LIGMET a.s. Lazsko IČO: 45147493

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu LIGMET a.s., která sídlí v obci Lazsko a bylo jí přiděleno IČO 45147493.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem LIGMET a.s. se sídlem v obci Lazsko byla založena v roce 1992. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 15 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady , Opravy silničních vozidel a další.

Základní údaje o LIGMET a.s. IČO: 45147493

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 1.5.1992
Spisová značka: B 1420
IČO: 45147493
Obchodní firma: LIGMET a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.5.1992
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 1.5.1992
Jediný akcionář schvaluje fúzi sloučením společnosti LIGMET a.s. se sídlem Lazsko 50, IČ 45147493 se společností PRAGOMET a.s., se sídlem Praha 10, Vršovická 478/51, PSČ 101 00, IČ 271 21 968, kde zanikající společností je společnost PRAGOMET, a.s. a nást upnickou společností je společnost LIGMET a.s. Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady tímto ruší společnost PRAGOMET a.s., se sídlem Praha 10, Vršovická 478/51, PSČ 101 00, IČ 271 21 968, bez likvidace fúzí s přechodem jmění včetně práv a pov inností z pracovněprávních vztahů na nástupnickou společnost LIGMET a.s. se sídlem Lazsko 50, IČ 45147493. Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady tímto ruší společnost PRAGOMET a.s., se sídlem Praha 10, Vršovická 478/51, PSČ 101 00, IČ 271 21 968, bez likvidace fúzí s přechodem jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů na nástupnick ou společnost LIGMET a.s. se sídlem Lazsko 50, IČ 45147493. Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady tímto schvaluje projekt fúze sloučením společností LIGMET a.s. se sídlem Lazsko 50, IČ 45147493 jako nástupnické společnosti se společností PRAGOMET a.s., se sídlem Praha 10, Vršovická 478/51, PSČ 101 00 , IČ 271 21 968 jako zanikající společností. Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady tímto schvaluje konečnou účetní závěrku společnosti LIGMET a.s. se sídlem Lazsko 50, IČ 45147493 jako nástupnické společnosti sestavenou ke dni 31.12.2015 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce patn áct) ověřenou dne 13.5.2016 (třináctého května roku dva tisíce šestnáct) auditorem Q-AUDIT s.r.o. se sídlem Mírové náměstí č.p. 136, Mariánské Lázně, 353 01, IČ 61173339, s oprávněním k výkonu činnosti vydaným Komorou auditorů ČR pod číslem 120. Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady tímto schvaluje zahajovací rozvahu společnosti LIGMET a.s. se sídlem Lazsko 50, IČ 45147493 jako nástupnické společnosti sestavenou ke dni 1.1.2016 (prvního ledna roku dva tisíce šestnáct), ověřenou dne 13.5.2016 (třináctého května roku dva tisíce šestnáct) auditorem Q-AUDIT s.r.o. se sídlem Mírové náměstí č.p. 136, Mariánské Lázně, 353 01, IČ 61173339, s oprávněním k výkonu činnosti vydaným Komorou auditorů ČR pod číslem 120. 14.7.2016
Řádná valná hromada společnosti: 1. určuje se, že hlavním akcionářem společnosti LIGMET a.s. ve smyslu ustanovení § 375 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) /dále též zákon o obchodních korporacích nebo ZOK/ je společnost PRAGOMET a.s., se sídlem Praha 10, PSČ: 101 00, Vršovická 478/51, IČO: 271 21 968, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9141 (dále též PRAGOMET a.s.), která je vlastníkem jedné hromadné akcie společnosti LIGMET a.s. nahraz ující kmenové akcie v počtu 37.383 ks (třicet sedm tisíc tři sta osmdesát tři kusů) o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (tisíc korun českých) vydaných jako cenný papír ve formě na jméno a 10ks (deset kusů) akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (tisíc korun česk ých vydaných jako cenný papír ve formě na jméno, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 93,29 % (devadesát tři procent/29) základního kapitálu společnosti LIGMET a.s., a s nimiž je spojen 93,29 % (devadesát tři procent/29) podíl na hlasovacích právech v e společnosti LIGMET a.s. Skutečnost, že společnost PRAGOMET a.s. je hlavním akcionářem ve smyslu ustanovení § 375 ZOK byla osvědčena společnosti LIGMET a.s. předložením jedné hromadné akcie společnosti LIGMET a.s. nahrazující 37.383 ks (třicet sedm tisí c tři sta osmdesát tři kusů) kmenových akcií LIGMET a.s. znějících na jméno vydaných jako cenný papír, každá z akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (tisíc korun českých a 10 ks (deset kusů) akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (tisíc korun českých vydanýc h jako cenný papír ve formě na jméno, společností PRAGOMET a.s., přičemž o této skutečnosti bylo pořízeno společné prohlášení společností PRAGOMET a.s. a LIGMET a.s., z něhož vyplývá splnění podmínek uvedených v ustanovení § 375 ZOK, a současně vyplývá ze shodných údajů uvedených v seznamu akcionářů společnosti LIGMET a.s.; 2. určuje, že společnost PRAGOMET a.s. jako hlavní akcionář společnosti LIGMET a.s. požadující přechod všech akcií společnosti LIGMET a.s. na hlavního akcionáře dle ustanovení § 375 ZOK poskytne všem menšinovým akcionářům společnosti LIGMET a.s., resp. zá stavním věřitelům či jiným oprávněným osobám (dále též Oprávněné osoby) protiplnění ve výši 154,- Kč (sto padesát čtyři korun českých) za jednu kmenovou akcii na jméno vydanou jako cenný papír o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (tisíc korun českýc h). Menšinovým akcionářem se pro