Povodí Vltavy, státní podnik Praha IČO: 70889953

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Povodí Vltavy, státní podnik, která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 70889953.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Povodí Vltavy, státní podnik se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2001. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 11 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Projektová činnost ve výstavbě , Obráběčství a další.

Základní údaje o Povodí Vltavy, státní podnik IČO: 70889953

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 18.1.2001
Spisová značka: A 43594
IČO: 70889953
Obchodní firma: Povodí Vltavy, státní podnik
Právní forma: Státní podnik 18.1.2001
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 18.1.2001
Povodí Vltavy, státní podnik, vznikl dnem účinnosti zákona č. 305/2000 Sb. ke dni 1.1.2001 a je právním nástupcem společnosti Povodí Vltavy a.s., oddíl B, vložka 2365 vymazané dne 18.1.2001 z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. 23.8.2018
Rezervní fond: Výše rezervního fondu, která je jeho minimální výší, činí:31 963 796,- Kč. 23.8.2018
Rozsah a podmínky hospodaření a podnikání: - veškerá hospodářská a podnikatelská činnost podniku je zaměřena na ochranu a péči o množství a jakost povrchových a podzemních vod, péči o prostředí výskytu vod, zabezpečení odběrů vody pro různé účely, údržbu a provoz vodohospodářských a hydroenergetic kých zařízení a vodních cest, racionální nakládání s vodami, obecnou ochranu proti škodlivým účinkům vod, vytváření podmínek pro obecné nakládání s vodami a efektivní využívání ostatního hmotného a nehmotného majetku; - veškerá činnost podniku směřuje k trvalému vytváření souladu mezi potřebou a tvorbou finančních prostředků a k hospodárnému využívání všech zdrojů; - v rámci své činnosti a v souladu s platnými právními předpisy uzavírá podnik svým jménem a na vlastní odpovědnost smlouvy a činí jiné právní jednání při nakládání s majetkem státu, se kterým má právo hospodařit. Při této činnosti může být omezen jen pla tnými zákony a dalšími právními předpisy; - s majetkem státu, který byl vymezen jako určený majetek, může podnik nakládat se souhlasem zakladatele, včetně případného zřízení zástavního práva. Postupy vymezuje statut státního podniku; - podnik je oprávněn provádět veškerou hlavní a další podnikatelskou činnost, která je uvedena v předmětu činnosti a která je zapsána v obchodním rejstříku. Tuto činnost může provádět i prostřednictvím vybraných podnikatelských subjektů; - o svých činnostech je podnik povinen vést všechny předepsané evidence. 23.8.2018
U Ing. Karel Tureček, r.č.: 710201/1741, trvalý pobyt: K Hůrkám 477, Chýnov, PSČ: 391 55, den zániku členství v dozorčí radě: 22.2.2016 23.9.2016 - 23.9.2016
u RNDr. Pavel Punčochář,CSc., r.č.440320/103, trvalý pobyt: Praha 5 - Radotín, Zítkova 225/3, PSČ 153 00 den zániku členství v dozorčí radě: 31. 1. 2016 23.9.2016 - 23.9.2016
Ing. Zdeněk Zídek, r.č. 611028/1364, trvalý pobyt: Lipno nad Vltavou 125, PSČ 382 78, den vzniku členství vdozorčí radě: 8.1.2016 4.3.2016 - 23.8.2018
Ing. Josef Holubička, r.č. 530909/112, trvalý pobyt: Praha 2, Blanická 26, PSČ: 120 00, den vzniku členství vdozorčí radě: 8.1.2016 4.3.2016 - 23.8.2018
Ing. Miloň Kučera, r.č. 520611/036, trvalý pobyt: Na rozhraní 615/29, Plzeň, 3 PSČ 321 00 den vzniku členství vdozorčí radě: 8.1.2016 4.3.2016 - 23.8.2018
u vymazávané osoby Ing. Miloše Petery: den zániku členství v dozorčí radě: 30. 11. 2014 7.4.2015 - 7.4.2015
Ing.Miloš Petera, r.č.580314/0563, trvalý pobyt : Kaprová 2539, Nymburk, PSČ 288 02 den vzniku členství v dozorčí radě: 29. 1. 2015 7.4.2015 - 23.8.2018
u vymazávané osoby Miroslava Drobného: den zániku členství v dozorčí radě: 9. 10. 2014 23.1.2015 - 23.1.2015
JUDr. Radek Šmerda, Ph.D., r.č.: 770514/3809, trvalý pobyt: Jindřišská 874/25, Praha 1, PSČ: 100 00 den vzniku členství v dozorčí radě: 11.10.2010 den ukončení členství v dozorčí radě: 21. 4. 2011 4.1.2012 - 4.1.2012
Miroslav Drobný, r. č. 740525/3350 bydliště: Růžová 107, 530 09 Pardubice den vzniku členství vdozorčí radě: 27. 9. 2011 4.1.2012 - 23.1.2015
Ing. Miloň Kučera, r.č. 520611/036, trvalý pobyt: Na rozhraní 615/29, Plzeň, 3 PSČ 321 00 den vzniku členství vdozorčí radě: 25.9.2008 den zániku členství v dozorčí radě: 31.12.2015. 4.1.2012 - 4.3.2016
Ing. Jan Plechatý, r.č.: 460905/124, trvalý pobyt: Legerova 1852/26, Praha 2, PSČ: 120 00, den vzniku členství v dozorčí radě: 1.3.2010 den zániku členství v dozorčí radě 23.2.2011 13.5.2011 - 4.3.2016
Ing. Karel Tureček, r.č.: 710201/1741, trvalý pobyt: K Hůrkám 477, Chýnov, PSČ: 391 55, den vzniku členství v dozročí radě: 23.2.2011 13.5.2011 - 23.9.2016
Určený majetek: Určeným majetkem jsou pozemky a stavby, včetně vodních děl, k nimž vzniklo státnímu podniku právo hospodařit. Účetní hodnota určeného majetku ke dni vzniku státního podniku činí 5 337 977 804,- Kč. Podmínky pro nakládání s určeným majetkem stanovuje statut podniku. 24.3.2011 - 23.8.2018
Hlavním předmětem činnosti je výkon správy povodí, kterou se rozumí správa významných vodních toků, činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod v území působnosti státního podniku Povodí Vltavy a další činnosti, které v ykonávají správci povodí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, a souvisejících právních předpisů, včetně správy drobných vodních toků, jejichž spr ávcem byl podnik určen. - sledovat stav koryt vodních toků a pobřežních pozemků z hlediska funkcí vodního toku, - pečovat o koryta vodních toků, udržovat břehové porosty na pozemcích koryt vodních toků nebo na pozemcích sousedících s korytem vodního toku v šířce podle § 49 odst. 2 vodního zákona tak, aby se nestaly překážkou znemožňující plynulý odtok vody při povo dni, - provozovat a udržovat v řádném stavu vodní díla v korytech vodních toků nezbytná k zabezpečení funkcí vodního toku, popřípadě vodnímu toku převážně sloužící, která správce vodních toků vlastní, případně je užívá z jiného právního důvodu, - vytvářet podmínky umožňující oprávněná nakládání s vodami související s vodním tokem, při mimořádných situacích na vodním toku jen pokud to umožňují hydrologické podmínky a stav vodního toku, - oznamovat příslušnému vodoprávnímu úřadu závažné závady, které zjistí ve vodním toku a jeho korytě, způsobené přírodními nebo jinými vlivy, současně navrhovat opatření k nápravě, - spolupracovat při zneškodňování havárií na vodních tocích, a v povodí jim spravovaných vodních toků, pokud mohou ohrozit jakost vody, - udržovat splavnost využívaných dopravně významných vodních cest a označovat a vytyčovat plavební dráhu na vodních cestách, - řídit a ovlivňovat podle komplexního manipulačního řádu hospodaření s vodami v soustavě vodních děl vzájemně se ovlivňujících, - podávat podněty ke zpracování, úpravám a ke koordinaci manipulačních řádů vodních děl jiných vlastníků, - předkládat vodoprávnímu úřadu, na jeho výzvu, ke schválení návrh komplexního manipulačního řádu, který koordinuje manipulační řády jednotlivých vodních děl tvořících soustavu vodních děl vzájemně se ovlivňujících, a navrhovat vodoprávním úřadům změny po volení k nakládání s vodami, pokud jsou schváleným manipulačním řádem dotčena, - spolupracovat se správci drobných vodních toků při řešení úkolů týkajících se vodních toků v dílčích povodí, - požadovat předložení povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu týkajícího se vodního toku a zjišťovat, zda jsou tato rozhodnutí dodržována, - dávat pokyny pro manipulaci s vodními díly jejich uživatelům v rámci komplexního manipulačního řádu soustavy vodních nádrží na vodním toku, pokud to vyžaduje mimořádná situace, - zajišťovat a hodnotit stav povrchových a podzemních vod, zpracovávat, ukládat a předávat údaje do informačních systémů veřejné správy v rozsahu pověření zakladatelem, - zajišťovat zpracování vodohospodářské bilance povodí Vltavy (dílčích povodí), - pořizovat plány dílčích povodí na území působnosti státního podniku Povodí Vltavy, - informovat příslušné úřady o nahlášené havárii, - spolupracovat na pořizování národních půánů povodí s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí, - plnit úkoly při ochraně před povodněmi, - spolupracovat při provádění vodoprávního dozoru na základě vyžádání vodoprávních úřadů, - přijímat výsledky měření od příslušných osob oprávněných k nakládání s vodami, - zpracovávat stanoviska a vyjádření vodoprávním úřadům z hlediska zájmů sledovaných schválenými plány povodí Vltavy a jejich závaznými částmi, a z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem, - zpracovávat a předkládat návrhy na stanovení záplavových území u vodních toků v jeho správě, - stanovovat cenu za odběr povrchové vody z vodních toků v jeho správě a vybírat platbu k úhradě správy těchto vodních toků a správy povodí, - dodržovat podmínky a povinnosti, za kterých bylo vodní dílo povoleno, zejména schválený manipulační řád, popřípadě provozní řád, a předkládat vodoprávnímu úřadu ke schválení návrh na jeho úpravu tak, aby byl v souladu s komplexním manipulačním řádem sou stavy vodních děl vzájemně se ovlivňujících, - provozovat vodohospodářský dispečink, - provádět na vlastní náklad u vodních děl, k nimž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu, technickobezpečnostní dohled, pokud tomuto dohledu vodní díla podléhají, - provádět na svůj náklad opatření, která mu vodoprávní úřad uložil k odstranění závad zjištěných na vodních dílech, zejména při vodoprávním dozoru, - zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrhy na stanovení ochranných pásem vodních děl, se kterými má právo hospodařit, je-li to třeba k jejich ochraně, - udržovat splavnost využívaných dopravně významných vodních cest včetně rozrušování ledových celin ve veřejných přístavech stanovených vyhláškou a označovat a vytyčovat plavební dráhu na vodních cestách, - osazovat plavební znaky na vodní cestě, - zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrh na stanovení ochranných pásem vodních zdrojů vodárenských nádrží, s nimiž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu, - vykonávat veškerá vlastnická práva k majetku státu, se kterým má státní podnik právo hospodařit s podmínkou souhlasu zakladatele při právních úkonech s určeným majetkem a souhlasného stanoviska dozorčí rady v rozsahu daném zakladatelem ve statutu podnik u, - poskytovat informace, vydávat odborné účelové publikace z oblasti své působnosti a polupracovat s veřejností, - vykonávat činnosti související s užíváním hmotného majetku ve vlastnictví státu, včetně majetkoprávního vypořádání akcí investiční výstavby a oprav a prodejů nepotřebného majetku na vlastní účet, - spolupracovat při tvorbě právních předpisů, technických norem, směrnic, doporučení a pokynů souvisejících s vodním hospodářstvím, - plánovat, připravovat a realizovat opatření a akce v rámci programového financování zakladatele a příslušných krajinotvorných programů, - spolupracovat s příslušnými pozemkovými úřady a Pozemkovým fondem České republiky při návrzích komplexních pozemkových úprav. 24.3.2011 - 23.8.2018
