PARAMO, a.s. Pardubice IČO: 48173355

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu PARAMO, a.s., která sídlí v obci Pardubice a bylo jí přiděleno IČO 48173355.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem PARAMO, a.s. se sídlem v obci Pardubice byla založena v roce 1994. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 42 osob. Společnost podniká v oboru Zámečnictví, nástrojářství , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně ř a další.

Základní údaje o PARAMO, a.s. IČO: 48173355

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Hradci Králové 1.1.1994
Spisová značka: B 992
IČO: 48173355
Obchodní firma: PARAMO, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.1.1994
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 1.1.1994
Počet členů statutárního orgánu: 3 15.6.2015
Počet členů dozorčí rady: 3 16.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 16.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 4 16.7.2014 - 15.6.2015
Jediný akcionář přijal rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti ze současné výše 1.330.078.000,-- Kč (slovy: jedna miliarda tři sta třicet miliónů sedmdesát osm tisíc korun českých) o částku 706.000.000,- Kč (slovy: sedm set šest miliónů korun českých) na částku 2.036.078.000,-- Kč (slovy: dvě miliardy třicet šest miliónů sedmdesát osm tisíc korun českých), přičemž toto zvýšení bude realizováno následovně: Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií podle § 203 a násl. obchodního zákoníku, a to výlučně peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Částka 706.000.000,- Kč (slovy: sedm set šest miliónů korun českých), o kterou se základní kapitál zvyšuje, bude rozdělena na 706.000 kusů kmenových akcií v zaknihované podobě znějících na majitele, o jmenovité hodnotě ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tis íc korun českých) na akcii, tj. celková jmenovitá hodnota všech nových akcií bude činit 706.000.000,- Kč (slovy: sedm set šest miliónů korun českých). Nové akcie společnosti nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tj. 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) na akcii. Emisní ážio se neupisuje. Celková výše emisního kursu všech nových akcií tedy činí 706.000.000,- Kč (slovy: sedm set š est miliónů korun českých). Jelikož se jediný akcionář před přijetím tohoto rozhodnutí vzdal svého zákonného přednostního práva upsat 706.000 kusů nových akcií společnosti, nebudou nové akcie společnosti upsány s využitím přednostního práva a budou všechny nabídnuty k upsání vybrané mu zájemci, kterým se určuje jediný akcionář společnosti, společnost UNIPETROL, a.s. se sídlem Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 140 00, IČ : 616 72 190, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B., vložce 3020 (dále též jen ja ko zájemce nebo upisovatel). Zájemce je oprávněn upsat 706.000 kusů nových akcií společnosti uzavřením Smlouvy o upsání akcií se společností, v souladu s ust. § 204, odst. 5 obchodního zákoníku. Lhůta pro upsání akcií zájemcem bude činit čtrnáct (14) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři. Počátek běhu lhůty bude jedinému akcionáři oznámen taktéž spolu s návrhem Smlouvy o upsání akcií. Připadne-li p oslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Emisní kurs nových akcií upisovaných zájemcem je tentýž jako emisní kurs uvedený výše v tomto rozhodnutí, tj. emisní kurs jedné nové akcie činí 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Upisování akcií jediným akcionářem je ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a může tudíž začít již po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro upisování akcií zájemcem se stanoví prostory sídla společnosti PARAMO, a.s. na adrese Pardubice, Přerovská čp.560, PSČ 530 06. Nové akcie je možno upsat ve výše uvedené 14 denní (slovy čtrnáctidenní ) lhůtě v pracovní dny od 8.00 do 16.00 hodin . Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání. Jediný akcionář udělil souhlas se započtením peněžité pohledávky jediného akcionáře vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu. Jediný akcionář je povinen splatit celý emisní kurs nových akcií, tj. 706.000.000,- Kč (slovy: s edm set šest miliónů korun českých), nesnížený o jakékoli bankovní poplatky a/nebo jiné srážky, započtením peněžité pohledávky jediného akcionáře vůči společnosti, vyplývající z Úvěrové smlouvy uzavřené dne 24.6.2008 mezi jediným akcionářem jako věřitelem a společností PARAMO, a.s. jako dlužníkem. Existence uvedené pohledávky byla doložena Potvrzením pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti PARAMO, a.s., vystaveným dne 12.2.2013 Ing. Karlem Růžičkou, auditorem společnosti PARAMO, a.s. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to ve lhůtě nejpozději čtrnáct (14) dnů ode dne následujícího po dni, kdy usnesení příslušného soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvý šení základního kapitálu do obchodního rejstříku nabude právní moci. 27.2.2013
Mimořádná valná hromada Společnosti konaná dne 6. ledna 2009 přijala svým usnesením následující rozhodnutí: Usnesení mimořádné valné hromady společnosti PARAMO, a.s. ve věci přechodu všech ostatních akcií společnosti na hlavního akcionáře podle § 183i a násl. obchodního zákoníku. Mimořádná valná hromada společnosti PARAMO, a.s., ("Společnost") konaná dne 6. ledna 2009, rozhodla o přechodu všech ostatních akcií Společnosti na hlavního akcionáře Společnosti takto: 1. Určení hlavního akcionáře. Hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, tj. osobou, která vlastní akcie Společnosti, (a) jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí více než 90 % základního kapitálu Společnosti, s nímž jsou spojena hlasovací p ráva, a (b) s nimiž je spojen více než 90 % podíl na hlasovacích právech Společnosti, je společnost UNIPETROL, a.s., se sídlem na adrese Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 140 00, IČ 616 72 190, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, od díl B, vložka 3020 ("Unipetrol"). Společnost Unipetrol vlastnila k rozhodnému dni této mimořádné valné hromady tj. 30. prosinci 2008 a vlastní ke dni konání této mimořádné valné hromady celkem 1.220.594 kusů akcií Společnosti, jejíž souhrnná jmenovitá hodnota tvoří při zaokrouhlení na dvě desetinná místa 91,77 % podíl na základním kapitálu a na hlasovacích právech Společnosti. Vlastnické právo společnosti Unipetrol ke 1.220.594 kusům akcií Společnosti bylo doloženo výpisem z účtu emitenta vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů k 30. prosinci 2008. 2. Rozhodnutí o přechodu ostatních akcií Společnosti na společnost Unipetrol. Mimořádná valná hromada Společnosti tímto rozhoduje podle § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu všech ostatních akcií Společnosti, tj. akcií, které nejsou ve vlastnictví společnosti Unipetrol, na společnost Unipetrol, jako hlavního akcionáře Spole čnosti s tím, že k přechodu vlastnického práva dojde uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku. 3. Výše protiplnění. Společnost Unipetrol poskytne ostatním akcionářům Společnosti, případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím ostatních akcionářů Společnosti, peněžité protiplnění ve výši 977,-- Kč (slovy: devětsetsedmdesátsedm korun česk ých) za jednu (1) akcii Společnosti. Tato výše protiplnění byla stanovena na základě "Zprávy o ocenění - Tržní hodnota obchodního jmění a 1 akcie společnosti PARAMO, a.s." která byla vypracována společností American Appraisal s.r.o., zapsanou v seznamu ús tavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost Ministerstva spravedlnosti České republiky pro obor ekonomika. Dne 28. listopadu 2008 nabylo právní moci rozhodnutí České národní banky ze dne 28. listopadu 2008, č.j. 2008/13690/570, ke sp. zn. Sp/2008/310/572, kterým Česká národní banka udělila předchozí souhlas podle § 183n odst. 1 obchodního zákoníku se zdůvodněním výše protiplnění 977,-- Kč. 4. Lhůta pro poskytnutí protiplnění. Právo na zaplacení peněžitého protiplnění vzniká zápisem vlastnického práva na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů. Peněžité protiplnění bude poskytnuto ostatním akcionářům ve lhůtě počínající dnem zápisu vlastnického práva společnosti Uni petrol k akciím ostatních akcionářů na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů a končící uplynutím tří měsíců ode dne takového zápisu. Bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím ostatních akcionářů, výpla ta peněžitého protiplnění bude uskutečněna namísto akcionáře příslušnému zástavnímu věřiteli: to neplatí, prokáže-li příslušný akcionář, že zástavní právo ještě před dnem přechodu vlastnického práva zaniklo. Společnost Unipetrol převedla před konáním této mimořádné valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě peněžitého protiplnění všem ostatním akcionářům, resp. zástavním věřitelům, společnosti Patria Finance, a.s., se sídlem Praha 1, Jungmann ova 745/24, PSČ 110 00, IČ 601 97 226, která je obchodníkem s cennými papíry ve smyslu příslušných právních předpisů a společnost Unipetrol doložila tuto skutečnost Společnosti. 8.1.2009
Na společnost PARAMO, a.s. v důsledku sloučení přešlo jmění zanikající společnosti KORAMO, a.s., se sídlem Kolín V, Ovčárecká čp. 314, PSČ 280 26, IČ: 463 57 289, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce číslo 263 1. 31.10.2003
Na obchodní společnost PARAMO, a.s., se sídlem Pardubice, Přerovská 560, PSČ: 530 06, identifikační číslo 48173355, přešlo jmění zanikající obchodní společnosti PARAMET a.s., se sídlem Plzeň, Hlavanova 4, PSČ: 301 51, okres: Plzeň - město, identifikační číslo 25228447. 21.12.2001
Zapisuje se úmysl snížit základní jmění na 1 330 078 000,-Kč 29.8.1995 - 5.12.1995