účely tohoto rozhodnutí rozumí všichni akcionáři společnosti LIGMET a.s. kromě hlavního akcionáře této společnosti. Lhůta k poskytnutí protiplnění se určuje tak, že právo na zaplacení protiplnění vzniká dosavadním vlastník ům akcií jejich předáním společnosti LIGMET a.s. dle ustanovení § 387 ZOK, a to ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k akciím společnosti LIGMET a.s. menšinových akcionářů na hlavního akcionáře. Pověřená osoba poskytne Oprávněným osobám protip lnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů, a to po splnění podmínek podle ustanovení § 388 odst. 1 ZOK. Pověřená osoba poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem akcií společnosti LIGMET a.s. k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník akcií, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo. Osobou pověřenou hlavním akcionářem k provedení výp laty protiplnění je obchodník s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. se sídlem Brno, Žabovřesky, Veveří 3163/111, PSČ: 616 00, IČO: 277 584 19, přičemž společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 5249 (d ále jen Obchodník s cennými papíry). Valná hromada dále konstatuje, že protiplnění Oprávněným osobám bude vyplaceno pověřeným Obchodníkem s cennými papíry formou bankovního převodu na účet, který Oprávněná osoba Obchodníkovi s cennými papíry sdělí písemně , nebo formou poštovní poukázky doručené na adresu Oprávněné osoby, kterou tato osoba sdělí buď Obchodníkovi s cennými papíry nebo společnosti LIGMET a.s. písemně; při podpisu písemného oznámení musí toto oznámení Oprávněná osoba podepsat před Obchodníkem s cennými papíry, nebo musí být podpis Oprávněné osoby na oznámení (účtu nebo adresy pro doručení poštovní poukázky) úředně ověřen; protiplnění bude Obchodníkem s cennými papíry vyplaceno v souladu s ustanovením § 389 odst. 1 ZOK až po předání akcií spol ečnosti LIGMET a.s. jako cenných papírů Oprávněnou osobou společnosti LIGMET a.s. 3. konstatuje, že přiměřenost navržené výše protiplnění byla doložena posudkem znalce Ing. Aleny Drvotové č. 109/12/15 ze dne 20.09. 2015, dle kterého výše protiplnění určená hlavním akcionářem, a to společností PRAGOMET a.s. v rámci práva nuceného přecho du účastnických cenných papírů dle ustanovení § 375 a násl. ZOK ve výši částky 154,-Kč (sto padesát čtyři korun českých) za 1 akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (tisíc korun českých) znějící na jméno, vydanou jako cenný papír, je přiměřená. K výše uvede né částce navrženého protiplnění za jednu akcii společnosti LIGMET a.s. dospěl uvedený znalec shodně s hlavním akcionářem; 4. konstatuje, že představenstvo společnosti LIGMET a.s. projednalo přiměřenost navrženého protiplnění hlavního akcionáře a vyjádřilo se k tomu, zda považuje výši navrženého protiplnění určenou hlavním akcionářem za přiměřenou ve smyslu ustanovení § 376 a 377 ZOK tak, že výše navrženého protiplnění stanovená hlavním akcionářem v jeho žádosti dle ustanovení § 376 odst. 2 ZOK je přiměřená hodnotě akcií ve smyslu ustanovení § 376 odst. 1 ZOK; 5. konstatuje, že hlavní akcionář společnosti LIGMET a.s., společnost PRAGOMET a.s., předložil společnosti LIGMET a.s. písemné prohlášení vystavené Obchodníkem s cennými papíry, ze kterého vyplývá, že společnost PRAGOMET a.s. předala Obchodníkovi s cenným i papíry přede dnem konání této řádné valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění. Potvrzení Obchodníka s cennými papíry bude přílohou zápisu z této mimořádné valné hromady. Dále řádná valná hromada společnosti: 1. rozhoduje v souladu s ustanovením § 375 a 382 ZOK o přechodu všech účastnických papírů akcií společnosti LIGMET a.s. ve vlastnictví ostatních akcionářů společnosti LIGMET a.s. s výjimkou hlavního akcionáře na společnost PRAGOMET a.s., a to za protipln ění, které za 1 kmenovou akcii společnosti LIGMET a.s. znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (tisíc korun českých) činí 154,- Kč (sto padesát čtyři korun českých); 2. ukládá představenstvu společnosti LIGMET a.s. provedení veškerých kroků potřebných k zápisu usnesení této valné hromady do obchodního rejstříku a k realizaci dalších kroků vyžadovaných právními předpisy v této souvislosti, a dále ukládá představenstvu společnosti LIGMET a.s. poskytnout potřebnou součinnost hlavnímu akcionáři v souvislosti s výplatou protiplnění Oprávněným osobám. 16.12.2015
- Notářský zápis sepsaný dne l8.l.l993 pod čj. NZ 7/93. N l3/93 JUDr. Ivanem Houdkem, notářem v Příbrami. 13.9.1993
akciová společnost byla založena dle § 172 obchodního zák. jediným zakladatelem je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32, na který přešel majetek státního podni- ku ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/91 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby 1.5.1992
v zakladatelské listině učiněné formou notářského záípisu ze dne 24.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejích stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady 1.5.1992
zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvede- ného v zakladatelské listině, ocenění tohoto majetku je obsaženo ve scháleném privatizačním projektu státního podniku Československý uranový průmysl, s.p. 1.5.1992 - 13.9.1993

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 45147493
Obchodní firma: LIGMET a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Příbram
Vznik první živnosti: 15.2.1993
Celkový počet živností: 18
Aktivních živností: 5

