První novinová společnost a.s. Praha IČO: 45795533

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu První novinová společnost a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 45795533.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem První novinová společnost a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1992. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 35 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Reklamní činnost a marketing , Vydavatelské činnosti a další.

Základní údaje o První novinová společnost a.s. IČO: 45795533

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 21.7.1992
Spisová značka: B 1660
IČO: 45795533
Obchodní firma: První novinová společnost a.s.
Právní forma: Akciová společnost 21.7.1992
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 21.7.1992
Valná hromada společnosti První novinová společnost a.s. rozhodla dne 16.6.2004 o snížení základního kapitálu společnosti takto: 1. Důvod snížení základního kapitálu S n i ž u j e s e základní kapitál společnosti První novinové společnosti a.s. o celkovou částku 231,537.086,- Kč, z toho: a) o částku ve výši 227,299.900,14 Kč za účelem krytí ztráty společnosti, vykázané dle účetní závěrky ke dni 31.12.2003 b) o částku ve výši 4,237.185,86 Kč za účelem převodu částky do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty. 2. Způsob jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu a) částka ve výši 227,299.900,14 Kč bude použita na úhradu stávající ztráty společnosti. b) částka ve výši 4,237.185,86 Kč bude převedena do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty. 3. Rozsah snížení základního kapitálu Rozsah snížení základního kapitálu je z částky 705,905.750,- Kč o částku 231,537.086,- Kč na konečnou částku 474,368.664,- Kč. 4. Způsob snížení základního kapitálu Ke snížení základního kapitálu dochází snížením dosavadní jmenovité hodnoty každé akcie společnosti z částky 125,- Kč na částku 84,-Kč, tj. o 41,-Kč na akcii. Snížení jmenovité hodnoty společností vydaných zaknihovaných cenných papírů bude provedeno změno u zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů, tj. ve Středisku cenných papírů, na základě příkazu společnosti po provedení zápisu snížení základního kapitálu v obchodním rejstříku. Tento příkaz musí být doložen výpisem z obchodního rejstříku prokazujícím zápis snížení základního kapitálu. 1.9.2004 - 4.10.2004
Na První novinovou společnost a.s. přešlo v důsledku sloučení jmění zanikající společnosti Ústřední distribuce tisku, a.s. se sídlem Hvožďanská 5-7, PSČ 148 31, Praha 4, IČ: 25097164, zapsa- né v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v odd. B, vložka 4470. 16.12.2002
Valná hromada společnosti přijala dne 29.8.2000 usnesení o zvýšení základního jmění společnosti v tomto znění: a) důvody navrhovaného zvýšení základního jmění: revitalizace společnosti, b) způsob zvýšení základního jmění: upsáním nových akcií, a to nejméně 2 600 000 ks a nejvýše 6 072 330 ks c) rozsah zvýšení základního jmění: 325 000 000,- Kč s tím, že se připouští upisování nad tuto částku maximálně však do výše 759 041 250,- Kč; výše základního jmění po zvýšení (a po předchozím snížení - v obchodním rejstříku již zapsaném) tak bude činit nejméně 476 808 250,- Kč a nejvýše 910 849 500,- Kč. Připouští se pouze peněžité vklady. Pokud všechny oprávněné osoby využijí v plném rozsahu svého přednostního práva na upsání akcií v plném rozsahu, bude základní jmění zvýšeno o maximální částku, tj. o 759 041 250,- Kč. Pokud oprávněné osoby nevyužijí svého přednostního práva zcela či zčásti, rozhodne o konečné částce, o kterou se základní jmění zvyšuje, představenstvo; tato částka musí být v limitu shora uvedeném a nesmí být nižší než souhrn jmenovitých hodnot nových akcií upsaných s využitím přednostního práva (v 1. kole); pokud ji stanoví vyšší, budou zbývající akcie nabídnuty konkrétním zájemcům (2.kolo). d) druh nově vydávaných akcií: kmenové e) podoba nově vydávaných akcií: zaknihované f) forma nově vydávaných akcií: na majitele g) jmenovité hodnoty nových akcií: 125,- Kč/akcii h) emisní kurs (pro úpisy jak s využitím přednostního práva, tak bez využití přednostního práva): odpovídá jmenovité hodnotě tj. 125,- Kč; akcie jsou emitovány bez emisního ážia. i) místo upisování akcií (pro úpisy jak s využitím přednostního práva, tak bez využití přednostního práva: sídlo Společnosti, tj. Praha 4, Hvožďanská 5-7, místnost 326 provozní doba: 9:00 až 11:00 j) splatnost emisního kursu upsaných akcií: v plné výši do 10 dnů od úpisu, bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu Společnosti č.2029950105/2600 vedeného u CITIBANK; za den zaplacení se považuje den, kdy bude částka odepsána z účtu plátce, k) na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 125,- Kč ( po snížení zákl. jmění, tj. 500,- Kč před snížením) lze upsat 5 nových akcií l) rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je první den lhůty, kdy lze upsat akcie s využitím přednostního práva (v prvním kole); tento den (datum) bude uveden v informaci představenstva uveřejňované dle § 204a obch. zák. [způsobem a ve lhůtě dle písm. m)] m) lhůty pro upisování nových akcií Upisování akcií nemůže začít dříve než usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku (i) 1. kolo - akcie nabídnuty k úpisu s výkonem přednostního práva Lhůta pro upisování akcií činí v tomto kole dva týdny; počátek běhu lhůty pro upisování akcií je stanoven na 35. den od nabytí právní moci rozhodnutí rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady o tomto zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku; datum počátku uveřejní představenstvo dle § 204a obch. zák. nejméně 30 dnů před počátkem jejího běhu v Hospodářských novinách a v jednom dalším celostátně distribuovaném deníku. (ii) 2. kolo - akcie nabídnuty k úpisu konkrétním zájemcům Veškeré akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty těmto zájemcům a) Dispress s.r.o., U Stavoservisu 1, Praha 10, i.č. 49702955, b) Ringier-Springer (Nederland) B.V., sídlo Strawinskylaan 3107, NL-100 BL Amsterodam, c) MAFRA, a.s., Na Příkopě 31, Praha 1, i.č. 45313351, d) ECOMEDIA, s.r.o., sídlo Dobrovského 25, Praha 7, i.č. 62416910, a to v poměru podle velikosti jejich účasti na Společnosti (souhrnné jmenovité hodnoty jejich akcií na Společnosti) k rozhodnému dni podle písm. l). Lhůta pro upisování akcií činí v tomto kole jeden týden, počátek běhu lhůty pro upisování je stanoven na 1. den následující po skončení dvoutýdenní lhůty stanovené pro upisování akcií s využitím přednostního práva. 21.11.2001 - 11.6.2002
