PSJ, a.s. Jihlava IČO: 25337220

Společnost PSJ patří mezi největší stavební skupiny ve střední Evropě. Zabývá se dodávkami pozemních a dopravních staveb, developmentem,  realizací vybraných stavebních řemesel a dodávkou technologických celků. Zajišťuje komplexní dodávky zakázek na klíč od fáze projektu a studie stavby až po kolaudaci a předání funkčního díla.

PSJ holding se podílen na výstavbě řady významných stavebních realizacích, například:

 • komplex Zlatý Anděl,
 • oceňované stavby Main Point Karlín
 • nejvyšší česká budova AZ TOWER (v Brně)

Společnost PSJ je podepsána pod úspěšnou realizací těch nejsložitějších a neprestižnější staveb v Česku i v zahraničí. Věnujeme se také vlastním developerským projektům, které se zaměřují zejména na oblast výstavby komerčních budov a obytných celků.

Doposud realizovala stavební zakázky v šestadvaceti zemích celého světa, přičemž jako prioritní trhy vnímá Slovensko, Tunis, jihovýchodní Asii a především Ruskou federaci a jiné země bývalého Společenství nezávislých států.

Stavby společnosti se pyšní zahraničními cenami MIPIM Awards a Emporis Skycraper Award, řadu pozoruhodných úspěchů a ocenění rovněž získaly v tuzemsku.

PSJ je zřizovatel a hlavní partner Nadace Jindřicha a Ičky Waldesových. Nadace se zaměřuje na podporu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a na jejich začlenění do běžného života.

Na českém stavebném trhu působí společnost PSJ přes dvacet let a zaměstnáva přes 1 350 zaměstnanců

