PeHToo a. s. Praha IČO: 45357072

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu PeHToo a. s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 45357072.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma PeHToo a. s. má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem PeHToo a. s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1992. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 23 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Obráběčství , Zámečnictví, nástrojářství a další.

Základní údaje o PeHToo a. s. IČO: 45357072

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 22.10.2010
Spisová značka: B 16594
IČO: 45357072
Obchodní firma: PeHToo a. s.
Právní forma: Akciová společnost 1.5.1992
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 1.5.1992
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 26.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 5 26.8.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 26.8.2014
Mimořádná valná hromada společnosti PLASTIK HT a. s. schvaluje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře, kterým je pan ing. Loui s Odermann, trvale bytem 6340 Baar Eschenweg 8, Švýcarská konfederace, pobyt v ČR: Pod Cvrčkovem 851, Prachatice, PSČ 383 01, datum narození: 10.5.1958, na hlavního akcionáře, přičemž vlastnické právo přechází ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti). Na hlavního akcionáře tak ke dni účinnosti přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od hlavního akc ionáře. Oprávnění hlavního akcionáře realizovat právo výkupu je doloženo ověřenou prezentací hlavního akcionáře pro zapsání do listiny přítomných mimořádné valné hromady konané dne 14.12.2009. Hlavní akcionář předložil potvrzení o uložení listinných akcií na majitele společnosti PLASTIK HT a. s. o nominální hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) pro uschovatele ing. Louise Odermanna, trvale bytem 6340 Baar Eschenweg 8, Švýcarská konfederace, pobyt v ČR: Pod Cvrčkovem 851, Pracha tice, PSČ 383 01, datum narození: 10.5.1958 vydaného UniCredit Bank Czech Republik a.s. dne 14.12.2009 a dále fyzicky předložil listinné akcie, jejichž pořadová čísla jsou zapsána v prezenční listině. Z uvedených dokumentů vyplývá, že hlavní akcionář je majitelem celkem 101680 kusů akcií společnosti ve jmenovité hodnotě 101.680.000,- Kč (slovy: sto jedna milionů šest set osmdesát tisíc korun českých), což reprezentuje 98,28% (slovy: devadesát osm celýc h dvacet osm setin procenta) základního kapitálu společnosti. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti za akcie protiplnění ve výši 1.075,- Kč (slovy: jeden tisíc sedmdesát pět korun českých) za jednu akcii společnosti na majitele o jmenov ité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Přiměřenost navržené výše protiplnění je v souladu se zákonem doložena znaleckým posudkem vyhotoveným dne 30.9.2009 znalcem z oboru ekonomika ing. Otto Šmídou pod poř. č. 879/64/09 znaleckého dení ku (dále jen "znalecký posudek"). Výroková část stanovení ceny znaleckého posudku zní: S ohledem na shora uvedené skutečnosti a výpočetní postupy odhaduje znalec cenu 1 akcie společnosti PLASTIK HT a. s., IČ 453 57 072 o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč částkou 1.074,51 Kč. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů společnosti přechází na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Ostatní akcionáři společnosti předloží listinné akcie společnosti v souladu s ustanovením § 183l, odst. 5 do 30 (slovy: třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva dle § 183l, odst. 3 obchodního zákoníku. Toto se týká i případného zástavního věřitele. Nep ředloží-li ostatní akcionáři akcie v uvedeném termínu bude společnost postupovat v souladu s § 183l, odst. 6 obchodního zákoníku podle § 214, odst. 1 až 3 obchodního zákoníku. Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám protiplnění ve lhůtě do 60 (slovy: š edesáti) dnů ode dne skončení lhůty pro předložení listinných akcií společnosti v souladu s § 183l, odst. 5 obchodního zákoníku bankovním převodem nebo poštovní poukázkou na bankovní účet resp. adresu oprávněné osoby. Ve smyslu § 183i, odst. 5 obchodního zákoníku uzavřel hlavní akcionář smlouvu o výplatě protiplnění s obchodníkem s cennými papíry společností FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, Nad Ovčírnou 1778, PSČ 760 01, IČ 607 32 075, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddí l B, vložka č. 3778, který tento proces plně zajišťuje. Proto se dosavadní vlastníci listinných účastnických cenných papírů, respektive zástavní věřitelé, kteří účastnické cenné papíry drží, budou obracet na výše jmenovaného obchodníka s cennými papíry a  to osobně v sídle společnosti, na adrese Zlín, Nad Ovčírnou 1778, ČR nebo jejich zasláním cenným psaním na stejnou adresu. Představenstvo společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu obsahujícího identifikaci známých zástavních věřitelů oprávněných ze zástavní ho práva k akciím společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne účinnosti, hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám. 5.1.2010 - 12.11.2012
