OTAVAN Třeboň a.s. Třeboň IČO: 13503031

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu OTAVAN Třeboň a.s., která sídlí v obci Třeboň a bylo jí přiděleno IČO 13503031.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem OTAVAN Třeboň a.s. se sídlem v obci Třeboň byla založena v roce 1991. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 25 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , HOSTINSKÁ ČINNOST , UBYTOVACÍ SLUŽBY a další.

Základní údaje o OTAVAN Třeboň a.s. IČO: 13503031

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Českých Budějovicích 19.3.1991
Spisová značka: B 88
IČO: 13503031
Obchodní firma: OTAVAN Třeboň a.s.
Právní forma: Akciová společnost 19.3.1991
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 19.3.1991
Jediný akcionář učinil dne 01.11.2018 formou notářského zápisu toto rozhodnutí: "Ve smyslu §529 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění a §434 zákona č. 90/2012. Sb., o obchodních korporacích v platném znění, rozhodujeme o přeměně všech 313 108 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy: deset korun českých) společnosti OTAVAN Třeboň a.s., se sídlem Nádražní 641, Třeboň II, 379 01 Třeboň, IČ: 13503031 na zaknihované akcie." 4.11.2018
Řádná valná hromada společnosti konaná dne 29.08.2018 přijala toto usnesení: I. Určuje, že hlavním akcionářem společnosti OTAVAN Třeboň a.s., se sídlem Nádražní 641, Třeboň II, 379 01 Třeboň, Doručovací číslo: 37920, IČO: 135 03 031, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka B 88 (Společnost) je společnost Otavan Holding s.r.o., se sídlem Jeremiášova 2722/2a, Stodůlky, 155 00 Praha 5, identifikační číslo 06827233, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 289667 (dále též jen Hlavní akcionář), k terý vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry (dále též jen akcie), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání řádné valné hromady ze dne 6.8.2018 přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno z výpisu ze seznamu akcionářů Společnosti, z čestného prohlášení Hlavního akcionáře a ze skutečnosti, že akcie ve vlastnictví Hlavního akcionáře byly představenstvu Společnosti předloženy dne 6.8.2018 s tím, že Hlavní akcionář k tomuto dni byl a v den konání valné hromady je řádně zapsán v seznamu akcionářů, který vede Společnost. V souladu s § 265 odst. 1) ZOK se má za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Hlavní akcionář vlastní ve Společnosti 5 (slovy: pět) kusy hromadné listiny nahrazující 309.311 (slovy: tři-sta-devět-tisíc-tři-sta-jedenáct) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10,- Kč (slovy: deset korun českých) v listinné pod obě, pořadové číslo akcií 1 až 309.311, přičemž souhrnná jmenovitá hodnota těchto akcií činí 3.093.110,- Kč (slovy: tři miliony devadesát tři tisíc sto deset korun českých), což odpovídá 98.79% základního kapitálu ve společnosti a 98.79% podíl na hlasovac ích právech ve společnosti. II. Rozhoduje ve smyslu § 375 a násl., ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti, odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zv eřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále též jen den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamž iku osoby odlišné od Hlavního akcionáře. III. Určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 5,- Kč (pět korun českých) za každou jednu listinnou kmenovou akcii Společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě 10,- Kč (deset korun českých). Přiměřenost výše protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 437-18/2018 ze dne 8. května 2018 vypracovaného Ing. Evou Jiráčkovou, Devonská 1179/4, 152 00 Praha 5, soudním znalcem v oboru Ekonomika ceny a odhady podniků, čímž byla splněna podmínka podle § 376 odst. 1 ZOK. V bodě číslo 9 na straně číslo 42 znaleckého posudku číslo 437-18/2018 je uvedeno následující shrnutí: 9 Závěrečné shrnutí Pro účely odhadu hodnoty jmění (100% akciového podílu) společnosti OTAVAN Třeboň a.s. jsem vycházela z následujících metodických postupů s těmito dílčími výsledky: 1) Účetní hodnota vlastního kapitálu => - 3 632 tis. Kč; 2) Substanční metoda => 1 464 tis. Kč; 3) Výnosová metoda diskontovaných provozních peněžních toků DCF equity (dvoufázová metoda) => 0 Kč; Výše uvedenými metodickými postupy bylo zjištěno, že ocenění různými metodami má podstatný rozptyl dílčích hodnot jmění společnosti, pohybují se od + 1 464 tis. Kč až do - 3 632 tis. Kč. Výnosový potenciál společnosti odpovídá situaci, kdy není v souladu s majetkovým vybavením. Rekapitulace základních principů použitých metodických přístupů je tato: a) Výnosová metoda DCF equity zohledňuje hledisko investora, který na svou potenciální investici pohlíží z hlediska budoucích výnosů (tzn. porovnává vynaložené prostředky s jejich návratností v budoucnosti). Investor porovnává výnosnost investice z hledis ka času s jinými alternativními možnostmi pro investování. Použitá výnosová metoda DCF je praktikována při hledání hodnoty podniku z pohledu vlastníků; b) Substanční metoda (individuálního přecenění jednotlivých položek majetku a závazků) je založena na simulaci principu náhrady výdajů na pořízení majetkové podstaty (substance) podniku. c) Účetní hodnota vlastního kapitálu vyjadřuje historický pohled na hodnotu majetku a závazků. Tuto metodu považuji za vhodnou jako srovnávací a doplňkovou k další metodě. Pro ocenění jmění společnosti OTAVAN Třeboň a.s. pro účely nepeněžitého vkladu (příplatku mimo základní kapitál), jsem se, po zvážení dle mého názoru