LICANCABUR a.s. Brno IČO: 28311728

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu LICANCABUR a.s., která sídlí v obci Brno a bylo jí přiděleno IČO 28311728.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem LICANCABUR a.s. se sídlem v obci Brno byla založena v roce 2008. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 4 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .

Základní údaje o LICANCABUR a.s. IČO: 28311728

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Brně 18.11.2008
Spisová značka: B 5716
IČO: 28311728
Obchodní firma: LICANCABUR a.s.
Právní forma: Akciová společnost 18.11.2008
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 18.11.2008
Akcie nejsou neomezeně převoditelné. Převoditelnost všech akcií emitovaných společností je omezena předkupním právem ostatních akcionářů. Pokud není ve stanovách uvedeno jinak, použije se na úpravu předkupního práva ustanovení § 2140 a násl. zákona č. 89/ 2012 Sb., občanský zákoník. Neujednají-li si akcionáři, jak předkupní právo vykonají, mají právo vykoupit akciový podíl poměrně podle velikosti svých akciových podílů. Předkupní právo zanikne, nepřijme-li písemným oznámením akcionář nabídku do 60 (šedesát i) dní od její ho učinění písemnou výzvou. V případě, že některý akcionář nevyžije své předkupní právo, přechází jeho předkupní právo na ostatní akcionáře poměrně podle velikosti jejich akciových podílů. V tomto případě, když některý akcionář neuplatní sv é předkupní právo, je akcionář, který chce své akcie prodat, povinen učinit zbylým akcionářům na část akciového podílu, ke kterému nebylo uplatněno předkupní právo, novou nabídku dle shora uvedeného postupu. Předkupní právo mají akcionáři i v případě, že některý z akcionářů převádí podíl bezúplatně; tehdy mají akcionáři právo akciový podíl vykoupit za cenu obvyklou stanovenou na základě znaleckého posudku. 28.6.2018
Valná hromada společnosti LICANCABUR a.s. rozhodla dne 27.06.2018 o zvýšení základního kapitálu takto: 1.Základní kapitál společnosti LICANCABUR a.s. se zvyšuje o částku 187.000.000,- Kč (jedno sto osmdesát sedm milionů korun českých), ze současné výše 276.750.000,- Kč (dvě stě sedmdesát šest milionů sedm set padesát tisíc korun českých) na novou výši 463. 750.000,- Kč (čtyři sta šedesát tři milionů sedm set padesát tisíc českých). Upisování nad tuto částku a pod tuto částku se nepřipouští. 2.Valná hromada společnosti LICANCABUR a.s. rozhoduje, že zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 1.870 (jednoho tisíce osmi set sedmdesáti) kusů nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisí c korun českých) každá, jejichž emisní kurs bude splacen pouze nepeněžitým vkladem. 3.Společnost zvyšuje svůj základní kapitál upsáním nových akcií určeným zájemcem. Nové akcie, a to ani jejich část, nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až 483 Zákona o obchodních korporacích. Emisní kurs nových akcií společnosti upi sovaných ke zvýšení základního kapitálu bude splacen výlučně nepeněžitým vkladem určeného zájemce. Emisní kurs nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu nebude splácen v penězích, a akcionářům společnosti proto nevzniká přednostn í právo na upsání nových akcií podle ust. § 484 až 490 Zákona o obchodních korporacích. 4.Všech celkem 1.870 (jeden tisíc osm set sedmdesát) kusů nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) každá, bude nabídnuto k úpisu určenému zájemci, kterým je osoba, která se společno sti prokáže jako vlastník dále popsaného nepeněžitého vkladu (dále také jen určený zájemce). 