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 45147493
Firma: LIGMET a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Příbram
Základní územní jednotka: Lazsko
Počet zaměstnanců: 20 - 24 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.5.1992

Kontakty na LIGMET a.s. IČO: 45147493

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: 50 , Lazsko 262 31 1.5.1992

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Obory činností LIGMET a.s. IČO: 45147493

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5, tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5, tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, 26.2.2015
zámečnictví, nástrojářství 26.2.2015
truhlářství, podlahářství 26.2.2015
opravy silničních vozidel 15.12.2008
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 15.12.2008
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 15.12.2008
silniční motorová doprava nákladní 15.12.2008 - 26.2.2015
pronájem nemovitostí 15.12.2008 - 26.2.2015
zámečnictví 15.12.2008 - 26.2.2015
truhlářství 15.12.2008 - 26.2.2015
- opravy silničních vozidel 15.10.2003 - 15.12.2008
- zámečnictví 15.10.2003 - 15.12.2008
silniční motorová doprava nákladní 21.1.2003 - 15.12.2008
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 21.1.2003 - 15.12.2008
nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách, včetně jejich dopravy 21.1.2003 - 15.12.2008
podnikání v oblasti nakládání s odpady v rámci živnosti volné 10.3.1999 - 15.12.2008
zprostředkovatelská činnost (v souladu s ust. par.31 odst.7 zák.č. 455/1991 Sb.) 28.12.1994 - 15.12.2008
d) podnikání v oblasti nakládání s odpady 13.9.1993 - 20.1.1999
e) silniční motorová doprava 13.9.1993 - 21.1.2003
a) dřevařská výroba v rámci živnosti volné 13.9.1993 - 25.8.2006
b) truhlářství 13.9.1993 - 25.8.2006
c) tesařství 13.9.1993 - 25.8.2006
h) broušení jednoduchých nástrojů 13.9.1993 - 25.8.2006
f) koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 13.9.1993 - 15.12.2008
g) pronájem nemovitostí 13.9.1993 - 15.12.2008
1/ Hlavní předmět činnosti 1.5.1992 - 13.9.1993
výzkum, vyhledávání, průzkum, těžby, úprava a zpracování adioaktivních nerostů a ostatních užitných surovin včetně přepracování dodaných surovin 1.5.1992 - 13.9.1993
geodetické a měřičské práce 1.5.1992 - 13.9.1993
inženýrsko-geologické práce a jejich vyhodnocení 1.5.1992 - 13.9.1993
vrtné práce 1.5.1992 - 13.9.1993
záchranářská činnost, požární a prtichemická služba ve vymezených obvodech 1.5.1992 - 13.9.1993
výzkumné a průzkumné hydrogeologické práce a specilální práce související se zabezpečováním vodního hospodářství (včetně hydrotermálních vrtů a jímání termálních vod) 1.5.1992 - 13.9.1993
výroba čistých uranových solí, síranu sodného, koncentrátů a solí výroba doprovodných prvků a sloučenin ze zpracování ostatních surovin 1.5.1992 - 13.9.1993
odběr a analýzy vzorků na stanovení radioaktivních látek, měření externí radiace a kontaminace, chemické analýzy vod, plynů a pevných látek, stanovení prašnosti vzduchu 1.5.1992 - 13.9.1993
2/ Výzkumné a vývojové činnosti 1.5.1992 - 13.9.1993
výzkum, vývoj a projekce technologických procesů pro geologický průzkum, hornické a opravárenské činnosti 1.5.1992 - 13.9.1993
vývoj a projekce technologických procesů, výrobků a zařízení strojírenské a automatizační techniky včetně radiometrických a dozimetrických přístrojů 1.5.1992 - 13.9.1993
výzkum, vývoj a ověřovací výroba přístrojů a zařízení v oboru bez pečnosti a hygieny práce a v oblasti ochrany životního prostředí 1.5.1992 - 13.9.1993
výzkum, vývoj a ověřovací výroba v oblasti jaderných paliv 1.5.1992 - 13.9.1993
vývoj a projekce stavebních technologií, lehké prefabrikace, odlehčených stavebních systémů, prostorové prefabrikace apod. výzkum a vývoj laboratorních analytických a měřících přístrojů a speciální laboratorní servis na úseku VTEI, včetně vydávání odborných časopisů a publikací a patentové ochrany 1.5.1992 - 13.9.1993
3/ Strojírenské a stavební činnosti: 1.5.1992 - 13.9.1993
strojírenská výroba, montáže technologických zařízení, opravá- renské a servisní služby 1.5.1992 - 13.9.1993
inženýrské práce spojené s kompletací dodávek technologického zařízení v rozsahu uděleného oprávnění 1.5.1992 - 13.9.1993
opravy vzduchových vysokonapěťových transformátorů, opravy a zařízení, automatizační techniky, radiometrických a dozimetric- kých zařízení, kompletace dodávek a montážní práce 1.5.1992 - 13.9.1993
výroba, zavádění a servis spojené s kompletací elektrodialy- začního zařízení 1.5.1992 - 13.9.1993
projektová a inženýrská činnost v rozsahu udělených oprávnění 1.5.1992 - 13.9.1993
stavebně montážní práce pro stavby průmyslového, bytového a občanského charakteru, včetně údržby a oprav 1.5.1992 - 13.9.1993
práce v podzemí hloubící, razící, stavební a montážní (podzemní inženýrské stavby) 1.5.1992 - 13.9.1993
speciální práce při zpevňování nesoudržných hornin a zemin, těsnící proti vodě (izolace) a další speciální podzemní práce pro splnění činnosti uvedených v předházejících dvou bodech 1.5.1992 - 13.9.1993
