REGINA, a.s. Jičín IČO: 42196841

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu REGINA, a.s., která sídlí v obci Jičín a bylo jí přiděleno IČO 42196841.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma REGINA, a.s. má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem REGINA, a.s. se sídlem v obci Jičín byla založena v roce 1991. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 15 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Klempířství a oprava karoserií , Opravy silničních vozidel a další.

Základní údaje o REGINA, a.s. IČO: 42196841

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Hradci Králové 18.12.1991
Spisová značka: B 428
IČO: 42196841
Obchodní firma: Regina, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 18.12.1991
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 18.12.1991
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 17.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 17.7.2014 - 4.10.2016
Počet členů dozorčí rady: 3 17.7.2014 - 4.10.2016
Usnesení ozvýšení základního kapitáluOddíl I1. Rozsah zvýšení základního kapitálu:Základní kapitál se zvyšuje očástku 9 880 000,-- Kč ( slovy: devět milionů osm set osmdesát tisíc korun českých). Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 19.8.2004 - 7.2.2005
2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma apodoba upisovaných akcií:Počet akcií: 9 880 (slovy: devět tisíc osm set osmdesát) kusů akcií ojmenovité hodnotě 1 000,-- Kč ( slovy: tisíc korun českých)Druh akcií: kmenové akcieForma akcií: akcie na jménoPodoba akcií: listinné akcie 19.8.2004 - 7.2.2005
3. Akcie budou upsány svyužitím přednostního práva. Každý akcionář má právo upsat část nových akcií vrozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti. Na jednu dosavadní akcii ojmenovité hodnotě 20 000,-- Kč ( slovy: dvacet tisíc korun českých), lze upsat 26 ( slovy: dvacet šest) kusů nových akcií. Na jednu dosavadní akcii ojmenovité hodnotě1 000,-- Kč (slovy: tisíc korun českých), lze upsat 1,3 (jedna celá atři desetiny) kusů nových akcií. Upisovat však lze pouze celé akcie.Vpřípadě, že všichni akcionáři nevyužijí svého přednostního práva, může ve druhém kole, veškeré, na základě přednostního práva neupsané akcie, upsat předem určený zájemce, ato společnost Silnice Hradec Králové a.s. se sídlem Pardubice, Husova 1697, identifikační číslo 42 19 68 68. 19.8.2004 - 7.2.2005
4. Upisování vprvním kole na základě přednostního práva akcionářů na upisování akciíMísto kde lze akcie upsat: sídlo ředitelství společnosti Regina, a.s., Bří. Štefanů 492, Hradec KrálovéAkcie bude možno upsat vmístě upisování vpracovních dnech vždy od 8,00 do 12,00 hodin.Lhůta kupisování činí 15 (patnáct) dnů ajejí běh počíná patnáctým dnem po dni, ve kterém bude informace opřednostním právu zveřejněna vObchodním věstníku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionářům vrámci informace opřednostním právu způsobem určeným zákonem astanovami pro svolání valné hromady, tedy zasláním na adresu uvedenou vseznamu akcionářů. 19.8.2004 - 7.2.2005
5. Upisování ve druhém kole předem určeným zájemcem:Místo kde lze akcie upsat: sídlo ředitelství Regina, a.s., Bří. Štefanů 492, Hradec KrálovéAkcie bude možno upsat vmístě upisování vpracovních dnech vždy od 8,00 do 12,00 hodin.Akcie lze upsat ve lhůtě 15 (patnácti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni, ve kterém budou zájemci stanovenému vbodě ad 3/ tohoto usnesení, doručen návrh na uzavření smlouvy oupsání akcií snáležitostmi alespoň vrozsahu stanoveném vust. § 205 odst. 3 obch. zák. Společnost nemůže doručit návrh smlouvy oupsání akcií vdobě, kdy běží lhůta kupsání akcií na základě přednostního práva.Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněné lhůtě 15 (patnácti) dnů zájemce uvedený vbodě ad 3/ tohoto usnesení doručí do sídla společnosti akceptovaný návrh smlouvy oupsání akcií, přičemž podpis zájemce na smlouvě oupsání akcií musí být úředně ověřen. 19.8.2004 - 7.2.2005
6. Emisní kurs upisovaných akcií:Emisní kurs jak akcií upisovaných svyužitím přednostního práva, tak akcií upisovaných předem určeným zájemcem je shodný snominální hodnotou upisovaných akcií, tedy činí 1 000,-- Kč (slovy: tisíc korun českých) 19.8.2004 - 7.2.2005
7. Splácení emisního kursu:Emisní kurs akcií upsaných svyužitím přednostního práva je upisovatel povinen splatit ve třech splátkách, první ve výši 50% emisního kursu upsaných akcií ave lhůtě do 15 dnů od upsání akcií, ato na účet vedený HVB Bank Czech Rupblic a.s., číslo účtu 572 627 7992/2700, druhá ve výši 25% ave lhůtě do 31.prosince 2004 atřetí ve výši 25% ave lhůtě do23.června 2005.To neplatí bude-li uzavřena dohoda ozapočtení. Emisní kurs akcií, které budou splaceny započtením, bude splacen uzavřením dohody ozapočtení. Dohoda ozapočtení musí být uzavřena do 15 dnů od upsání akcií.Emisní kurs akcií upsaných předem určeným zájemcem je předem určený zájemce povinen splatit ve třech splátkách, první ve výši 50% emisního kursu upsaných akcií ave lhůtě do 15 dnů ode dne účinného upsání akcií, jak je účinnost upsání akcií předem určeným zájemcem definována vbodě ad 5 (poslední odstavec) tohoto usnesení, ato na účet vedený HVB Bank Czech Republic a.s., číslo účtu 572 627 7992/2700, druhá ve výši 25% ave lhůtě do 31.prosince 2004 atřetí ve výši 25% ave lhůtě do 23.června 2005.To neplatí bude-li uzavřena dohoda ozapočtení. Emisní kurs akcií, které budou splaceny započtením, bude splacen uzavřením dohody ozapočtení. Dohoda ozapočtení musí být uzavřena do 15 dnů od upsání akcií. 19.8.2004 - 7.2.2005
Oddíl II8. Valná hromada souhlasí, aby proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií započetl si upisovatel (též předem určený zájemce) společnost Silnice Hradec Králové a.s. se sídlem Pardubice, Husova 1697, identifikační číslo 42 19 68 68 svoji pohledávku za společností ve výši 6 308 8568,-- Kč , slovy: šest miliónů tři sta osm tisíc osm set šedesát osm korun českých, ztitulu dohody ouznání dluhu adohody osplacení dluhu ze dne 18.května 2004,ato do výše emisního kursu upisovatelem (určeným zájemcem) Silnice Hradec Králové, a.s. upsaných akcií, nejvýše však co do částky 6 308 000,-- Kč, slovy: šest miliónů tři sta osm tisíc korun českých, přičemž započtení je možné jak proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných svyužitím přednostního práva, tak proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných předem určeným zájemcem na základě smlouvy oupsání akcií. 19.8.2004 - 7.2.2005
Valná hromada společnosti na svém jednání dne 22. prosince 2000přijala toto u s n e s e n í o zvýšení základního jměníspolečnosti. 10.4.2001 - 12.10.2001
I.Částka, o níž má být základní jmění zvýšeno: 2.500.000,- Kč,slovy: dva miliony pět se tisíc korun českých.Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního jmění. 10.4.2001 - 12.10.2001
