OBORA INVEST a.s. Praha IČO: 28216091

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu OBORA INVEST a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 28216091.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem OBORA INVEST a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2007. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 6 osob.

Základní údaje o OBORA INVEST a.s. IČO: 28216091

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 19.12.2007
Spisová značka: B 13495
IČO: 28216091
Obchodní firma: OBORA INVEST a.s.
Právní forma: Akciová společnost 19.12.2007
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 19.12.2007
Základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií dle § 203 a násl. obchodního zákoníku z dosavadní výše 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) o částku 7.570.000,- Kč (sedm milionů pět set sedmdesát tisíc korun českých) na výslednou částku 9.570.000,- Kč (devět milionů pět set sedmdesát tisíc korun českých) za následujících podmínek: 1. Upisování akcií nad tuto navrhovanou částku se nepřipouští. 2. V rámci upisování nových akcií bude možno celkem upsat 1 514 ks (jeden tisíc pět set čtrnáct kusů) kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 5.000,- Kč (pět tisíc korun českých), všechny znějící na jméno. Všechny akcie budou v listinné podobě a n ebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu. 3. Upsání všech akcií, tzn. 1 514 ks (jednoho tisíce pěti set čtrnácti kusů) kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 5.000,- Kč (pět tisíc korun českých), všech znějících na jméno, bude realizováno bez veřejné nabídky a s ohledem na skutečnost, že emisní kurs bude splácen výhradně nepeněžitými vklady, nebudou akcie upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku, ale budou nabídnuty předem určeným zájemcům, kterými jsou: - Petr Soukup, nar. 22.10.1964, bytem Praha 4, Nusle, Marie Cibulkové 788/1c, PSČ 140 00 (dále jen „Předem určený zájemce 1“), a - Ivana Soukupová, nar. 16.05.1965, bytem Praha 10, Uhříněves, Dunajská 608/16, PSČ 104 00 (dále jen „Předem určený zájemce 2“), postupem dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Předem určený zájemce 1 a Předem určený zájemce 2 společně dále také jako „Předem určení zájemci“. 4. Místem pro úpis nových akcií je sídlo společnosti OBORA INVEST a.s., na adrese Praha 4 - Nusle, Pujmanové 1588/50, PSČ 140 00, v pracovní dny od 9:00 do 15:00 hod, ve lhůtě 60 (šedesáti) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií Předem určeném u zájemci 1 a Předem určenému zájemci 2 představenstvem. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, kterou bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V p řípadě, že bude návrh na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku pravomocně zamítnut, je upsání akcií neúčinné. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií do 5 (pěti) dnů ode dne podání návr hu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku příslušnému rejstříkovému soudu. 5. Emisní kurs každé akcie, která má být na základě tohoto rozhodnutí Předem určeným zájemcem upsána, je roven její jmenovité hodnotě, tj. emisní kurz každé akcie o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč (pět tisíc korun českých) je roven částce 5.000,- Kč (pět tis íc korun českých). Emisní kurs bude splacen níže uvedeným nepeněžitými vklady a lhůta pro splacení nepeněžitých vkladů činí 60 (šedesát) dnů ode dne úpisu. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti OBORA INVEST a.s., na adrese Praha 4 - Nusle, Pujmanové 1588/50, PSČ 140 00. 6. Schvaluje se upsání celkem 498 ks (čtyř set devadesáti osmi kusů) akcií nepeněžitým vkladem Předem určeného zájemce 1, jehož předmětem je podíl o velikosti id. 1/2 (jedna polovina) na následujících nemovitostech v kat. území Uhříněves, s veškerými jeji ch součástmi a příslušenstvím, který má Předem určený zájemce 1 ve svém společném jmění manželů: - budova č. p. 608 - bydlení, část obce Uhříněves, stojící na pozemku parc. č. 1124 - zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parc. č. 1124 - zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parc. č. 1125 - zahrada, všechny zapsány na LV č. 1092 pro kat. území Uhříněves, obec Praha u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha (dále jen „Předmět nepeněžitého vkladu 1“). 