LST a.s. Trhanov IČO: 60706805

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu LST a.s., která sídlí v obci Trhanov a bylo jí přiděleno IČO 60706805.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem LST a.s. se sídlem v obci Trhanov byla založena v roce 1994. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 24 osob. Společnost podniká v oboru Truhlářství, podlahářství , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů a další.

Základní údaje o LST a.s. IČO: 60706805

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Plzni 16.5.2000
Spisová značka: B 862
IČO: 60706805
Obchodní firma: LST a.s.
Právní forma: Akciová společnost 10.5.1994
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 10.5.1994
Usnesení valné hromady ze dne 3.8.2017 o zvýšení základního kapitálu společnosti: (i) Základní kapitál Společnosti ve výši 90.000.000,- Kč (slovy: devadesát milionů korun českých) se zvyšuje o částku ve výši 70.000.000,- Kč (slovy: sedmdesát milionů korun českých), tj. z částky 90.000.000,- Kč (slovy: devadesát milionů korun českých) n ově na 160.000.000,- Kč (slovy: jedno sto šedesát milionů korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Stávající výše základního kapitálu byla plně splacena. (ii) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, přičemž nově budou vydány akcie takto: Počet akcií a jejich jmenovitá hodnota: - 700.000 (slovy: sedm set tisíc) kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých). Druh akcií: - kmenové akcie. Podoba akcií: - akcie budou vydány jako zaknihované cenné papíry. Forma akcií: - akcie na jméno. (dále též jen Nové akcie) (iii) Přednostní právo na upisování Nových akcií nebylo omezeno ani vyloučeno. Všichni akcionáři Společnosti se před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali svého přednostního práva na upsání Nových akcií, a to svým prohlášením dle ust. § 490 odst . 2 ZOK. (iv) Všechny Nové akcie tak budou upisovány bez využití přednostního práva a budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, kterými jsou: 1) pan Ing. Václav Junek CSc., datum narození 17.6.1951, bytem Praha 4, Krč, Nad pískovnou 1466/37, kterému bude nabídnuto k úpisu 70.000 kusů Nových akcií; 2) společnost CONLAMES TRADING LIMITED, se sídlem Diagorou 4, Kermia Building, 6th floor, Flat/Office 601, 1097, Nicosia, Kyperská republika, registrační číslo: 225639, které bude nabídnuto k úpisu 630.000 kusů Nových akcií; (dále jen Určení zájemci). Nové akcie budou upisovány na základě smlouvy o úpisu akcií, která bude v písemné formě uzavřena mezi každým Určeným zájemcem a Společností, s úředně ověřenými podpisy. Smlouva o úpisu akcií musí obsahovat náležitosti dle § 479 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále též jen ZOK). (v) Pro vyloučení pochybností se konstatuje, že Nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až 483 ZOK. (vi) Nové akcie budou upsány v sídle Společnosti a upisovací lhůta činí jeden měsíc od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií Určenému zájemci. Návrh smlouvy o úpisu Nových akcií musí obsahovat údaje dle ust. § 479 ZOK; Společností podepsaný návrh smlouvy o úpisu Akcií je představenstvo Společnosti povinno doručit Určenému zájemci nejpozději do pěti dnů ode dne tohoto rozhodnutí valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu spolu s upozorněním pro Určeného zájemce, že je povinen doručit Společnos ti smlouvu o úpisu Nových akcií s jeho úředně ověřeným podpisem ve lhůtě pro úpis Nových akcií dle tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti, jinak je upsání Nových akcií Určeným zájemcem na toto zvýšení základního kapitálu neúčinné. (vii) Emisní kurs jedné Nové akcie je roven její jmenovité hodnotě a celkový emisní kurs všech upisovaných Nových akcií tak činí 70.000.000,- Kč (slovy: sedmdesát milionů korun českých). (viii) Určený zájemce pan Ing. Václav Junek CSc. splatí emisní kurs jím upsaných Nových akcií svým peněžitým vkladem, a to na účet Společnosti č. 2012770001/6000, vedený u společnosti PPF banka a.s., se sídlem Evropská 2690/17, PSČ 160 41, identifikační č íslo: 471 16 129; (ix) Připouští se možnost započtení pohledávky Určeného zájemce společnosti CONLAMES TRADING LIMITED vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu Nových akcií takto: a) určení započítávané pohledávky včetně její výše a jejího vlastníka: Připouští se možnost částečného započtení peněžité pohledávky Určeného zájemce společnosti CONLAMES TRADING LIMITED vůči Společnosti, která vznikla na základě Smlouvy o úvěru ze dne 15.10.2012 (slovy: patnáctého října roku dva tisíce dvanáct) uzavřené mez i Společností, jako dlužníkem, a společností Chorus Explorers Fund I SPC Segregated Portfolio A, se sídlem