Hlavní navigace

Raiffeisenbank a.s. Praha IČO: 49240901

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Raiffeisenbank a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 49240901.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem RAIFFEISENBANK a.s. česky,RAIFFEISENBANK AG německy se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1993. Společnost podnikala v oboru Vedení účetnictví , Administrativní práce .

Základní údaje o Raiffeisenbank a.s. IČO: 49240901

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 25. 6. 1993
Spisová značka: B 2051
IČO: 49240901
Obchodní firma: Raiffeisenbank a.s.
Právní forma: Akciová společnost 25.6.1993
Datum vzniku: 25.6.1993
Na společnost Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078, IČO: 492 40 901, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2051, jakožto nástupnickou společnost v důsledku fúze sloučením přešlo jmě ní zanikající společnosti Equa bank a.s., se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 18600, IČO: 471 16 102, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1830. 1.1.2022
Valná hromada dne 27. 4. 2021 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: I. z v y š u j e základní kapitál o částku 4.400.000.000,-- Kč (slovy: čtyři miliardy čtyři sta milionů korun českých) ze stávající výše 11.060.800.000,-- Kč (slovy: jedenáct miliard šedesát milionů osm set tisíc korun českých) na celkovou výši základní ho kapitálu 15.460.800.000,-- Kč (slovy: patnáct miliard čtyři sta šedesát milionů osm set tisíc korun českých) úpisem nových akcií. Upisování akcií nad či pod tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Akcie nebudou u pisovány na základě veřejné nabídky. Bude upsáno 440.000 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč na jednu akcii, emisní kurs akcie 10.000,-- Kč. 1.Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti, sloužící dalšímu rozvoji společnosti. 2.Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, způsob a rozsah zvýšení: Základní kapitál se zvyšuje o částku 4.400.000.000,-- Kč (slovy: čtyři miliardy čtyři sta milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 15.460.800.000,-- Kč (slovy: patnáct miliard čtyři sta šedesát milionů osm set tisíc korun českých). Upis ování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. 3.Počet, jmenovitá hodnota, druh forma a podoba upisovaných akcií: - počet: 440.000 jmenovitá hodnota: 10.000,-- Kč druh: kmenové forma: na jméno podoba: zaknihované Všechny nově emitované akcie nebudou kótované a budou upsány a splaceny akcionáři na základě dohody podle ust. § 491 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v rozsahu, který odpovídá jejich podílům na základním kapitálu společnosti, bez využití jejich přednostního práva s emisním kursem, který je roven nominální hodnotě akcie 10.000,-- Kč. Tato dohoda bude uzavřena po konání valné hromady. 4.Místo, lhůta a emisní kurs pro upisování akcií: Místo: sídlo společnosti Praha 4, Hvězdova 1716/2b. Lhůta pro upsání všech nových akcií a splacení 100% emisního kursu činí 14 (čtrnáct) dnů a začne běžet po schválení zvýšení základního kapitálu valnou hromadou Společnosti. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionářům stejným způsobem, jaký je stanoven pro svolání valné hromady tak, že příslušný přípis zašle bez zbytečného odkladu všem akcionářům na adresu jejich sídel. Doba: v pracovní dny od 9.00 hod do 11.00 hod. Emisní kurs: 10.000,--Kč 5. Účet u banky a lhůta, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií: - 100% emisního kursu musí být připsáno na účet Společnosti, číslo účtu 5010001210/5500 do 14 po úpisu akcií dohodou akcionářů podle ust. § 491 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 6. Upisování akcií dohodou obou akcionářů podle ust. § 491 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech jakož i splacení emisního kursu akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku. 7. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. 27.4.2021 - 12.5.2021
Dne 01.06.2017 byla podle § 2079 a násl. a § 2175 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavřena mezi prodávajícím, společnost ZUNO BANK AG, akciová společnost založená a existující podle rakouského práva, se sídlem 1030 Vídeň, Vordere Zollamts strasse 13/3.OG Top D, Rakouská republika, zapsaná u rejstříkového soudu ve Vídni, spisová značka FN 326454 f, a kupujícím, Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, IČO: 492 40 901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městsk ým soudem v Praze, spisová značka B 2051, smlouva o prodeji části závodu. 1.6.2017
Na základě smlouvy o prodeji a koupi části závodu uzavřené dne 5.1.2016 mezi CITIBANK EUROPE PLC, společností založenou a existující podle práva Irské republiky, se sídlem 1 North Wall Quay, Dublin 1, Irská republika, zapsanou v rejstříku společností vede ném Úřadem pro registraci společností pod číslem 132781, jako prodávajícím a společností Raiffeisenbank a.s., společností založenou a existující podle práva České republiky, se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078, IČO: 49240901, zapsanou v obchodn ím rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2051, jako kupujícím, přešlo na společnost Raiffeisenbank a.s. vlastnické právo k části závodu určené ve smlouvě o prodeji a koupi části závodu, představované retailovým bankovnictvím odštěpné ho závodu CITIBANK EUROPE PLC (tedy bankovnictví pro spotřebitele), které zahrnuje především, nikoli však výhradně, segment spotřebitelských kreditních karet, spotřebitelských úvěrů, vkladových produktů a služeb pro investory (tzv. wealth management), pos kytování pojišťovacích služeb pro spotřebitele, telefonické bankovnictví, internetové bankovnictví, služby osobního bankovnictví, směnárenské služby v souvislosti s výše uvedenými službami, činnosti poskytované v rámci služeb CitiProfession, včetně příslu šného majetku a dluhů. K nabytí účinnosti převodu části závodu došlo dne 1.3.2016. 10.5.2016
Na základě Smlouvy o prodeji části závodu ze dne 29.2.2016 uzavřené mezi Raiffeisenbank a.s., jako prodávajícím, a EVO Payments International s.r.o., jako kupujícím, nabyla společnost EVO Payments International s.r.o. se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, Nusle, PSČ 140 00, identifikační číslo 038 02 205, s odkazem na ujednání Rámcové smlouvy o koupi části závodu ze dne 10.8.2015 uzavřené mezi (mimo jiné) Raiffeisenbank a.s. a EVO Payments International s.r.o., s účinky ke dni 1.3.2016 část obchodního závo du Raiffeisenbank a.s. tvořícího v rámci Raiffeisenbank a.s. samostatnou pobočku (organizační složku) ve smyslu ustanovení § 503 ve spojení s § 2183 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, zaměřenou na akceptaci platebních karet obchodníky a zahrnujíc í provedení a zúčtování plateb za zboží a služby a proplacení transakcí provedených platebními kartami, jak je tato část obchodního závodu definována v Rámcové smlouvě o koupi části závodu a Smlouvě o prodeji části závodu. 31.3.2016
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 22.5.2014
