MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost Brno IČO: 46347542

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost, která sídlí v obci Brno a bylo jí přiděleno IČO 46347542.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost se sídlem v obci Brno byla založena v roce 1992. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 19 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování , Projektová činnost ve výstavbě a další.

Základní údaje o MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost IČO: 46347542

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Brně 1.5.1992
Spisová značka: B 790
IČO: 46347542
Obchodní firma: MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost
Právní forma: Akciová společnost 1.5.1992
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 1.5.1992
Akcie společnosti jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady. 4.1.2018
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 19.5.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 19.5.2014 - 11.11.2016
Počet členů dozorčí rady: 1 19.5.2014 - 15.11.2016
Společnost MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost byla rozdělena odštěpením se založením nové společnosti PORTA SPES, a.s., IČ: 293 69 886, se sídlem Brno, Maříkova 1899/1, PSČ 621 00, na kterou přešlo jmění, jež je uvedeno v projektu rozdělení, který byl schválen valnou hromadou dne 14.08.2012. 1.10.2012
Na MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost, IČ 463 47 542, se sídlem 621 00 Brno, Maříkova 1899/1 přešlo jako na nástupnickou společnost v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti STAPO MORAVA, a.s., IČ 255 03 430, se sídlem 628 00 Brno, H olzova 1660/52, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložka č. 2448. 1.8.2011
Omezení převoditelnosti akcií na jméno. Akcie společnosti jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady. Akcionáři společnosti mají k akciím společnosti předkupní právo. 25.7.2006 - 19.5.2014
Usnesení mimořádné valné hromady konané 5.9.2005 1. Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem společnosti je pan Ing. Miroslav Kvapil, r.č. 571203/0192, bytem Vranov 154 (dále jen "hlavní akcionář"). Hlavní akcionář je ke dni konání této vlané hromady vlastníkem celkem 64, slovy: šedesáti čtyř kusů listinných akcií společnosti, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých a 4633, slovy: čtyřech tisíců šesti set třiceti tří kusů listinných akcií společnosti, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 68,633.000,- Kč, slovy: šedesát osm milionů šest set třicet tři tisíc korun českých, což představuje podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti ve výši 94,98% . Vlastnictví uvedeného počtu akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno z kontroly předložených listinných akcií společnosti, z předloženého čestného prohlášení hlavního akcionáře, z předloženého notářského zápisu sepsaného notářkou v Brně Liběnou Pernicovou, dne 27.7.2005 pod N 706/2005, NZ 656/2005, kterým bylo osvědčeno nabytí akcií společnosti hlavním akcionářem. Ke dni konání valné hromady je hlavní akcionář vlastníkem více než 90%, slovy: devadesáti procent, podílu na základním kapitálu společnosti a je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku. Ostatní menšinoví akcionáři jsou vlastníky celkem 3.628, slovy: tří tisíc šesti set dvaceti osmi kusů listinných akcií společnosti, znějících na majitele, o jmeno vité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy jeden tisíc korun českých, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 3,628.000,- Kč, slovy: tři miliony šest set dvacet osm tisíc korun českých (dále také jen "ostatní akcionáři"). 2. Přechod všech akcií společnosti na hlavního akcionáře Valná hromada společnosti schvaluje podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaných společností, které jsou ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře. Vlastnické právo k akciím ostatníc h akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den přechodu vlastnického práva") v souladu s ustanovením § 183l odst. 3 obchodního zákoníku. 3. Výše protiplnění Valná hromada určila, že hlavní akcionář poskytne za vykupované akcie společnosti peněžité protiplnění ve výši 1.324,- Kč, slovy: jeden tisíc tři sta dvacet čtyři korun českých, za jednu kmenovou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: je den tisíc korun českých (dále "akcie"). Přiměřenost určené výše protiplnění je v souladu s ustanovením § 183m odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 229-44/05 ze dne 30.6.2005 vypracovaným Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, C Sc., znalkyní jmenovanou rozhodnutími Krajského soudu v Brně ze dne 7.6.1999 č.j. Spr. 1583/98 a ze dne 9.7.2001 č.j. Spr. 1808/2000 pro základní obor ekonomika - ceny a odhady se specializací cenné papíry a oceňování podniků (dále jen "znalec"). Závěrečn ým výrokem znalce byla stanovena přiměřená hodnota protiplnění ve výši 1.324,- Kč, slovy: jeden tisíc tři sta dvacet čtyři korun českých za jednu akcii společnosti. Pro zjištění přiměřené hodnoty protiplnění byla ve znaleckém posudku použita výnosová meto da DCFF. 4. Lhůta a způsob poskytnutí protiplnění a způsob předání účastnických cenných papírů Lhůta pro předložení (předání) listinných akcií je dle ustanovení § 183l odst. 5 obchodního zákoníku 30 dnů ode dne přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře. Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry do jedno ho měsíce, případně v dodatečné lhůtě, která je dle ustanovení § 183l odst. 6 obchodního zákoníku stanovena na 14 dnů, postupuje společnost podle ustanovení § 214 odstavec 1 až 3 obchodního zákoníku. Hlavní akcionář v souladu s ustanovením § 183m odst. 2, 3 obchodního zákoníku poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám ve lhůtě dvou měsíců ode dne předání listinných akcií vydaných společností. Forma a způsob poskytnutí protiplnění budou hlavním akcionářem oznámeny způsobem určeným stanovami s polečnosti a zákonem pro svolání valné hromady společnosti. Hlavní akcionář poskytne protiplnění vždy vlastníkovi vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií, pak hlavní akcionář poskytne částku odpovídající hodnotě a počtu zastavených akcií zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak). 5. Notářský zápis o rozhodnutí valné hromady O rozhodnutí přijatém mimořádnou valnou hromadou byl pořízen notářský zápis vyhotovený notářkou v Brně Liběnou Pernicovou, Brno, Jezuitská 14/13. Tento notářský zápis je uložen a je k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti. 21.9.2005 - 5.12.2005
Společnost předložila úplné znění stanov schválené řádnou valnou hromadou 16.6.1999. 20.9.1999 - 25.7.2006
Společnost předložila úplné nové znění stanov schválené řadnou valnou hromadou 17.6.1998. 31.7.1998 - 20.9.1999
Základní jmění je splaceno v plné výši. 23.1.1997 - 15.11.2016
Základní jmění: 65,868.000,-- Kčs a je rozděleno na: 65.868 akcií na majitele po 1.000,-- Kčs jmenovité hodnoty 22.12.1992 - 10.5.1993
Zapisuje se rozhodnutí valné hromady ze dne 24.9.1992 o snížení základního jmění ze 72,261.000 Kčs na 65,868.000 Kčs. 22.12.1992 - 10.5.1993
Základní jmění společnosti činí 72.261.000,-Kčs. Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku MORAVOSTAV Brno. 1.5.1992 - 22.12.1992
toto základní jmění je rozděleno na 72.261 akcií na majitele po 1000,-Kčs jmenovité hodnoty. 1.5.1992 - 22.12.1992
Dozorčí rada společnosti : - ing. Josef Štěpán, Brno, Hraničky 1 - Jiřina Sadecká, Brno, Zeyerova 3 - ing. arch. Zdeněk Sklepek, CSc., Brno, Hrozňatova 13 1.5.1992 - 7.10.1993
Způsob jednání jménem společnosti : Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představesntva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 1.5.1992 - 7.10.1993
Založení společnosti : Akciová společnost byla založena podle § 172 Obch. zák. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32, na který přešel majetek státního podniku MORAVOSTAV Brno ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. 1.5.1992 - 27.10.1993
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 30.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 1.5.1992 - 27.10.1993