Valná hromada konaná dne 29,8,2000 rozhodla o snížení základního jmění : Důvod snížení základního jmění: Snížuje se základní jmění společnosti První novinová společnost, a.s. za účelem krytí ztráty společnosti ve výši 457.561.000,- Kč vykázané dle účetní závěrky ke dni 31.12.1999. Rozsah snížení základního jmění: Rozsah snížení základního jmění je z částky 607.233.000,- Kč o částku 455.424.750,- Kč na konečnou částku 151.808.250,- Kč. Způsob snížení základního jmění: Ke snížení základního jmění dochází snížením dosavadní jmenovité hodnoty akcií společnosti z částky 500,- Kč / 1 každá akcie na částku 125,- Kč / 1 každá akcie, tj. o 350,- Kč na akcii. Snížení základního jmění pro již zaknihované cenné papíry bude provedeno změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v evidenci Střediska cenných papírů na základě příkazu společnosti po provedení zápisu snížení základního jmění v obchodním rejstříku. Snížení jmenovité hodnoty případných zatímních listů se provede postupem podle § 213a odst. 2 obch. zák. 10.10.2000 - 5.3.2001
Rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního jmění společnosti upsáním nových akcií: 1. Základní jmění se zvyšuje dle § 203 násl. obchodního zákoníku upsáním nových akcií společnosti. Základní jmění se zvyšuje o částku 440.000.000,- s tím, že se připouští upisování nad částku 440.000.000,- Kč, maximálně však do výše 506.027.500,- Kč. Výše základního jmění po zvýšení tudíž bude činit nejméně 541 205 500,- Kč a nejvýše 607.233.000,- Kč. 2. Zvýšení základního jmění bude realizováno vydáním nejméně 880.000 kusů akcií a nejvýše 1.012.055 kusů akcií a emisní kurs se bude splácet peněžitým vkladem. Všechny upisované akcie mají stejnou jmenovitou hodnotu, která činí 500,- Kč. Všechny nově upisované akcie jsou kmenové, budou znít na majitele a mít zaknihovanou podobu. 15.1.1999 - 7.6.1999
3. 3.1. Lhůta pro vykonání přednostního práva na upisování akcií činí dva týdny. Datum počátku běhu lhůty pro upisování akcií uveřejní představenstvo dle § 204a obchodního zákoníku nejméně 30 před počátkem jejího běhu v Hospodářských novinách a v jednom dalším celostátně distribuovaném deníku. Lhůta pro upisování akcií nezačně běžet dříve, než bude usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění zapsáno do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií je stanoven na 35. den od nabytí právní moci rozhodnutí rejstříkového soudu o zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. 3.2. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 500,- Kč lze upsat 5 (pět) nových akcií. 3.3. Všechny akcie upisované s využitím přednostního práva mají stejnou jmenovitou hodnotu, která činí 500,-. Jsou emitovány jako kmenové, znějí na majitele a mají zaknihovanou podobu. 3.4. Dnem rozhodným pro uplatnění přednostního práva je první den lhůty stanovené pro upisování akcií. Tento den spolu s počátkem lhůty bude uveden v informaci představenstva o přednostním právu, kterou uveřejní představenstvo společnosti dle § 204a obchodního zákoníku bez zbytečného odkladu po zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Informace o přednostním právu bude uveřejněna v Hospodářských novinách a v jednom dalším celostátně distribuovaném deníku. 3.5. Akcie budou upisovány v sídle společnosti, tj. Praha 4, Hvožďanská 5-7, PSČ 140 00. 15.1.1999 - 7.6.1999
4. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty těmto zájemcům: Ringer-Springer (Nederland) B.V. 30,7% neupsaných akcií Dispress, s.r.o. 39,9% neupsaných akcií MaFra, a.s. 15,7% neupsaných akcií Ecomedia, s.r.o. 13,7% neupsaných akcií. 15.1.1999 - 7.6.1999
5. 5.1. Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva činí 7 dní a počíná běžet prvý den následující po skončení dvoutýdenní lhůty stanovené pro upisování akcií s využitím přednostního práva. 5.2. Tyto akcie budou upisovány za emisní kurs odpovídající jmenovité hodnotě akcie. Emisní kurs jedné akcie tudíž činí 500,- Kč. Akcie jsou emitovány bez emisního ážia. 5.3. Akcie budou upisovány v sídle společnosti,tj. Praha 4, Hvožďanská 5-7, PSČ 140 00. 15.1.1999 - 7.6.1999
6. Každý upisovatel je povinen splatit 100% jmenovité hodnoty upsaných akcií do 10 dnů od upsání na účet společnosti č. 182-10808-011/0100. 15.1.1999 - 7.6.1999
7. O konečné výši částky zvýšení rozhoduje představenstvo. 15.1.1999 - 7.6.1999
Pokud všechny oprávněné osoby využijí svého přednostního práva na upsání akcií v plném rozsahu, bude základní jmění zvýšeno o maximální částku, tj. o 506.027.500,- Kč. Pokud všechny oprávněné osoby svého přednostního práva na upsání akcií nevyužijí rozhodne o konečné částce zvýšení představenstvo. Konečná částka zvýšení stanovená představenstvem však nesmí být nižší, než je souhrn jmenovitých hodnot akcií upsaných během dvoutýdenní lhůty s využitím přednostního práva. Pokud představenstvo stanoví konečnou částku zvýšení základního jmění vyšší než je souhrn jmenovitých hodnot akcií upsaných s využitím přednostního práva, budou zvývající akcie nabýdnuty zájemcům uvedených v bodu 4 tohoto usnesení. 15.1.1999 - 7.6.1999
Valná hromada rozhodla o snížení základního jmění z 202411000 Kč na 101205500 Kč z důvodu krytí ztráty roku 1995 snížením jmenovité hodnoty všech akcií z 1000 Kč na 500 Kč. 7.11.1996 - 15.4.2005
Základní jmění společnosti bylo splaceno v plné výši. 28.6.1993 - 7.6.1999
Celkem 10.121 akcií na jméno může být prodáno zaměstnancům společnosti a jejím důchodcům, kteří u společnosti nebo jejich právních předchůdců pracovali nejméně 5 let, jako zaměstnanecké akcie. 21.7.1992 - 28.6.1993
Zaměstnanecké akcie se zaměstnancům a důchodcům společnosti prodávají za cenu uvedenou ve schváleném privatizačním projektu státního podniku 1.000,- Kčs. Při úmrtí nebo skončení pracovního poměru s výjimkou odchodu zaměstnanců do důchodu zanikají práva zaměstnanecké akcie a tato akcie musí být odevzdána společnosti. Společnost zaplatí za odevzdanou zaměstnaneckou akcii její kursovní hodnotu, popř. není-li kursovní cena znamenána, její jmenovitou hodnotu, ledaže by šlo o skončení pracovního poměru zaměstnance v důsledku porušení pracovní kázně. V takovém případě společnost zaplatí 21.7.1992 - 28.6.1993
za odevzdanou akcii pouze cenu, za kterou byla zaměstnanci společnosti prodána. Zaměstnanecké akcie jsou převoditelné jen mezi zaměstnanci společnosti a jejími důchodci, kteří u společnosti nebo jejích právních předchůdců pracovali nejméně 5 let. Převod akcií společnosti na jméno je přípustný jen s předchozím souhlasem představenstva. Tohoto souhlasu není zapotřebí, jde-li o převod akcií v rámci schváleného privatizačního projektu státního podniku Správa pošt a telekomunikací Praha, s.p. PNS Praha, nebo o převod zaměstnaneckých akcií, bude respektováno předkupní práva 21.7.1992 - 28.6.1993
akcionářů - vydavatelů, na základě výběrového řízení. 21.7.1992 - 28.6.1993
Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Správa pošt a telekomunikací Praha, s.p. odštěpný závod PNS Praha 21.7.1992 - 15.4.2005
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku na jiné osoby. 21.7.1992 - 15.4.2005
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 11.06.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 21.7.1992 - 15.4.2005