5.Určený zájemce splatí emisní kurs všech nových akcií výlučně nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je 187.297 (jedno sto osmdesát sedm tisíc dvě stě devadesát sedm) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden ti síc korun českých) každá, emitovaných společností LAMA ENERGY GROUP a.s., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 640 86 259, jejichž hodnota byla zjištěna znaleckým posudkem č.3280-60/18 vypracovaným dne 11. června 2018 znaleckým ú stavem Kreston A&CE Consulting, s.r.o., sídlem Moravské náměstí 1007/14, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 441 19 097, znalcem určeným dle ust. § 251 ZOK rozhodnutím představenstva (dále jen znalecký posudek), na částku 855.848.000,- Kč (osm set padesát pět milion ů osm set čtyřicet osm tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad upíše určený zájemce, a bude mu vydáno, všech 1.870 (jeden tisíc osm set sedmdesát) kusů nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto t isíc korun českých) každá, v souhrnném emisním kurzu 855.848.000,- Kč (osm set padesát pět milionů osm set čtyřicet osm tisíc korun českých). Z částky ocenění popsaného nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti, která byla citovanými znalecký m posudkem stanovena na částku 855.848.000,- Kč (osm set padesát pět milionů osm set čtyřicet osm tisíc korun českých), se na zvýšení základního kapitálu společnosti započítává částka ve výši 187.000.000,- Kč (jedno sto osmdesát sedm milionů korun českých ) a částka ve výši 668.848.000,- Kč (šest set šedesát osm milionů osm set čtyřicet osm tisíc korun českých) představuje emisní ážio. Emisní kurz každé jedné akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) je tedy dán poměrem výše oc enění nepeněžitého vkladu ku celkovému počtu nově emitovaných akcií, které budou za tento nepeněžitý vklad vydány. Vzhledem k tomu, že emisní kurz jedné akcie určený na základě uvedeného pravidla není celé číslo, platí, že souhrnný emisní kurz všech nově emitovaných akcií činí 855.848.000,- Kč (osm set padesát pět milionů osm set čtyřicet osm tisíc korun českých). Valná hromada schvaluje výše uvedený nepeněžitý vklad. 6.Určený zájemce upíše akcie v písemné smlouvě o upsání akcií uzavřené se společností, která musí obsahovat náležitosti podle ust. § 479 Zákona o obchodních korporacích. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. 7.Upisovací lhůta pro úpis akcií určeným zájemcem činí 15 (patnáct) dnů ode dne, kdy bude určenému zájemci doručen návrh společnosti na uzavření smlouvy o upsání akcií podle ust. § 479 Zákona o obchodních korporacích. Počátek běhu upisovací lhůty pro úpis akcií bude určenému zájemci oznámen písemným oznámením, které je společnost povinna určenému zájemci odeslat spolu s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií nejpozději do pěti dnů ode dne přijetí tohoto usnesení valné hromady společnosti o zvýšení zák ladního kapitálu nebo určenému zájemci předat v téže lhůtě osobně. 8.Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti LICANCABUR a.s., pokud se společnost LICANCABUR a.s. a upisovatel nedohodnou jinak. 9.Lhůta pro vnesení nepeněžitého vkladu určeného zájemce činí 15 (patnáct) dnů od upsání nových akcií, a to v sídle společnosti LICANCABUR a.s. v budově na adrese Bohunická 576/52, Horní Heršpice, 619 00 Brno, pokud se společnost LICANCABUR a.s. a upisova tel nedohodnou jinak. Místem pro vnesení nepeněžitého vkladu určeného zájemce je sídlo společnosti LICANCABUR a.s., pokud se společnost LICANCABUR a.s. a upisovatel nedohodnou jinak. 28.6.2018 - 28.6.2018