všech významných aspektů ovlivňujících rozhodování, přiklonila k výsledku ocenění dosaženému substanční m etodou. Dle mého názoru výsledek dosažený touto metodou odpovídá požadavku na stanovení ceny obvyklé, je odpovídající, respektuje potřeby tohoto daného případu ocenění z hlediska praktického použití a současně se mi jeví jako nejvíce vhodný a přiměřený. Stanovení hodnoty přiměřeného protiplnění na jednu akcii Společnost OTAVAN Třeboň a.s. je emitentem 313 108 ks kmenových akcií na jméno. Celková hodnota jmění dosažená výše uvedeným oceněním bude rozpočítána na každou jednu akcii takto: 1 464 000 Kč/313 108 ks akcií = 4,6757 Kč/1 akcie Hodnota čistého jmění (100% akciového podílu) společnosti OTAVAN Třeboň a.s. byla k 31.12.2017, v souladu s použitými principy výše popsaných metodických postupů, stanovena na částku 1 464 tis. Kč. Hodnota přiměřeného vypořádání na jednu akcii emitenta sp olečnosti OTAVAN Třeboň a.s. činí 5 Kč (po zaokrouhlení). V bodě číslo 10 na straně číslo 43 znaleckého posudku číslo 437-18/2018 je uveden následující výsledek ocenění: 10 Výsledek ocenění jmění a přiměřená hodnota protiplnění společnosti OTAVAN Třeboň a.s. Jmění (100 % akciového podílu) společnosti OTAVAN Třeboň a.s. bylo k datu 31.12.2017, v souladu s výše popsanou metodikou, oceněno částkou 1 464 tis. Kč (slovy: Jeden milion čtyři sta šedesát čtyři tisíce korun českých) Hodnota přiměřeného protiplnění v procesu přechodu účastnických cenných papírů na jednu akcii společnosti OTAVAN Třeboň a.s. činí 5 Kč (slovy: Pět korun českých). Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář obchodníku s cennými papíry společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČ: 277 58 419, sídlem Veveří 111, 616 00 Brno (dále jen Obchodník s cennými papíry), a to složením n a bankovní účet vedený Československou obchodní bankou, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO: 00001350, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46 (dále též jen Banka). Předání peněžních pro středků ve výši celkového protiplnění bylo doloženo před konáním řádné valné hromady potvrzením Banky. IV. Informuje, že notářský zápis, který osvědčuje přijetí usnesení řádné valné hromady, bude po jeho zhotovení v souladu s § 384 odst. 1) ZOK uložen k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech, v době od 8.00 hod. do 14.00 hod Termín nahlédn utí je možné předem dojednat se Společností na tel. čísle: +420 384 751 177 nebo + 420 384 751 106 V. Schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím Obchodníka s cennými papíry, který dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí v souladu s § 389 ZOK protiplnění, bez zbytečného odkladu, nejpozději vš ak do deseti pracovních dnů po předložení akcií. Akcionářům Společnosti bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet uvedený při předložení akcií, anebo poštovní poukázkou. V případě, že akcionář Společnosti, odlišný od Hlavního akcionáře neuvede požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. VI. Stanoví, že listinné akcie Společnosti se předkládají v souladu s § 387 odst. 1) ZOK do třiceti dnů po přechodu vlastnického práva Společnosti, a to v sídle Společnosti v pracovních dnech v době od 8.00 hod. do 14.00 hod. Společnost je také možné kont aktovat za účelem domluvy o předložení akcií na tel čísle + 420 384 751 177 nebo+ 420 384 751 106 VII. Upozorňuje, že pokud nepředloží dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry Společnosti do jednoho měsíce po přechodu vlastnického práva, případně v dodatečné lhůtě určené Společností, která nebude kratší čtrnácti dnů, bude Spol ečnost postupovat podle § 346 odst. 1) ZOK věty první. Obchodník s cennými papíry poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těm to cenným papírům, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli - to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo (viz § 389 ZOK). VIII. Konstatuje, že vrácené účastnické cenné papíry v souladu s § 387 odst. 3) ZOK předá Společnost bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři. Za účastnické cenné papíry prohlášené za neplatné vydá Společnost v souladu s § 387 odst. 4) ZOK bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři nové účastnické cenné papíry stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty. 17.9.2018
Valná hromada společnosti OTAVAN Třeboň a.s. rozhodla dne 28.6.2016 o snížení základního kapitálu společnosti za účelem úhrady ztráty takto: 1. Důvody a účel snížení základního kapitálu Důvodem snížení základního kapitálu je existence neuhrazené ztráty společnosti z minulých let. Účelem snížení základního kapitálu společnosti je úhrada ztráty společnosti z minulých let. Vzhledem k tomu, že společnost snižuje základní kapitál za účele m úhrady ztráty, nepoužijí se v souladu s § 544 odst. 1 zákona o obchodních korporacích ustanovení zákona o obchodních korporacích o ochraně věřitelů. 2. Rozsah a způsob snížení základního kapitálu Základní kapitál se snižuje z částky 313.108.000,- Kč (slovy třistatřináctmilionůstoosmtisíc korun českých) o částku 309.976.920,- Kč (slovy třistadevětmilionůdevětsetsedmdesátšesttisícdevětsetdvacet korun českých) na částku 3.131.080,- Kč (slovy třimi lionyjednostotřicetjedentisícosmdesát korun českých). Společnost nemá v majetku vlastní akcie. Snížení základního kapitálu bude provedeno způsobem podle § 521 odst. 2 a § 524 a násl. zákona o obchodních korporacích, tj. snížení bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií, které společnost emitovala, s tím že jmenovitá hodnota každé akcie se sníží poměrně v rozsahu o 99%, tj. poměrné snížení jmenovité hodnoty všech akcií z 1.000,- Kč (slovy jedentisíc korun českých) na akcii na 10,- Kč (slovy deset korun českých) na akcii. Snížení jmenovité hodnoty akcií se bude realizovat výměnou stávajíc ích akcií za akcie s vyznačenou sníženou jmenovitou hodnotou. 