Clifton House, 75 Fort Street, P.O. Box 190, Georgetown, Grand Cayman, Kajmanské ostrovy, zastoupené společností Chorus Explorers Fund 1 SPC, jako v ěřitelem, která byla jako celek postoupena Určenému zájemci společnosti CONLAMES TRADING LIMITED s účinností ke dni 31.12.2012 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce dvanáct), s tím, že z jistiny tohoto úvěru bude započte-na jeho část ve výši 37.000.000,- Kč (slovy: třicet sedm milionů korun českých) oproti části pohledávky Společnosti na splacení emisního kursu Určeným zájemcem společností CONLAMES TRADING LIMITED upisovaných Nových akcií. Vlastníkem započítávané pohledávky je Určený zájemce společnost CONLAMES TRADING LIMITED. Existence tohoto dluhu Společnosti vůči Určenému zájemci společnosti CONLAMES TRADING LIMITED v účetnictví Společnosti byla potvrzena prohlášením představenstva Společnosti ze dne 3.8.2017. b) pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení: - smlouva o započtení bude mít náležitosti vyžadované příslušnými právními předpisy a musí být uzavřena v písemné formě, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny, - obsah smlouvy o započtení musí odpovídat návrhu smlouvy o započtení schválenému rozhodnutím valnou hromadou Společnosti, - představenstvo Společnosti je povinno společně s návrhem smlouvy o úpisu Nových akcií doručit Určenému zájemci společnosti CONLAMES TRADING LIMITED Společností podepsaný návrh smlouvy o započtení, - Určený zájemce společnost CONLAMES TRADING LIMITED je povinna doručit Společnosti podepsanou smlouvu o započtení ve lhůtě pro splacení emisního kursu a tímto bude emisní kurs jím upsané Nové akcie splacen; - ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které se započítávají, a pro vyloučení pochybností se konstatuje, že pohledávka Určeného zájemce společnosti CONLAMES TRADING LIMITED bude započtena pouze ve výši 37.000.000,- Kč (slovy: t řicet sedm milionů korun českých); - uzavřením smlouvy o započtení bude částečně splacen emisní kurz Akcií upisovaných Určeným zájemcem společností CONLAMES TRADING LIMITED; c) Valná hromada podle § 21 odst. 3) ZOK schvaluje návrh smlouvy o započtení vzájemných pohledávek, jež bude uzavřena mezi Společností a Určeným zájemcem společností CONLAMES TRADING LIMITED (tento návrh smlouvy o započtení tvoří přílohu tohoto notářskéh o zápisu). (x) Určený zájemce společnost CONLAMES TRADING LIMITED splatí zbývající část emisní-ho kursu jím upisovaných Nových akcií svým peněžitým vkladem, a to na účet Společnosti č. 2106465091/2700, vedený u společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14092, identifikační číslo: 649 48 242; (xi) Lhůta pro splacení emisního kursu na toto zvýšení základního kapitálu je pro každého Určeného zájemce stanovena nejpozději do dne 8.9.2017 (slovy: osmého září roku dva tisíce sedmnáct). 3.8.2017 - 21.9.2017
Jediný akcionář společnosti rozhodl o snížení základního kapitálu společnosti takto: 1) Důvod snížení základního kapitálu: Optimalizace základního kapitálu ve vztahu k vlastnímu kapitálu a obchodní činnosti společnosti. 2) Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu a výše úplaty: Částka snížení základního kapitálu ve výši 35.610.400,- Kč (slovy: třicetpětmilionůšestsetdesettisícčtyřista korun českých), která odpovídá rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou staženy z oběhu, bude vyplacena jedinému akcionáři společnosti. 3) Rozsah snížení základního kapitálu společnosti: Základní kapitál se snižuje o částku 35.610.400,- Kč (slovy: třicetpětmilionůšestsetdesettisícčtyřista korun českých), z původní výše 125.610.400,- Kč (slovy: jednostodvacetpětmilionůšestsetdesettisícčtyř ista korun českých) na novou výši 90.000.000,- Kč (slovy: devadesátmilionů korun českých). 4) Způsob, jakým má být snížení základního kapitálu provedeno: Snížení základního kapitálu bude provedeno úplatným vzetím 356.104 ks (slovy třistapadesátšesttisícstočtyři kusů) listinných akcií společnosti LST a.s. znějících na majitele ve jmenovité hodno tě 100,- Kč (slovy: sto korun českých) každá z nich z oběhu na základě návrhu smlouvy o koupi cenných papírů jedinému akcionáři. 5) Výše úplaty: Výše úplaty za jednu akcii činí 100,- Kč (slovy: sto korun českých). 6) Lhůta k předložení listinných akcií: Sedm dnů po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. 7) Pravidla pro vzetí akcií z oběhu ve smyslu ustanovení § 213 odst. 4 obch. zák.: a) představenstvo společnosti po zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o snížení základního kapitálu zpracuje návrh smlouvy o koupi cenných papírů s parametry dle rozhodnutí jediného akcionáře, b) představenstvo společnosti doručí návrh smlouvy o koupi cenných papírů jedinému akcionáři s určením lhůty závaznosti návrhu, c) po obdržení akceptovaného návrhu představenstvo podá návrh na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, d) po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku zašle jedinému akcionáři výzvu k předložení akcií, e) představenstvo převezme předložené akcie a vyhotoví protokol o převzetí, f) představenstvo v souladu se smlouvou dá pokyn k převodu kupní ceny za akcie jedinému akcionáři na jím určený účet u peněžního ústavu, g) představenstvo společnosti protokolárně zničí převzaté listinné akcie. 25.8.2008 - 1.12.2008
