vystavenou dne 13.07.2009 na částku 125.000,-Kč, - fa. č. 1900031 vystavenou dne 17.08.2009 na částku 125.000,-Kč, - fa. č. 1900033 vystavenou dne 10.09.2009 na částku 125.000,-Kč, - fa. č. 1900038 vystavenou dne 01.10.2009 na částku 125.000,-Kč a - fa. č. 1900046 vystavenou dne 03.11.2009 na částku 125.000,-Kč, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií. Existence pohledávek v této výši byla osvědčena auditorem KM Audit, s.r.o., číslo osvědčení KA ČR 314 ze dne 27.11.2009. Dohoda o započtení, kterou bude splacen celý závazek určeného zájemce ke splacení emisního kursu, musí být uzavřena ve lhůtě do 90 dnů ode dne následujícího po zveřejnění rozhodnutí společnosti o zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku vedeném K rajským soudem v Brně, nejpozději však před podáním návrhu na zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Pokud by do konce lhůty nebyly účinně upsány akcie, bude zvýšení základního kapitálu neúčinné. Bude-li upisování neúčinné, zaniknou práva a povinnosti upisovatele z upsání akcií. 7.12.2009 - 20.2.2010
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 19.12.2001. 29.4.2005 - 27.4.2012
Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 21.8.2000 o záměru zvýšit základní jmění o 1 343 000 Kč na 2 593 000 Kč: 21.9.2000 - 16.2.2002
1. Základní jmění společnosti RRS JELENOVSKÁ, a.s. se sídlem Valašské Klobouky, Jelenovská 099, IČO 48 91 05 54 ve výši 1 250 000,-Kč za účelem zlepšení sktruktury pasiv a snížení závazků společnosti zvýší o částku 1 343 000,-Kč (slovy: milion tři sta čtyřicet tři tisíc korun českých) ze stávajících 1 250 000,-Kč na 2 593 000,-Kč. Upisování akcií nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští 21.9.2000 - 16.2.2002
2. Základní jmění bude zvýšeno upsáním 1343 kusů nových kmenových akcií v listinné podobě, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, které budou splaceny vkladem pohledávky za společností do základního jmění společnosti. 21.9.2000 - 16.2.2002
3. Všechny akcie budou upsány stávajícím akcionářem společnosti a to Základní organizací Odborového svazu KOVO ZPS, a.s. Zlín. 21.9.2000 - 16.2.2002
4. Akcie budou upisovány v sídle společnosti ve lhůtě čtrnácti dnů od doručení výzvy představenstva k upsání akcií. 21.9.2000 - 16.2.2002
Výzva k úpisu bude věřiteli doručena představenstvem společnosti nejpozději do 45 dnů od právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Brně, kterým se povolí zápis návrhu na zvýšení základního jmění společnosti. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, něděli nebo svátek, je posledním dnem lhůta pro upisování akcií nejblíže následující pracovní den. 21.9.2000 - 16.2.2002
Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě - tj. 1 000,-Kč/ks. 21.9.2000 - 16.2.2002
5. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen v sídle společnosti do dvou hodin po upsání nových akcií uzavřením smlouvy se společností o postoupení pohledávky. 21.9.2000 - 16.2.2002
Předmětem postoupení pohledávky - vkladu do základního jmění společnosti při splacení upsaných akcií je pohledávka věřitele Základní organizace Odborového svazu KOVO ZPS, a.s. Zlín v nominální hodnotě 1 343 000,-Kč vyplývající z "Dohody o převzetí dluhu" uzavřené dne 1.3.1996 mezi Závody přesného strojírenství Zlín,a.s. a Základní organizací KOVO ZPS,a.s. Zlín č.3-1872- 41110. 21.9.2000 - 16.2.2002
6. Akcie budou upsány bez zveřejnění výzvy k upisování akcií. 21.9.2000 - 16.2.2002
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 21.8.2000. 21.9.2000 - 29.4.2005
Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 30.8.2000. 21.9.2000 - 29.4.2005
Jediný akcionář: Základní organizace Odborového svazu KOVO ZPS, a.s. Zlín, Organizační číslo: 03-1872-4110, se sídlem ve Zlíně, tř. Tomáše Bati, IČO 15 52 98 86. 22.4.1997 - 25.9.2002