3. Způsob naložení s částkou odpovídající snížení základního kapitálu Částka 309.976.920,- Kč (slovy třistadevětmilionůdevětsetsedmdesátšesttisícdevětsetdvacet korun českých) odpovídající částce snížení základního kapitálu bude použita k úhradě ztráty společnosti z minulých let a jiného výsledku hospodaření minulých let. 4. Lhůta pro předložení akcií k výměně V rozsahu snížení základního kapitálu společnosti snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti jsou akcionáři povinni předložit akcie společnosti k výměně do třiceti dnů po účinném zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Sp olečnost bude postupovat v souladu s § 526 zákona o obchodních korporacích. 5. Základní kapitál společnosti a akcie po provedeném snížení Základní kapitál společnosti po jeho snížení činí 3.131.080,- Kč (slovy třimilionyjednostotřicetjedentisícosmdesát korun českých) a je tvořen 313.108 kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 10,- Kč (slovy deset koru n českých). 18.7.2016
Mimořádná valná hromada dne 4.4.1996 schválila změnu stanov společnosti 29.8.1996 - 17.1.2002
Rozhodnutím valné hromady a.s. ze dne 12.5.1995 byly přijaty změny stanov společnosti - úplné znění stanov tvoří přílohu k notářskému zápisu z uvedené valné hromady. 10.10.1995 - 17.1.2002
Zapisuje se změna stanov a.s. v článku VII., písm. B, odstavci 4 a článku VII písm. C, odst. 2. Změny se týkají vnitřních poměrů v družstvu. Článek VII, písm. D se ruší. 3.4.1992 - 25.2.1994
Akciovou společnost zastupuje představenstvo, které je jejím statutárním orgánem. Dále společnost zastupuje ředitel, výrobní ředitel a prokurista. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popřípadě místopředseda, ředitel nebo výrobní ředitel s uvedením své funkce v době nepřítomnosti předsedy a vždy nejméně jeden člen představenstva. Prokurista se podepisuje za společnost tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis s dodatkem "prokurista". 12.11.1991 - 25.2.1994
V důsledku toho se zapisují tyto změny: 1./ Vypouští se slovo "Zakladatel" ať stojí v kterémkoliv mluvnickém pádu kdekoli je v textu v závorce uvedeno v souvislosti se státním podnikem Otavan Třeboň. 2./ Zapisuje se: Základní kapitál společnosti činí 222 073 tis. Kčs. V základním kapitálu společnosti není zahrnuta hodnota pozemků, které má společnost ve vlastnictví. Na akciovou společnost přešla veškerá práva a závazky zrušeného státního podniku OTAVAN Třeboň, včetně práv k ochranným známkám, patentům a průmyslovým vzorům. 29.3.1991 - 25.2.1994
Počet, jmenovitá hodnota a forma akcií: Na základní kapitál je vydána jedna hromadná akcie o nominální hodnotě 100.000,-- Kčs, která byla převedena ze zrušeného státního podniku OTAVAN Třeboň rozhodnutím č. 203/1991 ministra průmyslu ČR na Českou republiku, zastoupenou ministerstvem průmyslu ČR. Dále byla vydána jedna akcie o nominální hodnotě 221 973 tis. Kčs. Majitelem těchto akcií znějící na jméno, je ministerstvo průmyslu ČR jako jediný akcionář. 29.3.1991 - 25.2.1994
Podle rozhodnutí ministra průmyslu ČR č. 203/1991 ze dne 27.3.1991 o zrušení státního podniku Otavan se sídlem v Třeboni, o opatření o veškerém majetku, právech a závazcích zrušeného státního podniku, změně stanov a zvýšení základního kapitálu a.s. OTAVAN Třeboň schválila valná hromada akciové společnosti OTAVAN Třeboň a.s. dne 27.3.1991 dodatek č. 1 ke stanovám. 29.3.1991 - 17.1.2002
K majetku v hodnotě 12 986 tis. Kčs, který sloužil zrušenému státnímu podniku ke dni 30.6.1990 převážně pro přípravu mládeže na povolání, a který představuje hodnotu středního odborného učiliště v Třeboni má akciová společnost pouze právo hospodaření. 29.3.1991 - 17.1.2002
Výkon práv a povinností valné hromady: Veškerá práva a povinnosti valné hromady vykonává ministerstvo průmyslu ČR /pokud výkonem nepověří jiné orgány společnosti/, a to do doby, kdy se právoplatným držitelem akcií stane akcionář společnosti. Rozhodnutí č. 203/ 1991 ministra průmyslu ČR ze dne 27.3.1991 a dodatek č. 1 ke stanovám akciové společnosti Otavan, a.s. se sídlem v Třeboni, byly připojeny. 29.3.1991 - 17.1.2002
Den vzniku 19. 3. 1991. 19.3.1991
Základní kapitál společnosti: Základní kapitál společnosti činí 100.000,- Kčs, slovy jednostotisíc korun čsl. Počet, jmenovitá hodnota a forma akcií: Na základní kapitál je vydaná jedna hromadná akcie znějící na jméno. Jejím majitelem je zakladatel. 19.3.1991 - 29.3.1991
Zastupování společnosti a podepisování za společnost: Akciovou společnost zastupuje představenstvo, které je jejím statutárním orgánem. Podepisování za společnost se značí tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popřípadě místopředseda v době nepřítomnosti předsedy a vždy nejméně jeden člen představenstva. 19.3.1991 - 12.11.1991
Akciová společnost byla založena jednorázově jediným státním podnikem OTAVAN Třeboň podle zakladatelského plánu za dne 12.2.1991, jímž vytvořil též orgány akciové společnosti a schválil stanovy společnosti, po udělení vyjímky z ustanovení § 1 odst. 2 zákonného opatření předsednictva FS č. 364/1990 Sb. ministerstvem průmyslu ČR dne 7.3.1991. Zakladatelský plán, stanovy akciové společnosti a rozhodnutí Ministerstva průmyslu ČR byly připojeny. 19.3.1991 - 17.1.2002