Základní údaje o PSJ, a.s. IČO: 25337220

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Brně 6.5.1997
Spisová značka: B 2309
IČO: 25337220
Obchodní firma: PSJ, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 6.5.1997
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 6.5.1997
Jediný akcionář přijal v působnosti valné hromady dne 26.10.2015 toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti PSJ, a.s. se zvyšuje o částku 23.196.250,- Kč (dvacettři milionů jednostodevadesátšest tisíc dvěstěpadesát korun českých) na celkovou novou výši základního kapitálu 250.000.000,- Kč (dvěstěpadesát milionů korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Zvýšení základního kapitálu společnosti PSJ, a.s. bude provedeno úpisem nových kmenových akcií na jméno takto: - 9 ks (devět kusů) kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 2.500.000,- Kč (dva miliony pětset tisíc korun českých), - 2 ks (slovy dva kusy) kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 250.000,- Kč (dvěstěpadesát tisíc korun českých), - 19 ks (slovy devatenáct kusů) kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), - 1 ks (slovy jeden kus) kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 6.250,- Kč (šest tisíc dvěstěpadesát korun českých), společně dále též jako nové akcie. Shora uvedené nové akcie budou vydány jako listinné cenné papíry. Nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky. Vzhledem k tomu, že se jediný akcionář společnost PSJ Holding B.V. vzdal svého přednostního práva na upisování akcií ve smyslu § 490 zákona o obchodních korporacích, budou všechny nové akcie upsány předem určeným zájemcem - jediným akcionářem - společnost í PSJ Holding B.V., se sídlem Herengracht 500, 1017 CB Amsterdam, Nizozemské království, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou pro Amsterdam pod registračním číslem 55534805, RSIN 851754946. Úpis bude proveden uzavřením smlouvy o upsání akcií ve smyslu § 479 zákona o obchodních korporacích mezi společností PSJ, a.s. a předem určeným zájemcem společností PSJ Holding B.V. Konec upisovací lhůty, tj. lhůty pro uzavření smlouvy o upsání nových akcií ze strany předem určeného zájemce se stanoví na 26.12.2015 (dvacátéhošestého prosince roku dvoutisícíhopatnáctého). Emisní kurs nových akcií je stejný jako jmenovitá hodnota upisovaných akcií, a je stanoven takto: - emisní kurs ve výši 2.500.000,- Kč (dva miliony pětset tisíc korun českých) na jednu akcii o jmenovité hodnotě 2.500.000,- Kč (dva miliony pětset tisíc korun českých), - emisní kurs ve výši 250.000,- Kč (dvěstěpadesát tisíc korun českých) na jednu akcii o jmenovité hodnotě 250.000,- Kč (dvěstěpadesát tisíc korun českých), - emisní kurs ve výši 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) na jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), - emisní kurs ve výši 6.250,- Kč (šest tisíc dvěstěpadesát korun českých) na jednu akcii o jmenovité hodnotě 6.250,- Kč (šest tisíc dvěstěpadesát korun českých). Celková výše emisního kursu všech upisovaných nových akcií činí 23.196.250,- Kč (dvacettři milionů jednostodevadesátšest tisíc dvěstěpadesát korun českých) a musí být splacena peněžitým vkladem upisovatele. Emisní ážio je nulové. Celý emisní kurs upsaných akcí musí být upisovatelem splacen peněžitým vkladem do 26.12.2015 (dvacátéhošestého prosince roku dvoutisícíhopatnáctého), a to na účet č.ú. 6520040038/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 27.10.2015 - 27.10.2015
Na základě Projektu rozdělení ze dne 7.11.2014 došlo k rozdělení společnosti PSJ, a.s., se sídlem Jiráskova 3960/32, 586 01 Jihlava, IČ: 25337220, jako rozdělované společnosti odštěpením sloučením se společností Rezidence Vrchlického s.r.o., se sídlem Zdíkovská 2970/4, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 02472775, jako nástupnickou společností. Na nástupnickou společnost Rezidence Vrchlického s. r.o. přešla v důsledku rozdělení odštěpením sloučením část jmění rozdělované společnosti PSJ, a.s. jak je uvedena v Projektu rozdělení, který je uložen ve sbírce listin. 1.1.2015
Akcionáři mají k akciím společnosti vzájemné předkupní právo za podmínek stanovených stanovami společnosti. Pokud toto právo nebude využito, nepodléhá převod akcií souhlasu žádného orgánu společnosti. Na společnost PSJ, a.s. přešlo v důsledku fúze sloučen ím jmění zanikajících společností PSJ BRNO, spol. s.r.o., identifikační číslo: 63479231, se sídlem Brno, Skořepka 4, PSČ 602 00, PSJ Pelhřímov spol. s.r.o., identifikační číslo: 42371414, se sídlem Pelhřimov, Nádražní 702, PSČ 393 01 a PSJ SERVIS, s.r.o., identifikační číslo: 60705019, se sídlem Jihlava, Pávovská 3999/70, PSČ 586 01. Rozhodný den fúze je 01. leden 2008. 23.2.2009
Na společnost PSJ, a.s. přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikajících společností PSJ BRNO, spol. s r.o., identifikační číslo: 63479231, se sídlem Brno, Skořepka 4, PSČ: 602 00, PSJ Pelhřimov spol. s r.o., identifikační číslo: 42371414, se sídlem Pe lhřimov, Nádražní 702, PSČ: 393 01 a PSJ SERVIS, s.r.o., identifikační číslo: 60705019, se sídlem Jihlava, Pávovská 3999/70, PSČ 586 01. Rozhodný den fúze je 01.leden 2008. 1.8.2008 - 23.2.2009
Usnesením Okresního soudu v Jihlavě č.j. 8Nc 5678/2004-10 ze dne 24.9.2004 byla nařízena exekuce na majetek povinného k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 1.534.148,- Kč. Provedením exekuce byl pověřen Mgr. MUDr. Radan Kuča, soudní exekutor, se sídlem Exekutorský úřad v Olomouci, Olomouc, Palackého 11. Usnesení nabylo právní moci dne 22.10.2004. 22.10.2004 - 14.2.2005
Akcionáři mají k akciím společnosti vzájemné předkupní právo za podmínek stanovených stanovami společnosti. Pokud toto právo nebude využito, nepodléhá převod akcií souhlasu žádného orgánu společnosti. 5.5.2004 - 23.2.2009
Společnost se řídí úplným zněním stanov ze dne 31.12.2003. 5.5.2004 - 23.2.2009
Valná hromada schválila zvýšení základního kapitálu společnosti PSJ holding, a.s., z částky 111.133.750,-- Kč o částku 115.670.000,-- Kč (slovy: sto patnáct milionů šest set sedmdesát tisíc korun českých) na částku na částku 226.803.750,-- Kč. Upisování a kcií nad tuto částku se nepřipouští. Ke zvýšení základního kapitálu bude vydáno 11.567 kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě akcie 10.000,-- Kč. 24.11.2003 - 5.5.2004
Valná hromada vzala na vědomí, že všichni akcionáři společnosti, Ing. František Vaculík, Jaroslav Jirkovský a Ing. Pavel Vomela, se ještě před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva na upsání akcií vydaných ke zvýšení základníh o kapitálu společnosti. 24.11.2003 - 5.5.2004