Ing. Pavel Pešout, r.č. 710710/0583, trvalý pobyt: Vlašim, Zahradní 1584, PSČ 258 01 den vzniku členství v dozorčí radě: 21.7.2003 den zániku členství v dozorčí radě 11.10.2010 28.12.2010 - 28.12.2010
Ing. Milan Valenta, r.č.: 800520/3316, bydliště Arnošta z Pardubic 2606, Pradubice, PSČ: 530 02 den vzniku členství v dozorčí radě: 4.6.2010 den zániku členství v dozorčí radě: 11.10.2010 28.12.2010 - 28.12.2010
JUDr. Radek Šmerda, Ph.D., r.č.: 770514/3809, trvalý pobyt: Jindřišská 874/25, Praha 1, PSČ: 100 00 den vzniku členství v dozorčí radě: 11.10.2010 28.12.2010 - 4.1.2012
Ing. Vilém Žák, r.č.: 650227/0907, trvalý pobyt: Sukova 1233, Nové Strašecí, PSČ: 270 01 den vzniku členství v dozorčí radě: 11.10.2010 den zániku členství v dozorčí radě : 7.11.2013 28.12.2010 - 25.1.2014
Mgr. Vít Šimonovský, r.č. 711222/3041, trvalý pobyt: Hradec Králové, Milady Horákové 265, PSČ 500 06, den vzniku členství v dozorčí radě: 1.2.2006 datum zániku členství v dozorčí radě: 3.6.2010 4.8.2010 - 4.8.2010
Ing. Milan Valenta, r.č.: 800520/3316, bydliště Arnošta z Pardubic 2606, Pradubice, PSČ: 530 02 den vzniku členství v dozorčí radě: 4.6.2010 4.8.2010 - 28.12.2010
Ing. Jan Plechatý, r.č.: 460905/124, trvalý pobyt: Legerova 1852/26, Praha 2, PSČ: 120 00, den vzniku v dozorčí radě: 1.3.2010 14.4.2010 - 13.5.2011
Ing. Jan Plechatý, r.č.: 460905/124, trvalý pobyt: Legerova 1852/26, Praha 2, PSČ: 120 00, den vzniku v dozorčí radě: 1.3.2010 12.4.2010 - 14.4.2010
Ing.Miloš Petera, r.č.580314/0563, trvalý pobyt : Poděbradská 1780, Nymburk, PSČ 288 02 den vzniku funkce: 1.12.2009 20.1.2010 - 7.4.2015
Ing. Vilém Žák, r.č. 650227/0907, trvalý pobyt: Sukova 1233, Nové Strašecí, PSČ 270 01 den vzniku členství v dozorčí radě: 15.9.2008 den zániku členství v dozorčí radě: 30.11.2009 31.12.2009 - 20.1.2010
Ing. Petr Bendl, r.č.: 660124/1834, trvalý pobyt: Lesní 496, 270 61 Lány den vzniku členství v dozorčí radě: 10. října 2006 datum zániku členství v dozorčí radě: 19.1.2009 23.12.2009 - 23.12.2009
Ing. Vilém Žák, r.č. 650227/0907, trvalý pobyt: Sukova 1233, Nové Strašecí, PSČ 270 01 den vzniku členství v dozorčí radě: 15.9.2008 30.12.2008 - 31.12.2009
Ing. Miloň Kučera, r.č. 520611/036, trvalý pobyt: Hruškova 1, Plzeň, PSČ 301 00 den vzniku členství v dozorčí radě: 25.9.2008 30.12.2008 - 4.1.2012
Ing. Václav Král, r.č. 800325/1223, trvalý pobyt: Družstevní 205, Borek, PSČ 370 10 den vzniku členství v dozorčí radě: 15.9.2008 den zániku členství v dozorčí radě : 14.9.2013 30.12.2008 - 25.1.2014
Dozorčí rada: Počet členů dozorčí rady stanovuje zakladatel na devět. 30.12.2008 - 23.8.2018
Ing. Josef Holubička, r.č. 530909/112, trvalý pobyt: Praha 2, Blanická 26, PSČ: 120 00, den vzniku členství vdozorčí radě: 1.3.2008 den zániku členství v dozorčí radě : 31.12.2015. 18.7.2008 - 4.3.2016
Ing. Petr Bendl, bytem: , r.č.: 660124/1834, Lesní 496, 270 61 Lány den vzniku členství v dozorčí radě: 10. října 2006 14.2.2007 - 14.2.2007
Ing. Petr Bendl, r.č.: 660124/1834, trvalý pobyt: Lesní 496, 270 61 Lány den vzniku členství v dozorčí radě: 10. října 2006 14.2.2007 - 23.12.2009
Ing. Daniel Pokorný, r.č. 750626/0080, trvalý pobyt: Praha 4-Michle, Magistrů 379/7, PSČ 140 00, den vzniku členství v dozorčí radě: 1.3.2006 30.6.2006 - 14.2.2007
Ing. Blanka Brožková, r.č. 655825/1711, trvalý pobyt: Praha 5, Petřínská 20, PSČ 150 00, den vzniku členství v dozorčí radě: 1.1.2006 30.6.2006 - 18.7.2008
Mgr. Vít Šimonovský, r.č. 711222/3041, trvalý pobyt: Hradec Králové, Milady Horákové 265, PSČ 500 06, den vzniku členství v dozorčí radě: 1.2.2006 30.6.2006 - 4.8.2010
Určený majetek: Podle § 3 odst. 3 zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, jsou určeným majetkem pozemky a stavby, včetně vodohospodářských děl, k nimž vzniklo státnímu podniku právo hospodaření podle § 2 výše citovaného zákona. Účetní hodnota určeného majetku ke dni vzniku státního podniku činí 5 337 977 804,- Kč. Podmínky pro nakládání s určeným majetkem stanovuje statut podniku. 30.6.2006 - 24.3.2011
Ing. Zdeněk Zídek, r.č. 611028/1364, trvalý pobyt: Lipno nad Vltavou 125, PSČ 382 78, den vzniku členství vdozorčí radě: 1.1.2006 den zániku členství v dozorčí radě: 31.12.2015. 30.6.2006 - 4.3.2016
Ing. Karel Mach, r.č. 600617/0412, trvalý pobyt: Chotýčany 77, PSČ 373 62 den vzniku členství v dozorčí radě: 21.7.2003 6.12.2003 - 30.6.2006
Ing. Jan Janda, r.č. 430109/065, trvalý pobyt: Plzeň, Bzenecká 22, PSČ 323 00 den vzniku členství v dozorčí radě: 29.7.2003 6.12.2003 - 30.6.2006
Ing. Pavel Pešout, r.č. 710710/0583, trvalý pobyt: Vlašim, Zahradní 1584, PSČ 258 01 den vzniku členství v dozorčí radě: 21.7.2003 6.12.2003 - 28.12.2010
Ing. Karel Tureček, r.č.710201/1741, trvalý pobyt: Chýnov, Na Skalici 477, PSČ 391 55 6.2.2002 - 6.12.2003
Ing.Lubomír Petružela,CSc., r.č.530412/081, trvalý pobyt: Praha 10, Hornoměcholupská 632/39, PSČ 102 00 6.2.2002 - 6.12.2003
Ing. František Hladík, r.č.460128/074, trvalý pobyt: Český Krumlov, Železniční 197, PSČ 381 01 6.2.2002 - 6.12.2003
Určený majetek: Podle § 3 odst. 3 zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, jsou určeným majetkem pozemky a stavby, včetně vodohospodářských děl, k nimž vzniklo státnímu podniku právo hospodaření podle § 2 výše citovaného zákona. Podmínky pro nakládání s určeným majetkem stanovuje statut podniku. 6.2.2002 - 30.6.2006
Účetní hodnota určeného majetku je 5 337 977 804,-Kč 6.2.2002 - 30.6.2006
Ing. Milada Šmejkalová, r.č.476231/013, trvalý pobyt: Praha 8-Libeň, Na Hájku 503, PSČ 180 00 6.2.2002 - 30.6.2006
Ing. Pavel Uher, r.č.420814/096, trvalý pobyt: Praha 10, U Slávie 2/1387, PSČ 100 00 6.2.2002 - 30.6.2006
Dozorčí rada: Počet členů dozorčí rady stanovuje zakladatel na šest. 6.2.2002 - 30.12.2008
RNDr. Pavel Punčochář,CSc., r.č.440320/103, trvalý pobyt: Praha 5 - Radotín, Zítkova 225/3, PSČ 153 00 6.2.2002 - 23.9.2016
Rezervní fond: - Výše rezervního fondu, která je jeho minimální výší, činí: 31 963 796,-Kč. 6.2.2002 - 23.8.2018
Rozsah a podmínky podnikání stanovené zakladatelem: - veškerá hospodářská a podnikatelská činnost podniku je zaměřena na ochranu a péči o množství a jakost povrchových a podzemních vod, péči o prostředí výskytu vod, zabezpečení odběrů vody pro různé účely, údržbu a provoz vodohospodářských a hydroenergetických zařízení a vodních cest, racionální nakládání s vodami, obecnou ochranu proti škodlivým účinkům vod, vytváření podmínek pro obecné nakládání s vodami a efektivní využívání ostatního hmotného a nehmotného majetku; - veškerá činnost podniku směřuje k trvalému vytváření souladu mezi potřebou a tvorbou finančních prostředků a k hospodárnému využívání všech zdrojů; - v rámci své činnosti a v souladu s platnými právními předpisy uzavírá podnik svým jménem a na vlastní odpovědnost smlouvy a činí jiné právní úkony při nakládání s majetkem státu, ke kterému má právo hospodařit. Při této činnosti může být omezen jen platnými zákony a dalšími právními předpisy; - s majetkem státu, který byl vymezen jako určený majetek, může podnik nakládat se souhlasem zakladatele, včetně případného zřízení zástavního práva. Postupy vymezuje statut státního podniku. 6.2.2002 - 23.8.2018
členové dozorčí rady jmenovaní zakladatelem: 6.2.2002 - 23.8.2018
členové dozorčí rady volení zaměstnanci: 6.2.2002 - 23.8.2018
Dozorčí rada státního podniku: -počet členů dozorčí rady stanovuje zakladatel na šest. Jmenování a volba členů dozorčí rady bude provedena do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti zákona č. 305/2000 Sb. (§ 5 odst. 2 zákona). 18.1.2001 - 6.2.2002
Určený majetek: Podle § 3 odst. 3 zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, jsou určeným majetkem pozemky a stavby, včetně vodohospodářských děl, k nimž vzniklo státnímu podniku právo hospodaření podle § 2 výše citovaného zákona. 18.1.2001 - 6.2.2002
Skutečná účetní hodnota určeného majetku je 5 338 453 276,50 Kč 18.1.2001 - 6.2.2002
Rezervní fond: - Výše rezervního fondu činí 31 963 795,59 Kč. 18.1.2001 - 6.2.2002
Rozsah a podmínky podnikání stanovené zakladatelem: - užívání majetku, k němuž vzniklo státnímu podniku právo hospodaření, je směrováno k trvalému vytváření souladu mezi potřebou a tvorbou finančních prostředků a k hospodárnému využívání všech zdrojů. Podrobné podmínky stanoví zakladatel ve statutu státního podniku v souladu s § 4 odst. 3 zákona č. 305/2000 Sb. 18.1.2001 - 6.2.2002
Povodí Vltavy, státní podnik je právním nástupcem společnosti Povodí Vltavy a.s., oddíl B, vložka 2365 vymazané dne 18.1.2001 z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. 18.1.2001 - 23.8.2018