?1. Mimořádná valná hromada určuje, že hlavním akcionářem společnosti LST a.s. se sídlem Trhanov 48, okres Domažlice, PSČ 345 33, IČ 607 06 805 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, číslo vložky 862, je Ing. Miloslav Ko nopík, RČ 560501/1082, trvale bytem Díly č. 160, 344 01, okres Domažlice, který je ke dni konání mimořádné valné hromady vlastníkem 1 217 348 ks (slovy: jedenmiliondvěstěsedmnácttisíctřistačtyřicetosm kusů) akcií společnosti LST a.s. znějících na majitele , jmenovité hodnoty 100,- Kč (slovy: sto korun českých) v listinné podobě, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 96,91 % (slovy: devadesátšest celých devadesátjednasetin procent) základního kapitálu společnosti. Skutečnost, že Ing. Miloslav Konopík, je osobou vlastnící akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 96,91 % základního kapitálu společnosti je osvědčena předložením 25 ks (slovy: dvacet pět kusů) hromadných akcií (listin), nahrazujících jednotlivé li stinné účastnické cenné papíry společnosti v celkovém počtu 1.217.347 ks (slovy: jedenmilion dvěstěsedmnácttisíc třistačtyřicetsedm kusů) a jedné akcie znějící na majitele, jmenovité hodnoty 100,- Kč (slovy: sto korun českých) v listinné podobě č. 1.138.4 94. 2. Mimořádní valná hromada schvaluje, v souladu s ustanovením § 183i odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, přechod všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti LST a.s.ve vlastnictví ostatních akcionářů LST a.s. na hlavního akcionáře Ing. Miloslava Konopíka, a to za protiplnění, které za 1 akcii společnosti LST a.s. znějící na majitele, jmenovité hodnoty 100,- Kč (slovy: sto korun českých) v listinné podobě činí 52,- Kč (slovy: padesát dva korun českých). 3. Přiměřenost výše protiplnění za jednu akcii je doložena znaleckým posudkem č. 019-009/2005 ze dne 21. července 2005 (slovy: dvacátého prvého července roku dva tisíce pět), vypracovaným znalcem Františkem Střížem, Šafaříkova 1322, 670 00, Moravské Buděj ovice. 4. Hlavní akcionář, Ing. Miloslav Konopík, poskytne protiplnění ostatním akcionářům společnosti LST a.s. bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě dvou měsíců po předložení listinných účastnických cenných papírů společnosti LST a.s., v souladu s us tanovením § 183m obchodního zákoníku.? 6.9.2005
Společnost se řídí stanovami upravenými valnou hromadou ze dne 23.4.2001 23.7.2001
Řádná valná hromada společnosti rozhodla dne 23.4.2001 o snížení základního kapitálu společnosti z 320.309.900,- Kč (slovy třistadvacetmilionů třistadevěttisíc devětset korun českých) o 194.699.500,- Kč (slovy jednostodevadesátčtyřimilionů šestsetdevadesátdevěttisíc pětset korun českých) na 125.610.400,- Kč (slovy jednostodvacetpětmilionů šestsetdesettisíc čtyřista korun českých) z důvodu vyloučení povinnosti společnosti vytvořit finanční prostředky ve výši odpovídající jmenovité hodnotě vlastních akcií nabytých společností v souvislosti se sloučením se společnostmi Lesní společnost Trhanov, a.s., Lesní společnost Horšovský Týn, a.s. a FOREST GROUP a.s. a jejich blokace podle ust. § 161d obch. zák. formou vytvoření zvláštního rezervního fondu ve výši, v níž by společnost vykázala vlastní akcie v rozvaze. Základní kapitál se snižuje s použitím vlastních akcií společnosti. O částku snížení základního kapitálu se sníží účet 252 vlastní akcie a rozdíl mezi sníženým základním kapitálem a cenou pořízení vlastních akcií vytvoří mimořádný výnos společnosti na účtu 668. 23.7.2001
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 22. 5. 2000. 31.12.2000
LST a.s. je právním nástupcem společností FOREST GROUP, a.s., Lesní společnost Horšovský Týn, a.s., a Lesní společnost Trhanov, a.s. 31.12.2000
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 5. 4. 2000. 17.4.2000
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 29. 1. 1999. 24.3.1999
Byly předloženy stanovy společnosti ve znění přijatém rozhodnutím jediného akcionáře dne 18. 6. 1997. 29.10.1997
Byly předloženy stanovy upravené valnou hromadou dne 9. 8. 1995. 15.3.1996
Ke dni 10. 10. 1994 byly předloženy stanovy upravené a doplněné v bodech 1, 5, 7. 14.10.1994