Aktuální kontaktní údaje První novinová společnost a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 45795533
Obchodní firma: První novinová společnost a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 20
Vznik první živnosti: 30.9.1992
Celkový počet živností: 9
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 45795533
Firma: První novinová společnost a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 20
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 21.7.1992

Kontakty na První novinová společnost a.s. IČO: 45795533

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Paceřická 2773/1 , Praha 193 00 1.6.2009
Sídlo: Hvožďanská 2237/5 , Praha 148 00 22.11.2007 - 1.6.2009
Sídlo: Hvožďanská 2237/5 , Praha 148 00 28.6.1993 - 22.11.2007
Sídlo: Jindřišská 909/14 , Praha 110 00 21.7.1992 - 28.6.1993

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Paceřická 2773/1, Praha 193 00

Obory činností První novinová společnost a.s. IČO: 45795533

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 4.10.2010
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor včetně poskytování základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor 22.11.2007
velkoobchod 22.11.2007 - 4.10.2010
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 22.11.2007 - 4.10.2010
maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů 22.11.2007 - 4.10.2010
maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny 22.11.2007 - 4.10.2010
vydavatelské a nakladatelské činnosti 22.11.2007 - 4.10.2010
reklamní činnost a marketing 22.11.2007 - 4.10.2010
zprostředkování obchodu a služeb 22.11.2007 - 4.10.2010
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 22.11.2007 - 4.10.2010
zprostředkovatelská činnost 4.11.1994 - 22.11.2007
činnost organizačních a ekonomických poradců 4.11.1994 - 22.11.2007
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej /vyjma zboží uvedeného v příl.zák.č. 455/91 Sb., o živnost. podnikání a zboží tímto zákonem vyloučeného/ 28.6.1993 - 22.11.2007
vydavatelství 28.6.1993 - 22.11.2007
propagační činnost 28.6.1993 - 22.11.2007
1. Výkon poštovního provozu a poštovní novinové služby pro potřeby národního hospodářství, obrany a bezpečnosti státu a pro potřeby obyvatelstva v okruhu těchto činností - doprava všech druhů poštovních zásilek, - peněžní služby pošty, včetně obstaravatelských činností, - rozšiřování tuzemského i zahraničního tisku a zasílání čs. periodického tisku do zahraničí, - prodej doplňkového zboží v jednotné síti pošty a PNS na území ČR v souladu se stanovenými normativy kvality. 21.7.1992 - 28.6.1993
2. Výkon realizační činnosti v oblasti poštovních cenin. 21.7.1992 - 28.6.1993
3. Přenos všech druhů signálů, zpráv a informací po jednotné telekomunikační síti (dále jen JTS), s výjimkou sítí rozhlasových a televizních vysílačů. 21.7.1992 - 28.6.1993
5. Výkon státní správy na úseku pošty, telekomunikací a na úseku neveřejných telekomunikačních zařízení a poškozování podzemních telekomunikačních vedení a zařízení. 21.7.1992 - 28.6.1993
6. Výkon státní inspekce telekomunikací, odborného technického dozoru spojů a činností specializovaného stavebního úřadu a státního stavebního dohledu. 21.7.1992 - 28.6.1993
7. Výstavba, provoz a rozvoj jednotné sítě pošty, PNS a JTS na území ČR, digitalizace JTS v souladu s koncepčními záměry a rozvojovými programy, včetně součinnosti na jejich tvorbě, projekční, inženýrské a výzkumně-vývojové činnosti. 21.7.1992 - 28.6.1993
8. Připojování neveřejných telekomunikačních zařízení na JTS a začleňování telekomunikačních zařízení do JTS na území ČR. 21.7.1992 - 28.6.1993
9. Vývoj, výroba, montáž, prodej technických a provozních prostředků pošty a PNS, vývoj, výroba, montáž, prodej telekomunikačních zařízení, pracovních a montážních pomůcek. 21.7.1992 - 28.6.1993
10. Činnost vyplývající z provozu, údržby, modernizace, rozvoje a výstavby zařízení a objektů v majetku podniku, včetně servisní činnosti pro tuzemské a zahraniční zařízení podmiňující nebo související s provozem sítě pošty, PNS a JTS. 21.7.1992 - 28.6.1993
11. Kalkulace sazeba za zásilky a spojové služby. 21.7.1992 - 28.6.1993
12. Tvorba a údržba informační databáze pro potřeby informačního systému odvětví spojů. 21.7.1992 - 28.6.1993
13. Tuzemská a zahraniční obchodní činnost s poštovními ceninami a filatelistickým zbožím, stanovení cen poštovních známek pro sběratelské účely, vydávaných a dovážených filatelistických publikací a potřeb. 21.7.1992 - 28.6.1993
14. Vydavatelství odborné literatury, provozních předpisů, pomůcek a tiskopisů, propagačních a informačních materiálů v oblastech své činnosti. 21.7.1992 - 28.6.1993
15. Tisk jiných cenin nebo tiskovin pro potřebu resortu i mimoresortních objednavatelů, včetně zahraničních vydavatelů cenin. 21.7.1992 - 28.6.1993
16. Zajištění návaznosti čs. poštovní sítě a JTS na mezinárodní (světovou) poštovní a telekomunikační síť. 21.7.1992 - 28.6.1993
17. Zabezpečení mezinárodních poštovních a telekomunikačních služeb při dodržení tarifů, směrování a způsobu provozu sjednaných zakladatelem se zahraničními zprávami spojů, resp. uznanými soukromými provozovatelstvími. 21.7.1992 - 28.6.1993
18. Centralizovaná organizace mezinárodní poštovní přepravy pro celé území ČR k zabezpečení ochrany a bezpečnosti státu aplikaci celního, devizového a tiskového zákona a jednotného provozního vztahu k zahraničním poštovním zprávám. 21.7.1992 - 28.6.1993
19. Jednotný systém operativního řízení poštovního provozu, PNS a telekomunikačního provozu podle zásad a norem zakladatele v souladu s potřebami jednotné sítě pošty, PNS a JTS včetně zabezpečení návaznosti na systémy operativního řízení telekomunikační sítě na území ČR. 21.7.1992 - 28.6.1993
20. Provoz zvláštní telekomunikační sítě na území ČR. 21.7.1992 - 28.6.1993
21. Centralizovaná organizace dálkové části JTS tak, aby byla zajištěna návaznost na primární síť VAKSS RVHP a zabezpečeny potřeby obrany a bezpečnosti státu, mezinárodní nekomutované tranzity a byla dosažena stanovená průchodnost a odolnost. 21.7.1992 - 28.6.1993
22. Výkon obstaravatelských činností a centrálního paušálu poštovního na základě dohod s partnerskými organizacemi, zajišťujících jednotné podmínky pro poskytování těchto služeb na celém území ČR. 21.7.1992 - 28.6.1993
23. Příprava funkce jednotné sítě pošty, PNS a JTS pro období BPS, vytváření Státní spojové služby a realizace akcí zvláštní části plánu. 21.7.1992 - 28.6.1993
24. Realizace a propagace emisní činnosti poštovních známek a jiných poštovních cenin podle zásad a emisních záměrů vydavatele, včetně provádění mezinárodní výměny poštovních cenin. 21.7.1992 - 28.6.1993
28. Jednota výrobních, distribučních a obchodních zájmů a potřeb poštovního provozu se státními zájmy. 21.7.1992 - 28.6.1993
29. Činnost poštovního muzea podle zásad a norem vydavatele státních poštovních cenin. 21.7.1992 - 28.6.1993
30. Nakládání s poštovními známkami a jinými poštovními ceninami propadlými ve prospěch státu na území ČR. 21.7.1992 - 28.6.1993
31. Spojová doprava prováděná vlastní automobilovou dopravou a provoz speciálních mechanizačních prostředků a opraven. 21.7.1992 - 28.6.1993
4. Přenos zpráv potřebných pro zajištění provozu JTS a poskytování telekomunikačních služeb pro potřeby řízení státu a národního hospodářství pro potřeby obrany a bezpečnosti čs. území a pro potřeby obyvatelstva na území ČR v souladu s dokumenty MTU, CCITT, OSS a stanovenými normativy kvality. 21.7.1992 - 28.6.1993
25. Výroba, distribuce, prodej, skartace a archivace poštovních cenin a tisků s tím souvisejících, včetně příležitostných poštovních razítek a výkon bezpečnostního dozoru v této oblasti podle zásad a norem vydavatele státních poštovních cenin. 21.7.1992 - 28.6.1993
26. Zabezpečení potřebného množství a druhů poštovních cenin pro účely poštovního provozu na území ČR i pro SPT Bratislava s.p. 21.7.1992 - 28.6.1993
27. Agenda poštovních razítek, zřizování příležitostných poštovních přepážek, včetně strojové propagace. 21.7.1992 - 28.6.1993