Aktuální kontaktní údaje Povodí Vltavy, státní podnik

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 70889953
Obchodní firma: Povodí Vltavy, státní podnik
Právní forma: Státní podnik
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 5
Vznik první živnosti: 1.1.1994
Celkový počet živností: 18
Aktivních živností: 6

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 70889953
Firma: Povodí Vltavy, státní podnik
Právní forma: Státní podnik
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 5
Počet zaměstnanců: 500 - 999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 1.1.2001

Kontakty na Povodí Vltavy, státní podnik IČO: 70889953

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Holečkova 3178/8 , Praha 150 00 9.2.2017
Sídlo: Holečkova 3178/8 , Praha 150 00 18.1.2001 - 9.2.2017

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Holečkova 3178/8, Praha 150 00

Obory činností Povodí Vltavy, státní podnik IČO: 70889953

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Hlavní předmět činnosti: Výkon správy povodí, kterou se rozumí správa významných vodních toků, činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod v územní působnosti státního podniku Povodí Vltavy a další činnosti, které vykonávají správci povodí podl e zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, a souvisejících právních předpisů, včetně správy drobných vodních toků, jejichž správcem byl podnik určen, což z ahrnuje zejména: - sledovat stav koryt vodních toků a pobřežních pozemků z hlediska funkcí vodního toku; - pečovat o koryta vodních toků, udržovat břehové porosty na pozemcích koryt vodních toků nebo na pozemcích sousedících s korytem vodního toku v šířce podle § 49 odst. 2 vodního zákona tak, aby se nestaly překážkou znemožňující plynulý odtok vody při povo dni; - provozovat a udržovat v řádném stavu vodní díla v korytech vodních toků nezbytná k zabezpečení funkcí vodního toku, popřípadě vodnímu toku převážně sloužící, která správce vodních toků vlastní, případně je užívá z jiného právního důvodu; - připravovat a zajišťovat úpravy koryt vodních toků, pokud slouží k zajištění funkcí vodního toku; - vytvářet podmínky umožňující oprávněná nakládání s vodami související s vodním tokem; při mimořádných situacích na vodním toku jen pokud to umožňují hydrologické podmínky a stav vodního toku; - oznamovat příslušnému vodoprávnímu úřadu závažné závady, které zjistí ve vodním toku a jeho korytě, způsobené přírodními nebo jinými vlivy; současně navrhovat opatření k nápravě; - spolupracovat při zneškodňování havárií na vodních tocích a v povodí jim spravovaných vodních toků, pokud mohou ohrozit jakost vody; - udržovat splavnost využívaných dopravně významných vodních cest a označovat a vytyčovat plavební dráhu na vodních cestách; - řídit a ovlivňovat podle komplexního manipulačního řádu hospodaření s vodami v soustavě vodních děl vzájemně se ovlivňujících; - podávat podněty ke zpracování, úpravám a ke koordinaci manipulačních řádů vodních děl jiných vlastníků; - předkládat vodoprávnímu úřadu, na jeho výzvu, ke schválení návrh komplexního manipulačního řádu, který koordinuje manipulační řády jednotlivých vodních děl tvořících soustavu vodních děl vzájemně se ovlivňujících, a navrhovat vodoprávním úřadům změny po volení k nakládání s vodami, pokud jsou schváleným manipulačním řádem dotčena; - spolupracovat se správci drobných vodních toků při řešení úkolů týkajících se vodních toků v dílčích povodích; - požadovat předložení povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu týkajícího se vodního toku a zjišťovat, zda jsou tato rozhodnutí dodržována; - dávat pokyny pro manipulaci s vodními díly jejich uživatelům v rámci komplexního manipulačního řádu soustavy vodních nádrží na vodním toku, pokud to vyžaduje mimořádná situace; - zajišťovat a hodnotit stav povrchových a podzemních vod, zpracovávat, ukládat a předávat údaje do informačních systémů veřejné správy v rozsahu pověření zakladatelem; - zajišťovat zpracování vodohospodářské bilance povodí Vltavy (dílčích povodí); - pořizovat plány dílčích povodí v územní působnosti státního podniku Povodí Vltavy; - informovat příslušné úřady o nahlášené havárii; - spolupracovat na pořizování národních plánů povodí s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí; - plnit úkoly při ochraně před povodněmi a před suchem; - spolupracovat při provádění vodoprávního dozoru na základě vyžádání vodoprávních úřadů; - přijímat výsledky měření od příslušných osob oprávněných k nakládání s vodami; - zpracovávat stanoviska a vyjádření vodoprávním úřadům z hlediska zájmů sledovaných schválenými plány povodí Vltavy a jejich závaznými částmi a z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem; - zpracovávat a předkládat návrhy na stanovení záplavových území u vodních toků v jeho správě; - stanovovat cenu za odběr povrchové vody z vodních toků v jeho správě a vybírat platbu k úhradě správy těchto vodních toků a správy povodí; - dodržovat podmínky a povinnosti, za kterých bylo vodní dílo povoleno, zejména schválený manipulační řád, popřípadě provozní řád, a předkládat vodoprávnímu úřadu ke schválení návrh na jeho úpravu tak, aby byl v souladu s komplexním manipulačním řádem sou stavy vodních děl vzájemně se ovlivňujících; - provozovat vodohospodářský dispečink; - provádět na vlastní náklad u vodních děl, k nimž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu, technickobezpečnostní dohled, pokud tomuto dohledu vodní díla podléhají; - provádět na svůj náklad opatření, která mu vodoprávní úřad uložil k odstranění závad zjištěných na vodních dílech, zejména při vodoprávním dozoru; - zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrhy na stanovení ochranných pásem vodních děl, se kterými má právo hospodařit, je-li to třeba k jejich ochraně; - udržovat splavnost využívaných dopravně významných vodních cest včetně rozrušování ledových celin ve veřejných přístavech stanovených vyhláškou a označovat a vytyčovat plavební dráhu na vodních cestách; - osazovat plavební znaky na vodní cestě; - zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrh na stanovení ochranných pásem vodních zdrojů vodárenských nádrží, s nimiž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu; - vykonávat veškerá vlastnická práva k majetku státu, se kterým má státní podnik právo hospodařit s podmínkou souhlasu zakladatele při právních úkonech s určeným majetkem a souhlasného stanoviska dozorčí rady v rozsahu daném zakladatelem ve statutu státní ho podniku; - poskytovat informace, vydávat odborné účelové publikace z oblasti své působnosti a spolupracovat s veřejností; - vykonávat činnosti související s užíváním hmotného majetku ve vlastnictví státu, včetně majetkoprávního vypořádání akcí investiční výstavby a oprav a prodejů nepotřebného majetku na vlastní účet; - spolupracovat při tvorbě právních předpisů, technických norem, směrnic, doporučení a pokynů souvisejících s vodním hospodářstvím; - plánovat, připravovat a realizovat opatření a akce v rámci programového financování zakladatele a příslušných krajinotvorných programů; - spolupracovat s příslušnými pozemkovými úřady a Státním pozemkovým úřadem při návrzích komplexních pozemkových úprav. 23.8.2018

