Raiffeisenbank a.s. Praha IČO: 49240901

Činnost zaměřenu na bankovní služby pro soukromou i podnikovou klientelu vykonává Raiffeseinbank v České republice už od roku 1993. Patří mezi stabilní bankovní domy.  Svoje služby poskytuje přes síť 120 poboček, klientských center, specializovaných hypotečních center, osobních, firemních a podnikatelských poradců.

Raiffeseinbank, a.s. patří do skupiny Raiffeisen International Bank-Holding AG, která je dceřinou společností Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB). Do skupiny patří také Raiffeisen-Leasing, s.r.o., Raiffeisen stavební spořitelna, Raiffeisen investiční společnost a další.

Raiffeisen Bank International je jednou z nejvýznamnějších bankovních skupin působících ve střední a východní Evropě.

Základní údaje o Raiffeisenbank a.s. IČO: 49240901

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 25.6.1993
Spisová značka: B 2051
IČO: 49240901
Obchodní firma: Raiffeisenbank a.s.
Právní forma: Akciová společnost 25.6.1993
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 25.6.1993
Dne 01.06.2017 byla podle § 2079 a násl. a § 2175 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavřena mezi prodávajícím, společnost ZUNO BANK AG, akciová společnost založená a existující podle rakouského práva, se sídlem 1030 Vídeň, Vordere Zollamts strasse 13/3.OG Top D, Rakouská republika, zapsaná u rejstříkového soudu ve Vídni, spisová značka FN 326454 f, a kupujícím, Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, IČO: 492 40 901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městsk ým soudem v Praze, spisová značka B 2051, smlouva o prodeji části závodu. 1.6.2017
Na základě smlouvy o prodeji a koupi části závodu uzavřené dne 5.1.2016 mezi CITIBANK EUROPE PLC, společností založenou a existující podle práva Irské republiky, se sídlem 1 North Wall Quay, Dublin 1, Irská republika, zapsanou v rejstříku společností vede ném Úřadem pro registraci společností pod číslem 132781, jako prodávajícím a společností Raiffeisenbank a.s., společností založenou a existující podle práva České republiky, se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078, IČO: 49240901, zapsanou v obchodn ím rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2051, jako kupujícím, přešlo na společnost Raiffeisenbank a.s. vlastnické právo k části závodu určené ve smlouvě o prodeji a koupi části závodu, představované retailovým bankovnictvím odštěpné ho závodu CITIBANK EUROPE PLC (tedy bankovnictví pro spotřebitele), které zahrnuje především, nikoli však výhradně, segment spotřebitelských kreditních karet, spotřebitelských úvěrů, vkladových produktů a služeb pro investory (tzv. wealth management), pos kytování pojišťovacích služeb pro spotřebitele, telefonické bankovnictví, internetové bankovnictví, služby osobního bankovnictví, směnárenské služby v souvislosti s výše uvedenými službami, činnosti poskytované v rámci služeb CitiProfession, včetně příslu šného majetku a dluhů. K nabytí účinnosti převodu části závodu došlo dne 1.3.2016. 10.5.2016
Na základě Smlouvy o prodeji části závodu ze dne 29.2.2016 uzavřené mezi Raiffeisenbank a.s., jako prodávajícím, a EVO Payments International s.r.o., jako kupujícím, nabyla společnost EVO Payments International s.r.o. se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, Nusle, PSČ 140 00, identifikační číslo 038 02 205, s odkazem na ujednání Rámcové smlouvy o koupi části závodu ze dne 10.8.2015 uzavřené mezi (mimo jiné) Raiffeisenbank a.s. a EVO Payments International s.r.o., s účinky ke dni 1.3.2016 část obchodního závo du Raiffeisenbank a.s. tvořícího v rámci Raiffeisenbank a.s. samostatnou pobočku (organizační složku) ve smyslu ustanovení § 503 ve spojení s § 2183 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, zaměřenou na akceptaci platebních karet obchodníky a zahrnujíc í provedení a zúčtování plateb za zboží a služby a proplacení transakcí provedených platebními kartami, jak je tato část obchodního závodu definována v Rámcové smlouvě o koupi části závodu a Smlouvě o prodeji části závodu. 31.3.2016
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 22.5.2014
Valná hromada rozhodla, že z v y š u j e základní kapitál o částku 868.400.000,-- Kč (slovy: osm set šedesát osm milionů čtyři sta tisíc korun českých) ze stávající výše 10.192.400.000,-- Kč (slovy: deset miliard jednot sto devadesát dva milionů čtyři st a tisíc korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 11.060.800.000,-- Kč (slovy: jedenáct miliard šedesát milionů osm set tisíc korun českých) úpisem nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepe něžitými vklady. Akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky. Bude upsáno 86.840 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč na jednu akcii, emisní kurs akcie 10.000,-- Kč. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti, sloužící dalšímu rozvoji společnosti. Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, způsob a rozsah zvýšení: Základní kapitál se zvyšuje o částku 868.400.000,-- Kč (slovy: osm set šedesát osm milionů čtyři sta tisíc korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 11.060.800.000,-- Kč (slovy: jedenáct miliard šedesát milionů osm set tisíc korun českých). Up isování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Počet, jmenovitá hodnota, druh forma a podoba upisovaných akcií: počet: 86.840 jmenovitá hodnota: 10.000,-- Kč druh: kmenové forma: na jméno podoba: zaknihované Všechny nově emitované akcie nebudou kótované a budou upsány a splaceny stávajícími akcionáři na základě dohody podle ust. § 491 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v rozsahu, který odpovídá jejich podílům na základním kapitálu společnosti, bez využití jejich přednostního práva s emisním kursem, který je roven nominální hodnotě akcie 10.000,-- Kč. Tato dohoda bude uzavřena po konání valné hromady poté, co bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místo, lhůta a emisní kurs pro upisování akcií: Místo: sídlo společnosti Praha 4, Hvězdova 1716/2b. Lhůta pro upsání všech nových akcií a splacení 100% emisního kursu činí třicet (30) dnů a začne běžet po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akc ionářům stejným způsobem, jaký je stanoven pro svolání valné hromady tak, že příslušný přípis zašle bez zbytečného odkladu všem akcionářům na adresu jejich sídel. Doba: v pracovní dny od 9.00 hod do 11.00 hod. Emisní kurs: 10.000,--Kč Účet u banky a lhůta, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií: 100% emisního kursu musí být připsáno na zvláštní účet společnosti u banky, který za tímto účelem společnost otevřela, vedený u České národní banky, číslo účtu 35-54337901/0710 do jednoho měsíce ode dne úpisu akcií dohodou akcionářů podle ust. § 491 zákon a č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Upisování akcií dohodou obou akcionářů podle ust. § 491 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, jakož i splacení emisního kursu akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí n ávrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku. Nepřipouští se upisování nepeněžitými vklady. 5.5.2014 - 22.5.2014
Počet členů dozorčí rady: 9 20.2.2014 - 16.6.2016
Počet členů statutárního orgánu: 7 20.2.2014 - 12.2.2018
Valná hromada rozhodla, že zvyšuje základní kapitál o částku 835.400.000,-- Kč (slovy: osm set třicet pět milionů čtyři sta tisíc korun českých) ze stávající výše 9.357.000.000,-- Kč (slovy: devět miliard tři sta padesát sedm milionů korun českých) na cel kovou výši základního kapitálu 10.192.400.000,-- Kč (slovy: deset miliard jedno sto devadesát dva milionů čtyři sta tisíc korun českých) úpisem nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklad y. Bude upsáno 83.540 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč na jednu akcii, emisní kurs akcie 10.000,-- Kč. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti, sloužící dalšímu rozvoji společnosti. Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, způsob a rozsah zvýšení: Základní kapitál se zvyšuje o částku kapitál o částku 835.400.000,-- Kč (slovy: osm set třicet pět milionů čtyři sta tisíc korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 10.192.400.000,-- Kč (slovy: deset miliard jedno sto devadesát dva milionů čtyři sta tisíc korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Počet, jmenovitá hodnota, druh forma a podoba upisovaných akcií: počet: 83.540 jmenovitá hodnota: 10.000,-- Kč druh: kmenové forma: na jméno podoba: zaknihované Všechny nově emitované akcie nebudou kótované a budou upsány a splaceny akcionáři na základě dohody podle ust. § 205 obchodního zákoníku v rozsahu, který odpovídá jejich podílům na základním kapitálu společnosti, bez využití jejich přednostního práva s em isním kursem, který je roven nominální hodnotě akcie 10.000,--Kč. Tato dohoda bude uzavřena po konání valné hromady poté, co bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místo, lhůta a emisní kurs pro upisování akcií: Místo: sídlo společnosti Praha 4, Hvězdova 1716/2b. Lhůta pro upsání všech nových akcií a splacení 100% emisního kursu činí osm měsíců a začne běžet po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionář ům stejným způsobem, jaký je stanoven pro svolání valné hromady tak, že příslušný přípis zašle bez zbytečného odkladu všem akcionářům na adresu jejich sídel. Doba: v pracovní dny od 9.00 hod do 11.00 hod. Emisní kurs: 10.000,--Kč Účet u banky a lhůta, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií: 100% emisního kursu musí být připsáno na zvláštní účet společnosti u banky, který za tímto účelem společnost otevřela, vedený u České národní banky, číslo účtu 6929881/0710 do jednoho měsíce ode dne úpisu akcií dohodou akcionářů podle ust. § 205 obchodníh o zákoníku. Upisování akcií dohodou obou akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku jakož i splacení emisního kursu akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obchod ního rejstříku. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. 2.5.2013 - 28.5.2013
