POUBA a.s. Opava IČO: 65138074

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu POUBA a.s., která sídlí v obci Opava a bylo jí přiděleno IČO 65138074.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem POUBA a.s. se sídlem v obci Opava byla založena v roce 1996. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Hostinská činnost , Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin a další.

Základní údaje o POUBA a.s. IČO: 65138074

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ostravě 14.2.1996
Spisová značka: B 1268
IČO: 65138074
Obchodní firma: POUBA a.s.
Právní forma: Akciová společnost 14.2.1996
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 14.2.1996
Valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu společnosti POUBA a.s., se sídlem náměstí Republiky 450/17, Město, 746 01 Opava, IČO 651 38 074, spisová značka B 1268 vedená u Krajského soudu v Ostravě, (dále jen "Společnost"), takto: 1. Důvody a účel navrhovaného snížení základního kapitálu: Důvodem snížení základního kapitálu je, že Společnost má přebytek volných zdrojů a nebyly potvrzeny žádné investiční příležitosti. Účelem snížení základního kapitálu je vyplacení těchto zdrojů akcionářům Společnosti. Snížením základního kapitálu se nezhor ší dobytnost pohledávek věřitelů. 2. Rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení základního kapitálu: Základní kapitál Společnosti se sníží o pevnou částku 9.000.000,-- Kč (devět milionů korun českých), a to v souladu s ustanovením § 532 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších pře dpisů, (dále též jen ZOK), vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu. Po provedeném snížení základního kapitálu bude základní kapitál Společnosti činit 39.000.000,-- Kč (třicet devět milionů korun českých). Na základě veřejného návrhu smlouvy bude nabídnuto vzetí z oběhu 9 (devíti) kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jeden milion korun českých), přičemž všechny akcie jsou cennými papíry na jméno. 3. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu úplaty za akcie vzaté z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy. 4. Výše úplaty při vzetí akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy: Akcie Společnosti budou brány z oběhu úplatně, přičemž výše úplaty za jeden (1) kus kmenové akcie Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jeden milion korun českých) bude činit 1.000.000,-- Kč (jeden milion korun českých), (dále též jen Kupní cena). Kupní cena je splatná nejpozději do 3 (tří) měsíců od účinnosti snížení základního kapitálu, přičemž lhůta splatnosti Kupní ceny počíná běžet dnem účinnosti snížení základního kapitálu. 5. Veřejný návrh smlouvy a lhůta pro předložení akcií Veřejný návrh smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu bude uveřejněn způsobem stanoveným ZOK a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady, a to nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne zápisu usnesení o snížení základního kapitálu Společnosti do obchodn ího rejstříku. Doba závaznosti veřejného návrhu smlouvy bude nejméně 30 (třicet) dnů ode dne jeho uveřejnění. Akcionář je povinen akcie, ohledně nichž akceptoval veřejný návrh smlouvy, předložit Společnosti ve lhůtě 2 (dvou) měsíců od účinnosti snížení základního kapitálu, přičemž tato lhůta počíná běžet dnem účinnosti snížení základního kapitálu. Akcionář nevyko nává od účinnosti snížení základního kapitálu s těmito akciemi akcionářská práva a v případě, že akcie nepředloží Společnosti, představenstvo Společnosti uplatní postup podle § 537 až § 541 ZOK. 13.7.2018 - 20.12.2018
Na společnost POUBA a.s., se sídlem náměstí Republiky 450/17, Město, 746 01, Opava, identifikační číslo 651 38 074, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B, vložce 1268, přešlo jako na společnost nástupnickou jmění zan ikající společnosti POUBA TRAVEL s.r.o., se sídlem Opava, nám. Republiky 450/17, PSČ: 746 01,identifikační číslo 646 18 846, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu C vložce 14306, a to v důsledku fúze sloučením podle Pro jektu fúze ze dne 28.8.2015 26.10.2015
Společnost POUBA a.s. rozhodla dne 22.7.2004 o zvýšení základního kapitálu za následujících podmínek: 13.10.2004 - 27.11.2004
a) základní kapitál bude zvýšen o částku 22.480.000,-Kč (slovy: dvacetdvamilionůčtyřistaosmdesáttisíc korun českých), tedy ze současných 25.520.000,-Kč na 48.000.000,-Kč upsáním nových akcií, přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepř ipouští. 13.10.2004 - 27.11.2004
b) počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií - upsáno bude 22 kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč v listinné podobě, neregistrovaných, emisní kurz akcií - 1.000.000,-Kč na jednu akcii a 1 kus k menové akcie znějící na jméno o jmenovité hodnotě 480.000,-Kč v listinné podobě, neregistrované, emisní kurs akcie - 480.000,-Kč. 13.10.2004 - 27.11.2004
c) všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem, přičemž jediný akcionář se vzdává svého přednostního práva na upisování akcií a upisování nových akcií bude provedeno předem určeným zájemcem, kterým je Ing. Miloslav Pouba, r.č. 480421/195, bytem Opava, Šípkova 7. 13.10.2004 - 27.11.2004
d) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku se určuje, že akcie upisované bez přednostního práva lze upsat v sídle společnosti v Opavě, Na Rybníčku 56, PSČ 746 01, ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli - Ing. Miloslavu Poubovi. Tento návrh smlouvy o upsání akcií společnost předá upisovateli tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho bydliště nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrz ení o převzetí návrhu, a to do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne , kdy nabude právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu o částku 22.480.000,-Kč, sl ovy: dvacetdvamilionůčtyřistaosmdesáttisíc korun českých. Počátek lhůty pro upisování akcií bude Ing. Miloslavu Poubovi oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání zásilky, přičemž součástí zásilky obsahující návrh o upsání akcií bude n avíc sdělení společnosti, že lhůta pro upisování akcií počíná běžet dne následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií 13.10.2004 - 27.11.2004
e) připouští se započtení peněžité pohledávky Ing. Miloslava Pouby, gen. shora vůči společnosti ve výši 22.480.000,-Kč, slovy: dvacetdvamilionůčtyřistaosmdesáttisíc korun českých, bez úroků proti pohledávce společnosti vůči Ing. Miloslavu Poubovi ve výši 22.480.000,-Kč, slovy: dvacetdvamilionůčtyřistaosmdesáttisíc korun českých na splacení celého emisního kurzu akcií, která vznikne, pokud Ing. Miloslav Pouba na základě tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu upíše akcie výše uvedenou smlouvou o  upsání akcií, přičemž shora uvedená pohledávka Ing. Miloslava Pouby vůči společnosti vznikla na základě poskytnutí finančních prostředků podle smlouvy o půjčce ze dne 10.6.2004 13.10.2004 - 27.11.2004
f) dohoda o započtení mezi společnosti a Ing. Miloslavem Poubou , gen. shora musí být uzavřena do 1 týdne ode dne úpisu všech akcií Ing. Miloslavem Poubou, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh na uzavření dohody o započtení je povinno vypracovat představenstvo společnosti. Tento návrh je pak představenstvo společnosti bez zbytečného odkladu po upsání akcií Ing. Miloslavem Poubou povinno předat Ing. Miloslavu Poubovi tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho bydliště nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o převzetí návrhu s uvedením lhůty pro její přijetí 13.10.2004 - 27.11.2004
g) emisní kurz všech akcií tak bude splacen výhradně započtením 13.10.2004 - 27.11.2004
h) splácení nepeněžitými vklady se nepřipouští 13.10.2004 - 27.11.2004
Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení finančního hospodaření společnosti a její ekonomická stabilita. 13.10.2004 - 27.11.2004
I. Základní jmění společnosti POUBA a.s. se zvyšuje o 22.000.000,-Kč, slovy: dvacetdvamilionů korun českých, tedy na celkovou částku 25.520.000,-Kč, slovy: dvacetpětmilionůpětsetdvacettisíc korun českých s určením, že upisování akcií nad částku 22.000.000,-Kč, slovy: dvacetdvamilionů korun českých se nepřipouští. 31.8.1999 - 27.11.2004
II. Základní jmění se zvyšuje upsáním 22 (slovy: dvacetdva) kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-Kč, slovy: jedenmilion korun českých v listinné podobě. 31.8.1999 - 27.11.2004
III. Určuje se, že akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva a všechny budou upsány na základě dohody akcionářů podle paragrafu 205 obchodního zákoníku tak, že na zvýšení základního jmění se bude podílet Ing. Miloslav Pouba a Zdeňka Poubová svými peněžitými a nepeněžitými vklady. 31.8.1999 - 27.11.2004
IV. Určuje se, že akcie budou upisovány v místě sídla společnosti. Upisování akcií bude zahájeno první pracovní den poté co rozhodnutí Krajského obchodního soudu v Ostravě o zápisu usnesení valné hromady nabude právní moci. Doba upisování akcií se stanoví na patnáct dnů a počne běžet dnem zahájení upisování akcií. 31.8.1999 - 27.11.2004
V. Určuje, že emisní kurs každé z upisovaných akcií činí 1.000.000,-Kč, slovy: jedenmilion korun českých a bude splacen: a) nepeněžitým vkladem, který tvoří nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 3630 pro obec Opava, katastrální území Opava-předměstí, t.j. provozní budova čp. 521 postavená na pozemku parcelní číslo 2487 zastavěná plocha, pozemky parcelní číslo 2487 zastavěná plocha, parcelní číslo 2486 ostatní plocha - zeleň v zástavbě, se součástmi a příslušenstvím, t.j. zejména pak s budovou prodejny, budovou - provozním objektem II, budovou skladu, vodovodní přípojkou, oplocením, podezdívkou oplocení, vraty oplocení, venkovní kanalizací, přípojkou elektro, plynovodní přípojkou, zpevněnými plochami, opěrnou zdí, rampami se zastřešením podle znaleckého posudku soudního znalce Ing. Karla Klamerta ze dne 14.4.1999 zapsaného ve znaleckém deníku pod pořadovým číslem 6-06/99 v ceně 10.800.000,-Kč, slovy: desetmilionů korun českých a podle znaleckého posudku soudního znalce Ing. Miroslava Hrbáče ze dne 15.4.1999 zapsaného ve znaleckém deníku pod pořadovým číslem 47-1044/99 v ceně 10.500.000,-Kč, slovy: desetmilionůpětsettisíc korun českých, přičemž na vklad se započítává částka 10.500.000,-Kč, slovy:desetmilionůpětsettisíc korun českých, přičemž tento vklad bude splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku a to tak, že vkladatelé nepeněžitého vkladu předají společnosti písemné prohlášení podle paragrafu 60 odst. 1 obchodního zákoníku a současně pak společnosti předají nemovitost na základě protokolu o předání b) peněžitým vkladem ve výši 11.500.000,-Kč, slovy:jedenáctmilionůpětsettisíc korun, přičemž 30% peněžitého vkladu splatí upisovatelé na účet u České spořitelny, a.s., okresní pobočky v Opavě - číslo 177 156-828/0800 nejpozději před podáním návrhu na zápis zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, 70 % peněžitého vkladu splatí upisovatelé nejpozději do 1 roku od zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku na účet u České spořitelny, a.s, okresní pobočky v Opavě - číslo 177 156-828/0800. 31.8.1999 - 27.11.2004