Aktuální kontaktní údaje RRS JELENOVSKÁ, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 48910554
Obchodní firma: RRS JELENOVSKÁ, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Valašské Klobouky
Vznik první živnosti: 3.5.1993
Celkový počet živností: 9
Aktivních živností: 4

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 48910554
Firma: RRS JELENOVSKÁ, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Zlín
Základní územní jednotka: Valašské Klobouky
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 15.7.1993

Základní údaje datové schránky

IČO: 48910554
Jméno subjektu: RRS JELENOVSKÁ, a.s.
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: furf4f3

Základní údaje DPH

IČO: 48910554
DIČ: CZ48910554
Typ subjektu: Právnická osoba
Obchodní firma / název / jméno: RRS JELENOVSKÁ, a.s.
Sídlo: Jelenovská č.ev.99 766 01 VALAŠSKÉ KLOBOUKY
Zapsal Finanční úřad pro Zlínský kraj
Územní pracoviště ve Valašských Kloboukách, Smetanova 1076, VALAŠSKÉ KLOBOUKY, tel.: 577 311 311
Bankovní účty určené ke zveřejnění:
Účet Datum zveřejnění
756407724/0600 1.4.2013
107-2493220237/0100 1.4.2013
Typ registrace: Plátce
Registrace platná od: 6.9.1993

Kontakty na RRS JELENOVSKÁ, a.s. IČO: 48910554

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Jelenovská 99 , Valašské Klobouky 766 01 12.9.2016
Sídlo: Jelenovská 99 , Valašské Klobouky 766 01 15.7.1993 - 12.9.2016

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Jelenovská 99, Valašské Klobouky 766 01

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: Jelenovská 99, 76601 Valašské Klobouky

Obory činností RRS JELENOVSKÁ, a.s. IČO: 48910554

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 8.7.2014
Hostinská činnost 20.10.2009
Masérské, rekondiční a regenerační služby 20.10.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 20.10.2009
provozování lyžařských vleků 15.2.2008 - 20.10.2009
ubytovací služby včetně provozování hostinských činností 15.7.1993 - 20.10.2009
masérské služby 15.7.1993 - 20.10.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 15.7.1993 - 20.10.2009

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Velkoobchod a maloobchod

  • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

  • Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 3.5.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: Jelenovská 99 , Valašské Klobouky 766 01
Identifikační číslo provozovny: 1007191473
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Velkoobchod a maloobchod

  • Ubytovací služby

Zahájení provozování: 15.7.1993

Živnost č. 2 Masérské, rekondiční a regenerační služby

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 15.7.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: Jelenovská 99 , Valašské Klobouky 766 01
Identifikační číslo provozovny: 1007191473
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.11.2000

Živnost č. 3 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 15.7.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: Jelenovská 99 , Valašské Klobouky 766 01
Identifikační číslo provozovny: 1007191473
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.7.1993

Živnost č. 4 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 3.2.2014
Provozovna č. 1
Provozovna: Jelenovská 99 , Valašské Klobouky 766 01
Identifikační číslo provozovny: 1007191473
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.2.2014

Živnost č. 5 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.5.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Masérské služby.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.5.1993
Zánik oprávnění: 27.11.2000

Živnost č. 7 Ubytovací služby včetně provozování hostinských činností.

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.7.1993
Zánik oprávnění: 31.12.1995

Živnost č. 8 Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.7.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Provozování lyžařských vleků

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.1.2008
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Destilace, rektifikace a míchání lihovin
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Nepravidelná pozemní osobní doprava
Silniční nákladní doprava
Motely, botely
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Vedení firmy RRS JELENOVSKÁ, a.s. IČO: 48910554