Aktuální kontaktní údaje OTAVAN Třeboň a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 13503031
Obchodní firma: OTAVAN Třeboň a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Třeboň
Vznik první živnosti: 11.9.1992
Celkový počet živností: 9
Aktivních živností: 2

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 13503031
Firma: OTAVAN Třeboň a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Jindřichův Hradec
Základní územní jednotka: Třeboň
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 19.3.1991

Kontakty na OTAVAN Třeboň a.s. IČO: 13503031

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Nádražní 641 , Třeboň 379 01 16.11.2016
Sídlo: Nádražní 641 , Třeboň 379 01 27.3.2006 - 16.11.2016
Sídlo: Nádražní 641 , Třeboň 379 01 19.3.1991 - 27.3.2006

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Nádražní 641, Třeboň 379 01

Obory činností OTAVAN Třeboň a.s. IČO: 13503031

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Hostinská činnost 21.1.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 21.1.2009
4. Ubytovací služby 30.6.1994 - 21.1.2009
5. Provoz předškolního zařízení 30.6.1994 - 21.1.2009
1. Výroba oděvů 25.2.1994 - 21.1.2009
2. Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, kromě případů vyžadujících zvláštní povolení 25.2.1994 - 21.1.2009
3. Silniční motorová doprava v rámci podmínek stanovených v koncesní listině č.j. 303/00/93/1066 Okresního úřadu v Jindřichově Hradci 25.2.1994 - 21.1.2009
Předmětem podnikání společnosti je: 1./ Výroba a prodej svrchních oděvů 2./ provoz maloobchodních podnikových prodejen 3./ maloobchodní prodej textilních výrobků a odpadů 4./ provoz předškolních zařízení 5./ provoz závodního stravování 6./ stavební činnost investičního a neinvestičního charakteru 19.3.1991 - 25.2.1994
7./ renovace strojů z dovozu, výroba náhradních dílů pro výrobní techniku a prodej jiným organizacím 8./ provoz a poskytování služeb výpočetní techniky 9./ provoz a správa ubytovacích zařízení a bytového hospodářství 10./ provoz veřejného stravování 11./ provoz a poskytování služeb autodopravy 12./ zprostředkování služeb nevýrobní povahy 19.3.1991 - 25.2.1994
13./ provádění zahraničně obchodní činnosti s vyjímkou vývozu a dovozu věcí k jejichž provádění se vyžaduje povolení. 19.3.1991 - 25.2.1994
13./ provádění zahraničně obchodní činnosti s výjimkou vývozu a dovozu věcí k jejichž provádění se vyžaduje povolení 19.3.1991 - 25.2.1994

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 11.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Znojemská 251 , Slavonice 378 81
Identifikační číslo provozovny: 1005299480
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

Zahájení provozování: 1.1.2006
Provozovna č. 2
Provozovna: Nádražní 641 , Třeboň 379 01
Identifikační číslo provozovny: 1001781872
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 19.10.1999
Provozovna č. 3
Provozovna: Komenského 29 , Strakonice 386 01
Identifikační číslo provozovny: 1012026990
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

Zahájení provozování: 1.9.2017

Živnost č. 2 HOSTINSKÁ ČINNOST

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Přerušená
Vznik oprávnění: 15.11.1995
Přerušení oprávnění: 10.8.2015

Živnost č. 3 UBYTOVACÍ SLUŽBY

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 VÝROBA ODĚVŮ

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 OBCHODNÍ ČINNOST koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, kromě případů vyžadujících zvláštní oprávnění

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 PROVOZ PŘEDŠKOLNÍHO ZAŘÍZENÍ

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.12.1992
Zánik oprávnění: 10.6.1998

Živnost č. 7 SILNIČNÍ MOTOROVÁ DOPRAVA

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.12.1992
Zánik oprávnění: 31.12.1995
Konec oprávnění: 31.12.1995

Živnost č. 8 HOSTINSKÁ ČINNOST

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.11.1995
Zánik oprávnění: 1.1.1996

Živnost č. 9 Výroba textilních vláken a tkanin

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.6.2008
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba ostatních svrchních oděvů
Maloobchod s počítači, počítačovým periferním zařízením a softwarem
Silniční nákladní doprava
Ostatní ubytování
Předškolní vzdělávání