Mimořádná valná hromada společnosti rozhodla dne 9.7.2007 o snížení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál společnosti PLASTIK HT a.s. ve výši 114.456.000,- Kč se snižuje o částku 11.000.000,- Kč. Důvodem snížení základního kapitálu v tomto rozsahu je nepřiměřeně vysoký základní kapitál společnosti, jehož současná výše není odůvodněna ani nynějšími podnikatelskými aktivitami a obchody společnosti. Společnost PLASTIK HT a.s. by i po snížení základní ho kapitálu neměla být ohrožena co se týče dostupnosti úvěrů, poskytovaných tuzemskými i zahraničními bankami. Částka, odpovídající snížení základního kapitálu nebude vyplácena, neboť společnost PLASTIK HT a.s. má ve svém vlastnictví 11.000 ks akcií na majitele v nominální hodnotě 1000,- Kč/1 ks a tyto je povinna použít ve smyslu ustanovení § 213 odst. 1, 2 obchod ního zákoníku ke snížení základního kapitálu, a to tak, že je zničí, neboť akcie nejsou zaknihované. Pod podmínkou zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku bude základní kapitál společnosti PLASTIK HT a.s. činit 103.456.000,- Kč. Snížení základního kapitálu z výše specifikovaného důvodu bude provedeno zničením všech vlastních nezaknihovaných akcií na majitele společnosti PLASTIK HT a.s. o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč/1 ks, které jsou ve vlastnictví této společnosti. Tyto akcie, kt eré budou použity ke snížení základního kapitálu, budou zničeny po pravomocném zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 13.7.2007 - 11.2.2008
Mimořádná valná hromada společnosti PLASTIK HT a.s. rozhodla dne 13. 6. 2006 o snížení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál společnosti PLASTIK HT a.s. ve výši 127.181.000,-- Kč - slovy: jedno sto dvacet sedm milionů jedno sto osmdesát jedna tisíc korun českých se snižuje o částku 12.725.000,-- Kč - slovy dvanáct milionů sedm set dvacet pět tisíc korun českých . Důvodem snížení základního kapitálu v tomto rozsahu je nepřiměřeně vysoký základní kapitál společnosti, jehož současná výše není odůvodněna ani nynějšími podnikatelskými aktivitami a obchody společnosti. Společnost PLASTIK HT a.s. by i po snížení základní ho kapitálu neměla být ohrožena co se týče dostupnosti úvěrů, poskytovaných tuzemskými i zahraničními bankami. Částka odpovídající snížení základního kapitálu nebude vyplácena, neboť společnost PLASTIK HT a.s. má ve svém vlastnictví 12725 ks akcií - slovy: dvanáct tisíc sedm set dvacet pět kusů akcií, na majitele v nominální hodnotě 1.000,-- Kč - slovy: jeden tisí c korun českých/1 kus /slovy: jeden kus/ a tyto je povinna použít ve smyslu ustanovení § 213 odst. 1, 2 obchodního zákoníku ke snížení základního kapitálu, a to tak, že je zničí, neboť akcie nejsou zaknihované. Pod podmínkou zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku bude základní kapitál společnosti PLASTIK HT a.s. činit 114.456.000,-- Kč - slovy: jedno sto čtrnáct milionů čtyři sta padesát šest tisíc korun českých. Snížení základního kapitálu bude provedeno zničením všech vlastních nezaknihovaných akcií na majitele společnosti PLASTIK HT a.s. o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč - slovy: jeden tisíc korun českých/1 kus/ slovy: jeden kus/, které jsou ve vlastnictví této s polečnosti. Akcie, které budou použity ke snížení základního kapitálu budou zničeny po pravomocném zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 16.8.2006 - 8.3.2007
Základní jmění: základní jmění společnosti činí 87 755 000,- Kč představující hodnotu majetku podle privatizačního projektu oceněného v účetní evidenci po zvýšení ze zvláštního rezervního fondu. 6.8.1993 - 11.10.1994
Základní jmění: 86 294 000,- Kčs, slovy osmdesátšestmilionůdvěstědevadesátčtyřitisíce korun československých Splaceno zakladatelem v plné výši, přičemž toto je představováno cenou majetku uvedenou v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo v privatizačním projektu státního podniku PLASTIK HT schváleném MSNMP pod č. j. 20/937/92 ze dne 21. 4. 1992. 1.5.1992 - 6.8.1993