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 60706805
Obchodní firma: LST a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Domažlice
Vznik první živnosti: 10.5.1994
Celkový počet živností: 30
Aktivních živností: 10

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 60706805
Firma: LST a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Domažlice
Základní územní jednotka: Trhanov
Počet zaměstnanců: 200 - 249 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 10.5.1994

Kontakty na LST a.s. IČO: 60706805

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: 48 , Trhanov 345 33 17.4.2000
Sídlo: Lány 1182 , Veselí nad Moravou 698 01 10.5.1994 - 17.4.2000

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Obory činností LST a.s. IČO: 60706805

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 14.10.2010
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní 14.10.2010
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 14.10.2010
zámečnictví, nástrojářství 14.10.2010
klempířství a oprava karoserií 14.10.2010
obráběčství 14.10.2010
truhlářství, podlahářství 14.10.2010
lakýrnictví 14.10.2010
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 23.7.2001
lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti 23.7.2001 - 14.10.2010
poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví 23.7.2001 - 14.10.2010
činnost technických poradců v oblasti zemědělství, lesnictví, myslivosti a rybářství 23.7.2001 - 14.10.2010
výroba strojů a zařízení pro zemědělství a lesnictví pro myslivost a rybářství 23.7.2001 - 14.10.2010
pronájem a půjčování věcí movitých 23.7.2001 - 14.10.2010
specializovaný maloobchod 23.7.2001 - 14.10.2010
velkoobchod 23.7.2001 - 14.10.2010
výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček) 23.7.2001 - 14.10.2010
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 23.7.2001 - 14.10.2010
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 23.7.2001 - 14.10.2010
maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím 23.7.2001 - 14.10.2010
zprostředkování obchodu 23.7.2001 - 14.10.2010
zprostředkování služeb 23.7.2001 - 14.10.2010
výuka obsluhy (řízení) technických zařízení 23.7.2001 - 14.10.2010
zámečnictví 23.7.2001 - 14.10.2010
kovoobráběčství 23.7.2001 - 14.10.2010
opravy karoserií 23.7.2001 - 14.10.2010
údržba motorových vozidel a jejich příslušenství 23.7.2001 - 14.10.2010
zemědělská výroba, lesnictví, myslivost a rybářství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování, nebo dalšího prodeje 14.3.2001 - 14.10.2010
poradenská a konzultační činnost v lesnictví, zemědělství, myslivosti a rybářství 1.3.2001 - 23.7.2001
opravy pracovních strojů 1.3.2001 - 14.10.2010
opravy silničních vozidel 1.3.2001 - 14.10.2010
silniční motorová doprava osobní 1.3.2001 - 14.10.2010
silniční motorová doprava nákladní 1.3.2001 - 14.10.2010
výroba pilařská a impregnace dřeva 1.3.2001 - 14.10.2010
ubytovací služby 1.3.2001 - 14.10.2010
Činnost organizačních a ekonomických poradců 15.3.1996 - 23.7.2001
Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 15.3.1996 - 23.7.2001
Truhlářství 10.5.1994 - 14.10.2010

Předmět činnosti dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výkon práva myslivosti 26.2.2013

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 10.5.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: Lány 1182 , Veselí nad Moravou 698 01
Identifikační číslo provozovny: 1007071061
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.5.1994

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Výroba strojů a zařízení

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 29.1.1996
Provozovna č. 1
Provozovna: 56 , Nemanice 344 01
Identifikační číslo provozovny: 1007962160
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Ubytovací služby

Zahájení provozování: 1.11.2000
Provozovna č. 2
Provozovna: 137 , Trhanov 345 33
Identifikační číslo provozovny: 1007962178
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba strojů a zařízení

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování: 29.1.1996
Provozovna č. 3
Provozovna: 48 , Trhanov 345 33
Identifikační číslo provozovny: 1007962186
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

Zahájení provozování: 15.5.2001
Provozovna č. 4
Provozovna: Lány 1182 , Veselí nad Moravou 698 01
Identifikační číslo provozovny: 1007071061
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 13.6.2018
Provozovna č. 5
Provozovna: 669 02 Znojmo
Identifikační číslo provozovny: 1012248801
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 13.6.2018
Provozovna č. 6
Provozovna: 9 , Český Rudolec 378 83
Identifikační číslo provozovny: 1012248780
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

Zahájení provozování: 13.6.2018
Provozovna č. 7
Provozovna: náměstí Svobody 289 , Buchlovice 687 08
Identifikační číslo provozovny: 1012248798
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

Zahájení provozování: 13.6.2018
Provozovna č. 8
Provozovna: 22 , Křenovy 345 61
Identifikační číslo provozovny: 1012248828
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 13.6.2018
Provozovna č. 9
Provozovna: 345 25 Hostouň
Identifikační číslo provozovny: 1012248810
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 13.6.2018
Provozovna č. 10
Provozovna: 345 06 Kdyně
Identifikační číslo provozovny: 1012248771
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 13.6.2018

Živnost č. 3 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.11.2000
Provozovna č. 1
Provozovna: 137 , Trhanov 345 33
Identifikační číslo provozovny: 1007962178
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2000

Živnost č. 4 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.11.2000
Provozovna č. 1
Provozovna: Hřbitovní 281 , Horšovský Týn 346 01
Identifikační číslo provozovny: 1007071079
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2000

Živnost č. 5 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.11.2000
Provozovna č. 1
Provozovna: 137 , Trhanov 345 33
Identifikační číslo provozovny: 1007962178
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2000