7. Schvaluje se upsání celkem 1 016 ks (jeden tisíc a šestnáct kusů) akcií nepeněžitým vkladem Předem určeného zájemce 2, jehož předmětem je: (i) podíl o velikosti id. 1/2 (jedna polovina) na následujících nemovitostech v kat. území Uhříněves, s veškerými jejich součástmi a příslušenstvím, který má Předem určený zájemce 2 ve svém výlučném vlastnictví: - budova č. p. 608 - bydlení, část obce Uhříněves, stojící na pozemku parc. č. 1124 - zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parc. č. 1124 - zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parc. č. 1125 - zahrada, všechny zapsány na LV č. 1092 pro kat. území Uhříněves, obec Praha u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha (dále jen „Předmět nepeněžitého vkladu 2“) a (ii) následující jednotka a spoluvlastnický podíl na společných částech domu a na pozemcích v kat. území Nusle, s veškerými jejich součástmi a příslušenstvím, které má Předem určený zájemce 2 ve svém výlučném vlastnictví: - jednotka č. 1588/15 - byt, umístěná v budově č.p. 1584, 1585, 1586, 1587 a 1588 - byt. dům, část obce Nusle, stojící na pozemcích parc. č. 2910/24, 2910/25, 2910/26, 2910/27 a 2910/28 - všechny zastavěná plocha a nádvoří, - přináležející spoluvlastnický podíl o velikosti 665/67792 (šest set šedesát pět lomeno šedesát sedm tisíc sedm set devadesát dva) na společných částech budovy č.p. 1584, 1585, 1586, 1587 a 1588 - byt. dům, část obce Nusle, a na pozemcích parc. č. 2910/2 4, 2910/25, 2910/26, 2910/27 a 2910/28 - všechny zastavěná plocha a nádvoří, přičemž shora uvedená jednotka spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemcích jsou zapsány na LV č. 5051 a shora uvedená budova a pozemky jsou zapsány na LV č. 1610, vše pro kat. území Nusle, obec Praha u Katastrálního úřadu pr o hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha (dále jen „Předmět nepeněžitého vkladu 3“). 8. Hodnota Předmětu nepeněžitého vkladu 1, Předmětu nepeněžitého vkladu 2 a Předmětu nepeněžitého vkladu 3 (společně dále jen „Předmět nepeněžitého vkladu“) byla v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku stanovena na základě zn aleckého posudku č. ZU-594/2013 ze dne 13.11.2013, vypracovaného znaleckým ústavem KOPPREA - znalecký ústav, spol. s r.o., se sídlem Praha 9, U svobodárny 12, PSČ 190 00, IČ 458 08 830, pro účely ocenění nemovitých věcí jakožto nepeněžitého vkladu do zákl adního kapitálu společnosti OBORA INVEST a.s. celkovou částkou 7.570.000,- Kč (sedm milionů pět set sedmdesát tisíc korun českých), přičemž: - hodnota Předmětu nepeněžitého vkladu 1 činí 2.490.000,- Kč (dva miliony čtyři sta devadesát tisíc korun českých), tj. 1/2 z částky 4.980.000,- Kč (čtyři miliony devět set osmdesát tisíc korun českých), - hodnota Předmětu nepeněžitého vkladu 2 činí 2.490.000,- Kč (dva miliony čtyři sta devadesát tisíc korun českých), tj. 1/2 z částky 4.980.000,- Kč (čtyři miliony devět set osmdesát tisíc korun českých), a - hodnota Předmětu nepeněžitého vkladu 3 činí celkem 2.590.000,- Kč (dva miliony pět set devadesát tisíc korun českých); Znalecký ústav byl jmenován Městským soudem v Praze, usnesením č.j. 2Nc 5440/2013 - 8 ze dne 03.10.2013, které nabylo právní moci dne 02.11.2013. Za tento nepeněžitý vklad tedy bude Předem určenému zájemci 1 vydáno 498 ks (čtyři sta devadesát osm kusů) a Předem určenému zájemci 2 vydáno 1 016 ks (jeden tisíc a šestnáct kusů) kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 5.000,- Kč (pět tisíc korun českých) v listinné podobě, znějící na jména Předem určených zájemců. 9. Vklady Předem určených zájemců budou splaceny nejpozději do 60 (šedesáti) dnů ode dne upsání akcií, nejpozději však ke dni podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, v sídle společnosti OBORA INVEST a.s., na adrese Praha 4 - Nusle, Pujmanové 1588/50, PSČ 140 00, a to tak, že Předem určení zájemci předají společnosti OBORA INVEST a.s. písemné prohlášení vkladatele s úředně ověřeným podpisem ve smyslu § 204 odst. 3 obchodního zákoníku a spolu s ním budou této společnosti protokolárně předány i výše uvedené nemovitosti, tvořící Předmět nepeněžitého vkladu. 10. Upsání akcií na zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady tvořícími Předmět nepeněžitého vkladu je v důležitém zájmu společnosti a Předmět nepeněžitého vkladu je pro společnost hospodářsky využitelný ve vztahu k zapsanému předmětu činnosti, kter ým je pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí (Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor), neboť Předem určení zájemci j sou současně i jedinými vlastníky nemovitostí, jež jsou Předmětem nepeněžitého vkladu a po zvýšení základního kapitálu tak dojde ke zjednodušení nabývání zisku z pronájmu předmětných nemovitostí třetím osobám a kapitalizaci majetku takto nabytého. 12.12.2013 - 27.12.2013

