Poličské strojírny a.s. Polička IČO: 46504851

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Poličské strojírny a.s., která sídlí v obci Polička a bylo jí přiděleno IČO 46504851.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Poličské strojírny a.s. se sídlem v obci Polička byla založena v roce 1992. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 22 osob. Společnost podniká v oboru Zámečnictví, nástrojářství , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Hostinská činnost a další.

Základní údaje o Poličské strojírny a.s. IČO: 46504851

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Hradci Králové 1.5.1992
Spisová značka: B 647
IČO: 46504851
Obchodní firma: Poličské strojírny a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.5.1992
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 1.5.1992
Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 28.3.2008 1. Určení hlavního akcionáře: Hlavním akcionářem společnosti Poličské strojírny a.s., se sídlem Polička, identifikační číslo: 46504851, obchodní společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle B., vložka 647 (dále jen "společnost"), je obch odní společnost OMNIPOL a.s., se sídlem: Praha 1, Nekázanka 880/11, PSČ 112 21, identifikační číslo: 250 63 138, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4152 (dále jen "hlavní akcionář"), který vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90% podíl na základním kapitálu společnosti. Vlastnictví akcií společnost i hlavním akcionářem ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady bylo osvědčeno prostřednictvím čestného prohlášení učiněného hlavním akcionářem dne 27.2.2008 ve formě notářského zápisu pořízeného ve formě notářského zápisu sepsaného j ménem JUDr. Jarmily Valigurové, notáře se sídlem v Ostravě, jejím zástupcem ustanoveným podle § 24 notářského řádu Mgr. Lukášem Valigurou, notářským kandidátem pod č.j. NZ 393, N 428/2008 (dále jen "čestné prohlášení") a potvrzeními o úschově akcií vystav enými podle ust. § 156 odst. 7 obchodního zákoníku: (a) dne 21.1.2008 bankou - PPF banka a.s., identifikační číslo: 47116129, (b) dne 21.1.2008 bankou - GE Money Bank, a.s., identifikační číslo: 25672720, (c) dne 18.1.2008 bankou - Raiffeisenbank a.s., identifikační číslo: 49240901, (d) dne 22.1.2008 bankou - COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha, identifikační číslo: 47610921 na základě smlouvy o úschově listinných cenných papírů ze dne 28.12.2007, a (e) dne 22.1.2008 bankou - COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha, identifikační číslo: 47610921 na základě smlouvy o úschově listinných cenných papírů ze dne 22.1.2008, (všechna výše uvedená potvrzení souhrnně dále jen "potvrzení o úschově"), z nichž vyplývá, že hlavní akcionář k tomuto dni vlastnil: (i) =367 ks= (slovy: tři sta šedesát sedm kusů) hromadných listin na majitele, emitovaných společností Poličské strojírny a.s., přičemž každá jednotlivá hromadná listina nahrazuje 1.000 kusů kmenových akcií (pořadová čísla: 000001 až 367000) o jmenovité h odnotě jedné akcie Kč 750,-, celková nominální hodnota hromadných listin činí Kč 275.250.000,-, číselné označení hromadných listin: série: 02, číslo: 000001 až 000367, datum emise: 4.5.2007; (ii) =1.686 ks= (slovy: jeden tisíc šest set osmdesát šest kusů) akcií na majitele, emitovaných společností Poličské strojírny a.s., jmenovitá hodnota jedné akcie je Kč 750,-, celková nominální hodnota uschovaných akcií činí Kč 1.264.500,-, číselné označ ení jednotlivých akcií: série: 01, čísla: 373480 až 373702, 373875 až 374500, 378001 až 378174, 379.338 až 380.000, datum emise: 4.5.2007. Z čestného prohlášení, z potvrzení o úschově a z článku 7. odst. 4 stanov společnosti, podle nějž hlasovací právo náležející akcionáři se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž s jednou akcií na majitele o jmenovité hodnotě 750,- Kč je spojen jeden hlas, tedy vyplývá, že hlavní akcionář ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady vlastnil akcie emitované společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady činí 94,8576 % základního kapitálu společnosti. Vlastnictví akcií spol ečnosti hlavním akcionářem ke dni konání této valné hromady je osvědčeno prostřednictvím čestného prohlášení učiněného hlavním akcionářem ke dni konání této valné hromady, shora uvedenými potvrzeními o úschově a listinou přítomných na této valné hromadě, z nichž vyplývá, že hlavní akcionář je ke dni konání této valné hromady vlastníkem nejméně shora uvedených akcií emitovaných společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady činí nejméně 94,8576 % základního kapitálu společnosti, a že tedy hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku. 2. Přechod akcií: Valná hromada společnosti schvaluje přechod vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti, odlišných od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu to hoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře. 3. Výše protiplnění: Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti za akcie společnosti peněžité protiplnění ve výši 355,- Kč (slovy: tři sta padesát pět korun českých) za každou jednu kmenovou akcii na majitele vydanou společností v listinné podobě o jmenovité hod notě 750,-Kč. Navržená výše protiplnění je v souladu se zákonem doložena znaleckým posudkem č. 20-02-2008/29 (dále jen "znalecký posudek"), zpracovaným znaleckým ústavem Appraisal services - Znalecký ústav s.r.o., se sídlem: V Americe 114, PSČ 252 31, ide ntifikační číslo: 275 99 582 (dále jen "znalecký ústav"). Z části znaleckého posudku označené jako "Závěr a výrok Znalce" vyplývá, že: "Hodnota protiplnění ve výši 355,-Kč (slovy: třistapadesátpět korun českých) za jednu kmenovou akcii na majitele emitov anou společností Poličské strojírny a.s., se sídlem Polička, IČ: 465 04 851, v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 750,- Kč, navržená hlavním akcionářem, je dle našeho odborného názoru přiměřená hodnotě této akcie ve smyslu ustanovení § 183i a následujíc ích obchodního zákoníku." Jak vyplývá ze znaleckého posudku, při posouzení přiměřenosti navrženého protiplnění byla hodnota jedné kmenové akcie na majitele emitované společností v listinné podobě o jmenovité hodnotě 750,-Kč stanovena, a to zejména s ohledem na definici tržní hodno ty, na základě finanční a strategické analýzy a finančního plánu a provedených analýz jednotlivých přístupů a metod ocenění, výnosovým oceněním metodou diskontovaného cash flow na úrovni vlastníků podniku, přičemž tomuto ocenění byla dána váha 100 %. Jako druhá metoda ocenění byla zvolena metoda analytická