Živnost č. 6 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.11.2000
Provozovna č. 1
Provozovna: 137 , Trhanov 345 33
Identifikační číslo provozovny: 1007962178
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2000

Živnost č. 7 Obráběčství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.11.2000
Provozovna č. 1
Provozovna: 137 , Trhanov 345 33
Identifikační číslo provozovny: 1007962178
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2000

Živnost č. 8 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 13.12.2000
Provozovna č. 1
Provozovna: 137 , Trhanov 345 33
Identifikační číslo provozovny: 1007962178
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 13.12.2000

Živnost č. 9 Lakýrnictví

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 15.5.2001
Provozovna č. 1
Provozovna: 137 , Trhanov 345 33
Identifikační číslo provozovny: 1007962178
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.5.2001

Živnost č. 10 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 26.11.2009
Provozovna č. 1
Provozovna: 101 , Klenčí pod Čerchovem 345 34
Identifikační číslo provozovny: 1007387009
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.12.2009

Živnost č. 11 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.1.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.1.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb myslivosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.11.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.11.2000
Zánik oprávnění: 19.6.2018

Živnost č. 15 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.11.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 16 Výroba pilařská a impregnace dřeva

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.11.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Výuka obsluhy (řízení) technických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.11.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 18 Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.11.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 Činnost technických poradců v oblasti zemědělství, lesnictví, myslivosti a rybářství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.11.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 20 Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.11.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 21 Silniční motorová doprava osobní - vnitrostátní příležitostná - mezinárodní příležitostná

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.12.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 22 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.12.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 23 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 24 Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví - pro zemědělství a lesnictví - pro myslivost a rybářství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.5.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 25 Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.5.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 26 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.5.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 27 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.5.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 28 Zprostředkování služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.5.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 29 Výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.5.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 30 Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.5.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Živočišná výroba
Smíšené hospodářství
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Podpůrné činnosti pro živočišnou výrobu
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti
Podpůrné činnosti pro lesnictví
Sladkovodní akvakultura
Výroba ostatních dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
Obrábění
Výroba zámků a kování
Výroba nábytku
Instalace průmyslových strojů a zařízení
Specializované stavební činnosti
Malířské a natěračské práce
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Ostatní vzdělávání
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Vedení firmy LST a.s. IČO: 60706805