Aktuální kontaktní údaje MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 46347542
Obchodní firma: MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Brna
Vznik první živnosti: 27.5.1992
Celkový počet živností: 26
Aktivních živností: 9

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 46347542
Firma: MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Brno-město
Základní územní jednotka: Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 30.4.1992

Kontakty na MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost IČO: 46347542

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Maříkova 1899/1 , Brno 621 00 13.7.2015
Sídlo: Maříkova 1899/1 , Brno 621 00 25.7.2006 - 13.7.2015
Sídlo: Maříkova 1899/1 , Brno 621 00 1.5.1992 - 25.7.2006

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Maříkova 1899/1, Brno 621 00

Obory činností MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost IČO: 46347542

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Provádění trhacích a ohňostrojných prací 4.1.2018
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 4.1.2018
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 4.1.2018
Obchod s elektřinou 4.1.2018
Hornická činnost a projektování objektů a zařízení pro hornickou činnost 4.1.2018
Činnost prováděná hornickým způsobem a projektování objektů a zařízení pro činnost prováděnou hornickým způsobem 4.1.2018
silniční motorová doprava --nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí -nákladní v provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tun, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 19.5.2014 - 4.1.2018
obchod s elektřinou 2.11.2011 - 4.1.2018
hornická činnost a projektování objektů a zařízení pro hornickou činnost 2.11.2011 - 4.1.2018
činnost prováděná hornickým způsobem a projektování objektů a zařízení pro činnost prováděnou hornickým způsobem 2.11.2011 - 4.1.2018
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 2.8.2011 - 19.5.2014
provádění trhacích a ohňostrojných prací 2.8.2011 - 4.1.2018
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 2.8.2011 - 4.1.2018
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 14.4.2009
Truhlářství, podlahářství 14.4.2009
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 14.4.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 14.4.2009
provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici 28.11.2002 - 17.4.2008
reklamní činnost 28.11.2002 - 14.4.2009
realitní činnost 24.7.2000 - 14.4.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 24.7.2000 - 14.4.2009
výroba stavebních hmot a stavebních výrobků 24.7.2000 - 14.4.2009
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 24.7.2000 - 14.4.2009
Projektová činnost ve výstavbě 10.11.1999
Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 10.11.1999 - 14.4.2009
Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 10.11.1999 - 14.4.2009
Truhlářství 27.5.1997 - 14.4.2009
Silniční motorová doprava 7.10.1993 - 11.10.1995
Provádění průmyslových staveb 7.10.1993 - 10.11.1999
Provádění inženýrských staveb 7.10.1993 - 10.11.1999
Provádění bytových a občanských staveb 7.10.1993 - 10.11.1999
Projektová činnost v investiční výstavbě 7.10.1993 - 10.11.1999
Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení 7.10.1993 - 10.11.1999
Revize elektrických zařízení 7.10.1993 - 10.11.1999
Výroba cementového zboží 7.10.1993 - 14.4.2009
Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 7.10.1993 - 14.4.2009
Ubytovací služby 7.10.1993 - 14.4.2009
Provádění lektorské činnosti instruktora lešenářské techniky 7.10.1993 - 14.4.2009
e/ výkony projektové činnosti, obchodní činnosti a zahraničně obchodní činnost včetně servisních činností f/ ubytovací, stravovací a další služby g/ obchodní služby 1.5.1992 - 7.10.1993
a/ stavební práce, výkony a dodávky stavebních částí objektů a stavby v oborech vodního a průmyslového stavitelství b/ výroba stavebních hmot, konstrukcí, dílců a betonových výrobků oboru JKPOV 592, 593, 594, 595, výrobky přidružené stavební výroby, polotovary pro stavby, podružné a doplňkové konstrukce charakteru výrobní skupiny C, podle ČSN 732601 c/ montování ocelových konstrukcí d/ zabezpečování provozu SOU, železniční vlečky, opravy motorových vozidel, stavebních mechanismů strojů, zkušební činnost a ověřování výrobků a technologií pro stavebnictví, dopravní činnost 1.5.1992 - 7.10.1993