kapitalizovaných čistých výnosů, jež dle názoru znaleckého ústavu vhodně doplňuje metodu DCF, přičemž tomuto způsobu ocenění byla přiřazena znaleckým ústavem váha 0 %. Jako hlavní důvody, na základě nic hž se znalecký ústav přiklonil k ocenění metodou diskontovaného cash flow na úrovni vlastníků podniku, jsou ve znaleckém posudku uvedeny tyto: (a) metoda DCF entity stanovuje výslednou hodnotu na základě budoucích peněžních toků a jádrem metody kapitalizovaných čistých výnosů je výnosový potenciál podniku k datu ocenění, je výše zmiňovaný rozdíl způsoben skutečností, že hospodářský výsledek vždy nereflektuje skutečné peněžní toky, které do společnosti plynou; (b) v tomto konkrétním případě je rozdíl způsoben tím, že v případě metody kapitalizovaných čistých výnosů se uvažuje s investicemi alespoň ve výši odpisů, což nelze aplikovat u společností, které jsou charakteristické různě dlouhými investičními cykly; (c) další nesoulad způsobuje rozpouštění rezerv, které jsou nepeněžní položkou nákladů; a (d) v případě metody kapitalizovaných čistých zisků nejsou také brány v úvahu změny ve výši investic do jednotlivých položek pracovního kapitálu. Výše protiplnění byla v souladu s § 183m odst. 1 obchodního zákoníku přezkoumána Českou národní bankou, která svým rozhodnutím č.j. 2008/2622/570, ze dne 25.2.2008 udělila ve smyslu § 183i odst. 5 obchodního zákoníku souhlas k přijetí usnesení valné hr omady o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na osobu hlavního akcionáře, a to rovněž za protiplnění ve výši 355,- Kč (slovy: tři sta padesát pět korun českých) za každou z kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hod notě 750,- Kč, jichž se přechod týká. Toto rozhodnutí České národní banky nabylo právní moci dne 25.2.2008. 4. Poskytnutí protiplnění: Hlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce ode dne předání vykoupených akcií společnosti podle § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku. Osobou oprávněnou k poskytnutí pr otiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií, pak hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi n ím a zástavním věřitelem určuje jinak). K provedení protiplnění podle § 183m odst. 3 a 4 obchodního zákoníku a k převzetí akcií společnosti je pověřena banka Československá obchodní banka a.s., se sídlem: Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, identifikační číslo: 00001350 (dále jen "banka"). Hl avní akcionář přede dnem konání této valné hromady předal v souladu s § 183i odst. 6 obchodního zákoníku bance peněžní prostředky ve výši 7.095.385,-Kč (slovy: sedm miliónů devadesát pět tisíc tři sta osmdesát pět korun českých) potřebné k výplatě protipl nění. 5. Předložení akcií: Dosavadní vlastníci akcií je předloží společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcie do měsíce, bude společností stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nesmí být kratší než 14 dnů. Pokud dosav adní vlastníci nepředloží akcie ani v dodatečné lhůtě budou prohlášeny za neplatné. Vrácené akcie předá společnost hlavnímu akcionáři bez zbytečného odkladu. Za akcie prohlášené za neplatné vydá představenstvo společnosti bez zbytečného odkladu hlavnímu a kcionáři nové akcie stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty. Předložení akcií společnosti ve stanovené lhůtě budou dosavadní vlastníci akcií uskutečňovat tak, že tyto akcie předloží v sídle banky na adrese Praha 5, Radlická 333/150, útvar Back office podílových fondů a výplat a k rukám této banky, a to v pracovních dnech v době od 9.00 do 16.00 hod. Předáním akcií vznikne dosavadním akcionářům právo na zaplacení protiplnění. Při předání akcií, o němž banka vyhotoví protokol s potřebnými údaji, dosavadní akcionáři uvedou požadovaný způsob výplaty protiplnění (bankov ním převodem nebo poštovní poukázkou). 5.5.2008 - 12.12.2008
Mimořádná valná hromada společnosti Poličské strojírny a.s. rozhodla dne 1.9.2006 o snížení základního kapitálu společnosti takto: 1. Základní kapitál se snižuje o pevnou částku ve výši 97.168.250,- Kč (slovy: devadesát sedm milionů jedno sto šedesát osm tisíc dvě stě padesát korun českých), tedy z původní výše 388.673.000,- Kč (slovy: tři sta osmdesát osm milionů šest set sedmdesát tři tisíce korun českých) na novou výši 291.504.750,- Kč (slovy: dvě stě devadesát jeden milion pět set čtyři tisíce sedm set padesát korun českých). 2. Důvodem snížení základního kapitálu je skutečnost, že společnost má přebytek vlastních zdrojů a pro zachování koncepce celkového fungování společnost nepotřebuje tak vysoký základní kapitál. 3. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti podle ust. § 213a obchodního zákoníku, a to snížením jmenovité hodnoty každé akcie společnosti o 250,- Kč (slovy: dvě stě padesát korun českých) ze stávající jmenovité hodnoty 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) na novou jmenovitou hodnotu 750,- Kč (slovy: sedm set padesát korun českých). Snížení jmenovité hodnoty akcií společnosti bude provedeno výměnou stávajících akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. 4. Lhůta pro předložení akcií společnosti činí 30 (slovy: třicet) dnů ode dne uveřejnění výzvy k předložení akcií představenstvem společnosti po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 5. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena akcionářům společnosti v poměru ke jmenovité hodnotě akcií, tj. na jednu akcii o nové jmenovité hodnotě 750,- Kč bude vyplaceno 250,- Kč, a to ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne před ložení akcií akcionářem společnosti za účelem jejich výměny za akcie s novou jmenovitou hodnotou. 27.9.2006 - 26.8.2008
Právní poměry se řídí dle stanov ze dne 30.6.1993. 21.7.1993 - 25.11.1997
Založení společnosti: -------------------- Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku Poličské strojírny 1.5.1992
V zakladatelské listině, učiněné ve formě notářského zápisu, bylo rozhodnuto o schválení jejích stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 1.5.1992
Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 338 673 akcií na jméno po 1000,-- Kčs jmenovité hodnoty. 1.5.1992 - 14.5.1993
Základní jmění, počet a druh akcií: ---------------------------------- Základní jmění společnosti činí 388 673 000,-- Kčs (slovy: třistaosmdesátosmmilionůšestsetsedmdesáttřitisíce korun). Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je ředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvede- ného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je ob- saženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Poličské strojírny 1.5.1992 - 22.8.1994