II.Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovanýchakcií:2.500 (dva tisíce pět set) kmenových akcií o jmenovité hodnotě1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých.Podoba upisovaných akcií: listinnáForma akcií: akcie na jméno. 10.4.2001 - 12.10.2001
III.Akcie na zvýšení základního jmění, a to v celém rozsahuzamýšleného zvýšení základního jmění je oprávněna upsatspolečnost Silnice Jičín a.s. se sídlem Jičín, Hradecká 415,IČO 46 50 47 88, a to výhradně n e p e n ě ž i t ý mvkladem.Předmět nepeněžitého vkladu:Budova čp. 354 / Horní Rokytnice - objekt bydlení / na st.p.č.981/1, na st.p.č. 981/2 a na st.p.č. 981/3, též st.p.č. 981/1a st.p.č. 981/3 a dále poz. parc.č. 1211/3 - ostatní plocha,vše v kat. území Horní Rokytnice nad Jizerou, včetně veškeréhopříslušenství a součásti,v ceně 2.500.000,- Kč, slovy: dva miliony pět set tisíc korunčeských, jak byla shodně stanovena jak znaleckým posudkem znalceing. René Mračka ze dne 17. prosince 2000, pod poř. číslemZN/723/2000 a tak i znaleckým posudkem znalce ing. MiloslavaMencla ze dne 14. prosince 2000, pod poř.číslem 0-25/12/2000. 10.4.2001 - 12.10.2001
IV.Místo, kde lze akcie upsat: sídlo společnosti Regina, a.s.t.j. Jičín, Hradecká 415.Lhůta, ve které lze akcie upsat: počíná dnem, který bude uvedenv písemném oznámení představenstva jako den počátku upisovánía končí uplynutím pátého kalendářního dne po dni, který bylstanoven jako počáteční den upisování.Představenstvo nemůže stanovit počátek běhu lhůty dnem, kterýby předcházel dni, ve kterém bude toto usnesení valné hromadyzapsáno do obchodního rejstříku.Akcie lze upsat v kterýkoliv pracovní den stanovené lhůty proupisování, vždy v době od 10,00 hod. do 12,00 hod.-V.Emisní kurs nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou.Hodnota nepeněžitého vkladu schvaluje se v souladu s výšeuvedenými znaleckými posudky znalců Ing. René Mračkaa Ing. Miloslava Mencla částkou 2.500.000,- Kč.Na splacení základního jmění započte se předmětný nepeněžitývklad rovněž částkou 2.500.000,- Kč, slovy: dva miliony pět settisíc korun českých. Budou tedy na tento vklad vydány akcie vrozsahu 2.500 /dva tisíce pět set / ks akcií, každá o jmenovitéhodnotě 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. 10.4.2001 - 12.10.2001
VI.Nepeněžitý vklad je upisovatel povinen splatit ve lhůtě do15 /patnácti/ dnů od upsání akcií, a to tak, že předá předsedovipředstvenstva společnosti Regina, a.s. písemné prohlášenívkladatele podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku a v téže lhůtětéž nemovitosti předsedovi představenstva společnosti Regina,a.s. předá, o čemž bude pořízen písemný protokol. 10.4.2001 - 12.10.2001
Valná hromada přijala dne 1.7.1998 usnesení o zvýšení základníhojmění:1. Představenstvo navrhuje, aby základní jmění společnosti bylozvýšeno 3x až 4x, t.j. o částku 3,060.000,- Kč, slovy třimiliony šedestát tisíc korun českých až 4,080.000,- Kč, slovy:čtyři miliony osmdesát tisíc korun českých.Není připuštěno upisování akcií nad horní hranici navrhovanéhozvýšení základního jmění.2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovanýchakcií:nejméně 3.060 a nejvíce 4.080 kmenových akcií na jméno vlistinné podobě a jmenovité 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíckorun českých.3. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva. Každýakcionář má právo upsat část nových akcií v rozsahu jehopodílu na základním jmění společnosti.Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč lzeupsat 60 ks nových akcií až 80 ks nových akcií.Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kčlze upsat 3 ks nových akcií až 4 ks nových akcií.V případě, že všichni akcionáři nevyužijí svého přednostníhopráva, je v druhém kole veškeré neupsané akcie, a to zcela, alei jen z části, oprávněn upsat akcionář - právnická osoba, kterýsvého přednostního práva v prvním kole využil v plném rozsahu, ato na základě priority, tedy v pořadí v jakém se dostaví k úpisuAkcie, které nebudou upsány ani ve druhém kole, budou nabídnutyzájemci /zájemcům/, přičemž rozhodnutím o jeho /jejich/ výběruvalná hromada pověřuje představenstvo.4. Místem, kde lze akcie upsat jak na základě přednostníhopráva, tak i určenými zájemci dle stanovených kritérií prodruhé kolo a zájemci dle výběru představenstva je budova SilnicHradec Králové, Škroupova ul., Hradec Králové, 4. podlaží.5. Lhůta, ve které lze akcie upsat:a/ akcie upisované na základě přednostního práva- počíná dnem, který bude uveden v písmném oznámenípředstavenstva jako den počátku upisování a končí uplynutímpatnáctého kalendářního dne po dni, který byl stanoven jakopočáteční den upisování.Představenstvo nemůže stanovit počátek běhu lhůty dnem, který bypředcházel dni, ve kterém bude toto usnesení valné hromadyzapsáno do obchodního rejstříku.b/ akcie upisované určeným zájemcem dle kritérií stanovených prodruhé kolo:- počíná dnem následujícím po dni, který byl stanoven jakoposlední den lhůty pro upisování akcií na základě přednostníhopráva a končí uplynutím pátého kalendářního dne po dni, kterýbyl stanoven jako počáteční den upisování.c/ akcie upisované zájemci dle výběru představenstva- počíná dnem, který bude uveden v písemném oznámenípředstavenstva jako dne počátku upisování a končí uplynutímpátého kalendářního dne po dni, který byl stanoven jakopočáteční dne upisování.Představenstvo nemůže stanovit počátek běhu této lhůty dnem,který byl předcházel či byl totožný se dnem, který je stanovenjako poslední den lhůty pro upsání akcií z důvodu uvedenýchpod písm. b/.6. Emisní kurs nových akcií:a/ akcie upisované na základě přednostního práva1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českýchb/ 31.7.1998 - 6.10.2000
Změna stanov schválena valnou hromadou dne 14.12.1992. 24.2.1993 - 6.10.2000
Údaje o zřízení:Akciová společnost byla založena společenskou smlouvou ze dne16.12.1991 jednorázově podle par. 25 zák.č. 104/90 Sb. oakciových společnostech. 18.12.1991 - 6.10.2000
Základní kapitál:Základní kapitál společnosti činí Kčs 119.000,-- (slovystodevatenáct tisíc korun čsl.) Je vydáno 17 kusů akcií vnominální hodnotě Kčs 7.000,--. Akcie znějí na jméno.Dle potvrzení Československé obchdní banky a.s. Hradec Královébylo dne 17.12.1991 na účtu společnosti č. 35-8186823 složeno Kčs119.000,--. 18.12.1991 - 24.2.1993
Zastupování a podepisování:Společnost bude zastoupena představenstvem. Členovépředstavenstva jsou oprávněni podepisovat a tím zavazovatspolečnost připojením vlastnoručního podpisu pod název společnostv razítku, napsaný či tištěný.Ve vztahu k třetím stranám zastupují a za společnost podepisujívždy dva členové představenstva, případně jeden členpředstavenstva, je-li k tomu představenstvem písemně zmocněn. 18.12.1991 - 18.12.1991