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 27.5.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Havlíčkova 751/3 , Vyškov 682 01
Identifikační číslo provozovny: 1003019790
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 13.9.2002
Provozovna č. 2
Provozovna: Tovární 643 00 Brno
Identifikační číslo provozovny: 1003019773
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 27.5.1992
Provozovna č. 3
Provozovna: Maříkova 1899/1 , Brno 621 00
Identifikační číslo provozovny: 1003019757
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 27.5.1992
Provozovna č. 4
Provozovna: Na Brankách 1563/4 , Blansko 678 01
Identifikační číslo provozovny: 1003019781
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 27.5.1992
Provozovna č. 5
Provozovna: Brněnská 455/39 , Vyškov 682 01
Identifikační číslo provozovny: 1003019803
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 5.4.2004

Živnost č. 2 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 27.5.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Maříkova 1899/1 , Brno 621 00
Identifikační číslo provozovny: 1003019757
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.5.1992
Provozovna č. 2
Provozovna: Brněnská ul. 678 01 Blansko
Identifikační číslo provozovny: 1003019765
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.5.1992

Živnost č. 3 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 24.6.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Maříkova 1899/1 , Brno 621 00
Identifikační číslo provozovny: 1003019757
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.6.1992

Živnost č. 4 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 6.9.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: Maříkova 1899/1 , Brno 621 00
Identifikační číslo provozovny: 1003019757
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 6.9.1993

Živnost č. 5 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 26.2.1997

Živnost č. 6 Provádění ohňostrojných prací

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 18.6.2011
Provozovna č. 1
Provozovna: Maříkova 1899/1 , Brno 621 00
Identifikační číslo provozovny: 1003019757
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.6.2011

Živnost č. 7 Provádění trhacích prací

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 18.6.2011
Provozovna č. 1
Provozovna: Maříkova 1899/1 , Brno 621 00
Identifikační číslo provozovny: 1003019757
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.6.2011

Živnost č. 8 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 20.6.2011
Provozovna č. 1
Provozovna: Maříkova 1899/1 , Brno 621 00
Identifikační číslo provozovny: 1003019757
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 20.6.2011

Živnost č. 9 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 15.7.2011
Provozovna č. 1
Provozovna: Maříkova 1899/1 , Brno 621 00
Identifikační číslo provozovny: 1003019757
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.7.2011

Živnost č. 10 Provádění bytových a občanských staveb

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.5.1992
Zánik oprávnění: 31.12.1995

Živnost č. 11 Provádění průmyslových staveb

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.5.1992
Zánik oprávnění: 31.12.1995

Živnost č. 12 Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.5.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.5.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Provádění inženýrských staveb

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.5.1992
Zánik oprávnění: 31.12.1995

Živnost č. 15 Silniční motorová doprava

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.6.1992
Zánik oprávnění: 30.6.1994
Konec oprávnění: 30.6.1994

Živnost č. 16 Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.9.1993
Zánik oprávnění: 22.8.2000

Živnost č. 17 Výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.9.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 18 Provádění lektorské činnosti instruktora lešenářské techniky

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.9.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 Montáž, opravy, údržba vyhrazených elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.9.1993
Zánik oprávnění: 31.12.1995

Živnost č. 20 Revize elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.9.1993
Zánik oprávnění: 31.12.1995

Živnost č. 21 Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.9.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 22 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.7.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 23 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.7.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 24 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.7.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 25 Reklamní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.8.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 26 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.8.2002
Zánik oprávnění: 17.4.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Ostatní těžba a dobývání
Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
Výroba pálených zdicích materiálů, tašek, dlaždic a podobných výrobků
Výroba betonových výrobků pro stavební účely
Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
Výroba ostatních elektrických zařízení
Úprava odpadů k dalšímu využití, kromě demontáže vraků, strojů a zařízení
Výstavba bytových a nebytových budov
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Technické zkoušky a analýzy
Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Vedení firmy MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost IČO: 46347542