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 48173355
Obchodní firma: PARAMO, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Pardubic
Vznik první živnosti: 10.11.1994
Celkový počet živností: 38
Aktivních živností: 9

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 48173355
Firma: PARAMO, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Pardubice
Základní územní jednotka: Pardubice VI
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1.1.1994

Kontakty na PARAMO, a.s. IČO: 48173355

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Přerovská 560 , Pardubice 530 06 19.11.2014
Sídlo: Přerovská 560 , Pardubice 530 06 20.12.2001 - 19.11.2014
Sídlo: Přerovská 560 , Pardubice 530 06 29.8.1995 - 20.12.2001
Sídlo: Přerovská 362 , 530 06 Pardubice Česká republika
1.1.1994 - 29.8.1995

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Přerovská 560, Pardubice 530 06

Obory činností PARAMO, a.s. IČO: 48173355

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních věd 26.7.2007
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 26.7.2007
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 16.5.2006
revize vyhrazených elektrických zařízení 28.10.2003
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 28.10.2003
hostinská činnost 28.10.2003
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 28.10.2003
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 28.10.2003
zpracování dat, služby databank, správa sítí 28.10.2003
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 28.10.2003 - 16.5.2006
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod 20.12.2001
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 20.12.2001
velkoobchod 20.12.2001
specializovaný maloobchod 20.12.2001
činnost technických poradců v oblasti chemické výroby a chemických analýz 20.12.2001
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 20.12.2001
pronájem a půjčování věcí movitých 20.12.2001
zasilatelství 20.12.2001
silniční motorová doprava nákladní 20.12.2001
silniční motorová doprava osobní 20.12.2001
výroba elektřiny 22.7.1996
rozvod elektřiny 22.7.1996 - 28.10.2003
rozvod tepla 22.7.1996 - 28.10.2003
výroba tepla 22.7.1996 - 28.10.2003
provozování drážní dopravy na vlečce PARAMO, a.s.Pardubice 29.8.1995 - 20.12.2001
výroba a zpracování paliv a maziv 15.12.1994
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 15.12.1994
zpracování ropy na rafinérské a asfaltářské výrobky včetně výrobků navazujících a pomocných, nemající charakter živností uvedených v příl. zák. č. 455/91 Sb. 15.12.1994
provádění leasingových operací 15.12.1994 - 20.12.2001
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení 15.12.1994 - 20.12.2001
zámečnictví 1.1.1994
zpracování ropy na rafinérské a asfaltářské výrobky včetně výrobků navazujících a pomocných 1.1.1994 - 15.12.1994
činnost organizačních a ekonomických poradců v oblasti chemických výrob a chemických analýz 1.1.1994 - 20.12.2001
silniční motorová doprava 1.1.1994 - 20.12.2001
revize elektrických zařízení 1.1.1994 - 28.10.2003
podnikání v oblasti nakládání s odpady 1.1.1994 - 28.10.2003

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 10.11.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: Přerovská 560 , Pardubice 530 06
Identifikační číslo provozovny: 1000004775
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 19.10.1995

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 10.11.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: Přerovská 560 , Pardubice 530 06
Identifikační číslo provozovny: 1000004775
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování: 19.10.1995
Provozovna č. 2
Provozovna: Ovčárecká 314 , Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny: 1000016471
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování: 1.11.2003
Provozovna č. 3
Provozovna: 275 , Lípa 763 11
Identifikační číslo provozovny: 1000016498
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.11.2003
Provozovna č. 4
Provozovna: Opavská 51/25 , Hlučín 748 01
Identifikační číslo provozovny: 1000016480
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.11.2003
Provozovna č. 5
Provozovna: Skyřická 9 , Most 434 01
Identifikační číslo provozovny: 1000016510
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.11.2003

Živnost č. 3 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně ř

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 19.12.1994

Živnost č. 4 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 17.1.1995
Provozovna č. 1
Provozovna: Přerovská 560 , Pardubice 530 06
Identifikační číslo provozovny: 1000004775
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 19.10.1995

Živnost č. 5 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 29.3.1996
Provozovna č. 1
Provozovna: Přerovská 560 , Pardubice 530 06
Identifikační číslo provozovny: 1000004775
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.5.2004
Provozovna č. 2
Provozovna: Ovčárecká 314 , Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny: 1000016471
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.5.2004

Živnost č. 6 Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 21.3.2000
Provozovna č. 1
Provozovna: Přerovská 560 , Pardubice 530 06
Identifikační číslo provozovny: 1000004775
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.5.2004

Živnost č. 7 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 4.8.2003
Provozovna č. 1
Provozovna: Přerovská 560 , Pardubice 530 06
Identifikační číslo provozovny: 1000004775
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.8.2003
Provozovna č. 2
Provozovna: Ovčárecká 314 , Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny: 1000016471
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2003

Živnost č. 8 Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 5.11.2013
Provozovna č. 1
Provozovna: Přerovská 560 , Pardubice 530 06
Identifikační číslo provozovny: 1000004775
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 2
Provozovna: Ovčárecká 314 , Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny: 1000016471
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2013

Živnost č. 9 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Přerušená
Vznik oprávnění: 1.1.2003
Přerušení oprávnění: 18.7.2012

Živnost č. 10 Činnost technických poradců v oblasti chemické výroby a chemických analýz

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.11.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Činnost organizačních a ekonomických poradců v oblasti chemických výrob a chemických analýz

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.11.1994
Zánik oprávnění: 23.3.2001

Živnost č. 12 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.11.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.11.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Provádění leasingových operací

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.11.1994
Zánik oprávnění: 23.3.2001

Živnost č. 15 Zpracování ropy na rafinérské a asfaltářské výrobky včetně výrobků navazujících a pomocných, nemající charakter živností uvedených v příl. zák. č. 455/91 Sb.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.11.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 16 Výroba a zpracování paliv a maziv

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.12.1994
Zánik oprávnění: 29.1.2001

Živnost č. 17 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.12.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 18 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.12.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.12.1994
Zánik oprávnění: 10.10.2000

Živnost č. 20 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.12.1994
Zánik oprávnění: 12.6.2000

Živnost č. 21 Výroba a zpracování paliv a maziv

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.12.1994
Zánik oprávnění: 5.11.2013

Živnost č. 22 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - maloobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.12.1994
Zánik oprávnění: 23.3.2001

Živnost č. 23 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.12.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 24 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.12.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 25 Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní - osobní příležitostná vnitrostátní provozovaná osobními automobily - osobní příležitostná mezinárodní provozovaná osobními automobily

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.12.1994
Zánik oprávnění: 12.8.1996
Konec oprávnění: 23.10.1997