Valná hromada rozhodla, že z v y š u j e základní kapitál o částku 868.400.000,-- Kč (slovy: osm set šedesát osm milionů čtyři sta tisíc korun českých) ze stávající výše 10.192.400.000,-- Kč (slovy: deset miliard jednot sto devadesát dva milionů čtyři st a tisíc korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 11.060.800.000,-- Kč (slovy: jedenáct miliard šedesát milionů osm set tisíc korun českých) úpisem nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepe něžitými vklady. Akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky. Bude upsáno 86.840 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč na jednu akcii, emisní kurs akcie 10.000,-- Kč. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti, sloužící dalšímu rozvoji společnosti. Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, způsob a rozsah zvýšení: Základní kapitál se zvyšuje o částku 868.400.000,-- Kč (slovy: osm set šedesát osm milionů čtyři sta tisíc korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 11.060.800.000,-- Kč (slovy: jedenáct miliard šedesát milionů osm set tisíc korun českých). Up isování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Počet, jmenovitá hodnota, druh forma a podoba upisovaných akcií: počet: 86.840 jmenovitá hodnota: 10.000,-- Kč druh: kmenové forma: na jméno podoba: zaknihované Všechny nově emitované akcie nebudou kótované a budou upsány a splaceny stávajícími akcionáři na základě dohody podle ust. § 491 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v rozsahu, který odpovídá jejich podílům na základním kapitálu společnosti, bez využití jejich přednostního práva s emisním kursem, který je roven nominální hodnotě akcie 10.000,-- Kč. Tato dohoda bude uzavřena po konání valné hromady poté, co bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místo, lhůta a emisní kurs pro upisování akcií: Místo: sídlo společnosti Praha 4, Hvězdova 1716/2b. Lhůta pro upsání všech nových akcií a splacení 100% emisního kursu činí třicet (30) dnů a začne běžet po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akc ionářům stejným způsobem, jaký je stanoven pro svolání valné hromady tak, že příslušný přípis zašle bez zbytečného odkladu všem akcionářům na adresu jejich sídel. Doba: v pracovní dny od 9.00 hod do 11.00 hod. Emisní kurs: 10.000,--Kč Účet u banky a lhůta, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií: 100% emisního kursu musí být připsáno na zvláštní účet společnosti u banky, který za tímto účelem společnost otevřela, vedený u České národní banky, číslo účtu 35-54337901/0710 do jednoho měsíce ode dne úpisu akcií dohodou akcionářů podle ust. § 491 zákon a č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Upisování akcií dohodou obou akcionářů podle ust. § 491 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, jakož i splacení emisního kursu akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí n ávrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku. Nepřipouští se upisování nepeněžitými vklady. 5.5.2014 - 22.5.2014
Počet členů dozorčí rady: 9 20.2.2014 - 16.6.2016
Počet členů statutárního orgánu: 7 20.2.2014 - 12.2.2018
Valná hromada rozhodla, že zvyšuje základní kapitál o částku 835.400.000,-- Kč (slovy: osm set třicet pět milionů čtyři sta tisíc korun českých) ze stávající výše 9.357.000.000,-- Kč (slovy: devět miliard tři sta padesát sedm milionů korun českých) na cel kovou výši základního kapitálu 10.192.400.000,-- Kč (slovy: deset miliard jedno sto devadesát dva milionů čtyři sta tisíc korun českých) úpisem nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklad y. Bude upsáno 83.540 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč na jednu akcii, emisní kurs akcie 10.000,-- Kč. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti, sloužící dalšímu rozvoji společnosti. Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, způsob a rozsah zvýšení: Základní kapitál se zvyšuje o částku kapitál o částku 835.400.000,-- Kč (slovy: osm set třicet pět milionů čtyři sta tisíc korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 10.192.400.000,-- Kč (slovy: deset miliard jedno sto devadesát dva milionů čtyři sta tisíc korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Počet, jmenovitá hodnota, druh forma a podoba upisovaných akcií: počet: 83.540 jmenovitá hodnota: 10.000,-- Kč druh: kmenové forma: na jméno podoba: zaknihované Všechny nově emitované akcie nebudou kótované a budou upsány a splaceny akcionáři na základě dohody podle ust. § 205 obchodního zákoníku v rozsahu, který odpovídá jejich podílům na základním kapitálu společnosti, bez využití jejich přednostního práva s em isním kursem, který je roven nominální hodnotě akcie 10.000,--Kč. Tato dohoda bude uzavřena po konání valné hromady poté, co bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místo, lhůta a emisní kurs pro upisování akcií: Místo: sídlo společnosti Praha 4, Hvězdova 1716/2b. Lhůta pro upsání všech nových akcií a splacení 100% emisního kursu činí osm měsíců a začne běžet po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionář ům stejným způsobem, jaký je stanoven pro svolání valné hromady tak, že příslušný přípis zašle bez zbytečného odkladu všem akcionářům na adresu jejich sídel. Doba: v pracovní dny od 9.00 hod do 11.00 hod. Emisní kurs: 10.000,--Kč Účet u banky a lhůta, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií: 100% emisního kursu musí být připsáno na zvláštní účet společnosti u banky, který za tímto účelem společnost otevřela, vedený u České národní banky, číslo účtu 6929881/0710 do jednoho měsíce ode dne úpisu akcií dohodou akcionářů podle ust. § 205 obchodníh o zákoníku. Upisování akcií dohodou obou akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku jakož i splacení emisního kursu akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obchod ního rejstříku. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. 2.5.2013 - 28.5.2013
Valná hromada společnosti přijala dne 30.4.2012 následující rozhodnutí o zvýšení základnho kapitálu: Valná hromada rozhodla, že zvyšuje základní kapitál o částku 1.846.000.000,-- Kč (slovy: jednu miliardu osm set čtyřicet šest milionů korun českých) ze stávající výše 7.511.000.000,-- Kč (slovy: sedm miliard pět set jedenáct milionů korun českých) na celk ovou výši základního kapitálu 9.357.000.000,-- Kč (slovy: devět miliard tři sta padesát sedm milionů korun českých) úpisem nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Bude upsáno 184.60 0 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč na jednu akcii, emisní kurs akcie 10.000,-- Kč. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti, sloužící dalšímu rozvoji společnosti Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, způsob a rozsah zvýšení: Základní kapitál se zvyšuje o částku kapitál o částku 1.846.000.000,-- Kč (slovy: jednu miliardu osm set čtyřicet šest milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 9.357.000.000,-- Kč (slovy: devět miliard tři sta padesát sedm milionů korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady Počet, jmenovitá hodnota, druh forma a podoba upisovaných akcií: počet: 184.600 jmenovitá hodnota: 10.000,-- Kč druh: kmenové forma: na jméno podoba: zaknihované Všechny nově emitované akcie nebudou kótované a budou upsány a splaceny akcionáři na základě dohody podle ust. § 205 obchodního zákoníku v rozsahu, který odpovídá jejich podílům na základním kapitálu společnosti, bez využití jejich přednostního práva s em isním kursem, který je roven nominální hodnotě akcie 10.000,- Kč. Tato dohoda bude uzavřena po konání valné hromady poté, co bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místo, lhůta a emisní kurs pro upisování akcií: Místo: sídlo společnosti Praha 4, Hvězdova 1716/2b. Lhůta pro upsání všech nových akcií a splacení 100% emisního kursu činí osm měsíců a začne běžet po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionář ům stejným způsobem, jaký je stanoven pro svolání valné hromady tak, že příslušný přípis zašle bez zbytečného odkladu všem akcionářům na adresu jejich sídel. Doba: v pracovní dny od 9.00 hod do 11.00 hod. Emisní kurs: 10.000,--Kč Účet u banky a lhůta, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií: 100% emisního kursu musí být připsáno na zvláštní účet společnosti u banky, který za tímto účelem společnost otevřela, vedený u České národní banky, číslo účtu 6929881/0710 do čtrnácti dnů ode dne ode dne úpisu akcií dohodou akcionářů podle ust. § 205 obc hodního zákoníku. Upisování akcií dohodou všech akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku jakož i splacení emisního kursu akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obch odního rejstříku. Nepřipouští se upisování nepeněžitými vklady. 22.5.2012 - 27.6.2012