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 45357072
Obchodní firma: PeHToo a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 28.8.1992
Celkový počet živností: 21
Aktivních živností: 4

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 45357072
Firma: PeHToo a. s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1.5.1992

Základní údaje datové schránky

IČO: 45357072
Jméno subjektu: PeHToo a. s.
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: f5xrv5h

Základní údaje DPH

IČO: 45357072
DIČ: CZ45357072
Typ subjektu: Právnická osoba
Obchodní firma / název / jméno: PeHToo a. s.
Sídlo: Na poříčí 1067/25 PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO 110 00 PRAHA 1
Zapsal Finanční úřad pro hlavní město Prahu
Územní pracoviště pro Prahu 1, Štěpánská 28, PRAHA 1, tel.: 224 041 111
Bankovní účty určené ke zveřejnění:
Účet Datum zveřejnění
1003013004/5500 1.4.2013
4200244702/6800 1.4.2013
5003201476/5500 1.4.2013
7204321/0100 1.4.2013
CZ77 5500 0000 0010 0301 2001 2.5.2013
CH20 0027 3273 2637 107H H 1.4.2013
CH72 0027 3273 2637 1001 M 1.4.2013
Typ registrace: Plátce
Registrace platná od: 1.1.1993

Kontakty na PeHToo a. s. IČO: 45357072

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: náměstí Republiky 1078/1 , Praha 110 00 12.2.2018
Sídlo: Na poříčí 1067/25 , Praha 110 00 7.10.2010 - 12.2.2018
Sídlo: Masarykova 194 , Horšovský Týn 346 01 1.5.1992 - 7.10.2010

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Na poříčí 1067/25, Praha 110 00

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: Na poříčí 1067/25, Nové Město, 11000 Praha 1

Obory činností PeHToo a. s. IČO: 45357072

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
obráběčství 12.5.2010
zámečnictví, nástrojářství 12.5.2010
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 12.5.2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 14.8.2009
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 31.8.2005
výroba plastových výrobků a pryžových výrobků 31.8.2005 - 14.8.2009
příprava a vypracování technických návrhů 31.8.2005 - 14.8.2009
testování, měření a analýzy 31.8.2005 - 14.8.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 31.8.2005 - 14.8.2009
velkoobchod 31.8.2005 - 14.8.2009
specializovaný maloobchod 31.8.2005 - 14.8.2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 31.8.2005 - 14.8.2009
nástrojářství 31.8.2005 - 12.5.2010
kovoobráběčství 31.8.2005 - 12.5.2010
silniční motorová doprava nákladní 31.8.2005 - 12.5.2010
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 9.6.1997 - 31.8.2005
hostinská činnost 6.8.1993
výroba, kompletace a prodej výrobků z plastů 6.8.1993 - 31.8.2005
výroba nástrojů 6.8.1993 - 31.8.2005
strojírenské, konstrukční a projektové práce 6.8.1993 - 31.8.2005
zkoušení forem na vstřikovacích lisech 6.8.1993 - 31.8.2005
kovoobrábění 6.8.1993 - 31.8.2005
silniční motorová doprava 6.8.1993 - 31.8.2005
půjčování stavebních strojů a zařízení 6.8.1993 - 31.8.2005
výroba a odbyt v tuzemsku i v zahraničí: - strojních součástí tvářených z plastů - součástí a výrobků tvářených z plastů pro výrobní spotřebu - obaly, nádoby a přepravní prostředky pro platizaci tvářené z plastů - nádobí, náčiní stolního, příborů a pomůcek z plastů pro domácnost - výrobků drobných z plastů pro konečnou spotřebu - forem, modelů, šablon a nástrojů pro práškovou metalurgii 1.5.1992 - 6.8.1993
práce výrobní povahy v ostatní průmyslové výrobě 1.5.1992 - 6.8.1993
opravy a údržba výrobků jemné mechaniky a opravy nářadí 1.5.1992 - 6.8.1993
nákup, výroba a odbyt v tuzemsku i v zahraničí: - plasty, polymery 1.5.1992 - 6.8.1993
dovoz technických prostředků pro potřebu organizace 1.5.1992 - 6.8.1993

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba strojů a zařízení

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 28.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Masarykova 194 , Horšovský Týn 346 01
Identifikační číslo provozovny: 1001626729
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba strojů a zařízení

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování: 28.9.1992

Živnost č. 2 Obráběčství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Masarykova 194 , Horšovský Týn 346 01
Identifikační číslo provozovny: 1001626729
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 6.10.1992

Živnost č. 3 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Masarykova 194 , Horšovský Týn 346 01
Identifikační číslo provozovny: 1001626729
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 6.10.1992

Živnost č. 4 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 28.9.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: Masarykova 194 , Horšovský Týn 346 01
Identifikační číslo provozovny: 1001626729
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.12.2013

Živnost č. 5 Silniční motorová doprava

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.8.1992
Zánik oprávnění: 26.8.1993
Konec oprávnění: 26.8.1993

Živnost č. 6 Výroba plastových výrobků a pryžových výrobků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 výroba,kompletace a prodej výrobků z plastů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.9.1992
Zánik oprávnění: 19.12.2001

Živnost č. 8 půjčování stavebních strojů a zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 19.12.2001

Živnost č. 9 zkoušení forem na vstřikovacích lisech

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 19.12.2001

Živnost č. 10 Příprava a vypracování technických návrhů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 strojírenské konstrukční a projektové práce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 19.12.2001

Živnost č. 12 Testování, měření a analýzy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.11.1992
Zánik oprávnění: 30.1.2017

Živnost č. 15 Hostinská činnost

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.11.1992
Zánik oprávnění: 31.12.1995

