Hlavní navigace

OHLA ŽS, a.s. Brno IČO: 46342796

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu OHLA ŽS, a.s., která sídlí v obci Brno a bylo jí přiděleno IČO 46342796.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Železniční stavitelství Brno, a.s. se sídlem v obci Brno byla založena v roce 1992. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 5 osob. Společnost podniká v oboru Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu , Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany , Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci , Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady , Výkon zeměměřických činností , Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob , Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče , Provádění trhacích prací , Opravy silničních vozidel , Projektová činnost ve výstavbě , Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení , Obráběčství , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování , Zámečnictví, nástrojářství , Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny , Klempířství a oprava karoserií , Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení , Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů , Vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .

Základní údaje o OHLA ŽS, a.s. IČO: 46342796

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Brně 1. 4. 1992
Spisová značka: B 695
IČO: 46342796
Obchodní firma: OHL ŽS, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.4.1992
Datum vzniku: 1.4.1992
Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti rozhodl dne 31.7.2019 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: I. Základní kapitál společnosti OHL ŽS, a.s., se sídlem Brno, Veveří, Burešova 938/17, PSČ 602 00, IČ 463 42 796, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695 (dále jen společnost), se zvyšuje o částku ve výši 500.000. 000,-Kč, slovy: pět set milionů korun českých, na částku ve výši 1.346.294.000, Kč, slovy: jedna miliarda tři sta čtyřicet šest milionů dvě stě devadesát čtyři tisíc korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se ne připouští. II. Při zvýšení základního kapitálu bude upsáno 500.000, slovy: pět set tisíc, kusů nových kmenových akcií na jméno, se jmenovitou hodnotou každé akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Akcie budou vydány jako zaknihovaný cenný papír. III. Emisní kurs každé nové akcie s nominální hodnotou 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, se stanoví ve výši 2.000,- Kč, slovy: dva tisíce korun českých. IV. V souladu s § 475 písm. e) zákona o obchodních korporacích se určuje, že akcie upisované při zvýšení základního kapitálu a ani jejich část, nebudou upisovány na základě veřejné nabídky. V. Všechny akcie upisované při zvýšení základního kapitálu budou upsány předem určeným zájemcem, jediným akcionářem společnosti, společností OHL Central Europe, a.s., se sídlem Praha 3, Olšanská 2643/1A, PSČ 130 80, IČ 264 20 341 (dále jen Předem určený zájemce). VI. Upsání všech nových akcií při zvýšení základního kapitálu proběhne v souladu s ust. § 479 zákona o obchodních korporacích, formou uzavření smlouvy o úpisu akcií s Předem určeným zájemcem, a to ve lhůtě 3, slovy: tří, kalendářních dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o úpisu akcií Předem určenému zájemci. Návrh na uzavření smlouvy o úpisu akcií bude Předem určenému zájemci předložen do 3, slovy: tří, kalendářních dnů ode dne přijetí usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu. VII. Emisní kurs všech nově upsaných akcií bude splacen výhradně započtením proti pohledávce Předem určeného zájemce, a to pohledávce vzniklé na základě Smlouvy o zápůjčce č. PUJ000130/2017 uzavřené mezi Předem určeným zájemcem jako zapůjčitelem a Společn ostí jako vydlužitelem, dne 11. července 2017, ve znění dodatku č. 1 z 5. března 2018, dodatku č. 2 z 18. září 2018, dodatku č. 3 z 2. ledna 2019 a dodatku č. 4 z 11. března 2019, z jejíž dosud nesplacené části bude část odpovídající emisnímu kursu akcií započtena proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nově upsaných akcií. VIII. Pravidla pro postup pro uzavření dohody o započtení pohledávek: a) Společnost předloží návrh dohody o započtení pohledávek Předem určenému zájemci do 3, slovy: tří, kalendářních dnů od přijetí usnesení valné hromady, společně s návrhem smlouvy o úpisu akcií. b) Předem určený zájemce do 3, slovy: tří, kalendářních dnů ode dne předložení návrhu dohody tento návrh přijme, případně ve stejné lhůtě písemně oznámí, že návrh dohody nepřijímá. c) Dohoda o započtení pohledávek bude uzavřena současně se smlouvou o úpisu akcií, a to ve lhůtě 3, slovy: tří, kalendářních dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o úpisu akcií Předem určenému zájemci. IX. Jediný akcionář schvaluje návrh dohody o započtení pohledávek. 31.7.2019 - 1.10.2021
Valná hromada společnosti konaná dne 19.6.2019 rozhodla na svém jednání v bodu 6. programu takto: 1. Určuje se, že hlavním akcionářem společnosti OHL ŽS, a. s., se sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 463 42 796, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 695 (dále jen Společnost), ve smyslu § 375 zák. č. 9 0/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obchodních korporacích), je společnost OHL Central Europe, a.s., se sídlem Olšanská 2643/1A, 130 80 Praha 3, IČO: 264 20 341, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 6939 (dále jen Hlavní akcionář). Ke dni podání žádosti o svolání této valné hromady společnosti Hlavním akcionářem, tj. ke dni 13. května 2019, vlastnil Hlavní akcionář 831.877, slovy: osm set třicet jedna ti síc osm set sedmdesát sedm, kusů akcií Společnosti v zaknihované podobě na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, každá, (i) jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 831.877.000,- Kč, slovy: osm set třicet jedna milionů osm set sedmdesát sedm tisíc korun českých, což odpovídá podílu na základním kapitálu Společnosti, na nějž byly vydány akcie s hlasovacími právy, ve výši 98,296%, a tudíž i podílu na základním kapitálu stanoveném v § 375 písm. a) zákona o obchodních korporac ích a (ii) s nimiž je spojeno dle čl. 8.2 stanov Společnosti, dle kterého na každou akcii Společnosti připadá jeden hlas, 831.877, slovy: osm set třicet jedna tisíc osm set sedmdesát sedm, hlasů, což odpovídá 98,296% podílu na hlasovacích právech ve Spole čnosti, a tudíž i podílu na hlasovacích právech ve Společnosti stanoveném v § 375 písm. b) zákona o obchodních korporacích; 2. Rozhoduje se o přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům vydaným Společností, tj. kmenovým akciím na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, vydaným jako zaknihovaný cenný papír, ISIN: CS0005028554, ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře (tyto akcie dále jen Akcie), na Hlavního akcionáře. Přechod Akcií nabude účinnosti uplynutím 1, slovy: jednoho, měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Bez z bytečného odkladu po tomto zápisu dá představenstvo společnosti příkaz k zápisu vlastnického práva Hlavního akcionáře k Akciím v příslušné evidenci cenných papírů; 3. Určuje se, že Hlavní akcionář poskytne vlastníkům Akcií Společnosti, resp. zástavním věřitelům či jiným oprávněným osobám, za Akcie, ke kterým přejde vlastnické právo na Hlavního akcionáře v rámci přechodu Akcií, protiplnění ve výši 1.975,- Kč, slovy: jeden tisíc devět set sedmdesát pět korun českých, za každou Akcii; a 4. Určuje se, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím pověřené osoby, kterou je společnost Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, IČO: 000 01 350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. BXXXVI 46 (dále jen Pověřená osoba), a to ode dne zápisu vlastnického práva k Akciím ve prospěch Hlavního akcionáře na majetkovém účtu v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů, přičemž Pověřená osoba bu de za Hlavního akcionáře zajišťovat poskytnutí protiplnění dále po dobu následujících 60, slovy: šedesáti, dní; okamžik přechodu vlastnického práva k Akciím na Hlavního akcionáře a další podrobnosti výplaty protiplnění budou zveřejněny na internetových st ránkách Společnosti. Před přijetím tohoto usnesení bylo představenstvu Společnosti prokázáno složení částky navrhovaného protiplnění u Pověřené osoby předložením potvrzení vystaveného Pověřenou osobou. 19.6.2019 - 31.7.2019