Aktuální kontaktní údaje Poličské strojírny a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 46504851
Obchodní firma: Poličské strojírny a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Polička
Vznik první živnosti: 30.9.1992
Celkový počet živností: 46
Aktivních živností: 12

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 46504851
Firma: Poličské strojírny a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Svitavy
Základní územní jednotka: Polička
Počet zaměstnanců: 200 - 249 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.5.1992

Kontakty na Poličské strojírny a.s. IČO: 46504851

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Bořiny 1145 , Polička 572 01 27.11.2012
Sídlo: Polička Česká republika
1.5.1992 - 27.11.2012

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Bořiny 1145, Polička 572 01

Obory činností Poličské strojírny a.s. IČO: 46504851

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 27.6.2018
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti: - Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost - Výroba měřících, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení - Výroba strojů a zařízení - Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií - Velkoobchod a maloobchod - Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě - Ubytovací služby -Pronájem a půjčování věcí movitých - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků - Projektování elektrických zařízení - Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd - Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy - Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti - Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel 12.10.2017
Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin a provádění trhacích prací 12.10.2017
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 2.4.2015
provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem v rozsahu povolení vydaného podle zákona č. 38/1994 Sb. v platném znění 10.2.2015
Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu 17.7.2012
Obráběčství 30.8.2010
Zámečnictví, nástrojářství 30.8.2010
Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva 30.8.2010
Hostinská činnost 30.8.2010
Ostraha majetku a osob 30.8.2010
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 30.8.2010
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 30.8.2010
Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení 30.8.2010 - 21.7.2011
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně 30.8.2010 - 2.4.2015
Provádění trhacích a ohňostrojných prací 30.8.2010 - 12.10.2017
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost Výroba měřících, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení Výroba strojů a zařízení Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií Velkoobchod a maloobchod Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě Ubytovací služby Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků Projektování elektrických zařízení Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel 30.8.2010 - 12.10.2017
Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin 30.8.2010 - 12.10.2017
Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní 1.9.2005 - 30.8.2010
Vývoj, výroba, opravy, úpravy, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, přeprava, znehodnocování a ničení střeliva 1.9.2005 - 30.8.2010
Nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách a) nad 1000 kg skladovací kapacity b) nad 40 kg náplně tlakové nádoby 1.9.2005 - 30.8.2010
Projektování elektrických zařízení 1.10.2003 - 30.8.2010
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 1.10.2003 - 30.8.2010
Výroba, opravy a montáž měřidel 1.10.2003 - 30.8.2010
Distribuce elektřiny 17.9.2002 - 26.9.2007
Výroba motorových vozidel 17.9.2002 - 30.8.2010
Ubytovací služby 17.9.2002 - 30.8.2010
Výroba tepelně izolačních dlaždic 12.3.2002 - 1.10.2003
Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení 12.3.2002 - 30.8.2010
Výroba zdvihacích zařízení 12.3.2002 - 30.8.2010
Podniky zajišťující ostrahu majetku a osob 12.3.2002 - 30.8.2010
Výroba, montáž, generální opravy, rekonstrukce, revize a revizní zkoušky provozní způsobilosti vyhrazených zdvihacích zařízení. 25.11.1997 - 12.3.2002
Rozvod elektřiny. 25.11.1997 - 17.9.2002
Vývoj, výroba, opravy, úpravy, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, přeprava a znehodnocování střeliva do zbraní podléhajících registraci podle zákona. 25.11.1997 - 1.9.2005
Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání a znehodnocování vojenských zbraní. 25.11.1997 - 1.9.2005
Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání a znehodnocování vojenského střeliva. 25.11.1997 - 1.9.2005
Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání a znehodnocování zbraní podléhajících registraci podle zákona. 25.11.1997 - 1.9.2005
Provozování železniční dráhy - vlečky. 25.11.1997 - 16.7.2007
Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin. 25.11.1997 - 30.8.2010
Provádění trhacích a ohňostrojných prací. 25.11.1997 - 30.8.2010
Silniční motorová doprava nákladní. 25.11.1997 - 30.8.2010
Provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem v rozsahu povolení. 25.11.1997 - 30.8.2010
Pěstební práce a těžba v lese. 25.11.1997 - 30.8.2010
Zámečnictví. 25.11.1997 - 30.8.2010
Nástrojářství. 25.11.1997 - 30.8.2010
Kovoobráběčství. 25.11.1997 - 30.8.2010
Hostinská činnost. 25.11.1997 - 30.8.2010
Inženýrská činnost. 25.11.1997 - 30.8.2010
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. 25.11.1997 - 30.8.2010
Školící a vzdělávací činnost. 25.11.1997 - 30.8.2010
provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem v povoleném rozsahu 17.1.1995 - 25.11.1997
vývoj, výroba, nákup, prodej, přeprava a znehodnocování střeliva 17.1.1995 - 25.11.1997
vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování a znehodnocování zbraní 17.1.1995 - 25.11.1997
výzkum, vývoj, výroba, zpracování, ničení a uvádění výbušnin do oběhu (platí do 6.11.2002) 14.5.1993 - 25.11.1997
hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení), vyjma prodeje nealkoholických nápojů, lahvového piva a doplňkového prodeje potravin na veřejných prostranstvích (platí do 6.11.2002) 14.5.1993 - 25.11.1997
silniční motorová doprava (platí do 30.9.1993) 14.5.1993 - 25.11.1997
školící a vzdělávací činnost 14.5.1993 - 25.11.1997
stavba strojů s mechanickým pohonem 14.5.1993 - 25.11.1997
zámečnictví 14.5.1993 - 25.11.1997
galvanizace kovů 14.5.1993 - 25.11.1997
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 14.5.1993 - 25.11.1997
výroba nástrojů 14.5.1993 - 25.11.1997
výroba náhradních dílů 14.5.1993 - 25.11.1997
inženýrská činnost 14.5.1993 - 25.11.1997
vývoj, výroba, odbyt strojírenských výrobků a výrobků speciel- ního charakteru 1.5.1992 - 14.5.1993
poskytování technické pomoci, údržba a opravy strojů a zařízení 1.5.1992 - 14.5.1993
výkon vyšších dodavatelských funkcí 1.5.1992 - 14.5.1993
obchodní činnost včetně zahraničního obchodu 1.5.1992 - 14.5.1993
vzdělávání dospělých 1.5.1992 - 14.5.1993