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 42196841
Obchodní firma: REGINA, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Jičín
Vznik první živnosti: 28.9.1992
Celkový počet živností: 29
Aktivních živností: 4

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 42196841
Firma: Regina, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Jičín
Základní územní jednotka: Jičín
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 18.12.1991

Základní údaje datové schránky

IČO: 42196841
Jméno subjektu: Regina, a.s.
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: vykr7jj

Základní údaje DPH

IČO: 42196841
DIČ: CZ42196841
Typ subjektu: Právnická osoba
Obchodní firma / název / jméno: Regina, a.s.
Sídlo: Hradecká 415 VALDICKÉ PŘEDMĚSTÍ 506 01 JIČÍN 1
Zapsal Finanční úřad pro Královéhradecký kraj
Územní pracoviště v Jičíně, Havlíčkova 56, JIČÍN, tel.: 493 542 111
Bankovní účty určené ke zveřejnění:
Účet Datum zveřejnění
7772971001/5500 22.1.2014
1084859369/0800 1.4.2013
557140297/0100 1.4.2013
Typ registrace: Plátce
Registrace platná od: 1.1.1993

Kontakty na REGINA, a.s. IČO: 42196841

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Hradecká 415 , 506 01 Jičín Česká republika
Hradecká 415, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín
4.10.2016
Sídlo: Hradecká 415 , Jičín Česká republika
Jičín, Hradecká 415
9.7.1998 - 4.10.2016
Sídlo: Bří Štefanů 492 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Bří Štefanů 492
21.8.1997 - 9.7.1998
Sídlo: Kalendova 688 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Kalendova 688
14.2.1996 - 21.8.1997
Sídlo: Čechova 759 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Čechova 759
24.2.1993 - 14.2.1996
Sídlo: Veverkova 1343 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Veverkova 1343
18.12.1991 - 24.2.1993

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Hradecká 415, Jičín 506 01

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: Hradecká 415, Valdické Předměstí, 50601 Jičín

