Pražská teplárenská a.s. Praha IČO: 45273600

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Pražská teplárenská a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 45273600.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Pražská teplárenská a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1992. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 41 osob. Společnost podniká v oboru Provádění staveb, jejich změn a odstraňování , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Projektová činnost ve výstavbě a další.

Základní údaje o Pražská teplárenská a.s. IČO: 45273600

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 1.5.1992
Spisová značka: B 1509
IČO: 45273600
Obchodní firma: Pražská teplárenská a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.5.1992
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 1.5.1992
Valná hromada přijala dne 6.9.2018 toto usnesení: 1. bere na vědomí, že na této valné hromadě Společnosti bylo výpisem z evidence zaknihovaných cenných papírů, vedeném Centrálním depozitářem cenných papírů, vyhotoveným k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě Společnosti osvědčeno, že společnost EP En ergy, a.s., se sídlem Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, Česká republika (dále jen Hlavní akcionář), je vlastníkem celkem 4.057.070 (čtyři miliony padesát sedm tisíc sedmdesát) kusů kmenových zaknihovaných akcií na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), vydaných společností Pražská teplárenská a.s., IČO: 452 73 600, se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spis. zn. B 1509, a že tedy Hlavní akcioná ř vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje cca 97,99785 % (devadesát sedm procent a devadesát devět tisíc sedm set osmdesát pět statisícin procenta) základního kapitálu Společnosti a s nimiž je spojen cca 97,99785 % (devad esát sedm procent a devadesát devět tisíc sedm set osmdesát pět statisícin procenta) podíl na hlasovacích právech Společnosti. Tím bylo osvědčeno, že Hlavní akcionář splňuje i ke dni konání této mimořádné valné hromady požadavky § 375 zákona č. 90/2012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a je tedy hlavním akcionářem ve smyslu tohoto ustanovení. 2.rozhoduje ve smyslu § 375 a § 382 zákona o obchodních korporacích o přechodu vlastnického práva ke všem akciím, vydaných Společností, vlastněných akcionáři Společnosti, odlišnými od Hlavního akcionáře (dále jen Minoritní akcionáři), na Hlavního akcionář e. Vlastnické právo k akciím Společnosti, vlastněným Minoritními akcionáři, přechází podle § 385 odst. 1 zákona o obchodních korporacích uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (den přechodu vlas tnického práva dále jen Den přechodu) na Hlavního akcionáře. Na Hlavního akcionáře tak ke Dni přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od Hlavního akcionáře. Hlavní akcionář posk ytne Minoritním akcionářům nebo, budou-li akcie Společnosti zastaveny, zástavnímu věřiteli (společně dále jen Oprávněné osoby) za akcie Společnosti peněžní protiplnění ve výši 2.448,- Kč (dva tisíce čtyři sta čtyřicet osm korun českých) za každou jednu ak cii Společnosti, tedy za kmenovou zaknihovanou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). Přiměřenost navržené výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 753-2018 ze dne 16. července 2018 zpracovaným společností Del oitte Advisory s.r.o., se sídlem Praha 8, Karolinská 654/2, PSČ 18600, v němž znalecká společnost dospěla k závěru, že částka 2.448,- Kč (dva tisíce čtyři sta čtyřicet osm korun českých) je přiměřeným protiplněním v penězích a spravedlivou hodnotou jedné akcie Společnosti ke dni 30. dubna 2018 vzhledem k dividendě ve výši 170,- Kč (jedno sto sedmdesát) na jednu akcii Společnosti, vyplacené na základě rozhodnutí valné hromady Společnosti, konané dne 29. června 2018. 3.Hlavní akcionář poskytne Oprávněným osobám uvedené peněžní protiplnění nejpozději do 30 (třiceti) dnů od zápisu vlastnického práva Hlavního akcionáře v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů. Výplatou protiplnění Hlavní akcionář pověřil společn ost Komerční banka, a.s., se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 453 17 054, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1360. Uvedené protiplnění bude za podmínek uvedených v § 388 zákona o obchodních korporacích úročeno úrokovou sazbou stanovenou ve výši obvyklých úroků. 12.9.2018
Část jmění společnosti Pražská teplárenská a.s., jako společnosti rozdělované, určená projektem rozdělení vyhotoveným dne 19. května 2016, přešla v důsledku rozdělení odštěpením na nově vznikající nástupnickou společnost PT Real Estate, a.s., IČ: 051 97 1 55, se sídlem Partyzánská 1/7, Holešovice, 170 00 Praha 7. Rozhodným dnem rozdělení byl 1. leden 2016. 1.7.2016
Změna stanov ze dne 12. 6. 2015. 28.8.2015
Část jmění společnosti Pražská teplárenská a.s., jako společnosti rozdělované, určená projektem rozdělení vyhotoveným dne 19. února 2015, přešla v důsledku rozdělení odštěpením na následující nástupnické společnosti: PT měření, a.s., identifikační číslo: 040 02 385, se sídlem Střelničná 2221/50, Libeň, 182 00 Praha 8, Pražská teplárenská LPZ, a.s., identifikační číslo: 036 69 564, se sídlem Partyzánská 1/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, RPC, a.s., identifikační číslo: 036 69 475, se sídlem Partyzánská 1/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, Nový Veleslavín, a.s., identifikační číslo: 036 55 636, se sídlem Partyzánská 1/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, Pod Juliskou, a.s., identifikační číslo: 036 68 231, se sídlem Partyzánská 1/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, Nová Inv alidovna, a.s., identifikační číslo: 036 58 767, se sídlem Partyzánská 1/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, Michelský trojúhelník, a.s., identifikační číslo: 036 34 051, se sídlem Partyzánská 1/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, Nové Modřany, a.s., identifikační číslo: 036 58 082, se sídlem Partyzánská 1/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, PT Properties I, a.s., identifikační číslo: 036 53 901, se sídlem Partyzánská 1/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, PT Properties II, a.s., identifikační číslo: 036 23 475, se sídlem Par tyzánská 1/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, PT Properties III, a.s., identifikační číslo: 036 34 329, se sídlem Partyzánská 1/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, a PT Properties IV, a.s., identifikační číslo: 036 40 787, se sídlem Partyzánská 1/7, Holešovice, 17 0 00 Praha 7. Rozhodným dnem rozdělení byl 1. leden 2015. 1.5.2015
Změna stanov ze dne 13. 6. 2014 1.7.2014
Valná hromada dne 13. 6. 2014 rozhodla, že společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jako celku. 1.7.2014
Změna stanov ze dne 25. 9. 2013. 9.10.2013
1. Důvod snížení základního kapitálu 1.1. Akcionář NPTH, a.s. požádal v souladu se zákonem o svolání mimořádné valné hromady společnosti, na jejímž pořadu jednání je, mimo jiné, snížení základního kapitálu společnosti o jmenovitou hodnotu vlastních akcií společnosti. Vlastní akcie v počtu 7. 919 ks, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, což reprezentuje 0,19% podílu na základním kapitálu, společnost nabyla v době od 3. 9. 2003 do 20. 4. 2004. Společnost v souladu se zákonem nemůže vykonávat hlasovací práva s nimi spojená. Proto akcionář NPTH, a.s. navrhuje optimalizovat kapitálovou strukturu společnosti zrušením vlastních akcií společnosti. Snížením základního kapitálu a zrušením vlastních akcií totiž nedojde ke změně vzájemných poměrů podílů jednotlivých akcionářů ve společnosti a sníž ení základního kapitálu tedy nebude mít bezprostřední dopad na práva akcionářů. 16.9.2013 - 17.3.2014
2. Způsob a rozsah snížení základního kapitálu 2.1. Základní kapitál společnosti bude snížen zrušením vlastních akcií společnosti. 2.2. Základní kapitál společnosti bude snížen o celkovou částku 7.919.000,- Kč (slovy: sedm milionů devět set devatenáct tisíc korun českých), tj. ze 4.147.877.000,- Kč (slovy: čtyři miliardy jedno sto čtyřicet sedm milionů osm set sedmdesát sedm tisíc ko run českých) na 4.139.958.000,- Kč (slovy: čtyři miliardy jedno sto třicet devět milionů devět set padesát osm tisíc korun českých). 2.3. Při snížení základního kapitálu společnosti bude zrušeno 7.919 ks (slovy: sedm tisíc devět set devatenáct kusů) vlastních akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), (takové vlastní akcie společnosti souhrnně dále jen „zrušované akcie“) jejich zničením. Souhrnná jmenovitá hodnota zrušovaných akcií odpovídá částce snížení základního kapitálu, tj. částce 7.919.000,- Kč (slovy: sedm milionů devět set devatenáct tisíc korun českých). 16.9.2013 - 17.3.2014
3. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu 3.1. Vzhledem k tomu, že zrušované akcie jsou vlastními akciemi společnosti, příslušná částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tj. 7.919.000,- Kč (slovy: sedm milionů devět set devatenáct tisíc korun českých), nebude vyplacena akci onářům společnosti ani převedena na jiný účet vlastního kapitálu, ale bude o ni snížen stav účtu základního kapitálu. 3.2. Celková pořizovací cena, za kterou společnost nabyla zrušované akcie, činí 9.543.684,- Kč (slovy: devět milionů pět set čtyřicet tři tisíc šest set osmdesát čtyři korun českých). O rozdíl mezi pořizovací cenou a jmenovitou hodnotou zrušovaných akcií, tedy o částku 1.624.684,- Kč (slovy: jeden milion šest set dvacet čtyři tisíc šest set osmdesát čtyři korun českých) - budou sníženy ostatní kapitálové fondy. Pro vyloučení pochybnosti se uvádí, že tato částka nemůže být vyplacena akcionářům společnosti. 16.9.2013 - 17.3.2014
Mimořádná valná hromada společnosti schválila dne 2. 9. 2013 následující rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti: 16.9.2013 - 1.7.2014
Akcie jsou v zaknihované podobě. 12.8.1997 - 7.5.1998
Dodatek č.5 ke stanovám ze dne 28.6.1995. 2.10.1995
Změna stanov ze dne 20.1.1995. 23.2.1995
Doplnění stanov dne 24.6.1994. 15.7.1994
Doplnění stanov dne 20.5.1993. 1.7.1993
Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku České energetické závody , s.p. 1.5.1992
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelm společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. 1.5.1992
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 27.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 1.5.1992

