OVANET a.s. Ostrava IČO: 25857568

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu OVANET a.s., která sídlí v obci Ostrava a bylo jí přiděleno IČO 25857568.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem OVANET a.s. se sídlem v obci Ostrava byla založena v roce 2000. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 22 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení , Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení a další.

Základní údaje o OVANET a.s. IČO: 25857568

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ostravě 6.6.2000
Spisová značka: B 2335
IČO: 25857568
Obchodní firma: OVANET a.s.
Právní forma: Akciová společnost 6.6.2000
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 6.6.2000
Na společnost OVA!!!CLOUD.net a.s. přešlo veškeré jmění zanikající společnosti OVANET a.s., se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ 293 99 491, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, číslo vložky 4505, vč etně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, která jako zanikající společnost byla zrušena a zanikla bez likvidace s právním nástupcem. Rozhodným dnem fúze je 1. leden 2016. 1.7.2016
Společnost uzavřela dne 28.2.2012 smlouvu o vkladu části podniku do nově založené společnosti OVANET a.s., a to samostatného hospodářského střediska "71 - Ovanet 1", na kterém je odděleně účtováno o majetku, závazcích, nákladech a výnosech části podniku, která reprezentuje komerční činnosti jediného zakladatele. Společně se vkladem části podniku byla na nově založenou společnost OVANET a.s. v souladu s § 11 odst. 4 obchodního zákoníku převedena firma "OVANET a.s.". 1.4.2012
Akcie jsou vydávány jako neregistrované cenné papíry v listinné podobě. 3.2.2010
a) Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady r o z h o d l o z v ý š e n í základního kapitálu společnosti ze stávajícího 121.700.000,- Kč (slovy:sto dvacet jedna milionů sedm set tisíc korun českých) o 6.500.000,- Kč (slovy: šest miliónů pět set tisíc korun českých) na 128.200.000,- Kč (slovy: sto dvacet osm miliónů dvě sta tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se n e p ř i p o u š t í . b) Základní kapitál se zvyšuje upsáním 65 (slovy: šedesáti pěti) ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- každá,v listinné podobě. c) Všechny akcie budou upsány s využitím přednostního práva t a k t o : - Přednostní právo lze vykonat v sídle společnosti OVANET, a.s., a to Ostrava, Přívoz, Hájkova 1100, PSČ 702 00, ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů, počínaje dnem právní moci zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě. Počátek běhu této lhůty bude jedinému akcionáři oznámen písemně. - Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč připadá podíl ve výši 65/1217 na jedné nové akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. Upisovat lze pouze celé akcie. - S využitím přednostního práva lze upsat 65 ks kmenových akcií na jméno a jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každá v listinné podobě, v emisním kursu 100.000,- kč za každou akcii. - Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy lze toto právo vykonat poprvé. d) Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou nabídnuty k úpisu jedinému akcionáři - Statutárnímu městu Ostrava, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 30, IČ 00845451. e) Bez využití přednostního práva lze upsat akcie v sídle společnosti v Ostravě, Přívoze, Hájkova 1100, PSČ 702 00 ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů, počínaje 15. dnem ode dne právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionáři písemně. Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 100.000,- Kč na jednu akcii. Emisní kurs upisovaných akcií může být splacen výlučně peněžitým vkladem . Zájemce - upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií v plné výši na zvláštní účet u banky zřízený za účelem splacení emisního kursu akcií v souladu s ustanovením § 204 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů na jméno emitenta u banky: Československá obchodní banka, a.s., Regionální pobočka pro korporátní klientelu Ostrava, č.ú. 17813323/0300. Lhůta pro splacení peněžitého vkladu činí 30 kalendářních dní od úpisu akcií. 20.6.2007 - 24.8.2007
Rada Statutárního města Ostrava v působnosti valné hromady, podle ust. § 190 obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, obchodní společnosti OVANET a.s., se sídlem Hájkova 1100/13, Ostrava, Přívoz, PSČ: 702 00, IČ:25857568, jejímž jediným akcionář em je statutární město Ostrava, za přítomnosti notáře rozhodla takto: 16.6.2004 - 8.9.2004
rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti OVANET a.s., se sídlem Hájkova 1100/13, Ostrava, Přívoz, PSČ: 702 00, IČ: 25857568, o 16.700.000,- Kč (slovy: šestnáct miliónů sedm set tisíc korun českých) a to nepeněžitým vkladem jediného akcionáře statutárního města Ostravy takto: 16.6.2004 - 8.9.2004
1. Základní kapitál společnosti OVANET a.s. se zvyšuje o 16.700.000,- Kč (slovy: šestnáct miliónů sedm set tisíc korun českých), ze současné hodnoty základního kapitálu 105.000.000,- Kč (slovy: jedno sto pět miliónů korun českých) na zvýšenou hodnotu zákl adního kapitálu 121.700.000,- Kč (slovy: jedno sto dvacet jedna miliónů sedm set tisíc korun českých). 16.6.2004 - 8.9.2004
2. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Přednostní právo k úpisu akcií nelze využít, neboť akcie budou upsány nepeněžitým vkladem. 16.6.2004 - 8.9.2004
3. Počet všech upisovaných akcií činí 167 ks (slovy: jedno sto šedesát sedm kusů), z toho 167 ks (slovy: jedno sto šedesát sedm kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Jmenovitá hodnota všech upiso vaných akcií činí 16.700.000,- Kč (slovy: šestnáct miliónů sedm set tisíc korun českých). Druh upisovaných akcií: kmenové akcie Forma upisovaných akcií: akcie na jméno Podoba upisovaných akcií: listinné akcie 16.6.2004 - 8.9.2004
4. Akcie nebudou registrovány. Všechny akcie budou nabídnuty určitému zájemci, a to Statutárnímu městu Ostrava, se sídlem na adrese Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30, IČ 0084545. 16.6.2004 - 8.9.2004
5. Místem pro upisování všech akcií určitým zájemcem je sídlo společnosti OVANET a.s., se sídlem Hájkova 1100/13, Ostrava, Přívoz, PSČ: 702 00, a to kancelář předsedy představenstva. Lhůta pro upisování akcií určitým zájemcem činí 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů od právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě o povolení zápisu usnesení rady města v působnosti valné hromady společnosti OVANET a.s. o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude určitému zájemci oznámen tak, že představenstvo společnosti doručí oznámení o počátku běhu lhůty na adresu sídla a to nejpozději třetí (3) následující kalendářní den od nabytí právní moci rozhodnutí K rajského soudu v Ostravě o povolení zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu. 16.6.2004 - 8.9.2004
6. Emisní kurz každé upisované akcie: 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). 16.6.2004 - 8.9.2004
7. Emisní kurz upisovaných akcií může byl splacen výlučně nepeněžitým vkladem. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti OVANET a.s.: Ostrava, Přívoz, Hájkova 1100/13 PSČ: 702 00. Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu činí 30 (slovy: t řicet) kalendářních dnů od úpisu akcií. 16.6.2004 - 8.9.2004
8. Schvaluje se upisování akcií nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jsou: a) optické kabely v optických trasách metropolitní sítě v Ostravě, a to v trasách: * Prokešovo nám. - ul. Sokolská * Tř. 17. listopadu - ul. Klimkovická * Spojka ul. Sokolovská - ÚMOb Poruba "B" * Spojka ul. Martinovská - HZSMO Martinov * Spojka Vodárna - spojka Výškovická * Spojka Výškovická - ÚMOb Ostrava-Jih * Spojka Výškovická - HZSMO Zábřeh * DPO budova "B" - spojka Hutní projekt * Spojka Dr. Malého - MP Hlubinská * MMO místnost 245 - vnitřní spojka MMO * Vnitřní spojka MMO - ÚMOb Slezská Ostrava * VŠB TUO budova "A" - koleje VŠB TUO * Koleje VŠB TUO - koleje budova "B" * Koleje VŠB TUO - VTP Ostrava * VTP Ostrava - ING.ELECTRIC * ÚMOb Slezská Ostrava vnitř. Spojka - rozvaděč * Ředitelství DP Ostrava - rozvaděč * HZSMO Ostrava - Zábřeh * PČR, ul. Bohumínská 1 do OS č. 14 - most Pionýrů * PČR DI, ul. Výstavní 55 na křižovatku Ruská x Vítkovická * PČR, ul. Bohumínská 1 - vnitřní spojka PČR * PČR DI, ul. Výstavní 55 serverovna - vnitřní spojka DI Tento předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn znaleckým posudkem č. 009/2003 ze dne 2.1.2003 (slovy: druhého ledna roku dva tisíce tři) a doplňku znaleckého posudku ze dne 5.8.2003 (slovy: pátého srpna roku dva tisíce tři) znalce Ing. Oldřicha Schindlera, kterým byl oceněn částkou 10.370.784,- Kč (slovy: deset miliónů tři sta sedmdesát tisíc sedm set osmdesát čtyři koruny české). b) Spoluvlastnický podíl statutárního města Ostravy ve výši 22/36 (slovy: dvacet dva třiceti šestin) na optickém kabelu v trase optického kabelu ul. Sokolská - tř. 17. listopadu. Tento předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn znaleckým posudkem č. 009/2003 ze dne 2.1.2003 (slovy: druhého ledna roku dva tisíce tři) znalce Ing. Oldřicha Schindlera, kterým byl oceněn