MLM-real Group a.s. Praha IČO: 24144932

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu MLM-real Group a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 24144932.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem MLM-real Group a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2011. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a Opravy silničních vozidel .

Základní údaje o MLM-real Group a.s. IČO: 24144932

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 5.12.2016
Spisová značka: B 17388
IČO: 24144932
Obchodní firma: MLM-real Group a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.8.2011
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 1.8.2011
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 27.8.2014
„Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti MLM-real Group a.s. takto: 1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 39.740.000,-- Kč (třicetdevětmilionůsedmsetčtyřicettisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 1.987 (jedentisícdevětsetosmdesátsedm) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (dvacettisíc korun českých) znějících na majitele, (dále též jen „Akcie“). Všechny Akcie bu dou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované. 3. Upsání všech Akcií bude nabídnuto určitým zájemcům, kterými jsou níže uvedené osoby, takto: a) manželům panu Martinovi M a t z k e m u , datum narození 20. května 1964, bytem Roudnice nad Labem, 9. května 2067, PSČ 413 01 (dále též jen „Martin Matzke”) a paní Libuši M a t z k e o v é , datum narození 21. března 1962, bytem Roud nice nad Labem, 9. května 2067, PSČ 413 01 (dále též jen „Libuše Matzkeová”), bude nabídnuto upsání 1.587 (jednohotisícepětisetosmdesátisedmi) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (dvacettisíc korun česk ých) znějících na majitele, (dále též jen „Akcie 1“), b) panu Martinovi Matzkemu bude nabídnuto upsání 400 (čtyřset) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (dvacettisíc korun českých) znějících na majitele, (dále též jen „Akcie 2“), (manželé Martin Matzke a Libuše Matzkeová a pan Martin Matzke dále též společně jen jako „určití zájemci“). 4. Akcie je možno upsat v sídle společnosti MLM-real Group a.s., na adrese Praha 2, Nové Město, Sokolská 1605/66, PSČ 120 00, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o u psání akcií určitým zájemcům. 5. Určitý zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst avci 3) obchodního zákoníku. 6. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost MLM-real Group a.s. určitým zájemcům písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o ups ání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. 7. Emisní kurs upsaných Akcií 1 je stanoven takto: Akcie 1 budou upsány emisním kursem 31.750.000,-- Kč (třicetjedenmilionsedmsetpadesáttisíc korun českých). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu stanoveného soudem ustanoveným znalcem a jmenovitou hodnotou Akcií 1, které mají být vydány akcionářům manželům Martinu Matzkemu a Libuši Matzkeové jako protiplnění, se považuje za emisní ážio. Emisní kurs upsaných Akcií 1 bude upsán a nejpozději do tří měsíců ode dne upsání Akcií 1 splacen nepeněžitým vkladem, který tvoří nemovitosti ve společném jmění manželů pana Martina Matzkeho a paní Libuše Matzkeové, a to: a) nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrálním pracovištěm Litoměřice, na listu vlastnictví č. 3584, pro obec Roudnice nad Labem a katastrální území Podlusky, a to: - administrativní budova čp. 2058 na pozemcích evidovaných jako stavební parcely parc. č. 38/1 a parc. č. 38/2 (zapsaná jako budova objektu bydlení), - budova pneuservisu čp. 2060 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 36/1 (zapsaná jako stavba pro výrobu a skladování), včetně veškerého příslušenství, kterým je zejména budova dílen s kancelářemi bez čp/če na pozemku evidovaném jako stav ební parcela parc. č. 36/1, - budova prodejny s garáží a skladem bez čp/če na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 36/2 (zapsaná jako budova garáže), - budova údržbářské dílny bez čp/če na pozemcích evidovaných jako stavební parcely parc. č. 932/1, parc. č. 932/2 a parc. č. 932/3 (zapsaná jako budova zemědělské stavby), - budova dílny bez čp/če na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 842 (zapsaná jako budova zemědělské stavby), - budova čerpací stanice bez čp/če na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 965 (zapsaná jako budova technického vybavení), - pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 33/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 166 m2, - pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 33/6 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 248 m2, - pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 36/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1975 m2, - pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 36/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 243 m2, - pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 37 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 90 m2, - pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 38/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 838 m2, - pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 38/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 87 m2, - pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 832 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 550 m2, - pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 833 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 389 m2, - pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 842 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 742 m2, - pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 965 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 157 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 62 - ostatní plocha o výměře 1314 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 88/6 - ostatní plocha o výměře 31 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 140/3 - ostatní plocha o výměře 93 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 157/2 - ostatní plocha o výměře 5860 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 