výroba betonových a železobetonových prefabrikátů a výrobků ke kompletaci stavebně-montážních prací 1.5.1992 - 13.9.1993
výroba kameniv a z odvalů, těžba a úprava stavebního materiálu (včetně zemních prací) 1.5.1992 - 13.9.1993
4/ Ostatní činnosti 1.5.1992 - 13.9.1993
silniční a technologická doprava a přeprava, provoz železnič- ních vleček, výkony speciálních strojů a mechanismů 1.5.1992 - 13.9.1993
technická rekultivace devastovaných pozemků po likvidaci vlastní těžební činnosti s následnou zemědělskou výrobou 1.5.1992 - 13.9.1993
výroba a zpracování řeziva, doplňková výroba ostatních prů- myslových výrobků včetně spotřebního zboží 1.5.1992 - 13.9.1993
výroba a dodávky tepelné energie, teplé vody, tlakového vzduchu, užitkové a pitné vody 1.5.1992 - 13.9.1993
úprava, rozvod a dodávky elektrické energie ve stanovené oblasti 1.5.1992 - 13.9.1993
provoz zařízení pro vzdělávání a výchovu dospělých pracovníků a přípravu mládeže na dělnická povolání 1.5.1992 - 13.9.1993
ubytovací služby, provoz bytového hospodářství, provozních a správních objektů a veřejné stravování 1.5.1992 - 13.9.1993
provoz předškolních, rekreačních, rehabilitačních a zdravotni- ckých zařízení koncernu (včetně provozu kulturních domů ČSUP) 1.5.1992 - 13.9.1993
výroba protektorů a drobných gumárenských výrobku 1.5.1992 - 13.9.1993
obchodně technické služby a skladování výrobků (včetně strojů a zařízení apod.) i pro organizace mimo koncern 1.5.1992 - 13.9.1993
5/ Činnosti, které je koncern oprávněn provádět v zahraničí: 1.5.1992 - 13.9.1993
výzkum, vyhledávání a průzkum a těžba a zpracování radio- aktivních nerostů a ostatních nerostných surovin 1.5.1992 - 13.9.1993
geodetické a inženýrsko-geologické práce a jejich vyhodnocová- ní (včetně vrtných prací) 1.5.1992 - 13.9.1993
projektová a inženýrská činnost v rozsahu uděleného oprávnění a měřičské práce 1.5.1992 - 13.9.1993
podzemní práce razící, stavební, montážní, výstavba nava- zujících povrchových a technologických objektů včetně montáží technologického zařizení a speciálních prací při zpevňování nesoudržných hornin a zemin 1.5.1992 - 13.9.1993
výkony silničních, stavebních a speciálních strojů a mechanismů 1.5.1992 - 13.9.1993
výzkumné a průzkumné hydrogeologické práce související se zabez- pečováním vodního hospodářství (včetně hydrotermálních vrtů a jí- mání termálních vod) 1.5.1992 - 13.9.1993
záchranářská činnost ve vymezených obvodech 1.5.1992 - 13.9.1993
montáž strojů a zařízení včetně servisních a opravárenských služeb 1.5.1992 - 13.9.1993
inženýrské práce spojené s kompletací dodávek technologického za- řízení v rozsahu udělených oprávnění 1.5.1992 - 13.9.1993
zavádění a servisní práce elektrotechnických přístrojů a zařízení automatizační techniky, kompletace dodávek a montáže v rozsahu udělených oprávnění 1.5.1992 - 13.9.1993
stavebně montážní práce pro stavby průmyslového charakteru 1.5.1992 - 13.9.1993
prodej kovového odpadu (kovového šrotu) 1.5.1992 - 13.9.1993
nákup a prodej tuhých paliv a pohonných hmot 1.5.1992 - 13.9.1993
6/Zahraničně obchodní činnost povolená rozhodnutím FMZO ze dne 8.11.1990 č.j. 13/13565/90 v tomto rozsahu: 1.5.1992 - 13.9.1993
1) vývoz věcí z ČSFR z vlastní výroby organizace 1.5.1992 - 13.9.1993
2) dovoz věcí do ČSFR určených k využití ve výrobě organizace 1.5.1992 - 13.9.1993
3) poskytování služeb zahraničním osobám na území ČSFR: -formou ubytování a stravování v objektech organizace, včetně dalších služeb souvisejícíhc s jejich pobytem -formou oprav a údržby dopravních prostředků, speciálních mechanismů -formou pronájmu dopravních prostředků a speciálních mechanismů -formou obchodně technických služeb -formou provozně konsignačních skladů -formou obstaravateské činnosti -formou prací v oblasti vývoje a výzkumu 1.5.1992 - 13.9.1993
-formou montážní činnosti, servisu a oprav -formou stavebně montážních prací a inženýrské činnosti -formou podzemních inženýrských prací -formou výzkumných a průzkumných prací v oblasti geologie a hydrogeologie 1.5.1992 - 13.9.1993
4) poskytování služeb v zahraničí -formou oprav a údržby dopravních prostředků a speciálních mecha- nismů -formou pronájmu dopravních prostředků a speciálních mechanismů -formou obchodně technických služeb -formou obstaravatelské činnosti -formou projektové činnosti -formou montáže strojů a zařízení, včetně servisu a oprav -formou stavebně montážní činnosti -formou inženýrské činnosti 1.5.1992 - 13.9.1993
-formou podzemních inženýrských prací -formou výzkumných a průzkumných prací v oblasti geologie a hydrogeologie 1.5.1992 - 13.9.1993
5) přijímání služeb od zahraničních osob: - v souvislosti s poskytovanými službami uvedenými v bodech 3,4 rozsahu registrace 1.5.1992 - 13.9.1993
výzkum, vývoj, projekce a zavádění automatizovaných systémů říze- ní, služby a výkony organizační, výpočetní a reprografické tech- niky 1.5.1992 - 13.9.1993
technické prohlídky, úpravy a údržba dopravních prostředků a speciálních mechanismů 1.5.1992 - 13.9.1993
telekomunikační služby pro potřeby koncernu v oblasti jeho působnosti 1.5.1992 - 13.9.1993