částkou 5.240.279,- Kč (slovy: pět miliónů dvě stě čtyřicet tisíc dvě stě sedmdesát devět korun českých). c) spoluvlastnické podíly statutárního města Ostravy na níže uvedených optických kabelech v trasách stavby "II. Etapa rozšíření fyzické vrstvy metropolitní sítě Ostrava", a to: trasa - výše podílu spojka ul. Opavská - spojka ul. Sokolská - 16/48 (slovy: šestnáct čtyřicet osmin) spojka ul. Opavská - spojka ul. Martinovská - 8/16 (slovy: osm šestnáctin) spojka ul. Martinovská - ÚD DP Ostrava v Martinově - 8/16 (slovy: osm šestnáctin) spojka ul. Vítkovická - DPO budova "B" - 42/48 (slovy: čtyřicet dva čtyřicet osmin) spojka ul. Vítkovická - Ředitelství DP Ostrava - 32/48 (slovy: třicet dva čtyřicet osmin) Ředitelství DP Ostrava - Smetanovo náměstí - 38/48 (slovy: třicet osm čtyřicet osmin) spojka Smetanovo náměstí - DP Ostrava Hranečník - 8/16 (slovy: osm šestnáctin) VŠB TUO EkF - DP Ostrava, vozovna Sokolská - 10/16 (slovy: deset šestnáctin) Spojka ul. Českobratrská - DPO Křivá - 8/16 (slovy: osm šestnáctin) Tento předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn znaleckým posudkem č. 009/2003 ze dne 2.1.2003 (slovy: druhého ledna roku dva tisíce tři) znalce Ing. Oldřicha Schindlera, kterým byl oceněn částkou 1.149.369,- Kč (slovy: jeden milión jedno sto čtyřicet devět tisíc tři sta šedesát devět korun českých). Přesná identifikace předmětu nepeněžitého vkladu je uvedena ve znaleckém posudku č. 009/2003 ze dne 2.1.2003 (slovy: druhého ledna roku dva tisíce tři) znalce Ing. Oldřicha Schindlera (ověřený opis znaleckého posudku a doplňku tvoří přílohu č. 1 č. 2 k no tářskému zápisu). 16.6.2004 - 8.9.2004
9. Za nepeněžitý vklad uvedený výše v odst. 8. se vydává 167 ks (slovy: jedno sto šedesát sedm) akcií, každá z nich kmenová, znějící na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Rozdíl mezi hodnoto u nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které budou vydány akcionáři - statutárnímu městu Ostrava jako protiplnění ve výši 60.432,- Kč (slovy: šedesát tisíc čtyři sta třicet dvě koruny české), bude zaúčtován do rezervního fondu společnosti. 16.6.2004 - 8.9.2004
Rada Statutárního města Ostrava v působnosti valné hromady podle ust. § 190 obchodního zákoníku v platném znění, obchodní společnost OVANET a.s., se sídlem Ostrava-Přívoz, Hájkova č. p. 1100, or. č. 13, PSČ 702 00, IČ 25857568, jejímž jediným akcionářem j e statutární město Ostrava, za přítomnosti notáře rozhodla takto: 17.12.2003 - 23.2.2004
rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti OVANET a.s., se sídlem Ostrava-Přívoz, Hájkova č. p. 1100, or. č. 13, PSČ 702 00, IČ 25857568 o 6.000.000,-Kč (slovy: šest miliónů korun českých) a to nepeněžitým vkladem jediného akcionáře statutárního m ěsta Ostravy dle přílohy č. 2 předloženého přínosu takto: 17.12.2003 - 23.2.2004
1. Základní kapitál společnosti OVANET a.s.: se zvyšuje o 6.000.000,- Kč (slovy: šest miliónů korun českých), ze současné hodnoty základního kapitálu 99.000.000,- Kč (slovy: devadesát devět miliónů korun českých) na zvýšenou hodnotu základního kapitálu 10 5.000.000,- Kč (slovy: sto pět miliónů korun českých). 17.12.2003 - 23.2.2004
2. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Přednostní právo k úpisu akcií nelze využít, neboť akcie bude upsána nepeněžitým vkladem. 17.12.2003 - 23.2.2004
3. Počet všech upisovaných akcií činí 60 ks (slovy: šedesát kusů), z toho 60 ks (slovy: šedesát kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých). Jmenovitá hodnota všech upisovaných akcií činí 6.000.000,- Kč (slov y: šest miliónů korun českých). Druh upisovaných akcií: kmenové akcie Forma upisovaných akcií: akcie na jméno Podoba upisovaných akcií: listinné akcie 17.12.2003 - 23.2.2004
4. Akcie nebudou registrovány. Všechny akcie budou nabídnuty určitému zájemci, a to statutárnímu městu Ostrava, se sídlem na adrese Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30, IČ 00845451. 17.12.2003 - 23.2.2004
5. Místem pro upisování všech akcií určitým zájemcem je sídlo společnosti OVANET a.s., a to Ostrava - Přívoz, Hájkova č. p. 1100, or. č. 13, PSČ 702 00, a to kancelář předsedy představenstva. Lhůta pro upisování akcií určitým zájemcem činí 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů od právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě o povolení zápisu usnesení rady města v působnosti valné hromady společnosti OVANET a.s. o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude určitému zájemci oznámen tak, že mu představenstvo společnosti doručí oznámení o počátku běhu lhůty na adresu sídla, a to nejpozději třetí (3) náledující den od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě o povolen í zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu. 17.12.2003 - 23.2.2004
6. Emisní kurs každé z těchto upisovaných akcií: 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých). 17.12.2003 - 23.2.2004
7. Emisní kurs upisovaných akcií může být splacen výlučně nepeněžitým vkladem. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti OVANET a.s. : Ostrava-Přívoz, Hájkova č. p. 1100, or. č. 13, PSČ 702 00. Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu činí 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů od úpisu akcií. 17.12.2003 - 23.2.2004
8. Schvaluje se upisování akcií nenepěžitým vkladem, jehož předmětem je nemovitý majetek zapsaný na LV č. 1375 pro obec 554821 Ostrava, katastrální území 713767 Přívoz, a to: * budova - č. p. 1100 (Hájkova 13), na pozemku p. č. st. 1678 (část obce Přívoz) * pozemek - p. č. st. 1678 - zast. pl. a nádvoří o výměře 591 m2 * pozemek - p. p. č. 373/12 - ost. pl., manipulační plocha o výměře 411 m2 Předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn znaleckým posudkem znalce Ing. Jana Andrleho, znalecký posudek č. 2116/03 ze dne 28.7.2003 (slovy: dvacátého osmého července roku dva tisíce tři), kterým byl oceněn částkou 6.000.000,- Kč (slovy: šest miliónů korun č eských). Za tento nepeněžitý vklad se vydává 60 (slovy: šedesát) kusů akcií, každá z nich kmenová, znějící na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých). 17.12.2003 - 23.2.2004
Akcie: 990 ks kmenových akcií na jméno s omezenou převoditelností těchto akcií. K platnosti a účinnosti převodu akcií na jméno je nutný souhlas valné hromady. 14.11.2002 - 3.2.2010
Rozhodnutí valné hromady ze dne 28.3.2002 o zvýšení základního kapitálu společnosti: 1. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, když akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií a základní kapitál ve výši 71.000.000,- Kč (slovy: sedmdesátjednamilionů korun českých) je tak zcela splacen. 3.7.2002 - 14.11.2002
2. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména: a) potřeba aktivního zvýšení základního kapitálu pro realizaci dalších podnikatelských záměrů společnosti; b) možnost využití nového peněžitého vkladu pro rozšíření podnikatelské činnosti společnosti. 3.7.2002 - 14.11.2002
3. Základní kapitál se zvyšuje z částky 71.000.000,- Kč (slovy: sedmdesátjednamilionů korun českých) na částku 99.000.000,- Kč (slovy: devadesátdevětmilionů korun českých), tedy o částku 28.000.000,- Kč (slovy: dvacetosmmilionů korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 3.7.2002 - 14.11.2002
4. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 280 ks (dvěstěosmdesát kusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých), každá v listinné podobě s tím, že akcie nebudou registrovány. 3.7.2002 - 14.11.2002
5. S ohledem na prohlášení učiněná akcionáři před vlastním rozhodnutím valné hromady o zvýšení základního kapitálu, kdy se akcionář, a to obchodní společnost Dopravní podnik Ostrava, a.s. svým prohlášením učiněným do tohoto notářského zápisu vzdal svého přednostního práva k upsání nových akcií a akcionář, a to Statutární město Ostrava prohlásil do tohoto notářského zápisu, že využije zcela své přednostní právo k upsání 279 ks (dvěstěsedmdesáti kusů) nových akcií, určuje valná hromada, že zbývající část akcií, tedy celkem 1 ks (jeden kus) akcie, která nebude upsána s využitím přednostního práva, bude nabídnuta k upsání určitému zájemci, a to Statutárnímu městu Ostrava, identifikační číslo: 00 84 54 51, sídlem Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, PSČ 729 30, který splatí emisní kurs upsaných akcií peněžitým vkladem. 3.7.2002 - 14.11.2002
6. Podmínky pro výkon přednostního práva: - představenstvo je povinno informaci o přednostním právu akcionářů na upisování akcií zveřejnit v Obchodním věstníku a způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady ji uveřejnit, přičemž informace musí obsahovat tyto údaje: a) místem pro vykonání přednostního práva je nové sídlo obchodní společnosti OVANET a.s., a to Ostrava - Moravská Ostrava, Hájkova č.p. 1100, or.č. 13, PSČ 702 00, identifikační číslo: 25 87 75 68, a to kancelář předsedy představenstva vždy v každý pracovní den od 8,00 hodin do 15,00 hodin; b) lhůta pro vykonání přednostního práva činí 15 dnů od právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě o zápisu tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva bude akcionáři oznámen tak, že mu představenstvo společnosti OVANET a.s. zašle oznámení o počátku běhu lhůty na adresu sídla uvedenou v seznamu akcionářů, a to nejpozději třetí následující pracovní den od nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu; c) na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) připadá podíl ve výši 0,3943 na nové akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých), přičemž lze upisovat pouze celé akcie; d) jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva: - jmenovitá hodnota činí 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých), - druh: kmenové akcie, - forma: akcie na jméno, - podoba: listinná, - emisní kurs: rovná se jmenovité hodnotě, tedy částce 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých). S využitím přednostního práva lze tedy upsat 279 ks (dvěstěsedmdesátdevět kusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, každá v listinné podobě za emisní kurs ve výši 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých). 3.7.2002 - 14.11.2002