Valná hromada společnosti konaná dne 6.4.2017 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Valná hromada společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií. V souladu s § 475 písm. a) ZOK se základní kapitál Společnosti zvyšuje o částku 178.182.000,- Kč, slovy: sto sedmdesát osm milionů sto osmdesát dva korun českých. Připouští se upisování akcií nad tuto částku, a to až do výše 182.796.000,-Kč, slovy: sto os mdesát dva milionů sedm set devadesát šest tisíc korun českých. V souladu s § 475 písm. b) ZOK bude emitováno 178.182, slovy: sto sedmdesát osm tisíc sto osmdesát dva, akcií nejvíce však 182.796, slovy: sto osmdesát dva tisíc sedm set devadesát šest, akcií. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 1.000,-Kč, slovy: jeden t isíc korun českých. Akcie jsou kmenovými akciemi. Akcie budou vydány jako zaknihovaný cenný papír. Forma akcie je akcie na jméno. V souladu s § 475 písm. c) ZOK ve spojení s § 485 odst. 1 písm. a) ZOK mohou akcionáři uplatnit přednostní právo na upsání nových akcií v sídle Společnosti na adrese Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno, a to ve lhůtě od 18. dubna 2017 (včetně) do 2. květ na 2017 (včetně) v pracovních dnech v časech od 10.00 do 14.00 hodin. V souladu s § 475 písm. c) ZOK ve spojení s § 485 odst. 1 písm. a) ZOK mohou akcionáři uplatnit přednostní právo na upsání nových akcií, které neupsal jiný akcionář v prvním kole úpisu, v sídle Společnosti na adrese Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno, a to ve lhůtě od 4. května 2017 (včetně) do 18. května 2017 (včetně) v pracovních dnech v časech od 10.00 do 14.00 hodin. V souladu s § 475 písm. c) ZOK ve spojení s § 485 odst. 1 písm. b) ZOK připadá v prvním kole úpisu na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: tisíc korun českých, podíl 0,2736 na jedné nové akcii. Upisovat lze pouze celé akcie. V souladu s § 475 písm. c) ZOK ve spojení s § 485 odst. 1 písm. c) ZOK činí jmenovitá hodnota každé přednostně upisované akcie 1.000,-Kč, slovy: tisíc korun českých. Celkem může být přednostně upsáno až 182.796 akcií. Akcie jsou kmenovými akciemi. Akcie b udou vydány jako zaknihovaný cenný papír. Forma akcie je akcie na jméno. Emisní kurs jedné akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: tisíc korun českých, činí 4.406,- Kč, slovy: čtyři tisíce čtyři sta šest korun českých. V souladu s § 475 písm. c) ZOK ve spojení s § 485 odst. 1 písm. d) ZOK je rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva den, kdy mohlo být přednostní právo uplatněno poprvé, tj. 18. dubna 2017. Představenstvo uveřejní informace podle § 485 ZOK na internetových stránkách Společnosti dne 10. dubna 2017. V souladu s § 475 písm. d) ZOK se určuje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, nebudou všechny, ani jejich část, upsány dohodou akcionářů podle § 491 ZOK, avšak budou bezodkladně po skončení druhého kola přednostního úpisu nabídnu ty společnosti OHL Central Europe a.s., se sídlem Praha 3, Olšanská 2643/1A, PSČ 130 80, IČO: 26420341 (dále jen Hlavní akcionář), akcionáři Společnosti, jako určenému zájemci. V souladu s § 475 písm. e) ZOK se určuje, že akcie s využitím přednostního práva budou upsány na základě veřejné nabídky, jiné akcie nebudou na základě veřejné nabídky upisovány. V souladu s § 475 písm. e) ZOK ve spojení s § 476 písm. a) ZOK uveřejní představenstvo veřejnou nabídku (prospekt akcií) nejpozději dne 18. dubna 2017. Nové akcie budou k úpisu nabídnuty pouze stávajícím akcionářům Společnosti. Nové akcie budou upisovány stávajícími akcionáři pouze v rámci výkonu práva na přednostní úpis nových akcií. V souladu s § 475 písm. e) ZOK ve spojení s § 476 písm. b) ZOK budou nové akcie upisovány v době do 22. května 2017 (včetně). V souladu s § 475 písm. e) ZOK ve spojení s § 476 písm. c) ZOK budou akcie upsány postupem podle § 481 ZOK. K okamžiku zápisu do listiny upisovatelů požaduje Společnost splatit část emisního kursu ve výši 0,- Kč. V souladu s § 475 písm. e) ZOK ve spojení s § 476 písm. d) ZOK se připouští úpis akcií nad rámec navržené výše zvýšení základního kapitálu, a to až do výše 182.796.000 Kč. Představenstvo Společnosti poté, co stávající akcionáři uplatní v rámci prvního a d ruhého kola úpisu své přednostní právo, nabídne Hlavnímu akcionáři jako určenému zájemci k úpisu akcie, které nebyly upsány na základě přednostního práva. Lhůta pro přijetí nabídky uplyne koncem doby upisování akcií, tj. dne 22. května 2017. Poté, co před stavenstvo Společnosti obdrží vyjádření Hlavního akcionáře jako určeného zájemce k nabídce úpisu akcií, které nebyly upsány na základě přednostního práva, rozhodne v souladu s § 475 písm. k) ZOK o konečné částce zvýšení základního kapitálu, a to i v přípa dě, že neuplyne doba pro úpis akcií. Ustanovení § 475 písm. f) ZOK se neuplatní, neboť akcie neupisuje obchodník s cennými papíry. V souladu s § 475 písm. g) ZOK se určuje, že přednostní právo na upisování akcií nebylo vyloučeno ani omezeno. Ustanovení § 475 písm. h) ZOK se neuplatní, neboť akcie jsou upisovány s využitím přednostního práva. V souladu s § 475 písm. i) ZOK ve spojení s § 344 odst. 1 ZOK se určuje, že upisovatel je povinen splatit emisní kurs na účet č. 35004300/2700, IBAN CZ96 2700 0000 0000 3500 4300 vedený společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a to al espoň 30 % jmenovité hodnoty akcií a celé emisní ážio nejpozději do čtrnácti dnů ode dne upsání akcií, zbylou část pak do jednoho roku ode dne upsání akcií. Ustanovení § 475 písm. j) ZOK se neuplatní, neboť do Společnosti není vkládán žádný nepeněžitý vklad. V souladu s § 475 písm. k) ZOK se stanovuje, že o konečné částce zvýšení rozhodne představenstvo Společnosti. Dne 20. prosince 2016 uzavřela Společnost jako vydlužitel s Hlavním akcionářem jako zapůjčitelem smlouvu o zápůjčce (dále jen První zápůjčka). Předmětem První zápůjčky byly finanční prostředky ve výši 85.000.000,- Kč, slovy: osmdesát pět milionů korun čes kých. K této smlouvě byl dne 28. února 2017 uzavřen dodatek, jímž byly finanční prostředky, které jsou předmětem První zápůjčky, navýšeny na 615.000.000,-Kč, slovy: šest set patnáct milionů korun českých. Pohledávka Hlavního akcionáře za Společností ze sm louvy o zápůjčce ze dne 20. prosince 2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. února 2017 tak činí celkem 615.000.000,-Kč, slovy: šest set patnáct milionů korun českých. Dne 20. prosince 2016 uzavřela Společnost jako vydlužitel s Hlavním akcionářem jako zapůjčitelem smlouvu o zápůjčce (dále jen Druhá zápůjčka). Předmětem Druhé zápůjčky byly finanční prostředky ve výši 35.664.000 PLN, slovy: třicet pět milionů šest set šed esát čtyři tisíc polských zlotých. (Pohledávka z První zápůjčky a Druhé zápůjčky dále jen Pohledávka Hlavního akcionáře) Valná hromada rozhoduje o tom, že se v souladu s § 475 písm. l) ZOK připouští možnost započtení Pohledávky Hlavního akcionáře vůči Společnosti v části, která odpovídá výši 785.069.892,- Kč, slovy: sedm set osmdesát pět milionů šedesát devět tisíc osm set devadesát dva korun českých, proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných Hlavním akcionářem. Společnost předloží Hlavnímu akcionáři návrh smlouvy o započtení ve znění schváleném valnou hromadou. Smlouva o započtení prohlašuje Pohledávku Hlavního akcionáře za nespornou. V dohodě o započtení je specifikována pohledávka uvedením právního důvodu a vý še, resp. způsobu jejího určení (konkrétně směnný kurs pro přepočet hodnoty pohledávky na české koruny). Emisní kurs akcií bude splacen započtením pohledávky, a to k okamžiku účinnosti smlouvy o započtení. Hlavní akcionář návrh smlouvy o započtení následn ě akceptuje. Hlavní akcionář doručí podepsanou smlouvu o započtení do sídla Společnosti do tří pracovních dnů ode dne akceptace návrhu smlouvy, nejpozději však ve lhůtě pro splacení emisního kursu upsaných akcií. V souladu s § 474 odst. 1 ZOK valná hromada souhlasí se zvýšením základního kapitálu i přesto, že emisní kurs akcií, které byly upsány na základě rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu ze dne 22. prosince 2016, nebude v době zvýšení základ ního kapitálu plně splacen. Nesplacená část jmenovité hodnoty akcií činí ke dni odeslání pozvánky na tuto valnou hromadu (tj. k 7. březnu 2017) 212.660,- Kč, slovy: dvě stě dvanáct tisíc šest set šedesát korun českých, a je vzhledem k výši základního kapi tálu zcela zanedbatelná. 13.4.2017 - 24.5.2017
Valná hromada společnosti konaná dne 22.12.2016 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií. V souladu s § 475 písm. a) ZOK se základní kapitál Společnosti zvyšuje o částku 181.610.000,-Kč, slovy: sto osmdesát jedna milionů šest set deset tisíc korun českých. Připouští se upisování akcií nad tuto částku, a to až do výše 188.115.000 Kč, slovy: sto osmdesát osm milionů sto patnáct tisíc korun českých. V souladu s § 475 písm. b) ZOK bude emitováno 181.610, sto osmdesát jedna tisíc šest set deset, akcií, nejvíce však 188.115, slovy: sto osmdesát osm tisíc sto patnáct, akcií. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 1.000 Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. A kcie jsou kmenovými akciemi. Akcie budou vydány jako zaknihovaný cenný papír. Forma akcie je akcie na jméno. V souladu s § 475 písm. c) ZOK ve spojení s § 485 odst. 1 písm. a) ZOK mohou akcionáři uplatnit přednostní právo na upsání nových akcií v sídle Společnosti na adrese Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno, a to ve lhůtě od 30. ledna 2017, slovy: třicátého l edna roku dva tisíce sedmnáct (včetně) do 13. února 2017, slovy: třináctého února roku dva tisíce sedmnáct (včetně) v pracovních dnech v časech od 10.00 do 14.00 hodin. V souladu s § 475 písm. c) ZOK ve spojení s § 485 odst. 1 písm. a) ZOK mohou akcionáři uplatnit přednostní právo na upsání nových akcií, které neupsal jiný akcionář v první kole úpisu, v sídle Společnosti na adrese Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno, a to ve lhůtě od 15. února 2017, slovy: patnáctého února roku dva tisíce sedmnáct (včetně) do 28. února 2017, slovy: dvacátého osmého února roku dva tisíce sedmnáct (včetně) v pracovních dnech v časech od 10.00 do 14.00 hodin. V souladu s § 475 písm. c) ZOK ve spojení s § 485 odst. 1 písm. b) ZOK připadá v prvním kole úpisu na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, podíl 0,3867, na jedné nové akcii. V souladu s § 475 písm. c) ZOK ve spojení s § 485 odst. 1 písm. c) ZOK činí jmenovitá hodnota každé přednostně upisované akcie 1.000 Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Celkem může být přednostně upsáno až 188.115, slovy: sto osmdesát osm tisíc sto patn áct, akcií. Akcie jsou kmenovými akciemi. Akcie budou vydány jako zaknihovaný cenný papír. Forma akcie je akcie na jméno. Emisní kurs jedné akcie o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, činí 4.406,- Kč, slovy: čtyři tisíce čtyři sta šest korun českých. V souladu s § 475 písm. c) ZOK ve spojení s § 485 odst. 1 písm. d) ZOK je rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva den, kdy mohlo být přednostní právo uplatněno poprvé, tj. 30. ledna 2017, slovy: třicátého ledna roku dva tisíce sedmnáct. Představenstvo uveřejní informace podle § 485 ZOK na internetových