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti navenek jedná a zastupuje ji statutární ředitel. 4.1.2018
Jménem společnosti navenek je oprávněn jednat každý člen představenstva samostatně. Za společnost podepisují členové představenstva tak, že k firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis. 19.5.2014 - 4.1.2018
Jménem společnosti navenek je oprávněn jednat každý člen představenstva samostatně. Za společnost podepisují členové představenstva tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis. 12.9.2013 - 19.5.2014
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti navenek jednají samostatně předseda nebo místopředseda představenstva. Za společnost podpisují předseda nebo místopředseda představenstva tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis. 25.7.2006 - 12.9.2013
Způsob jednání: Jménem společnosti je navenek oprávněn jednat předseda představenstva i každý člen představenstva samostatně. Za společnost podepisují tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis. 31.7.1998 - 25.7.2006
Způsob zastupování: Jménem společnosti jsou navenek oprávněni jednat předseda představenstva nebo společně dva jiní členové představenstva, z nichž alespoň jeden musí být místopředsedou představenstva. Prokáže-li se písemným pověřením podepsaným předsedou představenstva je oprávněn jménem společnosti jednat kterýkoliv člen představenstva samostatně. Za společnost podepisují členové představenstva tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis. 27.5.1997 - 31.7.1998
Způsob zastupování: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování: Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování se děje tak, že uvedení členové představenstva připojí k obchodnímu jménu společnosti svůj podpis. 7.10.1993 - 27.5.1997
Jméno: Ing. Jiří Podolský 4.1.2018
Funkce: statutární ředitel
Ve funkci: od 3.1.2018
Adresa: Nová 247, Radostice 664 46
Jméno: ing. Pavel Jurčík 1.5.1992 - 7.10.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Mezírka 43 , 602 00 Brno Česká republika
Jméno: ing. Ladislav Bok 1.5.1992 - 7.10.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Vlčnovská 4169/9, Brno 628 00
Jméno: ing. Radomír Kubák CSc. 1.5.1992 - 27.10.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Vaculíkova 527/4, Brno 638 00
Jméno: ing. Jan Kejduš 7.10.1993 - 10.7.1995
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Tábor 1467/31, Brno 616 00
Jméno: Lubomír Stoklásek 7.10.1993 - 10.7.1995
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Zemědělská 1711/60, Brno 613 00
Jméno: ing. Oldřich Žák 7.10.1993 - 10.7.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Svážná 393/1, Brno 634 00
Jméno: Antonín Sedlák 7.10.1993 - 6.9.1995
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Sadová 1544/7, Blansko 678 01
Jméno: Lubomír Stoklásek 10.7.1995 - 6.9.1995
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Husova 235/56, Blansko 678 01
Jméno: ing. Jiří Burián 7.10.1993 - 8.3.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Sukova 49/4, Brno 602 00
Jméno: Jaroslav Sůra 7.10.1993 - 8.3.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na hroudě 928/20, Praha 100 00
Jméno: ing. Jan Kejduš 10.7.1995 - 8.3.1996
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Záhřebská 2479/39, Brno 616 00
Jméno: ing. Miroslav Kvapil 10.7.1995 - 8.3.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Elplova 2069/10, Brno 628 00
Jméno: Lubomír Stoklásek 6.9.1995 - 8.3.1996
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Zemědělská 1711/60, Brno 613 00
Jméno: ing. Ladislav Bok 27.10.1993 - 23.1.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Vlčnovská 4169/9, Brno 628 00
Jméno: Antonín Sedlák 6.9.1995 - 23.1.1997
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Husova 235/56, Blansko 678 01
Jméno: ing. Miroslav Kvapil 8.3.1996 - 23.1.1997
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Elplova 2069/10, Brno 628 00
Jméno: ing. Jan Kejduš 8.3.1996 - 23.1.1997
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Záhřebská 2479/39, Brno 616 00
Jméno: ing. Jiří Podolský 8.3.1996 - 23.1.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Nová ulice 147 , 664 46 Radostice Česká republika
Jméno: ing. Pavel Jurčík 8.3.1996 - 23.1.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Mezírka 741/7, Brno 602 00
Jméno: ing. Dana Zlatohlávková 8.3.1996 - 23.1.1997
Funkce: členka představenstva
Adresa: Ulička 836/4, Brno 623 00
Jméno: ing. Miroslav Kvapil 23.1.1997 - 31.7.1998
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Elplova 2069/10, Brno 628 00
Jméno: Antonín Sedlák 23.1.1997 - 31.7.1998
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Husova 235/56, Blansko 678 01
Jméno: ing. Jan Kejduš 23.1.1997 - 31.7.1998
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Záhřebská 2479/39, Brno 616 00
Jméno: ing. Ladislav Bok 23.1.1997 - 31.7.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Vlčnovská 4169/9, Brno 628 00
Jméno: ing. Jiří Podolský 23.1.1997 - 31.7.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Nová ulice 147 , 664 46 Radostice Česká republika