7. Místem pro upisování akcie bez využití přednostního práva předem určeným zájemcem je nové sídlo společnosti OVANET a.s., a to Ostrava - Moravská Ostrava, Hájkova č.p. 1100, or.č. 13, PSČ 702 00, identifikační číslo: 25 87 75 68, a to kancelář předsedy představenstva vždy v každý pracovní den od 8,00 hodin do 15,00 hodin. 3.7.2002 - 14.11.2002
8. Lhůta pro upsání akcie předem určeným zájemcem činí 15 dnů od právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě od zápisu tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude určenému zájemci oznámen tak, že mu představenstvo společnosti zašle oznámení o počátku běhu lhůty na adresu sídla uvedenou v seznamu akcionářů, nejpozději třetí (3) následující den od nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Předem určený zájemce upíše akcii ve smlouvě o upsání akcie, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcie musí mít písemnou formu a podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcie musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a k upsání této akcie se poskytuje lhůta 15 (patnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie. Předem určený zájemce může upsat jeden (1) kus kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) každá v listinné podobě za emisní kurs 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) na jednu akcii. 3.7.2002 - 14.11.2002
9. Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs upisovaných akcií na zvláštní účet zřízený za tímto účelem u banky ČSOB, a.s. pobočka Ostrava, č.ú. 309430543/0300, a to ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne úpisu akcií. 3.7.2002 - 14.11.2002
10. Upisování akcií nemůže začít dříve, než usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku. 3.7.2002 - 14.11.2002
Akcie: 710 ks kmenových akcií na jméno s omezenou převoditelností těchto akcií. K platnosti a účinnosti převodu akcií na jméno je nutný souhlas valné hromady. 27.8.2001 - 14.11.2002
Usnesení valné hromady ze dne 6.6.2001 o zvýšení základního kapitálu společnosti: 18.7.2001 - 27.8.2001
1. Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 38.000.000,-Kč (slovy: třicetosmmilionů korun českých) ze stávajících 33.000.000,-Kč na 71.000.000,-Kč. 18.7.2001 - 27.8.2001
2. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 18.7.2001 - 27.8.2001
3. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 380 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč každá v listinné podobě. 18.7.2001 - 27.8.2001
4. S ohledem na prohlášení učiněná akcionáři před vlastním rozhodnutím valné hromady o zvýšení základního kapitálu, kdy se akcionář Dopravní podnik Ostrava, a.s. svým prohlášením vzdal svého přednostního práva k upsání nových akcií, a akcionář Statutární město Ostrava prohlásil, že využije zcela své přednostní právo k upsání 377 kusů nových akcií, valná hromada určuje, že zbývající část akcií, tj. celkem 3 kusy akcií, které nebyly upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, a to Statutárnímu městu Ostrava, IČ: 00 84 54 51, sídlem Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, PSČ 729 30, který splatí emisní kurs upsaných akcií peněžitým vkladem . 18.7.2001 - 27.8.2001
5. Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti OVANET, a.s., zapsané ke dni konání valné hromady v obchodním rejstříku, tj. Ostrava-Moravská Ostrava, Poděbradova 494/2, PSČ 701 71. 18.7.2001 - 27.8.2001
6. Lhůta pro vykonání přednostního práva činí 15 dnů počínaje dnem následujícím od právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Ostravě o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva bude akcionáři oznámen tak, že mu představenstvo společnosti zašle oznámení o počátku běhu lhůty na adresu sídla uvedenou v seznamu akcionářů, nejpozději třetí následující pracovní den od nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě o zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu. 18.7.2001 - 27.8.2001
7. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč připadá podíl ve výši 1,152 na nové akcii o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, přičemž lze upisovat pouze celé akcie. 18.7.2001 - 27.8.2001
8. S využitím přednostního práva lze upsat 377 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč každá v listinné podobě za emisní kurs 100.000,-Kč za jednu akcii. 18.7.2001 - 27.8.2001
9. Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva předem určeným zájemcem je sídlo společnosti OVANET a.s., zapsané ke dni konání valné hromady v obchodním rejstříku, tj. Ostrava-Moravská Ostrava, Poděbradova 494/2, PSČ 701 71. Předem určený zájemce upíše akcie ve Smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. 18.7.2001 - 27.8.2001
10. Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem činí 15 dnů ode dne kdy mu bude doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy bude předem určenému zájemci zaslán představenstvem společnosti, nejpozději třetí následující pracovní den od nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě o zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu na adresu jeho sídla, t.j. Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, PSČ 729 30. 18.7.2001 - 27.8.2001
11. Předem určený zájemce může upsat 3 kusy kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč každá v listinné podobě za emisní kurs 100.000,-Kč za jednu akcii. 18.7.2001 - 27.8.2001
12. Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs upisovaných akcií na zvláštní účet zřízený za tímto účelem u banky ČSOB, a.s. pobočka Ostrava, č.ú. 309430543/0300, a to ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne úpisu akcií. 18.7.2001 - 27.8.2001
Akcie: 330 ks kmenových akcií na jméno s omezenou převoditelností těchto akcií. K platnosti a účinnosti převodu akcií na jméno je nutný souhlas valné hromady. 21.3.2001 - 27.8.2001
Valná hromada rozhodla dne 1.11.2000 o zvýšení základního jmění společnosti ze stávajícího 1.000.000,- Kč o 32.000.000,- Kč (slovy: třicet dva milionů korun českých) na 33.000.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. 13.11.2000 - 21.3.2001
Na zvýšení základního jmění bude upsáno 320 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každá v listinné podobě. 13.11.2000 - 21.3.2001
Všechny akcie budou upsány s využitím přednostního práva akcionářů k úpisu akcií: 13.11.2000 - 21.3.2001
Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti OVANET a.s., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Poděbradova 494/2, PSČ 701 71, přednostní právo lze vykonat ve lhůtě 15 dnů počínaje dnem následujícím po právní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu o povolení zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. 13.11.2000 - 21.3.2001
Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč lze upsat 32 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. 13.11.2000 - 21.3.2001
S využitím přednostního práva lze upsat 320 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každá v listinné podobě v emisním kursu 100.000,- Kč každá. 13.11.2000 - 21.3.2001
Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy lze toto právo vykonat poprvé. 13.11.2000 - 21.3.2001
Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny upsány akcionáři na základě dohody podle ust. § 205 obch. zák. 13.11.2000 - 21.3.2001
Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva (pro uzavření dohody dle ust. § 205 obch. zák.) je sídlo společnosti OVANET a.s., Ostrava - Moravská Ostrava, Poděbradova 494/2, PSČ 701 71 a takto lze upsat akcie ve lhůtě 15 dnů počínaje 16. dnem od nabytí právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Ostravě o povolení zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. 13.11.2000 - 21.3.2001
Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 100.000,- Kč na jednu akcii. 13.11.2000 - 21.3.2001
Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upisovaných akcií bezhotovostně převodem ve prospěch účtu společnosti OVANET a.s. u ČSOB, a.s. pobočka Ostrava, č. ú. 8010-0209268403/0300 ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne úpisu akcií. 13.11.2000 - 21.3.2001
Akcie: 10 ks kmenových akcií na jméno s omezenou převoditelností těchto akcií. K platnosti a účinnosti převodu akcií na jméno je nutný souhlas valné hromady. 6.6.2000 - 21.3.2001
Rozsah splacení základního jmění: Základní jmění ve výši 1.000.000,- Kč je splaceno v celém rozsahu. 6.6.2000 - 27.8.2001