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Bořiny 1145 , Polička 572 01
Identifikační číslo provozovny: 1011575167
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 6.10.1992

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Bořiny 1145 , Polička 572 01
Identifikační číslo provozovny: 1011575167
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 3.7.2002

Živnost č. 3 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 24.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Bořiny 1145 , Polička 572 01
Identifikační číslo provozovny: 1011575167
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.11.1992

Živnost č. 4 Výzkum, vývoj, výroba, ničení, nákup, prodej výbušnin, zpracování a zneškodňování výbušnin, znehodnocování a delaborace munice

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 25.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Bořiny 1145 , Polička 572 01
Identifikační číslo provozovny: 1011575167
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 25.11.1992

Živnost č. 5 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 23.11.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: Bořiny 1145 , Polička 572 01
Identifikační číslo provozovny: 1011575167
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.11.1993

Živnost č. 6 Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 16.12.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: Bořiny 1145 , Polička 572 01
Identifikační číslo provozovny: 1011575167
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 16.12.1994

Živnost č. 7 Obráběčství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 15.10.1997
Provozovna č. 1
Provozovna: Bořiny 1145 , Polička 572 01
Identifikační číslo provozovny: 1011575167
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.10.1997

Živnost č. 8 Ostraha majetku a osob

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 5.7.2001
Provozovna č. 1
Provozovna: Bořiny 1145 , Polička 572 01
Identifikační číslo provozovny: 1011575167
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.7.2018

Živnost č. 9 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 9.4.2003
Provozovna č. 1
Provozovna: Bořiny 1145 , Polička 572 01
Identifikační číslo provozovny: 1011575167
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.4.2003

Živnost č. 10 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 22.3.2010
Provozovna č. 1
Provozovna: Bořiny 1145 , Polička 572 01
Identifikační číslo provozovny: 1011575167
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.3.2010

Živnost č. 11 Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 27.6.2012
Provozovna č. 1
Provozovna: Bořiny 1145 , Polička 572 01
Identifikační číslo provozovny: 1011575167
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 13.4.2017
Provozovna č. 2
Provozovna: 707 , Jedlová 569 91
Identifikační číslo provozovny: 1010214756
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.3.2015
Provozovna č. 3
Provozovna: 705 , Jedlová 569 91
Identifikační číslo provozovny: 1010214730
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.3.2015
Provozovna č. 4
Provozovna: Bořiny 816 , Polička 572 01
Identifikační číslo provozovny: 1010214675
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.3.2015
Provozovna č. 5
Provozovna: 706 , Jedlová 569 91
Identifikační číslo provozovny: 1010214748
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.3.2015
Provozovna č. 6
Provozovna: 636 , Polička 572 01
Identifikační číslo provozovny: 1010214705
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.3.2015
Provozovna č. 7
Provozovna: Bořiny 687 , Polička 572 01
Identifikační číslo provozovny: 1010214683
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.3.2015
Provozovna č. 8
Provozovna: 703 , Jedlová 569 91
Identifikační číslo provozovny: 1010214713
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.3.2015
Provozovna č. 9
Provozovna: Bořiny 680 , Polička 572 01
Identifikační číslo provozovny: 1010214691
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.3.2015
Provozovna č. 10
Provozovna: 704 , Jedlová 569 91
Identifikační číslo provozovny: 1010214721
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.3.2015
Provozovna č. 11
Provozovna: Bořiny 701 , Polička 572 01
Identifikační číslo provozovny: 1010214667
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.3.2015

Živnost č. 12 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 30.1.2018
Provozovna č. 1
Provozovna: Bořiny 1145 , Polička 572 01
Identifikační číslo provozovny: 1011575167
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.1.2018

Živnost č. 13 Výroba náhradních dílů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 17.9.1997

Živnost č. 14 Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 17.9.1997

Živnost č. 15 Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 24.3.1997

Živnost č. 16 Nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 18 Inženýrská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 Školící a vzdělávací činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 20 Výroba nástrojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.10.1992
Zánik oprávnění: 22.10.1997

Živnost č. 21 Zámečnictví

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.10.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 22 Galvanizace kovů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.10.1992
Zánik oprávnění: 22.10.1997

Živnost č. 23 Hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení), vyjma prodeje nealkoholických nápojů, lahvového piva a doplňkového prodeje potravin na veřejných prostranstvích

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.11.1992
Zánik oprávnění: 31.12.1995
Konec oprávnění: 6.11.2002

Živnost č. 24 Výzkum, vývoj, výroba, zpracování, ničení a uvádění výbušnin do oběhu

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.11.1992
Zánik oprávnění: 31.12.1995
Konec oprávnění: 6.11.2002

Živnost č. 25 Silniční motorová doprava

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.11.1992
Zánik oprávnění: 30.9.1993

Živnost č. 26 Silniční motorová doprava

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.11.1993
Zánik oprávnění: 31.12.1995