Jméno: ing. Pavel Jurčík 23.1.1997 - 31.7.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Mezírka 741/7, Brno 602 00
Jméno: ing. Dana Zlatohlávková 23.1.1997 - 31.7.1998
Funkce: členka představenstva
Adresa: Ulička 836/4, Brno 623 00
Jméno: Ing. Jiří Podolský 31.7.1998 - 20.9.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Nová ulice 147 , 664 46 Radostice Česká republika
Jméno: Ing. Bohuslav Šebek 31.7.1998 - 20.11.2001
Funkce: člen
Adresa: Kopřivova 688/13, Vyškov 682 01
Jméno: Jaromír Šmerda 20.9.1999 - 20.11.2001
Funkce: člen představenstva
Adresa: 196, Kovalovice 664 06
Jméno: Ing. Bohuslav Šebek 20.11.2001 - 31.10.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: od 20.6.2001
Adresa: Kopřivova 688/13, Vyškov 682 01
Jméno: Ing. Miroslav Kvapil 31.7.1998 - 3.4.2009
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 19.12.1995 do 17.6.1998
Adresa: Vranov 154 Česká republika
Jméno: Jaroslav Chloupek 20.11.2001 - 14.4.2009
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 20.6.2001 do 25.6.2003
Adresa: Horní náměstí 30, Lysice 679 71
Jméno: Ing. Bohuslav Šebek 31.10.2007 - 14.4.2009
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: od 20.6.2001 do 25.6.2003
Adresa: Doktora Růžičky 740/1, Vyškov 682 01
Jméno: Ing. Miroslav Kvapil 3.4.2009 - 14.4.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 17.6.1998 do 25.6.2003
Ve funkci: od 17.6.1998 do 25.6.2003
Adresa: 154, Vranov 664 32
Jméno: Ing. Miroslav Kvapil 14.4.2009 - 14.4.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 25.6.2003 do 13.8.2008
Ve funkci: od 25.6.2003 do 13.8.2008
Adresa: 154, Vranov 664 32
Jméno: Ing. Bohuslav Šebek 14.4.2009 - 14.4.2009
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 25.6.2003 do 13.8.2008
Ve funkci: od 25.6.2003 do 13.8.2008
Adresa: Doktora Růžičky 740/1, Vyškov 682 01
Jméno: Jaroslav Chloupek 14.4.2009 - 14.4.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.6.2003 do 13.8.2008
Adresa: Horní náměstí 30, Lysice 679 71
Jméno: Ing. Miroslav Kvapil 14.4.2009 - 12.5.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 13.8.2008 do 9.5.2011
Ve funkci: od 13.8.2008 do 9.5.2011
Adresa: 154, Vranov 664 32
Jméno: Ing. Bohuslav Šebek 14.4.2009 - 12.5.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 13.8.2008 do 9.5.2011
Ve funkci: od 13.8.2008 do 9.5.2011
Adresa: Doktora Růžičky 740/1, Vyškov 682 01
Jméno: Jaroslav Chloupek 14.4.2009 - 12.5.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.8.2008 do 9.5.2011
Adresa: Horní náměstí 30, Lysice 679 71
Jméno: Lukáš Kvapil 12.5.2011 - 16.11.2012
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 9.5.2011
Ve funkci: od 9.5.2011
Adresa: Štursova 3119/2, Brno 616 00
Jméno: Bc. Barbora Šebková 12.5.2011 - 16.11.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.5.2011
Adresa: Kopřivova 688/13, Vyškov 682 01
Jméno: Bc. Barbora Hryciow 16.11.2012 - 12.9.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.5.2011
Adresa: Doktora Růžičky 740/1, Vyškov 682 01
Jméno: Ing. Jiří Podolský 12.5.2011 - 30.11.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 9.5.2011
Ve funkci: od 9.5.2011
Adresa: Štursova 3119/2, Brno 616 00
Jméno: Ing. Barbora Hryciow 12.9.2013 - 28.5.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.5.2011
Adresa: Doktora Růžičky 740/1, Vyškov 682 01
Jméno: Ing. Barbora Hryciow 28.5.2014 - 4.3.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.5.2011
Adresa: Doktora Růžičky 740/1, Vyškov 682 01
Jméno: Lukáš Kvapil 16.11.2012 - 13.7.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 9.5.2011
Ve funkci: od 9.5.2011
Adresa: Husitská 1283/14, Brno 612 00
Jméno: Ing. Jiří Podolský 30.11.2013 - 13.7.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 9.5.2011
Ve funkci: od 9.5.2011
Adresa: Nová 247, Radostice 664 46
Jméno: Ing. Barbora Hryciow 4.3.2015 - 13.7.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.5.2011
Adresa: Doktora Růžičky 779/9, Vyškov 682 01
Jméno: Ing. Barbora Hryciow 13.7.2015 - 13.4.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.5.2011
Adresa: Doktora Růžičky 779/9, Vyškov 682 01
Jméno: Ing. Jiří Podolský 13.7.2015 - 11.11.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 9.5.2011 do 9.5.2016
Ve funkci: od 9.5.2011 do 9.5.2016
Adresa: Nová 247, Radostice 664 46
Jméno: Lukáš Kvapil 13.7.2015 - 11.11.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 9.5.2011 do 9.5.2016
Ve funkci: od 9.5.2011 do 9.5.2016
Adresa: Husitská 1283/14, Brno 612 00
Jméno: Ing. Barbora Bartošová 13.4.2016 - 11.11.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.5.2011 do 9.5.2016
Adresa: Doktora Růžičky 779/9, Vyškov 682 01
Jméno: Ing. Jiří Podolský 11.11.2016 - 4.1.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 12.5.2016 do 3.1.2018
Ve funkci: od 12.5.2016 do 3.1.2018
Adresa: Nová 247, Radostice 664 46
Jméno: Lukáš Kvapil 11.11.2016 - 4.1.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 12.5.2016 do 3.1.2018
Ve funkci: od 12.5.2016 do 3.1.2018
Adresa: Husitská 1283/14, Brno 612 00
Jméno: Ing. Barbora Bartošová 11.11.2016 - 4.1.2018
Funkce: členka představenstva
Trvání členství: od 12.5.2016 do 3.1.2018
Adresa: Doktora Růžičky 779/9, Vyškov 682 01