Valná hromada rozhodla, že zvyšuje základní kapitál o částku 947.000.000,- Kč (slovy: devět set čtyřicet sedm milionů korun českých) ze stávající výše 6.564.000.000,- Kč (slovy: šest miliard pět set šedesát čtyři milionů korun českých) na celkovou výši zá kladního kapitálu 7.511.000.000,- Kč (slovy: sedm miliard pět set jedenáct milionů korun českých) úpisem nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Bude upsáno 94.700 kusů nových kmeno vých akcií znějících na jméno, v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč na jednu akcii, emisní kurs akcie 10.000,- Kč. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti, sloužící dalšímu rozvoji společnosti. Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, způsob a rozsah zvýšení: Základní kapitál se zvyšuje o částku kapitál o částku 947.000.000,- Kč (slovy: devět set čtyřicet sedm milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 7.511.000.000,- Kč (slovy: sedm miliard pět set jedenáct milionů korun českých). Upisování a kcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Počet, jmenovitá hodnota, druh forma a podoba upisovaných akcií: počet: 94.700 jmenovitá hodnota: 10.000,- Kč druh: kmenové forma: na jméno podoba: zaknihované Všechny nově emitované akcie nebudou kótované a budou upsány a splaceny stávajícími akcionáři na základě dohody podle ust. § 205 obchodního zákoníku v rozsahu, který odpovídá jejich podílům na základním kapitálu společnosti, bez využití jejich přednostníh o práva s emisním kursem, který je roven nominální hodnotě akcie 10.000,- Kč. Tato dohoda bude uzavřena po konání valné hromady poté, co bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místo, lhůta a emisní kurs pro upisování akcií: Místo: sídlo společnosti Praha 4, Hvězdova 1716/2b. Lhůta pro upsání všech nových akcií a splacení 100% emisního kursu činí čtrnáct dnů a začne běžet po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcioná řům stejným způsobem, jaký je stanoven pro svolání valné hromady tak, že příslušný přípis zašle bez zbytečného odkladu všem akcionářům na adresu jejich sídel. Doba: v pracovní dny od 9.00 hod do 11.00 hod. Emisní kurs: 10.000,- Kč Účet u banky a lhůta, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií: 100% emisního kursu musí být připsáno na zvláštní účet společnosti u banky, který za tímto účelem společnost otevřela, vedený u České národní banky, číslo účtu 6929881/0710 do čtrnácti dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení zá kladního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií dohodou všech akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku jakož i splacení emisního kursu akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obcho dního rejstříku. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. 4.5.2011 - 20.5.2011
Valná hromada rozhodla, že z v y š u j e základní kapitál o částku 1.675.000.000,-- Kč (slovy: jedna miliarda šest set sedmdesát pět milionů korun českých) ze stávající výše 4.889.000.000,-- Kč (slovy: čtyři miliardy osm set osmdesát devět milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 6.564.000.000,-- Kč (slovy: šest miliard pět set šedesát čtyři milionů korun českých) úpisem nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Bu de upsáno 167.500 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč na jednu akcii, emisní kurs akcie 10.000,-- Kč. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti, sloužící dalšímu rozvoji společnosti. Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, způsob a rozsah zvýšení: Základní kapitál se zvyšuje o částku kapitál o částku 1.675.000.000,-- Kč (slovy: jedna miliarda šest set sedmdesát pět milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 6.564.000.000,-- Kč (slovy: šest miliard pět set šedesát čtyři milionů kor un českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Počet, jmenovitá hodnota, druh forma a podoba upisovaných akcií: počet: 167.500 jmenovitá hodnota: 10.000,-- Kč druh: kmenové forma: na jméno podoba: zaknihované Všechny nově emitované akcie nebudou kótované a budou upsány a splaceny stávajícími akcionáři na základě dohody podle ust. § 205 obchodního zákoníku v rozsahu, který odpovídá jejich podílům na základním kapitálu společnosti, bez využití jejich přednostníh o práva s emisním kursem, který je roven nominální hodnotě akcie 10.000,--Kč. Tato dohoda bude uzavřena po konání valné hromady poté, co bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místo, lhůta a emisní kurs pro upisování akcií: Místo: sídlo společnosti Praha 4, Hvězdova 1716/2b. Lhůta pro upsání všech nových akcií a splacení 100% emisního kursu činí čtrnáct dnů a začne běžet po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcioná řům stejným způsobem, jaký je stanoven pro svolání valné hromady tak, že příslušný přípis zašle bez zbytečného odkladu všem akcionářům na adresu jejich sídel. Doba: v pracovní dny od 9.00 hod do 11.00 hod. Emisní kurs: 10.000,--Kč Účet u banky a lhůta, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií: 100% emisního kursu musí být připsáno na zvláštní účet společnosti u banky, který za tímto účelem společnost otevřela, vedený u České národní banky, číslo účtu 3023881/0710 do čtrnácti dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení z ákladního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií dohodou všech akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku jakož i splacení emisního kursu akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obch odního rejstříku. Nepřipouští se upisování nepeněžitými vklady. 10.12.2008 - 23.12.2008
V důsledku fúze sloučením se společností eBanka, a.s, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 19, PSČ 117 19, IČ: 00562246, jako zanikající společností, přešlo jmění eBanky, a.s. včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů na Raiffeisenbank a.s. jako na nást upnickou společnost. 7.7.2008
V důsledku fúze sloučením se společností eBanka, a.a.s, se sídlem Praha 1, Na Příkopš 19, PSČ 117 19, IČ: 00562246, jako zanikající společnost, přešlo jmění eBanky, a.s. včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů na Raiffeisenbank a.s. jako na nás tupnickou společnost. 7.7.2008 - 7.7.2008
