Hlavní navigace

LST a.s. Trhanov IČO: 60706805

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu LST a.s., která sídlí v obci Trhanov a bylo jí přiděleno IČO 60706805.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem MULTIMPEX a.s. se sídlem v obci Trhanov byla založena v roce 1994. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Hostinská činnost , Lakýrnictví , Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí , Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů , Zámečnictví, nástrojářství , Klempířství a oprava karoserií , Opravy silničních vozidel , Obráběčství , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Truhlářství, podlahářství .

Základní údaje o LST a.s. IČO: 60706805

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Plzni 10. 5. 1994
Spisová značka: B 862
IČO: 60706805
Obchodní firma: MULTIMPEX a.s.
Právní forma: Akciová společnost 10.5.1994
Datum vzniku: 10.5.1994
Usnesení valné hromady ze dne 3.8.2017 o zvýšení základního kapitálu společnosti: (i) Základní kapitál Společnosti ve výši 90.000.000,- Kč (slovy: devadesát milionů korun českých) se zvyšuje o částku ve výši 70.000.000,- Kč (slovy: sedmdesát milionů korun českých), tj. z částky 90.000.000,- Kč (slovy: devadesát milionů korun českých) n ově na 160.000.000,- Kč (slovy: jedno sto šedesát milionů korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Stávající výše základního kapitálu byla plně splacena. (ii) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, přičemž nově budou vydány akcie takto: Počet akcií a jejich jmenovitá hodnota: - 700.000 (slovy: sedm set tisíc) kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých). Druh akcií: - kmenové akcie. Podoba akcií: - akcie budou vydány jako zaknihované cenné papíry. Forma akcií: - akcie na jméno. (dále též jen Nové akcie) (iii) Přednostní právo na upisování Nových akcií nebylo omezeno ani vyloučeno. Všichni akcionáři Společnosti se před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali svého přednostního práva na upsání Nových akcií, a to svým prohlášením dle ust. § 490 odst . 2 ZOK. (iv) Všechny Nové akcie tak budou upisovány bez využití přednostního práva a budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, kterými jsou: 1) pan Ing. Václav Junek CSc., datum narození 17.6.1951, bytem Praha 4, Krč, Nad pískovnou 1466/37, kterému bude nabídnuto k úpisu 70.000 kusů Nových akcií; 2) společnost CONLAMES TRADING LIMITED, se sídlem Diagorou 4, Kermia Building, 6th floor, Flat/Office 601, 1097, Nicosia, Kyperská republika, registrační číslo: 225639, které bude nabídnuto k úpisu 630.000 kusů Nových akcií; (dále jen Určení zájemci). Nové akcie budou upisovány na základě smlouvy o úpisu akcií, která bude v písemné formě uzavřena mezi každým Určeným zájemcem a Společností, s úředně ověřenými podpisy. Smlouva o úpisu akcií musí obsahovat náležitosti dle § 479 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále též jen ZOK). (v) Pro vyloučení pochybností se konstatuje, že Nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až 483 ZOK. (vi) Nové akcie budou upsány v sídle Společnosti a upisovací lhůta činí jeden měsíc od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií Určenému zájemci. Návrh smlouvy o úpisu Nových akcií musí obsahovat údaje dle ust. § 479 ZOK; Společností podepsaný návrh smlouvy o úpisu Akcií je představenstvo Společnosti povinno doručit Určenému zájemci nejpozději do pěti dnů ode dne tohoto rozhodnutí valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu spolu s upozorněním pro Určeného zájemce, že je povinen doručit Společnos ti smlouvu o úpisu