Valná hromada společnosti LICANCABUR a.s. rozhodla dne 27.06.2018 o zvýšení základního kapitálu s účinností ke dni, k němuž bude do obchodního rejstříku zapsáno zvýšení základního kapitálu o částku 187.000.000,- Kč, na novou výši 463.750.000,- Kč, jak o n ěm rozhodla valná hromada společnosti, konaná dne 27.06.2018, o jejímž rozhodnutí byl sepsán notářský zápis pod sp. zn. NZ 789/20188, a to takto: 1.Základní kapitál společnosti LICANCABUR a.s. se zvyšuje o částku 4.000.000,- Kč (čtyři miliony korun českých), ze současné výše 463.750.000,- Kč (čtyři sta šedesát tři milionů sedm set padesát tisíc českých), na novou výši 467.750.000,- Kč (čtyři sta še desát sedm milionů sedm set padesát tisíc českých). Upisování nad tuto částku a pod tuto částku se nepřipouští. 2.Valná hromada společnosti LICANCABUR a.s. rozhoduje, že zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 4.000 (čtyř tisíc) kusů nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) každá, jejich ž emisní kurs bude splacen pouze nepeněžitým vkladem. 3.Společnost zvyšuje svůj základní kapitál upsáním nových akcií určeným zájemcem. Nové akcie, a to ani jejich část, nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až 483 Zákona o obchodních korporacích. Emisní kurs nových akcií společnosti upi sovaných ke zvýšení základního kapitálu bude splacen výlučně nepeněžitým vkladem určeného zájemce. Emisní kurs nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu nebude splácen v penězích, a akcionářům společnosti proto nevzniká přednostn í právo na upsání nových akcií podle ust. § 484 až 490 Zákona o obchodních korporacích. 4.Všech celkem 4.000 (čtyři tisíce) kusů nových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) každá, bude nabídnuto k úpisu určenému zájemci, kterým je osoba, která se společnosti prokáže jako vlastník dále po psaného nepeněžitého vkladu (dále také jen určený zájemce). 5.Určený zájemce splatí emisní kurs všech nových akcií výlučně nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je 180 (jedno sto osmdesát) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých) každá, emitovanýc h společností LAMA POWER a.s., se sídlem Gudrichova 763, 747 41 Hradec nad Moravicí, IČ: 282 62 034, jejichž hodnota byla zjištěna znaleckým posudkem č.3297-77/18 vypracovaným dne 11. června 2018 znaleckým ústavem Kreston A&CE Consulting, s.r.o., sídlem M oravské náměstí 1007/14, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 441 19 097, znalcem určeným dle ust. § 251 ZOK rozhodnutím představenstva (dále jen znalecký posudek), na částku 36.343.000,- Kč (třicet šest milionů tři sta čtyřicet tři tisíc korun českých). Za tento nep eněžitý vklad upíše určený zájemce, a bude mu vydáno, všech 4.000 (čtyři tisíce) kusů nových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) každá, v souhrnném emisním kurzu 36.343.000,- Kč (třicet šest milionů tři sta čtyřicet tři tisíc korun českých). Z částky ocenění popsaného nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti, která byla citovanými znaleckým posudkem stanovena na částku 36.343.000,- Kč (třicet šest milionů tři sta čtyřicet tři tisíc koru n českých), se na zvýšení základního kapitálu společnosti započítává částka ve výši 4.000.000,- Kč (čtyři miliony korun českých) a částka ve výši 32.343.000,- Kč (třicet dva ,milionů tři sta čtyřicet tři tisíc korun českých) představuje emisní ážio. Emisn í kurz každé jedné akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) je tedy dán poměrem výše ocenění nepeněžitého vkladu ku celkovému počtu nově emitovaných akcií, které budou za tento nepeněžitý vklad vydány. Vzhledem k tomu, že emisní ku rz jedné akcie určený na základě uvedeného pravidla není celé číslo, platí, že souhrnný emisní kurz všech nově emitovaných akcií činí 36.343.000,- Kč (třicet šest milionů tři sta čtyřicet tři tisíc korun českých). Valná hromada schvaluje výše uvedený nepeněžitý vklad. 6.Určený zájemce upíše akcie v písemné smlouvě o upsání akcií uzavřené se společností, která musí obsahovat náležitosti podle ust. § 479 Zákona o obchodních korporacích. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. 