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 15.2.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: 50 , Lazsko 262 31
Identifikační číslo provozovny: 1000332519
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 16.2.1993
Provozovna č. 2
Provozovna: Vršovická 478/51 , Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny: 1000332527
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.9.1997

Živnost č. 2 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 3.4.2000
Provozovna č. 1
Provozovna: 50 , Lazsko 262 31
Identifikační číslo provozovny: 1000332519
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.4.2000

Živnost č. 3 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 9.4.2003
Provozovna č. 1
Provozovna: 50 , Lazsko 262 31
Identifikační číslo provozovny: 1000332519
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.4.2003

Živnost č. 4 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 9.4.2003
Provozovna č. 1
Provozovna: 50 , Lazsko 262 31
Identifikační číslo provozovny: 1000332519
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.4.2003

Živnost č. 5 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Přerušená
Vznik oprávnění: 18.2.1993
Přerušení oprávnění: 11.7.2016
Provozovna č. 1
Provozovna: 50 , Lazsko 262 31
Identifikační číslo provozovny: 1000332519
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.3.1994

Živnost č. 6 broušení jednoduchých nástrojů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.2.1993
Zánik oprávnění: 30.10.2006

Živnost č. 7 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci živnosti volné

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.2.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 dřevovýroba v rámci živnosti volné

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.2.1993
Zánik oprávnění: 30.10.2006

Živnost č. 9 pronájem nemovitostí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.2.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Tesařství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.2.1993
Zánik oprávnění: 30.10.2006

Živnost č. 11 Truhlářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.2.1993
Zánik oprávnění: 30.10.2006

Živnost č. 12 podnikání v oblasti nakládání s odpady v rámci živnosti volné

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.2.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.2.1993
Zánik oprávnění: 14.5.1997

Živnost č. 14 zprostředkovatelská činnost v souladu s ust. § 31 odst. 7 zák. č. 455/91 Sb.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.11.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 15 Nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách a) nad 1000 kg skladovací kapacity, b) nad 40 kg náplně tlakové nádoby

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.1.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 16 Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.8.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.8.2008
Zánik oprávnění: 1.3.2015

Živnost č. 18 Ostraha majetku a osob

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.12.2010
Zánik oprávnění: 1.3.2015
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
Obrábění
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Silniční nákladní doprava
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Vedení firmy LIGMET a.s. IČO: 45147493

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za představenstvo jako statutární orgán společnosti navenek jedná každý člen představenstva samostatně. 25.8.2006
Společnost zastupuje vůči třetím osobám předseda představenstva nebo dva členové představenstva. Společnost mohou zastupovat i jiné osoby, a to na základě plné moci udělené představenstvem. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo vypsanému názvu společnosti připojí svůj podpis osoby oprávněné podle předchozích vět. 15.5.1997 - 25.8.2006
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představen- stva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se děje tak, že buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen předsta- venstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připo- jí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 1.5.1992 - 15.5.1997
Jméno: Aleš Příhoda 9.10.2015
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 5.8.2015
Ve funkci: od 5.8.2015
Adresa: Pařízkova 695, Březová-Oleško 252 45
Jméno: Petr Grézl 6.10.2017
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 5.8.2015
Ve funkci: od 12.10.2015
Adresa: U Černého mostu 245/9, Plzeň 301 00
Jméno: Jan Peroutka 17.1.2018
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 22.6.2015
Ve funkci: od 22.6.2015
Adresa: 13 , 350 02 Okrouhlá Česká republika
Jméno: Josef Jindřich 1.5.1992 - 14.6.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: 0 261 01 Příbram Česká republika
Jméno: Zdeněk Kocourek 1.5.1992 - 20.9.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: 0 261 01 Příbram Česká republika
Jméno: ing. Petr Kostka 1.5.1992 - 20.9.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: 0 261 02 Příbram Česká republika
Jméno: ing. Vladimíra Zděnovcová 14.6.1995 - 20.9.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Wolkrova 316 , Příbram IV Česká republika
Jméno: Ing. Jiří Michálek 15.9.1995 - 20.8.1998
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Rooseveltova 612/40, Praha 160 00
Jméno: Ing. Daniel Veselý 15.9.1995 - 20.8.1998
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Slavatova 1206, Praha 198 00
Jméno: Stanislav Barek 15.9.1995 - 20.8.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Roháčova 255/4, Praha 130 00
Jméno: PhDr. Jiří Hejllek 20.8.1998 - 20.8.1998
Funkce: předseda
Adresa: Radlická 255/24, Praha 150 00
Jméno: Stanislav Barek 20.8.1998 - 21.1.2003
Funkce: místopředseda
Ve funkci: do 30.5.2002
Adresa: Roháčova 255/4, Praha 130 00
Jméno: Ing. Bohumil Čermák 20.8.1998 - 21.1.2003
Funkce: člen
Ve funkci: do 30.5.2002
Adresa: Přetlucká 2210/13, Praha 100 00
Jméno: Stanislav Barek 21.1.2003 - 15.10.2003
Funkce: člen
Ve funkci: od 30.5.2002 do 19.6.2003
Adresa: Roháčova 255/4, Praha 130 00
Jméno: PhDr. Jiří Hejlek 20.8.1998 - 15.12.2008
Funkce: předseda
Adresa: Radlická 255/24, Praha 150 00
Jméno: mgr. Blanka Hejlková 15.10.2003 - 15.12.2008
Funkce: člen
Trvání členství: od 19.6.2003
Adresa: Radlická 255/24, Praha 150 00
Jméno: PhDr. Daniel Korte 21.1.2003 - 9.10.2015
Funkce: místopředseda
Trvání členství: do 22.6.2015
Ve funkci: od 30.5.2002 do 22.6.2015
Adresa: Šlikova 404/18, Praha 169 00
Jméno: PhDr. Jiří Hejlek 15.12.2008 - 9.10.2015
Funkce: předseda
Trvání členství: do 5.8.2015
Ve funkci: do 22.6.2015
Adresa: Okružní 2211/14, Praha 143 00
Jméno: Mgr. Blanka Hejlková 15.12.2008 - 9.10.2015
Funkce: člen
Trvání členství: od 19.6.2003 do 5.8.2015
Ve funkci: do 5.8.2015
Adresa: Okružní 2211/14, Praha 143 00
Jméno: Petr Grézl 9.10.2015 - 14.12.2015
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 5.8.2015
Ve funkci: od 5.8.2015
Adresa: Klatovská třída 1534/91, Plzeň 301 00
Jméno: Petr Grézl 14.12.2015 - 6.10.2017
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 5.8.2015
Ve funkci: od 12.10.2015
Adresa: Klatovská třída 1534/91, Plzeň 301 00
Jméno: Jan Peroutka 9.10.2015 - 17.1.2018
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 22.6.2015
Ve funkci: od 22.6.2015
Adresa: Polní 121/2, Františkovy Lázně 351 01

