OKK Koksovny, a.s. Ostrava IČO: 47675829

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu OKK Koksovny, a.s., která sídlí v obci Ostrava a bylo jí přiděleno IČO 47675829.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem OKK Koksovny, a.s. se sídlem v obci Ostrava byla založena v roce 1994. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 26 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Zámečnictví, nástrojářství , Obráběčství a další.

Základní údaje o OKK Koksovny, a.s. IČO: 47675829

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ostravě 1.1.1994
Spisová značka: B 740
IČO: 47675829
Obchodní firma: OKK Koksovny, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.1.1994
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 1.1.1994
V důsledku realizace fúze sloučením došlo k zániku společnosti MTX Koksovny a.s. se sídlem Praha 1, Štěpánská 621/34, PSČ 110 00, IČ : 241 71 557, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 17585 a k přechodu jejího j mění na nástupnickou společnost OKK Koksovny, a.s. se sídlem Ostrava-Přívoz, Koksární ulice 1112, PSČ 702 24, IČ : 476 75 829, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 740. Společnost OKK Koksovny,a.s. se stala un iverzálním nástupcem společnosti MTX Koksovny a.s. a vstoupila tak do právního postavení společnosti MTX Koksovny a.s. 31.3.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 4.3.2014
Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti OKK Koksovny, a.s.o zvýšení základního kapitálu ze dne 19.11.2013 1. Částka, o niž má být zvýšen základní kapitál 1.1. Základní kapitál Společnosti v dosavadní výši 288.000.000,- Kč ( slovy: dvě stě osmdesát osm milionů korun českých ) se zvyšuje o částku 212.000.000,- Kč ( slovy: dvě stě dvanáct milionů korun českých ) na novou výši 500.000.000,- Kč ( slovy: pět set milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Způsob zvýšení základního kapitálu 2.1. Základní kapitál bude zvýšen výhradně peněžitým vkladem Jediného akcionáře. 3. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií 3.1. Na zvýšení základního kapitálu bude vydána 1 ( slovy: jedna ) kmenová akcie v listinné podobě znějící na jméno, o jmenovité hodnotě 212.000.000,- Kč ( slovy: dvě stě dvanáct milionů korun českých ) (dále jen „Akcie“). 4. Přednostní právo na úpis Akcie 4.1. Jediný akcionář nemá přednostní právo na úpis Akcie, neboť se svého práva na přednostní úpis Akcie před přijetím tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře vzdal. 5. Upsání předem určeným zájemcem 5.1. S ohledem na to, že Jediný akcionář v tomto případě nedisponuje přednostním právem na úpis Akcie, bude Akcie upsána Jediným akcionářem jako předem určeným zájemcem. 6. Emisní kurs Akcie 6.1. Emisní kurs Akcie činí 2.631.279.736,78 Kč ( slovy: dvě miliardy šest set třicet jedna milionů dvě stě sedmdesát devět tisíc sedm set třicet šest korun českých sedmdesát osm haléřů českých ), přičemž rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou Akcií, tedy částka ve výši 2.419.279.736,78 Kč ( slovy: dvě miliardy čtyři sta devatenáct milionů dvě stě sedmdesát devět tisíc sedm set třicet šest korun českých sedmdesát osm haléřů českých ) tak tvoří emisní ážio. 7. Smlouva o upsání Akcií 7.1. Jediný akcionář upíše Akcie ve smlouvě o upsání akcie, kterou uzavře se Společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva o upsání akcie“). Společnost je povinna doručit Jedinému akcionáři návrh Smlouvy o upsání akcie do 3 (slovy: tří) pracovních dnů ode dne tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře. 8. Lhůta a místo pro upsání Akcie 8.1. Lhůta pro upsání Akcie, tj. lhůta pro uzavření Smlouvy o upsání akcie ze strany Jediného akcionáře, se stanoví na 3 (slovy: tři) měsíce ode dne nabytí právní moci usnesení, kterým bude rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního r ejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě; pro vyloučení pochybností se výslovně připouští, že účinky doručení návrhu Smlouvy o upsání akcie Jedinému akcionáři nastanou též doručením návrhu k rukám zmocněnce Jediného akcionáře a že k uzavření Smlouvy o upsání akcie může dojít též zmocněncem jednajícím jménem Jediného akcionáře. Jedinému akcionáři bude oznámen počátek běhu této lhůty doručením návrhu Smlouvy o upsání akcie ze strany Společnosti (případně k rukám zmocněnce Jediného akcionáře). Místem pro upsání Akcie, tj. místem pro uzavření Smlouvy o upsání akcie, se stanoví sídlo Společnosti. 9. Místo a lhůta pro splacení emisního kursu 9.1. Jediný akcionář je povinen splatit emisní kurs upsané Akcie do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od uzavření Smlouvy o upsání akcie. Místem pro splacení Akcie, tj. místem pro uzavření Dohody o započtení ( viz dále v bodě 9.2. ) se stanoví sídlo Společnosti. 9.2. Jako způsob splacení peněžitého vkladu se připouští započtení peněžité pohledávky Společnosti na splacení emisního kursu Akcie v celkové výši 2.631.279.736,78 Kč (slovy: dvě miliardy šest set třicet jedna milionů dvě stě sedmdesát devět tisíc sedm s et třicet šest korun českých sedmdesát osm haléřů) proti pohledávce Jediného akcionáře za Společností ze smlouvy o půjčce, kterou Jediný akcionář jako věřitel uzavřel se Společností jako dlužníkem dne 29.4.2009 (slovy: dvacátéhodevátého dubna roku dvatisí cedevět), ve znění pozdějších dodatků a úprav tak, jak ji představuje konsolidované znění ze dne 21.10.2010 (slovy: dvacátéhoprvního října roku dvatisícedeset), v celkové výši ke dni 18.11.2013 (slovy: osmnáctého listopadu roku dvatisícetřináct) 1.378.674 .588,45 Kč (slovy: jedna miliarda tři sta sedmdesát osm milionů šest set sedmdesát čtyři tisíc pět set osmdesát osm korun českých čtyřicet pět haléřů) (z toho jistina 1.372.566.666,78 Kč (slovy: jedna miliarda tři sta sedmdesát dva milionů pět set šedesát šest tisíc šest set šedesát šest korun českých sedmdesát osm haléřů) a úroky ke dni 18.11.2013 (slovy: osmnáctého listopadu roku dvatisícetřináct) 6.107.921,67 Kč (slovy: šest milionů sto sedm tisíc devět set dvacet jedna korun českých šedesát sedm haléř ů)) a proti pohledávce Jediného akcionáře za Společností ze smlouvy o vnitropodnikovém revolvingovém úvěru, kterou Jediný akcionář jako věřitel uzavřel se Společností jako dlužníkem dne 14.1.2011 (slovy: čtrnáctého ledna roku dvatisícejedenáct), ve znění pozdějších dodatků, a to dodatku ze dne 14.9.2011 (slovy: čtrnáctého září roku dvatisícejedenáct), dodatku číslo 2 ze dne 25.10.2012 (slovy: dvacátéhopátého října roku dvatisícedvanáct) a dodatku číslo 3 ze dne 6.9.2013 (slovy: šestého září dvatisícetřiná ct), v celkové výši ke dni 18.11.2013 (slovy: osmnáctého listopadu roku dvatisícetřináct) 2.083.048.588,54 Kč (slovy: dvě miliardy osmdesát tři milionů čtyřicet osm tisíc pět set osmdesát osm korun českých padesát čtyři haléřů) (z toho jistina 2.078.113.0 70,- Kč (slovy: dvě miliardy sedmdesát osm milionů sto třináct tisíc sedmdesát korun českých) a úroky ke dni 18.11.2013 (slovy: osmnáctého listopadu roku dvatisícetřináct) 4.935.518,54 Kč (slovy: čtyři miliony devět set třicet pět tisíc pět set osmnáct ko run českých padesát čtyři haléřů)). Ke splacení peněžitého vkladu dojde uzavřením dohody o započtení uvedených pohledávek Jediného akcionáře proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu Akcie (dále jen „Dohoda o započtení“), jejíž n ávrh předloží Společnost Jedinému akcionáři při uzavření Smlouvy o upsání akcie. Stanoví se pravidla postupu pro uzavření Dohody o započtení takto : • Dohoda o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění a ust. § 358 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platné m znění, • v Dohodě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které jsou předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávky, jejichž započtení bylo schváleno rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti ; • peněžité pohledávky Jediného akcionáře za Společností budou započteny ve výši 2.631.279.736,78 Kč ( slovy: dvě miliardy šest set třicet jedna milionů dvě stě sedmdesát devět tisíc sedm set třicet šest korun českých sedmdesát osm haléřů ) na sp lacení emisního kursu Akcie upsané Jediným akcionářem; • uzavřením Dohody o započtení bude splněna povinnost upisovatele - Jediného akcionáře splatit emisní kurs Akcie na toto zvýšení základního kapitálu. 9.3. Pro vyloučení pochybností se výslovně připouští, že účinky doručení návrhu Dohody o započtení podle bodu 9.2. Jedinému akcionáři nastanou též doručením takového návrhu k rukám zmocněnce Jediného akcionáře, a že k uzavření Dohody o započtení může dojí t též zmocněncem jednajícím jménem Jediného akcionáře. 25.11.2013 - 5.12.2013