Živnost č. 26 Silniční motorová doprava osobní vnitrostátní příležitostná neveřejná (provozovaná osobními vozidly) mezinárodní příležitostná neveřejná (provozovaná osobními vozidly)

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.12.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 27 Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti mezinárodní provozovaná vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti vnitrostátní provozovaná vozidly nad 3,5 t celkové hmotnosti mezinárodní provozovaná vozidly nad 3,5

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.12.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 28 Podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.1.1995
Zánik oprávnění: 31.12.1995
Konec oprávnění: 31.12.1995

Živnost č. 29 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.3.1996
Zánik oprávnění: 1.5.2004

Živnost č. 30 Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemický

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.3.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 31 Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemick

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.3.2000
Zánik oprávnění: 1.5.2004

Živnost č. 32 Zasilatelství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.3.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 33 Vnitrostátní a mezinárodní zasilatelství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.3.2000
Zánik oprávnění: 23.3.2001

Živnost č. 34 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.8.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 35 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.8.2003
Zánik oprávnění: 12.12.2017

Živnost č. 36 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.8.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 37 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních věd

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.2.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 38 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.6.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba rafinovaných ropných produktů
Výroba ostatních chemických výrobků j. n.
Výroba zámků a kování
Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Výstavba bytových a nebytových budov
Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Nepravidelná pozemní osobní doprava
Silniční nákladní doprava
Ostatní poštovní a kurýrní činnosti
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Činnosti v oblasti informačních technologií
Informační činnosti
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Vedení firmy PARAMO, a.s. IČO: 48173355