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 65138074
Obchodní firma: POUBA a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Opavy
Vznik první živnosti: 14.2.1996
Celkový počet živností: 14
Aktivních živností: 3

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 65138074
Firma: POUBA a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Opava
Základní územní jednotka: Opava (nečleněná část města)
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 14.2.1996

Kontakty na POUBA a.s. IČO: 65138074

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: náměstí Republiky 450/17 , Opava 746 01 27.8.2015
Sídlo: náměstí Republiky 450/17 , Opava 746 01 6.12.2006 - 27.8.2015
Sídlo: Na Rybníčku 521/56 , Opava 746 01 13.10.2004 - 6.12.2006
Sídlo: Na Rybníčku 521/56 , Opava 746 01 14.2.1996 - 13.10.2004

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: náměstí Republiky 450/17, Opava 746 01

Obory činností POUBA a.s. IČO: 65138074

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 26.8.2015
výroba oděvů a oděvních doplňků 11.8.2005 - 26.8.2015
inženýrská činnost v investiční výstavbě 11.8.2005 - 26.8.2015
realitní činnost 11.8.2005 - 26.8.2015
správa a údržba nemovitostí 11.8.2005 - 26.8.2015
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 14.2.1996 - 26.8.2015
činnost organizačních a ekonomických poradců 14.2.1996 - 26.8.2015
půjčování movitých věcí /pronájem a leasing/. 14.2.1996 - 26.8.2015