Aktuální kontaktní údaje Pražská teplárenská a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 45273600
Obchodní firma: Pražská teplárenská a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 7
Vznik první živnosti: 30.9.1992
Celkový počet živností: 44
Aktivních živností: 9

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 45273600
Firma: Pražská teplárenská a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 7
Počet zaměstnanců: 500 - 999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.5.1992

Kontakty na Pražská teplárenská a.s. IČO: 45273600

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Partyzánská 1/7 , Praha 170 00 23.7.2005
Sídlo: Partyzánská 1/7 , Praha 170 00 20.10.1994 - 23.7.2005
Sídlo: Partyzánská 1/7 , Praha 170 00 1.5.1992 - 20.10.1994

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Partyzánská 1/7, Praha 170 00

Obory činností Pražská teplárenská a.s. IČO: 45273600

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba tepelné energie 4.3.2017
rozvod tepelné energie 4.3.2017
provozování drážní dopravy (dráhy) na železničních drahách-vlečkách 26.2.2009
poskytování telekomunikačních služeb a sdělovací techniky 26.2.2009
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 26.2.2009
projektová činnost ve výstavbě 26.2.2009
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 26.2.2009
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 26.2.2009
technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 26.2.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 26.2.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 26.2.2009
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 26.2.2009
ověřování měřidel a činnost dle autorizační listiny ze dne 19. prosince 1995 č.j. 1734/95/20 vydané Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 26.2.2009 - 4.3.2017
měření znečišťujících a pachových látek, zpracování rozptylových studií 26.2.2009 - 4.3.2017
montáž, opravy a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení 8.3.2007 - 26.2.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 28.7.2006
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 28.7.2006 - 26.2.2009
ubytovací služby 28.7.2006 - 26.2.2009
měření znečišťujících a pachových látek, zpracování rozptylových studií 28.7.2006 - 26.2.2009
zpracování dat, služby databank, správa sítí 28.7.2006 - 26.2.2009
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 28.7.2006 - 26.2.2009
podnikání v elektronických komunikacích 28.7.2006 - 26.2.2009
ekonomické a organizační poradenství 25.5.2006 - 26.2.2009
výroba elektřiny 10.12.2004
obchod s elektřinou 10.12.2004 - 14.3.2019
provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu 28.5.2004 - 26.2.2009
výroba elektřiny, distribuce elektřiny, obchod s elektřinou 2.2.2003 - 4.11.2004
poskytování telekomunikačních služeb 2.2.2003 - 28.7.2006
činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky 2.2.2003 - 26.2.2009
výroba tepelné energie, rozvod tepelné energie 2.2.2003 - 4.3.2017
pronájem a půjčování věcí movitých - pronájem s následnou koupí najaté věci 18.12.2001 - 26.2.2009
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 18.12.2001 - 26.2.2009
vedení účetnictví 20.12.2000 - 28.7.2006
poradenská činnost v oblasti bezpečnosti práce 20.12.2000 - 26.2.2009
technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 20.12.2000 - 26.2.2009
poradenská činnost v oblasti výpočetní techniky 20.12.2000 - 26.2.2009
poradenská činnost v personalistice 20.12.2000 - 26.2.2009
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 20.12.2000 - 26.2.2009
hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení) 12.8.1997 - 20.12.2000
výroba a rozvod tepla 12.8.1997 - 2.2.2003
výroba a rozvod elektřiny 12.8.1997 - 2.2.2003
měření emisí a imisí, kromě měření emisí motorových vozidel 12.8.1997 - 28.7.2006
provozování drážní dopravy (dráhy) na železničních drahách-vlečkách 12.8.1997 - 26.2.2009
projektová činnost ve výstavbě 12.8.1997 - 26.2.2009
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 12.8.1997 - 26.2.2009
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 12.8.1997 - 26.2.2009
podnikání s odpady, které nejsou nebezpečnými odpady 12.8.1997 - 26.2.2009
ověřování měřidel v rozsahu dle autorizační listiny ze dne 19. prosince 1995 č.j. 1734/95/20 vydané Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 12.8.1997 - 26.2.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej-vyjma zboží uvedeného v příl. zákona č. 455/1991 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného 12.8.1997 - 26.2.2009
tepelně technická měření energetických výroben (kromě činností uvedených v příloze 1 - 3 živnostenského zákona) 12.8.1997 - 26.2.2009
analýza a vyhodnocení kvality napájecích vod energetických výroben (kromě činností uvedených v příloze 1 - 3 živnosten- ského zákona) 12.8.1997 - 26.2.2009
provádění autorizovaného měření emisí dle rozsahu oprávnění 23.2.1995 - 12.8.1997
montáž a opravy meřící a regulační techniky 20.10.1994 - 12.8.1997
analýza a vyhodnocení kvality napájecích vod energetických výroben (kromě činností uvedených v příloze 1 - 3 živ.zák.) 20.10.1994 - 12.8.1997
analýza a vyhodnocování kvality napájecích vod energetických výroben 15.7.1994 - 20.10.1994
úřední měření (měření emisí škodlivin ve spalinách) 15.7.1994 - 23.2.1995
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 15.7.1994 - 12.8.1997
tepelně technická měření energetických výroben 15.7.1994 - 12.8.1997
realitní kancelář 15.7.1994 - 26.2.2009
zprostředkovatelská činnost v oblasti služeb 15.7.1994 - 26.2.2009
výroba, přenos a odbyt elektřiny a tepla 1.7.1993 - 12.8.1997
údržba, opravy, montáž elektrických zařízení 1.7.1993 - 12.8.1997
ověřování měřidel a činnost dle autorizační listiny vydané dne 12.5.1992 Federálním úřadem pro normalizaci a měření obor meteorologie Praha 1.7.1993 - 12.8.1997
ubytovací služby v kategorii hotel, hotel garni, motel, botel od tř.**, penzion, kemp, chatová osada od tř.*** 1.7.1993 - 28.7.2006
montáž a opavy měřící a regulační techniky 27.5.1993 - 20.10.1994
montáž, opravy a revize vyhrazených plynových zařízení 27.5.1993 - 2.6.1997
plynoinstalatérství 27.5.1993 - 2.6.1997
revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob 27.5.1993 - 4.7.1997
montáž, oprava a údržba vyhrazených elektrických zaařízení, 27.5.1993 - 12.8.1997
výroba, montáž, opravy, rekonstrukce a periodické zkoušky vyhrazených ttlakových zařízení 27.5.1993 - 12.8.1997
zámečnictví 27.5.1993 - 12.8.1997
revize elektrických zařízení 27.5.1993 - 12.8.1997
projektová činnost v investiční výstavbě - v oboru pozemních a inženýrských staveb 27.5.1993 - 12.8.1997
provádění inženýrských staveb 27.5.1993 - 12.8.1997
provádění průmyslových staveb 27.5.1993 - 12.8.1997
hostinská činnost - kromě ubytovacích zařízení 27.5.1993 - 12.8.1997
podnikání v oblasti nakládání s odpady 27.5.1993 - 12.8.1997
revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení 27.5.1993 - 12.8.1997
organizace vzdělávání v teplárenství, energetice a ekologii 27.5.1993 - 28.7.2006
opravy a montáž měřidel 27.5.1993 - 4.3.2017
výroba, přenos a odbyt elektřiny a tepla 1.5.1992 - 27.5.1993
údržba, opravy, rekonstrukce a modernizace energetických zařízení 1.5.1992 - 27.5.1993
vývoz výrobků, stavebně-montážních, strojně-montážních, projektových činností 1.5.1992 - 27.5.1993
stavebně-montážní a strojně-montážní činnost 1.5.1992 - 27.5.1993
výroba náhradních dílů, strojírenských a elektrotechnických výrobků 1.5.1992 - 27.5.1993
skladování a likvidace radioaktivních odpadů 1.5.1992 - 27.5.1993
investiční výstavba energetických a jiných zařízení a jejich likvidace po vyřazení z provozu 1.5.1992 - 27.5.1993
projektová činnost v rozsahu oprávnění 1.5.1992 - 27.5.1993
vývoz, dovoz a tranzit elektřiny a řízení elektrizační soustavy ČSFR v rámci sdružené činnosti se státním podnikem Slovenský podnik, Bratislava 1.5.1992 - 27.5.1993
výroba, výkony a odbyt jiných výrobků a prací, které souvisejí s předmětem činnosti 1.5.1992 - 27.5.1993
zřizování a provoz středních odborných učilišť a středisek praktického výcviku 1.5.1992 - 27.5.1993
provoz vzdělávacích a sociálních zařízení 1.5.1992 - 27.5.1993