7.Upisovací lhůta pro úpis akcií určeným zájemcem činí 15 (patnáct) dnů ode dne, kdy bude určenému zájemci doručen návrh společnosti na uzavření smlouvy o upsání akcií podle ust. § 479 Zákona o obchodních korporacích. Počátek běhu upisovací lhůty pro úpis akcií bude určenému zájemci oznámen písemným oznámením, které je společnost povinna určenému zájemci odeslat spolu s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií nejpozději do pěti dnů ode dne přijetí tohoto usnesení valné hromady společnosti o zvýšení zák ladního kapitálu nebo určenému zájemci předat v téže lhůtě osobně. 8.Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti LICANCABUR a.s., pokud se společnost LICANCABUR a.s. a upisovatel nedohodnou jinak. 9.Lhůta pro vnesení nepeněžitého vkladu určeného zájemce činí 15 (patnáct) dnů od upsání nových akcií, a to v sídle společnosti LICANCABUR a.s. v budově na adrese Bohunická 576/52, Horní Heršpice, 619 00 Brno, pokud se společnost LICANCABUR a.s. a upisova tel nedohodnou jinak. Místem pro vnesení nepeněžitého vkladu určeného zájemce je sídlo společnosti LICANCABUR a.s., pokud se společnost LICANCABUR a.s. a upisovatel nedohodnou jinak. 28.6.2018 - 28.6.2018
Valná hromada společnosti LICANCABUR a.s. přijala dne 22.6.2016 následující rozhodnutí o snížení základního kapitálu Společnosti: (1) Základní kapitál Společnosti se snižuje z částky 306.750.000,- Kč o částku 30.000.000,- Kč, tj. na částku 276.750.000,- Kč. (2) Důvodem pro snížení základního kapitálu Společnosti je optimalizace základního kapitálu ve vztahu k majetku Společnosti a obchodním aktivitám Společnosti. (3) Základní kapitál Společnosti bude snížen úplatným vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy. (4) Navrhovaná výše úplaty za jednu akcii odpovídá její jmenovité hodnotě. Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena příslušným akcionářům. (5) Snížením základního kapitálu nedojde k překročení zákonného minimálního limitu 2.000.000,- Kč, ani nebude ohrožena dobytnost pohledávek. (6) Akcie budou předány Společnosti ve lhůtě 1 měsíce po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku a v téže lhůtě bude akcionářům vyplacena kupní cena za převod akcií. 22.6.2016 - 24.10.2016
Dne 23. července 2012 rozhodla valná hromada společnosti LICANCABUR a.s. o zvýšení základního kapitálu takto: 6.8.2012 - 28.8.2012
1. Základní kapitál společnosti ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva milióny českých korun) byl zcela splacen. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 2.000.000,- Kč (slovy: dva milióny českých korun) na 306.750.000,- Kč (slovy: tři sta šest milión ů sedm set padesát tisíc korun českých). Základní kapitál společnosti se tedy zvyšuje o částku 304.750.000,- Kč (slovy: tři sta čtyři miliónů sedm set padesát tisíc korun českých) upsáním nových akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení zákla dního kapitálu se nepřipouští. 6.8.2012 - 28.8.2012
2. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových (i) kmenových akcií na jméno v listinné podobě v celkovém počtu 30 (slovy: třicet) kusů, každá o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) a (ii) kmenových akcií na jméno v listinn é podobě v celkovém počtu 95 (slovy: devadesát pět) kusů, každá o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc českých korun). Emisní kurz každé nově upisované akcie odpovídá její jmenovité hodnotě. Nově upsané akcie budou splaceny peněžitým vklade m, přičemž se připouští možnost započtení peněžité pohledávky Ing. Dohnala vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu. 6.8.2012 - 28.8.2012
3. Přednostní právo se nevykonává, protože se všichni akcionáři vzdali svého přednostního práva na úpis akcií dle § 204a odst. 7 obchodního zákoníku. 6.8.2012 - 28.8.2012