Nových akcií s jeho úředně ověřeným podpisem ve lhůtě pro úpis Nových akcií dle tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti, jinak je upsání Nových akcií Určeným zájemcem na toto zvýšení základního kapitálu neúčinné. (vii) Emisní kurs jedné Nové akcie je roven její jmenovité hodnotě a celkový emisní kurs všech upisovaných Nových akcií tak činí 70.000.000,- Kč (slovy: sedmdesát milionů korun českých). (viii) Určený zájemce pan Ing. Václav Junek CSc. splatí emisní kurs jím upsaných Nových akcií svým peněžitým vkladem, a to na účet Společnosti č. 2012770001/6000, vedený u společnosti PPF banka a.s., se sídlem Evropská 2690/17, PSČ 160 41, identifikační č íslo: 471 16 129; (ix) Připouští se možnost započtení pohledávky Určeného zájemce společnosti CONLAMES TRADING LIMITED vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu Nových akcií takto: a) určení započítávané pohledávky včetně její výše a jejího vlastníka: Připouští se možnost částečného započtení peněžité pohledávky Určeného zájemce společnosti CONLAMES TRADING LIMITED vůči Společnosti, která vznikla na základě Smlouvy o úvěru ze dne 15.10.2012 (slovy: patnáctého října roku dva tisíce dvanáct) uzavřené mez i Společností, jako dlužníkem, a společností Chorus Explorers Fund I SPC Segregated Portfolio A, se sídlem Clifton House, 75 Fort Street, P.O. Box 190, Georgetown, Grand Cayman, Kajmanské ostrovy, zastoupené společností Chorus Explorers Fund 1 SPC, jako v ěřitelem, která byla jako celek postoupena Určenému zájemci společnosti CONLAMES TRADING LIMITED s účinností ke dni 31.12.2012 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce dvanáct), s tím, že z jistiny tohoto úvěru bude započte-na jeho část ve výši 37.000.000,- Kč (slovy: třicet sedm milionů korun českých) oproti části pohledávky Společnosti na splacení emisního kursu Určeným zájemcem společností CONLAMES TRADING LIMITED upisovaných Nových akcií. Vlastníkem započítávané pohledávky je Určený zájemce společnost CONLAMES TRADING LIMITED. Existence tohoto dluhu Společnosti vůči Určenému zájemci společnosti CONLAMES TRADING LIMITED v účetnictví Společnosti byla potvrzena prohlášením představenstva Společnosti ze dne 3.8.2017. b) pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení: - smlouva o započtení bude mít náležitosti vyžadované příslušnými právními předpisy a musí být uzavřena v písemné formě, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny, - obsah smlouvy o započtení musí odpovídat návrhu smlouvy o započtení schválenému rozhodnutím valnou hromadou Společnosti, - představenstvo Společnosti je povinno společně s návrhem smlouvy o úpisu Nových akcií doručit Určenému zájemci společnosti CONLAMES TRADING LIMITED Společností podepsaný návrh smlouvy o započtení, - Určený zájemce společnost CONLAMES TRADING LIMITED je povinna doručit Společnosti podepsanou smlouvu o započtení ve lhůtě pro splacení emisního kursu a tímto bude emisní kurs jím upsané Nové akcie splacen; - ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které se započítávají, a pro vyloučení pochybností se konstatuje, že pohledávka Určeného zájemce společnosti CONLAMES TRADING LIMITED bude započtena pouze ve výši 37.000.000,- Kč (slovy: t řicet sedm milionů korun českých); - uzavřením smlouvy o započtení bude částečně splacen emisní kurz Akcií upisovaných Určeným zájemcem společností CONLAMES TRADING LIMITED; c) Valná hromada podle § 21 odst. 3) ZOK schvaluje návrh smlouvy o započtení vzájemných pohledávek, jež bude uzavřena mezi Společností a Určeným zájemcem společností CONLAMES TRADING LIMITED (tento návrh smlouvy o započtení tvoří přílohu tohoto notářskéh o zápisu). (x) Určený zájemce společnost CONLAMES TRADING LIMITED splatí zbývající část emisní-ho kursu jím upisovaných Nových akcií svým peněžitým vkladem, a to na účet Společnosti č. 2106465091/2700, vedený u společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14092, identifikační číslo: 649 48 242; (xi) Lhůta pro splacení emisního kursu na toto zvýšení základního kapitálu je pro každého Určeného zájemce stanovena nejpozději do dne 8.9.2017 (slovy: osmého září roku dva tisíce sedmnáct). 