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Hraniční 2253 , České Budějovice 370 06
Identifikační číslo provozovny: 1011220598
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 8.11.2016
Provozovna č. 2
Provozovna: Podhoří 327/1 , Ústí nad Labem 400 10
Identifikační číslo provozovny: 1011220571
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 8.11.2016
Provozovna č. 3
Provozovna: Hřbitovní 1269/37 , Plzeň 312 00
Identifikační číslo provozovny: 1011220563
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 8.11.2016
Provozovna č. 4
Provozovna: K Vápence 975 , Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny: 1011220610
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 8.11.2016
Provozovna č. 5
Provozovna: Výškovická 2977/25 , Ostrava 700 30
Identifikační číslo provozovny: 1011220580
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 8.11.2016
Provozovna č. 6
Provozovna: Šlechtitelů 713/6 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1011220555
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 8.11.2016
Provozovna č. 7
Provozovna: Řípská 960/9 , Brno 627 00
Identifikační číslo provozovny: 1011545764
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 2.4.2017
Provozovna č. 8
Provozovna: Paceřická 2773/1 , Praha 193 00
Identifikační číslo provozovny: 1001329171
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 22.4.2009

Živnost č. 2 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 3 Vydavatelské činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.12.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově- obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.12.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.12.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.12.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.9.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.9.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod s elektrospotřebiči a elektronikou
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Ostatní maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Poradenství v oblasti řízení
Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru