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Dalibor Mizler 9.10.2015
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.8.2015
Ve funkci: od 5.8.2015
Adresa: Robčická 482/18, Plzeň 321 00
Jméno: Ing. Miroslav Rychna 16.7.2016
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 5.8.2015
Ve funkci: od 12.10.2015
Adresa: Letní 94/4, Praha 103 00
Jméno: Markéta Lapáčková 26.10.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.10.2018
Ve funkci: od 23.10.2018
Adresa: Dolnická 2046/24, Cheb 350 02
Jméno: Vladimír Kadlec 1.5.1992 - 28.12.1994
Adresa: 0 261 01 Příbram Česká republika
Jméno: Jana Slunéčková 1.5.1992 - 28.12.1994
Adresa: 0 261 02 Příbram Česká republika
Jméno: Josef Teska 1.5.1992 - 28.12.1994
Adresa: Tisová 3 , 261 01 Příbram Česká republika
Jméno: ing. Miroslav Houška 28.12.1994 - 15.5.1997
Adresa: Družstevní ochoz 1376/17, Praha 140 00
Jméno: PhDr. Daniel Korte 28.12.1994 - 21.1.2003
Ve funkci: do 30.5.2002
Adresa: Umělecká 584/13, Praha 170 00
Jméno: ing. Michal Nedorost 15.5.1997 - 21.1.2003
Ve funkci: do 30.5.2002
Adresa: Kloboučnická 1442/4, Praha 140 00
Jméno: Karel Linha 28.12.1994 - 3.9.2004
Trvání členství: do 11.9.2003
Adresa: 0 Příbram Česká republika
Jméno: Jan Emmer 21.1.2003 - 30.5.2014
Funkce: předseda
Trvání členství: do 29.6.2012
Ve funkci: od 30.5.2002 do 29.6.2012
Adresa: Křenova 439/23, Praha 162 00
Jméno: Ing. Junona Böswartová 3.9.2004 - 30.5.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.6.2004 do 29.6.2012
Adresa: Haštalská 751/12, Praha 110 00
Jméno: ing. Michal Nedorost 21.1.2003 - 9.10.2015
Funkce: člen
Trvání členství: do 5.8.2015
Ve funkci: od 30.5.2002 do 5.8.2015
Adresa: Kloboučnická 1442/4, Praha 140 00
Jméno: Kristina Hejlková 30.5.2014 - 9.10.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2012 do 5.8.2015
Ve funkci: od 29.6.2012 do 5.8.2015
Adresa: U vlečky 2166/7, Praha 143 00
Jméno: Judita Korteová 30.5.2014 - 9.10.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2012 do 5.8.2015
Ve funkci: do 5.8.2015
Adresa: Šlikova 404/18, Praha 169 00
Jméno: Ing. Tomáš Vaňourek 9.10.2015 - 22.11.2015
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.8.2015
Ve funkci: od 5.8.2015
Adresa: Luční 349, Plasy 331 01
Jméno: Ing. Miroslav Rychna 9.10.2015 - 14.12.2015
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.8.2015
Ve funkci: od 5.8.2015
Adresa: Letní 94/4, Praha 103 00
Jméno: Ing. Miroslav Rychna 14.12.2015 - 16.7.2016
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 5.8.2015
Ve funkci: od 12.10.2015
Adresa: Letní 94/4, Praha 103 00
Jméno: Ing. Tomáš Vaňourek 22.11.2015 - 26.10.2018
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.8.2015 do 23.10.2018
Ve funkci: od 5.8.2015 do 23.10.2018
Adresa: Americká 90/11, Plzeň 301 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Aleš Příhoda
Člen statutárního orgánu: Petr Grézl
Člen statutárního orgánu: Jan Peroutka