Valná hromada společnosti přijala dne 30.4.2012 následující rozhodnutí o zvýšení základnho kapitálu: Valná hromada rozhodla, že zvyšuje základní kapitál o částku 1.846.000.000,-- Kč (slovy: jednu miliardu osm set čtyřicet šest milionů korun českých) ze stávající výše 7.511.000.000,-- Kč (slovy: sedm miliard pět set jedenáct milionů korun českých) na celk ovou výši základního kapitálu 9.357.000.000,-- Kč (slovy: devět miliard tři sta padesát sedm milionů korun českých) úpisem nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Bude upsáno 184.60 0 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč na jednu akcii, emisní kurs akcie 10.000,-- Kč. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti, sloužící dalšímu rozvoji společnosti Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, způsob a rozsah zvýšení: Základní kapitál se zvyšuje o částku kapitál o částku 1.846.000.000,-- Kč (slovy: jednu miliardu osm set čtyřicet šest milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 9.357.000.000,-- Kč (slovy: devět miliard tři sta padesát sedm milionů korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady Počet, jmenovitá hodnota, druh forma a podoba upisovaných akcií: počet: 184.600 jmenovitá hodnota: 10.000,-- Kč druh: kmenové forma: na jméno podoba: zaknihované Všechny nově emitované akcie nebudou kótované a budou upsány a splaceny akcionáři na základě dohody podle ust. § 205 obchodního zákoníku v rozsahu, který odpovídá jejich podílům na základním kapitálu společnosti, bez využití jejich přednostního práva s em isním kursem, který je roven nominální hodnotě akcie 10.000,- Kč. Tato dohoda bude uzavřena po konání valné hromady poté, co bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místo, lhůta a emisní kurs pro upisování akcií: Místo: sídlo společnosti Praha 4, Hvězdova 1716/2b. Lhůta pro upsání všech nových akcií a splacení 100% emisního kursu činí osm měsíců a začne běžet po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionář ům stejným způsobem, jaký je stanoven pro svolání valné hromady tak, že příslušný přípis zašle bez zbytečného odkladu všem akcionářům na adresu jejich sídel. Doba: v pracovní dny od 9.00 hod do 11.00 hod. Emisní kurs: 10.000,--Kč Účet u banky a lhůta, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií: 100% emisního kursu musí být připsáno na zvláštní účet společnosti u banky, který za tímto účelem společnost otevřela, vedený u České národní banky, číslo účtu 6929881/0710 do čtrnácti dnů ode dne ode dne úpisu akcií dohodou akcionářů podle ust. § 205 obc hodního zákoníku. Upisování akcií dohodou všech akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku jakož i splacení emisního kursu akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obch odního rejstříku. Nepřipouští se upisování nepeněžitými vklady. 22.5.2012 - 27.6.2012
Valná hromada rozhodla, že zvyšuje základní kapitál o částku 947.000.000,- Kč (slovy: devět set čtyřicet sedm milionů korun českých) ze stávající výše 6.564.000.000,- Kč (slovy: šest miliard pět set šedesát čtyři milionů korun českých) na celkovou výši zá kladního kapitálu 7.511.000.000,- Kč (slovy: sedm miliard pět set jedenáct milionů korun českých) úpisem nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Bude upsáno 94.700 kusů nových kmeno vých akcií znějících na jméno, v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč na jednu akcii, emisní kurs akcie 10.000,- Kč. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti, sloužící dalšímu rozvoji společnosti. Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, způsob a rozsah zvýšení: Základní kapitál se zvyšuje o částku kapitál o částku 947.000.000,- Kč (slovy: devět set čtyřicet sedm milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 7.511.000.000,- Kč (slovy: sedm miliard pět set jedenáct milionů korun českých). Upisování a kcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Počet, jmenovitá hodnota, druh forma a podoba upisovaných akcií: počet: 94.700 jmenovitá hodnota: 10.000,- Kč druh: kmenové forma: na jméno podoba: zaknihované Všechny nově emitované akcie nebudou kótované a budou upsány a splaceny stávajícími akcionáři na základě dohody podle ust. § 205 obchodního zákoníku v rozsahu, který odpovídá jejich podílům na základním kapitálu společnosti, bez využití jejich přednostníh o práva s emisním kursem, který je roven nominální hodnotě akcie 10.000,- Kč. Tato dohoda bude uzavřena po konání valné hromady poté, co bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místo, lhůta a emisní kurs pro upisování akcií: Místo: sídlo společnosti Praha 4, Hvězdova 1716/2b. Lhůta pro upsání všech nových akcií a splacení 100% emisního kursu činí čtrnáct dnů a začne běžet po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcioná řům stejným způsobem, jaký je stanoven pro svolání valné hromady tak, že příslušný přípis zašle bez zbytečného odkladu všem akcionářům na adresu jejich sídel. Doba: v pracovní dny od 9.00 hod do 11.00 hod. Emisní kurs: 10.000,- Kč Účet u banky a lhůta, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií: 100% emisního kursu musí být připsáno na zvláštní účet společnosti u banky, který za tímto účelem společnost otevřela, vedený u České národní banky, číslo účtu 6929881/0710 do čtrnácti dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení zá kladního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií dohodou všech akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku jakož i splacení emisního kursu akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obcho dního rejstříku. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. 4.5.2011 - 20.5.2011
Valná hromada rozhodla, že z v y š u j e základní kapitál o částku 1.675.000.000,-- Kč (slovy: jedna miliarda šest set sedmdesát pět milionů korun českých) ze stávající výše 4.889.000.000,-- Kč (slovy: čtyři miliardy osm set osmdesát devět milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 6.564.000.000,-- Kč (slovy: šest miliard pět set šedesát čtyři milionů korun českých) úpisem nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Bu de upsáno 167.500 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč na jednu akcii, emisní kurs akcie 10.000,-- Kč. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti, sloužící dalšímu rozvoji společnosti. Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, způsob a rozsah zvýšení: Základní kapitál se zvyšuje o částku kapitál o částku 1.675.000.000,-- Kč (slovy: jedna miliarda šest set sedmdesát pět milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 6.564.000.000,-- Kč (slovy: šest miliard pět set šedesát čtyři milionů kor un českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Počet, jmenovitá hodnota, druh forma a podoba upisovaných akcií: počet: 167.500 jmenovitá hodnota: 10.000,-- Kč druh: kmenové forma: na jméno podoba: zaknihované Všechny nově emitované akcie nebudou kótované a budou upsány a splaceny stávajícími akcionáři na základě dohody podle ust. § 205 obchodního zákoníku v rozsahu, který odpovídá jejich podílům na základním kapitálu společnosti, bez využití jejich přednostníh o práva s emisním kursem, který je roven nominální hodnotě akcie 10.000,--Kč. Tato dohoda bude uzavřena po konání valné hromady poté, co bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místo, lhůta a emisní kurs pro upisování akcií: Místo: sídlo společnosti Praha 4, Hvězdova 1716/2b. Lhůta pro upsání všech nových akcií a splacení 100% emisního kursu činí čtrnáct dnů a začne běžet po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcioná řům stejným způsobem, jaký je stanoven pro svolání valné hromady tak, že příslušný přípis zašle bez zbytečného odkladu všem akcionářům na adresu jejich sídel. Doba: v pracovní dny od 9.00 hod do 11.00 hod. Emisní kurs: 10.000,--Kč Účet u banky a lhůta, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií: 100% emisního kursu musí být připsáno na zvláštní účet společnosti u banky, který za tímto účelem společnost otevřela, vedený u České národní banky, číslo účtu 3023881/0710 do čtrnácti dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení z ákladního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií dohodou všech akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku jakož i splacení emisního kursu akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obch odního rejstříku. Nepřipouští se upisování nepeněžitými vklady. 10.12.2008 - 23.12.2008
V důsledku fúze sloučením se společností eBanka, a.s, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 19, PSČ 117 19, IČ: 00562246, jako zanikající společností, přešlo jmění eBanky, a.s. včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů na Raiffeisenbank a.s. jako na nást upnickou společnost. 7.7.2008
V důsledku fúze sloučením se společností eBanka, a.a.s, se sídlem Praha 1, Na Příkopš 19, PSČ 117 19, IČ: 00562246, jako zanikající společnost, přešlo jmění eBanky, a.s. včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů na Raiffeisenbank a.s. jako na nás tupnickou společnost. 7.7.2008 - 7.7.2008
Mimořádná valná hromada společnosti učinila dne 26.10.2007 následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: Valná hromada rozhodla, že zvyšuje základní kapitál o částku 1.275.000.000,--Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě sedmdesát pět milionů korun českých) ze stávající výše 3.614.000.000,--Kč (slovy: tři miliardy šest set čtrnáct milionů korun českých) na celkov ou výši základního kapitálu 4.889.000.000,--Kč (slovy: čtyři miliardy osm set osmdesát devět milionů korun českých) úpisem nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Bude upsáno 127.50 0 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč na jednu akcii, emisní kurs akcie 10.000,--Kč. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti, sloužící dalšímu rozvoji společnosti. Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, způsob a rozsah zvýšení: Základní kapitál se zvyšuje o částku 1.275.000.000,--Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě sedmdesát pět milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 4.889.000.000,--Kč (slovy: čtyři miliardy osm set osmdesát devět milionů korun českých). Upiso vání akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: počet 127.500, jmenovitá hodnota 10.000,--Kč, druh kmenové, forma na jméno, podoba zaknihované. Všechny nově emitované akcie nebudou kótované a budou upsány a splaceny stávajícími akcionáři na základě dohody podle ust. § 205 obchodního zákoníku v rozsahu, který odpovídá jejich podílům na základním kapitálu společnosti, bez využití jejich přednostníh o práva s emisním kursem, který je roven nominální hodnotě akcie 10.000,--Kč. Tato dohoda bude uzavřena bezprostředně po konání valné hromady poté, co bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místo, lhůta a emisní kurs pro upisování akcií: místo pro upisování akcií bude sídlo společnosti Praha 4, Olbrachtova 2006/9. Lhůta pro upsání všech nových akcií a splacení 100% emisního kursu činí čtrnáct dnů a začne běžet po podání návrhu na zápis usne sení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionářům stejným způsobem, jakým je stanoven pro svolání valné hromady tak, že příslušný přípis zašle bez zbytečného odkladu všem akc ionářům na adresu jejich sídel. Doba: v pracovní dny od 9.00 hod. do 11.00 hod. Emisní kurs: 10.000,--Kč. Účet u banky a lhůta, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií: 100% emisního kursu musí být připsáno na zvláštní účet společnosti u banky, který za tímto účelem společnost otevřela, vedený u eBanky, a.s., číslo účtu 2168740060/2400 do čtrnácti dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základ ního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií dohodou všech akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku, jakož i splacení emisního kursu akcií, je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obc hodního rejstříku. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. 5.11.2007 - 26.11.2007