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: ing. Květoslava Slabá 7.10.1993 - 27.9.1994
Adresa: Za školou 651/9, Brno 617 00
Jméno: Ing. Václav Jindra 7.10.1993 - 10.7.1995
Adresa: Bezručova čtvrť 1123/50, Kuřim 664 34
Jméno: ing. Miroslav Kvapil 7.10.1993 - 10.7.1995
Adresa: Elplova 2069/10, Brno 628 00
Jméno: ing. Vladimír Křížek CSc. 10.7.1995 - 8.3.1996
Adresa: Komornická 2072/15, Praha 160 00
Jméno: ing. Miloslav Chlup 10.7.1995 - 1.8.1996
Adresa: Terrerova 21 , Blansko Česká republika
Jméno: ing. Radovan Macka 7.10.1993 - 23.1.1997
Adresa: V aleji 144/43, Brno 620 00
Jméno: JUDr. Vladimír Šufana 7.10.1993 - 23.1.1997
Adresa: Eleonory Voračické 626/25, Brno 616 00
Jméno: Ing. Pavel Jašek 27.9.1994 - 23.1.1997
Adresa: Hřbitovní 1195/6, Ivančice 664 91
Jméno: ing. Magdalena Vrátníčková CSc. 8.3.1996 - 23.1.1997
Adresa: Šumavská 2275/40, Brno 602 00
Jméno: Ing. Radovan Závodný 1.8.1996 - 23.1.1997
Funkce: člen
Adresa: Renčova 1937/7, Brno 621 00
Jméno: ing. Magdalena Vrátníčková CSc. 23.1.1997 - 1.3.1999
Adresa: Šumavská 2275/40, Brno 602 00
Jméno: Ing. Pavel Jašek 23.1.1997 - 20.9.1999
Adresa: Hřbitovní 1195/6, Ivančice 664 91
Jméno: ing. Radovan Macka 23.1.1997 - 20.11.2001
Adresa: V aleji 144/43, Brno 620 00
Jméno: JUDr. Vladimír Šufana 23.1.1997 - 20.11.2001
Adresa: Eleonory Voračické 626/25, Brno 616 00
Jméno: Ing. Radovan Závodný 23.1.1997 - 14.4.2009
Funkce: člen
Ve funkci: od 21.3.1996 do 21.3.2001
Adresa: Renčova 1937/7, Brno 621 00
Jméno: Jan Vaculík 20.11.2001 - 14.4.2009
Funkce: člen
Ve funkci: od 20.6.2001 do 25.6.2003
Adresa: 322 , 664 02 Ochoz u Brna Česká republika
Jméno: Jan Dospíšil 20.11.2001 - 14.4.2009
Funkce: člen
Ve funkci: od 20.6.2001 do 25.6.2003
Adresa: Koniklecová 451/13, Brno 634 00
Jméno: Jan Vaculík 14.4.2009 - 14.4.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2003 do 13.8.2008
Adresa: 322 , 664 02 Ochoz u Brna Česká republika
Jméno: Jan Dospíšil 14.4.2009 - 14.4.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2003 do 13.8.2008
Adresa: Koniklecová 451/13, Brno 634 00
Jméno: Jan Vaculík 14.4.2009 - 24.8.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.8.2008 do 16.8.2011
Adresa: 322 , 664 02 Ochoz u Brna Česká republika
Jméno: Ing. Igor Neckař 27.7.2009 - 24.8.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.7.2009
Adresa: Ramešova 914/5, Brno 612 00
Jméno: Ing. Martin Sedlák 14.4.2009 - 19.5.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.8.2008 do 7.5.2014
Adresa: 5 , 679 13 Veselice Česká republika
Jméno: Ing. Igor Neckař Ph.D. 24.8.2011 - 19.5.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.7.2009 do 7.5.2014
Adresa: 304, Pomezí 569 71
Jméno: JUDr. Vladimír Šufana 24.8.2011 - 19.5.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.8.2011 do 7.5.2014
Adresa: Eleonory Voračické 626/25, Brno 616 00
Jméno: Šárka Podolská 19.5.2014 - 4.1.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 7.5.2014 do 3.1.2018
Ve funkci: od 7.5.2014 do 3.1.2018
Adresa: Školní 147, Radostice 664 46