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Partyzánská 1/7 , Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny: 1008139718
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.12.1992

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Za tratí 197 , Praha 196 00
Identifikační číslo provozovny: 1010956914
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování: 1.5.2016
Provozovna č. 2
Provozovna: Teplárenská 611/1 , Praha 108 00
Identifikační číslo provozovny: 1010956884
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování: 1.5.2016
Provozovna č. 3
Provozovna: Střelničná 2269/48 , Praha 182 00
Identifikační číslo provozovny: 1010956922
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování: 1.5.2016
Provozovna č. 4
Provozovna: Zálesí 1927/13 , Praha 142 00
Identifikační číslo provozovny: 1010956906
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování: 1.5.2016
Provozovna č. 5
Provozovna: Chodovská 729/5 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1010956892
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování: 1.5.2016
Provozovna č. 6
Provozovna: Partyzánská 1/7 , Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny: 1008139718
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 10.12.1992

Živnost č. 3 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Partyzánská 1/7 , Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny: 1008139718
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.12.1992

Živnost č. 4 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 24.2.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: Střelničná 2269/48 , Praha 182 00
Identifikační číslo provozovny: 1010956922
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.5.2016
Provozovna č. 2
Provozovna: Zálesí 1927/13 , Praha 142 00
Identifikační číslo provozovny: 1010956906
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.5.2016
Provozovna č. 3
Provozovna: Chodovská 729/5 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1010956892
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.5.2016
Provozovna č. 4
Provozovna: Za tratí 197 , Praha 196 00
Identifikační číslo provozovny: 1010956914
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.5.2016
Provozovna č. 5
Provozovna: Teplárenská 611/1 , Praha 108 00
Identifikační číslo provozovny: 1010956884
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.5.2016
Provozovna č. 6
Provozovna: Partyzánská 1/7 , Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny: 1008139718
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.2.1993

Živnost č. 5 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 20.10.1999

Živnost č. 6 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 20.10.1999

Živnost č. 7 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 20.7.2000

Živnost č. 8 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 20.7.2000
Provozovna č. 1
Provozovna: Partyzánská 1/7 , Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny: 1008139718
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.12.2005

Živnost č. 9 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 11.3.2002

Živnost č. 10 Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce a periodické zkoušky vyhrazených tlakových zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 9.10.1996

Živnost č. 11 Montáž, opravy a revize vyhrazených plynových zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 3.6.1996

Živnost č. 12 Opravy a montáž měřidel

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 6.6.1997

Živnost č. 14 Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 6.6.1997

Živnost č. 15 Organizace vzdělávání v teplárenství, energetice a ekologii

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 1.2.2007

Živnost č. 16 Opravy motorových vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 24.2.1993

Živnost č. 17 opravy a montáž měřidel (bubnové vodoměry a vodoměry na teplou vodu, kalorimetrická počítadla elektr. a clonové měřiče tepla)

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 10.1.2006

Živnost č. 18 Plynoinstalatérství

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 3.6.1996

Živnost č. 19 Provádění průmyslových staveb

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 27.8.1996

Živnost č. 20 Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 7.5.1997

Živnost č. 21 Zámečnictví

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.10.1992
Zánik oprávnění: 9.10.1996

Živnost č. 22 Hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení)

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.1.1993
Zánik oprávnění: 31.12.1994
Konec oprávnění: 31.12.1994

Živnost č. 23 Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.2.1993
Zánik oprávnění: 14.8.1996

Živnost č. 24 Ubytovací služby v kat. hotel, hotel garni, motel, botel od tř.**, pension, kemp,chatová osada od tř.***

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.4.1993
Zánik oprávnění: 1.4.1996
Konec oprávnění: 1.4.1996

Živnost č. 25 Měření znečišťujících a pachových látek, zpracování rozptylových studií

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.7.1994
Zánik oprávnění: 31.8.2012

Živnost č. 26 Tepelně technická měření energetických výroben (kromě činností uvedených v příloze 1 - 3 živnostenského zákona)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.7.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 27 Analýza a vyhodnocení kvality napájecích vod energetických výroben ( kromě činností uvedených v příloze 1 - 3 živnostenského zákona)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.7.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 28 Zprostředkovatelská činnost v oblasti služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.7.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 29 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák. č.455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.7.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 30 Realitní kancelář

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.7.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 31 podnikání s odpady,které nejsou nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.8.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 32 ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.2.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 33 Poradenská činnost v oblasti výpočetní techniky

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.10.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 34 Výroba,instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.7.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 35 Poradenská činnost v personalistice

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.7.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 36 ekonomické a organizační poradenství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.10.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 37 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.8.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 38 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.8.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 39 Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.4.2002
Zánik oprávnění: 1.5.2006

Živnost č. 40 Činnost technických poradců v oblasti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.7.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 41 Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.7.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 42 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.12.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 43 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.12.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 44 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.12.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba počítačů a periferních zařízení
Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů
Výroba, přenos a rozvod elektřiny
Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
Shromažďování, úprava a rozvod vody
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Výstavba bytových a nebytových budov
Elektrické instalace
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Pozemní a potrubní doprava
Ostatní ubytování
Telekomunikační činnosti
Činnosti v oblasti informačních technologií
Poradenství v oblasti informačních technologií
Informační činnosti
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Technické zkoušky a analýzy
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Vedení firmy Pražská teplárenská a.s. IČO: 45273600