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Statutární ředitel zastupuje společnost ve všech věcech samostatně. K právním jednáním jejichž výše plnění přesahuje 50.000,-Kč musí mít statutární ředitel předchozí souhlas valné hromady. 16.5.2018
Společnost zastupuje v celém rozsahu samostatně předseda představenstva nebo společně místopředseda představenstva a člen představenstva, příp. samostatně člen představenstva, který k tomu byl ostatními členy představenstva písemně pověřen 19.11.2015 - 16.5.2018
Společnost zastupuje ve všech záležitostech předseda představenstva nebo společně místopředseda a člen představenstva. Za společnost podepisuje předseda představenstva nebo společně místopředseda ačlen představenstva. Všichni tak činí způsobem, že kvytištěné nebo napsané firmě připojí svůj podpis. 8.7.2014 - 19.11.2015
Způsob jednání a podepisování: Za společnost jedná předseda představenstva nebo společně místopředseda a člen představenstva. Za společnost podepisuje předseda představenstva nebo společně místopředseda a člen představenstva. Všichni tak činí způsobem, že k vytištěné nebo napsané firmě připojí svůj podpis. 29.4.2005 - 8.7.2014
Zastupování: Jednat jménem společnosti mohou buď společně všichni členové představenstva nebo nejméně dva členové představenstva, z toho jeden musí být předseda nebo místopřeseda, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem pověřen. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popř. místopředseda v době nepřítomnosti předsedy a nejméně jeden člen představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 15.7.1993 - 29.4.2005
Jméno: Gustav Niedelský 16.5.2018
Funkce: statutární ředitel
Ve funkci: od 16.5.2018
Adresa: Krušnohorská 1568/11, Teplice 415 01
Jméno: Otto Sahánek 15.7.1993 - 23.8.1993
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Příluky 134 , 760 01 Zlín Česká republika
Jméno: Zdena Slováková 15.7.1993 - 23.8.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Benešovo nábřeží 3741, Zlín 760 01
Jméno: František Šišák 15.7.1993 - 2.5.1995
Funkce: předseda představenstva
Adresa: 181, Březolupy 687 13
Jméno: Jindřich Haas 15.7.1993 - 2.5.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Santražiny 443, Zlín 760 01
Jméno: Ing. Zdeněk Kroča 15.7.1993 - 2.5.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Družstevní 4506, Zlín 760 05
Jméno: Ivan Petr 15.7.1993 - 2.5.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Kúty 1947, Zlín 760 01
Jméno: Otta Sahánek 23.8.1993 - 2.5.1995
Funkce: místopřeseda představenstva
Adresa: třída Tomáše Bati 3929, Zlín 760 01
Jméno: Zdeňka Slováková 23.8.1993 - 2.5.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Benešovo nábřeží 3741, Zlín 760 01
Jméno: Jaroslav Plšek 15.7.1993 - 22.4.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Dřevnická 4132, Zlín 760 01
Jméno: Ing. Věra Hájková 2.5.1995 - 22.4.1997
Funkce: členka představenstva
Adresa: Středová 4786, Zlín 760 05
Jméno: Milan Hanáček 2.5.1995 - 22.4.1997
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Masarykova 22, Zlín 763 02
Jméno: ing. Pavel Sakin 2.5.1995 - 22.4.1997
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Nadhumení 305, Zlín 760 01
Jméno: Anna Julinová 2.5.1995 - 22.4.1997
Funkce: členka představenstva
Adresa: Zámecká 401, Zlín 763 14
Jméno: Vojtěch Zábojník 2.5.1995 - 22.4.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Dětská 4615, Zlín 760 05