Mimořádná valná hromada společnosti učinila dne 26.10.2007 následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: Valná hromada rozhodla, že zvyšuje základní kapitál o částku 1.275.000.000,--Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě sedmdesát pět milionů korun českých) ze stávající výše 3.614.000.000,--Kč (slovy: tři miliardy šest set čtrnáct milionů korun českých) na celkov ou výši základního kapitálu 4.889.000.000,--Kč (slovy: čtyři miliardy osm set osmdesát devět milionů korun českých) úpisem nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Bude upsáno 127.50 0 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč na jednu akcii, emisní kurs akcie 10.000,--Kč. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti, sloužící dalšímu rozvoji společnosti. Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, způsob a rozsah zvýšení: Základní kapitál se zvyšuje o částku 1.275.000.000,--Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě sedmdesát pět milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 4.889.000.000,--Kč (slovy: čtyři miliardy osm set osmdesát devět milionů korun českých). Upiso vání akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: počet 127.500, jmenovitá hodnota 10.000,--Kč, druh kmenové, forma na jméno, podoba zaknihované. Všechny nově emitované akcie nebudou kótované a budou upsány a splaceny stávajícími akcionáři na základě dohody podle ust. § 205 obchodního zákoníku v rozsahu, který odpovídá jejich podílům na základním kapitálu společnosti, bez využití jejich přednostníh o práva s emisním kursem, který je roven nominální hodnotě akcie 10.000,--Kč. Tato dohoda bude uzavřena bezprostředně po konání valné hromady poté, co bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místo, lhůta a emisní kurs pro upisování akcií: místo pro upisování akcií bude sídlo společnosti Praha 4, Olbrachtova 2006/9. Lhůta pro upsání všech nových akcií a splacení 100% emisního kursu činí čtrnáct dnů a začne běžet po podání návrhu na zápis usne sení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionářům stejným způsobem, jakým je stanoven pro svolání valné hromady tak, že příslušný přípis zašle bez zbytečného odkladu všem akc ionářům na adresu jejich sídel. Doba: v pracovní dny od 9.00 hod. do 11.00 hod. Emisní kurs: 10.000,--Kč. Účet u banky a lhůta, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií: 100% emisního kursu musí být připsáno na zvláštní účet společnosti u banky, který za tímto účelem společnost otevřela, vedený u eBanky, a.s., číslo účtu 2168740060/2400 do čtrnácti dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základ ního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií dohodou všech akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku, jakož i splacení emisního kursu akcií, je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obc hodního rejstříku. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. 5.11.2007 - 26.11.2007
Mimořádná valná hromada společnosti učinila dne 28.12.2006 následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu o částku 1.114.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda jedno sto čtrnáct milionů korun českých) ze stávající výše 2.500.000.000,- Kč (slovy: dvě miliardy pět set milionů korun českých) na celkovou výši zákla dního kapitálu 3.614.000.000,- Kč (slovy: tři miliardy šest set čtrnáct milionů korun českých) úpisem nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Bude upsáno 111.400 kusů nových kmenový ch akcií znějících na jméno, v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč na jednu akcii, emisní kurs akcie 10.000,- Kč. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti, sloužícímu dalšímu rozvoji společnosti. Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, způsob a rozsah zvýšení: Základní kapitál se zvyšuje o částku 1.114.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda jedno sto čtrnáct milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 3.614.000.000,- Kč (slovy: tři miliardy šest set čtrnáct milionů korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Počet, jmenovitá hodnota, druh forma a podoba upisovaných akcií: počet 111.400, jmenovitá hodnota 10.000,- Kč, druh kmenové, forma na jméno, podoba zaknihované. Všechny nově emitované akcie nebudou kótované a budou upsány a splaceny stávajícími akcionáři na základě dohody podle ust. § 205 obchodního zákoníku v rozsahu, který odpovídá jejich podílům na základním kapitálu společnosti, bez využití jejich přednostního práva s emisním kursem, který je roven nominální hodnotě akcie 10.000,- Kč. Tato dohoda bude uzavřena bezprostředně po konání valné hromady. Místo, lhůta a emisní kurs pro upisování akcií: Místo pro upisování akcií bude sídlo společnosti Praha 4, Olbrachtova 2006/9. Lhůta pro upsání všech nových akcií a splacení 100% emisního kursu činí čtrnáct dnů a začne běžet po podání návrhu na zápis usnes ení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionářům stejným způsobem, jaký je stanoven pro svolání valné hromady tak, že příslušný přípis zašle bez zbytečného odkladu všem akcio nářům na adresu jejich sídel.Doba upisování akcií je v pracovní dny od 9.00 hod do 11.00 hod. Emisní kurs upisovaných akcií je 10.000,- Kč. Účet u banky a lhůta, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií: 100% emisního kursu musí být přípsáno na zvláštní účet společnosti u banky, který za tímto účelem společnost otevřela, vedený u eBanky, a.s., číslo účtu 2168740028/ 2400 do čtrnácti dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií dohodou všech akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku jakož i splacení emisního kursu akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obcho dního rejstříku. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. 22.1.2007 - 27.2.2007
Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti o 500.000.000,- Kč (slovy: pětsetmilionůkorun českých) ze stávajícího základního kapitálu dvěmiliardypětsetmilionůkorun českých) vydáním a úpisem 50.000 (slovy: padesátitisíc) kmenových akcií společnosti na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč )slovy: desettisíckorun českých) na jednu akcii. Výše emisního kurzu nových akcií bude totožná s jejich jmenovitou hodnotou. Upisování nad částku 500.000.000,-Kč (slovy: pětsetmilionůkorun českých) se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno s využitím přednostního práva akcionářů společnosti. upisovat mohou dosavadní akcionáři v poměru jedna nová akcie na čtyři dosavadní akcie. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva akcionáře je dne, který následuje po dni, kdy nabylo právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie budou upisovány v Praze, v sídle společnosti. Lhůta pro výkon přednostního práva upsání nových akcií započne dnem následujícím po dni, kdy nabylo právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta skončí uplynutím 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne jejího počátku. Představenstvo je povinno o počátku běhu lhůty pro výkon přednostního práva k upsání nových akcií informovat akcionáře bez zbytečného odkladu písemně. Peněžité vklady musí být splaceny na zvlášní účet u banky, otevřený za tímto účelem společností na její jméno. Číslo účtu je 102 100 3184/5500, a je veden u Raiffeisenbank a.s. Upisovatelé jsou povinni splatit 100 procent jmenovité hodnoty upsaných akcií ve lhůtě do 10 dnů ode dne úpisu akcií. Důvodem zvýšení základního kapitálu Raiffeisenbank a.s. je kapitálové posílení společnosti, nezbytné pro rozšíření aktivit banky. 7.4.2003 - 27.2.2007