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za společnost jednají, podepisují či zastupují ji vůči třetím osobám i před soudy a před jinými orgány společně kteříkoliv tři členové představenstva. 24.6.2013
Za společnost jedná, podepisuje či zastupuje ji vůči třetím osobám před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda a tři místopředsedové představenstva nebo samostatn ě jeden člen představenstva, který k tomu byl písemně zmocněn. 26.2.2009 - 24.6.2013
Za společnost jedná či zastupuje ji vůči třetím osobám před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda a oba místopředsedové představenstva nebo společně oba místopředsedové.   Za společnost podepisují buď společně všichni členové předstvesntva nebo společně předseda představensva a oba místopředsedové představenstva nebo společně oba místopředsedové představenstva. Členové představenstva podepisují tak, že k napsanému či razítkem otištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis.   Za společnost podepisuje prokurista nebo prokuristé v souladu s udělenou prokurou. Prokurista nebo prokuristé tak činí způso- bem, že k napsanému či razítkem otištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru. 24.8.2000 - 26.2.2009
Za společnost jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředse- da představenstva a jeden člen představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, a to podle rozhodnutí představenstva v jednotlivých věcech.   Za společnost podepisují buď společně všichni členové předsta- venstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Členové představenstva podepisují tak, že k napsanému či razítkem otištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis.   Za společnost podepisuje prokurista nebo prokuristé v souladu s udělenou prokurou. Prokurista nebo prokuristé tak činí způso- bem, že k napsanému či razítkem otištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru. 12.8.1997 - 24.8.2000
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 1.5.1992 - 12.8.1997
Jméno: Ing. Filip Bělák 7.9.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.6.2018
Adresa: V borovičkách 1108/3, Praha 155 00
Jméno: Gary Wheatley Mazzotti 14.3.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2019
Adresa: Statenická 365, Statenice 252 62
Jméno: JUDr. Marián Čalfa 14.3.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2019
Adresa: Dieselova 250, Praha 109 00
Jméno: Mgr. Petr Sekanina 14.3.2019
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 30.6.2018
Ve funkci: od 22.1.2019
Adresa: Budějovická 351/16, Praha 140 00
Jméno: Ing. David Onderek 21.9.2019
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 3.9.2017
Ve funkci: od 22.1.2019
Adresa: 80, Škvorec 250 83
Jméno: ing. Vladimír Hrubý 1.5.1992 - 27.5.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: V Horkách 1434/20, Praha 140 00
Jméno: ing. Josef Fiřt 1.5.1992 - 27.5.1993
Funkce: člen představentsva
Adresa: Kvasnicova 1482 , Praha 4 - Chodov Česká republika
Jméno: ing. Petr Švec 27.5.1993 - 15.7.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Poznaňská 429/45, Praha 181 00
Jméno: prof.ing. Antonín Krumnikl DrSc. 27.5.1993 - 23.2.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Eden 1000, Rychvald 735 32
Jméno: doc.ing. Vladimír Havlůj CSc. 27.5.1993 - 2.10.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Zárubova 506/4, Praha 142 00
Jméno: ing. Jan Suchánek 27.5.1993 - 2.10.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: V korytech 2307/21, Praha 106 00
Jméno: ing. Petr Švec 15.7.1994 - 2.6.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Pod Čimickým hájem 180/7, Praha 181 00
Jméno: Ing. Vladimír Bukač 23.2.1995 - 2.6.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Letohradská 367/5, Praha 170 00
Jméno: Ing. Lubomír Štěpáník 2.10.1995 - 2.6.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Vilímovská 635/17, Praha 160 00
Jméno: RNDr. Jaroslav Otenšlégr 2.10.1995 - 2.6.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: K zahrádkám 996/17, Praha 155 00
Jméno: ing. Oleg Tomeš CSc. 1.5.1992 - 3.6.1997
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Kloboučnická 1629/11, Praha 140 00
Jméno: ing. Boris Vostrý CSc. 27.5.1993 - 4.6.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Sartoriova 28/13, Praha 169 00
Jméno: Ing. Lubomír Pužej 2.6.1997 - 4.6.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Ciolkovského 857/6, Praha 161 00
Jméno: Ing. František Hejčl 4.6.1997 - 4.7.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Gebauerova 1072/1, Hradec Králové 500 02
Jméno: ing. Oleg Tomeš CSc. 3.6.1997 - 7.5.1998
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Kloboučnická 1629/11, Praha 140 00
Jméno: Dipl.- Ing. Dr. Joachim - Heinrich Stamer Datum Narození 3.3.1942 2.6.1997 - 19.5.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na Pankráci 994/36, Praha 140 00
Jméno: ing. Jiří Seifert 4.6.1997 - 19.5.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Ivana Olbrachta 540/13, Hradec Králové 500 02
Jméno: Ing. František Hejčl 4.7.1997 - 21.11.2000
Funkce: 2. místopředseda představenstva
Adresa: Gebauerova 1072/1, Hradec Králové 500 02
Jméno: Richard John Lappin 19.5.1999 - 21.11.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
12 Newcourt Park, Chariton Rings
Jméno: Ing. Luboš Pavlas 7.5.1998 - 9.10.2001
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Jordana Jovkova 3251/1, Praha 143 00
Jméno: Ing. František Hejčl 21.11.2000 - 9.10.2001
Funkce: člen představenstva
Adresa: Gebauerova 1072/1, Hradec Králové 500 02
Jméno: ing. Petr Švec 2.6.1997 - 5.8.2003
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: do 7.5.2003
Ve funkci: do 7.5.2003
Adresa: Pod Čimickým hájem 180/7, Praha 181 00
Jméno: Dr. Christof Regelmann 2.6.1999 - 28.5.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 30.6.2003
Adresa: Spolková republika Německo
Nicodestrasse 6, 01465 Langebrück
Jméno: ing. Ivan Pagáč 5.8.2003 - 28.5.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 7.5.2003
Adresa: Slavíkova 3865/8, Hodonín 695 01
Jméno: Franz Retzer 28.5.2004 - 4.11.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 13.8.2003 do 27.5.2004
Adresa: Americká 426/33, Praha 120 00
Jméno: Ing. Luboš Pavlas 9.10.2001 - 25.1.2005
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 1.9.2004
Ve funkci: do 1.9.2004
Adresa: Lesní 396, Psáry 252 44
Jméno: Richard John Lappin 21.11.2000 - 22.6.2005
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
12 Newcourt Park, Chariton Rings
Jméno: Ing. František Hejčl 9.10.2001 - 22.6.2005
Funkce: člen představenstva
Adresa: Týnišťská 1263, Třebechovice pod Orebem 503 46
Jméno: ing. Ivan Pagáč 28.5.2004 - 22.6.2005
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 7.5.2003 do 11.8.2004
Ve funkci: od 19.6.2003 do 11.8.2004
Adresa: Slavíkova 3865/8, Hodonín 695 01
Jméno: Richard John Lappin 25.1.2005 - 10.11.2005
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 11.8.2004
Ve funkci: od 1.9.2004
Adresa: U dejvického rybníčku 1885/21, Praha 160 00
Jméno: Richard John Lappin 10.11.2005 - 5.2.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 11.8.2004
Ve funkci: od 1.9.2004
Adresa: Tomanova 1899/26, Praha 169 00
Jméno: Franz Josef Retzer 25.1.2005 - 21.5.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 11.8.2004
Ve funkci: od 1.9.2004
Adresa: Záhřebská 248/35, Praha 120 00
Jméno: Ing. František Hejčl 25.1.2005 - 1.8.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.8.2004 do 19.6.2007
Adresa: Týnišťská 1263, Třebechovice pod Orebem 503 46
Jméno: Ing. Alena Vitásková 25.1.2005 - 19.10.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 11.8.2004 do 17.9.2007
Ve funkci: od 1.9.2004 do 17.9.2007
Adresa: Ivana Olbrachta 1501/1, Hlučín 748 01
Jméno: Richard John Lappin 5.2.2007 - 19.10.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 11.8.2004 do 17.9.2007
Ve funkci: od 1.9.2004 do 17.9.2007
Adresa: Charlese de Gaulla 1096/21, Praha 160 00
Jméno: Franz Josef Retzer 21.5.2007 - 19.10.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 11.8.2004 do 17.9.2007
Ve funkci: od 1.9.2004 do 17.9.2007
Adresa: Jiřího Jandy 786/1, Praha 171 00
Jméno: Dr. Stephen Riley 26.11.2007 - 18.11.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.9.2007 do 16.9.2008
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Ashtead, Surrey KT21 1HP, Churdles, Farm Lane
Jméno: David John Walton 18.11.2008 - 26.2.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.9.2008 do 17.12.2008
Adresa: Havlíčkovy sady 59/2, Praha 120 00
Jméno: Andrew Wilson Garner 12.11.2007 - 23.12.2009
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 17.9.2007 do 18.11.2009
Ve funkci: od 27.9.2007 do 18.11.2009
Adresa: Mánesova 989/32, Praha 120 00
Jméno: David John Walton 26.2.2009 - 23.12.2009
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 18.12.2008 do 18.11.2009
Ve funkci: od 23.12.2008 do 18.11.2009
Adresa: Havlíčkovy sady 59/2, Praha 120 00
Jméno: Jan Špringl 23.12.2009 - 28.1.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 18.11.2009 do 10.12.2009
Ve funkci: od 18.11.2009 do 10.12.2009
Adresa: Křišťálová 3325/13, Jablonec nad Nisou 466 02
Jméno: JUDr. Daniel Křetínský 23.12.2009 - 28.1.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 18.11.2009 do 10.12.2009
Ve funkci: od 18.11.2009 do 10.12.2009
Adresa: Kostelní 1102/12, Praha 170 00
Jméno: Hermann Lüschen 19.10.2007 - 26.11.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 17.9.2007 do 23.9.2010
Ve funkci: od 27.9.2007 do 23.9.2010
Adresa: Spolková republika Německo
Stuttgart, Mahlestrasse 50, PSČ 70376
Jméno: JUDr. Petr Hulinský 19.10.2007 - 16.9.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 17.9.2007 do 30.3.2011
Ve funkci: od 27.9.2007 do 30.3.2011
Adresa: Kolovratská 58/1, Praha 100 00
Jméno: JUDr. Daniel Křetínský 28.1.2010 - 16.9.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 10.12.2009
Ve funkci: od 17.12.2009 do 30.3.2011
Adresa: Kostelní 1102/12, Praha 170 00
Jméno: Ing. Tomáš Mareček 26.11.2010 - 16.9.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 23.9.2010 do 30.3.2011
Ve funkci: od 23.9.2010 do 30.3.2011
Adresa: Michalská 512/2, Praha 110 00
Jméno: PhDr. Ľubomír Focko 16.9.2011 - 16.9.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 30.3.2011 do 30.6.2011
Ve funkci: od 30.3.2011 do 30.6.2011
Adresa: Náprstkova 276/2, Praha 110 00
Jméno: PhDr. Ľubomír Focko 16.9.2011 - 26.9.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 30.6.2011
Ve funkci: od 25.7.2011
Adresa: Náprstkova 276/2, Praha 110 00
Jméno: Ing. Tomáš Mareček 16.9.2011 - 26.9.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 30.3.2011
Ve funkci: od 30.3.2011
Adresa: Michalská 512/2, Praha 110 00
Jméno: Jan Špringl 28.1.2010 - 1.7.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 10.12.2009
Ve funkci: od 17.12.2009 do 3.5.2013
Adresa: Křišťálová 3325/13, Jablonec nad Nisou 466 02
Jméno: PhDr. Ľubomír Focko 26.9.2011 - 1.7.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.7.2011 do 12.4.2013
Ve funkci: od 25.7.2011 do 12.4.2013
Adresa: Náprstkova 276/2, Praha 110 00
Jméno: Ing. Tomáš Mareček 26.9.2011 - 1.7.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.7.2011
Ve funkci: od 25.7.2011 do 3.5.2013
Adresa: Michalská 512/2, Praha 110 00
Jméno: Jan Špringl 1.7.2013 - 21.8.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.12.2009 do 24.7.2013
Adresa: Pod kapličkou 2846/11, Praha 130 00
Jméno: JUDr. Daniel Křetínský 16.9.2011 - 6.11.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 10.12.2009 do 2.9.2013
Ve funkci: od 30.3.2011 do 2.9.2013
Adresa: Kostelní 1102/12, Praha 170 00
Jméno: Vladimír Cima 1.7.2013 - 3.12.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 13.4.2013 do 2.9.2013
Ve funkci: od 3.5.2013 do 2.9.2013
Adresa: Augustinova 2063/16, Praha 148 00
Jméno: David Onderek 21.8.2013 - 3.12.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.7.2013 do 2.9.2013
Adresa: Výletní 396/23, Praha 142 00
Jméno: JUDr. Daniel Křetínský 6.11.2013 - 3.12.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 10.12.2009 do 2.9.2013
Ve funkci: od 30.3.2011 do 2.9.2013
Adresa: Kostelní 1102/12, Praha 170 00
Jméno: Tomáš Mareček 1.7.2013 - 24.2.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2011
Adresa: Michalská 512/2, Praha 110 00
Jméno: Petr Valert 3.12.2013 - 28.8.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.9.2013 do 12.6.2015
Adresa: Myslíkova 209/5, Praha 110 00
Jméno: Tomáš Mareček 24.2.2015 - 28.8.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2011 do 12.6.2015
Adresa: Rudníkovská 529, Praha 190 12
Jméno: JUDr. Radmila Kleslová 28.8.2015 - 14.1.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.6.2015 do 26.12.2015
Adresa: Gutova 3317/15, Praha 100 00
Jméno: Ing. Karel Grabein Procházka 3.9.2016 - 4.3.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.6.2016 do 31.12.2016
Ve funkci: od 24.6.2016 do 31.12.2016
Adresa: Bílkova 864/13, Praha 110 00
Jméno: Daniel Křetínský 3.12.2013 - 25.10.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 2.9.2013 do 2.9.2017
Ve funkci: od 23.9.2013 do 2.9.2017
Adresa: Kostelní 1102/12, Praha 170 00
Jméno: Ľubomír Focko 3.12.2013 - 25.10.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 2.9.2013 do 2.9.2017
Ve funkci: od 1.10.2013 do 2.9.2017
Adresa: Náprstkova 276/2, Praha 110 00
Jméno: David Onderek 3.12.2013 - 25.10.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.9.2013 do 2.9.2017
Adresa: Výletní 396/23, Praha 142 00