Živnost č. 16 Silniční motorová doprava

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.8.1993
Zánik oprávnění: 12.8.1994
Konec oprávnění: 12.8.1994

Živnost č. 17 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.2.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 18 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.2.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.2.1994
Zánik oprávnění: 19.12.2001

Živnost č. 20 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.4.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 21 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.4.2005
Zánik oprávnění: 30.1.2017
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba pryžových a plastových výrobků
Obrábění
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Silniční nákladní doprava
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Činnosti vedení podniků
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Technické zkoušky a analýzy
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Vedení firmy PeHToo a. s. IČO: 45357072

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná (a podepisuje): a) předseda představenstva společně s členem představenstva, který není místopředsedou představenstva, nebo b) společně oba místopředsedové představenstva. 2. Rozhodne - li společnost o udělení prokury, je každý prokurista oprávněn jednat samostatně. Prokurista navíc připojí dodatek označující prokuru. 8.7.2014
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně; b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva nebo dva členové představenstva. 9.6.1997 - 8.7.2014
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn, b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 11.3.1996 - 9.6.1997
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn, b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis společně všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn. 11.10.1994 - 11.3.1996
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen 1.5.1992 - 11.10.1994
Jméno: Ing. Michal Stiebal 8.7.2014
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 18.4.2014
Adresa: K Ořechovce 336, Psáry 252 44
Jméno: Petr Pejsar 8.7.2014
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 18.4.2014
Ve funkci: od 18.4.2014
Adresa: Polní 454, Štěnovice 332 09
Jméno: Ing. Petr Havlíček 5.1.2017
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 18.4.2014
Ve funkci: od 18.4.2014
Adresa: 182, Ptice 252 18
Jméno: Ing. Louis Odermann 9.11.2017
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 18.4.2014
Ve funkci: od 18.4.2014
Adresa: Arbachstrasse 25E , Baar Švýcarská konfederace
Jméno: František Dombek MBA 29.3.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 5.3.2018
Adresa: Písčitá 196, Praha 198 00
Jméno: Zdeněk Šustr 1.5.1992 - 6.8.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: II. pětiletky 124, Horšovský Týn 346 01
Jméno: ing. Miroslav Dvořák 1.5.1992 - 6.8.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Jordana Jovkova 3261/21, Praha 143 00
Jméno: ing. Jiří Hrádek 1.5.1992 - 6.8.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Švabinského 547, Domažlice 344 01
Jméno: Václav Hruška 1.5.1992 - 6.8.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Vančurova 237, Horšovský Týn 346 01
Jméno: Jan Veselý 6.8.1993 - 11.10.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Suvorovova 629, Klatovy 339 01
Jméno: ing. Jiří Hronek 1.5.1992 - 11.3.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Masarykova 62, Horšovský Týn 346 01
Jméno: ing. Vladimír Osoba 6.8.1993 - 11.3.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Nevanova 1060/34, Praha 163 00
Jméno: ing. Milan Vašíček 6.8.1993 - 11.3.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Družstevní 477, Kdyně 345 06
Jméno: Dr. Ing. Reinhard Max Erhard Proske, Nar. 8. 9. 1949 11.10.1994 - 11.3.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Spolková republika Německo
Wackersdorf, Eichenstrasse 25
Jméno: Václav Hrabík 11.10.1994 - 9.6.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Máchova 197, Domažlice 344 01
Jméno: Petr Pejsar 6.8.1993 - 16.6.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Waltrova 1006/59, Plzeň 318 00
Jméno: ing. Petr Frýbl 11.10.1994 - 16.6.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Kardinála Berana 2694/13, Plzeň 301 00
Jméno: ing. Jaroslav Tyšler 11.3.1996 - 16.6.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na Farkáně III 194/32, Praha 150 00
Jméno: ing. Jaromír Vachta 11.3.1996 - 16.6.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Klíčanská 1128/7, Praha 182 00
Jméno: Walter Wilhelm 11.3.1996 - 16.6.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Březová 168, Heřmanova Huť 330 24
Jméno: ing. Jiří Forst 11.3.1996 - 16.6.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: 345 01 Mrákov 66, okres Domažlice Česká republika
Jméno: Josef Majtán 9.6.1997 - 16.6.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Molákova 577/34, Praha 186 00
Jméno: ing. Louis Odermann 16.6.1997 - 9.2.1999
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Švýcarská konfederace
Eschenweg 8, 6340 Baar
Jméno: ing. Louis Odermann 9.2.1999 - 8.9.1999
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Švýcarská konfederace
Eschenweg 8, 6340 Baar
Jméno: ing. Michal Stiebal 16.6.1997 - 5.12.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 14.5.2003
Adresa: Michelská 721/31, Praha 141 00
Jméno: Petr Pejsar 16.6.1997 - 24.4.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: do 19.2.2007
Ve funkci: do 19.2.2007
Adresa: Waltrova 1006/59, Plzeň 318 00
Jméno: ing. Louis Odermann 8.9.1999 - 24.4.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 19.2.2007
Ve funkci: do 19.2.2007
Adresa: Švýcarská konfederace
Eschenweg 8, 6340 Baar
Jméno: René Franz Odermann 27.10.2004 - 14.8.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.6.2004 do 12.6.2009
Adresa: Švýcarská konfederace
Pilatusstrasse 16, CH - 6312 Steinhausen
Jméno: Ing. Louis Odermann 24.4.2007 - 26.10.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 19.2.2007 do 18.2.2012
Ve funkci: od 19.2.2007 do 18.2.2012
Adresa: Eschenweg 8 , 6340 Baar Švýcarská konfederace
Jméno: Petr Pejsar 24.4.2007 - 26.10.2012
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 19.2.2007 do 18.2.2012
Ve funkci: od 19.2.2007 do 18.2.2012
Adresa: Waltrova 1006/59, Plzeň 318 00
Jméno: Petr Pejsar 26.10.2012 - 27.7.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 19.2.2012 do 18.4.2014
Ve funkci: od 19.2.2012 do 18.4.2014
Adresa: Waltrova 1006/59, Plzeň 318 00
Jméno: Ing. Louis Odermann 26.10.2012 - 11.10.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 19.2.2012 do 17.4.2013
Ve funkci: od 19.2.2012 do 17.4.2013
Adresa: Švýcarská konfederace
Eschenweg 8, 6340 Baar
Jméno: René Franz Odermann 14.8.2009 - 8.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.6.2009 do 18.4.2014
Adresa: Pod Cvrčkovem 851, Prachatice 383 01
Jméno: Petr Pejsar 27.7.2013 - 8.7.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 19.2.2012 do 18.4.2014
Ve funkci: od 19.2.2012 do 18.4.2014
Adresa: Polní 454, Štěnovice 332 09
Jméno: Louis Odermann 11.10.2013 - 8.7.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 18.7.2013 do 18.4.2014
Ve funkci: od 18.7.2013 do 18.4.2014
Adresa: Eschenweg 8 , 6340 Baar Švýcarská konfederace
Jméno: Ing. Petr Havlíček 8.7.2014 - 30.12.2016
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 18.4.2014
Ve funkci: od 18.4.2014
Adresa: 182, Ptice 252 18
Jméno: Ing. Petr Havlíček 30.12.2016 - 5.1.2017
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 18.4.2014
Ve funkci: od 18.4.2014
Adresa: 182, Ptice 252 18
Jméno: Ing. Louis Odermann 8.7.2014 - 9.11.2017
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 18.4.2014
Ve funkci: od 18.4.2014
Adresa: Eschenweg 8 , Baar Švýcarská konfederace
Jméno: Pavel Lupínek 8.7.2014 - 12.2.2018
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 18.4.2014 do 30.11.2017
Adresa: Zahradní 318, Sobotka 507 43