Jméno: Rudolf Vinovský 11.12.1995 - 22.4.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Vrbka 504, Ostrava-Krásné Pole Česká republika
Jméno: Rudolf Vinovický 22.4.1997 - 1.7.1997
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Vrbka 504/3, Ostrava 725 26
Jméno: Ing. Jiří Komárek 22.4.1997 - 1.7.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Čupy 662, Nivnice 687 51
Jméno: Ing. Richard Vlk 22.4.1997 - 16.11.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: 226, Suchá Loz 687 53
Jméno: Ing. Jiří Janáček 22.4.1997 - 21.9.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na Výsluní 4410, Zlín 760 05
Jméno: JUDr. Jaroslava Kučová 22.4.1997 - 21.9.2000
Funkce: členka
Adresa: Husova 1088, Napajedla 763 61
Jméno: JUDr. Jana Čihařová 22.4.1997 - 21.9.2000
Funkce: členka představenstva
Adresa: Kvítková 80, Zlín 760 01
Jméno: Jaroslav Plšek 22.4.1997 - 16.2.2002
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Dřevnická 4132, Zlín 760 01
Jméno: Rudolf Vinovský 1.7.1997 - 15.8.2002
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: do 19.3.2002
Adresa: Vrbka 504/3, Ostrava 725 26
Jméno: JUDr. Jana Čihařová 21.9.2000 - 24.2.2005
Funkce: členka představenstva
Ve funkci: do 14.4.2004
Adresa: U Trojáku 4585, Zlín 760 05
Jméno: Ing. Jiří Kománek 1.7.1997 - 29.4.2005
Funkce: člen představenstva
Adresa: Čupy 662, Nivnice 687 51
Jméno: Jaroslav Plšek 16.2.2002 - 29.4.2005
Funkce: předseda představenstva
Adresa: K Rybníkům 391, Zlín 760 01
Jméno: Ing. Jan Hanák 15.8.2002 - 23.11.2006
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: od 19.3.2002 do 1.11.2006
Adresa: Sokolská 3924, Zlín 760 01
Jméno: Mgr. Petr Olbort 24.2.2005 - 15.2.2008
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 21.6.2004
Adresa: Křiby 4715, Zlín 760 05
Jméno: Jaroslav Plšek 29.4.2005 - 15.2.2008
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 15.7.1993 do 17.8.2004
Adresa: K Rybníkům 391, Zlín 760 01
Jméno: Ing. Jiří Kománek 29.4.2005 - 15.2.2008
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 12.8.1996 do 17.8.2004
Adresa: Čupy 662, Nivnice 687 51
Jméno: Miloslav Pokorný 23.11.2006 - 20.10.2009
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.11.2006 do 30.6.2009
Ve funkci: od 1.11.2006 do 30.6.2009
Adresa: Oskara Nedbala 680, Trutnov 541 01
Jméno: Jaroslav Plšek 15.2.2008 - 20.10.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 17.8.2004 do 30.6.2009
Ve funkci: od 14.10.2004 do 30.6.2009
Adresa: K Rybníkům 391, Zlín 760 01
Jméno: Ing. Jiří Kománek 15.2.2008 - 20.10.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.8.2004 do 30.6.2009
Adresa: Na Honech III 4920, Zlín 760 05
Jméno: Mgr. Petr Olbort 15.2.2008 - 20.10.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.6.2004 do 30.6.2009
Adresa: Křiby 4715, Zlín 760 05
Jméno: Luboš Doležal 20.10.2009 - 12.7.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 30.6.2009 do 1.7.2010
Ve funkci: od 8.10.2009 do 1.7.2010
Adresa: Na Výsluní 882, Valašské Klobouky 766 01
Jméno: Jaroslav Plšek 20.10.2009 - 21.7.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 30.6.2009 do 18.5.2011
Ve funkci: od 8.10.2009 do 18.5.2011
Adresa: K Rybníkům 391, Zlín 760 01
Jméno: Ing. Jiří Kománek 20.10.2009 - 21.7.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.6.2009 do 18.5.2011
Adresa: Na Honech III 4920, Zlín 760 05
Jméno: Mgr. Petr Olbort 20.10.2009 - 21.7.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.6.2009 do 18.5.2011