Obory činností REGINA, a.s. IČO: 42196841

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru 12.9.2012
opravy silničních vozidel 11.2.2011
klempířství a oprava karoserií 11.2.2011
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 11.2.2011
provozování stanice měření emisí 11.2.2011
Opravy silničních vozidel 8.1.2004 - 11.2.2011
Pronájem apůjčování věcí movitých 8.1.2004 - 11.2.2011
Ubytovací služby 8.1.2004 - 11.2.2011
Velkoobchod 8.1.2004 - 11.2.2011
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních aekonomických poradců 8.1.2004 - 11.2.2011
Zprostředkování obchodu 8.1.2004 - 11.2.2011
Činnost technických poradců ve stavebnictví aarchitektuře, strojírenství, potravinářství, zemědělství alesnictví 8.1.2004 - 11.2.2011
Reklamní činnost amarketing 8.1.2004 - 11.2.2011
Řeznictví auzenářství 8.1.2004 - 11.2.2011
Poskytování služeb pro zemědělství azahradnictví 8.1.2004 - 11.2.2011
Zprostředkování služeb 8.1.2004 - 11.2.2011
Maloobchod motorovými vozidly ajejich příslušenstvím 8.1.2004 - 11.2.2011
Údržba motorových vozidel ajejich příslušenství 8.1.2004 - 11.2.2011
Provozování stanice měření emisí motorových vozidel se zážehovými motory 8.1.2004 - 11.2.2011
Provozování stanice měření emisí motorových vozidel se vznětovými motory 8.1.2004 - 11.2.2011
Realitní činnost 1.3.1999 - 11.2.2011
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 1.3.1999 - 11.2.2011
Činnost organizačních a ekonomických poradců 1.3.1999 - 8.1.2004
Zprostředkování obchodní činnosti 1.3.1999 - 8.1.2004
Odborná poradenská a konzultační činnost v oblasti obchodu aslužeb 1.3.1999 - 8.1.2004
Služby související s poskytováním marketingu, propagace a publicrelations 1.3.1999 - 8.1.2004
Měření emisí zážehových a vznětových motorů dle vyhlášky min.dopravy č. 103/95 Sb. 1.3.1999 - 8.1.2004
Opravy karosérií 24.2.1993 - 11.2.2011
Opravy motorových vozidel 24.2.1993 - 8.1.2004
Pronájem motorových vozidel 24.2.1993 - 8.1.2004
Ubytovací zařízení 24.2.1993 - 8.1.2004
Pronájem průmyslového zboží 24.2.1993 - 8.1.2004
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 24.2.1993 - 8.1.2004
hostinská činnost 24.2.1993 - 1.3.1999
a) nákup, prodej, odbyt a marketing v oblasti spotřebního zboží,stavebního materiálu, zemědělských potravinářských,strojírenských a chemických výrobkůb) služby pro využití volného času občanů, obnovy zdraví, tělesnéa duševní pohody. cestovní ruchc) výroba spotřebního zboží a strojírenských výrobků,opravárenské a servisní službyd) pořádání odborných seminářů, školení a instruktáží, zejm. voblasti ekonomiky a marketingu, ale i v jiných oblastech aoborech hospodářské a terciální sféry 18.12.1991 - 24.2.1993
V případě, že k provozování některé z výše uvedených činností jetřeba souhlasu příslušného orgánu státní správy, může být tatočinnost vykonávána až po udělení tohoto souhlasu. 18.12.1991 - 24.2.1993

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 28.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Bratří Štefanů 492/63 , Hradec Králové 500 03
Identifikační číslo provozovny: 1004676956
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 5.10.1998
Provozovna č. 2
Provozovna: Hradecká 415 , Jičín 506 01
Identifikační číslo provozovny: 1004676964
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování: 5.10.1998

Živnost č. 2 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 6.11.1992

Živnost č. 3 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 6.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Bratří Štefanů 492/63 , Hradec Králové 500 03
Identifikační číslo provozovny: 1004676956
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.11.1998

Živnost č. 4 Distribuce pohonných hmot

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 26.10.2013
Provozovna č. 1
Provozovna: Hradecká 415 , Jičín 506 01
Identifikační číslo provozovny: 1004676964
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.10.2013

Živnost č. 5 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Ubytovací zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.9.1992
Zánik oprávnění: 15.5.2002

Živnost č. 8 Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Pronájem průmyslového zboží

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.9.1992
Zánik oprávnění: 15.5.2002

Živnost č. 10 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.9.1992
Zánik oprávnění: 15.5.2002

Živnost č. 12 Pronájem motorových vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.9.1992
Zánik oprávnění: 15.5.2002

Živnost č. 13 Hostinská činnost

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.12.1992
Zánik oprávnění: 20.1.1994

Živnost č. 14 Služby související s poskytováním marketingu, propagace a public relations

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.7.1998
Zánik oprávnění: 15.5.2002

Živnost č. 15 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.7.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 16 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.7.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.7.1998
Zánik oprávnění: 15.5.2002

Živnost č. 18 odborná poradenská a konzultační činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.7.1998
Zánik oprávnění: 12.6.2002

Živnost č. 19 realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.7.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 20 zprostředkování obchodní činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.7.1998
Zánik oprávnění: 15.5.2002

Živnost č. 21 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.7.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 22 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.12.1998
Zánik oprávnění: 9.6.2000

Živnost č. 23 provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.12.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 24 Řeznictví a uzenářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.7.2001
Zánik oprávnění: 22.6.2005

Živnost č. 25 Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.5.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 26 Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.5.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 27 Zprostředkování služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.5.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 28 Činnost technických poradců ve stavebnictví a architektuře, strojírenství, potravinářství, zemědělství a lesnictví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.5.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 29 Zprostředkování spotřebitelského úvěru

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2011
Zánik oprávnění: 1.3.2017
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
Ostatní poskytování úvěrů
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Poradenství v oblasti řízení
Technické zkoušky a analýzy
Reklamní činnosti
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Vedení firmy REGINA, a.s. IČO: 42196841