4. Všechny nové akcie budou v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to Ing. Petru Dohnalovi, dat. nar. 22. září 1965, bytem Brno - Líšeň, Habří 2811/6, PSČ: 628 00, a bude je možno u psat v sídle advokátní kanceláře Weinhold Legal, v.o.s., se sídlem Praha 2, Karlovo náměstí 10/2097, PSČ: 120 00, a to ve lhůtě 14 dnů, přičemž počátek běhu této lhůty začne plynout dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií Ing. Dohnala na výše uvedenou adresu. Lhůta pro úpis akcií bude dodržena, pokud bude akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií ve lhůtě 14 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií doručen Ing. Dohnalem do výše uvedeného sídla advokátní kanceláře Weinhold Legal, v.o.s . Sídlo uvedené advokátní kanceláře bude považováno za místo upisování akcií ve smyslu § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku. 6.8.2012 - 28.8.2012
5. Akcie budou upisovány na základě smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi předem určeným zájemcem a společností. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Doručení návrhu smlouvy o upsání akcií bud e považováno za počátek běhu upisovací lhůty podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Počátek běhu lhůty pro upisování bude oznámen Ing. Dohnalovi na výše uvedenou adresu společně s doruč ením návrhu smlouvy o upsání akcií. 6.8.2012 - 28.8.2012
6. Upisovaní akcií je vázáno na rozvazovací podmínku stanovenou v § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, jíž je nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Upsání akci í bude účinné okamžikem, kdy návrh smlouvy o upsání akcií akceptovaný upisovatelem dojde Společnosti na adresu advokátní kanceláře Weinhold Legal v.o.s. uvedenou v bodě 4 tohoto rozhodnutí. 6.8.2012 - 28.8.2012
7. Připouští se možnost započtení pohledávky předem určeného zájemce, a to Ing. Petra Dohnala, dat. nar. 22. září 1965, bytem Brno - Líšeň, Habří 2811/6, PSČ: 628 00 vůči Společnosti svědčící mu na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 9. p rosince 2008 mezi Společností jako postupníkem a Ing. Dohnalem jako postupitelem proti pohledávce Společnosti na splacení celkového emisního kurzu akcií upsaných Ing. Dohnalem. Ke dni tohoto rozhodnutí valné hromady činí pohledávka Ing. Dohnala za Společn ostí na základě výše specifikované smlouvy celkem 304.750.000,- Kč (slovy: tři sta čtyři milióny sedm set padesát tisíc korun českých). 6.8.2012 - 28.8.2012
8. Splacení emisního kurzu upsaných akcií započtením pohledávky bude provedeno na základě dohody o započtení, která bude uzavřena mezi Společností a Ing. Dohnalem. Návrh dohody o započtení zašle představenstvo Společnosti předem určenému zájemci v téže lh ůtě a stejným způsobem jako návrh smlouvy o upsání akcií. Dohoda o započtení bude uzavřena okamžikem, kdy návrh dohody o započtení akceptovaný příslušným upisovatelem dojde Společnosti na adresu sídla advokátní kanceláře Weinhold Legal, v.o.s. uvedenou v bodě 4 tohoto rozhodnutí. Pohledávky budou na základě dohody o započtení započteny a zaniknou v části, v níž se vzájemně kryjí. Z pohledávky Ing. Dohnala bude proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu upsaných akcií započtena částka 304.750. 000,- Kč (slovy: tři sta čtyři miliónů sedm set padesát tisíc korun českých). 6.8.2012 - 28.8.2012
9. Emisní kurs bude splacen výhradně započtením dle bodu 7. a 8. tohoto rozhodnutí a tudíž toto rozhodnutí valné hromady Společnosti neobsahuje náležitosti uvedené v § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku. 6.8.2012 - 28.8.2012
10. Vzhledem k tomu, že není schváleno upisování akcií nepeněžitými vklady, nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu a ani se neschvaluje vydání poukázek na akcie podle §204b obchodního zákoníku, neobsahuje toto r ozhodnutí valné hromady Společnosti náležitosti uvedené v § 203 odst. 2 písm. g), h), i) a k) obchodního zákoníku. 6.8.2012 - 28.8.2012