Mimořádná valná hromada společnosti učinila dne 28.12.2006 následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu o částku 1.114.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda jedno sto čtrnáct milionů korun českých) ze stávající výše 2.500.000.000,- Kč (slovy: dvě miliardy pět set milionů korun českých) na celkovou výši zákla dního kapitálu 3.614.000.000,- Kč (slovy: tři miliardy šest set čtrnáct milionů korun českých) úpisem nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Bude upsáno 111.400 kusů nových kmenový ch akcií znějících na jméno, v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč na jednu akcii, emisní kurs akcie 10.000,- Kč. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti, sloužícímu dalšímu rozvoji společnosti. Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, způsob a rozsah zvýšení: Základní kapitál se zvyšuje o částku 1.114.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda jedno sto čtrnáct milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 3.614.000.000,- Kč (slovy: tři miliardy šest set čtrnáct milionů korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Počet, jmenovitá hodnota, druh forma a podoba upisovaných akcií: počet 111.400, jmenovitá hodnota 10.000,- Kč, druh kmenové, forma na jméno, podoba zaknihované. Všechny nově emitované akcie nebudou kótované a budou upsány a splaceny stávajícími akcionáři na základě dohody podle ust. § 205 obchodního zákoníku v rozsahu, který odpovídá jejich podílům na základním kapitálu společnosti, bez využití jejich přednostního práva s emisním kursem, který je roven nominální hodnotě akcie 10.000,- Kč. Tato dohoda bude uzavřena bezprostředně po konání valné hromady. Místo, lhůta a emisní kurs pro upisování akcií: Místo pro upisování akcií bude sídlo společnosti Praha 4, Olbrachtova 2006/9. Lhůta pro upsání všech nových akcií a splacení 100% emisního kursu činí čtrnáct dnů a začne běžet po podání návrhu na zápis usnes ení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionářům stejným způsobem, jaký je stanoven pro svolání valné hromady tak, že příslušný přípis zašle bez zbytečného odkladu všem akcio nářům na adresu jejich sídel.Doba upisování akcií je v pracovní dny od 9.00 hod do 11.00 hod. Emisní kurs upisovaných akcií je 10.000,- Kč. Účet u banky a lhůta, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií: 100% emisního kursu musí být přípsáno na zvláštní účet společnosti u banky, který za tímto účelem společnost otevřela, vedený u eBanky, a.s., číslo účtu 2168740028/ 2400 do čtrnácti dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií dohodou všech akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku jakož i splacení emisního kursu akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obcho dního rejstříku. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. 22.1.2007 - 27.2.2007
Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti o 500.000.000,- Kč (slovy: pětsetmilionůkorun českých) ze stávajícího základního kapitálu dvěmiliardypětsetmilionůkorun českých) vydáním a úpisem 50.000 (slovy: padesátitisíc) kmenových akcií společnosti na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč )slovy: desettisíckorun českých) na jednu akcii. Výše emisního kurzu nových akcií bude totožná s jejich jmenovitou hodnotou. Upisování nad částku 500.000.000,-Kč (slovy: pětsetmilionůkorun českých) se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno s využitím přednostního práva akcionářů společnosti. upisovat mohou dosavadní akcionáři v poměru jedna nová akcie na čtyři dosavadní akcie. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva akcionáře je dne, který následuje po dni, kdy nabylo právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie budou upisovány v Praze, v sídle společnosti. Lhůta pro výkon přednostního práva upsání nových akcií započne dnem následujícím po dni, kdy nabylo právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta skončí uplynutím 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne jejího počátku. Představenstvo je povinno o počátku běhu lhůty pro výkon přednostního práva k upsání nových akcií informovat akcionáře bez zbytečného odkladu písemně. Peněžité vklady musí být splaceny na zvlášní účet u banky, otevřený za tímto účelem společností na její jméno. Číslo účtu je 102 100 3184/5500, a je veden u Raiffeisenbank a.s. Upisovatelé jsou povinni splatit 100 procent jmenovité hodnoty upsaných akcií ve lhůtě do 10 dnů ode dne úpisu akcií. Důvodem zvýšení základního kapitálu Raiffeisenbank a.s. je kapitálové posílení společnosti, nezbytné pro rozšíření aktivit banky. 7.4.2003 - 27.2.2007
Na společnost Raiffeisenbank a.s. jako nástupnickou společnost bylo převedeno jmění zanikající společnosti Raiffeisen Capital and Investment Praha, s.r.o., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 837/11, PSČ 110 00, identifikační číslo 624 17 754, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 32355. 14.10.2002 - 27.2.2007
Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti o 500.000.000,- Kč (slovy: pětsetmilionůkorun českých) ze stávajícího základního kapitálu 1.500.000.000,- Kč (slovy: jednamiliardapětsetmilonůkorun českých) na 2.000.000.000,- Kč (slovy: dvěmiliardykorun českých) vydáním a úpisem 50.000 (slovy: padesáttisích) kmenových akcií společnosti na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíckorun českých) na jednut akcii. Výše emisního kurzu nových akcií bude totožná s jejich jmenovitou hodnotou. Upisování nad částku 500.000.000,- Kč (slovy: pětsetmilionůkorun českých) se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno s využitím přednostního práva akcionářů společnosti. Upisovat mohou dosavadní akcionáři v poměru jedna nová akcie na tři dosavadní akcie. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva akcionáře je den zápisu usnesení valné hormady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie budou upisovány v Praze, v sídle společnosti. Lhůta pro výkon přednostního práva upsání nových akcií započne 19. června 2002, pokud by však do dvou dnů před počátkem této lhůty nenabylo právní moci usnesení Městského soudu v praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, pak započne lhůta druhý den po nabytí právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta skončí uplynutím 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne jejího počátku. Představenstvo je povinno o počátku běhu lhůty pro výkon přednostního práva k upsání nových akcií informovat zvláštní účet u banky, otevřený za tímto účelem společností na její jméno. Číslo účtu je 102 100 3184/5500, a je veden u Raiffeisenbank a.s. Upisovatelé jsou povinni splatit 100 procent jmenovité hodnoty upsaných akcií ve lhůtě do 10 dnů ode dne úpisu akcií. Důvodem zvýšení základního kapitálu Raiffeisenbank a.s. je kapitálové posílení společnosti, nezbytné pro rozšíření aktivit banky. 26.6.2002 - 26.6.2002
Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti o 500.000.000,- Kč (slovy: pětsetmilionůkorun českých) ze stávajícího základního kapitálu 1.500.000.000,- Kč (slovy: jednamiliardapětsetmilonůkorun českých) na 2.000.000.000,- Kč (slovy: dvěmiliardykorun českých) vydáním a úpisem 50.000 (slovy: padesáttisích) kmenových akcií společnosti na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíckorun českých) na jednut akcii. Výše emisního kurzu nových akcií bude totožná s jejich jmenovitou hodnotou. Upisování nad částku 500.000.000,- Kč (slovy: pětsetmilionůkorun českých) se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno s využitím přednostního práva akcionářů společnosti. Upisovat mohou dosavadní akcionáři v poměru jedna nová akcie na tři dosavadní akcie. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva akcionáře je den zápisu usnesení valné hormady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie budou upisovány v Praze, v sídle společnosti. Lhůta pro výkon přednostního práva upsání nových akcií započne 19. června 2002, pokud by však do dvou dnů před počátkem této lhůty nenabylo právní moci usnesení Městského soudu v praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, pak započne lhůta druhý den po nabytí právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta skončí uplynutím 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne jejího počátku. Představenstvo je povinno o počátku běhu lhůty pro výkon přednostního práva k upsání nových akcií informovat akcionáře bez zbytečného odkladu písemně. Peněžité vklady musí být splaceny na zvláštní účet u banky, otevřený za tímto účelem společností na její jméno. Číslo účtu je 102 100 3184/5500, a je veden u Raiffeisenbank a.s. Upisovatelé jsou povinni splatit 100 procent jmenovité hodnoty upsaných akcií ve lhůtě do 10 dnů ode dne úpisu akcií. Důvodem zvýšení základního kapitálu Raiffeisenbank a.s. je kapitálové posílení společnosti, nezbytné pro rozšíření aktivit banky. 26.6.2002 - 27.2.2007
Mimořádná valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti o 500.000.000,- Kč (slovy: pětsetmilionůkorun českých) ze stávajícího základního kapitálu 1.000.000.000,- Kč (jednamiliardakorun českých) na 1.500.000.000,- Kč (slovy: jednumiliardupětsetmilionůkorun českých) vydáním a úpisem 50.000 (slovy: padesáttisíc) kmenových akcií společnosti na jméno v zaknihované podobě a jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíckorun českých) na jednu akcii. Výše emisního kurzu nových akcií bude totožná s jejich jmenovitou hodnotou. Upisování nad částku 500.000.000,- Kč (slovy: pětsetmilionů korun českých) se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno s využitím přednostního práva akcionářů společnosti. Upisovat mohou dosavadní akcionáři v poměru jedna nová akcie na dvě dosavadní akcie. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva akcionáře je den zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie budou upisovány v Praze, v sídle společnosti. Lhůta pro výkon přednostního práva upsáním nových akcií započne 1.3.2001, pokud by však do dvou dnů před počátkem této lhůty nenabylo právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení záladního kapitálu do obchodního rejstříku, pak započne lhůta druhý den po nabytí právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta skončí uplynutím jednoho kalendářního měsíce ode dne jejího počátku. Lhůta skončí uplynutím jednoho kalendářního měsíce ode dne jejího počátku. Představenstvo je povinno o počátku běhu lhůty pro výkon přednostního práva k upsání nových akcií informovat akcionáře bez zbytečného odkladu písemně. Peněžité vklady musí být splaceny na zvláštní účet u banky, otevřený za tímto účelem společnosti na její jméno. Číslo účtu 1021003184/5500, veden u Raiffeisenbank a.s. Upisovatelé budou povinni splatit alespoň 30 procent jmenovité hodnoty upsaných akcií ve lhůtě 10 dnů ode dne úpisu akcií. Zbývající část pak nejpozději do jednoho roku ode dne úpisu akcií na účet společnosti. Číslo účtu 1021003184/5500, veden u Raiffeisenbank a.s. Důvodem zvýšení základního kapitálu Raiffeisenbank a.s. je kapitálové posílení společnosti, nezbytné pro rozšíření aktivit banky. 12.3.2001 - 27.2.2007
Mimořádná valná hramada společnosti konaná dne 24.7.1997 rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti o 500.000.000,-Kč bez možnosti upisování akcií nad tuto částku. Zvýšení základního jmění bude provedeno peněžitými vklady akcionářů vydáním nových akcií a to 500.000 kusů o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za kus. Emisní kurs nově vydaných akcií bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě. Akcie budou kmenové, vydány v zaknihované podobě a nebudou veřejně obchodovatelné. Celé zvýšení základního jmění bude upsáno dosavadními akcionáři s využitím jejich přednostního práva. Upisování bude probíhat v sídle společnosti po dobu dvou týdnů ode dne pravomocného zápisu rozhodnutí o zvýšení zakladního jmění do obchodního rejstříku. Upisovat mohou pouze stávající akcionáři v poměru jedna nová akcie na jednu dosavadní akcii. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den zápisu usnesení do obchodního rejstříku. 14.11.1997 - 26.3.1998