stránkách Společnosti v prvním lednovém týdnu roku 2017. V souladu s § 475 písm. d) ZOK se určuje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, nebudou všechny, ani jejich část, upsány dohodou akcionářů podle § 491 ZOK, avšak budou bezodkladně po skončení druhého kola přednostního úpisu nabídnu ty společnosti OHL Central Europe a.s., se sídlem Praha 3, Olšanská 2643/1A, PSČ 130 80, IČO: 26420341 (dále jen Hlavní akcionář), akcionáři Společnosti, jako určenému zájemci. V souladu s § 475 písm. e) ZOK se určuje, že akcie s využitím přednostního práva budou upsány na základě veřejné nabídky, jiné akcie nebudou na základě veřejné nabídky upisovány. V souladu s § 475 písm. e) ZOK ve spojení s § 476 písm. a) ZOK uveřejní představenstvo veřejnou nabídku (prospekt akcií) nejpozději dne 30. ledna 2017, slovy: třicátého ledna roku dva tisíce sedmnáct. Nové akcie budou k úpisu nabídnuty pouze stávajícím ak cionářům společnosti. Nové akcie budou upisovány stávajícími akcionáři pouze v rámci výkonu práva na přednostní úpis nových akcií. V souladu s § 475 písm. e) ZOK ve spojení s § 476 písm. b) ZOK budou nové akcie upisovány v době do 6. března 2017, slovy: šestého března roku dva tisíce sedmnáct (včetně). V souladu s § 475 písm. e) ZOK ve spojení s § 476 písm. c) ZOK budou akcie upsány postupem podle § 481 ZOK. K okamžiku zápisu do listiny upisovatelů požaduje Společnost splatit část emisního kursu ve výši 0,- Kč, slovy: nula korun českých. V souladu s § 475 písm. e) ZOK ve spojení s § 476 písm. d) ZOK se připouští úpis akcií nad rámec navržené výše zvýšení základního kapitálu, a to až do výše 188.115.000,-Kč, slovy: sto osmdesát osm milionů sto patnáct tisíc korun českých. Představenstvo Sp olečnosti poté, co stávající akcionáři uplatní v rámci prvního a druhého kola úpisu své přednostní právo, nabídne Hlavnímu akcionáři jako určenému zájemci k úpisu akcie, které nebyly upsány na základě přednostního práva. Lhůta pro přijetí nabídky uplyne k oncem doby upisování akcií, tj. dne 6. března 2017, slovy: šestého března roku dva tisíce sedmnáct. Poté představenstvo Společnosti, v souladu s § 475 písm. k) ZOK rozhodne o konečné částce zvýšení základního kapitálu. Ustanovení § 475 písm. f) ZOK se neuplatní, neboť akcie neupisuje obchodník s cennými papíry. V souladu s § 475 písm. g) ZOK se určuje, že přednostní právo na upisování akcií nebylo vyloučeno ani omezeno. Ustanovení § 475 písm. h) ZOK se neuplatní, neboť akcie jsou upisovány s využitím přednostního práva. V souladu s § 475 písm. i) ZOK ve spojení s § 344 odst. 1 ZOK se určuje, že upisovatel je povinen splatit emisní kurs na účet č. 117585153/0300, IBAN CZ25 0300 0000 0001 1758 5153, vedený Československou obchodní bankou, a. s., a to nejpozději do jednoho roku ode dne účinnosti zvýšení základního kapitálu. Ustanovení § 475 písm. j) ZOK se neuplatní, neboť do Společnosti není vkládán žádný nepeněžitý vklad. V souladu s § 475 písm. k) ZOK se stanovuje, že o konečné částce zvýšení rozhodne představenstvo Společnosti. Dne 10.6.2016, slovy: desátého června roku dva tisíce šestnáct, uzavřela Společnost jako vydlužitel s Hlavním akcionářem jako zapůjčitelem smlouvu o zápůjčce. Předmětem zápůjčky byly finanční prostředky ve výši 800.000.000,-Kč, slovy: osm set milionů koru n českých (dále jen Pohledávka Hlavního akcionáře). Valná hromada rozhoduje o tom, že se v souladu s § 475 písm. l) ZOK připouští možnost započtení Pohledávky Hlavního akcionáře ve výši 800.000.000,- Kč, slovy: osm set milionů korun českých, vůči Společno sti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných Hlavním akcionářem. Společnost předloží Hlavnímu akcionáři návrh smlouvy o započtení ve znění schváleném valnou hromadou. Smlouva o započtení prohlašuje Pohledávku Hlavního akcionáře za nespornou. V dohodě o započtení je specifikována pohledávka uvedením právního důvodu a vý še. Emisní kurs akcií bude splacen započtením pohledávky, a to k okamžiku účinnosti smlouvy o započtení. Hlavní akcionář návrh smlouvy o započtení následně akceptuje. Hlavní akcionář doručí podepsanou smlouvu o započtení do sídla Společnosti do tří pracov ních dnů ode dne akceptace návrhu smlouvy, nejpozději však ve lhůtě pro splacení emisního kurzu upsaných akcií. 22.12.2016 - 2.3.2017
Počet členů dozorčí rady: 5 7.8.2014 - 14.11.2014
Datum sepsání notářského zápisu a další údaje o zřízení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par. 172 obchodního zákoníku. Zakladatel učinil své rozhodnutí formou notářského zápisu ze dne 31.3.1992. Neoddělitelnou součástí tohoto zápisu je zakladatelská listina a schválené stanovy této společnosti. 6.2.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 4.2.2014
Počet členů statutárního orgánu: 7 4.2.2014 - 14.11.2014
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valné hromady konané dne 11.06.2002. 14.11.2002 - 4.2.2014
Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady konané dne 13.11.2000 o záměru zvýšit základní jmění o 21 699 000,- Kč na 486 463 000,- Kč: 30.11.2000 - 15.12.2000
Způsob zvýšení: upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem akcionáře MORÁVKA CENTRUM, a.s., se sídlem v Brně, Heršpická 5, IČO: 46992316, bez výzvy k upsání akcií. 30.11.2000 - 15.12.2000
Rozsah zvýšení: o 21,699.000,- Kč, bez možnosti upsání nad tuto částku, s vyloučením přednostního práva na úpis akcií v důležitém zájmu společnosti, jímž je vyřešení pohledávek vůči společnosti MORÁVKA CENTRUM, a.s., a relizace podnikatelského záměru s využitím majetku, který společnost získá na základě zvýšení základního jmění. 30.11.2000 - 15.12.2000
Počet nových akcií: 21.699 ks, Jmenovitá hodnota jedné akcie: 1.000,- Kč, Druh akcií: kmenové, Forma akcií: na majitele, Podoba nových akcií: zaknihovaná, Výše emisního kurzu jedné akcie: 1.000,- Kč. 30.11.2000 - 15.12.2000
Předmět nepeněžitého vkladu: část podniku společnosti MORÁVKA CENTRUM, a.s., IČO: 46992316, tvořící samostatnou organizační složku, zapsanou v obchodním rejstříku pod označením MORÁVKA CENTRUM, a.s. - odštěpný závod OBCHODNÍ PASÁŽ M-PALÁC, se sídlem v Brně, Heršpická 5a), podrobně popsán ve znaleckých posudcích znalců Ing. Karla Abrahama č. 1626 ze dne 15.9.2000, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16.9.2000, a posudku znalce Ing. Vojtěcha Slavíka č. 114-54/00 ze dne 15.9.2000, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16.10.2000, s tím, že dále jsou v usnesení konkrétně vypsány pouze nemovitosti vzhledem k zápisu těchto nemovitostí do katastru nemovitostí a venkovní úpravy vzhledem k jejich postavení k nemovitostem. 30.11.2000 - 15.12.2000
Výše ocenění nepeněžitého vkladu: 21,699.000,- Kč, oceněno dle znaleckých posudků. 30.11.2000 - 15.12.2000
Lhůta pro upsání nových akcií: do 15-ti dnů po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Místo pro upisování akcií: Burešova 17, 660 02 Brno. Místo pro splácení nepeněžitého vkladu: Burešova 17, 660 02 Brno. 30.11.2000 - 15.12.2000
Lhůta pro splácení nepeněžitého vkladu: do 10-ti dnů po úpisu akcií, tj. po podpisu vkladatele do listiny upisovatelů. Splacení bude provedeno sepsáním smlouvy dle ust. § 269/2 obch.zák. o vkladu části podniku a sepsáním prohlášení o vkladu nemovitostí, které jsou součástí vkládané části podniku a předáním věcí společnosti zápisem o předání a převzetí. 30.11.2000 - 15.12.2000
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne 13.11.2000. 30.11.2000 - 4.2.2014
Společnost se řídí stanovami upravenými valnou hromadou konanou dne 22.6.2000. 1.9.2000 - 4.2.2014
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valné hromady konané dne 16.6.1999. 2.8.1999 - 4.2.2014
Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém valnou hromadou konanou dne 2.6.1998. 5.8.1998 - 4.2.2014
Byly předloženy stanovy společnosti ve znění přijatém rozhodnutím valné hromady dne 5.6.1997. 1.10.1997 - 4.2.2014
Byly předloženy stanovy upravené valnou hromadou dne 2. 7. 1996. 9.10.1996 - 4.2.2014
Ke dni 3.10.1995 se zapisuje změna stanov v § 6 přijatá valnou hromadou dne 23.6.1995. 3.10.1995 - 4.2.2014
Ke dni 26.2.1994 byly předloženy stanovy společnosti upravené a doplněné v §§ 3, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 32, 33, 38, 42, 43, 46, 49. 12.1.1995 - 4.2.2014
Ke dni 14.10.1994 byly předloženy stanovy společnosti upravené a doplněné v §§ 6, 19, 20, 30, 33, 38, 41 a v části ll. 12.1.1995 - 4.2.2014
Zakladatel: Federální fond národního majetku se sídlem v Praze 7, nábř. kpt. Jaroše 1000 1.4.1992
Právní forma společnosti: akciová společnost 1.4.1992 - 19.4.1993
Druh, počet a jmenovitá hodnota akcií: Základní jmění společnosti je rozděleno na 255 620 akcií na jméno po 1.000,-- Kčs jmenovité hodnoty a 209 144 akcií na majitele po 1.000,-Kčs jmenovité hodnoty. 1.4.1992 - 19.4.1993
Jednání a podepisování jménem společnosti: Jménem společnosti jedná předseda představenstva (v době nepřítomnosti místopředseda). Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva (v době nepřítom- nosti místopředseda) spolu s alespoň jedním dalším čle- nem představenstva. 1.4.1992 - 19.4.1993
Dozorčí rada: Ing. Ladislav Frydrýšek, Brno, Banskobystrická 31 Ing. Tomáš Dvořák, Brno, Kluckova 18 a Zdeněk Stránský, Ivančice, Sluneční 19 1.4.1992 - 19.4.1993
Základní jmění: 464,764.000,-- Kčs 1.4.1992 - 25.1.1996
Zakladatel splatil celé základní jmění společnosti, které je představováno peněžitým i nepeněžitým vkladem uvedeným v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu s.p. Železniční stavitelství Brno. 1.4.1992 - 4.2.2014
Datum sepsání notářského zápisu a další údaje o zřízení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par. 172 obchodního zákoníku. Zakladatel učinil své rozhodnutí formou notářského zápisu ze dne 31.3.1992. Neoddělitelnou součástí tohoto zápisus je zakladatelská listina a schválené stanovy této společnosti. 1.4.1992 - 6.2.2014