Aktuální kontaktní údaje LICANCABUR a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 28311728
Obchodní firma: LICANCABUR a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Brna
Vznik první živnosti: 18.11.2008
Celkový počet živností: 1
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 28311728
Firma: LICANCABUR a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Brno-město
Základní územní jednotka: Brno-jih
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 18.11.2008

Kontakty na LICANCABUR a.s. IČO: 28311728

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Bohunická 576/52 , Brno 619 00 16.1.2017
Sídlo: Hviezdoslavova 1359/53 , Brno 627 00 18.7.2016 - 16.1.2017
Sídlo: Hviezdoslavova 1359/53 , Brno 627 00 18.11.2008 - 18.7.2016

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Bohunická 576/52, Brno 619 00

Obory činností LICANCABUR a.s. IČO: 28311728

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Správa a řízení majetkových účastí ve společnostech 28.6.2018
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 24.10.2016
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 18.11.2008 - 24.10.2016

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Překladatelská a tlumočnická činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 18.11.2008

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Činnosti v oblasti nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Překladatelské a tlumočnické činnosti

Vedení firmy LICANCABUR a.s. IČO: 28311728

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. 24.10.2016
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. 18.11.2008 - 24.10.2016
Jméno: Zbyněk Větříšek 18.7.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.11.2013
Adresa: Hradišťská 338, Uherský Ostroh 687 24
Jméno: Ing. Petr Dohnal 10.11.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 18.11.2013
Ve funkci: od 18.11.2013
Adresa: U Mrázovky 3323/10, Praha 150 00
Jméno: Jan Dohnal 19.12.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.12.2017
Adresa: Chotěšovská 678/2, Praha 190 00
Jméno: Ing. Petr Dohnal 18.11.2008 - 16.5.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 18.11.2008 do 18.11.2013
Ve funkci: od 18.11.2008 do 18.11.2013
Adresa: Habří 2811/6, Brno 628 00
Jméno: Ing. Vladimír Šimek 18.11.2008 - 11.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.11.2008 do 18.11.2013
Adresa: Skalky 176, Rebešovice 664 61
Jméno: Zbyněk Větříšek 18.11.2008 - 11.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.11.2008 do 18.11.2013
Adresa: Hradišťská 338, Uherský Ostroh 687 24
Jméno: Ing. Petr Dohnal 16.5.2014 - 11.7.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 18.11.2008 do 18.11.2013
Ve funkci: od 18.11.2008 do 18.11.2013
Adresa: Sladová 468/4, Brno 602 00
Jméno: Ing. Petr Dohnal 11.7.2014 - 18.7.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 18.11.2013
Ve funkci: od 18.11.2013
Adresa: Sladová 468/4, Brno 602 00
Jméno: Ing. Vladimír Šimek 11.7.2014 - 18.7.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.11.2013
Adresa: Skalky 176, Rebešovice 664 61
Jméno: Zbyněk Větříšek 11.7.2014 - 18.7.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.11.2013
Adresa: Hradišťská 338, Uherský Ostroh 687 24
Jméno: Ing. Petr Dohnal 18.7.2016 - 10.11.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 18.11.2013
Ve funkci: od 18.11.2013
Adresa: Sladová 468/4, Brno 602 00
Jméno: Ing. Vladimír Šimek 18.7.2016 - 19.12.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.11.2013 do 7.12.2017
Ve funkci: do 7.12.2017
Adresa: Skalky 176, Rebešovice 664 61