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 25857568
Obchodní firma: OVANET a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Ostravy
Vznik první živnosti: 6.6.2000
Celkový počet živností: 18
Aktivních živností: 7

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 25857568
Firma: OVANET a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Ostrava-město
Základní územní jednotka: Moravská Ostrava a Přívoz
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 6.6.2000

Kontakty na OVANET a.s. IČO: 25857568

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Hájkova 1100/13 , Ostrava 702 00 25.3.2015
Sídlo: Hájkova 1100/13 , Ostrava 702 00 17.12.2003 - 25.3.2015
Sídlo: Hájkova 1100/13 , Ostrava 702 00 14.11.2002 - 17.12.2003
Sídlo: Hájkova 1100/13 , Ostrava 702 00 21.5.2002 - 14.11.2002
Sídlo: Poděbradova 494/2 , Ostrava 702 00 13.11.2000 - 21.5.2002
Sídlo: Poděbradova 494/2 , Ostrava 702 00 6.6.2000 - 13.11.2000

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Hájkova 1100/13, Ostrava 702 00

Obory činností OVANET a.s. IČO: 25857568

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 1.3.2011
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 1.3.2011
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 1.3.2011
provádění staveb, jejich změn a oodstraňování 1.3.2011
projektová činnost ve výstavbě 1.3.2011
poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob 1.3.2011
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 1.3.2011
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 12.1.2009 - 1.3.2011
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 20.6.2007 - 1.3.2011
reklamní činnost a marketing 21.2.2005 - 12.1.2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 21.2.2005 - 12.1.2009
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 21.2.2005 - 12.1.2009
poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob 21.2.2005 - 1.3.2011
inženýrská činnost v investiční výstavbě 21.5.2002 - 12.1.2009
projektová činnost ve výstavbě 21.5.2002 - 1.3.2011
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 21.5.2002 - 1.3.2011
poskytování telekomunikačních služeb 13.11.2000 - 20.6.2007
montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení 13.11.2000 - 1.3.2011
montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení 13.11.2000 - 1.3.2011
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 6.6.2000 - 12.1.2009
zprostředkování v oblasti obchodu 6.6.2000 - 12.1.2009
zprostředkování v oblasti výpočetní techniky 6.6.2000 - 12.1.2009
vývoj a projektování SW a poskytování služeb v oblasti výpočetní techniky 6.6.2000 - 12.1.2009
konzultační a poradenská činnost v oblasti telekomunikací 6.6.2000 - 12.1.2009

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 6.6.2000

Živnost č. 2 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 27.9.2000
Provozovna č. 1
Provozovna: Prokešovo náměstí 1803/8 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1002036194
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.7.2004

