Hlavní navigace

PSJ, a.s. Jihlava IČO: 25337220

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu PSJ, a.s., která sídlí v obci Jihlava a bylo jí přiděleno IČO 25337220.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem PSJ holding, a.s. se sídlem v obci Jihlava byla založena v roce 1997. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení , Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny , Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny , Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení , Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí , Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady , Opravy silničních vozidel , Zámečnictví, nástrojářství , Truhlářství, podlahářství , Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Výkon zeměměřických činností , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Projektová činnost ve výstavbě , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování .

Základní údaje o PSJ, a.s. IČO: 25337220

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Brně 6. 5. 1997
Spisová značka: B 2309
IČO: 25337220
Obchodní firma: PSJ, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 6.5.1997
Datum vzniku: 6.5.1997
Jediný akcionář přijal v působnosti valné hromady dne 26.10.2015 toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti PSJ, a.s. se zvyšuje o částku 23.196.250,- Kč (dvacettři milionů jednostodevadesátšest tisíc dvěstěpadesát korun českých) na celkovou novou výši základního kapitálu 250.000.000,- Kč (dvěstěpadesát milionů korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Zvýšení základního kapitálu společnosti PSJ, a.s. bude provedeno úpisem nových kmenových akcií na jméno takto: - 9 ks (devět kusů) kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 2.500.000,- Kč (dva miliony pětset tisíc korun českých), - 2 ks (slovy dva kusy) kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 250.000,- Kč (dvěstěpadesát tisíc korun českých), - 19 ks (slovy devatenáct kusů) kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), - 1 ks (slovy jeden kus) kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 6.250,- Kč (šest tisíc dvěstěpadesát korun českých), společně dále též jako nové akcie. Shora uvedené nové akcie budou vydány jako listinné cenné papíry. Nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky. Vzhledem k tomu, že se jediný akcionář společnost PSJ Holding B.V. vzdal svého přednostního práva na upisování akcií ve smyslu § 490 zákona o obchodních korporacích, budou všechny nové akcie upsány předem určeným zájemcem - jediným akcionářem - společnost í PSJ Holding B.V., se sídlem Herengracht 500, 1017 CB Amsterdam, Nizozemské království, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou pro Amsterdam pod registračním číslem 55534805, RSIN 851754946. Úpis bude proveden uzavřením smlouvy o upsání akcií ve smyslu § 479 zákona o obchodních korporacích mezi společností PSJ, a.s. a předem určeným zájemcem společností PSJ Holding B.V. Konec upisovací lhůty, tj. lhůty pro uzavření smlouvy o upsání nových akcií ze strany předem určeného zájemce se stanoví na 26.12.2015 (dvacátéhošestého prosince roku dvoutisícíhopatnáctého). Emisní kurs nových akcií je stejný jako jmenovitá hodnota upisovaných akcií, a je stanoven takto: - emisní kurs ve výši 2.500.000,- Kč (dva miliony pětset tisíc korun českých) na jednu akcii o jmenovité hodnotě 2.500.000,- Kč (dva miliony pětset tisíc korun českých), - emisní kurs ve výši 250.000,- Kč (dvěstěpadesát tisíc korun českých) na jednu akcii o jmenovité hodnotě 250.000,- Kč (dvěstěpadesát tisíc korun českých), - emisní kurs ve výši 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) na jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), - emisní kurs ve výši 6.250,- Kč (šest tisíc dvěstěpadesát korun českých) na jednu akcii o jmenovité hodnotě 6.250,- Kč (šest tisíc dvěstěpadesát korun českých). Celková výše emisního kursu všech upisovaných nových akcií činí 23.196.250,- Kč (dvacettři milionů jednostodevadesátšest tisíc dvěstěpadesát korun českých) a musí být splacena peněžitým vkladem upisovatele. Emisní ážio je nulové. Celý emisní kurs upsaných akcí musí být upisovatelem splacen peněžitým vkladem do 26.12.2015 (dvacátéhošestého prosince roku dvoutisícíhopatnáctého), a to na účet č.ú. 6520040038/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 27.10.2015 - 27.10.2015
Na základě Projektu rozdělení ze dne 7.11.2014 došlo k rozdělení společnosti PSJ, a.s., se sídlem Jiráskova 3960/32, 586 01 Jihlava, IČ: 25337220, jako rozdělované společnosti odštěpením sloučením se společností Rezidence Vrchlického s.r.o., se sídlem Zdíkovská 2970/4, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 02472775, jako nástupnickou společností. Na nástupnickou společnost Rezidence Vrchlického s. r.o. přešla v důsledku rozdělení odštěpením sloučením část jmění rozdělované společnosti PSJ, a.s. jak je uvedena v Projektu rozdělení, který je uložen ve sbírce listin. 1.1.2015
