Hlavní navigace

RETAL Czech a.s. Mělník IČO: 26116219

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu RETAL Czech a.s., která sídlí v obci Mělník a bylo jí přiděleno IČO 26116219.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem V.V.V.V.,a.s. se sídlem v obci Mělník byla založena v roce 1999.

Základní údaje o RETAL Czech a.s. IČO: 26116219

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 27. 9. 1999
Spisová značka: B 6147
IČO: 26116219
Obchodní firma: RETAL Czech a.s.
Právní forma: Akciová společnost 27.9.1999
Datum vzniku: 27.9.1999
Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 22.10.2002 o záměru zvýšení základní kapitál spolenčnosti zní: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 100 000 000,-- Kč (jedno sto miliónů korun českých); Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; Nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem; nepeněžitý vklad se nepřipouští; Základní kapitál společnosti se zvyšuje vydáním 100 000 (jednoho sta tisíc) kusů nových kmenových akcií neregistrovaných k obchodování na veřejném trhu znějících na majitele, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč (jeden tisíc korun českých); tyto akcie mohou výt vydány jako hromadné listiny (§ 5 zák. č. 591/1991 Sb., o cenných papírech) nahrazující jednotlivé akcie. Práva spojená s hromadnou listinou nemohou být převodem dělena na podíly. Hromadná listina musí mít náležitosti stanovené zákonem pro listinný cenný papír. V případě převodu nebo přechodu části akcií, které hromadná listina nahrazuje, na jiného, má akcionář právo na výměnu hromadné listiny za jiné hromadné listiny nahrazující jím požadovaný počet akcií. Náklady na vydání nových hromadných listin nese společnost. Akcionář má právo na výměnu hromadné listiny za listinné akcie kdykoliv o výměnu požádá; je však povinen společnosti uhradit náklady na tisk jednotlivých akcií; Přednostní právo na upsání akcií může být ve stanovené lhůtě (odst. 6) vykonáno v pracovně předsedy představenstva společnosti v sídle společnosti na adrese: Mělník, Strážnická 1518, PSČ 276 01, v pracovní dny v době 10.00 do 14.00 hodin; Přednostní právo na upsání akcií může akcionář vykonat ve lhůtě 60 (šedesáti dnů) počínající dnem 1.11.2002 (prvého listopadu roku dvoutísícího druhého); nenabude-li k tomtuto dni právní moci usnesení Městského soudu v Praze, jímž bude zapsáno rozhodnutí jediného akcionáře učiněné v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, mohou být akcie upsány jen s rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhonutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku (§ 203 odst. 4 obchodního zákoníku); Představenstvo je povinno písemnou informaci o přednostním právu obsahující náležitosti uvedené v § 204a odst. 2 obchodního zákoníku doručit jedinému akcionáři buď osobně proti potvrzení o převzetí, nebo poštou doporučeným dopisem na jeho adresu - Praha 8, Na Strání 702/43, nejpozději do 31.10.2002 (třicátého prvého října roku dvoutisícího druhého); Představenstvo je povinno podat návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nejpozději do 31.10.2002 (třicátého prvého října roku dvoutisícího druhého); Počátek běhu lhůty stanovené pro upisování akcií s využitím přednostního práva je představesntvo povinno písemně oznámit jedinému akcionáři buď osobně proti potvrzení o převzetí, nebo poštou doporučeným dopisem na jeho adresu - Praha 8, Na Stráni 702/43, nejpozději do 31.10.2002 (třicátého prvého října roku dvoutisícího druhého); zároveň tímto oznámením je představenstvo povinno jedinému akcionáři doručit návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku; vypracování návrhu smlouvy je povinno na náklady společnosti zajistit představenstvo; S využitím přednostního práva lze upsat celkem 100 000 (jedno sto tisíc) kusů nových kmenových akcií, neregistrovaných k obchodování na veřejném trhu, znějících na majitele, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč (jeden tisíc korun českých); Na každou jednu stávající akcii o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč lze s využitím přednostního práva upsat 100 (jedno sto) nových akcií, přičemž podle § 204a odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku lze upisovat pouze celé akcie; Emisní kurs každé nové akcie upsané s využitím přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě a činí 1 000,-- Kč (jeden tisíc korun českých); Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou nabídnuty určitému zájemci - ing. Jaroslavu Čadkovi, r.č. 49-02-27/196, bytem Praha 8, Nad Strání 702/43; Ostatní způsoby upsání akcií bez využití přednostního práva (tj. dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a upsání na základě veřejné nabídky) se vylučují; Bez využití přednostního práva mohou být akcie ve stanovené lhůtě (odst. 16) upsány v pracovně předsedy představenstva společnosti v sídle společnosti na adrese: Mělník, Strážnická 1518, PSČ 276 01, v pracovní dny v době od 10.00 do 14.00 hodin; Bez využití přednostního práva může předem určený zájemce upsat akcie ve lhůtě 15 (patnácti dnů) počínají prvým dnem následujícím po dni, v němž mu bude doručena písemná informace o možnosti upsání akcií bez využití přednostního práva obsahující náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku a návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku; Emisní kurs každé nové akcie upisované bez využití přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě a činí 1 000,-- Kč (jeden tisíc korun českých); Informaci o možnosti upsání akcií bez využití přednostního práva obsahující náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku a návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku je představestvo společnosti povinno vypracovat a předem určenému zájemci doručit nejpozději do 15 (patnácti) pracovního dnů od zániku přednostního práva na upsání akcií, ne však dříve, než prvý den po podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; zanikne-li všem akcionářům přednostní právo na upsání nových akcií před podáním návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, je představenstvo povinno informaci o možnosti upsání akcií bez využití přednostního práva obsahující náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku a návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku vypracovat a předem určenému zájemci doručit nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; Počátek běhu lhůty stanovené pro upisování akcií bez využití přednostního práva a emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva je představenstvo povinno zájemci písemně oznámit zároveň s návrhem smlouvy o upsání akcií nejpozději 7 (sedm) dnů po doručení informace o možnosti upsat akcie bez využití přednostního práva; Upisovatel, který upsal nové akcie s využitím přednostního práva, je povinen splatit 30% (třicet procent) emisního kursu jím upsaných akcií na zvláštní účet číslo 3065790297/100 u Komerční banky, a.s., IČ 45317054, se sídlem Na Příkopě 33/969, Praha 1, založený podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku společností pro splácení emisního kursu nových akcií; v těchto lhůtách: - do 30 (třiceti) dnů od upsání akcií, bude-li ke dni upsání akcí v právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společností do obchodního rejstříku, nebo - do 30 (třiceti) dnů od nabytí právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společností do obchodního rejstříku, nebude-li toto rozhodnutí ke dni upsání akcií dosud v právní moci; Zbytek emisního krusu upsaných akcií je upisovatel povinen splatit nejpozději do jednoho roku od nabytí právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společností do obchodního rejstříku na zvláštní účet u banky číslo 3065790297/100 u Komerční banky, a.s., IČ 45317054, se sídlem Na Příkopě 33/969, Praha 1, založený podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku společností pro splácení emisního kursu akcií; splácení emisního kursu nových akcií započtením pohledávek akcionáře proti společnosti se nepřipouští; Upisovatel, který upsal nové akcie bez využití přednostního práva, je povinen splatit 30 % (třicet procent) emisního kursu jím upsaných akcií na zvláštní účet číslo 3065790297/100 u Komerční banky, a.s., IČ 45317054, se sídlem Na Příkopě 33/969, Praha 1, založený podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku společností pro splácení emisního kursu nových akcií; v těchto lhůtách: - 30 (třiceti) dnů od upsání akcií, bude-li ke dni upsání akcií v právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společností do obchodního rejstříku, nebo - do 30 (třiceti) dnů od nabytí právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společností do obchodního rejstříku, nebude-li toto rozhodnutí ke dni upsání akcií dosud v právní moci; Zbytek emisního kursu upsaných akcií je upisovatel povinen splatit nejpozději do jednoho roku od nabytí právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společností do obchodního rejstříku na zvláštní účet u banky číslo 3065790297/100 u Komerční banky, a.s., IČ 45317054, se sídlem Na Příkopě 33/969, Praha 1, založený podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku společností pro splácení emisního kursu akcií; splácení emisního kursu nových akcií započtením pohledávek akcionáře proti společnosti se nepřipouští. 11.11.2002 - 23.12.2002
Na základě smlouvy ze dne 3.9.2001 došlo k převodu části podniku výše uvedené společnosti na společnost EKOPLASTIK CZ Group spol. s r.o. 19.12.2001
Společnost byla založena jednorázově, bez upisování akcií. 27.9.1999