Jméno: Ing. Antonín Lébl 4.3.2017 - 25.10.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2017 do 29.6.2017
Ve funkci: od 1.1.2017 do 29.6.2017
Adresa: Branická 722/19, Praha 147 00
Jméno: JUDr. Daniel Křetínský 25.10.2017 - 13.1.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.9.2017
Ve funkci: od 3.9.2017
Adresa: Kostelní 1102/12, Praha 170 00
Jméno: PhDr. Ľubomír Focko 25.10.2017 - 13.1.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.9.2017
Ve funkci: od 3.9.2017
Adresa: Náprstkova 276/2, Praha 110 00
Jméno: Ing. Antonín Lébl 25.10.2017 - 2.3.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.6.2017 do 31.12.2017
Ve funkci: od 30.6.2017 do 31.12.2017
Adresa: Branická 722/19, Praha 147 00
Jméno: Ľubomír Focko 13.1.2018 - 2.3.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 3.9.2017 do 31.12.2017
Ve funkci: od 15.9.2017 do 31.12.2017
Adresa: Náprstkova 276/2, Praha 110 00
Jméno: Ing. Filip Bělák 14.3.2018 - 7.9.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.3.2018 do 29.6.2018
Adresa: V borovičkách 1108/3, Praha 155 00
Jméno: Mgr. Petr Sekanina 14.3.2018 - 7.9.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.3.2018 do 29.6.2018
Adresa: Budějovická 351/16, Praha 140 00
Jméno: Ing. Tomáš Mareček 28.8.2015 - 14.3.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.6.2015 do 31.12.2018
Adresa: Rudníkovská 529, Praha 190 12
Jméno: Ing. David Onderek 25.10.2017 - 14.3.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.9.2017
Ve funkci: od 3.9.2017 do 22.1.2019
Adresa: Výletní 396/23, Praha 142 00
Jméno: JUDr. Daniel Křetínský 13.1.2018 - 14.3.2019
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 3.9.2017 do 31.12.2018
Ve funkci: od 15.9.2017 do 31.12.2018
Adresa: Kostelní 1102/12, Praha 170 00
Jméno: Mgr. Petr Sekanina 7.9.2018 - 14.3.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.6.2018
Ve funkci: do 22.1.2019
Adresa: Budějovická 351/16, Praha 140 00
Jméno: Ing. David Onderek 14.3.2019 - 21.9.2019
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 3.9.2017
Ve funkci: od 22.1.2019
Adresa: Výletní 396/23, Praha 142 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Otakar Ježek 3.9.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.6.2016
Ve funkci: od 24.6.2016
Adresa: Španielova 1252/94, Praha 163 00
Jméno: Taťána Malcová 4.3.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.6.2016
Ve funkci: od 24.6.2016
Adresa: 110, Doubek 251 01
Jméno: William Price 2.8.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2017
Ve funkci: od 30.6.2017
Adresa: Ropemaker Street 28 , Londýn Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Jméno: Mgr. Pavel Horský 22.9.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2018
Adresa: Na Míčánce 2642/4, Praha 160 00
Jméno: JUDr. Petr Lachnit 14.3.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.6.2015
Adresa: Zahradníčkova 1123/12, Praha 150 00
Jméno: Mgr. Marek Spurný 14.3.2019
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 3.9.2017
Ve funkci: od 12.10.2018
Adresa: Nová 914, Průhonice 252 43
Jméno: ing. Josef Sup CSc. 1.5.1992 - 27.5.1993
Funkce: člen
Adresa: Na Petřinách 295/58, Praha 162 00
Jméno: ing. Jana Novotná 1.5.1992 - 27.5.1993
Funkce: člen
Adresa: Lamačova 914/35, Praha 152 00
Jméno: ing. Jaroslav Houdek 1.5.1992 - 2.10.1995
Funkce: předseda
Adresa: Chalabalova 1602/23, Praha 155 00
Jméno: RNDr. Jaroslav Otenšlégr 27.5.1993 - 2.10.1995
Funkce: člen
Adresa: K zahrádkám 996/17, Praha 155 00
Jméno: ing. Jan Mejdr 27.5.1993 - 2.10.1995
Funkce: člen
Adresa: Mezipolí 1299/11, Praha 141 00
Jméno: JUDr. Vladimír Brom 27.5.1993 - 2.6.1997
Funkce: člen
Adresa: Dr.E.Beneše 677 , Praha 6 Česká republika
Jméno: PhDr. Vlastimil Šindýlek 27.5.1993 - 2.6.1997
Funkce: člen
Adresa: Dr. Horákové 384/45, Poděbrady 290 01
Jméno: Ing. Pavel Trávníček 2.10.1995 - 2.6.1997
Funkce: člen
Adresa: Rosenbergových 16 , Praha 8 Česká republika
Jméno: Ing. Marta Veverková 2.10.1995 - 2.6.1997
Funkce: člen
Adresa: Vokovická 679/10, Praha 160 00
Jméno: Aleš Simandl 27.5.1993 - 3.6.1997
Funkce: člen
Adresa: Na Bučance 1065/7, Praha 140 00
Jméno: JUDr. Ivan Králík 2.6.1997 - 4.6.1997
Funkce: předseda dozorčí rady
Adresa: Tererova 1347/1, Praha 149 00
Jméno: Drahomír Ziegler 2.6.1997 - 4.6.1997
Funkce: člen
Adresa: Cíglerova 1082/16, Praha 198 00
Jméno: Ing. Petr Dědeček 4.6.1997 - 1.6.1999
Funkce: člen
Adresa: Na Stebni 908, Turnov 511 01
Jméno: Ing. Pavel Pršala CSc. 4.6.1997 - 1.6.1999
Funkce: člen
Adresa: Bořivojova 2431/5, Praha 130 00
Jméno: Dipl. Volksw. Siegmund Messmer Datum Narození 16.6.1950 2.6.1997 - 21.11.2000
Funkce: člen
Adresa: Spolková republika Německo
71672 Marbach a. N., Ringstrasse 2
Jméno: Oldřich Štolfa 2.6.1997 - 21.11.2000
Funkce: člen
Adresa: Heldova 533/6, Praha 108 00
Jméno: Aleš Simandl 3.6.1997 - 21.11.2000
Funkce: člen
Adresa: Na Bučance 1065/7, Praha 140 00
Jméno: Ing. Jiří Seifert 19.5.1999 - 21.11.2000
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Ivana Olbrachta 540/13, Hradec Králové 500 02
Jméno: Ing. Jiří Dušek 1.6.1999 - 21.11.2000
Funkce: člen
Adresa: třída Karla IV. 628/1, Hradec Králové 500 02
Jméno: Jan Vidím 2.10.1995 - 5.8.2003
Funkce: člen
Trvání členství: do 7.5.2003
Adresa: Běhounkova 2311/23, Praha 158 00
Jméno: Mgr. Jaroslava Hoťová 21.11.2000 - 28.5.2004
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Česká republika
Odolená Voda
Jméno: Ing. Pavel Kos 21.11.2000 - 4.11.2004
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: do 27.5.2004
Ve funkci: do 27.5.2004
Adresa: Palackého třída 2406, Pardubice 530 02
Jméno: Ing. Vladimír Dlouhý 21.11.2000 - 4.11.2004
Funkce: člen
Trvání členství: do 27.5.2004
Adresa: Volutova 2521 , Praha 5 Česká republika
Jméno: Ing. Ladislav Vinický 21.11.2000 - 4.11.2004
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 27.5.2004
Adresa: Lihovarská 1270/11, Praha 190 00
Jméno: Ing. Jiří Staněk 21.11.2000 - 4.11.2004
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 23.6.2004
Adresa: Rezlova 290 , Praha 10 Česká republika
Jméno: JUDr. Jaroslava Hoťová 28.5.2004 - 4.11.2004
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 23.6.2004
Adresa: Břežanská 31, Odolena Voda 250 70
Jméno: Ing. Pavel Kos 4.11.2004 - 5.2.2007
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.5.2004
Ve funkci: od 27.5.2004
Adresa: Palackého třída 2406, Pardubice 530 02
Jméno: Ing. Ladislav Vinický 4.11.2004 - 5.2.2007
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.5.2004
Ve funkci: od 27.5.2004
Adresa: Lihovarská 1270/11, Praha 190 00
Jméno: Ing. Tomáš Dub 5.8.2003 - 1.8.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 8.5.2003 do 8.5.2007
Adresa: U akademie 389/9, Praha 170 00
Jméno: Ing. Ladislav Vinický 5.2.2007 - 19.10.2007
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.5.2004 do 17.9.2007
Ve funkci: od 1.9.2004 do 17.9.2007
Adresa: Lihovarská 1270/11, Praha 190 00
Jméno: JUDr. Jaroslava Hoťová 4.11.2004 - 26.6.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.6.2004 do 23.5.2008
Adresa: Břežanská 31, Odolena Voda 250 70
Jméno: Oldřich Štolfa 4.11.2004 - 26.6.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.6.2004 do 23.5.2008
Adresa: Heldova 533/6, Praha 108 00
Jméno: Ing. Pavel Kos 5.2.2007 - 7.8.2008
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.5.2004 do 27.5.2008
Ve funkci: od 1.9.2004 do 27.5.2008
Adresa: Palackého třída 2406, Pardubice 530 02
Jméno: Axel Limberg 19.10.2007 - 18.11.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.9.2007
Adresa: Spolková republika Německo
Königsbach-Stein, Wolfslach 10, PSČ 75203
Jméno: Clive John Warden 14.12.2006 - 11.3.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.5.2006 do 17.12.2008
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Reading, 16 Martingay Lane RG 10 OSF
Jméno: Ing. Tomáš Dub 1.8.2007 - 11.3.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.6.2007
Adresa: U akademie 389/9, Praha 170 00
Jméno: Ing. Pavel Kos 7.8.2008 - 11.3.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.6.2008 do 17.12.2008
Ve funkci: od 23.6.2008 do 17.12.2008
Adresa: Palackého třída 2406, Pardubice 530 02
Jméno: Nigel Hubert Carter 11.3.2009 - 28.1.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 18.12.2008 do 10.12.2009
Ve funkci: od 9.1.2009 do 10.12.2009
Adresa: Odborů 289/10, Praha 120 00
Jméno: Mgr. Jana Janderová Ph.D. 11.3.2009 - 28.1.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.12.2008 do 10.12.2009
Adresa: Kostelní 93, Pardubice 530 02
Jméno: Axel Limberg 18.11.2008 - 14.3.2011
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 17.9.2007 do 21.12.2010
Ve funkci: od 16.11.2007 do 21.12.2010
Adresa: Spolková republika Německo
Königsbach-Stein, Wolfslach 10, PSČ 75203
Jméno: Ing. Tomáš Dub 11.3.2009 - 14.3.2011
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 21.6.2007 do 1.1.2011
Ve funkci: od 9.1.2009 do 1.1.2011
Adresa: U akademie 389/9, Praha 170 00
Jméno: František Čupr 28.1.2010 - 16.9.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 11.12.2009
Ve funkci: od 11.1.2010 do 12.4.2011
Adresa: Vlárská 1239/1, Brno 627 00
Jméno: Mgr. Hana Krejčí Ph.D. 14.3.2011 - 16.9.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.1.2011 do 30.6.2011
Adresa: Starosuchdolská 61/11, Praha 165 00
Jméno: Jan Slezák 16.9.2011 - 16.9.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 12.4.2011 do 30.6.2011
Ve funkci: od 12.4.2011 do 30.6.2011
Adresa: Živonínská 1629, Praha 190 16
Jméno: Jan Slezák 16.9.2011 - 26.9.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2011
Adresa: Živonínská 1629, Praha 190 16
Jméno: Mgr. Hana Krejčí Ph.D. 16.9.2011 - 26.9.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2011
Adresa: Starosuchdolská 61/11, Praha 165 00
Jméno: Jan Slezák 26.9.2011 - 8.11.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2011
Adresa: Živonínská 1629, Praha 190 16
Jméno: Otakar Ježek 26.6.2008 - 26.6.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.5.2008 do 25.5.2012
Adresa: Španielova 1252/94, Praha 163 00
Jméno: Taťána Malcová 26.6.2008 - 26.6.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.5.2008 do 25.5.2012
Adresa: Chodská 1131/21, Praha 120 00
Jméno: František Čupr 16.9.2011 - 1.7.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.12.2009 do 12.4.2013
Adresa: Vlárská 1239/1, Brno 627 00
Jméno: Jan Slezák 8.11.2011 - 1.7.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2011 do 12.4.2013
Ve funkci: od 1.7.2011 do 12.4.2013
Adresa: Živonínská 1629, Praha 190 16
Jméno: Marek Spurný 28.1.2010 - 3.12.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.12.2009 do 2.9.2013
Adresa: Nová 914, Průhonice 252 43
Jméno: Věra Šturmová 1.7.2013 - 3.12.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.4.2013
Adresa: U zeměpisného ústavu 508/12, Praha 160 00
Jméno: Taťána Malcová 26.6.2012 - 11.3.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.5.2012
Adresa: Chodská 1131/21, Praha 120 00
Jméno: Mgr. Hana Krejčí Ph.D. 26.9.2011 - 9.8.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2011
Adresa: Starosuchdolská 61/11, Praha 165 00
Jméno: Ondřej Martan 1.7.2013 - 28.8.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.4.2013 do 12.6.2015
Adresa: Nad rybníkem 600, Praha 190 11
Jméno: Věra Šturmová 3.12.2013 - 28.8.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 13.4.2013 do 12.6.2015
Ve funkci: od 2.9.2013 do 12.6.2015
Adresa: U zeměpisného ústavu 508/12, Praha 160 00
Jméno: Mgr. Hana Krejčí Ph.D. 9.8.2015 - 28.8.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2011 do 12.6.2015
Adresa: Starosuchdolská 61/11, Praha 165 00
Jméno: JUDr. Petr Lachnit 28.8.2015 - 11.11.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.6.2015
Adresa: Zahradníčkova 1123/12, Praha 150 00
Jméno: Otakar Ježek 26.6.2012 - 3.9.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.5.2012 do 26.5.2016
Adresa: Španielova 1252/94, Praha 163 00
Jméno: Taťána Malcová 11.3.2014 - 3.9.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.5.2012 do 26.5.2016
Adresa: 110, Doubek 251 01
Jméno: Taťána Malcová 3.9.2016 - 4.3.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.6.2016
Ve funkci: od 24.6.2016
Adresa: 110, Doubek 251 01
Jméno: Mgr. Hana Krejčí PhD. 28.8.2015 - 2.8.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.6.2015 do 4.4.2017
Adresa: Starosuchdolská 61/11, Praha 165 00
Jméno: William Price 2.8.2017 - 2.8.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.4.2017 do 29.6.2017
Ve funkci: od 5.4.2017 do 29.6.2017
Adresa: Ropemaker Street 28 , Londýn Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Jméno: Marek Spurný 3.12.2013 - 25.10.2017
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 2.9.2013 do 2.9.2017
Ve funkci: od 2.9.2013 do 2.9.2017
Adresa: Nová 914, Průhonice 252 43
Jméno: Mgr. Marek Spurný 25.10.2017 - 13.1.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.9.2017
Ve funkci: od 3.9.2017
Adresa: Nová 914, Průhonice 252 43
Jméno: Daniel Kajpr 28.8.2015 - 2.3.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.6.2015 do 15.12.2017
Adresa: Něvská 585/16, Praha 196 00
Jméno: Mgr. Pavel Horský 7.9.2018 - 22.9.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2018
Adresa: Hanzelkova 2655/21, Praha 160 00
Jméno: JUDr. Petr Lachnit 11.11.2015 - 14.3.2019
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 12.6.2015
Ve funkci: od 8.9.2015 do 12.10.2018
Adresa: Zahradníčkova 1123/12, Praha 150 00
Jméno: Mgr. Marek Spurný 13.1.2018 - 14.3.2019
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 3.9.2017
Ve funkci: od 22.9.2017 do 12.10.2018
Adresa: Nová 914, Průhonice 252 43