Valná hromada souhlasila s tím, že všechny akcie vydávané ke zvýšení základního kapitálu společnosti budou k upsání předem určenému zájemci - osobě, která bude v den, kdy představenstvo společnosti určí emisní kurz akcií vydávaných ke zvýšení základního k apitálu, věřitelem z pohledávek (majitelem pohledávek) vůči společnosti v celkové výši evidované ke dni 8.9.2003 v částce 546.992.000,-- Kč, slovy: pět set čtyřicet šest milionů devět set devadesát dva tisíce, s dalším veškerým příslušenstvím, vzniklých ze smluv o úvěru uzavřených mezi společností jako dlužníkem a Českou spořitelnou, a.s., IČ: 45244782, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, jako věřitelem a nyní evidovaných u vlastníka Česká konsolidační agentura pod ev. číslem 1457 (dále j en "Pohledávka"). 24.11.2003 - 5.5.2004
Předem určený zájemce upíše všechny akcie vydávané ke zvýšení základního kapitálu společnosti uzavřením smlouvy o upsání akcií se společností. Upsání akcií vydávaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno v sídle společnosti. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh této smlouvy, spolu s oznámením o počátku běhu lhůty p ro úpis akcií vydávaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti, předloží společnost předem určenému zájemci v den, kdy představenstvo společnosti určí emisní kurz akcií vydávaných ke zvýšení základního kapitálu podle následujícího odstavce, nejpozděj i však do 31.1.2004 a předem určený zájemce bude mít na její uzavření 15 dnů od doručení návrhu. 24.11.2003 - 5.5.2004
Valná hromada pověřila představenstvo společnosti určením celkového emisního kurzu akcií vydávaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti a emisního kurzu jedné akcie. Minimální výše celkového emisního kurzu akcií vydávaných ke zvýšení základního kap itálu společnosti činí částku rovnající se jejich celkové jmenovité hodnotě. 24.11.2003 - 5.5.2004
Valná hromada souhlasila s tím, že celkový emisní kurz akcií vydávaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti bude splacen peněžitým vkladem. 24.11.2003 - 5.5.2004
Valná hromada souhlasila s tím, že část celkového emisního kurzu akcií vydávaných ke zvýšení základního kapitálu ve výši rovnající se jistině Pohledávky s veškerým příslušenstvím narostlým ke dni uzavření smlouvy o upsání akcií bude splacena započtením Po hledávky proti pohledávce společnosti na splacení celkového emisního kurzu akcií vydávaných ke zvýšení základního kapitálu. Návrh této dohody předloží společnost předem určenému zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií. Dohoda o započtení mezi sp olečností a předem určeným zájemcem bude uzavřena po uzavření smlouvy o upsání akcií, avšak ještě v tentýž den. 24.11.2003 - 5.5.2004
Valná hromada souhlasila s tím, že zbývající část celkového emisního kurzu akcií vydávaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti bude splacena v penězích, a to převodem na bankovní účet společnosti č. 6520040169/2700 u HVB Bank Czech Republic a.s. d o 30 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií, v každém případě však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. 24.11.2003 - 5.5.2004
b) Pokud akcionáři nevyužijí maximálně dvoukolového předkupního práva dle písm. a) tohoto odstavce, podléhá převod na třetí osobu (nabyvatele) souhlasu dozorčí rady společnosti, jenž je povinna převod projednat na svém nejbližším zasedání následujícím poté, co obdržel některý z členů představenstva žádost převodce o udělení souhlasu s převodem s uvedením průběhu a výsledku realizace předkupního práva dle písm. a) tohoto odstavce a identifikací nabyvatele akcií. V případě neudělení souhlasu s převodem, je společnost povinna odkoupit akcie v souladu a ve lhůtě uvedené v ust. § 156 odst. 4 obchodního zákoníku za cenu dle § 186a odst. 4 obchodního zákoníku. Toto ustanovení platí, aniž by se určovaly podmínky pro udělení nebo odmítnutí souhlasu. 22.10.2001 - 5.5.2004
Jestliže dozorčí rada společnosti nerozhodne do dvou měsíců od doručení žádosti, platí v souladu s ustanovením § 156 odst. 4 obchodního zákoníku, že byl souhlas udělen. 22.10.2001 - 5.5.2004
c) Pokud nedojde k využití předkupního práva dle písm. a) tohoto odstavce § 6 stanov a bude dozorčí radou udělen souhlas s převodem akcií, lze je ze strany převodce převést se souhlasem dozorčí rady. 22.10.2001 - 5.5.2004
Valná hromada společnosti dne 29.06.2001 přijala rozhodnutí o změně stanov společnosti v souladu s novelou obchodního zákoníku. 22.10.2001 - 5.5.2004
Valná hromada schválila dne 16.10.2000 nové znění stanov společnosti. 19.12.2000 - 5.5.2004
b) Pokud akcionáři nevyužijí maximálně dvoukolového předkupního práva dle písm. a) tohoto odstavce, podléhá převod na třetí osobu (nabyvatele) souhlasu představenstva společnosti, jenž je povinno převod projednat na svém nejbližším zasedání následujícím poté, co obdržel některý z členů představenstva žádost převodce o udělení souhlasu s převodem s uvedením průběhu a výsledku realizace předkupního práva dle písm. a) tohoto odstavce a identifikací nabyvatele akcií. V případě neudělení souhlasu s převodem, je společnost povinna odkoupit akcie v souladu a ve lhůtě uvedené v ust. § 156 odst.4 obchodního zákoníku za cenu dle § 186a odst.4 obchodního zákoníku. Toto ustanovení platí, aniž by se určovaly podmínky pro udělení nebo odmítnutí souhlasu. 18.5.1999 - 22.10.2001
c) Pokud nedojde k využití předkupního práva dle písm.a) tohoto odstavce § 6 stanov a bude představenstvem udělen souhlas s převodem akcií, lze je ze strany převodce převést v souladu se souhlasem představenstva. 18.5.1999 - 22.10.2001
Akcie společnosti na jméno jsou převoditelné za těchto podmínek: 18.5.1999 - 5.5.2004
a) Akcionáři mají předkupní právo k prodávaným akciím v poměru jejich stávajícího podílu na základním jmění společnosti ve lhůtě do 60ti dnů ode dne učinění písemné nabídky převodcem. V případě nevyužití nabídky některým z akcionářů, přechází předkupní právo na zbývající akcionáře, kteří jsou tohoto práva oprávnění využít ve lhůtě 30ti dnů ode dne učinění další písemné nabídky převodcem. 18.5.1999 - 5.5.2004
Základní jmění: 444 535 000 Kč, je splaceno. 6.5.1997 - 28.4.1999
Akcie: 157 ks akcií na majitele rozdělených na: 4 ks akcií jm. hodnoty 100 000 000 Kč 43 ks akcií jm. hodnoty 1 000 000 Kč 11 ks akcií jm. hodnoty 100 000 Kč 14 ks akcií jm. hodnoty 25 000 Kč 85 ks akcií jm. hodnoty 1 000 Kč 6.5.1997 - 28.4.1999