Vedení firmy První novinová společnost a.s. IČO: 45795533

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Způsob jednání jménem společnosti: Jménem společnosti jedná představenstvo společnosti, a to vždy dva členové představenstva společně. Jménem společnosti se po- depisují vždy dva členové představenstva společně, a to tak, že k vypsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí své podpisy. 20.3.2002
Způsob jednání jménem společnosti: - jménem společnosti jedná představenstvo společnosti, a to buď předseda představenstva samostatně nebo místopředseda spolu s dalším členem představenstva. Jménem společnosti se podepisuje předseda představenstva společnosti nebo místopředseda spolu s dalším členem představenstva, a to tak, že k vypsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis. 25.10.1993 - 20.3.2002
Způsob jednání jménem společnosti: - společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 28.6.1993 - 25.10.1993
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 21.7.1992 - 28.6.1993
Jméno: Ing. Petr Chvátal 8.2.2019
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 1.2.2019
Ve funkci: od 1.2.2019
Adresa: K Bažantnici 256, Obříství 277 42
Jméno: Petr Novák 4.4.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.5.2018
Adresa: 73, Pětihosty 251 67
Jméno: Ing. Vít Rozsypal 10.4.2019
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.4.2019
Ve funkci: od 1.4.2019
Adresa: Na Sídlišti 350, Divišov 257 26
Jméno: PhDr. Petr Schönfeld 21.7.1992 - 28.6.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Počáteckých 1584 , Praha 4 Česká republika
Jméno: ing. Michal Klíma 21.7.1992 - 28.6.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Nad lesem 119/8, Praha 147 00
Jméno: Ing. Alex. Ferra 21.7.1992 - 28.6.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Lešanská 2927 , 141 00 Praha 4 Česká republika
Jméno: Jiří Matouš (Georges Matthieu) 21.7.1992 - 28.6.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Zámecké schody 189/8, Praha 118 00
Jméno: ing. Petr Tomšů 21.7.1992 - 28.6.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Lindavská 783/5, Praha 181 00
Jméno: ing. Josef Tichý 21.7.1992 - 28.6.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Pomořanská 472/2, Praha 181 00
Jméno: ing. Vít Frank 21.7.1992 - 28.6.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Heyrovského 597/16, Brno 635 00
Jméno: Ing. Robert Sladký 28.6.1993 - 10.11.1995
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Křejpského 1511/23, Praha 149 00
Jméno: Ing. Vratislav Kroužecký 28.6.1993 - 10.11.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Nad Zlíchovem 414/34, Praha 152 00
Jméno: Ing. Josef Bednář 28.6.1993 - 10.11.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: 123, Křtiny 679 05
Jméno: Mgr. Igor Fojtík 28.6.1993 - 10.11.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Tobrucká 714/27, Praha 160 00
Jméno: Ing. Martin Kocourek 28.6.1993 - 10.11.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Kopeckého 1328/43, Praha 169 00
Jméno: Ing. Zdeněk Mrkva 10.11.1995 - 27.3.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Mimoňská 631/19, Praha 190 00
Jméno: Dipl.ing. Hans Georg Schnucker 10.11.1995 - 15.8.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Mlýnská 317/10, Ostrava 702 00
Jméno: PhDr. Milan Soška 10.11.1995 - 15.8.1997
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Nad Královskou oborou 268/41, Praha 170 00
Jméno: Ing. Vratislav Kroužecký 10.11.1995 - 10.2.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Nad Zlíchovem 414/34, Praha 152 00
Jméno: JUDr. Karel Walter 10.11.1995 - 10.2.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Radimova 136/27, Praha 169 00
Jméno: Ing. Oldřich Spálavský 10.11.1995 - 10.2.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Mračnická 1053/4, Praha 102 00
Jméno: Ing. Zdeněk Mrkva 27.3.1996 - 15.1.1999
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Mimoňská 631/19, Praha 190 00
Jméno: Dipl.ing. Hans Georg Schnucker, Nar. 1.7.1956 15.8.1997 - 23.4.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Mlýnská 317/10, Ostrava 702 00
Jméno: Dr. Christian Müller 15.8.1997 - 23.4.1999
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Žerotínova 1133/32, Praha 130 00
Jméno: Ing. Andreas Kaulfuss 10.2.1998 - 23.4.1999
Funkce: člen
Adresa: Děvínská 2821/16, Praha 150 00
Jméno: Ing. Petr Tomšů 10.2.1998 - 23.4.1999
Funkce: člen
Adresa: Litvínovská 589/6, Praha 190 00
Jméno: Norbert Fischer 10.2.1998 - 23.4.1999
Funkce: člen
Adresa: Spolková republika Německo
Liemesweg 3,56337 Eitelborn
Jméno: Gerd Dieter Leilich, Nar. 24.8.1941 23.4.1999 - 5.10.1999
Funkce: člen
Adresa: Schoolmesterkamp 11 , 223 59 Hamburg Spolková republika Německo
Jméno: Jörn W. Röpr, Nar. 8.12.1956 23.4.1999 - 5.10.1999
Funkce: člen
Adresa: Nad Panskou zahradou 556, Horoměřice 252 62
Jméno: Gerd Dieter Leilich, Nar. 24.8.1941 5.10.1999 - 5.10.1999
Funkce: člen
Adresa: Žerotínova 1133/32, Praha 130 00
Jméno: Gerd Dieter Leilich, Nar. 24.8.1941 5.10.1999 - 20.11.2001
Funkce: člen
Ve funkci: do 15.6.2001
Adresa: Žerotínova 1133/32, Praha 130 00
Jméno: Ing. Zdeněk Mrkva 15.1.1999 - 20.3.2002
Funkce: Místopředseda představenstva
Ve funkci: do 6.12.2001
Adresa: Dobrovského 1278/25, Praha 170 00
Jméno: Dr.Ing. Josef Opletal 23.4.1999 - 20.3.2002
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: do 6.12.2001
Adresa: Janovského 1349/24, Praha 170 00
Jméno: Jörn W. Röper, Nar. 8.12.1956 5.10.1999 - 20.3.2002
Funkce: člen
Adresa: Nad Panskou zahradou 556, Horoměřice 252 62
Jméno: Ing. Tomáš Böhm 20.11.2001 - 20.3.2002
Funkce: člen
Ve funkci: od 15.6.2001 do 6.12.2001
Adresa: Podéšťova 777, Praha 156 00
Jméno: Ing. Radomil Juda 20.3.2002 - 30.9.2004
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 6.12.2001 do 16.6.2004
Ve funkci: od 6.12.2001
Adresa: Na Olmovci 1173, Orlová 735 14
Jméno: Ing. Pavel Borovka 20.3.2002 - 30.9.2004
Funkce: člen
Trvání členství: do 16.6.2004
Ve funkci: od 6.12.2001
Adresa: Rezlerova 307, Praha 109 00
Jméno: Dr. Jörn W. Röper 20.3.2002 - 30.9.2004
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 6.12.2001 do 16.6.2004
Ve funkci: od 6.12.2001
Adresa: Nad Panskou zahradou 556, Horoměřice 252 62
Jméno: Ing. Radomil Juda 30.9.2004 - 22.11.2007
Funkce: předseda
Trvání členství: od 16.6.2004 do 19.6.2007
Ve funkci: od 16.6.2004 do 19.6.2007
Adresa: Na Olmovci 1173, Orlová 735 14
Jméno: Ing. Pavel Borovka 30.9.2004 - 22.11.2007
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 16.6.2004 do 19.6.2007
Ve funkci: od 16.6.2004 do 19.6.2007
Adresa: Saturnova 1223/28, Praha 104 00
Jméno: Roman Breitenfelner 30.9.2004 - 22.11.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 16.6.2004 do 19.6.2007
Adresa: Pod kaštany 177/7, Praha 160 00
Jméno: Ing. Radomil Juda 22.11.2007 - 4.10.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 19.6.2007 do 22.6.2010
Ve funkci: od 19.6.2007 do 22.6.2010
Adresa: Na Olmovci 1173, Orlová 735 14
Jméno: Ing. Pavel Borovka 22.11.2007 - 4.10.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 19.6.2007 do 22.6.2010
Ve funkci: od 19.6.2007 do 22.6.2010
Adresa: Saturnova 1223/28, Praha 104 00
Jméno: Roman Breitenfelner 22.11.2007 - 24.9.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.6.2007 do 25.6.2013
Adresa: Tiché údolí 9, Roztoky 252 63
Jméno: Ing. Radomil Juda 4.10.2010 - 24.9.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 22.6.2010 do 25.6.2013
Ve funkci: od 22.6.2010 do 25.6.2013
Adresa: Na Olmovci 1173, Orlová 735 14
Jméno: Ing. Pavel Borovka 4.10.2010 - 24.9.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 22.6.2010 do 25.6.2013
Ve funkci: od 22.6.2010 do 25.6.2013
Adresa: Saturnova 1223/28, Praha 104 00
Jméno: Radomil Juda 24.9.2013 - 17.7.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 25.6.2013 do 29.5.2015
Ve funkci: od 25.6.2013 do 29.5.2015
Adresa: Na Olmovci 1173, Orlová 735 14
Jméno: Pavel Borovka 24.9.2013 - 17.7.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 25.6.2013 do 29.5.2015
Ve funkci: od 25.6.2013 do 29.5.2015
Adresa: Saturnova 1223/28, Praha 104 00
Jméno: Cornelis Antonius Van Der Kolk 17.7.2015 - 10.12.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.5.2015 do 19.11.2015
Adresa: Rijksstraatweg 89 , De Meern, Utrecht Nizozemské království
Jméno: František Čermák 17.7.2015 - 11.1.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 29.5.2015 do 31.10.2016
Ve funkci: od 1.6.2015 do 31.10.2016
Adresa: Slunečná 566, Šestajovice 250 92
Jméno: František Ureš 10.12.2015 - 11.3.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.11.2015
Adresa: Hlavní 243, Husinec 250 68
Jméno: Petr Novák 17.7.2015 - 8.2.2019
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 29.5.2015
Ve funkci: od 1.6.2015 do 1.2.2019
Adresa: 73, Pětihosty 251 67
Jméno: František Ureš 11.3.2017 - 8.2.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.11.2015 do 31.1.2019
Adresa: U jeslí 1851/47, Praha 193 00
Jméno: Petr Novák 8.2.2019 - 4.4.2019
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 29.5.2015 do 29.5.2018
Adresa: 73, Pětihosty 251 67
Jméno: Jindřich Kadeřávek 11.1.2017 - 10.4.2019
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 5.12.2016 do 31.3.2019
Ve funkci: od 5.12.2016 do 31.3.2019
Adresa: 17. listopadu 1337, Mladá Boleslav 293 01