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Vendula Dohnalová 19.12.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.12.2017
Adresa: Zborovská 4267/37, Kroměříž 767 01
Jméno: Oli Dohnal Zhuk 19.12.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.12.2017
Adresa: U Mrázovky 3323/10, Praha 150 00
Jméno: Matěj Dohnal 3.3.2019
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 18.11.2013
Ve funkci: od 7.12.2017
Adresa: Sladová 468/4, Brno 602 00
Jméno: JUDr. Jarmila Maráková 18.11.2008 - 11.7.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 18.11.2008 do 18.11.2013
Ve funkci: od 18.11.2008 do 18.11.2013
Adresa: Fügnerova 1061/9, Kroměříž 767 01
Jméno: Zdeňka Parrerová 18.11.2008 - 11.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.11.2008 do 18.11.2013
Adresa: Trnkova 659/60, Brno 628 00
Jméno: Jan Stuchlík 18.11.2008 - 11.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.11.2008 do 18.11.2013
Adresa: Malá 1175/7, Opava 747 06
Jméno: Ing. Pavel Dohnal 11.7.2014 - 18.7.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 18.11.2013
Ve funkci: od 18.11.2013
Adresa: Čtvrtě 1177, Hluk 687 25
Jméno: Matěj Dohnal 11.7.2014 - 18.7.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.11.2013
Adresa: Zborovská 4267/37, Kroměříž 767 01
Jméno: Jan Stuchlík 11.7.2014 - 18.7.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.11.2013
Adresa: Malá 1175/7, Opava 747 06
Jméno: Ing. Pavel Dohnal 18.7.2016 - 19.12.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 18.11.2013 do 7.12.2017
Ve funkci: od 18.11.2013 do 7.12.2017
Adresa: Čtvrtě 1177, Hluk 687 25
Jméno: Matěj Dohnal 18.7.2016 - 19.12.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.11.2013
Adresa: Zborovská 4267/37, Kroměříž 767 01
Jméno: Jan Stuchlík 18.7.2016 - 19.12.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.11.2013 do 7.12.2017
Ve funkci: do 7.12.2017
Adresa: Malá 1175/7, Opava 747 06
Jméno: Matěj Dohnal 19.12.2017 - 3.3.2019
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 18.11.2013
Ve funkci: od 7.12.2017
Adresa: Zborovská 4267/37, Kroměříž 767 01

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Vladimír Šimek
Člen statutárního orgánu: Ing. Petr Dohnal
Člen statutárního orgánu: Zbyněk Větříšek

Vlastníci firmy LICANCABUR a.s. IČO: 28311728

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 467 750 000 Kč 100% 28.6.2018
zakladni 463 750 000 Kč 100% 28.6.2018 - 28.6.2018
zakladni 276 750 000 Kč 100% 24.10.2016 - 28.6.2018
zakladni 306 750 000 Kč - 22.6.2016 - 24.10.2016
zakladni 307 Kč - 28.8.2012 - 22.6.2016
zakladni 2 000 000 Kč - 18.11.2008 - 28.8.2012

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 100 000 Kč 1 870 28.6.2018
Akcie na jméno 1 000 Kč 4 000 28.6.2018
Akcie na jméno 100 000 Kč 1 870 28.6.2018 - 28.6.2018
Akcie na jméno 20 000 Kč 100 24.10.2016
Akcie na jméno 10 000 000 Kč 27 24.10.2016
Akcie na jméno 50 000 Kč 95 28.8.2012
Akcie na jméno 10 000 000 Kč 30 28.8.2012 - 24.10.2016
Akcie na majitele 20 000 Kč 100 18.11.2008 - 24.10.2016