Akcionáři mají k akciím společnosti vzájemné předkupní právo za podmínek stanovených stanovami společnosti. Pokud toto právo nebude využito, nepodléhá převod akcií souhlasu žádného orgánu společnosti. Na společnost PSJ, a.s. přešlo v důsledku fúze sloučen ím jmění zanikajících společností PSJ BRNO, spol. s.r.o., identifikační číslo: 63479231, se sídlem Brno, Skořepka 4, PSČ 602 00, PSJ Pelhřímov spol. s.r.o., identifikační číslo: 42371414, se sídlem Pelhřimov, Nádražní 702, PSČ 393 01 a PSJ SERVIS, s.r.o., identifikační číslo: 60705019, se sídlem Jihlava, Pávovská 3999/70, PSČ 586 01. Rozhodný den fúze je 01. leden 2008. 23.2.2009
Na společnost PSJ, a.s. přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikajících společností PSJ BRNO, spol. s r.o., identifikační číslo: 63479231, se sídlem Brno, Skořepka 4, PSČ: 602 00, PSJ Pelhřimov spol. s r.o., identifikační číslo: 42371414, se sídlem Pe lhřimov, Nádražní 702, PSČ: 393 01 a PSJ SERVIS, s.r.o., identifikační číslo: 60705019, se sídlem Jihlava, Pávovská 3999/70, PSČ 586 01. Rozhodný den fúze je 01.leden 2008. 1.8.2008 - 23.2.2009
Usnesením Okresního soudu v Jihlavě č.j. 8Nc 5678/2004-10 ze dne 24.9.2004 byla nařízena exekuce na majetek povinného k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 1.534.148,- Kč. Provedením exekuce byl pověřen Mgr. MUDr. Radan Kuča, soudní exekutor, se sídlem Exekutorský úřad v Olomouci, Olomouc, Palackého 11. Usnesení nabylo právní moci dne 22.10.2004. 22.10.2004 - 14.2.2005
Akcionáři mají k akciím společnosti vzájemné předkupní právo za podmínek stanovených stanovami společnosti. Pokud toto právo nebude využito, nepodléhá převod akcií souhlasu žádného orgánu společnosti. 5.5.2004 - 23.2.2009
Společnost se řídí úplným zněním stanov ze dne 31.12.2003. 5.5.2004 - 23.2.2009
Valná hromada schválila zvýšení základního kapitálu společnosti PSJ holding, a.s., z částky 111.133.750,-- Kč o částku 115.670.000,-- Kč (slovy: sto patnáct milionů šest set sedmdesát tisíc korun českých) na částku na částku 226.803.750,-- Kč. Upisování a kcií nad tuto částku se nepřipouští. Ke zvýšení základního kapitálu bude vydáno 11.567 kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě akcie 10.000,-- Kč. 24.11.2003 - 5.5.2004
Valná hromada vzala na vědomí, že všichni akcionáři společnosti, Ing. František Vaculík, Jaroslav Jirkovský a Ing. Pavel Vomela, se ještě před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva na upsání akcií vydaných ke zvýšení základníh o kapitálu společnosti. 24.11.2003 - 5.5.2004
Valná hromada souhlasila s tím, že všechny akcie vydávané ke zvýšení základního kapitálu společnosti budou k upsání předem určenému zájemci - osobě, která bude v den, kdy představenstvo společnosti určí emisní kurz akcií vydávaných ke zvýšení základního k apitálu, věřitelem z pohledávek (majitelem pohledávek) vůči společnosti v celkové výši evidované ke dni 8.9.2003 v částce 546.992.000,-- Kč, slovy: pět set čtyřicet šest milionů devět set devadesát dva tisíce, s dalším veškerým příslušenstvím, vzniklých ze smluv o úvěru uzavřených mezi společností jako dlužníkem a Českou spořitelnou, a.s., IČ: 45244782, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, jako věřitelem a nyní evidovaných u vlastníka Česká konsolidační agentura pod ev. číslem 1457 (dále j en "Pohledávka"). 24.11.2003 - 5.5.2004
Předem určený zájemce upíše všechny akcie vydávané ke zvýšení základního kapitálu společnosti uzavřením smlouvy o upsání akcií se společností. Upsání akcií vydávaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno v sídle společnosti. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh této smlouvy, spolu s oznámením o počátku běhu lhůty p ro úpis akcií vydávaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti, předloží společnost předem určenému zájemci v den, kdy představenstvo společnosti určí emisní kurz akcií vydávaných ke zvýšení základního kapitálu podle následujícího odstavce, nejpozděj i však do 31.1.2004 a předem určený zájemce bude mít na její uzavření 15 dnů od doručení návrhu. 24.11.2003 - 5.5.2004
Valná hromada pověřila představenstvo společnosti určením celkového emisního kurzu akcií vydávaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti a emisního kurzu jedné akcie. Minimální výše celkového emisního kurzu akcií vydávaných ke zvýšení základního kap itálu společnosti činí částku rovnající se jejich celkové jmenovité hodnotě. 24.11.2003 - 5.5.2004
Valná hromada souhlasila s tím, že celkový emisní kurz akcií vydávaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti bude splacen peněžitým vkladem. 24.11.2003 - 5.5.2004