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 25337220
Obchodní firma: PSJ, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Jihlavy
Vznik první živnosti: 6.5.1997
Celkový počet živností: 25
Aktivních živností: 15

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 25337220
Firma: PSJ, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Jihlava
Základní územní jednotka: Jihlava
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 6.5.1997

Kontakty na PSJ, a.s. IČO: 25337220

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Jiráskova 3960/32 , Jihlava 586 01 28.5.2013
Sídlo: Jiráskova 3960/32 , Jihlava 586 01 9.5.2012 - 28.5.2013
Sídlo: Jiráskova 3960/32 , Jihlava 586 01 22.10.2001 - 9.5.2012
Sídlo: Jiráskova 3960/32 , Jihlava 586 01 6.5.1997 - 22.10.2001

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Jiráskova 3960/32, Jihlava 586 01

Obory činností PSJ, a.s. IČO: 25337220

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výkon zeměměřických činností 3.8.2010
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 3.8.2010
truhlářství, podlahářství 3.8.2010
zámečnictví, nástrojářství 3.8.2010
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 3.8.2010
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 3.8.2010
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 18.12.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení 18.12.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 18.12.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 18.12.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 21.11.2008
opravy silničních vozidel 21.11.2008
silniční motorová doprava-nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně 21.11.2008 - 3.8.2010
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 22.10.2001
projektová činnost ve výstavbě 22.10.2001
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 22.10.2001
zprostředkování služeb 22.10.2001 - 21.11.2008
zprostředkování obchodu 22.10.2001 - 21.11.2008
velkoobchod 22.10.2001 - 21.11.2008
specializovaný maloobchod 22.10.2001 - 21.11.2008
ubytovací služby 22.10.2001 - 21.11.2008
inženýrská činnost v investiční výstavbě 22.10.2001 - 21.11.2008
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 22.10.2001 - 21.11.2008
pronájem a půjčování věcí movitých 22.10.2001 - 21.11.2008
výkon zeměměřičských činností 22.10.2001 - 3.8.2010
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 22.10.2001 - 3.8.2010
truhlářství 22.10.2001 - 3.8.2010
zámečnictví 22.10.2001 - 3.8.2010
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 17.10.2000 - 22.10.2001
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 17.10.2000 - 22.10.2001
výkon zeměměřičských činností 28.4.1999 - 22.10.2001
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 6.5.1997 - 22.10.2001
projektová činnost ve výstavbě 6.5.1997 - 22.10.2001
zprostředkovatelská činnost 6.5.1997 - 22.10.2001
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 6.5.1997 - 22.10.2001
ubytovací služby 6.5.1997 - 22.10.2001
inženýrská činnost 6.5.1997 - 22.10.2001
činnost organizačních a ekonomických poradců 6.5.1997 - 22.10.2001

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 6.5.1997
Provozovna č. 1
Provozovna: Přátelství 253/46 , Praha 104 00
Identifikační číslo provozovny: 1000800245
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování: 21.6.2006
Provozovna č. 2
Provozovna: Křížová 586 01 Jihlava
Identifikační číslo provozovny: 1000800253
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování: 1.4.2009