1. Částka, o niž má být zvýšen základní kapitál 1.1. Základní kapitál Společnosti v dosavadní výši 219.735.000,- Kč ( slovy: dvě stě devatenáct milionů sedm set třicet pět tisíc korun českých ) se zvyšuje o částku 68.265.000,- Kč ( slovy: šedesát osm milionů dvě stě šedesát pět tisíc korun českých ) na novou výši 288.000.000,- Kč (slovy: dvě stě osmdesát osm milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Způsob zvýšení základního kapitálu 2.1. Základní kapitál bude zvýšen výhradně peněžitým vkladem Jediného akcionáře, a to ve výši 68.265.000,- Kč ( slovy: šedesát osm milionů dvě stě šedesát pět tisíc korun českých ). 3. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií 3.1. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 1 ( slovy: jeden ) kus kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno, o jmenovité hodnotě 68.265.000,- Kč ( slovy: šedesát osm milionů dvě stě šedesát pět tisíc korun českých ) (dále jen "Akcie"). 4. Přednostní právo na úpis Akcie 4.1. Jediný akcionář nemá přednostní právo na úpis Akcie, neboť se svého práva na přednostní úpis Akcie před přijetím tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře vzdal. 5. Upsání předem určeným zájemcem 5.1. S ohledem na to, že Jediný akcionář v tomto případě nedisponuje přednostním právem na úpis Akcie, bude Akcie upsána Jediným akcionářem jako předem určeným zájemcem. 6. Emisní kurs Akcie 6.1. Emisní kurs Akcie činí 748.000.000,- Kč ( slovy: sedm set čtyřicet osm milionů korun českých ), přičemž rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou Akcie, tedy částka ve výši 679.735.000,- Kč ( slovy: šest set sedmdesát devět milionů sedm set třicet pět tisíc korun českých ) tak tvoří emisní ážio. 7. Smlouva o upsání Akcie 7.1. Jediný akcionář upíše Akcii ve smlouvě o upsání akcie, kterou uzavře se Společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že upsání Akcie bude vázáno na rozvazovací podmínk u, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku (dále jen "Smlouva o upsání akcie"). Společnost je povinna doručit Jedinému akcionáři návrh Smlouvy o upsání akcie do 3 (slovy: tří) pracovních dnů ode dne tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře. 8. Lhůta a místo pro upsání Akcie 8.1. Lhůta pro upsání Akcie, tj. lhůta pro uzavření Smlouvy o upsání akcie ze strany Jediného akcionáře, se stanoví na 14 (slovy: čtrnáct) dnů od doručení návrhu Smlouvy o upsání akcie Jedinému akcionáři ze strany Společnosti; pro vyloučení pochybností se výslovně připouští, že účinky doručení návrhu Smlouvy o upsání akcie Jedinému akcionáři nastanou též doručením návrhu k rukám zmocněnce Jediného akcionáře a že k uzavření Smlouvy o upsání akcie může dojít též zmocněncem jednajícím jménem Jediného akcio náře. Jedinému akcionáři bude oznámen počátek běhu této lhůty doručením návrhu Smlouvy o upsání akcie ze strany Společnosti (případně k rukám zmocněnce Jediného akcionáře). Místem pro upsání Akcie, tj. místem pro uzavření Smlouvy o upsání akcie, se stanov í sídlo Společnosti. 9. Místo a lhůta pro splacení emisního kursu 9.1. Jediný akcionář je povinen splatit emisní kurs upsané Akcie do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od uzavření Smlouvy o upsání akcie. Místem pro splacení Akcie, tj. místem pro uzavření Dohody o započtení ( viz dále v bodě 9.2. ) se stanoví sídlo Společnosti. 9.2. Jako způsob splacení peněžitého vkladu se připouští započtení peněžité pohledávky Společnosti na splacení emisního kursu Akcie v celkové výši 748.000.000,- Kč ( slovy: sedm set čtyřicet osm milionů korun českých ) proti pohledávce Jediného akcioná ře za Společností na splacení části jistiny úvěru dle Smlouvy o úvěru, kterou Jediný akcionář jako věřitel uzavřel se Společností jako dlužníkem dne 29.4.2009 ( slovy: dvacátéhodevátého dubna roku dvatisícedevět ), a to ve znění pozdějších dodatků. Ke sp lacení peněžitého vkladu dojde uzavřením dohody o započtení uvedené pohledávky Jediného akcionáře proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu Akcie (dále jen "Dohoda o započtení"), jejíž návrh předloží Společnost Jedinému akcionáři při uzavřen í Smlouvy o upsání akcie. Stanoví se pravidla postupu pro uzavření Dohody o započtení takto : - Dohoda o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění a ust. § 358 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, - v Dohodě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které jsou předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávky, jejichž započtení bylo schváleno rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti; - peněžité pohledávky Jediného akcionáře za Společností budou započteny ve výši 748.000.000,- Kč ( slovy: sedm set čtyřicet osm milionů korun českých ) na splacení emisního kursu Akcie upsané Jediným akcionářem na zvýšení základního kapitálu; - uzavřením Dohody o započtení bude splněna povinnost upisovatele - Jediného akcionáře splatit emisní kurs Akcie na toto zvýšení základního kapitálu. 9.3. Pro vyloučení pochybností se výslovně připouští, že účinky doručení návrhu Dohody o započtení podle bodu 9.2. Jedinému akcionáři nastanou též doručením takového návrhu k rukám zmocněnce Jediného akcionáře, a že k uzavření Dohody o započtení může d ojít též zmocněncem jednajícím jménem Jediného akcionáře. 20.12.2010 - 1.1.2011
(A)Základní kapitál Společnosti se snižuje o částku 1.611.390.000,- Kč (slovy: jedna miliarda šest set jedenáct milionů tři sta devadesát tisíc korun českých) z částky 1.831.125.000,- Kč (slovy: jedna miliarda osm set třicet jeden milion sto dvacet pět ti síc korun českých) na částku 219.735.000,- Kč (slovy: dvě stě devatenáct milionů sedm set třicet pět tisíc korun českých) (dále jen "Snížení základního kapitálu"), Snížení základního kapitálu bude realizováno z důvodů potřeby navýšení disponibilních zdrojů Společnosti k úhradě očekávané ztráty Společnosti, přičemž částka odpovídající Snížení základního kapitálu, tj. částka ve výši 1.611.390.000,- Kč (slovy: jedna mi liarda šest set jedenáct milionů tři sta devadesát tisíc korun českých) bude převedena na účet ostatních kapitálových fondů Společnosti. (B)Snížení základního kapitálu bude provedeno v celém rozsahu snížení poměrným snížením jmenovité hodnoty akcií Společnosti takto: - Jmenovitá hodnota každé ze tří kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 600.000.000,- Kč (slovy: šest set milionů korun českých) bude snížena o částku 528.000.000,- Kč (slovy: pět set dvacet osm milionů korun českých), tedy na část ku 72.000.000,- Kč (slovy: sedmdesát dva miliony korun českých); - Jmenovitá hodnota jedné kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 31.125.000,- Kč (slovy: třicet jeden milion sto dvacet pět tisíc korun českých) bude snížena o částku 27.390.000,- Kč (slovy: dvacet sedm milionů tři sta devadesát tisí c korun českých), tedy na částku 3.735.000,- Kč (slovy tři miliony sedm set třicet pět tisíc korun českých). (C)Představenstvo Společnosti zašle jedinému akcionáři do týdne ode dne zápisu Snížení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku písemnou výzvu, aby předložil Společnosti veškeré své listinné akcie Společnosti k výměně za listinné akcie Spol ečnosti o snížené jmenovité hodnotě (dále jen "Výzva k výměně"). Představenstvo společnosti zašle Výzvu k výměně do sídla jediného akcionáře, případně k rukám zmocněnce. (D)Veškeré listinné akcie Společnosti budou předloženy za účelem jejich výměny za akcie s nižší jmenovitou hodnotou do dvou týdnů ode dne doručení Výzvy k výměně akcionáři s tím, že pokud se Společnost nedohodne s akcionářem jinak, bude výměna akcií probí hat v sídle Společnosti, a to vždy v pracovní dny od 9:00 do 15:00 hodin. Listinnými akciemi Společnosti se rozumějí i hromadné listiny nahrazující listinné akcie Společnosti. (E)Představenstvo Společnosti zajistí, aby příslušná částka byla převedena ve prospěch účtu ostatních kapitálových fondů Společnosti do týdne ode dne zápisu Snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 1.12.2009 - 27.4.2010
Došlo ke sloučení společnosti OKD, OKK, a.s. se společností NWR Coking, a.s. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ 728 30, IČ 27817113, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B, vložka 3336 a  na nástupnickou společnost OKD, OKK, a.s. přešlo v důsledku sloučení jmění zanikající společnosti NWR Coking, a.s. na základě smlouvy o fúzi sloučením ze dne 14.4.2008. Rozhodným dnem fúze je 1.1.2008. 30.4.2008
Omezení převiditelnosti akcií: Převoditelnost akcií na jméno není žádným způsobem omezena. 27.11.2007
Omezení převiditelnosti akcií: Převoditelnost akcií na jméno se omezuje tak, že platnost smlouvy o převodu těchto akcií je podmíněna souhlasem představenstva společnosti ve lhůtě 60 dnů po doručení žádosti akcionáře do sídla společnosti. 10.12.2001 - 27.11.2007
Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 12.1.2000 o snížení základního jmění společnosti z částky 2.280.025.000,-Kč o částku 448.900.000,-Kč (čtyřistačtyřicetosm miliónů devětset tisíc korun českých) na částku 1.831.125.000,-Kč: * za účelem úhrady ztráty minulých let v rozsahu 220.903.264,41 Kč, * za účelem převodu do rezervního fondu (na krytí budoucích ztrát) v rozsahu 227.996.736,59 Kč,   a to metodou snížení jmenovité hodnoty všech akcií společnosti poměrně o 19,69 %. Snížení základního jmění bude provedeno vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadních akciích, poměrně u všech akcií s podpisy členů představenstva oprávněných jednat jménem společnosti.   Lhůta pro předložení stávajících akcií za účelem vyznačení nižší jmenovité hodnoty činí 30 dnů ode dne právní moci usnesení o zápisu snížení základního jmění do obchodního rejstříku. 29.3.2000 - 27.7.2000