Na společnost Raiffeisenbank a.s. jako nástupnickou společnost bylo převedeno jmění zanikající společnosti Raiffeisen Capital and Investment Praha, s.r.o., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 837/11, PSČ 110 00, identifikační číslo 624 17 754, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 32355. 14.10.2002 - 27.2.2007
Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti o 500.000.000,- Kč (slovy: pětsetmilionůkorun českých) ze stávajícího základního kapitálu 1.500.000.000,- Kč (slovy: jednamiliardapětsetmilonůkorun českých) na 2.000.000.000,- Kč (slovy: dvěmiliardykorun českých) vydáním a úpisem 50.000 (slovy: padesáttisích) kmenových akcií společnosti na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíckorun českých) na jednut akcii. Výše emisního kurzu nových akcií bude totožná s jejich jmenovitou hodnotou. Upisování nad částku 500.000.000,- Kč (slovy: pětsetmilionůkorun českých) se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno s využitím přednostního práva akcionářů společnosti. Upisovat mohou dosavadní akcionáři v poměru jedna nová akcie na tři dosavadní akcie. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva akcionáře je den zápisu usnesení valné hormady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie budou upisovány v Praze, v sídle společnosti. Lhůta pro výkon přednostního práva upsání nových akcií započne 19. června 2002, pokud by však do dvou dnů před počátkem této lhůty nenabylo právní moci usnesení Městského soudu v praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, pak započne lhůta druhý den po nabytí právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta skončí uplynutím 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne jejího počátku. Představenstvo je povinno o počátku běhu lhůty pro výkon přednostního práva k upsání nových akcií informovat zvláštní účet u banky, otevřený za tímto účelem společností na její jméno. Číslo účtu je 102 100 3184/5500, a je veden u Raiffeisenbank a.s. Upisovatelé jsou povinni splatit 100 procent jmenovité hodnoty upsaných akcií ve lhůtě do 10 dnů ode dne úpisu akcií. Důvodem zvýšení základního kapitálu Raiffeisenbank a.s. je kapitálové posílení společnosti, nezbytné pro rozšíření aktivit banky. 26.6.2002 - 26.6.2002
Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti o 500.000.000,- Kč (slovy: pětsetmilionůkorun českých) ze stávajícího základního kapitálu 1.500.000.000,- Kč (slovy: jednamiliardapětsetmilonůkorun českých) na 2.000.000.000,- Kč (slovy: dvěmiliardykorun českých) vydáním a úpisem 50.000 (slovy: padesáttisích) kmenových akcií společnosti na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíckorun českých) na jednut akcii. Výše emisního kurzu nových akcií bude totožná s jejich jmenovitou hodnotou. Upisování nad částku 500.000.000,- Kč (slovy: pětsetmilionůkorun českých) se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno s využitím přednostního práva akcionářů společnosti. Upisovat mohou dosavadní akcionáři v poměru jedna nová akcie na tři dosavadní akcie. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva akcionáře je den zápisu usnesení valné hormady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie budou upisovány v Praze, v sídle společnosti. Lhůta pro výkon přednostního práva upsání nových akcií započne 19. června 2002, pokud by však do dvou dnů před počátkem této lhůty nenabylo právní moci usnesení Městského soudu v praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, pak započne lhůta druhý den po nabytí právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta skončí uplynutím 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne jejího počátku. Představenstvo je povinno o počátku běhu lhůty pro výkon přednostního práva k upsání nových akcií informovat akcionáře bez zbytečného odkladu písemně. Peněžité vklady musí být splaceny na zvláštní účet u banky, otevřený za tímto účelem společností na její jméno. Číslo účtu je 102 100 3184/5500, a je veden u Raiffeisenbank a.s. Upisovatelé jsou povinni splatit 100 procent jmenovité hodnoty upsaných akcií ve lhůtě do 10 dnů ode dne úpisu akcií. Důvodem zvýšení základního kapitálu Raiffeisenbank a.s. je kapitálové posílení společnosti, nezbytné pro rozšíření aktivit banky. 26.6.2002 - 27.2.2007
Mimořádná valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti o 500.000.000,- Kč (slovy: pětsetmilionůkorun českých) ze stávajícího základního kapitálu 1.000.000.000,- Kč (jednamiliardakorun českých) na 1.500.000.000,- Kč (slovy: jednumiliardupětsetmilionůkorun českých) vydáním a úpisem 50.000 (slovy: padesáttisíc) kmenových akcií společnosti na jméno v zaknihované podobě a jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíckorun českých) na jednu akcii. Výše emisního kurzu nových akcií bude totožná s jejich jmenovitou hodnotou. Upisování nad částku 500.000.000,- Kč (slovy: pětsetmilionů korun českých) se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno s využitím přednostního práva akcionářů společnosti. Upisovat mohou dosavadní akcionáři v poměru jedna nová akcie na dvě dosavadní akcie. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva akcionáře je den zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie budou upisovány v Praze, v sídle společnosti. Lhůta pro výkon přednostního práva upsáním nových akcií započne 1.3.2001, pokud by však do dvou dnů před počátkem této lhůty nenabylo právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení záladního kapitálu do obchodního rejstříku, pak započne lhůta druhý den po nabytí právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta skončí uplynutím jednoho kalendářního měsíce ode dne jejího počátku. Lhůta skončí uplynutím jednoho kalendářního měsíce ode dne jejího počátku. Představenstvo je povinno o počátku běhu lhůty pro výkon přednostního práva k upsání nových akcií informovat akcionáře bez zbytečného odkladu písemně. Peněžité vklady musí být splaceny na zvláštní účet u banky, otevřený za tímto účelem společnosti na její jméno. Číslo účtu 1021003184/5500, veden u Raiffeisenbank a.s. Upisovatelé budou povinni splatit alespoň 30 procent jmenovité hodnoty upsaných akcií ve lhůtě 10 dnů ode dne úpisu akcií. Zbývající část pak nejpozději do jednoho roku ode dne úpisu akcií na účet společnosti. Číslo účtu 1021003184/5500, veden u Raiffeisenbank a.s. Důvodem zvýšení základního kapitálu Raiffeisenbank a.s. je kapitálové posílení společnosti, nezbytné pro rozšíření aktivit banky. 12.3.2001 - 27.2.2007
Mimořádná valná hramada společnosti konaná dne 24.7.1997 rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti o 500.000.000,-Kč bez možnosti upisování akcií nad tuto částku. Zvýšení základního jmění bude provedeno peněžitými vklady akcionářů vydáním nových akcií a to 500.000 kusů o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za kus. Emisní kurs nově vydaných akcií bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě. Akcie budou kmenové, vydány v zaknihované podobě a nebudou veřejně obchodovatelné. Celé zvýšení základního jmění bude upsáno dosavadními akcionáři s využitím jejich přednostního práva. Upisování bude probíhat v sídle společnosti po dobu dvou týdnů ode dne pravomocného zápisu rozhodnutí o zvýšení zakladního jmění do obchodního rejstříku. Upisovat mohou pouze stávající akcionáři v poměru jedna nová akcie na jednu dosavadní akcii. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den zápisu usnesení do obchodního rejstříku. 14.11.1997 - 26.3.1998