157/4 - ostatní plocha o výměře 429 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 157/5 - ostatní plocha o výměře 1171 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 160/2 - ostatní plocha o výměře 878 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 160/41 - zahrada o výměře 498 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 369/4 - ostatní plocha o výměře 595 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 369/5 - ostatní plocha o výměře 15 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 369/6 - ostatní plocha o výměře 538 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 369/8 - ostatní plocha o výměře 70 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 2353 - ostatní plocha o výměře 2265 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 2354 - ostatní plocha o výměře 859 m2, vše v katastrálním území Podlusky, včetně veškerého příslušenství a součástí, tj. venkovní úprav (oplocení) nacházejících se na: - pozemku evidovaném jako pozemková parcela parc. č. 157/2 - ostatní plocha o výměře 5860 m2, - pozemku evidovaném jako pozemková parcela parc. č. 160/41 - zahrada o výměře 498 m2, - pozemku evidovaném jako pozemková parcela parc. č. 160/2 - ostatní plocha o výměře 878 m2, - pozemku evidovaném jako pozemková parcela parc. č. 369/6 - ostatní plocha o výměře 538 m2, - pozemku evidovaném jako pozemková parcela parc. č. 369/8 - ostatní plocha o výměře 70 m2, - pozemku evidovaném jako pozemková parcela parc. č. 2354 - ostatní plocha o výměře 859 m2, vše v katastrálním území Podlusky, - pozemku evidovaném jako pozemková parcela parc. č. 2353 - ostatní plocha o výměře 2265 m2, - pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 36/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1975 m2, - pozemku evidovaném jako pozemková parcela parc. č. 62 - ostatní plocha o výměře 1314 m2, - pozemku evidovaném jako pozemková parcela parc. č. 140/3 - ostatní plocha o výměře 93 m2, - pozemku evidovaném jako pozemková parcela parc. č. 157/5 - ostatní plocha o výměře 1171 m2, a včetně zpevněné plochy asfaltové nacházející se na: - pozemku evidovaném jako pozemková parcela parc. č. 157/2 - ostatní plocha o výměře 5860 m2, - pozemku evidovaném jako pozemková parcela parc. č. 160/41 - zahrada o výměře 498 m2, - pozemku evidovaném jako pozemková parcela parc. č. 160/2 - ostatní plocha o výměře 878 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 140/3 - ostatní plocha o výměře 93 m2, - pozemku evidovaném jako pozemková parcela parc. č. 62 - ostatní plocha o výměře 1314 m2, - pozemku evidovaném jako pozemková parcela parc. č. 369/4 - ostatní plocha o výměře 595 m2, - pozemku evidovaném jako pozemková parcela parc. č. 369/5 - ostatní plocha o výměře 15 m2, - pozemku evidovaném jako pozemková parcela parc. č. 369/6 - ostatní plocha o výměře 538 m2, - pozemku evidovaném jako pozemková parcela parc. č. 369/8 - ostatní plocha o výměře 70 m2, - pozemku evidovaném jako pozemková parcela parc. č. 2353 - ostatní plocha o výměře 2265 m2, - pozemku evidovaném jako pozemková parcela parc. č. 2354 - ostatní plocha o výměře 859 m2, vše v katastrálním území Podlusky, a včetně zpevněné plochy - zámková dlažba nacházející se na: - pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 36/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1975 m2, - pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 38/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 838 m2, - pozemku evidovaném jako pozemková parcela parc. č. 62 - ostatní plocha o výměře 1314 m2, b) nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrálním pracovištěm Litoměřice, na listu vlastnictví č. 378, pro obec Chodouny a katastrální území Lounky, a to: - budova objektu bydlení (bývalé zemědělské usedlosti) čp. 10 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4/1, - budova objektu bydlení (bývalé zemědělské usedlosti) čp. 65 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 4/2, - pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 4/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1311 m2, - pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 4/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 443 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 4/1 - orná půda o výměře 3181 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 4/3 - trvalý travní porost o výměře 691 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 4/4 - trvalý travní porost o výměře 533 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 5 - orná půda o výměře 32 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 6 - zahrada o výměře 165 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 7 - orná půda o výměře 137 m2, c) nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Písek, na listu vlastnictví č. 186, pro obec a katastrální území Vlksice, a to: - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 448 - ostatní plocha o výměře 665 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 449/1 - trvalý travní porost o výměře 2048 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 449/3 - trvalý travní porost o výměře 1226 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 707/20 - orná půda o výměře 2708 m2, d) nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Tábor, na listu vlastnictví č. 35, pro obec Nadějkov a katastrální území Vratišov, a to: - budova objektu bydlení (bývalého mlýna) čp. 8 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 27, - budova zemědělské stavby bez čp/če na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 28, - pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 27 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 658 m2, - pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 28 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 161 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 462 - lesní pozemek o výměře 4189 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 684/1 - lesní pozemek o výměře 1543 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 684/2 - ostatní plocha o výměře 237 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 685 - trvalý travní porost o výměře 21535 m2 - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 