Aktuální kontaktní údaje OKK Koksovny, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 47675829
Obchodní firma: OKK Koksovny, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Ostravy
Vznik první živnosti: 20.12.1993
Celkový počet živností: 29
Aktivních živností: 5

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 47675829
Firma: OKK Koksovny, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Ostrava-město
Základní územní jednotka: Moravská Ostrava a Přívoz
Počet zaměstnanců: 500 - 999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.1994

Kontakty na OKK Koksovny, a.s. IČO: 47675829

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Koksární 1112 , Ostrava 702 00 13.3.2019
Sídlo: Koksární 1112 , Ostrava 702 00 22.4.2010 - 13.3.2019
Sídlo: Koksární 1112 , Ostrava 702 00 19.2.2010 - 22.4.2010
Sídlo: Koksární 1112 , Ostrava 702 00 10.12.2001 - 19.2.2010
Sídlo: Koksární ul. , 702 24 Ostrava-Přívoz Česká republika
14.8.1996 - 10.12.2001
Sídlo: Koksární ul. , 702 24 Ostrava 1 Česká republika
1.1.1994 - 14.8.1996

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Koksární 1112 NEOAD, Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz 702 24

Obory činností OKK Koksovny, a.s. IČO: 47675829

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
zámečnictví, nástrojářství 6.3.2012
obráběčství 6.3.2012
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 6.3.2012
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 6.12.2010
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí, zdraví š kodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 29.12.2004 - 6.3.2012
prodej chemických látek a přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí 10.12.2001 - 6.3.2012
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob plyny 10.1.2001 - 10.12.2001
montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 10.1.2001 - 10.12.2001
výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových nádob, periodické zkoušky nádob na plyny 10.1.2001 - 10.12.2001
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 10.1.2001 - 29.12.2004
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující 10.1.2001 - 29.12.2004
technické testování a analýzy kromě příloh z. 455/91 Sb. 10.1.2001 - 6.12.2010
ostatní vzdělávání v oboru koksárenství 10.1.2001 - 6.12.2010
jiné ubytovací možnosti kromě příloh z. 455/91 Sb. 10.1.2001 - 6.12.2010
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 10.1.2001 - 6.12.2010
kovoobráběčství 10.1.2001 - 6.3.2012
výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako: - hořlavé - zdraví škodlivé - žíravé - dráždivé - senzibilující 29.3.2000 - 10.1.2001
výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako: - výbušné - oxidující - extrémně hořlavé - vysoce hořlavé - vysoce toxické - toxické - karcinogenní - mutagenní - toxické pro reprodukci - nebezpečné pro životní prostředí 29.3.2000 - 10.1.2001
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 21.4.1999
podnikání v oblasti nakládání s odpady (mimo nebezpečné) 14.8.1996 - 6.12.2010
kovoobrábění 1.1.1994 - 10.1.2001
revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob 1.1.1994 - 10.1.2001
revize a zkoušky vyhrazených plyn. zařízení 1.1.1994 - 10.1.2001
revize elektrických zařízení 1.1.1994 - 10.1.2001
technické testování a analýzy 1.1.1994 - 10.1.2001
ostatní vzdělávání dospělých 1.1.1994 - 10.1.2001
jiné ubytovací možnosti 1.1.1994 - 10.1.2001
nákup a prodej za účelem dalšího prodeje a prodej 1.1.1994 - 10.1.2001
těžba uhelných kalů (provozování odkališť) 1.1.1994 - 10.1.2001
projektování elektrických zařízení 1.1.1994 - 12.6.2001
investorská a inženýrská činnost 1.1.1994 - 12.6.2001
reklama, propagace, inzerce 1.1.1994 - 30.11.2002
zpracování tuhých a plynných paliv - výroba koksu a ostatních koksochemických výrobků 1.1.1994 - 6.12.2010
pronájem movitostí a nemovitostí včetně služeb 1.1.1994 - 6.12.2010
pronájem strojů a přístrojů 1.1.1994 - 6.12.2010
zámečnictví 1.1.1994 - 6.3.2012

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Testování, měření, analýzy a kontroly

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.1.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: Koksární 1112 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1001613279
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování: 1.1.1994

Živnost č. 2 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.1.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: Koksární 1112 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1001613279
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.11.2007

Živnost č. 3 Obráběčství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.1.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: Koksární 1112 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1001613279
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.11.2007

Živnost č. 4 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.2.1999
Provozovna č. 1
Provozovna: Koksární 1112 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1001613279
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.7.2016

Živnost č. 5 Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 24.11.1999
Provozovna č. 1
Provozovna: Koksární 1112 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1001613279
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.11.2007

Živnost č. 6 Investorská a inženýrská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.12.1993
Zánik oprávnění: 19.3.2001

Živnost č. 7 Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1994
Zánik oprávnění: 11.4.2001

Živnost č. 8 Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových nádob, periodické zkoušky nádob na plyny