Živnost č. 27 Vývoj, výroba, opravy, úpravy, nákup, prodej, půjčování, uschovávání,přeprava, znehodnocování a ničení střeliva

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.12.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 28 Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování a znehodnocování zbraní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.12.1994
Zánik oprávnění: 31.12.1995
Konec oprávnění: 16.12.2004

Živnost č. 29 Vývoj, výroba, nákup, prodej, přeprava a znehodnocování střeliva

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.12.1994
Zánik oprávnění: 31.12.1995
Konec oprávnění: 16.12.2004

Živnost č. 30 Vývoj, výroba, opravy, úpravy, nákup, prodej, půjčování, uschovávání,přeprava a znehodnocování střeliva do zbraní podléhajících registraci podle zákona

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.12.1994
Zánik oprávnění: 30.5.2003

Živnost č. 31 Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.12.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 32 Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání a znehodnocování zbraní podléhajících registraci podle zákona

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.12.1994
Zánik oprávnění: 30.5.2003

Živnost č. 33 Pěstební práce a těžba v lese

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.9.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 34 Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání a znehodnocování vojenského střeliva

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.4.1997
Zánik oprávnění: 30.5.2003

Živnost č. 35 Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání a znehodnocování vojenských zbraní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.4.1997
Zánik oprávnění: 30.5.2003

Živnost č. 36 Výroba zdvihacích zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.10.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 37 Výroba, montáž, generální opravy, rekonstrukce, revize a revizní zkoušky provozní způsobilosti vyhrazených zdvihacích zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.10.1997
Zánik oprávnění: 26.9.2000

Živnost č. 38 Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.10.1997
Zánik oprávnění: 8.6.2011

Živnost č. 39 Provádění ohňostrojných prací

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.10.1997
Zánik oprávnění: 3.3.2016

Živnost č. 40 Provádění trhacích a ohňostrojných prací

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.10.1997
Zánik oprávnění: 3.9.2015

Živnost č. 41 Výroba tepelně izolačních dlaždic

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.10.2000
Zánik oprávnění: 12.2.2003

Živnost č. 42 Výroba motorových vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.1.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 43 Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.3.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 44 Výroba, opravy a montáž měřidel

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.7.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 45 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.4.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 46 Nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách a) nad 1000 kg skladovací kapacity, b) nad 40 kg náplně tlakové nádoby,

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.6.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Obrábění
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Výroba elektronických součástek
Výroba ostatních elektrických zařízení
Výroba hydraulických a pneumatických zařízení
Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů
Opravy a instalace strojů a zařízení
Příprava staveniště
Nespecializovaný velkoobchod
Silniční nákladní doprava
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
Ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Inženýrské činnosti a související technické poradenství
Výzkum a vývoj
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
Bezpečnostní a pátrací činnosti
Administrativní a kancelářské činnosti
Ostatní vzdělávání
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Vedení firmy Poličské strojírny a.s. IČO: 46504851