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Představenstvo společnosti zastupuje Společnost ve všech záležitostech, a to vždy společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, zastupují Společ nost společně tři členové představenstva. Podepisování za Společnost se uskutečňuje tak, že členové představenstva, kteří jsou oprávněni zastupovat Společnost, připojí svůj podpis k obchodní firmě Společnosti. 15.6.2015
Představenstvo společnosti zastupuje Společnost ve všech záležitostech, a to vždy společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, zastupují Společ nost společně alespoň tři členové představenstva. Podepisování za Společnost se uskutečňuje tak, že členové představenstva, kteří jsou oprávněni zastupovat Společnost, připojí svůj podpis k obchodní firmě Společnosti. 16.7.2014 - 15.6.2015
Jednání jménem společnosti: Jménem společnosti jedná představenstvo ve všech záležitostech společnosti vždy společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně alespoň tři členové představenstva. Podepisováni za společnost se uskutečňuje tak,že členové představenstva, kteří jsou oprávněni jednat jménem společnosti, připojí svůj podpis k firmě společnosti. 20.12.2001 - 16.7.2014
Zastupování a podepisování: 1.Společnost zastupuje představenstvo, a to buď: - všichni členové představenstva společně - předseda představenstva - místopředseda představenstva společně s jedním členem představenstva - jeden člen představenstva, který k tomu byl představen stvem písemně pověřen 2.Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému jménu společnosti nebo otisku razítka společnosti připojí vlastnoruční podpis s uvedením jména a funkce: - všichni členové představenstva společně - předseda představenstva - místopředseda představenstva společně s jedním členem představenstva - jeden člen představenstva, který k tomu byl představen stvem písemně pověřen. 29.8.1995 - 20.12.2001
Způsob jednání za společnost: Společnost zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen předsta- venstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí k názvu společnosti či otisku razítka společnosti svůj podpis. 1.1.1994 - 29.8.1995
Jméno: Marek Bohdan Gładysz 23.7.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 8.4.2018
Adresa: Slezská 1307/82, Praha 130 00
Jméno: Michał Róg 23.7.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 9.4.2018
Ve funkci: od 9.4.2018
Adresa: ul. 3-go Maja 104A , Myślenice Polská republika
Jméno: Ing. Jindřich Bartoníček 23.7.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.5.2016
Adresa: Rybitevská 589, Pardubice 533 51
Jméno: Janusz Fudala 25.7.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 9.4.2018
Ve funkci: od 9.4.2018
Adresa: Zelwerowicza 5/7 , Rzeszów Polská republika
Jméno: Adam Jarosz 25.7.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.4.2018
Adresa: ul. Widok 13 , Podolsze Polská republika
Jméno: Ing. Zdeněk Jiras 1.1.1994 - 16.2.1994
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Matouškova 796 , 150 00 Praha 4 Česká republika
Jméno: Ing. Miloš Podrazil 1.1.1994 - 29.8.1995
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Zlonínská 1124/11, Praha 182 00
Jméno: Ing. Václav Loula 1.1.1994 - 29.8.1995
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Augustova 124/4, Praha 163 00
Jméno: Ing. Zdeněk Jiras 16.2.1994 - 29.8.1995
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Matúškova 796/14, Praha 149 00
Jméno: Ing. Josef Doležal 1.1.1994 - 22.7.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Jožky Jabůrkové 278, Pardubice 530 09
Jméno: Ing. Jitka Kalná 1.1.1994 - 22.7.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Sedláčkova 433, Pardubice 530 09
Jméno: Ing. Jan Havlis 1.1.1994 - 22.7.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Tyršova 700, Slatiňany 538 21
Jméno: Ing.jindřich B A R T O N Í Č E K 29.8.1995 - 22.7.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Rybitevská 25, Pardubice 533 51
Jméno: Ing. Jiří Pavlas 29.8.1995 - 22.7.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Arnošta z Pardubic 2607, Pardubice 530 02
Jméno: Ing. Josef Doležal 22.7.1996 - 4.9.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Jožky Jabůrkové 278, Pardubice 530 09
Jméno: Ing. Jan Havlis 22.7.1996 - 4.9.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Tyršova 700, Slatiňany 538 21
Jméno: Ing. Jiří Pavlas 22.7.1996 - 4.9.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Arnošta z Pardubic 2607, Pardubice 530 02
Jméno: Ing. Jindřich Bartoníček 22.7.1996 - 29.10.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Rybitevská 25, Pardubice 533 51
Jméno: Ing. Jitka Kalná 22.7.1996 - 28.11.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Sedláčkova 433, Pardubice 530 09
Jméno: Ing. Tomáš Prokop 2.9.1998 - 28.11.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Svaté Anežky České 31, Pardubice 530 02
Jméno: Ing. Josef Doležal 4.9.1998 - 28.11.1999
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Jožky Jabůrkové 278, Pardubice 530 09
Jméno: Ing. Jan Havlis 4.9.1998 - 28.11.1999
Funkce: l. Místopředseda představenstva
Adresa: Tyršova 700, Slatiňany 538 21
Jméno: Ing. Jiří Pavlas 4.9.1998 - 28.11.1999
Funkce: 2. Místopředseda představenstva
Adresa: Arnošta z Pardubic 2607, Pardubice 530 02
Jméno: Ing. Jindřich Bartoníček 29.10.1998 - 28.11.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Rybitevská 589, Pardubice 533 51
Jméno: Ing. Miloš Kebrdle 28.11.1999 - 14.3.2001
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Oblouková 545/28, Praha 101 00
Jméno: Doc. Ing. Jiří Havel 28.11.1999 - 14.3.2001
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Na Balkáně 2118/130, Praha 130 00
Jméno: Doc. JUDr. Eduard Němeček CSc. 28.11.1999 - 14.3.2001
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Počernická 514/54, Praha 108 00
Jméno: Ing. Vladislav Raška 28.11.1999 - 12.7.2001
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Hluboká 1195/11, Děčín 405 02
Jméno: Ing. Josef Doležal 28.11.1999 - 12.7.2001
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Jožky Jabůrkové 278, Pardubice 530 09
Jméno: Ing. Václav Přibyl 14.3.2001 - 12.7.2001
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Jinonická 768/31, Praha 150 00
Jméno: Ing. Pavel Švarc CSc. 14.3.2001 - 12.7.2001
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Místecká 451, Praha 199 00
Jméno: Ing. Radomír Věk 14.3.2001 - 12.7.2001
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Za Humny 137, Kralupy nad Vltavou 278 01
Jméno: Ing. Martin Borovička 12.7.2001 - 20.12.2001
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 50, Železný Brod 468 22
Jméno: Ing. Jiří Perk 12.7.2001 - 20.12.2001
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Za Humny 356, Liberec 463 12
Jméno: Ing. Martin Borovička 20.12.2001 - 30.9.2002
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 17.4.2001
Ve funkci: od 24.4.2001 do 31.12.2001
Adresa: 50, Železný Brod 468 22
Jméno: Ing. Jiří Perk 20.12.2001 - 30.9.2002
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 17.4.2001 do 31.12.2001
Adresa: Za Humny 356, Liberec 463 12
Jméno: Ing. Radomír Věk 12.7.2001 - 25.11.2002
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 29.11.2000 do 30.4.2002
Adresa: Za Humny 137, Kralupy nad Vltavou 278 01
Jméno: Ing. Jan Špaček 30.9.2002 - 25.11.2002
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2002 do 31.5.2002