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1994
Zánik oprávnění: 11.4.2001

Živnost č. 9 Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob plyny

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1994
Zánik oprávnění: 11.4.2001

Živnost č. 10 Pronájem strojů a přístrojů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1994
Zánik oprávnění: 22.8.2000

Živnost č. 12 Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1994
Zánik oprávnění: 13.3.1997

Živnost č. 13 Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1994
Zánik oprávnění: 13.3.1997

Živnost č. 14 Revize elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1994
Zánik oprávnění: 13.3.1997

Živnost č. 15 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1994
Zánik oprávnění: 14.3.2001

Živnost č. 16 Ostatní vzdělávání v oboru koksárenství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Reklama, propagace, inzerce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1994
Zánik oprávnění: 6.6.2002

Živnost č. 18 Technické testování a analýzy kromě příloh z. 455/1991 Sb.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 Jiné ubytovací možnosti kromě příloh z. 455/91 Sb.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 20 Zpracování tuhých a plynných paliv - výroba koksu a ostatních koksochemických výrobků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 21 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 22 Pronájem movitostí a nemovitostí vč. služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 23 Podnikání v oblasti nakládání s odpady (mimo nebezpečné)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.4.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 24 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.2.1999
Zánik oprávnění: 1.5.2004

Živnost č. 25 Prodej chemických látek a přípravků klasifikovaných jako výbušné,oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.11.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 26 Výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.11.1999
Zánik oprávnění: 21.6.2000

Živnost č. 27 Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.11.1999
Zánik oprávnění: 1.5.2004

Živnost č. 28 Výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysocehořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.1.2000
Zánik oprávnění: 21.6.2000

Živnost č. 29 Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysocehořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí...

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.1.2000
Zánik oprávnění: 1.5.2004
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba koksárenských produktů
Výroba základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů a syntetického kaučuku v primárních formách
Obrábění
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Nespecializovaný velkoobchod
Technické zkoušky a analýzy
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Vedení firmy OKK Koksovny, a.s. IČO: 47675829