Vedení firmy OTAVAN Třeboň a.s. IČO: 13503031

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje ve všech záležitostech předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně. 29.6.2017
Činnost společnosti řídí a jedná jejím jménem představenstvo, které je jejím statutárním orgánem. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka připojí svůj podpis člen představenstva. 18.10.2014 - 29.6.2017
Činnost společnosti řídí a jedná jejím jménem představenstvo, které je jejím statutárním orgánem. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis společně dva členové představenstva. Představenstvo může k jednání a podepisování za společnost zmocnit člena představenstva. 16.12.1997 - 18.10.2014
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně jeden člen, který tím byl představenstvem písemně pověřen a dále v rozsahu písemného pověření představenstvem i generální ředitel. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva nebo předseda nebo člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn a v rozsahu písemného pověření i generální ředitel. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 29.8.1996 - 16.12.1997
Společnost zastupuje a jejím jménem jedná představenstvo společnosti, a to buď společně všichni členové představensta nebo samostatně předseda představenstva a generální ředitel, nebo samostatně jeden člen představenstva, který tím byl představenstvem písemně pověřen. Prokurista je oprávněn ke všem úkonům vyplývajícím z činnosti jemu svěřené. Prokurista není oprávněn zcizovat nebo zatěžovat nemovitosti a.s. a podepisovat zástavní smlouvy a směnky na majetek a.s. a úvěrové smlouvy s peněžními ústavy. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo předseda představenstva a generální ředitel, nebo člen představenstva , který k tomu byl písemně pověřen a v rozsahu svých zmocně- ní i prokurista tak, že k napsanému nebo vytištěnému obcho- dnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s označením funkce. 10.10.1995 - 29.8.1996
Jménem společnosti jedná předseda představenstva společnosti /v době jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva společnosti/, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se děje v souladu s organizačním řádem tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda popřípadě místo- předseda představenstva společnosti. V rozsahu daném zmocně- ním předstvanestva mohou takto podepisovat i zmocněné osoby. Představenstva společnosti může k zastupování a podepisování za společnost písemně zmocnit generálního ředitele, případně jiné osoby nebo udělit prokuru. 30.6.1994 - 10.10.1995
Akciovou společnost zastupuje představenstvo, dále pak společnost zastupuje generální ředitel, výrobní ředitel, ekonomický ředitel a prokurista. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popřípadě místopředseda, generální ředitel, výrobní ředitel, ekonomický ředitel s uvedením své funkce v době nepřítomnosti předsedy vždy nejméně jeden člen představenstva. Prokurista podepisuje za společnost tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s dodatkem "prokurista". 25.2.1994 - 30.6.1994
Jméno: ing. Rastislav Renko 29.6.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 22.6.2017
Ve funkci: od 22.6.2017
Adresa: Pod Klaudiánkou 1155/2, Praha 147 00
Jméno: Ing. Lubomír Skála 29.6.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.6.2017
Ve funkci: od 22.6.2017
Adresa: U Francouzů 1131, Třeboň 379 01
Jméno: Ing. Jaromír Petrásek 5.6.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.5.2018
Adresa: Fr. Sochora 579, Lomnice nad Lužnicí 378 16
Jméno: ing. Lubomír Skála 19.3.1991 - 12.11.1991
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Táboritská 1102, Třeboň 379 01
Jméno: Zdeněk Staněk 19.3.1991 - 3.4.1992
Funkce: místopředseda
Adresa: Svobody 1020, Třeboň 379 01
Jméno: Ing. Josef Hebnar 19.3.1991 - 25.2.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Hovorčovická 1716/15, Praha 182 00
Jméno: Ing. Lubomír Skála 12.11.1991 - 25.2.1994
Funkce: předseda předst.a ředitel a.s.
Adresa: Táboritská 1102, Třeboň 379 01
Jméno: Ing. Jan Hynek 19.3.1991 - 30.6.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Jindřicha Jindřicha 6 , České Budějovice - Suché Vrbné Česká republika
Jméno: Ing. Zdeněk Fridřich 25.2.1994 - 30.6.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Ledvinova 1717/18, Praha 149 00
Jméno: Ing. Lubomír Skála 25.2.1994 - 20.7.1994
Funkce: člen. předst. a gen. ředitel
Adresa: Táboritská 1102, Třeboň 379 01
Jméno: Ing. František Skok 19.3.1991 - 10.10.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Ertova 719 , Praha 4 - Háje Česká republika
Jméno: Stanislav Trnka 12.11.1991 - 10.10.1995
Funkce: výrobní ředitel,stat.zást.řed.
Adresa: Česká 16, Český Krumlov 381 01
Jméno: Ing. Jiří Lexa 12.11.1991 - 10.10.1995
Funkce: místpř. předst. a prokurista
Adresa: Táboritská 1104, Třeboň 379 01
Jméno: Ing. Jiří Karger 25.2.1994 - 10.10.1995
Funkce: ekonom. řed. spol.
Adresa: Boženy Němcové 812, Třeboň 379 01