Ve funkci: od 1.1.2002
Adresa: Na Průhoně 915 , 538 03 Heřmanův Městec Česká republika
Jméno: Ing. Josef Fanta 25.11.2002 - 4.5.2003
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.5.2002
Adresa: Za Sokolovnou 653, Lázně Bohdaneč 533 41
Jméno: Ing. Václav Přibyl 12.7.2001 - 27.1.2004
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 29.11.2000 do 2.6.2004
Ve funkci: od 29.11.2000 do 2.6.2004
Adresa: Jinonická 768/31, Praha 150 00
Jméno: Ing. Pavel Švarc CSc. 12.7.2001 - 2.9.2005
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 29.11.2000 do 9.6.2005
Ve funkci: od 30.1.2001 do 9.6.2005
Adresa: Místecká 451, Praha 199 00
Jméno: Ing. Martin Borovička 30.9.2002 - 2.9.2005
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 17.4.2001 do 9.6.2005
Adresa: 50, Železný Brod 468 22
Jméno: Ing. Petr Bláha 25.11.2002 - 2.9.2005
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.6.2002
Ve funkci: od 1.6.2002 do 9.6.2005
Adresa: Skalní 1386, Hranice 753 01
Jméno: Ing. Josef Fanta 4.5.2003 - 2.9.2005
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.5.2002 do 9.6.2005
Adresa: Na Kopřivníku 684, Lázně Bohdaneč 533 41
Jméno: Ing. Pavel Krtek 27.1.2004 - 2.9.2005
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 15.8.2004 do 9.6.2005
Ve funkci: od 15.8.2004 do 9.6.2005
Adresa: Milánská 418, Praha 109 00
Jméno: Krystian Pater 2.9.2005 - 7.9.2005
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 9.6.2005
Ve funkci: od 9.6.2005
Adresa: Polská republika
Płock, Wiśnievskiego 28, 09-400
Jméno: Marek Mroczkowski 2.9.2005 - 7.9.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.6.2005
Adresa: Polská republika
Płock, Andersa 5 m. 14, 09/410
Jméno: Ing. Petr Bláha 2.9.2005 - 16.5.2006
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.6.2002 do 10.3.2006
Ve funkci: od 9.6.2005 do 10.3.2006
Adresa: Skalní 1386, Hranice 753 01
Jméno: Ing. Stanislav Bruna 2.9.2005 - 16.5.2006
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 9.6.2005 do 10.3.2006
Ve funkci: od 9.6.2005 do 10.3.2006
Adresa: Česká 296/79, Most 434 01
Jméno: Adam Życzkowski 2.9.2005 - 16.5.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.6.2005 do 10.3.2006
Adresa: Polská republika
Konstancin Jeziorna, Kościuszki 7, 05-510
Jméno: Marek Mroczkowski 7.9.2005 - 16.5.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.6.2005
Adresa: Polská republika
Płock, Andersa 5 m. 14, 09-410
Jméno: Krystian Pater 7.9.2005 - 6.3.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 9.6.2005 do 19.12.2006
Ve funkci: od 9.6.2005 do 19.12.2006
Adresa: Polská republika
Płock, Wiśniewskiego 28, 09-400
Jméno: Marek Mroczkowski 16.5.2006 - 6.3.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 9.6.2005 do 9.11.2006
Ve funkci: od 10.3.2006 do 9.11.2006
Adresa: Polská republika
Płock, Andersa 5 m. 14, 09-410
Jméno: Francois Vleugels 6.3.2007 - 6.3.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 9.11.2006 do 19.12.2006
Ve funkci: od 9.11.2006 do 19.12.2006
Adresa: Oblouková 204, Ohrobec 252 45
Jméno: Ing. Milan Kuncíř 16.5.2006 - 25.5.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.3.2006
Adresa: U Mlejnku 110, Zdiby 250 66
Jméno: Francois Vleugels 6.3.2007 - 25.5.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.12.2006
Adresa: Oblouková 204, Ohrobec 252 45
Jméno: Ing. Ivan Ottis 16.5.2006 - 30.3.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 10.3.2006
Ve funkci: od 10.3.2006
Adresa: sídl. V Zátiší 1024, Kralupy nad Vltavou 278 01
Jméno: Ing. Jindřich Bartoníček 16.5.2006 - 30.3.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.3.2006
Adresa: Rybitevská 589, Pardubice 533 51
Jméno: Mieczyslaw Markiewicz 6.3.2007 - 30.3.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.12.2006 do 10.2.2009
Adresa: Polská republika
Krosno, Ul. Reja 30, 38-400
Jméno: Francois Vleugels 25.5.2007 - 30.3.2009
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 19.12.2006
Ve funkci: od 26.3.2007 do 31.1.2009
Adresa: Oblouková 204, Ohrobec 252 45
Jméno: Ing. Milan Kuncíř 25.5.2007 - 1.7.2009
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 10.3.2006
Ve funkci: od 26.3.2007 do 16.4.2009
Adresa: U Mlejnku 110, Zdiby 250 66
Jméno: Ing. Ivan Ottis 30.3.2009 - 1.7.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 10.3.2006 do 16.4.2009
Ve funkci: od 10.3.2006 do 16.4.2009
Adresa: I. Olbrachta 750, Kralupy nad Vltavou 278 01
Jméno: Francois Vleugels 30.3.2009 - 1.7.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.12.2006 do 23.3.2009
Adresa: Oblouková 204, Ohrobec 252 45
Jméno: Jacek Stanisław Kukier 14.11.2009 - 11.2.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.2.2009 do 11.11.2010
Adresa: Grodzieńska 11 , 892 15 Gdańsk Polská republika
Jméno: Ing. Jindřich Bartoníček 30.3.2009 - 19.7.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 10.3.2006
Ve funkci: od 1.2.2009
Adresa: Rybitevská 589, Pardubice 533 51
Jméno: Ing. Milan Kuncíř 1.7.2009 - 19.7.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 10.3.2006 do 24.5.2011
Ve funkci: od 16.4.2009 do 24.5.2011
Adresa: U Mlejnku 110, Zdiby 250 66
Jméno: Jan Řihák 11.2.2011 - 27.3.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.12.2010 do 20.2.2013
Adresa: Krymská 360/7, Brno 625 00
Jméno: Ing. Milan Kuncíř 19.7.2011 - 10.10.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.5.2011 do 28.8.2013
Ve funkci: od 31.5.2011 do 28.8.2013
Adresa: U Mlejnku 110, Zdiby 250 66
Jméno: Anna Wydrzyńska 27.2.2013 - 26.3.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 5.12.2012 do 12.2.2014
Adresa: ul. Armii Krajowej 16 , Karczew Polská republika
Jméno: Ing. Jindřich Bartoníček 19.7.2011 - 16.7.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 24.5.2011
Ve funkci: od 31.5.2011
Adresa: Rybitevská 589, Pardubice 533 51
Jméno: Marek Gładysz 28.6.2013 - 11.9.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 8.4.2013
Ve funkci: do 24.6.2014
Adresa: ul. Janczarów 21 B , Warszawa Polská republika
Jméno: Krzysztof Pietrzyk 10.10.2013 - 11.9.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 28.8.2013 do 3.6.2014
Ve funkci: od 28.8.2013 do 3.6.2014
Adresa: Spacery 23 , Młoszowa Polská republika
Jméno: Rafał Sadowski 16.5.2014 - 12.1.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.3.2014
Adresa: ul. Motorowa 1 m. 8 , Varšava Polská republika
Jméno: Marek Gładysz 11.9.2014 - 12.1.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 8.4.2013
Ve funkci: od 24.6.2014
Adresa: ul. Janczarów , 2960 Warszawa Polská republika
Jméno: Ing. Jindřich Bartoníček 16.7.2014 - 23.7.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 24.5.2011 do 24.5.2016
Ve funkci: od 31.5.2011 do 9.4.2018
Adresa: Rybitevská 589, Pardubice 533 51
Jméno: Marek Bohdan Gładysz 12.1.2018 - 23.7.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 8.4.2013 do 8.4.2018
Ve funkci: od 24.6.2014 do 9.4.2018
Adresa: Slezská 1307/82, Praha 130 00
Jméno: Rafał Sadowski 12.1.2018 - 23.7.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.3.2014 do 29.3.2018
Ve funkci: do 29.3.2018
Adresa: Korunní 2569/108, Praha 101 00
Jméno: Januzs Fudala 23.7.2018 - 25.7.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 9.4.2018
Ve funkci: od 9.4.2018
Adresa: Zelwerowicza 5/7 , Rzeszów Polská republika
Jméno: Adam Jarozs 23.7.2018 - 25.7.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.4.2018
Adresa: ul. Widok 13 , Podolsze Polská republika