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: ing. Josef Fiřt 27.5.1993 - 15.7.1994
Adresa: Kvasnicova 1482 , Praha 4 Česká republika
Jméno: Rudolf Boukal 25.5.1994 - 20.10.1994
Adresa: Na dolinách 189/48, Praha 147 00
Jméno: ing. Josef Šourek 25.5.1994 - 20.10.1994
Adresa: Jílovská 1152/45, Praha 142 00
Jméno: ing. Oleg Tomeš CSc. 27.5.1993 - 7.5.1998
Adresa: Kloboučnická 1629/11, Praha 140 00
Jméno: ing. Marie Dorušková 27.5.1993 - 7.5.1998
Adresa: Veletržní 196/17, Praha 170 00
Jméno: Ing. Miloslav Čejkovský 7.5.1998 - 18.8.1999
Adresa: Svatopluka Čecha 1043, Český Brod 282 01
Jméno: Ing. Milan Trojan 7.5.1998 - 9.10.2001
Adresa: Mezi domy 369/6, Praha 142 00
Jméno: ing. Luboš Pavlas 15.7.1994 - 19.3.2002
Adresa: Jordana Jovkova 3251/1, Praha 143 00
Jméno: ing. Vlastislav Vítů 18.8.1999 - 19.3.2002
Adresa: Hackerova 792/3, Praha 181 00
Jméno: Ing. Pavel Petrouš 9.10.2001 - 17.12.2003
Adresa: Na Výsluní 1302, Neratovice 277 11
Jméno: Jiří Špitálník 9.11.2002 - 17.12.2003
Adresa: Hálova 39/6, Praha 190 15
Jméno: ing. Luboš Pavlas 19.3.2002 - 22.6.2005
Adresa: Lesní 396, Psáry 252 44
Jméno: Ing. Aleš Novák 28.5.2004 - 27.7.2005
Adresa: Holečkova 2651/84, Praha 150 00
Jméno: Ing. Jiří Špitálník 17.12.2003 - 8.10.2005
Adresa: Hálova 39/6, Praha 190 15