Jméno: ing. Hynek Jan 30.6.1994 - 10.10.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: J. Jindřicha 790/16, České Budějovice 370 06
Jméno: ing. Zdeněk Fridrich 30.6.1994 - 10.10.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Ledvinova 717 , 149 00 Praha - Chodov Česká republika
Jméno: ing. Lubomír Skála 20.7.1994 - 29.8.1996
Funkce: předseda předst.a gen.ředitel
Adresa: Táboritská 1102, Třeboň 379 01
Jméno: Ing. Soňa Kašparová 10.10.1995 - 29.8.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Plickova 572/1, Praha 149 00
Jméno: Ing. Tomáš Machanec 10.10.1995 - 29.8.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: 212, Střítež nad Ludinou 753 63
Jméno: Ing. Marie Korandová 10.10.1995 - 29.8.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Dobrovodská 1113/149, České Budějovice 370 06
Jméno: Ing. Eliška Rohlová CSc. 10.10.1995 - 29.8.1996
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Bergerova 1115/2, Praha 182 00
Jméno: Ing. David Miřejovský 29.8.1996 - 20.2.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Peroutkova 1425/3, Praha 150 00
Jméno: Ing. Lubomír Skála 29.8.1996 - 16.12.1997
Funkce: místopředseda a generální ředitel
Adresa: Táboritská 1102, Třeboň 379 01
Jméno: Ing. Lubomír Skála 16.12.1997 - 1.3.2000
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Táboritská 1102, Třeboň 379 01
Jméno: Ing. Bedřich Tauš 20.2.1997 - 11.10.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Krašovská 1726/10, Plzeň 323 00
Jméno: Ing. Lubomír Skála 1.3.2000 - 11.10.2000
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: U Francouzů 1131, Třeboň 379 01
Jméno: Ing. Miroslav Kurka 29.8.1996 - 19.10.2001
Funkce: předseda představentva
Adresa: Mirotická 956/11, Praha 142 00
Jméno: Ing. Josef Vlasák 11.10.2000 - 19.10.2001
Funkce: místopřed.předst.a gen.ředitel
Adresa: Šunychelská 981, Bohumín 735 81
Jméno: Ing. Jan Vojáček 29.8.1996 - 22.10.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.4.1996
Adresa: Pionýrů 801, Frýdek-Místek 738 01
Jméno: Ing. Lubomír Skála 11.10.2000 - 22.10.2002
Funkce: člen představenstva
Adresa: U Francouzů 1131, Třeboň 379 01
Jméno: Ing. Miroslav Kurka 19.10.2001 - 22.10.2002
Funkce: předseda představentva
Trvání členství: od 4.4.1996
Ve funkci: od 4.4.1996
Adresa: Mirotická 956/11, Praha 142 00
Jméno: Ing. Josef Vlasák 19.10.2001 - 22.10.2002
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 30.8.2000
Ve funkci: od 30.8.2000 do 21.6.2002
Adresa: Šunychelská 981, Bohumín 735 81
Jméno: Ing. Jiří Němec 29.8.1996 - 11.12.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.4.1996
Adresa: Kosmonautů 1213/5, Havířov 736 01
Jméno: Ing. Josef Vlasák 22.10.2002 - 11.12.2004
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 30.8.2000 do 7.8.2004
Ve funkci: od 21.6.2002 do 7.8.2004
Adresa: Šunychelská 981, Bohumín 735 81
Jméno: Ing. Lubomír Skála 22.10.2002 - 11.12.2004
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 30.8.2000
Ve funkci: od 21.6.2002 do 25.8.2004
Adresa: U Francouzů 1131, Třeboň 379 01
Jméno: Ing. Jaromír Petrásek 11.12.2004 - 9.6.2005
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 26.8.2004 do 26.4.2005
Ve funkci: od 26.8.2004 do 26.4.2005
Adresa: Nádražní 640, Třeboň 379 01
Jméno: Ing. Jiří Němec 11.12.2004 - 4.9.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.8.2000 do 29.5.2007
Adresa: Kosmonautů 1213/5, Havířov 736 01
Jméno: Ing. Lubomír Skála 11.12.2004 - 23.9.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 30.8.2000 do 29.6.2010
Ve funkci: od 26.8.2004 do 29.6.2010
Adresa: U Francouzů 1131, Třeboň 379 01
Jméno: Ing. Václav Ryšánek 9.6.2005 - 23.9.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 27.4.2005 do 29.6.2010
Ve funkci: od 27.4.2005 do 29.6.2010
Adresa: Nad Olšinou 1400, Šenov 739 34
Jméno: Ing. Jiří Němec 4.9.2007 - 17.8.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.5.2007 do 27.6.2012
Adresa: Kosmonautů 1213/5, Havířov 736 01
Jméno: Ing. Václav Ryšánek 23.9.2010 - 16.11.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 29.6.2010
Ve funkci: od 29.6.2010
Adresa: Nad Olšinou 1400, Šenov 739 34
Jméno: Ing. Jiří Němec 17.8.2012 - 15.12.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.6.2012
Adresa: Kosmonautů 1213/5, Havířov 736 01
Jméno: Ing. Lubomír Skála 23.9.2010 - 18.10.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 29.6.2010
Ve funkci: od 29.6.2010 do 31.7.2014
Adresa: U Francouzů 1131, Třeboň 379 01
Jméno: Ing. Václav Ryšánek 16.11.2013 - 18.10.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 29.6.2010
Ve funkci: od 29.6.2010 do 31.7.2014
Adresa: Nad Olšinou 1400, Šenov 739 34
Jméno: Ing. Jiří Němec 15.12.2013 - 9.9.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.6.2012 do 24.6.2015
Adresa: Kosmonautů 1213/5, Havířov 736 01
Jméno: Ing. Václav Ryšánek 18.10.2014 - 9.9.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 29.6.2010 do 24.6.2015
Ve funkci: od 31.7.2014 do 24.6.2015
Adresa: Nad Olšinou 1400, Šenov 739 34
Jméno: Važa Kiknavelidze 9.9.2015 - 25.5.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.6.2015
Ve funkci: od 24.6.2015