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva společně s členem představenstva. Místopředseda představenstva nebo člen představenstva může za společnost jednat samostatně pouze na základě písemného zmocnění předs tavenstvem. K podpisu za společnost dochází tak, že k vypsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva s členem představenstva. 24.7.2019
Za společnost jedná samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva společně s členem představenstva nebo člen představenstva společně s dalším členem představenstva. Místopředseda představenstva nebo člen představenstva může za spole čnost jednat samostatně pouze na základě písemného zmocnění představenstvem. K podpisu za společnost dochází tak, že k vypsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva s členem představenstva nebo člen představenstva společně s dalším členem představenstva. 1.11.2016 - 24.7.2019
Za společnost jedná samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva s dalším místopředsedou představenstva nebo s předsedou představenstva. K podpisu za společnost dochází tak, že k vypsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti př ipojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva společně s dalším místopředsedou představenstva nebo s předsedou představenstva. 4.8.2015 - 1.11.2016
Za společnost jedná samostatně předseda představenstva nebo společně místopředseda představenstva a další člen představenstva. Místopředseda představenstva nebo člen představenstva může za společnost jednat samostatně pouze na základě písemného zmocnění p ředstavenstvem. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva, nebo společně místopředseda představenstva a další člen představenstva, anebo samostatně místopře dseda představenstva nebo člen představenstva zmocněný k určitému právnímu jednání písemně představenstvem. 4.3.2014 - 4.8.2015
Jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo, a to buďsamostatně předseda představenstva nebo samostatně jiný člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, anebo společně dva členové představenstva. 27.11.2007 - 4.3.2014
Jednání: Jménem společnosti jedná v celém rozsahu představenstvo. Za představenstvo jedná každý člen představenstva samostatně. 2.10.2006 - 27.11.2007
Jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda a jeden člen představenstva a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 10.1.2001 - 2.10.2006
Jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 19.10.1999 - 10.1.2001
Jednání: Za společnost jedná předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva. Představenstvo podepisuje za společnost tak, že k razítku společnosti nebo jinak vytištěnému nebo předepsanému názvu společnosti připojí vlastnoruční podpis předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva. 1.1.1994 - 19.10.1999
Jméno: Ing. Zdeněk Durčák 24.7.2019
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.6.2019
Ve funkci: od 1.6.2019
Adresa: 710, Čeladná 739 12
Jméno: Ing. Pavel Woznica 24.7.2019
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.6.2019
Ve funkci: od 1.6.2019
Adresa: Okrajní 662, Krmelín 739 24
Jméno: Ing. Mojmír Trojek 24.7.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.6.2019
Adresa: Vančurova 176, Háj ve Slezsku 747 92
Jméno: Ing. Vladimír Stáňa 1.1.1994 - 18.9.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Nerudova 179, Klimkovice 742 83
Jméno: Ing. Luboš Míček 1.1.1994 - 14.8.1996
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Josefa Kotase 1181/13, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Ludmila Novotná 1.1.1994 - 14.8.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Lumírova 532/50, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Petr Ryška 1.1.1994 - 14.8.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Provaznická 1531/11, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Oldřich Baran 1.1.1994 - 14.8.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Mánesova 2770/10, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Vladimír Durčák 1.1.1994 - 14.8.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: tř. Osvoboditelů 1776 , Karviná 6-Nové Město Česká republika
Jméno: Ing. Lubomír Šiška 18.9.1995 - 14.8.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Sokolská 77 , 721 00 Ostrava 1 Česká republika
Jméno: Ing. Josef Goj 14.8.1996 - 5.3.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Panelová 1573, Petřvald 735 41
Jméno: Ing. Vítězslav Hladík 1.1.1994 - 8.2.1999
Funkce: předseda představenstva
Adresa: 17. listopadu 75, Frýdek-Místek 738 01
Jméno: Ing. Ludmila Novotná 14.8.1996 - 8.2.1999
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Lumírova 532/50, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Vladimír Durčák 5.3.1998 - 8.2.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: tř. Osvobození 1766/8, Karviná 735 06
Jméno: Ing. Michal Kuča 8.2.1999 - 8.2.1999
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Těšínská 797, Albrechtice 735 43
Jméno: Ing. Petr Poledník 8.2.1999 - 8.2.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Zemědělská 14, Chotěbuz 735 61
Jméno: Ing. Ludmila Novotná 8.2.1999 - 16.10.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 21.5.2002
Adresa: Lumírova 532/50, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Michal Kuča 8.2.1999 - 16.10.2002
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 21.5.2002
Ve funkci: do 21.5.2002
Adresa: Těšínská 797, Albrechtice 735 43
Jméno: Ing. Petr Poledník 8.2.1999 - 16.10.2002
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: do 21.5.2002
Ve funkci: do 21.5.2002
Adresa: Zemědělská 14, Chotěbuz 735 61
Jméno: Ing. Ludmila Novotná 16.10.2002 - 24.8.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.5.2002 do 27.4.2005
Adresa: Lumírova 532/50, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Michal Kuča 16.10.2002 - 24.8.2005
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 21.5.2002 do 27.4.2005
Ve funkci: od 20.6.2002 do 27.4.2005
Adresa: Těšínská 797, Albrechtice 735 43
Jméno: Ing. Petr Poledník 16.10.2002 - 24.8.2005
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 21.5.2002 do 27.4.2005
Ve funkci: od 20.6.2002 do 27.4.2005
Adresa: Zemědělská 14, Chotěbuz 735 61
Jméno: Ing. Michal Kuča 24.8.2005 - 2.10.2006
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 27.4.2005 do 11.9.2006
Ve funkci: od 20.5.2005 do 11.9.2006
Adresa: Těšínská 797, Albrechtice 735 43
Jméno: Ing. Petr Poledník 24.8.2005 - 2.10.2006
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 27.4.2005 do 11.9.2006
Ve funkci: od 20.5.2005 do 11.9.2006
Adresa: Zemědělská 14, Chotěbuz 735 61
Jméno: Ing. Ludmila Novotná 24.8.2005 - 2.10.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.4.2005 do 11.9.2006
Adresa: Lumírova 532/50, Ostrava 700 30
Jméno: Marek Jelínek 2.10.2006 - 27.11.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 11.9.2006 do 11.9.2007
Ve funkci: od 11.9.2006 do 11.9.2007
Adresa: Koulova 1563/13, Praha 160 00
Jméno: Prof. Ing. Evžen Kočenda Ph.D. 2.10.2006 - 15.4.2009
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 11.9.2006 do 9.2.2009
Ve funkci: od 11.9.2006 do 9.2.2009
Adresa: Na Marsu 1125, Černošice 252 28
Jméno: Ing. Leo Bayer 27.11.2007 - 15.4.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.10.2007 do 9.2.2009
Adresa: Pardubická 760, Albrechtice 735 43
Jméno: Ing. Petr Otava 27.11.2007 - 4.8.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.10.2007 do 13.7.2009
Adresa: Trojská 725/181, Praha 171 00
Jméno: Ing. Michal Kuča 27.11.2007 - 27.12.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 23.10.2007 do 23.10.2010
Ve funkci: od 14.11.2007 do 23.10.2010
Adresa: Těšínská 797, Albrechtice 735 43
Jméno: Ing. Ján Fabián 15.4.2009 - 27.12.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 9.2.2009 do 18.11.2010
Ve funkci: od 17.2.2009 do 18.11.2010
Adresa: Hošťálkova 392/1, Praha 169 00
Jméno: Dr. Klausdieter Beck 15.4.2009 - 27.12.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.2.2009 do 18.11.2010
Adresa: Harness Creek View Drive , 21403 Annapolis Spojené státy americké
Jméno: Ing. Michal Kuča 27.12.2010 - 25.11.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.10.2010 do 6.12.2013
Ve funkci: od 15.12.2010 do 6.12.2013
Adresa: Těšínská 797, Albrechtice 735 43
Jméno: Ing. Radim Tabášek 27.12.2010 - 25.11.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 18.11.2010 do 6.12.2013
Ve funkci: od 15.12.2010 do 6.12.2013
Adresa: 718 , Palkovice Česká republika
Jméno: Ing. Antonín Klimša 27.12.2010 - 25.11.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.11.2010 do 6.12.2013
Adresa: Křížkovského 726/38, Ostrava 712 00
Jméno: Michal Kuča 25.11.2013 - 12.12.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.10.2010 do 6.12.2013
Ve funkci: od 15.12.2010 do 6.12.2013
Adresa: Těšínská 797, Albrechtice 735 43
Jméno: Radim Tabášek 25.11.2013 - 12.12.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 18.11.2010 do 6.12.2013
Ve funkci: od 15.12.2010 do 6.12.2013
Adresa: 718 , 739 41 Palkovice Česká republika
Jméno: Antonín Klimša 25.11.2013 - 12.12.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.11.2010 do 6.12.2013
Adresa: Křížkovského 726/38, Ostrava 712 00
Jméno: Petr Otava 12.12.2013 - 20.2.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 6.12.2013
Adresa: Trojská 725/181, Praha 171 00
Jméno: Michal Kuča 12.12.2013 - 15.8.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 6.12.2013 do 30.6.2014
Ve funkci: od 6.12.2013 do 30.6.2014