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná a podepisuje předseda představenstva samostatně, v době jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva. 15.3.1996 - 17.4.2000
Způsob jednání: Jménem společnosti jednají a podepisují všichni členové představenstva společně, nebo předseda představenstva samostatně, nebo společně další dva členové představenstva. 10.5.1994 - 15.3.1996
Společnost zastupuje navenek předseda představenstva samostatně. 6.2.2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti - předseda představenstva nebo - místopředseda představenstva Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis - předseda představenstva nebo - místopředseda představenstva 23.7.2001 - 6.2.2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti - předseda představenstva nebo - společně další dva členové představenstva Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis - předseda představenstva s vyznačením své funkce nebo - společně další dva členové představenstva. 17.4.2000 - 23.7.2001
Jméno: Ing. Václav Junek CSc. 24.10.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2014
Ve funkci: od 1.1.2014
Adresa: Nad pískovnou 1466/37, Praha 140 00
Jméno: Julius Zsoldoš 10.5.1994 - 26.8.1994
Funkce: předseda představenstva
Adresa: tř. Masarykova 538, Veselí nad Moravou 698 01
Jméno: František Borýsek 10.5.1994 - 15.3.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: U Bachanky 609, Veselí nad Moravou 698 01
Jméno: Ing. Miloš Michalčík 10.5.1994 - 15.3.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: 180, Blatnička 696 71
Jméno: Ing. František Mikuláček 26.8.1994 - 15.3.1996
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Lesní 3693/4, Hodonín 695 01
Jméno: Ing. Ota Komárek 15.3.1996 - 4.6.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Štěpnická 1166, Uherské Hradiště 686 06
Jméno: Ing. Robert Nohal 4.6.1997 - 27.2.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Louky 466, Uherské Hradiště 686 01
Jméno: Ing. Vojtěch Olbrecht CSc. 15.3.1996 - 8.1.1999
Funkce: předseda představenstva
Adresa: 460, Ostrožská Lhota 687 23
Jméno: Ing. Miroslav Olbrecht 15.3.1996 - 8.1.1999
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Vladislava Perutky 1296, Uherské Hradiště 686 05
Jméno: Ing. Pavel Kán 27.2.1998 - 8.1.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Havlíčkova 1259, Uherský Brod 688 01
Jméno: Ing. Jan Kubát 8.1.1999 - 24.3.1999
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Irkutská 312/3, Brno 625 00
Jméno: Ing. Petr Stach 8.1.1999 - 24.3.1999
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Bablerovo náměstí 7 , Samotíšky Česká republika
Jméno: Ing. Vladimír Boráň 8.1.1999 - 24.3.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Hradišťská 204, Staré Město 686 03
Jméno: Ing. Libor Vavřiník 24.3.1999 - 23.11.1999
Funkce: předseda představenstva
Adresa: 18, Ostrožská Lhota 687 23
Jméno: Josef Paluřík 24.3.1999 - 23.11.1999
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Třebízského 369, Uherský Ostroh 687 24
Jméno: František Malinka 24.3.1999 - 23.11.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na Drahách 440, Veselí nad Moravou 698 01
Jméno: Ing. Václav Junek CSc. 23.11.1999 - 17.4.2000
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Nad pískovnou 1466/37, Praha 140 00
Jméno: Ing. Petr Skočdopole 23.11.1999 - 17.4.2000
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Čerchovská 487, Domažlice 344 01
Jméno: Ing. Zdeněk Zábranský 23.11.1999 - 17.4.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Zahradní čtvrť 340, Nové Hrady 373 33
Jméno: Ing. Miloslav Konopík 17.4.2000 - 23.8.2005
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 31.5.2005
Ve funkci: od 5.4.2000 do 31.5.2005
Adresa: Slovanská 162, Poběžovice 345 22
Jméno: Ing. Vít Adamec 17.4.2000 - 23.8.2005
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: do 31.5.2005
Ve funkci: od 5.4.2000 do 31.5.2005
Adresa: 185, Chodov 345 33
Jméno: Jaroslav Rout 17.4.2000 - 23.8.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 31.5.2005
Ve funkci: od 5.4.2000
Adresa: 7, Klenčí pod Čerchovem 344 01
Jméno: Ing. Vít Adamec 23.8.2005 - 29.7.2008
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.6.2005 do 18.7.2008
Ve funkci: od 1.6.2005 do 18.7.2008
Adresa: 161, Díly 344 01
Jméno: Jaroslav Rout 23.8.2005 - 22.10.2008
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 1.6.2005
Adresa: 7, Klenčí pod Čerchovem 344 01
Jméno: Ing. Miloslav Konopík 23.8.2005 - 1.7.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.6.2005 do 31.5.2009
Ve funkci: od 1.6.2005 do 31.5.2009
Adresa: 160, Díly 344 01
Jméno: Jaroslav Rout 22.10.2008 - 1.7.2009
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.6.2005 do 31.5.2009
Ve funkci: od 1.9.2008 do 31.5.2009
Adresa: 7, Klenčí pod Čerchovem 344 01
Jméno: Ing. Václav Roztočil 22.10.2008 - 1.7.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.9.2008 do 31.5.2009
Adresa: 28, Rpety 268 01