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Jiří Podolský

Vlastníci firmy MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost IČO: 46347542

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 72 261 000 Kč 100% 15.11.2016
zakladni 72 261 000 Kč - 1.5.1992 - 15.11.2016

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 72 19.5.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 261 19.5.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 72 25.7.2006 - 19.5.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 261 25.7.2006 - 19.5.2014
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 64 24.7.2000 - 25.7.2006
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 8 261 24.7.2000 - 25.7.2006
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 70 20.9.1999 - 24.7.2000
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 2 261 20.9.1999 - 24.7.2000
Akcie na majitele 1 000 Kč 72 261 1.5.1992 - 20.9.1999

Sbírka Listin MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost IČO: 46347542

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 790/SL 93 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 28.5.2015 8.6.2015 11.6.2015 6
B 790/SL 92 účetní závěrka [2014] rozvaha+výkaz+výkaz o peněž.tocích+přehled o změnáchVK Krajský soud v Brně 28.5.2015 8.6.2015 11.6.2015 8
B 790/SL 91 účetní závěrka [2013]  příloha Krajský soud v Brně 28.5.2014 10.6.2014 11.6.2014 15
B 790/SL 90 účetní závěrka [2013], zpráva auditora rozvaha + výkaz Krajský soud v Brně 30.5.2014 10.6.2014 11.6.2014 8
B 790/SL 89 zpráva o vztazích Krajský soud v Brně 28.5.2014 10.6.2014 11.6.2014 4
B 790/SL 88 notářský zápis stanovy, NZ 396/2014 Krajský soud v Brně 7.5.2014 12.5.2014 21.5.2014 26
B 790/SL 87 notářský zápis rozh.mim.VH,NZ 454/2013 Krajský soud v Brně 14.8.2013 3.9.2013 16.9.2013 4
B 790/SL 86 účetní závěrka [2012] Krajský soud v Brně 28.5.2013 19.6.2013 21.6.2013 8
B 790/SL 85 zpráva auditora Krajský soud v Brně 31.5.2013 19.6.2013 21.6.2013 16
B 790/SL 60 účetní závěrka - bilanca + račun dobiti i gubitka 2011 STAPO MORAVA D.O.O. Krajský soud v Brně 14.3.2012 21.8.2012 13.9.2012 6
B 790/SL 84 notářský zápis - rozhodnutí mimořádné VH, NZ 613/2012 Krajský soud v Brně 14.8.2012 12.9.2012 12.9.2012 12
B 790/SL 83 zpráva auditora - zahajovací rozvaha k 1.1.2012 PORTA SPES, a.s. Krajský soud v Brně 7.7.2012 12.9.2012 12.9.2012 5
B 790/SL 82 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 25.5.2012 12.9.2012 12.9.2012 32
B 790/SL 81 zpráva auditora - zahajovací rozvaha k 1.1.2012 Krajský soud v Brně 7.7.2012 12.9.2012 12.9.2012 5
B 790/SL 80 posudek znalce č. 6698-127/2012 Krajský soud v Brně 31.5.2012 21.8.2012 12.9.2012 28
B 790/SL 79 posudek znalce č. 6677-108/2012 Krajský soud v Brně 26.5.2012 21.8.2012 12.9.2012 9
B 790/SL 78 posudek znalce č. 6676-107/2012 Krajský soud v Brně 30.5.2012 21.8.2012 12.9.2012 10
B 790/SL 77 posudek znalce č. 6675-106/2012 Krajský soud v Brně 28.5.2012 21.8.2012 12.9.2012 9
B 790/SL 76 posudek znalce č. 6674-105/2012 Krajský soud v Brně 28.5.2012 21.8.2012 12.9.2012 10
B 790/SL 75 posudek znalce č. 6673-104/2012 Krajský soud v Brně 22.5.2012 21.8.2012 12.9.2012 10
B 790/SL 74 posudek znalce č. 6672-103/2012 Krajský soud v Brně 31.5.2012 21.8.2012 12.9.2012 17
B 790/SL 73 posudek znalce č. 6671-102/2012 Krajský soud v Brně 28.5.2012 21.8.2012 12.9.2012 15
B 790/SL 72 posudek znalce č. 6670-101/2012 Krajský soud v Brně 14.5.2012 21.8.2012 12.9.2012 9
B 790/SL 71 posudek znalce č. 6669-100/2012 Krajský soud v Brně 30.5.2012 21.8.2012 12.9.2012 16
B 790/SL 70 posudek znalce č. 6668-099/2012 Krajský soud v Brně 25.5.2012 21.8.2012 12.9.2012 16
B 790/SL 69 posudek znalce č. 6667-098/2012 Krajský soud v Brně 15.5.2012 21.8.2012 12.9.2012 38
B 790/SL 68 posudek znalce č. 6666-097/2012 Krajský soud v Brně 10.5.2012 21.8.2012 12.9.2012 9
B 790/SL 67 posudek znalce č. 6665-096/2012 Krajský soud v Brně 18.5.2012 21.8.2012 12.9.2012 18
B 790/SL 66 posudek znalce č. 6664-095/2012 Krajský soud v Brně 31.5.2012 21.8.2012 12.9.2012 21
B 790/SL 65 posudek znalce č. 6663-094/2012 Krajský soud v Brně 31.5.2012 21.8.2012 12.9.2012 12
B 790/SL 64 posudek znalce č. 6662-093/2012 Krajský soud v Brně 17.5.2012 21.8.2012 12.9.2012 11
B 790/SL 63 posudek znalce č. 6661-092/2012 Krajský soud v Brně 31.5.2012 21.8.2012 12.9.2012 34
B 790/SL 62 posudek znalce č. 6660-091/2012 Krajský soud v Brně 7.5.2012 21.8.2012 12.9.2012 17
B 790/SL 61 posudek znalce č. 6659-90/2012 Krajský soud v Brně 4.5.2012 21.8.2012 12.9.2012 16
B 790/SL 59 účetní závěrka - výkaz 2011 MEDEUS s.r.o. Krajský soud v Brně 21.5.2012 21.8.2012 12.9.2012 4
B 790/SL 58 účetní závěrka - súvaha MEDEUS s.r.o. Krajský soud v Brně 21.5.2012 21.8.2012 12.9.2012 8
B 790/SL 57 účetní závěrka, ostatní - výkaz + cash flow + hodnota podniku Buzzing Grey Lines s.r.o. Krajský soud v Brně 21.8.2012 12.9.2012 3