Vlastníci firmy LIGMET a.s. IČO: 45147493

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 40 081 000 Kč - 13.9.1993
zakladni 35 590 000 Kč - 1.5.1992 - 13.9.1993

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na majitele 1 000 Kč 40 081 9.9.2005
Akcie na majitele 1 000 Kč 40 081 13.9.1993 - 9.9.2005
Akcie na majitele 1 000 Kč 35 590 1.5.1992 - 13.9.1993

Sbírka Listin LIGMET a.s. IČO: 45147493

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 1420/SL 92 notářský zápis [N 584/2015] Městský soud v Praze 16.12.2015 27
B 1420/SL 91 notářský zápis [N 584/2015] Městský soud v Praze 14.12.2015 27
B 1420/SL 90 ostatní záp.z jed.představenstva Městský soud v Praze 22.6.2015 11.9.2015 15.10.2015 2
B 1420/SL 89 ostatní záp.z VH Městský soud v Praze 5.8.2015 11.9.2015 15.10.2015 11
B 1420/SL 88 zpráva o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2014 1.9.2015 9.9.2015 1
B 1420/SL 87 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 5.8.2015 1.9.2015 9.9.2015 13
B 1420/SL 86 výroční zpráva [2014] Městský soud v Praze 31.12.2014 1.9.2015 9.9.2015 4
B 1420/SL 85 účetní závěrka [2014] rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2014 1.9.2015 9.9.2015 4
B 1420/SL 84 účetní závěrka [2014] VZZ Městský soud v Praze 31.12.2014 1.9.2015 9.9.2015 2
B 1420/SL 83 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 1.9.2015 9.9.2015 18
B 1420/SL 82 účetní závěrka [2013] VZZ Městský soud v Praze 31.12.2013 17.8.2015 24.8.2015 2
B 1420/SL 81 účetní závěrka [2013] rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2013 17.8.2015 24.8.2015 4
B 1420/SL 80 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 17.8.2015 24.8.2015 17
B 1420/SL 79 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 28.6.2013 17.8.2015 20.8.2015 3
B 1420/SL 77 notářský zápis [NZ 658/2014], stanovy společnosti Městský soud v Praze 21.10.2014 25.2.2015 2.3.2015 20
B 1420/SL 76 ostatní zápis uz jednání VH Městský soud v Praze 29.6.2012 16.4.2014 9.6.2014 4
B 1420/SL 75 účetní závěrka [2012]  VZZ Městský soud v Praze 31.12.2012 4.9.2013 25.9.2013 2
B 1420/SL 74 účetní závěrka [2012]  rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2012 4.9.2013 25.9.2013 4
B 1420/SL 73 výroční zpráva [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 4.9.2013 25.9.2013 5
B 1420/SL 72 zpráva o vztazích 2012 Městský soud v Praze 31.12.2012 4.9.2013 25.9.2013 1
B 1420/SL 71 zpráva auditora 2012 Městský soud v Praze 31.12.2012 4.9.2013 23.9.2013 3
B 1420/SL 70 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 28.6.2013 4.9.2013 23.9.2013 2
B 1420/SL 69 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 29.6.2012 6.5.2013 10.5.2013 4
B 1420/SL 68 účetní závěrka r.2011-rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2011 15.4.2013 19.4.2013 4
B 1420/SL 67 účetní závěrka r.2011-VZaZ Městský soud v Praze 31.12.2011 15.4.2013 19.4.2013 2
B 1420/SL 66 výroční zpráva r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 15.4.2013 19.4.2013 5
B 1420/SL 65 zpráva auditora za r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 15.4.2013 19.4.2013 3
B 1420/SL 64 zpráva o vztazích r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 15.4.2013 19.4.2013 1
B 1420/SL 63 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 29.6.2012 15.4.2013 19.4.2013 4
B 1420/SL 62 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 30.6.2011 12.9.2011 14.9.2011 2
B 1420/SL 61 zpráva auditora r. 2010 Městský soud v Praze 30.5.2011 12.9.2011 14.9.2011 3
B 1420/SL 60 zpráva o vztazích r. 2010 Městský soud v Praze 29.3.2011 12.9.2011 14.9.2011 1
B 1420/SL 59 výroční zpráva r. 2010 Městský soud v Praze 27.5.2011 12.9.2011 14.9.2011 5
B 1420/SL 58 účetní závěrka -VZaZ r. 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 12.9.2011 14.9.2011 2
B 1420/SL 57 účetní závěrka -rozvaha r. 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 12.9.2011 14.9.2011 4
B 1420/SL 56 zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 26.7.2010 4.8.2010 3
B 1420/SL 55 ostatní -zápis z jednání VH Městský soud v Praze 28.6.2010 26.7.2010 4.8.2010 3
B 1420/SL 54 výroční zpráva r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 26.7.2010 4.8.2010 5
B 1420/SL 53 účetní závěrka r.2009- VZaZ Městský soud v Praze 31.12.2009 26.7.2010 4.8.2010 2
B 1420/SL 52 účetní závěrka r.2009- rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2009 26.7.2010 4.8.2010 4
B 1420/SL 51 zpráva o vztazích r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 26.7.2010 4.8.2010 1
B 1420/SL 50 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 29.6.2009 15.9.2009 15.9.2009 3
B 1420/SL 49 zpráva o vztazích za rok 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 15.9.2009 15.9.2009 1