Adresa: Buková 434, Tuchoměřice 252 67
Jméno: Ing. Lubomír Skála 18.10.2014 - 29.6.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 29.6.2010 do 22.6.2017
Ve funkci: od 31.7.2014 do 22.6.2017
Adresa: U Francouzů 1131, Třeboň 379 01
Jméno: Važa Kiknavelidze 25.5.2016 - 29.6.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.6.2015 do 22.6.2017
Ve funkci: od 24.6.2015 do 22.6.2017
Adresa: Lysolajská 156/2, Praha 165 00
Jméno: Andrej Keblúšek 29.6.2017 - 5.6.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.6.2017 do 9.4.2018
Ve funkci: od 22.6.2017
Adresa: U Habrovky 394/17, Praha 140 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Aleš Pospíšil 29.6.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.6.2017
Ve funkci: od 22.6.2017
Adresa: Na stezce 489/6, Praha 100 00
Jméno: Ing. Peter Sklenár 29.6.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.6.2017
Ve funkci: od 22.6.2017
Adresa: Astlova 3205/1, Praha 150 00
Jméno: Mgr. Petr Rudlovčák 29.6.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.6.2017
Ve funkci: od 22.6.2017
Adresa: Sokolovská 14/324, Praha 190 00
Jméno: Jaromír Studený 25.2.1994 - 21.12.1995
Adresa: Kosmonautů 15 , 377 01 Jindřichův Hradec Česká republika
Jméno: Jan Měkuta 25.2.1994 - 21.12.1995
Adresa: 60 , 378 41 Rodvínov Česká republika
Jméno: Ing. Lubomír Kroupa 25.2.1994 - 24.1.1996
Funkce: předseda
Adresa: Budovatelů 2621, Tábor 390 02
Jméno: Ing. Martin Veselý 21.12.1995 - 24.1.1996
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Šluknovská 311/22, Praha 190 00
Jméno: Ing. Jan Janák 21.12.1995 - 24.1.1996
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Kosmonautů 6, Jindřichův Hradec 377 01
Jméno: Ing. Lubomír Kroupa 24.1.1996 - 29.8.1996
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Budovatelů 2621, Tábor 390 02
Jméno: Ing. Martin Veselý 24.1.1996 - 29.8.1996
Funkce: předseda dozorčí rady
Adresa: Šluknovská 311/22, Praha 190 00
Jméno: Ing. Jan Janák 24.1.1996 - 29.8.1996
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Adresa: Kosmonautů 6, Jindřichův Hradec 377 01
Jméno: Ing. Jiří Karger 29.8.1996 - 16.12.1997
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Adresa: Boženy Němcové 812, Třeboň 379 01
Jméno: Ing. Lubomír Kroupa 29.8.1996 - 22.10.2002
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Budovatelů 2631 , 390 02 Tábor Česká republika
Jméno: Hana Kurková 29.8.1996 - 4.11.2003
Funkce: předsedkyně dozorčí rady
Adresa: Mirotická 956/11, Praha 142 00
Jméno: Ing. Lubomír Kroupa 22.10.2002 - 4.11.2003
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Budovatelů 2617, Tábor 390 02
Jméno: Tomáš Skála 4.11.2003 - 6.10.2005
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 11.6.2003 do 28.6.2005
Ve funkci: od 11.6.2003 do 28.6.2005
Adresa: třída Edvarda Beneše 1433/1, Hradec Králové 500 12
Jméno: Ing. Petr Šimice 6.10.2005 - 15.2.2006
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2005 do 21.10.2005
Ve funkci: od 28.6.2005 do 21.10.2005
Adresa: Tvardkova 898/2, Ostrava 710 00
Jméno: Jarmila Brodecká 16.12.1997 - 4.9.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 29.5.2007
Adresa: Na Nábřeží 653/81, Havířov 736 01
Jméno: Alena Novotná 4.11.2003 - 20.1.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.8.2003 do 22.9.2008
Adresa: Brněnská 202, Slavonice 378 81
Jméno: Ing. Otmar Sikora 15.2.2006 - 23.9.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.10.2005 do 29.6.2010
Ve funkci: od 25.10.2005 do 29.6.2010
Adresa: Údolní 578, Orlová 735 14
Jméno: Jarmila Brodecká 4.9.2007 - 16.3.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.5.2007 do 22.12.2010
Adresa: Na Nábřeží 653/81, Havířov 736 01
Jméno: Ing. Jaroslav Vít 16.3.2011 - 11.8.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 8.12.2010 do 29.6.2011
Ve funkci: od 8.12.2010 do 29.6.2011
Adresa: Marie Majerové 1778/9, Svitavy 568 02
Jméno: Ing. Jaroslav Vít 11.8.2011 - 17.8.2012
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2011 do 27.6.2012
Ve funkci: od 29.6.2011 do 27.6.2012
Adresa: Marie Majerové 1778/9, Svitavy 568 02
Jméno: Ing. Petr Šimice 11.8.2011 - 17.8.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2011
Adresa: Tvardkova 898/2, Ostrava 710 00
Jméno: Alena Novotná 20.1.2009 - 23.10.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.9.2008 do 22.9.2013
Adresa: Brněnská 202, Slavonice 378 81
Jméno: Ing. Petr Šimice 17.8.2012 - 18.10.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2011 do 31.7.2014
Ve funkci: od 27.6.2012 do 31.7.2014
Adresa: Tvardkova 898/2, Ostrava 710 00
Jméno: Ing. Jiří Karger 17.8.2012 - 18.10.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2012 do 31.7.2014
Adresa: Boženy Němcové 1055, Třeboň 379 01
Jméno: Alena Novotná 23.10.2013 - 18.10.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.9.2013 do 31.7.2014
Adresa: Brněnská 202, Slavonice 378 81
Jméno: Ing. Jiří Karger 18.10.2014 - 29.6.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2012 do 22.6.2017
Ve funkci: od 31.7.2014 do 22.6.2017
Adresa: Boženy Němcové 1055, Třeboň 379 01