3.8.2017 - 21.9.2017
Jediný akcionář společnosti rozhodl o snížení základního kapitálu společnosti takto: 1) Důvod snížení základního kapitálu: Optimalizace základního kapitálu ve vztahu k vlastnímu kapitálu a obchodní činnosti společnosti. 2) Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu a výše úplaty: Částka snížení základního kapitálu ve výši 35.610.400,- Kč (slovy: třicetpětmilionůšestsetdesettisícčtyřista korun českých), která odpovídá rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou staženy z oběhu, bude vyplacena jedinému akcionáři společnosti. 3) Rozsah snížení základního kapitálu společnosti: Základní kapitál se snižuje o částku 35.610.400,- Kč (slovy: třicetpětmilionůšestsetdesettisícčtyřista korun českých), z původní výše 125.610.400,- Kč (slovy: jednostodvacetpětmilionůšestsetdesettisícčtyř ista korun českých) na novou výši 90.000.000,- Kč (slovy: devadesátmilionů korun českých). 4) Způsob, jakým má být snížení základního kapitálu provedeno: Snížení základního kapitálu bude provedeno úplatným vzetím 356.104 ks (slovy třistapadesátšesttisícstočtyři kusů) listinných akcií společnosti LST a.s. znějících na majitele ve jmenovité hodno tě 100,- Kč (slovy: sto korun českých) každá z nich z oběhu na základě návrhu smlouvy o koupi cenných papírů jedinému akcionáři. 5) Výše úplaty: Výše úplaty za jednu akcii činí 100,- Kč (slovy: sto korun českých). 6) Lhůta k předložení listinných akcií: Sedm dnů po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. 7) Pravidla pro vzetí akcií z oběhu ve smyslu ustanovení § 213 odst. 4 obch. zák.: a) představenstvo společnosti po zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o snížení základního kapitálu zpracuje návrh smlouvy o koupi cenných papírů s parametry dle rozhodnutí jediného akcionáře, b) představenstvo společnosti doručí návrh smlouvy o koupi cenných papírů jedinému akcionáři s určením lhůty závaznosti návrhu, c) po obdržení akceptovaného návrhu představenstvo podá návrh na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, d) po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku zašle jedinému akcionáři výzvu k předložení akcií, e) představenstvo převezme předložené akcie a vyhotoví protokol o převzetí, f) představenstvo v souladu se smlouvou dá pokyn k převodu kupní ceny za akcie jedinému akcionáři na jím určený účet u peněžního ústavu, g) představenstvo společnosti protokolárně zničí převzaté listinné akcie. 25.8.2008 - 1.12.2008
?1. Mimořádná valná hromada určuje, že hlavním akcionářem společnosti LST a.s. se sídlem Trhanov 48, okres Domažlice, PSČ 345 33, IČ 607 06 805 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, číslo vložky 862, je Ing. Miloslav Ko nopík, RČ 560501/1082, trvale bytem Díly č. 160, 344 01, okres Domažlice, který je ke dni konání mimořádné valné hromady vlastníkem 1 217 348 ks (slovy: jedenmiliondvěstěsedmnácttisíctřistačtyřicetosm kusů) akcií společnosti LST a.s. znějících na majitele , jmenovité hodnoty 100,- Kč (slovy: sto korun českých) v listinné podobě, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 