Živnost č. 3 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 16.10.2000

Živnost č. 4 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 17.12.2001

Živnost č. 5 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 17.12.2001

Živnost č. 6 Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 14.7.2004

Živnost č. 7 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.1.2005

Živnost č. 8 Konzultační a poradenská činnost v oblasti telekomunikací

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.6.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Zprostředkování v oblasti obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.6.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.6.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Vývoj a projektování SW a poskytování služeb v oblasti výpočetní techniky

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.6.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Zprostředkování v oblasti výpočetní techniky

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.6.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.10.2000
Zánik oprávnění: 1.5.2006

Živnost č. 14 Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.10.2000
Zánik oprávnění: 1.5.2004

Živnost č. 15 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.12.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 16 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.1.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.10.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 18 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba ostatních elektrických zařízení
Instalace průmyslových strojů a zařízení
Výstavba bytových a nebytových budov
Elektrické instalace
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Telekomunikační činnosti
Činnosti v oblasti informačních technologií
Poradenství v oblasti informačních technologií
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Architektonické činnosti
Reklamní činnosti
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Jiné profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
Bezpečnostní a pátrací činnosti
Činnosti soukromých bezpečnostních agentur
Univerzální administrativní činnosti
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Informační a komunikační činnosti

Vedení firmy OVANET a.s. IČO: 25857568

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná představenstvo. 11.4.2015
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za společnost podepisuje samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva s dalším členem představenstva. 15.11.2014 - 11.4.2015
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za společnost podepisuje samostatně člen představenstva. 28.5.2010 - 15.11.2014
Jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně nebo místopředseda společně s dalším členem představenstva. 24.4.2006 - 28.5.2010
J e d n á n í : Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jsou oprávněni jednat navenek jménem společnosti předseda společnosti samostatně nebo místopředseda společně s dalším členem představenstva. 21.2.2005 - 24.4.2006
Jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jsou oprávněni jednat navenek jménem společnosti předseda společnosti nebo místopředseda společně s dalším členem představenstva. 23.2.2004 - 21.2.2005
Jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jsou oprávněni jednat navenek jménem společnosti vždy společně alespoň dva členové představenstva. 6.6.2000 - 23.2.2004
Jméno: Ing. Michal Hrotík 20.2.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.2.2018
Adresa: Hlavní třída 565/77, Ostrava 708 00
Jméno: Jan Soukup 6.6.2000 - 21.5.2002
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 17.12.2001
Adresa: Tichá 630/5, Ostrava 721 00
Jméno: Ing. Pavel Eliáš 6.6.2000 - 21.5.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 17.12.2001
Adresa: Vítězná 2606/6, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Milada Venhudová 6.6.2000 - 21.5.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 17.12.2001
Adresa: Jiráskova 1190/5, Ostrava 725 25
Jméno: Ing. Tomáš Zych 21.5.2002 - 27.6.2002
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 18.12.2001 do 10.3.2002
Ve funkci: od 18.12.2001
Adresa: Příborská 498/20, Ostrava 720 00
Jméno: Ing. Aleš Sommer 21.5.2002 - 27.6.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.12.2001 do 4.3.2002
Adresa: Zelená 2672/47, Ostrava 702 00
Jméno: Jiří Hloušek 21.5.2002 - 14.11.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.12.2001 do 3.5.2002
Adresa: Výškovická 447/153, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Vladimír Kubášek 27.6.2002 - 15.5.2003
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 11.3.2002 do 9.1.2003
Ve funkci: od 11.3.2002 do 9.1.2003
Adresa: Nádražní 2683/60, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Petr Matěj 27.6.2002 - 15.5.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.3.2002 do 23.1.2003
Adresa: Údolní 44/5, 0 , 725 29 Ostrava, Petřkovice Česká republika
Jméno: Ing. Slavomír Sklenák 14.11.2002 - 15.5.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.5.2002 do 24.1.2003
Adresa: Zimmlerova 2888/37, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Vladimír Procházka 15.5.2003 - 17.9.2003
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 9.1.2003
Ve funkci: od 9.1.2003
Adresa: ul. ČSA 104 , 715 00 Ostrava Česká republika
Jméno: Ing. Stanislav Richtar 15.5.2003 - 23.2.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.1.2003
Adresa: Šrámkova 1373/14, Havířov 736 01
Jméno: Ing. David Kurdziel 15.5.2003 - 10.10.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.1.2003 do 31.7.2005
Adresa: Datyňská 465/11, Vratimov 739 32
Jméno: Ing. Vladimír Procházka 17.9.2003 - 27.12.2006
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 9.1.2003 do 7.12.2006
Ve funkci: od 9.1.2003 do 7.12.2006
Adresa: Matěje Kopeckého 486/9, Ostrava 708 00
Jméno: Ing. Stanislav Richtar 23.2.2004 - 27.12.2006
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 24.1.2003
Ve funkci: od 1.2.2004 do 12.12.2006
Adresa: Šrámkova 1373/14, Havířov 736 01
Jméno: Ing. Petra Kašíková 24.11.2005 - 27.12.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.11.2005 do 4.12.2006
Adresa: Gen. Píky 2889/6, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Stanislav Richtar 27.12.2006 - 6.4.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.1.2003
Adresa: Šrámkova 1373/14, Havířov 736 01
Jméno: Ing. Jaromír Tomala 27.12.2006 - 4.5.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.12.2006 do 11.4.2007
Adresa: Zauliční 133/23, Ostrava 725 26
Jméno: Ing. Stanislav Richtar 6.4.2007 - 4.5.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.1.2003