B 1420/SL 48 výroční zpráva za rok 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 15.9.2009 15.9.2009 5
B 1420/SL 47 zpráva auditora za rok 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 15.9.2009 15.9.2009 3
B 1420/SL 46 účetní závěrka r.2008-VZZ Městský soud v Praze 31.12.2008 15.9.2009 15.9.2009 2
B 1420/SL 45 účetní závěrka r.2008-rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2008 15.9.2009 15.9.2009 4
B 1420/SL 44 stanovy společnosti -bez data Městský soud v Praze 11.9.2008 14.9.2008 16
B 1420/SL 43 notářský zápis NZ 202/2008 Městský soud v Praze 30.6.2008 11.9.2008 14.9.2008 5
B 1420/SL 42 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 30.6.2008 11.9.2008 14.9.2008 3
B 1420/SL 41 ostatní zápis z DR Městský soud v Praze 30.6.2008 11.9.2008 14.9.2008 1
B 1420/SL 40 zpráva o vztazích za rok 2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 11.9.2008 14.9.2008 1
B 1420/SL 39 zpráva auditora za rok 2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 11.9.2008 14.9.2008 3
B 1420/SL 38 výroční zpráva za rok 2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 11.9.2008 14.9.2008 5
B 1420/SL 37 účetní závěrka r.2007-příloha Městský soud v Praze 31.12.2007 11.9.2008 14.9.2008 8
B 1420/SL 36 účetní závěrka r.2007-VZZ Městský soud v Praze 31.12.2007 11.9.2008 14.9.2008 2
B 1420/SL 35 účetní závěrka r.2007-rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2007 11.9.2008 14.9.2008 4
B 1420/SL 34 ostatní -zpráva DR Městský soud v Praze 19.6.2007 28.8.2007 30.8.2007 1
B 1420/SL 33 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 19.6.2007 28.8.2007 30.8.2007 5
B 1420/SL 32 zpráva o vztazích -r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 28.8.2007 30.8.2007 1
B 1420/SL 31 zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 28.8.2007 30.8.2007 3
B 1420/SL 30 výroční zpráva -r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 28.8.2007 30.8.2007 5
B 1420/SL 29 ostatní -příloha k ÚZ r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 28.8.2007 30.8.2007 8
B 1420/SL 28 účetní závěrka -VZaZ r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 28.8.2007 30.8.2007 2
B 1420/SL 27 účetní závěrka -rozvaha r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 28.8.2007 30.8.2007 2
B 1420/SL 26 stanovy společnosti r.2006 Městský soud v Praze 29.9.2006 0
B 1420/SL 25 notářský zápis -NZ176/06 Městský soud v Praze 29.6.2006 29.9.2006 0
B 1420/SL 24 stanovy společnosti /bez data/ Městský soud v Praze 10.8.2006 10.8.2006 0
B 1420/SL 23 ostatní záp. z VH Městský soud v Praze 29.6.2006 10.8.2006 10.8.2006 0
B 1420/SL 22 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2005 10.8.2006 10.8.2006 0
B 1420/SL 21 stanovy společnosti r.2005 Městský soud v Praze 16.9.2005 0
B 1420/SL 20 notářský zápis -NZ231/05 Městský soud v Praze 27.6.2005 16.9.2005 0
B 1420/SL 19 stanovy společnosti /bez data/ Městský soud v Praze 26.7.2005 2.8.2005 0
B 1420/SL 18 notářský zápis NZ 231/2005 Městský soud v Praze 27.6.2005 26.7.2005 2.8.2005 0
B 1420/SL 17 účetní závěrka r.04+aud.+zpr.o vzt.+VH Městský soud v Praze 31.12.2004 26.7.2005 2.8.2005 42
B 1420/SL 16 účetní závěrka r. 2003+audit+příloha Městský soud v Praze 31.12.2003 13.1.2005 10.2.2005 18
B 1420/SL 15 podpisové vzory -vč. ČP 1x Městský soud v Praze 24.6.2004 17.9.2004 0
B 1420/SL 14 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 24.6.2004 17.9.2004 0
B 1420/SL 13 notářský zápis NZ 283/03,OR Městský soud v Praze 27.6.2003 16.10.2003 28.11.2003 0
B 1420/SL 12 ostatní zápis z VH,ČP,PL,přílohy Městský soud v Praze 19.6.2003 16.10.2003 28.11.2003 0
B 1420/SL 9 účetní závěrka za rok 2002 + audit Městský soud v Praze 25.4.2003 31.7.2003 20.8.2003 0
B 1420/SL 11 stanovy společnosti - úplné znění Městský soud v Praze 31.7.2003 20.8.2003 0
B 1420/SL 10 ostatní -zpráva o vztazích za rok 2002 Městský soud v Praze 25.3.2003 31.7.2003 20.8.2003 0
B 1420/SL 7 notářský zápis NZ229/2002 Městský soud v Praze 30.5.2002 27.1.2003 0
B 1420/SL 6 ostatní zápis z jednání VH Městský soud v Praze 30.5.2002 27.1.2003 0
B 1420/SL 5 ostatní zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 3.6.2002 27.1.2003 0
B 1420/SL 4 ostatní zápis za zasedání DR Městský soud v Praze 24.6.2002 27.1.2003 0
B 1420/SL 3 účetní závěrka + audit r. 2001 Městský soud v Praze 20.6.2002 25.6.2002 0
B 1420/SL 2 výroční zpráva -rok 2000,účet.uzávěrka Městský soud v Praze 26.11.2001 12.12.2001 0
B 1420/SL 1 výroční zpráva + audit za rok 2000 Městský soud v Praze 28.11.2001 7.12.2001 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení LIGMET a.s.


Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 2 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu LIGMET a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.