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 26116219
Firma: RETAL Czech a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Mělník
Základní územní jednotka: Mělník
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 27. 9. 1999

Kontakty na RETAL Czech a.s. IČO: 26116219

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Strážnická 3586, Mělník 27601, Česká republika 20.10.2015
Sídlo: Strážnická 1518, Mělník 27601, Česká republika 19.12.2001 - 31.5.2002
Sídlo: Jičínská 8/2349, Praha 3 , Česká republika 20.10.2000 - 19.12.2001
Sídlo: Ostrovského 253/3, Praha 5 , Česká republika 27.9.1999 - 20.10.2000

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Strážnická 3586, Mělník 27601

Obory činností RETAL Czech a.s. IČO: 26116219

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 31.7.2015
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 31.7.2015
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, mimo poskytování i jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor 31.5.2002 - 31.7.2015
zámečnictví 20.10.2000 - 19.12.2001
nástrojářství 20.10.2000 - 19.12.2001
kovoobráběčství 20.10.2000 - 19.12.2001
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 20.10.2000 - 19.12.2001
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 20.10.2000 - 31.7.2015
pronájem strojů 20.10.2000 - 31.7.2015
výroba plastových hmot 1.2.2000 - 31.7.2015
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 27.9.1999 - 31.7.2015
činnost organizačních a ekonomických poradců 27.9.1999 - 31.7.2015

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba plastových obalů
Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných
Nespecializovaný velkoobchod
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Poradenství v oblasti řízení
Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků j. n.