Předmět činnosti dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
zemědělské podnikání 16.11.2018
pronájem a půjčování věcí movitých 16.11.2018
mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti 16.11.2018
Další podnikatelské činnosti související s hlavním předmětem činnosti: 23.8.2018
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - obory činností: - zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, - vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce, - výroba plastových a pryžových výrobků, - výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, - povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů, - výroba strojů a zařízení, - stavba a výroba plavidel, - přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti, - velkoobchod a maloobchod, - ubytovací služby, - poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály, - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, - testování, měření, analýzy a kontroly, - reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, - služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, - výroba, obchod a služby jinde nezařazené; 23.8.2018
silniční motorová doprava: - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče; 23.8.2018
výroba a rozvod elektřiny v rámci provozu hydroenergetických zařízení 23.8.2018
smluvní údržba nebo provoz vodních děl jiných vlastníků 23.8.2018
speciální povodňová ochrana 23.8.2018
chov ryb a vodní drůbeže 23.8.2018 - 16.11.2018
pronájem strojů a přístrojů 23.8.2018 - 16.11.2018
pořádání odborných tuzemských a mezinárodních seminářů 23.8.2018 - 16.11.2018
projektová činnost ve výstavbě 23.1.2015
zámečnictví a nástrojařství 23.1.2015
obráběčství 23.1.2015
hostinská činnost 23.1.2015
Další podnikatelské činnosti související s předmětem podnikání: 23.1.2015 - 23.8.2018
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - obory činností: - zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků - vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce - Výroba plastových a pryžových výrobků - Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků - Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů - Výroba strojů a zařízení - Stavba a výroba plavidel - - Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti - Velkoobchod a maloobchod - Ubytovací služby - Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků - Testování, měření, analýzy a kontroly - Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení - Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy - Výroba, obchod a služby jinde nezařazené 23.1.2015 - 23.8.2018
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče 23.1.2015 - 23.8.2018
Výroba a rozvod elektřiny v rámci provozu hydroenergetických zařízení 23.1.2015 - 23.8.2018
Smluvní údržba nebo provoz vodních děl jiných vlastníků 23.1.2015 - 23.8.2018
Speciální povodňová ochrana 23.1.2015 - 23.8.2018
Výkon správy povodí, kterou se rozumí správa významných vodních toků, činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod v oblastech povodí Vltavy, a to v oblasti povodí Horní Vltavy, v oblasti povodí Berounky a v oblasti povo dí Dolní Vltavy, a další činnosti, které vykonávají správci povodí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 305/2000 Sb., o povodích a souvisejících právních předpisů, včetně správy drobných vodních toků, jejichž správcem byl podnik určen. 30.6.2006 - 24.3.2011
Výkon správy povodí, kterou se rozumí správa významných vodních toků, činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod v oblasti povodí Vltavy a další činnosti, které vykonávají správci povodí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákona č. 305/2000 Sb., o povodích a souvisejících právních předpisů, včetně správy drobných toků v dané oblasti povodí, jejichž správcem byl podnik určen, což zahrnuje zejména: - sledovat stav koryt vodních toků a pobřežních pozemků z hlediska funkcí vodního toku, - provozovat a udržovat v řádném stavu vodní díla v korytech toků nezbytná k zabezpečení funkcí vodního toku, popřípadě vodnímu toku převážně sloužící, která správce vodních toků vlastní, případně je užívání z jiného právního důvodu, - připravovat a zajišťovat úpravy koryt vodních toků, pokud slouží k zajištění funkcí vodního toku, - vytvářet podmínky umožňující oprávněná nakládání s vodním tokem, při mimořádných situacích na vodním toku jen pokud to umožňují hydrologické podmínky a stav vodního toku, - oznamovat příslušnému vodoprávnímu úřadu závady, které zjistí ve vodním toku a jeho korytě, způsobené přírodními nebo jinými vlivy, současně navrhovat opatření k nápravě, - spolupracovat při zneškodňování havárií na vodních tocích, a v povodí jim spravovaných vodních toků, pokud mohou ohrozit jakost vody, - udržovat splavnost využívaných dopravně významných vodních cest a označovat a vytyčovat plavební dráhu na vodních cestách, - řídit a ovlivňovat podle komplexního manipulačního řádu hospodaření s vodami v soustavě vodních nádrží, - podávat podněty ke zpracování, úpravám a ke koordinaci manipulačních řádů vodních děl jiných vlastníků, - předkládat Ministerstvu zemědělství, na jeho výzvu, ke schválení návrh komplexního manipulačního řádu, který koordinuje manipulační řády jednotlivých vodních děl tvořících soustavu vodních nádrží, a navrhovat vodoprávním úřadům změny povolení k nakládání s vodami, pokud jsou schváleným manipulačním řádem dotčena, - spolupracovat se správci drobných vodních toků při řešení úkolů týkajících se vodních toků v celé oblasti povodí Vltavy, - požadovat předložení povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu týkajícího se vodního toku a zjišťovat, zda jsou tato rozhodnutí dodržována, - dávat pokyny pro manipulaci s vodními díly jejich uživatelům v rámci komplexního manipulačního řádu soustavy vodních nádrží na vodním toku, pokud to vyžaduje mimořádná situace, - vytvářet a vést příslušné evidence pro zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod, - zajišťovat zpracování vodohospodářské bilance oblasti povodí Vltavy, - pořizovat plán oblasti povodí Vltavy, - informovat příslušné úřady o nahlášené havárii, - plnit úkoly při ochraně před povodněmi, - spolupracovat při provádění vodoprávního dozoru na základě vyžádání vodoprávních úřadů, - přijímat výsledky měření od příslušných osob oprávněných k nakládání s vodami, - zpracovávat vyjádření vodoprávním úřadům z hlediska zájmů sledovaných plánem oblasti povodí Vltavy po jejich schválení nebo zájmů sledovaných směrným vodohospodářským plánem v platném znění a dalších zájmů sledovaných správcem povodí, - zpracovávat a předkládat návrhy na stanovení záplavových území u vodních toků v jeho správě, - stanovovat cenu za odběr povrchové vody z vodního toku v jeho správě a vybírat platbu k úhradě správy těchto vodních toků a správy povodí, - dodržovat podmínky a povinnosti, za kterých bylo vodní dílo povoleno, zejména schválený manipulační, popřípadě provozní řád, a předkládat vodoprávnímu úřadu ke schválení návrh na jeho úpravu tak, aby byl v souladu s komplexním manipulačním řádem soustavy vodních nádrží, - provozovat vodohospodářský dispečink, - provádět na vlastní náklad u vodních děl, k nimž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu, technickobezpečnostní dohled, pokud tomuto dohledu vodní díla podléhají, - provádět na svůj náklad opatření, která mu vodoprávní úřad uložil k odstranění závad zjištěných na vodních dílech, zejména při vodoprávním dozoru, - zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrhy na stanovení ochranných pásem vodních děl, se kterými má právo hospodařit, je-li to třeba k jejich ochraně, - osazovat plavební znaky na vodní cestě, - zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrh na stanovení ochranných pásem vodních zdrojů vodárenských nádrží, s nimiž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu, - vykonávat veškerá vlastnická práva k majetku státu,se kterým má státní podnik právo hospodařit s podmínkou souhlasu zakladatele při právních úkonech s určeným majetkem a souhlasného stanoviska dozorčí rady v rozsahu daném zakladatelem ve statutu podniku, - poskytovat informace, vydávat odborné účelové publikace z oblasti své působnosti a spolupracovat s veřejností, - vykonávat činnosti související s užíváním hmotného majetku ve vlastnictví státu, včetně majetkoprávního vypořádání akcí investiční výstavby a oprav a prodejů nepotřebného majetku na vlastní účet. 6.12.2003 - 30.6.2006
pečovat o koryta vodních toků, zejména udržovat koryta vodních toků ve stavu, který zabezpečuje při odváděn vody z území dostatečnou průtočnost a hloubku vody a přitom se co nejvíce blíží přírodním podmínkám, udržovat břehové porosty na pozemcích koryt vo dních toků nebo na pozemcích sousedících s korytem vodního toku tak, aby se nestaly překážkou odtoku vody při povodňových situacích, pokud takové povinnosti nemají vlastníci pozemků s koryty vodních toků souvisejících 6.12.2003 - 30.6.2006
Výkon správy povodí, kterou se rozumí správa významných vodních toků, činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod v oblasti povodí Vltavy a další činnosti, které vykonávají správci povodí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákona č. 305/2000 Sb., o povodích a souvisejících právních předpisů, včetně správy drobných toků v dané oblasti povodí, jejichž správcem byl podnik určen, což zahrnuje zejména: - sledovat stav koryt vodních toků a pobřežních pozemků z hlediska funkcí vodního toku, - pečovat o koryta vodních toků, zejména udržovat koryta vodních toků ve stavu, který zabezpečuje při odvádění vody z území dostatečnou průtočnost a hloubku vody a přitom se co nejvíce blíží přírodním podmínkám, udržovat břehové porosty ma pozemcích koryt vodních toků nebo na pozemcích sousedících s korytem vodního toku tak, aby se nestaly překážkou odtoku vody při povodňových situacích, pokud takové povinnosti nemají vlastníci s koryty vodních toků, - provozovat a udržovat v řádném stavu vodní díla v korytech toků nezbytná k zabezpečení funkcí vodního toku, popřípadě vodnímu toku převážně sloužící, která správce vodních toků vlastní, případně je užívání z jiného právního důvodu, - připravovat a zajišťovat úpravy koryt vodních toků, pokud slouží k zajištění funkcí vodního toku, - vytvářet podmínky umožňující oprávněná nakládání s vodním tokem, při mimořádných situacích na vodním toku jen pokud to umožňují hydrologické podmínky a stav vodního toku, - oznamovat příslušnému vodoprávnímu úřadu závady, které zjistí ve vodním toku a jeho korytě, způsobené přírodními nebo jinými vlivy, současně navrhovat opatření k nápravě, - spolupracovat při zneškodňování havárií na vodních tocích, a v povodí jim spravovaných vodních toků, pokud mohou ohrozit jakost vody, - udržovat splavnost využívaných dopravně významných vodních cest a označovat a vytyčovat plavební dráhu na vodních cestách, - řídit a ovlivňovat podle komplexního manipulačního řádu hospodaření s vodami v soustavě vodních nádrží, - podávat podněty ke zpracování, úpravám a ke koordinaci manipulačních řádů vodních děl jiných vlastníků, - předkládat Ministerstvu zemědělství, na jeho výzvu, ke schválení návrh komplexního manipulačního řádu, který koordinuje manipulační řády jednotlivých vodních děl tvořících soustavu vodních nádrží, a navrhovat vodoprávním úřadům změny povolení k nakládání s vodami, pokud jsou schváleným manipulačním řádem dotčena, - spolupracovat se správci drobných vodních toků při řešení úkolů týkajících se vodních toků v celé oblasti povodí Vltavy, - požadovat předložení povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu týkajícího se vodního toku a zjišťovat, zda jsou tato rozhodnutí dodržována, - dávat pokyny pro manipulaci s vodními díly jejich uživatelům v rámci komplexního manipulačního řádu soustavy vodních nádrží na vodním toku, pokud to vyžaduje mimořádná situace, - vytvářet a vést příslušné evidence pro zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod, - zajišťovat zpracování vodohospodářské bilance oblasti povodí Vltavy, - pořizovat plán oblasti povodí Vltavy, - informovat příslušné úřady o nahlášené havárii, - plnit úkoly při ochraně před povodněmi, - spolupracovat při provádění vodoprávního dozoru na základě vyžádání vodoprávních úřadů, - přijímat výsledky měření od příslušných osob oprávněných k nakládání s