Aktuální kontaktní údaje Raiffeisenbank a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 49240901
Obchodní firma: RAIFFEISENBANK a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 12.10.1994
Celkový počet živností: 2

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 49240901
Firma: Raiffeisenbank a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: 3000 - 3999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Instituce přijímající vklady kromě centrální banky pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 25.6.1993

Kontakty na Raiffeisenbank a.s. IČO: 49240901

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Hvězdova 1716/2 , Praha 140 00 1.11.2008
Sídlo: Olbrachtova 2006/9 , Praha 140 00 3.2.2003 - 1.11.2008
Sídlo: Vodičkova 1935/38 , Praha 110 00 17.2.1999 - 3.2.2003
Sídlo: Vodičkova 1935/38 , Praha 110 00 25.6.1993 - 17.2.1999

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Hvězdova 1716/2, Praha 140 00

Obory činností Raiffeisenbank a.s. IČO: 49240901

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
předmětem podnikání společnosti jsou bankovní obchody a další činnosti uvedené v povolení působit jako banka , vydaném podle zák.č.21/1992 Sb. 23.6.1999
obchodování s devizovými hodnotami v rozsahu nákupu a prodeje valut, šeků, směnek a jiných platebních prostředků v cizích měnách 29.3.1995 - 23.6.1999
platební styk se zahraničím 29.3.1995 - 23.6.1999
investování do cenných papírů na vlastní účet 29.3.1995 - 23.6.1999
obchodování na vlastní účet nebona účet klienta 29.3.1995 - 23.6.1999
finanční makléřství 29.3.1995 - 23.6.1999
obhospodařování cenných papírů na účet klienta včetně poradenství 29.3.1995 - 23.6.1999
uložení a správa cenných papírů nebo jiných hodnot 29.3.1995 - 23.6.1999
poskytování úvěrů 25.6.1993 - 23.6.1999
finanční pronájem (finanční leasing) 25.6.1993 - 23.6.1999
platební styk a zúčtování 25.6.1993 - 23.6.1999
vydávání platebních prostředků např.platebních karet,cestovních šeků 25.6.1993 - 23.6.1999
poskytování záruk 25.6.1993 - 23.6.1999
otvírání akreditivů 25.6.1993 - 23.6.1999
obstarávání inkasa 25.6.1993 - 23.6.1999
účast na vydávání akcií a poskytování souvisejících služeb 25.6.1993 - 23.6.1999
poskytování porad ve věcech podnikání 25.6.1993 - 23.6.1999
výkon funkce depozitáře investičního fondu 25.6.1993 - 23.6.1999
směnárenská činnost (nákup devizových prostředků) 25.6.1993 - 23.6.1999
poskytování bankovních informací 25.6.1993 - 23.6.1999
pronájem bezpečnostních schránek 25.6.1993 - 23.6.1999
přijímání vkladů od veřejnosti 25.6.1993 - 23.6.1999

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Vedení účetnictví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.10.1994
Zánik oprávnění: 28.2.2001

Živnost č. 2 Administrativní práce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.10.1994
Zánik oprávnění: 28.2.2001

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Ostatní peněžní zprostředkování