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 14.2.1996
Provozovna č. 1
Provozovna: Na Rybníčku 521/56 , Opava 746 01
Identifikační číslo provozovny: 1006589961
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 22.5.2000
Provozovna č. 2
Provozovna: náměstí Republiky 450/17 , Opava 746 01
Identifikační číslo provozovny: 1007948205
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování: 26.6.2007
Provozovna č. 3
Provozovna: Na Valech 64/4 , Opava 746 01
Identifikační číslo provozovny: 1010677209
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování: 26.10.2015
Provozovna č. 4
Provozovna: Zámecká 302 , Hradec nad Moravicí 747 41
Identifikační číslo provozovny: 1010677195
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování: 6.1.2016

Živnost č. 2 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 6.1.2016
Provozovna č. 1
Provozovna: Zámecká 302 , Hradec nad Moravicí 747 41
Identifikační číslo provozovny: 1010677195
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2016

Živnost č. 3 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 7.1.2016
Provozovna č. 1
Provozovna: Zámecká 302 , Hradec nad Moravicí 747 41
Identifikační číslo provozovny: 1010677195
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2016

Živnost č. 4 půjčování movitých věcí,pronájem a leasing

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.2.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.2.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.2.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 odkup pohledávek a jejich prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.5.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 výroba textilního, pleteného a oděvního zboží

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.5.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.5.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 poradenská a konzultační činnost v oblasti marketingu a obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.5.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.8.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.8.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Výroba oděvů a oděvních doplňků (kromě kožešinových)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.8.2005
Zánik oprávnění: 27.7.2007

Živnost č. 14 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.8.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba ostatních oděvů a oděvních doplňků
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství

Vedení firmy POUBA a.s. IČO: 65138074

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
J e d n á n í : Statutární ředitel zastupuje společnost samostatně 26.8.2015
J e d n á n í : Jménem společnosti je oprávněn jednat předseda představenstva. 19.1.1999 - 26.8.2015
Jednání: Jménem společnosti je oprávněn jednat předseda představenstva nebo jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 14.2.1996 - 19.1.1999
Jméno: Ing. Zdeněk Pouba 26.8.2015
Funkce: statutární ředitel
Trvání členství: od 20.8.2015
Ve funkci: od 20.8.2015
Adresa: Šípková 507/7, Opava 746 01
Jméno: Ing. Miloslav Pouba 14.2.1996 - 13.10.2004
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: do 22.7.2004
Adresa: Šípková 507/7, Opava 746 01
Jméno: Zdeňka Poubová 14.2.1996 - 13.10.2004
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: do 22.7.2004
Adresa: Šípková 507/7, Opava 746 01
Jméno: Zdeněk Pouba 14.2.1996 - 13.10.2004
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: do 22.7.2004
Adresa: Šípková 507/7, Opava 746 01
Jméno: Ing. Miloslav Pouba 13.10.2004 - 25.3.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 18.2.2010
Ve funkci: od 22.7.2004 do 18.2.2010
Adresa: Šípková 507/7, Opava 746 01
Jméno: Zdeňka Poubová 13.10.2004 - 25.3.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 18.2.2010
Ve funkci: od 22.7.2004
Adresa: Šípková 507/7, Opava 746 01
Jméno: Ing. Zdeněk Pouba 13.10.2004 - 25.3.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 18.2.2010
Ve funkci: od 22.7.2004
Adresa: Šípková 507/7, Opava 746 01
Jméno: Ing. Miloslav Pouba 25.3.2010 - 26.8.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 18.2.2010 do 20.8.2015
Ve funkci: od 18.2.2010 do 20.8.2015
Adresa: Šípková 507/7, Opava 746 01
Jméno: Zdeňka Poubová 25.3.2010 - 26.8.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.2.2010 do 20.8.2015
Ve funkci: do 20.8.2015
Adresa: Šípková 507/7, Opava 746 01
Jméno: Ing. Zdeněk Pouba 25.3.2010 - 26.8.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.2.2010 do 20.8.2015
Ve funkci: do 20.8.2015
Adresa: Šípková 507/7, Opava 746 01