Živnost č. 2 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 6.5.1997
Provozovna č. 1
Provozovna: Přátelství 253/46 , Praha 104 00
Identifikační číslo provozovny: 1000800245
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.6.2006

Živnost č. 3 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 6.5.1997
Provozovna č. 1
Provozovna: Přátelství 253/46 , Praha 104 00
Identifikační číslo provozovny: 1000800245
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.6.2006

Živnost č. 4 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 5.10.2000
Provozovna č. 1
Provozovna: Jiráskova 3960/32 , Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny: 1000800237
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.10.2000

Živnost č. 5 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 9.4.2001
Provozovna č. 1
Provozovna: Přátelství 253/46 , Praha 104 00
Identifikační číslo provozovny: 1000800245
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.6.2006

Živnost č. 6 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 28.6.2001
Provozovna č. 1
Provozovna: Přátelství 253/46 , Praha 104 00
Identifikační číslo provozovny: 1000800245
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.6.2006

Živnost č. 7 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 14.8.2008

Živnost č. 8 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 5.8.2009

Živnost č. 9 Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.12.2009

Živnost č. 10 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.12.2009

Živnost č. 11 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.12.2009

Živnost č. 12 Výkon zeměměřických činností

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Přerušená
Vznik oprávnění: 14.8.1997
Přerušení oprávnění: 26.10.2018

Živnost č. 13 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Přerušená
Vznik oprávnění: 10.10.2000
Přerušení oprávnění: 26.10.2018

Živnost č. 14 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Přerušená
Vznik oprávnění: 14.8.2008
Přerušení oprávnění: 26.10.2018

Živnost č. 15 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Přerušená
Vznik oprávnění: 23.9.2008
Přerušení oprávnění: 26.10.2018

Živnost č. 16 Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.5.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.5.1997
Zánik oprávnění: 29.3.2004

Živnost č. 18 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.5.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.5.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 20 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.5.1997
Zánik oprávnění: 29.3.2004

Živnost č. 21 Zprostředkování služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.5.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 22 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.5.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 23 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.5.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 24 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.5.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 25 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.4.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
Výroba parních kotlů, kromě kotlů pro ústřední topení
Výroba zámků a kování
Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení
Výroba nábytku
Instalace průmyslových strojů a zařízení
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Výstavba bytových a nebytových budov
Demolice a příprava staveniště
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Skladování
Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Zeměměřické a kartografické činnosti
Technické zkoušky a analýzy
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Vedení firmy PSJ, a.s. IČO: 25337220