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Krzysztof Zdziarski 10.3.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2017
Adresa: uł. Okęcka 8 m.28 , Varšava Polská republika
Jméno: Robert Dominik Małłek 28.4.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.9.2017
Adresa: ul. Hery 25c/2 , Varšava Polská republika
Jméno: Mirosław Kastelik 28.4.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.9.2017
Adresa: Zajaczka , 433 09 Bielsko-Biala Polská republika
Jméno: Miroslav Obst 1.1.1994 - 29.8.1995
Adresa: Rosická 145, Pardubice 530 09
Jméno: Ing. Jiří Zamazal 1.1.1994 - 22.7.1996
Adresa: Hovorčovická 1718/19, Praha 182 00
Jméno: Zdeněk Hora 1.1.1994 - 22.7.1996
Adresa: Věry Junkové 1477, Pardubice 530 03
Jméno: Ing.tomáš Pavlovský - Fiala 29.8.1995 - 22.7.1996
Adresa: Štětínská 371/1, Praha 181 00
Jméno: Ing. Tomáš Prokop 29.8.1995 - 22.7.1996
Adresa: Svaté Anežky České 31, Pardubice 530 02
Jméno: Ing. František Hudák 29.8.1995 - 22.7.1996
Adresa: Zlenická 883/8, Praha 104 00
Jméno: Ing. Miloš Podrazil 29.8.1995 - 22.7.1996
Adresa: Zlonínská 1124/11, Praha 182 00
Jméno: Ing. Josef Snopek 29.8.1995 - 22.7.1996
Adresa: 267 29 Zadní Třebáň 214 Česká republika
Jméno: Ing. Jiří Schneider 29.8.1995 - 22.7.1996
Adresa: Spořilov 764, Pardubice 530 03
Jméno: Ing. Josef Vavřina 29.8.1995 - 22.7.1996
Adresa: Jarošova 910, Přelouč 535 01
Jméno: Ing. Jiří Zamazal 22.7.1996 - 18.8.1997
Adresa: Hovorčovická 1718/19, Praha 182 00
Jméno: Zdeněk Hora 22.7.1996 - 2.9.1998
Adresa: Věry Junkové 1477, Pardubice 530 03
Jméno: Ing. Tomáš Prokop 22.7.1996 - 2.9.1998
Adresa: Svaté Anežky České 31, Pardubice 530 02
Jméno: Ing. František Hudák 22.7.1996 - 2.9.1998
Adresa: Zlenická 883/8, Praha 104 00
Jméno: Ing. Lubomír Štěpáník 22.7.1996 - 2.9.1998
Adresa: Vilímovská 635/17, Praha 160 00
Jméno: Ing.tomáš Pavlovský-Fiala 22.7.1996 - 2.9.1998
Adresa: Štětínská 371/1, Praha 181 00
Jméno: Ing. Miloš Podrazil 22.7.1996 - 28.11.1999
Adresa: Zlonínská 1124/11, Praha 182 00
Jméno: Ing. Jiří Schneider 22.7.1996 - 28.11.1999
Adresa: Spořilov 764, Pardubice 530 03
Jméno: Ing. Svatava Fibichová 18.8.1997 - 28.11.1999
Adresa: Mojmírova 1364/9, Praha 140 00
Jméno: Ing.tomáš Pavlovský-Fiala, R.č. 500418/111 2.9.1998 - 14.3.2001
Adresa: Štětínská 371/1, Praha 181 00
Jméno: Ing. Jarmila Grígelová 28.11.1999 - 14.3.2001
Adresa: Křejpského 1508/29, Praha 149 00
Jméno: Ing. Josef Vavřina 22.7.1996 - 20.12.2001
Trvání členství: do 28.2.2001
Adresa: Jarošova 910, Přelouč 535 01
Jméno: Ing. Jiří Šára 2.9.1998 - 20.12.2001
Trvání členství: do 28.2.2001
Adresa: Popkovická 819, Pardubice 530 06
Jméno: Ing. Jiří Jirkal 28.11.1999 - 20.12.2001
Trvání členství: do 17.4.2001
Adresa: Nad úpadem 299/48, Praha 149 00
Jméno: Ing. Jaroslav Fejfar 28.11.1999 - 20.12.2001
Trvání členství: do 17.4.2001
Adresa: V zahrádkách 916 , 130 00 Praha 8 Česká republika
Jméno: Josef Veselý 28.11.1999 - 20.12.2001
Trvání členství: do 17.4.2001
Adresa: Rimavské Soboty 836, Kolín 280 02
Jméno: Ing. Jiří Stříteský 28.11.1999 - 20.12.2001
Trvání členství: do 17.4.2001
Adresa: Sladkovského 1826, Pardubice 530 02
Jméno: Ing. Jan Havlis 28.11.1999 - 20.12.2001
Trvání členství: do 28.2.2001
Adresa: Tyršova 700, Slatiňany 538 21
Jméno: Doc.JUDr. Eduard Němeček CSc. 14.3.2001 - 20.12.2001
Trvání členství: do 17.4.2001
Adresa: Počernická 514/54, Praha 108 00
Jméno: Mgr. Magdalena Frischová 20.12.2001 - 25.11.2002
Trvání členství: od 17.4.2001
Adresa: 227, Malá Morávka 793 36
Jméno: Doc.JUDr. Eduard Němeček Csc. 20.12.2001 - 25.11.2002
Trvání členství: od 17.4.2001 do 31.12.2001
Adresa: Počernická 514/54, Praha 108 00
Jméno: Ing. Jiří Peldřimovský 25.11.2002 - 28.10.2003
Trvání členství: od 20.6.2002 do 25.6.2003
Adresa: Na Beránku III 136, Ořech 252 25
Jméno: JUDr. Magdalena Frischová 25.11.2002 - 27.1.2004
Trvání členství: od 17.4.2001 do 3.3.2004
Adresa: 227, Malá Morávka 793 36
Jméno: Ing. Michaela Kukrechtová 27.1.2004 - 29.1.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.3.2004 do 2.6.2004
Adresa: U pramene 433/6, Praha 149 00
Jméno: Ing. Jindřich Bartoníček 20.12.2001 - 12.7.2005
Trvání členství: od 23.3.2001 do 28.4.2005
Adresa: Rybitevská 589 , Rosice nad Labem Česká republika
Jméno: Ladislav Urbánek 20.12.2001 - 12.7.2005
Trvání členství: od 23.3.2001 do 28.4.2005
Adresa: Hostovická 29, Pardubice 533 01
Jméno: Ing. Josef Žák 20.12.2001 - 2.9.2005
Trvání členství: od 17.4.2001 do 9.6.2005
Adresa: Braškovská 368/1, Praha 161 00
Jméno: Ing. Jiří Stříteský 20.12.2001 - 2.9.2005
Trvání členství: od 17.4.2001 do 9.6.2005
Adresa: Sladkovského 1826, Pardubice 530 02
Jméno: Ing. Petra Lasotová 28.10.2003 - 2.9.2005
Funkce: Člen
Trvání členství: od 26.6.2003 do 9.6.2005
Adresa: Trávníky 1185 , 765 02 Otrokovice Česká republika
Jméno: Ing. Michaela Kukrechtová 29.1.2005 - 2.9.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.6.2004 do 9.6.2005
Adresa: U pramene 433/6, Praha 149 00
Jméno: Ing. Jindřich Bartoníček 12.7.2005 - 2.9.2005
Trvání členství: od 28.4.2005
Adresa: Rybitevská 589, Pardubice 533 51
Jméno: Ladislav Urbánek 12.7.2005 - 2.9.2005
Trvání členství: od 28.4.2005
Adresa: Hostovická 29, Pardubice 533 01
Jméno: Czeslaw Adam Bugaj 2.9.2005 - 7.9.2005
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 9.6.2005
Ve funkci: od 11.7.2005
Adresa: Polská republika
Płock, Źródlana 17, 09-402
Jméno: Tomasz Jan Wołoch 2.9.2005 - 7.9.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.6.2005
Adresa: Polská republika
Warszawa, Włodarzewska 43 G m. 33, 02/384
Jméno: Ing. Jindřich Bartoníček 2.9.2005 - 16.5.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.4.2005 do 9.3.2006
Adresa: Rybitevská 589, Pardubice 533 51
Jméno: Czesław Adam Bugaj 7.9.2005 - 25.7.2006
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 9.6.2005 do 21.6.2006
Ve funkci: od 11.7.2005 do 21.6.2006
Adresa: Polská republika
Płock, Źródlana 17, 09-402
Jméno: Ing. Josef Žák 2.9.2005 - 6.3.2007
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 9.6.2005 do 8.11.2006
Ve funkci: od 11.7.2005 do 8.11.2006
Adresa: Braškovská 368/1, Praha 161 00
Jméno: Tomasz Jan Wołoch 7.9.2005 - 6.3.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.6.2005 do 13.9.2006
Adresa: Polská republika
Warszawa, Włodarzewska 43 G m. 33, 02-384
Jméno: Krzysztof Piotr Szwedowski 25.7.2006 - 6.3.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.6.2006
Adresa: Polská republika
Dembego 9 m. 14, 02-796 Warszawa
Jméno: Krzysztof Piotr Szwedowski 6.3.2007 - 6.3.2007
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 21.6.2006 do 19.12.2006
Ve funkci: od 13.9.2006 do 19.12.2006
Adresa: Polská republika
Dembego 9 m. 14, 02-796 Warszawa
Jméno: Krystian Pater 6.3.2007 - 25.5.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.12.2006
Adresa: Polská republika
Płock, Wiśniewskiego 28, 09-400
Jméno: Ing. Edmond Seghman 6.3.2007 - 25.5.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.12.2006
Adresa: Pod Ungeltem 5, Slaný 274 01
Jméno: Aneta Ewa Pankowska 6.3.2007 - 30.3.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.12.2006 do 22.12.2008
Adresa: Polská republika
Płock, Ul. Kazimierza Wielkiego 34 m. 50, 09-400
Jméno: Rafał Dariusz Tarka 30.3.2009 - 30.3.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.12.2008 do 6.1.2009
Adresa: Orlińskiego 3 , 9400 Płock Polská republika
Jméno: Ladislav Urbánek 2.9.2005 - 14.11.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.4.2005 do 9.6.2009
Adresa: Hostovická 29, Pardubice 533 01
Jméno: Krystian Pater 25.5.2007 - 14.11.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 19.12.2006 do 8.6.2009
Ve funkci: od 5.3.2007 do 8.6.2009
Adresa: Polská republika
Płock, Wiśniewskiego 28, 09-400
Jméno: Ing. Edmond Seghman 25.5.2007 - 14.11.2009
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 19.12.2006 do 9.6.2009
Ve funkci: od 5.3.2007 do 9.6.2009
Adresa: Pod Ungeltem 5, Slaný 274 01
Jméno: Rafał Dariusz Tarka 30.3.2009 - 14.11.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.1.2009 do 8.6.2009
Adresa: Orlińskiego 3 , 9400 Płock Polská republika
Jméno: Ing. Jiří Stříteský 2.9.2005 - 26.2.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.6.2005 do 10.6.2009
Adresa: Sladkovského 1826, Pardubice 530 02
Jméno: Roman Bendák 18.5.2006 - 2.11.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.4.2006 do 20.7.2010
Adresa: Polepská 784, Kolín 280 02
Jméno: Marian Edward Ćwiertniak 17.3.2011 - 19.7.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.6.2009
Adresa: ul. Ojcowska 117 , 313 44 Kraków Polská republika
Jméno: Marian Edward Ćwiertniak 19.7.2011 - 18.4.2013
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 10.6.2009 do 5.12.2012
Ve funkci: od 24.7.2009 do 5.12.2012
Adresa: ul. Ojcowska 117 , 313 44 Kraków Polská republika
Jméno: Ing. Ivan Ottis 26.2.2010 - 26.7.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 10.6.2009 do 5.6.2013
Ve funkci: od 24.7.2009 do 5.6.2013
Adresa: I. Olbrachta 750, Kralupy nad Vltavou 278 01
Jméno: Krzysztof Pietrzyk 18.4.2013 - 26.7.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.12.2012 do 5.6.2013
Adresa: ul. Spacery , Młoszowa Polská republika
Jméno: Martin Durčák 26.7.2013 - 22.2.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.6.2013
Adresa: V Lukách 1166, Jesenice 252 42
Jméno: Wojciech Mora 26.7.2013 - 22.2.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.6.2013
Adresa: Warowna 1m.26 , Warszawa Polská republika
Jméno: Wojciech Mora 22.2.2014 - 16.5.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 5.6.2013 do 20.3.2014
Ve funkci: od 6.11.2013 do 20.3.2014
Adresa: Warowna 1m.26 , Warszawa Polská republika
Jméno: Roman Bendák 2.11.2010 - 16.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.8.2010
Adresa: Polepská 784, Kolín 280 02
Jméno: Martin Durčák 22.2.2014 - 19.11.2014
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 5.6.2013 do 30.9.2014
Ve funkci: od 6.11.2013
Adresa: V Lukách 1166, Jesenice 252 42
Jméno: Mirosław Pytliński 16.5.2014 - 19.11.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.3.2014
Adresa: Wełniana 29D , Varšava Polská republika
Jméno: Roman Bendák 16.7.2014 - 19.11.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.8.2010 do 17.7.2014
Adresa: Moravcova 852, Kolín 280 02
Jméno: Marcin Gralewski 19.11.2014 - 26.9.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.7.2014 do 29.6.2016
Adresa: Stanisława Barei 1 m.35 , Varšava Polská republika
Jméno: Łukasz Piotrowski 19.11.2014 - 10.3.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.9.2014 do 31.12.2016
Adresa: Gasiorowskich 9/19 , Poznań Polská republika
Jméno: Mirosław Pytliński 19.11.2014 - 28.4.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.3.2014 do 1.9.2017
Adresa: Wełniana 29D , Varšava Polská republika
Jméno: Leszek Stokłosa 26.9.2016 - 28.4.2018
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.7.2016 do 1.9.2017
Adresa: Jodłowa 16 , Bojszowy Polská republika