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Mgr. Jan Syka 12.2.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.2.2017
Adresa: U zahrádek 146, Praha 103 00
Jméno: Mgr. Jaromír Štantejský 12.2.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 18.4.2014
Ve funkci: od 18.4.2014
Adresa: Filmařská 472, Hradištko 252 09
Jméno: Václav Hubata 12.2.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.11.2017
Adresa: Plzeňská 13, Horšovský Týn 346 01
Jméno: ing. Oldřich Drofa 1.5.1992 - 6.8.1993
Funkce: člen
Adresa: Zahradní 166, Horšovský Týn 346 01
Jméno: Josef Prucha 1.5.1992 - 6.8.1993
Funkce: člen
Adresa: Vančurova 237, Horšovský Týn 346 01
Jméno: Václav Hrabík 6.8.1993 - 11.10.1994
Funkce: člen
Adresa: Máchova 197, Domažlice 344 01
Jméno: ing. Zdeněk Holeček 11.10.1994 - 11.3.1996
Funkce: člen
Adresa: Suchý vršek 2133/11, Praha 158 00
Jméno: ing. Antonín Šípek 1.5.1992 - 16.6.1997
Funkce: člen
Adresa: Nad kapličkou 2335/26, Praha 100 00
Jméno: ing. Jiřina Švecová 11.3.1996 - 16.6.1997
Funkce: člen
Adresa: Ústecká 3050, Kladno 272 01
Jméno: ing. Jiří Forst 16.6.1997 - 9.2.1999
Funkce: člen
Adresa: 138, Mrákov 345 01
Jméno: Dr. Ing. Peter Schultz 16.6.1997 - 9.2.1999
Funkce: člen
Adresa: Spolková republika Německo
Wiesenweg 5, 92 536 Pfreind
Jméno: Václav Herian 6.8.1993 - 14.11.2001
Funkce: člen
Ve funkci: do 1.3.2001
Adresa: Americká 343, Staňkov 345 61
Jméno: Ing. Vladislav Šťastný 9.2.1999 - 5.12.2003
Funkce: člen
Trvání členství: do 13.12.2001
Adresa: 60 , 345 47 Zahořany Česká republika
Jméno: JUDr. Václav Zeman 9.2.1999 - 24.4.2007
Funkce: člen
Trvání členství: do 15.1.2007
Adresa: Schwarzova 1884/46, Plzeň 301 00
Jméno: Mgr. Jan Syka 9.2.1999 - 13.7.2007
Funkce: člen
Ve funkci: do 13.3.2007
Adresa: Průběžná 288/11, Praha 100 00
Jméno: Václav Hubata 14.11.2001 - 20.9.2007
Funkce: člen
Trvání členství: do 19.12.2006
Ve funkci: od 19.9.2001
Adresa: Plzeňská 13, Horšovský Týn 346 01
Jméno: Ing. Petr Havlíček 24.4.2007 - 26.10.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.2.2007 do 18.2.2012
Adresa: 182 , 252 18 Ptice Česká republika
Jméno: Mgr. Jan Syka 13.7.2007 - 26.10.2012
Funkce: člen
Trvání členství: od 13.6.2007 do 18.2.2012
Adresa: Průběžná 288/11, Praha 100 00
Jméno: Václav Hubata 20.9.2007 - 18.12.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2007 do 30.10.2012
Adresa: Plzeňská 13, Horšovský Týn 346 01
Jméno: Ing. Petr Havlíček 26.10.2012 - 24.4.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.2.2012 do 31.1.2013
Adresa: 182, Ptice 252 18
Jméno: Michal Stiebal 11.10.2013 - 8.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.7.2013 do 18.4.2014
Adresa: K Ořechovce 336, Psáry 252 44
Jméno: Mgr. Jan Syka 26.10.2012 - 12.2.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.2.2012 do 19.2.2017
Adresa: Průběžná 288/11, Praha 100 00
Jméno: Václav Hubata 18.12.2012 - 12.2.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.10.2012 do 30.10.2017
Adresa: Plzeňská 13, Horšovský Týn 346 01
Jméno: Mgr. Jaromír Štantejský 8.7.2014 - 12.2.2018
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.4.2014
Adresa: Filmařská 472, Hradištko 252 09