96,91 % (slovy: devadesátšest celých devadesátjednasetin procent) základního kapitálu společnosti. Skutečnost, že Ing. Miloslav Konopík, je osobou vlastnící akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 96,91 % základního kapitálu společnosti je osvědčena předložením 25 ks (slovy: dvacet pět kusů) hromadných akcií (listin), nahrazujících jednotlivé li stinné účastnické cenné papíry společnosti v celkovém počtu 1.217.347 ks (slovy: jedenmilion dvěstěsedmnácttisíc třistačtyřicetsedm kusů) a jedné akcie znějící na majitele, jmenovité hodnoty 100,- Kč (slovy: sto korun českých) v listinné podobě č. 1.138.4 94. 2. Mimořádní valná hromada schvaluje, v souladu s ustanovením § 183i odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, přechod všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti LST a.s.ve vlastnictví ostatních akcionářů LST a.s. na hlavního akcionáře Ing. Miloslava Konopíka, a to za protiplnění, které za 1 akcii společnosti LST a.s. znějící na majitele, jmenovité hodnoty 100,- Kč (slovy: sto korun českých) v listinné podobě činí 52,- Kč (slovy: padesát dva korun českých). 3. Přiměřenost výše protiplnění za jednu akcii je doložena znaleckým posudkem č. 019-009/2005 ze dne 21. července 2005 (slovy: dvacátého prvého července roku dva tisíce pět), vypracovaným znalcem Františkem Střížem, Šafaříkova 1322, 670 00, Moravské Buděj ovice. 4. Hlavní akcionář, Ing. Miloslav Konopík, poskytne protiplnění ostatním akcionářům společnosti LST a.s. bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě dvou měsíců po předložení listinných účastnických cenných papírů společnosti LST a.s., v souladu s us tanovením § 183m obchodního zákoníku.? 6.9.2005 - 27.5.2021
Řádná valná hromada společnosti rozhodla dne 23.4.2001 o snížení základního kapitálu společnosti z 320.309.900,- Kč (slovy třistadvacetmilionů třistadevěttisíc devětset korun českých) o 194.699.500,- Kč (slovy jednostodevadesátčtyřimilionů šestsetdevadesátdevěttisíc pětset korun českých) na 125.610.400,- Kč (slovy jednostodvacetpětmilionů šestsetdesettisíc čtyřista korun českých) z důvodu vyloučení povinnosti společnosti vytvořit finanční prostředky ve výši odpovídající jmenovité hodnotě vlastních akcií nabytých společností v souvislosti se sloučením se společnostmi Lesní společnost Trhanov, a.s., Lesní společnost Horšovský Týn, a.s. a FOREST GROUP a.s. a jejich blokace podle ust. § 161d obch. zák. formou vytvoření zvláštního rezervního fondu ve výši, v níž by společnost vykázala vlastní akcie v rozvaze. Základní kapitál se snižuje s použitím vlastních akcií společnosti. O částku snížení základního kapitálu se sníží účet 252 vlastní akcie a rozdíl mezi sníženým základním kapitálem a cenou pořízení vlastních akcií vytvoří mimořádný výnos společnosti na účtu 668. 23.7.2001
Společnost se řídí stanovami upravenými valnou hromadou ze dne 23.4.2001 23.7.2001 - 1.6.2021
LST a.s. je právním nástupcem společností FOREST GROUP, a.s., Lesní společnost Horšovský Týn, a.s., a Lesní společnost Trhanov, a.s. 31.12.2000
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 22. 5. 2000. 31.12.2000 - 1.6.2021
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 5. 4. 2000. 17.4.2000 - 1.6.2021
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 29. 1. 1999. 24.3.1999 - 1.6.2021
Byly předloženy stanovy společnosti ve znění přijatém rozhodnutím jediného akcionáře dne 18. 6. 1997. 29.10.1997 - 1.6.2021
Byly předloženy stanovy upravené valnou hromadou dne 9. 8. 1995. 15.3.1996 - 1.6.2021
Ke dni 10. 10. 1994 byly předloženy stanovy upravené a doplněné v bodech 1, 5, 7. 14.10.1994 - 1.6.2021