Adresa: Křiby 4715, Zlín 760 05
Jméno: Miloslav Pokorný 12.7.2010 - 21.7.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 2.7.2010 do 18.5.2011
Ve funkci: od 2.7.2010 do 18.5.2011
Adresa: Oskara Nedbala 680, Trutnov 541 01
Jméno: Zdenka Zouharová 21.7.2011 - 14.3.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 18.5.2011
Ve funkci: od 18.5.2011
Adresa: Tř.T.Bati 2128 , 760 01 Zlín Česká republika
Jméno: Dr. Miloslav Pokorný 21.7.2011 - 21.11.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 18.5.2011
Ve funkci: od 18.5.2011
Adresa: Jelenovská 99, Valašské Klobouky 766 01
Jméno: Martin Hrubý 21.7.2011 - 21.11.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.5.2011
Adresa: Podvesná VI 3088, Zlín 760 01
Jméno: Luboš Doležal 21.7.2011 - 21.11.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.5.2011
Adresa: Na Výsluní 882, Valašské Klobouky 766 01
Jméno: Zdenka Zouharová 14.3.2012 - 21.11.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 18.5.2011
Ve funkci: od 18.5.2011
Adresa: třída Tomáše Bati 2128, Zlín 760 01
Jméno: Zdenka Zouharová 21.11.2013 - 28.1.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 18.5.2011 do 28.11.2014
Ve funkci: od 18.5.2011 do 28.11.2014
Adresa: třída Tomáše Bati 6249, Zlín 760 01
Jméno: Dr. Miloslav Pokorný 21.11.2013 - 28.1.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 18.5.2011 do 28.11.2014
Ve funkci: od 18.5.2011 do 28.11.2014
Adresa: Jelenovská 99, Valašské Klobouky 766 01
Jméno: Martin Hrubý 21.11.2013 - 28.1.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.5.2011 do 28.11.2014
Adresa: Podvesná VI 3088, Zlín 760 01
Jméno: Luboš Doležal 21.11.2013 - 28.1.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.5.2011 do 28.11.2014
Adresa: Na Výsluní 882, Valašské Klobouky 766 01
Jméno: Miloslav Pokorný 28.1.2015 - 19.11.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 28.11.2014 do 23.10.2015
Ve funkci: od 28.11.2014 do 23.10.2015
Adresa: Jelenovská 99, Valašské Klobouky 766 01
Jméno: Luboš Doležal 28.1.2015 - 19.11.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 28.11.2014 do 23.10.2015
Ve funkci: od 28.11.2014 do 23.10.2015
Adresa: Na Výsluní 882, Valašské Klobouky 766 01
Jméno: Martin Hrubý 28.1.2015 - 19.11.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.11.2014 do 23.10.2015
Adresa: Podvesná VI 3088, Zlín 760 01
Jméno: Vlasta Machalová 19.11.2015 - 12.9.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 23.10.2015
Ve funkci: od 23.10.2015
Adresa: 55, Liptál 756 31
Jméno: Jaromír Janalík 19.11.2015 - 12.9.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 23.10.2015
Ve funkci: od 23.10.2015
Adresa: Skalka II 193, Zlín 760 01
Jméno: Luboš Doležal 19.11.2015 - 12.9.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.10.2015
Adresa: Na Výsluní 882, Valašské Klobouky 766 01
Jméno: Vlasta Machalová 12.9.2016 - 16.5.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 23.10.2015 do 16.5.2018
Ve funkci: od 23.10.2015 do 16.5.2018
Adresa: 55, Liptál 756 31
Jméno: Jaromír Janalík 12.9.2016 - 16.5.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 23.10.2015 do 16.5.2018
Ve funkci: od 23.10.2015 do 16.5.2018
Adresa: Skalka II 193, Zlín 760 01
Jméno: Luboš Doležal 12.9.2016 - 16.5.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.10.2015 do 16.5.2018
Adresa: Na Výsluní 882, Valašské Klobouky 766 01