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Způsob jednání: Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně nebo jeden člen představenstva a jeden prokurista společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva nebo člen před stavenstva společně s prokuristou s tím, že prokurista připojí údaj označující prokuru. 3.12.2015
Způsob jednání: Za společnost jednají vždy alespoň dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné razítkem či jiným způsobem napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis alespoň dva členové představenstva. 5.5.2004 - 3.12.2015
Způsob jednání: Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné razítkem či jiným způsobem napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis kterýkoliv člen představenstva. 5.9.2002 - 5.5.2004
Způsob jednání: Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému razítkem či jiným způsobem napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis buď předseda představenstva samostatně nebo společně dva členové představenstva. 28.4.1999 - 5.9.2002
Způsob jednání: Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně. K podepisování za společnost je oprávněn každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému razítkem, či jiným způsobem napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis. 6.5.1997 - 28.4.1999
Jméno: Jiří Skuhra 18.1.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.1.2017
Adresa: Matějkova 2443/13, Praha 190 00
Jméno: František Vaculík 9.3.2019
Funkce: předseda představestva
Trvání členství: od 29.6.2015
Ve funkci: od 29.6.2015
Adresa: Vřesová 991 , 252 43 Průhonice Česká republika
Jméno: Ing. Miloš Jakubíček 6.5.1997 - 28.4.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Svatopluka Čecha 1739/13, Jihlava 586 01
Jméno: Ing. František Vaculík 6.5.1997 - 19.12.2000
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Kachlíkova 881/2, Brno 635 00
Jméno: Ing. Pavel Vomela 6.5.1997 - 19.12.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Seifertova 1833/59, Jihlava 586 01
Jméno: Ing. Martin Jaroš 28.4.1999 - 19.12.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Zákoutí 2849/49, Brno 616 00
Jméno: Jaroslav Jirkovský 28.4.1999 - 19.12.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Ve Vilách 330/6, Jihlava 586 01
Jméno: Ing. Miroslav Horňák 28.4.1999 - 19.12.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Sinkulova 78/33, Praha 147 00
Jméno: Ing. Miroslav Horňák 19.12.2000 - 5.9.2002
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 19.12.2000 do 15.8.2002
Adresa: Sinkulova 78/33, Praha 147 00
Jméno: Ing. Libor Urbánek 19.12.2000 - 5.9.2002
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 19.12.2000 do 13.5.2002
Adresa: Slunečná 481/6, Brno 634 00
Jméno: Ing. Pavel Vokáč CSc. 19.12.2000 - 5.9.2002
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 19.12.2000 do 15.8.2002
Adresa: Strnadova 2372/3, Brno 628 00
Jméno: Ing. Jiří Pech 19.12.2000 - 5.9.2002
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 19.12.2000 do 15.8.2002
Adresa: Březinova 3988/103, Jihlava 586 01
Jméno: Ing. Josef Noha 19.12.2000 - 5.9.2002
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 19.12.2000 do 15.8.2002
Adresa: 66, Kouty 675 08
Jméno: Ing. Miroslav Horňák 5.9.2002 - 5.5.2004
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 15.8.2002 do 13.1.2004
Adresa: Sinkulova 78/33, Praha 147 00
Jméno: Ing. Jiří Pech 5.9.2002 - 5.5.2004
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 15.8.2002
Adresa: Březinova 3988/103, Jihlava 586 01
Jméno: Ing. Josef Noha 5.9.2002 - 5.5.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 12.1.2004
Ve funkci: od 15.8.2002
Adresa: 66, Kouty 675 08
Jméno: Ing. Ján Kasper Ph.D. 5.5.2004 - 26.2.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 12.1.2004 do 1.2.2007
Ve funkci: od 13.1.2004 do 1.2.2007
Adresa: Slovenská republika
Bratislava, Záhorská Bystrica, Donská 7480/14, PSČ 841 06
Jméno: Ing. Miroslav Horňák 5.5.2004 - 26.2.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 15.8.2002 do 1.2.2007
Ve funkci: od 13.1.2004 do 1.2.2007
Adresa: Sinkulova 78/33, Praha 147 00
Jméno: Ing. Jiří Pech 5.5.2004 - 26.2.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.8.2002
Adresa: Březinova 3988/103, Jihlava 586 01
Jméno: Ing. Pavel Vomela 5.5.2004 - 26.2.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.1.2004 do 1.2.2007
Adresa: Kroftova 357/14, Praha 150 00
Jméno: PhDr. Alexandra Kasperová 5.5.2004 - 26.2.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.1.2004 do 1.2.2007
Adresa: Matěje Kuděje 321 , 570 01 Litomyšl Česká republika
Jméno: Ing. Olga Kolesárová 5.5.2004 - 26.2.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.1.2004 do 1.2.2007
Adresa: Slovenská republika
Hnúšťa, Vladimíra Clementisa 214, PSČ 981 01
Jméno: Ing. Juraj Kotúč 5.5.2004 - 26.2.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.1.2004 do 1.2.2007
Adresa: Hečkova 7463 , 831 05 Bratislava Slovenská republika
Jméno: JUDr. Roman Šnyrch Ph.D. 26.2.2007 - 26.6.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.2.2007 do 28.5.2007
Adresa: Galandauerova 2583/5, Brno 612 00
Jméno: Ing. František Vaculík 26.2.2007 - 13.8.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.2.2007 do 28.6.2010
Ve funkci: od 5.2.2007 do 28.6.2010
Adresa: Ve Vilách 431/14, Jihlava 586 01
Jméno: Ing. Miroslav Horňák 26.2.2007 - 13.8.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.2.2007 do 28.6.2010
Adresa: Sinkulova 78/33, Praha 147 00
Jméno: Ing. Jiří Pech 26.2.2007 - 13.8.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.2.2007 do 28.6.2010
Adresa: Březinova 3988/103, Jihlava 586 01
Jméno: Ing. Pavel Vomela 26.2.2007 - 13.8.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.2.2007 do 28.6.2010
Adresa: Kroftova 357/14, Praha 150 00
Jméno: Jaroslav Jirkovský 25.7.2008 - 13.8.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2008 do 28.6.2010
Adresa: Ve Vilách 330/6, Jihlava 586 01
Jméno: Ing. Pavel Vomela 13.8.2010 - 19.7.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.6.2010 do 25.6.2012
Adresa: Kroftova 357/14, Praha 150 00
Jméno: Ing. Jiří Pech 13.8.2010 - 27.7.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.6.2010
Adresa: Březinova 3988/103, Jihlava 586 01
Jméno: Ing. František Vaculík 13.8.2010 - 7.8.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 28.6.2010
Ve funkci: od 12.7.2010
Adresa: Ve Vilách 431/14, Jihlava 586 01
Jméno: Ing. Miroslav Horňák 13.8.2010 - 9.9.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.6.2010
Adresa: Sinkulova 78/33, Praha 147 00
Jméno: Jaroslav Jirkovský 13.8.2010 - 9.9.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.6.2010
Adresa: Ve Vilách 330/6, Jihlava 586 01
Jméno: Ivo Štric 6.2.2013 - 20.5.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2013 do 11.5.2015
Adresa: U Andělky 1026/21, Praha 162 00
Jméno: Ing. Jiří Pech 27.7.2013 - 22.7.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.6.2010 do 29.6.2015
Adresa: Březinova 3988/103, Jihlava 586 01
Jméno: Ing. František Vaculík 7.8.2013 - 22.7.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 28.6.2010 do 29.6.2015
Ve funkci: od 12.7.2010 do 29.6.2015
Adresa: Ve Vilách 431/14, Jihlava 586 01
Jméno: Ing. Miroslav Horňák 9.9.2013 - 22.7.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.6.2010 do 29.6.2015
Adresa: Sinkulova 78/33, Praha 147 00
Jméno: Jaroslav Jirkovský 9.9.2013 - 22.7.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.6.2010 do 29.6.2015
Adresa: Ve Vilách 330/6, Jihlava 586 01
Jméno: Jiří Pech 22.7.2015 - 3.7.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.6.2015
Adresa: Březinova 3988/103, Jihlava 586 01
Jméno: Jaroslav Jirkovský 22.7.2015 - 2.12.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.6.2015 do 10.11.2016
Ve funkci: do 10.11.2016
Adresa: Ve Vilách 330/6, Jihlava 586 01
Jméno: Miroslav Horňák 22.7.2015 - 14.5.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.6.2015 do 30.3.2018
Adresa: Sinkulova 78/33, Praha 147 00
Jméno: Jiří Pech 3.7.2016 - 26.10.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.6.2015 do 18.10.2018
Adresa: Brněnská 2638/56, Jihlava 586 01
Jméno: František Vaculík 22.7.2015 - 9.3.2019
Funkce: předseda představestva
Trvání členství: od 29.6.2015
Ve funkci: od 29.6.2015
Adresa: Ve Vilách 431/14, Jihlava 586 01
Jméno: Petr Vondruška 15.10.2015 - 21.8.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.10.2015 do 9.5.2019
Adresa: Joštova 4708/10, Jihlava 586 01