Valná hromada souhlasila s tím, že část celkového emisního kurzu akcií vydávaných ke zvýšení základního kapitálu ve výši rovnající se jistině Pohledávky s veškerým příslušenstvím narostlým ke dni uzavření smlouvy o upsání akcií bude splacena započtením Po hledávky proti pohledávce společnosti na splacení celkového emisního kurzu akcií vydávaných ke zvýšení základního kapitálu. Návrh této dohody předloží společnost předem určenému zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií. Dohoda o započtení mezi sp olečností a předem určeným zájemcem bude uzavřena po uzavření smlouvy o upsání akcií, avšak ještě v tentýž den. 24.11.2003 - 5.5.2004
Valná hromada souhlasila s tím, že zbývající část celkového emisního kurzu akcií vydávaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti bude splacena v penězích, a to převodem na bankovní účet společnosti č. 6520040169/2700 u HVB Bank Czech Republic a.s. d o 30 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií, v každém případě však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. 24.11.2003 - 5.5.2004
b) Pokud akcionáři nevyužijí maximálně dvoukolového předkupního práva dle písm. a) tohoto odstavce, podléhá převod na třetí osobu (nabyvatele) souhlasu dozorčí rady společnosti, jenž je povinna převod projednat na svém nejbližším zasedání následujícím poté, co obdržel některý z členů představenstva žádost převodce o udělení souhlasu s převodem s uvedením průběhu a výsledku realizace předkupního práva dle písm. a) tohoto odstavce a identifikací nabyvatele akcií. V případě neudělení souhlasu s převodem, je společnost povinna odkoupit akcie v souladu a ve lhůtě uvedené v ust. § 156 odst. 4 obchodního zákoníku za cenu dle § 186a odst. 4 obchodního zákoníku. Toto ustanovení platí, aniž by se určovaly podmínky pro udělení nebo odmítnutí souhlasu. 22.10.2001 - 5.5.2004
Jestliže dozorčí rada společnosti nerozhodne do dvou měsíců od doručení žádosti, platí v souladu s ustanovením § 156 odst. 4 obchodního zákoníku, že byl souhlas udělen. 22.10.2001 - 5.5.2004
c) Pokud nedojde k využití předkupního práva dle písm. a) tohoto odstavce § 6 stanov a bude dozorčí radou udělen souhlas s převodem akcií, lze je ze strany převodce převést se souhlasem dozorčí rady. 22.10.2001 - 5.5.2004
Valná hromada společnosti dne 29.06.2001 přijala rozhodnutí o změně stanov společnosti v souladu s novelou obchodního zákoníku. 22.10.2001 - 5.5.2004
Valná hromada schválila dne 16.10.2000 nové znění stanov společnosti. 19.12.2000 - 5.5.2004
b) Pokud akcionáři nevyužijí maximálně dvoukolového předkupního práva dle písm. a) tohoto odstavce, podléhá převod na třetí osobu (nabyvatele) souhlasu představenstva společnosti, jenž je povinno převod projednat na svém nejbližším zasedání následujícím poté, co obdržel některý z členů představenstva žádost převodce o udělení souhlasu s převodem s uvedením průběhu a výsledku realizace předkupního práva dle písm. a) tohoto odstavce a identifikací nabyvatele akcií. V případě neudělení souhlasu s převodem, je společnost povinna odkoupit akcie v souladu a ve lhůtě uvedené v ust. § 156 odst.4 obchodního zákoníku za cenu dle § 186a odst.4 obchodního zákoníku. Toto ustanovení platí, aniž by se určovaly podmínky pro udělení nebo odmítnutí souhlasu. 18.5.1999 - 22.10.2001
c) Pokud nedojde k využití předkupního práva dle písm.a) tohoto odstavce § 6 stanov a bude představenstvem udělen souhlas s převodem akcií, lze je ze strany převodce převést v souladu se souhlasem představenstva. 18.5.1999 - 22.10.2001
Akcie společnosti na jméno jsou převoditelné za těchto podmínek: 18.5.1999 - 5.5.2004
a) Akcionáři mají předkupní právo k prodávaným akciím v poměru jejich stávajícího podílu na základním jmění společnosti ve lhůtě do 60ti dnů ode dne učinění písemné nabídky převodcem. V případě nevyužití nabídky některým z akcionářů, přechází předkupní právo na zbývající akcionáře, kteří jsou tohoto práva oprávnění využít ve lhůtě 30ti dnů ode dne učinění další písemné nabídky převodcem. 18.5.1999 - 5.5.2004
Základní jmění: 444 535 000 Kč, je splaceno. 6.5.1997 - 28.4.1999
Akcie: 157 ks akcií na majitele rozdělených na: 4 ks akcií jm. hodnoty 100 000 000 Kč 43 ks akcií jm. hodnoty 1 000 000 Kč 11 ks akcií jm. hodnoty 100 000 Kč 14 ks akcií jm. hodnoty 25 000 Kč 85 ks akcií jm. hodnoty 1 000 Kč 6.5.1997 - 28.4.1999

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 25337220
Obchodní firma: PSJ, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 6. 5. 1997
Celkový počet živností: 25
Aktivních živností: 15

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 25337220
Firma: PSJ, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Jihlava
Základní územní jednotka: Jihlava
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 6. 5. 1997

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu PSJ, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.