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Michal Stiebal
Člen statutárního orgánu: Ing. Petr Havlíček
Člen statutárního orgánu: Ing. Louis Odermann
Člen statutárního orgánu: Petr Pejsar
Člen statutárního orgánu: Bc. František Dombek

Vlastníci firmy PeHToo a. s. IČO: 45357072

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 103 456 000 Kč - 11.2.2008
zakladni 114 456 000 Kč - 8.3.2007 - 11.2.2008
zakladni 127 181 000 Kč - 11.10.1994 - 8.3.2007
zakladni 87 755 000 Kč - 6.8.1993 - 11.10.1994
zakladni 86 294 000 Kč - 1.5.1992 - 6.8.1993

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 1 000 Kč 103 456 26.8.2014
Akcie na majitele 1 000 Kč 103 456 11.2.2008 - 26.8.2014
Akcie na majitele 1 000 Kč 114 456 8.3.2007 - 11.2.2008
Akcie na majitele 1 000 Kč 127 181 11.10.1994 - 8.3.2007
Akcie na majitele 1 000 Kč 87 755 6.8.1993 - 11.10.1994
Akcie na majitele 1 000 Kč 86 294 1.5.1992 - 6.8.1993

Sbírka Listin PeHToo a. s. IČO: 45357072

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 16594/SL 84 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 10.8.2015 17.8.2015 28
B 16594/SL 83 ostatní Zápis z VH Městský soud v Praze 30.6.2014 15.10.2014 24.11.2014 4
B 16594/SL 81 stanovy společnosti Městský soud v Praze 18.4.2014 20.5.2014 28.8.2014 10
B 16594/SL 80 notářský zápis NZ 362/2014 Městský soud v Praze 18.4.2014 20.5.2014 28.8.2014 5
B 16594/SL 79 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 361/2014 Městský soud v Praze 18.4.2014 20.5.2014 28.8.2014 28
B 16594/SL 78 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 18.4.2014 20.5.2014 28.8.2014 1
B 16594/SL 77 notářský zápis  NZ 361/2014 Městský soud v Praze 18.4.2014 2.7.2014 25.8.2014 27
B 16594/SL 76 stanovy společnosti Městský soud v Praze 18.4.2014 2.7.2014 25.8.2014 12
B 16594/SL 75 notářský zápis  NZ 362/2014 Městský soud v Praze 18.4.2014 2.7.2014 25.8.2014 4
B 16594/SL 74 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 2.7.2014 25.8.2014 25
B 16594/SL 73 ostatní zápis z jednání Městský soud v Praze 18.7.2013 16.10.2013 21.10.2013 4
B 16594/SL 72 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 18.7.2013 26.8.2013 21.10.2013 2
B 16594/SL 71 ostatní zápis z mimořádné valné hromady Městský soud v Praze 18.7.2013 26.8.2013 16.9.2013 2
B 16594/SL 70 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 29.11.2012 25.7.2013 20.8.2013 2
B 16594/SL 69 ostatní valná hromada Městský soud v Praze 27.6.2013 25.7.2013 19.8.2013 2
B 16594/SL 68 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 25.7.2013 19.8.2013 25
B 16594/SL 67 ostatní -zápis z jednání představenstva Městský soud v Praze 19.2.2012 29.10.2012 31.10.2012 1
B 16594/SL 66 ostatní -rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 7.10.2012 29.10.2012 31.10.2012 1
B 16594/SL 65 ostatní - rozhod. jed. akcionáře Městský soud v Praze 7.10.2011 5.10.2012 18.10.2012 1
B 16594/SL 64 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 6.9.2012 25.9.2012 5.10.2012 2
B 16594/SL 63 ostatní -zápis z z řádné VH Městský soud v Praze 25.6.2012 13.9.2012 26.9.2012 2
B 16594/SL 62 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2011 11.7.2012 24.7.2012 25