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Mgr. Karel Hofman 5.5.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 20.5.2014
Ve funkci: od 1.4.2016
Adresa: Na Albě 1350 , 503 46 Třebechovice pod Orebem Česká republika
Na Albě 1350, 503 46 Třebechovice pod Orebem
Jméno: Zbyněk Horák 5.5.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.4.2016
Ve funkci: od 1.4.2016
Adresa: Horní 243 , 500 02 Hradec Králové Česká republika
Horní 243/40, Roudnička, 500 02 Hradec Králové
Jméno: Ing. Václav Kučera 5.5.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.4.2016
Adresa: K Osadě 729 , 500 09 Hradec Králové Česká republika
K Osadě 729/5, Malšovice, 500 09 Hradec Králové
Jméno: Ing. Zdeněk Zemánek 18.12.1991 - 14.2.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Na výsluní 1346 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Na výsluní 1346
Jméno: JUDr. Blanka Kalcsová 18.12.1991 - 14.2.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Jižní 791 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Jižní 791
Jméno: Ing. Bedřich Hošek 18.12.1991 - 19.3.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Blodkova 476 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Blodkova 476
Jméno: Ing. Zdeněk Vlček 14.2.1996 - 19.3.1998
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Brožíkova 1405 , Hradec Králové 12 Česká republika
Hradec Králové 12, Brožíkova 1405
Jméno: Ing. Miroslav Hloušek 19.3.1998 - 6.10.2000
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Obecní 22 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Obecní 22
Jméno: Vladimír Činovec 18.12.1991 - 8.1.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 19.5.2003
Adresa: Vančurovo nám. 309 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Vančurovo nám. 309
Jméno: Ing. Vladimír Pavlík 18.12.1991 - 8.1.2004
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: do 28.3.2003
Adresa: Blodkova 372 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Blodkova 372
Jméno: JUDr. Blanka Kalcsová 14.2.1996 - 8.1.2004
Funkce: Předsedkyně představenstva
Trvání členství: do 19.5.2003
Ve funkci: do 19.5.2003
Adresa: Jižní 791 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Jižní 791
Jméno: Ing. Jan Sykáček 6.10.2000 - 8.1.2004
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: do 19.5.2003
Adresa: Milady Horákové 1735 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Milady Horákové 1735
Jméno: Ing. Jan Sykáček 8.1.2004 - 3.3.2005
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 19.5.2003 do 11.1.2005
Ve funkci: od 19.5.2003 do 11.1.2005
Adresa: Milady Horákové 1735 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Milady Horákové 1735
Jméno: Ing. Miroslav Buriánek 3.3.2005 - 27.10.2005
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 11.1.2005 do 18.5.2005
Ve funkci: od 11.1.2005 do 18.5.2005
Adresa: Jungmannova 1392 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Jungmannova 1392
Jméno: JUDr. Blanka Kalcsová 8.1.2004 - 21.4.2008
Funkce: Předsedkyně představenstva
Trvání členství: od 19.5.2003 do 21.5.2007
Ve funkci: od 19.5.2003 do 21.5.2007
Adresa: Jižní 791 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Jižní 791
Jméno: Vladislav Činovec 8.1.2004 - 21.4.2008
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 19.5.2003 do 21.5.2007
Adresa: Vančurovo nám. 309 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Vančurovo nám. 309
Jméno: Ing. Miroslav Buriánek 27.10.2005 - 21.4.2008
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 18.5.2005 do 21.5.2007
Ve funkci: od 18.5.2005 do 21.5.2007
Adresa: Jungmannova 1392 , 500 02 Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Jungmannova 1392, PSČ 50002
Jméno: Vladislav Činovec 21.4.2008 - 17.6.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.5.2007 do 24.4.2009
Adresa: Holická 720 , 500 08 Hradec Králové - Nový Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové - Nový Hradec Králové, Holická 720, PSČ 50008
Jméno: JUDr. Blanka Kalcsová 21.4.2008 - 4.12.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 21.5.2007
Ve funkci: od 21.5.2007 do 31.5.2009
Adresa: Jižní 791 , 500 03 Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Jižní 791, PSČ 50003
Jméno: Ing. Miroslav Buriánek 21.4.2008 - 4.12.2009
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 21.5.2007
Ve funkci: od 21.5.2007 do 31.5.2009
Adresa: Jungmannova 1392 , 500 02 Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Jungmannova 1392, PSČ 50002
Jméno: Ing. Petr Křenek 17.6.2009 - 4.12.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.5.2009
Adresa: Brožíkova 431 , 530 02 Pardubice Česká republika
Pardubice, Brožíkova 431, PSČ 53002