686/1 - ostatní plocha o výměře 1507 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 686/2 - zahrada o výměře 640 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 687/1 - vodní plocha o výměře 6856 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 687/2 - ostatní plocha o výměře 1384 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 689/2 - trvalý travní porost o výměře 515 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 691 - ostatní plocha o výměře 22 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 692 - zahrada o výměře 403 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 693 - trvalý travní porost výměře 478 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 695 - ostatní plocha o výměře 200 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 697 - lesní pozemek o výměře 611 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 698/1 - trvalý travní porost o výměře 9470 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 698/2 - zahrada o výměře 256 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 698/3 - lesní pozemek o výměře 725 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 699 - lesní pozemek o výměře 2114 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 702/1 - trvalý travní porost o výměře 814 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 707/2 - trvalý travní porost o výměře 863 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 707/20 - trvalý travní porost o výměře 403 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 707/21 - ostatní plocha o výměře 81 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 707/24 - ostatní plocha o výměře 181 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 707/25 - ostatní plocha o výměře 1017 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 707/32 - orná půda o výměře 3647 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 707/38 - orná půda o výměře 20524 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 707/39 - orná půda o výměře 781 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 707/40 - orná půda o výměře 132 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 725/1 - trvalý travní porost o výměře 6661 m2, - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 728 - trvalý travní porost o výměře 2108 m2, včetně příslušenství, kterým jsou zejména stáje a chlívek na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 27, (dále též jen „Nepeněžitý vklad 1“). Nepeněžitý vklad 1 byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 1*280*12 ze dne 13. srpna 2012 soudního znalce - společnosti První česká oceňovací společnost, a.s., se sídlem Litoměřice, Velká Krajská 52/2, P SČ 412 01, IČ 25018361, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle B, číslo vložky 976, (dále též jen „První česká oceňovací společnost, a.s.”), ustanoveného usnesením Městského soudu v Praze ze dne 6. dub na 2012 pod č.j. 2Nc 4811/2012-19, které nabylo právní moci dne 13. července 2012, ve znění opravného usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. dubna 2012 pod č.j. 2Nc 4811/2012-22, které nabylo právní moci dne 22. května 2012, opravného usnesení Městsk ého soudu v Praze ze dne 22. června 2012 pod č.j. 2Nc 4811/2012-23, které nabylo právní moci dne 27. června 2012, opravného usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. července 2012 pod č.j. 2Nc 4811/2012-25, které nabylo právní moci dne 27. června 2012, (dále též jen „Znalecký posudek”). Znalecký posudek stanovuje hodnotu Nepeněžitého vkladu 1 částkou 31.750.000,-- Kč (třicetjedenmilionsedmsetpadesáttisíc korun českých). Za Nepeněžitý vklad 1 bude vydáno 1.587 (jedentisícpětsetosmdesátsedm) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (dvacettisíc korun českých), znějících na majitele. Nepeněžitý vklad 1 je splacen předložením písemného prohlášení určitých zájemců manželů Martina Matzkeho a Libuše Matzkeové o vložení Nepeněžitého vkladu 1 do základního kapitálu společnosti dle ustanovení § 60 obchodního zákoníku, které proběhne v sídle společnosti MLM-real Group a.s. a faktickým předáním Nepeněžitého vkladu 1 společnosti. Nepeněžitý vklad 1 je v důležitém zájmu společnosti, což představenstvo doložilo i písemnou zprávou dle ustanovení § 204, odstavce 3 obchodního zákoníku. 8. Emisní kurs upsaných Akcií 2 je stanoven takto: Akcie 2 budou upsány emisním kursem 8.000.000,-- Kč (osmmilionů korun českých), tedy emisní kurs upsaných Akcií 2 je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Emisní kurs upsaných Akcií 2 bude upsán a nejpozději do tří měsíců ode dne upsání Akcií 2 splacen nepeněžitým vkladem, který tvoří nemovitosti ve výlučném vlastnictví pana Martina Matzkeho, a to nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrá lním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrálním pracovištěm Litoměřice, na listu vlastnictví č. 1706, pro obec Roudnice nad Labem a katastrální území Podlusky, a to budova rodinného domu čp. 2067 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 34 (zapsána jako budova objektu bydlení), pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 34 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 975 m2, vše v katastrálním území Podlusky, včetně příslušenství, kterým je zejména pergola se zázemím, venkovní úpravy a bazén (dále t éž jen „Nepeněžitý vklad 2“). Nepeněžitý vklad 2 byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn Znaleckým posudkem, který stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 8.000.000,-- Kč (osmmilionů korun českých). Za Nepeněžitý vklad 2 bude vydáno 400 (čtyřista) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (dvacettisíc korun českých), znějících na majitele. Nepeněžitý vklad 2 je splacen předložením písemného prohlášení určitého zájemce pana Martina Matzkeho o vložení Nepeněžitého vkladu 2 do základního kapitálu společnosti dle ustanovení § 60 obchodního zákoníku, které proběhne v sídle společnosti MLM-real G roup a.s. a faktickým předáním Nepeněžitého vkladu 2 společnosti. Nepeněžitý vklad 2 je v důležitém zájmu společnosti, což představenstvo doložilo i písemnou zprávou dle ustanovení § 204, odstavce 3 obchodního zákoníku. 9. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku.“ 28.11.2012 - 21.12.2012