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. David Onderek
Člen statutárního orgánu: Mgr. Petr Sekanina
Člen statutárního orgánu: Ing. Filip Bělák
Člen statutárního orgánu: Gary Wheatley Mazzotti
Člen statutárního orgánu: JUDr. Marián Čalfa

Vlastníci firmy Pražská teplárenská a.s. IČO: 45273600

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 4 139 960 000 Kč - 3.4.2014
zakladni 4 139 960 000 Kč - 17.3.2014 - 3.4.2014
zakladni 4 147 880 000 Kč - 2.10.1995 - 17.3.2014
zakladni 4 095 660 000 Kč - 23.2.1995 - 2.10.1995
zakladni 3 727 190 000 Kč - 27.5.1993 - 23.2.1995
zakladni 3 535 050 000 Kč - 1.5.1992 - 27.5.1993

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 1 000 Kč 4 139 958 1.7.2014
Akcie na jméno 1 000 Kč 4 139 958 17.3.2014 - 1.7.2014
Akcie na jméno 1 000 Kč 4 147 877 9.10.2013 - 17.3.2014
Akcie na majitele 1 000 Kč 4 147 877 5.8.2003 - 9.10.2013
Akcie na majitele 1 000 Kč 4 147 877 2.10.1995 - 5.8.2003
Akcie na majitele 1 000 Kč 4 095 664 23.2.1995 - 2.10.1995
Akcie na majitele 1 000 Kč 3 727 188 27.5.1993 - 23.2.1995
Akcie na majitele 1 000 Kč 3 535 049 1.5.1992 - 27.5.1993