Jméno: JUDr. Blanka Kalcsová 4.12.2009 - 4.12.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.5.2007
Adresa: Jižní 791 , 500 03 Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Jižní 791, PSČ 50003
Jméno: Ing. Petr Křenek 4.12.2009 - 10.5.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 12.5.2009 do 4.3.2011
Ve funkci: od 1.6.2009 do 4.3.2011
Adresa: Brožíkova 431 , 530 02 Pardubice Česká republika
Pardubice, Brožíkova 431, PSČ 53002
Jméno: Ing. Miroslav Buriánek 4.12.2009 - 12.9.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 21.5.2007 do 9.5.2012
Ve funkci: od 1.6.2009 do 9.5.2012
Adresa: Jungmannova 1392 , 500 02 Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Jungmannova 1392, PSČ 50002
Jméno: JUDr. Blanka Kalcsová 4.12.2009 - 12.9.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.5.2007 do 9.5.2012
Adresa: Jižní 791 , 500 03 Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Jižní 791, PSČ 50003
Jméno: Mgr. Karel Hofman 10.5.2011 - 12.9.2012
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 4.3.2011 do 9.5.2012
Ve funkci: od 4.3.2011 do 9.5.2012
Adresa: Na Albě 1350 , 503 46 Třebechovice pod Orebem Česká republika
Třebechovice pod Orebem, Na Albě 1350, PSČ 50346
Jméno: JUDr. Blanka Kalcsová 12.9.2012 - 5.6.2013
Funkce: členka představenstva
Trvání členství: od 9.5.2012 do 15.5.2013
Adresa: Jižní 791 , 500 03 Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Jižní 791, PSČ 50003
Jméno: Ing. Miroslav Buriánek 12.9.2012 - 17.7.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 9.5.2012 do 20.5.2014
Ve funkci: od 9.5.2012 do 20.5.2014
Adresa: Jungmannova 1392 , 500 02 Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Jungmannova 1392, PSČ 50002
Jméno: Mgr. Karel Hofman 12.9.2012 - 17.7.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 9.5.2012 do 20.5.2014
Ve funkci: od 9.5.2012 do 20.5.2014
Adresa: Na Albě 1350 , 503 46 Třebechovice pod Orebem Česká republika
Třebechovice pod Orebem, Na Albě 1350, PSČ 50346
Jméno: Zbyněk Horák 5.6.2013 - 17.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.5.2013 do 20.5.2014
Adresa: Horní 243 , 500 02 Hradec Králové Česká republika
Horní 243/40, Roudnička, 500 02 Hradec Králové
Jméno: Ing. Miroslav Buriánek 17.7.2014 - 5.5.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 20.5.2014 do 31.3.2016
Ve funkci: od 20.5.2014 do 31.3.2016
Adresa: Jungmannova 1392 , 500 02 Hradec Králové Česká republika
Jungmannova 1392/21, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
Jméno: Mgr. Karel Hofman 17.7.2014 - 5.5.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 20.5.2014
Ve funkci: od 20.5.2014 do 31.3.2016
Adresa: Na Albě 1350 , 503 46 Třebechovice pod Orebem Česká republika
Na Albě 1350, 503 46 Třebechovice pod Orebem
Jméno: Mgr. Irena Bubeníková 17.7.2014 - 5.5.2016
Funkce: členka představenstva
Trvání členství: od 20.5.2014 do 31.3.2016
Adresa: Na Výsluní 1351 , 500 08 Hradec Králové Česká republika
Na Výsluní 1351/4, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Blanka Kropáčová Kalcsová 17.7.2014
Funkce: předsedkyně dozorčí rady
Trvání členství: od 20.5.2014
Ve funkci: od 20.5.2014
Adresa: Nová 656 , 503 11 Hradec Králové Česká republika
Nová 656/1a, Svobodné Dvory, 503 11 Hradec Králové
Jméno: JUDr. Blanka Kalcsová 17.7.2014
Funkce: členka dozorčí rady
Trvání členství: od 20.5.2014
Adresa: Jižní 791 , 500 03 Hradec Králové Česká republika
Jižní 791/15, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Jméno: Mgr. Irena Bubeníková 5.5.2016
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.4.2016
Ve funkci: od 1.4.2016
Adresa: Na Výsluní 1351 , 500 08 Hradec Králové Česká republika
Na Výsluní 1351/4, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Jméno: Ing. Tomáš Patera 24.2.1993 - 14.2.1996
Funkce: Člen
Adresa: Na občinách 890 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Na občinách 890
Jméno: MUDr. František Langr 24.2.1993 - 14.2.1996
Funkce: Člen
Adresa: Česká republika
Benešova 1561, Hradec Králové
Jméno: Jaroslav Pešl 14.2.1996 - 1.3.1999
Adresa: 64 , Syrovátka Česká republika
Syrovátka 64, okres Hradec Králové
Jméno: Luboš Kittner 14.2.1996 - 6.10.2000
Adresa: Velká 336 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Velká 336
Jméno: Jaroslav Pešl 1.3.1999 - 6.10.2000
Adresa: 64 , Syrovátka Česká republika
Syrovátka 64, okres Hradec Králové
Jméno: RNDr. Jan Hrníčko 24.2.1993 - 9.5.2003
Funkce: Člen
Trvání členství: do 9.12.2002
Adresa: Na zahrádkách 273 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Na zahrádkách 273
Jméno: Blanka Kalcsová 6.10.2000 - 9.5.2003
Adresa: Jižní 791 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Jižní 791
Jméno: Marek Pavlík 6.10.2000 - 8.1.2004
Trvání členství: do 19.5.2003
Adresa: Blodkova 372 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Blodkova 372