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Mojmír Kašlík 15.7.1993 - 22.4.1997
Adresa: Slunečná 4560, Zlín 760 05
Jméno: Marie Vitovjáková 15.7.1993 - 22.4.1997
Adresa: Česká 4757, Zlín 760 05
Jméno: Ladislav Halata 15.7.1993 - 22.4.1997
Adresa: Luční 907, Valašské Klobouky 766 01
Jméno: Jan Mana 11.12.1995 - 22.4.1997
Funkce: člen
Adresa: Lipiny 98 Česká republika
Jméno: Jan Mana 22.4.1997 - 1.7.1997
Funkce: člen
Adresa: Lipiny 98 Česká republika
Jméno: Ing. Miroslava Šlézarová 22.4.1997 - 29.4.2005
Funkce: členka
Adresa: Luční 4590, Zlín 760 05
Jméno: Evá Hájková 22.4.1997 - 29.4.2005
Funkce: členka
Adresa: Obeciny 4171, Zlín 760 01
Jméno: Jan Mana 1.7.1997 - 29.4.2005
Funkce: člen
Adresa: 98, Lipina 785 01
Jméno: Jan Mana 29.4.2005 - 15.2.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 17.7.1995
Adresa: 98, Valašské Klobouky 766 01
Jméno: Ing. Miroslava Šlézarová 29.4.2005 - 15.2.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 12.8.1996 do 17.8.2004
Adresa: Luční 4590, Zlín 760 05
Jméno: Eva Hájková 29.4.2005 - 15.2.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 12.8.1996 do 17.8.2004
Adresa: Obeciny 4171, Zlín 760 01
Jméno: Ing. Miroslava Šlézarová 15.2.2008 - 20.10.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 17.8.2004 do 30.6.2009
Ve funkci: od 14.10.2004 do 30.6.2009
Adresa: Luční 4590, Zlín 760 05
Jméno: Eva Hájková 15.2.2008 - 20.10.2009
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 17.8.2004 do 30.6.2009
Ve funkci: od 14.10.2004 do 30.6.2009
Adresa: Obeciny 4171, Zlín 760 01
Jméno: Jan Mana 15.2.2008 - 20.10.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 17.7.1995 do 11.6.2009
Adresa: 98, Valašské Klobouky 766 01
Jméno: Ing. Miroslava Šlézarová 20.10.2009 - 21.7.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2009 do 18.5.2011
Ve funkci: od 8.10.2009 do 18.5.2011
Adresa: Luční 4590, Zlín 760 05
Jméno: Eva Hájková 20.10.2009 - 21.7.2011
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2009 do 18.5.2011
Ve funkci: od 8.10.2009 do 18.5.2011
Adresa: Obeciny 4171, Zlín 760 01
Jméno: Ludmila Baďurová 20.10.2009 - 21.7.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.9.2009
Adresa: 76, Valašské Klobouky 766 01
Jméno: Ing. Miroslava Šlézarová 21.7.2011 - 21.11.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 18.5.2011
Ve funkci: od 14.7.2011
Adresa: Luční 4590, Zlín 760 05
Jméno: Ludmila Baďurová 21.7.2011 - 21.11.2013
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.9.2009 do 1.3.2014
Ve funkci: od 14.7.2011
Adresa: 76, Valašské Klobouky 766 01
Jméno: Mgr. Jaroslav Juráš 21.7.2011 - 21.11.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.5.2011 do 14.11.2013
Adresa: Zborovská 4140, Zlín 760 01
Jméno: Ludmila Baďurová 21.11.2013 - 8.7.2014
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.9.2009 do 1.3.2014
Ve funkci: od 14.7.2011
Adresa: 76, Valašské Klobouky 766 01
Jméno: Ing. Miroslava Šlézarová 21.11.2013 - 28.1.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 18.5.2011 do 28.11.2014
Ve funkci: od 14.7.2011 do 28.11.2014
Adresa: Luční 4590, Zlín 760 05
Jméno: Josef Holeček 21.11.2013 - 28.1.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.11.2013 do 28.11.2014
Adresa: Podzámčí 345, Napajedla 763 61
Jméno: Ing. Libuše Nováková 28.1.2015 - 19.11.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.11.2014 do 23.10.2015
Ve funkci: od 28.11.2014 do 23.10.2015
Adresa: 91, Malá Bystřice 756 27
Jméno: Zdenka Zouharová 28.1.2015 - 19.11.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.11.2014 do 23.10.2015
Adresa: třída Tomáše Bati 6249, Zlín 760 01
Jméno: Miloslav Pokorný 19.11.2015 - 12.9.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.10.2015
Ve funkci: od 23.10.2015
Adresa: Jelenovská 99, Valašské Klobouky 766 01
Jméno: Ing. Miroslav Lukšík CSc. 19.11.2015 - 12.9.2016
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.10.2015
Ve funkci: od 23.10.2015
Adresa: Lysá 547, Želechovice nad Dřevnicí 763 11
Jméno: Hana Šerá 19.11.2015 - 12.9.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.10.2015
Adresa: 227, Újezd 763 25
Jméno: Miloslav Pokorný 12.9.2016 - 16.5.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.10.2015
Ve funkci: od 23.10.2015
Adresa: Jelenovská 99, Valašské Klobouky 766 01
Jméno: Ing. Miroslav Lukšík CSc. 12.9.2016 - 16.5.2018
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.10.2015
Ve funkci: od 23.10.2015
Adresa: Lysá 547, Želechovice nad Dřevnicí 763 11
Jméno: Hana Šerá 12.9.2016 - 16.5.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.10.2015
Adresa: 227, Újezd 763 25