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 60706805
Obchodní firma: LST a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 10. 5. 1994
Celkový počet živností: 30
Aktivních živností: 10

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 60706805
Firma: LST a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Domažlice
Základní územní jednotka: Trhanov
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 10. 5. 1994

Kontakty na LST a.s. IČO: 60706805

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: 48, Trhanov 34533, Česká republika 17.4.2000
Sídlo: 1182, Veselí nad Moravou , Česká republika 10.5.1994 - 17.4.2000

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: 48, Trhanov 34533

Obory činností LST a.s. IČO: 60706805

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
činnosti účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 9.12.2019
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 14.10.2010
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní 14.10.2010
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 14.10.2010
zámečnictví, nástrojářství 14.10.2010
klempířství a oprava karoserií 14.10.2010
obráběčství 14.10.2010
truhlářství, podlahářství 14.10.2010
lakýrnictví 14.10.2010
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 23.7.2001
lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti 23.7.2001 - 14.10.2010
poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví 23.7.2001 - 14.10.2010
činnost technických poradců v oblasti zemědělství, lesnictví, myslivosti a rybářství 23.7.2001 - 14.10.2010
výroba strojů a zařízení pro zemědělství a lesnictví pro myslivost a rybářství 23.7.2001 - 14.10.2010
pronájem a půjčování věcí movitých 23.7.2001 - 14.10.2010
specializovaný maloobchod 23.7.2001 - 14.10.2010
velkoobchod 23.7.2001 - 14.10.2010
výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček) 23.7.2001 - 14.10.2010
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 23.7.2001 - 14.10.2010
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 23.7.2001 - 14.10.2010
maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím 23.7.2001 - 14.10.2010
zprostředkování obchodu 23.7.2001 - 14.10.2010
zprostředkování služeb 23.7.2001 - 14.10.2010
výuka obsluhy (řízení) technických zařízení 23.7.2001 - 14.10.2010
zámečnictví 23.7.2001 - 14.10.2010
kovoobráběčství 23.7.2001 - 14.10.2010
opravy karoserií 23.7.2001 - 14.10.2010
údržba motorových vozidel a jejich příslušenství 23.7.2001 - 14.10.2010
zemědělská výroba, lesnictví, myslivost a rybářství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování, nebo dalšího prodeje 14.3.2001 - 14.10.2010
poradenská a konzultační činnost v lesnictví, zemědělství, myslivosti a rybářství 1.3.2001 - 23.7.2001
opravy pracovních strojů 1.3.2001 - 14.10.2010
opravy silničních vozidel 1.3.2001 - 14.10.2010
silniční motorová doprava osobní 1.3.2001 - 14.10.2010
silniční motorová doprava nákladní 1.3.2001 - 14.10.2010
výroba pilařská a impregnace dřeva 1.3.2001 - 14.10.2010
ubytovací služby 1.3.2001 - 14.10.2010
Činnost organizačních a ekonomických poradců 15.3.1996 - 23.7.2001
Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 15.3.1996 - 23.7.2001
Truhlářství 10.5.1994 - 14.10.2010

Živnosti dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Hostinská činnost

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 26. 11. 2009

Živnost č. 2 Lakýrnictví

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 15. 5. 2001

Živnost č. 3 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti živnost koncesovaná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 13. 12. 2000

Živnost č. 4 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 1. 11. 2000

Živnost č. 5 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 1. 11. 2000

Živnost č. 6 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 1. 11. 2000

Živnost č. 7 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 1. 11. 2000

Živnost č. 8 Obráběčství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 1. 11. 2000

Živnost č. 9 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
 • Výroba strojů a zařízení
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Ubytovací služby
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
Druh živnosti živnost volná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 29. 1. 1996

Živnost č. 10 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 10. 5. 1994

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Pěstování plodin jiných než trvalých
Živočišná výroba
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Podpůrné činnosti pro živočišnou výrobu
Podpůrné činnosti pro lesnictví
Sladkovodní akvakultura
Obrábění
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení
Truhlářské práce
Malířské a natěračské práce
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod, kromě motorových vozidel
Ubytování