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 46342796
Obchodní firma: OHLA ŽS, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 31. 3. 1992
Celkový počet živností: 142
Aktivních živností: 20

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 46342796
Firma: OHLA ŽS, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Brno-město
Základní územní jednotka: Brno-Slatina
Počet zaměstnanců: 1000 - 1499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 31. 3. 1992

Kontakty na OHLA ŽS, a.s. IČO: 46342796

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Tuřanka 1554/115b, Brno 62700, Česká republika 1.10.2021
Sídlo: Burešova 938/17, Brno 60200, Česká republika 8.6.2015 - 1.10.2021
Sídlo: Burešova 938/17, Brno 66002, Česká republika 11.12.2011 - 7.9.2012
Sídlo: Burešova 938/17, Brno - střed 66002, Česká republika 27.8.2001 - 11.12.2011
Sídlo: Burešova 17, Brno 66002, Česká republika 22.4.1993 - 27.8.2001
Sídlo: Burešova 17, Brno , Česká republika 1.4.1992 - 22.4.1993

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo: Burešova 938/17, Brno 60200

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Tuřanka 1554/115b, Brno 62700

Obory činností OHLA ŽS, a.s. IČO: 46342796

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost výroba plastových a pryžových výrobků výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti sklenářské práce, rámování a paspartování zprostředkování obchodu a služeb velkoobchod a maloobchod údržba motorových vozidel a jejich příslušenství skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě ubytovací služby poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí pronájem a půjčování věcí movitých poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce projektování elektrických zařízení testování, měření, analýzy a kontroly reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling překladatelská a tlumočnická činnost služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel 1.10.2021
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 1.10.2021
revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu 1.10.2021
technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 1.10.2021
Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu 31.7.2019 - 1.10.2021
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 31.7.2019 - 1.10.2021
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 27.8.2013 - 1.10.2021
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou -li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně ři diče, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče 9.11.2012
hornická činnost v rozsahu podle ust. § 2 zák. č. 61/1988Sb. v platném znění: a) vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů, b) otvírka, příprava a dobývání výhradních nerostů, c)zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů d) úprava a zuš lechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním e) zřizování a provozování odvolů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech a) až d) f) zvláštní zásahy do zemské kůry g)zajišťování a likvidace starých důlních děl 26.7.2012
činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu podle § 3 zák. 61/1988 Sb. v platném znění: a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, a vyhledávání a průzkum ložisek nevyh razených nerostů prováděné k tomuto účelu, b) těžba písku v korytech vodních toků a štěrkopísků plovoucími stroji, včetně úpravy a zušlechťování těchto surovin prováděných v souvislosti s jejich těžbou, s výjimkou odstraňování nánosů při údržbě vodních to ků, c) práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce) d) práce na zpřístupňování jeskyní a práce na jejich udržování v bezpečném stavu, e) zemní práce prováděné na použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100 000 m krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb, f) vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k činnostem uvedeným v § 2 a 3 h) práce na zpřístupnění starých důlních děl nebo trvale opuštěných důlních děl a práce na jejich udržo vání v bezpečném stavu, i) podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m krychlových horniny 26.7.2012
Vodoinstalatérství, topenářství 2.11.2009 - 30.6.2017
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 18.2.2009
zámečnictví, nástrojářství 18.2.2009
obráběčství 18.2.2009
projektová činnost ve výstavbě 18.2.2009
výkon zeměměřických činností 18.2.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 18.2.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 18.2.2009
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 18.2.2009
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 18.2.2009
klempířství a oprava karoserií 18.2.2009
opravy silničních vozidel 18.2.2009
provádění trhacích prací 18.2.2009
poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob 18.2.2009
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 18.2.2009
vedení účetnictví, vedení daňové evidence 18.2.2009
vodoinstalatelství, topenářství 18.2.2009 - 2.11.2009
kovářství, podkovářství 18.2.2009 - 26.7.2012
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní 18.2.2009 - 9.11.2012
truhlářství, podlahářství 18.2.2009 - 30.6.2017
pokrývačství, tesařství 18.2.2009 - 30.6.2017
zednictví 18.2.2009 - 30.6.2017
izolatérství 18.2.2009 - 30.6.2017
malířství, lakýrnictví a natěračství 18.2.2009 - 30.6.2017
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 18.2.2009 - 1.10.2021
provádění technických prohlídek a zkoušek určených technických zařízení drah železničních, tramvajových a trolejbusových v rozsahu: - zařízení elektrická: a) elektrické sítě a elektrické rozvody drah, b) elektrická rozvodná zařízení drah a elektrické stanice drah, c) trakční napájecí a spínací stanice, d) elektrická zařízení napájená z trakčního vedení, e) elektrická zařízení drážních vozidel, f) silnoproudá zařízení drážní zabezpečovací, sdělovací, požární, signalizační a výpočetní techniky, g) náhradní zdroje elektrické energie pro provozování dráhy, h) zkušebny elektrických zařízení drah - Zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny. - Zařízení pro ochranu před negativními účinky zpětných trakčních proudů. 9.7.2007
přípravné práce pro stavby 9.7.2007 - 18.2.2009
poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví 9.7.2007 - 18.2.2009
sklenářství 9.7.2007 - 18.2.2009
malířství, lakýrnictví a natěračství 9.7.2007 - 18.2.2009
lakýrnictví, sklenářství 30.6.2006 - 9.7.2007
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení 30.6.2006 - 18.2.2009
vedení účetnictví, vedení daňové evidence 30.6.2006 - 18.2.2009
architektonické studie 30.6.2006 - 18.2.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 30.6.2006 - 18.2.2009
překladiště nákladů 30.6.2006 - 18.2.2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 30.6.2006 - 18.2.2009
obchod s elektřinou 15.8.2005
provádění technických prohlídek a zkoušek určených technických zařízení elektrických v rozsahu: - elektrické sítě drah a elektrické rozvody drah - elektrická rozvodná zařízení drah a elektrické stanice drah - trakční napájecí a spínací stanice - elektrická zařízení napájená z trakčního vedení - silová zařízení drážní zabezpečovací, sdělovací, požární, signalizační a výpočetní techniky - náhradní zdroje elektrické energie pro provozování dráhy - zkušebny elektrických zařízení drah - zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny 15.8.2005 - 9.7.2007
silniční motorová doprava osobní příležitostná vnitrostátní a mezinárodní provozovaná autobusem 15.8.2005 - 18.2.2009
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 15.8.2005 - 18.2.2009
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 15.8.2005 - 18.2.2009
montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení 15.8.2005 - 18.2.2009
montáž měřidel 27.10.2004 - 18.2.2009
inženýrská činnost v investiční výstavbě 27.10.2004 - 18.2.2009
činnost pro ČD, a.s. v rozsahu: 1. Opravy a provádění schválených změn na drážních vozidlech, jejichž podstatou je zásah do konstrukce vozidla, znamenající odchylku od schváleného stavu podle § 62 Vyhlášky č. 173/1995 Sb. v současně platném znění u speciálních železničních kolejových vo zidel dále uvedených řad, zařazených u ČD, a.s. nebo v majetku ČD, a.s. vyjma činností, uvedených v seznamu kooperací v Příloze č. 1 Certifikátu, a to: a) speciálních hnacích vozidel typu MUV 69 včetně modifikací, b) přívěsných vozíků řad PV a PVK. 2. Povrchové úpravy speciálních hnacích vozidel typu MUV 69 včetně modifikací v rozsahu LAK I, LAK II a LAK III dle schválených nátěrových postupů. 3. Povrchové úpravy přívěsných vozíků řad P a PVK v rozsahu LAK I dle schválených nátěrových postupů. 27.10.2004 - 26.7.2012
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 7.1.2004 - 18.2.2009
realitní činnost 27.11.2003 - 18.2.2009
činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu podle § 3 zák. ČNR č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, v úplném znění: c) práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce) e) zemní práce prováděné na použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100 000 m krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb, f) vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k činnostem uvedeným v § 2 a 3 h) práce na zpřístupnění starých důlních děl nebo trvale opuštěných důlních děl a práce na jejich udržování v bezpečném stavu, i) podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m krychlových horniny 27.11.2003 - 26.7.2012
hornická činnost v rozsahu podle ust. § 2 zák. č. 61/1988Sb. ve znění z.č. 542/1991Sb.: a)vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů c)zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů d)úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním g)zajišťování a likvidace starých důlních děl 14.11.2002 - 26.7.2012
distribuce elektřiny 27.8.2001
silniční motorová doprava osobní příležitostná vnitrostátní provozovaná autobusem 27.8.2001 - 15.8.2005
silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní a mezinárodní 27.8.2001 - 18.2.2009
reklamní činnost a marketing 27.8.2001 - 18.2.2009
pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcií 27.8.2001 - 18.2.2009
činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu podle § 3 zák. č. 61/88 Sb. v platném znění: b) inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum, kromě geologických prací, prováděných za účelem získání doplňujících údajů pro dokumentaci staveb. d) podzemní práce prováděné hornickým způsobem, zejména hloubení jam a šachtic, ražení štol a tunelů, jakož i jiných podzemních prostotů o objemu nad 500 m3. e) práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce). g) zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemíťuje více než 100.000 m3 horniny. h) strojní vrtání studní s délkou nad 30 m a vrty s délkou nad 30 m pro jiné účely než k pracím uvedeným v § 2 a v § 3 písm. a) až g). j) práce na zpřístupnění starých a opuštěných důlních děl a práce na jejich udržování v bezpečném stavu. 30.11.2000 - 27.11.2003
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod 30.11.2000 - 30.6.2006
kovoobráběčství 30.11.2000 - 18.2.2009
opravy silničních vozidel 30.11.2000 - 18.2.2009
vodoinstalatérství, topenářství 30.11.2000 - 18.2.2009
projetktová činnost ve výstavbě 30.11.2000 - 18.2.2009
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 30.11.2000 - 18.2.2009
výroba rozvaděčů nízkého napětí 30.11.2000 - 18.2.2009
montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení 30.11.2000 - 18.2.2009
montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení 30.11.2000 - 18.2.2009
opravy ostatních dopravních vozidel 30.11.2000 - 18.2.2009
obstarávání služeb spojených se správou, údržbou a pronájmem nemovitostí 1.9.2000 - 18.2.2009
pořádání sportovních akcí 1.9.2000 - 18.2.2009
opravy ostatních motorových vozidel 2.8.1999 - 30.11.2000
obkladačství 2.8.1999 - 30.11.2000
výroba ostatních motorových dopravních prostředků 2.8.1999 - 18.2.2009
izolatérství 2.8.1999 - 18.2.2009
zřizování, montáž, údržba a servis zařízení jednotné telekomunikační sítě v rozsahu: - drátová telekomunikační vedení v místních sítích včetně navazujících kabelových souborů - kabelová vedení s optickými vlákny 5.8.1998
zasilatelství 5.8.1998 - 30.11.2000
opravy a rekonstrukce speciálních hnacích vozidel typu MUV 69, MV 80, MUV 90 5.8.1998 - 15.8.2005
zřizování, montáž, údržba a servis zařízení jednotné telekomunikační sítě v rozsahu: drátová telekomunikační vedení v místních sítích včetně navazujících kabelových souborů 1.10.1997 - 5.8.1998
revize a revizní zkoušky provozní způsobilosti vyhrazených zdvihacích zařízení 1.10.1997 - 6.5.1999
revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových nádob 1.10.1997 - 6.5.1999
topenářství 1.10.1997 - 30.11.2000
zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení 1.10.1997 - 30.11.2000
montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 1.10.1997 - 30.11.2000
silniční motorová doprava osobní 1.10.1997 - 27.8.2001
silniční motorová doprava nákladní 1.10.1997 - 27.8.2001
organizování motoristického sportu auto-moto 1.10.1997 - 27.11.2003
autopůjčovna 1.10.1997 - 27.11.2003
montáž, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení 1.10.1997 - 15.8.2005
V souvislosti s transformací jednotlivých živností dle z.č.285/96 Sb. /resp. úprava názvů některých stávajících předmětů podnikání podle nově vydaných živnostenských listů a koncesních listin z ŽÚ a nového povolení vydaného ČTÚ dne 4.4.1997/: 1.10.1997 - 18.2.2009
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 9.10.1996 - 30.11.2000
Činnost prováděná hornickým způsobem: -práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce) -zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemisťuje více než 100 000 m3 horniny 9.10.1996 - 30.11.2000
provádění technických prohlídek a zkoušek určených technických zařízení elektrických, zařízení pro ochranu před účinky atmosferické a statické elektřiny na drahách železničních, tramvajových a trolejbusových 9.10.1996 - 15.8.2005
poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob 9.10.1996 - 18.2.2009
zřizování poplašných zařízení 15.5.1996 - 1.10.1997
montáž a opravy telekomunikačních zařízení, s výjimkou činností uvedených v § 3 odst. 2 písm. h/ živnostenského zákona 15.5.1996 - 1.10.1997
provozování drážní dopravy 25.1.1996
provozování dráhy-vlečky 25.1.1996
výkon zeměměřičských činností 3.10.1995 - 18.2.2009
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení 26.4.1995 - 30.11.2000
hostinská činnost 15.3.1995 - 27.11.2003
příprava mládeže pro výkon dělnických povolání a činnosti související s touto přípravou v soukromém středním odborném učilišti stavebním, včetně dalšího profesního vzdělávání a rekvalifikace pracovníků, výuky svařování, produktivních prací v rámci praktického vyučování 12.1.1995 - 27.10.2004
činnost prováděná hornických způsobem (zejména podzemní práce) 5.5.1994 - 30.11.2000
hloubení jam a šachtic, ražení štol a tunelů a jiných podzemních prostorů 5.5.1994 - 30.11.2000
provádění dopravních staveb 19.4.1993 - 9.10.1996
provádění inženýrských staveb (včetně technické vybavenosti sídlištních celků) 19.4.1993 - 9.10.1996
provádění průmyslových staveb 19.4.1993 - 9.10.1996
provádění bytových a občanských staveb 19.4.1993 - 9.10.1996
stavitel 19.4.1993 - 9.10.1996
revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob 19.4.1993 - 1.10.1997
reviz. zkoušky provoz. způsobilosti zdvihacího zařízení 19.4.1993 - 1.10.1997
revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení 19.4.1993 - 1.10.1997
montáž, opravy a revize vyhrazených plynových zařízení 19.4.1993 - 1.10.1997
montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 19.4.1993 - 1.10.1997
revize elektrických zařízení 19.4.1993 - 1.10.1997
výroba, instalace a opravy ústředního vytápění a větrání 19.4.1993 - 1.10.1997
montáž a opravy měřící a regulační techniky 19.4.1993 - 1.10.1997
silniční motorová doprava 19.4.1993 - 1.10.1997
obkladačské práce 19.4.1993 - 2.8.1999
provádění tepelných a hlukových izolací 19.4.1993 - 2.8.1999
výroba a opravy ostatních motorových dopravních prostředků 19.4.1993 - 2.8.1999
provádění železničního spodku a svršku 19.4.1993 - 20.4.2000
kovoobrábění 19.4.1993 - 30.11.2000
opravy motorových vozidel 19.4.1993 - 30.11.2000
truhlářství 19.4.1993 - 30.11.2000
projektová činnost v investiční výstavbě 19.4.1993 - 30.11.2000
vodoinstalatérství 19.4.1993 - 30.11.2000
písařské práce 19.4.1993 - 27.8.2001
rozmnožovací práce (xerografické) 19.4.1993 - 27.8.2001
výroba a výdej homogenizovaných potravinářských výrobků, přípravků a dietních potravin 19.4.1993 - 27.8.2001
činnost organizačních a ekonomických poradců v oblasti technické a emisní kontroly 19.4.1993 - 27.11.2003
pronájem nebytových prostor 19.4.1993 - 27.11.2003
nákup a prodej nemovitostí 19.4.1993 - 27.11.2003
pronájem nemovitostí 19.4.1993 - 27.11.2003
pneuservis 19.4.1993 - 27.11.2003
výroba, montáž, opravy a rekonstrukce technických doprav. zařízení (elektrická) 19.4.1993 - 27.10.2004
malířství, lakýrnictví, sklenářství 19.4.1993 - 30.6.2006
pronájem stavebních a demoličních strojů a zařízení 19.4.1993 - 30.6.2006
leasing 19.4.1993 - 30.6.2006
půjčovna nákladních přívěsů 19.4.1993 - 30.6.2006
překladiště nákladů, skladování 19.4.1993 - 30.6.2006
pronájem motorových vozidel 19.4.1993 - 30.6.2006
pronájem jiných dopravních zařízení 19.4.1993 - 30.6.2006
pronájem průmyslového zboží 19.4.1993 - 30.6.2006
pronájem movitých věcí 19.4.1993 - 30.6.2006
vedení účetnictví 19.4.1993 - 30.6.2006
architektonické studie, návrhy interiérů 19.4.1993 - 30.6.2006
malířství a natěračství 19.4.1993 - 9.7.2007
zemní práce pomocí mechanizmů 19.4.1993 - 9.7.2007
úklidové práce 19.4.1993 - 9.7.2007
bourací práce 19.4.1993 - 9.7.2007
kácení stromů 19.4.1993 - 9.7.2007
lešenářství 19.4.1993 - 9.7.2007
kovářství 19.4.1993 - 18.2.2009
zámečnictví 19.4.1993 - 18.2.2009
stavba strojů s mechanickým pohonem 19.4.1993 - 18.2.2009
opravy karoserií 19.4.1993 - 18.2.2009
zedníctví 19.4.1993 - 18.2.2009
tesařství 19.4.1993 - 18.2.2009
pokrývačství 19.4.1993 - 18.2.2009
klempířství 19.4.1993 - 18.2.2009
štukatérství 19.4.1993 - 18.2.2009
podlahářství 19.4.1993 - 18.2.2009
čištění fasád a pomníků 19.4.1993 - 18.2.2009
projektování elektrických zařízení 19.4.1993 - 18.2.2009
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 19.4.1993 - 18.2.2009
automatizované zpracování dat 19.4.1993 - 18.2.2009
poskytování software 19.4.1993 - 18.2.2009
provádění trhacích prací 19.4.1993 - 18.2.2009
montáž technologických zařízení a souborů 19.4.1993 - 18.2.2009
povrchové úpravy technologických zařízení 19.4.1993 - 18.2.2009
návrhová činnost v oblasti interiérové tvorby 19.4.1993 - 18.2.2009
tryskání 19.4.1993 - 18.2.2009
ubytování v rekreačním zařízení - turistická ubytovna 19.4.1993 - 18.2.2009
práce se stavebními mechanizmy 19.4.1993 - 18.2.2009
potrubářství 19.4.1993 - 18.2.2009
zprostředkovatelská činnost 19.4.1993 - 18.2.2009
obstaravatelská činnost 19.4.1993 - 18.2.2009
obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 19.4.1993 - 18.2.2009
opravy mechanických částí strojů a zařízení 19.4.1993 - 18.2.2009
montáž a servis oken a dveří 19.4.1993 - 18.2.2009
čalounictví 19.4.1993 - 18.2.2009
překladatelství a tlumočnictví 19.4.1993 - 18.2.2009
dlaždičské práce 19.4.1993 - 18.2.2009
výroba a montáž automobilových doplňků a příslušenství 19.4.1993 - 18.2.2009
kompletace různých druhů výrobků 19.4.1993 - 18.2.2009
montáž a výroba ocelových konstrukcí, technologií, potrubních rozvodů včetně opláštění 19.4.1993 - 18.2.2009
zhotovování dokumentace ocelových konstrukcí 19.4.1993 - 18.2.2009
svářečské práce 19.4.1993 - 18.2.2009
impregnační a ochranné nástřiky stavebních a ocelových konstrukcí 19.4.1993 - 18.2.2009
výroba a montáž plastových oken 19.4.1993 - 18.2.2009
provoz mycí linky 19.4.1993 - 18.2.2009
montáž nábytku 19.4.1993 - 18.2.2009
montáže a demontáže jeřábových drah 19.4.1993 - 18.2.2009
skladové služby 19.4.1993 - 18.2.2009
výroba a pokládka asfaltu 19.4.1993 - 18.2.2009
provozování odst. ploch pro motorová vozidla včetně poskytování jiných základních služeb 19.4.1993 - 18.2.2009
výroba a montáž přístrojů a rozvaděčů vysokého napětí a velmi vysokého napětí 19.4.1993 - 18.2.2009
- dopravní stavby, inženýrské stavby, průmyslového stavby - výroba kovů, strojů, dopravních prostředků, ocelových konstrukcí, elektrických přístrojů - projektování - geologické, trhací práce - doprava - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.4.1992 - 19.4.1993