Vedení firmy Raiffeisenbank a.s. IČO: 49240901

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Zastupování a podepisování za společnost : Za společnost jednají a podepisují vždy dva členové představenstva nebo jeden člen představenstva společně s prokuristou anebo dva prokuristé společně. 23.5.1994
Způsob jednání jménem společnosti : - jménem společnosti jsou oprávněni jednat člen představenstva Dr. Ludvík Pálfy společně s prokuristou anebo dva prokuristé společně. - podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo tištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí své podpisy člen předsta- venstva a prokurista nebo dva prokuristé. 25.6.1993 - 23.5.1994
Jméno: Ing. František Ježek 5.3.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.10.2015
Adresa: Česká 1135/5, Praha 158 00
Jméno: Ing. Jan Pudil 14.11.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.10.2016
Adresa: Lucemburská 1599/27, Praha 130 00
Jméno: PhDr. Vladimír Kreidl MSc. 14.11.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.10.2016
Adresa: U starého židovského hřbitova 327/17, Praha 150 00
Jméno: Ing. Igor Vida 4.5.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.4.2018
Ve funkci: od 3.4.2018
Adresa: Gorazdova 1 , 811 04 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Mag. Dr. Martin Stotter 21.5.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.4.2018
Adresa: Blumenweg 8 , 9754 Steinfeld Rakouská republika
Jméno: Ing. Vladimír Matouš 13.8.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2018
Adresa: Semická 2026/14, Praha 143 00
Jméno: Ing. Miloš Matula 5.11.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2017
Adresa: Ječmínkova 3085 10, 628 00 Brno Česká republika
Jméno: Ing. Pavel Strnad 25.6.1993 - 23.5.1994
Funkce: Představenstvo předseda
Adresa: Hardtbergweg 16 , Konigstein - S.R.N. Česká republika
Jméno: Mag. Viktor Blanka 25.6.1993 - 23.5.1994
Funkce: člen
Adresa: Langfeldstrasse 15 , Linz - Rakousko Česká republika
Jméno: Charles Kestemont 25.6.1993 - 23.5.1994
Funkce: člen
Adresa: Schreiberweg 4/4 , Wien - Rakousko Česká republika
Jméno: Ludvík Pálfy 25.6.1993 - 23.5.1994
Funkce: člen
Adresa: Nad alejí 1738/14, Praha 162 00
Jméno: Mag. Viktor Blanka 23.5.1994 - 14.11.1997
Funkce: bydliště člena předst.
Adresa: Josefy Kolářové 1007/6, České Budějovice 370 11
Jméno: Charles Kestemont 23.5.1994 - 26.3.1998
Funkce: bydliště člena předst.
Adresa: U háje 277/19, Praha 147 00
Jméno: Ing. Pavel Strnad 23.5.1994 - 3.6.1998
Funkce: bydliště předseda představ.
Adresa: K Fialce 418/53, Praha 155 00
Jméno: Mag. Viktor Blanka 14.11.1997 - 17.2.1999
Funkce: bydliště člena předst.
Adresa: Janáčkova 988, Hluboká nad Vltavou 373 41
Jméno: Charles Kestemont 26.3.1998 - 17.2.1999
Funkce: bydliště člena předst.
Adresa: Kudeříkové 1111/9, Praha 148 00
Jméno: Ing. Jan Vlachý 17.2.1999 - 21.6.1999
Funkce: člen
Adresa: Točitá 493/44, Praha 140 00
Jméno: Dr.michael Hugo Grahammer 21.6.1999 - 5.1.2000
Funkce: člen
Adresa: Volutova 2523 , Praha 5 Česká republika
Jméno: Mag. Viktor Blanka 17.2.1999 - 11.4.2000
Funkce: člen
Adresa: Všehrdova 560/2, Praha 118 00
Jméno: Mag. Viktor Blanka 11.4.2000 - 22.12.2000
Funkce: člen
Adresa: Podolská 1140/3, Praha 147 00
Jméno: Dr.michael Hugo Grahammer 5.1.2000 - 19.1.2001
Funkce: člen
Adresa: Na Podkovce 246/6, Praha 147 00
Jméno: Ing. Jan Vlachý 21.6.1999 - 26.5.2001
Funkce: předseda
Trvání členství: do 28.2.2001
Ve funkci: do 28.2.2001
Adresa: Točitá 493/44, Praha 140 00
Jméno: Ing. Karel Ziegler 26.5.2001 - 30.5.2001
Funkce: člen
Ve funkci: od 1.3.2001
Adresa: Ukrajinská 1488/10, Praha 101 00
Jméno: Willem Bertho Huenting 4.3.2002 - 4.3.2002
Funkce: člen
Trvání členství: od 1.8.2001
Adresa: Na Výšinkou 17 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Jméno: Ing. Kamil Ziegler 30.5.2001 - 3.2.2003
Funkce: předseda
Ve funkci: od 2.3.2001
Adresa: Ukrajinská 1488/10, Praha 101 00
Jméno: Mag. Viktor Blanka 22.12.2000 - 10.9.2003
Funkce: člen
Trvání členství: do 31.12.2002
Adresa: U Házů 825, Praha 164 00
Jméno: Willem Bertho Hueting 4.3.2002 - 30.7.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 1.8.2001
Adresa: Nad Výšinkou 17 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Jméno: Ing. Kamil Ziegler 3.2.2003 - 30.7.2004
Funkce: předseda
Ve funkci: od 2.3.2001 do 31.3.2004
Adresa: Vídeňská 1185/112, Praha 148 00
Jméno: Willem Bertho Hueting 30.7.2004 - 22.5.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 1.8.2001 do 31.3.2006
Adresa: U druhé baterie 791/3, Praha 162 00
Jméno: Ing. Rudolf Rabiňák 30.5.2001 - 15.12.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 1.4.2001 do 1.7.2006
Adresa: K Tuchoměřicům 146, Praha 164 00
Jméno: Pierre Henri Raymond Brisse, Nar. 27,12,1959 19.1.2001 - 20.3.2007
Funkce: člen
Ve funkci: do 27.12.2006
Adresa: Vlašská 349/15, Praha 118 00
Jméno: Igor Helekal 22.5.2006 - 29.8.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.4.2006 do 30.6.2007
Adresa: V středu 249/28, Praha 160 00
Jméno: Martin Bláha 10.9.2003 - 10.7.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.4.2003 do 10.4.2008
Adresa: Domanovická 1741, Praha 190 16
Jméno: Mgr. Lubor Žalman 30.7.2004 - 25.5.2009
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 4.5.2004
Adresa: Pod Šibeničkami 778, Mnichovice 251 64
Jméno: Mgr. Lubor Žalman 25.5.2009 - 29.5.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 31.3.2008
Ve funkci: od 6.4.2009
Adresa: Pod Šibeničkami 778, Mnichovice 251 64
Jméno: Martin Bláha 10.7.2008 - 29.1.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.4.2008 do 31.12.2009
Adresa: Domanovická 1741, Praha 190 16
Jméno: Mgr. Mario Drosc 19.10.2006 - 7.6.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 6.9.2006
Adresa: Irská 796/5, Praha 160 00
Jméno: Mgr. Alexandr Borecký 20.3.2007 - 7.6.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2007
Adresa: Högerova 1098/15, Praha 152 00
Jméno: Ing. Rudolf Rabiňák 15.12.2006 - 7.10.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.7.2006 do 11.7.2011
Adresa: K Tuchoměřicům 146, Praha 164 00
Jméno: Mgr. Mario Drosc 7.6.2010 - 7.10.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 6.9.2006 do 6.9.2011
Ve funkci: od 10.5.2010 do 6.9.2011
Adresa: Irská 796/5, Praha 160 00
Jméno: Mgr. Martin Kolouch 20.3.2007 - 26.4.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.1.2007 do 29.12.2011
Adresa: Högerova 1098/15, Praha 152 00
Jméno: Mgr. Alexandr Borecký 7.6.2010 - 26.4.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2007 do 29.12.2011
Adresa: Na Žvahově 400/26, Praha 152 00
Jméno: Mgr. Martin Kolouch 26.4.2012 - 3.7.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.12.2011 do 4.4.2012
Adresa: Do Klukovic 1165/4, Praha 152 00
Jméno: Mgr. Jan Kubín 29.8.2007 - 29.10.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 8.8.2007 do 31.12.2013
Adresa: Na rovnosti 2742/14, Praha 130 00
Jméno: Mgr. Alexandr Borecký 26.4.2012 - 29.10.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.12.2011 do 30.9.2012
Adresa: Na Žvahově 400/26, Praha 152 00
Jméno: Mgr. Lubor Žalman 29.5.2009 - 1.2.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 31.3.2009 do 31.12.2012
Ve funkci: od 6.4.2009 do 31.12.2012
Adresa: Pod Šibeničkami 778, Mnichovice 251 64
Jméno: Mgr. Mario Drosc 7.10.2011 - 1.2.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 7.9.2011
Ve funkci: od 12.9.2011 do 31.12.2012
Adresa: Irská 796/5, Praha 160 00
Jméno: Dr. Roland Von Frankenberg 3.7.2012 - 1.2.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.4.2012 do 31.12.2012
Adresa: Jungwirthstrasse 2 , D-80802 Mnichov Spolková republika Německo
Jméno: Mario Drosc 1.2.2013 - 4.8.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 7.9.2011
Ve funkci: od 1.1.2013
Adresa: Irská 796/5, Praha 160 00
Jméno: Mgr. Jan Kubín 29.10.2012 - 20.2.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2012 do 31.12.2013
Adresa: Na rovnosti 2742/14, Praha 130 00
Jméno: Ing. Rudolf Rabiňák 7.10.2011 - 28.1.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.7.2011
Adresa: K Tuchoměřicům 146, Praha 164 00
Jméno: Mario Drosc 4.8.2013 - 28.1.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 7.9.2011 do 31.12.2014
Ve funkci: od 1.1.2013 do 31.12.2014
Adresa: Irská 796/5, Praha 160 00
Jméno: Ing. Rudolf Rabiňák 28.1.2015 - 12.6.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 12.7.2011
Ve funkci: od 1.1.2015
Adresa: K Tuchoměřicům 146, Praha 164 00
Jméno: Ing. František Ježek 29.10.2012 - 5.3.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.10.2012 do 30.9.2015
Adresa: Česká 1135/5, Praha 158 00
Jméno: Milan Hain 1.2.2013 - 5.3.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2013 do 31.12.2015
Adresa: Suchá 1887/10 , 831 01 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Jan Pudil 31.10.2013 - 29.4.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.10.2013
Adresa: Kotorská 1579/36, Praha 140 00
Jméno: Ing. Rudolf Rabiňák 12.6.2015 - 26.9.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 12.7.2011 do 12.7.2016
Ve funkci: od 1.1.2015 do 12.7.2016
Adresa: K Tuchoměřicům 146, Praha 164 00
Jméno: Vladimír Kreidl 31.10.2013 - 14.11.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.10.2013 do 30.9.2016
Adresa: U starého židovského hřbitova 327/17, Praha 150 00
Jméno: Jan Pudil 29.4.2016 - 14.11.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.10.2013 do 30.9.2016
Adresa: Lucemburská 1599/27, Praha 130 00
Jméno: Ing. Miloš Matula 20.2.2014 - 30.1.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2014 do 31.12.2016
Adresa: Samoty 2895/18, Brno 628 00
Jméno: Ing. Rudolf Rabiňák 26.9.2016 - 12.2.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 12.7.2016 do 31.12.2017
Ve funkci: od 6.9.2016 do 31.12.2017
Adresa: K Tuchoměřicům 146, Praha 164 00
Jméno: Ing. Igor Vida 24.4.2015 - 4.5.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.4.2015 do 31.3.2018
Ve funkci: od 7.4.2015 do 31.3.2018
Adresa: Gorazdova 1 , 811 04 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Dr. Milan Hain 5.3.2016 - 13.8.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2016 do 30.6.2018
Adresa: Suchá 1887/10 , 831 01 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Ing. Miloš Matula 30.1.2017 - 5.11.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2017
Adresa: Samoty 2895/18, Brno 628 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Andreas Gschwenter 6.10.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.8.2015
Adresa: Wolkersbergenstrasse 14 , Vienna Rakouská republika
Jméno: Mag.Dr. Hannes Mösenbacher 22.6.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.4.2017
Adresa: Wisentgasse 39 , Klosterneuburg Rakouská republika
Jméno: Andrii Stepanenko 30.6.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.4.2018
Adresa: Vorlaufstrasse 3/503 , 1010 Vídeň Rakouská republika