Sbírka Listin LICANCABUR a.s. IČO: 28311728

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 5716/SL 36 účetní závěrka [2014] rozvaha Krajský soud v Brně 15.5.2015 11.3.2016 15.3.2016 2
B 5716/SL 35 účetní závěrka [2014] příloha Krajský soud v Brně 15.5.2015 11.3.2016 15.3.2016 2
B 5716/SL 34 účetní závěrka [2014] výkaz Krajský soud v Brně 15.5.2015 11.3.2016 15.3.2016 1
B 5716/SL 33 účetní závěrka [2013] příloha Krajský soud v Brně 25.2.2014 15.12.2014 16.12.2014 2
B 5716/SL 32 účetní závěrka [2013] výkaz Krajský soud v Brně 25.2.2014 15.12.2014 16.12.2014 1
B 5716/SL 31 účetní závěrka [2013] rozvaha Krajský soud v Brně 25.2.2014 15.12.2014 16.12.2014 2
B 5716/SL 30 ostatní zápis ze zasedání mimořádné VH Krajský soud v Brně 18.11.2013 20.6.2014 19.9.2014 5
B 5716/SL 29 ostatní zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Brně 18.11.2013 20.6.2014 19.9.2014 2
B 5716/SL 28 účetní závěrka [2012]  rozvaha Krajský soud v Brně 15.3.2013 29.11.2013 2.12.2013 2
B 5716/SL 27 účetní závěrka [2012]  příloha Krajský soud v Brně 15.3.2013 29.11.2013 2.12.2013 2
B 5716/SL 26 účetní závěrka [2012]  výkaz Krajský soud v Brně 15.3.2013 29.11.2013 2.12.2013 1
B 5716/SL 25 zpráva auditora o ověření výroční zprávy + o prověrce zprávy o vztazích za rok 2011 Krajský soud v Brně 30.6.2012 23.11.2012 29.11.2012 2
B 5716/SL 24 účetní závěrka - cash flow 2011 Krajský soud v Brně 23.11.2012 29.11.2012 3
B 5716/SL 23 účetní závěrka - příloha 2011 Krajský soud v Brně 11.6.2012 23.11.2012 29.11.2012 2
B 5716/SL 22 účetní závěrka - výkaz 2011 Krajský soud v Brně 11.6.2012 23.11.2012 29.11.2012 1
B 5716/SL 21 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 28.7.2012 23.11.2012 29.11.2012 7
B 5716/SL 20 účetní závěrka - rozvaha 2011 Krajský soud v Brně 11.6.2012 23.11.2012 29.11.2012 2
B 5716/SL 19 notářský zápis rozh. VH, NZ 164/2012 Krajský soud v Brně 23.7.2012 6.8.2012 13.8.2012 20
B 5716/SL 18 ostatní - cash flow Krajský soud v Brně 31.10.2011 1.11.2011 3
B 5716/SL 17 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 27.7.2011 1.11.2011 7
B 5716/SL 16 účetní závěrka - příloha 2010 Krajský soud v Brně 7.6.2011 1.11.2011 2
B 5716/SL 15 účetní závěrka - výkaz 2010 Krajský soud v Brně 7.6.2011 1.11.2011 1
B 5716/SL 14 účetní závěrka - rozvaha 2010 Krajský soud v Brně 7.6.2011 1.11.2011 2
B 5716/SL 13 zpráva auditora 2010 Krajský soud v Brně 30.6.2011 1.11.2011 7
B 5716/SL 9 účetní závěrka -výkaz 2009 Krajský soud v Brně 1.11.2010 1
B 5716/SL 8 účetní závěrka -rozvaha 2009 Krajský soud v Brně 1.11.2010 2
B 5716/SL 12 zpráva auditora 2009 Krajský soud v Brně 30.6.2010 1.11.2010 6
B 5716/SL 11 účetní závěrka -cash flow 2009 Krajský soud v Brně 1.11.2010 3
B 5716/SL 7 účetní závěrka -příloha 2008 Krajský soud v Brně 24.8.2009 26.11.2009 2
B 5716/SL 6 účetní závěrka -výkaz 2008 Krajský soud v Brně 26.11.2009 26.11.2009 1
B 5716/SL 5 účetní závěrka -rozvaha 2008 Krajský soud v Brně 26.11.2009 26.11.2009 2
B 5716/SL 4 ostatní -zápis ze sch. družstva Krajský soud v Brně 1.10.2008 26.11.2008 1
B 5716/SL 3 notářský zápis -NZ 188/2008-ZS-stanovy Krajský soud v Brně 1.10.2008 26.11.2008 11
B 5716/SL 2 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 1.10.2008 26.11.2008 12

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení LICANCABUR a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu LICANCABUR a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.