Aktuální kontaktní údaje OBORA INVEST a.s.

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 28216091
Firma: OBORA INVEST a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 19.12.2007

Kontakty na OBORA INVEST a.s. IČO: 28216091

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Pujmanové 1588/50 , Praha 140 00 17.8.2009
Sídlo: Malátova 461/17 , Praha 150 00 19.12.2007 - 17.8.2009

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Pujmanové 1588/50, Praha 140 00

Obory činností OBORA INVEST a.s. IČO: 28216091

Předmět činnosti dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. 23.12.2015
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, bez poskytování jiných, než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor. 19.12.2007 - 23.12.2015

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Vedení firmy OBORA INVEST a.s. IČO: 28216091

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost ve všech věcech zastupuje vždy předseda představenstva spolu s alespoň jedním členem představenstva. 23.12.2015
Za představenstvo jednají a podepisují navenek jménem společnosti předseda představenstva a místopředseda představenstva společně. 13.3.2008 - 23.12.2015
Za představenstvo jedná a podepisuje navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně. 19.12.2007 - 13.3.2008
Jméno: Petr Soukup 27.11.2013
Funkce: předseda
Trvání členství: od 10.10.2013
Ve funkci: od 10.10.2013
Adresa: Marie Cibulkové 788/1, Praha 140 00
Jméno: Ondřej Soukup 27.11.2013
Funkce: člen
Trvání členství: od 10.10.2013
Adresa: Marie Cibulkové 788/1, Praha 140 00
Jméno: Ivana Soukupová 23.12.2015
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 10.10.2013
Ve funkci: od 10.10.2013
Adresa: Marie Cibulkové 788/1, Praha 140 00
Jméno: Jiří Janda 19.12.2007 - 13.3.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.12.2007 do 8.2.2008
Adresa: Mečislavova 1356/18, Praha 140 00
Jméno: MUDr. Kateřina Podzimková 19.12.2007 - 13.3.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 19.12.2007
Ve funkci: od 19.12.2007
Adresa: Na Pankráci 1148/57, Praha 140 00
Jméno: Petr Soukup 13.3.2008 - 16.9.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 8.2.2008 do 8.5.2013
Ve funkci: od 8.2.2008 do 8.5.2013
Adresa: Pujmanové 1588/50, Praha 140 00
Jméno: Petr Soukup 16.9.2013 - 5.10.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 8.2.2008 do 8.5.2013
Ve funkci: od 8.2.2008 do 8.5.2013
Adresa: Pujmanové 1588/50, Praha 140 00
Jméno: Ing. Pavel Pilát 19.12.2007 - 27.11.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.12.2007 do 19.3.2013
Adresa: U kříže 611/3, Praha 158 00
Jméno: MUDr. Kateřina Podzimková 13.3.2008 - 27.11.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 19.12.2007 do 19.3.2013
Ve funkci: od 8.2.2008 do 19.3.2013
Adresa: Na Pankráci 1148/57, Praha 140 00
Jméno: Petr Soukup 5.10.2013 - 27.11.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 8.2.2008 do 8.5.2013
Ve funkci: od 8.2.2008 do 8.5.2013
Adresa: Marie Cibulkové 788/1, Praha 140 00