Jméno: Reinhard Schwendtbauer 30.6.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.4.2018
Adresa: Lukasweg 23 , Leonding Rakouská republika
Jméno: Lukasz Janusz Januszewski 13.8.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 24.4.2018
Ve funkci: od 8.5.2018
Adresa: Vincenta van Gogha 5 , Konstancin Jeziorna Polská republika
Jméno: Mag. Peter Lennkh 18.2.2019
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 17.10.2018
Ve funkci: od 6.12.2018
Adresa: Pierrongasse 5 , Vídeň Rakouská republika
Jméno: Ing. Helena Horská Ph.D. 18.2.2019
Funkce: členka dozorčí rady
Trvání členství: od 11.1.2019
Adresa: K Habru 174, Zvánovice 251 64
Jméno: Mgr. Pavel Hruška 18.2.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.1.2019
Adresa: Nehvizdská 954/7, Praha 198 00
Jméno: Ing. Michal Přádka MBA 18.2.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.1.2019
Adresa: Starodvorská 525, Krmelín 739 24
Jméno: Ing. Kamila Šťastná MBA 18.2.2019
Funkce: členka dozorčí rady
Trvání členství: od 11.1.2019
Adresa: Sokolovská 371/1, Praha 186 00
Jméno: Dr. Johann Strobl 19.6.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.4.2019
Ve funkci: od 29.4.2019
Adresa: Hauptstrasse 37 , Walbersdorf Rakouská republika
Jméno: Dr. Heinz Weber 25.6.1993 - 22.8.1996
Funkce: člen
Adresa: Rebschulgasse 5 , Langenzersdorf Česká republika
Jméno: Dr. Ludwig Scharinger 25.6.1993 - 17.2.1999
Funkce: člen
Adresa: Am Sonnenhang 4 , Linz Česká republika
Jméno: Dr. Herbert Stepic 25.6.1993 - 17.2.1999
Funkce: předseda
Adresa: Hertlgasse 1 , Wien Česká republika
Jméno: Walter Grün 22.8.1996 - 17.2.1999
Funkce: člen
Adresa: Quellengasse 2230 , Gänserndorf Rakouská republika
Jméno: dr. Eberhard Winkelbauer 26.3.1998 - 17.2.1999
Funkce: člen
Adresa: Salesianergasse 31 , Vídeň Rakouská republika
Jméno: Dr. Eberhard Winkelbauer 17.2.1999 - 17.2.2000
Funkce: člen
Adresa: Rakouská republika
Salesianergasse 31, 1030 Wien
Jméno: Christopher Davis 17.2.1999 - 7.3.2001
Funkce: člen
Adresa: Rakouská republika
Keylwerthgasse 13, 1190 Wien
Jméno: Dkfm. Reiner Franz 7.3.2001 - 7.3.2001
Funkce: člen
Adresa: Palackého 22 , Bratislava Slovenská republika
Jméno: Walter Grün 17.2.1999 - 12.3.2003
Funkce: člen
Ve funkci: do 28.5.2002
Adresa: Rakouská republika
Quellengasse 8, 2230 Gänserndorf
Jméno: Mag. Renate Kattinger 17.2.2000 - 12.3.2003
Funkce: člen
Ve funkci: do 28.5.2002
Adresa: Rakouská republika
1030 Wien, Hetzgasse 45
Jméno: Dr. Herbert Stepic 17.2.1999 - 16.3.2004
Funkce: předseda
Trvání členství: do 21.9.2003
Adresa: Rakouská republika
Hertlgasse 1, 1160 Wien
Jméno: Dr. Kurt Hütter 17.2.1999 - 16.3.2004
Funkce: člen
Trvání členství: do 21.9.2003
Adresa: Rakouská republika
Johannes-Kepler-Str. 8,4210 Gallneukirchen
Jméno: Mag. Heinz Wiedner 12.3.2003 - 20.7.2005
Funkce: člen
Trvání členství: do 29.4.2005
Ve funkci: od 29.5.2002
Adresa: Rakouská republika
In den Siebnern 4, A-2102 Hagenbrunn
Jméno: Dkfm. Rainer Franz 7.3.2001 - 4.5.2006
Funkce: člen
Trvání členství: do 20.12.2005
Adresa: Palackého 22 , Bratislava Slovenská republika
Jméno: Ing. Miroslav Uličný 7.3.2001 - 4.5.2006
Funkce: člen
Trvání členství: do 20.12.2005
Adresa: Pod rovnicami 61 , 841 04 Bratislava Slovenská republika
Jméno: JUDr. Jarmila Fialová 26.9.2001 - 18.8.2006
Funkce: člen
Trvání členství: do 3.5.2006
Ve funkci: od 3.5.2001
Adresa: Vokovická 679/10, Praha 160 00
Jméno: Ing. Hana Kolářová 26.9.2001 - 18.8.2006
Funkce: člen
Trvání členství: do 3.5.2006
Ve funkci: od 3.5.2001
Adresa: Rýdlova 1091/20, Říčany 251 01
Jméno: Ing. Vladimír Bútora 26.9.2001 - 18.8.2006
Funkce: člen
Trvání členství: do 23.5.2006
Ve funkci: od 23.5.2001
Adresa: Novinarská 3 , Bratislava Česká republika
Jméno: Dr. Robert Gruber 12.3.2003 - 29.8.2007
Funkce: člen
Ve funkci: od 29.5.2002 do 29.5.2007
Adresa: Rakouská republika
Promenadenweg 16, A.2522 Oberwaltersdorf
Jméno: Mag. Peter Lennkh 20.7.2005 - 23.10.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.4.2005 do 30.6.2007
Adresa: Rakouská republika
Testarellogasse 14/12, 1130 Vídeň
Jméno: Dr. Herbert Stepic 16.3.2004 - 23.2.2009
Funkce: předseda
Trvání členství: od 22.9.2003 do 23.9.2008
Ve funkci: od 18.12.2003 do 23.9.2008
Adresa: Rakouská republika
Hertlgasse 1, 1160 Wien
Jméno: Dr. Kurt Hütter 16.3.2004 - 23.2.2009
Funkce: člen
Trvání členství: od 22.9.2003 do 23.9.2008
Adresa: Rakouská republika
Johannes-Kepler-Str. 8,4210 Gallneukirchen
Jméno: Dr. Herbert Stepic 23.2.2009 - 9.3.2009
Funkce: předseda
Trvání členství: od 23.9.2003
Ve funkci: od 26.11.2008
Adresa: Rakouská republika
Hertlgasse 1, 1160 Wien
Jméno: Dr. Robert Gruber 29.8.2007 - 25.5.2009
Funkce: člen
Trvání členství: od 30.5.2007 do 21.4.2009
Adresa: Rakouská republika
Promenadenweg 16, 2522 Oberwaltersdorf
Jméno: Dkfm. Rainer Franz 4.5.2006 - 29.11.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.12.2005 do 21.12.2010
Adresa: Stromová 40 , 831 01 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Ing. Miroslav Uličný 4.5.2006 - 29.11.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.12.2005 do 2.9.2010
Adresa: Pod Rovnicami 61 , 841 04 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Aris Bogdaneris 23.10.2007 - 29.11.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2007 do 2.9.2010
Adresa: Lainzer Strasse 77 , 1130 Vídeň Rakouská republika
Jméno: Ing. Josef Malíř 18.8.2006 - 6.6.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.5.2006 do 12.5.2011
Adresa: 32, Všestary 503 12
Jméno: Jan Horáček 18.8.2006 - 6.6.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.5.2006 do 12.5.2011
Adresa: Bazovského 1128 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Jméno: Ing. Milena Syrovátková 18.8.2006 - 6.6.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.5.2006 do 12.5.2011
Adresa: Tůmova 2263/40, Brno 616 00
Jméno: Mgr. Michal Přádka MBA 6.6.2011 - 6.6.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.5.2011
Adresa: Starodvorská 525, Krmelín 739 24
Jméno: Mag. Reinhard Karl 25.5.2009 - 3.7.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.5.2009 do 30.4.2012
Adresa: Steckhovengasse 7 , 1130 Vídeň Rakouská republika
Jméno: Mag. Klemens Haller 29.11.2010 - 3.7.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.9.2010 do 30.4.2012
Adresa: Rakouská republika
Vídeň, Castellezgasse 29/19, PSČ 1020
Jméno: Dkfm. Rainer Franz 29.11.2010 - 3.7.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.12.2010 do 30.4.2012
Adresa: Rakouská republika
Vídeň, Westbahnstrasse 21, PSČ 1130
Jméno: Edita Čermáková 6.6.2011 - 4.7.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.5.2011 do 4.4.2012
Adresa: Murmanská 1471/12, Praha 100 00
Jméno: Dr. Karl Sevelda 3.7.2012 - 29.10.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.4.2012 do 16.10.2013
Ve funkci: do 16.10.2013
Adresa: Am Heumarkt 39/1 , AT-1030 Vídeň Rakouská republika
Jméno: Dr. Kurt Hütter 23.2.2009 - 15.7.2013
Funkce: člen
Trvání členství: od 23.9.2008 do 25.4.2013
Adresa: Rakouská republika
Johannes-Kepler-Str. 8,4210 Gallneukirchen
Jméno: Dr. Herbert Stepic 9.3.2009 - 13.12.2013
Funkce: předseda
Trvání členství: od 23.9.2008 do 16.10.2003
Ve funkci: od 26.11.2008 do 16.10.2013
Adresa: Rakouská republika
Hertlgasse 1, 1160 Wien
Jméno: Razvan Munteanu 3.7.2012 - 13.12.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.4.2012 do 16.10.2013
Adresa: Leschetitzkygasse 4 , AT-1180 Vídeň Rakouská republika
Jméno: Dr. Karl Sevelda 29.10.2012 - 13.12.2013
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.4.2012 do 16.10.2013
Ve funkci: od 21.8.2012 do 16.10.2013
Adresa: Am Heumarkt 39/1 , Vídeň Rakouská republika
Jméno: Peter Lennkh 13.12.2013 - 20.2.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.10.2013
Adresa: Pierrongasse 5 , Vídeň Rakouská republika
Jméno: Dr. Kurt Bruckner 29.11.2010 - 5.6.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.9.2010 do 28.4.2014
Adresa: Rakouská republika
Vídeň, Pressgasse 31/31, PSČ 1040
Jméno: Peter Novák 3.7.2012 - 5.6.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.4.2012 do 28.4.2014
Adresa: Brezová 27 , 900 23 Viničné Slovenská republika
Jméno: Dr. Herbert Stepic 13.12.2013 - 5.6.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 28.4.2014
Adresa: Hertlgasse 1 , AT-1160 Wien Rakouská republika
Jméno: Dr. Karl Sevelda 5.6.2014 - 2.9.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.4.2014
Adresa: Am Heumarkt 39/1 , Vídeň Rakouská republika
Jméno: Tomáš Jabůrek 4.7.2012 - 27.11.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.5.2012 do 1.7.2014
Adresa: K dubinám 372/17, Praha 147 00
Jméno: Aris Bogdaneris 13.12.2013 - 29.12.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.10.2013 do 10.6.2015
Adresa: Lainzer Strasse 77 , Vídeň Rakouská republika
Jméno: Petr Rőgner 6.6.2011 - 16.6.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.5.2011 do 12.5.2016
Adresa: Lucemburská 1732/10, Praha 130 00
Jméno: Ing. Michal Přádka MBA 6.6.2011 - 16.6.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.5.2011 do 12.5.2016
Adresa: Starodvorská 525, Krmelín 739 24
Jméno: Dkfm. Klemens Breuer 5.6.2014 - 22.6.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.4.2014
Adresa: Am Stadtpark 9 , Vídeň Rakouská republika
Jméno: Dr. Karl Sevelda 2.9.2014 - 22.6.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.4.2014 do 27.4.2017
Ve funkci: od 5.6.2014 do 24.3.2017
Adresa: Am Heumarkt 39/1 , Vídeň Rakouská republika
Jméno: Dkfm. Klemens Breuer 22.6.2017 - 12.2.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.4.2014 do 31.10.2017
Ve funkci: od 25.3.2017 do 31.10.2017
Adresa: Beatrixgasse 11-17/19 , Vídeň Rakouská republika
Jméno: Reinhard Schwendtbauer 15.7.2013 - 30.6.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.4.2013 do 25.4.2018
Adresa: Lukasweg 23 , Leonding Rakouská republika
Jméno: Mag. Martin Grüll 27.11.2014 - 30.6.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 31.7.2014 do 24.4.2018
Adresa: Dr. Hanns Schürff Gasse 21 , 2340 Mödling Rakouská republika
Jméno: Lukasz Janusz Januszewski 30.6.2018 - 13.8.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.4.2018
Adresa: Vincenta van Gogha 5 , Konstancin Jeziorna Polská republika
Jméno: Peter Lennkh 20.2.2014 - 5.11.2018
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.10.2013 do 16.10.2018
Ve funkci: od 12.12.2013 do 16.10.2018
Adresa: Pierrongasse 5 , Vídeň Rakouská republika
Jméno: Mag. Peter Lenkh 5.11.2018 - 5.11.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.10.2018
Adresa: Pierrongasse 5 , Vídeň Rakouská republika
Jméno: Mag. Peter Lennkh 5.11.2018 - 18.2.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.10.2018
Adresa: Pierrongasse 5 , Vídeň Rakouská republika
Jméno: Dr. Johann Strobl 5.6.2014 - 19.6.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.4.2014 do 28.4.2019
Ve funkci: do 28.4.2019
Adresa: Hauptstrasse 37 , Walbersdorf Rakouská republika