B 790/SL 56 účetní závěrka 2011 Krajský soud v Brně 25.5.2012 21.8.2012 12.9.2012 5
B 790/SL 55 účetní závěrka 2011 Buzzing Grey Lines s.r.o. Krajský soud v Brně 18.4.2012 21.8.2012 12.9.2012 6
B 790/SL 54 účetní závěrka příloha 2011 Krajský soud v Brně 25.5.2012 19.7.2012 2.8.2012 12
B 790/SL 53 účetní závěrka výkaz 2011 Krajský soud v Brně 25.5.2012 19.7.2012 2.8.2012 2
B 790/SL 52 účetní závěrka rozvaha 2011 Krajský soud v Brně 25.5.2012 19.7.2012 2.8.2012 3
B 790/SL 51 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 25.5.2012 19.7.2012 2.8.2012 11
B 790/SL 50 ostatní -projekt rozdělení odštěpení Krajský soud v Brně 27.6.2012 28.6.2012 29.6.2012 56
B 790/SL 49 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 18.10.2011 4.11.2011 16
B 790/SL 48 zpráva auditora - k 1.1.2011 - zah. rozvaha Krajský soud v Brně 10.6.2011 1.9.2011 6
B 790/SL 47 zpráva auditora 2010 - Moravostav Krajský soud v Brně 5.5.2011 1.9.2011 18
B 790/SL 46 notářský zápis - rozh. VH, NZ 599/2011 Krajský soud v Brně 22.7.2011 1.9.2011 16
B 790/SL 45 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 16.8.2011 30.8.2011 1
B 790/SL 44 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 16.8.2011 30.8.2011 2
B 790/SL 43 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 2.6.2011 15.8.2011 16
B 790/SL 42 zpráva auditora 2010 STAPO MORAVA, a.s. Krajský soud v Brně 3.6.2011 3.8.2011 15
B 790/SL 41 notářský zápis - proj. fúze slouč., NZ 598/11 Krajský soud v Brně 22.7.2011 3.8.2011 16
B 790/SL 40 účetní závěrka 2010 Krajský soud v Brně 5.5.2011 29.7.2011 14
B 790/SL 39 ostatní -projekt fúze sloučením Krajský soud v Brně 31.5.2011 6.6.2011 6.6.2011 4
B 790/SL 38 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 9.5.2011 17.5.2011 2
B 790/SL 37 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 6.5.2011 17.5.2011 3
B 790/SL 36 účetní závěrka 2009 Krajský soud v Brně 30.4.2010 22.9.2010 13
B 790/SL 35 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 29.6.2009 20.8.2009 2
B 790/SL 34 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 8.6.2009 20.8.2009 83
B 790/SL 33 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 22.7.2009 4.8.2009 1
B 790/SL 32 ostatní -záp. ze zas. voleb.komise Krajský soud v Brně 20.7.2009 4.8.2009 1
B 790/SL 31 ostatní - zápis o mimořádné VH Krajský soud v Brně 13.8.2008 20.4.2009 2
B 790/SL 30 podpisové vzory + ČP - 5x Krajský soud v Brně 13.8.2008 20.4.2009 5
B 790/SL 29 ostatní - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Brně 13.8.2008 20.4.2009 1
B 790/SL 28 podpisové vzory + ČP - 5x Krajský soud v Brně 25.6.2003 20.4.2009 5
B 790/SL 27 ostatní - zápis o řádné VH Krajský soud v Brně 25.6.2003 20.4.2009 2
B 790/SL 26 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 17.6.1998 8.4.2009 1
B 790/SL 25 ostatní -záp. ze zas. předst. Krajský soud v Brně 17.6.1998 7.4.2009 1
B 790/SL 24 notářský zápis -rozhod. VH,NZ 477/08 Krajský soud v Brně 10.6.2008 24.7.2008 5
B 790/SL 23 výroční zpráva -2007 Krajský soud v Brně 18.4.2008 24.7.2008 61
B 790/SL 22 účetní závěrka 2006 Krajský soud v Brně 27.4.2007 9.10.2007 12
B 790/SL 21 ostatní -rozh. jed. akcionáře Krajský soud v Brně 15.11.2006 21.12.2006 1
B 790/SL 20 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Brně 28.4.2006 24.8.2006 62
B 790/SL 19 notářský zápis -NZ 546/2006-stanovy Krajský soud v Brně 29.6.2006 15.8.2006 15
B 790/SL 18 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 777/05 Krajský soud v Brně 5.9.2005 5.10.2005 76
B 790/SL 17 výroční zpráva 2004 Krajský soud v Brně 9.5.2005 19.8.2005 24
B 790/SL 16 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Brně 9.6.2004 29.7.2004 49
B 790/SL 15 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 30.3.2001 24.7.2003 54
B 790/SL 14 účetní závěrka 2001 Krajský soud v Brně 31.12.2001 24.7.2002 47
B 790/SL 13 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 29.5.2002 24.7.2002 18
B 790/SL 12 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 20.6.2001 7.12.2001 12
B 790/SL 11 notářský zápis - VH,stanovy Krajský soud v Brně 20.3.2001 7.12.2001 46
B 790/SL 10 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Brně 2.4.2001 7.12.2001 24
B 790/SL 9 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 30.5.2000 17.8.2000 18
B 790/SL 8 účetní závěrka 1999 Krajský soud v Brně 27.3.2000 17.8.2000 13
B 790/SL 7 účetní závěrka - 1998 Krajský soud v Brně 30.6.1999 15.7.1999 15
B 790/SL 6 notářský zápis - VH, stanovy Krajský soud v Brně 17.6.1998 11.8.1998 25
B 790/SL 5 účetní závěrka - 1997 Krajský soud v Brně 16.4.1998 22.7.1998 16
B 790/SL 4 ostatní - stanovisko Krajský soud v Brně 30.9.1991 26.2.1998 1
B 790/SL 3 účetní závěrka - 1996 Krajský soud v Brně 31.12.1996 26.2.1998 31
B 790/SL 2 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 9.4.1997 26.2.1998 19
B 790/SL 1 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 6.5.1994 26.2.1998 19

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.