Jméno: Ing. Václav Junek CSc. 1.7.2009 - 6.2.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.6.2009 do 1.1.2014
Ve funkci: od 1.6.2009 do 1.1.2014
Adresa: Nad pískovnou 1466/37, Praha 140 00
Jméno: Jan Hanuš 1.7.2009 - 6.2.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.6.2009 do 1.1.2014
Ve funkci: od 1.6.2009 do 1.1.2014
Adresa: Borovanského 2379/18, Praha 155 00
Jméno: Ing. Vladimír Pršala 1.7.2009 - 6.2.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.6.2009 do 1.1.2014
Adresa: Pod parkem 1356, Vrchlabí 543 01
Jméno: Václav Junek 6.2.2014 - 24.10.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2014
Ve funkci: od 1.1.2014
Adresa: Nad pískovnou 1466/37, Praha 140 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Stanislav Výborný 6.2.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2014
Ve funkci: od 1.1.2014
Adresa: Dany Medřické 608/13, Praha 190 15
Jméno: Ing. František Mikuláček 10.5.1994 - 26.8.1994
Funkce: člen
Adresa: Lesní 3693/4, Hodonín 695 01
Jméno: JUDr. Jan Kyčer 10.5.1994 - 26.8.1994
Funkce: člen
Adresa: Jiráskova 249/49, Brno 602 00
Jméno: JUDr. Jan Kryčer 26.8.1994 - 14.10.1994
Funkce: člen
Adresa: Jiráskova 249/49, Brno 602 00
Jméno: JUDr. Miroslav Kučera 26.8.1994 - 14.10.1994
Funkce: člen
Adresa: Mahenova 346/2, Brno 602 00
Jméno: Ing. Dalibor Procházka 10.5.1994 - 15.3.1996
Funkce: člen
Adresa: 56 , Javorník Česká republika
Jméno: Mgr. Roman Šnyrch 14.10.1994 - 15.3.1996
Funkce: člen
Adresa: Galandauerova 2583/5, Brno 612 00
Jméno: Lubomír Kantorák 14.10.1994 - 15.3.1996
Funkce: člen
Adresa: Pod St. hradem 525, Bzenec 696 81
Jméno: Ing. Josef Studnička 15.3.1996 - 4.6.1997
Funkce: člen
Adresa: Pplk. Vlad. Štěrby 962, Veselí nad Moravou 698 01
Jméno: JUDr. Blanka Ježková 15.3.1996 - 8.1.1999
Funkce: předsedkyně
Adresa: 7, Ostrožská Lhota 687 23
Jméno: Ing. Vlastislav Mazal 15.3.1996 - 8.1.1999
Funkce: člen
Adresa: Brněnská 4152/28, Prostějov 796 01
Jméno: František Malinka 4.6.1997 - 24.3.1999
Funkce: člen
Adresa: Na Drahách 440, Veselí nad Moravou 698 01
Jméno: Ing. Milan Opluštil 8.1.1999 - 24.3.1999
Funkce: člen
Adresa: Kunštátská 1403/19, Brno 621 00
Jméno: Ing. Oldřich Skulil 24.3.1999 - 23.11.1999
Funkce: předseda
Adresa: Antonína Slavíčka 3935/1, Prostějov 796 04
Jméno: Ing. Jan Kubát 24.3.1999 - 23.11.1999
Funkce: místopředseda
Adresa: Irkutská 312/3, Brno 625 00
Jméno: Ing. Petr Stach 24.3.1999 - 23.11.1999
Funkce: člen
Adresa: Bablerovo náměstí 7 , Samotíšky Česká republika
Jméno: Ing. Miloslav Konopík 23.11.1999 - 17.4.2000
Funkce: předseda
Adresa: 0 Poběžice Česká republika
Jméno: Ing. Vít Adamec 23.11.1999 - 17.4.2000
Funkce: místopředseda
Adresa: 185, Chodov 345 33
Jméno: Andrea Větříšková 23.11.1999 - 17.4.2000
Funkce: členka
Adresa: Hutník 1477, Veselí nad Moravou 698 01
Jméno: Prof. Jan Dvořáček DrSc. 17.4.2000 - 23.7.2001
Funkce: člen
Ve funkci: do 1.1.2001
Adresa: Levského 3207/11, Praha 143 00
Jméno: Ing. Václav Junek CSc. 17.4.2000 - 23.8.2005
Funkce: předseda
Trvání členství: do 31.5.2005
Ve funkci: od 4.4.2000 do 31.5.2005
Adresa: Nad pískovnou 1466/37, Praha 140 00
Jméno: Roman Kalous 17.4.2000 - 23.8.2005
Funkce: místopředseda
Trvání členství: do 31.5.2005
Ve funkci: od 29.3.2000
Adresa: Maškova 318, Domažlice 344 01
Jméno: Ing. Iva Adamcová 23.7.2001 - 23.8.2005
Funkce: člen
Trvání členství: do 31.5.2005
Ve funkci: od 23.4.2001
Adresa: 185, Chodov 345 33
Jméno: Ing. Václav Junek 23.8.2005 - 30.1.2006
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.6.2005 do 31.12.2005
Ve funkci: od 1.6.2005 do 31.12.2005
Adresa: Nad pískovnou 1466/37, Praha 140 00
Jméno: Ing. Iva Adamcová 23.8.2005 - 28.1.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.6.2005 do 31.12.2008
Adresa: 161, Díly 344 01
Jméno: Ing. Miloslav Konopík 30.1.2006 - 1.7.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2006 do 26.5.2009
Ve funkci: od 1.1.2006 do 26.5.2009
Adresa: Slovanská 162, Poběžovice 345 22
Jméno: Jan Strenk 28.1.2009 - 1.7.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2009 do 26.5.2009
Adresa: 53, Mnichov 345 22
Jméno: Roman Kalous 23.8.2005 - 21.1.2010
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.6.2005 do 11.12.2009
Ve funkci: od 1.6.2005 do 11.12.2009
Adresa: Maškova 318, Domažlice 344 01
Jméno: Ing. Stanislav Výborný 1.7.2009 - 10.8.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.5.2009 do 1.1.2014
Ve funkci: od 27.5.2009 do 1.1.2014
Adresa: Dany Medřické 608/13, Praha 190 15
Jméno: Stanislav Výborný 1.7.2009 - 6.2.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.5.2009 do 1.1.2014
Adresa: Fryčovická 460, Praha 199 00
Jméno: Iveta Pavlíčková 21.1.2010 - 6.2.2014
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 18.12.2009 do 1.1.2014
Ve funkci: od 30.12.2009 do 1.1.2014
Adresa: Kunešova 509, Domažlice 344 01
Jméno: Ing. Stanislav Výborný 10.8.2013 - 6.2.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.5.2009 do 1.1.2014
Ve funkci: od 27.5.2009 do 1.1.2014
Adresa: Dany Medřické 608/13, Praha 190 15