Ve funkci: od 16.2.2006 do 16.2.2007
Adresa: Šrámkova 1373/14, Havířov 736 01
Jméno: JUDr. Ivan Štefek 27.12.2006 - 27.2.2008
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 8.12.2006 do 19.2.2008
Ve funkci: od 12.12.2006 do 19.2.2008
Adresa: Zborovská 2501/22, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Stanislav Richtar 4.5.2007 - 27.2.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.1.2003 do 19.2.2008
Ve funkci: od 16.2.2007 do 19.2.2008
Adresa: Šrámkova 1373/14, Havířov 736 01
Jméno: Ludmila Gelnarová 4.5.2007 - 27.2.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.4.2007 do 19.2.2008
Adresa: Maroldova 2996/12, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Stanislav Richtar 27.2.2008 - 12.1.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 19.2.2008
Ve funkci: od 22.2.2008
Adresa: Šrámkova 1373/14, Havířov 736 01
Jméno: Bc. Petr Žabenský 27.2.2008 - 12.1.2009
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 19.2.2008
Ve funkci: od 22.2.2008
Adresa: 523, Fryčovice 739 45
Jméno: Ludmila Gelnarová 27.2.2008 - 3.8.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.2.2008 do 30.6.2009
Adresa: Maroldova 2996/12, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Stanislav Richtar 12.1.2009 - 24.3.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 19.2.2008 do 8.3.2010
Ve funkci: od 22.2.2008 do 8.3.2010
Adresa: V Zahradách 547, Orlová 735 14
Jméno: Bc. Petr Žabenský 12.1.2009 - 24.3.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 19.2.2008 do 8.3.2010
Ve funkci: od 22.2.2008 do 8.3.2010
Adresa: 105, Fryčovice 739 45
Jméno: Ing. Martin Rubina 3.8.2009 - 24.3.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.7.2009
Adresa: 386, Petřvald 742 60
Jméno: Ing. Martin Rubina 24.3.2010 - 28.5.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 21.7.2009
Ve funkci: od 9.3.2010 do 12.5.2010
Adresa: 386, Petřvald 742 60
Jméno: Ing. Martin Rubina 28.5.2010 - 1.3.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.7.2009 do 21.7.2009
Adresa: 386, Petřvald 742 60
Jméno: Ing. Martin Rubina 1.3.2011 - 29.8.2012
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 21.7.2009 do 22.5.2012
Ve funkci: od 14.2.2011 do 22.5.2012
Adresa: 386, Petřvald 742 60
Jméno: Bc. Vladan Lipka 1.3.2011 - 29.8.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 8.2.2011 do 22.5.2012
Adresa: Křižíkova 1228/3, Havířov 736 01
Jméno: Petr Olšanský 29.8.2012 - 26.11.2012
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 23.5.2012
Ve funkci: od 23.5.2012
Adresa: Hlavní třída 840/64, Ostrava 708 00
Jméno: Ing. Stanislav Richtar 1.3.2011 - 12.4.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 8.2.2011 do 2.1.2013
Ve funkci: od 14.2.2011 do 2.1.2013
Adresa: V Zahradách 547, Orlová 735 14
Jméno: Ing. Aleš Husník 29.8.2012 - 15.11.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.5.2012
Adresa: 613, Bystřice 739 95
Jméno: Petr Olšanský 26.11.2012 - 15.11.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 22.5.2012
Ve funkci: od 23.5.2012
Adresa: Hlavní třída 840/64, Ostrava 708 00
Jméno: Michal Hrotík 12.4.2013 - 15.11.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.2.2013
Ve funkci: od 1.2.2013
Adresa: Hlavní třída 565/77, Ostrava 708 00
Jméno: Petr Olšanský 15.11.2014 - 11.4.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 22.5.2012 do 28.1.2015
Ve funkci: od 1.9.2014 do 28.1.2015
Adresa: Hlavní třída 840/64, Ostrava 708 00
Jméno: Ing. Aleš Husník 15.11.2014 - 11.4.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 22.5.2012 do 28.1.2015
Ve funkci: od 1.9.2014 do 28.1.2015
Adresa: 613, Bystřice 739 95
Jméno: Michal Hrotík 15.11.2014 - 20.2.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.2.2013 do 1.2.2018
Adresa: Hlavní třída 565/77, Ostrava 708 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Rostislav Řeha 3.6.2019
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.3.2019
Ve funkci: od 30.4.2019
Adresa: Petra Křičky 2711/8, Ostrava 702 00
Jméno: Mgr. Petr Mika 3.6.2019
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.3.2019
Ve funkci: od 30.4.2019
Adresa: V Korunce 742/14, Ostrava 713 00
Jméno: Zdeněk Rodek 3.6.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.3.2019
Adresa: Kosmická 1564/9, Ostrava 708 00
Jméno: Ing. Miroslav Svozil 3.6.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.3.2019
Adresa: Nádražní 2683/60, Ostrava 702 00
Jméno: Ing.et Ing. Jiří Srba MBA 3.6.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.3.2019
Adresa: Jubilejní 617/91, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Milan Horňák 6.6.2000 - 21.5.2002
Funkce: člen
Trvání členství: do 17.12.2001
Adresa: U Haldy 56 , 700 30 Ostrava - Jih, Hrabůvka Česká republika
Jméno: Ing. Jiří Pobořil 6.6.2000 - 3.7.2002
Funkce: člen
Trvání členství: od 6.6.2000 do 28.3.2002
Adresa: Ivana Sekaniny 1802/11, Ostrava 708 00
Jméno: Ing. Jaromír Ručka 6.6.2000 - 3.7.2002
Funkce: člen
Trvání členství: od 6.6.2000 do 28.3.2002
Adresa: Na Parcelaci 1413, Petřvald 735 41
Jméno: Mgr. Jarmila Chlopková 6.6.2000 - 14.11.2002
Funkce: předseda
Trvání členství: od 6.6.2000 do 23.4.2002
Ve funkci: od 6.6.2000 do 23.4.2002
Adresa: Švédská 652/27, Ostrava 712 00
Jméno: Ing. Ivan Mariánek 6.6.2000 - 14.11.2002
Funkce: člen
Trvání členství: od 6.6.2000 do 23.4.2002
Adresa: Lechowiczova 2835/31, Ostrava 702 00
Jméno: Jan Soukup 21.5.2002 - 14.11.2002
Funkce: člen
Trvání členství: od 17.12.2001 do 23.4.2002
Adresa: Tichá 630/5, Ostrava 721 00
Jméno: Ing. Pavel Eliáš 21.5.2002 - 14.11.2002
Funkce: člen
Trvání členství: od 17.12.2001 do 23.4.2002
Adresa: Vítězná 2606/6, Ostrava 702 00
Jméno: Prof. Ing. Zdeněk Diviš CSc. 14.11.2002 - 17.9.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 23.4.2002 do 22.4.2003
Adresa: Porubská 947/9, Ostrava 708 00
Jméno: Ing. Vasil Waliszewski 14.11.2002 - 17.9.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 23.4.2002 do 22.4.2003
Adresa: Křižíkova 2831/2, Ostrava 702 00
Jméno: MUDr. Jaroslav Lux 14.11.2002 - 8.9.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 23.4.2002 do 25.11.2003
Adresa: Kubalova 381/33, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Vít Ruprich 17.9.2003 - 24.4.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 22.4.2003
Adresa: Hlavní třída 564/81, Ostrava 708 00
Jméno: Mgr. Jarmila Chlopková 14.11.2002 - 6.4.2007
Funkce: předseda
Trvání členství: od 23.4.2002 do 13.2.2007
Ve funkci: od 25.4.2002 do 13.2.2007
Adresa: Švédská 652/27, Ostrava 712 00
Jméno: Ing. Jan Holuša 14.11.2002 - 6.4.2007
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 23.4.2002 do 13.2.2007
Ve funkci: od 25.4.2002 do 13.2.2007