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 49240901
Obchodní firma: Raiffeisenbank a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 25. 6. 1993

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 49240901
Firma: Raiffeisenbank a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: 4000 - 4999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 25. 6. 1993

Kontakty na Raiffeisenbank a.s. IČO: 49240901

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Hvězdova 1716/2b, Praha 4 14078, Česká republika 1.11.2008
Sídlo: Olbrachtova 2006/9, Praha 4 14021, Česká republika 3.2.2003 - 1.11.2008
Sídlo: Vodičkova 38, Praha 1 11121, Česká republika 17.2.1999 - 3.2.2003
Sídlo: Vodičkova 38, Praha 1 , Česká republika 25.6.1993 - 17.2.1999

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Hvězdova 1716/2, Praha 14000

Obory činností Raiffeisenbank a.s. IČO: 49240901

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
předmětem podnikání společnosti jsou bankovní obchody a další činnosti uvedené v povolení působit jako banka , vydaném podle zák.č.21/1992 Sb. 23.6.1999
obchodování s devizovými hodnotami v rozsahu nákupu a prodeje valut, šeků, směnek a jiných platebních prostředků v cizích měnách 29.3.1995 - 23.6.1999
platební styk se zahraničím 29.3.1995 - 23.6.1999
investování do cenných papírů na vlastní účet 29.3.1995 - 23.6.1999
obchodování na vlastní účet nebona účet klienta 29.3.1995 - 23.6.1999
finanční makléřství 29.3.1995 - 23.6.1999
obhospodařování cenných papírů na účet klienta včetně poradenství 29.3.1995 - 23.6.1999
uložení a správa cenných papírů nebo jiných hodnot 29.3.1995 - 23.6.1999
poskytování úvěrů 25.6.1993 - 23.6.1999
finanční pronájem (finanční leasing) 25.6.1993 - 23.6.1999
platební styk a zúčtování 25.6.1993 - 23.6.1999
vydávání platebních prostředků např.platebních karet,cestovních šeků 25.6.1993 - 23.6.1999
poskytování záruk 25.6.1993 - 23.6.1999
otvírání akreditivů 25.6.1993 - 23.6.1999
obstarávání inkasa 25.6.1993 - 23.6.1999
účast na vydávání akcií a poskytování souvisejících služeb 25.6.1993 - 23.6.1999
poskytování porad ve věcech podnikání 25.6.1993 - 23.6.1999
výkon funkce depozitáře investičního fondu 25.6.1993 - 23.6.1999
směnárenská činnost (nákup devizových prostředků) 25.6.1993 - 23.6.1999
poskytování bankovních informací 25.6.1993 - 23.6.1999
pronájem bezpečnostních schránek 25.6.1993 - 23.6.1999
přijímání vkladů od veřejnosti 25.6.1993 - 23.6.1999

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Ostatní peněžní zprostředkování