Adresa: Těšínská 797, Albrechtice 735 43
Jméno: Petr Labuzík 20.2.2014 - 7.3.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.2.2014 do 3.2.2015
Adresa: Bajkalská 673/12, Praha 100 00
Jméno: Petr Otava 12.12.2013 - 22.6.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 6.12.2013 do 7.6.2015
Ve funkci: od 6.12.2013 do 7.6.2015
Adresa: Štěpánská 621/34, Praha 110 00
Jméno: Petr Otava 20.2.2014 - 4.8.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 6.12.2013
Ve funkci: od 3.2.2014 do 29.6.2015
Adresa: Trojská 725/181, Praha 171 00
Jméno: Ing. Simona Otavová 4.8.2015 - 23.8.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 29.6.2015 do 29.6.2016
Ve funkci: od 29.6.2015 do 29.6.2016
Adresa: Na Míčánce 2640/2, Praha 160 00
Jméno: Ing. Petr Otava 4.8.2015 - 9.12.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 6.12.2013
Ve funkci: od 29.6.2015
Adresa: Trojská 725/181, Praha 171 00
Jméno: Ing. Petr Otava 9.12.2016 - 17.1.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 6.12.2013 do 6.12.2016
Ve funkci: od 29.6.2015 do 6.12.2016
Adresa: Hanzelkova 2757/2, Praha 160 00
Jméno: Zdeněk Durčák 15.8.2014 - 19.9.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.7.2014
Ve funkci: od 1.7.2014
Adresa: 710, Čeladná 739 12
Jméno: Ing. Miroslav Záhorec 1.11.2016 - 25.8.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.10.2016
Adresa: Lidická 1441/28, Plzeň 323 00
Jméno: Ing. David Bečvář 1.11.2016 - 24.7.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.10.2016 do 31.5.2019
Adresa: Veslařská 85/202, Brno 637 00
Jméno: Ing. Petr Otava 17.1.2017 - 24.7.2019
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 6.12.2016 do 31.5.2019
Ve funkci: od 6.12.2016 do 31.5.2019
Adresa: Hanzelkova 2757/2, Praha 160 00
Jméno: Ing. Zdeněk Durčák 19.9.2017 - 24.7.2019
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.7.2017 do 31.5.2019
Ve funkci: od 1.7.2017 do 31.5.2019
Adresa: 710, Čeladná 739 12
Jméno: Ing. Miroslav Záhorec 25.8.2018 - 24.7.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.10.2016 do 31.5.2019
Adresa: Kukulova 24, Praha 169 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Petr Otava 24.7.2019
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.6.2019
Ve funkci: od 1.6.2019
Adresa: Hanzelkova 2757/2, Praha 160 00
Jméno: Ing. David Bečvář 24.7.2019
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.6.2019
Ve funkci: od 1.6.2019
Adresa: Veslařská 85/202, Brno 637 00
Jméno: Ing. Miroslav Záhorec 24.7.2019
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.6.2019
Ve funkci: od 1.6.2019
Adresa: Kukulova 24, Praha 169 00
Jméno: Ing. Jana Zimová 24.7.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.6.2019
Adresa: Rothmayerova 518 11, 102 00 Praha Česká republika
Jméno: JUDr. Rostislav Doleček 24.7.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.6.2019
Adresa: Leopoldova 667/11, Praha 149 00
Jméno: Ing. Chrudoš Barvík 1.1.1994 - 18.9.1995
Funkce: člen
Adresa: Albrechtice u Č. Těšína čp.649 Česká republika
Jméno: Ing. Vladislav Kania 1.1.1994 - 18.9.1995
Funkce: člen
Adresa: Sokolská 65 , 721 00 Ostrava 1 Česká republika
Jméno: RNDr. Radoslav Štědroň 1.1.1994 - 18.9.1995
Funkce: člen
Adresa: Plk. Rajmunda Prchaly 4458/115, Ostrava 708 00
Jméno: Ing. Josef Goj 1.1.1994 - 14.8.1996
Funkce: člen
Adresa: Sokolská 1573 , 735 41 Petřvald u Karviné Česká republika
Jméno: Ing. Danuše Jurčíková 1.1.1994 - 14.8.1996
Funkce: člen
Adresa: Konzumní 413/25, Havířov 736 01
Jméno: Ing. Josef Martiška 1.1.1994 - 14.8.1996
Funkce: člen
Adresa: Macurova 1385 , Praha 4 Česká republika
Jméno: Ing. Milan Šťastný 1.1.1994 - 14.8.1996
Funkce: člen
Adresa: Aleše Hrdličky 1626/4, Ostrava 708 00
Jméno: Petr Pavel 1.1.1994 - 14.8.1996
Funkce: člen
Adresa: Nádražní 615/30, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Lubomír Káňa 18.9.1995 - 14.8.1996
Funkce: člen
Adresa: Nad Doly 212, Petřvald 735 41
Jméno: Ing. Benedikt Król 18.9.1995 - 14.8.1996
Funkce: člen
Adresa: Albrechtice u Č.Těšína čp. 560 Česká republika
Jméno: Ing. Jiří Vidlář 14.8.1996 - 8.2.1999
Funkce: předseda
Adresa: Erbenova 276/56, Ostrava 703 00
Jméno: Ing. Petr Mokroš 1.1.1994 - 19.10.1999
Funkce: člen
Adresa: R. Prchaly 4460 , 708 00 Ostrava-Poruba Česká republika
Jméno: Ing. Petr Lachnit, Csc. 18.9.1995 - 19.10.1999
Funkce: člen
Adresa: Lumírova 489/11, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Josef Martiška 14.8.1996 - 19.10.1999
Funkce: místopředseda
Adresa: Macurova 1385 , Praha 4 Česká republika
Jméno: Pavel Petr 14.8.1996 - 8.11.2003
Funkce: člen
Trvání členství: do 7.5.2003
Adresa: Ahepjukova 2789/4, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Pavel Kotajný CSc. 8.2.1999 - 8.11.2003
Funkce: předseda
Trvání členství: do 2.6.2003
Ve funkci: do 2.6.2003
Adresa: Žukovská 309, Český Těšín 737 01
Jméno: Ing. Zdeněk Durčák 19.10.1999 - 8.11.2003
Funkce: místopředseda
Trvání členství: do 2.6.2003
Ve funkci: do 2.6.2003
Adresa: Elišky Krásnohorské 1283/21, Havířov 736 01
Jméno: Ing. Ivo Žolnerčík 8.11.2003 - 29.12.2004
Funkce: předseda
Trvání členství: od 2.6.2003 do 20.9.2004
Ve funkci: od 24.6.2003 do 20.9.2004
Adresa: Třešňová 1277, Orlová 735 14
Jméno: Ing. Zdeněk Durčák 8.11.2003 - 12.4.2005
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 2.6.2003
Ve funkci: od 24.6.2003 do 16.2.2005
Adresa: Elišky Krásnohorské 1283/21, Havířov 736 01
Jméno: Ing. Zdeněk Durčák 12.4.2005 - 24.8.2005
Funkce: předseda
Trvání členství: od 2.6.2003 do 27.4.2005
Ve funkci: od 16.2.2005 do 27.4.2005
Adresa: Elišky Krásnohorské 1283/21, Havířov 736 01
Jméno: Ing. Leszek Chraścina 12.4.2005 - 24.8.2005
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 28.12.2004
Ve funkci: od 16.2.2005 do 24.5.2005
Adresa: Zelená 1556/5, Český Těšín 737 01
Jméno: Ing. Miroslav Stanovský 24.8.2005 - 2.7.2008
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.4.2005 do 22.4.2008
Ve funkci: od 24.5.2005 do 22.4.2008
Adresa: 69, Tísek 743 01
Jméno: Ing. Leszek Chraścina 24.8.2005 - 2.7.2008
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 28.12.2004 do 22.4.2008
Ve funkci: od 24.5.2005 do 22.4.2008
Adresa: Zelená 1556/5, Český Těšín 737 01
Jméno: Ing. Leszek Chraścina 2.7.2008 - 5.11.2009
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.4.2008 do 16.10.2009
Ve funkci: od 17.6.2008 do 16.10.2009
Adresa: Zelená 1556/5, Český Těšín 737 01
Jméno: Ing. Ladislav Feber 2.7.2008 - 27.12.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.4.2008
Ve funkci: od 17.6.2008
Adresa: U Dvoru 1085/4, Ostrava 709 00
Jméno: Pavel Petr 8.11.2003 - 10.6.2011
Funkce: člen
Trvání členství: od 7.5.2003 do 5.5.2011
Adresa: Ahepjukova 2789/4, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Ladislav Feber 27.12.2010 - 10.4.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.4.2008 do 14.3.2013
Ve funkci: od 17.6.2008 do 14.3.2013
Adresa: Vrablovec 1308/103, Ludgeřovice 747 14
Jméno: Ing. Jarmila Ivánková 28.12.2009 - 25.11.2013
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 19.11.2009 do 6.12.2013
Ve funkci: od 11.12.2009 do 6.12.2013
Adresa: Za Podjezdem 1155/21, Ostrava 725 25
Jméno: Pavel Petr 10.6.2011 - 25.11.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.5.2011
Adresa: Ahepjukova 2789/4, Ostrava 702 00
Jméno: Ladislav Feber 10.4.2013 - 12.12.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 14.3.2013 do 6.12.2013
Ve funkci: od 25.3.2013 do 6.12.2013
Adresa: Vrablovec 1308/103, Ludgeřovice 747 14
Jméno: Jarmila Ivánková 25.11.2013 - 12.12.2013
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 19.11.2009 do 6.12.2013
Ve funkci: od 11.12.2009 do 6.12.2013
Adresa: Za Podjezdem 1155/21, Ostrava 725 25
Jméno: Pavel Petr 25.11.2013 - 4.8.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.5.2011 do 5.5.2015
Adresa: Ahepjukova 2789/4, Ostrava 702 00
Jméno: Simona Otavová 12.12.2013 - 4.8.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 6.12.2013 do 26.6.2015
Ve funkci: od 6.12.2013 do 26.6.2015
Adresa: Na Míčánce 2640/2, Praha 160 00
Jméno: Ing. Martin Bulawa 4.8.2015 - 2.5.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2015 do 31.3.2016
Ve funkci: od 29.6.2015 do 31.3.2016
Adresa: Na Míčánce 2640/2, Praha 160 00
Jméno: Ing. Pavel Klein 2.5.2016 - 23.8.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.4.2016 do 1.7.2016
Adresa: Bezručova 1862/52, Říčany 251 01
Jméno: Rostislav Doleček 12.12.2013 - 17.1.2017
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 6.12.2013 do 6.12.2016
Ve funkci: od 6.12.2013 do 6.12.2016
Adresa: Leopoldova 667/11, Praha 149 00
Jméno: Pavel Petr 4.8.2015 - 4.10.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2015 do 29.6.2018
Adresa: Ahepjukova 2789/4, Ostrava 702 00
Jméno: Pavel Petr 4.10.2018 - 13.4.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2018 do 28.2.2019
Adresa: Ahepjukova 2789/4, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Pavel Klein 23.8.2016 - 24.7.2019
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2016 do 31.5.2019
Ve funkci: od 1.7.2016 do 31.5.2019
Adresa: Bezručova 1862/52, Říčany 251 01
Jméno: JUDr. Rostislav Doleček 17.1.2017 - 24.7.2019
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 6.12.2016
Ve funkci: od 6.12.2016
Adresa: Leopoldova 667/11, Praha 149 00
Jméno: Pavel Petr 13.4.2019 - 12.9.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.2.2019 do 2.9.2019
Adresa: Ahepjukova 2789/4, Ostrava 702 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Zdeněk Durčák
Člen statutárního orgánu: Ing. Mojmír Trojek
Člen statutárního orgánu: Ing. Pavel Woznica