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná statutární ředitel samostatně. 2.4.2015
Zastupování a podepisování: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně nebo ostatní členové představenstva společně. Listiny o právních úkonech za společnost podepisuje předseda představenstva samostatně nebo ostatní členové představenstva společně. Činí tak tím způsobem, že k vypsanému názvu společnosti či otisku razítka připojí svůj podpis s uvedením funkce v představenstvu. 3.9.1998 - 2.4.2015
Zastupování a podepisování: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda a místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 31.1.1997 - 3.9.1998
Způsob jednání jménem společnosti: --------------------------------- Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všich- ni členové představenstva, anebo samostaně jeden člen před- stavenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. P o d e p i s o v á n í za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí pod- pis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 1.5.1992 - 31.1.1997
Jméno: Ing. Petr Němec 17.2.2016
Funkce: Statutární ředitel
Trvání členství: od 25.1.2016
Ve funkci: od 25.1.2016
Adresa: 17, Kosov 789 01
Jméno: Ing. Luboš Procházka 1.5.1992 - 21.7.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Svépomoc 358, Polička 572 01
Jméno: Ing. Petr Lajžner 1.5.1992 - 22.8.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Luční 368, Polička 572 01
Jméno: Robert Špirk 21.7.1993 - 30.1.1997
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Hekrova 823/4, Praha 149 00
Jméno: Ing. Bohuslav Trnka 17.1.1995 - 30.1.1997
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Jungmannova 327, Polička 572 01
Jméno: Ing. Bohumír Pospíšil 1.5.1992 - 31.1.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: 33 , Trhonice Česká republika
Jméno: Ing. Josef Michut 21.7.1993 - 31.1.1997
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Ivančická 582, Praha 199 00
Jméno: Ing. Libor Olehla 21.7.1993 - 31.1.1997
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Hegerova 933 , 572 01 Polička Česká republika
Jméno: Mgr. Luboš Vaněk 30.1.1997 - 31.1.1997
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Švabinského 1730, Sokolov 356 01
Jméno: Ing. Pavel Kanta 30.1.1997 - 31.1.1997
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Kobylákova 812/14, Praha 102 00
Jméno: JUDr. Jiří Krušina 31.1.1997 - 25.11.1997
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Na Červenici 1538/11, Svitavy 568 02
Jméno: Ing. Libor Olehla 31.1.1997 - 3.9.1998
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Hegerova 933 , 572 01 Polička Česká republika
Jméno: Lubomír Lágner 31.1.1997 - 3.9.1998
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Komenského nám. 1345 , 251 01 Říčany u Prahy Česká republika
Jméno: Ing. Bohuslav Trnka 31.1.1997 - 3.9.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Jungmannova 327, Polička 572 01
Jméno: Ing. Bohumír Pospíšil 31.1.1997 - 3.9.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 33, Jimramov 592 42
Jméno: Ing. Zdeněk Kumsta 25.11.1997 - 3.9.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Pujmanové 1755 , 251 01 Říčany Česká republika
Jméno: Ing. Bohumír Pospíšil 3.9.1998 - 7.7.1999
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: 33, Jimramov 592 42
Jméno: Ing. Pavel Šikula 3.9.1998 - 25.7.2001
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Padělek 291, Jimramov 592 42
Jméno: Ing. Pavel Jeřábek 7.7.1999 - 25.7.2001
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Jihlavská 612/20, Praha 140 00
Jméno: Ing. Jaroslav Trávníček 25.7.2001 - 12.3.2002
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 12.3.2001
Ve funkci: od 12.3.2001
Adresa: Moskevská 1464/61, Praha 101 00
Jméno: Ing. Zdeněk Obruča 25.7.2001 - 17.9.2002
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 12.3.2001
Adresa: Anastázova 21/10, Praha 169 00
Jméno: Ing. Milan Faltus 3.9.1998 - 28.4.2003
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: U cukrovaru 1070 , 278 01 Kralupy nad Vltavou Česká republika
Jméno: Ing. Bedřich Doležal 17.9.2002 - 3.3.2004
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 28.3.2002 do 31.12.2003
Adresa: Mařákova 897, Řevnice 252 30
Jméno: Ing. Jaroslav Trávníček 12.3.2002 - 19.7.2005
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 12.3.2001 do 18.6.2005
Ve funkci: od 12.3.2001 do 18.6.2005
Adresa: Mechová 572, Jesenice 252 42
Jméno: Ing. Miroslav Dvořák 3.3.2004 - 19.7.2005
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2004
Adresa: Libeňská 777/22, Praha 181 00
Jméno: Ing. Milan Faltus 28.4.2003 - 12.9.2005
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: do 5.9.2005
Ve funkci: do 5.9.2005
Adresa: Nad Lobčí 1175, Kralupy nad Vltavou 278 01
Jméno: Ing. Miroslav Dvořák 19.7.2005 - 11.11.2005
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2004
Ve funkci: od 20.6.2005 do 20.10.2005
Adresa: Libeňská 777/22, Praha 181 00
Jméno: Ing. Milan Jurek 12.9.2005 - 11.11.2005
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 5.9.2005 do 20.10.2005
Ve funkci: od 5.9.2005 do 20.10.2005
Adresa: Hřebečská 2632, Kladno 272 01
Jméno: Ing. Pavel Šikula 19.7.2005 - 24.11.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.6.2005 do 27.10.2005
Adresa: Padělek 291, Jimramov 592 42
Jméno: Ing. Miroslav Dvořák 11.11.2005 - 24.11.2005
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2004
Ve funkci: od 20.10.2005 do 27.10.2005
Adresa: Libeňská 777/22, Praha 181 00
Jméno: Ing. Jaroslav Trávníček 11.11.2005 - 24.11.2005
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 20.10.2005
Ve funkci: od 20.10.2005 do 27.10.2005
Adresa: Mechová 572, Jesenice 252 42
Jméno: Ing. Miroslav Dvořák 24.11.2005 - 17.3.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2004 do 1.1.2007
Adresa: Libeňská 777/22, Praha 181 00
Jméno: Ing. Jaroslav Trávníček 24.11.2005 - 13.11.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 20.10.2005 do 21.10.2008
Ve funkci: od 27.10.2005 do 21.10.2008
Adresa: Mechová 572, Jesenice 252 42
Jméno: Ing. Milan Faltus 24.11.2005 - 13.11.2008
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 27.10.2005 do 28.10.2008
Ve funkci: od 27.10.2005 do 28.10.2008
Adresa: Nad Lobčí 1175, Kralupy nad Vltavou 278 01
Jméno: Ing. Miroslav Dvořák 17.3.2008 - 22.1.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2007 do 1.1.2010
Adresa: Libeňská 777/22, Praha 181 00
Jméno: Ing. Miroslav Dvořák 22.1.2010 - 2.6.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2010 do 30.4.2010
Adresa: Libeňská 777/22, Praha 181 00
Jméno: Ing. Jaroslav Trávníček 13.11.2008 - 21.7.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 21.10.2008 do 23.5.2011
Ve funkci: od 21.10.2008 do 23.5.2011
Adresa: Mechová 572, Jesenice 252 42