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Peter Lennkh 23.5.1994 - 17.2.1999
Adresa: U háje 277/19, Praha 147 00
Jméno: Ing. Josef Hanousek 25.6.1993 - 21.6.1999
Adresa: Josefy Kolářové 1007/6, České Budějovice 370 11
Jméno: Ing. Jan Krajíček 4.4.1997 - 21.6.1999
Adresa: ulice Čoupkových 668/24, Brno 624 00
Jméno: Pierre Henri Raymond Brisse 19.7.1995 - 19.1.2001
Adresa: Vlašská 349/15, Praha 118 00
Jméno: Dr. Christian Masser, Nar. 08,10,1965 19.1.2001 - 26.5.2001
Adresa: 12, Karlova Ves 270 23
Jméno: Mag. Michael Stegmüller 14.11.1997 - 26.9.2001
Adresa: Pod Klaudiánkou 284/25, Praha 147 00
Jméno: Pavel Trcka 25.6.1993 - 11.10.2010
Adresa: Katovická 403/20, Praha 181 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Igor Vida

Vlastníci firmy Raiffeisenbank a.s. IČO: 49240901

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 11 060 800 000 Kč 100% 22.5.2014
zakladni 10 192 400 000 Kč 100% 28.5.2013 - 22.5.2014
zakladni 9 357 000 000 Kč 100% 27.6.2012 - 28.5.2013
zakladni 7 511 000 000 Kč 100% 20.5.2011 - 27.6.2012
zakladni 6 564 000 000 Kč 100% 23.12.2008 - 20.5.2011
zakladni 4 889 000 000 Kč 100% 26.11.2007 - 23.12.2008
zakladni 3 614 000 000 Kč 100% 27.2.2007 - 26.11.2007
zakladni 2 500 000 000 Kč 100% 5.5.2003 - 27.2.2007
zakladni 2 000 000 000 Kč 100% 31.7.2002 - 5.5.2003
zakladni 1 500 000 000 Kč 100% 28.5.2001 - 31.7.2002
zakladni 1 000 000 000 Kč 100% 26.3.1998 - 28.5.2001
zakladni 500 000 000 Kč - 21.11.1994 - 26.3.1998
zakladni 300 000 000 Kč - 25.6.1993 - 21.11.1994

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 1 106 080 22.5.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 1 019 240 28.5.2013 - 22.5.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 935 700 27.6.2012 - 28.5.2013
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 751 100 20.5.2011 - 27.6.2012
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 656 400 23.12.2008 - 20.5.2011
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 488 900 26.11.2007 - 23.12.2008
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 361 400 27.2.2007 - 26.11.2007
Akcie na jméno 10 000 Kč 250 000 5.5.2003 - 27.2.2007
Akcie na jméno 10 000 Kč 200 000 31.7.2002 - 5.5.2003
Akcie na jméno 10 000 Kč 150 000 28.5.2001 - 31.7.2002
Akcie na jméno 10 000 Kč 100 000 23.6.1999 - 28.5.2001
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 000 000 26.3.1998 - 23.6.1999
Akcie na jméno 1 000 Kč 500 000 21.11.1994 - 26.3.1998
Akcie na jméno 1 000 Kč 300 000 25.6.1993 - 21.11.1994