Živnosti dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu

Druh živnosti živnost vázaná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 12. 7. 2019

Živnost č. 2 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti živnost vázaná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 12. 7. 2019

Živnost č. 3 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti živnost vázaná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 18. 3. 2013

Živnost č. 4 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti živnost vázaná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 17. 12. 2004

Živnost č. 5 Výkon zeměměřických činností

Druh živnosti živnost vázaná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 12. 7. 1995

Živnost č. 6 Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

Druh živnosti živnost koncesovaná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 7. 6. 1993

Živnost č. 7 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

Druh živnosti živnost koncesovaná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 31. 3. 1993

Živnost č. 8 Provádění trhacích prací

Druh živnosti živnost koncesovaná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 30. 3. 1993

Živnost č. 9 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 10. 3. 1993

Živnost č. 10 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti živnost vázaná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 10. 3. 1993

Živnost č. 11 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 10. 3. 1993

Živnost č. 12 Obráběčství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 10. 3. 1993

Živnost č. 13 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti živnost vázaná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 10. 3. 1993

Živnost č. 14 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 10. 3. 1993

Živnost č. 15 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 10. 3. 1993

Živnost č. 16 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 10. 3. 1993

Živnost č. 17 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 10. 3. 1993

Živnost č. 18 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 10. 3. 1993

Živnost č. 19 Vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti živnost vázaná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 9. 3. 1993

Živnost č. 20 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Výroba plastových a pryžových výrobků
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Sklenářské práce, rámování a paspartování
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Projektování elektrických zařízení
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
 • Překladatelská a tlumočnická činnost
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnosti živnost volná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 9. 3. 1993

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Těžba a úprava černého uhlí
Těžba a úprava hnědého uhlí
Ostatní těžba a dobývání j. n.
Podpůrné činnosti při těžbě
Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
Výroba rafinovaných ropných produktů
Výroba plastových výrobků pro stavebnictví
Výroba konstrukčních kovových výrobků
Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení
Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů&#59^ prášková metalurgie
Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Obrábění
Výroba zámků a kování
Výroba elektronických součástek a desek
Výroba komunikačních zařízení
Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů
Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů
Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
Výroba ostatních elektrických zařízení
Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n.
Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla
Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n.
Výroba nábytku
Výroba ostatního nábytku
Instalace průmyslových strojů a zařízení
Výroba, přenos a rozvod elektřiny
Obchod s elektřinou
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Výstavba nebytových budov
Výstavba silnic a železnic
Výstavba ostatních staveb j. n.
Příprava staveniště
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Ostatní stavební instalace
Kompletační a dokončovací práce
Truhlářské práce
Obkládání stěn a pokládání podlahových krytin
Sklenářské práce
Malířské a natěračské práce
Pokrývačské práce
Ostatní specializované stavební činnosti j. n.
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky
Velkoobchod s odpadem a šrotem
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Pozemní a potrubní doprava
Nepravidelná pozemní osobní doprava
Silniční nákladní doprava
Skladování
Činnosti související s pozemní dopravou
Manipulace s nákladem
Ostatní ubytování
Ostatní ubytování j. n.
Činnosti v oblasti informačních technologií
Informační činnosti
Nákup a následný prodej vlastních nemovitostí
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Zeměměřické a kartografické činnosti
Technické zkoušky a analýzy
Zkoušky a analýzy vyhrazených technických zařízení
Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru
Průzkum trhu a veřejného mínění
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Poradenství v oblasti požární ochrany
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Úklidové činnosti
Sportovní činnosti