Jméno: Ivana Soukupová 27.11.2013 - 23.12.2015
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 10.10.2013
Ve funkci: od 10.10.2013
Adresa: Dunajská 608/16, Praha 104 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Tomáš Soukup 27.11.2013
Funkce: předseda
Trvání členství: od 10.10.2013
Ve funkci: od 10.10.2013
Adresa: Marie Cibulkové 788/1, Praha 140 00
Jméno: Ing. Josef Podzimek 19.12.2007 - 13.3.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.12.2007
Adresa: Na Bučance 1622/4, Praha 140 00
Jméno: Martin Soukup 19.12.2007 - 27.11.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.12.2007 do 19.3.2009
Adresa: Štěpánská 626/63, Praha 110 00
Jméno: Ivana Soukupová 19.12.2007 - 27.11.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.12.2007 do 19.3.2009
Adresa: Dunajská 608/16, Praha 104 00
Jméno: Ing. Josef Podzimek 13.3.2008 - 27.11.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 19.12.2007 do 19.3.2009
Ve funkci: od 8.2.2008 do 19.3.2009
Adresa: Na Bučance 1622/4, Praha 140 00
Jméno: Jitka Skružná 27.11.2013 - 23.12.2015
Funkce: člen
Trvání členství: od 10.10.2013
Adresa: K váze 271/32, Praha 154 00
Jméno: Jiří Janda 27.11.2013 - 23.12.2015
Funkce: člen
Trvání členství: od 10.10.2013
Adresa: Mečislavova 1356/18, Praha 140 00

Vlastníci firmy OBORA INVEST a.s. IČO: 28216091

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 9 570 000 Kč 100% 27.12.2013
zakladni 2 000 000 Kč 100% 19.12.2007 - 27.12.2013

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 5 000 Kč 1 514 27.12.2013
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 20 19.12.2007

Sbírka Listin OBORA INVEST a.s. IČO: 28216091

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 13495/SL 20 notářský zápis [NZ 752/2015], stanovy společnosti Městský soud v Praze 18.12.2015 23.12.2015 13
B 13495/SL 19 účetní závěrka [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 28.11.2014 5.12.2014 5
B 13495/SL 18 účetní závěrka [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 28.11.2014 5.12.2014 5
B 13495/SL 17 posudek znalce č.ZU-594/2013 Městský soud v Praze 13.11.2013 17.12.2013 3.1.2014 58
B 13495/SL 16 souhlas druhého manžela Městský soud v Praze 5.12.2013 17.12.2013 3.1.2014 1
B 13495/SL 15 stanovy společnosti bez data Městský soud v Praze 17.12.2013 3.1.2014 17
B 13495/SL 14 notářský zápis Nz 4542/2013 Městský soud v Praze 5.12.2013 17.12.2013 3.1.2014 12
B 13495/SL 13 posudek znalce č.ZU - 594/2013 Městský soud v Praze 16.12.2013 6.12.2013 13.12.2013 23
B 13495/SL 12 notářský zápis NZ 4542/2013 Městský soud v Praze 5.12.2013 6.12.2013 13.12.2013 13
B 13495/SL 2 podpisové vzory Městský soud v Praze 8.2.2008 13.3.2008 2
B 13495/SL 6 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti -NZ744/07 Městský soud v Praze 4.12.2007 6.3.2008 27

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení OBORA INVEST a.s.


Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 4 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu OBORA INVEST a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.