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Jindřich Bartoníček
Člen statutárního orgánu: Januzs Fudala
Člen statutárního orgánu: Marcin Strojny

Vlastníci firmy PARAMO, a.s. IČO: 48173355

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 2 036 080 000 Kč 100% 15.3.2013
zakladni 1 330 080 000 Kč 100% 28.10.2003 - 15.3.2013
zakladni 1 330 080 000 Kč - 5.12.1995 - 28.10.2003
zakladni 1 330 080 000 Kč - 10.1.1995 - 5.12.1995
zakladni 1 241 500 000 Kč - 1.1.1994 - 10.1.1995

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na majitele 1 000 Kč 2 036 078 15.3.2013
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 330 078 2.9.1998 - 15.3.2013
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 10 008 18.8.1997 - 2.9.1998
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 320 070 18.8.1997 - 2.9.1998
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 305 248 10.1.1995 - 18.8.1997
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 24 830 10.1.1995 - 18.8.1997
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 24 830 16.2.1994 - 10.1.1995
Akcie na jméno 1 000 Kč 24 830 1.1.1994 - 16.2.1994
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 216 672 1.1.1994 - 10.1.1995

Sbírka Listin PARAMO, a.s. IČO: 48173355

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 992/SL 110 výroční zpráva [2014] cd Krajský soud v Hradci Králové 13.7.2015 5.6.2015 14.7.2015 87
B 992/SL 109 notářský zápis [NZ 228/2015], stanovy společnosti cd Krajský soud v Hradci Králové 8.4.2015 12.6.2015 17.6.2015 9
B 992/SL 108 notářský zápis [NZ 228/2015] cd Krajský soud v Hradci Králové 8.4.2015 17.4.2015 21.4.2015 9
B 992/SL 107 ostatní 2x RJA,cd Krajský soud v Hradci Králové 30.10.2014 25.11.2014 2
B 992/SL 106 rozhod. o statut. orgánu, ostatní RJS,usnesení představenstva Krajský soud v Hradci Králové 4.8.2014 17.9.2014 3
B 992/SL 104 stanovy společnosti cd Krajský soud v Hradci Králové 20.6.2014 17.7.2014 22.7.2014 17
B 992/SL 103 výroční zpráva [2013]  cd Krajský soud v Hradci Králové 18.6.2014 14.7.2014 15.7.2014 96
B 992/SL 102 rozhod. o statut. orgánu, ostatní RJA,cd Krajský soud v Hradci Králové 20.3.2014 28.4.2014 23.5.2014 4
B 992/SL 101 výroční zpráva [2012] , zpráva auditora cd Krajský soud v Hradci Králové 14.4.2014 14.4.2014 92
B 992/SL 99 ostatní usnesení č. 295,296/2013,cd Krajský soud v Hradci Králové 6.11.2013 29.1.2014 26.2.2014 2
B 992/SL 97 rozhod. o statut. orgánu, ostatní rozh.jed.akcionáře, usnesení č. 3/15/M/2013 Krajský soud v Hradci Králové 2.10.2013 15.10.2013 2
B 992/SL 96 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře,cd Krajský soud v Hradci Králové 5.6.2013 22.7.2013 30.7.2013 1
B 992/SL 95 rozhod. o statut. orgánu rozh.jed.akc.,cd Krajský soud v Hradci Králové 8.4.2013 28.6.2013 2.7.2013 1
B 992/SL 94 rozhod. o statut. orgánu, ostatní rozh.jed.akc.,cd Krajský soud v Hradci Králové 5.12.2012 9.4.2013 24.4.2013 1
B 992/SL 93 rozhod. o statut. orgánu, účetní závěrka, ostatní zápis z jednání představenstva,cd Krajský soud v Hradci Králové 20.2.2013 22.3.2013 3.4.2013 2
B 992/SL 92 ostatní rozh. jed. akc.,cd Krajský soud v Hradci Králové 5.12.2012 18.2.2013 5.3.2013 1
B 992/SL 91 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 54/2013,cd Krajský soud v Hradci Králové 12.2.2013 28.2.2013 28.2.2013 34
B 992/SL 90 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 380/2012,cd Krajský soud v Hradci Králové 10.10.2012 5.11.2012 6.11.2012 40
B 992/SL 89 výroční zpráva, zpráva auditora 2011,cd Krajský soud v Hradci Králové 24.5.2012 27.7.2012 30.7.2012 81
B 992/SL 88 stanovy společnosti platné od 21.12.2011, cd Krajský soud v Hradci Králové 6.2.2012 6.2.2012 26
B 992/SL 87 notářský zápis NZ 146/2011, cd Krajský soud v Hradci Králové 21.12.2011 6.2.2012 6.2.2012 14
B 992/SL 86 posudek znalce č. C11121861, cd Krajský soud v Hradci Králové 6.2.2012 6.2.2012 76
B 992/SL 84 ostatní -výtah ze zápisu z předst., cd Krajský soud v Hradci Králové 31.5.2011 15.7.2011 19.7.2011 3
B 992/SL 83 ostatní - zápis z DR, cd Krajský soud v Hradci Králové 24.7.2009 15.7.2011 19.7.2011 3
B 992/SL 82 podpisové vzory - Ing.M.Kuncíř, cd Krajský soud v Hradci Králové 15.6.2011 15.7.2011 19.7.2011 1
B 992/SL 81 podpisové vzory - Ing.J.Bartoníček, cd Krajský soud v Hradci Králové 15.6.2011 15.7.2011 19.7.2011 1
B 992/SL 85 výroční zpráva 2010, cd Krajský soud v Hradci Králové 11.2.2011 14.7.2011 14.7.2011 74
B 992/SL 80 stanovy společnosti ke dni 17.5.2011, cd Krajský soud v Hradci Králové 17.5.2011 10.6.2011 10.6.2011 22
B 992/SL 79 notářský zápis NZ 291/2011, cd Krajský soud v Hradci Králové 17.5.2011 10.6.2011 10.6.2011 10
B 992/SL 78 rozhod. o statut. orgánu , cd Krajský soud v Hradci Králové 10.6.2009 17.2.2011 17.2.2011 1
B 992/SL 77 podpisové vzory - J.Řihák, cd Krajský soud v Hradci Králové 22.12.2010 17.2.2011 17.2.2011 1
B 992/SL 76 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 9.2.2011 9.2.2011 3
B 992/SL 75 ostatní - zápis o volbě, cd Krajský soud v Hradci Králové 17.8.2010 27.10.2010 27.10.2010 2
B 992/SL 74 účetní závěrka, výroční zpráva 2009, cd Krajský soud v Hradci Králové 1.7.2010 1.7.2010 83
B 992/SL 73 rozhod. o statut. orgánu - akcionáře, cd Krajský soud v Hradci Králové 10.6.2009 23.2.2010 23.2.2010 1
B 992/SL 72 ostatní - zápis ze zasedání, cd Krajský soud v Hradci Králové 24.7.2009 23.2.2010 23.2.2010 3
B 992/SL 71 ostatní - zápis ze zasedání DR, cd Krajský soud v Hradci Králové 12.2.2009 20.10.2009 20.10.2009 3
B 992/SL 70 ostatní - zápis ze zasedání DR, cd Krajský soud v Hradci Králové 8.6.2009 20.10.2009 20.10.2009 6
B 992/SL 69 ostatní - zápis ze zasedání, cd Krajský soud v Hradci Králové 16.4.2009 20.10.2009 20.10.2009 2
B 992/SL 68 ostatní - zápis ze zasedání, cd Krajský soud v Hradci Králové 23.3.2009 20.10.2009 20.10.2009 3
B 992/SL 67 podpisové vzory , cd Krajský soud v Hradci Králové 6.5.2009 20.10.2009 20.10.2009 1
B 992/SL 66 ostatní - rezignace p. Vleugelse, cd Krajský soud v Hradci Králové 23.2.2009 20.10.2009 20.10.2009 1
B 992/SL 65 ostatní rezignace p. Ottise, cd Krajský soud v Hradci Králové 15.4.2009 20.10.2009 20.10.2009 1
B 992/SL 64 podpisové vzory Unipetrol, cd Krajský soud v Hradci Králové 26.3.2009 20.10.2009 20.10.2009 2
B 992/SL 63 stanovy společnosti ,CD Krajský soud v Hradci Králové 17.6.2009 13.8.2009 13.8.2009 22
B 992/SL 62 notářský zápis NZ 287/2009, CD Krajský soud v Hradci Králové 17.6.2009 13.8.2009 13.8.2009 18
B 992/SL 61 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Hradci Králové 26.6.2009 26.6.2009 117