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Jiří Lexa 10.10.1995 - 29.8.1996
Adresa: Táboritská 1104, Třeboň 379 01

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Rastislav Renko
Člen statutárního orgánu: Ing. Lubomír Skála
Člen statutárního orgánu: Ing. Jaromír Petrásek

Vlastníci firmy OTAVAN Třeboň a.s. IČO: 13503031

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 3 131 080 Kč - 18.7.2016
zakladni 313 108 000 Kč - 25.2.1994 - 18.7.2016

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 Kč 313 108 4.11.2018
Kmenové akcie na jméno 10 Kč 313 108 18.7.2016 - 4.11.2018
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 313 108 22.5.2015 - 18.7.2016
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 313 108 27.3.2006 - 22.5.2015
Akcie na majitele 1 000 Kč 313 108 21.12.1995 - 27.3.2006

Sbírka Listin OTAVAN Třeboň a.s. IČO: 13503031

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 88/SL 71 notářský zápis [714/2015] Krajský soud v Českých Budějovicích 24.6.2015 21.8.2015 9.9.2015 3
B 88/SL 70 ostatní Zápis z řádné valné hromady Krajský soud v Českých Budějovicích 24.6.2015 21.8.2015 9.9.2015 10
B 88/SL 69 ostatní Zápis č.7/2015 z jednání představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 24.6.2015 21.8.2015 9.9.2015 2
B 88/SL 68 výroční zpráva [2014] 2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 24.6.2015 31.8.2015 1.9.2015 60
B 88/SL 67 ostatní Zápis z jednání představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 31.7.2014 25.9.2014 22.10.2014 2
B 88/SL 66 usnesení VH - §210 Krajský soud v Českých Budějovicích 3.10.2014 16.10.2014 11
B 88/SL 65 notářský zápis NZ 1499/2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 3.10.2014 16.10.2014 25
B 88/SL 64 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Českých Budějovicích 3.10.2014 16.10.2014 59
B 88/SL 62 notářský zápis 1651/2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 27.11.2013 27.2.2014 28.2.2014 4
B 88/SL 61 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 27.11.2013 27.2.2014 28.2.2014 19
B 88/SL 60 ostatní Zápis z mimořádné VH Krajský soud v Českých Budějovicích 27.11.2013 18.2.2014 18.2.2014 6
B 88/SL 59 ostatní Protokol o provedené volbě člena dozorčí rady Krajský soud v Českých Budějovicích 20.9.2013 16.10.2013 25.10.2013 1
B 88/SL 58 ostatní Zápis z řádné VH ze dne 26.6.2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 9.7.2013 10.7.2013 6
B 88/SL 57 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Českých Budějovicích 9.7.2013 10.7.2013 58
B 88/SL 56 ostatní - Zápis ze zased.doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 27.6.2012 16.8.2012 29.8.2012 1
B 88/SL 55 ostatní - Zápis z ŘVH Krajský soud v Českých Budějovicích 27.6.2012 16.8.2012 29.8.2012 6
B 88/SL 54 výroční zpráva -r.2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.8.2012 23.8.2012 57
B 88/SL 53 ostatní - Zápis ze zased. doz. rady Krajský soud v Českých Budějovicích 29.6.2011 16.8.2011 2
B 88/SL 52 ostatní - Zápis z řádné VH Krajský soud v Českých Budějovicích 29.6.2011 16.8.2011 6
B 88/SL 51 výroční zpráva -r.2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 2.8.2011 56
B 88/SL 50 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 13.5.2011 19
B 88/SL 49 ostatní - Zápis z jednání doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 22.12.2010 17.3.2011 1
B 88/SL 48 ostatní -Zápis z jednání doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 8.12.2010 17.3.2011 2
B 88/SL 47 ostatní - Zápis z ŘVH, jednání předst. Krajský soud v Českých Budějovicích 29.6.2010 24.9.2010 8
B 88/SL 46 výroční zpráva -r.2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 2.8.2010 54
B 88/SL 45 výroční zpráva -r.2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 30.6.2009 58
B 88/SL 44 ostatní - Protokol o volbě člena DR Krajský soud v Českých Budějovicích 22.9.2008 21.1.2009 1
B 88/SL 43 výroční zpráva r. 2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 10.7.2008 57
B 88/SL 42 ostatní zápis z řádné VH Krajský soud v Českých Budějovicích 29.5.2007 5.9.2007 6
B 88/SL 41 výroční zpráva r. 2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 12.6.2007 53
B 88/SL 40 stanovy společnosti -červen 2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 16.2.2006 18
B 88/SL 39 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 25.10.2005 16.2.2006 1
B 88/SL 38 notářský zápis 655/2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.10.2005 16.2.2006 8
B 88/SL 37 ostatní - Zápis z mimoř.VH Krajský soud v Českých Budějovicích 25.10.2005 16.2.2006 5
B 88/SL 36 ostatní - Zápis č.3 ze zased.doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 21.10.2005 16.2.2006 3
B 88/SL 35 ostatní - Zápis ze zased.doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 28.6.2005 10.10.2005 1
B 88/SL 34 ostatní - Zápis z mimoř.VH Krajský soud v Českých Budějovicích 28.6.2005 10.10.2005 3
B 88/SL 33 stanovy společnosti -červen 2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 27.6.2005 18
B 88/SL 32 ostatní - Zápis z jedn.předst.+ ŘVH Krajský soud v Českých Budějovicích 26.4.2005 27.6.2005 9
B 88/SL 31 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 27.6.2005 1
B 88/SL 30 výroční zpráva -r.2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 8.6.2005 53
B 88/SL 29 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 20.10.2004 11.11.2004 1
B 88/SL 28 ostatní - Zápis z mimořádné VH Krajský soud v Českých Budějovicích 19.10.2004 11.11.2004 3
B 88/SL 27 ostatní - Zápis z jednání představ. Krajský soud v Českých Budějovicích 25.8.2004 11.11.2004 1
B 88/SL 26 výroční zpráva + Účet.uzávěrky -r.2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 1.6.2004 145
B 88/SL 25 ostatní -Zpr.doz.rady-schvál.úč.uzáv. Krajský soud v Českých Budějovicích 18.5.2004 1.6.2004 2
B 88/SL 24 stanovy společnosti -červen 2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 16.10.2003 18
B 88/SL 23 podpisové vzory a čestné prohlášení Krajský soud v Českých Budějovicích 1.9.2003 16.10.2003 2
B 88/SL 22 ostatní -Protokol o volbě člena DR Krajský soud v Českých Budějovicích 21.8.2003 16.10.2003 1
B 88/SL 21 ostatní -Zápis z jednání doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 11.6.2003 16.10.2003 1
B 88/SL 20 ostatní - Zápis z ŘVH Krajský soud v Českých Budějovicích 11.6.2003 16.10.2003 14
B 88/SL 19 výroční zpráva -r.2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 29.7.2003 159
B 88/SL 18 podpisové vzory a čestná prohlášení Krajský soud v Českých Budějovicích 24.9.2002 3
B 88/SL 17 stanovy společnosti - červen 2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 24.9.2002 18
B 88/SL 16 ostatní - Zápis č.7/02 z jedn.předst. Krajský soud v Českých Budějovicích 21.6.2002 24.9.2002 2
B 88/SL 15 ostatní - Zápis z řádné VH Krajský soud v Českých Budějovicích 21.6.2002 24.9.2002 13
B 88/SL 14 notářský zápis 88/2002 - rozh.řádné VH Krajský soud v Českých Budějovicích 21.6.2002 24.9.2002 11
B 88/SL 13 výroční zpráva -r.2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 6.9.2002 135
B 88/SL 12 ovládací smlouva -r.2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.3.2002 3.4.2002 29
B 88/SL 11 výroční zpráva -Doplnění VZ za r.2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 11.12.2001 76
B 88/SL 10 výroční zpráva -r.2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 10.12.2001 30
B 88/SL 9 účetní závěrka k 30.6.2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 2.11.2001 7
B 88/SL 8 ostatní - Zápis č.6/01 z jedn.předst. Krajský soud v Českých Budějovicích 18.7.2001 2.10.2001 2
B 88/SL 7 ostatní - Záp.z mimoř.VH Krajský soud v Českých Budějovicích 2.7.2001 2.10.2001 15
B 88/SL 6 notářský zápis 142/2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 19.6.2001 2.10.2001 18
B 88/SL 5 výroční zpráva - Předáv.protokol -r.2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 2.10.2001 2
B 88/SL 4 účetní závěrka -Doplnění výr.zprávy za r.2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 6.6.2001 73
B 88/SL 3 stanovy společnosti - Úplné znění Krajský soud v Českých Budějovicích 30.1.2001 9.5.2001 9
B 88/SL 2 účetní závěrka za rok 2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 3.5.2001 46
B 88/SL 1 stanovy společnosti červen 1997 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.11.1998 16

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení OTAVAN Třeboň a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 4 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu OTAVAN Třeboň a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.