vodami, - zpracovávat vyjádření vodoprávním úřadům z hlediska zájmů sledovaných plánem oblasti povodí Vltavy po jejich schválení nebo zájmů sledovaných směrným vodohospodářským plánem v platném znění a dalších zájmů sledovaných správcem povodí, - zpracovávat a předkládat návrhy na stanovení záplavových území u vodních toků v jeho správě, - stanovovat cenu za odběr povrchové vody z vodního toku v jeho správě a vybírat platbu k úhradě správy těchto vodních toků a správy povodí, - dodržovat podmínky a povinnosti, za kterých bylo vodní dílo povoleno, zejména schválený manipulační, popřípadě provozní řád, a předkládat vodoprávnímu úřadu ke schválení návrh na jeho úpravu tak, aby byl v souladu s komplexním manipulačním řádem soustavy vodních nádrží, - provozovat vodohospodářský dispečink, - provádět na vlastní náklad u vodních děl, k nimž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu, technickobezpečnostní dohled, pokud tomuto dohledu vodní díla podléhají, - provádět na svůj náklad opatření, která mu vodoprávní úřad uložil k odstranění závad zjištěných na vodních dílech, zejména při vodoprávním dozoru, - zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrhy na stanovení ochranných pásem vodních děl, se kterými má právo hospodařit, je-li to třeba k jejich ochraně, - osazovat plavební znaky na vodní cestě, - zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrh na stanovení ochranných pásem vodních zdrojů vodárenských nádrží, s nimiž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu, - vykonávat veškerá vlastnická práva k majetku státu,se kterým má státní podnik právo hospodařit s podmínkou souhlasu zakladatele při právních úkonech s určeným majetkem a souhlasného stanoviska dozorčí rady v rozsahu daném zakladatelem ve statutu podniku, - poskytovat informace, vydávat odborné účelové publikace z oblasti své působnosti a spolupracovat s veřejností, - vykonávat činnosti související s užíváním hmotného majetku ve vlastnictví státu, včetně majetkoprávního vypořádání akcí investiční výstavby a oprav a prodejů nepotřebného majetku na vlastní účet. 24.4.2002 - 6.12.2003
Výkon funkce správce vodohospodářsky významných, hraničních a určených drobných vodních toků,provoz a údržba vodohospodářských děl ve vlastnictví státu podle § 4 odst.1 zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, a dále výkon dalších činností svěřených státnímu podniku zvláštními právními předpisy (zejména zákonem č 138/1973 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství ve znění pozdějších předpisů),což zahrnuje zejména: 6.2.2002 - 24.4.2002
výkon veškerých vlastnických práv k majetku státu, ke kterému má státní podnik právo hospodařit s podmínkou souhlasu zakladatele při právních úkonech s určeným majetkem a souhlasného stanoviska dozorčí rady v rozsahu daném zakladatelem ve statutu podniku, 6.2.2002 - 24.4.2002
hospodaření s vodami z hlediska množství a jakosti v rámci územně příslušné vodohospodářské soustavy dle podmínek stanovených vodohospodářskými orgány, 6.2.2002 - 24.4.2002
vytváření předpokladů a podmínek pro racionální,šetrné a ekologicky únosné využívání povrchových vod,vodních toků a hmotného majetku,především pro účely: 6.2.2002 - 24.4.2002
zásobování vodou, 6.2.2002 - 24.4.2002
ochrany před havarijním znečištěním vod, 6.2.2002 - 24.4.2002
ochranu před nepříznivými účinky vod včetně ochrany před povodněmi, 6.2.2002 - 24.4.2002
užívání vodních toků k plavbě, 6.2.2002 - 24.4.2002
využívání vodní energie, 6.2.2002 - 24.4.2002
rybářství, 6.2.2002 - 24.4.2002
rekreace a sportovního využití. 6.2.2002 - 24.4.2002
Při výkonu hlavního předmětu podnikání státní podnik zejména: 6.2.2002 - 24.4.2002
sleduje a pečuje o stav a ochranu vodního toku, dbá o plynulý průtok ve vodním toku, odstraňuje překážky ve vodním toku,pokud k tomu není ze zákona povinna jiná právnická nebo fyzická osoba, 6.2.2002 - 24.4.2002
zabezpečuje údržbu vodního toku a výstavbu jeho úprav, 6.2.2002 - 24.4.2002
zajišťuje technický rozvoj všech funkcí vodního toku, 6.2.2002 - 24.4.2002
odstraňuje nebo nově vysazuje stromy a keře na pozemcích při vodním toku, v zájmu správy vodního toku, 6.2.2002 - 24.4.2002
těží z koryta vodního toku říční materiál v rozsahu, který připouští řádný výkon správy vodního toku bez povolení vodohospodářského orgánu, popřípadě tuto těžbu umožňuje těm, kteří k tomu získali povolení za úhradu nákladů, které v souvislosti s tím vzniknou správci toku, 6.2.2002 - 24.4.2002
zřizuje,provozuje a udržuje vodohospodářská díla, která jsou nezbytná k funkcím vodního toku, vodnímu toku převážně slouží nebo plní současně více celospolečenských účelů, 6.2.2002 - 24.4.2002
zřizuje,provozuje a udržuje další vodohospodářská díla a další související nemovitý i movitý majetek, ke kterému má právo hospodaření, 6.2.2002 - 24.4.2002
dodržuje podmínky, za kterých bylo vodohospodářské dílo povoleno, zejména schválený manipulační, popřípadě provozní řád, předkládá vodohospodářskému orgánu ke schválení návrhy těchto řádů tak, aby byly v souladu s komplexním manipulačním řádem soustavy vodohospodářských děl a zohledňovaly i možnosti zabezpečit jakost vody ve vodním toku, 6.2.2002 - 24.4.2002
udržuje dílo v řádném stavu tak, aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti osob, majetku a vodohospodářských a jiných chráněných zájmů, 6.2.2002 - 24.4.2002
zajišťuje na vodohospodářských dílech odborný technicko bezpečnostní dohled, včetně pozorování díla a měření jeho deformací, a to i prostřednictvím organizace pověřené prováděním tohoto dohledu ústředním vodohospodářským orgánem, 6.2.2002 - 24.4.2002
u vodohospodářského díla, sloužícího ke vzdouvání vody v toku, udržuje na vlastní náklady v řádném stavu dno a břehy v oblasti vzdutí a stará se v ní o plynulý průtok vody, zejména odstraňuje nánosy a překážky, 6.2.2002 - 24.4.2002
provozuje vodohospodářský dispečink a řídí vodohospodářské soustavy, 6.2.2002 - 24.4.2002
dává pokyny pro manipulaci s vodohospodářskými díly jejich uživatelům v rámci komplexního manipulačního řádu soustavy vodohospodářských děl na vodním toku, pokud to vyžaduje mimořádná situace, 6.2.2002 - 24.4.2002
zřizuje, udržuje a označuje vodní cesty a vytyčuje plavební dráhu, 6.2.2002 - 24.4.2002
provozuje vodní cesty a plavbu, včetně výstavby, rekonstrukce a modernizace vodních cest, 6.2.2002 - 24.4.2002
stanovuje jednotkové ceny povrchové vody v souladu s cenovým výměrem pro celý region povodí v jeho působnosti, 6.2.2002 - 24.4.2002
vybírá finanční prostředky za odběry povrchové vody a ostatní poskytované užitky a užívá je k úhradě nákladů na zajištění předmětů podnikání, 6.2.2002 - 24.4.2002
vybírá úplaty (poplatky) za odběry podzemní vody a odvádí je konečnému příjemci určenému obecně závazným předpisem, 6.2.2002 - 24.4.2002
sleduje podle zvláštních předpisů odběry podzemní vody, 6.2.2002 - 24.4.2002
zajišťuje komplexní péči o jakost vody a navrhuje orgánům opatření k omezení znečišťování vody a ke zlepšení jakosti vody ve vodních tocích z hlediska povodí, přitom sleduje jakost vody, jakož i odběry vod a vypouštění odpadních vod z hlediska množství a jakosti a jiné nakládání s vodami ve vodních tocích, 6.2.2002 - 24.4.2002
zajišťuje výstavbu a provoz účelových monitorovacích sítí ke sledování množství a jakosti vod a splavenin, 6.2.2002 - 24.4.2002
provádí systematickou kontrolu jakosti vody ve vztahu na průtoky v určených profilech a tyto průtoky sleduje, 6.2.2002 - 24.4.2002
vytváří a provozuje regionální hydroekologický informační systém, 6.2.2002 - 24.4.2002
navrhuje příslušnému vodohospodářskému orgánu stanovení ochranných pásem zdrojů ve vodních tocích a sleduje dodržování podmínek těchto rozhodnutí, 6.2.2002 - 24.4.2002
spolupracuje při zneškodňování havarijního zhoršení jakosti povrchových vod, 6.2.2002 - 24.4.2002
eviduje rozhodnutí vodohospodářských orgánů, týkajících se vodního toku a sleduje dodržování podmínek a povinností v nich stanovených, 6.2.2002 - 24.4.2002
sleduje obecné užívání povrchových vod ve vodním toku, 6.2.2002 - 24.4.2002
dbá, aby nedocházelo k narušování zájmů rekreace, rybářství a jiných důležitých celospolečenských zájmů a spolupracuje při tvorbě a ochraně životního prostředí, 6.2.2002 - 24.4.2002
podává vodohospodářským orgánům podněty, návrhy a vyjádření při nedostatku vody ve vodním toku, případně při jiných mimořádných vodohospodářských situacích, 6.2.2002 - 24.4.2002
plní povinnosti uložené mu povodňovým plánem, příslušným povodňovým orgánem i obecně závaznými právními předpisy na úseku ochrany před povodněmi, 6.2.2002 - 24.4.2002
spolupracuje se správci drobných vodních toků při řešení vodohospodářských úkolů, u kterých je to nutné z hlediska potřeb celého povodí, 6.2.2002 - 24.4.2002
připravuje, zabezpečuje a poskytuje odborné podklady pro správní rozhodování a další opatření vodohospodářských orgánů, pokud je má k dispozici, 6.2.2002 - 24.4.2002
zpracovává regionální a poskytuje podklady a spolupracuje na komplexní Státní vodohospodářské bilanci a Směrném vodohospodářském plánu, 6.2.2002 - 24.4.2002
vydává stanoviska z hlediska Směrného vodohospodářského plánu, 6.2.2002 - 24.4.2002
poskytuje informace, vydává odborné účelové publikace z vodohospodářské oblasti a spolupracuje s veřejností, 6.2.2002 - 24.4.2002
vykonává činnosti související s užíváním hmotného majetku ve vlastnictví státu, včetně majetkoprávního vypořádávání akcí investiční výstavby a oprav a prodejů nepotřebného majetku na vlastní účet. 6.2.2002 - 24.4.2002
požaduje předložení povolení nebo souhlasu vodohospodářských orgánů, týkajícího se vodního toku, od každého uživatele vody a provozovatele vodohospodářských děl a zařízení, popřípadě činností, které takového povolení nebo souhlasu vyžadují, 6.2.2002 - 24.4.2002
Další podnikatelské činnosti související s hlavním předmětem podnikání: 6.2.2002 - 23.1.2015
laboratorní činnosti související se zjišťováním a zabezpečováním kvality vody, 6.2.2002 - 23.1.2015
projektová činnost ve výstavbě, 6.2.2002 - 23.1.2015
inženýrská činnost ve výstavbě, 6.2.2002 - 23.1.2015
výroba a rozvod elektřiny v rámci provozu hydroenergetických zařízení, 6.2.2002 - 23.1.2015
automatizované zpracování dat, 6.2.2002 - 23.1.2015
činnost organizačních a ekonomických poradců, 6.2.2002 - 23.1.2015
služby rozmnožovací techniky, 6.2.2002 - 23.1.2015
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, 6.2.2002 - 23.1.2015
silniční motorová doprava osobní, 6.2.2002 - 23.1.2015
silniční motorová doprava nákladní, 6.2.2002 - 23.1.2015
práce s autojeřábem, 6.2.2002 - 23.1.2015
zemní práce, 6.2.2002 - 23.1.2015
ubytovací služby, 6.2.2002 - 23.1.2015
hostinská činnost, 6.2.2002 - 23.1.2015
truhlářství, 6.2.2002 - 23.1.2015
kovoobráběčství, 6.2.2002 - 23.1.2015
zámečnictví, 6.2.2002 - 23.1.2015
smluvní údržba nebo správa vodohospodářských děl jiných vlastníků, 6.2.2002 - 23.1.2015
speciální povodňová ochrana. 6.2.2002 - 23.1.2015
správa vodohospodářsky významných vodních toků, vodních toků tvořících státní hranici, jakož i provoz a údržba vodohospodářských děl ve vlastnictví státu, podle § 4 odst. 1 zákona č.305/2000 Sb. 18.1.2001 - 6.2.2002
výkon dalších činností s hlavním předmětem činností související a činnosti svěřené jim zákonem č. 138/1973 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů,zákonem č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů a dalšími zvláštními právními předpisy, v souladu s § 4 odst.2 zákona č. 305/2000 Sb., 18.1.2001 - 6.2.2002
laboratorní činnosti související se zajišťováním a zabezpečováním kvality vody, 18.1.2001 - 6.2.2002
projektová činnost ve výstavbě, 18.1.2001 - 6.2.2002
inženýrská činnost ve výstavbě, 18.1.2001 - 6.2.2002
výroba a rozvod elektřiny v rámci provozu hydroenergetických zařízení, 18.1.2001 - 6.2.2002
automatizované zpracování dat, 18.1.2001 - 6.2.2002
činnost organizačních a ekonomických poradců, 18.1.2001 - 6.2.2002
služby rozmnožovací techniky, 18.1.2001 - 6.2.2002
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, 18.1.2001 - 6.2.2002
silniční motorová doprava osobní, 18.1.2001 - 6.2.2002
silniční motorová doprava nákladní, 18.1.2001 - 6.2.2002
práce s autojeřábem, 18.1.2001 - 6.2.2002
zemní práce, 18.1.2001 - 6.2.2002
ubytovací služby, 18.1.2001 - 6.2.2002
hostinská činnost, 18.1.2001 - 6.2.2002
truhlářství, 18.1.2001 - 6.2.2002
kovoobráběčství, 18.1.2001 - 6.2.2002
zámečnictví. 18.1.2001 - 6.2.2002