Vlastníci firmy OKK Koksovny, a.s. IČO: 47675829

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 500 000 000 Kč 100% 5.12.2013
zakladni 288 000 000 Kč 100% 1.1.2011 - 5.12.2013
zakladni 219 735 000 Kč 100% 27.4.2010 - 1.1.2011
zakladni 1 831 120 000 Kč - 10.1.2001 - 27.4.2010
zakladni 1 831 120 000 Kč - 27.7.2000 - 10.1.2001
zakladni 2 280 030 000 Kč - 1.1.1994 - 27.7.2000

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 212 000 000 Kč 1 5.12.2013
Kmenové akcie na jméno 68 265 000 Kč 1 1.1.2011
Kmenové akcie na jméno 72 000 000 Kč 3 27.4.2010
Kmenové akcie na jméno 3 735 000 Kč 1 27.4.2010
Kmenové akcie na jméno 600 000 000 Kč 3 24.8.2005 - 27.4.2010
Kmenové akcie na jméno 31 125 000 Kč 1 24.8.2005 - 27.4.2010
Kmenové akcie na jméno 80 311 600 Kč 22 27.7.2000 - 24.8.2005
Kmenové akcie na jméno 64 269 400 Kč 1 27.7.2000 - 24.8.2005
Akcie na jméno 80 025 000 Kč 1 14.8.1996 - 27.7.2000
Akcie na jméno 100 000 000 Kč 22 14.8.1996 - 27.7.2000
Akcie na jméno 500 000 000 Kč 1 1.1.1994 - 14.8.1996
Akcie na jméno 100 000 000 Kč 9 1.1.1994 - 14.8.1996
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 750 1.1.1994 - 14.8.1996
Akcie na jméno 100 000 Kč 1 000 1.1.1994 - 14.8.1996
Akcie na jméno 10 000 Kč 2 500 1.1.1994 - 14.8.1996
Akcie na jméno 1 000 Kč 5 025 1.1.1994 - 14.8.1996