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Josef Tlach 14.2.1996 - 5.4.2000
Funkce: předseda
Adresa: Gudrichova 938/91, Opava 747 06
Jméno: František Šuranský 14.2.1996 - 13.10.2004
Funkce: člen
Ve funkci: do 22.7.2004
Adresa: Gagarinova 2582/2, Opava 746 01
Jméno: Alžběta Kavanová 14.2.1996 - 13.10.2004
Funkce: člen
Ve funkci: do 22.7.2004
Adresa: Školní 12 , Opava-Malé Hoštice Česká republika
Jméno: Ing. Robert Kučera 5.4.2000 - 13.10.2004
Funkce: člen
Ve funkci: do 22.7.2004
Adresa: Bílovecká 933/64, Opava 747 06
Jméno: František Šuranský 13.10.2004 - 11.8.2005
Funkce: člen
Ve funkci: od 22.7.2004 do 1.8.2005
Adresa: Gagarinova 2582/2, Opava 746 01
Jméno: Ing. Robert Kučera 13.10.2004 - 6.12.2006
Funkce: člen
Trvání členství: do 16.11.2006
Ve funkci: od 22.7.2004
Adresa: Bílovecká 933/64, Opava 747 06
Jméno: Alžběta Kavanová 13.10.2004 - 25.3.2010
Funkce: člen
Trvání členství: do 18.2.2010
Ve funkci: od 22.7.2004
Adresa: Školní 308/12, Opava 747 05
Jméno: Veronika Saavedra 11.8.2005 - 25.3.2010
Funkce: člen
Trvání členství: od 1.8.2005 do 18.2.2010
Adresa: Přípotoční 1528/2, Praha 101 00
Jméno: Miloslav Pouba 6.12.2006 - 25.3.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.11.2006 do 18.2.2010
Adresa: Šípková 507/7, Opava 746 01
Jméno: Veronika Saavedra 25.3.2010 - 26.8.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 18.2.2010 do 20.8.2015
Ve funkci: od 18.2.2010 do 20.8.2015
Adresa: Pod Kapličkou 852, Zeleneč 250 91
Jméno: Miloslav Pouba 25.3.2010 - 26.8.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.2.2010 do 20.8.2015
Ve funkci: do 20.8.2015
Adresa: Šípková 507/7, Opava 746 01
Jméno: Ricardo Saavedra 25.3.2010 - 26.8.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.2.2010 do 20.8.2015
Ve funkci: do 20.8.2015
Adresa: Pod Kapličkou 852, Zeleneč 250 91

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Zdeněk Pouba

Vlastníci firmy POUBA a.s. IČO: 65138074

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 39 000 000 Kč - 20.12.2018
zakladni 48 000 000 Kč - 27.11.2004 - 20.12.2018
zakladni 25 520 000 Kč - 5.4.2000 - 27.11.2004
zakladni 3 520 000 Kč - 14.2.1996 - 5.4.2000

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 39 20.12.2018
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 48 26.8.2015 - 26.8.2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 48 26.8.2015 - 20.12.2018
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 48 15.2.2005 - 26.8.2015
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 352 27.11.2004 - 15.2.2005
Kmenové akcie na jméno 480 000 Kč 1 27.11.2004 - 15.2.2005
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 44 27.11.2004 - 15.2.2005
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 22 5.4.2000 - 27.11.2004
Akcie na jméno 10 000 Kč 352 14.2.1996 - 27.11.2004

Sbírka Listin POUBA a.s. IČO: 65138074

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 1268/SL 41 účetní závěrka [2014] Krajský soud v Ostravě 21.6.2015 26.10.2015 22
B 1268/SL 39 účetní závěrka [2014] Krajský soud v Ostravě 25.6.2015 26.10.2015 33
B 1268/SL 36 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 1.10.2015 5.10.2015 31
B 1268/SL 35 notářský zápis [NZ 67/2015] Projekt fúze Krajský soud v Ostravě 28.8.2015 31.8.2015 31.8.2015 7
B 1268/SL 34 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Ostravě 22.8.2015 26.8.2015 1
B 1268/SL 9 notářský zápis Nz 160/2005 Krajský soud v Ostravě 1.8.2005 6.9.2005 5
B 1268/SL 8 notářský zápis NZ 2/2005-mim.VH,změna stanov Krajský soud v Ostravě 7.1.2005 16.2.2005 4
B 1268/SL 7 ostatní sml. o ups.akc.+dohod. o započ Krajský soud v Ostravě 14.10.2004 7.12.2004 5
B 1268/SL 6 podpisové vzory p.Zd.,Milosl.,Zdeňka Poubovi Krajský soud v Ostravě 21.7.2004 14.10.2004 3
B 1268/SL 5 notářský zápis NZ 177/2004 vč.stanov Krajský soud v Ostravě 22.7.2004 14.10.2004 24
B 1268/SL 4 výroční zpráva r. 2001 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 23.12.2002 3.1.2003 22

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení POUBA a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 2 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu POUBA a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.