Vedení firmy Raiffeisenbank a.s. IČO: 49240901

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Jméno PhDr. Vladimír Kreidl MSc.
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 26.11.2021
Adresa U starého židovského hřbitova 327/17, 15000 Praha
Jméno Ing. František Ježek
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 23.11.2020
Adresa Česká 1135/5, 15800 Praha
Jméno Ing. Vladimír Matouš
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 29.7.2021
Adresa Semická 2026/14, 14300 Praha
Jméno Mag. Dr. Martin Stotter
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 26.5.2021
Adresa Heinestrasse 12/12 , Vídeň
Jméno Miloš Matula
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 27.1.2022
Adresa Ječmínkova 3085/10, 62800 Brno
Jméno Kamila Makhmudova
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 27.1.2022
Adresa Wittelsbachstrasse 4/16 , 1020 Vídeň
Jméno Tomáš Jelínek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 6.3.2020
Adresa V Pohodě 757, 25241 Dolní Břežany
Jméno Ing. Igor Vida
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 5.1.2023
Adresa Cukrovarnická 1110/79, 16200 Praha
Jméno Ing. Igor Vida
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 4.5.2018 do 5.1.2023
Adresa Gorazdova 1 , 81104 Bratislava
Jméno Ing. Miloš Matula
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 5.11.2018 do 27.1.2022
Adresa Ječmínkova 3085/10, 62800 Brno
Jméno PhDr. Vladimír Kreidl MSc.
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 14.11.2016 do 26.11.2021
Adresa U starého židovského hřbitova 327/17, 15000 Praha
Jméno Ing. Vladimír Matouš
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 13.8.2018 do 29.7.2021
Adresa Semická 2026/14, 14300 Praha
Jméno Mag. Dr. Martin Stotter
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 16.10.2019 do 26.5.2021
Adresa Heinestrasse 12/12 , 1020 Vídeň
Jméno Ing. František Ježek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 5.3.2016 do 23.11.2020
Adresa Česká 1135/5, 15800 Praha
Jméno Ing. Jan Pudil
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 14.11.2016 do 6.3.2020
Adresa Lucemburská 1599/27, 13000 Praha
Jméno Mag. Dr. Martin Stotter
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 21.5.2018 do 16.10.2019
Adresa Blumenweg 8 , 9754 Steinfeld
Jméno Ing. Miloš Matula
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 30.1.2017 do 5.11.2018
Adresa Samoty 2895/18, 62800 Brno
Jméno Ing. Miloš Matula
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 30.1.2017 do 5.11.2018
Adresa Samoty 2895/18, 62800 Brno
Jméno Dr. Milan Hain
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 5.3.2016 do 13.8.2018
Adresa Suchá 1887/10 , 83101 Bratislava
Jméno Dr. Milan Hain
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 5.3.2016 do 13.8.2018
Adresa Suchá 1887/10 , 83101 Bratislava
Jméno Ing. Igor Vida
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 24.4.2015 do 4.5.2018
Adresa Gorazdova 1 , 81104 Bratislava
Jméno Ing. Igor Vida
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 24.4.2015 do 4.5.2018
Adresa Gorazdova 1 , 81104 Bratislava
Jméno Ing. Rudolf Rabiňák
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 26.9.2016 do 12.2.2018
Adresa K Tuchoměřicům 146, 16400 Praha
Jméno Ing. Rudolf Rabiňák
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 26.9.2016 do 12.2.2018
Adresa K Tuchoměřicům 146, 16400 Praha
Jméno Ing. Miloš Matula
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 20.2.2014 do 30.1.2017
Adresa Samoty 2895/18, 62800 Brno
Jméno Ing. Miloš Matula
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 20.2.2014 do 30.1.2017
Adresa Samoty 2895/18, 62800 Brno
Jméno Vladimír Kreidl
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 31.10.2013 do 14.11.2016
Adresa U starého židovského hřbitova 327/17, 15000 Praha
Jméno Jan Pudil
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 29.4.2016 do 14.11.2016
Adresa Lucemburská 1599/27, 13000 Praha
Jméno Vladimír Kreidl
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 31.10.2013 do 14.11.2016
Adresa U starého židovského hřbitova 327/17, 15000 Praha
Jméno Jan Pudil
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 29.4.2016 do 14.11.2016
Adresa Lucemburská 1599/27, 13000 Praha
Jméno Ing. Rudolf Rabiňák
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 12.6.2015 do 26.9.2016
Adresa K Tuchoměřicům 146, 16400 Praha
Jméno Ing. Rudolf Rabiňák
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 12.6.2015 do 26.9.2016
Adresa K Tuchoměřicům 146, 16400 Praha
Jméno Jan Pudil
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 31.10.2013 do 29.4.2016
Adresa Kotorská 1579/36, 14000 Praha
Jméno Jan Pudil
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 31.10.2013 do 29.4.2016
Adresa Kotorská 1579/36, 14000 Praha
Jméno Ing. František Ježek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 29.10.2012 do 5.3.2016
Adresa Česká 1135/5, 15800 Praha 5
Jméno Milan Hain
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 1.2.2013 do 5.3.2016
Adresa Suchá 1887/10 , 83101 Bratislava
Jméno Ing. František Ježek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 29.10.2012 do 5.3.2016
Adresa Česká 1135/5, 15800 Praha 5
Jméno Milan Hain
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 1.2.2013 do 5.3.2016
Adresa Suchá 1887/10 , 83101 Bratislava
Jméno Ing. Rudolf Rabiňák
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 28.1.2015 do 12.6.2015
Adresa K Tuchoměřicům 146, 16400 Praha 6
Jméno Ing. Rudolf Rabiňák
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 7.10.2011 do 28.1.2015
Adresa K Tuchoměřicům 146, 16000 Praha 6
Jméno Mario Drosc
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 4.8.2013 do 28.1.2015
Adresa Irská 796/5, 16000 Praha 6
Jméno Mgr. Jan Kubín
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 29.10.2012 do 20.2.2014
Adresa Na rovnosti 2742/14a, 13000 Praha 3
Jméno Mario Drosc
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 1.2.2013 do 4.8.2013
Adresa Irská 796/5, 16000 Praha
Jméno Mgr. Lubor Žalman
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 29.5.2009 do 1.2.2013
Adresa Pod Šibeničkami 778, 25164 Mnichovice
Jméno Mgr. Mario Drosc
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 7.10.2011 do 1.2.2013
Adresa Irská 796/5, 16000 Praha 6
Jméno Dr. Roland von Frankenberg
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 3.7.2012 do 1.2.2013
Adresa Jungwirthstrasse 2 , D-80802 Mnichov
Jméno Mgr. Jan Kubín
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 29.8.2007 do 29.10.2012
Adresa Na Rovnosti 14A/2742, 13000 Praha 3
Jméno Mgr. Alexandr Borecký
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 26.4.2012 do 29.10.2012
Adresa Na Žvahově 400/26, 15200 Praha 5
Jméno Mgr. Martin Kolouch
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 26.4.2012 do 3.7.2012
Adresa Do Klukovic 1165/4b, 15200 Praha 5
Jméno Mgr. Martin Kolouch
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 20.3.2007 do 26.4.2012
Adresa Högerova 15, 15200 Praha 5
Jméno Mgr. Alexandr Borecký
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 7.6.2010 do 26.4.2012
Adresa Na Žvahově 400/26, 15200 Praha 5
Jméno Ing. Rudolf Rabiňák
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 15.12.2006 do 7.10.2011
Adresa K Tuchoměřicům 146, 16000 Praha 6
Jméno Mgr. Mario Drosc
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 7.6.2010 do 7.10.2011
Adresa Irská 796/5, 16000 Praha 6
Jméno Mgr. Mario Drosc
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 19.10.2006 do 7.6.2010
Adresa Irská 796/5, 16000 Praha 6
Jméno Mgr. Alexandr Borecký
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 20.3.2007 do 7.6.2010
Adresa Högerova 15, 15200 Praha 5
Jméno Martin Bláha
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 10.7.2008 do 29.1.2010
Adresa Domanovická 1741, Praha 9
Jméno Mgr. Lubor Žalman
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 25.5.2009 do 29.5.2009
Adresa Pod Šibeničkami 778, 25164 Mnichovice
Jméno Mgr. Lubor Žalman
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 30.7.2004 do 25.5.2009
Adresa Pod Šibeničkami 778, 25164 Mnichovice
Jméno Martin Bláha
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 10.9.2003 do 10.7.2008
Adresa Domanovická 1741, Praha 9
Jméno Igor Helekal
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 22.5.2006 do 29.8.2007
Adresa V středu 249/28, 16000 Praha 6
Jméno Pierre Henri Raymond Brisse, Nar. 27,12,1959
Funkce člen
Ve funkci od 19.1.2001 do 20.3.2007
Adresa Vlašská 349/15, Praha 1
Jméno Ing. Rudolf Rabiňák
Funkce člen
Ve funkci od 30.5.2001 do 15.12.2006
Adresa K Tuchoměřicům 146, Praha 6
Jméno Willem Bertho Hueting
Funkce člen
Ve funkci od 30.7.2004 do 22.5.2006
Adresa U Druhé baterie 3/791, Praha 6
Jméno Willem Bertho Hueting
Funkce člen
Ve funkci od 4.3.2002 do 30.7.2004
Adresa Nad Výšinkou 17/1295, Praha 5
Jméno Ing. Kamil Ziegler
Funkce předseda
Ve funkci od 3.2.2003 do 30.7.2004
Adresa Vídeňská 1185/112, Praha 4
Jméno Mag. Viktor Blanka
Funkce člen
Ve funkci od 22.12.2000 do 10.9.2003
Adresa U Házů 825/5, Praha 6
Jméno Ing. Kamil Ziegler
Funkce předseda
Ve funkci od 30.5.2001 do 3.2.2003
Adresa Ukrajinská 10, Praha 10
Jméno Willem Bertho Huenting
Funkce člen
Ve funkci od 4.3.2002 do 4.3.2002
Adresa Na Výšinkou 17/1295, Praha 5
Jméno Ing. Karel Ziegler
Funkce člen
Ve funkci od 26.5.2001 do 30.5.2001
Adresa Ukrajinská 10, Praha 10
Jméno Ing. Jan Vlachý
Funkce předseda
Ve funkci od 21.6.1999 do 26.5.2001
Adresa Točitá 44, Praha 4
Jméno Dr.Michael Hugo Grahammer
Funkce člen
Ve funkci od 5.1.2000 do 19.1.2001
Adresa Na Podkovce 6, Praha 4
Jméno Mag. Viktor Blanka
Funkce člen
Ve funkci od 11.4.2000 do 22.12.2000
Adresa Podolská 1140/3, Praha 4
Jméno Mag. Viktor Blanka
Funkce člen
Ve funkci od 17.2.1999 do 11.4.2000
Adresa Všehrdova 2, Praha 1
Jméno Dr.Michael Hugo Grahammer
Funkce člen
Ve funkci od 21.6.1999 do 5.1.2000
Adresa Volutova 2523, Praha 5
Jméno Ing. Jan Vlachý
Funkce člen
Ve funkci od 17.2.1999 do 21.6.1999
Adresa Točitá 44, Praha 4
Jméno Mag. Viktor Blanka
Funkce bydliště člena předst.
Ve funkci od 14.11.1997 do 17.2.1999
Adresa Janáčkova 988, 37341 Hluboká nad Vltavou
Jméno Charles Kestemont
Funkce bydliště člena předst.
Ve funkci od 26.3.1998 do 17.2.1999
Adresa M. Kudeříkové 1111/9, Praha 4
Jméno Ing. Pavel Strnad
Funkce bydliště předseda představ.
Ve funkci od 23.5.1994 do 3.6.1998
Adresa k Fialce 418, Praha 5
Jméno Charles Kestemont
Funkce bydliště člena předst.
Ve funkci od 23.5.1994 do 26.3.1998
Adresa U háje 19, Praha 4
Jméno Mag. Viktor Blanka
Funkce bydliště člena předst.
Ve funkci od 23.5.1994 do 14.11.1997
Adresa Kolářové 6, České Budějovice
Jméno Charles Kestemont
Funkce člen
Ve funkci od 25.6.1993 do 23.5.1994
Adresa Schreiberweg 4/4 , Wien - Rakousko
Jméno Mag. Viktor Blanka
Funkce člen
Ve funkci od 25.6.1993 do 23.5.1994
Adresa Langfeldstrasse 15 , Linz - Rakousko
Jméno Ing. Pavel Strnad
Funkce Představenstvo předseda
Ve funkci od 25.6.1993 do 23.5.1994
Adresa Hardtbergweg 16 , Konigstein - S.R.N.
Jméno Ludvík Pálfy
Funkce člen
Ve funkci od 25.6.1993 do 23.5.1994
Adresa Nad alejí 14, Praha 6