Vedení firmy OHLA ŽS, a.s. IČO: 46342796

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Jméno Paolo Bee MBA
Funkce 2.místopředseda představenstva
Ve funkci od 21.5.2018
Adresa Schodová 243/22, 60200 Brno
Jméno Mgr. Daniela Houčková
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 16.6.2021
Adresa Fibichova 1695/9, 13000 Praha
Jméno Ing. Roman Kocúrek
Funkce 1. místopředseda představenstva
Ve funkci od 6.1.2022
Adresa Ondráčkova 190/51, 62800 Brno
Jméno Jiří Procházka MBA
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 6.1.2022
Adresa Klánovická 285/10, 19800 Praha
Jméno Juan Antonio Felices Romo
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 6.1.2022
Adresa Staňkova 361/8c, 60200 Brno
Jméno Juan Antonio Felices Romo
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 9.4.2018 do 6.1.2022
Adresa Paseo de las Delicias 74 , 28045 Madrid
Jméno Ing. Roman Kocúrek
Funkce 1. místopředseda představenstva
Ve funkci od 9.4.2018 do 6.1.2022
Adresa Ondráčkova 190/51, 62800 Brno
Jméno Jiří Procházka MBA
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 5.10.2017 do 6.1.2022
Adresa Klánovická 285/10, 19800 Praha
Jméno Mgr. Daniela Musilová
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 14.8.2020 do 16.6.2021
Adresa Fibichova 1695/9, 13000 Praha
Jméno Mgr. Daniela Musilová
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 18.2.2016 do 14.8.2020
Adresa Fibichova 1695/9, 13000 Praha
Jméno Carlos Baylin Larios
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 15.9.2016 do 8.1.2019
Adresa Bochořákova 3207/11b, 61600 Brno
Jméno Tomáš Ženatý
Funkce 2.místopředseda představenstva
Ve funkci od 22.9.2016 do 21.5.2018
Adresa 121, 67922 Svinošice
Jméno Tomáš Ženatý
Funkce 2.místopředseda představenstva
Ve funkci od 22.9.2016 do 21.5.2018
Adresa 121, 67922 Svinošice
Jméno Roman Kocúrek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 4.1.2017 do 9.4.2018
Adresa Ondráčkova 190/51, 62800 Brno
Jméno Ing. Petr Brzezina
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 9.8.2017 do 9.4.2018
Adresa Starodubečská 131/25, 10700 Praha
Jméno Juan Antonio Felices Romo
Funkce 1. místopředseda představenstva
Ve funkci od 9.8.2017 do 9.4.2018
Adresa Paseo de las Delicias 74 , 28045 Madrid
Jméno Roman Kocúrek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 4.1.2017 do 9.4.2018
Adresa Ondráčkova 190/51, 62800 Brno
Jméno Juan Antonio Felices Romo
Funkce 1. místopředseda představenstva
Ve funkci od 9.8.2017 do 9.4.2018
Adresa Paseo de las Delicias 74 , 28045 Madrid
Jméno Ing. Petr Brzezina
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 9.8.2017 do 9.4.2018
Adresa Starodubečská 131/25, 10700 Praha
Jméno José Emilio Pont Pérez
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 18.2.2016 do 9.8.2017
Adresa c/Baleares č. 4 , 46023 Valencia
Jméno Ing. Petr Brzezina
Funkce 1.místopředseda představenstva
Ve funkci od 15.9.2016 do 9.8.2017
Adresa Starodubečská 131/25, 10700 Praha
Jméno José Emilio Pont Pérez
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 18.2.2016 do 9.8.2017
Adresa c/Baleares č. 4 , 46023 Valencia
Jméno Ing. Petr Brzezina
Funkce 1.místopředseda představenstva
Ve funkci od 15.9.2016 do 9.8.2017
Adresa Starodubečská 131/25, 10700 Praha
Jméno Ing. Tomáš Nossek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 18.2.2016 do 8.6.2017
Adresa Habrová 353/1, 64400 Brno
Jméno Ing. Tomáš Nossek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 18.2.2016 do 8.6.2017
Adresa Habrová 353/1, 64400 Brno
Jméno Josef Rezek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 18.2.2016 do 4.1.2017
Adresa 43, 58601 Jihlava
Jméno Josef Rezek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 18.2.2016 do 4.1.2017
Adresa 43, 58601 Jihlava
Jméno Paolo Bee
Funkce 2. místopředseda představenstva
Ve funkci od 18.2.2016 do 22.9.2016
Adresa Schodová 243/22, 60200 Brno
Jméno Paolo Bee
Funkce 2. místopředseda představenstva
Ve funkci od 18.2.2016 do 22.9.2016
Adresa Schodová 243/22, 60200 Brno
Jméno Carlos Baylin Larios
Funkce 1. místopředseda představenstva
Ve funkci od 18.2.2016 do 15.9.2016
Adresa c. Josep Pla 34 , 28805 Madrid, Alcalá de Henares
Jméno Ing. Petr Brzezina
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 27.4.2016 do 15.9.2016
Adresa Starodubečská 131/25, 10700 Praha
Jméno Carlos Baylin Larios
Funkce 1. místopředseda představenstva
Ve funkci od 18.2.2016 do 15.9.2016
Adresa c. Josep Pla 34 , 28805 Madrid, Alcalá de Henares
Jméno Ing. Petr Brzezina
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 27.4.2016 do 15.9.2016
Adresa Starodubečská 131/25, 10700 Praha
Jméno Jose Maria Perez Yuste
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 18.2.2016 do 27.4.2016
Adresa c. Artista Juan Hidalgo 20 P03 E , 35018 Las Palmas de Gran Canaria
Jméno Josef Rezek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 3.5.2013 do 18.2.2016
Adresa 43, 58601 Jihlava
Jméno Paolo Bee
Funkce 2. místopředseda představenstva
Ve funkci od 9.6.2014 do 18.2.2016
Adresa Schodová 243/22, 60200 Brno
Jméno José Emilio Pont Pérez
Funkce 1.místopředseda představenstva
Ve funkci od 8.6.2015 do 18.2.2016
Adresa c/Baleares č. 4 , 46023 Valencia
Jméno Ing. Michal Štefl
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 8.6.2015 do 18.2.2016
Adresa Jugoslávská 649/93, 61300 Brno
Jméno Ing. Tomáš Nossek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 8.6.2015 do 18.2.2016
Adresa Habrová 353/1, 64400 Brno
Jméno Mgr. Daniela Musilová
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 8.6.2015 do 18.2.2016
Adresa Fibichova 1695/9, 13000 Praha
Jméno Jose Emilio Pont Perez
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 18.2.2016 do 18.2.2016
Adresa Na břehu 260/1, 19000 Praha
Jméno Carmen Escribano Guzmán
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 2.5.2012 do 18.2.2016
Adresa , Madrid, Avenida de America 58
Jméno Ing. Michal Štefl
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 30.11.2013 do 8.6.2015
Adresa Jugoslávská 649/93, 61300 Brno
Jméno Manuel Viciana Pedrosa
Funkce 1. místopředseda představenstva
Ve funkci od 7.11.2014 do 8.6.2015
Adresa Calle Churruca 12, PO2 C , 030 03 Madrid, Alicante
Jméno Javier De Vicente Sanchez
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 14.11.2014 do 8.6.2015
Adresa ulice Caleruega č. 34 1a , Madrid, 28033
Jméno José Emilio Pont Pérez
Funkce 1.místopředseda představenstva
Ve funkci od 8.6.2015 do 8.6.2015
Adresa c/Baleares č. 4 , 46023 Valencia
Jméno Ing. Tomáš Nossek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 25.5.2012 do 8.6.2015
Adresa Habrová 353/1, 64400 Brno
Jméno Javier Luis Rodríguez Del Val
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 2.12.2011 do 14.11.2014
Adresa C.Nuria 80, Madrid
Jméno Manuel Viciana Pedrosa
Funkce 1. místopředseda představenstva
Ve funkci od 7.11.2014 do 7.11.2014
Adresa Calle Churruce 12, PO2 C , 030 03 Madrid, Alicante
Jméno Manuel Viciana Pedrosa
Funkce 1.místopředseda představenstva
Ve funkci od 2.12.2011 do 7.11.2014
Adresa , Alicante, Calle Churruca 12 PO2 C, 03003
Jméno Paolo Bee
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 12.5.2014 do 9.6.2014
Adresa Schodová 243/22, 60200 Brno
Jméno Paolo Bee MBA
Funkce 2.místopředseda představenstva
Ve funkci od 3.10.2011 do 12.5.2014
Adresa Schodová 243/22, 60200 Brno
Jméno Ing. Michal Štefl
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 30.6.2011 do 30.11.2013
Adresa Jugoslávská 93, 61300 Brno
Jméno Václav Bartoněk
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 11.12.2011 do 3.5.2013
Adresa Blatouchová 1083/3B, 61800 Brno
Jméno Josef Rezek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 3.5.2013 do 3.5.2013
Adresa 43, 58601 Jihlava
Jméno Ing. Tomáš Nosek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 25.5.2012 do 25.5.2012
Adresa Habrová 353/1, 64400 Brno
Jméno Carmen Escribano Guzmán
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 24.5.2007 do 2.5.2012
Adresa , Madrid, Avenida de America 58
Jméno Ing. Josef Martinovský
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 30.6.2011 do 2.5.2012
Adresa Pražská 1357, 25082 Úvaly
Jméno Václav Bartoněk
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 21.7.2008 do 11.12.2011
Adresa Blatouchová 1083/3B, 61800 Brno
Jméno Manuel Viciana Pedrosa
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 2.11.2009 do 2.12.2011
Adresa , Alicante, Calle Churruca 12 PO2 C, 03003
Jméno Paolo Bee
Funkce 2.místopředseda představenstva
Ve funkci od 15.5.2009 do 3.10.2011
Adresa Schodová 243/22, 60200 Brno
Jméno Ing. František Ledabyl
Funkce 1. místopředseda představenstva
Ve funkci od 30.6.2011 do 3.8.2011
Adresa Révová 4432/22, 62800 Brno
Jméno Ing. Michal Štefl
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 16.5.2007 do 30.6.2011
Adresa Jugoslávská 93, 60200 Brno
Jméno Ing. František Ledabyl
Funkce 1. místopředseda představenstva
Ve funkci od 16.5.2007 do 30.6.2011
Adresa Révová 4432/22, 62800 Brno
Jméno Ing. Josef Martinovský
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 16.5.2007 do 30.6.2011
Adresa Pražská 1357, Úvaly
Jméno Antonio Jané Rodríguez
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 24.5.2007 do 2.11.2009
Adresa , Barcelona, Rd/del General Mitre n. 95, 08022
Jméno Paolo Bee
Funkce 2. místopředseda představenstva
Ve funkci od 24.5.2007 do 15.5.2009
Adresa Schodová 22, 60200 Brno
Jméno Václav Bartoněk
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 7.3.2007 do 21.7.2008
Adresa Blatouchová 1083/3B, 61800 Brno
Jméno Manuel Viciana Pedrosa
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 27.11.2003 do 24.5.2007
Adresa , Calle Ricardo Ortiz 96-1 C, 280 17 Madrid
Jméno Paolo Bee
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 27.10.2004 do 24.5.2007
Adresa Schodová 22, 60200 Brno
Jméno Ing. Ladislav Patlich
Funkce 2. místopředseda představenstva
Ve funkci od 16.5.2007 do 24.5.2007
Adresa 38, Nezabudice
Jméno Ing. Michal Štefl
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 2.11.2001 do 16.5.2007
Adresa Jugoslávská 93, Brno
Jméno Ing. Josef Martinovský
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 2.11.2001 do 16.5.2007
Adresa Pražská 1357, Úvaly
Jméno Ing. Ladislav Patlich
Funkce 2. místopředseda představenstva
Ve funkci od 27.11.2003 do 16.5.2007
Adresa 38, Nezabudice
Jméno Ing. František Ledabyl
Funkce 1. místopředseda představenstva
Ve funkci od 19.12.2006 do 16.5.2007
Adresa Révová 4432/22, 62800 Brno
Jméno Václav Bartoněk
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 27.11.2003 do 7.3.2007
Adresa Turgeněvova 16, 61800 Brno
Jméno Ing. František Ledabyl
Funkce 1. místopředseda představenstva
Ve funkci od 27.11.2003 do 19.12.2006
Adresa Turgeněvova 22, Brno
Jméno Mgr. Otakar Novotný
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 27.11.2003 do 15.8.2005
Adresa Na rybníčku 12, 12000 Praha 2
Jméno Ing. Petr Sláčala
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 27.11.2003 do 1.4.2005
Adresa Jasmínová 16, 62100 Brno
Jméno Ing. František Ledabyl
Funkce 2. místopředseda představenstva
Ve funkci od 2.11.2001 do 27.11.2003
Adresa Turgeněvova 22, Brno
Jméno Ing. Petr Hubacz
Funkce 1. místopředseda představenstva
Ve funkci od 2.11.2001 do 27.11.2003
Adresa Joukalova 11, Brno
Jméno Ing. Ladislav Patlich
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 15.3.2003 do 27.11.2003
Adresa 38, Nezabudice
Jméno Ing. Ladislav Patlich
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 11.12.2001 do 15.3.2003
Adresa Švédská 2498, 27201 Kladno
Jméno Ing. Petr Hubacz
Funkce 2. místopředseda
Ve funkci od 1.10.1997 do 2.11.2001
Adresa Joukalova 11, Brno
Jméno Ing. Michal Štefl
Funkce 1. místopředseda
Ve funkci od 1.10.1997 do 2.11.2001
Adresa Jugoslávská 93, Brno
Jméno Ing. František Formánek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 1.10.1997 do 2.11.2001
Adresa 119, Dvory
Jméno Ing. František Ledabyl
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 1.10.1997 do 2.11.2001
Adresa Turgeněvova 22, Brno
Jméno Ing. František Sekanina
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 9.10.1996 do 30.11.2000
Adresa Sídliště Svobody XI-36, Prostějov
Jméno Ing. Stanislav Vrba
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 2.8.1999 do 30.11.2000
Adresa Hutník 1439, Veselí nad Moravou
Jméno Ing. František Maruška
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 2.8.1999 do 30.11.2000
Adresa Moravská 1, Praha 2
Jméno ing. Jan Komárek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 1.10.1997 do 2.8.1999
Adresa Polská 37, Olomouc
Jméno JUDr. Pavel Novák
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 1.10.1997 do 2.8.1999
Adresa Bohuslava Martinů 9, Brno
Jméno JUDr. Pavel Novák
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 19.4.1993 do 1.10.1997
Adresa Bohuslava Martinů 9, Brno
Jméno ing. Jaroslav Tesař
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 19.4.1993 do 1.10.1997
Adresa Družstevní 91 , Morkov
Jméno Ing. Jan Klíma
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 19.4.1993 do 1.10.1997
Adresa Voříškova 3, Brno
Jméno Ing. František Ledabyl
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 19.4.1993 do 1.10.1997
Adresa Turgeněvova 22, Brno
Jméno Ing. Petr Hubacz
Funkce 2. místopředseda
Ve funkci od 12.1.1995 do 1.10.1997
Adresa Turgeněvova 16, Brno
Jméno Ing. Michal Štefl
Funkce 1. místopředseda
Ve funkci od 12.1.1995 do 1.10.1997
Adresa Jugoslávská 93, Brno
Jméno Ing. Josef Kučera
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 19.4.1993 do 9.10.1996
Adresa Staré zámky 27, Brno
Jméno Ing. Michal Štefl
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 19.4.1993 do 12.1.1995
Adresa Jugoslávská 93, Brno
Jméno Ing. Petr Hubacz
Funkce člen představentva
Ve funkci od 19.4.1993 do 12.1.1995
Adresa Turgeněvova 16, Brno
Jméno ing. Zdeněk Jeřábek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 1.4.1992 do 19.4.1993
Adresa nám. 28.října 11, Brno
Jméno JUDr. Pavel Novák
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 1.4.1992 do 19.4.1993
Adresa Bohuslava Martinů 9, Brno
Jméno Ing. Michal Štefl
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 1.4.1992 do 19.4.1993
Adresa Jugoslávská 93, Brno