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Jana Beldíková 30.4.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.2.2015
Adresa: Čechova 618/8, Karlovy Vary 360 01
Jméno: Jaroslav Jirkovský 20.4.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 10.11.2016
Ve funkci: od 23.1.2017
Adresa: Ve Vilách 330/6, Jihlava 586 01
Jméno: Lukáš Vaculík 20.2.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.11.2016
Ve funkci: od 10.11.2016
Adresa: Zlenická 1328/27, Praha 104 00
Jméno: Jaroslav Jirkovský 6.5.1997 - 28.4.1999
Funkce: předseda
Adresa: Ve Vilách 330/6, Jihlava 586 01
Jméno: Jaroslav Hrala 6.5.1997 - 28.4.1999
Funkce: člen
Adresa: Pod Floriánem 1612, Pelhřimov 393 01
Jméno: Ludvík Stehlík 6.5.1997 - 28.4.1999
Funkce: člen
Adresa: Polní 4427/20, Jihlava 586 01
Jméno: Jaroslav Hrala 28.4.1999 - 3.5.1999
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Pod Floriánem 1612, Pelhřimov 393 01
Jméno: Ing. Miloš Jakubíček 28.4.1999 - 19.12.2000
Funkce: předseda dozorčí rady
Adresa: Svatopluka Čecha 1739/13, Jihlava 586 01
Jméno: Ludvík Stehlík 28.4.1999 - 19.12.2000
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Polní 4427/20, Jihlava 586 01
Jméno: JUDr. Roman Šnyrch Ph.D. 28.4.1999 - 19.12.2000
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Galandauerova 2583/5, Brno 612 00
Jméno: Ing. František Vaculík 19.12.2000 - 5.5.2004
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: do 19.12.2003
Ve funkci: od 19.12.2000 do 19.12.2003
Adresa: Kachlíkova 881/2, Brno 635 00
Jméno: Ing. Pavel Vomela 19.12.2000 - 5.5.2004
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 19.12.2003
Ve funkci: od 19.12.2000
Adresa: Seifertova 1833/59, Jihlava 586 01
Jméno: Jaroslav Jirkovský 19.12.2000 - 5.5.2004
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 19.12.2003
Ve funkci: od 19.12.2000
Adresa: Ve Vilách 330/6, Jihlava 586 01
Jméno: Ing. František Vaculík 5.5.2004 - 26.2.2007
Funkce: předseda
Trvání členství: od 12.1.2004 do 1.2.2007
Ve funkci: od 13.2.2004 do 1.2.2007
Adresa: Ve Vilách 431/14, Jihlava 586 01
Jméno: Ing. Vladimír Nemec 5.5.2004 - 26.2.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 12.1.2004 do 1.2.2007
Adresa: Polnohospodárska 32 , 821 07 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Jaroslav Jirkovský 26.2.2007 - 25.7.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.2.2007 do 1.7.2008
Adresa: Ve Vilách 330/6, Jihlava 586 01
Jméno: Milan Janků 26.2.2007 - 10.2.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.2.2007 do 20.1.2011
Ve funkci: od 4.2.2007 do 20.1.2011
Adresa: Nad Strakovkou 1391/6, Praha 160 00
Jméno: Ing. Juraj Kotúč 25.7.2008 - 10.2.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2008 do 20.1.2011
Adresa: Hečkova 7463 , 831 51 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Ing. Josef Noha 5.5.2004 - 28.6.2011
Funkce: člen
Trvání členství: od 12.2.2004 do 30.3.2011
Adresa: 66, Kouty 675 08
Jméno: Ing. Jan Blaško MBA 10.2.2011 - 28.6.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.1.2011
Adresa: Nad lesním divadlem 1113/18, Praha 142 00
Jméno: Ing. Jan Blaško MBA 28.6.2011 - 9.5.2012
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.1.2011 do 27.4.2012
Ve funkci: od 28.4.2011 do 27.4.2012
Adresa: Nad lesním divadlem 1113/18, Praha 142 00
Jméno: Ing. Kamil Ziegler 10.2.2011 - 9.8.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.1.2011 do 30.6.2012
Adresa: Vídeňská 1185/112, Praha 148 00
Jméno: Ing. Josef Noha 28.6.2011 - 9.9.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.3.2011
Adresa: 66, Kouty 675 08
Jméno: Vladimír Dlouhý 30.8.2013 - 9.9.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.9.2013
Adresa: Boženy Hofmeisterové 1430, Praha 156 00
Jméno: Ing. Josef Noha 9.9.2013 - 30.4.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.3.2011 do 13.9.2014
Adresa: 66, Kouty 675 08
Jméno: Petr Kováč 30.8.2013 - 1.7.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.9.2013 do 31.5.2016
Ve funkci: do 31.5.2016
Adresa: K rovinám 544/15, Praha 158 00
Jméno: Vladimír Dlouhý CSc. 9.9.2013 - 1.7.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.9.2013 do 31.5.2016
Ve funkci: od 2.9.2013 do 31.5.2016
Adresa: Boženy Hofmeisterové 1430, Praha 156 00
Jméno: Sergei Sobol 30.4.2015 - 1.7.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.2.2015 do 31.5.2016
Ve funkci: do 31.5.2016
Adresa: Gurtieva ulice 20-64 , 220 057 Minsk Běloruská republika
Jméno: Jaroslav Jirkovský 2.12.2016 - 20.4.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.11.2016
Ve funkci: od 10.11.2016
Adresa: Ve Vilách 330/6, Jihlava 586 01
Jméno: Lukáš Vaculík 2.12.2016 - 20.2.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.11.2016
Ve funkci: od 10.11.2016
Adresa: Za valem 1497/4, Praha 148 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: JUDr. Jiří Skuhra
Člen statutárního orgánu: Ing. František Vaculík

Vlastníci firmy PSJ, a.s. IČO: 25337220

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 250 000 000 Kč - 27.10.2015
zakladni 226 804 000 Kč - 5.5.2004 - 27.10.2015
zakladni 111 134 000 Kč - 18.1.2003 - 5.5.2004
zakladni 444 535 000 Kč - 28.4.1999 - 18.1.2003
zakladni 444 535 000 Kč - 6.5.1997 - 28.4.1999

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 2 500 000 Kč 29 4.10.2016
Kmenové akcie na jméno 1 250 000 Kč 32 4.10.2016
Kmenové akcie na jméno 250 000 Kč 85 4.10.2016
Kmenové akcie na jméno 25 000 Kč 11 4.10.2016
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 11 586 4.10.2016
Kmenové akcie na jméno 6 250 Kč 15 4.10.2016
Kmenové akcie na jméno 250 Kč 85 4.10.2016
Akcie na jméno 2 500 000 Kč 29 27.10.2015 - 4.10.2016
Akcie na jméno 250 000 Kč 85 27.10.2015 - 4.10.2016
Akcie na jméno 10 000 Kč 11 586 27.10.2015 - 4.10.2016
Akcie na jméno 6 250 Kč 15 27.10.2015 - 4.10.2016
Akcie na jméno 10 000 Kč 11 567 5.5.2004 - 27.10.2015
Akcie na jméno 2 500 000 Kč 20 18.1.2003 - 27.10.2015
Akcie na jméno 250 000 Kč 83 18.1.2003 - 27.10.2015
Akcie na jméno 6 250 Kč 14 18.1.2003 - 27.10.2015
Akcie na jméno 1 250 000 Kč 32 18.1.2003 - 4.10.2016
Akcie na jméno 25 000 Kč 11 18.1.2003 - 4.10.2016
Akcie na jméno 250 Kč 85 18.1.2003 - 4.10.2016
Akcie na jméno 10 000 000 Kč 20 28.4.1999 - 18.1.2003
Akcie na jméno 5 000 000 Kč 32 28.4.1999 - 18.1.2003
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 83 28.4.1999 - 18.1.2003
Akcie na jméno 100 000 Kč 11 28.4.1999 - 18.1.2003
Akcie na jméno 25 000 Kč 14 28.4.1999 - 18.1.2003
Akcie na jméno 1 000 Kč 85 28.4.1999 - 18.1.2003
Akcie na majitele 100 000 000 Kč 4 6.5.1997 - 28.4.1999
Akcie na majitele 1 000 000 Kč 43 6.5.1997 - 28.4.1999
Akcie na majitele 100 000 Kč 11 6.5.1997 - 28.4.1999
Akcie na majitele 25 000 Kč 14 6.5.1997 - 28.4.1999
Akcie na majitele 1 000 Kč 85 6.5.1997 - 28.4.1999