Vedení firmy RETAL Czech a.s. IČO: 26116219

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Jméno Ing. Pavel Bláha
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 20.10.2021
Adresa Školní 54, 27731 Velký Borek
Jméno Ing. Pavel Bláha
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 14.12.2018 do 20.10.2021
Adresa Školní 54, 27731 Velký Borek
Jméno Ing. Pavel Bláha
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 12.10.2015 do 14.12.2018
Adresa Slovany 2755/6, 27601 Mělník
Jméno Ing. Pavel Bláha
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 12.10.2015 do 14.12.2018
Adresa Slovany 2755/6, 27601 Mělník
Jméno Ing. Jiří Bidšovský
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 31.7.2015 do 12.10.2015
Adresa Obětí Okupace 1175, 27101 Nové Strašecí
Jméno Ing. Jiří Bidšovský
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 4.4.2007 do 31.7.2015
Adresa Obětí Okupace 1175, 27101 Nové Strašecí
Jméno Martin Chvojka
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 10.11.2005 do 4.4.2007
Adresa Břízová 158, 27715 Tišice
Jméno Vladimír Michajlovič Gašparik
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 27.11.2004 do 10.11.2005
Adresa č.p. 10, 36001 Andělská Hora
Jméno Kateřina Kamenická
Funkce místopředseda
Ve funkci od 18.8.2003 do 27.11.2004
Adresa K Haltýři 689/18, 18100 Praha 8
Jméno Ing. Josef Sedláček
Funkce člen
Ve funkci od 13.2.2004 do 27.11.2004
Adresa Olbrachtova 48/1058, 14000 Praha 4
Jméno Miloslav Čadek
Funkce předseda
Ve funkci od 13.2.2004 do 27.11.2004
Adresa 28. října 489, 27801 Kralupy nad Vltavou
Jméno Ing. Jaroslav Votrubec
Funkce místopředseda
Ve funkci od 20.10.2000 do 13.2.2004
Adresa Ve Slatinách 564, 27711 Neratovice
Jméno Ing. Jaroslav Čadek
Funkce předseda
Ve funkci od 24.2.2003 do 13.2.2004
Adresa Nad strání 702/43, 18200 Praha 8
Jméno Miloslav Čadek
Funkce předseda
Ve funkci od 13.2.2004 do 13.2.2004
Adresa 28. října 489, 27801 Kralupy nad Vltavou
Jméno Kateřina Čadková
Funkce místopředseda
Ve funkci od 24.2.2003 do 18.8.2003
Adresa K Haltýři 689/18, 18100 Praha 8
Jméno Kateřina Čadková
Funkce místopředseda
Ve funkci od 17.5.2000 do 24.2.2003
Adresa Korunní 133, 13000 Praha 3
Jméno Ing. Jaroslav Čadek
Funkce předseda
Ve funkci od 20.10.2000 do 24.2.2003
Adresa Jičínská 8, 13000 Praha 3
Jméno Ing. Jaroslav Votrubec
Funkce předseda
Ve funkci od 17.5.2000 do 20.10.2000
Adresa Ve Slatinách 564, 27711 Neratovice-Libiš
Jméno Ing. Jaroslav Čadek
Funkce místopředseda
Ve funkci od 17.5.2000 do 20.10.2000
Adresa Korunní 133, 13000 Praha 3
Jméno Karel Valenta
Funkce místopředseda
Ve funkci od 27.9.1999 do 17.5.2000
Adresa Ve Střešovičkách 60, Praha 6
Jméno JUDr Ondřej Vodák
Funkce předseda
Ve funkci od 27.9.1999 do 17.5.2000
Adresa Vyžlovská 10, Praha lO
Jméno Ing. Oldřej Vitha
Funkce místopředseda
Ve funkci od 27.9.1999 do 17.5.2000
Adresa Dr.Bureše 5, České Budějovice

Vlastníci firmy RETAL Czech a.s. IČO: 26116219

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
Základní kapitál 101 000 000 Kč 100% 24.2.2003
Základní kapitál 101 000 000 Kč - 23.12.2002 - 24.2.2003
Základní kapitál 1 000 000 Kč 100% 27.9.1999 - 23.12.2002

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 101 000 29.5.2019
Akcie na jméno 1 000 Kč 101 000 2.4.2014  - 29.5.2019
Akcie na majitele 1 000 Kč 101 000 23.12.2002  - 2.4.2014
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 000 27.9.1999  - 23.12.2002

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu RETAL Czech a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.