Sbírka Listin OKK Koksovny, a.s. IČO: 47675829

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 740/SL 124 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ostravě 29.6.2015 22.7.2015 6.8.2015 4
B 740/SL 123 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ostravě 29.6.2015 22.7.2015 6.8.2015 2
B 740/SL 122 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání DR Krajský soud v Ostravě 29.6.2015 22.7.2015 6.8.2015 2
B 740/SL 121 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání DR Krajský soud v Ostravě 26.6.2015 22.7.2015 6.8.2015 1
B 740/SL 120 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání DR Krajský soud v Ostravě 6.5.2015 22.7.2015 6.8.2015 2
B 740/SL 119 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 29.6.2015 22.7.2015 6.8.2015 17
B 740/SL 118 ostatní odstoupení z funkce čl. DR Krajský soud v Ostravě 24.6.2015 22.7.2015 6.8.2015 1
B 740/SL 117 notářský zápis [NZ 259/2015, N 279/2015] rozhodnutí jediného společníka Krajský soud v Ostravě 29.6.2015 22.7.2015 6.8.2015 16
B 740/SL 116 ostatní Seznam akcionářů Krajský soud v Ostravě 30.6.2015 22.7.2015 23.7.2015 1
B 740/SL 115 rozhod. o statut. orgánu, ostatní Zápis z rozh. jed. akcináře Krajský soud v Ostravě 29.6.2015 22.7.2015 23.7.2015 4
B 740/SL 112 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 1.4.2015 23.4.2015 23.4.2015 17
B 740/SL 111 notářský zápis [NZ 130/2015] Krajský soud v Ostravě 1.4.2015 23.4.2015 23.4.2015 16
B 740/SL 110 rozhod. o statut. orgánu Zápis ze zas. předst. Krajský soud v Ostravě 3.2.2015 16.2.2015 12.3.2015 2
B 740/SL 109 ostatní zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Ostravě 3.2.2015 16.2.2015 12.3.2015 2
B 740/SL 108 ostatní prohlášení o odstoupení z funkce člena představenstva Krajský soud v Ostravě 27.1.2015 16.2.2015 12.3.2015 1
B 740/SL 107 rozhod. o statut. orgánu Rozhod. jed. akcionáře Krajský soud v Ostravě 23.6.2014 21.7.2014 21.8.2014 3
B 740/SL 106 rozhod. o statut. orgánu Zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Ostravě 1.7.2014 21.7.2014 21.8.2014 2
B 740/SL 105 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 22.7.2014 23.7.2014 26
B 740/SL 104 rozhod. o statut. orgánu Rozhod. jed. akcionáře Krajský soud v Ostravě 23.6.2014 22.7.2014 23.7.2014 3
B 740/SL 103 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 22.7.2014 23.7.2014 39
B 740/SL 99 notářský zápis NZ 127/2014 Krajský soud v Ostravě 5.3.2014 28.4.2014 2.5.2014 26
B 740/SL 98 účetní závěrka [2013], zpráva auditora MTX Koksovny a.s. Krajský soud v Ostravě 28.4.2014 2.5.2014 26
B 740/SL 102 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 28.4.2014 2.5.2014 26
B 740/SL 101 zpráva auditora Zahajovací rozvaha k 1.1.2014 Krajský soud v Ostravě 28.4.2014 2.5.2014 10
B 740/SL 100 notářský zápis NZ 128/2014 Krajský soud v Ostravě 5.3.2014 28.4.2014 2.5.2014 26
B 740/SL 97 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 3.2.2014 3.3.2014 5.3.2014 17
B 740/SL 96 notářský zápis NZ 39/2014, N 41/2014 Krajský soud v Ostravě 3.2.2014 3.3.2014 5.3.2014 32
B 740/SL 95 ostatní Zápis ze zasedání předst. Krajský soud v Ostravě 3.2.2014 20.2.2014 20.2.2014 2
B 740/SL 94 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 3.2.2014 20.2.2014 20.2.2014 17
B 740/SL 93 notářský zápis NZ 39/2014 Krajský soud v Ostravě 3.2.2014 20.2.2014 20.2.2014 32
B 740/SL 92 změna právní formy, fúze Projekt fúze sloučením Krajský soud v Ostravě 3.2.2014 4.2.2014 7
B 740/SL 91 rozhod. o statut. orgánu Rozhod. jed. akcionáře Krajský soud v Ostravě 23.1.2014 24.1.2014 2
B 740/SL 90 ostatní Rozhod. jed. akcionáře Krajský soud v Ostravě 23.1.2014 24.1.2014 2
B 740/SL 89 ostatní Rozhod. jed. akcionáře Krajský soud v Ostravě 23.1.2014 24.1.2014 2
B 740/SL 88 rozhod. o statut. orgánu Zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Ostravě 6.12.2013 23.1.2014 24.1.2014 3
B 740/SL 87 ostatní Rozhod. jed. akcionáře Krajský soud v Ostravě 23.1.2014 24.1.2014 1
B 740/SL 86 ostatní Rozhod. jed. akcionáře Krajský soud v Ostravě 23.1.2014 24.1.2014 2
B 740/SL 85 rozhod. o statut. orgánu Zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ostravě 6.12.2013 23.1.2014 24.1.2014 2
B 740/SL 84 rozhod. o statut. orgánu Rozhod. jed. akcionáře Krajský soud v Ostravě 23.1.2014 24.1.2014 2
B 740/SL 83 ostatní Rozhod. jed. akcionáře Krajský soud v Ostravě 23.1.2014 24.1.2014 1
B 740/SL 82 ostatní Rozhod. jed. akcionáře Krajský soud v Ostravě 23.1.2014 24.1.2014 2
B 740/SL 81 ostatní Rozhod. jed. akcionáře Krajský soud v Ostravě 23.1.2014 24.1.2014 2
B 740/SL 80 stanovy společnosti od 5.12.2013 Krajský soud v Ostravě 17.12.2013 19.12.2013 25
B 740/SL 79 ostatní ukončení ovládací smlouvy Krajský soud v Ostravě 18.12.2013 19.12.2013 6
B 740/SL 78 notářský zápis NZ 1522/2013, N 1662/2013 Krajský soud v Ostravě 26.11.2013 18.12.2013 19.12.2013 32
B 740/SL 77 účetní závěrka r. 2012 s příl., zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 18.4.2013 23.4.2013 27
B 740/SL 76 výroční zpráva r. 2012 Krajský soud v Ostravě 18.4.2013 23.4.2013 15
B 740/SL 75 notářský zápis Nz 171/2012 Krajský soud v Ostravě 2.2.2012 25.9.2012 26.9.2012 3
B 740/SL 74 výroční zpráva r. 2011, aud. Krajský soud v Ostravě 22.5.2012 11.6.2012 15
B 740/SL 73 účetní závěrka r. 2011 s příl.,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 22.5.2012 11.6.2012 27
B 740/SL 72 stanovy společnosti - ÚZ březen 2012 Krajský soud v Ostravě 2.3.2012 7.3.2012 25
B 740/SL 71 účetní závěrka r. 2010 vč.příl. Krajský soud v Ostravě 23.5.2011 27.5.2011 27
B 740/SL 70 výroční zpráva r. 2010,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 23.5.2011 27.5.2011 15
B 740/SL 69 stanovy společnosti - ÚZ leden 2011 Krajský soud v Ostravě 17.1.2011 17.1.2011 25
B 740/SL 68 podpisové vzory 3x Krajský soud v Ostravě 27.12.2010 3.1.2011 3
B 740/SL 66 notářský zápis NZ 1535/2010 - zm.stanov Krajský soud v Ostravě 15.10.2010 8.12.2010 10.12.2010 3
B 740/SL 67 stanovy společnosti - ÚZ - říjen 2010 Krajský soud v Ostravě 10.12.2010 8.12.2010 25
B 740/SL 65 výroční zpráva r. 2009 - text, vč.zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 29.1.2010 26.5.2010 28.5.2010 15
B 740/SL 64 účetní závěrka r. 2009 vč. příl., zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 29.1.2010 26.5.2010 28.5.2010 32
B 740/SL 63 stanovy společnosti - ÚZ ke dni 27.4.2010 Krajský soud v Ostravě 14.5.2010 17.5.2010 25
B 740/SL 62 notářský zápis NZ 1777/2009 rozhod.jed.akc. Krajský soud v Ostravě 27.11.2009 26.4.2010 28.4.2010 36
B 740/SL 61 stanovy společnosti k 9.2.2010 Krajský soud v Ostravě 9.2.2010 16.2.2010 18.2.2010 25
B 740/SL 60 notářský zápis NZ 172/2010-rozh.j.akc. Krajský soud v Ostravě 9.2.2010 16.2.2010 18.2.2010 28
B 740/SL 59 stanovy společnosti -11/2009 Krajský soud v Ostravě 30.11.2009 2.12.2009 24
B 740/SL 58 notářský zápis NZ 1777/2009-Roz.JA-zm.Stanov Krajský soud v Ostravě 27.11.2009 30.11.2009 2.12.2009 24
B 740/SL 57 účetní závěrka r. 2008 vč. příl., zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 26.5.2009 8.6.2009 32
B 740/SL 56 výroční zpráva r. 2008 - text Krajský soud v Ostravě 26.5.2009 8.6.2009 15
B 740/SL 55 podpisové vzory - 2x Krajský soud v Ostravě 31.3.2009 16.4.2009 4
B 740/SL 54 účetní závěrka r. 2007 vč.příl., zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 5.5.2008 15.5.2008 32
B 740/SL 53 výroční zpráva r. 2007 Krajský soud v Ostravě 5.5.2008 15.5.2008 14
B 740/SL 52 zpráva auditora vč. zahaj. rozv. k 1. 1. 2008 Krajský soud v Ostravě 22.2.2008 23.4.2008 15.5.2008 12
B 740/SL 51 zpráva auditora vč. úč. záv. k 31. 12. 2007 Krajský soud v Ostravě 22.2.2008 23.4.2008 15.5.2008 32
B 740/SL 50 notářský zápis NZ738/2008 - Sml.o fúzi slouč. Krajský soud v Ostravě 14.4.2008 23.4.2008 15.5.2008 15
B 740/SL 49 notářský zápis NZ736/2008-Rozh.jed.akc.o fúzi Krajský soud v Ostravě 14.4.2008 23.4.2008 15.5.2008 19
B 740/SL 48 změna právní formy, fúze - Návrh smlouvy o fúzi Krajský soud v Ostravě 11.3.2008 11.3.2008 6
B 740/SL 47 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 23.11.2007 3.12.2007 23
B 740/SL 46 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze 112.zased.předst. Krajský soud v Ostravě 14.11.2007 23.11.2007 3.12.2007 4
B 740/SL 45 rozhod. o statut. orgánu -RJA Krajský soud v Ostravě 23.10.2007 23.11.2007 3.12.2007 1
B 740/SL 44 podpisové vzory -Ing. Petr Otava Krajský soud v Ostravě 14.11.2007 23.11.2007 3.12.2007 1
B 740/SL 43 podpisové vzory -Ing. Michal Kuča Krajský soud v Ostravě 14.11.2007 23.11.2007 3.12.2007 1
B 740/SL 42 podpisové vzory -Ing. Leo Bayer Krajský soud v Ostravě 7.11.2007 23.11.2007 3.12.2007 2
B 740/SL 41 notářský zápis NZ 1640/2007 Krajský soud v Ostravě 23.10.2007 23.11.2007 3.12.2007 15
B 740/SL 40 notářský zápis NZ 1003/2006 vč.stanov Krajský soud v Ostravě 11.9.2006 23.11.2007 3.12.2007 28
B 740/SL 39 výroční zpráva r.2006-textová část Krajský soud v Ostravě 20.6.2007 25.7.2007 15
B 740/SL 38 zpráva o vztazích Krajský soud v Ostravě 20.6.2007 25.7.2007 8
B 740/SL 37 zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 20.6.2007 25.7.2007 2
B 740/SL 36 účetní závěrka r.2006 příloha Krajský soud v Ostravě 20.6.2007 25.7.2007 23
B 740/SL 35 účetní závěrka r.2006 rozvaha+výkaz Krajský soud v Ostravě 20.6.2007 25.7.2007 7
B 740/SL 34 ovládací smlouva Krajský soud v Ostravě 30.11.2006 30.11.2006 30.11.2006 17
B 740/SL 33 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 11.9.2006 17.10.2006 25.10.2006 23
B 740/SL 32 rozhod. o statut. orgánu výpis ze zápisu č. 100 Krajský soud v Ostravě 11.9.2006 17.10.2006 25.10.2006 3
B 740/SL 31 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 17.10.2006 25.10.2006 3
B 740/SL 30 notářský zápis Nz 1003/2006 vč. stanov Krajský soud v Ostravě 11.9.2006 17.10.2006 25.10.2006 28
B 740/SL 29 stanovy společnosti ÚPZ 4/2006 Krajský soud v Ostravě 16.5.2006 18.5.2006 22
B 740/SL 28 notářský zápis NZ 427/2006 změna stanov Krajský soud v Ostravě 16.5.2006 18.5.2006 5
B 740/SL 27 výroční zpráva r.2005 vč.úč.záv.,§ 66a/9 o.z. Krajský soud v Ostravě 11.5.2006 12.5.2006 60
B 740/SL 26 výroční zpráva r. 2004 vč.úč.záv.,§ 66a/9 oz Krajský soud v Ostravě 9.5.2005 11.5.2005 58
B 740/SL 25 výroční zpráva r. 2003 vč.úč.z.,§66a/9 o.z. Krajský soud v Ostravě 9.6.2004 10.6.2004 54
B 740/SL 24 ostatní § 66a/9 o.z. (r. 2002) Krajský soud v Ostravě 12.2.2003 2.7.2003 4.7.2003 8
B 740/SL 23 účetní závěrka r. 2002 Krajský soud v Ostravě 2.7.2003 4.7.2003 33
B 740/SL 22 výroční zpráva r. 2002 Krajský soud v Ostravě 2.7.2003 4.7.2003 21
B 740/SL 21 výroční zpráva r. 2001 vč.úč.záv.,§ 66a/9 o.z Krajský soud v Ostravě 26.6.2002 28.6.2002 66
B 740/SL 20 výroční zpráva r. 1999 Krajský soud v Ostravě 14.5.2002 16.5.2002 17
B 740/SL 19 výroční zpráva r. 1998 Krajský soud v Ostravě 14.5.2002 16.5.2002 17
B 740/SL 18 výroční zpráva r. 1997 Krajský soud v Ostravě 14.5.2002 16.5.2002 18
B 740/SL 17 výroční zpráva r. 1996 Krajský soud v Ostravě 14.5.2002 16.5.2002 17
B 740/SL 16 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 8.2.2002 2
B 740/SL 15 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 25.9.2001 8.2.2002 22
B 740/SL 14 notářský zápis NZ 768/2001 Krajský soud v Ostravě 25.9.2001 8.2.2002 21
B 740/SL 13 účetní závěrka r. 2000 Krajský soud v Ostravě 6.6.2001 8.6.2001 34
B 740/SL 12 výroční zpráva r. 2000 Krajský soud v Ostravě 6.6.2001 8.6.2001 20
B 740/SL 9 účetní závěrka r. 1997 Krajský soud v Ostravě 30.10.2000 1.11.2000 34
B 740/SL 8 účetní závěrka r. 1996 Krajský soud v Ostravě 30.10.2000 1.11.2000 25
B 740/SL 11 účetní závěrka r. 1999 Krajský soud v Ostravě 30.10.2000 1.11.2000 32
B 740/SL 10 účetní závěrka r. 1998 Krajský soud v Ostravě 30.10.2000 1.11.2000 30

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení OKK Koksovny, a.s.


Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu OKK Koksovny, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.