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Stavba a výroba plavidel

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.1.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: 27 , Manětín 331 62
Identifikační číslo provozovny: 1011430568
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování: 18.2.2017
Provozovna č. 2
Provozovna: 61 , Milešov 262 56
Identifikační číslo provozovny: 1011430452
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

Zahájení provozování: 18.2.2017
Provozovna č. 3
Provozovna: 399 01 Kovářov
Identifikační číslo provozovny: 1011430517
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování: 18.2.2017
Provozovna č. 4
Provozovna: 7 , Malá Úpa 542 21
Identifikační číslo provozovny: 1011430479
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování: 18.2.2017
Provozovna č. 5
Provozovna: Holečkova 3178/8 , Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny: 1009295691
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 18.2.2017
Provozovna č. 6
Provozovna: 171 , Kvilda 384 93
Identifikační číslo provozovny: 1011430461
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování: 18.2.2017
Provozovna č. 7
Provozovna: 163 , Sedlice 396 01
Identifikační číslo provozovny: 1011430509
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování: 18.2.2017
Provozovna č. 8
Provozovna: 35 , Loket 257 65
Identifikační číslo provozovny: 1011430487
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování: 18.2.2017
Provozovna č. 9
Provozovna: 24 , Zvíkovské Podhradí 397 01
Identifikační číslo provozovny: 1011430533
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování: 18.2.2017
Provozovna č. 10
Provozovna: Na Hutmance 596/5 , Praha 158 00
Identifikační číslo provozovny: 1011430576
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 18.2.2017
Provozovna č. 11
Provozovna: 265 , Želiv 394 44
Identifikační číslo provozovny: 1011430525
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování: 18.2.2017
Provozovna č. 12
Provozovna: 35 , Nýrsko 340 22
Identifikační číslo provozovny: 1011430550
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování: 18.2.2017
Provozovna č. 13
Provozovna: Denisovo nábřeží 2430/14 , Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny: 1003162096
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.1.1994
Provozovna č. 14
Provozovna: 2 , Malá Úpa 542 21
Identifikační číslo provozovny: 1003162100
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování: 12.1.1996
Provozovna č. 15
Provozovna: Litvínovická 710/6 , České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny: 1003162088
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování: 1.1.1994
Provozovna č. 16
Provozovna: E. Pittera 1622/1 , České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny: 1003162169
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 20.4.1999
Provozovna č. 17
Provozovna: 45 , Lipno nad Vltavou 382 78
Identifikační číslo provozovny: 1003162118
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování: 12.1.1996
Provozovna č. 18
Provozovna: Grafická 429/36 , Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny: 1012240771
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování: 6.6.2018
Provozovna č. 19
Provozovna: Pražská tř. 490/90 , České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny: 1012240789
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování: 11.6.2018
Provozovna č. 20
Provozovna: Denisovo nábřeží 2430/14 , Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny: 1012240754
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování: 6.6.2018
Provozovna č. 21
Provozovna: Litvínovická 710/6 , České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny: 1012240762
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování: 6.6.2018