Aktuální kontaktní údaje MLM-real Group a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 24144932
Obchodní firma: MLM-real Group a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 1.8.2011
Celkový počet živností: 2
Aktivních živností: 2

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 24144932
Firma: MLM-real Group a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.8.2011

Kontakty na MLM-real Group a.s. IČO: 24144932

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Rybná 732/25 , Praha 110 00 3.11.2016
Sídlo: 9. května 2067 , Roudnice nad Labem 413 01 27.8.2014 - 3.11.2016
Sídlo: Sokolská 1605/66 , Praha 120 00 1.8.2011 - 27.8.2014

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Rybná 732/25, Praha 110 00

Obory činností MLM-real Group a.s. IČO: 24144932

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 1.8.2011
pronájem nemovitostí,bytů a nebytových prostor 1.8.2011

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Stavba a výroba plavidel

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.8.2011
Provozovna č. 1
Provozovna: 9. května 2067 , Roudnice nad Labem 413 01
Identifikační číslo provozovny: 1011403447
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Stavba a výroba plavidel

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 6.2.2017

Živnost č. 2 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 6.2.2017
Provozovna č. 1
Provozovna: 9. května 2067 , Roudnice nad Labem 413 01
Identifikační číslo provozovny: 1011403447
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 6.2.2017

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení
Demolice a příprava staveniště
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení
Reklamní činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Administrativní a kancelářské činnosti

Vedení firmy MLM-real Group a.s. IČO: 24144932

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně nebo alespoň dva členové představenstva společně. 1.8.2011
Jméno: Martin Matzke 13.2.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.12.2013
Adresa: 9. května 2067, Roudnice nad Labem 413 01
Jméno: Martin Matzke 17.1.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 19.12.2013
Ve funkci: od 19.12.2013
Adresa: 10, Chodouny 413 01
Jméno: Libuše Matzkeová 17.1.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.12.2013
Adresa: 10, Chodouny 413 01
Jméno: Martin Matzke 1.8.2011 - 13.2.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.8.2011 do 19.12.2013
Ve funkci: od 1.8.2011 do 19.12.2013
Adresa: 9. května 2067, Roudnice nad Labem 413 01
Jméno: Martin Matzke 1.8.2011 - 13.2.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.8.2011 do 19.12.2013
Adresa: 9. května 2067, Roudnice nad Labem 413 01
Jméno: Libuše Matzkeová 1.8.2011 - 13.2.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.8.2011 do 19.12.2013
Adresa: 9. května 2067, Roudnice nad Labem 413 01
Jméno: Martin Matzke 13.2.2014 - 17.1.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 19.12.2013
Ve funkci: od 19.12.2013
Adresa: 9. května 2067, Roudnice nad Labem 413 01
Jméno: Libuše Matzkeová 13.2.2014 - 17.1.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.12.2013
Adresa: 9. května 2067, Roudnice nad Labem 413 01