Sbírka Listin Pražská teplárenská a.s. IČO: 45273600

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 1509/SL 109 ostatní odstoupení z funkce Městský soud v Praze 22.10.2015 8.1.2016 21.1.2016 1
B 1509/SL 108 posudek znalce č.427-2015 Městský soud v Praze 3.11.2015 13.11.2015 16.11.2015 40
B 1509/SL 107 ostatní projekt rozdělení Městský soud v Praze 12.11.2015 13.11.2015 16.11.2015 33
B 1509/SL 104 stanovy společnosti Městský soud v Praze 12.6.2015 26.10.2015 30.10.2015 22
B 1509/SL 103 ostatní zápis z představenstva Městský soud v Praze 29.9.2015 20.10.2015 22.10.2015 1
B 1509/SL 102 notářský zápis [NZ 552/2015] zrušení projektu rozdělení Městský soud v Praze 29.9.2015 20.10.2015 22.10.2015 62
B 1509/SL 101 ostatní zápis VH Městský soud v Praze 12.6.2015 24.7.2015 3.9.2015 111
B 1509/SL 99 ostatní projekt rozdělení Městský soud v Praze 20.8.2015 24.8.2015 26.8.2015 37
B 1509/SL 98 posudek znalce č.403-2015 Městský soud v Praze 12.8.2015 24.8.2015 26.8.2015 40
B 1509/SL 96 notářský zápis [NZ 157/2015] projekt rozdělení Městský soud v Praze 27.3.2015 1.4.2015 18.5.2015 684
B 1509/SL 95 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 1.4.2015 18.5.2015 36
B 1509/SL 94 zpráva auditora zahajovací rozvaha k 1.1.2015 Městský soud v Praze 1.1.2015 1.4.2015 18.5.2015 22
B 1509/SL 93 posudek znalce č.334-2015 Městský soud v Praze 12.2.2015 20.2.2015 23.2.2015 30
B 1509/SL 92 ostatní projekt rozdělení Městský soud v Praze 19.2.2015 20.2.2015 23.2.2015 663
B 1509/SL 91 stanovy společnosti Městský soud v Praze 13.6.2014 23.10.2014 27.11.2014 22
B 1509/SL 90 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora zápis z VH Městský soud v Praze 31.12.2013 23.10.2014 27.11.2014 186
B 1509/SL 89 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 23.10.2014 27.11.2014 97
B 1509/SL 88 notářský zápis NZ 493/2014 Městský soud v Praze 13.6.2014 30.6.2014 9.7.2014 42
B 1509/SL 87 ostatní zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 2.9.2013 14.11.2013 11.12.2013 67
B 1509/SL 86 notářský zápis NZ 490/2013 Městský soud v Praze 25.9.2013 26.9.2013 16.10.2013 24
B 1509/SL 85 ostatní zápis návrhu představenstva Městský soud v Praze 24.7.2013 20.8.2013 1.10.2013 2
B 1509/SL 84 notářský zápis NZ 444/2013 Městský soud v Praze 2.9.2013 10.9.2013 25.9.2013 24
B 1509/SL 83 stanovy společnosti Městský soud v Praze 12.4.2013 31.7.2013 15.8.2013 21
B 1509/SL 82 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora +zápis z VH Městský soud v Praze 31.12.2012 31.7.2013 15.8.2013 104
B 1509/SL 81 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 12.4.2013 6.6.2013 13.8.2013 104
B 1509/SL 80 stanovy společnosti Městský soud v Praze 12.4.2013 3.6.2013 6.8.2013 21
B 1509/SL 78 notářský zápis  NZ 202/2013 Městský soud v Praze 12.4.2013 3.6.2013 6.8.2013 20
B 1509/SL 77 notářský zápis NZ 202/2013 Městský soud v Praze 12.4.2013 19.6.2013 16.7.2013 22
B 1509/SL 76 účetní závěrka r. 2011 + zápis VH Městský soud v Praze 28.6.2012 8.8.2012 15.8.2012 136
B 1509/SL 75 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r. 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 8.8.2012 10.8.2012 93
B 1509/SL 79 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora +zápis z VH Městský soud v Praze 31.12.2012 3.6.2013 6.8.2012 104
B 1509/SL 73 notářský zápis NZ 466/2011 Městský soud v Praze 18.8.2011 8.11.2011 21
B 1509/SL 72 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r. 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 8.11.2011 98
B 1509/SL 69 ostatní -zápis ze zased. představ. Městský soud v Praze 30.3.2011 20.9.2011 5
B 1509/SL 71 ostatní zápis z jednání VH. Městský soud v Praze 30.6.2011 16.9.2011 17
B 1509/SL 67 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 23.9.2010 7.12.2010 2
B 1509/SL 66 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 28.5.2010 29.6.2010 29.6.2010 12
B 1509/SL 65 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2009-konsol./nekonsol. v AJ Městský soud v Praze 31.12.2009 17.6.2010 20.6.2010 66
B 1509/SL 64 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2009-konsolidovaná/nekonsol. Městský soud v Praze 31.12.2009 17.6.2010 20.6.2010 66
B 1509/SL 63 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 10.12.2009 28.1.2010 3.3.2010 4
B 1509/SL 62 ostatní rozhodnutí volba místopředsedů Městský soud v Praze 17.12.2009 28.1.2010 3.3.2010 9
B 1509/SL 61 ostatní zápis z mimořádné VH. Městský soud v Praze 10.12.2009 28.1.2010 3.3.2010 40
B 1509/SL 60 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 10.12.2009 8.1.2010 9.1.2010 39
B 1509/SL 59 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 18.9.2009 14.10.2009 15
B 1509/SL 57 ostatní - zápis VH Městský soud v Praze 24.6.2009 27.7.2009 27.7.2009 11
B 1509/SL 56 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2008+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2008 21.7.2009 22.7.2009 120
B 1509/SL 55 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 17.12.2008 11.2.2009 12.2.2009 35
B 1509/SL 53 notářský zápis NZ 1060/2008 Městský soud v Praze 17.12.2008 29.1.2009 29.1.2009 7
B 1509/SL 52 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 23.6.2008 14.7.2008 14.7.2008 11
B 1509/SL 50 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 9.7.2008 11.7.2008 64
B 1509/SL 47 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 16.11.2007 5.12.2007 7.12.2007 21
B 1509/SL 46 notářský zápis NZ 815/2007 Městský soud v Praze 16.11.2007 5.12.2007 7.12.2007 4
B 1509/SL 45 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 19.9.2007 2.10.2007 3.10.2007 14
B 1509/SL 44 notářský zápis NZ 404/2007 Městský soud v Praze 21.6.2007 11.9.2007 12.9.2007 4
B 1509/SL 43 účetní závěrka, zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 5.9.2007 7.9.2007 68
B 1509/SL 42 výroční zpráva, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 5.9.2007 7.9.2007 40
B 1509/SL 41 notářský zápis NZ 406/2007 Městský soud v Praze 21.6.2007 4.9.2007 7.9.2007 12
B 1509/SL 40 výroční zpráva -finanční část r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 20.7.2007 30.7.2007 68
B 1509/SL 39 výroční zpráva -prezenční část r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 20.7.2007 30.7.2007 40
B 1509/SL 37 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 21.6.2007 20.7.2007 30.7.2007 19
B 1509/SL 35 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vzt.+VH Městský soud v Praze 31.12.2005 12.7.2006 17.7.2006 0
B 1509/SL 34 notářský zápis -NZ250/06 Městský soud v Praze 9.6.2006 4.7.2006 0
B 1509/SL 32 notářský zápis -NZ250/06 Městský soud v Praze 9.6.2006 14.6.2006 15.6.2006 0
B 1509/SL 31 notářský zápis -NZ224/06+př. Městský soud v Praze 26.5.2006 6.6.2006 7.6.2006 0
B 1509/SL 30 ostatní -zápis z mimořádné VH+ČP Městský soud v Praze 26.5.2006 6.6.2006 7.6.2006 0
B 1509/SL 29 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 27.6.2005 26.7.2005 0
B 1509/SL 28 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit Městský soud v Praze 31.12.2003 27.6.2005 26.7.2005 99
B 1509/SL 26 notářský zápis -NZ250/05 Městský soud v Praze 27.5.2005 27.6.2005 26.7.2005 0
B 1509/SL 25 ostatní -zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 11.8.2004 14.2.2005 0
B 1509/SL 24 notářský zápis -NZ284/04+přílohy Městský soud v Praze 27.5.2004 14.2.2005 0
B 1509/SL 22 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 20.7.2003 4.6.2004 0
B 1509/SL 21 notářský zápis -NZ262/03+VH/14.4.03/ Městský soud v Praze 7.5.2003 4.6.2004 0
B 1509/SL 20 výroční zpráva za rok 2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 17.7.2003 28.8.2003 0
B 1509/SL 19 účetní závěrka, výroční zpráva +auditr.2001+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2001 10.2.2003 0
B 1509/SL 18 notářský zápis NZ493/2002 Městský soud v Praze 31.5.2002 10.2.2003 0
B 1509/SL 16 výroční zpráva r. 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 8.8.2002 26.8.2002 0
B 1509/SL 14 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 408/2001 Městský soud v Praze 14.6.2001 23.1.2002 0
B 1509/SL 13 výroční zpráva + audit za rok 2000 Městský soud v Praze 9.3.2001 28.11.2001 5.12.2001 0
B 1509/SL 12 výroční zpráva + audit za rok 2000 Městský soud v Praze 9.3.2001 27.11.2001 29.11.2001 0
B 1509/SL 9 podpisové vzory Městský soud v Praze 15.12.2000 23.10.2001 0
B 1509/SL 11 ostatní -6.zasedání představenstva Městský soud v Praze 14.12.2000 23.10.2001 0
B 1509/SL 8 stanovy společnosti Městský soud v Praze 6.4.2000 20.12.2000 0
B 1509/SL 7 účetní závěrka za rok 1999 Městský soud v Praze 31.12.1999 20.12.2000 0
B 1509/SL 6 notářský zápis -přílohy Městský soud v Praze 9.6.2000 20.12.2000 0
B 1509/SL 5 notářský zápis NZ 465/2000 Městský soud v Praze 9.6.2000 20.12.2000 0
B 1509/SL 4 notářský zápis -NZ 282/2000 Městský soud v Praze 6.4.2000 20.12.2000 0
B 1509/SL 2 notářský zápis NZ 361/98 Městský soud v Praze 19.6.1998 21.5.1999 0
B 1509/SL 1 notářský zápis NZ 131/97 Městský soud v Praze 27.6.1997 13.8.1997 0
B 1509/SL 3 účetní závěrka r.1996 Městský soud v Praze 31.12.1996 5.6.1997 31.7.1997 0
B 1509/SL 23 podpisové vzory +prohlášení prokuristy Městský soud v Praze 24.11.2003 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Pražská teplárenská a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Pražská teplárenská a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.