B 16594/SL 61 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 88/2009 Městský soud v Praze 13.7.2009 22.11.2011 23.11.2011 19
B 16594/SL 60 ostatní -rozh.jediného akcionáře Městský soud v Praze 30.6.2011 23.9.2011 29.9.2011 1
B 16594/SL 59 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 23.9.2011 29.9.2011 27
B 16594/SL 58 notářský zápis Nz 132/2010 - rozhodnutí Městský soud v Praze 16.9.2010 6.10.2010 7.10.2010 2
B 16594/SL 57 notářský zápis Nz 122/2010 - rozhodnutí Městský soud v Praze 31.8.2010 6.10.2010 7.10.2010 2
B 16594/SL 56 ostatní - rozh. jediného akcionáře Městský soud v Praze 26.6.2010 12.7.2010 13.7.2010 1
B 16594/SL 55 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2009 Městský soud v Praze 22.6.2010 12.7.2010 13.7.2010 25
B 16594/SL 54 stanovy společnosti Městský soud v Praze 22.3.2010 26.4.2010 3.5.2010 14
B 16594/SL 53 notářský zápis Nz 53/2010-rozhodnutí Městský soud v Praze 22.3.2010 26.4.2010 3.5.2010 4
B 16594/SL 52 notářský zápis Nz 88/2009 - rozh. + stanovy Městský soud v Praze 13.7.2009 23.9.2009 4.1.2010 19
B 16594/SL 51 výroční zpráva 2008 Městský soud v Praze 20.4.2009 30.9.2009 30.9.2009 25
B 16594/SL 50 podpisové vzory Městský soud v Praze 12.6.2009 17.7.2009 21.7.2009 1
B 16594/SL 49 ostatní - zápis z VH Městský soud v Praze 12.6.2009 17.7.2009 21.7.2009 3
B 16594/SL 48 výroční zpráva 2007 Městský soud v Praze 26.3.2008 26.8.2008 27.8.2008 25
B 16594/SL 47 ostatní - zápis z VH Městský soud v Praze 13.6.2008 8.7.2008 9.7.2008 2
B 16594/SL 46 rozhod. o statut. orgánu - zápis z volební komise Městský soud v Praze 25.6.2007 14.8.2007 28.8.2007 1
B 16594/SL 45 podpisové vzory -člena Městský soud v Praze 13.7.2007 17.7.2007 1
B 16594/SL 44 notářský zápis Nz 44/2007 - rozh. MVH Městský soud v Praze 12.7.2007 13.7.2007 17.7.2007 10
B 16594/SL 43 výroční zpráva 2006 Městský soud v Praze 20.3.2007 2.7.2007 2.7.2007 5
B 16594/SL 42 účetní závěrka 2006 - příloha Městský soud v Praze 2.4.2007 2.7.2007 2.7.2007 18
B 16594/SL 41 účetní závěrka 2006 Městský soud v Praze 28.2.2007 2.7.2007 2.7.2007 5
B 16594/SL 40 podpisové vzory Městský soud v Praze 28.2.2007 5.4.2007 24.4.2007 2
B 16594/SL 39 rozhod. o statut. orgánu - zápisy DR + předst. Městský soud v Praze 15.1.2007 5.4.2007 24.4.2007 4
B 16594/SL 38 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení z fce předsedy DR Městský soud v Praze 27.12.2006 5.4.2007 24.4.2007 1
B 16594/SL 37 rozhod. o statut. orgánu - zápis z MVH Městský soud v Praze 19.2.2007 5.4.2007 24.4.2007 2
B 16594/SL 36 notářský zápis Nz 112/2006-mim. VH Městský soud v Praze 26.6.2006 11.8.2006 16.8.2006 9
B 16594/SL 35 účetní závěrka 2005 Městský soud v Praze 5.5.2006 29.6.2006 30.6.2006 31
B 16594/SL 34 stanovy společnosti Městský soud v Praze 13.6.2005 30.8.2005 2.9.2005 14
B 16594/SL 33 notářský zápis NZ 145/2005 Městský soud v Praze 15.7.2005 30.8.2005 2.9.2005 7
B 16594/SL 32 stanovy společnosti Městský soud v Praze 3.11.2003 27.7.2005 17.8.2005 14
B 16594/SL 31 výroční zpráva 2004 Městský soud v Praze 25.4.2005 23.6.2005 23.6.2005 27
B 16594/SL 30 účetní závěrka +zpr. auditora 2004 Městský soud v Praze 25.4.2005 23.6.2005 23.6.2005 19