Jméno: Ing. Milan Faltus 13.11.2008 - 21.7.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 28.10.2008 do 23.5.2011
Ve funkci: od 28.10.2008 do 23.5.2011
Adresa: Na Husarce 449, Kralupy nad Vltavou 278 01
Jméno: Ing. Jaroslav Trávníček 21.7.2011 - 28.8.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 23.5.2011 do 23.5.2014
Ve funkci: od 8.6.2011 do 23.5.2014
Adresa: Mechová 572, Jesenice 252 42
Jméno: Helena Pazderová 30.8.2010 - 25.6.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.7.2010 do 13.5.2013
Adresa: 62, Pustá Rybná 572 01
Jméno: Ing. Milan Faltus 21.7.2011 - 4.8.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 23.5.2011 do 23.5.2014
Ve funkci: od 8.6.2011 do 23.5.2014
Adresa: Na Husarce 449, Kralupy nad Vltavou 278 01
Jméno: Ing. Jaroslav Trávníček 28.8.2012 - 8.8.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 23.5.2011 do 23.5.2014
Ve funkci: od 8.6.2011 do 23.5.2014
Adresa: U starého židovského hřbitova 3293/1, Praha 150 00
Jméno: Ing. Milan Faltus 4.8.2013 - 8.8.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 23.5.2011 do 23.5.2014
Ve funkci: od 8.6.2011 do 23.5.2014
Adresa: Na Husarce 449, Kralupy nad Vltavou 278 01
Jméno: Ing. Milan Faltus 8.8.2014 - 10.2.2015
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 23.5.2014 do 9.1.2015
Ve funkci: od 23.5.2014 do 9.1.2015
Adresa: Na Husarce 449, Kralupy nad Vltavou 278 01
Jméno: Helena Pazderová 25.6.2013 - 2.4.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.5.2013 do 31.3.2015
Adresa: 62, Pustá Rybná 572 01
Jméno: Ing. Jaroslav Trávníček 8.8.2014 - 2.4.2015
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 23.5.2014 do 31.3.2015
Ve funkci: od 23.5.2014 do 31.3.2015
Adresa: U starého židovského hřbitova 3293/1, Praha 150 00
Jméno: Ing. Bohumír Pospíšil 10.2.2015 - 2.4.2015
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 9.1.2015 do 31.3.2015
Ve funkci: od 9.1.2015 do 31.3.2015
Adresa: 33, Jimramov 592 42
Jméno: Ing. Jaroslav Trávníček 2.4.2015 - 17.2.2016
Funkce: Statutární ředitel
Trvání členství: od 1.4.2015 do 25.1.2016
Ve funkci: od 1.4.2015 do 25.1.2016
Adresa: U starého židovského hřbitova 3293/1, Praha 150 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Karel Čipera 1.5.1992 - 21.7.1993
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Luční 368, Polička 572 01
Jméno: Ing. Jaroslav Neudert 1.5.1992 - 21.7.1993
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: nám. Na podkově 384, Bystré 569 92
Jméno: Jaroslav Pacovský 1.5.1992 - 21.7.1993
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: 162, Pomezí 569 71
Jméno: Milan Bém 21.7.1993 - 30.1.1997
Adresa: Gruzínská 61/5, Hradec Králové 503 41
Jméno: Bohuslav Vápeník 21.7.1993 - 30.1.1997
Adresa: Svépomoc 357, Polička 572 01
Jméno: Ing. Josef Landa 21.7.1993 - 31.1.1997
Adresa: Ivančická 582, Praha 199 00
Jméno: RNDr. Jakub Skalník 30.1.1997 - 31.1.1997
Adresa: Betlém 356, Polička 572 01
Jméno: Petr Puchar 30.1.1997 - 31.1.1997
Adresa: Lesná II 48, Jedlová 569 91
Jméno: Ing. Vladimír Výborný 31.1.1997 - 3.9.1998
Funkce: Předseda dozorčí rady
Adresa: Filipova 2018/10, Praha 148 00
Jméno: RNDr. Jakub Skalník 31.1.1997 - 3.9.1998
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Betlém 356, Polička 572 01
Jméno: Petr Puchar 31.1.1997 - 7.7.1999
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Lesná II 48, Jedlová 569 91
Jméno: Ing. Richard Háva 3.9.1998 - 19.6.2000
Funkce: Předseda dozorčí rady
Adresa: Hřebenová 234, Praha 165 00
Jméno: Ing. Pavel Roubal 3.9.1998 - 19.6.2000
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Adresa: U stanice 83/3, Praha 161 00
Jméno: Ing. Pavel Roubal 19.6.2000 - 17.9.2002
Funkce: Předseda dozorčí rady
Adresa: U stanice 83/3, Praha 161 00
Jméno: Ing. Karel Kubín 7.7.1999 - 27.7.2005
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: do 25.5.2005
Adresa: 32 , Svojanov Česká republika
Jméno: Ing. Václav Nestrašil 19.6.2000 - 24.7.2006
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: do 23.6.2006
Ve funkci: do 23.6.2006
Adresa: V háji 1202/41, Praha 170 00
Jméno: Ing. Pavel Roubal 17.9.2002 - 16.7.2007
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: do 15.6.2007
Ve funkci: do 15.6.2007
Adresa: Brdlíkova 289/1, Praha 150 00
Jméno: Petr Puchar 27.7.2005 - 26.8.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.5.2005 do 25.6.2008
Adresa: Lesná II 48, Jedlová 569 91
Jméno: Vratislav Ondráček 24.7.2006 - 23.2.2010
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.6.2006 do 23.6.2009
Ve funkci: od 23.6.2006 do 23.6.2009
Adresa: Španielova 1312/54, Praha 163 00
Jméno: Ing. Pavel Roubal 16.7.2007 - 30.8.2010
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 15.6.2007 do 16.6.2010
Ve funkci: od 15.6.2007 do 16.6.2010
Adresa: Klausova 2559/11, Praha 155 00
Jméno: Vratislav Ondráček 23.2.2010 - 30.8.2010
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.6.2009
Ve funkci: od 14.9.2009
Adresa: Španielova 1312/54, Praha 163 00
Jméno: Petr Puchar 26.8.2008 - 21.7.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2008 do 25.6.2011
Adresa: Lesná II 48, Jedlová 569 91
Jméno: Vratislav Ondráček 30.8.2010 - 17.7.2012
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.6.2009 do 8.6.2012
Ve funkci: od 14.9.2009 do 8.6.2012
Adresa: Dvořákova 508, Velké Přílepy 252 64
Jméno: Ing. Pavel Roubal 30.8.2010 - 25.6.2013
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.6.2010 do 13.5.2013
Ve funkci: od 16.6.2010 do 13.5.2013
Adresa: Klausova 2559/11, Praha 155 00
Jméno: Vratislav Ondráček 17.7.2012 - 4.8.2013
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 8.6.2012
Ve funkci: od 8.6.2012
Adresa: Dvořákova 508, Velké Přílepy 252 64
Jméno: Petr Puchar 21.7.2011 - 8.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2011
Adresa: Lesná II 48, Jedlová 569 91
Jméno: Ing. Pavel Roubal 25.6.2013 - 10.2.2015
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 13.5.2013 do 12.1.2015
Ve funkci: od 13.5.2013 do 12.1.2015
Adresa: Klausova 2559/11, Praha 155 00
Jméno: Vratislav Ondráček 4.8.2013 - 10.2.2015
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 8.6.2012 do 12.1.2015
Ve funkci: od 8.6.2012 do 12.1.2015
Adresa: Dvořákova 508, Velké Přílepy 252 64
Jméno: Petr Puchar 8.8.2014 - 10.2.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2011 do 12.1.2015
Adresa: Lesná II 48, Jedlová 569 91
Jméno: Ing. Miroslav Vykydal 10.2.2015 - 2.4.2015
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 12.1.2015 do 31.3.2015
Ve funkci: od 12.1.2015 do 31.3.2015
Adresa: Sadová 202, Nivnice 687 51
Jméno: Ing. Jan Děcký 10.2.2015 - 2.4.2015
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 12.1.2015 do 31.3.2015
Ve funkci: od 12.1.2015 do 31.3.2015
Adresa: Dvořákova 915/10, Praha 184 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Petr Němec