Jméno: Blanka Kalcsová 9.5.2003 - 8.1.2004
Funkce: Předsedkyně
Trvání členství: od 27.6.2000 do 19.5.2003
Ve funkci: od 9.12.2002 do 19.5.2003
Adresa: Jižní 791 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Jižní 791
Jméno: Petr Hošek 9.5.2003 - 8.1.2004
Funkce: Člen
Trvání členství: od 9.12.2002 do 19.5.2003
Adresa: Blodkova 476 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Blodkova 476
Jméno: Ing. Václav Kučera 8.1.2004 - 8.1.2004
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.5.2003 do 1.9.2003
Adresa: K Osadě 729 , Hradec Králové - Malšovice Česká republika
Hradec Králové - Malšovice, K Osadě 729/5
Jméno: Blanka Kalcsová 8.1.2004 - 21.4.2008
Funkce: Předsedkyně
Trvání členství: od 19.5.2003 do 21.5.2007
Ve funkci: od 19.5.2003 do 21.5.2007
Adresa: Jižní 791 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Jižní 791
Jméno: Petr Hošek 8.1.2004 - 21.4.2008
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.5.2003 do 21.5.2007
Adresa: Blodkova 476 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Blodkova 476
Jméno: Denisa Kalcsová 8.1.2004 - 21.4.2008
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.9.2003 do 21.5.2007
Adresa: Nová 656 , Hradec Králové - Svobodné Dvory Česká republika
Hradec Králové - Svobodné Dvory, Nová 656
Jméno: Denisa Kalcsová 21.4.2008 - 28.1.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.5.2007 do 7.10.2009
Adresa: Nová 656 , 503 11 Hradec Králové - Svobodné Dvory Česká republika
Hradec Králové - Svobodné Dvory, Nová 656, PSČ 50311
Jméno: Mgr. Blanka Kalcsová 21.4.2008 - 25.2.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 21.5.2007
Ve funkci: od 21.5.2007
Adresa: Jižní 791 , 500 03 Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Jižní 791, PSČ 50003
Jméno: Petr Hošek 21.4.2008 - 25.2.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.5.2007 do 28.1.2010
Adresa: Blodkova 476 , 500 06 Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Blodkova 476, PSČ 50006
Jméno: Mgr. Irena Bubeníková 28.1.2010 - 25.2.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.10.2009
Adresa: Na Výsluní 1351 , 500 08 Hradec Králové - Nový Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové - Nový Hradec Králové, Na Výsluní 1351/4, PSČ 50008
Jméno: Jana Suchá 25.2.2010 - 10.8.2011
Funkce: členka dozorčí rady
Trvání členství: od 28.1.2010 do 9.5.2011
Adresa: Na Vyšehradě 401 , 503 02 Předměřice nad Labem Česká republika
Předměřice nad Labem, Na Vyšehradě 401, PSČ 50302
Jméno: Mgr. Blanka Kropáčová Kalcsová 25.2.2010 - 12.9.2012
Funkce: předsedkyně dozorčí rady
Trvání členství: od 21.5.2007 do 9.5.2012
Ve funkci: od 21.5.2007 do 9.5.2012
Adresa: Nová 656 , 503 11 Hradec Králové - Svobodné Dvory Česká republika
Hradec Králové - Svobodné Dvory, Nová 656/1A, PSČ 50311
Jméno: Mgr. Irena Bubeníková 25.2.2010 - 12.9.2012
Funkce: místopředsedkyně dozorčí rady
Trvání členství: od 7.10.2009 do 9.5.2012
Ve funkci: od 29.1.2010 do 9.5.2012
Adresa: Na Výsluní 1351 , 500 08 Hradec Králové - Nový Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové - Nový Hradec Králové, Na Výsluní 1351/4, PSČ 50008
Jméno: Zbyněk Horák 10.8.2011 - 12.9.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.5.2011 do 9.5.2012
Adresa: Horní 243 , 500 02 Hradec Králové - Roudnička Česká republika
Hradec Králové - Roudnička, Horní 243, PSČ 50002
Jméno: Zbyněk Horák 12.9.2012 - 5.6.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.5.2012 do 15.5.2013
Adresa: Horní 243 , 500 02 Hradec Králové - Roudnička Česká republika
Hradec Králové - Roudnička, Horní 243, PSČ 50002
Jméno: Mgr. Blanka Kropáčová Kalcsová 12.9.2012 - 17.7.2014
Funkce: předsedkyně dozorčí rady
Trvání členství: od 9.5.2012 do 20.5.2014
Ve funkci: od 9.5.2012 do 20.5.2014
Adresa: Nová 656 , 503 11 Hradec Králové - Svobodné Dvory Česká republika
Hradec Králové - Svobodné Dvory, Nová 656/1A, PSČ 50311
Jméno: Mgr. Irena Bubeníková 12.9.2012 - 17.7.2014
Funkce: místopředsedkyně dozorčí rady
Trvání členství: od 9.5.2012 do 20.5.2014
Ve funkci: od 9.5.2012 do 20.5.2014
Adresa: Na Výsluní 1351 , 500 08 Hradec Králové - Nový Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové - Nový Hradec Králové, Na Výsluní 1351/4, PSČ 50008
Jméno: JUDr. Blanka Kalcsová 5.6.2013 - 17.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.5.2013 do 20.5.2014
Adresa: Jižní 791 , 500 03 Hradec Králové Česká republika
Jižní 791/15, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Jméno: Zbyněk Horák 17.7.2014 - 5.5.2016
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.5.2014 do 31.3.2016
Ve funkci: od 20.5.2014 do 31.3.2016
Adresa: Horní 243 , 500 02 Hradec Králové Česká republika
Horní 243/40, Roudnička, 500 02 Hradec Králové