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Štěpán Košík 20.3.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.3.2017
Adresa: Železničního pluku 1707, Pardubice 530 02
Jméno: David Bregar 24.8.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2017
Ve funkci: od 25.6.2017
Adresa: Soukalova 2039/1, Praha 143 00
Jméno: Vít Nantl 10.4.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.3.2019
Adresa: Červená Skála 319, Husinec 250 68
Jméno: doc.ing. Svatopluk Mareš CSc. 21.7.1992 - 28.6.1993
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Kafkova 341/12, Praha 160 00
Jméno: ing. Karel Antoš 21.7.1992 - 28.6.1993
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Na Zlatnici 85/28, Praha 147 00
Jméno: ing. Jan Horák 21.7.1992 - 28.6.1993
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Schulhoffova 857/8, Praha 149 00
Jméno: Jan Procházka 28.6.1993 - 10.11.1995
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Nevanova 1059/32, Praha 163 00
Jméno: Ing. Jiří Běhounek 28.6.1993 - 10.11.1995
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Na rozdílu 718/28, Praha 160 00
Jméno: Hana Středová 28.6.1993 - 10.11.1995
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Augustinova 2075/9, Praha 148 00
Jméno: Ing. Jaroslav Havlík 28.6.1993 - 15.8.1997
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Senegalská 636/4, Praha 160 00
Jméno: Ing. Pavel Hadinec 10.11.1995 - 10.2.1998
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: sídl. Hůrka 1030, Kralupy nad Vltavou 278 01
Jméno: Ing. Eva Čiháková 10.11.1995 - 10.2.1998
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: náměstí Osvoboditelů 1366/5, Praha 153 00
Jméno: Ing. Alex Ferra 10.11.1995 - 23.4.1999
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Lešanská 2927 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Jméno: JUDr. Jan Šusta 10.11.1995 - 23.4.1999
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Krakovská 1363/12, Praha 110 00
Jméno: Dr. Jaroslav Světlík 10.2.1998 - 23.4.1999
Funkce: předseda
Adresa: Fingerova 2183/5, Praha 158 00
Jméno: Ing. Karel Brychta 10.2.1998 - 23.4.1999
Funkce: člen
Adresa: Jordana Jovkova 3251/1, Praha 143 00
Jméno: Silvia Lepiarczyk 23.4.1999 - 5.10.1999
Funkce: členka
Adresa: Tangastr. 40 , 818 27 Mnichov Česká republika
Jméno: Milan Tichý 28.6.1993 - 13.9.2001
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Přistoupimská 392/20, Praha 108 00
Jméno: Danuše Baumruková 15.8.1997 - 13.9.2001
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: do 29.8.2000
Adresa: Kyjevská 1524/21, Plzeň 326 00
Jméno: Michal Klíma 23.4.1999 - 13.9.2001
Funkce: předseda dozorčí rady
Ve funkci: do 29.8.2000
Adresa: Klánova 322/29, Praha 147 00
Jméno: Silvia Lepiarczyk 5.10.1999 - 13.9.2001
Funkce: členka
Adresa: Tangastr. 40 , 81827 Mnichov Spolková republika Německo
Jméno: Silvia Lepiarczyk 13.9.2001 - 20.11.2001
Funkce: předsedkyně
Trvání členství: od 29.8.2000
Ve funkci: od 19.2.2001 do 15.6.2001
Adresa: Tangastr. 40 , 81827 Mnichov Spolková republika Německo
Jméno: Ing. Hans Georg Schnücker, Nar. 1.7.1956 23.4.1999 - 18.7.2002
Funkce: člen
Ve funkci: do 6.12.2001
Adresa: Mlýnská 317/10, Ostrava 702 00
Jméno: Norbert Fischer 23.4.1999 - 18.7.2002
Funkce: člen
Ve funkci: do 6.12.2001
Adresa: Liemesweg 3 , 563 37 Eitelborn Spolková republika Německo
Jméno: Michael Krüssel 13.9.2001 - 18.7.2002
Funkce: člen
Ve funkci: od 29.8.2000 do 6.12.2001
Adresa: Spolková republika Německo
Am Keuschenend 89,50170 Kerpen
Jméno: Clemens Bauer 18.7.2002 - 23.9.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 6.12.2001 do 24.6.2003
Adresa: Ovocný trh 580/2, Praha 110 00
Jméno: Ing. Zdeněk Mrkva 18.7.2002 - 23.9.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 6.12.2001 do 24.6.2003
Adresa: Dobrovského 1278/25, Praha 170 00
Jméno: Robert Ohrzal 18.7.2002 - 23.9.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 6.12.2001 do 24.6.2003
Adresa: Herodova 1894/6, Ostrava 702 00
Jméno: Roland Rager 18.7.2002 - 21.12.2004
Funkce: předseda
Trvání členství: od 6.12.2002
Ve funkci: od 16.1.2002 do 16.6.2004
Adresa: Spolková republika Německo
Am Schreinerfeld 6, 94127 Neuburg/Inn
Jméno: Sylvia Lepiarczyk 18.7.2002 - 21.12.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 6.12.2001
Adresa: Karlínské náměstí 238/6, Praha 186 00
Jméno: Dr. Karl Hans Arnold 23.9.2003 - 21.12.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 24.6.2003
Adresa: Spolková republika Německo
Leostrasse 107, 40547 Düsseldorf
Jméno: Leonhard Steger 18.7.2002 - 16.2.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 6.12.2001
Adresa: Spolková republika Německo
Benzstrasse 2, 41462 Neuss
Jméno: Roland Rager 21.12.2004 - 16.2.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 6.12.2002
Adresa: Spolková republika Německo
Am Schreinerfeld 6, 94127 Neuburg/Inn
Jméno: Petr Rasocha 23.9.2003 - 22.11.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 24.6.2003 do 19.6.2007
Adresa: Švermovská 182, Brandýsek 273 41
Jméno: Leonhard Steger 16.2.2005 - 22.11.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 16.6.2004 do 19.6.2007
Adresa: Spolková republika Německo
Benzstrasse 2, 41462, Neuss
Jméno: Sylvia Lepiarczyk 21.12.2004 - 6.8.2008
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 16.6.2004 do 17.6.2008
Ve funkci: od 16.6.2004 do 17.6.2008
Adresa: Karlínské náměstí 238/6, Praha 186 00
Jméno: Ing. Pavel Sýkora 22.11.2007 - 6.8.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.6.2007 do 17.6.2008
Adresa: Rožmitálská 1801, Praha 190 16
Jméno: Peter Mertus 6.8.2008 - 17.10.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.6.2008 do 17.6.2011
Adresa: Pernecká 17 , Bratislava Slovenská republika
Jméno: Jószef Steff 6.8.2008 - 17.10.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.6.2008 do 17.6.2011
Adresa: Maďarská republika
1123 Budapešť, Nagyenyed u.4
Jméno: Roland Rager 16.2.2005 - 15.12.2011
Funkce: člen
Trvání členství: od 16.6.2004 do 22.11.2011
Adresa: Spolková republika Německo
Am Schreinerfeld 6, 94127 Neuburg/Inn
Jméno: Dr. Eckart Bollmann 23.9.2003 - 26.4.2012
Funkce: člen
Trvání členství: od 24.6.2003 do 22.6.2010
Adresa: Spolková republika Německo
Hebbelstr. 6, 22085 Hamburg
Jméno: Florian Fels 17.10.2011 - 24.9.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2011 do 25.6.2013
Adresa: Švýcarská konfederace
Herrliberg, Schlattstrasse 18, PSČ: 8704
Jméno: Josef Havelka 17.10.2011 - 24.9.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2011 do 25.6.2013
Adresa: Libušina 1507, Černošice 252 28
Jméno: Dr. Karl Hans Arnold 21.12.2004 - 24.7.2014
Funkce: předseda
Trvání členství: od 24.6.2003 do 25.6.2006
Ve funkci: od 16.6.2004 do 25.6.2006
Adresa: Spolková republika Německo
Leostrasse 107, 40547 Düsseldorf
Jméno: Dipl. Kfm. (Univ.) Gunther Plank 15.12.2011 - 24.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.11.2011
Adresa: Spolková republika Německo
Röhrnbach, Aussernbrünst 8, D-94133
Jméno: Dr. Eckart Bollmann 26.4.2012 - 24.7.2014
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.6.2010 do 25.6.2013
Ve funkci: od 29.11.2011 do 25.6.2013
Adresa: Spolková republika Německo
Hebbelstr. 6, 22085 Hamburg
Jméno: Dr. Karl Hans Arnold 24.7.2014 - 24.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2006 do 25.9.2009
Adresa: Spolková republika Německo
Leostrasse 107, 40547 Düsseldorf
Jméno: Dr. Karl Hans Arnold 24.7.2014 - 24.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.6.2010 do 25.6.2013
Adresa: Spolková republika Německo
Leostrasse 107, 40547 Düsseldorf
Jméno: Dr. Karl Hans Arnold 24.7.2014 - 24.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2013 do 18.3.2014
Adresa: Spolková republika Německo
Leostrasse 107, 40547 Düsseldorf
Jméno: Leonhard Steger 22.11.2007 - 20.10.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.6.2007 do 24.6.2014
Adresa: Spolková republika Německo
41462 Neuss, Benzstrasse 2
Jméno: Agnieszka Dolezych 24.9.2013 - 20.10.2014
Funkce: člen dozorčí
Trvání členství: od 25.6.2013 do 24.6.2014
Adresa: Kasztanowa 13 , 5123 Chotomów Polská republika
Jméno: Mark Dekan 24.9.2013 - 20.10.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2013 do 24.6.2014
Adresa: Weingartenstrasse 62 , 8708 Männedorf Švýcarská konfederace
Jméno: Dipl. Kfm. (Univ.) Gunther Plank 24.7.2014 - 29.10.2014
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.11.2011 do 24.6.2014
Ve funkci: od 19.11.2013 do 24.6.2014
Adresa: Aussernbrünst 8 , Röhrnbach Spolková republika Německo
Jméno: Dr. Eckart Bollmann 24.7.2014 - 17.7.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2013 do 29.5.2015
Ve funkci: od 19.11.2013 do 29.5.2015
Adresa: Hebbelstr. 6 , 220 85 Hamburg Spolková republika Německo
Jméno: Ing. Lucie Kočí 20.10.2014 - 17.7.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.6.2014
Adresa: Lesní 314, Jevany 281 66
Jméno: David Bregar 20.10.2014 - 17.7.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.6.2014
Adresa: Soukalova 2039/1, Praha 143 00
Jméno: Gunther Plank 29.10.2014 - 17.7.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.6.2014 do 29.5.2015
Adresa: Aussernbrünst 8 , D-94133 Röhrnbach Spolková republika Německo
Jméno: Lucie Kočí 17.7.2015 - 10.12.2015
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 24.6.2014 do 19.11.2015
Ve funkci: od 29.5.2015 do 19.11.2015
Adresa: Lesní 314, Jevany 281 66
Jméno: Alfred Heintze 17.7.2015 - 10.12.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.5.2015 do 19.11.2015
Adresa: Krempenhege 18 , 223 97 Hamburg Spolková republika Německo
Jméno: Štěpán Košík 24.7.2014 - 20.3.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.3.2014 do 18.3.2017
Adresa: Železničního pluku 1707, Pardubice 530 02
Jméno: David Bregar 17.7.2015 - 24.8.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 24.6.2014 do 24.6.2017
Ve funkci: od 29.5.2015 do 24.6.2017
Adresa: Soukalova 2039/1, Praha 143 00
Jméno: Alena Černá 10.12.2015 - 24.8.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.11.2015 do 1.6.2017
Adresa: 209, Stříbrná Skalice 281 63
Jméno: Zdeněk Kubát 10.12.2015 - 8.1.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.11.2015 do 19.11.2018
Adresa: Na Hřebenkách 3304/20, Praha 150 00
Jméno: Karin Vedrová 24.8.2017 - 10.4.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.6.2017 do 7.3.2019
Adresa: 50, Vyskytná 393 01
Jméno: Zdeněk Kubát 8.1.2019 - 10.4.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.11.2018 do 7.3.2019
Adresa: Na Hřebenkách 3304/20, Praha 150 00