Adresa: Studentská 1771/2, Ostrava 708 00
Jméno: JUDr. Josef Babka 14.11.2002 - 6.4.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 23.4.2002 do 13.2.2007
Adresa: Gregorova 1572/18, Ostrava 702 00
Jméno: Tomáš Kuřec 17.9.2003 - 6.4.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 22.4.2003 do 13.2.2007
Adresa: Oborného 856/13, Ostrava 709 00
Jméno: Dr. Ing. David Mrkvica 8.9.2004 - 6.4.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 11.5.2004 do 13.2.2007
Adresa: Mitrovická 162 , 724 00 Ostrava Česká republika
Jméno: Ing. Vít Ruprich 24.4.2006 - 6.4.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 22.4.2003 do 13.2.2007
Adresa: Výletní 2311/33, Ostrava 708 00
Jméno: Ing. Jaromír Tomala 12.1.2009 - 11.11.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.12.2008 do 24.9.2009
Adresa: Zauliční 133/23, Ostrava 725 26
Jméno: Mgr. Jana Vybíralová 12.1.2009 - 29.11.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.12.2008 do 15.7.2010
Adresa: Ivana Sekaniny 1802/11, Ostrava 708 00
Jméno: Ing. Marek Přibyl 12.1.2009 - 29.11.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.12.2008 do 27.8.2010
Adresa: Ke dvoru 330, Řepiště 739 32
Jméno: Dr.Ing. David Mrkvica 6.4.2007 - 1.3.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 13.2.2007 do 15.12.2010
Ve funkci: od 13.2.2007 do 15.12.2010
Adresa: Mitrovická 161/162, Ostrava 724 00
Jméno: Mgr. Jarmila Chlopková 6.4.2007 - 1.3.2011
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 13.2.2007 do 15.12.2010
Ve funkci: od 13.2.2007 do 15.12.2010
Adresa: Švédská 652/27, Ostrava 712 00
Jméno: JUDr. Josef Babka 6.4.2007 - 1.3.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.2.2007 do 15.12.2010
Adresa: Gregorova 1572/18, Ostrava 702 00
Jméno: David Látka 6.4.2007 - 1.3.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.2.2007 do 15.12.2010
Adresa: Gen. Janouška 2926/14, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Petr Matěj 6.4.2007 - 1.3.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.2.2007 do 15.12.2010
Adresa: Údolní 44/8, Ostrava 725 29
Jméno: MUDr. Jaroslav Lux 6.4.2007 - 1.3.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.2.2007 do 15.12.2010
Adresa: Kubalova 381/33, Ostrava 700 30
Jméno: Petr Olšanský 11.11.2009 - 29.8.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.10.2009 do 22.5.2012
Adresa: Hlavní třída 840/64, Ostrava 708 00
Jméno: Lucie Hrbáčková 29.11.2010 - 29.8.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.9.2010 do 22.5.2012
Adresa: Výškovická 2646/59, Ostrava 700 30
Jméno: David Trubka 29.11.2010 - 29.8.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.9.2010 do 22.5.2012
Adresa: Větrná 1070/2, Ostrava 708 00
Jméno: Ing. Pavel Planka 1.3.2011 - 29.8.2012
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: do 22.5.2012
Ve funkci: do 22.5.2012
Adresa: Bohumíra Četyny 933/8, Ostrava 700 30
Jméno: Dr.Ing. David Mrkvica 1.3.2011 - 29.8.2012
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 15.12.2010 do 22.5.2012
Ve funkci: od 21.12.2010 do 22.5.2012
Adresa: Mitrovická 161/162, Ostrava 724 00
Jméno: Rudolf Volný 1.3.2011 - 29.8.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.12.2010
Adresa: Hlavní 58/44, Ostrava 725 28
Jméno: Bc. Robert Timko 1.3.2011 - 29.8.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.12.2010 do 22.5.2012
Adresa: Na Landeku 415/11, Ostrava 725 29
Jméno: Vladimír Marek 1.3.2011 - 11.4.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.12.2010 do 15.12.2014
Adresa: Františka Čechury 4467/18, Ostrava 708 00
Jméno: Ing. Leo Luzar 1.3.2011 - 11.4.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.12.2010 do 15.12.2014
Adresa: Ladislava Hosáka 998/7, Ostrava 700 30
Jméno: Bc. Aleš Boháč 29.8.2012 - 11.4.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.5.2012 do 28.1.2015
Ve funkci: od 29.5.2012 do 28.1.2015
Adresa: Rokycanova 641/1, Ostrava 716 00
Jméno: Rudolf Volný 29.8.2012 - 11.4.2015
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 15.12.2010 do 15.12.2014
Ve funkci: od 29.5.2012 do 15.12.2014
Adresa: Hlavní 58/44, Ostrava 725 28
Jméno: Ing. et Ing. Jiří Srba 29.8.2012 - 11.4.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.5.2012 do 28.1.2015
Adresa: Jubilejní 617/91, Ostrava 700 30
Jméno: doc. Ing. Zuzana Kučerová Ph.D. 29.8.2012 - 11.4.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.5.2012 do 28.1.2015
Adresa: Koncová 742/1, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Ivan Tomášek 11.4.2015 - 25.6.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.1.2015
Ve funkci: od 20.2.2015
Adresa: Dolní 2129/73, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Miroslav Paul 11.4.2015 - 14.6.2016
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.1.2015
Ve funkci: od 20.2.2015 do 2.2.2016
Adresa: Tlapákova 1248/12, Ostrava 700 30
Jméno: Mgr. Jan Kovács Ph.D. 11.4.2015 - 14.6.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.1.2015 do 2.2.2016
Ve funkci: do 2.2.2016
Adresa: Sousedská 386/4, Ostrava 717 00
Jméno: Ing. Michal Domašík 11.4.2015 - 14.6.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.1.2015 do 2.2.2016
Ve funkci: do 2.2.2016
Adresa: Svornosti 2313/24, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Vasil Waliszewski 11.4.2015 - 14.6.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.1.2015 do 2.2.2016
Ve funkci: do 2.2.2016
Adresa: Křižíkova 2831/2, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Libor Folwarczny Ph.D. 11.4.2015 - 14.6.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.1.2015 do 2.2.2016
Ve funkci: do 2.2.2016
Adresa: Komenského 654/24, Ostrava 708 00
Jméno: Ing. Ivan Tomášek 25.6.2015 - 14.6.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.1.2015
Ve funkci: od 20.2.2015 do 2.2.2016
Adresa: Lumírova 546/76, Ostrava 700 30
Jméno: Mgr. Petr Mika 14.6.2016 - 3.6.2019
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 2.2.2016 do 26.3.2019
Ve funkci: od 29.2.2016 do 26.3.2019
Adresa: V Korunce 742/14, Ostrava 713 00
Jméno: Ing. Petr Pivoda 14.6.2016 - 3.6.2019
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 2.2.2016 do 26.3.2019
Ve funkci: od 29.2.2016 do 26.3.2019
Adresa: Jaromíra Matuška 18/12, Ostrava 700 30
Jméno: Lukáš Král 14.6.2016 - 3.6.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.2.2016 do 26.3.2019
Adresa: Svazácká 58/5, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Miroslav Paul 12.8.2016 - 3.6.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.2.2016 do 26.3.2019
Adresa: Tlapákova 1248/12, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Ivan Tomášek 12.8.2016 - 3.6.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.2.2016 do 26.3.2019
Adresa: Lumírova 546/76, Ostrava 700 30