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Mgr. Karel Hofman
Člen statutárního orgánu: Zbyněk Horák
Člen statutárního orgánu: Ing. Václav Kučera

Vlastníci firmy REGINA, a.s. IČO: 42196841

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 17 480 000 Kč 100% 7.2.2005
zakladni 7 600 000 Kč 100% 12.10.2001 - 7.2.2005
zakladni 5 100 000 Kč 100% 16.12.1998 - 12.10.2001
zakladni 1 020 000 Kč - 24.2.1993 - 16.12.1998

Sbírka Listin REGINA, a.s. IČO: 42196841

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 428/SL 60 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Hradci Králové 3.7.2015 7.7.2015 31
B 428/SL 59 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 3.7.2015 7.7.2015 18
B 428/SL 58 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 20.5.2014 4.6.2014 21.7.2014 36
B 428/SL 57 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Hradci Králové 2.7.2014 14.7.2014 27
B 428/SL 56 účetní závěrka [2013] Krajský soud v Hradci Králové 2.7.2014 14.7.2014 18
B 428/SL 55 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Hradci Králové 7.8.2013 7.8.2013 34
B 428/SL 54 účetní závěrka [2012] Krajský soud v Hradci Králové 7.8.2013 7.8.2013 17
B 428/SL 53 ostatní výpis ze zápisu VH z 15.5.2013 Krajský soud v Hradci Králové 31.5.2013 6.6.2013 2
B 428/SL 52 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Hradci Králové 9.8.2012 10.8.2012 31
B 428/SL 51 účetní závěrka, zpráva auditora 2011 Krajský soud v Hradci Králové 9.8.2012 10.8.2012 17
B 428/SL 50 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 30.5.2011 5.8.2011 12.8.2011 2
B 428/SL 48 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 4.3.2011 5.5.2011 11.5.2011 2
B 428/SL 47 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 17.3.2011 5.5.2011 11.5.2011 1
B 428/SL 46 notářský zápis, stanovy společnosti, ostatní Krajský soud v Hradci Králové 26.5.2010 9.2.2011 3.3.2011 35
B 428/SL 45 zpráva auditora 2009 Krajský soud v Hradci Králové 14.7.2010 14.7.2010 15
B 428/SL 43 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 22.12.2009 23.2.2010 1.3.2010 5
B 428/SL 42 ostatní rezignace, zápis z DR Krajský soud v Hradci Králové 22.10.2008 18.12.2009 13.1.2010 4
B 428/SL 41 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 26.5.2009 2.12.2009 2.12.2009 1
B 428/SL 40 zpráva auditora 2008 Krajský soud v Hradci Králové 6.8.2009 6.8.2009 16
B 428/SL 39 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Hradci Králové 6.8.2009 6.8.2009 24
B 428/SL 38 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 12.5.2009 12.6.2009 19.6.2009 2
B 428/SL 37 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Hradci Králové 13.3.2009 13.3.2009 11
B 428/SL 36 ostatní, podpisové vzory zápis z VH,předst, DR Krajský soud v Hradci Králové 21.5.2007 17.4.2008 22.4.2008 7
B 428/SL 35 účetní závěrka 1998 Krajský soud v Hradci Králové 15.10.2007 15.10.2007 10
B 428/SL 34 účetní závěrka 1997 Krajský soud v Hradci Králové 15.10.2007 15.10.2007 13
B 428/SL 33 účetní závěrka 1996 Krajský soud v Hradci Králové 15.10.2007 15.10.2007 13
B 428/SL 24 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 18.5.2005 19.10.2005 19.10.2005 5
B 428/SL 22 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 11.1.2005 4.2.2005 4.2.2005 4
B 428/SL 21 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 20.12.2004 22.12.2004 22.12.2004 11
B 428/SL 20 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 24.6.2004 26.7.2004 26.7.2004 41
B 428/SL 19 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 24.6.2004 26.7.2004 26.7.2004 12
B 428/SL 17 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 19.5.2003 17.10.2003 17.10.2003 77
B 428/SL 15 stanovy společnosti, ostatní Krajský soud v Hradci Králové 9.12.2002 21.1.2003 21.1.2003 13
B 428/SL 14 účetní závěrka, výroční zpráva, převod,náj.podn.,ovládání 2001 Krajský soud v Hradci Králové 25.3.2002 26.6.2002 26.6.2002 39
B 428/SL 13 notářský zápis, stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 4.6.2001 10.5.2002 10.5.2002 24
B 428/SL 12 účetní závěrka - za r. 2000 Krajský soud v Hradci Králové 20.6.2001 26.6.2001 26.6.2001 14
B 428/SL 8 notářský zápis - NZ 226/2000 - stanovy Krajský soud v Hradci Králové 27.6.2000 25.8.2000 25.8.2000 20
B 428/SL 7 ostatní - protokol ze zased. představ. Krajský soud v Hradci Králové 27.6.2000 25.8.2000 25.8.2000 1
B 428/SL 6 účetní závěrka - za r. 1999 Krajský soud v Hradci Králové 31.3.2000 25.8.2000 25.8.2000 17
B 428/SL 5 notářský zápis - NZ 221/98 Krajský soud v Hradci Králové 1.7.1998 8.7.1998 8.7.1998 23
B 428/SL 4 notářský zápis - NZ 221/98 Krajský soud v Hradci Králové 1.7.1998 8.7.1998 8.7.1998 23
B 428/SL 3 ostatní - protokol ze zased. představ. Krajský soud v Hradci Králové 16.7.1997 4.3.1998 4.3.1998 1
B 428/SL 2 notářský zápis - NZ 195/97 Krajský soud v Hradci Králové 10.6.1997 30.6.1997 30.6.1997 13
B 428/SL 1 ostatní - zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 12.4.1997 30.6.1997 30.6.1997 2
B 428/SL 9 posudek znalce - č. O - 25/12/2000 Krajský soud v Hradci Králové 14.12.2000 37
B 428/SL 32 zpráva auditora - výrok 2006 Krajský soud v Hradci Králové 27.6.2007 1
B 428/SL 31 zpráva auditora 2006 Krajský soud v Hradci Králové 27.6.2007 5
B 428/SL 30 účetní závěrka 2006 - příloha Krajský soud v Hradci Králové 27.6.2007 4
B 428/SL 29 účetní závěrka 2006 - výkaz zisku a ztráty Krajský soud v Hradci Králové 27.6.2007 2
B 428/SL 28 účetní závěrka 2006 - rozvaha Krajský soud v Hradci Králové 27.6.2007 4
B 428/SL 26 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Hradci Králové 27.6.2007 12
B 428/SL 11 notářský zápis - NZ 476/2000 Krajský soud v Hradci Králové 22.12.2000 21
B 428/SL 10 posudek znalce - č. ZN/723/2000 Krajský soud v Hradci Králové 17.12.2000 22

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení REGINA, a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 4 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu REGINA, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.