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Robert Sladký 10.11.1995 - 3.10.1996
Adresa: Křejpského 1511/23, Praha 149 00
Jméno: Ing. Dagmar Vašková 10.11.1995 - 10.2.1998
Adresa: Chlebovická 491, Praha 199 00
Jméno: Ing. Marian Porubský 10.11.1995 - 10.2.1998
Adresa: Petýrkova 1997/38, Praha 148 00
Jméno: Ludmila Capouchová 3.10.1996 - 10.2.1998
Adresa: Baarova 53 , 140 00 Praha 4-Michle Česká republika
Jméno: Ing. Petr Tomšů 10.2.1998 - 23.4.1999
Adresa: Litvínovská 589/6, Praha 190 00
Jméno: Ing. Andreas Kaulfuss 10.2.1998 - 5.10.1999
Adresa: Děvínská 2821/16, Praha 150 00
Jméno: Ing. Tomáš Rieb 23.3.1998 - 4.4.2000
Adresa: Semonická 2173/4, Praha 193 00
Jméno: ing. Michael Ondraschek 23.4.1999 - 13.9.2001
Adresa: Šakvická 96/6, Praha 155 21
Jméno: Ing. Pavel Borovka 4.4.2000 - 18.7.2002
Adresa: Rezlerova 307, Praha 109 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Petr Novák
Člen statutárního orgánu: Ing. Vít Rozsypal