Sbírka Listin PSJ, a.s. IČO: 25337220

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 2309/SL 107 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 2.11.2015 16.12.2015 16.12.2015 48
B 2309/SL 106 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 9.11.2015 3.12.2015 4.12.2015 9
B 2309/SL 105 notářský zápis [NZ 142/2015] rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Brně 26.3.2015 3.12.2015 4.12.2015 20
B 2309/SL 102 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Krajský soud v Brně 29.6.2015 17.7.2015 27.7.2015 2
B 2309/SL 100 notářský zápis [NZ 877/2014] rozhodnutí jed. akcionáře, stanovy Krajský soud v Brně 30.9.2014 30.4.2015 6.5.2015 23
B 2309/SL 99 notářský zápis [NZ 1061/2014] projekt přeměny - projekt rozdělení odštěpením sloučením Krajský soud v Brně 10.12.2014 7.1.2015 13.1.2015 68
B 2309/SL 98 notářský zápis [NZ 1060/2014] projekt přeměny - projekt rozdělení odštěpením sloučením Krajský soud v Brně 10.12.2014 7.1.2015 13.1.2015 58
B 2309/SL 96 změna právní formy, fúze projekt přeměny - projekt rozdělení odštěpením sloučením Krajský soud v Brně 7.11.2014 7.11.2014 7.11.2014 9
B 2309/SL 95 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 19.4.2013 19.11.2013 20.11.2013 59
B 2309/SL 94 ostatní rozh.jed.akcio.VH Krajský soud v Brně 8.8.2013 23.8.2013 6.9.2013 3
B 2309/SL 93 insolvenční rozhodnutí úřední záznam - vyškrtnutí se seznamu dluž. Krajský soud v Brně 27.6.2013 27.6.2013 1.7.2013 1
B 2309/SL 92 insolvenční rozhodnutí úřadní záznam - vyškrtnutí se seznamu dluž. Krajský soud v Brně 27.6.2013 27.6.2013 1.7.2013 1
B 2309/SL 91 insolvenční rozhodnutí návrh se odmítá Krajský soud v Brně 25.4.2013 20.5.2013 27.5.2013 7
B 2309/SL 90 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 20.6.2012 4.3.2013 18.3.2013 40
B 2309/SL 89 ostatní rozhod.jed.akc. Krajský soud v Brně 7.1.2013 7.2.2013 4
B 2309/SL 88 insolvenční rozhodnutí -předběžné opatření Krajský soud v Brně 9.8.2012 29.8.2012 3
B 2309/SL 87 ostatní - rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Brně 30.6.2012 14.8.2012 3
B 2309/SL 86 insolvenční rozhodnutí -zahájení ins.řízení Krajský soud v Brně 14.5.2012 17.5.2012 2
B 2309/SL 85 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 29.6.2011 18.7.2011 36
B 2309/SL 84 ostatní - zápis ze zased. dozorčí rady Krajský soud v Brně 28.4.2011 4.7.2011 2
B 2309/SL 83 ostatní - zápis o průb .a výsl. voleb Krajský soud v Brně 1.4.2011 4.7.2011 19
B 2309/SL 82 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 20.5.2010 28.6.2011 39
B 2309/SL 81 insolvenční rozhodnutí -zamítnutí Krajský soud v Brně 23.5.2011 20.6.2011 6
B 2309/SL 80 insolvenční rozhodnutí - zahájení insolv. řízení Krajský soud v Brně 17.2.2011 23.2.2011 1
B 2309/SL 79 ostatní - rozh. jedin. akcionáře Krajský soud v Brně 20.1.2011 11.2.2011 4
B 2309/SL 78 insolvenční rozhodnutí -odmítnutí Krajský soud v Brně 22.12.2010 25.1.2011 3
B 2309/SL 77 insolvenční rozhodnutí -zahájení řízení Krajský soud v Brně 17.12.2010 21.12.2010 1
B 2309/SL 76 insolvenční rozhodnutí -odmítnutí Krajský soud v Brně 26.10.2010 22.11.2010 3
B 2309/SL 75 insolvenční rozhodnutí - bylo zahájeno insolv. řízení Krajský soud v Brně 22.10.2010 27.10.2010 1
B 2309/SL 74 podpisové vzory Krajský soud v Brně 12.7.2010 19.8.2010 2
B 2309/SL 73 podpisové vzory Krajský soud v Brně 12.7.2010 19.8.2010 2
B 2309/SL 72 podpisové vzory Krajský soud v Brně 12.7.2010 19.8.2010 2
B 2309/SL 71 podpisové vzory Krajský soud v Brně 12.7.2010 19.8.2010 2
B 2309/SL 70 podpisové vzory Krajský soud v Brně 12.7.2010 19.8.2010 2
B 2309/SL 69 ostatní - usnesení ze zasedání předst. Krajský soud v Brně 12.7.2010 19.8.2010 2
B 2309/SL 68 ostatní - rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Brně 28.6.2010 19.8.2010 4
B 2309/SL 67 notářský zápis - rozh. jedin. akc., NZ 283/09 Krajský soud v Brně 20.11.2009 30.12.2009 10
B 2309/SL 66 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 2.12.2009 29.12.2009 31
B 2309/SL 65 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 5.4.2009 26.11.2009 40
B 2309/SL 64 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 29.7.2008 27.11.2008 31
B 2309/SL 63 účetní závěrka -2007,PSJ SERVIS Krajský soud v Brně 13.2.2008 4.8.2008 15
B 2309/SL 62 účetní závěrka -PSJ Brno Krajský soud v Brně 11.2.2008 4.8.2008 17
B 2309/SL 61 účetní závěrka -k 1.1.2008,PSJ a.s. Krajský soud v Brně 8.4.2008 4.8.2008 19
B 2309/SL 60 účetní závěrka -k 31.12.2007,PSJ a.s. Krajský soud v Brně 7.4.2008 4.8.2008 38
B 2309/SL 59 účetní závěrka -2007,PSJ Pelhř. Krajský soud v Brně 11.2.2008 4.8.2008 26
B 2309/SL 58 notářský zápis -sml. o fúzi,NZ 119/08 Krajský soud v Brně 19.6.2008 4.8.2008 29
B 2309/SL 57 notářský zápis -rozhodnutí,NZ 118/08 Krajský soud v Brně 19.6.2008 4.8.2008 29
B 2309/SL 56 notářský zápis -rozhodnutí,NZ 117/08 Krajský soud v Brně 19.6.2008 4.8.2008 20
B 2309/SL 55 notářský zápis -rozhodnutí,NZ 116/08 Krajský soud v Brně 19.6.2008 4.8.2008 19
B 2309/SL 54 notářský zápis -rozhodnutí,NZ 115/08 Krajský soud v Brně 19.6.2008 4.8.2008 20
B 2309/SL 53 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 18.7.2008 29.7.2008 3
B 2309/SL 52 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 18.7.2008 29.7.2008 3
B 2309/SL 51 podpisové vzory Krajský soud v Brně 17.7.2008 29.7.2008 1
B 2309/SL 50 ostatní -rozhod.jed. akc. Krajský soud v Brně 1.7.2008 29.7.2008 20
B 2309/SL 49 ostatní -návrh sml. o fúzi sloučením Krajský soud v Brně 27.3.2008 13.5.2008 8
B 2309/SL 48 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 24.1.2008 5.2.2008 32
B 2309/SL 47 notářský zápis - rozh. VH, NZ 16/08 Krajský soud v Brně 21.1.2008 5.2.2008 9
B 2309/SL 46 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 28.5.2007 17.8.2007 30
B 2309/SL 45 notářský zápis -stanovy, NZ 167/07 Krajský soud v Brně 28.5.2007 17.8.2007 36
B 2309/SL 44 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 28.5.2007 29.6.2007 22
B 2309/SL 43 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 4.4.2007 15.6.2007 29
B 2309/SL 42 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 5.2.2007 8.3.2007 12
B 2309/SL 41 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 5.2.2007 8.3.2007 1
B 2309/SL 40 ostatní -zápis DR Krajský soud v Brně 4.2.2007 8.3.2007 1
B 2309/SL 39 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 26.1.2007 8.3.2007 15
B 2309/SL 38 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 14.2.2007 8.3.2007 25
B 2309/SL 37 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 28/07 Krajský soud v Brně 26.1.2007 8.3.2007 4
B 2309/SL 36 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Brně 15.5.2006 25.9.2006 48
B 2309/SL 35 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 18.7.2005 18.11.2005 25
B 2309/SL 34 notářský zápis -NZ 226/2005-rozh. řádné VH Krajský soud v Brně 27.6.2005 18.11.2005 4
B 2309/SL 33 ostatní -oúptrava zápisu z řádné VH Krajský soud v Brně 29.6.2005 18.11.2005 1
B 2309/SL 32 ostatní -zápis z řádné VH Krajský soud v Brně 27.6.2005 18.11.2005 10
B 2309/SL 31 výroční zpráva -2004 Krajský soud v Brně 31.12.2004 18.11.2005 32
B 2309/SL 30 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Brně 9.9.2004 18
B 2309/SL 29 podpisové vzory Krajský soud v Brně 26.3.2004 14.5.2004 8
B 2309/SL 28 notářský zápis -rozhod. představenstva Krajský soud v Brně 26.3.2004 14.5.2004 5
B 2309/SL 27 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 13.2.2004 14.5.2004 3
B 2309/SL 26 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 12.2.2004 14.5.2004 3
B 2309/SL 25 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 13.1.2004 14.5.2004 2
B 2309/SL 24 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 12.1.2004 14.5.2004 6
B 2309/SL 23 notářský zápis -stanovy Krajský soud v Brně 31.12.2003 14.5.2004 54
B 2309/SL 22 účetní závěrka 2002 Krajský soud v Brně 30.6.2003 30.3.2004 2
B 2309/SL 21 notářský zápis -rozhod. VH Krajský soud v Brně 20.10.2003 16.1.2004 6
B 2309/SL 20 notářský zápis - rozhodnutí Vh Krajský soud v Brně 25.10.2002 24.1.2003 6
B 2309/SL 19 výroční zpráva 2001 Krajský soud v Brně 28.6.2002 13.9.2002 38
B 2309/SL 18 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 28.6.2002 13.9.2002 2
B 2309/SL 17 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 18.7.2002 13.9.2002 8
B 2309/SL 16 ostatní - zápis představen. Krajský soud v Brně 5.8.2002 13.9.2002 3
B 2309/SL 15 ostatní - zápis dozor.rady Krajský soud v Brně 5.8.2002 13.9.2002 3
B 2309/SL 14 ostatní - zápis dozor.rady Krajský soud v Brně 14.5.2002 13.9.2002 3
B 2309/SL 13 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 26.8.2002 13.9.2002 4
B 2309/SL 12 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 18.7.2002 13.9.2002 25
B 2309/SL 11 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 7.8.2002 13.9.2002 2
B 2309/SL 10 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 21.12.2001 13.2.2002 1
B 2309/SL 9 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 29.6.2001 23.10.2001 29
B 2309/SL 8 ostatní - zápus z VH Krajský soud v Brně 29.6.2001 23.10.2001 7
B 2309/SL 7 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Brně 25.6.2001 31.7.2001 117
B 2309/SL 6 účetní závěrka 1999 Krajský soud v Brně 13.4.2000 9.3.2001 83
B 2309/SL 5 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 16.10.2000 12.1.2001 17
B 2309/SL 4 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 16.10.2000 12.1.2001 26
B 2309/SL 3 účetní závěrka 1999 Krajský soud v Brně 13.4.2000 26.10.2000 9
B 2309/SL 2 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 28.8.2000 26.10.2000 23
B 2309/SL 1 notářský zápis - VH, stanovy Krajský soud v Brně 9.4.1999 30.4.1999 28

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení PSJ, a.s.


Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 2 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu PSJ, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.