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Michal Hrotík

Vlastníci firmy OVANET a.s. IČO: 25857568

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 128 200 000 Kč - 24.8.2007
zakladni 121 700 000 Kč - 8.9.2004 - 24.8.2007
zakladni 105 000 000 Kč - 23.2.2004 - 8.9.2004
zakladni 99 000 000 Kč - 14.11.2002 - 23.2.2004
zakladni 71 000 000 Kč - 27.8.2001 - 14.11.2002
zakladni 33 000 000 Kč - 21.3.2001 - 27.8.2001
zakladni 1 000 000 Kč - 6.6.2000 - 21.3.2001

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 1 282 24.8.2007
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 1 217 8.9.2004 - 24.8.2007
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 1 050 23.2.2004 - 8.9.2004
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 990 14.11.2002 - 23.2.2004
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 710 27.8.2001 - 14.11.2002
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 330 21.3.2001 - 27.8.2001
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 10 6.6.2000 - 21.3.2001

Sbírka Listin OVANET a.s. IČO: 25857568

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 2335/SL 62 výroční zpráva [2014] vč. účetní závěrky s příl., audit, zpráva o vztazích Krajský soud v Ostravě 14.7.2015 20.7.2015 44
B 2335/SL 61 rozhod. o statut. orgánu Výpis z usnes. sch. rady města Krajský soud v Ostravě 30.1.2015 11.3.2015 14.4.2015 3
B 2335/SL 60 notářský zápis [Nz 705/2014,N 614/2014] Krajský soud v Ostravě 17.7.2014 11.3.2015 14.4.2015 15
B 2335/SL 58 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Ostravě 21.1.2015 22.1.2015 36
B 2335/SL 57 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 12.8.2013 13.8.2013 32
B 2335/SL 56 výroční zpráva r. 2011 vč. úč.z., § 66a/9,aud Krajský soud v Ostravě 10.7.2012 17.9.2012 30
B 2335/SL 55 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 12.3.2012 23.3.2012 14
B 2335/SL 54 notářský zápis NZ 115/2012 Krajský soud v Ostravě 28.2.2012 12.3.2012 23.3.2012 6
B 2335/SL 53 výroční zpráva r.2010 vč. ÚZ, aud.,§66a/9 Krajský soud v Ostravě 1.11.2011 1.11.2011 32
B 2335/SL 52 podpisové vzory 2x Krajský soud v Ostravě 1.3.2011 9.3.2011 2
B 2335/SL 51 notářský zápis Nz 73/2011 vč. rozh.jed.akc. Krajský soud v Ostravě 9.2.2011 1.3.2011 9.3.2011 4
B 2335/SL 50 stanovy společnosti k 9.2.2011 Krajský soud v Ostravě 28.2.2011 7.3.2011 13
B 2335/SL 49 výroční zpráva r. 2009 vč. ÚZ, audit + § 66a Krajský soud v Ostravě 13.7.2010 19.7.2010 32
B 2335/SL 48 notářský zápis NZ 208/2010 vč.změny stanov Krajský soud v Ostravě 12.5.2010 27.5.2010 31.5.2010 4
B 2335/SL 47 zakladatelské dokumenty - stanovy ke dni 12.5.2010 Krajský soud v Ostravě 27.5.2010 31.5.2010 14
B 2335/SL 46 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 2.2.2010 3.2.2010 14
B 2335/SL 45 výroční zpráva r.2008,úč.záv.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 22.7.2009 31.8.2009 34
B 2335/SL 44 podpisové vzory Ing. Martin Rubina Krajský soud v Ostravě 30.7.2009 30.7.2009 5.8.2009 1
B 2335/SL 43 rozhod. o statut. orgánu -výpis z usn. rady města Krajský soud v Ostravě 21.7.2009 30.7.2009 5.8.2009 1
B 2335/SL 42 výroční zpráva r.2007,úč.záv.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 28.3.2008 13.1.2009 27.1.2009 32
B 2335/SL 41 notářský zápis NZ 618/2008 změna stanov Krajský soud v Ostravě 11.11.2008 8.1.2009 13.1.2009 3
B 2335/SL 40 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 8.1.2009 13.1.2009 14
B 2335/SL 39 podpisové vzory 3x Krajský soud v Ostravě 25.2.2008 26.2.2008 3.3.2008 3
B 2335/SL 38 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 2.10.2007 16.10.2007 22.10.2007 14
B 2335/SL 37 notářský zápis Nz 598/2007 změna stanov Krajský soud v Ostravě 2.10.2007 16.10.2007 22.10.2007 5
B 2335/SL 36 výroční zpráva r. 2006 Krajský soud v Ostravě 30.4.2007 21.8.2007 25.9.2007 32
B 2335/SL 35 ostatní - Smlouva o upsání akcií Krajský soud v Ostravě 29.6.2007 7.8.2007 27.8.2007 3
B 2335/SL 34 ostatní zápis DR Krajský soud v Ostravě 13.2.2007 3.5.2007 17.5.2007 1
B 2335/SL 33 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 11.4.2000 3.5.2007 17.5.2007 15
B 2335/SL 32 notářský zápis Nz 91/2007 rozh.jed.akc. Krajský soud v Ostravě 13.2.2007 3.5.2007 17.5.2007 5
B 2335/SL 31 rozhod. o statut. orgánu výp.z usn.ze záp. č.6/06 Krajský soud v Ostravě 7.12.2006 22.1.2007 24.1.2007 1
B 2335/SL 30 rozhod. o statut. orgánu výp.z usn. ze záp.č. 7/06 Krajský soud v Ostravě 8.12.2006 22.1.2007 24.1.2007 1
B 2335/SL 29 rozhod. o statut. orgánu výp.z usn.ze záp.č. 130/06 Krajský soud v Ostravě 11.12.2006 22.1.2007 24.1.2007 1
B 2335/SL 28 rozhod. o statut. orgánu výp.z usn.ze záp.č.7/06 Krajský soud v Ostravě 8.12.2006 22.1.2007 24.1.2007 1
B 2335/SL 27 rozhod. o statut. orgánu výp.usn.ze záp.6/06 Krajský soud v Ostravě 4.12.2006 22.1.2007 24.1.2007 1
B 2335/SL 26 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 22.12.2006 5.1.2007 2
B 2335/SL 25 účetní závěrka r. 2005, vč. §66a/9 Krajský soud v Ostravě 6.11.2006 13.11.2006 28
B 2335/SL 24 výroční zpráva r. 2005, vč.zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 6.11.2006 13.11.2006 35
B 2335/SL 23 notářský zápis NZ 101/2006-zúž.spol.jm.manž. Krajský soud v Ostravě 20.2.2006 27.2.2006 27.2.2006 4
B 2335/SL 22 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 30.11.2005 1
B 2335/SL 21 účetní závěrka r. 2004 Krajský soud v Ostravě 15.6.2005 20.6.2005 25
B 2335/SL 20 výroční zpráva r. 2004 vč. úč. záv. Krajský soud v Ostravě 15.6.2005 20.6.2005 20
B 2335/SL 19 ostatní § 66a/9 o.z. (r. 2004) Krajský soud v Ostravě 15.6.2005 20.6.2005 4
B 2335/SL 18 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 11.1.2005 24.2.2005 15
B 2335/SL 17 ostatní § 66a/9o.z. r. 2003 Krajský soud v Ostravě 31.3.2004 2.7.2004 7.7.2004 2
B 2335/SL 16 účetní závěrka r. 2003, zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 2.7.2004 7.7.2004 26
B 2335/SL 15 ostatní zpráva audit. o ověř.vý.zpr. Krajský soud v Ostravě 2.7.2004 7.7.2004 4
B 2335/SL 14 výroční zpráva r. 2003, zpr.audit., úč.z. Krajský soud v Ostravě 2.7.2004 7.7.2004 18
B 2335/SL 13 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 18.11.2003 26.2.2004 15
B 2335/SL 12 notářský zápis Nz 1061/2003 Krajský soud v Ostravě 18.11.2003 29.12.2003 25
B 2335/SL 11 rozhod. o statut. orgánu zápis z jedn. představ. + usn. Krajský soud v Ostravě 9.1.2003 3.9.2003 5
B 2335/SL 10 podpisové vzory 3x Krajský soud v Ostravě 3.9.2003 3
B 2335/SL 9 výroční zpráva r. 2002 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 8.8.2003 12.8.2003 14
B 2335/SL 8 rozhod. o statut. orgánu -výpis ze schůze rady města Krajský soud v Ostravě 23.4.2002 11.6.2003 2
B 2335/SL 7 rozhod. o statut. orgánu zápis z DR Krajský soud v Ostravě 25.4.2002 20.11.2002 2
B 2335/SL 6 rozhod. o statut. orgánu zápis z DR Krajský soud v Ostravě 3.5.2002 20.11.2002 4
B 2335/SL 5 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 5.8.2002 8
B 2335/SL 4 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 20.8.2001 5.8.2002 32
B 2335/SL 3 notářský zápis NZ 310/2002 Krajský soud v Ostravě 28.3.2002 5.8.2002 11
B 2335/SL 2 výroční zpráva r.2001 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 11.7.2002 19.7.2002 17
B 2335/SL 1 notářský zápis NZ 328/2000 vč. stanov Krajský soud v Ostravě 11.4.2000 1.6.2000 6.6.2000 30

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení OVANET a.s.


Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu OVANET a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.