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Gustav Niedelský

Vlastníci firmy RRS JELENOVSKÁ, a.s. IČO: 48910554

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 59 403 000 Kč 100% 8.6.2012
zakladni 6 843 000 Kč 100% 20.2.2010 - 8.6.2012
zakladni 2 593 000 Kč - 16.2.2002 - 20.2.2010
zakladni 1 250 000 Kč - 15.7.1993 - 16.2.2002

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 125 000 Kč 16 8.7.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 403 8.7.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 56 8.7.2014
Kmenové akcie na jméno 125 000 Kč 16 8.6.2012 - 8.7.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 403 8.6.2012 - 8.7.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 56 8.6.2012 - 8.7.2014
Kmenové akcie na jméno 125 000 Kč 12 20.2.2010 - 8.6.2012
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 343 20.2.2010 - 8.6.2012
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 4 20.2.2010 - 8.6.2012
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 343 16.2.2002 - 20.2.2010
Akcie na jméno 125 000 Kč 10 15.7.1993 - 20.2.2010

Sbírka Listin RRS JELENOVSKÁ, a.s. IČO: 48910554

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 1075/SL 74 ostatní zápis z mim. zasedání předst. Krajský soud v Brně 23.10.2015 16.11.2015 23.11.2015 5
B 1075/SL 73 ostatní zápis ze zasedání DR Krajský soud v Brně 23.10.2015 16.11.2015 23.11.2015 5
B 1075/SL 72 notářský zápis [NZ 582/2015] mim VH, stanovy Krajský soud v Brně 23.10.2015 16.11.2015 23.11.2015 29
B 1075/SL 71 účetní závěrka [2012] příloha Krajský soud v Brně 20.3.2013 8.4.2015 9.4.2015 3
B 1075/SL 69 účetní závěrka [2013] příloha Krajský soud v Brně 27.6.2014 8.4.2015 9.4.2015 3
B 1075/SL 68 účetní závěrka [2013] rozvaha + výkaz Krajský soud v Brně 27.6.2014 8.4.2015 9.4.2015 8
B 1075/SL 67 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 22.1.2015 28.1.2015 2.2.2015 8
B 1075/SL 66 notářský zápis [NZ 49/2015] rozhodnutí mimořádné VH Krajský soud v Brně 22.1.2015 28.1.2015 2.2.2015 6
B 1075/SL 65 ostatní zápis z VH Krajský soud v Brně 28.11.2014 28.1.2015 2.2.2015 3
B 1075/SL 64 notářský zápis, stanovy společnosti rozhod. jed. akcionáře, NZ 556/2014 Krajský soud v Brně 30.6.2014 7.7.2014 4.9.2014 11
B 1075/SL 63 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 10.2.2012 2.10.2012 20
B 1075/SL 62 notářský zápis - stanovy, NZ 194/2012 Krajský soud v Brně 16.4.2012 28.5.2012 27
B 1075/SL 61 posudek znalce č. 1629-39/12 Krajský soud v Brně 21.2.2012 18.5.2012 31
B 1075/SL 60 posudek znalce č. 1628-38/12 Krajský soud v Brně 20.2.2012 18.5.2012 12
B 1075/SL 59 posudek znalce č. 1627-37/12 Krajský soud v Brně 17.2.2012 18.5.2012 10
B 1075/SL 57 posudek znalce č. 1625-35/12 Krajský soud v Brně 16.2.2012 18.5.2012 12
B 1075/SL 56 posudek znalce č. 1624-34/12 Krajský soud v Brně 15.2.2012 18.5.2012 22
B 1075/SL 55 posudek znalce č. 1623-33/12 Krajský soud v Brně 14.2.2012 18.5.2012 23
B 1075/SL 54 účetní závěrka -přehled o změnách VK Krajský soud v Brně 15.5.2009 1.11.2011 1
B 1075/SL 53 účetní závěrka -rozvaha + výkaz 2008 Krajský soud v Brně 24.6.2009 1.11.2011 7
B 1075/SL 52 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 20.3.2009 1.11.2011 13
B 1075/SL 51 účetní závěrka 2010 Krajský soud v Brně 10.2.2011 26.10.2011 7
B 1075/SL 50 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 26.10.2011 8
B 1075/SL 49 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 22.6.2011 26.7.2011 1
B 1075/SL 48 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 21.6.2011 26.7.2011 1
B 1075/SL 47 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 1.7.2011 26.7.2011 2
B 1075/SL 45 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 27.6.2011 26.7.2011 1