Živnost č. 2 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.1.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: Holečkova 3178/8 , Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny: 1009295691
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.2.2017
Provozovna č. 2
Provozovna: Na Průhoně 900/34 , Mělník 276 01
Identifikační číslo provozovny: 1011430584
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.2.2017
Provozovna č. 3
Provozovna: Litvínovická 710/6 , České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny: 1003162088
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.1994
Provozovna č. 4
Provozovna: Denisovo nábřeží 2430/14 , Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny: 1003162096
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.1994

Živnost č. 3 Obráběčství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 20.12.1995
Provozovna č. 1
Provozovna: Litvínovická 710/6 , České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny: 1003162088
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.1.1996

Živnost č. 4 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 20.12.1995
Provozovna č. 1
Provozovna: Litvínovická 710/6 , České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny: 1003162088
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.1.1996

Živnost č. 5 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 9.2.1996
Provozovna č. 1
Provozovna: Denisovo nábřeží 2430/14 , Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny: 1003162096
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.2.2017
Provozovna č. 2
Provozovna: Holečkova 3178/8 , Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny: 1009295691
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.2.2017
Provozovna č. 3
Provozovna: Grafická 429/36 , Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny: 1003162134
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.5.1997
Provozovna č. 4
Provozovna: Litvínovická 710/6 , České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny: 1003162088
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.5.1997

Živnost č. 6 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 23.10.1996
Provozovna č. 1
Provozovna: Holečkova 3178/8 , Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny: 1009295691
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2014

Živnost č. 7 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej /vyjma činností uvedených v příloze 1 - 3 živnostenského zákona/

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Zemní práce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Laboratorní činnosti související se zjišťováním a zabezpečováním kvality vody

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Služby rozmnožovací techniky

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Práce s autojeřábem

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Inženýrská činnost ve výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 15 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.12.1995
Zánik oprávnění: 16.12.2013

Živnost č. 16 ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.1.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.2.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 18 silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.2.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
Obrábění
Výroba zámků a kování
Výroba, přenos a rozvod elektřiny
Shromažďování, úprava a rozvod vody
Demolice a příprava staveniště
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Nepravidelná pozemní osobní doprava
Silniční nákladní doprava
Ostatní ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Informační činnosti
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Činnosti v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti

Vedení firmy Povodí Vltavy, státní podnik IČO: 70889953

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Zastupování a podepisování: Státní podnik zastupuje a za státní podnik podepisuje generální ředitel, v jeho nepřítomnosti zástupce v určené posloupnosti v případě nepřítomnosti předchozích. 23.8.2018
Státní podnik zastupuje a za státní podnik podepisuje generální ředitel, v jeho nepřítomnosti pak zástupci generálního ředitele v určené posloupnosti v případě nepřítomnosti předchozích. 30.12.2008 - 23.8.2018
Státní podnik zastupuje a za státní podnik podepisuje generální ředitel, v jeho nepřítomnosti pak 1. zástupce generálního ředitele a v jejich nepřítomnosti pak 2. zástupkyně generálního ředitele. 5.9.2007 - 30.12.2008
Státní podnik zastupuje a za státní podnik podepisuje generální ředitel a v jeho nepřítomnosti pak zástupce v určené posloupnosti v případě nepřítomnosti přechozích. 18.12.2004 - 18.12.2004
Státní podnik zastupuje a za státní podnik podepisuje generální ředitel a v jeho nepřítomnosti pak zástupce v určené posloupnosti v případě nepřítomnosti předchozích. 18.12.2004 - 5.9.2007
Státní podnik zastupuje a za státní podnik podepisuje generální ředitel a v jeho nepřítomnosti 1.zástupce. 18.1.2004 - 18.12.2004
Státní podnik zastupuje a za státní podnik podepisuje generální ředitel, v jeho nepřítomnosti 1.zástupce, v jeho nepřítomnosti pak 2.zástupce. 6.2.2002 - 18.1.2004
Státní podnik zastupuje a za státní podnik podepisuje generální ředitel, v jeho nepřítomnosti pak jím zmocněný zástupce. 18.1.2001 - 6.2.2002
Jméno: RNDr. Petr Kubala 23.8.2018
Funkce: generální ředitel
Ve funkci: od 8.3.2010
Adresa: Vyšehradská 2005/8, Praha 128 00
Jméno: Ing. Tomáš Matějka 23.8.2018
Funkce: 1. zástupce
Ve funkci: od 1.4.2010
Adresa: Bolívarova 2059/26, Praha 169 00
Jméno: Ing. Tomáš Kendík 23.8.2018
Funkce: 2. zástupce
Ve funkci: od 1.4.2010
Adresa: K celinám 98, Praha 154 00
Jméno: Ing. Petr Hudler CSc. 18.1.2001 - 6.12.2003
Funkce: generální ředitel
Ve funkci: do 23.6.2003
Adresa: Krumlovská 1830/84, České Budějovice 370 07
Jméno: Ing. Václav Kulhánek 6.2.2002 - 18.1.2004
Funkce: 1.zástupce-technický ředitel
Ve funkci: do 30.9.2003
Adresa: Varnsdorfská 332/15, Praha 190 00
Jméno: Ing. Miloslav Novák 6.2.2002 - 18.1.2004
Funkce: 2.zástupce-finanční ředitel
Adresa: Valtínovská 1570/7, Praha 140 00
Jméno: RNDr. Petr Kubala 18.12.2004 - 18.12.2004
Funkce: zástupce-ředitel
Adresa: Štichova 584/17, Praha 149 00
Jméno: Ing. Václav Báča 18.12.2004 - 18.12.2004
Funkce: zástupce-technický ředitel
Adresa: Na Žvahově 798/33, Praha 152 00
Jméno: Ing. František Hladík 6.12.2003 - 31.7.2007
Funkce: generální ředitel
Ve funkci: od 29.7.2003 do 31.5.2007
Adresa: Železniční 197, Český Krumlov 381 01
Jméno: Ing. Miloslav Novák 18.1.2004 - 5.9.2007
Funkce: 1.zástupce-finanční ředitel
Ve funkci: od 1.10.2003 do 1.8.2007
Adresa: Valtínovská 1570/7, Praha 140 00
Jméno: RNDr. Petr Kubala 18.12.2004 - 5.9.2007
Funkce: 2.zástupce-ředitel pro správu povodí
Ve funkci: do 1.8.2007
Adresa: Štichova 584/17, Praha 149 00
Jméno: Ing. Václav Báča 18.12.2004 - 5.9.2007
Funkce: 3.zástupce-technický ředitel
Ve funkci: do 1.8.2007
Adresa: Na Žvahově 798/33, Praha 152 00
Jméno: Ing. Jan Slanec 31.7.2007 - 12.4.2010
Funkce: generální ředitel
Ve funkci: od 1.6.2007 do 7.3.2010
Adresa: Malé paseky 1333, Dobříš 263 01
Jméno: RNDr. Petr Kubala 5.9.2007 - 12.4.2010
Funkce: 1.zástupce generálního ředitele
Ve funkci: od 1.8.2007 do 7.3.2010
Adresa: Štichova 584/17, Praha 149 00
Jméno: Ing. Michaela Kynkorová 5.9.2007 - 12.4.2010
Funkce: 2.zástupkyně generálního ředitele
Ve funkci: od 1.8.2007 do 31.3.2010
Adresa: Hořejší 108, Kosoř 252 26
Jméno: Ing. Tomáš Matějka 12.4.2010 - 14.4.2010
Funkce: 1. zástupce ředitele
Ve funkci: od 1.4.2010
Adresa: Boučkova 1818/13, Praha 162 00
Jméno: Ing. Tomáš Kendík 12.4.2010 - 4.1.2012
Funkce: 2. zástupce generálního ředitele
Ve funkci: od 1.4.2010
Adresa: Pražského 604/22, Praha 152 00
Jméno: Ing. Karel Mach 30.12.2008 - 13.12.2012
Funkce: 3. zástupce generálního ředitele
Ve funkci: od 1.6.2008 do 31.8.2012
Adresa: 77, Chotýčany 373 62
Jméno: Ing. Tomáš Matějka 14.4.2010 - 13.12.2012
Funkce: 1. zástupce generálního ředitele
Ve funkci: od 1.4.2010
Adresa: Boučkova 1818/13, Praha 162 00
Jméno: RNDr. Petr Kubala 12.4.2010 - 27.5.2015
Funkce: generální ředitel
Ve funkci: od 8.3.2010
Adresa: Štichova 584/17, Praha 149 00
Jméno: RNDr. Petr Kubala 27.5.2015 - 26.6.2015
Funkce: generální ředitel
Ve funkci: od 8.3.2010
Adresa: 6, Lipno nad Vltavou 382 78
Jméno: Ing. Tomáš Kendík 4.1.2012 - 16.9.2016
Funkce: 2. zástupce generálního ředitele
Ve funkci: od 1.4.2010
Adresa: K celinám 98, Praha 154 00
Jméno: Ing. Tomáš Matějka 13.12.2012 - 23.8.2018
Funkce: 1. zástupce generálního ředitele
Ve funkci: od 1.4.2010
Adresa: Bolívarova 2059/26, Praha 169 00
Jméno: RNDr. Petr Kubala 26.6.2015 - 23.8.2018
Funkce: generální ředitel
Ve funkci: od 8.3.2010
Adresa: Vyšehradská 2005/8, Praha 128 00
Jméno: Ing. Tomáš Kendík 16.9.2016 - 23.8.2018
Funkce: 2. zástupce generálního ředitele
Ve funkci: od 1.4.2010
Adresa: K celinám 98, Praha 154 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Miloš Petera 23.8.2018
Funkce: člen dozorčí rady jmenovaný zakladatelem
Ve funkci: od 29.1.2015
Adresa: Kaprová 2539, Nymburk 288 02
Jméno: Ing. Josef Holubička 23.8.2018
Funkce: člen dozorčí rady volený z řad zaměstnanců
Ve funkci: od 8.1.2016
Adresa: Vinohradská 120/103, Praha 130 00
Jméno: Ing. Miloň Kučera 23.8.2018
Funkce: člen dozorčí rady volený z řad zaměstnanců
Ve funkci: od 8.1.2016
Adresa: Na Rozhraní 615/29, Plzeň 321 00
Jméno: RNDr. Pavel Punčochář CSc. 23.8.2018
Funkce: člen dozorčí rady jmenovaný zakladatelem
Ve funkci: od 7.7.2016
Adresa: Zítkova 225/3, Praha 153 00
Jméno: Mgr. et Mgr. Katarína Koleničková 23.8.2018
Funkce: členka dozorčí rady jmenovaná zakladatelem
Ve funkci: od 9.10.2014
Adresa: Kováků 1141/11, Praha 150 00
Jméno: Ing. Berenika Peštová Ph.D. 23.8.2018
Funkce: členka dozorčí rady jmenovaná zakladatelem
Ve funkci: od 7.7.2016
Adresa: Zdeňka Štěpánka 424/30, Most 434 01
Jméno: RNDr. Marek Liška 2.3.2019
Funkce: člen dozorčí rady volený zaměstnanci
Trvání členství: od 1.1.2019
Ve funkci: od 1.1.2019
Adresa: Botevova 3098/7, Praha 143 00
Jméno: Ing. Stanislav Mrvka 2.3.2019
Funkce: člen dozorčí rady jmenovaný zakladatelem
Trvání členství: od 14.12.2018
Ve funkci: od 14.12.2018
Adresa: Denisova 353, Jindřichův Hradec 377 01
Jméno: Mgr. et Mgr. Katarína Koleničková 23.1.2015 - 2.8.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.10.2014
Adresa: Na Petynce 985/34, Praha 169 00
Jméno: Ing. Jaroslava Honová 25.1.2014 - 23.9.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.11.2013 do 10.5.2016
Adresa: Jarní 1308, Hostivice 253 01
Jméno: Ing. Stanislav Mrvka 25.1.2014 - 23.8.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.11.2013
Adresa: Denisova 353, Jindřichův Hradec 377 01
Jméno: Mgr. et Mgr. Katarína Koleničková 2.8.2016 - 23.8.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.10.2014
Adresa: Kováků 1141/11, Praha 150 00
Jméno: RNDr. Pavel Punčochář CSc. 23.9.2016 - 23.8.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.7.2016
Adresa: Zítkova 225/3, Praha 153 00
Jméno: Ing. Berenika Peštová Ph.D. 23.9.2016 - 23.8.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.7.2016
Adresa: Zdeňka Štěpánka 424/30, Most 434 01
Jméno: Ing. Zdeněk Zídek 23.8.2018 - 16.9.2018
Funkce: člen dozorčí rady volený z řad zaměstnanců
Ve funkci: od 8.1.2016
Adresa: 125, Lipno nad Vltavou 382 78
Jméno: Ing. Stanislav Mrvka 23.8.2018 - 2.3.2019
Funkce: člen dozorčí rady jmenovaný zakladatelem
Trvání členství: do 21.11.2018
Ve funkci: od 22.11.2013 do 21.11.2018
Adresa: Denisova 353, Jindřichův Hradec 377 01
Jméno: Ing. Zdeněk Zídek 16.9.2018 - 2.3.2019
Funkce: člen dozorčí rady volený z řad zaměstnanců
Trvání členství: do 31.12.2018
Ve funkci: od 8.1.2016 do 31.12.2018
Adresa: 1000, Lipno nad Vltavou 382 78