Vlastníci firmy Raiffeisenbank a.s. IČO: 49240901

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
Základní kapitál 15 460 800 000 Kč 100;00% 12.5.2021
Základní kapitál 11 060 800 000 Kč 100% 22.5.2014 - 12.5.2021
Základní kapitál 10 192 400 000 Kč 100% 28.5.2013 - 22.5.2014
Základní kapitál 9 357 000 000 Kč 100% 27.6.2012 - 28.5.2013
Základní kapitál 7 511 000 000 Kč 100% 20.5.2011 - 27.6.2012
Základní kapitál 6 564 000 000 Kč 100% 23.12.2008 - 20.5.2011
Základní kapitál 4 889 000 000 Kč 100% 26.11.2007 - 23.12.2008
Základní kapitál 3 614 000 000 Kč 100% 27.2.2007 - 26.11.2007
Základní kapitál 2 500 000 000 Kč 100% 5.5.2003 - 27.2.2007
Základní kapitál 2 000 000 000 Kč 100% 31.7.2002 - 5.5.2003
Základní kapitál 1 500 000 000 Kč 100% 28.5.2001 - 31.7.2002
Základní kapitál 1 000 000 000 Kč 100% 26.3.1998 - 28.5.2001
Základní kapitál 500 000 000 Kč - 21.11.1994 - 26.3.1998
Základní kapitál 300 000 000 Kč - 25.6.1993 - 21.11.1994

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 10 000 Kč 1 546 080 12.5.2021
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 1 106 080 22.5.2014  - 12.5.2021
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 1 019 240 28.5.2013  - 22.5.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 935 700 27.6.2012  - 28.5.2013
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 751 100 20.5.2011  - 27.6.2012
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 656 400 23.12.2008  - 20.5.2011
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 488 900 26.11.2007  - 23.12.2008
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 361 400 27.2.2007  - 26.11.2007
Akcie na jméno 10 000 Kč 250 000 5.5.2003  - 27.2.2007
Akcie na jméno 10 000 Kč 200 000 31.7.2002  - 5.5.2003
Akcie na jméno 10 000 Kč 150 000 28.5.2001  - 31.7.2002
Akcie na jméno 10 000 Kč 100 000 23.6.1999  - 28.5.2001
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 000 000 26.3.1998  - 23.6.1999
Akcie na jméno 1 000 Kč 500 000 21.11.1994  - 26.3.1998
Akcie na jméno 1 000 Kč 300 000 25.6.1993  - 21.11.1994

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Raiffeisenbank a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.