Vlastníci firmy Poličské strojírny a.s. IČO: 46504851

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 291 505 000 Kč - 23.4.2007
zakladni 388 673 000 Kč - 1.5.1992 - 23.4.2007

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 750 Kč 388 673 10.10.2016
Akcie na jméno 750 Kč 388 673 30.8.2010 - 10.10.2016
Akcie na majitele 750 Kč 388 673 23.4.2007 - 30.8.2010
Akcie na majitele 1 000 Kč 388 673 16.2.2005 - 23.4.2007
Akcie na majitele 1 000 Kč 388 673 30.1.1997 - 16.2.2005
Akcie na jméno 1 000 Kč 388 673 1.5.1992 - 30.1.1997

Sbírka Listin Poličské strojírny a.s. IČO: 46504851

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 647/SL 76 rozhod. o statut. orgánu, ostatní 2x RJA Krajský soud v Hradci Králové 25.1.2016 3.2.2016 3.3.2016 4
B 647/SL 75 výroční zpráva [2014] ds Krajský soud v Hradci Králové 15.4.2015 17.8.2015 18.8.2015 48
B 647/SL 74 notářský zápis [NZ 431/2015], stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu cd Krajský soud v Hradci Králové 26.3.2015 27.3.2015 8.4.2015 24
B 647/SL 73 rozhod. o statut. orgánu, ostatní RJA,3x zápis Krajský soud v Hradci Králové 26.1.2015 12.2.2015 8
B 647/SL 72 rozhod. o statut. orgánu, ostatní 2x zápis - DR,předst. Krajský soud v Hradci Králové 23.5.2014 30.6.2014 25.8.2014 4
B 647/SL 71 výroční zpráva [2013]  ds Krajský soud v Hradci Králové 25.4.2014 22.7.2014 25.7.2014 48
B 647/SL 70 stanovy společnosti ds Krajský soud v Hradci Králové 12.12.2013 29.5.2014 3.6.2014 16
B 647/SL 69 notářský zápis NZ 1614/2013,ds Krajský soud v Hradci Králové 12.12.2013 29.5.2014 3.6.2014 19
B 647/SL 65 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, ostatní NZ 830/2012,rozhodnutí,zápisy Krajský soud v Hradci Králové 25.6.2012 11.7.2012 20.7.2012 30
B 647/SL 63 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory , (NZ 886/2011, zápisy) Krajský soud v Hradci Králové 19.7.2011 2.8.2011 36
B 647/SL 61 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2009, cd Krajský soud v Hradci Králové 15.4.2010 11.10.2010 11.10.2010 47
B 647/SL 60 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory , (NZ 871,1175/2010), zápisy Krajský soud v Hradci Králové 16.8.2010 27.8.2010 27.8.2010 36
B 647/SL 58 ostatní, podpisové vzory zápisy Krajský soud v Hradci Králové 14.9.2009 17.2.2010 23.2.2010 4
B 647/SL 57 rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory zápis DR Krajský soud v Hradci Králové 15.12.2009 21.1.2010 22.1.2010 2
B 647/SL 55 rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 13.10.2008 12.11.2008 12.11.2008 6
B 647/SL 54 ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 25.8.2008 25.8.2008 4
B 647/SL 48 rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 25.2.2008 13.3.2008 13.3.2008 4
B 647/SL 46 notářský zápis, ostatní, podpisové vzory - NZ 844/2007 Krajský soud v Hradci Králové 15.6.2007 13.7.2007 13.7.2007 23
B 647/SL 36 rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 27.10.2005 22.11.2005 22.11.2005 3
B 647/SL 32 rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 5.9.2005 7.9.2005 7.9.2005 5
B 647/SL 34 rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 18.6.2005 15.7.2005 15.7.2005 3
B 647/SL 31 účetní závěrka, výroční zpráva - za rok 2004 Krajský soud v Hradci Králové 31.3.2005 24.6.2005 24.6.2005 44
B 647/SL 33 ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 25.5.2005 17.6.2005 17.6.2005 3
B 647/SL 20 výroční zpráva - za r. 2000 2x Krajský soud v Hradci Králové 20.4.2001 18.9.2001 18.9.2001 36
B 647/SL 19 podpisové vzory - 2x Krajský soud v Hradci Králové 21.3.2001 21.3.2001 21.3.2001 4
B 647/SL 18 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zased.předst. Krajský soud v Hradci Králové 12.3.2001 21.3.2001 21.3.2001 2
B 647/SL 17 rozhod. o statut. orgánu - jednání Krajský soud v Hradci Králové 12.3.2001 21.3.2001 21.3.2001 2
B 647/SL 16 ostatní - roční zpráva 1999 Krajský soud v Hradci Králové 29.3.2000 30.6.2000 30.6.2000 36
B 647/SL 15 výroční zpráva - za r. 1999 Krajský soud v Hradci Králové 30.6.2000 30.6.2000 12
B 647/SL 14 rozhod. o statut. orgánu - zased. DR Krajský soud v Hradci Králové 22.3.2000 20.4.2000 20.4.2000 3
B 647/SL 13 ostatní - roční zpráva 1998 Krajský soud v Hradci Králové 24.4.1998 14.6.1999 14.6.1999 39
B 647/SL 12 výroční zpráva - za r. 1998 Krajský soud v Hradci Králové 31.5.1999 14.6.1999 14.6.1999 16
B 647/SL 11 rozhod. o statut. orgánu - zápis vol. komi.,DR a předst Krajský soud v Hradci Králové 12.5.1999 14.6.1999 14.6.1999 7
B 647/SL 10 účetní závěrka - za r. 1997 + zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 24.4.1998 10.7.1998 10.7.1998 51
B 647/SL 1 ostatní - zakladatelská smlouva Krajský soud v Hradci Králové 23.12.1996 3.2.1997 3.2.1997 4

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Poličské strojírny a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 4 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Poličské strojírny a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.