B 992/SL 60 ostatní zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 6.1.2009 9.4.2009 9.4.2009 6
B 992/SL 59 ostatní výtah ze zápisu/2 Krajský soud v Hradci Králové 30.1.2009 9.4.2009 9.4.2009 3
B 992/SL 58 ostatní výtah ze zápisu/1 Krajský soud v Hradci Králové 22.12.2008 9.4.2009 9.4.2009 2
B 992/SL 57 ostatní vyhodnocení Krajský soud v Hradci Králové 11.2.2009 9.4.2009 9.4.2009 1
B 992/SL 56 ostatní prohlášení Krajský soud v Hradci Králové 17.12.2008 9.4.2009 9.4.2009 1
B 992/SL 55 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 13.3.2009 9.4.2009 9.4.2009 2
B 992/SL 54 ostatní odstoupení z funkce Krajský soud v Hradci Králové 4.2.2009 9.4.2009 9.4.2009 1
B 992/SL 53 ostatní čestné prohlášení Krajský soud v Hradci Králové 13.3.2009 9.4.2009 9.4.2009 3
B 992/SL 52 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Hradci Králové 21.8.2008 21.8.2008 151
B 992/SL 51 výroční zpráva - za rok 2006 Krajský soud v Hradci Králové 17.8.2007 17.8.2007 146
B 992/SL 50 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 26.6.2007 25.7.2007 25.7.2007 25
B 992/SL 49 notářský zápis - NZ 121/2007 Krajský soud v Hradci Králové 26.6.2007 25.7.2007 25.7.2007 4
B 992/SL 48 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 26.3.2007 22.5.2007 22.5.2007 16
B 992/SL 47 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu - NZ 177/2006 Krajský soud v Hradci Králové 19.12.2006 2.3.2007 2.3.2007 47
B 992/SL 46 výroční zpráva - za rok 2005 Krajský soud v Hradci Králové 26.4.2006 4.10.2006 4.10.2006 121
B 992/SL 45 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 21.6.2006 21.7.2006 21.7.2006 14
B 992/SL 44 ostatní, podpisové vzory - rozhodnutí o dozorčí radě Krajský soud v Hradci Králové 21.4.2006 17.5.2006 17.5.2006 2
B 992/SL 43 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory - NZ 30/2006 Krajský soud v Hradci Králové 10.3.2006 25.4.2006 25.4.2006 41
B 992/SL 42 výroční zpráva - za rok 2004 Krajský soud v Hradci Králové 15.12.2005 21.2.2006 21.2.2006 108
B 992/SL 39 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 20.9.2005 26.9.2005 26.9.2005 25
B 992/SL 41 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory - NZ 93,145/2005 Krajský soud v Hradci Králové 17.6.2005 31.8.2005 31.8.2005 24
B 992/SL 40 rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 29.4.2005 10.6.2005 10.6.2005 11
B 992/SL 37 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 3.12.2004 3.12.2004 25
B 992/SL 38 rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 3.3.2004 1.9.2004 1.9.2004 23
B 992/SL 36 účetní závěrka, výroční zpráva - za rok 2003 Krajský soud v Hradci Králové 24.2.2004 9.8.2004 9.8.2004 198
B 992/SL 35 notářský zápis, stanovy společnosti, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 12.9.2003 25.9.2003 56
B 992/SL 34 účetní závěrka, výroční zpráva - za rok 2002 Krajský soud v Hradci Králové 25.3.2003 28.7.2003 28.7.2003 171
B 992/SL 33 změna právní formy, fúze Krajský soud v Hradci Králové 20.5.2003 20.5.2003 10
B 992/SL 31 ostatní Krajský soud v Hradci Králové 21.10.2002 21.10.2002 2
B 992/SL 30 výroční zpráva - za rok 2001 Krajský soud v Hradci Králové 22.4.2002 2.9.2002 2.9.2002 123
B 992/SL 32 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, ostatní, výroční zpráva, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 10.7.2002 10.7.2002 140
B 992/SL 28 rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 23.1.2002 5.2.2002 5.2.2002 3
B 992/SL 19 notářský zápis - NZ 474/2000 Krajský soud v Hradci Králové 29.11.2000 26.11.2001 26.11.2001 4
B 992/SL 18 výroční zpráva - za r. 2000 Krajský soud v Hradci Králové 18.9.2001 18.9.2001 103
B 992/SL 17 účetní závěrka - za rok 2000 + přílohy Krajský soud v Hradci Králové 28.2.2001 18.9.2001 18.9.2001 31
B 992/SL 16 výroční zpráva - za r. 2000 Krajský soud v Hradci Králové 18.9.2001 18.9.2001 6
B 992/SL 15 výroční zpráva - za r. 2000 Krajský soud v Hradci Králové 20.6.2001 20.6.2001 20.6.2001 101
B 992/SL 29 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu - NZ 44/2001 Krajský soud v Hradci Králové 4.5.2001 13.6.2001 13.6.2001 72
B 992/SL 14 změna právní formy, fúze - návrh smlouvy o fúzi - 2x Krajský soud v Hradci Králové 21.5.2001 24.5.2001 24.5.2001 6
B 992/SL 13 rozhod. o statut. orgánu - zápisy z jednání Krajský soud v Hradci Králové 5.1.2001 14.3.2001 14.3.2001 5
B 992/SL 12 notářský zápis NZ 171/2000 Krajský soud v Hradci Králové 29.11.2000 20.12.2000 20.12.2000 10
B 992/SL 11 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 28.8.2000 20.12.2000 20.12.2000 7
B 992/SL 10 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 24.11.2000 20.12.2000 20.12.2000 3
B 992/SL 9 účetní závěrka - za rok 1999 + audit Krajský soud v Hradci Králové 29.2.2000 17.4.2000 17.4.2000 27
B 992/SL 6 účetní závěrka - za rok 1998 + audit Krajský soud v Hradci Králové 27.7.1998 28.7.1999 28.7.1999 53
B 992/SL 5 notářský zápis - NZ 63/98 Krajský soud v Hradci Králové 30.6.1998 20.7.1998 20.7.1998 43
B 992/SL 4 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 24.6.1997 18.8.1997 18.8.1997 24
B 992/SL 3 notářský zápis - NZ 114/97 Krajský soud v Hradci Králové 24.6.1997 18.8.1997 18.8.1997 34
B 992/SL 2 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 26.6.1996 22.7.1996 22.7.1996 26
B 992/SL 1 ostatní - zápis z valné hromady Krajský soud v Hradci Králové 26.6.1996 22.7.1996 22.7.1996 0
B 992/SL 8 notářský zápis - NZ 107/99 + stanovy (změna) Krajský soud v Hradci Králové 15.9.1999 41
B 992/SL 7 notářský zápis - NZ 85/99 + stanovy Krajský soud v Hradci Králové 29.6.1999 43
B 992/SL 27 notářský zápis - - NZ 146/2001 Krajský soud v Hradci Králové 6.11.2001 6.11.2001 3
B 992/SL 26 notářský zápis - 146/2001 Krajský soud v Hradci Králové 6.11.2001 6.11.2001 3
B 992/SL 25 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 30.10.2001 12.12.2001 27
B 992/SL 24 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 30.10.2001 25
B 992/SL 23 notářský zápis - NZ 114/2001 Krajský soud v Hradci Králové 25.7.2001 5
B 992/SL 22 notářský zápis - NZ 99/2001 Krajský soud v Hradci Králové 25.6.2001 7
B 992/SL 21 notářský zápis - NZ 98/2001 Krajský soud v Hradci Králové 25.6.2001 6
B 992/SL 20 účetní závěrka - za rok 2000 + audit Krajský soud v Hradci Králové 16

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení PARAMO, a.s.


Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu PARAMO, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.