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: JUDr. Miroslav Kučera 14.10.1994 - 15.3.1996
Adresa: Mahenova 346/2, Brno 602 00
Jméno: Ing. Miloslav Konopík 1.7.2009 - 15.6.2011
Adresa: 160, Díly 344 01

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Václav Junek CSc.

Vlastníci firmy LST a.s. IČO: 60706805

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 160 000 000 Kč - 21.9.2017
zakladni 90 000 000 Kč - 1.12.2008 - 21.9.2017
zakladni 125 610 000 Kč - 17.12.2001 - 1.12.2008
zakladni 320 310 000 Kč - 31.12.2000 - 17.12.2001
zakladni 108 700 000 Kč - 4.6.1997 - 31.12.2000
zakladni 108 700 000 Kč - 15.3.1996 - 4.6.1997
zakladni 1 000 000 Kč - 10.5.1994 - 15.3.1996

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 Kč 1 600 000 16.10.2017
Kmenové akcie na jméno 100 Kč 700 000 21.9.2017 - 16.10.2017
Kmenové akcie na jméno 100 Kč 900 000 6.9.2016 - 16.10.2017
Kmenové akcie na jméno 100 Kč 900 000 14.10.2010 - 6.9.2016
Kmenové akcie na majitele 100 Kč 900 000 1.12.2008 - 14.10.2010
Kmenové akcie na majitele 100 Kč 1 256 104 17.12.2001 - 1.12.2008
Akcie na majitele 100 Kč 2 116 099 31.12.2000 - 17.12.2001
Akcie na majitele 100 000 Kč 1 087 17.4.2000 - 17.12.2001
Akcie na jméno 100 000 Kč 1 087 15.3.1996 - 17.4.2000
Akcie na jméno 10 000 Kč 100 10.5.1994 - 15.3.1996

Sbírka Listin LST a.s. IČO: 60706805

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 862/SL 77 notářský zápis [NZ 78/2015] Krajský soud v Plzni 3.2.2016 4
B 862/SL 76 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 11.4.2015 22.9.2015 22.9.2015 32
B 862/SL 75 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 28.4.2014 17.7.2014 21.11.2014 36
B 862/SL 74 rozhod. o statut. orgánu zápis z DR Krajský soud v Plzni 17.12.2013 23.12.2013 6.2.2014 7
B 862/SL 73 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Plzni 17.12.2013 23.12.2013 6.2.2014 6
B 862/SL 72 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 17.12.2013 23.12.2013 6.2.2014 21
B 862/SL 71 notářský zápis Nz 164/2013 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 17.12.2013 23.12.2013 6.2.2014 24
B 862/SL 70 zpráva auditora 2012 Krajský soud v Plzni 24.5.2013 30.8.2013 30.8.2013 3
B 862/SL 67 notářský zápis Nz 244/2013 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 22.2.2013 26.2.2013 26.2.2013 4
B 862/SL 66 zpráva auditora 2011 Krajský soud v Plzni 6.6.2012 29.8.2012 3.9.2012 3
B 862/SL 65 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Plzni 5.6.2012 29.8.2012 3.9.2012 24
B 862/SL 64 účetní závěrka 2011 Krajský soud v Plzni 6.6.2012 29.8.2012 3.9.2012 7
B 862/SL 63 rozhod. o statut. orgánu - rezignace prokuristy Krajský soud v Plzni 26.5.2011 8.6.2011 15.6.2011 1
B 862/SL 62 zpráva auditora 2010 Krajský soud v Plzni 12.5.2011 13.6.2011 13.6.2011 3
B 862/SL 61 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Plzni 2.5.2011 13.6.2011 13.6.2011 29
B 862/SL 60 účetní závěrka 2010 - příloha Krajský soud v Plzni 2.5.2011 13.6.2011 13.6.2011 22
B 862/SL 59 účetní závěrka 2010 Krajský soud v Plzni 2.5.2011 13.6.2011 13.6.2011 7
B 862/SL 41 zpráva o vztazích - 2008 Krajský soud v Plzni 27.3.2009 17.6.2009 17.6.2009 1
B 862/SL 25 účetní závěrka, výroční zpráva 2005 Krajský soud v Plzni 19.5.2006 12.6.2006 12.6.2006 36
B 862/SL 19 účetní závěrka, výroční zpráva 2004+zpr. o vztazích Krajský soud v Plzni 28.4.2005 7.6.2005 24.6.2005 43
B 862/SL 18 účetní závěrka, výroční zpráva 2003, zpr.auditora+o vztazích Krajský soud v Plzni 26.4.2004 8.6.2004 16.6.2004 40
B 862/SL 17 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 3.6.2002 8.7.2002 24.7.2002 26
B 862/SL 15 účetní závěrka, výroční zpráva 2001, zpr.auditora+o vztazích Krajský soud v Plzni 2.5.2002 26.6.2002 10.7.2002 34
B 862/SL 14 stanovy společnosti -změnový list stanov Krajský soud v Plzni 23.4.2001 22.5.2001 2.8.2001 18
B 862/SL 13 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 23.4.2001 22.5.2001 2.8.2001 26
B 862/SL 12 notářský zápis Nz 62/2001 - rozh.VH + stanovy Krajský soud v Plzni 23.4.2001 22.5.2001 2.8.2001 39
B 862/SL 11 výroční zpráva 2000 Krajský soud v Plzni 22.5.2001 2.8.2001 7
B 862/SL 10 účetní závěrka 2000, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 10.3.2001 22.5.2001 2.8.2001 12
B 862/SL 9 účetní závěrka 1999, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 6.3.2000 15.5.2000 14.12.2000 12
B 862/SL 7 posudek znalce -281, 352 - 3x Krajský soud v Plzni 1.4.2000 15.5.2000 14.12.2000 19
B 862/SL 6 notářský zápis Nz 105/2000 rozh.+projekt sl. Krajský soud v Plzni 22.5.2000 31.5.2000 14.12.2000 12
B 862/SL 1 notářský zápis Nz 126/97 - rozh.VH + stanovy Krajský soud v Plzni 18.6.1997 15.5.2000 14.12.2000 11

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení LST a.s.


Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu LST a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.