Vedení firmy LST a.s. IČO: 60706805

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Jméno Ing. Václav Junek CSc.
Funkce Předseda představenstva
Ve funkci od 1.1.2019
Adresa Nad pískovnou 1466/37, 14000 Praha
Jméno Ing. Václav Junek CSc.
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 24.10.2014 do 1.1.2019
Adresa Nad pískovnou 1466/37, 14000 Praha
Jméno Václav Junek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 6.2.2014 do 24.10.2014
Adresa Nad Pískovnou 1466/37, 14000 Praha 4
Jméno Ing. Vladimír Pršala
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 1.7.2009 do 6.2.2014
Adresa Pod Parkem 1356, 54301 Vrchlabí
Jméno Jan Hanuš
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 1.7.2009 do 6.2.2014
Adresa Borovanského 2379, 15500 Praha 5
Jméno Ing. Václav Junek CSc.
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 1.7.2009 do 6.2.2014
Adresa Nad Pískovnou 1466/37, 14000 Praha 4
Jméno Ing. Miloslav Konopík
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 23.8.2005 do 1.7.2009
Adresa Díly 160, 34401 Díly
Jméno Ing. Václav Roztočil
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 22.10.2008 do 1.7.2009
Adresa 28, 26801 Rpety
Jméno Jaroslav Rout
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 22.10.2008 do 1.7.2009
Adresa Černá řeka 7, 34401 Černá řeka
Jméno Jaroslav Rout
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 23.8.2005 do 22.10.2008
Adresa Černá řeka 7, 34401 Černá řeka
Jméno Ing. Vít Adamec
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 23.8.2005 do 29.7.2008
Adresa Díly 161, 34401 Díly
Jméno Ing. Vít Adamec
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 17.4.2000 do 23.8.2005
Adresa č. 185, Chodov
Jméno Jaroslav Rout
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 17.4.2000 do 23.8.2005
Adresa 7, Černá Řeka
Jméno Ing. Miloslav Konopík
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 17.4.2000 do 23.8.2005
Adresa č. 162, Poběžovice
Jméno Ing. Zdeněk Zábranský
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 23.11.1999 do 17.4.2000
Adresa Zahradní čtvrť 340, Nové Hrady
Jméno Ing. Václav Junek CSc.
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 23.11.1999 do 17.4.2000
Adresa Nad pískovnou 1466/37, Praha 4
Jméno Ing. Petr Skočdopole
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 23.11.1999 do 17.4.2000
Adresa Čerchovská 487, Domažlice
Jméno František Malinka
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 24.3.1999 do 23.11.1999
Adresa Na drahách 440, Veselí nad Moravou
Jméno Ing. Libor Vavřiník
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 24.3.1999 do 23.11.1999
Adresa 18, Ostrožská Lhota
Jméno Josef Paluřík
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 24.3.1999 do 23.11.1999
Adresa Třebízského 369, Uherský Ostroh
Jméno Ing. Vladimír Boráň
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 8.1.1999 do 24.3.1999
Adresa Hradišťská 204, Staré Město
Jméno Ing. Jan Kubát
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 8.1.1999 do 24.3.1999
Adresa Irkutská 3, Brno
Jméno Ing. Petr Stach
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 8.1.1999 do 24.3.1999
Adresa Bablerovo náměstí 7, Samotíšky
Jméno Ing. Vojtěch Olbrecht CSc.
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 15.3.1996 do 8.1.1999
Adresa 460, Ostrožská Lhota
Jméno Ing. Miroslav Olbrecht
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 15.3.1996 do 8.1.1999
Adresa Vl. Perutky 1296, Uherské Hradiště
Jméno Ing. Pavel Kán
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 27.2.1998 do 8.1.1999
Adresa Havlíčkova 1259, Uherský Brod
Jméno Ing. Robert Nohal
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 4.6.1997 do 27.2.1998
Adresa Louky 466, Uherské Hradiště
Jméno Ing. Ota Komárek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 15.3.1996 do 4.6.1997
Adresa Štěpnická 1166, Uherské Hradiště
Jméno Ing. Miloš Michalčík
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 10.5.1994 do 15.3.1996
Adresa 180, Blatnička
Jméno František Borýsek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 10.5.1994 do 15.3.1996
Adresa U Bachanky 609, Veselí nad Moravou
Jméno Ing. František Mikuláček
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 26.8.1994 do 15.3.1996
Adresa Lesní 4, Hodonín
Jméno Julius Zsoldoš
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 10.5.1994 do 26.8.1994
Adresa Masarykova 538, Veselí nad Moravou

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Václav Junek CSc.

Vlastníci firmy LST a.s. IČO: 60706805

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
Základní kapitál 160 000 000 Kč - 21.9.2017
Základní kapitál 90 000 000 Kč - 1.12.2008 - 21.9.2017
Základní kapitál 125 610 400 Kč - 17.12.2001 - 1.12.2008
Základní kapitál 320 309 900 Kč - 31.12.2000 - 17.12.2001
Základní kapitál 108 700 000 Kč - 4.6.1997 - 31.12.2000
Základní kapitál 108 700 000 Kč - 15.3.1996 - 4.6.1997
Základní kapitál 1 000 000 Kč - 10.5.1994 - 15.3.1996

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 Kč 160 000 3.3.2022
Akcie se zvláštními právy 100 Kč 1 440 000 3.3.2022
Kmenové akcie na jméno 100 Kč 1 600 000 16.10.2017  - 3.3.2022
Kmenové akcie na jméno 100 Kč 700 000 21.9.2017  - 16.10.2017
Kmenové akcie na jméno 100 Kč 900 000 6.9.2016  - 16.10.2017
Kmenové akcie na jméno 100 Kč 900 000 14.10.2010  - 6.9.2016
Kmenové akcie na majitele 100 Kč 900 000 1.12.2008  - 14.10.2010
Kmenové akcie na majitele 100 Kč 1 256 104 17.12.2001  - 1.12.2008
Akcie na majitele 100 Kč 2 116 099 31.12.2000  - 17.12.2001
Akcie na majitele 100 000 Kč 1 087 17.4.2000  - 17.12.2001
Akcie na jméno 100 000 Kč 1 087 15.3.1996  - 17.4.2000
Akcie na jméno 10 000 Kč 100 10.5.1994  - 15.3.1996

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu LST a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.