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Libuše Melicharová 13.2.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.12.2013
Adresa: 283, Straškov-Vodochody 411 84
Jméno: Marek Matzke 1.8.2011 - 25.9.2012
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.8.2011 do 1.8.2012
Ve funkci: od 1.8.2011 do 1.8.2012
Adresa: Bořivojova 1774, Roudnice nad Labem 413 01
Jméno: Mgr. Milan Kučera 1.8.2011 - 25.9.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.8.2011 do 1.8.2012
Adresa: Pod Hybšmankou 3103/8, Praha 150 00
Jméno: Bc. Štěpán Auředník 1.8.2011 - 25.9.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.8.2011 do 1.8.2012
Adresa: Rezlerova 299, Praha 109 00
Jméno: Jiří Prošek 25.9.2012 - 13.2.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.8.2012 do 19.12.2013
Ve funkci: od 1.8.2012 do 19.12.2013
Adresa: 111, Židovice 411 83
Jméno: Mgr. Milan Kučera 25.9.2012 - 13.2.2014
Trvání členství: od 1.8.2012 do 19.12.2013
Adresa: Pod Hybšmankou 3103/8, Praha 150 00
Jméno: Bc. Štěpán Auředník 25.9.2012 - 13.2.2014
Trvání členství: od 1.8.2012 do 19.12.2013
Adresa: Rezlerova 299, Praha 109 00
Jméno: Jiří Prošek 13.2.2014 - 27.8.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 19.12.2013 do 28.7.2014
Ve funkci: od 19.12.2013 do 28.7.2014
Adresa: 111, Židovice 411 83
Jméno: Lukáš Kruntorád 13.2.2014 - 27.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.12.2013 do 28.7.2014
Adresa: sídl. U Cukrovaru 1088, Kralupy nad Vltavou 278 01

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Libuše Matzkeová
Člen statutárního orgánu: Bc. Martin Matzke
Člen statutárního orgánu: Martin Matzke

Vlastníci firmy MLM-real Group a.s. IČO: 24144932

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 41 740 000 Kč 100% 21.12.2012
zakladni 2 000 000 Kč 100% 29.12.2011 - 21.12.2012
zakladni 2 000 000 Kč 30% 1.8.2011 - 29.12.2011

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 20 000 Kč 2 087 13.2.2014
Kmenové akcie na majitele 20 000 Kč 2 087 21.12.2012 - 13.2.2014
Kmenové akcie na majitele 20 000 Kč 100 1.8.2011 - 21.12.2012

Sbírka Listin MLM-real Group a.s. IČO: 24144932

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 2465/SL 15 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 15.6.2015 19.8.2015 21.8.2015 23
B 2465/SL 14 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 28.2.2014 16.1.2015 19.1.2015 27
B 17388/SL 13 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 4760/2014 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.7.2014 19.8.2014 29.8.2014 14
B 17388/SL 12 notářský zápis NZ 6144/2013 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.12.2013 7.2.2014 19.2.2014 36
B 17388/SL 9 účetní závěrka [2012] Krajský soud v Ústí nad Labem 31.12.2012 24.9.2013 21.10.2013 1
B 17388/SL 11 účetní závěrka [2012] VZZ Krajský soud v Ústí nad Labem 31.12.2012 24.9.2013 21.10.2013 2
B 17388/SL 10 účetní závěrka [2012] příloha Krajský soud v Ústí nad Labem 31.12.2012 24.9.2013 21.10.2013 5
B 17388/SL 8 účetní závěrka [2011] příloha Krajský soud v Ústí nad Labem 31.12.2011 24.9.2013 15.10.2013 6
B 17388/SL 7 účetní závěrka [2011] VZZ Krajský soud v Ústí nad Labem 31.12.2011 24.9.2013 15.10.2013 2
B 17388/SL 6 účetní závěrka [2011] Krajský soud v Ústí nad Labem 31.12.2011 24.9.2013 15.10.2013 1
B 17388/SL 5 stanovy společnosti bez data Krajský soud v Ústí nad Labem 14.12.2012 3.1.2013 18
B 17388/SL 2 podpisové vzory 3x Krajský soud v Ústí nad Labem 20.7.2011 9.8.2011 9

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení MLM-real Group a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu MLM-real Group a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.