Sbírka Listin Raiffeisenbank a.s. IČO: 49240901

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 2051/SL 126 ostatní zápis DR-představenstvo Městský soud v Praze 17.9.2015 28.1.2016 16.3.2016 8
B 2051/SL 125 ostatní doklad o koupi části závodu Městský soud v Praze 29.2.2016 29.2.2016 29.2.2016 201
B 2051/SL 124 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora za rok 2014/konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2014 22.1.2016 27.1.2016 230
B 2051/SL 123 ostatní zápis z řádného zasedání představenstva Městský soud v Praze 7.4.2015 15.4.2015 30.4.2015 2
B 2051/SL 122 ostatní zápis z jednání DR Městský soud v Praze 12.12.2014 20.1.2015 3.2.2015 9
B 2051/SL 121 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 15.12.2014 20.1.2015 3.2.2015 3
B 2051/SL 120 výroční zpráva [2013] dodatek č. 1 Městský soud v Praze 31.12.2013 8.1.2015 15.1.2015 10
B 2051/SL 119 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2013 8.1.2015 15.1.2015 220
B 2051/SL 118 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 27.6.2014 22.7.2014 220
B 2051/SL 117 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.4.2014 27.6.2014 22.7.2014 12
B 2051/SL 116 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.4.2014 16.5.2014 22.5.2014 12
B 2051/SL 115 notářský zápis NZ 125/2014 Městský soud v Praze 28.4.2014 28.4.2014 9.5.2014 18
B 2051/SL 114 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 3.3.2014 5.3.2014 208
B 2051/SL 113 ostatní zápis z DR - volba/odst. čl. představenstva ČJ + AJ Městský soud v Praze 12.12.2013 28.1.2014 26.2.2014 10
B 2051/SL 112 ostatní zápis ze zasedání DR/volba předs. Městský soud v Praze 6.9.2013 29.10.2013 4.11.2013 10
B 2051/SL 111 notářský zápis NZ 136/2013 Městský soud v Praze 25.4.2013 25.4.2013 10.5.2013 6
B 2051/SL 110 ostatní zápis ze zas. DR - odvolání předst. AJ-ČJ Městský soud v Praze 11.12.2012 31.1.2013 11.2.2013 12
B 2051/SL 109 ostatní zápis z řádné schůze představenstva AJ-ČJ Městský soud v Praze 5.11.2012 31.1.2013 11.2.2013 8
B 2051/SL 108 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.9.2012 11.10.2012 1.2.2013 14
B 2051/SL 107 notářský zápis NZ 322/2012 Městský soud v Praze 27.9.2012 11.10.2012 1.2.2013 5
B 2051/SL 106 výroční zpráva r. 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 7.1.2013 14.1.2013 221
B 2051/SL 102 ostatní - zápis ze zasedání, aj+čj Městský soud v Praze 4.4.2011 11.9.2012 11.9.2012 11
B 2051/SL 99 notářský zápis NZ 131/2012 Městský soud v Praze 30.4.2012 16.5.2012 20.8.2012 6
B 2051/SL 101 notářský zápis NZ 208/2012 Městský soud v Praze 22.6.2012 22.6.2012 20.8.2012 5
B 2051/SL 100 notářský zápis NZ 190/2012 Městský soud v Praze 8.6.2012 22.6.2012 20.8.2012 16
B 2051/SL 98 ostatní rozhodnutí DR Městský soud v Praze 29.12.2011 29.5.2012 29.5.2012 3
B 2051/SL 97 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2010-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2010 12.1.2012 24.1.2012 210
B 2051/SL 96 ostatní zápis ze zas.předst. Městský soud v Praze 12.9.2011 24.10.2011 8
B 2051/SL 95 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.5.2011 30.6.2011 10.7.2011 13
B 2051/SL 94 notářský zápis NZ 168/2011 Městský soud v Praze 9.5.2011 23.5.2011 5
B 2051/SL 93 notářský zápis NZ 148/2011 Městský soud v Praze 28.4.2011 23.5.2011 13
B 2051/SL 92 notářský zápis NZ 147/2011 Městský soud v Praze 28.4.2011 9.5.2011 6
B 2051/SL 91 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 10.11.2010 11.11.2010 210
B 2051/SL 90 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 10.5.2010 18.6.2010 1
B 2051/SL 89 stanovy společnosti Městský soud v Praze 10.12.2009 28.1.2010 30.1.2010 13
B 2051/SL 88 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2008-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2008 8.1.2010 11.1.2010 226
B 2051/SL 87 podpisové vzory +čest.prohl. Městský soud v Praze 20.5.2009 25.5.2009 2
B 2051/SL 86 podpisové vzory +čest.prohl. Městský soud v Praze 23.4.2009 25.5.2009 6
B 2051/SL 85 ostatní -zápis z řádné VH Městský soud v Praze 21.4.2009 25.5.2009 6
B 2051/SL 84 ostatní -zápis z jednání DR Městský soud v Praze 31.3.2009 25.5.2009 20
B 2051/SL 83 ostatní -zápis ze zased.dozor.rady Městský soud v Praze 26.11.2008 23.2.2009 16
B 2051/SL 82 ostatní -zápis z řádné V.H Městský soud v Praze 25.4.2008 23.2.2009 6
B 2051/SL 81 stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.12.2008 21.1.2009 25.1.2009 13
B 2051/SL 80 notářský zápis -NZ481/08 Městský soud v Praze 19.12.2008 29.12.2008 5
B 2051/SL 79 notářský zápis -NZ454/08 Městský soud v Praze 5.12.2008 29.12.2008 13
B 2051/SL 78 notářský zápis ¨-NZ453/08 Městský soud v Praze 5.12.2008 19.12.2008 7
B 2051/SL 77 ostatní - zápis z DR Městský soud v Praze 10.4.2008 21.10.2008 17
B 2051/SL 76 ostatní dodatek k výroční zprávě r.07 Městský soud v Praze 29.4.2008 21.8.2008 25.8.2008 2
B 2051/SL 75 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 21.8.2008 25.8.2008 208
B 2051/SL 74 notářský zápis -NZ194/08-sml.o fúzi Městský soud v Praze 26.5.2008 3.7.2008 14
B 2051/SL 73 notářský zápis -NZ193/08 Městský soud v Praze 26.5.2008 3.7.2008 7
B 2051/SL 72 notářský zápis -NZ192/08 Městský soud v Praze 26.5.2008 3.7.2008 6
B 2051/SL 71 ostatní návrh smlouvy o fúzi Městský soud v Praze 3.3.2008 10.3.2008 12.3.2008 8
B 2051/SL 70 ostatní návrh smlouvy o fúzi Městský soud v Praze 19.2.2008 20.2.2008 21.2.2008 8
B 2051/SL 69 notářský zápis NZ 364/2007 Městský soud v Praze 26.10.2007 4.2.2008 6
B 2051/SL 68 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 24.4.2007 17.10.2007 8
B 2051/SL 67 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 12.6.2007 17.10.2007 9
B 2051/SL 66 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 16.8.2007 31.8.2007 104
B 2051/SL 65 ostatní -usnesení DR Městský soud v Praze 23.1.2007 8.6.2007 4
B 2051/SL 64 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 14.12.2006 8.6.2007 15
B 2051/SL 63 notářský zápis -NZ19/07 Městský soud v Praze 29.1.2007 14.3.2007 5
B 2051/SL 62 notářský zápis -NZ529/06 Městský soud v Praze 28.12.2006 14.3.2007 21
B 2051/SL 60 notářský zápis, podpisové vzory -NZ528/06 Městský soud v Praze 28.12.2006 8.2.2007 0
B 2051/SL 59 ostatní -zápis z jednání DR /předst./ Městský soud v Praze 11.7.2006 24.11.2006 0
B 2051/SL 58 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.4.2006 24.11.2006 0
B 2051/SL 57 notářský zápis -NZ125/06 Městský soud v Praze 26.4.2006 24.11.2006 0
B 2051/SL 56 účetní závěrka r.2005+audit Městský soud v Praze 31.12.2005 13.10.2006 27.10.2006 58
B 2051/SL 54 stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.11.2005 8.6.2006 0
B 2051/SL 53 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 29.4.2005 30.5.2006 0
B 2051/SL 52 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2004 3.8.2005 8.8.2005 0
B 2051/SL 51 ostatní -zpr.o vztazích r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 26.7.2005 7
B 2051/SL 45 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora za r. 2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 21.9.2004 21.10.2004 0
B 2051/SL 44 účetní závěrka, výroční zpráva za r. 2002+audit+zpr.o vztaz. Městský soud v Praze 31.12.2002 21.9.2004 21.10.2004 0
B 2051/SL 43 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 6.8.2004 31.8.2004 0
B 2051/SL 50 podpisové vzory Městský soud v Praze 16.6.2004 30.7.2004 0
B 2051/SL 49 ostatní rezig.na fci předsedy Městský soud v Praze 20.2.2004 30.7.2004 0
B 2051/SL 48 ostatní -volba předsedy představ. Městský soud v Praze 4.5.2004 30.7.2004 0
B 2051/SL 47 ostatní záp.z jedn. DR /předst./ Městský soud v Praze 19.3.2004 30.7.2004 0
B 2051/SL 46 ostatní zápis z jedn.sch.představ. Městský soud v Praze 3.3.2004 30.7.2004 0
B 2051/SL 42 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 29.6.2004 19.7.2004 30.7.2004 30
B 2051/SL 41 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 19.7.2004 30.7.2004 0
B 2051/SL 40 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.12.2003 18.3.2004 0
B 2051/SL 39 notářský zápis NZ489/03 Městský soud v Praze 19.12.2003 18.3.2004 0
B 2051/SL 38 ostatní -zápis z doz.rady /předst./ Městský soud v Praze 28.11.2002 11.9.2003 0
B 2051/SL 37 stanovy společnosti (bez data) Městský soud v Praze 11.9.2003 0
B 2051/SL 36 ostatní -složení mandátu v předst. Městský soud v Praze 22.11.2002 11.9.2003 0
B 2051/SL 35 ostatní -rozh.doz.rady Městský soud v Praze 31.3.2003 11.9.2003 0
B 2051/SL 32 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 16.7.2003 10.9.2003 0
B 2051/SL 30 notářský zápis NZ162/03 Městský soud v Praze 29.4.2003 6.5.2003 0
B 2051/SL 31 notářský zápis NZ195/2003 Městský soud v Praze 14.3.2003 9.4.2003 0
B 2051/SL 29 ostatní zápis z val. hromady Městský soud v Praze 29.5.2002 18.3.2003 20.3.2003 0
B 2051/SL 28 notářský zápis NZ 858/2002 Městský soud v Praze 31.10.2002 19.3.2003 0
B 2051/SL 27 stanovy společnosti /bez data/ Městský soud v Praze 19.3.2003 0
B 2051/SL 26 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 7.3.2003 0
B 2051/SL 25 notářský zápis NZ 700/02- sml. o převz. jmění Městský soud v Praze 30.7.2002 20.1.2003 0
B 2051/SL 24 notářský zápis NZ 699/02 - návrh převz. jmění Městský soud v Praze 30.7.2002 20.1.2003 0
B 2051/SL 23 ostatní -zahajovací rozvaha k 1.1.2002 Městský soud v Praze 1.1.2002 20.1.2003 0
B 2051/SL 22 notářský zápis NZ680/2002 Městský soud v Praze 23.7.2002 10.1.2003 0
B 2051/SL 21 ostatní návrh smlouvy o převzetí jmění Městský soud v Praze 25.6.2002 25.6.2002 18.10.2002 0
B 2051/SL 20 notářský zápis NZ 517/2002 Městský soud v Praze 29.5.2002 3.7.2002 18.10.2002 0
B 2051/SL 16 ostatní - rozh. DR /předst./ Městský soud v Praze 5.2.2001 19.8.2002 0
B 2051/SL 15 ostatní - rozh. DR /předst./ Městský soud v Praze 5.2.2001 19.8.2002 0
B 2051/SL 14 ostatní - zástavní sml. Městský soud v Praze 22.5.2002 24.6.2002 19.8.2002 0
B 2051/SL 19 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2001+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2001 8.8.2002 12.8.2002 0
B 2051/SL 8 notářský zápis NZ 96/2001 Městský soud v Praze 27.6.2001 9.8.2002 0
B 2051/SL 7 stanovy společnosti /bez data/ Městský soud v Praze 9.8.2002 0
B 2051/SL 13 ostatní -rozhodnutí DR /předst./ Městský soud v Praze 31.7.2001 9.8.2002 0
B 2051/SL 12 podpisové vzory Městský soud v Praze 18.7.2001 9.8.2002 0
B 2051/SL 11 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 9.8.2002 0
B 2051/SL 6 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 27.11.2001 5.12.2001 0
B 2051/SL 5 ostatní rozhod.představ./odvolání prok Městský soud v Praze 15.2.2001 21.6.2001 0
B 2051/SL 4 stanovy společnosti Městský soud v Praze 12.2.2001 21.6.2001 0
B 2051/SL 3 notářský zápis NZ 86/2001 Městský soud v Praze 12.2.2001 26.3.2001 0
B 2051/SL 2 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 358/99 Městský soud v Praze 10.6.1999 17.5.2000 0
B 2051/SL 1 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 523/97 Městský soud v Praze 24.7.1997 14.11.1997 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Raiffeisenbank a.s.


Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 5 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Raiffeisenbank a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.