B 1075/SL 44 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 27.6.2011 26.7.2011 1
B 1075/SL 43 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 18.5.2011 26.7.2011 4
B 1075/SL 42 ostatní - zápis představenstva Krajský soud v Brně 18.5.2011 26.7.2011 4
B 1075/SL 41 ostatní - zápis DR Krajský soud v Brně 14.7.2011 26.7.2011 3
B 1075/SL 40 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 58/11 Krajský soud v Brně 17.2.2011 15.3.2011 5
B 1075/SL 39 účetní závěrka 2009 Krajský soud v Brně 26.1.2010 9.11.2010 8
B 1075/SL 38 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 9.11.2010 9
B 1075/SL 37 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 22.7.2010 1
B 1075/SL 36 ostatní - protokol - č.3/10 Krajský soud v Brně 2.7.2010 22.7.2010 1
B 1075/SL 35 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 1.7.2010 22.7.2010 1
B 1075/SL 34 zpráva auditora Krajský soud v Brně 27.11.2009 15.12.2009 1
B 1075/SL 33 ostatní -zvýšení základního kapitálu Krajský soud v Brně 27.11.2009 15.12.2009 1
B 1075/SL 32 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 268/09 Krajský soud v Brně 30.11.2009 15.12.2009 6
B 1075/SL 31 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 17.10.2009 26.10.2009 4
B 1075/SL 30 ostatní -rozhodnutí akcionáře Krajský soud v Brně 30.6.2009 26.10.2009 3
B 1075/SL 29 účetní závěrka 2007 Krajský soud v Brně 15.5.2008 15.9.2008 8
B 1075/SL 28 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Brně 15.9.2008 10
B 1075/SL 27 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 4.2.2008 22.2.2008 3
B 1075/SL 26 ostatní -rozhodnutí akcionáře Krajský soud v Brně 14.10.2004 22.2.2008 5
B 1075/SL 25 notářský zápis -NZ 31/2008 Krajský soud v Brně 5.2.2008 19.2.2008 4
B 1075/SL 24 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 5.2.2008 19.2.2008 34
B 1075/SL 23 zpráva o vztazích Krajský soud v Brně 20.3.2007 16.10.2007 2
B 1075/SL 22 účetní závěrka -příloha 2006 Krajský soud v Brně 19.3.2007 16.10.2007 3
B 1075/SL 21 účetní závěrka -rozvaha + výkaz 2006 Krajský soud v Brně 19.3.2007 16.10.2007 9
B 1075/SL 20 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 16.10.2007 10
B 1075/SL 19 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 1.11.2006 28.11.2006 1
B 1075/SL 18 ostatní -rozhod. VH Krajský soud v Brně 1.11.2006 28.11.2006 1
B 1075/SL 17 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Brně 26.1.2006 3.7.2006 33
B 1075/SL 16 výroční zpráva 2004 Krajský soud v Brně 9.6.2005 15.7.2005 27
B 1075/SL 15 notářský zápis -NZ 329/2001 Krajský soud v Brně 19.12.2001 9.5.2005 35
B 1075/SL 14 účetní závěrka -2003 Krajský soud v Brně 17.6.2004 26.8.2004 26
B 1075/SL 13 účetní závěrka 2002 Krajský soud v Brně 18.6.2003 30.7.2003 37
B 1075/SL 12 účetní závěrka 2001 Krajský soud v Brně 27.5.2002 16.7.2002 30
B 1075/SL 11 účetní závěrka - 1999 Krajský soud v Brně 30.6.2000 11.7.2001 10
B 1075/SL 10 účetní závěrka - 2000 Krajský soud v Brně 15.5.2001 11.7.2001 13
B 1075/SL 9 notářský zápis - rozhodnutí Krajský soud v Brně 30.8.1999 5.10.2000 56
B 1075/SL 7 notářský zápis - rozhodnutí Krajský soud v Brně 21.8.2000 5.10.2000 5
B 1075/SL 6 ostatní - rozhodnutí akcionáře Krajský soud v Brně 30.8.1999 5.10.2000 2
B 1075/SL 5 účetní závěrka - 1997 Krajský soud v Brně 31.12.1997 28.8.1998 31
B 1075/SL 4 účetní závěrka -1996, výroční zpráva Krajský soud v Brně 31.12.1996 3.3.1998 13
B 1075/SL 3 účetní závěrka - 1996 Krajský soud v Brně 31.12.1996 3.3.1998 15
B 1075/SL 2 notářský zápis Krajský soud v Brně 23.4.1993 3.3.1998 2
B 1075/SL 1 ostatní - zakl. listina Krajský soud v Brně 23.4.1993 3.3.1998 4

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení RRS JELENOVSKÁ, a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu RRS JELENOVSKÁ, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.