B 16594/SL 29 účetní závěrka, výroční zpráva 2003 Městský soud v Praze 5.5.2004 19.10.2004 25.10.2004 68
B 16594/SL 28 podpisové vzory čl. představ. Městský soud v Praze 24.9.2004 19.10.2004 25.10.2004 1
B 16594/SL 27 rozhod. o statut. orgánu - dle zápisu VH Městský soud v Praze 14.6.2004 19.10.2004 25.10.2004 4
B 16594/SL 26 účetní závěrka, výroční zpráva 2003, zpráva auditora Městský soud v Praze 5.5.2004 8.7.2004 20.7.2004 87
B 16594/SL 25 notářský zápis -NZ 159/2003 rozh. Městský soud v Praze 18.7.2003 31.10.2003 13.11.2003 5
B 16594/SL 24 ostatní -zápis z MVH Městský soud v Praze 11.7.2003 31.10.2003 13.11.2003 3
B 16594/SL 23 notářský zápis -NZ 14/2002 rozh.VH+stanovy Městský soud v Praze 15.1.2002 31.10.2003 13.11.2003 16
B 16594/SL 22 rozhod. o statut. orgánu -zápis z MVH Městský soud v Praze 13.12.2001 31.10.2003 13.11.2003 5
B 16594/SL 21 účetní závěrka, výroční zpráva 2002, zpráva auditora Městský soud v Praze 15.5.2003 12.8.2003 14.8.2003 92
B 16594/SL 20 účetní závěrka, výroční zpráva 2001,zpr.auditora + o vztazích Městský soud v Praze 10.5.2002 25.6.2002 8.7.2002 39
B 16594/SL 19 podpisové vzory Městský soud v Praze 22.10.2001 6.11.2001 12.11.2001 1
B 16594/SL 18 účetní závěrka 2000 Městský soud v Praze 30.5.2001 28.6.2001 2.8.2001 24
B 16594/SL 17 účetní závěrka 1999 Městský soud v Praze 30.8.2000 6.9.2000 21.9.2000 27
B 16594/SL 16 účetní závěrka 1998 (zpráva a výrok auditora) Městský soud v Praze 10.6.1999 1.10.1999 15.10.1999 6
B 16594/SL 15 účetní závěrka 1998 - příloha Městský soud v Praze 31.12.1998 1.10.1999 15.10.1999 13
B 16594/SL 14 účetní závěrka 1998 Městský soud v Praze 31.12.1998 1.10.1999 15.10.1999 6
B 16594/SL 13 ostatní (průvodní dopis) Městský soud v Praze 30.9.1999 1.10.1999 15.10.1999 0
B 16594/SL 12 ostatní - zápis z řádné valné hromady Městský soud v Praze 13.8.1998 11.1.1999 16.2.1999 5
B 16594/SL 9 účetní závěrka za r. 1997 - příloha Městský soud v Praze 24.4.1998 22.9.1998 25.9.1998 13
B 16594/SL 8 účetní závěrka za r. 1997 Městský soud v Praze 24.4.1998 22.9.1998 25.9.1998 6
B 16594/SL 11 účetní závěrka za r. 1997 - zpráva auditora Městský soud v Praze 6.5.1998 22.9.1998 25.9.1998 5
B 16594/SL 10 účetní závěrka za r. 1997 - výrok auditora Městský soud v Praze 6.5.1998 22.9.1998 25.9.1998 1
B 16594/SL 7 účetní závěrka za r. 1996 vč. zprávy auditora Městský soud v Praze 11.7.1997 5.9.1997 26.5.1998 28
B 16594/SL 6 ostatní - zápis z mimoř. val. hromady Městský soud v Praze 8.11.1996 26.3.1997 26.5.1998 3
B 16594/SL 5 stanovy společnosti Městský soud v Praze 21.8.1996 26.3.1997 26.5.1998 8
B 16594/SL 4 notářský zápis Městský soud v Praze 2.9.1996 26.3.1997 26.5.1998 4
B 16594/SL 3 stanovy společnosti - příloha k zaklad. listině Městský soud v Praze 27.4.1992 26.3.1997 26.5.1998 10
B 16594/SL 2 ostatní (rozhodnutí min. průmyslu ČR) Městský soud v Praze 24.4.1992 26.3.1997 26.5.1998 3
B 16594/SL 1 notářský zápis (zakladatelská listina) Městský soud v Praze 27.4.1992 26.3.1997 26.5.1998 2

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení PeHToo a. s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu PeHToo a. s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.