Vlastníci firmy První novinová společnost a.s. IČO: 45795533

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 474 369 000 Kč 100% 4.10.2004
zakladni 705 906 000 Kč 100% 2.10.2002 - 4.10.2004
zakladni 151 808 000 Kč 100% 5.3.2001 - 2.10.2002
zakladni 607 233 000 Kč 100% 7.6.1999 - 5.3.2001
zakladni 101 206 000 Kč 100% 19.8.1997 - 7.6.1999
zakladni 202 411 000 Kč - 21.7.1992 - 19.8.1997

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na majitele 84 Kč 5 647 246 4.10.2004
Kmenové akcie na majitele 125 Kč 5 647 246 2.10.2002 - 4.10.2004
Akcie na majitele 125 Kč 1 214 466 5.3.2001 - 2.10.2002
Akcie na majitele 500 Kč 1 214 466 7.6.1999 - 5.3.2001
Akcie na majitele 500 Kč 202 411 19.8.1997 - 7.6.1999
Akcie na majitele 1 000 Kč 202 411 28.1.1994 - 19.8.1997
Akcie na majitele 1 000 Kč 192 290 28.6.1993 - 28.1.1994
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 10 121 28.6.1993 - 28.1.1994
Akcie na jméno 1 000 Kč 10 121 21.7.1992 - 28.6.1993
Akcie na majitele 1 000 Kč 192 290 21.7.1992 - 28.6.1993

Sbírka Listin První novinová společnost a.s. IČO: 45795533

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 1660/SL 68 ostatní zápis z řádné VH Městský soud v Praze 19.11.2015 4.12.2015 15.12.2015 17
B 1660/SL 66 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 1.6.2015 9.7.2015 23.7.2015 2
B 1660/SL 65 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 23.6.2015 24.6.2015 77
B 1660/SL 64 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 14.8.2014 14.10.2014 79
B 1660/SL 56 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 16.7.2012 19.7.2012 80
B 1660/SL 55 podpisové vzory Městský soud v Praze 3.10.2011 19.10.2011 2
B 1660/SL 54 podpisové vzory Městský soud v Praze 10.8.2011 19.10.2011 7
B 1660/SL 52 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 14.7.2011 22.7.2011 80
B 1660/SL 49 podpisové vzory Městský soud v Praze 30.6.2010 4.10.2010 4.10.2010 2
B 1660/SL 48 podpisové vzory Městský soud v Praze 30.6.2010 4.10.2010 4.10.2010 2
B 1660/SL 47 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r. 2009 - NJ Městský soud v Praze 31.12.2009 29.6.2010 30.6.2010 81
B 1660/SL 46 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r. 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 29.6.2010 30.6.2010 80
B 1660/SL 45 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - r.2008 v cizím jazyce Městský soud v Praze 31.12.2008 7.7.2009 22.7.2009 73
B 1660/SL 44 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 7.7.2009 20.7.2009 73
B 1660/SL 42 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 8.7.2008 11.7.2008 80
B 1660/SL 41 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.6.2007 22.11.2007 29
B 1660/SL 39 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 13.7.2007 16.7.2007 64
B 1660/SL 38 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.6.2006 3.8.2006 3.8.2006 0
B 1660/SL 36 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit Městský soud v Praze 31.12.2005 23.6.2006 23.6.2006 0
B 1660/SL 35 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora za rok 2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 11.7.2005 18.7.2005 0
B 1660/SL 34 stanovy společnosti Městský soud v Praze 4.10.2004 21.2.2005 0
B 1660/SL 30 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit Městský soud v Praze 31.12.2003 14.7.2004 10.8.2004 88
B 1660/SL 28 stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.6.2003 2.9.2003 3.9.2003 0
B 1660/SL 27 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r. 2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 24.7.2003 26.8.2003 0
B 1660/SL 25 účetní závěrka, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2001 7.1.2003 0
B 1660/SL 24 ostatní, zpráva auditora zahaj. rozvaha 1.1.02 Městský soud v Praze 1.1.2002 7.1.2003 0
B 1660/SL 23 účetní závěrka, zpráva auditora r.2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 7.1.2003 0
B 1660/SL 19 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.6.2002 25.7.2002 26.7.2002 0
B 1660/SL 17 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 25.7.2002 26.7.2002 0
B 1660/SL 13 stanovy společnosti Městský soud v Praze 6.12.2001 28.5.2002 0
B 1660/SL 8 stanovy společnosti Městský soud v Praze 15.6.2001 27.2.2002 27.2.2002 0
B 1660/SL 6 účetní závěrka, výroční zpráva -rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 28.11.2001 31.1.2002 0
B 1660/SL 4 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora -r.99 Městský soud v Praze 31.12.1999 26.9.2000 16.10.2000 0
B 1660/SL 3 účetní závěrka, zpráva auditora r,1998 Městský soud v Praze 31.12.1998 24.8.1999 25.8.1999 0
B 1660/SL 2 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.1997 Městský soud v Praze 31.12.1997 16.10.1998 28.7.1999 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení První novinová společnost a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu První novinová společnost a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.