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Jiří Procházka MBA
Člen statutárního orgánu: Mgr. Daniela Musilová
Člen statutárního orgánu: Ing. Roman Kocúrek
Člen statutárního orgánu: Paolo Bee MBA
Člen statutárního orgánu: Juan Antonio Felices Romo

Vlastníci firmy OHLA ŽS, a.s. IČO: 46342796

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
Základní kapitál 1 346 294 000 Kč 100% 31.7.2019
Základní kapitál 846 294 000 Kč 100% 8.6.2018 - 31.7.2019
Základní kapitál 846 294 000 Kč - 24.5.2017 - 8.6.2018
Základní kapitál 668 112 000 Kč - 2.3.2017 - 24.5.2017
Základní kapitál 486 463 000 Kč - 15.12.2000 - 2.3.2017
Základní kapitál 464 764 000 Kč - 25.1.1996 - 15.12.2000

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 346 294 31.7.2019
Akcie na jméno 1 000 Kč 846 294 24.5.2017  - 31.7.2019
Akcie na jméno 1 000 Kč 668 112 2.3.2017  - 24.5.2017
Akcie na jméno 1 000 Kč 486 463 2.9.2010  - 2.3.2017
Akcie na majitele 1 000 Kč 486 463 15.12.2000  - 2.9.2010
Akcie na majitele 1 000 Kč 464 764 19.4.1993  - 15.12.2000

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu OHLA ŽS, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.