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Tomáš Kendík
Člen statutárního orgánu: Ing. Tomáš Matějka
Člen statutárního orgánu: RNDr. Petr Kubala

Sbírka Listin Povodí Vltavy, státní podnik IČO: 70889953

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
A 43594/SL 70 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 31.7.2015 4.8.2015 8.9.2015 6
A 43594/SL 69 ostatní rozhodnutí ministra zemědělství Městský soud v Praze 22.6.2015 4.8.2015 8.9.2015 1
A 43594/SL 68 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 25.5.2015 9.6.2015 14.7.2015 8
A 43594/SL 67 ostatní rozhodnutí ministra Městský soud v Praze 30.4.2015 9.6.2015 14.7.2015 2
A 43594/SL 66 výroční zpráva [2014] Městský soud v Praze 31.12.2014 10.6.2015 11.6.2015 76
A 43594/SL 65 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 10.6.2015 11.6.2015 34
A 43594/SL 64 zakladatelské dokumenty bez data Městský soud v Praze 26.11.2014 9.2.2015 8
A 43594/SL 63 výroční zpráva [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 30.5.2014 19.6.2014 42
A 43594/SL 62 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 30.5.2014 19.6.2014 35
A 43594/SL 61 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 31.3.2014 7.4.2014 26.5.2014 7
A 43594/SL 60 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 13.12.2013 23.12.2013 11.2.2014 7
A 43594/SL 59 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 23.5.2013 27.5.2013 36
A 43594/SL 58 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 23.5.2013 27.5.2013 35
A 43594/SL 57 ostatní -zakládací listina Městský soud v Praze 2.11.2012 12.11.2012 8.1.2013 7
A 43594/SL 56 ostatní -odvolání z funkce Městský soud v Praze 29.8.2012 12.11.2012 8.1.2013 2
A 43594/SL 55 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 19.6.2012 26.6.2012 80
A 43594/SL 54 účetní závěrka, zpráva auditora 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 19.6.2012 26.6.2012 55
A 43594/SL 52 účetní závěrka, výroční zpráva -r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 7.7.2011 20.7.2011 80
A 43594/SL 49 zakladatelské dokumenty 2x Městský soud v Praze 15.12.2010 30.3.2011 12
A 43594/SL 45 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 24.6.2010 26.6.2010 80
A 43594/SL 41 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 2.6.2009 2.6.2009 80
A 43594/SL 39 ostatní -jmenování do funkce Městský soud v Praze 27.5.2008 14.1.2009 2
A 43594/SL 38 ostatní -jmenování do fun.-2x Městský soud v Praze 17.9.2008 14.1.2009 2
A 43594/SL 37 ostatní -rozhodnutí čj.30211/08-10000 Městský soud v Praze 19.8.2008 14.1.2009 1
A 43594/SL 36 ostatní -rozhodnutí čj.25280/08-10000 Městský soud v Praze 31.7.2008 14.1.2009 2
A 43594/SL 35 ostatní -protokol z voleb Městský soud v Praze 25.9.2008 14.1.2009 1
A 43594/SL 31 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 4.9.2008 71
A 43594/SL 29 ostatní - dodatek č.1 ke statutu Městský soud v Praze 3.10.2007 30.1.2008 3
A 43594/SL 26 ostatní odvolání Městský soud v Praze 31.5.2007 22.10.2007 2
A 43594/SL 25 ostatní jmenování Městský soud v Praze 31.5.2007 22.10.2007 2
A 43594/SL 24 podpisové vzory , ČP Městský soud v Praze 23.7.2007 22.10.2007 1
A 43594/SL 22 ostatní -jmenování+odvolání Městský soud v Praze 18.7.2007 19.10.2007 1
A 43594/SL 21 podpisové vzory +čest.prohl. Městský soud v Praze 3.8.2007 19.10.2007 2
A 43594/SL 20 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 22.6.2007 25.6.2007 68
A 43594/SL 19 ostatní -jmen. Městský soud v Praze 10.10.2006 26.3.2007 3
A 43594/SL 18 ostatní -odvolání z fun. Městský soud v Praze 19.10.2006 26.3.2007 1
A 43594/SL 10 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 26.4.2006 18.9.2006 7
A 43594/SL 9 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit Městský soud v Praze 31.12.2005 23.6.2006 26.7.2006 54
A 43594/SL 8 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit Městský soud v Praze 31.12.2004 14.6.2005 23.6.2005 46
A 43594/SL 6 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 9.11.2004 29.12.2004 7
A 43594/SL 5 účetní závěrka, výroční zpráva za rok 2003 + audit Městský soud v Praze 31.12.2003 25.6.2004 28.6.2004 64
A 43594/SL 4 zakladatelské dokumenty + odvolání, jmenování Městský soud v Praze 27.8.2003 15.10.2003 17.12.2003 15
A 43594/SL 3 účetní závěrka, výroční zpráva za rok 2002 + audit Městský soud v Praze 31.12.2002 27.8.2003 2.10.2003 60
A 43594/SL 1 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora za rok 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 6.5.2002 7.5.2002 51
B 2365/SL 6 ostatní přeměna a.s.na stát.podnik Městský soud v Praze 18.1.2001 27.3.2001 1
B 2365/SL 5 ostatní -rozhodnutí FÚ v Praze 5 Městský soud v Praze 9.3.2001 27.3.2001 1
B 2365/SL 4 účetní závěrka za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 27.3.2001 0
B 2365/SL 1 účetní závěrka r.1996,1997 Městský soud v Praze 21.1.1998 0
B 2365/SL 2 účetní závěrka r.1998,1999 Městský soud v Praze 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Povodí Vltavy, státní podnik


Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 3 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Povodí Vltavy, státní podnik obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.